အာဆီယံဥကၠ႒ တာဝန္ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ တစ္ဦးတည္းအား ေပးအပ္ျခင္း မဟုတ္ပါ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/22/2013 08:46:00 AM


အာဆီယံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အကၡရာစဥ္ အလိုက္ အလွည့္က် ဥကၠ႒တာဝန္ကို ရယူရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ဥကၠ႒တာဝန္ကို လက္လႊတ္ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒တာဝန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေပးအပ္ရန္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း က်င္းပ ၿပီးစီးခဲ႔သည့္ (၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္ စည္းေဝးပိတ္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ေန႔က ဘ႐ူႏိုင္း ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထိုအခမ္းအနားတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြက္ အာဆီယံ ဥကၠ႒တာဝန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက လႊဲေျပာင္း ရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဥကၠ႒တာဝန္ကို ရယူသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အာဆီယံ ထိပ္သီး စည္းေဝးပြဲမ်ား အပါအဝင္ ဆက္စပ္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အာဆီယံအေပါင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားကို ဦးေဆာင္ က်င္းပေပးရျခင္း ႏွင့္အတူ အာဆီယံ ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံတစ္ခု အေနႏွင့္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အျခားေသာ ႀကီးေလးေသာ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကိုလည္း တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

“၂၀၁၄ မွာ အာဆီယံဥကၠ႒ တာဝန္ယူျခင္းဟာ မိမိတို႔ အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္လာကတည္းက ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္လို႔ အေလးအနက္ ထားပါတယ္” ဟု အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာဝန္ လႊဲေျပာင္း ရယူၿပီးခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္လည္း “အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္၌ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္း ထူေထာင္ေရးကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ သမား႐ိုးက် မဟုတ္ေသာ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စြမ္းအင္ ဖူလံုေရး၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ဆက္သြယ္ေရး တို႔အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည္” ဟု ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံထုတ္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕က ‘အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒တာဝန္ ျမန္မာ လႊဲေျပာင္း ရယူ’ ဟူ၍ ေရးသား သံုးႏႈန္းခဲ့ ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕က ‘ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အာဆီယံ ဥကၠ႒တာဝန္ လႊဲေျပာင္းရယူ’ ဟူ၍ ေရးသားၾကသည္ကို သတိျပဳ ဖတ္႐ႈမိပါသည္။ အမွန္ တကယ္ေတာ့ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒တာဝန္ကို လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း မဟုတ္ သကဲ႔သို႔ ဦးသိန္းစိန္ အေနႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တစ္ဦးတည္း အေနႏွင့္ လက္ခံခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္စား တစ္နည္း ျမန္မာျပည္ သူမ်ား၏ ကိုယ္စား လက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အာဆီယံဥကၠ႒ တာဝန္ ဆိုသည္မွာ သမၼတကို ေပးအပ္ျခင္း မဟုတ္ သကဲ့သို႔ သမၼတ တစ္ဦးတည္း အေပၚတြင္သာ တာဝန္ရိွသည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ သိရိွ နားလည္ဖို႔ လိုပါသည္။ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒တာဝန္ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေပးအပ္ျခင္းသာ ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုးတြင္ တာဝန္ ရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားဟု ဆိုရာတြင္ တာဝန္ရိွေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ တာဝန္ရိွေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆိုသည္မွာလည္း အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုး အပါအဝင္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအနက္ အဓိက တာဝန္အရိွဆံုး အဖြဲ႕အစည္းမွာ သမၼတႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္း အေနႏွင့္ အေထြအထူးေျပာရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီး တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီး တစ္ဦးခ်င္းက တာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အတြက္မူ အေလးအနက္ထား၍ ေဆြးေႏြး တင္ျပလိုပါသည္။
အာဆီယံအေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွာ မရိွမျဖစ္ အေရးပါေသာ ဌာန ျဖစ္သကဲ႔သို႔ ယခု အာဆီယံ ဥကၠ႒ တာဝန္ကို ယူရေသာ အခါတြင္လည္း အထူးအေရးပါၿပီး အလုပ္အမ်ားဆံုး ဌာနတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံ အလွည့္က်တဲ့ အခါမွာ ကမာၻေပၚမွာ ကမာၻ႔စာမ်က္ႏွာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဒသတြင္းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံဟာလည္း သူတို႔နဲ႔ တန္းတူရည္တူ လုပ္ႏိုင္ ကိုင္ႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ႔ အရည္အေသြးမ်ဳိး၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ အဆင့္အတန္းဟာလည္းပဲ မနိမ့္က်ဘူး။ ျမင့္မားတယ္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းတဲ့ အခါမွာလည္း ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ တန္ဖိုးေတြကို သိရိွနားလည္တဲ့ ျပည္သူေတြ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကမၻာကို ျပခြင့္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဟာက မိမိႏိုင္ငံအတြက္ ရေတာင့္ရခဲ အခြင့္အေရးမွာ အားလံုး တက္ညီလက္ညီ ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ ဆိုရင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ ပိုမို ျမင့္မားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဖတ္ရႈလိုက္ရပါသည္။ (၁၁.၁၀.၂၀၁၃၊ Daily Eleven)

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ မွန္ကန္ေသာ ေျပာၾကားခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎ ေျပာသည့္ အတိုင္း အမွန္တကယ္ျဖစ္ဖို႔ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္း အေနႏွင့္ တတ္ႏိုင္ေသာကိစၥ မဟုတ္ပါေပ။ ဥပမာ-ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက “ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ တန္ဖိုးေတြကို သိရိွ နားလည္တဲ့ ျပည္သူေတြ” ဟု ဆိုထားရာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြသည္ အမွန္တကယ္ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို သိရိွ နားလည္ၾကၿပီလား ဆိုသည္ကို ေလ႔လာ ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ ျပည္သူေတြ၏ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ အေနအထိုင္တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီဟု ဆိုညားအံ့၊ ျပည္သူေတြကို မည္သူေတြက ပညာေပးၾကမည္၊ မည္သူေတြက ေလ႔က်င့္ ေပးၾကပါမည္နည္း။

အမွန္တကယ္ေတာ့ ျပည္သူေတြကို ေလ႔က်င့္ ပညာေပးၾကရမည့္ သူမ်ားမွာ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္သူကို ဒီမိုကေရစီ အသိပညာ ေပးၾကမည့္ အစိုးရ/ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိုယ္တိုင္ေရာ ဒီမိုကေရစီအသိ မည္မွ် ရိွၾက၍ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ မည္မွ် ျပည့္စံု ၾကပါၿပီနည္း။ ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္က ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ႏႈန္းစံမ်ားႏွင့္ မညီေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ ျပင္ဆင္/အသစ္ မျပ႒ာန္းရေသးသည့္ ဥပေဒမ်ားစြာ က်န္ရိွေနပါေသးသည္။ ျပည္သူကို စိတ္ၿငိဳညင္ေစေသာ၊ စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေစေသာ၊ ကုန္ကုန္ ေျပာရလွ်င္ ျပည္သူကို စိတ္ဆင္းရဲေစေသာ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အေျမာက္အျမား ရိွပါေသးသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္သူကို ဆက္ဆံရာမွာ၊ ေျပာဆိုရာမွာ အာဏာရွင္ အေငြ႕အသက္ မကုန္သည့္ ေမာက္မာမႈ၊ ေပးမွ လုပ္သည့္ ပုဒ္မေလးမ်ားကိုလည္း ယေန႔တိုင္ ၾကားသိေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသို႔ေသာ အစိုးရ ဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနနွင့္ ျပည္သူကို မည္သို႔ေသာ အသိပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါမည္နည္္း။

ျပည္သူမ်ားဘက္ကို ၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေျပာသကဲ့သို႔ ‘ကိုယ္႔ႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ အဆင့္အတန္းဟာလည္းပဲ မနိမ္႔က်ဘူး။ ျမင့္မားတယ္’ ဆိုေသာ အေနအထားမ်ဳိး ရိွၾကပါၿပီလားဟု ေမးသည္ ရိွေသာ္ မည္ကဲ့သို႔ ေျဖၾကပါမည္နည္း။ အနီးစပ္ဆံုး ေန႔စဥ္ ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ပင္ သိသာ ထင္ရွားစြာ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ လူကူးမ်ဥ္းၾကား လုပ္ေပးထား ေသာ္လည္း လူကူးမ်ဥ္းၾကားက မကူးၾကသလို လူကူးမ်ဥ္းၾကားတြင္ လူေတြ ကူးေနသည္ကို ျမင္ေနရ ေသာ္လည္း လံုးဝ ရပ္မေပးသည့္ ကားမ်ား၊ အမ်ားနည္းတူ စနစ္တက် သတ္မွတ္ ယာဥ္ေၾကာအတြင္း ဝင္ေရာက္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း မျပဳဘဲ တစ္ဖက္ဆန္႔က်င္ ယာဥ္ေၾကာသို႔ ေက်ာ္ခြ ေမာင္းႏွင္ၿပီး မီးပြိဳင့္သို႔ ေရာက္ေသာအခါမွ လက္ညိဳးတစ္ေခ်ာင္း ေထာင္ကာ ပင္မယာဥ္ေၾကာအတြင္း အလုအယက္ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္သည့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ လမ္းေဘးယာဥ္ မရပ္ရ အမွတ္အသား ျဖဴနီၾကားတြင္ အခန္႔သား ရပ္ေနၾကသည့္ အငွားယာဥ္မ်ား၊ ေစ်းမေရာင္းရ ဆိုင္းဘုတ္ကို အမွီျပဳ၍ ေစ်းေရာင္းေနေသာ လမ္းေဘး ေစ်းသည္မ်ားတို႔ကို မည္သို႔ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားက အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေသာ လူမ်ဳိးဟူ၍ သတ္မွတ္ၾကပါမည္နည္း။
thevoicemyanmar
ပိုမို ျမင့္မားလာေသာ မုဒိမ္းမႈ၊ သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈ၊ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားေသာ တရားခံကို ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရိွသည့္ လူသတ္မႈ၊ အုပ္စုဖြဲ႕ လူသတ္မႈမ်ား စသည္တို႔အျပင္ မၾကာခဏ ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အသြင္ေဆာင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား စသည္တို႔ အကင္း မေသေသးသည့္ ႏိုင္ငံကို မည္သူက တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အျပည့္အဝရိွေသာ ႏိုင္ငံဟူ၍ ကင္ပြန္းတပ္ ၾကပါမည္နည္း။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကေတာ့ မိမိ တာဝန္ယူရမယ့္ တာဝန္ရိွတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ အလွည့္က်တဲ့ အခါမွာ အေအာင္ျမင္ဆံုး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္သြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္” ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎ အေနႏွင့္ အဆိုပါ စကားကို ေျပာဆိုသည္မွာ မိမိ၏ ျပည္သူမ်ား၊ မိမိ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္အဝ ရိွသည့္အတြက္ ေျပာဆိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ယံုၾကည္မႈ ထားသကဲ့သို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးတို႔သည္ ကမာၻ႔အလယ္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာ ဝင့္ထည္ေရး၊ ေဒသအတြင္းတြင္ ‘သူတို႔နဲ႔ တန္းတူရည္တူ လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ႔ အရည္အေသြးမ်ဳိး’ ရိွေၾကာင္း ျပသဖို႔ တာဝန္ရိွလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားအရ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အဓိက လိုအပ္ေနေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ စည္းကမ္း လိုက္နာေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သတင္း ႀကိဳတင္ ရရိွမႈသည္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ ယခုအခါ သတင္း ႀကိဳတင္ ရရိွမႈ မရရိွသည့္အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေရးကိစၥမ်ားကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈ မျပဳႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အခါမွသာ ေနာက္ကလိုက္၍ ေျဖရွင္းေနရသျဖင့္ အပ္ႏွင့္ ထြင္းရမည့္ ကိစၥကို ပုဆိန္ျဖင့္ ထြင္းသကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူရာတြင္လည္း မ်က္ႏွာ ႀကီးငယ္မလိုက္ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဖို႔ လိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းကို ျပည္သူမ်ား၏ အကူအညီ၊ နည္းပညာမ်ား၏ အကူအညီႏွင့္ အျမန္ဆံုး စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္၍ တရားဥပေဒ၏ ေရွ႕ေမွာက္သို႔ အျမန္ဆံုး ပို႔ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံသား အားလံုးကို ေမတၱာရပ္ခံ လိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္လာသည္ရိွေသာ္ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္ကို အမွန္အတိုင္း သိရိွရန္ ေလ့လာစံုစမ္း၍ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူဟု ယူဆသူကို တရားဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္သို႔ အျမန္ဆံုး ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အပါအဝင္ တာဝန္ရိွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံႀကီးသား ပီသျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္ဘဲ မိမိ၏ အေပါင္းအသင္း၊ မိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာဟူေသာ စိတ္ကို အေျခခံ၍ တရားဥပေဒ ျပင္ပမွ ေန၍ အုပ္စုလိုက္ ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းျခင္း နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳမည္ ဆိုလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူမ်ဳိးကို မည္သူကမွ် အဆင့္အတန္းရိွေသာ လူမ်ဳိး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ျမင့္မားေသာ လူမ်ဳိးဟူ၍ သတ္မွတ္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို မသိနားမလည္ေသာ လူမ်ဳိးအျဖစ္ သတ္မွတ္သြားၿပီး ကမာၻ႔အလယ္တြင္ မ်က္ႏွာငယ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္ကိုလည္း မ်ားစြာ ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အၿမဲထာဝရ လိုက္နာ က်င့္သံုးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာမူ ပိုမို စိတ္ရွည္သည္းခံ၍ သတိထား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ ေရးသားလိုသည္မွာ ယခုလဆန္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး အဖြဲ႕တို႔၏ ျမစ္ႀကီးနား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မွာ အားရ ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းၿပီး မၾကာမီ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ဆက္လက္ ျပဳလုပ္မည့္ ဘားအံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲဖို႔ အတြက္ႏွင့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အတြက္ မူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္လိမ္႔မည္ဟု တစ္ႏိုင္ငံလံုး၊ တစ္ျပည္လံုး၊ ျပည္ေထာင္စု၏ တစ္နံတစ္လ်ား ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားလ်က္ ရိွၾကပါသည္။ ထိုမွ တစ္ဆင့္တက္၍ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေသာ၊ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻကို ျပသႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသား အားလံုးက စိတ္တူ သေဘာတူ ၾကည္ျဖဴစြာျဖင့္၊ ႏွစ္ဖက္ အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္းမ်ားျဖင့္ နားလည္မႈ ရယူကာ ေဆြးေႏြးၾကလ်က္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးကို ရယူၾကျခင္း အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက လက္ခံခဲ့သည့္ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကို ႀကိဳဆိုၾကပါစို႔။