ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ ႐ံႈးနိမ့္ျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/26/2013 08:20:00 PM


(ေဆာင္းပါးရွင္ - သဒၶါလႈိုင္း)

လူတို႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အတုိင္းအတာအရ ေအာင္ျမင္ေသာသူ၊ ႐ံႈးနိမ့္ေသာ သူမ်ားအျဖစ္ ေလာကဇာတ္ခံုေပၚတြင္ အလွည့္က် ေနရာေပးေန ရေပသည္။ ဘ၀တစ္ေကြ႔၏ အလွည့္အေျပာင္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္ အေျခအေန၊ ႀကိဳးစားမႈ အေနအထားမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းကသာ မေျပာင္းလဲေသာ နိယာမ တစ္ခုအရ ေအာင္ျမင္မႈမွ ႐ံႈးနိမ့္မႈ၊ ႐ံႈးနိမ့္မႈမွ ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အၿမဲႀကံဳဆံု ေနရေပမည္။ အစဥ္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရိွႏိုင္သလို က်႐ံႈးျခင္းလည္း အစဥ္မရိွႏိုင္ေပ။ ႐ံႈးနိမ့္မႈမွ ေအာင္ျမင္မႈသို႔ တက္လွမ္းရသည့္အခါ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ခံစားခ်က္သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ခံစားခ်က္ ျဖစ္မည္မွာ မလဲြဧကန္ပင္။

ေအာင္ျမင္မႈမွ ႐ံႈးနိမ့္မႈအျဖစ္ လက္ခံရသည့္ အခါတြင္ ခံစားရမည့္ ခံစားခ်က္သည္ လူတစ္ဦးစီ၏ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕မႈႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရိွမႈ၊ အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္မႈတို႔အလိုက္ မတူညီစြာ ခံစားရေပလိမ့္မည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႐ံႈးနိမ့္မႈကို အဘယ္လူသားကမွ် လြယ္လင့္တကူ လက္ခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

တစ္ခါတစ္ရံ မည္မွ်ပင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေစကာမူ ႐ံႈးနိမ့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါ ပို၍၀မ္းနည္း နာက်င္ရေပသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္လာသည့္အခါ မိမိ႐ံႈးနိမ့္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းသည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သလဲ ဆိုသည္ကို ျပန္လည္ေတြးေတာ သင့္ေပသည္။

အစုအဖဲြ႕အေပါင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ိဳးတြင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ရသည့္အခါ ႐ံႈးနိမ့္မႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ နားလည္မႈ၊ အခ်င္းခ်င္း အေပးအယူ မွ်တမႈ၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္း မဆန္မႈ၊ တာ၀န္သိမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူႏိုင္မႈ၊ တာ၀န္ေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ ဇြဲရိွမႈမ်ား မည္မွ်လိုအပ္ ေနသလဲဟု သံုးသပ္ရေပမည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ တျခားေသာ အစုအဖဲြ႔အေပၚတြင္ အႏိုင္ရလိုမႈ မႀကီးျခင္း၊ တစ္ဖက္သတ္ အႏိုင္မက်င့္ျခင္း၊ မွ်တစြာ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံျခင္း၊ ေလးစားမႈ ရိွျခင္းမ်ားလည္း ရိွေနပါရဲ႕လားဟု ဆန္းစစ္ရေပမည္။ ႐ံႈးနိမ့္မႈ၏ ရလဒ္ကို အေသအခ်ာ ပိုင္းျခားစဥ္းစား သင့္ေပသည္။

မိမိႏွင့္အတူ အဖြဲ႕အေပါင္း တစ္ခု၏ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ ဂုဏ္သိကၡာရိွေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ရေပမည္။ ႐ံႈးနိမ့္သည့္ အခါတြင္လည္း ဂုဏ္သိကၡာရိွေသာ ႐ံႈးနိမ့္မႈ ျဖစ္ရေပမည္။ ဂုဏ္သိကၡာရိွေသာ ႐ံႈးနိမ့္မႈ တစ္ခုသည္ ႐ံႈးနိမ့္မႈ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလးစားစရာေကာင္းၿပီး လွပသက္၀င္ ေနလိမ့္မည္။

တစ္ဦးခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ ၿပိဳင္ပဲြမ်ိဳးတြင္ ႐ံႈးနိမ့္သည့္အခါ မိမိ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ကိုယ္တုိင္လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားခြင့္ ရိွေပသည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ိဳးကို လက္ခံရေပမည္။ ထိုအခါ လိုအပ္သည့္ အရာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သေဘာေပါက္ သိရိွ၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ႀကိဳးစားၿပီး ေအာင္ျမင္မႈကို ရရိွႏိုင္ပါမည္။ ထိုေအာင္ျမင္မႈကိုလည္း ဆက္လက္တည္တံ့ ေနေစရန္ အစဥ္ႀကိဳးစား ေနရေပမည္။ ေလာက သေဘာတရားအရ အစဥ္အၿမဲ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ အစဥ္အၿမဲ ႐ံႈးနိမ့္ျခင္း မရိွေသာ္လည္း မည္သူမဆို ေအာင္ျမင္ျခင္း ဆိုသည္ကို ႏွစ္သက္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ တစိုက္မတ္မတ္ အားထုတ္ေနရ ေပလိမ့္မည္။

ၿပိဳင္ပဲြတစ္ခုကုိ စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ မ်ိဳးတြင္လည္း အေတြ႕အႀကံဳ မရင့္က်က္ေသးသျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း ႐ံႈးနိမ့္မႈကို လက္ခံႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေပသည္။ ထိုသို႔ ႐ံႈးနိမ့္လာလွ်င္ ႐ံႈးနိမ့္မႈကို လက္ခံႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ ႐ံႈးနိမ့္ျခင္း၏ လကၡဏာအျဖစ္ တခ်ိဳ႕ေသာသူ၏ မ်က္ရည္စက္မ်ား၊ ၀မ္းနည္းဖြယ္ စကားလံုးမ်ားကို သတိထားျပဳျပင္သင့္သည္။ ထို႐ံႈးနိမ့္မႈမွ သင္ခန္းစာေကာင္းမ်ား ရယူတတ္ရန္သာ အေရးႀကီးလွေပသည္။ ထိုသင္ခန္းစာသည္ ဘ၀တစ္ခု၏ ၿပိဳင္ပဲြတိုင္းတြင္ အသံုး၀င္မည့္ လက္နက္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ မွ်မွ်တတ၊ ျဖဴစင္မႈႏွင့္ တရားေသာလက္နက္ ျဖစ္ရေပမည္။

ေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္လည္း ထိုေအာင္ျမင္မႈတြင္ မိန္းေမာမေနဘဲ ေအာင္ျမင္မႈ၏ အေၾကာင္းရင္းသည္ ၿပိဳင္ပဲြတိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ေျခလွမ္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္ဟု ႏွလံုးသြင္းထား ရေပမည္။ ေအာင္ျမင္မႈ၏ အေၾကာင္းရင္းကို အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် သင္ၾကားေလ့က်င့္ရင္း ႐ံႈးနိမ့္မႈကို အကာအကြယ္ ယူရေပမည္။

ေအာင္ျမင္မႈ၊ ႐ံႈးနိမ့္မႈတိုင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရိွေနေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ သေဘာေပါက္ နားလည္စြာ ရွာေဖြႏိုင္ၿပီး ထိုရွာေဖြမႈမ်ားထဲမွ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းႏွင့္ တရားမွ်တစြာ ျပင္ဆင္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး ဘ၀တိုက္ပဲြ မ်ားတြင္လည္း တစ္ပါးသူအေပၚ တျခားေသာ ၀န္းက်င္တစ္ခုအေပၚ မထိခိုက္ မနာက်င္ေစဘဲ အေကာင္းဆံုး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ေပြ႔ပိုက္ထားႏိုင္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

Eleven Media Group