အေနာက္တိုင္း တရားေသဝါဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္ ေကာင္းမြန္ေရး စိန္ေခၚမႈ


ထိုသို႔ျဖင့္ပင္ လူေတြ တဖဲြဖဲြ ဝင္လာသည့္ ေကာ္ဖီဘားေလး အတြင္း လူေျခာက္္ဆယ္ နီးပါးမွ် ႐ွိလာသည္။ စစခ်င္း ေဆာက္ႏွင့္ထြင္း ဆိုသလိုပင္ ျမန္မာႏွင့္ဘားမား ဘယ္ကိစၥ အမွန္လဲဆိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ စေလေတာ့သည္။
ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေျဖရသည့္ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးက သူတို႔ အေတြ႕အႀကံဳကို မူတည္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ ျဖစ္ေနသည့္ ဘားမားႏွင့္ ျမန္မာ သေဘာထား ကဲြသည့္ကိစၥ၊ အစိုးရ၏ သေဘာထားတို႔ကို အခ်က္အလက္ႏွင့္ အဟအပြင့္ မ႐ွိေအာင္ ထိန္း၍ ေျဖေပးသည္။

ကြၽန္ေတာ့္အလွည့္ ေရာက္လာေတာ့ ျမန္မာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘားမား ျဖစ္ျဖစ္၊ ထိုကိစၥက ျပႆနာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သမိုင္းေၾကာင္း အရလည္း ျမန္မာ မင္းမ်ား၊ ဗမာ ဘုရင္မ်ားဟု ေခၚၾကသည့္တိုင္ ျမန္မာ အမည္ႏွင့္ေရာ ဗမာအမည္ႏွင့္ပါ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ႏို္င္ငံေတာ္ မ႐ွိ၊ တ႐ုတ္ သမိုင္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ မန္းမန္ (ခ) မိန္ရ္မဟု ေခၚၾကၿပီး အိႏိၵယတိုက္သားတို႔က ျဗာဟၼဏဟု ေခၚၾကေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္တို႔က အိႏိၵယက ျဗဟၼာကို ေမြးစားၿပီး ဘားမားဟု ေခၚရာမွ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ဘားမား ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ တစ္ပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ျမန္မာဟူေသာ အမည္ကို ေျပာင္းလဲ သံုးစဲြခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္၍ တ႐ုတ္က ဘယ္လို ေခၚေခၚ အိႏိၵယက ဘယ္လို ေခၚေခၚ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံ အမည္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘားမားလား၊ ျမန္မာလား ဆိုသည့္ကိစၥမွာ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျငင္းခံုရမည့္ ဒီဘိတ္ျဖစ္သည့္တိုင္ လက္႐ွိ ကြၽန္ေတာ္တို႔မ်ဳိးဆက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကေတာ့ ျမန္မာဟုသာ ေျပာၾကေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ တရားဝင္ အသံုးအႏႈန္းမွာလည္း ျမန္မာသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွည္ရွည္လ်ားလ်ား ရွင္းျပလိုက္ပါသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ Legitimacy ဟု ေခၚသည့္ ဂုဏ္သေရက အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ လက္႐ွိ တရားဝင္ အသိအမွတ္ ျပဳထားေသာ အမည္ကို သံုးစဲြလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ ဘားမားလား၊ ျမန္မာလား အေရမရအဖတ္မရ မျငင္းဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ ဆိုသည္ကို မည္သို႔ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ၾကမည္နည္း၊ မည္သို႔ တည္ေဆာက္ ၾကမည္နည္းဟု စဥ္းစားရမည့္ အခ်ိန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အက်ဳိးမ ျဖစ္ထြန္းသည့္ ျငင္းခံုမႈမ်ားက တုိင္းျပည္ကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေနာက္က် က်န္ေစခဲ့သည္ကို သင္ခန္းစာ ယူရမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း တစ္ဆက္တည္း ေျပာျပလိုက္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ၊ သမၼတ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ၊ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥတို႔တြင္ ဘယ္လို ထင္ပါသနည္းဟု တစ္ဆက္တည္း ေမးလာသည္။

ႏုိင္ငံေရးတြင္ မျဖစ္ႏိုင္တာ ဘာတစ္ခုမွ မရွိေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားက သက္ေသျပၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပႆနာမွာ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား အၾကား ပါဝါခဲြေဝမႈ မညိႇႏိႈင္းႏိုင္၍သာ တိုင္းျပည္ ေနာက္က် က်န္ေနခဲ့ရေၾကာင္း၊ လက္႐ွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲမွာ လူထုထံမွလာေသာ အေျပာင္းအလဲ မဟုတ္ဘဲ အေပၚထပ္ အေဆာက္အဦမွ လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား အၾကား မည္သူက မည္သူ႔ကို မည္သို႔ အာမခံႏိုင္မည္ ဆိုသည့္ ကိစၥကို ညိႇႏိႈင္းႏိုင္ၾကလွ်င္ သမၼတ ေ႐ြးခ်ယ္ေရး ဆိုသည့္ ကိစၥမွာ ျပႆနာဟု မျမင္မိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မိသားစုအတြင္း၌ပင္ ညိႇႏိႈင္းရန္ ခက္ခဲသည္ျဖစ္ရာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ခ်ီေသာ ကိစၥအတြက္ ညိႇႏိႈင္းရန္မွာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာ ႐ွိပါသည္ ဟူ၍ပင္ ေကြ႕လည္ေၾကာင္ပတ္ ေျဖလိုက္ရသည္။

စီစဥ္သူမ်ားက တက္ေရာက္ နားေထာင္မည့္ ဂ်ာမန္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္း ေယဘုယ်သာ သိထားၿပီး စိတ္ဝင္စား၍ လာေရာက္ နားေထာင္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္ဟု ဆိုသည့္တိုင္ သူတို႔ သိသည့္ ေယဘုယ်မွာ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာက ပံုေဖာ္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္မ်ား၊ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ဖူးသူမ်ား၊ INGO မ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ ပါလာသည္ျဖစ္ရာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ စကားဝိုင္းက အ႐ွိန္ရလာသည္။

အထူးသျဖင့္ အေနာက္တိုင္းသားတို႔ အမႊန္းတင္ေလ့ ႐ွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားတြင္ သူတို႔ ေမးသည့္ ေမးခြန္းမ်ားမွာ ျပင္းထန္လာသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥႏွင့္ ဘဂၤါလီ ကိစၥကို ဘယ္လို ထင္ပါသလဲဟု ေမးလာသည္။
ဘယ္လိုမွ မထင္ပါ၊ သမုိင္း ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားက ဆံုးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္၍ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ လားလားမွ် မဆိုင္ပါဟုသာ တိုတိုျပတ္ျပတ္ ေျဖလိုက္ရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိမွ်ႏွင့္ မရပ္။ ဘဂၤါလီ ဆိုလွ်င္လည္း အခ်ဳိ႕မွာ မ်ဳိးဆက္ေပါင္း မ်ားစြာ ေနလာၿပီး ျဖစ္သည့္တုိင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသား မေပးရသနည္း ဆိုသည့္ ကိစၥကို အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက ေလသံ ခပ္မာမာႏွင့္ ေမးလာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူနည္းစု ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ ခံေနရသည္မွာ ခါးသီးသည့္ အမွန္တရား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ တစ္ဖက္မွ စဥ္းစားရမည့္ ကိစၥမွာ လူမ်ားစုေတြေရာ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ရေနသလား ဆိုသည့္ ကိစၥပင္။ အဓိက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတာက တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ကိစၥျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားမရ ထိုက္သူေတြ ရေနသလို ရထိုက္သူေတြလည္း မရဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ တည္ဆဲ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ထိုက္လွ်င္ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး မ႐ွိ၍ ထိုကိစၥမ်ားမွာ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္လာေနသည္။ ေျမယာကိစၥမွာ ယေန႔ ပြင့္လင္းလာသည့္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ေျပာေတာ့ ဂ်ာမန္ အမ်ဳိးသမီးႀကီး တစ္ဦး လက္ပံေတာင္း ကိစၥႏွင့္ ဥပမာေပးသည္။ လက္ပံေတာင္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ ခံရသူေတြက လူနည္းစုေတြလား လူမ်ားစုေတြလား ဆိုသည့္ ကိစၥကို တက္ေရာက္လာသူေတြ နည္းနည္း ျမင္သြားသလို ႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ လတ္တေလာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကိစၥ၊ ထိုကိစၥကလည္း အထက္က ဆိုခဲ့သလို တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးသာ ျဖစ္သည္။ အဂၤလန္မွာေရာ ဂ်ာမနီမွာပါ အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒီေတြ ႐ွိသည့္တိုင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အားေကာင္းသျဖင့္ လူနည္းစုေတြကို အကာအကြယ္ ေပးထားသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာက တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး မရွိသျဖင့္ လူမ်ားစုကိုပင္ အကာအကြယ္ မေပးႏုိင္သည္ ျဖစ္ရာ သူတို႔ စံႏႈန္းႏွင့္ မည္သို႔မွ် တိုင္းမရ။

သူတို႔ ထပ္ေမးသည္က ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ၊ INGO မ်ားထံမွ ဘာေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထားသနည္း ဆိုသည့္ကိစၥပင္ ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဂ်ာနယ္လစ္ေတြသာ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ မဟုတ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာေတြ ေမွ်ာ္လင့္သလဲ ဆိုတာ အစိုးရကိုသာ သြားေမးပါဟု ဘုေတာ ေတာရေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုေတာၿပီးမွ ျမန္မာပီပီ အားနာသြားၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ နည္းသည္၊ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္း အဝိုင္းကို ဝင္ေရာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာ တိုးတက္ခ်င္၍ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦး အေနႏွင့္ ေျဖရလွ်င္မူ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကို အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ပူးေပါင္းမႈမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴး႐ွင္း ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားကို ရယူ လိုပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ ေရ႐ွည္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာ ႐ွိေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္၊ ထိုကိစၥမ်ားကို ႏုိင္ငံသား တစ္ဦး အေနႏွင့္ ေျပာျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္ဟု ေလေျပ ထိုးလိုက္ရသည္။

ကြၽန္ေတာ္ သတိထား မိလာသည္က ေလွနံဓားထစ္ႏွင့္ တရားေသဝါဒ ျဖစ္သည္။ ထိုစကားရပ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကို သေရာ္ရာတြင္ ထိထိမိမိ ႐ွိလွေသာ စကားရပ္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ သတိထား မိလာသည္က အေတြးအေခၚ ထြန္းကားေသာ ဥေရာပတြင္ပင္လွ်င္ တရားေသဝါဒ ဆုပ္ကိုင္မႈကို လွစ္ခနဲ ျမင္လိုက္သလို ႐ွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရ အသြင္ေျပာင္း အစိုးရတစ္ရပ္၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြး၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားကို အစိုးရတပ္က ထိုးစစ္ဆင္၊ လူနည္းစု ဘာသာဝင္မ်ားကို လူမ်ားစုက အၾကမ္းဖက္၊ ယခုကဲ့သို႔ နိမ့္က်လွေသာ ႏုိင္ငံမ်ဳိးကို လူ႔ယဥ္ေက်း အသိုင္းအဝိုင္း ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ INGO မ်ားက ေထာက္ပ့ံရမည္ ဆိုသည့္ အေနာက္တိုင္း တရားေသဝါဒကိုမ်ား ဆုပ္ကိုင္ထားၾကသေလာဟု သံသယ ျဖစ္လာသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျဖသည့္ အေျဖမ်ားကို လက္ခံလိုပံု မရပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရာက္ဖူးပါသလားဟု ေမးလိုက္ေတာ့လည္း ေရာက္ဖူးသူ အနည္းငယ္သာ ႐ွိၿပီး ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးကို အတြင္းက်က် သိပံုမေပၚ။

သို႔ေသာ္ မီဒီယာ အားေကာင္းေသာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတြင္ ေနထုိင္ရေသာ သူတို႔အတြက္ သူတို႔ရသည့္ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ တရားေသဝါဒကို ကိုင္စဲြၿပီး စြပ္စဲြလာျခင္းကိုမူ နားလည္ေပး၍ ရသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အေနာက္တိုင္းသားမ်ားမွာ လက္ေတြ႕က်က် သိျမင္လွ်င္ လက္ခံႏုိင္စြမ္း အနည္းႏွင့္အမ်ား ႐ွိၾကသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကိစၥကို အေနာက္တိုင္း အစိုးရမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အၾကား အကြာအဟျဖင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုရပါမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ လက္ေတြ႕ ႏုိင္ငံေရးဘဝႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လစ္ဘရယ္ အမႊန္းခန္းမ်ားပါေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို အေနာက္ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားက အေပါင္းလကၡဏာ အျဖစ္ ႀကိဳဆို လက္ခံႏိုင္ၾကသည့္တုိင္ အေနာက္တိုင္း ျပည္သူမ်ားကေတာ့ သူတို႔ လက္လွမ္းမီသည့္ မီဒီယာမ်ားမွ ရ႐ွိသည့္ သတင္းမ်ားျဖင့္သာ တိုင္းတာ ၾကပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ ေတြးမိသည္က အေနာက္တိုင္းသားမ်ား တရားေသဝါဒ ကိုင္စဲြျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔တြင္ ဘာမွ ထိခိုက္စရာ မ႐ွိေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္၏ ပံုရိပ္ကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစတာေတာ့ ေသခ်ာသည္။ သူတို႔ဆီမွာက အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ျခင္း မဟုတ္၊ ျပည္သူလူထုက တိုက္႐ိုက္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ၏ မဲတစ္မဲက အစိုးရ အေျပာင္းအလဲ အတြက္ အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လို ႏိုင္ငံငယ္ေလးေတြကို သူတို႔ ျပည္သူေတြထံမွ ရေသာ အခြန္ျဖင့္ ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားက ေထာက္ပံ့ ကူညီျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုျပည္သူမ်ား အျမင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္မွာ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ျဖစ္ေနလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာကို ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်မည့္ အစိုးရမ်ဳိးကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပလိမ့္မည္။ ယခု အန္ဂ်လာမာကယ္ ျပန္လည္ အႏိုင္ရျခင္းတြင္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားကို အားနာေနရျခင္းထက္ ဂ်ာမန္လူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကို အာ႐ံုပို၍ စိုက္မည္ဆိုေသာ ေပၚလစီက မ်ားစြာ အဆံုးအျဖတ္ ေပးခဲ့ပါသည္။

အစိုးရခ်င္း ဆက္ဆံေရးကို ဦးစားေပးခဲ့၍ မဟာအိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အေပၚတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူလူထု၏ အျမင္တစ္မ်ဳိး ႐ွိသည့္ အခ်က္ကိုလည္း သတိျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အစိုးရခ်င္း ဆက္ဆံေရးမွ ျပည္သူခ်င္း ရင္းႏွီး ခ်စ္ၾကည္ေရး ဆိုသည့္ မူဝါဒမွာ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈ ႀကီးေသာ ထိုႏိုင္ငံမ်ား၏ အီလစ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္မွ် လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္၊ လူမႈေရး အကူအညီမ်ား မည္မွ်ေပးမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မ႐ွိခဲ့၍၊ မီဒီယာကို အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ရန္ထက္ ပိတ္ပင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့၍ ႏုိင္ငံတကာတြင္ တုိင္းျပည္ပံုရိပ္ က်ဆင္းခဲ့သလိုပင္ ယခုလည္း မီဒီယာကို အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ရန္ထက္ မိမိ အခက္အခဲကို ဖံုးကြယ္၍ သိကၡာဆည္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈ မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏုိင္ငံတကာ ျပည္သူေတြက တစ္မ်ဳိး ျမင္လ်က္ပင္ ႐ွိပါေသးသည္။ ထို႔အတြက္ သူတို႔ အစဲြကြၽတ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ေတြ႕ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေနပါၿပီ ဆိုေသာ ေသခ်ာသည့္ ပံုရိပ္မ်ဳိး ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တာဝန္သာ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ဝင္ေရာက္မည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာက ကိုယ့္ကို ဘယ္လို ျမင္ေစခ်င္တာလဲ ဆိုသည့္ ကိစၥမွာ ကိုယ္က လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥသာ ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ား လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ ရွိေနပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားကလည္း သေဘာေပါက္ လက္ခံလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ႏွင့္တုိင္ စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မွာ ႏုိင္ငံတကာ ျပည္သူမ်ား အျမင္မေျပာင္းေသးသည့္ ကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနႏွင့္ မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္နည္း ဆိုသည့္ ကိစၥသာ ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္၏ ပံုရိပ္ေကာင္းဖို႔ အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိသလို ႏိုင္ငံတကာ ျပည္သူမ်ားထံ သတင္းစကားပါးဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကလည္း ဝိုင္းဝန္းၾကရန္ လိုေပလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်စ္ဦးကိုကို
The Voice

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဆီးဂိမ္းေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမစြက္ဖက္ရန္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ေျပာၾကား


ဆီးဂိမ္းေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဒုိင္၏အဆုံးအျဖတ္ကုိေက်ာ္လြန္ၿပီး ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္ကေျပာၾကားသည္။

ေဘာလုံးပြဲမ်ားတြင္ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနအရ ဆုံးျဖတ္ရန္ရွိလာပါက ကမၻာ့ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အာရွေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတုိင္း ပြဲရပ္ျခင္း၊ ပြဲစတင္ျခင္းကို ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ဒုိင္လူႀကီးကသာ ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း ၎တုိ႔၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အတည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဇာ္ကရွင္းျပသည္။

“ဒီမွာက်ေတာ့ နည္းနည္းေလးအာဏာရွိတဲ့ပုဂၢဳိလ္ မွားတဲ့အခါက်ေတာ့ ရပ္လုိက္ပါလား၊ ျပန္စလုိက္ပါလားဆုိရင္ ႏုိင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ ဆန္႔က်င္တာျဖစ္သြားမယ္။ ဒါေၾကာင့္ နည္းနည္းေလး ႀကဳိေျပာထားခ်င္တာပါ”ဟု ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိေဘာလုံးကြင္းတြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀း၌ ဦးေဇာ္ေဇာ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ၀င္ေရာက္လႊမ္းမုိးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက ကမၻာ့ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ အာရွေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားက ၿပဳိင္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခြင့္ကို ၃ ႀကိမ္၊ (သုိ႔မဟုတ္)
၅ ႀကိမ္ စသည့္ျဖင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ဳိး ျပဳလုပ္လာႏုိင္သည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေျဖရွင္း၍မရႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

“ဒါက ဖီဖာရဲ႕ Regulation အမွန္ပါ။ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အေနအထားမ်ဳိးလည္း ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ေနာက္ဆုံးကြန္မန္႔က ဒုိင္လူႀကီးရဲ႕ကြန္မန္႔ပဲ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကို တစ္ခါတည္းတင္ျပတာပါ”ဟု ဦးေဇာ္ေဇာ္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

7Day News Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

က်ပ္ သိန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္တန္ Rolls Royce ကားမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါမစ္ျဖင့္ နယ္စပ္မႇ သြင္းရာတြင္ ဖံုးအုပ္ကာ အလံုပိတ္ ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ ေျပာင္းလဲတင္သြင္း(ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါမစ္ျဖင့္ Rolls Royce ကား ႏႇစ္စီးႏႇင့္ Lexus ကား တစ္စီးအား ဖံုးအုပ္၍ တင္သြင္းလာစဥ္ )
က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္တန္ ေၾကးရႇိ Rolls Royce ကားမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါမစ္ျဖင့္ ျမန္မာ-ထုိင္း နယ္စပ္မႇတစ္ဆင့္ တင္သြင္းရာတြင္ ယခင္ကကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ ကားအမ်ဳိးအစားကို အလြယ္တကူ မျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည့္ ဖံုးအုပ္သယ္ယူသည့္ ပံုစံျဖင့္ ေျပာင္းလဲတင္သြင္း လာသည္ဟု ေဒသခံမ်ားထံမႇ သတင္းရရႇိသည္။

ယခင္က ကားတင္သြင္းရာတြင္ Rolls Royce ကဲ့သို႔ကားမ်ား အပါအ၀င္ တန္ဖိုး ကီး၊ တန္ဖိုးနည္း မည္သည့္ကား အမ်ဳိးအစားကိုမဆို ကားသယ္ယူသည့္ ယာဥ္ႀကီးမ်ားေပၚတြင္ ျမင္ျမင္ထင္ထင္တင္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါမစ္မ်ားျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္မူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကားပါမစ္ျဖင့္ တင္သြင္းလာသည့္ Rolls Royce အမ်ဳိးအစား ကားႏႇစ္စီးႏႇင့္ Lexus အမ်ဳိးအစား ကားတစ္စီး စုစုေပါင္း သံုးစီးကို ျမ၀တီမႇတစ္ဆင့္ တင္သြင္းရာတြင္ ဖံုးအုပ္ထားၿပီးမႇ ကားသယ္ေဆာင္သည့္ ယာဥ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တင္သြင္းသည့္ပံုစံ ေျပာင္းလဲတင္သြင္း လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကားပါမစ္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းထားသည့္ က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ တန္ေၾကးရႇိ Rolls Royce ကားမႇာ ယခုအခါ အစီး ၂၀ ၀န္းက်င္အထိ ရႇိလာၿပီျဖစ္ သည္။

Rolls Royce ကားတစ္စီးအား ပံုမႇန္အခြန္ ေပးေဆာင္၍ တင္သြင္းမည္ဆိုပါက တစ္စီးလွ်င္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္အထိ က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး အခြန္အရပ္ရပ္ပင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၈၅၀၀ ေက်ာ္ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ တန္ေၾကးရႇိ Rolls Royce ကားအား တင္သြင္းမည္ဆိုပါက အေကာက္ခြန္ က်ပ္သိန္း ၁၉၆၀၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္သိန္း ၁၇၁၅ ႏႇင့္ ကညနယာဥ္ မႇတ္ပံုတင္ေၾကး က်ပ္သိန္း ၄၈၉၀ ေက်ာ္၊ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ၈၅၀၀ ေက်ာ္အထိ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါမစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူတင္သြင္းသူသည္ က်ပ္သိန္း ၁၃၀၀၀ ၀န္းက်င္က်သင့္မည့္ Rolls Royce ကားတစ္စီးအား က်ပ္သိန္း ၅၅၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ စီးနင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါမစ္ တစ္ေစာင္လွ်င္ ယခုအခါ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ မႇ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ အထိ တန္ေၾကးရႇိၿပီး ပါမစ္ရသည့္ လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပါမစ္ဖိုးသာ အမ်ားဆံုး ရရႇိၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ပါမစ္၀ယ္ယူ တင္သြင္းသူမ်ားႏႇင့္ ၾကားပြဲစားမ်ားမႇာမူ ပါမစ္ဖိုးသာ ကုန္က်ၿပီး က်ပ္သိန္း ၈၅၀၀ ေက်ာ္အထိ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရသြားသည့္အတြက္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာႏႇင့္ ပါမစ္ဖိုးသာရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာ နစ္နာသြားျခင္းျဖစ္သည္။


Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ရင္သားကင္ဆာကို ကာကြယ္နိုင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္း တစ္ခ်ိဳ႕
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ ရင္သား ကင္ဆာကို ကာကြယ္နိုင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္း တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေရးသား ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။

(၁) အိမ္အလုပ္မ်ားကို လုပ္ပါ။

(၂) ကေလးရိွလွ်င္ ကေလးကို ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းပါ။

(၃) အရက္မေသာက္ပါနွင့္။

(၄) ညဘက္အိမ္္ေနစဥ္ တစ္ဘက္တည္း ေစာင္းျပီး မအိပ္ပါနွင့္။ ခႏၶာကိုယ္ကို လွည့္ေပးပါ။

(၅) ကိုလက္စေရာဓာတ္ကို ေလွ်ာ့ပစ္ပါ။

(၆) ဓာတုပစၥည္း အမ်ားအျပား ပါဝင္ေသာ အစားအစာမ်ားကို တတ္နိုင္သေလာက္ ေရွာင္ပါ။

(၇) လမ္းမ်ားမ်ား ေလ်ာက္ပါ။

ဟိုးဟိုးေက်ာ္

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အၿငိမ္းစားတို႔ အၿငိမ္းစားဖို႔


ဤလူ႔ေလာက၊ လူ႔ဘ၀၌
သက်႐ူပံ၊ မိန္႔သံဂါထာ
က်မ္းလာအရိွ၊ ငယ္ခါကလွ်င္
မသင္ပညာ၊ ဥစၥာမစု
သူ႔ကို ခ်စ္ဖ်က္၊ သူ႔သက္သတ္စား
သူ႔မယား၌၊ ျပစ္မွားတံုဘိ
ပစၥည္းရိွလ်က္၊ စိုးစိမလွဴ
ေမြးျမဴမိဘ၊ မျပဳရႏွင့္
ပညာရိွထံ၊ နည္းခံမမွတ္
အျမတ္မက်င့္၊ ဤဆယ္ဆင့္ကား
ႀကီးရင့္ဇရာ၊ အိုေသာခါလွ်င္
ပူဆာေနာင္တ၊ ရတတ္စြတည့္။
(မဃေဒ၀-၃၂၁)
အသက္ ၆၀ မွာ အၿငိမ္းစားလို႔ ေယဘုယ် သတ္မွတ္ထားၾကတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သက္တမ္း ၆၅ ႏွစ္ကို အရြယ္သံုးပါးနဲ႔ ပိုင္းျခားရင္ေတာ့ အသက္ ၄၅ ေက်ာ္ရင္ကို တတိယ အရြယ္တြင္း သက္ဆင္းလို႔ လာပါၿပီ။ တတိယ အရြယ္မွာ တရားရွာဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ၾကည့္ရင္ အသက္ ၄၅ ေက်ာ္ရင္ အၿငိမ္းစား ရေတာ့မွာ။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရ ၀န္ထမ္းဘ၀မွ ပင္စင္ယူတဲ့ အသက္ ၆၀ ေနာက္ပိုင္းကိုပဲ အၿငိမ္းစားလို႔ ဆိုၾကပါစို႔။
အၿငိမ္းစားဆိုတဲ့ စကားရပ္က ၿငိမ္းဆိုရာမွာ ကာယပိုင္း၊ စိတၱပိုင္း ၿငိမ္းႏွစ္မ်ဳိး ရိွတယ္။ အခုေခတ္ အၿငိမ္းစား ယူတယ္ဆိုတာ အလုပ္ကေန အနားယူတာမို႔ ကာယပိုင္းကို အထူးရည္ရြယ္ တာပါပဲ။ အလုပ္မလုပ္ ရေတာ့လို႔ ပင္ပန္းမႈေတြ ၿငိမ္းသြားတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဓိက ၿငိမ္းရမွာက ၿငိမ္းသင့္တာက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပဲ။ စိတ္ထဲက ေလာဘေဒါသေသာက စတဲ့အပူေတြ အကုန္လံုး ၿငိမ္းရမွာ။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အပူေတြၿငိမ္းမွ တကယ္အၿငိမ္းစား စစ္စစ္ပဲ။
ဆင္းရဲတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အဘိုးေတြ၊ အဘြားေတြ အမ်ားစုဟာ ကာယပိုင္းဆိုင္ရာလည္း မၿငိမ္းၾကပါဘူး။ စိတၱပိုင္း ဆိုင္ရာလည္း မၿငိမ္းရွာၾကဘူး။ လမ္းေဘးမွာ လုပ္ကိုင္ရွာေဖြ စားေသာက္ေနရတဲ့ အဘိုး၊ အဘြားေတြ၊ တခ်ဳိ႕ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ေနရတဲ့ အဘိုး၊ အဘြားေတြကို ေတြ႕ရတာ စိတ္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ခံစား ရတယ္။ အေတာ္ သနားစရာပဲ။ တခ်ဳိ႕လည္း ပစၥည္းဥစၥာ ျပည့္စံုပါလ်က္ ေလာဘေဒါသေတြ အေတာမသတ္ႏိုင္ေတာ့ ေသာကေတြ၊ ေဒါမနႆေတြ လံုးေထြးၿပီး ဟိုအပူ၊ ဒီအပူနဲ႔ ဘ၀နဲ႔ ဓမၼက ကြာဟခ်က္ႀကီးကာ ဒီအပူေတြနဲ႔ မၿငိမ္းႏိုင္၊ မေအးႏိုင္ ဘ၀ဇာတ္သိမ္း သြားၾကရရွာတယ္။ တန္ဖိုးရိွလွတဲ့ လူ႔ဘ၀ မီးေလာင္ျပာက် ဘာမွမရဘဲ ျပန္သြားရတာ စိတ္မေကာင္းစရာဘဲ။
စာမွာေနာင္တ ၁၀ ပါးရိွတယ္။ ေနာင္တရတယ္ဆိုတာ ပူပန္တာပဲ။ ေနာင္တဆိုတာ အသက္ႀကီးမွ သို႔မဟုတ္ ေနာင္က်မွ တ,တာ၊ ပူပန္တာမို႔ ေနာင္တလို႔ ေခၚတယ္။ လုပ္သင့္တာကို မလုပ္ခဲ့မိလို႔၊ မလုပ္သင့္တာ လုပ္ခဲ့မိလို႔ ေနာင္မွစိတ္မေကာင္းျဖစ္ျခင္း၊ ႏွေျမာတသ ယူက်ဳံးမရ ျဖစ္ျခင္းပါဘဲ။ ေနာင္တကို အရေကာက္ေတာ့ ကုကၠဳစၥေစတသိက္ အကုသိုလ္တရား ျဖစ္ပါတယ္။ မဃေဒ၀ ၂၃၄ မွာေတာ့ "ေလာဘေဒါသ၊ ေမာဟအဟုန္၊ ဆတ္ဆတ္ခုန္၍၊ သည္းတံုအူႀကိဳက္၊ သူမိုက္သေဘာ၊ စ႐ိုက္ေျပာလ်က္၊ ကုေဒၶါဓမၼံ၊ နဇာနတိ၊ အစရိွသား၊ ပါဠိေဒသနာ၊ ေဟာမိန္႔မွာတိုင္း၊ မွန္စြာစိစစ္၊ က်ဳိးျပစ္တရား မသိျငားဘူး၊ ျပစ္မွားလြန္မွ၊ လူ႔ဗာလတို႔၊ ကုကၠဳစၥႀကီး၊ လႊမ္းဖိစီး၍၊ မီးႏွင့္အတူ ေနာင္တဟူသည္၊ ေလာင္ပူမကင္း၊ ကြၽန္ရာသြင္းလ်က္၊ စာရင္းခ်ဳပ္ထား၊ ေၾကြးၿမီလားသို႔၊ တိမ္းပါးမရ၊ အပါယ္က်သည္၊ ဒုကၡကိုယ္ က်ပ္မကြာတည္း" လို႔ ေနာင္တအဓိပၸာယ္ကို ဖြင့္ဆိုတယ္။
အၿငိမ္းစား အရြယ္ဆိုတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ၿငိမ္းေအာင္ေနရမယ္။ ၿငိမ္းဆိုတာလည္း ၿငိႇမ္းမွသာ ၿငိမ္းမယ္။ ၿငိမ္းမွေအးမယ္။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနခ်င္ရင္ေတာ့ ကိုယ့္မီးေတြ ကိုယ္ၿငိႇမ္းရမယ္။ မၿငိႇမ္းရင္ေတာ့ မၿငိမ္းဘူး။ မၿငိမ္းရင္ေတာ့ ေလာင္မယ္။ ေလာင္ရင္ပူမယ္။ ပူတယ္ဆိုတာ ေလာင္လို႔ပါပဲ။ ပူေလာင္ဆိုတဲ့အတိုင္း ပူရင္ေလာင္မယ္။ ေလာင္ရင္ပူမယ္။ ဘာေတြက ေလာင္တာလဲ။ ေလာဘ ေဒါသစတဲ့ ကိေလသာေတြက ေလာင္တာ။ ေနာင္တတရားေတြက ေလာင္တာ။ ဒီအပူ အေလာင္ေတြကို ၀ိပႆနာ ေရခ်မ္းနဲ႔ ပက္ဖ်န္းၿပီးေတာ့ ၿငိႇမ္းရမယ္ . . . . .
ပထမအရြယ္မွာ ပညာရွာ ဆိုတဲ့အတိုင္း ငယ္ရြယ္စဥ္ ပထမ အရြယ္မွာေတာ့ ပညာကို ႀကိဳးစားရွာ၊ ပညာကို ႀကိဳးစားသင္ရပါမယ္။ ပညာကေတာ့ တတ္ေလေကာင္းေလပါပဲ။ ဘုရားက ပညာနဲ႔ အသက္ေမြးတာဟာ အေကာင္းဆံုးေသာ အသက္ေမြးျခင္းလို႔ မိန္႔ပါတယ္။ ကိုယ့္ပညာနဲ႔ကိုယ္ ႐ိုး႐ိုး၊ ေအးေအး၊ ရွင္းရွင္း အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းျပဳတာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ပညာမတတ္ေတာ့ အသက္ေမြးၾကမ္းတယ္။ အသက္ေမြးၾကမ္းတယ္ဆိုတာ ေအာက္ေျခသိမ္း အလုပ္ေတြကို ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ရတာ ရိွသလို ခြင္အလုပ္ေတြ ရွာၿပီးေတာ့ မဟုတ္မမွန္တာေတြ လုပ္ၿပီး မိစၦာဇီ၀ေတြနဲ႔ အသက္ေမြးရတာလည္း အသက္ေမြး ၾကမ္းတယ္လို႔ ေခၚရပါတယ္။ ကိုယ့္ပညာေလးနဲ႔ကိုယ္ ပညာရွင္ဘ၀နဲ႔ ေရာင့္ရဲလို႔၊ တင္းတိမ္လို႔ အသက္ေမြးရတာ စိတ္အခ်မ္းသာဆံုးပါပဲ။ ဘုရားကလည္း ေရာင့္ရဲျခင္းသာ အျမတ္ဆံုးေသာ ဥစၥာလို႔ မိန္႔ပါတယ္။ အဲဒီလို ပညာရွာ မထားရင္၊ ပညာမတတ္၊ ပညာမရိွရင္ ႀကီးတဲ့အခါ ဒုကၡေရာက္ ေနာင္တရ စိတ္ပူပန္ ရတတ္ပါတယ္။
ဒုတိယ အရြယ္မွာ ဥစၥာရွာတဲ့။ ပညာရွာၿပီးရင္ ဥစၥရွာရတယ္။ ရွာေဖြစုေဆာင္း သူေဌးေလာင္းဆိုေတာ့ ဥစၥာက ရွာ႐ံုနဲ႔ မၿပီးဘူး။ ရွာေဖြၿပီးရင္ စုေဆာင္းတတ္ရပါတယ္။ ေငြေၾကးဥစၥာကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲ တတ္ရပါတယ္။ စာမွာေတာ့ ရွာေဖြရရိွတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာကို ေလးပံုခြဲျခားပါ။ တစ္ပံုကို စားသံုးပါ။ ႏွစ္ပံုကို အရင္းအႏွီးလုပ္ပါ။ က်န္တစ္ပံုကိုေတာ့ အေရးေပၚ သံုးစြဲဖို႔အတြက္ ထားပါ။ လွဴတာကေတာ့ စားသံုးတဲ့ အထဲက ခြဲလွဴပါ။ လူ႔ေလာကီ ဘံုဘ၀မွာ စီးပြားေရးဆိုတာ ပင္မလမ္းေၾကာင္းႀကီးပါပဲ။ က်န္တဲ့လူမႈေရး လမ္းေၾကာင္းဟူသမွ် စီးပြားေရး လမ္းမႀကီးမွ ခြဲထြက္ရတာပဲ။ စီးပြားေရးေကာင္းမွ က်န္တဲ့လူမႈေရးေတြ ေကာင္းပါတယ္။ ဥစၥာမရွာ၊ ဥစၥာမရိွလို႔ စီးပြားမရိွရင္ ဆင္းရဲမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ အဲဒီအခါ ေနာင္တရ စိတ္ပူပန္ ရပါလိမ့္မယ္။ သူ႔ကို ခ်စ္ဖ်က္ဆိုတာ ပိသုဏ၀ါစာ-ကုန္းေခ်ာတာ၊ ေသြးခဲြတာ။ ႏွစ္ဦးၾကားက ခ်စ္ျခင္းကို ဆိတ္သုဥ္းသြားေအာင္ လုပ္တာ။ ဒါဟာလည္း ေနာင္တရေၾကာင္း ပူပန္ေၾကာင္း တစ္ပါးပါပဲ။ သူတစ္ပါးကို ညႇဥ္းပန္းခဲ့ရင္၊ ႏွိပ္စက္ခဲ့ရင္၊ သတ္ျဖတ္ခဲ့ရင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေနာင္တရ၊ စိတ္ပူပန္ ရပါလိမ့္မယ္။ အိမ္ေထာင္ေရး စည္းေဖာက္ ကာေမသုမိစၦာစာရအမႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ရင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေနာင္တရ၊ စိတ္ပူပန္ ရပါလိမ့္မယ္။ ပစၥည္းဥစၥာ ျပည့္စံုပါလ်က္ စြန္႔ၾကဲမႈ၊ ေပးကမ္းမႈ၊ လွဴဒါန္းမႈ မျပဳခဲ့ရင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေနာင္တရ၊ စိတ္ပူပန္ ရပါလိမ့္မယ္။ မိဘႏွစ္ပါးအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ မျပဳခဲ့ရင္ မိဘေတြ မရိွေတာ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေနာင္တရ၊ စိတ္ပူပန္ ရပါလိမ့္မယ္။
လူပညာရိွ၊ ရဟန္းပညာရိွ၊ သူေတာ္ေကာင္း ပညာရိွတို႔အား ဆည္းကပ္ျခင္း မျပဳ။ ပညာရိွ သူေတာ္ေကာင္း စကားကို မနာၾကား၊ နည္းခံမွတ္သားမႈ မျပဳခဲ့ရင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေနာင္တရ၊ စိတ္ပူပန္ ရပါလိမ့္မယ္။ ဘုရားရွင္၏ အဆံုးအမ တရားေတာ္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးမႈ မျပဳဘဲ ေလာဘေဒါသေနာက္လိုက္ ေမွာက္ေမွာက္မွားမွား ျပဳက်င့္မိခဲ့ရင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေနာင္တရ၊ စိတ္ပူပန္ရပါလိမ့္မယ္။ မဂၢျဗဟၼစရိယေခၚ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ ရရိွေစေသာ ၀ိပႆနာအလုပ္ အားမထုတ္ျဖစ္ခဲ့ရင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေနာင္တရ၊ စိတ္ပူပန္ ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနာင္တ ၁၀ ပါးဟာ ဇနသႏၵဇာတ္ေတာ္မွာ ဘုရားေလာင္း ဇနသႏၵမင္းက တိုင္းသူျပည္သားတို႔အား ေအးခ်မ္းတဲ့ ဘ၀ျဖစ္ဖို႔၊ ေအးခ်မ္းတဲ့ တိုင္းျပည္ျဖစ္ဖို႔ ဆံုးမစကား ေျပာၾကားတဲ့ ၾသ၀ါဒ တရားပါပဲ။
အၿငိမ္းစား အရြယ္ဆိုတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ၿငိမ္းေအာင္ေနရမယ္။ ၿငိမ္းဆိုတာလည္း ၿငိႇမ္းမွသာ ၿငိမ္းမယ္။ ၿငိမ္းမွေအးမယ္။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနခ်င္ရင္ေတာ့ ကိုယ့္မီးေတြ ကိုယ္ၿငိႇမ္းရမယ္။ မၿငိႇမ္းရင္ေတာ့ မၿငိမ္းဘူး။ မၿငိမ္းရင္ေတာ့ ေလာင္မယ္။ ေလာင္ရင္ပူမယ္။ ပူတယ္ဆိုတာ ေလာင္လို႔ပါပဲ။ ပူေလာင္ဆိုတဲ့အတိုင္း ပူရင္ေလာင္မယ္။ ေလာင္ရင္ပူမယ္။ ဘာေတြက ေလာင္တာလဲ။ ေလာဘ ေဒါသစတဲ့ ကိေလသာေတြက ေလာင္တာ။ ေနာင္တတရားေတြက ေလာင္တာ။ ဒီအပူ အေလာင္ေတြကို ၀ိပႆနာ ေရခ်မ္းနဲ႔ ပက္ဖ်န္းၿပီးေတာ့ ၿငိႇမ္းရမယ္။ ၿငႇိမ္းမွသာ ၿငိမ္းမယ္။ ၿငိမ္းမွသာ ေအးမယ္။ အၿငိမ္းစား အရြယ္မွာ ကိုယ္ေရာစိတ္ေရာ ၿငိမ္းပါမွ ဘ၀အဓိပၸာယ္ ရိွလိမ့္မယ္။ အၿငိမ္းစားမ်ား ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ၿငိမ္းၾကပါေစ။

Eleven

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ရတနာဆုိင္မွ စိန္ခုိးယူမႈျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဈးရွိ ရတနာဆုိင္မွ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ တန္ စိန္ထည္မ်ားခုိးယူသည့္
တရုတ္ႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးကုိ ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။

အဆုိပါေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ေန ဆုိင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဈး တြင္
ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရတနာဆုိင္တြင္ရွိေနစဥ္ သမီးမ်ားမွ ရတနာပစၥည္းမ်ားခင္းေနစဥ္ အသက္ ၃၀
အရြယ္ခန္႔အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးေရာက္လာၿပီး ဗူးအနီႏွင့္ထည့္ထားသည့္ ႏွစ္ရတီခန္႔ရွိ က်ပ္သိန္း ၂၀၀
တန္ စိန္အလြတ္ႏွစ္ပြင့္ကုိ ၀ယ္ယူရန္ ေဈးေမးၿပီးေနာက္ ထြက္သြားခဲ့ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ခဏအၾကာ စိန္အလြတ္ႏွစ္ပြင့္ေပ်ာက္ဆုံး ေနသည္ကုိသိရသျဖင့္ အေရးယူေပးရန္ တုိင္ၾကား
ခဲ့သည္။ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းက (ပ)၃၈၁/၁၃ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၈၀ အရ အမႈဖြင့္ကာ စခန္းမွဴး ရဲအုပ္
ေအးျမင့္ႏုိင္ႏွင့္ ဒုရဲအုပ္ေကာင္ေဇာ္မုိးအဖြဲ႔ မဂၤလာဒုံေလဆိပ္သုိ႔သြားေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ တရုတ္ႏုိင္
ငံသား Mr. Luo xiao chun  ႏွင္ Mr. Luo zhuan တုိ႔ႏွစ္ဦးကုိ ေတြ႔ ၍ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခဲ့သည္။

၎တုိ႔ႏွစ္ဦးက စိန္ႏွစ္ပြင့္ကုိ ပုိက္ဆံအိတ္အတြင္းမွ ထုတ္ေပးသျဖင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း
သိရသည္။

Credit: MM times

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

စင္​ကာ​ပူ ​စာ​တိုက္​ေတြ​က​ေန​တ​ဆင့္ ​ျမန္​မာ​နုိင္​ငံ​ကို ​ေငြ​လြွႊဲ ​ရ​ျပီစင္​ကာ​ပူ ​စာ​တိုက္​ေတြ​က​ေန ​တ​ဆင့္ ​ျမန္​မာ​နုိင္​ငံ​ကုိ ​ေငြ​ပို့​ေငြ​လဲြွႊ ၀န္​ေဆာင္​မႈ​ေတြ ​ေပး​သြား​မွာ ​ျဖစ္​တယ္​လို့ ​စင္​ကာ​ပူ ​စာ​တိုက္ ​ထုတ္​ျပန္​ခ်က္​မွာ ​ေဖာ္​ျပ​ထား​ပါ​တယ္။

က​မၻာ​မွာ ​ပ​ထ​မ​ဆုံး​အ​ျဖစ္ ​စာ​တိုက္​က​ေန​တ​ဆင့္ ​ေငြ​လဲြွႊ​ပို့​မယ့္ ၀န္​ေဆာင္​မႈ​ကို ​ျမန္​မာ​ကို ​ေပး​သြား​မွာ​လို့ ​နို၀င္​ဘာ​လ ၂၇ ​ရက္​ေန့​က ​စ​ကာၤ​ပူ​စာ​တိုက္​က ​ထုတ္​ျပန္​ခ်က္​မွာ ​ေၾက​ညာ​ပါ​တယ္။

​ျမန္​မာ​နုိင္​ငံ​က ​အာ​႐ွ ​စိမ္း​လန္း​ေရး​ဘဏ္၊ ​စီ​ဘီ​ဘဏ္၊ ​က​ေမၻာ​ဇ​ဘဏ္၊ ​ထြန္း​ေဖာင္​ေဒး​႐ွင္း​ဘဏ္​တို့​နဲ့ ​ပူး​ေပါင္း​လုပ္​ေဆာင္​တာ ​ျဖစ္​တယ္​လို့​လည္း ​ေျပာ​ပါ​တယ္။

​ေငြ​ပို့​ေငြ​လဲြွႊ​လုပ္​တာ​အ​ျပင္ ​ေပး​ပို့​သူ​ေတြ​က ​လ​စာ​ကို ​စု​ေဆာင္း​ေငြ​ေတြ​အ​ျဖစ္ ​အိမ္​ကို ​ေပး​ပို့​နိုင္​သ​လို ​ျမန္​မာ​က ​ဘဏ္​ေတြ​က ​အ​တိုး​ေပး​သြား​မယ္​လို့​လည္း ​ဆုိ​ပါ​တယ္။

​စင္​ကာ​ပူ​မွာ ​ျမန္​မာ​နုိင္​ငံ​သား ၁ ​သိန္း​ခြဲ​က​ေန ၂ ​သိန္း​႐ွိ​တယ္​လု့​ိ​လည္း ​ထုတ္​ျပန္​ခ်က္​က ​ေဖာ္​ျပ​ထား​ပါ​တယ္။

By ​ဒီ​ဗြီ​ဘီ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »