Showing posts with label religion. Show all posts
Showing posts with label religion. Show all posts

ဘာသာေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ – သီတဂူဆရာေတာ္မိမိတုိ႔ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရား တစ္ခုခုျဖင့္ အျခားလူတုိ႔ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရားတစ္ခုကုိ ထိခုိက္ပုတ္ခတ္ ႐ႈတ္ခ်ျခင္းသည္ မိမိကုိယ္တုိင္ မိမိကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရားကို ျပန္လည္ပုတ္ခတ္ၿပီး၊ ႐ႈတ္ခ်ၿပီးျဖစ္ေနလိမ့္မယ္ . . .

တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတုိ႔-

ဤမွ်ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးမင္းမ်ား၏အစည္းအေ၀းႀကီး မွာပါ၀င္ခြင့္၊ စကားေျပာခြင့္ရတဲ့ အတြက္ အလြန္ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္ပါတယ္။ အထူးအားျဖင့္ သမုိင္းအေမြအႏွစ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်း မႈအေမြအႏွစ္ တုိ႔၏ စုေ၀းရာ ႐ုရွားႏုိင္ငံရဲ႕ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ စိန္႔ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕က သမၼတ ေဗာရစ္ယယ့္လ္ဆင္ အထိမ္း အမွတ္ စာၾကည့္တုိက္ႀကီးမွာ ႏုိင္ငံေပါင္း (၃၅)ႏုိင္ငံမွ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ ဘာသာေရး(၅)ခုမွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ အစည္းအေ၀းႀကီးမွာ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ မတူကြဲျပားၾကေစကာမူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရးအေၾကာင္း စကားေျပာခြင့္ရ လုိ႔ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေပါင္း (၅)သိန္း ေက်ာ္တုိ႔ ကုိယ္စား အထူးပင္ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္ရပါေၾကာင္းႏွင့္ ဤမွ်ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ အစည္း အေ၀းႀကီးအတြက္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ႐ုရွားအစုိးရယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အားလုံးကုိ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴး ရပါေၾကာင္း လႈိက္လွဲစြာေျပာၾကားပါရေစ။

ဒီကေန႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တစ္ေတြဟာ ႏုိင္ငံ ေရးစနစ္၊ စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာစ သည္ျဖင့္ မတူကြဲ ျပားျခားနားေသာ ကမၻာႀကီး မွာ ေနထုိင္ ေနၾကရ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မတူ ညီႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ျငင္းခုံ၍ မေနၾကဘဲ တူညီေသာအခ်က္ အေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လက္တြဲသြား ၾကဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အာဖရိကသားတစ္ေယာက္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ျပည္သူတစ္ေယာက္ ေပါင္းသင္းေနထုိင္ ၾကရာမွာ သူတုိ႔ႏွစ္ ေယာက္အသား အေရာင္ ေပၚမွာ ျငင္းခုံျခင္းမျပဳၾကလုိ႔ ““ခ်စ္တာသာ ပဓာန”” စိတ္ထား ႏုိင္ၾကလုိ႔ Love ဆုိတဲ့ Common Platform ေပၚမွာ လက္တြဲၿပီး ဘ၀ခရီးေလွ်ာက္ႏုိင္ၾက တာေပါ့။…

ဤယေန႔ ကမၻာေပၚက အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲ ျပားေနၾကေသာ လူသားေတြမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားျခား နားေသာ ျပႆ နာမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားျခားနားေသာ သေဘာထား၊ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ၊ခံယူ ခ်က္ေတြ ရွိေန ၾကမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ “ျပႆနာေတြရွိတယ္”” ဆုိတဲ့ေနရာမွာ အားလုံးတူ တယ္။ အေျဖရွာေနၾကတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္မွာ လည္း အားလုံးတူတယ္။ဒါေပမဲ့ ဒီလူ႕ဘ၀ ျပႆနာေတြရဲ႕ အၿပီးသတ္အေျဖ ဆုိတာ တကယ္ရွိ လိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ “ကြဲျပားျခင္းထဲမွာ ညီၫႊတ္ျခင္း” ရွိတယ္ (Unity in Diversity) ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လက္ခံရလိမ့္မယ္။ ဥပမာကုန္း ေျမေပၚမွာ ျမစ္ေတြဟာအမည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲေနပါတယ္။ သိမ္းျမစ္၊ ႐ုိင္းျမစ္၊ ႏုိင္းျမစ္၊ ေဗာ္လဂါျမစ္၊ ဂဂၤါျမစ္၊ ဧရာ၀တီျမစ္စသည္ ေပါ့။ အဲဒီလုိကြဲျပားေနတဲ့ အမည္ေတြ ထဲမွာ ေရကုိျမင္ေအာင္ ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ကြဲျပား ျခင္းထဲက တူညီျခင္းကုိရပါတယ္။ အဲဒီလုိ တူညီမႈတုိ႔ကုိ စုစည္းႏိုင္မွသာ အားလုံး လက္ခံႏုိင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Common Platform တည္ေဆာက္ႏုိင္မွလည္း ျပႆနာအားလုံးကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဤမွ်ေလာက္မ်ားျပားေသာ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမ်ဳိးေရးေတြ ကြဲျပားေနၾကေစကာမူ- အားလုံး ေသာ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးေခါင္း ေဆာင္ေတြဟာ ဘာသာေရးတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အၾကား ေပါင္းကူးတံတားမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လူသား အခ်င္းခ်င္း ပုိ၍ေကာင္းမြန္ေသာ နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈေတြ ရရွိၾကပါလိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြႏု္ပ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ပဋိပကၡေတြကုိ ေရွာင္ရွားၿပီး စိတ္ဓာတ္တင္းမာမႈေတြလည္း ေလ်ာ့ပါးသြား လိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ကၽြႏု္ပ္စြဲၿမဲစြာ ယုံၾကည္တယ္။ တံတား တစ္ခုေဆာက္ထားလွ်င္ လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ကလာသူေတြဟာ ဒီတံတားေပၚမွာ ျဖတ္ေလွ်ာက္ၾကရမွာျဖစ္လုိ႔ တံတားေပၚမွာ ဆုံေတြ႕ၾကမွာပါ။ ေရွာင္လုိ႔ မရေတာ့ပါဘူး။ အတူတကြ ဆုံေတြ႕ၾကရာမွာ အတူတကြ အလုပ္ျဖစ္သြားၾကမွာပါ။ ေရစီးၾကမ္းတဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္းကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ျခင္း ဆုိတဲ့ကိစၥဟာ လမ္းေၾကာင္း တစ္ဖက္စီသုိ႔ သြားၾက ကုန္ေသာ လူသားတုိ႔၏ ဘုံဆုိင္ပန္းတုိင္ (Common Goal) ပါပဲ။ ကြဲျပားျခင္းကုိ ညိႇႏႈိင္း အေျဖရွာျခင္းဟာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ မဂၤလာတစ္ပါးလုိ႔ ကၽြႏု္ပ္ ယုံၾကည္ပါတယ္။ (Common Bridge) ဘုံဆုိင္ တံတားတစ္ခုတည္း ေဆာက္ေပးႏိုင္လွ်င္ ကြဲျပားေသာ အယူအဆကုိ တူညီ ေသာ အယူအဆအျဖစ္ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းေပးႏုိင္႐ုံမွ်မက ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လုံလုံၿခံဳၿခံဳ လက္တြဲေနထုိင္ေရး ကုိပါ တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါတယ္။ ကုိယ့္လမ္းကုိယ္ေလွ်ာက္ ရင္းမလြဲမေသြ ဆုံေတြ႔ ရမည့္ ဘုံဆုိင္တံတား (Common Bridge) တစ္ခုသာတည္ ေဆာက္ႏိုင္လွ်င္ စစ္ႏွင့္ ပဋိပကၡေတြကုိ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအသြင္ေျပာင္း ႏုိင္လိမ့္မည္ဆုိတာ သာမန္ အေတြးအျမင္ရွိ သူတုိ႔ပင္လွ်င္ နားလည္ႏိုင္ ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခု ေျပာခ်င္တာက လူတစ္မ်ဳိးက အျခားလူတစ္မ်ဳိးကုိ အႏုိင္တုိက္ခုိက္ ေနၾကမည့္အစား မိမိတုိ႔ ကုိယ္ကုိယ္ မိမိတုိ႔တုိက္ဖုိ႔၊ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ေရွးဦးစြာ အားထုတ္သင့္ပါတယ္။ စစ္ပြဲတစ္ရာမွာ လူေပါင္းတစ္ ေထာင္ကုိ အႏုိင္ရျခင္းထက္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ မိမိအႏိုင္တုိက္ျခင္းက တကယ္တုိက္ သူ၊ ႏုိင္သူ၊ ေအာင္ျမင္ သူျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္ထဲမွာ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ မနာလုိျခင္း၊ ရန္လုိျခင္း၊ မုန္းတီးျခင္း၊ မုိက္မဲျခင္း၊ အလုိႀကီးျခင္း၊ တစ္ယူသန္ျခင္း၊ တစ္ဖက္သတ္အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးကုိ အပုပ္ခ်ျခင္း၊ အစြန္းေရာက္ ျခင္းတုိ႔ရဲ႕ ေနရာေတြမွာ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ ခႏ္ၲီ၊ ပညာ၊ သစၥာ၊ မဇိၩမ ပဋိပဒါတရား ေတြနဲ႔ အစားထုိးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔မွသာေအာင္ ျမင္သူအစစ္ တကယ္ျဖစ္မွာပါ။ ထုိမွတစ္ ဆင့္တစ္ကမၻာလုံးမွာ ျပန္႔ပြားေနတဲ့ တစ္ ဖက္သတ္၊ တစ္ယူသန္၊ အစြန္းေရာက္၀ါဒေတြကုိ ေခ်မႈန္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တစ္ေတြဟာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ပါပကမၼ၊ ပါပ၀ါစာ၊ ပါပသကၤပၸေတြကုိ မေလွ်ာ့ႏုိင္၊ မပယ္ႏုိင္ ေသးသမွ် ကာလပတ္လုံး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တစ္ေတြဟာ အေမွာင္က်ေနတဲ့ ကမၻာႀကီးထဲက မထြက္ ေျမာက္ႏုိင္ ေသးဘူးဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ သတိရ၊ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ယေန႔ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တစ္ေတြဟာ ဒုစ႐ုိက္ အေမွာင္ က်ေနတဲ့ ကမၻာႀကီးထဲမွာ စမ္းတ၀ါး၀ါး လမ္းသြားေန ၾကရသလုိပါပဲ။ ေသာကႏွင့္ ဒုကၡပင္လယ္မွာ လက္ပစ္ ကူးေနၾကရသလုိပါပဲ။

တရားခ်င္ခင္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတုိ႔-

အေမွာင္ရွိလွ်င္ အလင္းဆုိတာ ရွိပါတယ္။ အေမွာင္ထဲက လူေတြအတြက္ အလင္းေရာင္ဟာ တကယ္ပဲလုိ အပ္ပါတယ္။ အေမွာင္ႏွင့္ အလင္းဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္ပါ။ အလင္းေရာင္လာလွ်င္ အေမွာင္ က ေပ်ာက္ကြယ္ သြားတာပါပဲ။ အေမွာင္နဲ႔ အလင္းဟာ လက္တြဲမေနႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ စိတ္ထားယုတ္မာျခင္းတည္းဟူ ေသာ အေမွာင္ထဲမွာက်ေနတဲ့ ကမၻာထဲသုိ႔ သူေတာ္ေကာင္း တရားအလင္းေရာင္ေတြ ကုိပုိ႔လႊတ္လုိက္ၾက ပါစုိ႔။ မီးေလာင္လွ်င္ ေရဆုိတာတကယ္လုိအပ္တဲ့ အရာ၀တၳဳပါပဲ။ ကိေလသာ မီးေလာင္ေနတဲ့ ကမၻာမွာ ဓမၼ ေရစင္ ေရေအး သြန္းေလာင္းၾကပါစုိ႔။

တရားခ်င္ခင္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတုိ႔-

ယေန႔ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေနထုိင္ရာ ကမၻာႀကီးမွာ ဆူပူျခင္း၊ ေသာင္းက်န္းျခင္း၊ အၾကမ္း ဖက္ျခင္း၊ အႏုိင္ယူျခင္း၊ အစြဲ အလမ္းႀကီးျခင္း၊ တစ္ယူသန္တစ္ဖက္ သတ္က်ျခင္း၊ စုိးရိမ္ပူေဆြးျခင္း၊ လုံၿခံဳမႈမရွိျခင္းစတဲ့ အေမွာင္ထုႀကီး က်ေရာက္ေနပါတယ္။ ဒီအေမွာင္ထုႀကီးကုိ ဓမၼအလင္းေရာင္ျဖင့္ အစားထုိးဖုိ႔လုိပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏မိန္႔ၾကား ခ်က္မ်ားရွိပါတယ္။ “တစ္ကမၻာလုံး ကန္းေနတယ္။ ဓမၼမ်က္လုံးေပးရမယ္။ တစ္ကမၻာလုံး တုန္လႈပ္ေနတယ္။ ဓမၼနဲ႔ ထိန္းရမယ္။ တစ္ကမၻာလုံးအတြင္း အျပင္ေလာင္ေနတယ္ ဓမၼနဲ႔ ၿငိႇမ္းသတ္ရမယ္။ အာဏာမက္ ေမာမႈႏွင့္ သစၥာတရား မ်က္ႏွာလြဲမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးဟာ ေသြးစက္ေတြ စြန္းထင္းနၿပီ။ အရိယသစၥာသည္ ဘာသာ တရားအားလုံး၏ အႏွစ္သာရျဖစ္သည္။ အရိယသစၥာသည္ ကမၻာ့လက္ေဟာင္းတရား။ ကမၻာႀကီးကုိသင္ၾကားဖုိ႔ သစၥာတရားမွ တစ္ပါးအျခားမရွိၿပီ။ သစၥာဟူသည္ လူသားတုိင္း၏ ကုိယ္တြင္းမွာရွိသည္။ ကမၻာႀကီး၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးသႏိ္ၲကုိ သစၥာႏွင့္ တည္ေဆာက္ရမည္။ သစၥာကုိ ဖုံးကြယ္ထားသမွ် ဘ၀ျပႆနာအားလုံး ေျပလည္မႈမရ ႏုိင္” စသည္ျဖင့္ ေဟာေတာ္မူထားပါတယ္။ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတုိ႔ဟာ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနပါတယ္။ ဒီလုိအပ္ခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးေခါင္းေဆာင္ အားလုံးကုိ အလြန္စိန္ ေခၚေနေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္အားလုံး ဤစိန္ေခၚခ်က္ကုိ လက္ခံရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းရန္ တာ၀န္ရွိ ပါတယ္။

တရားခ်င္ခင္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတုိ႔-

လူတုိ႔ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရားတုိင္းမွာ အျပင္အကာႏွင့္ အတြင္းအႏွစ္ သာရ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ ယုံၾကည္ျခင္း (ၪာဏ္ပညာ မပါဘဲ)၊ ကုိးကြယ္ျခင္း၊ ပူေဇာ္ပသျခင္း၊ ရြတ္ဖတ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ အခမ္း အနားပြဲလမ္း က်င္းပျခင္း စသည္တုိ႔ဟာ ဘာသာတရားတုိင္းရဲ႕ အေပၚကဖုံးေနတဲ့ အကာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအကာ (Outer Shell of Religions) ေတြဟာ ဘာသာတရားတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုကုိ မတူကြဲျပား ျခားနား ေစၾက ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ဘာသာတရားအားလုံး တညီတၫႊတ္တည္း လက္ခံႏိုင္တဲ့ အႏွစ္သာရရွိပါတယ္။ အဲဒီ Common Core ဆုိတာဟာ ဒါန၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ ခႏ္ၲီ၊ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ သန္႔ရွင္းေသာ စိတ္ထားႏွင့္ သစၥာတရားတုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ လူသားအမ်ားစုဟာ သူတုိ႔ကုိးကြယ္ေနတဲ့ ဘာသာတရားေတြရဲ႕ အႏွစ္သာရ ကုိ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ထိထိမိမိ မသိၾကပါဘူး။ ဘာသာ၀င္ လူသားေတြဟာ ဘာသာတရားတုိင္း၏ အႏွစ္သာ ရႏွင့္ တကယ္ဆုိလုိတဲ့ အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ သိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္း ရင္းဟာ တစ္ဖက္သတ္ တစ္ယူသန္ အစြန္းေရာက္ျခင္းအျပင္ Religion ၏ အႏွစ္သာရကုိ တကယ္ မသိျခင္း သည္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေပသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံး ဤအခ်က္ကုိ ေကာင္းစြာ သတိျပဳ၍ မိမိတို႔ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရား အသီးသီး၏ ဘာသာ၀င္လူသားမ်ားကုိ Common Core of Religion ကုိ အေလးအနက္သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ေပးၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ ဘာသာေရး အႏွစ္သာရကုိ အတြင္း က်က် မသင္ႏိုင္ေတာင္မွ အေပၚယံေလာက္ သင္ေပးႏုိင္လွ်င္ ဘာသာေရးအႏွစ္သာရ နားလည္ေသာ လူသား ေတြဟာ ေန႔စဥ္ႀကံဳ ေတြ႕ေနရတဲ့ ဘာသာေရးပဋိပကၡႏွင့္ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈေတြကုိ ေလ်ာ့ က်သြား ေအာင္၊ ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္၊ ႀကီးသြားမည္ကုိ ေသးငယ္သြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္။

ဘာသာတရားရွိတဲ့ လူသားေတြဟာ ဘာသာေရး၏ အႏွစ္သာရေရာက္ေအာင္ မသင္ၾကား မေလ့က်င့္ဘဲ အေပၚယံ အကာမွ်ျဖင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ မေနၾကဖုိ႔၊ ဘာသာေရး၏ အႏွစ္သာရသည္ လူသားတုိ႔၏ ႏွလုံးစိတ္ ၀မ္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္၊ လူသားတုိ႔၏ ကမၻာႀကီး တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ တကယ္ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ သိေအာင္ သင္ဖုိ႔ႏွင့္ က်င့္ဖုိ႔ ဒီကေန႔ ဒီေနရာ ကတုိက္တြန္းပါတယ္။ မိမိတုိ႔ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရားျဖင့္ အျခား ဘာသာ တရားကုိ တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ ႐ႈတ္ခ်ျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ မိမိတုိ႔ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရားတစ္ခု ခုျဖင့္ အျခားလူတုိ႔ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရားတစ္ခုကုိ ထိခုိက္ပုတ္ခတ္ ႐ႈတ္ခ် ျခင္းသည္ မိမိကုိယ္တုိင္မိမိကုိးကြယ္ရာ ဘာသာ တရားကို ျပန္လည္ပုတ္ခတ္ၿပီး၊ ႐ႈတ္ခ်ၿပီးျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ လက္ထက္ေတာ္ကာလက ကုိးကြယ္ရာ အမ်ဳိး မ်ဳိး ရွိၾကေသာလူတုိ႔သည္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ကုိ ခ်ဥ္းကပ္လာေသာ အခါ “ေဟ့-မတူကြဲျပား တဲ့ အေပၚမွာ မေဆြးေႏြးၾကစုိ႔နဲ႔၊ တူညီတဲ့ အေပၚမွာေဆြးေႏြးပါစုိ႔။ တုိ႔ သေဘာတူတဲ့ အေပၚမွာ ေဆြးေႏြးၿပီး အႏွစ္သာရ ထုတ္ယူ ၾကပါစုိ႔” ဟူ၍ ဗုဒၶရွင္ ေတာ္မိန္႔ဖူးပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သေဘာမတူႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြ ကုိ ေျပာဆုိေန ၾကၿပီး ျငင္းခုံေနၾကျခင္းျဖင့္ ဘာအက်ဳိးရွိအံ့နည္း။

တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတုိ႔-

ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ျခင္းကုိ ေမတၱာျဖင့္ေျဖ ရွင္းရ၏။

အၾကမ္းဖက္ျခင္းကုိ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရာ၏။

ေဒါသကုိ ေဒါသႏွင့္တုံ႔ျပန္ျခင္း ျဖင့္ မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္။

အၾကမ္းဖက္ျခင္းကုိ အၾကမ္းမဖက္ ျခင္းျဖင့္သာ ၿငိမ္းေစႏုိင္၏။

အၾကမ္းဖက္ျခင္းကုိ အၾကမ္း နည္းႏွင့္ေျဖရွင္းျခင္းသည္ ပုိ၍ၾကမ္းတမ္း လာေစ၏။

မုန္းတီးျခင္းကုိေမတ္ၱာျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေစရာ၏။

ဤသည္တုိ႔ကား ဘာသာေရး မေပၚမီကပင္ရွိခဲ့ေသာ ကမၻာဦးတရား၊ ဘာသာ တရားအားလုံးတုိ႔၏ Common Core ျဖစ္သည္။

ဤသည္ကား ဓမၼ…… ဓမၼဟူသည္ သစၥာတရား။

ဗုဒၶ၊ ဟိႏၵဴ၊ ဂ်ိန္း၊ ဂ်ဴး၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္၊ ဆစ္ မည္သည့္ ဘာသာမွာမဆုိ ဤသုိ႔ မြန္ျမတ္စြာေသာ သစၥာတရား တုိ႔ရွိပါသည္။

To understand the Truth is our common solution to our common problems.

သစၥာတရားကုိ နားလည္က်င့္သုံးျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘ၀ျပႆနာအားလုံး၏ အေျဖျဖစ္ပါတယ္။

သစၥာဟူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္မွာ ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သစၥာကုိသိလွ်င္ သႏ္ၲိဟူေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိလည္း ကုိယ္တြင္းမွာ ေတြ႕ရမည္။ ကုိယ္တြင္းမွာ ေတြ႕ရေသာ သစၥာတရားႏွင့္ သႏိ္ၲတရားတုိ႔ကုိ အျပင္ကမၻာသုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိ ၾကပါစုိ႔။ သစၥာတရား ေနရာတုိင္းမွာ ထြန္းေတာက္ပါေစ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေနရာဤကမၻာ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာရွိၾကပါေစ။

သီတဂူဆရာေတာ္

အဆင့္ျမင့္ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးပြဲ

ေဗာရစ္ယယ့္လ္ဆင္ ခန္းမေဆာင္

စိန္႔ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕၊ ႐ုရွားႏုိင္ငံ။

၂၀၁၄၊ ဇူလုိင္လ၊ ၃ ရက္။ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၀ါဆိုလျပည့္ ဓမၼစၾကၤာ အခါေတာ္ေန႕


လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ၀ါဆိုလျပည့္ ေန႕တြင္ ဗုဒၡ ျမတ္စြာ သည္ မိဂဒါ၀ုဏ္ ေတာတြင္ (ပဥၥ၀ဂၢီ) ရဟန္း ၅ ပါး ကို ဓမၼစၾကၤာ တရားဦး ေဟာျခင္းျဖင့္ ဗုဒၼ သာသနာေတာ္ကို စတင္ ခဲ့ပါသည္။

ဓမၼစၾကၤာ တရားေတာ္ ၌ သဘာ၀ ေလာက တြင္ မေဖာက္မျပန္ မေျပာင္းမလြဲ အျမဲ တည္ရွိ ေနေသာ သစၥာ ၄ ပါးကို ေဖာ္ျပ ေဟာၾကား ခဲ့ပါသည္။

သဘာ၀ ေလာက ၏ သစၥာ ၄ပါး

ဒုကၡ သစၥာ = သတၱ၀ါ တိုင္း ရုပ္နာမ္ ဟူသမွ် မတည္ျမဲ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီး၍ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း တရား မ်ားကို မလြန္ဆန္ နိုင္ပဲ အို၊နာ၊ေသ ဆင္းရဲ ဒုကၡ ကို ေရွာင္လြဲ မရ ျဖစ္ရျခင္း သည္ ေလာက အမွန္တရား တခု။

သမုဒယ သစၥာ = သတၱ၀ါ တိုင္း မိမိကိုယ္ (ရုပ္၊ နာမ္ ခႏၼာ) ကို မအိုခ်င္၊ နာမက်န္း မျဖစ္ခ်င္၊ မေသခ်င္ ၾကပဲ တပ္မက္ စြဲလန္း တတ္ျပီး ထိုစြဲလန္း တပ္မက္ မႈေၾကာင္း ဘ၀ တဖန္ ျဖစ္ရျခင္း သည္ အမွန္တရား တခု။

နိေယာဓ သစၥာ = ထို ရုပ္၊နာမ္ ခႏၡာ ေၾကာင့္ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း တရား ဒုကၡ မ်ား မွ လြတ္ေျမာက္ ရာ သည္ လည္း အမွန္ ရွိေသာ အမွန္တရား တခု။

မဂၢ သစၥာ = ထို ရုပ္၊နာမ္ ေၾကာင့္ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း တရား ဒုကၡ မ်ား မွ လြတ္ေျမာက္ ရန္ တခုတည္း ေသာ အက်င့္မွန္ မဂၢင္ ၈ပါး တရားသည္ သာ အမွန္ ျဖစ္ေသာ အမွန္ တရားတခု။

ထို သစၥာ တရား ၄ပါး ကို ေဟာၾကား ျပီး ဓမၼစၾကၤာ ဘီးကို ဗုဒၼ ျမတ္စြာ သည္ စတင္ လည္ပတ္ ခဲ့ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ ေဒသနာေတာ္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶမွ ေအာက္ပါ
အတုိင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။
သဗၺပါပႆ အကရဏံ - မေကာင္းမႈ ဒုစရုိက္တရားမ်ားကုိ ေရွာင္ရန္။
ကုသလႆ ဥပသမၸဒံ - ေကာင္းမႈ သုစရိုက္တရားမ်ားကုိ က်င့္သံုးရန္။
သစိတၱပရိေယာဒပနံ - မိမိတုိ႔၏ စိတ္မေနာကုိ ျဖဴစင္စြာ ထားၾကရန္။
ဧတံ ဗုဒၶါန သာသနံ - ထုိသည္မွာ ဘုရားရွင္ အဆူဆူတုိ႔၏ အဆံုးမေတာ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၀ါဆုိလျပည့္ေန႔ကို ဓမၼစၾကာအခါေတာ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပရျခင္းမွာ ထိုေန႔၌ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကို ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာၾကားေတာ္မူသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကုိ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဗာရာဏသီျပည္ မိဂဒါ၀ုန္ေတာ၌ မဟာသကၠရာဇာ္ ၁၀၃ ခုႏွစ္ ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔ ေန၀င္လထြက္အခ်ိန္ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးတို႔အား ဘုရားအျဖစ္ကို ၀န္ခံေသာအားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ဓမၼစၾကာတရားေတာ္သည္ ၀ိနည္းမဟာ၀ါ ပါဠိေတာ္ “ပဥၥ၀ဂၢိယကထာ” အမည္ျဖင့္ လာရွိပါသည္။ ပဋီသမၻိဒါမဂၢ ပါဠိေတာ္၌ “ဓမၼစကၠ ပ၀တၱန၀ါရ”အမည္ျဖင့္ လာရွိပါသည္။ မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ ပါဠိေတာ္၌ “ဓမၼစကၠ ပ၀တၱနသုတၱ”အမည္ျဖင့္ လာရွိပါသည္။
ဓမၼစကၠ ပ၀တၱန၏အဓိပၸါယ္မွာ- တရားတည္းဟူေသာ အသိစက္ကုိျဖစ္ေစ၊ လည္ေစေတာ္မူျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။
( ဓမၼစကၠ = တရားေတာ္ + ပ၀တၱန = ျဖစ္ေစ၊ လည္ေစျခင္း)
ဓမၼစၾကာတရားေတာ္သည္ သစၥာေလးပါးတရားကို ၫႊန္းဆိုေဟာၾကားေသာ ေဒသနာျဖစ္၍ ပိဋကတ္သံုးပံု၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္တရားကို ဆုိထုိက္ပါသည္။
ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကို စိစစ္သံုးသပ္ၾကည့္ပါလွ်င္ လမ္းစဥ္မွာ “အစြန္း ၂ ခု”ကို ေရွာင္ၾကဥ္ေရး၊ မဇၥၽိမ ပဋိပဒါ လမ္းစဥ္မွန္ကုိ က်င့္သံုးေရးတို႔ကို ၫႊန္ၾကားထားၿပီး သစၥာေလးပါးတရားကုိ သိျမင္ေစရန္ ေဟာၾကားထားေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶ၀ါဒ၏ တိက်ခိုင္မာေသာ သေဘာတရားကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ ဓမၼစၾကာ တရားေတာ္ကို နာၾကားရသျဖင့္ ေကာ႑ည၊ ၀ပၸ၊ ဘဒၶိယ၊ မဟာနံ၊ အႆဇိ တည္းဟူေသာ ပဥၥ၀ဂၢီ ငါးဦးႏွင့္တကြ မ်ားစြာေသာ နတ္ျဗဟၼာတို႔ အကၽြတ္တရား ရရွိၾက သည္။ ပဥၥ၀ဂၢီ ငါးဦးလည္း ျမတ္စြာဘုရားထံတြင္ ရဟန္းအျဖစ္ကို ျပဳခြင့္ ပန္ၾက၏။ ျမတ္စြာ ဘုရား ခြင့္ျပဳသျဖင့္ ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္း အျဖစ္ကို ရရွိၾကသည္။ ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္း ဆိုသည္မွာ ဘုရားရွင္ က ရဟန္းျဖစ္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူသျဖင့္ ပရိကၡရာ အစံုအလင္ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ရဟန္း အျဖစ္ကို ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးအား အမွဴးထား၍ ဓမၼစၾကာ တရားဦးကို ေဟာၾကားျခင္း၊ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးအား ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေခၚေဆာင္ေတာ္ မူျခင္းမွာ ဤ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ပင္ ျဖစ္၍ ၀ါဆို လျပည့္ေန႔ကို ဓမၼစၾကာ အခါေတာ္အျဖစ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၀ါဆိုလတြင္ ပဥၨင္းခံ ရွင္ျပဳျခင္းကို ေရွးအခါက ျပဳခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤကဲ့သို႔ အႏွစ္သာရပါရွိေသာ တရားျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရဟန္းရွင္ လူတို႔က ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကို အထူးပင္ အာရံုစိုက္၍ ရြတ္ဖတ္သရဇၥၽာယ္ေတာ္မူၾကပါသည္။ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အရြာရြာ၌ ဓမၼစၾကာအသင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျပန္႔ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကပါသည္။

၀ါဆုိလျပည့္ေန႔၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား

ျမန္မာ့ရုိးရာ ၁၂ လ ရွိသည့္အနက္ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔သည္-
၁။ ေဂါတမဘုရားေလာင္း ပဋိသေႏၶေနေသာ ေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း၊
၂။ ေဂါတမဘုရားေလာင္း၊ ေတာထြက္ေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း၊
၃။ ေဂါတမဘုရားေလာင္း၊ ဓမၼစၾကာတရား စတင္ေဟာေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း၊
၄။ ေရမီး အစံုစံုတို႔ျဖင့္ တန္ခိုးျပာဋိဟာကုိ ျပေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း၊
၅။ ဘုရားအျဖစ္ကို ၀န္ခံေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း၊
၆။ တရားရတနာ စတင္ေပၚေပါက္ေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း၊
၇။ သံဃာရတနာ စတင္ေပၚေပါက္ေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း၊
၈။ “ဧဟိ ဘိကၡဳ”ဟူေသာစကားကို စတင္ၾကားရေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။
ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

ၿမိတ္ပုလဲေျမ
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္


       ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းမ်ားဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဓား ဓားခ်င္း၊ တုတ္ တုတ္ ခ်င္းျဖင့္ တည္ေဆာက္လုိ႔မရဘူး၊ ခြင့္လြတ္ျခင္းျဖင့္သာ တည္ေဆာက္လုိ႔ရတယ္ဆုိတာကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာေက်ာ္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးရဲ႕ အဆုိအမိန္႔   ေလးေတြကုိ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ထိုႏွစ္ဦးကေတာ့ သခင္ေယရႈ (Jesus) ႏွင့္ ဗုဒၶတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
       သခင္ေယရႈက ေျပာပါတယ္။
       "သင္ဟာ ' An eye for an eye and a tooth for a tooth' ကုိယ့္မ်က္လုံးတစ္လုံးထုတ္ခံရင္ သူ႔မ်က္လုံးတစ္လုံး ျပန္ထုတ္ရမယ္၊ ကုိယ့္သြားတစ္ေခ်ာင္းက်ိဳးရင္ သူ႔သြားတစ္ေခ်ာင္းကိုလဲ ခ်ဳိးရမယ္' ဆုိတဲ့စကားၾကားဖူးမွာပါတဲ့။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီလုိလုပ္တာဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈဆီသုိ႔ ဦးတည္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။

       အဲလုိ တုန္႔ျပန္မယ့္အစား......
       "If anyone slaps you on the right cheek, let him slap your left cheek too"
       "သင့္ကုိ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ညာဘက္ပါး လာရုိက္ရင္၊ သင့္ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ပါး ကုိပါ ထပ္ရုိက္ခုိင္း လုိက္ပါ။"
       အဲလို လုပ္လုိက္တာဟာ တစ္ဘက္သားကုိ သူ႔အမွားကုိ သိေအာင္၊ သံေ၀ဂရေအာင္ ကုိယ့္ပါးတစ္ ဖက္ထပ္အနာခံၿပီး ခြင့္လြတ္ျခင္းျဖင့္ တုန္႔ျပန္လုိက္တာပါပဲ။ တကယ္လုိ႔သာ သူတစ္ျပန္ ကုိယ္တစ္ျပန္ ျပန္ ရုိက္ေနမယ္ဆုိရင္ ပါးက်ိဳးရုံကလဲြလုိ႔ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္မလာႏိုင္ပါဘူး။"

       သခင္ေယရႈဟာ ရန္သူကုိ ရန္သူလုိ မတုန္႔ျပန္ဘဲ ခြင့္လြတ္ျခင္းျဖင့္ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းလုိ တုန္႔ျပန္ဖုိ႔ မိန္႔ဆုိခဲ့တာပါ။

       ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းေဆာင္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ဟာလည္း ရန္သူကုိ ရန္သူလုိ မတုန္႔ျပန္ဖုိ႔ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းအေနနဲ႔ တုန္႔ျပန္ဖုိ႔ ဆုံးမေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားရွင့္ရဲ႕ စကားေတာ္မွာ
       "န ဟိ ေ၀ေရန ေ၀ရာနိ၊ သမၼႏၱိ စ ကုဒါစနံ၊ အေ၀ေရနစ သမၼႏၱိ၊ ဧသ ဓေမၼာ သနႏၱေနာ။"
       "Hatred is never appeased by hatred. Hatred is appeased only by love. This is eternal law of peace"
       "ရန္သူကုိ ရန္မူျခင္းျဖင့္ မၿငိမ္းခ်မ္းနုိင္၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ခြင့္လြတ္ျခင္း၊ ရန္မမူျခင္းျဖင့္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ရႏုိင္ ၏။ ဒါဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ ထာ၀ရတည္ရွိတဲ့ ဥပေဒေတာ္ပါပဲ"ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။

       ဘုရားေလာင္း ဒီဃာ၀ုမင္းသားဟာ ကုိယ့္ရဲ႕ ခ်စ္လွစြာေသာမိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ ထီးနန္းကုိလည္းလု၊ မိဘကို လည္း သတ္ခဲ့တဲ့ ရန္သူေတာ္ ျဗဟၼဒတ္မင္းကုိ အလြယ္တကူ ဇီ၀ိန္ေခြ်ကာ ကလဲစားေခ်ဖုိ႔ အခြင့္သာခဲ့ေပ မယ့္ "အရွည္ကုိလည္း မၾကည့္နဲ႔၊ အတုိကုိလည္း မၾကည့္နဲ႔၊ ရန္သူကုိ ရန္မူျခင္းျဖင့္ မေျဖရွင္းႏုိင္၊ ရန္မမူျခင္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းႏုိင္တယ္" ဟူေသာ ေသခါနီးဆဲဆဲမွာ ေျပာခဲ့တဲ့ ခမည္းေတာ္ရဲ႕စကား ကုိ ေျမ၀ယ္မက် နားေထာင္ခဲ့ပါတယ္။

       အရွည္ကုိလည္း မၾကည့္နဲ႔ ဆုိတာ ရန္ၿငိဳးကုိ ၾကာရွည္မ်ိဳသိပ္ထားၿပီး ကလဲ့စားမေခ်နဲ႔လုိ႔ ေျပာတာပါ။ အတုိကိုလည္း မၾကည့္နဲ႔ဆုိတာ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကုိ အခ်ိန္တုိတုိနဲ႔ အဆက္မျဖတ္နဲ႔ လမ္းမခဲြနဲ႔ လုိ႔ ေျပာတာပါ။ ရန္သူကုိ ရန္မူျခင္းျဖင့္ မၿငိမ္းႏုိင္၊ ရန္မမူျခင္းျဖင့္သာ ၿငိမ္းႏုိင္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ ထာ၀ရနည္းဥပေဒကုိ ေဖာ္ျပလိုက္တာပါပဲ။

     ဘုရားေလာင္းဟာ ခမည္းေတာ္စကားနားေထာင္ကာ ကလဲ့စား မေခ်ပဲ ေမတၱာေခြ်ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ရခဲ့ပါတယ္။

       ဒါေၾကာင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကေတာ့ ရန္သူကုိ ရန္မမူပဲ ခြင့္လြတ္ျခင္းျဖင့္သာ ေအးခ်မ္းမူကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္ဆုိ တာပါပဲ။ လူးသားအားလုံး ကမၻာေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး၏ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ ကုိ လုိက္နာကာ ေအးခ်မ္းတဲ့ကမၻာျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ႏုိင္ ၾကပါေစ။


ေရႊစမ္းေျမ အရွင္က၀ိဓဇသာရ
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

မဟာသမၼတမင္းႏွင့္ ဒီမုိကေရစီသေဘာ       Democracy is defined as the government of the people, by the people, for the people.
       တကၠသိုလ္မွာတုန္းက မဟာသမၼတမင္းႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ သခၤန္းစာတစ္ခု သင္ရပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ခုေနာက္ပုိင္း မွ ေခတ္စားလာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဟိုကမၻာဦးကာလေတြကတည္းက ရွိခဲ့တာပါ။ ထုိေခတ္မွာတုန္းက အုပ္ခ်ဳပ္သူမရွိေသးပါဘူး။ ဒီလုိပဲ ကုိယ္သေဘာနဲ႔ကုိယ္ ရွင္သန္ေနခဲ့ၾကတယ္။ အစပုိင္းမွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပဲ သတ္တာျဖတ္တာမရွိ၊ လိမ္တာမရွိ၊ ခုိးတာ မရွိေသးပါဘူး။ ကာလအတန္ၾကာလာတဲ့အခါမွာေတာ့ လူအဖဲြ႕အစည္းထဲမွာ အခ်ိဳ႕လူေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ခုိးျခင္း၀ွက္ျခင္း၊
လိမ္ေျပာျခင္းစေသာ မေကာင္းမူေတြျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ္ထုိမေကာင္းမူလုပ္တဲ့သူေတြကုိ အျပစ္ေပးဆုံးမဖုိ႕နဲ႕ လူအဖဲြ႕အစည္းကုိ မွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္ စီမံကြပ္ကဲႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ အသိဥာဏ္ပညာနဲ႕ျပည့္စုံတဲ့ သူတစ္ေယာက္ကုိ ျပည္သူေတြ က ၀ုိင္း၀န္းၿပီး ေခါင္းေဆာင္ခန္႕ခဲ့ၾကတယ္။ လူအမ်ားက တင္ေျမာက္ခဲ့လုိ႔ သူ႔ကုိ မဟာသမၼတမင္းလုိ႔ ေခၚတယ္။
       မဟာသမၼတမင္းဟာ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ရွိတယ္။ ရုပ္ရည္လည္း တည္ၾကည္ခန္႔ျငားတယ္။ ဥာဏ္လည္းထက္တယ္။ ကုိယ့္က်င့္ေကာင္းတဲ့အျပင္ စိတ္ထားလည္း ရုိးသားလွပါတယ္။ မွ်မွ်တတနဲ႔ စီမံႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိဂုဏ္နဲ႔ျပည့္စုံလုိ႔လည္းပဲ သူ႔ကုိ ၀ုိင္းၿပီး တင္ေျမာက္ခဲ့ၾကတာေပါ့။ မဟာသမၼတမင္းဆုိတာ ကမၻာအဦးပုိင္းက ပထမဆုံးေသာ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ပါပဲ။ လူေတြဟာ သူ႕ကုိ ဘာလုိ႕ ေခါင္းေဆာင္တင္ရတာလဲဆုိေတာ့ လူအဖဲြ႕အစည္းကုိ ေအးခ်မ္းေအာင္၊ တရားမွ်တေအာင္၊ ဒုစရုိက္ေတြကင္းရွင္းေအာင္၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေအာင္ စေသာလူေလာကအက်ိဳးစီးပြားကုိ ေဆာင္ရြက္ေစဖုိ႕အတြက္ ခန္႕ခဲ့တာပါပဲ။
ဒါေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီရဲ႕အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ဆိုတဲ့အခါ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစုိးရသည္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အစုိးရ၊ ျပည္သူေတြကေန ခန္႕အပ္ထားတဲ့ အစုိးရ၊ ျပည္သူေတြအတြက္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အစုိးရျဖစ္မွ ဒီမုိကေရစီျဖစ္တယ္ဆုိတာကို မဟာသမၼတမင္းက သက္ေသခံေနပါတယ္။

ေရႊစမ္းေျမ အရွင္က၀ိဓဇသာရ
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

သကၤန္းလွဴရျခင္း အက်ိဳးမ်ား


သကၤန္းလွဴဒါန္းရက်ိဳး ၈-ပါး

၁။ ေရႊအဆင္းႏွင့္တူေသာ အဆင္းရွိျခင္း

၂။ ကိုယ္၌ ျမဴအညစ္အေၾကးမတင္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း

၃။ အေရာင္အ၀ါႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း

၄။ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးျခင္း

၅။ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့ေသာ ကိုယ္ရွိျခင္း

၆။ အျဖဴ အ၀ါ အနီ အ၀တ္ပုဆိုးတစ္သိန္းတို႔ ဦိးထိပ္အထက္၌ ေဆာင္းမိုးလ်က္ ရွိကုန္ျခင္း

၇။ ပိုးပုဆိုး၊ ကမၺလာပုဆိုးတို႔ကိုရျခင္း

၈။ ေခါမပုဆိုး၊ ၀ါခ်ည္ပုဆိုးတို႔ကို ရျခင္း

ေဆာင္ = သကၤန္းအလွဴ၊ အက်ိဳးမူကား၊ ေရႊတူအဆင္း၊ ျမဴေၾကးကင္းလ်က္၊ ေတာက္ျခင္းေရာင္၀ါ၊ ႏူးညံ့စြာလ်က္၊ သံုးျဖာပုဆိုး၊ ေလးမ်ိဳးေသာခ်ည္၊ မ်ားသည္တသိန္း၊ ခပ္သိမ္းဌာန၊ ဤရွစ္၀ကို၊ မုခ်မလဲြ ရေလၿမဲ။ (သံုးပံုတံခ်ဴက်မ္း၊ ၂၄)

ပိလိႏၵ၀စၦေတၳရအပဒါန္လာ “ သကၤန္းအက်ိဳး ၈ပါး” ႏွင့္ “ သကၤန္းအက်ိဳး ၂ပါး” တို႔ကို ေပါင္း၍

“ သကၤန္းလွဴဒါန္းရက်ိဳး ၁၀ပါး” ျပေဆာင္ပုဒ္=
ေရႊသို႔အဆင္း၊ ညစ္ေၾကးကင္း၍၊ ေရာင္၀င္းထိန္ပ၊ ႏူးညံ့လွ၏၊ မကသိန္းဖိုး၊ ပုဆိုးရေလ၊ ညိဳ ေရႊ ျဖဴ အနီ၊ ဤရွစ္လီႏွင့္၊ ႀကီးလင့္ကံအား၊ ေယာက်ၤားျဖစ္ဘိ၊ ဧဟိဘိကၡဳ၊ သဗၺညဳက၊ ေခၚျပဳႁမြက္ဟ၊ မိန္းမဘ၀၊ လက္ခတသိန္း၊ တြက္ကိန္းတန္ဖိုး၊ ကိုးကုေဋမွ်၊ ေလးလအခ်ိန္၊ ပန္းတိမ္ငါးရာ၊ မွန္စြာလုပ္ရ၊ မဟာလတာ၊ ေခၚတန္ဆာကို၊ ၀တ္ကာဆင္ျမန္း၊ ျမတ္ေရႊက်မ္း၀ယ္၊ ဤတစ္ဆယ္သည္၊ မွတ္ဖြယ္သကၤန္း လွဴက်ိဳးတည္း။

အ႒သာလိနီအ႒ကထာလာ “ သကၤန္းလွဴဒါန္းရက်ိဳး ၆ပါး” ျပေဆာင္ပုဒ္=
အဘိဓမၼာ၊ က်မ္းအလာကား၊ ေကာင္းစြာအသံ၊ တတန္အနံ႔၊ ေမႊးပ်ံ႕လိႈင္စြာ၊ ရသာေဘာဂ၊ သံုးေဆာင္ရလ်က္၊ ဖႆကိုယ္မွာ၊ ႏူးညံ့စြာႏွင့္၊ ပမာဂြမ္းလား၊ ကင္းျငားအနား၊ ခမ္းသာသုခ၊ ဤေျခာက္၀ကို၊ နိစၥမလဲြစံရၿမဲ။ (သံုးပံုတံခ်ဴက်မ္း၊ ၂၄။)

“ ပံသကူ သကၤန္းလွဴဒါန္းရက်ိဳး” ျပ ေဆာင္ပုဒ္=

ပံသကူသကၤန္း၊ လွဴဒါန္းရေၾကာင့္၊ ဆင္းလွ၊ ခြန္အား၊ ႀကီးမားပညာ၊ အဂၤါျပည့္၀၊ ႀကီးလွတန္ခိုး၊ လံုးရပ္မ်ိဳးႏွင့္၊ ျပည့္ၿဖိဳးဘ႑ာ၊ မ်ားစြာကြ်န္ေတြ၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ ဆင္၊ ျမင္းမ်ားႏွင့္၊ သိၾကားတစ္ေထာင္၊ ျမားေျမာင္ပေဒသရာဇ္၊ စၾကာရွစ္ဆယ္၊ အပါယ္စသား၊ မလားမေရာက္၊ ျမားေျမာက္စည္းစိမ္၊ ဂုဏ္သိရ္ၿဖိဳး ေမာက္၊ နိဗၺာန္ေရာက္သည္၊ က်မ္းေထာက္ပံသကူ လွဴက်ိဳးတည္း။

(သဗၺမဂၤလ ဓမၼေဒသနာ၊ ၅၀၉ ၅၁၀။)

(မွတ္ခ်က္။ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတာလကၤာရ အဂၢမဟာသဒၶမၼ ေဇာတိကဓဇ၊ သာသနဓဇသိရီပ၀ရဓမၼာစရိယ ဒီဃနိကာယေကာ၀ိဒ ေရးသားေတာ္မူေသာ ပိဋကေတာ္ႏွင့္စပ္ မွတ္စုေထြလာ သိေကာင္းစရာ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။)

MOI Webportal Myanmar
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ျပည့္တန္ဆာမေလး တစ္ေယာက္အေၾကာင္းေပါ့ …..


 ျပည့္တန္ဆာမေလး တစ္ေယာက္အေၾကာင္းေပါ့ …..
ဖတ္ျပီးရင္ေအာက္ကေမးခြန္းေလးလဲေျဖခဲ႕ေနာ္

★ ★ ဘယ္လို … ဘယ္လို …. ျပန္ေျပာစမ္းပါအုန္း သခင္မ နားၾကားမ်ားလြဲ ေလသလားကြယ္ ။

>>> ဟုတ္ပါတယ္ သခင္မ …သခင္မကို အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က ေတြ႕ခြင့္ေတာင္း ေန ပါတယ္ ….

★ ★ မျဖစ္နိဳင္တာကြယ္ … သခင္မဘ၀မွာ အမ်ိဳးသမီးကေတြ႕ခြင့္ေတာင္း တယ္ဆိုတာ မျဖစ္နိင္တာပဲ … သူက ဘယ္သူလဲ … ဘာကိစၥတဲ့တုန္း …
တစ္လၾကိဳတင္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားျခင္း မရွိရင္သခင္မ ဘယ္သူ႕မွ မေတြ႕တာ သူမသိ ဘူးလား …။

>>> သိပ္က်က္သေရရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ပါသခင္မ … ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥေၾကာင့္ သခင္မကိုပဲေတြ႕ပါရေစ … သခင္မနဲ႕နွစ္ကိုယ္ၾကားေျပာပါရေစတဲ့ ….

★ ★ ဘုရားဘုရား … ဟုတ္ရဲ႕လားကြယ္ … ကဲကဲ … ထားပါေတာ့ သူ႕ကိုေဖ်ာ္ရည္နဲ႕ ဧည့္ခံ ထားလိုက္ပါကြယ္ … သခင္မလာခဲ့မယ္ ခနေစာင့္ဖို႕ ေျပာထားလိုက္ေနာ္ ….

> ★ < အင္း …. က်မလိုျပည့္တန္ဆာတစ္ေယာက္ကို …. အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က … ေတြ႕ခြင့္ ေတာင္းတယ္ ဆိုပါလား ထူးဆန္လိုက္တာ ….

ကိုယ္ ကို မွန္ေရွ႕မွာတစ္ခ်က္ လွည့္ပတ္ၾကည့္လိုက္တယ္ …. ျပီးေတာ့ အေပၚရံု ေလးကို အသာအယာ ျခံဳျပီး …. ဧည့္ခန္းမဆီကိုထြက္လာခဲ့တယ္ …။

အိုး … မ်က္နွာေလးက က်က္သေရရွိသလို ေအးခ်မ္းလွပါလား ….

ဧည့္ခန္း စႏၵကူးေညာင္ေစာင္းမွာ ထိုင္ေနတဲ့ က်မ ေလာက္မလွေပမယ့္ အျပစ္ကင္းစင္တဲ့ မ်က္နွာေလးနဲ႕ က်က္သေရရွိေနတဲ့ က်မနဲ႕နဲ႕သက္တူ၇ြယ္တူေလာက္ရွိမယ့္ မိန္းခေလး တစ္ေယာက္ … က်မဧည့္ခန္း အျပင္အဆင္ခန္းနားပံုကို … စိတ္၀င္တစားၾကည့္ရင္း က်မ ကို ေစာင့္ေနတာ ေတြ႕လိုက္ရတယ္ ….

★ ★ က်မ သီရိမာ ပါ ….

သူက်မကို ေမာ့ၾကည့္ျပီး … ပစပ္အေဟာင္းသားနဲ႕ခနေငးေမာသြားတယ္ … ျပီးမွ သတိ ၀င္လာျပီး ….

★ ဒီေလာက္လွပ ေက်ာ့ရွင္းျပီး က်က္သေရရွိလွတာ …. သီရိမာပဲျဖစ္မွာေပါ့ … နိဳင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေခ်ာဆံုး အလွဆံုး က်က္သေရအရွိဆံုး ဘြဲ႕ကိုခံယူထားတာပဲ … က်မေတာင္ ေငးမိ သြားရတယ္ …. က်မက ဥတၱရာပါ …. သုမန သူေထးၾကီးရဲ႕ ေခၽြးမပါရွင္ …

★ ★ ေၾသာ္ … နႏၵသူေထး ေလးရဲ႕ ၾကင္ယာကိုး …. နာမည္ကို ၾကားဘူးတာၾကာပါပေကာ ရွင္ … သိပ္ေတာ္ျပီး ခင္ပြန္းကိုသိပ္္ဂရုစိုက္တဲ့ …. မိန္းမျမတ္ေလးတဲ့ … က်မယံုသြားျပီ …

ဒီမယ္ … က်မေျပာျပပါအုန္းမယ္ …. ဒီနိဳင္ငံရဲ႕မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္ သူေထးသူၾကြယ္ေတြထဲမွာ … က်မဆီကို ေရာက္မလာတဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာ သူကိုျပပါဆိုရင္ေလ …. ရွင့္ရဲ႕နဴးညံ့ သိမ္ေမြ႕တဲ့ … ျပဳစုမွဳ ေအာက္က ရွင့္ခင္ပြန္းပဲရွင္ သိရဲ႕လား …။

★ အင္း …. သူ သီရိမာနဲ႕မေတြ႕ဖူးတာ ေၾကာင့္ သီရိမာဆီမလာတာေၾကာင့္ က်မမွာ … အခက္ေတြေတြ႕ျပီး ေနာက္ဆံုး … က်မ ကပဲ သီရိမာ ဆီလာျပီး သီရိမာကလာဘို႕အကူ အညီေတာင္းရေတာ့ တာေပါ့ရွင္ …. ။

★ ★ ဟင္ … ဘယ္လို … က်မဒီေန႕ဘာျဖစ္တယ္မသိဘူးရွင္ … ထူးဆန္းတာေတြနဲ႕ပဲ ၾကံဳေတြ႕ ေနရတယ္ … တခုခုမွားေနသလားပဲ … က်မအထင္ … အမက က်မကို ရွင့္ခင္ပြန္းနဲ႕ ေတြ႕ေစခ်င္သလားပဲ …. ဟုတ္လား ….

က်မသိတာက ဂုဏ္သေရ၇ွိအမ်ိဳးသမီးေတြက … သူတို႕ ခင္ပြန္းေတြကို … က်မဆီေျခဦး လွည့္မွာသိတ္ေၾကာက္ၾကတယ္ေလ …။

★ ေျပာရမွာေတာ့အားနာပါတယ္ သီရိမာ …. က်မဖခင္ သုမနသူေထးနဲ႕ က်မခင္ပြန္းဟာ … ဗုဒၶရဲ႕တရားကို … သက္၀င္ယံုၾကည္မွဳမရွိေသးဘူးေလ … ဗုဒၶရဲ႕ အဆံုးအမကို လက္မခံ ေသးဘူး … က်မကေတာ့ က်မ မိဘေတြလို ဒါန သီလ ဘာ၀နာကိုအားကိုးျပဳျပီးေနတယ္ … ဒါေပမယ့္ ရွင္သိလား သီရိမာ … က်မေလ သူနဲ႕အေၾကာင္းပါျပီးကတည္းကစလို႕ … က်မ ကိုေလ ဥပုသ္ေလးေတာင္ေစာင့္ခြင့္မေပးပဲ …ေန႕စဥ္သူ႕ကိုပဲ ျပဳစုေစတယ္ …

★ ★ ခစ္ခစ္ … အမခင္ပြန္းက အမကို သိပ္ခ်စ္တာေပါ့ ….

★ ဒါခ်စ္တာလို႕ေခၚလား သီရိမာ …. ပ်ိဳျမစ္မွဳေတြကုန္သြားခ်ိန္ေရာ …. အဆင္းလွတုန္း … အရြယ္နဳပ်ိဳတုန္း က်န္းမာသန္စြမ္းတုန္းေတာ့ … ခ်စ္တာေပါ့ …

★ ★ အို … အမ ဥတၱရာ … က်မအေမ လဲဒီလိုပဲ သိလား … ဘုရင္မင္းျမတ္ကအစ တစ္နိဳင္ငံ လံုး အနမ္းခံရတဲ့ ပန္းကေလး … ေဟာ သူလဲအိုမင္းေရာ … ဘယ္သူမွ အေရးမလုပ္ေတာ့ ဘူး ….

ခုလဲၾကည့္ေလ .. က်မမပါရင္ … ဘုရင္မင္းၾကီး ဘာပြဲမွလုပ္လို႕မရဘူး …. ဘယ္သံတမန္ ဧည့္သည္မွ ေတြ႕လိုမရဘူး … က်မအားတဲ့ရက္ကို သူညွိျပီးစီစဥ္ရတာ …. ေျပာျပစမ္းပါ အမဥတၱရာ … က်မရဲ႕ ပ်ိဳျမစ္ျခင္းကဘယ္ေလာက္ထိခံမလဲ … ေနာက္ ငါးနွစ္လား … ေနာက္ဆယ္နွစ္လား ….

သူမက က်မတို ညီမငယ္ေလး တစ္ေယာက္ လို ျမတ္နိဳးစြာ ျပံဳးၾကည့္ေနတယ္ ….

★ ★ က်မဘယ္လိုကူညီရမလဲ … ေျပာေလ

★ ဆယ့္ငါးရက္ တိတိ က်မအိမ္မွာလာေနျပီး က်မခင္ပြန္းကို … ခင္ပြန္းတစ္ေယာက္ လ ို ျပဳစုေပးပါညီမရယ္ … ဗုဒၶနဲ႕ သံဃာေတာ္ေတြကို … က်မ ဆြမ္းဖိတ္လုပ္ေကၽြးခ်င္တယ္ … သီလေဆာက္တည္ခ်င္တယ္ … ဆယ့္ငါးရက္ထဲပါ …. က်သင့္ေငြကို ခုထဲကေပးခဲ့ပါ့မယ္ ညီမရယ္ ….

★ ★ ဆယ့္ငါးရက္ေတာင္ … မ်ားလွပါလား … ျပီးေတာ့ အမခင္ပြန္းက က်မျပဳစုလုပ္ေကၽြးတာ နွစ္သက္မယ္ လို႕ အမထင္လားဟင္ ….

★ ငါ့ညီမေလာက္လွတာ … ရာဇျဂိဳဟ္မွာ ရွိလို႕လားညီမေလးရယ္ …. ပ်ိဳျမစ္မွဳ နဲ႕ … အလွ အပကို ကိုးကြယ္တဲ့ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္က … ေလာကမွာ အလွဆံုးလို႕ ေျပာလို႕ရတဲ့ ညီမကို မနွစ္သက္ဘူးဆိုရင္ .. က်ိန္းေသျပီ … သူဟာေယာဂီပဲ … အမခင္ပြန္းအေၾကာင္း အမသိပါတယ္ညီမငယ္ … သူမင္းနဲ႕ေတြ႕တာေနာက္က်တယ္ေတာင္ထင္မွာ … ။

★ ★ တစ္ကယ္ဆို က်မ ဒါမ်ိဳး ရက္ရွည္ ျပဳစုရတာလက္မခံခ်င္ဘူး … အားလံုးကို ေန႕ပိုင္း နာရီပိုင္း ေလာက္ပဲျပဳစုရတာ .. ဒါေပမယ့္ …ခင္ပြန္းအတြက္ … ဇနီးကိုယ္တိုင္ လာတယ္ ဆိုေတာ့ က်မလက္ခံလိုက္ပါ့မယ္ … ျပီးေတာ့ဗုဒၶအတြက္ ဆိုတဲ့စကား ကိုၾကားရေတာ့ က်မတို႕အႏြယ္ ရဟႏၱာမၾကီး အမၺပါလီကို ျမင္မိလို႕ပါ ….။

★ ၀မ္းသာလိုက္တာ ညီမငယ္ … သာဓု သာဓု သာဓုပါ … ဒါဆို အမ မနက္ျဖန္ ရထား လႊတ္လိုက္ ပါ့မယ္ ….

★ ★ အို … ကိစၥမရိုပါဘူးအမ … က်မရထားနဲ႕ပဲလာခဲ့ပါ့မယ္ ….

အခန္း ( ၂ )

> ★< က်မ ရဲ႕ ျမင္းျဖဴ ေလးေကာင္ ကတဲ့ ရထားလံုး နႏၵ သူေဌးးေလး အိမ္ေရွ႕ ေရာက္တယ္ ဆိုရင္ပဲ … က်မနဲ႕ အတူပါလာတဲ႕ အလုပ္သမားေတြက .. က်မကို တံခါးဖြင့္ေပးခ်ိန္မွာ … ဥတၱရာက အိမ္ထဲက ျပံဳးရႊင္စြာေျပးထြက္လာျပီး …. ရထားေပၚကဆင္းမယ့္က်မကို သူ႕ လက္နွစ္ဖက္နဲ႕ ဆီးၾကိဳ ေဖးမပါတယ္ … အသင့္ေစာင့္ေနတဲ့သူ႕အေျခြရံေတြက … က်မ ေသတၱာေတြကို သယ္သြားၾကပါတယ္ ….

သူက်မလက္ကို ဆြဲျပီး ခမ္းနားလွတဲ့ ေဂဟာၾကီးအေပၚတက္လာခဲ့တယ္ …. ေလွခါးထိပ္ နွစ္ဖက္မွာ မိန္းမပ်ိဳနွစ္ေယာက္စီက က်မတို႕ကိုအရိုအေသေပးၾကတယ္ …

★ ညည္းတို႕အရွင္ … အခန္းတြင္းမွာလား …

>>> ဟုတ္ကဲ့ပါသခင္မ … ဧည့္သည္အတြက္ သခင့္အခန္း နဲ႕ ကပ္လွ်က္ အခန္းမွာ ျပင္ထား ပါတယ္ …. ။

★ ေအး ေအး မင္းတို႕လြပ္လပ္စြာေနၾကေတာ့ ….

သူက်မကိုလက္ဆြဲေခၚလာျပီး … က်မအတြက္ျပင္ထားတဲ့အခန္း လို႕ထင္ရတဲ့အခန္း ေရွ႕မွာ .. ရပ္ျပီး …

★ ခနတစ္ျဖဳတ္နားအုန္းေနာ္ညီမေလး …. ခနေန သူေဌးမင္းနဲ႕ေတြ႕ဖို႕ အမလာေခၚမယ္…။

> ★ < သလြန္ေပၚမွာထိုင္ရင္း ..က်မဘ၀အေၾကာင္းစဥ္းစားမိတယ္ ….

က်မရဲ႕ မိခင္အမည္က သလႅ၀တီ …. ဗိမၼိသာရမင္းၾကီးရဲ႕ အမတ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲ႕ သမီး … ေ၀သာလီ ဂဏ နိဳင္ငံေတြရဲ႕ဥပေဒအရ … နိဳင္ငံတစ္နိဳင္ငံက … ျမင့္ျမတ္တဲ့မ်ိဳးႏြယ္ မိန္းခေလး တစ္ေယာက္ သိပ္ေခ်ာ သိပ္လွလို႕ ( ၇ ) ျပည္ေထာင္မင္းေတြ လာေတာင္းရမ္း ယူရျပီ ဆိုရင္ …. ဒီမိန္းခေလးကို … နိဳင္ငံေတာ္ရဲ႕သမီး … ျမင့္ျမတ္သူအားလံုးပိုင္သူ … ဆိုတဲ့ဘြဲ႕ေပးရတယ္ …

ဘုရင္ကိုယ္တိုင္ …စံနန္း ဥယ်ာဥ္ ေဆာက္ေပးရတယ္ … မင္းစိုး ရာဇာ နဲ႕ ဘုရင္ ဘြဲ႕ေပး ထားတဲ့ သူေဌးေတြကို … ျပဳစုရတယ္ …. မင္းခမ္း မင္းနား ေတြကို ဦးစီး ရတယ္ …

တစ္ျပည္ေထာင္မင္းေတြကိုဧည့္ခံရတယ္ …. စစ္မက္အေရး အရိပ္အျမြက္ရွိရင္ …မာယာနဲ႕ ညွိနွိဳင္းရတယ္ … သတင္းနွိဳက္ရတယ္

ဒီလိုဘြဲ႕ေပးလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ … က်မမိခင္ရဲ႕ခ်စ္သူ အဘယ မင္းသားက က်မအေမကို နွစ္ခ်ီျပီး ငွားခဲ့တယ္ ( ဥပေဒကိုမွ မလြန္ဆန္နိဳင္ပဲကိုး )

က်မရဲ႕မိခင္ဟာ … အဘယ မင္းသားနဲ႕ အေၾကာင္းျပဳစံုမက္ျပီး … သားေလးတစ္ေယာက္ ဖြားျမင္ခဲ့တယ္ …. သားေယာက်္ားေလး ဂုဏ္မငယ္ရေအာင္ … အဘယဘုရင္ကိုယ္တိုင္ နန္းတြင္းေခၚယူ သူ႕ရင္ေသြးေလးကို ဇီ၀က လို႕မွည့္ျပီး … နန္းတြင္းမွာထားခဲ့တယ္ …

က်မကိုေမြးဖြားခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့ … မေအတူတဲ့အျပင္ ..မေအထက္ေတာင္နဴးညံ့လွပလို႕ ….က်မကို မိခင္ရဲ႕အရိုက္အရာကို ဆက္ခံေစခဲ့တယ္ … ။

က်မမိခင္ၾကီးကြယ္လြန္တဲ့အခါ … က်မကိုသိပ္ခ်စ္တဲ့ က်မရဲ႕ အကိုၾကီး ဟာ … သမား ေတာ္ၾကီးဇီ၀က ဆိုျပီးူ ထင္ရွားခဲ့သလို … က်မဟာလဲ …. ရာဇျဂိဳဟ္ရဲ႕ ရုပ္ အဆင္း အဂၤါ ၾကန္အင္လကၡဏာ … ပညာ … အျဖာျဖာနဲ႕ျပည့္စံုတဲ့ …. မင္းအသိအမွတ္ျပဳ … တိုင္းျပည္ ရဲ႕ အဓိကက်တဲ႕ ၀န္ထမ္း တစ္ဦးျဖစ္လာတာေပါ့ …. ဒီလိုနိဳင္ငံ့ သမီး ပ်ိဳေတြ ဟာ…. မဟာဆီမဟာ ေသြး ပဲျဖစ္ရတယ္ ေလ ….

က်မတတ္အပ္တဲ့တာ၀န္ …ဟုတ္လား …အဲ့တာေတြက ….
၁။အကမ်ိဳးစံု ကျပ သင္ျပတတ္ရတယ္
၂။ တူရိယာပစၥည္းမ်ိဳးစံု…တီးတတ္ရတယ္ …
၃။ အခါရာသီအလိုက္ သင့္ေတာ္တဲ့၀တ္စားဆင္ယင္မွဳ ကိုယ္တုိင္ေရာ… မင္းအခမ္းနားအတြက္ေရာ…ဘုရင္ကိုပါ…ဆင္ျမန္းနိဳင္ရတယ္
၄။ ရုပ္နဲ႕ လိုက္တဲ့ ျခယ္သျပင္ဆင္မွဳ
၅။ အိပ္ယာ ကုတင္ … ပန္းအလွျပင္ ..စံအိမ္ေတာ္ ရွဳမ၀က်က္သေရနဲ႕ျပည့္စံုေအာင္ ျပင္ဆင္မွဳ
၆။ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး… နွစ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျပဳစုမွဳ
၇။ ေသရည္ ေသရက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာစပ္ရာမွာလိမ္မာမွဳ
၈။ ကာမေမြ႕ေလ််ာ္ပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးအတတ္
၉။ ေလး ျမွားက်ည္..ဒါဏ္ရာခြဲစိတ္ကုသေပးရတဲ့အတတ္
၁၀။ အခ်က္အျပဳတ္ကၽြမ္းက်င္လိမ္မာမွဳ
၁၁။ ပန္းခ်ီ
၁၂။ အ၀တ္အစား တို႕ကိုကိုယ္တိုင္စံျပခ်ဳပ္လုပ္တတ္မွဳ
၁၃။ ခေလးသူငယ္တို႕အား ေစာင့္ေရွာက္မွဳအတတ္
၁၄။ ဘာသာမ်ိဳးစံုကိုေရးနိဳင္ဖတ္နိဳင္ျပီး …တိုင္းတစ္ပါးမွ ဘုရင္ မင္းသား စသည္ သံတမန္မ်ားကိုျပဳစုစဥ္ …နိဳငငံအတြက္သီတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို … နွိဳက္ယူစံုစမ္းျခင္းအတတ္ ….
၁၅။ ကြမ္းယာျခင္းအတတ္
၁၆။ အိမ္္တြင္းပရိေဘာဂနွစ္သက္ဖြယ္ထားသိုျခင္း …
၁၇။ လင္ေယာက်္ားနွစ္သက္ေက်နပ္ေအာင ္ျပဳစုျခငး အတတ္နွင့္ျပန္လည္ သင္ျပျခင္း အတတ္
၁၈။ နိဳ႕ ေထာပတ္ .. မလိုင္ …ဒိန္ခဲ စသည္တို႕ကိုကိုယ္တိုင္စီရင္ျခင္းအတတ္…။
ဒါ့အျပင္ မင္းမွဳထမ္းတို႕ကိုလဲနိဳင္ငံေတာ္တြက္ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ရွိေအာင္သီခ်င္းစပ္ဆို ေဖ်ာ္ေျဖ ကျပျခင္း … ရဲစိတ္ ရဲမာန္ျပည့္၀ေအာင္ သီခ်င္းမ်ားစပ္ေဖ်ာ္ေျဖေပးျခင္း …ဒါေတြ တတ္ရတာေပါ့ …။
( ျပည္သူေတြက ဘုရင္ကို ေတြ႕ရခဲသလို က်မကိုလဲ ေတြ႕ခဲ ပါတယ္ …. တစ္နွစ္တစ္ၾကိမ္ နိင္ငံသူနိဳင္ငံသားေတြ မင္းမွဳထမ္း ရဲမက္ေတြကို သီခ်င္း သီကံုး ေဖ်ာ္ေျဖ ရတယ္ ျပည္သူ ေတြကလဲက်မကို သိတ္ျမတ္နိဳးတယ္ )

ဒါေၾကာင့္ နိဳင္ငံေတာ္ကေခ်သည္ဆိုတာ …. နိဳင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ ပညာရွိ … မင္းမ်ိဳးႏြယ္ ဆိုပါေတာ့

က်မအေမနဲ႕ ေခတ္ျပိဳင္ အမၺပါလီဆိုတဲ့ ေ၀သာလီက ကေခ်သည္ ဆိုရင္ေလ … မူးၾကီး မတ္ၾကီးေတြ ထက္ေတာင္ ပညာသာလြန္တဲ့အျပင္ … ေဟာ .. အခုဆိုရင္ ေလ ... ဗုဒၶရဲ႕ သမီးေတာ္ ဘုရင္ေတာင္ဦးခိုက္ရတဲ့ ရဟႏၱာ ေထရီမၾကီးးး ျဖစ္ေနျပီေပါ့ …

အင္း ..က်မလဲတစ္ေန႕ေန႕မွာဗုဒၶကို …ယံုၾကည္သူျဖစ္မလားမသိဘူး …ဒါေပမယ့္ … က်မ ကေတာ့ လက္ရွိက်မရဲ႕ပ်ိဳျမစ္နဳနယ္မွဳကို …. သိပ္သေဘာက်တယ္ …. က်မ ေျခေထာက္ ေလးတစ္ခ်က္ခတ္လိုက္တာနဲ႕ …. ဘုရင္ကအစ ..မင္းေဆြစိုးမ်ိဳး သူေဌးေတြ ရဲ႕ေငြ အား လံုး က်မေျခေထာက္ေအာက္ေရာက္လာတာေလ ….

★ ေဒါက္ ေဒါက္ … ညီမေရ ..သူေဌးမင္းနဲ႕ေတြ႕ရေအာင္ …

> ★ < သူ႕ေနာက္ကေန … ခပ္ယို႕ယို႕လိုက္သြားလိုက္တယ္ …. က်မရဲ႕ကပ္လွ်က္ အခန္းထဲမွာ .. သူေဌးေလးကို .. သလြန္ေညာင္ေစာင္းေပၚ ထိုင္ေနတာေတြ႕ရတယ္ …

သူ … ေသရည္ကို ေရႊခြက္နဲ႕ေသာက္ေနတုန္းအခ်ိန္ … ခန္႕ျငားမြန္ရည္တယ္ … အပူအ ပင္ အေၾကာင့္အက် … စိတ္ေသာကကို … သူ႕စိတ္ထဲအေရာက္မခံ ပံုပဲ …

ဥပတိရုပ္ ေကာင္းသလို … ဥတၱရာေျပာသလိုပဲ … ကာမသုခလႅိကာနဳေယာဂ … က်င့္သံုး အားသန္ပံုပဲ ဆိုတာအကဲခတ္လို႕ရတယ္ … ဘယ္လိုပဲဆိုဆို … သေဘာထားေျဖာင့္စင္းျပီး နွစ္ လို ဖြယ္ အဆင္း ရွိသူ လို႕သတ္မွတ္ရမွာပါ…။

★ သီရိမာ …. ေရာက္လာပါျပီ … အရွင့္သား ….

> ★ < သူက်မကို လွမ္းၾကည့္လိုက္တယ္ …က်မလဲသူ႕ကို စိုက္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ … က်ိန္း ေသျပီ … သူ႕အၾကည့္ကို က်မရဲ႕ရူပါရံုက သံလိုက္လို ဆြဲေဆာင္သြားျပ ီ… မခြာ ေတာ့ဘူး … သ ဥတၱရာ ရွိေနတာ မသိေတာ့ဘူး …

★ ကဲ … သီရိမာ … ကိုယ့္အိမ္ … ကိုယ့္ခင္ပြန္းလိုသေဘာထား … ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနေနာ္ … အိမ္ေစ အမွဳလုပ္မ်ား ကလဲ ရွင့္ကို .. က်မနဲ႕မျခား … ခစား ရိုေသၾကပါလိမ့္မယ္ ….

> ★ < ကိုယ့္ခင္ပြန္းလိုသေဘာထား … ဒီစကားက က်မကို ပီတိျဖစ္ေစတယ္ …

က်မ ဥတၱရာကိုေခါင္းညွိမ့္ျပလိုက္တယ္ … နႏၵကေတာ့ က်မကိုေျခဆံုးေခါင္းဆံုး ၾကည့္ေန ရာက မခြာနိဳင္ေသးဘူး …။

ဥတၱရာထြက္သြားပါတယ္ … သူက်မကိုၾကည့္ေနတုန္း …. က်မသူ႕နားတိုး သြားလိုက္ တယ္ …

★ ★ ဘာစကားမွမေျပာေတာ့ဘူးလား … သီရိမာကိုအလိုမရွိဘူးလားဟင္ …

★ ★ ★ အို…အို .. ဒီ..ဒီလို မဟုတ္ပါဘူး … ျဗဳန္းကနဲဆိုေတာ့ေလ … အံ့ၾသသြားလို႕ပါ …

★ ★ ဘာလို႕ …

★ ★ ★ နတ္သမီးတစ္ပါး က်ဳပ္ေရွ႕ေရာက္လာတယ္လို႕ … အိမ္မက္မ်ား မက္ေနသလားလို႕ ပါ … လွလိုက္ တဲ႕ သီရိမာ၇ယ္ … လွလိုက္တာ … ဒီေန႕ဒီရက္ထိ … သီရိမာ ကို … မေတြ႕ခဲ့ရ
တာ … သြားမရွာခဲ့တာကိုေတာ့ .. ကိုယ့္ကိုကိုယ္ … ခြင့္မလႊတ္နိဳင္ေအာင္ပါပဲ ...။

> ★ < က်မလဲသူ႕ကိုျမင္ျမင္ခ်င္း စိတ္၀င္စားမိတယ္ … ဒီရက္ေတြ သူ က်မကို သူ႕မ်က္စိ ေအာက္က အေပ်ာက္မခံဘူး … ေနာက္ဆံုး အစားအေသာက္ကိုေတာင္ သီရိမာ ..ျပင္ဆင္ေပးမွ … အ၀တ္အစားကအစ သီရိမာ ဆင္မွ … က်မတို႕ ကမာၻမွာ .. ဥတၱရာ မရွိေတာ့ဘူး … ေက်းကၽြန္ေတြကလဲ က်မကို … အိမ္ၾကီးသခင္ … သူေဌးကေတာ္ၾကီးလို ..ရုိက်ိဳး ခစားၾကတယ္ … က်မထင္တယ္ .. သူက်မကိုလက္လႊတ္မခံေတာ့ဘူး … က်မလဲ အိမ္ေထာင္ရွင္မိန္းမတစ္ေယာက္ လိုပဲေနခ်င္လာေတာ့တယ္ ….

က်မတို႕ … အခ်ိန္ေတြကိုေမ့ေနၾကတယ္ …. သူက သူနဲ႕ က်မ စေတြ႕တဲ့ေန႕ကို သူနဲ႕ က်မရဲ႕မဂၤလာအထိမ္းအမွတ္ေန႕လို႕သတ္မွတ္တယ္ … သိပ္ေပ်ာ္ေနခဲ့ၾကတာ ..။

ဒီလိုနဲ႕နႏၵသူေဌးရင္ခြင္မွာ က်မေနေနခဲ့တာ နွစ္ပတ္ျပည့္ခဲ့ျပီ ….

အင္း သမေဏ ဏ … သမေဏာ … ေဂါေဏ ဏ... ေဂါေဏာ တဲ့ …

ကိေလသာတပ္မက္သူနွင့္ … တရားက်င့္သူ …
ေန႕စဥ္ ဗုဒၶေ၀ယ်ာ ၀စၥ နွင့္ သီလျမဲသူ ဥတၱရာနွင့္ …. ကာမ ကို အလြန္အၾကဴးတပ္မက္သူ … နႏၵ … စည္း၀ါးမကိုက္နိဳင္ပါဘူး ….

က်မ နဲ႕ နႏၵ ကေတာ့ သံလိုက္နွင္ သံကဲ့သို႕ …. သိပ္လိုက္ဖက္တယ္ …. ျပီးေတာ့ က်မတို႕နွစ္ေယာက္ မခြဲနိဳင္ေတာ့ဘူး … က်မစိတ္ကို က်မသိေနျပီ … က်မ သူ႕ကိုမခြဲနိဳင္ ဘူး ….

မနက္ျဖန္ဆယ့္ငါးရက္ျပည့္ေျမာက္ျပီ …. လင္သားကင္းမဲ့ေသာအိမ္သို႕ျပန္ရေတာ့မည္ … ငါဒီအိမ္ကိုသိပ္စက္ဆုတ္တယ္ ….

အကယ္၍ ဥတၱရာေသျပီး … ငါသာ နႏၵ ဇနီးျဖစ္ ခဲ့ေသာ္ … က်မဆက္၍မေတြးခ်င္ေတာ့ … က်မစိတ္ထဲမွာျပင္းျပေနတာ … က်မသာနႏၵရဲ႕ ဇနီးမယား … ဒီအိမ္ၾကီးရဲ႕သခင္မ …

နႏၵ သလြန္တက္ကထျပီး … ျပဴတင္းေပါက္မွာ သြားရပ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္ … က်မက နႏၵ မွီ၀ဲတဲ့ ရသာယနေဆးအတြက္ ေထာပတ္ ပိသာေလာက္ကို ..ေၾကးအိုးနဲ႕က်ိဳေနတယ္ … ေထာပတ္ေတြပြက္ပြက္ဆူေနျပီ …

က်မ နႏၵကို တစ္ခ်က္လွမ္းၾကည့္လိုက္တယ္ … သူျပဴတင္းေပါက္ကေန … ေအာက္ကို ငံု႕ ၾကည့္ ပီး …. ေခါင္းတညွိမ့္ညွိမ့္နဲ႕ ျပံဳးျပီး အခန္းထဲျပန္လွည့္၀င္လာတယ္ …

ဟင္ …သူဘာၾကည့္တာလဲ … ဘာလို႕ျပံဳးတာလဲ … က်မအေျပးအလႊား ျပဴတင္းနားကို သြားၾကည့္လိုက္တယ္ …

ေခၽြးသံ တရႊဲရႊဲ နဲ႕ ဗုဒၶနဲ႕ သံဃာေတြအတြက္ ဆြမ္းခ်က္ေနတဲ့ … ဥတၱရာပါလား

ေတာက္ … ဒီမိန္းမ …

ဟားးးး …. တရားကိုပဲနွစ္သက္တဲ့ မိန္းမမွာ ဘာလို႕ အဖိုးတန္လင္ေယာက်္ားရွိရတာလဲ … ငါ့လို .. ပညာတတ္ အရာရာျပည့္စံုျပီး လင္သားကို မကုန္ခမ္းနိဳင္တဲ့ … သာယာမွဳ ေပးတတ္ သူ မွာ က်ေတာ့ ဘာလို႕ လင္သားမရွိရတာလဲ …

က်မ သူမကို စူးစူးရဲရဲ ၾကည့္ေနခ်ိန္မွာ … သူမကလဲ အမွတ္တမဲ့ … ေမာ့အၾကည့္ … က်မကိုလဲေတြ႕ေရာ … လွမ္းျပီး ျပံဳးျပတယ္ ….

ၾကည္လင္ သန္႕ရွင္းတဲ့အျပံဳး … က်မေဒါသကိုဆြေစတဲ့ အျပံဳး … ငါ့ေလာက္မေခ်ာ တဲ့မိန္း မမွာ … ဘာလို႕ဒီလို စြဲမက္ဖြယ္ ျဖဴစင္အျပစ္ကင္းတဲ့ အျပံဳး ရွိေနရတာလဲ ….

သင္းက .. ငါ့ကို ခုထိ အနိဳင္ယူေနတုန္းပါလားးး …

က်မဘာမွစဥ္းစားမေနေတာ့ဘူး … မီးဖိုေပၚက က်ိဳက္က်ိဳက္ဆူေနတဲ့ ေထာပတ္ဆီပူအိုး ကို … သတိထား မ လာျပီး … ဥတၱရာေခါင္းေပၚ ေလာင္းခ်လိုက္ ပါေတာ့တယ္ …

>>> အမေလး … ဘယ့္နွယ္ လုပ္လိုက္တာတုန္း …

>>> သခင္မကို ကယ္ၾကပါအုန္း …..

၀ိုင္းေအာ္ၾကေသာ အသံနွင့္အတူ … ေယာက်္ားမိန္းမမ်ား တ၀ုန္း၀ုန္း အေပၚထပ္သို႕ ေျပး တက္လာ ၾကျပီး … က်မကို ဆြဲထုတ္ ရိုက္နွက္္ၾကပါေတာ့တယ္ …

သူ႕အခန္း ခနျပန္သြားတဲ့နႏၵလဲ ေျပးထြက္လာျပီး …

★ ★ ★ ဟဲ့ ဟဲ့ သီရိမာကို မင္းတို႕ဘယ္လိုျပဳေနၾကတာတုန္း … ဆိုျပီးတားတယ္ …

>>> မဟုတ္ဘူး အရွင့္သား … သူသခင္မကို ..ေထာပတ္ ဆီပူေရေတြနဲ႕ေလာင္းခ်တယ္ အရွင့္သား ….

★ ★ ★ ဟင္ … ဥတၱရာ … ငါ့ရဲ႕ဥတၱရာ … ေသရွာျပီလား …

> ★ < နႏၵ အပူတျပင္း ေျပးဆင္းသြားတယ္ …. က်မသိသြားျပီ … က်မရဲ႕ဘ၀အမွန္ …
ငါကားအခစားး …. ရိုင္းရိုင္းေျပာရရင္ ေၾကးစား …. ဥတၱရာက နႏၵရဲ႕ ၾကင္သူသက္ထား … ဇနီးမယား ….

ထာ၀ရမယားျဖစ္လို၍ ျပဳမွား မိသည့္တိုင္ေအာင္ နႏၵ၏ ေမတၱာစစ္ကား … ငါ့အေပၚမွာ မဟုတ္ … ဥတၱရာ အေပၚမွာသာ ရွိတာငါသိရျပီ …

၀ိုင္း၀န္းရိုက္နွက္ေနတာကို နာမွန္းမသိေတာ့ဘူး … ရွက္ျခင္း .. ပူေလာင္ျခင္း … ၀မ္းနဲျခင္း … ယူက်ံဳးမရျဖစ္ျခင္း ေရာေထြးေနခဲ့တယ္ … ဒီအခ်ိန္မွာပဲ …

ဟဲ့ … ဟဲ့ … ငါ့ေက်းဇူးရွင္ ခင္ပြန္းမကို အႏၱရာယ္ မျပဳၾကနဲ႕ ရပ္ၾကေတာ့ ေတာ္ေတာ့ ဆိုျပီး က်မကိုယ္ေပၚမွာလွဲခ်အုတ္မိုးျပီး … ၀င္ကာတဲ့ ဥတၱရာကိုေတြ႕လိုက္ရလွ်င္ပဲ … က်မလန္႕လြန္းလို႕ ၾကက္ေသေသသြားခဲ့တယ္ ….

ေထာပတ္ေရေတ ြတစ္ကိုယ္လံုးရႊဲရႊဲစိုေနပါ လွ်က္ … ထိုအပူဟာ သူ႕ေမတၱာဓါတ္ကို မေက်ာ္လႊားနိဳင္ေၾကာင္း … မ်က္စိနဲ႕ တပ္အပ္ျမင္ေတြ႕လိုက္ရတယ္ ….

★ သူမေတာ္တဆျပဳမိတာျဖစ္မွာပါကြယ္ …

>>> မဟုတ္ဘူးအရွင္မ .. သူက်က်နနေလာင္းလိုက္တာ … က်မေသေသခ်ာေတြ႕လိုက္တယ္ ….

★ ကဲ ..ေတာ္ပါျပီ …ထားလိုက္ပါေတာ့ … ငါ့မွာမွအႏၱရာယ္မျဖစ္ပဲကြယ္ … စိတ္မဆိုးၾကပါနဲ႕ … သူဟာ သခင္မတို႕ေက်းဇူးရွင္ေလ … သူသာ အရွင့္သားကို လာမျပဳစုမေစာင့္ ေရွာက ္ရင္ .. သခင္မတို႕လဲ … ၀ိတက္ .. ၀ိစာရ ရွင္းရွင္းနဲ႕ ဗုဒၶကို ဆြမ္းလုပ္ေကၽြး နိဳင္မွာမဟုတ္ဘူးေလ … ၾကည့္စမ္းပါအုန္း … သူ႕ခမ်ာဒါဏ္ရာေတြေတာင္ရေနရွာျပီ … မင္းတို႕အားလံုး သူ႕ကို ေတာင္းပန္ လိုက္ၾက ….

သူကိုယ္တိုင္ ပ်ာပ်ာသလဲ ေဆးလိမ္းေပးရွာတယ္ …. နႏၵကေတာ့ က်မကို စူးစူး၀ါး၀ါး တစ္ခ်က္ၾကည့္ျပီး အပါးက လွည့္ထြက္ သြားတယ္ ….

★ ★ က်မ မွားပါျပီအမရယ္ … အမက တစ္ကယ့္ သူေတာ္ေကာင္းပါ …

★ မငိုပါနဲ႕ ညီမရယ္ … မငုိပါနဲ႕ … ပုထုဇဥ္ဆိုတာ … ရာဂပြားသေလာက္ မွားၾကတာ ပဲေလ …

★ ★ က်မတိုခြင့္လႊတ္တာ … အမကို သိပ္အံ့ၾသမိတယ္ …. က်မကို မမုန္းဘူးလားဟင္ …။

★ ညီမေလးကိုမုန္းလိုက္ရင္ …. ေထာပတ္ပူေတြဟာ တစ္ကိုယ္လံုးကို … ေလာင္ျမိဳက္ေတာ မွာေပါ့ … ၾကည့္ပါလား … ညည္းေလးအမ ဘာမ မွ မျဖစ္တာ …။
ဒါဟာ အမက ညီမကိုမမုန္း ဘူဆိုတဲ့ အထင္ရွားဆံုးသက္ေသပါပဲညီမေလးရယ္ ….

က်မသူ႕ကိုဖက္ျပီး အားရပါးရငိုလိုက္တယ္ ….

အခန္း ( ၃ )

အဲ့ဒီေန႕ကပဲ … ဥတၱရာရဲ႕ အကူအညီနဲ႕ … က်မအိမ္ကိုျပန္ခဲ့တယ္ … ဗုဒၶနဲ႕ရဟန္း ၅၀၀ အတြက္ ဆြမ္း ဆြမ္းဟင္းတို႕ကို … တစ္ညလံုးကိုယ္တိုင္ခ်က္ျပဳတ္ခဲ့တယ္ ….

ေနာက္တစ္ေန႕မွာ … က်မပိုင္တဲ့ ျမင့္ျဖဴေလးေကာင္ ကတဲ့ ရထားလံုးေပၚမွာ ဆြမ္းဟင္း အျပည့္နဲ႕ … ဥတၱရာအိမ္ကို ဒုတိယအၾကိမ္ … ေရာက္လာခဲ့တယ္ ….

ပထမတစ္ၾကိမ္က … လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီေသာစိတ္ျဖင့္ …ကိုယ္တြင္ လွသထက္လွေအာင္ … မာနေဆာင္လာျပီး …

တခုတစ္ၾကိမ္လာရာမွာေတာ့ …က်ိဳးႏြံေအာက္က်ိဳ႕ေသာ စိတ္ … တစ္ညလံုးပင္ပန္း ထား ေသာ္လည္း …. ၀င္၀ါမွဳမရွိ ပကာသနမဆန္ေသာအ၀တ္တို႕နွင့္ …

ျဖဴစင္ တက္ၾကြေသာ အျပံဳးကိုေဆာင္လွ်က္ ….. ဆြမ္းအုတ္ကို ေျခလွ်င္သယ္လာေသာ က်မကို … လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားျမင္ျပီး … ပီတိေသာမနသ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္ …

ဗုဒၶကိုေတြ႕လိုက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ … လူအားလံုးက ဖခင္ လို႕ ေခၚရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကို သိခဲ့ရတယ္ ….

ဗုဒၶ ကိုဒီေန႕ဒီရက္ထိ မဖူးေတြ႕ပဲေနခဲ့တာ … က်မကိုယ္က်မ ခြင့္လႊတ္နိဳင္စရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး … မိသီရိမာ ….

လွလိုက္တဲ့သီရိမာရယ္ …လွလိုက္တာ … ဒီေန႕ဒီရက္ထိ …သီရိမာကို … မေတြ႕ခဲ့ရတာ … သြားမရွာခဲ့တာကိုေတာ့ .. ကိုယ့္ကိုကိုယ္ … ခြင့္မလႊတ္နိဳင္ေအာင္ပါပဲ …. ။

မိန္းမယုတ္ …. ။ (( ျပန္ၾကားေယာင္ျပီး က်မကိုယ္က်မ က်ိန္ဆဲမိ ပါျပီ )))

ဆြမ္းဘုန္းေပးျပီးေနာက္ …. ဗုဒၶက က်မကို ဂရုဏာ အျပည့္ပါတဲ့ အျပံဳးနဲ႕ လွမ္းၾကည့္ ပါတယ္ … က်မက

★ ★ ဖခင္ … ယမန္ေန႕က .. က်မဟာ … က်မရဲ႕ေက်းဇူးရွင္ … ဥတၱရာကို မျပဳေကာင္း မျပဳ အပ ေသာအရာ … ေထာပတ္ဆီပူေလာင္းျပီးေသေၾကာင္းၾကံခဲ့ပါတယ္ … သူေတာ္ ေကာင္း ကိုေစာ္ကားမိတဲ့အတြက္ … ၾကီးစြာေသာ အျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ခ်င္တဲ့အတြက္ …. ၾကီးစြာေသာ ေနာင္တတရားနွင့္အတူ … အဖ ဘုရားရွင္ ေရွ႕ေမွာက္ ေရာက္လာခဲ့ ပါတယ္ ….

★ ★ ★ ★ ခ်စ္သမီး …. သူေတာ္ေကာင္းကိုပစ္မွားလွ်င္ … ၾကီးစြာေသာ အျပစ္ရွိသည္ဟု မွတ္ေလ ေလာ့ …. ။

ခ်စ္သမီး … ခ်စ္သမီးတဲ့ … ဘ၀မွာ တစ္ခါမွမၾကားဖူးခဲ့တဲ့ … ေလာကမွာ က်မကို ဒီလို ေခၚမယ့္သူ မရွိဘူးထင္ထားတာ …. မရွိဖူးတဲ့ ဖခင္ဆိုသူ ဆီက ၾကား ခ်င္ဆံုးစကား …. ဗုဒၶက ခ်စ္သမီးတဲ့ … က်မမ်က္ရည္ေတြက်လာပါတယ္ … ။

★ ★ ★ ★ ခ်စ္သမီးဥတၱရာ … ေထာပတ္ဆီပူရည ္နွင့္ ေလာင္းေသာအခါ အသို႕ရွိသနည္း ….

★ တပည့္ေတာ္သည္ …သီရိမာေက်းဇူးေၾကာင့္ …ဒါနကိုျပဳခြင့္ရေပသည္ … သီလကို ေဆာက္တည္ခြင့္ ရေပသည္… ဗုဒၶကို ဖူးေတြ႕ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးခြင့္ရေပသည္ …. သီရိမာ ကားေက်းဇူးရွင္ေပတကားဟု … လြန္စြာခ်စ္ၾကည္ေသာ ေမတၱာ ဓါတ္ျဖင့္ ခံေန ပါသည္ ဘုရား ။

★ ★ ★ ★ သာဓု သာဓု သာဓု ဥတၱရာ … အမ်က္ေစာင္းမာန္ၾကီးသူကို …. အမ်က္မရွိျခင္းျဖင့္ေအာင္နိဳင္ရာ၏ …။

သူေတာ္မဟုတ္ အက်င့္ယုတ္သူကို ….
သူေတာ္အက်င့္ျဖင့္ေအာင္နိဳင္ရာ၏

၀န္တိုစဥ္းလဲ … ေစးနဲသူကို ….
စြန္႕ၾကဲေပးကမ္း …. လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ေအာင္နိဳင္ရာ၏ ….

ခၽြတ္လြဲေဖာက္ျပန္ … မမွန္စကားဆိုသူကို …
သစၥာစကားျဖင့္ေအာင္နိဳင္ရာ၏ ….

> ★ < က်မ မ်က္ရည္တြင္တြင္ စီးက်သည္အထိ ပီတိျဖစ္ခဲ့ရသည္ …. သည္မွ်ေသာ တရား အစုေလးျဖင့္ က်မစိတ္ကိုခ်က္ခ်င္းသိလိုက္ရသည္ …

အယူအဆအလြဲမ်ား … သို႕ေလာသို႕ေလာ ေတြေ၀မွဳမ်ား …. အေရခြံ ကြာက်ခဲ့သည္ …
ဓမၼအရသာကြန္႕ျမဴးလွ်က္ … ပီတိျဖင့္ ေပါ့ပါးၾကည္လွ်က္ရွိေနခဲ့သည္။

သံေ၀ဂတရား ခ်က္ခ်င္း ၇ရွိလိုက္သည္ … စိတ္သည္ … ၀ါဂြမ္းနွယ္ ေပါ့ပါး ၾကည္လင္ သြားခဲ့ရသည္ …

အိမ္ယာသည္ ၄င္း … ဥစၥာသည္ ၄င္း … က်မ၏ရူပကာယသည္၄င္း … အစရွိေသာ တပ္မက္မွဳ အားလံုးတို႕သည္ …. က်မစိတ္ထဲမွ အျပီးတိုင္ စင္ၾကယ္သြားခဲ့သည္ ….

သာဓု သာဓု သာဓု ခ်စ္သမီး သီရိမာ …. သင္ခ်စ္သမီးကား … အရိယာမဂ္ ..အယဥ္ အဆင့္သို႕ … ဆိုက္ေရာက္ခို၀င္ျပီး ျဖစ္ေပျပီ ….။

ေလာက၏ဖခင္ ဗုဒၶ၏ စကားသည္ … အမ ဥတၱရာတို႕ တိုက္ၾကီးတစ္ခုလံုး သိမ့္သိမ့္ တုန္သြား သည္ဟု … က်မထင္လိုက္မိသည္ … က်မမ်က္ရည္ေတြကား ရြဲရႊဲစိုလွ်က္ပင္ ….။

ကဲရွင္ သလႅ၀တီဟာ အဘယ မင္းသားနဲ႕အေၾကာင္းပါျပီး သားေတာ္ဇီ၀ကကိုေမြးခဲ့ပါတယ္တဲ့
ဒါဆို အမၺပါလီဟာ ဗိမၼိသာရနဲ႕အေၾကာင္းပါျပီး သားေတာ္ေလးတစ္ပါးဖြားျမင္ခဲ့တယ္ …သူလဲ နာမည္ၾကီး ရဟႏၱာပဲ အဲ့တာဘယ္သူလဲရွင္

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစရွင္ …..

Credit: https://www.facebook.com/shweloikaw
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဘာသာေျပာင္းေရး ဥပေဒမူၾကမ္း ကုိ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ား ျပစ္တင္


အစိုးရကေရးဆြဲထားတဲ့ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမႈၾကမ္းဟာ အဓိက ဘာသာႀကီးေလးခုရဲ႕ အဆိုဆံုးမေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ မရွိဘူးလို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ  ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ က ဒီကေန႔ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ခ်က္ထရီယမ္ဟိုတယ္မွာက်င္းပတဲ့ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမႈၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရႊညဝါ ဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟက အခုလို မိန္႔ၾကားပါတယ္။

“ျဗဟၼစိုရ္တရား ၄ ပါးထဲက မုဒိတာျဗဟၼစိုရ္ တတိယျဗဟၼစိုရ္ ေတာ္ေတာ္ေခါင္းပါးတယ္၊ တတိယျဗဟၼစိုရ္ဆိုတာ ဘယ္သူ႔ကိုမွမၾကည္ျဖဴတဲ့ မည္းညစ္တဲ့နွလံုးသားကို ဖယ္ရွားၿပီးေတာ့ ျဖဴစင္တဲ့ နွလံုးသားနဲ႔ ေလာကကိုၾကည့္တဲ့အျမင္ပါ၊ ဝမ္းေျမာက္ေပးတဲ့အျမင္၊ သာဓုေခၚေပးတဲ့အျမင္ပါ၊ အင္မတန္သိမ္ေမြ႕တဲ့ ညင္သာတဲ့ တတိယျဗဟၼစိုရ္ကို အမ်ဳိးသားေရးစရိုက္အျဖစ္ က်င့္သံုးသြားနို္င္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ဘာသာဝင္ေတြနဲ႔မဆုိ ယွဥ္တြဲၿပီးေတာ့ ေနထိုင္နိုင္မွာပါ”

ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ဒီလို ဥပေဒမ်ိဳး ျပဌာန္းစရာမလိုပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ေရးကသာ အဓိကက်တယ္ လို႔လည္း  ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက ေျပာၾကပါတယ္။

ဒီေန႔ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ခရစ္ယာန္ဓမၼတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေစာလႈိင္ဘြား၊ အစၥလာမ္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဦးေသာင္းလြင္ေအာင္နဲ႔ ဟိႏၵဴ တရားေဟာဆရာ ဦးစန္းျမင့္လိႈင္ တို႔ကလည္း ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းကလည္း ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမႈၾကမ္းကို ရုပ္သိမ္းေပးဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္နဲ႔ တျခား  ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း ၈ဝ ေက်ာ္က ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒကို ျပဌာန္းေပးဖို႔ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔က နုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ ၿပီးခဲ႔တဲ့ ဇူလုိင္လ ၉-ရက္ေန႔က စာေရးသားေတာင္းဆိုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အေဖဆုိသည္မွာ

ပုတၱံ ပါတိ ရကၡတီတိ ပိတာ။
Father means a protector of his own children.
အေဖဆုိတာ သားသမီးေတြကုိ ကာကြယ္ေပးတဲ့သူပါ။ အေဖရွိေနရင္ လုံျခဳံတယ္။ အေဖရွိရင္ ေဘးကင္း တယ္။ အေဖရွိရင္ ဘယ္သူမွ လာအႏုိင္မက်င့္ရဲဘူး။ အေဖရွိေနရင္ ခြန္အားေတြအလုိလုိရွိလာတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆုိရင္ အေဖဟာ သားသမီးကုိ ေရွ႕ကေနမားမားမတ္မတ္ ကာကြယ္ေပးထားလုိ႕ပါ။

ပုတၱံ ပိယာယတီတိ ပိတု။
Father means a lover of his own children.
သာသမီးေတြကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေဖလုိ႕ေခၚတယ္။ အေဖဟာ ပင္ပန္းစြာနဲ႕ အလုပ္ မွ ျပန္လာခဲ့ေသာ္လည္း သားသမီးမ်က္ႏွာေလးကုိ ျမင္လုိက္ရတဲ့အခါ အေမာစိတ္ေတြေျပၿပီး ခ်စ္စိတ္   ေတြေ၀ၾကရပါတယ္။

ေသာ ပိတာ ေယာတု ေပါသေကာ။
Father means a supporter of his own children.
သားသမီးဇနီးမယားေတြကို ရွာေဖြေကြ်းေမြးတာ အေဖပါ။ ကုိယ့္သားသမီးကုိ ၀မ္း၀ေအာင္ ရွာေဖြေကြ်းေမြး ရတယ္။ ခါးလွေအာင္ အ၀တ္ဆင္ေပးရတယ္။ ဘ၀လွေအာင္ ပညာေတြ သင္ေပးရတယ္။ ကုိယ့္သားသမီး ကုိ လမ္းမွားမေရာက္ေအာင္၊ လိမၼာယဥ္ေက်းေအာင္ ျပဳံး၍ တစ္ဖုံ၊ အမုန္းခံ၍တစ္မ်ိဳး ဆုိဆုံးမတတ္တယ္။  အေဖ့ေခါင္းထဲမွာ သားသမီးေတြကုိ ဘယ္လုိ အေမြေတြေပးမလဲဆုိတာပဲ ေတြးတယ္။ တစ္မိသားစုလုံးရဲ႕ တာ၀န္ေတြကို ပုခုံးေပၚထမ္းကာ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ဘ၀လမ္းကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတာ အေဖပါ။
ဒါျပင္ ေျဖာင့္မွန္တဲ့ မ်ိဳးရုိးအေမြအႏွစ္ေတြကုိလည္း ထိမ္းသိမ္းတတ္ေအာင္ သင္ေပးပါတယ္။ ေလာကမွာ ရွိတဲ့ အေဖအမ်ားစုကေတာ့ သားသမီးေပၚထားတဲ့စိတ္ တူၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕တာ၀န္မေက်တဲ့ အေဖေတြ လည္း ရွိပါတယ္။ တာ၀န္မေက်ေသာ္လည္းပဲ သူရွိေနတာနဲ႕ကုိပဲ ဘယ္သူမွ လာမေစာ္ကားရဲပါ ဘူး။ သားသမီးကို ခ်စ္တဲ့စိတ္ကလည္း သူ႕ရင္ထဲမွာ ကိန္းေအာင္းေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အေဖရွိေသးတဲ့သူေရာ အေဖမရွိေတာ့တဲ့သူေရာ အေဖေန႕မွာ အေဖ့ကုိ သတိရေပးပါ။ အေဖကုိ ေက်းဇူးဆပ္ေပးပါ။ ေႏြးေထြးတဲ့ ေမတၱာေလးေတြ ျပန္ေပးပါ။ အေဖ့စကားလုိက္နာတဲ့အေနနဲ႕ လူေကာင္းျဖစ္ေအာင္က်ိဳးစားပါ။

ေရႊစမ္းေျမ အရွင္က၀ိဓဇသာရ
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

သံဃာသင္းခဲြသူရဲ႕ အက်ိဳးရလာဒ္


       သံဃာသင္းခဲြတယ္ဆုိတာ သံဃာအခ်င္းခ်င္း မညီညြတ္ေအာင္ စိတ္၀မ္းကဲြေအာင္ ပဋိပကၡေတြ လုပ္ေဆာင္၊ ေသြးထုိးလႈံေဆာ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္တာပါပဲ။ တရားသျဖင့္ ေျဖရွင္းရမွာကုိ မတရား သျဖင့္ ေျဖရွင္းတယ္။ မတရားတာကုိလည္း တရားသေယာင္ေယာင္ ဖန္တီးတယ္။ လာဘ္စား၊ ျဖတ္စား အဂတိလုိက္စားေနတယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ သံဃာမညီညြတ္ျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းတရားပါပဲ။

        ဘုရားရွင္က သံဃာကုိ မညီညြတ္ေအာင္လုပ္သူဟာ အာယုကပ္ပတ္လုံး အကုသုိလ္တုိးပြားတယ္။ အာယုကပ္ပတ္လုံး ငရဲမွာ က်က္ရတယ္လုိ႔ ေဟာေတာ္မူပါတယ္။

        တရားအတုိင္း၊ ၀ိနည္းဓမၼကံအတုိင္း ေဆာင္ရြက္မွ သံဃာညီညြတ္မႈကုိ ရပါမယ္။ သဃာကုိ
ညီညြတ္ေအာင္ ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္တဲ့သူဟာ အာယုကပ္ပတ္လုံး ကုသုိလ္တုိးတယ္။ အာယုကပ္ပတ္လုံး နတ္ျပည္မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဟာပါတယ္။

        သံဃာညီညြတ္ရင္ ခ်မ္းသာတယ္။ ညီညြတ္ေသာရဟန္းတုိ႕ကုိ ခ်ီးေျမာက္သူ၊ ညီညြတ္ျခင္း ၌ ေမြ႕ေလွ်ာ္ၿပီး တရား၌ တည္ေသာရဟန္းဟာ ေယာဂရဲ႕ကုန္ရာ နိဗၺာန္မွ မဆုတ္ယုတ္။ သံဃာညီညြတ္   ေအာင္ျပဳတဲ့အတြက္ အာယုကပ္ပတ္လုံး နတ္ျပည္မွာ ေမြ႕ေလ်ာ္ရတယ္လုိ႔ ေဟာေတာ္မူပါတယ္။

        ဒါေၾကာင့္ သံဃာအခ်င္းခ်င္းညီညြတ္ေအာင္ ေနထုိင္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။ သံဃာသင္းခဲြတာဟာ ႀကီးေလးတဲ့ အျပစ္ပါပဲ။ ႀကီးေလးတဲ့ အျပစ္ရွိသူဟာ ႀကီးေလးတဲ့ အကုသုိလ္အက်ိဳးကုိ ခံစားရပါလိမ့္မယ္။

ေရႊစမ္းေျမ အရွင္က၀ိဓဇသာရ
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အေဖ့ေျခရာပူေဇာ္နည္းအေဖ့ဂုဏ္ရည္

ေမြးဖသည္ကား သမီးသားတို႔ ႀကီးပြားေစရန္ ခ်စ္စိတ္သန္၍ ေဘးရန္ထူေျပာ ျမစ္ေရေၾကာႏွင့္ ေတာင္ေတာမေရွာင္ ညဥ့္ေမွာင္မကင္း ခလုတ္က်င္းႏွင့္ မိုးျပင္းေလၾကမ္း သည္းခံစြမ္းလ်က္ ေဘးက်မ္းလက္နက္ အသက္အႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္ကို တကယ္မရႈ ဥစၥာစုလ်က္ သားႏုေသးငယ္ သမီးမယ္တို႔ ကိုယ္၀ယ္ေဘးရွင္း ရြယ္ႀကီးျမင္းေသာ္ စိုးမင္းရာဇာ ရွိန္၀ါမေသး သူေဌးသူၾကြယ္ ျဖစ္ဘို႔ရြယ္လ်က္ ႀကီးငယ္လံုးလ ဥႆာဟျဖင့္ ေမြးဖမိတာ ျပဳႏိုင္ပါ၍ ဓီတာပုတၱ ရွိသမွ်၌ မိဖေမတၱာ လြန္ႀကီးပါ၏။

ဤအပိုဒ္ျဖင့္ ဖခင္ျဖစ္သူက သားသမီးတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္လုပ္ေကြ်းပံု အေဖ့ေက်းဇူးဂုဏ္ရည္တို႔ကို ျပဆိုသည္။ ဖခင္သည္ သားသမီးအတြက္ စီးပြားဥစၥာရွာေဖြရာ၌ မိမိအသက္အႏၱရာယ္ကိုပင္ ထည့္မတြက္ပဲ ရွာေဖြစုေဆာင္းၿပီး လုပ္ေကြ်းပံုကို ေဖာ္ညႊန္းျပသည္။ ဤ(၂)ပိုဒ္တို႔ျဖင့္ မိဘႏွစ္ပါးတို႔က သားသမီးတို႔အေပၚ မွာထားေသာ ေမတၱာတရားႀကီးမားပံုကို သီကံုးျပသည္။

မိဘေက်းဇူးဆပ္နည္း

မိဘတို႔ကိုျဖစ္ေစ မိဘတို႔၏ေျခရာကိုျဖစ္ေစ ရွိခိုးဦးခ်ရံုမွ်ႏွင့္ေတာ့ ေက်းဇူးဆပ္မႈသည္ မျပည့္စံုေပ၊ သျဗဟၼကသုတ္၊ ျဗဟၼသုတ္တို႔၌လည္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္ တိုက္တြန္းညႊန္ျပထားသည့္အတိုင္း မိဘတို႔အား အစားအေသာက္တို႔ကိုလည္း ေကြ်းေမြးေပးရမည္။ အ၀တ္အထည္တို႔ျဖင့္လည္း ဆင္ျမန္းေပးရ မည္။ အိပ္ယာထိုင္ခင္းတို႔ကိုလည္း ခင္းက်င္းျပင္ဆင္ေပးရမည္။

ေရမိုးတို႔ျဖင့္လည္း ခ်ိဳးေပးရမည္။ မိဘတို႔ ေညာင္းညာမႈျဖစ္လွ်င္ ေျခဆုပ္လက္နယ္ နင္းႏွိပ္ေပးရမည္။ ေနထိုင္မေကာင္းလွ်င္ ေဆး၀ါးလည္း ကုသေပးရပါမည္။ မိဘတို႔ကကုသိုလ္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးအားျဖင့္လည္း ေထာက္ပံ့ေပးကမ္းရပါမည္။

ထို႔အျပင္ သမစိတၱ၀ဂ္၌ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ နည္းလမ္းညႊန္ျပခဲ့ေသာ မိဘေက်းဇူးဆပ္နည္းတို႔ျဖင့္လည္း ျပဳစုေစာင့္ေရွက္ လုပ္ေကြ်းရပါမည္။ ယံုၾကည္မႈသဒၶါတရား၊ ေစာင့္ထိန္းမႈ ကိုယ္က်င့္တရား၊ စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းမႈ၊ စာဂတရား၊ ဆင္ျခင္သိျမင္မႈ ပညာတရားအားျဖင့္ ဤတရား(၄)ပါး နည္းပါးေသာ မိဘတို႔ကို ျပည့္စံုတိုးပြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း ေက်းဇူးဆပ္ရပါမည္။

မိဘေျခရာပူေဇာ္နည္း

ထိုအခါတြင္မူ မိဘႏွစ္ပါးတို႔၏ ေျခဖ၀ါး ေျခရာ ေလးဖက္လံုးကိုျဖစ္ေစ မိခင္၏ ဘယ္ေျခဖ၀ါးေျခရာ ဖခင္၏ ညာေျခဖ၀ါးေျခရာကိုျဖစ္ေစ နႏြင္းမႈန္႔(သို႔မဟုတ္) သင့္ေတာ္သည့္ ေဆးေရာင္ျဖင့္ အ၀တ္ျဖဴသန္႔သန္႔ေပၚတြင္ ခ်ေစရပါမည္။ ထိုမိဘတို႔၏ေျခရာ ထင္က်န္ရစ္ေသာ အ၀တ္စကို တဘက္ျဖစ္ေစ ေခါင္းအံုးဖံုး ေခါင္းအံုးစြတ္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ၿပီး ရွိခိုးႏိုင္ေပသည္။

တဘက္ျဖင့္ မ်က္ႏွာသုတ္နိုင္သလို ေခါင္းအံုးဖံုးေခါင္းအံုး စြတ္ထားေသာ ေခါင္းအံုးေပၚတြင္ ေခါင္းခ်ၿပီးလည္း အိပ္စက္နိုင္ပါသည္။ ခရီးသြားလာရာတြင္ အေဆာင္အျဖစ္ ယူသြားႏိုင္ေပသည္။ ေရာက္ေလရာ ေနေလရာအရပ္မွာ မိဘတို႔၏ ေျခရာတို႔ကို ျမင္တိုင္းျမင္တိုင္း မိဘတို႔၏ မိမိအေပၚျပဳဘူးထားေသာ ေက်းဇူးေတြကို သတိရၿပီး ဦးခ်ရွိခိုးႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႔ျပဳလွ်င္ ေဘးရန္အႏၱရာယ္ ကင္းေ၀းႏိုင္ပါသည္။ စီးပြားဥစၥမ်ားလည္း တိုးတက္ႏိုင္ေပသည္။

အေဖ့ေျခရာ ရွိခိုးဂါထာ

၀ုဎိုကာေရာ အာလိေဂၤတြာ၊ စုမၺိတြာ ပိယ ပုတၱကံ
ရာဇမဇၥ်ံ သုပတိ႒ံ၊ ပိတုပါဒံ နမာမဟံ။

ေယာပိတာ၊ အၾကင္အေဖသည္။ ၀ုဎိုကာေရာ သားသမီး၏ ႀကီးပြားေၾကာင္းကို ျပဳလုပ္လွ်က္။ အာလိေဂၤတြာ၊ သားသမီး၏လည္ကိုေပြ႔ဖက္ၿပီး။ စုမၺိတြာ၊ နမ္းရႈတ္၍။ ပိယ ပုတၱကံ၊ ခ်စ္လွစြာေသာ သားသမီးကို။ ရာဇမဇၥ်ံ၊ မင္း မွဴးမတ္တို႔၏ အလယ္၌။ သုပတိ႒ံ၊ ေကာင္းစြာတည္ေစ၏။ ပဲြလယ္တင့္ေစ၏။ တႆပိတု၊ ထိုအေဖ၏။ ပါဒံ၊ ေျခအစံု ေျခရာအစံုကို။ အဟံ၊ အကြ်ႏု္ပ္သည္။ နမာမိ၊ ရိုေသျမတ္ႏိုး ရွိခိုးပါ၏။

မွတ္ခ်က္။ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱနာရဒါဘိဝံသေရးသားေသာ အေဖ့ေျခရာ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱနာရဒါဘိ၀ံသ ေရးသားေသာ အေဖ့ေျခရာစာအုပ္မွေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။)

MOI Webportal Myanmar
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အရိေမတၱယ်ဘုရား ဘယ္အခ်ိန္ပြင့္သလဲေမး- အရိေမတၱယ်ဘုရားရွင္ဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ပြင့္ မွာလဲဘုရား။ အရိေမတၱယ်ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူၿပီးမွ ကမၻာကပ်က္မွာလား၊ မပြင့္ေသးခင္ ပ်က္မွာလားဆုိ တာသိခ်င္ပါတယ္ဘုရား။
ေမသက္လိႈင္(လား႐ိႈး)

ေျဖ- ဒါမေျပာမီ တစ္ကမၻာရဲ႕သက္တမ္းကုိ ပထမေျပာ ပါမယ္။ ဒါေျပာမယ္ဆုိရင္ အသေခၤ်ယ်ဆုိတဲ့စကား ကုိ အရင္ေျပာရမယ္။ အသေခၤ်ယ်ဆုိတာ မေရမတြက္ ႏိုင္တာကုိ ေျပာတာပါ။ ဒါမွမဟုတ္ တစ္အေနာက္က သုညေပါင္း ၁၄ဝ ရွိတဲ့ကိန္းဂဏန္းကုိ 'အသေခၤ်ယ်' လို႔ေခၚပါတယ္။ လူတုိ႔ရဲ႕သက္တမ္းဟာ အသေခၤ်ယ် သက္တမ္းကေန တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဆယ္ႏွစ္သက္တမ္း အထိ ဆုတ္ယုတ္လာပါတယ္။ ဒါကုိပဲ 'ဆုတ္ကပ္'လို႔ ေခၚပါတယ္။ ထုိဆယ္ႏွစ္သက္တမ္းကုိ ေရာက္တဲ့အ ခါ ကပ္ႀကီးသုံးပါးအနက္ တစ္ပါးပါးေၾကာင့္ လူအမ်ားေသေက်ပ်က္စီးၾကရပါတယ္။ ၾ<ြကင္းက်န္ရစ္တဲ့ အခ်ဳိ႕ လူမ်ားဟာ သံေဝဂရၿပီး ကုသုိလ္တရားမ်ား တုိးပြား ေအာင္ အားထုတ္လာၾကရာကေန တျဖည္းျဖည္းအ သက္တမ္း ျပန္ရွည္လာပါတယ္။ ဒီလို တျဖည္းျဖည္း ရွည္လာရာ အသေခၤ်ယ်တုိင္အထိပါပဲ။ ဒါကုိ 'တက္ ကပ္'လို႔ ေခၚပါတယ္။

ဒီလိုအသေခၤ်ယ်တမ္းမွ ဆယ္ႏွစ္တမ္း၊ ဆယ္ ႏွစ္တမ္းမွ အသေခၤ်ယ်တမ္း တုိင္ေအာင္ တက္ကပ္+ ဆုတ္ကပ္တစ္စုံကုိ ''အႏၲရကပ္တစ္ကပ္''လို႔ ေခၚပါ တယ္။ ဒီလိုအႏၲရကပ္ေပါင္း ၆၄ ကပ္ဟာ ဒီဘဒၵကမၻာ ရဲ႕သက္တမ္းပါပဲ။ ဒီဘဒၵကမၻာမွာ အႏၲရကပ္ ၆၄ ကပ္ အနက္ အ႒မ(၈)ကပ္ေျမာက္မွစၿပီး ကကုသန္ျမတ္စြာ ဘုရားပြင့္ေတာ္မူၿပီး နဝမ(၉)ကပ္ေျမာက္မွာ ေကာဏ ဂုံဘုရား ပြင့္ေတာ္မူပါတယ္။ ဒသမ(၁ဝ)ကပ္ေျမာက္ မွာေတာ့ ကႆပဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူၿပီး ဧကာဒသမ (၁၁)ကပ္ေျမာက္မွာ ေဂါတမဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူတဲ့ အတြက္ အရိေမတၱယ်ဘုရားရွင္က ဒြါဒသမ
(၁၂)ကပ္ ေျမာက္မွာ ပြင့္ေတာ္မူမယ္လို႔ မွတ္ယူရပါမယ္။
(အာဒိကပၸက်မ္း/၁၄၇-၁၄၈)

မွန္နန္းရာဇဝင္မွာေတာ့ အႏၲရကပ္ ပထမ ကပ္မွာ ကကုသန္ဘုရား၊ ဒုတိယကပ္မွာ ေကာဏဂုံ ဘုရား၊ တတိယကပ္မွာ ကႆပဘုရား၊ စတုတၴကပ္ မွာ ေဂါတမဘုရား ပြင့္ေတာ္မူၾကတဲ့အတြက္ အရိေမတၱ ယ်ဘုရားက ပၪၥမေျမာက္အႏၲရကပ္မွာ ပြင့္ေတာ္မူပါ မယ္လို႔ မွတ္ယူရပါမယ္။
(မွန္နန္းရာဇဝင္/ပ-တြဲ ၅၄-၇)

ေက်းဇူးရွင္လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီးနဲ႔ အ ျခားဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္း ေဂါတမျမတ္စြာဘု ရားဟာ စတုတၴအႏၲရကပ္မွာ ပြင့္ေတာ္မူေၾကာင္း မိန္႔ ဆုိထားတဲ့အတြက္ အရိေမတၱယ်ဘုရားဟာ ပၪၥမအႏၲ ရကပ္မွာ ပြင့္ေတာ္မူမွာပါ။ ၾ<ြကင္းတဲ့ကမၻာမ်ားမွာေတာ့ ဘုရားပြင့္တဲ့ အႏၲရကပ္မ်ားကေတာ့ ဆုိခဲ့ၿပီးတဲ့အတုိင္း တထစ္ခ် မွတ္ယူလို႔မရပါ။ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အႏၲရကပ္ မွာ ပြင့္ေတာ္မူၾကမယ္လို႔ မွတ္ယူရပါမယ္။
ေနာက္တစ္ခုက ဒီဘဒၵကမၻာမွာ ပြင့္ေတာ္ မူမယ့္ဘုရားရွင္မ်ားက ကကုသန္၊ ေကာဏဂုံ၊ ကႆပ၊ ေဂါတမ၊ အရိေမတၱယ်ဘုရားမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီဘုရားငါးဆူပြင့္ေတာ္မူၿပီးမွ ကမၻာပ်က္မွာျဖစ္တဲ့အ တြက္ အရိေမတၱယ် ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူၿပီးမွ ကမၻာ ပ်က္ပါမယ္။


Yangon Media Group
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

မဟာသႏၱိသုခ ေက်ာင္းတုိက္ထဲမွာ ေနေနတဲ့ သံဃာေတာ္(၇)ပါးနဲ႔ လူ(၃၂)ေယာက္ကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဥပေဒနဲ႔ အေရးယူသြားမည္


မဟာသႏၱိသုခ ေက်ာင္းတုိက္ထဲမွာ ေနေနတဲ့ သံဃာေတာ္(၇)ပါးနဲ႔ လူ(၃၂)ေယာက္ကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဥပေဒနဲ႔ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး ဦးစီးဌာန ဌာနက အေရးယူ ေဆာင္ရႊက္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုဦးျမတ္သူေအာင္ကေပးပို႔ထားပါတယ္။

႐ိုက္ကူး - ေက်ာ္ေဇယ်ာဝင္း၊ျမတ္သူေအာင္

DVB TV News
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

မင္းမွန္မွ မုိးမွန္မယ္ေဒေ၀ါ ၀ႆတု ကာေလန
သႆ သမၸတၱိ ေဟတုစ
ဖီေတာ ဘ၀တု ေလာေကာစ
ရာဇာ ဘ၀တု ဓမၼိေကာ။

မုိးသည္ အခ်ိန္မွန္မွန္ ရြာသြန္းပါေစ၊
ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားလည္း ျပည့္စုံပါေစ၊
ေလာကႀကီး သာယာ၀ေျပာပါေစ၊
ရွင္ဘုရင္ႏွင့္တကြ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားလည္း တရားရွိပါေစ။

       ဒီဂါထာေလးဟာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား အျမဲရြတ္ဆုိ ဆုေတာင္းေလ့ ရွိတဲ့ ဆုေတာင္းဂါထာေလးပါ။
       မွန္ပါတယ္။ ဒီဆုေတာင္းေလးဟာ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြ ပါပဲ။

       စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ အဓိကထားေနရတဲ့ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ မုိးမွန္မွန္ရြာသြန္းဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ မုိးမွန္မွ စုိက္ပ်ိဳး လုိ႔ အဆင္ေျပပါတယ္။ မိမိရြာဘက္ေတြမွာ မုိးရြာခ်ိန္မွာမရြာဘူး။ မၾကာခင္ရြာႏုိင္ေကာင္းပါရဲ႕ ဆုိၿပီး ၾကိဳ က်ဲေတြ က်ဲထားၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့မုိးက ရြာမလာပါဘူး။ ဒီေတာ့ က်ဲထားတာေတြ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ ရပါတယ္။
       ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မုိးမမွန္တာ ၾကာပါၿပီ။ မုိးမမွန္ေတာ့ လူေတြလည္း ဒုကၡေရာက္ၾကတယ္။ လုိအပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ မရြာဘူး။ မလုိတဲ့အခ်ိန္မွာဆုိရင္ေတာ့ ဖ်က္မုိးဆုိၿပီး ေရလွ်ံေအာင္ ရြာလုိက္ပါတယ္။
       မုိးမွန္မွ ေကာက္ပဲသီးႏွံျဖစ္ထြန္းမယ္။ သီးႏွံျဖစ္ထြန္းမွ တုိင္းသူျပည္သားေတြ အဆင္ေျပၿပီး ခ်မ္းသာ ၀ေျပာမယ္။
       မုိးမွန္ၿပီး တုိင္းျပည္စည္ပင္ပါေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူတရားမရွိရင္၊ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ မအုပ္ခ်ဳပ္ ရင္ တုိင္းသူျပည္သားေတြ ဒုကၡေရာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္တရားရွိဖုိ႔ကိုလည္း အျမဲဆုေတာင္းေန ၾကတာပါ။
       ဒီအေျခခံအခ်က္ေတြ ျပည့္စုံရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္ဟာ သာယာ၀ေျပာၿပီး ေအးခ်မ္းတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ တာေပါ့။
       တစ္နည္းအားျဖင့္ စဥ္းစားရင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား တရားရွိျခင္းဟာ မုိးမွန္ျခင္း၊ သီးႏွံျဖစ္ထြန္းျခင္း၊ တုိင္းျပည္၀ေျပာျခင္းတုိ႔ရဲ႕ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူကိုယ္တုိင္ တရားႏွင့္အညီလုိက္နာမွာ တုိင္းသူျပည္သားေတြကုိလည္း တရားကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးဖုိ႔ ေျပာဆုိလို႔ရမယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူကိုယ္တုိင္က သတ္ေန၊ ခုိးေန၊ လိမ္ေန၊ ေသာက္စားေနရင္ေတာ့ တုိင္းသူျပည္သားေတြကုိ မသတ္ဖုိ႔၊ မခုိးဖုိ႔၊ မလိမ္ဖုိ႔၊ မေသာက္စားဖုိ႔ ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။
       ဒါေၾကာင့္ မင္းမွန္မွ မုိးမွန္ပါလိမ့္မယ္။ မုိးအျမဲမွန္ဖုိ႔အတြက္ မင္းလည္း ဆက္ၿပီးမွန္ေနဖို႔လုိပါတယ္။ မုိးႏွင့္မင္းဟာ ဆက္စပ္ပက္သက္ေနပါတယ္။
       မင္းလည္းမွန္ပါေစ...။ မုိးလည္းမွန္ပါေစ....။ ျပည္သူမ်ားလည္း ခ်မ္းသာပါေစ....။


ေရႊစမ္းေျမ အရွင္က၀ိဓဇသာရ
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ယၾတာကို ယုံၾကည္ၾကသူမ်ား


မၾကာေသးမီက ဘန္ေကာက္ ပို႔စ္သတင္းစာမွာ ၿပံဳးခ်င္စရာ သတင္းတစ္ပုဒ္ေတြ႕ရပါသည္။ ယင္းသတင္းမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံကို လတ္တေလာ စစ္အာဏာသိမ္းထားေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္၏ အခါေတာ္ေပး ေဗဒင္ဆရာဗာရင္ဆိုသူအား ေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎ကထုိင္းႏုိင္ငံ ေနာက္တက္မည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အကၡရာပီႏွင့္စသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္သူ႔ကိုကုိးကြယ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပရာယြတ္ျဖစ္မည္။ အျခား ပီအကၡရာႏွင့္ စသူမ်ားလည္း မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပရာယြတ္သည္ ထုိင္းရာဇ၀င္တြင္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ နရာစူ၀မ္ဘုရင္၏ စစ္သူႀကီး၀င္စားသူ ျဖစ္သည္။ ယခုဘ၀တြင္လည္း အတိတ္ဘ၀ကကဲ့သို႔ ထုိင္းႏုိင္ငံကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျပန္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

စစ္အာဏာသိမ္းထားေသာ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပရာယြတ္သည္ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာႏုိင္သလားဆိုသည္က မၾကာမီသိရွိရပါမည္။ ျဖစ္ရန္လည္း ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ရယ္စရာေကာင္းသည္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပရာယြတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ လူသားမ်ား အဂၤါၿဂိဳဟ္ကိုပင္ သြားရန္ျပင္ေနၾကသည့္ေခတ္တြင္ ေဗဒင္ဆရာကို ဆည္းကပ္ၾကသည့္၊ ေဗဒင္လကၡဏာကို ယုံၾကည္ၾကသည့္ ထုိင္းအစိုးရ ေခါင္း ေဆာင္မ်ား၏ စ႐ုိက္ျဖစ္ပါသည္။

၎ေဗဒင္ဆရာဗာရင္သည္ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ ဆင္ေကာင္းစားစဥ္ကလည္းအခါ ေတာ္ေပးလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ သက္ ဆင္၊ ပရာယြတ္၊ စြန္သီစသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အဖဲြ႕မ်ဳိးစုံကဲြေန သည့္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံးတြင္ တူညီသည့္အခ်က္ တစ္ခုရွိပါသည္။ ယင္းကား ေဗဒင္လကၡဏာကို လုံး၀ယုံၾကည္ၾက ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လုိအပ္လာ လွ်င္ အိမ္နီးနားခ်င္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သို႔ပင္ ေဗဒင္ေမးရန္ လာေရာက္ တတ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေဗဒင္အၾကားအျမင္ အေက်ာ္ အေမာ္ အီးတီဆိုလွ်င္လည္း ထုိင္းေခါင္းေဆာင္ အေတာ္မ်ားမ်ား လာေရာက္ေမးျမန္းဖူးသည္ဟု ႏုိင္ငံျခားသတင္းစာတစ္ေစာင္က အီးတီႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေဖာ္ထားသည္ကို ဖတ္ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကလည္း ထူးမျခားနား ပင္။ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ မင္းအစိုးရ မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ေခတ္ အဆက္ဆက္တြင္ လက္႐ုံးရည္၊ ႏွလုံးရည္ထက္ ေဗဒင္ကို ပိုအား ကိုးၾကသည္။ မိမိတို႔သည္ နတ္သိ ၾကားကေစလႊတ္ေသာ ဘုန္းရွင္ ကံရွင္ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ဆို သည္ကို ျပည္သူအားသိေစခ်င္ ၾကသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္က ဆုိလွ်င္ ဘုန္းကံႀကီးေသာ မင္းအ ျဖစ္ ျပည္သူမ်ား သိျမင္ေစရန္ ဆင္ျဖဴေတာ္ကိုရေအာင္ ရွာၾက သည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ မင္းတစ္ပါးဆိုလွ်င္ ဆင္ျဖဴအေသကိုအတင္းသယ္ေဆာင္ၿပီး ဆင္ျဖဴရွင္ဘဲြ႕ခံယူသည္။

ေဗဒင္ဆရာအခါေတာ္ေပး မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္အရ လုိက္ လုပ္ၾကသည္။  ကိုးကြယ္လွ်င္ ဘုန္းကံႀကီးသည္ အဆိုရွိေသာ ေရႊတိဂုံေစတီေပၚက ပတၱျမား မ်က္ရွင္ႏွင့္ ပဲခူးေရႊေမာ္ေဓာေစတီေတာ္ အထက္ပစၥယံရွိဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားမ်ားကို က်ိတ္ကိုးကြယ္ၾက၏။ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ မျဖဴတျဖဴ ဆင္ျဖဴေတာ္မ်ားကို ေငြေၾကး အေျမာက္အျမား အကုန္အက်ခံၿပီး တ႐ုိတေသကိုးကြယ္ထားသည္။ ဆရာေလးစၾကာမင္းေခါင္၊ တိမ္ၾကားဦးသန္းလွစသျဖင့္ အခါေတာ္ေပးမ်ား ေခတ္ေကာင္းခဲ့ၾကသည္။

၎တို႔သည္ ႏုိင္ငံအား အုပ္ ခ်ဳပ္သင့္ေသာ ဘုန္းရွင္ကံရွင္မ်ား ဆုိသည္ကို ျပည္သူမ်ားက လက္ ခံၿပီး  ၎တို႔အုပ္ခ်ဳပ္သည္ကို အသာတၾကည္ လက္ခံေအာင္ သိမ္းသြင္းၾကသည္။ တစ္နည္းဆို ရလွ်င္ ေဗဒင္ဆရာမ်ား၊ ဆင္ျဖဴ ရွင္ျဖင့္ ဘုန္းကံအာဏာကို အမ်ားလက္ခံေအာင္  ျပဳလုပ္သူမ်ား သည္ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းျဖင့္ ဘုန္းတန္ခုိးအာဏာကို မတည္ ေဆာက္ႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းကို မယုံ ၾကည္ေသာအခါ နတ္အားကိုး၊ ေဗဒင္ဆရာအားကိုးၾကျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ ယၾတာကို ယံုသည္။  ယင္းဓေလ့ထုံးစံမွာ အာဏာကို တုိင္းျပည္အတြက္ အသုံးခ်ျခင္း ထက္ မိမိကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေရရွည္ခုိင္ၿမဲစြာ ဆုပ္ကိုင္လုိၾက သည့္ အာရွႏုိင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ ထုံးစံျဖစ္ပါသည္။

ဒီမုိကေရစီဖြံၿဖိဳးေနၾက ေသာ အေနာက္ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ အခါ ေတာ္ေပး ေဗဒင္ဆရာထက္ လက္႐ုံးရည္၊ ႏွလုံးရည္ အစြမ္းအစ ရွိရန္ လုိပါသည္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမွ ျပည္သူမ်ားက မင္းေလာင္းဆုိ သည္ထက္ ပညာအရည္အခ်င္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္ကို အကဲျဖတ္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ၾကသည့္အတြက္ ျဖစ္၏။ အနီးဆုံးဥပမာ ေပးရလွ်င္  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏  လက္ရွိသမၼတအိုဘားမားမည္သို႔ သမၼတျဖစ္လာသည္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ အာဖရိ ကန္ အေမရိကန္လူမ်ဳိး ဖခင္ႏွင့္ လူျဖဴမိခင္မွ ဟာ၀ုိင္အီကြၽန္းတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ အိုဘားမားသည္ ယခု သမၼတျဖစ္လာသည္အထိ သူ၏ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ႏွလုံးရည္အစြမ္းအစကို အားကိုး ခဲ့သည္။  မိဘကလည္း မခ်မ္း သာ။  တကၠသိုလ္တက္စဥ္က ပညာသင္စရိတ္အျဖစ္  ေခ်းခဲ့ ေသာ ဘဏ္ေခ်းေငြသည္ လြန္ခဲ့ ေသာ ရွစ္ႏွစ္ခန္႔တြင္မွ အေက် ဆပ္ႏုိင္ခဲ့၏။ ကမၻာေက်ာ္ နယူး ေယာက္ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္၊ ဟားဗတ္ဥပေဒေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး အေအာင္ ျမင္ဆုံး ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သမၼတမျဖစ္မီ ခ်ီကာဂိုတကၠသိုလ္နာမည္ေက်ာ္ ဥပေဒပါေမာကၡျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သမၼတမျဖစ္မီတြင္ပင္  ၎ေရးသားထားေသာ စာအုပ္က သန္းခ်ီေရာင္းရၿပီး ေအာင္ျမင္သူတစ္ဦး၊ လူေတာ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ စိုင္ေကာ္ၿပီး ခ်ဳံေပၚေရာက္လာျခင္းမဟုတ္။ ထုိအရည္အခ်င္းကို အားကိုးယုံၾကည္မႈျဖင့္ လူသန္းသုံးရာေက်ာ္ရွိေသာ ကမၻာ့အႀကီးဆုံးႏုိင္ငံႀကီး၏ သမၼတရာထူးေနရာရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဗဒင္ဆရာလည္း မပါ၊ တေဘာင္ကိုလည္း အားမကုိး။ ယၾတာလည္းမပါခဲ့ပါ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ အိပ္မက္အရ မင္းေလာင္းဟုလည္းမေျပာဆိုခ့ဲဖူးဘဲ မင္းေနရာေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္တစ္ဦးက ၂၀၁၆ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အေမရိကန္ သမၼတျဖစ္လာမည္ဟု ထင္ေၾကး ေပးေနၾကသည့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဟီ လာရီကလင္တန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဟီလာရီက သမၼတျဖစ္ခ်င္သည့္ အတြက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ အိုဘားမားႏွင့္ ပါတီတြင္း ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း အေရြးခံရန္ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အုိဘားမားက အႏုိင္ ရသြားေသာအခါ ဟီလာရီ၏ အ ရည္အခ်င္းကို သိသည့္အတြက္  ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရာထူးကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးျဖစ္လာေသာအခါ အေမ ရိကန္သမုိင္းတြင္ အေတာ္ဆုံးႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။ သို႔ ေသာ္ သက္တမ္းတစ္ႀကိမ္သာ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ရာထူးမွအနားယူခ့ဲသည္။ အမ်ားစုက ၂၀၁၆ တြင္ သမၼတ ေရြးရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းဟု ဆုိပါ သည္။ သို႔ေသာ္  ၎တို႔ျပင္ဆင္ သည္ကား ပညာအရည္အခ်င္း အဘက္ဘက္မွာ ၿပိဳင္ဘက္ထက္ သာလြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ သမၼတေလာင္းမ်ားမွာ မိန္႔ခြန္းေျပာ စြမ္း ရည္ကအစ  အေရးႀကီးလွသည့္ အတြက္   ဟီလာရီကလင္တန္ အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ေနျခင္း  ျဖစ္ပါသည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအားေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေရးအတြက္ထက္ ကိုယ့္အရည္အခ်င္းကိုသာ အားကိုးျပင္ဆင္ႀကိဳးပမ္းၾကပါသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာ ထူးကို မွန္းေနသည့္ ပရာယြတ္က ထုိင္းျပည္သူမ်ားကို ေဗဒင္ဆရာ အားကိုးျဖင့္ ၎ကိုႏုိင္ငံ၏ ကယ္ တင္ရွင္ဟု အထင္ေရာက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ ကို ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ယၾတာကို အားကိုးေနသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ကိုယ့္အရည္အခ်င္းကိုယ္မယုံရဲသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနျပန္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ ပဲြမ်ား အျမန္ဆုံး က်င္းပေပးရန္အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံ မ်ားက တြန္းအားေပးေနရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ရာဇ၀င္တြင္ ထင္ရွားေသာ ထုိင္းစစ္ဘုရင္ နရစူ၀မ္၏ စစ္သူႀကီး ျပန္၀င္စား သည္ဆုိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာ ယြတ္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြအေျဖရ လဒ္ကို ရင္ဆုိင္ရန္ စြမ္းအားမရွိ  ေသးသည့္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

ထားထားျမင့္

7day
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ထူးျခားေသာ အမ်ိဳးသမီးေလးတစ္ေယာက္


ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ (၉)ရပ္ကြက္တြင္
ဘာသာျခားမိသားစုတစ္စုရွိ၏။
သူတို႔ သားသမီးမ်ားတြင္ လြန္စြာလွပေသာ
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ပါ၏။ ထိုမိန္းကေလးသည္
ဘာသာျခားျဖစ္ေသာ္လည္း အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွစ၍
ရတနာသံုးပါးကို အလိုလိုၾကည္ညိဳေန၏။
ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကိုေတြ႕လွ်င္ ဦးခ်ခ်င္၏။
ည တရားပြဲမ်ားႏွင့္ေတြ႕လွ်င္ ဝင္ေရာက္နာယူခ်င္၏။
ဆြမ္းခံသံဃာမ်ားကိုေတြ႕လွ်င္ ေလာင္းလွဴခ်င္၏။
ဗုဒၶဘာသာေလာကထဲသို႔ မည္ကဲ့သို႔ ဝင္ေရာက္ရမည္ကို
မသိႏိုင္ျဖစ္ေန၏။

တစ္ခုသာ ရွိေတာ့၏။ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားႏွင့္
အိမ္ေထာင္က်မွ သာလွ်င္ သူသည္ ဗုဒၶဘာသာ
ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္
အမ်ိဳးသားမွတပါး မည္သည့္ဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္မွ
အိမ္ေထာင္မက်ပါေစႏွင့္ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳ ဆုေတာင္းထား၏။
သူမ အရြယ္ေရာက္သည္ႏွင့္ ေယာက္်ားေလးရွင္တိုင္းက
လာစပ္ၾက၏။ သူ႔မိဘမ်ားကလည္း သူတို႔ႏွင့္
ဘာသာတူလွ်င္ ၿပီးေရာ ဟူေသာစိတ္ျဖင့္ လာစပ္သမွ်ကို လက္ခံ၏။
အံ့ၾသစရာေကာင္းသည္ကား ေစ့စပ္ၿပီးသည္ႏွင့္
သတို႔သားေလာင္းသည္ မယူခ်င္ေတာ့ဟုဆိုကာ
ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းမွဳကို ဖ်က္ပစ္၏။

ဤကဲ့သို႔ ပ်က္သြားသည္မွာ ငါးေယာက္ေလာက္ပင္ရွိသြား၏။
ထိုသို႔ ျဖစ္သည္ကို သူ႔မိဘမ်ားက မေက်နပ္။
ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ႏွင့္ဘာသာတူ ေရခဲေခ်ာင္းေရာင္းသူ
လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ပင္ ေစ့စပ္ေပး၏။
အ့ံၾသစရာေကာင္းလွ၏။ မဲေပေနေသာ
ေရခဲေခ်ာင္းေရာင္းသမားသည္ ယင္း မိန္းကေလးကို
မႏွစ္သက္ဟုဆိုကာ ေစ့စပ္ပြဲကို ဖ်က္ပစ္ျပန္၏။
ဗုဒၶဘာသာျဖစ္မည့္ မိန္းကေလး၏ဘုန္းကံေၾကာင့္
ဘာသာတူအမ်ိဳးသားမ်ား အနားသို႔ မကပ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္၏။

ငါးရာ့ငါးဆယ္လာ မေဟာသဓာဇာတ္ေၾကာင္းတြင္
ထိုပံုစံမ်ိဳးေတြ႕ဖူး၏။ တကၠသိုလ္မွ ဒိသာပါေမာကၡဆရာႀကီးသည္
တပည့္မ်ား ပညာဆံုးခန္းတိုင္ေသာအခါ တစ္ေယာက္ေသာတပည့္ႏွင့္
သူ႔သမီးေခ်ာ အလိမၼာကိုေပးစားၿပီး ျပန္လြတ္လိုက္၏။
သို႔ေသာ္ မိန္းကေလးက ဘုန္းကံရွိၿပီး ေယာက္်ားေလးက
ဘုန္းကံမရွိေသာအခါ မိန္းကေလးနားသို႔ မကပ္ႏိုင္ျဖစ္ေန၏။
မိန္းကေလးက ခုတင္ေပၚအိပ္ေနလွ်င္ ထိုေယာက္်ားက
ၾကမ္းျပင္ေပၚ ဆင္းအိပ္၏။ ေယာက္်ားေလးေနရာ
ဇာတိၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လာရင္း ေတာတစ္ေတာကိုျဖတ္ရ၏။

ထိုေတာထဲတြင္ သစ္သီးပင္တစ္ပင္ကိုေတြ႕၍
မိန္းကေလးက ေယာက္်ားေလးကို တက္ခူးခိုင္း၏။
ေယာက်္ားေလးက ခူးမေပးပဲ ကိုယ့္ဖာသာ တက္ခူးဖို႔ေျပာ၏။
မိန္းကေလးသည္ မခံခ်င္စိတ္ေၾကာင့္
သစ္ပင္ေပၚသို႔ ကိုယ္တိုင္တက္ၿပီးခူး၏။
မိန္းကေလး သစ္ပင္ေပၚေရာက္သြားသည္ႏွင့္
ေယာက်္ားျဖစ္သူသည္ သစ္ပင္ပတ္လည္တြင္
ဆူးခက္မ်ားခ်ထားၿပီး ထြက္ေျပးေလ၏။
မိန္းကေလးက ေအာက္ဆင္းၿပီး သူ႔ေနာက္သို႔
မလိုက္ေစရန္ ဆူးခက္ေတြ ခ်ထားျခင္းျဖစ္၏။

ထိုအခ်ိန္မွာပင္ “ဝိေဒဟရာဇ္ရွင္ဘုရင္ႀကီး” တိုင္းခန္းလွည့္လာရင္း
ထိုအမ်ိဳးသမီးကို ေတြ႕သြားၿပီး ႏွစ္သက္ေတာ္မူသျဖင့္
ေတာ္ေကာက္ခါ မိဖုရား ေခါင္ႀကီးအျဖစ္ ေျမႇာက္စားေတာ္မူ၏။
ဤဇာတ္ေတာ္၌ မိန္းကေလးတြင္ မိဖုရား ေခါင္ႀကီးျဖစ္ရမည့္
ဘုန္းကံ ပါေနေသာေၾကာင့္ သာမန္ေယာက္်ား
တစ္ေယာက္က ကာမပိုင္အျဖစ္ မသိမ္းပိုက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သလို
ေရႊျပည္သာမွ မိန္းကေလးသည္လည္း
ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ရမည့္ ဘုန္းကံရွိေနေသာေၾကာင့္
ဘာသာတူအမ်ိဳးသားမ်ားက မသိမ္းပိုက္ႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္၏။

မွတ္ခ်က္။ ။ေရသဖန္းပင္ေပၚမွရေသာ မိဖုရား
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “ဥဒုမၺရေဒဝီ” ဟု အမည္တြင္၏။

တစ္ရက္တြင္ကား ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ႏွင့္
ရသြားၿပီး သူ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ခ်င္သည့္ ရတနာသံုးပါးကို
ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ခြင့္ ရသြား၏။ မိဘ,ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္
ဘာသာျခားျဖစ္ေနပါလ်က္ ဤမိန္းကေလးသည္
ဗုဒၶဘာသာကိုမွ အလိုလို ကိုးကြယ္ခ်င္စိတ္ျဖစ္ေနျခင္းသည္
အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ အေျဖကား ဤမိန္းကေလးသည္
အရင္ဘဝက ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္ပင္ ျဖစ္၏။
ဒါန၊ သီလ၊ သမထကုသိုလ္ေလာက္ပင္လုပ္ၿပီး
“အႏၶပုထုဇဥ္” ဘဝႏွင့္ ေသခဲ့ရ၏။
ဝိပႆနာ ကုသိုလ္ တစ္ခုမွမယူႏိုင္ခဲ့။

ဝိပႆနာဉာဏ္ဆို၍ “နာမ႐ူပ ပရိေစၧဒဉာဏ္” ႏွင့္
“ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္” ေလာက္ပင္ မရခဲ့။
ထို႔ေၾကာင့္ အႏၶပုထုဇဥ္ဘဝမွ စုေတေသာအခါ ဘာသာျခားဘဝသို႔
ေရာက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္၏။ အရင္ဘဝက အသက္ထက္ဆံုး
ဗုဒၶဘာသာဘဝႏွင့္ ေနခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ယခု
ဘာသာျခားဘဝတြင္လည္း ရတနာသံုးပါးကို
ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ ခ်င္စိတ္ အလိုလိုေပါက္လာျခင္းျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုကို တိုက္တြန္းပါ၏။
ေရႊျပည္သာမွ မိန္းကေလးလို မျဖစ္ရေအာင္
ဘဝဆက္တိုင္း ဗုဒၶဘာသာမွ တျခားဘာသာသို႔
ေျပာင္းမသြားရေအာင္ အနည္းဆံုး
“နာမ႐ူပ ပရိေစၧဒဉာဏ္” ႏွင့္ “ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္”
ကိုအရယူႏိုင္ၾကပါေစ။

-【ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ)၏ “သညာသိႏွင့္
ပညာသိ(သုဒၶဝိပႆနာက်င့္စဥ္)” မွေကာက္ႏွဳတ္
ပူေဇာ္မွ်ေဝပါသည္။ 】

Dhamma Dãna Source
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

သာသနာအတြက္ တုႏိႈင္းမဲ့သည့္ ဝိသာခါ


သူသူထက္လြင္

ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ ႐ိုးရာဓေလ့ပံုျပင္မ်ား အျပင္ ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္း ေသာ ဗုဒၶဝင္ပံုျပင္မ်ား၊ ဓမၼပဒပံုျပင္မ်ားလည္းရွိသည္။ အဆိုပါ ဗုဒၶဝင္ပံုျပင္မ်ားစြာအနက္ အမ်ဳိး ဘာသာ သာ သနာေတာ္ကို စံတင္ထိုက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး သာ သနာေတာ္ ျပန္႔ပြားထြန္းကား ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ေသာတာပန္ အရိယာဗမာအမ်ဳိးသမီး၊ ေက်ာင္းအမႀကီး ဝိသာခါ၏ 'သာသနာအတြက္ တုႏိႈင္းမဲ့သည့္ ဝိသာခါ'ဆုိသည့္ ဓမၼပဒပံုျပင္ေလးကို ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေရွးဘဒၵကမၻာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ ထင္ရွားရွိစဥ္အခ်ိန္က သူေဌးႀကီးဓနၪၥယႏွင့္ သုမနေဒဝီ တို႔သည္ သူေဌးသမီးေလးဝိသာခါကို ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ဝိသာခါ၏အဘိုးျဖစ္သူသည္ ဘုရင္အသိအမွတ္ျပဳ သူေဌး ဘြဲ႕ခံ ေမ႑ကသူေဌးႀကီးျဖစ္ၿပီး အဘိုးျဖစ္သူ၏ေက်းဇူး ေၾကာင့္ ဝိသာခါႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအေဖာ္ငါးရာမွာ ျမတ္စြာဘုရားထံ တရားေဒ သနာေတာ္ နာၾကားခဲ့ရသည္။ ေရွးဘဝပါရမီ ဆုေတာင္း ေၾကာင့္ အသက္ခုနစ္ႏွစ္အ ရြယ္တြင္ပင္ ေသာတာပန္အရိ ယာ သူေတာ္စင္တစ္ဦးျဖစ္လာ သူေလးျဖစ္သည္။

သာဝတၴိျပည္၌ေနထိုင္သည့္ မိဂါရသူေဌးႀကီးတြင္ ပုဏဝဃနသူေဌးသားတစ္ဦးရွိၿပီး အိမ္ေထာင္ရက္သား ခ်ေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သတို႔သမီးအလုိရွိခဲ့ၾကသည္။သူေဌးသားမွာ အိမ္ေထာင္မျပဳလုိသျဖင့္ ေကာင္းျခင္းငါးပါး ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သတို႔သမီးကို ရွာေဖြေပးရန္ခုိင္းလိုက္သည္။

ေကာင္းျခင္းငါးပါးမွာ ဆံပင္၏ေကာင္းျခင္း၊ အသား အေရ၏ေကာင္းျခင္း၊ အသံ၏ေကာင္းျခင္း၊ အ႐ိုးေကာင္း ျခင္း၊ အရြယ္၏ေကာင္းျခင္းတို႔ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းျခင္းငါးပါး စလံုးႏွင့္ ျပည့္စံုသူမွာ ရွားပါးသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ရွားပါးေသာ္လည္း သူေဌးႀကီးလင္မယား မွာ သတို႔သမီးရွာေဖြမႈကြၽမ္းက်င္ေသာ လကၡဏာေဗဒင္ တတ္ကြၽမ္းေသာ ျဗဟၼဏ(ပုဏၰား)ရွစ္ေယာက္ကိုပင့္ဖိတ္ ကာ လာဘ္လာဘမ်ားစြာေပးၿပီး အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ ရွာေဖြေစသည္။ ထိုကာလတြင္ ဝိသာခါ သတို႔သမီးမွာ အသက္ ၁၆ႏွစ္အရြယ္ေရာက္ရွိလာၿပီး ဝိဝဋနကၡတ္ပြဲ သဘင္ကို ဆင္ႏႊဲရန္ အေျ>ြခအရံငါးရာႏွင့္ ထြက္လာသည္။ အၿခံအရံတစ္စုႏွင့္သြားလာေနေသာ ဝိသာခါအလွမွာ အျခားသူမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ထင္းခနဲေပၚလြင္ေနသည္ကို ျဗဟၼဏတို႔ ေတြ႕ျမင္သြားသည္။

ဝိသာခါတို႔ပ်ဳိေမတစ္စု တည္းခိုဇရပ္အနီးကိုေရာက္ သည့္အခ်ိန္တြင္ မိုးေလမ်ားရြာခ်ေလရာ အားလံုး အေျပး အလႊား မိုးလြတ္ရာကိုေျပးၾကေသာ္လည္း ေသာတာပန္ ဣေႁႏၵရွင္ျဖစ္သည့္ ဝိသာခါသည္ မိုးေရထဲတြင္ ေျပးမသြား ဘဲ ပံုမွန္အတိုင္း ဣေႁႏၵရရသြားလာသည္ကို သတို႔သမီး ေရြးခ်ယ္မည့္ ျဗဟၼဏတို႔ေတြ႕သြားသည္။ အဲဒီမွာ ဝိသာခါ ၏ ဆံပင္၊ အသားအေရ၊ အရြယ္၏ေကာင္းျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီး အ႐ိုး၏ေကာင္းျခင္းကို သိျမင္ႏိုင္ဖို႔ ဝိသာခါ ၏ သြားမ်ားကိုျမင္ႏိုင္ရန္ စကားစေျပာေလသည္။
ဝိသာခါကိုစမ္းသပ္သည့္သေဘာျဖင့္ ''ဤသမီးငယ္ သည္ ထိုင္းမႈိင္း၏။ ေလးလံ၏။ လ်င္ျမန္မႈမရွိ။ ဖ်တ္လတ္ မႈမရွိ။ အကယ္­­၍ အိမ္ေထာင္က်ပါက သူမ၏ခင္ပြန္းမွာ အခ်ိန္မီ ထမင္းစားဖို႔မလြယ္''ဟု အခ်င္းခ်င္းေျပာေလဟန္ ျဖင့္ေဝဖန္ၾကသည္။

ဝိသာခါအမ်ဳိးသမီးေလးကလည္း ''ေလာကမွာ လ်င္ ျမန္စြာသြားသင့္သူ ေလးဦးရွိပါတယ္။ သူတို႔မွာ (၁) မင္း ေျမာက္တန္ဆာငါးပါးကို ဆင္ယင္ထားေသာမင္း၊ (၂)ကႀကိဳးဆင္ယင္ထားေသာမဂၤလာဆင္ေတာ္၊ (၃) ရဟန္း သံဃာႏွင့္ (၄) အမ်ဳိးသမီးေတြျဖစ္ပါတယ္''လို႔ ျပန္ေျပာ လုိက္တဲ့အတြက္ ဝိသာခါရဲ႕သြားမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရၿပီး အ႐ိုး၏ေကာင္းျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ သူေဌးသား၏ ဇနီးေလာင္းအျဖစ္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။ ဝိသာခါကလည္း မ်ဳိး႐ိုးအဆင့္အတန္းကို ျပန္လည္ေမးျမန္းၿပီးမွ မိမိတို႔ႏွင့္ သူေဌးမ်ိဳး႐ိုးခ်င္းတူညီမႈရွိေသာေၾကာင့္ ကမ္းလွမ္းမႈကို လက္ခံလိုက္သည္။

အဲဒီေနာက္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည့္ရွင္ဗိမိၺသာရမင္း၏ သူေဌး ဘြဲ႕ရ ေမ႑ကသူေဌးႀကီး၏ေျမးျဖစ္သူ ဝိသာခါႏွင့္ သာ ဝတိ­ၴျပည္သူေဌးဘြဲ႕ရ မိဂါရသူေဌးႀကီး၏သား ပုဏဝဃန တို႔ ဖူးစာဆံုျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။
ႏွစ္ျပည္ေထာင္သူေဌးႀကီးမ်ား၏ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ဓန အင္အားမ်ားႏွင့္ မဂၤလာပြဲကုိ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ ဆင္ႏႊဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေကာသလမင္းႀကီးကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခ်ိးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ဓနၪၥယသူေဌးႀကီးဟာ ေယာကၡမအိမ္လုိက္သြားရ မည့္ သမီးျဖစ္သူကို အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားလိုက္နာရမည့္ အခ်က္(၁ဝ)ခ်က္ကို ေသခ်ာေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးကာ ဘာသာအယူဝါဒမတူေသာ ေယာကၡမအိမ္ကို လိုက္ေန ရမည့္ သမီးျဖစ္သူအား စိတ္မခ်သျဖင့္ သူေဌးႀကီးရွစ္ဦး အား သမီးကို ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ အပ္ႏွံခဲ့သည္။
မိဂါရသူေဌးအိမ္သို႔ေရာက္သြားသည့္ ေခြၽးမဝိသာခါ သည္ ေရာက္သည့္ေန႔မွစၿပီး ေခြၽးမဝတၱရားကို ေက်ပြန္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဘယ္လိုပင္ တာဝန္ေက်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ဘာသာတရားႏွင့္ပတ္သက္လာ သည့္အခါ ခုနစ္ႏွစ္သမီးအရြယ္ကတည္းက ေသာတာပန္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဝိသာခါသည္ ေယာကၡမမ်ား၏ တိတိၴကိုးကြယ္ မႈအေပၚမွာေတာ့ ဟန္ေဆာင္ကာ တာဝန္မေက်ခဲ့ေပ။ ဝိသာခါ၏ေယာကၡမမ်ားသည္ ဘာသာျခားမ်ားျဖစ္ၿပီး အိမ္ သို႔ ရဟႏၲာမ်ားၾ<ြကလာမည္ဟုဆိုကာ ဝိသာခါကိုထြက္ၿပီး ဖူးေျမာ္ခုိင္းရာ ရဟႏၲာဟုဆိုသည့္ တိတိၴငါးရာစလံုးမွာ အဝတ္အစားမပါ ကိုယ္လံုးတီးမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဝိသာခါက ရွက္ၿပီး အိမ္ထဲလွည့္ဝင္သြားသည္ကို တိတၴိ မ်ားေရာ၊ ေယာကၡမႀကီးပါျမင္သြားသျဖင့္ ေဒါသထြက္ ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ေဒါသျဖစ္ေသာ္လည္း သမီးေယာကၡမ ျဖစ္တာ မၾကာေသးသျဖင့္ ေယာကၡမႀကီးက သူတို႔အမ်က္ ေဒါသကို ခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ဝိသာခါတို႔အိမ္ေရွ႕တြင္ ဝိသာခါကိုးကြယ္သည့္ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါး ဆြမ္းခံၾ<ြကလာသည္ကို ဝိသာခါ၏ေယာကၡမႀကီးက ထမင္းစားရင္း လွမ္းျမင္ေသာ္ လည္း မျမင္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ဆြမ္းမလွဴခဲ့ပါ။ ထုိအခါ ဝိသာခါသည္ လက္အုပ္ခ်ီၿပီး ''ခြင့္လႊတ္ပါဘုရား။ တပည့္ ေတာ္ဖခင္က အေဟာင္းကိုစားသံုးသူတစ္ေယာက္မို႔ ကန္ ေတာ့ဆြမ္းပါဘုရား''လို စိတ္မေကာင္းစြာ ေလွ်ာက္တင္ လိုက္ရာ ေယာကၡမလုပ္သူက ''ဟယ္ ယုတ္မာလိုက္တဲ့ ေခြၽးမ၊ မင့္အသက္အရြယ္ေလးနဲ႔ ငါ့ကို အေဟာင္းစား (မစင္)စားသူလို႔ေျပာတာ အစြမ္းကုန္ေစာ္ကားလိုက္တာ ပဲ။ နင္ ခုခ်က္ခ်င္း အိမ္ေပၚကဆင္းသြားစမ္း''လို႔ ႏွင္ခ် ခံရပါသည္။ ဝိသာခါကလည္း ''ကြၽန္မမွာအျပစ္မရွိပါ။ အေဖတို႔မေက်နပ္ရင္ ကြၽန္မဖခင္အပ္လုိက္တဲ့ သူေဌးႀကီး ရွစ္ဦးေရွ႕မွာ စစ္ေဆးႏိုင္ပါတယ္''ဟု ဆိုသည္။

ေခြၽးမႏွင့္ေယာကၡမၾကား အေခ်အတင္ျဖစ္ၿပီး သူ ၾ<ြကယ္ရွစ္ဦးက ဝိသာခါကို အက်ဳိးအေၾကာင္းေမးျမန္းေျဖ ရွင္းေပးသည္။
''ဦးႀကီးတို႔ အေဟာင္းစားသူဆုိတဲ့အဓိပၸာယ္က မိုက္ ႐ိုင္းတဲ့သေဘာနဲ႔ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္မေယာကၡမ က ဒီဘဝမွာ သူၾ<ြကယ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဘုရား၊ ရဟန္းတို႔ကို ဆြမ္းတစ္လုပ္ေတာင္ မၾကည္ျဖဴႏုိင္ပါဘူး။ သူဟာ ဘဝ ေဟာင္းကေကာင္းမႈကိုပဲ ခံစားၿပီး ခုဘဝမွာ ဘာေကာင္း က်ဳိးမွမလုပ္သူမို႔ အေဟာင္းစားသူလို႔ တင္စားေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္''လို႔ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးသည္။

ဝိသာခါ၏ေျဖရွင္းခ်က္သည္ ရဲရင့္မွန္ကန္သည့္အ တြက္ သူၾ<ြကယ္ရွစ္ေယာက္က ေယာကၡမသူေဌးကို နားခ် ၾကသည္။ ထုိအခါမွ ဝိသာခါလည္း ဒီအိမ္မွာ ဆက္ေနရ မည္ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ရမွေနမည္ဟု ရဲဝံ့စြာေတာင္းဆို ခဲ့သည္။ ယင္းျပႆနာမ်ားျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဝိသာခါ သည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို ဆြမ္းကပ္ခြင့္ ရခဲ့သည္။

ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္သံဃာေတာ္မ်ား ၾ<ြကလာသည့္ အခါ ဝိသာခါသည္ ေယာကၡမ သူေဌးႀကီးကို တရားထြက္နာ ဖို႔ လူၾကားထဲတြင္ ေခၚသည့္ အတြက္ ျငင္းရခက္ၿပီး ကန္႔ လန္႔ကာေနာက္ကြယ္မွေန၍ ဘုရားကိုမၾကည့္ဘဲ တရားနာ ခဲ့သည္။ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ ကြယ္က တရားနာေသာ္လည္း မိဂါရသူေဌးႀကီးမွာ ပါရမီ ရွိေသာေၾကာင့္ သစၥာေလးပါးကို ထိုးထြင္းျမင္သြားၿပီး ေသာတာပန္တည္သြားကာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးျဖစ္လာ သည္။

ဝိသာခါသူေတာ္ေကာင္းမေလး၏ သတိၱရွိရွိကိုယ့္ ဘာသာတရားဘက္ကရပ္တည္ၿပီး ဘာသာမတူသူမ်ား အား စိတ္ေစတနာျဖင့္ဖိတ္ေခၚႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဘာသာ မတူေသာေယာကၡမႏွင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္စင္မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။
ေက်ာင္းအမႀကီးဝိသာခါလို႔ အမည္တြင္ေစမည့္ ပုဗၺာ ႐ံုေက်ာင္းတိုက္ႀကီးကို ေက်ာင္းေျမအတြက္ ကုိးကုေဋ၊ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ကုိးကုေဋ၊ ေက်ာင္းလွဴ ပူေဇာ္ပြဲအတြက္ အလွဴေငြကုိးကုေဋ စုစုေပါင္း ၂၇ကုေဋ ကုန္က်ခံၿပီး သမိုင္းဝင္ေက်ာင္းအလွဴေတာ္ႀကီးကို တည္ ေဆာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

ဝိသာခါေက်ာင္းအမႀကီး၏ မိမိကိုးကြယ္ေသာ ဘာ သာတရားကို မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် စြန္႔ပယ္မသြား တတ္ေသာ ခိုင္မာသည့္စိတ္ဓာတ္မ်ားကို အတုယူႏိုင္ရန္ ဆႏၵျပဳ ေရးသားေဖာ္ျပလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

က်မ္းကိုး- ဦးေရႊေအာင္၊ ဓမၼပဒ၊ ပုပ­ၺဝဂ္၊ ဝိသာခါ။
အရွင္ကုမုျဒာ၊ ဓမၼအလင္းေရာင္ေက်ာင္းဝက္ဘ္ဆိုက္

-------------------------------------------------------------------------------------
ရန္ကုန္တိုင္းမ္ ဂ်ာနယ္ | အတဲြ(၁၀) အမွတ္ (၂၁)

Yangon Times Journal
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဗုဒၶက ဘာလို႔ ေရွးဘဝ ေနာက္ဘဝ ယံုခိုင္းသလဲ
စာေရးသူမွာ ဥေရာပသား မိတ္ေဆြ ရွိပါတယ္။ သူတု႔ိလည္း လူငယ္ေတြ ျဖစ္ၾကျပီး ဘာသာေရး အေၾကာင္း ေျပာျဖစ္တဲ့ အခါ သူတို႔ဟာ ဘယ္ဘာသာကိုမွ မကိုးကြယ္ေၾကာင္း သိရေတာ့ အင္မတန္ အံ့ၾသ မိပါတယ္။ ဒါက သက္သက္ပါ။ ဗုဒၶ ဘာသာနဲ႔ ပက္သက္ျပီး ေျပာဆုိမိတာ ကေတာ့ ေရွးဘဝ ေနာက္ဘဝ အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ အေနနဲ႔ ေရွး ဘဝ (Past Existence of life) နဲ႔ ေနာင္လာမယ့္ ဘဝ (Future Life) အေပၚမွာ အယံုအၾကည္ မရွိပါဘူးတဲ့။ လက္ရွိ ဆင္းရဲေနသူေတြ အင္မတန္ ဆင္းရဲျပီး ဒါဟာ ေရွးဘဝ အကုသုိလ္ေၾကာင့္၊ ခ်မ္းသာတဲ့ သူေတြ က်ျပန္ေတာ့လဲ ဒါက ေရွးဘဝ ကုသုိလ္ ေကာင္းမွုေၾကာင့္လို႔ ေျပာေနၾကတာ လံုးဝ မတရား ပါဘူးတဲ့။ သူဒါကို လံုးဝ လက္မခံ ပါဘူးတဲ့။ ဒါနဲ႔ စာေရးသူလည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ ရွင္းျပ ေပးေတာ့ သူလည္း လက္ခံ သြား ပါတယ္။ စာဖတ္သူ တုိ႔ကုိ ျပန္လည္ မွ်ေဝ ေပးရမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ …

ေရွးဘဝ ဘာေၾကာင့္ ယံုသင့္သလဲ

က်ေနာ္တုိ႔ ေမြးဖြားလာတယ္။ ၾကီးျပင္းလာတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ၾကည့္လိုက္တဲ့ အခါ ခ်မ္းသာေတြ၊ ၾကြယ္ဝ သူေတြ လုပ္ငန္း ကိုင္ငန္း အဆင္ေျပသူေတြ မ်ားစြာ ရွိတာကို ျမင္ေတြ႔ ရမွာပါ။ တစ္ဖက္မွာလည္း ဆင္းရဲ သူေတြ၊ အနာေရာဂါ ထူျပားသူေတြ မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ ကုိ ျပန္ၾကည့္က်ေတာ့လဲ အေျဖက တစ္မ်ိဳးေပါ့။ ဒီေတာ့ ဆင္းရဲသူေတြက ခ်မ္းသာသူေတြကို ၾကည့္ျပီးေတာ့ မုဒိတာ မပြားႏိုင္ပဲ မနာလို အူတုိ ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္ မျဖစ္ရင္ မျဖစ္ဘူး။ သို႔ေပမယ့္ ၾကိမ္းေသ ျဖစ္မွာက မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ ႏွိပ္စက္ ညဥ္းဆဲတဲ့ (Self Insulting) ကေတာ့ ၾကိမ္းေသ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ေဒါသ (Anger) စိတ္၊ အမုန္းစိတ္ (Hatred) ေမြးဖြား ေစျပီး ေနာက္ဆက္တြဲ အေနနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ ထိခိုက္တာတင္ မကပဲေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္က အျခား သူတစ္ပါး ေတြအေပၚ သက္ေရာက္ ပါေတာ့တယ္။ အလြယ္ အားျဖင့္ ၾကည့္ရင္ ခိုးမယ္။ သတ္မယ္။ လုယက္မယ္၊ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္လာ မွာ ကေတာ့ ကမၻာ ပ်က္တဲ့ အခ်ိန္ပါပဲ။

ဒီေတာ့ ျမတ္စြာ ဘုရားက ေဟာပါတယ္။ ဒါဟာ ေရွးဘဝ အကုသုိလ္ ကံေတြ အက်ိဳးေပးေနျခင္း ေၾကာင့္ပါတဲ့။ ယင္း အကုသုိလ္က သံသရာ တစ္ေလွ်ာက္ (Cycle of Rebirth) မွာ က်င္လည္ (repeat) ျဖစ္ေနေသး သေရြ႕ ကေတာ့ ခံေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ေကာင္းမွုေတြနဲ႔ ျပန္ အစားထိုး ၾကိဳးစားရင္၊ တရား ဓမၼ က်င့္ၾကံရင္ လြတ္ေျမာက္မယ္လို႔ ဆုိခဲ့ ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘုရားေဟာ တရားကို လက္ခံျပီး က်င့္ၾကံ သူတို႔ဟာ လက္ရွိမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဆင္းရဲ ဆင္းရဲ၊ ဒုကၡ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေရာက္ေရာက္၊ အဆုိးဆံုး အေနနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္က ဖယ္ခြာ ခံရရင္ေတာင္ ဒါဟာ ငါျပဳတဲ့ ေရွးဘဝ အကုသုိလ္ ကံေၾကာင့္ ပါလားလို႔ သံေဝဂဥာဏ္ကို တည္ေစ ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေယာနိေသာ မနသိ ကာယ လို႔ေခၚတဲ့ Positive Point of View and Thinking ( အေကာင္းဘက္မွ ရွဳျခင္း၊ ျမင္ျခင္း) ဆုိတဲ့ စိတ္ကို ေပၚေပါက္ ေစပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေဒါသ ျဖစ္မယ့္ အစား ေဒါသ ကို ေျဖမယ့္ စိတ္ေတြ ျဖစ္လာ တာေၾကာင့္ ေကာင္းမွု မျပဳ ရင္ေတာင္ ေသခ်ာတာကေတာ့ သူ မေကာင္းမွု မျပဳေတာ့ဘူး။ ျပဳရင္ေတာင္မွ သတိ လက္လြတ္မွပဲ ျပဳလုပ္လိမ့္မယ္။ သတိ တစ္ခု ျပန္ယွဥ္တဲ့ အခါ သူ သတိထား သြားလိမ့္မယ္။ အားလံုးသာ ေရွးဘဝကို ယံုျပီး Positive Point of View and Thinking ကို အျမဲေတာ့ remind လုပ္ႏိုင္မယ္ ဆုိရင္ ကမၻာက အျမဲေအးခ်မ္းမွာပါပဲ။ ဒီအခ်က္က ေရွးဘဝကို ယံုသင့္ေၾကာင္း ထဲမွာ အေသးစိတ္ မွ်ေသာ တစ္ခ်က္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထက္ နက္နဲတာ ကေတာ့ စာဖတ္သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ ေနာက္မွ ေလ့လာ ႏိုင္ပါတယ္။

ေနာင္ဘဝ ယံုသင့္ေၾကာင္း

လူေသလူျဖစ္ ထက္ လူေသ ဘာမွ မျဖစ္ (End of life) ကို ယံုၾကည္သူ မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ယင္းသို႔ ယံုၾကည္သူ အမ်ားစုမွာ ေတြ႔ရွိရတဲ့ ျပသနာက Action and Reaction အေပၚ လက္ခံမွု နည္းပါး သြားျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ျပဳလုပ္ လိုက္တဲ့ ေကာင္းတဲ့ အလုပ္၊ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ တိုင္းမွာ တူညီတဲ့ သက္ေရာက္မွု ကို ျပန္လည္ ခံစား (Suffer) ရမယ္ လို႔ ျမတ္စြာ ဘုရားက ေဟာၾကားခဲ့ ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ျငင္းစရာ မလိုေလာက္ေအာင္ ေသြးထြက္ ေလာက္ေအာင္ မွန္တာကို အမ်ားစု လက္ခံ ၾကပါတယ္။ ကိုယ့္မ်က္စိ ေရွ႕မွာ ေကာင္းမွု လုပ္သူေတြကို ျမင္ေတြ႔ ရျပီး သူတို႔ေလးေတြ ဆက္ျပီးေတာ့ ေကာင္းတဲ့ ကံေတြ၊ အေျခအေနေတြ ၾကံဳေတြ႔ ေနရတာကို အားလံုး ျမင္ၾက မွာပါ။ ကိုယ္တိုင္လည္း ၾကံဳပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆုိ မေကာင္းတဲ့ အမွုကိစၥ ဘက္ကို လွည့္ရေအာင္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ကေန စၾကည့္မယ္။ မေကာင္းမွု တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္ ဆုိပါစုိ႔။ ျပဳသူ က်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ စိတ္အသြင္ သ႑ာန္ ထဲမွာ ကိန္းေအာင္း ေနတတ္ျပီး မရွဳတတ္ရင္ မေသမခ်င္း အခ်ိန္အထိ စိတ္ကို ႏွိပ္စက္ ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါက အလြယ္ဆံုး ရွင္းျပ မူပါ။ မေကာင္းမွုေတြ ၾကီးၾကီး မားမား လုပ္လို႔ မေကာင္းတဲ့ အျပစ္ကို ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း ျပန္ခံ ရတာေတြကလည္း သာဓကေတြ မနည္း ပါဘူး။

သုိ႔ေပမယ့္ အခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း အဆန္း။ အခု အျပစ္လုပ္တယ္။ စိတ္ေကာင္း မထားဘူး။ မဟုတ္တာ လုပ္တယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ နဲ႔ သူတစ္ပါးကို ႏွိပ္စက္ ညဥ္းဆဲတယ္။ ဘာမွ ဆုိးက်ိဳး မခံးစားရတဲ့ အျပင္၊ လက္ရွိမွာ ဆက္ျပီးေတာ့ေတာင္ ေကာင္းစား ေနပါေသးတယ္။ အဲ့လို လူေတြလည္း အမ်ားၾကီးပါ။ ဒါဟာ ေရွးဘဝ ေကာင္းမွုေတြရဲ႕ အက်ိဳးကို ခံစားဖို႔ အခါ အခြင့္ သင့္ေနေသးလို႔ ျဖစ္ျပီးအဲဒီ မေကာင္းမွု ကံကို ၾကံဳဖို႔ အခါအခြင့္ မသင့္ ေသးလို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္စြာ ဘုရားက အဘိဓမၼာမွာ တိတိ က်က် ေဟာၾကားခဲ့ ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီတစ္ ဘဝ မၾကံဳရင္ေနာင္ ေနာင္ ဘဝ သံသရာ အဆက္ဆက္မွာ ဒီအတြက္ အေၾကြး ဆပ္ရမယ္.။ ဝဋ္လည္ ရမယ္လို႔ ၾကိမ္းေသ ေဟာခဲ့ ျပန္ပါတယ္။ ဒါကို သိျပီး ဥာဏ္ျဖင့္ ရွုျမင္တဲ့ သူေတြရဲ႕ စိတ္သ႑ာန္ ထဲမွာ ေယာနိေသာ မနသိကာရ လို႔ေခၚတဲ့ Positive thinking and viewing ကပဲ ျပန္လည္ ကိန္းေအာင္း အံုးမယ္ ဆုိရင္ ဒါဟာ အေတာ္ေလး ေကာင္းသြား ျပီ။ သူ မေကာင္းတာေတြ လက္ရွိမွာ မလုပ္ရဲေတာ့ဘူး။ ဒါဟာ အနာဂတ္မွာ ၾကိမ္းေသ ခံစားရမယ္ အေၾကြးဆပ္ရမယ္ ဆုိတာကို သိသြားတယ္။ ေနာင္ဘဝမွာ ဆပ္ရမယ္ ဆုိတာကို သိသြား တယ္။ အကယ္၍ ေကာင္းတာေတြ လုပ္ရင္လည္း ဒီဘဝ မခံစား ရရင္ေတာင္ ေနာင္ဘဝ ခံစားရမယ္ ဆုိတာ ကိုလည္း သိသြားတယ္။ ဒီေတာ့ ေကာင္းတာေတြပဲ ဆက္တိုက္ လုပ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

အႏွစ္ခ်ဳပ္ အားျဖင့္ ဆုိရရင္ ဒီဘဝ ေကာင္းေနတာေတြ၊ ဆုိးေနတာေတြဟာ အေၾကာင္းမဲ့ မဟုတ္ပဲ ေရွးဘဝ အဆက္ဆက္က ကုသုိလ္ အကုသုိလ္ အမွု ကိစၥ (Wholesome and Unwholesome deeds) ေၾကာင့္ ျဖစ္ျပီး ခု ေကာင္းတာေတြ လုပ္ေနတာ၊ မေကာင္းတာေတြ လုပ္ေနရတာဟာ Cycle of Rebirth ျဖစ္ေနတဲ့ ၃၁ ဘံု (31 Planes of Existence) မွာ ျပန္လည္ ဝဋ္ေၾကြး ဆပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ျမတ္စြာဘုရားက ေၾကာက္ဖို႔ အတြက္ ေျခာက္လန္႔ခ့ဲတာ မဟုတ္ ပါဘူး။ ဥာဏ္နဲ႔ သိျပီး သတိ (Mindful) အျမဲ ယွဥ္လို႔ ေကာင္းတာေတြသာ လုပ္ေဆာင္ သြားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလာက္ ဆုိရင္ ျမတ္စြာ ဘုရားက ေရွးဘဝ၊ ေနာင္ဘဝ ကို ဘာေၾကာင့္ ယံုခိုင္း သလဲ ဆုိတာ အၾကမ္းအားျဖင့္ သိရွိျပီလို႔ ေမ်ာ္လင့္ ပါတယ္။

.

ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

သီလရွိသူ၊ ပညာရွိသူ၊ သူေတာ္ေကာင္း၊ ဘုန္းက်က္သေရရွိသူသီလရွိသူ...
       ကုိယ္၊ ႏုတ္၊ စိတ္တုိ႔ကုိ သတိနဲ႔ ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး မေကာင္းမႈကုိ မျပဳ။ မိမိစတဲ့အေၾကာင္းေၾကာင့္ လိမ္ညာ မေျပာဆုိ။ ထုိသုိ႔ေသာသူကုိ သီလရွိသူဟု ဘုရားစတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားက ေခၚဆုိၾကပါတယ္။

ပညာရွိသူ....
       နက္နဲတဲ့ ျပႆနာေတြကုိ စိတ္ျဖင့္ ၾကံရုံမွ်နဲ႔ ေျဖဆုိႏုိင္စြမ္းရွိတယ္။ အက်ိဳးမဲ့ျဖစ္တဲ့ ရုန္႔ရင္းတဲ့ အမႈမ်ိဳးကို မျပဳ၊ အခ်ိန္အခါ အေလွ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အစီးအပြားကုိ ေကာင္းစြာ အသုံးခ်ႏုိင္တယ္။ ထုိသုိ႔ေသာသူကုိ ပညာရွိဟု ဘုရားစတဲ့ သူေတာ္   ေကာင္းမ်ားက ဆုိၾကတယ္။


သူေတာ္ေကာင္း....
       ေက်းဇူးသိတယ္။ သိတဲ့အတုိင္း ဆပ္ေလ့ရွိတယ္။ ျမဲျမံတည္ၾကည္တယ္။ မိတ္ေဆြေကာင္းပီသတယ္။ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အမႈကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတယ္။ ထုိသုိ႔ေသာသူကုိ သူေတာ္ေကာင္းလုိ႔ ဘုရားစတဲ့သူေတာ္ေကာင္းမ်ား က ေခၚၾကတယ္။

ဘုန္းက်က္သေရရွိသူ.....
       သက္၀င္ေသာ သဒၶါတရားရွိတယ္။ ခ်စ္ဖြယ္စကား၊ သာယာတဲ့စကား၊ ႏူးညံ့တဲ့စကားကုိ ဆုိေလ့ရွိတယ္။ ေပးကမ္းျခင္း အေလ့ရွိၿပီး ေတာင္းလာသူတုိ႔ရဲ႕ အသံကုိ သိတယ္။ ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ သူတစ္ပါးကုိ ခ်ီးေျမာက္ေလ့ရွိတယ္။ ထုိသူကုိ ဘုန္းက်က္ သေရဟာ ဘယ္ေတာ့မွ စြန္႔ခြါမသြားပါဘူး။ အျမဲတမ္း က်က္သေရရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကုိ ဘုန္းက်က္သေရရွိသူလုိ႔ ဘုရားစတဲ့သူေတာ္ေကာင္းမ်ားက ဆုိၾကပါတယ္။
       ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး သီလရွိသူမ်ား၊ ပညာရွိသူမ်ား၊ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၊ ဘုန္းက်က္သေရရွိသူမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ၾကပါေစ။


ေရႊစမ္းေျမ အရွင္က၀ိဓဇသာရ
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အတိက္ကအမွားကုိ ထားၿပီး အမွန္တရားဆီသုိ႔ ခ်ီတက္ပါ
       "မိမိတုိ႔ ဘ၀ဆုံမွတ္ကေန ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ၾကည့္ၿပီးစဥ္းစားလုိက္တဲ့အခါ ဘ၀ရဲ႕အနာအဆာ အမွားမ်ားစြာ ကုိ ေတြ႕ရတတ္တယ္။ ေရွ႕တူရႈကုိ လွမ္းေမ်ာ္ေတြးေတာလုိက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ထုိအမွားမ်ားကို ျပင္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးေတြ ေတြ႕ရ ပါလိမ့္မယ္။"
       လူတုိင္းမွာေတာ့ အမွားတစ္ခုစီမက ရွိတတ္ၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက်ေတာ့ အမွားကုိပဲ မွားမွန္းမသိ ဆက္လက္မွားေနၾက တယ္။ အခ်ိဳ႕မ်ားက်ေတာ့လည္း မွားမွန္းသိေပမယ့္ ကံကုိ မယုံသလုိလုိ မထူးဇာတ္ခင္းၿပီး ဆက္မွားဖုိ႔က်ိဳးစားၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ဘ၀ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္သုံးသပ္လုိက္တဲ့အခါ အမွားကုိ သိတယ္။ သိေတာ့ ငါမွားခဲ့ေလျခင္းဆုိၿပီးေတာ့ ၀မ္းနည္းစြာ ေနာင္တရၾကတယ္။ ပူေဆြးၾကရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ ေရွ႕တူရႈကုိ ဆက္လက္ၾကည့္ဖုိ႔ မက်ိဳးစား ဘူး။ ေရွ႕တူရႈကုိ လွမ္းေမ်ာ္မၾကည့္မိေတာ့ "ေၾသာ္ ငါ့မွာ ေနာက္ထပ္မမွားေအာင္ ျပင္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးေတြ ရွိေသးပါလား" ဆိုတာကုိ မေတြးမိဘူး။ အဲေတာ့ အမွန္ဘက္ကုိ ျပန္မေရာက္ႏုိင္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတာေပါ့။
       အခ်ိဳ႕သူမ်ားကေတာ့ ဘ၀ေနာက္ေၾကာင္းက အမွားေတြကုိလည္း သတိထားမိတယ္။ ဒါ့အျပင္ မိမိေရွ႕မွာ ရွိေနတဲ့ အမွန္ျမင္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးေတြကိုလည္း သိတယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္လုိေတြးလဲဆုိရင္ "ငါဟာ ေနာက္က ေကာက္ေၾကာင္းေတြကုိပဲ ထပ္တလဲလဲ စဥ္းစားေနလုိ႔ကေတာ့ စိတ္ဆင္းရဲမႈကလဲြၿပီး အမွန္ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။ ငါ့ေရွ႕မွာ ရွိေနတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကိုပဲ အသုံးခ်ၿပီး အမွန္ျဖစ္ေအာင္ က်ိဳးစားရမယ္" လုိ႔ဆုံးျဖတ္တယ္။ ထုိ႔ေနာက္ အတက္ႏုိင္ဆုံး ေကာင္းေအာင္ေနထုိင္သြားတယ္။ ကုိယ့္ေနာက္မွာရွိေနတဲ့အမွားေတြကုိ ခံစားမေနဘဲ သခၤန္းစာအျဖစ္ယူကာ ေလွခါးထစ္လုိနင္းၿပီး အမွန္ဆီသုိ႔ ခ်ီတက္သြားတယ္။ ေနာက္ဆုံး အမွန္ေတြ မ်ားလာေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာတာေပါ့။
       ဘုရားရွင္ဟာ ခတ္ခဲတဲ့အက်င့္မွားေတြကို ေျခာက္ႏွစ္ၾကာေအာင္ က်င့္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဒီလမ္းက မမွန္ဘူးဆုိတာ သိခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီး အမွန္လမ္းအစစ္ကုိလည္း ျမင္ခဲ့တယ္။ အဲအမွန္လမ္းအတုိင္းေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့တာ အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာပဲ သစၥာသိျမင္ၿပီး ဘုရားအျဖစ္သုိ႕ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
       အဇာတသတ္မင္းဟာ သမုိင္းမွာ ႀကီးေလးတဲ့အမွားႀကီးကုိ လုပ္ခဲ့တယ္။ ေနာင္တအႀကီးအက်ယ္ရခဲ့တယ္။ ဘုရားနဲ႔ေတြ႕ၿပီး အမွားကုိ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ကာ မိမိေရွ႕မွာရွိေနတဲ့ ေကာင္းမႈအခြင့္အေရးေတြကုိ  အားထုတ္ခဲ့တယ္။ သာသနာတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။
       အဂုၤလိမာလဟာ လူေပါင္းမ်ားစြာကုိ သတ္ခဲ့တယ္။ သူလည္းပဲ ဘုရားနဲ႔ေတြ႕လုိ႔ အမွားသိကာ အမွန္ျမင္ေအာင္က်ိဳးစား ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံး သစၥာသိျမင္ ရဟႏၱာပင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
       ဒါေၾကာင့္ စာဖတ္သူမ်ားလည္းပဲ အမွားရွိခဲ့ရင္ အမွားမွန္းသိေအာင္အရင္သုံးသပ္ပါ။ တစ္စိမ့္စိမ့္ေတြးၿပီးေတာ့လည္း ၀မ္းနည္းမေနပါနဲ႔။ အခ်ိန္ကုန္ပါတယ္။ ကိုယ့္ေရွ႕မွာ အမွန္ရဖုိ႔ အခြင့္အေရးေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္ဆုိတာလည္း သိထား ပါ။ ေနာက္ၿပီး အခြင့္အေရးတုိင္းကုိ ေကာင္းေကာင္းအသုံးခ်ၿပီး လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္ေနထုိင္သြားဖုိ႔ က်ိဳးစားပါ။ ဒါမွ စိတ္ခ်မ္းသာမူကုိ ရရွိပါလိမ့္မယ္။

ေရႊစမ္းေျမ အရွင္က၀ိဓဇသာရ
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ငါ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ၿပီလားသူေတာ္ေကာင္းစစ္စစ္ျဖစ္ခ်င္ရင္ သူေတာ္တာ၊ မေတာ္တာ
ၾကည့္ဖို႔မလိုဘူး၊ ကိုယ္ေကာင္း၊ မေကာင္းကိုပဲ ၾကည့္ဖို႔
လိုတယ္၊ တကယ့္သူေတာ္ေကာင္းဆိုတာ ကိုယ္ေကာင္း
ဖို႔က အဓိကက်တယ္၊ သူေတာ္မွ ကိုယ္ေကာင္းမယ္
ဆိုရင္ေတာ့ သူေတာ္ေကာင္းစစ္စစ္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး။

`သင္ေကာင္းလွ်င္ ကြၽႏု္မဆိုးပါ´ ဆိုတဲ့ စာတမ္းကေလးဟာ
တစ္ခ်ိန္က ေတာ္ေတာ္ေခတ္စားခဲ့တယ္၊ ဟိုအိမ္ ဒီအိမ္
ဟိုဆိုင္ ဒီဆိုင္ ေနရာတိုင္းလိုလိုမွာ ခ်ိတ္ထား၊ ကပ္ထားတာ
ေတြ႕ရဖူးတယ္။ သေဘာက်လို႔ ကိုယ့္အယူအဆ ကိုယ့္
သေဘာထားနဲ႔ တိုင္ဆိုင္လို႔ အျမတ္တႏိုးကပ္ထားၾကတာ
ျဖစ္မွာေပါ့။ ဒါ ကိုယ့္စိတ္ကို ထုတ္ျပေနတာပဲ၊
ကိုယ့္အဆင့္အတန္းကို ေဖာ္ျပေနတာပဲ၊ ဒီအဆိုအမိန္႔ဟာ
မွန္သလိုလို႐ွိေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ သိပ္မမွန္ေသးဘူး။

သင္ေကာင္းလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္မဆိုးပါဆိုေတာ့ သင္မေကာင္းလွ်င္
ကြၽႏု္ပ္ဆိုးမယ္ေပါ့၊ မင္းေကာင္းရင္ ငါေကာင္းမယ္၊
မင္းဆိုးရင္ ငါဆိုးမယ္၊ မင္းက ပါး႐ုိက္ရင္ ငါက နားကိုက္မယ္၊
အိုးရြဲ႕ရင္ စေလာင္းရြဲ႕မယ္၊ ဒီ အဓိပၸါယ္ပဲ။ ဒါဟာ တကယ့္
သူေတာ္ေကာင္းတို႔ရဲ႕ သေဘာထားမဟုတ္ဘူး၊ သာမန္အဆင့္က
သေဘာထားပဲ။

ကိုယ့္ပါး႐ုိက္တာ၊ ကိုယ့္လက္သီးနဲ႔ထိုးတာ ဒီအတိုင္းပဲ ေခါင္းငံု႔
ခံေနရမွာလားဆိုေတာ့ အဲဒီအဆင့္ အဲဒီသေဘာထားမ်ိဳး
ေျပာတာမဟုတ္ဘူး၊ ေလာကထဲမွာ တစ္ခါတစ္ခါ ေဆြဂုဏ္မ်ိဳးဂုဏ္
ဓနဂုဏ္အျပင္ မိုက္ဂုဏ္ ဆိုတာမ်ိဳးလည္း လိုအပ္တဲ့အခါ ႐ွိ
ေသးတာပဲ၊ နဂါးမွန္းသိေအာင္ အေမာက္ေထာင္ျပရတယ္
ဆိုတာမ်ိဳးလည္း လိုအပ္ေသးတာပဲ။

အခုဟာ ေယဘုယ်ကိစၥ အဝဝနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေကာင္းအဆိုးကို
ေျပာေနတာ၊ ဘယ္သူေကာင္းတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတယ္၊
ဘယ္သူဆိုးတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ဆိုးတယ္၊ အခ်င္းခ်င္းေတာ့
သိၾကတာပဲ၊ `သူဆိုးတာ သူ႔အပိုင္း၊ သူမေကာင္းတာ သူ႔အပိုင္း၊
ကိုယ့္အပိုင္းက ကိုယ္ေကာင္းေနဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။´

မေကာင္းမွန္းသိရင္ မဆက္ဆံနဲ႔၊ မေပါင္းသင္းနဲ႔၊ ေဝးေဝးေ႐ွာင္၊
`တကယ္ေတာ့ ကိုယ္ေကာင္းတာ ကိုယ့္အတြက္ပါ၊ ကိုယ္ေကာင္းတာ
သူ႔အတြက္ မေသခ်ာေပမယ့္ ကိုယ့္အတြက္ကေတာ့ ေသခ်ာတယ္။´

`ဘုရားအေလာင္း ေမ်ာက္မင္းဟာ သူ႔ေခါင္း ထု႐ုိက္သတ္တဲ့ မုဆိုး
ေတာထဲမွာ မ်က္စိလည္ ဒုကၡေရာက္ေနတာကို သစ္တစ္ပင္က
တစ္ပင္ကူး၊ သူ႔ေခါင္းကေသြးစက္နဲ႔ လမ္းျပေတာ္မူခဲ့တယ္၊
ဘယ္ေလာက္ေတာင္ေကာင္းတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းလဲ၊ ဒီေလာက္
ေကာင္းလို႔ ဘုရားျဖစ္တာပဲ။´

ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ ၾကက္သီးေမႊးညႇင္း ထေလာက္ေအာင္၊ မ်က္ရည္
က်ေလာက္ေအာင္ ၾကည္ညိဳရပါတယ္၊ ငါ့တို႔ရဲ႕ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ
အဲဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းႀကီး။

ဘုရားတပည့္ ငါတို႔တေတြေကာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းၾကသလဲ၊
ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းႏိုင္သလဲ၊ ဘာေတြေကာင္းၾကသလဲ၊ ဘယ္သူ႔
အေပၚ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းၾကသလဲ၊ ဘာေတြေကာင္းထားသလဲ၊
ဘာတစ္ခုမွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မထားဘဲ ငါေကာင္းထားတာ၊ ငါေကာင္း
ခဲ့တာ ဘာေတြမ်ား ႐ွိသလဲ၊ ငါ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ၿပီလား၊
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္ေမးၾကည့္ေပါ့ေနာ္။ ။

[ ဆရာေတာ္ အ႐ွင္သံဝရာလကၤာရ ]
(ဓမၼပိယဆရာေတာ္)

Dhamma Dãna Source ► ဓမၼဒါန ကုိလႈိင္တုိး
အျပည့္အစုံသုိ႔ »