ဘဏ္စာရင္း ၅ ခုႏွင့္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကိစၥ Jelson Garcia ရွင္းလင္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ဝင္ ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာမီဒီယာသတင္းသမားမ်ား သိသင့္သိထိုက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဝငွ ပညာေပးသည့္ လုပ္ငန္းေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ႏွင့္ ၁၁ ရက္ေန႔ မ်ားက ၄၇ လမ္းႏွင့္ ကုန္သည္လမ္း ေထာင့္ရွိ Myanmar Media Library ႐ံုးခန္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား (BurmaPartnership)ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ ငန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ဗဟို (Bank Information Center)တို႔က ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳက်င္းပခဲ့ၿပီး BIC မွ အာရွေဒသဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာ Jelson Garcia က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးကာ BP မွ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သူ မခင္ဥမၼာက စကားျပန္အျဖစ္ ကူညီေပးခဲ့ သည္။ Jelson Garcia သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္း မ်ား ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္သူ၊ အေတြ႕အႀကံဳရင့္ က်က္သည့္ BIC ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္လာၿပီျဖစ္ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္(World Bank)၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (Asia Development Bank)၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (International Monetary Fund) အစရွိေသာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသေဘာတရားမ်ားအေၾကာင္းကို သတင္းသမားမ်ားအတြက္ ၿခံဳငံုေဆြးေႏြးေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ အလြန္တရာ ႐ႈပ္ေထြးက်ယ္ျပန္႔လွေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို ၄ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္တိုအတြင္း၌ရွင္းျပရသည့္ အတြက္ အေပၚယံသေဘာသာ ေဆြးေႏြး ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးေသာ၊ သတင္းသမားမ်ားသိအပ္ေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေက်နပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မွ်ေဝေပးခဲ့ပါ သည္။

Bank Information Center သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အသြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးက႑မ်ား၌ တရားမွ် တမႈရွိေစေရး၊ အမ်ားျပည္သူအခြင့္အေရး ကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရး၊ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ ကိုင္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစေရးတို႔အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ေဒသ ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ လြတ္လပ္ေသာ၊ အက်ိဳးအျမတ္အ တြက္မဟုတ္ေသာ NGO အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ သည္။ ဥပမာ- ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူ ဒုကၡေရာက္ေစႏိုင္ေသာ၊ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ကို ဆိုးက်ိဳးသက္ ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စီမံကိန္းမ်ားကို အစိုးရပိုင္း (သို႔) ပုဂၢလိကပိုင္းမွ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက အဆိုပါဘဏ္မ်ား၊ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ေငြေခ်းယူၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ကိုင္ သည္ဆိုပါက တားဆီးဟန္႔တားႏိုင္ရန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။
ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း လႈပ္လႈပ္ရွား ရွားျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေၾကြးၿမီ ပမာဏ၊ ဘဏ္စာရင္း ၅ ခုႏွင့္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကိစၥကို အမ်ားျပည္သူတို႔ ရွင္း လင္းစြာသိေစႏိုင္ရန္အတြက္ Jelson Garcia ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

“စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္နဲ႔ ၁၁ ရက္ က လုပ္တဲ့ ျမန္မာမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ပြဲရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းေတြအေၾကာင္း၊ အဲဒီ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္လာ ၾကပံုေတြကို ၄ နာရီ ေလာက္ အခ်ိန္အတြင္းမွာ သတင္းမီဒီယာသမားေတြ နားလည္လာေအာင္ မိတ္ဆက္ေပးတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ရွည္ၾကာစြာ ဆက္ဆံလာခဲ့တာရယ္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကစ ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ တရားဝင္ ျပန္လည္ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္လာစဥ္ကေန ယေန႔အထိသာမက၊ ဒီကာလေတြ မတိုင္မီ ကတည္းကလည္း ဒီေငြေၾကးအဖြဲ႕ အစည္းေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္လာခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြေၾကာင့္ ဖိတ္ေခၚခ်က္ အရ အဲဒီေတြ႕ဆံုပြဲကို ကြ်န္ေတာ္လာခဲ့တာ ပါ”

“ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံအေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္က ေသခ်ာေပါက္သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ယတိျပတ္ေျပာခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ေပးခဲ့တဲ့ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြက ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့တာေတြအေပၚက ေနရတာပါ။ ၿပီးေတာ့လည္း အဲဒါေတြဟာ တရားဝင္ (သို႔မဟုတ္) တိက်ေသာ ကိန္း ဂဏန္းမ်ား မဟုတ္ပါဘူး။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး ဘဏ္တို႔နဲ႔ေတြ႕စဥ္က သူတို႔ကိုယ္တိုင္ က အတိအက် မထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ဘူး”
စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္ေန႔က ၎သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ေသာ အဆိုတြင္ `အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းျပည္အတြက္ အရန္ေငြအပ္ႏွံထားျခင္းမွာ ထူးဆန္းသည့္ အေလ့အထမဟုတ္´ဟု ေရးသားထားသည္။

ယင္းကိစၥကို ျမန္မာမီဒီယာတစ္ခု ၏ အေရးအသားႏွင့္ပတ္သက္၍ Jelson Garcia က ဆက္လက္ရွင္းျပပါသည္။
“အဲဒီ သတင္းေဆာင္းပါးမေရးမီ က ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖုန္းနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အီးေမးလ္နဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူခ်င္း ေတြ႕ဆံုၿပီးေတာ့ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမးျမန္းျခင္းတစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့ပါ။ မေမးဘဲ ေရးလိုက္ေတာ့ အားလံုး ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ကုန္ ေတာ့တာေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္တာ အဲဒီလိုျဖစ္သြားဖို႔ လံုးဝမရည္ရြယ္ခဲ့ပါဘူး။ သူတို႔ကို မီဒီယာက်င့္ဝတ္အေၾကာင္း သတိေပးသင့္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ သူတို႔ကို ဆက္သြယ္ေတာ့ အယ္ဒီတာက အေၾကာင္းျပန္တယ္။ ဘဏ္စာရင္း ၅ ခုနဲ႔ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ ကိစၥကို သူတို႔အေနနဲ႔ မေဖာ္ျပခဲ့ပါဘူးတဲ့။ ကြ်န္ေတာ္ သူတို႔ကို ရွင္းလင္းျပၿပီးေနာက္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ကမၻာ့ဘဏ္ဝန္ထမ္းလို႔ မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့တာကို စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္မွာ ျပင္ဆင္ေဖာ္ျပေပးခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္”။

Jelson Garcia အေနျဖင့္ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားစရာ ရွိပါသလားဆို သည့္အေမးကိုမူ “ကြ်န္ေတာ့္နာမည္ကို သံုးမယ္၊ ကြ်န္ေတာ့္စကားကို ကိုးကား မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔အတည္ျပဳ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီးမွ လုပ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလိုမလုပ္ခဲ့လို႔ အကုန္လံုး႐ႈပ္ကုန္တာ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲက အသိပညာေဝမွ်ဖို႔ပါ။ မီဒီယာက်င့္ဝတ္ကို ေမ့မထားသင့္ဘူး။ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း မျဖစ္ရေအာင္ ကမၻာ့ ဘဏ္နဲ႔လည္း ေမးျမန္းစံုစမ္းၿပီးမွ ခ်ိန္ဆၿပီး လုပ္ခဲ့ဖို႔ေကာင္းတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာဖန္တီးတာ၊ လူအမ်ားရဲ႕ ဂုဏ္ သိကၡာထိပါးေစႏိုင္တဲ့ အေရးအသားမ်ိဳး ဟာ တာဝန္မဲ့တဲ့ စာနယ္ဇင္းအလုပ္ပဲျဖစ္ တယ္”ဟု ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းဦး၊ သတင္းထူးသည္ အလြန္တရာမွ အေရးႀကီးသည္မွန္ေသာ္လည္း တိက်မွန္ကန္မႈကိုမူ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ ေပါ့ေပါ့ဆဆ သေဘာမထားသင့္ပါ။ တိက်မွန္ကန္မႈသည္ သတင္း၏အသက္ပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤဘဏ္စာရင္း ၅ ခုႏွင့္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကိစၥကို တာဝန္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ျပည္သူလူထုထံသို႔ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အသိေပးထုတ္ျပန္သင့္သည္။ လူမႈကြန္ယက္ဆိုင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျငင္းဆိုျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းတို႔သည္ တရားမဝင္ပါ။ ႏိုင္ငံပိုင္ အရန္ေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၌ အပ္ႏွံျခင္းသည္ ထူး ဆန္းသည့္ကိစၥမဟုတ္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ဆိုထားေသာ္လည္း အကယ္၍ ျမန္မာအစိုးရ အေနႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ အပ္ႏွံထားပါက ပမာ ဏ မည္၍မည္မွ်ရွိေၾကာင္းကို ျပည္သူ၏လူထုအား တရားဝင္ အသိေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းျပည္၏အရန္ေငြသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ပိုင္ မဟုတ္ပါ။ တိုင္းျပည္၏အရန္ေငြသည္ ျပည္သူပိုင္ျဖစ္သည္။ `သန္႔ရွင္းသည့္အစိုးရ´ ျဖစ္ဖို႔ရာတြင္ အစိုးရဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား အမ်ားျပည္သူအလြယ္အကူ သိႏိုင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္မွာ အဓိက လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖဴ၏၊ မည္း၏ကို အစိုးရအေနျဖင့္ တရားဝင္ အသိေပးရွင္းလင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဥကၠာဦး
၁၉-၀၉-၂၀၁၃ ေန႔ထြက္ ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ ၈၊ အမွတ္ ၁၆
================

ေနာက္ဆက္တြဲသတင္း …

ဘဏ္စာရင္း ၅ ခု ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကိစၥကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ လံုး၀ မသိပါေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္က အတိအလင္း ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားလိုက္သည္။
၂၀.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ စက္မွဳ၀န္ႀကီးဌာနရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမေဆာင္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ဗဟိုဘဏ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာတို႔ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ယင္းက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါကိစၥကို လုံး၀မသိရွိေၾကာင္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြက္အပ္ႏွံထားေသာ အရန္ေငြမွာ ၇ ဒသမ ၆ ဘီလီယံခန္႔ရွိေၾကာင္း ယင္းကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး အရန္ေငြ ၁၁ ဘီလီယံရွိျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ဘဏ္က ၁ ဘီလီယံမျပည့္သည့္
ႏုိင္ငံေတာ္ေၾကြးျမီကို မေလွ်ာ္ေပးခဲ့ဆုိေသာ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မွာ
လံုး၀မွန္ကုန္မွဳမရွိေၾကာင္း၊ ျခတ္ျခံဳက်ေနေသာ ဥပမာ-
ျပည္တြင္းစစ္မီးမ်ားေတာက္ေလာင္ျပီး ျပည္သူလူထုမ်ား အတိဒုကၡေရာက္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကုိသာ ေၾကြးျမီေလ်ာ္
ေပးေလ့ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ကုိယ္တုိင္က ႏုိင္ငံေတာ္ေၾကြးျမီကုိ
အသက္သာဆံုးနည္းလမ္းျဖင္ ့ေပးေခ်ႏုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္းလက္ရွိရာ
အလြယ္တကူ အေၾကြးေလ်ာ္ႏုိင္မည့္ မိမိတို႕မသိေသာ နည္းလမ္းမ်ားရွိသည္ဆိုပါက
ျပသေစလိုေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဦး၀င္းရွိန္က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

News Watch Weekly

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ပန္းေသပန္းညွိဳးျခင္း


ပန္းညိွဳးပန္းေသျခင္း၏ေရာဂါလကၡဏာမ်ားပန္းညွိဳးပန္းေသျခင္းသည္အေတြ႕မ်ားဆံုးေသာအမ်ိဳးသားမ်ား၏လိင္စြ မ္းအားကိုအဟန္႔အတားဖစ္ေစသည့္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ထိုေရာဂါသည္အမ်ိဳးသားမ်ား၏လိင္ဆက္ဆံျခင္းကိုအ လြန္ထိခိုက္စပါသည္။ပန္းညွိဳးပန္းေသစျဖစ္ေသာလူနာ၏လိင္ဆက္ဆံမႈမွာယဘုယ်အားျဖင့္ပံုမွန္႐ွိပါသည္။ေ႐ႊပိေ တာက္ေဆး႐ံုဆီးလမ္းေၾကာင္းအထူးကုပါရဂူ၏႐ွင္းျပခ်က္အရပန္းညွိဳးပန္းေသလကၡဏာတြင္စိတ္အာ႐ံုေၾကာင့္ပန္း ညွိဳးပန္းေသျခင္းႏွင့္လိင္အဂၤါအဖြဲ႕အစည္းေၾကာင့္ပန္းညွိဳးပန္းေသျခင္းစေသာလကၡဏာမ်ားပါဝင္သည္။ ပန္းညွိဳးပန္းေသလကၡဏာျဖစ္ပြားပါကေဆး႐ံုသို႔အခ်ိန္မီစစ္ေဆးကုသရမည္။ပန္းညိွဳးပန္းေသျခင္း၏ေရာဂါလကၡဏာမ်ား 1.စိတ္အာ႐ံုေၾကာင့္ပန္းညွိဳးပန္းေသျခင္းစျဖစ္ေသာလကၡဏာမ်ားမွာ-ရာဂါလကၡဏာျမန္ျခင္း၊လိင္တံအလိုအေလ်ာက္ၾကြျခင္း၊ညအိပ္ခ်ိန္(သို႔တေရးႏိုးခ်ိန္တြင္လက္ႏွင့္လုပ္ျခင္း (သို႔)လိင္စိတ္ၾကြေစမည့္အေၾကာင္းမ်ားေတြးခ်ိန္၌ေထာင္ျခင္း၊အမွန္တကယ္လိင္ဆက္ဆံသည့္အခ်ိန္တြင္မေထာင္ႏိုင္ျ ခင္း(သို႔)လိင္တံသည္အမ်ိဳးသမီးအဂၤါႏွင့္ထိမိခ်ိန္တြင္မာၿပီးေထာင္လာကာထိုးထည့္ေသာအခါတြငျ္ပန္၍ေပ်ာ့သြားတတ္ ပါသည္။ထို႔အျပင္စိတ္ေလာျခင္း၊စိတ္ေျခာက္ျခားျခင္း၊စိတ္ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္အာ႐ံုေၾကာအားနည္းျခင္းမ်ားျဖ စ္တတ္ပါသည္။အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားတြင္သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္း(သို႔)လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္တြင္သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္းလည္း႐ွိပါသည္။ 2.လိင္အဂၤါအဖြဲ႕အစည္းထိခိုက္မႈေၾကာင့္ပန္းညွိဳးပန္းေသျခင္းစျဖစ္ေသာလကၡဏာမ်ားမွာ- မည့္သည့္အေျခအေနတြင္ျဖစ္ျဖစ္လိင္တံမၾကြႏိုင္ျခင္း၊ရာဂါအေျခအေနအလြန္ဆိုး႐ြားျခင္းႏွင့္အခ်ိဳ႕ေသာ လူမ်ားတြင္ဆီးခ်ိဳေရာဂါမ်ားလည္း႐ွိႏိုင္ပါသည္။

Credit to: Shwe Padauk Hospital Yangon

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံပိုင္ေငြမ်ားကို ျပည္ပ၌ အပ္ႏွံထားျခင္း လံုး၀မရွိဆိုသည္မွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္အေကာင့္မ်ားျဖင့္ ထားရွိျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းကိုု ဆိုလိုဟု ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ ေျပာၾကား
အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံပိုင္ေငြမ်ားကို ျပည္ပ၌ အပ္ႏွံထားျခင္း လံုး၀မရွိ ဆိုသည္မွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္အေကာင့္မ်ားျဖင့္ ထားရွိျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းကို ဆိုလိုေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၌ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးရဲထြဋ္က စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာ၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ေျပာဆိုရာ၌ "အစုိးရ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံပုိင္ေငြကို အဲဒီလို ျပည္ပမွာ အပ္ႏွံထားတာ လံုး၀မရွိပါဘူး။ ၁၁ ဘီလ်ံ အပ္ထားတယ္ဆိုတဲ့ အေကာင့္ငါးခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခုိင္မာတဲ့ အခ်က္အလက္ရွိရင္ ေပးပါ။ အစိုးရအေနနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အသင့္ပါပဲ" ဟု ေရးသားခဲ့သည့္အတြက္ ထိုေရးသားခ်က္ကို အေျခခံၿပီး The Daily Eleven သတင္းစာက ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေမးခြန္းကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌ ဦးရဲထြဋ္က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ကြၽန္ေတာ္ ေျဖရွင္းခ်င္တာက ဒါကခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ သတင္းအရ ဘာကိုေျပာလဲဆိုေတာ့ Private အေကာင့္ေပါ့ေနာ္။ Private အေကာင့္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက အတိုးယူၿပီးေတာ့မွ နည္းနည္းေလး သြားအပ္ထားတယ္။ ဒီဘက္မွာက်ေတာ့ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေခ်းေနရတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ေျပာလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ အေနနဲ႔ဒါဟာ Secret အေကာင့္ပဲ ေျပာေျပာ၊ အဲလိုမ်ဳိး လွ်ိဳ႕၀ွက္အေကာင့္ပဲ ေျပာေျပာ၊ ပုဂၢလိက အေကာင့္ပဲေျပာေျပာ ဒီလိုလုပ္ထားတာ မရွိဘူး။ ဒါကိုေျပာတာ။ ခုနက ၀န္ႀကီးေတြ ရွင္းျပသြားတဲ့ ႏိုင္ငံျခား အရန္ေငြဆိုတာက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ေငြေၾကးလည္ပတ္ဖို႔အတြက္ ဘယ္ႏိုင္ငံမဆို ထားရတယ္။ ဆိုလိုတာက ခင္ဗ်ားတို႔ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံက ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကို ေရာင္းလိုက္လို႔ အဲဒီက ေငြေခ်တဲ့အခါမွာ အဲဒီေငြထုပ္ႀကီးကိုယူၿပီး လာပို႔တာမ်ဳိး မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ Correspondent ဘဏ္မွာရွိတဲ့ဟာက အဲဒီမွာတင္ ေငြစာရင္းကိုအေပး ဒီလိုမ်ဳိးနဲ႔ လုပ္တဲ့စာရင္း။ ေနာက္တစ္ခါ ဘယ္လိုဟာမ်ဳိးေတြ ရွိလဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ သံ႐ံုးေတြ ရွိတယ္။ သံ႐ံုးေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေငြပို႔တယ္။ သံ႐ံုးေတြက သူတို႔ရတဲ့ ဗီဇာေၾကးလို ဟာမ်ဳိးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ျပန္သြင္းေပးတယ္။ ဒီလိုဟာမ်ဳိးေတြ လုပ္တဲ့အေကာင့္။ ဒါက ႏိုင္ငံျခား ရန္ပံုေငြနဲ႔ လုပ္တဲ့အေကာင့္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျငင္းတယ္ဆိုတာက လွ်ိဳ႕၀ွက္အေကာင့္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ၿပီးေတာ့ သြားထားထားတယ္ဆိုတဲ့ အေကာင့္မ်ဳိးကို မရွိဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္က ေျပာတာ" ဟု ဦးရဲထြဋ္က ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ပါသည္။

၁၁ ဘီလ်ံကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ ရွင္းလင္းေနစဥ္
Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

Android App မ်ား သံုးႏိုင္ေသာ မိုဘိုင္း OS အသစ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ Jolla စမတ္ဖုန္း


Linux ကိုပဲ အေျခခံျပီး ေရးဆြဲထားတဲ့ မိုဘိုင္းဖုန္း OS တစ္မ်ိဳးကို ဖန္တီးလိုက္ပါျပီ။ သူ႔ကို Sailfish လို႔ အမည္ေပး ထားပါတယ္။

ဥေရာပ - ဖင္လန္ႏိုင္ငံအေျခဆိုက္Jolla အမည္ရ ကုမၼဏီက ဖုန္းေရာ၊ စမတ္ဖုန္းပါ တြဲထုတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းကိုလည္း Jolla လို႔ပဲ အမည္ေပး ထးပါတယ္။ Nokia တို႔ တစ္ခ်ိန္တုန္းက Windows Phone OS ကို မထုတ္ခင္ ဖန္တီးခဲ့ဖူးတဲ့ MeeGo OS ကိုမွ္ ပိုထူးျခားသြာေစတာမ်ိဳးေလာက္ပဲ နည္းပညာသမားတို႔ ေဝဖန္ ထားပါတယ္။ Sailfish က Android လုိပဲ Open Source ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာတစ္ဝန္းက Developer Commuity မ်ားကို Welcome လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ လက္ရွိ Android OS platform က Application မ်ားကိုလည္း ေရာေႏွာ အသံုးျပဳႏိုင္မွုပါ။ ဒီတစ္ခ်က္ေၾကာင့္ Android OS မွ Sailfish ကို Migrate လုပ္ဖို႔ User ေတြဝန္ေလးေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

OS ျပီးေတာ့ ကင္မရာကေတာ့ ပထမဆံုး အလံုးမို႔ Specification သိပ္အျမင့္နဲ႔ ထုတ္မထားပါဘူး။ ၄.၅ လက္မ 960x540 resolution မ်က္ႏွာျပင္ကို အသံုးျပဳျပီး Processor က Dual-core Qualcomm Snapdragon 1.4 GHz ျဖစ္ျပီး RAM က 1GB ထဲပါ။ Storage က 16 GB ရွိျပီး MicrosoSD ကဒ္ထည့္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ကင္မရာက 8 megapixel Autofus ျဖစ္ပါတယ္။ LED flash ပါဝင္ျပီး ေရွ ႔မွာလည္း 2MP ပါဝင္ပါေသးတယ္။ Jolla ဖုန္းတစ္လံုးေစ်းႏွုန္းက ျဗိတိန္ေပါင္ ၃၃၇ ပါ။ အေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႔တြက္ရင္ ၅၄၀ ေဒၚလာ ဝန္းက်င္ရွိျပီး ျမန္မာက်ပ္ ၅ သိန္းဝန္းက်င္ပါ။ ဒီေတာ့ ေစ်းအရ အနည္းငယ္မ်ားတဲ့အေနအထားေတာ့ ရွိပါတယ္။

Sailfish OS ပါဝင္တဲ့ Jolla စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအတြင္း စတင္ေရာင္းခ်မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref:pocketlint

ေအာင္ခမ္း (TSJ Team)
TechSpace Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေျခာက္လမ္းသြား လမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ အဓိကလမ္းမႀကီး ၂၆ လမ္းတြင္ ရာသက္ပန္ ယာဥ္မရပ္ရဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေျခာက္လမ္းသြား လမ္းမႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ အဓိက လမ္းမႀကီး ၂၆ လမ္းတြင္ ရာသက္ပန္ ယာဥ္မရပ္ရဇုန္အျဖစ္ စတင္သတ္မွတ္ လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ခင္က စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ Daily Eleven သတင္းစာသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယာဥ္မရပ္ရ လမ္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ လမ္းမ်ားမွာ ျပည္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဗဟုိလမ္း၊ အင္းစိန္လမ္း၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ ဗညားဒလလမ္း၊ သုဓမၼာလမ္း၊ အေရွ႕/အေနာက္ေရႊဂုံတုိင္လမ္း၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ ေ၀ဇယႏၲာလမ္း၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္း၊ ပါရမီလမ္း၊ သံသုမာလမ္း၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ ကုန္သည္လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အင္းလ်ားလမ္း၊ ဓမၼေစတီလမ္း၊ ဗားဂရာလမ္း၊ သမုိင္းဘူတာ႐ုံလမ္း၊ လွည္းတန္းလမ္းႏွင့္ ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္ လမ္းမႀကီးမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းလမ္းမႀကီးမ်ားတြင္္ ယာဥ္မ်ားေခတၱ ရပ္နားျခင္းမွအပ ရပ္နားျခင္း မျပဳေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ "အခုလုိမ်ဳိး လမ္းမႀကီး ၂၆ လမ္းမွာ ယာဥ္မရပ္ရ ဇုန္အျဖစ္ ရာသက္ပန္ သတ္မွတ္ရျခင္း အဓိက အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ယာဥ္ေၾကာေတြ က်ပ္တည္းၿပီးေတာ့ ပိတ္ဆုိ႔ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီလမ္းမႀကီးေတြေပၚမွာ ရပ္နားတဲ့ယာဥ္ေတြကုိ စတင္အေရးယူ ေနပါၿပီ" ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ခင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ရန္ကုန္မွာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေတြ ေတာ္ေတာ္ဆိုးေနၿပီ။ ကားပါကင္ မရွိေတာ့ လမ္းေပၚမွာ ကားေတြရပ္ၿပီး ကားေတြပိတ္ေနရတာ။ အဲဒီထဲမွာ စည္းကမ္းမဲ့ ရပ္ထားတဲ့ ကားေတြေၾကာင့္လည္း ပါတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ယာဥ္ရပ္နား စခန္းေတြေဖာ္ၿပီး စည္းကမ္းမဲ့ ကားေတြကိုလည္း ပိုတင္းက်ပ္မယ္ဆိုရင္ လမ္းေပၚက ကားက်ပ္တာလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ပါတယ္" ဟု ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ စည္းကမ္းမဲ့ ရပ္နားေနသည့္ ယာဥ္မ်ားကုိ (၁၉၆၄) ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ နည္းဥပေဒျဖင့္ အေရးယူ သြားမည့္အျပင္ စီမံခ်က္ ဒဏ္ေငြျဖင့္လည္း အေရးယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ရဲမွဴးသာေဌးထံမွ သိရသည္။

ယာဥ္မရပ္ရ လမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေနာ္ရထာလမ္းအား စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)
Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ငါးသယ္ယာဥ္ ဘရိတ္ေပါက္၍ လမ္းတစ္ဖက္ျခမ္းမွ လူမ်ားကို ဝင္တိုက္၊ တစ္ဦးေသဆုံးရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ ေအာင္ေဇယ်တံတားအဆင္း ကမ္းနား အလယ္ရပ္ကြက္ လိႈင္ျမစ္လမ္းေပၚတြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီခန္႔က လမ္းေလွ်ာက္လာသည့္ လူေလးဦးကို ငါးတင္ေဆာင္လာသည့္ ယာဥ္က ဘရိတ္ေပါက္ကာ ဝင္တိုက္ရာမွ လူတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

မစ္ဆူဘီရွီ ကန္တာ (Canter) ငါးသယ္ယာဥ္သည္ လိႈင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ဘက္မွ ေအာင္ေဇယ်တံတားအတိုင္း ေမာင္းႏွင္လာၿပီး အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ဘက္ တံတားအဆင္းတြင္ တစ္ဖက္ ယာဥ္ေၾကာသို႔ ေရာက္ရွိသြားကာ လမ္းေလွ်ာက္ေနသူ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးတို႔ကို တိုက္မိသြားေၾကာင္း၊ ယာဥ္သည္ ဆက္လက္ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ လမ္းေဘးရွိ သစ္ပင္တစ္ပင္ကို ထပ္မံတိုက္မိခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ ေတြရွိခဲ့သူ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။
“ကားေပၚကေန ျပဳတ္က်တဲ့ ငါးေတြေကာ၊ လူေတြေကာ ျပန္႔က်ဲေနတာပဲ။ ဆုံးသြားတဲ့ အမ်ဳိးသားက သူ႔အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ေစ်းသြားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခုလိုတိုက္မိတာ။ က်န္တဲ့ ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ပြန္းပဲ့႐ုံ ေလာက္ပဲ” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနသူ အသက္ ၅၀ အ႐ြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသူ၏ ဇနီးႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တြင္ေနသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၊ အင္းစိန္ကမ္းနားတြင္ အလုပ္ဆင္းမည့္ ကုန္ထမ္းသမား တစ္ဦးတို႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕စု အမွတ္ (၁၄) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ကနဦး စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

ယာဥ္တိုက္ခံရသူ ေလးဦးအနက္ အသက္ ၅၀ ႏွစ္ခန္႔အ႐ြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးသည္ ေဆး႐ုံ အေရာက္တြင္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး က်န္သုံးဦးကို အင္းစိန္ ျပည္သ႔ူေဆး႐ုံသို႔ ပိုေဆာင္ ကုသေနေၾကာင္း အဆိုပါ ယာဥ္ထိန္း႐ုံးထံမွ သိရွိရသည္။

လူေလးဦးကို ဝင္တိုက္သည့္ ငါးသယ္ယာဥ္ေမာင္းကို ဖမ္းမိထားၿပီး (ပ) ၁၀၉/၁၃၊ ျပစ္မႈ ၃၀၄(က)၊ ၃၃၈၊ ၂၇၉ တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ တပ္ဖြဲ႕စု႐ုံးထံမွ သိရွိရသည္။
The Voice Weekly

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

iPhone 5S နဲ႔ 5C ယေန႔ စတင္ေရာင္းၿပီ

ယေန႔ iPhone အသစ္ေတြကို ႏိုင္ငံအႏွ႔ံမွာ စတင္ ေရာင္းခ်ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ iDevice အသစ္ထြက္တိုင္း လမ္းေဘးမွာ အိပ္ၿပီး နာရီေပါင္းမ်ားစြာ တန္းစီ ေစာင့္ၾကရတဲ့ အေလ့အက်င့္ႀကီးကလည္း ယေန႔လို ၂၁ရာစုႀကီးမွာ UKလို ႏိုင္ငံႀကီးမွာေတာင္ ရွိေနတာ အံ့အားသင့္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းပါတယ္။

Think Different ဆိုတဲ့ Slogan နဲ႔ Steve ရဲ့ Brand ကို တည္ေဆာာက္ ထားခဲ့မွဳဟာ လူမ်ားကို အရူးအမူး စြဲလမ္းေစႏိုင္ခဲ့ေတာ့ လံုး၀မျငင္းႏိုင္ပါဘူး။

ယခုလည္း Supply မမွ်တဲ့အတြက္ လူေပါင္းမ်ားစြာ တန္းစီၿပီး Stock ပ်က္လပ္တဲ့အျဖစ္မ်ိိဳး ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းမွာ ျဖစ္ေနပါၿပီ။

August Myanmar က Editor In Charge ေတြကလည္း iPhone 5S Hand On ကို အစစ္အမွန္ တကယ္ကိုင္ၿပီး ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ေရးႏိုင္ေအာင္လို႔ Order မွာထားေလေတာ့ ဘယ္ေတာ့မ်ား Package ေရာက္လာမလဲလို႔ ရင္ခံုစြာနဲ႔ ေစာင့္ေနၾကပါေသးတယ္။

တကယ္ေတာ့ iDevice ေတြဟာ လူတိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ အသံုး၀င္တယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေပမဲ့ လူတိုင္းလိုခ်င္ၾကတာေတာ့ ဘယ္လိုမွ ျငင္းဆန္လို႔မရတဲ့ အခ်က္ တစ္ခုပါပဲ။
TechSpace Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »