တ႐ုတ္ တည္ေဆာက္သည့္ ေရႊလီ(၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုက ျမန္မာမွ ၀ယ္ယူေနသည့္ ဓာတ္အားခေစ်းႏႈန္းကို ယခင္ထက္ တစ္ယူနစ္ ၁၀ က်ပ္ ၀န္းက်င္အထိ ထပ္မံတိုးေတာင္းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံ YUPD ကုမၸဏီလီမိတက္သို႔ တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ေရႊလီ(၁)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာမွ ၀ယ္ယူေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားအေပၚ ယခင္ကထက္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၁၀ က်ပ္၀န္းက်င္အထိ ထပ္မံတိုးေတာင္းထားေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန အသိုင္းအ၀ုိင္းမွ သိရသည္။

ေရႊလီ(၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ေရႊလီ(၁)ေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီလီမိတက္ထံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဓာတ္အားမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ယခင္က ၀ ဒသမ ၁၈၉ ယြမ္(ယခု ေငြလဲႏႈန္းျဖင့္ဆိုပါက ၃၀ က်ပ္၀န္းက်င္၊ ၂၀၁၂ ေငြလဲႏႈန္းျဖင့္ဆိုပါက ၂၇ က်ပ္၀န္းက်င္) ျဖင့္ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ေရႊလီ(၁)ေရအားလွ်ပ္စစ္ ကုမၸဏီလီမိတက္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခအေပၚ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ေႏြရာသီဆိုပါက ၀ ဒသမ ၂၄၁ ယြမ္(ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၉ က်ပ္ ေက်ာ္အထိက်သင့္)အထိ တိုးေတာင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ ယခင္ ဓာတ္အားခႏႈန္းထားထက္ ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမိုေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ဆိုပါက ယခင္က ထက္ ၁၀ က်ပ္၀န္းက်င္အထိ တိုးေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။

ေရႊလီ(၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားလုပ္ငန္းသို႔ ဓာတ္အားေရာင္းခ်သည့္အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ China Southern Power Grid Yunan International Co.,Ltd သုိ႔လည္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရႊလီေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္တြင္“ေရႊလီ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီထံမွ China Southern Power Grid Yunan International Co.,Ltd သုိ႔ ေရာင္းခ်သည့္ ဓာတ္အားေရာင္း၀ယ္မႈေစ်းႏႈန္းကို ျပင္ဆင္ပါက ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္းက ၀ယ္ယူေသာ ဓာတ္အားေရာင္း၀ယ္မႈေစ်းႏႈန္းကို ျပင္ဆင္ရမည္” ဟူေသာ အခ်က္ကို ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊလီေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီလီမိတက္ ထံမွ China Southern Power Grid Yunan International Co.,Ltd က ၀ယ္ယူေသာ ဓာတ္အား ႏႈန္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း ကတည္းက ျပင္ဆင္လိုက္သည့္အတြက္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္းမွ ၀ယ္ယူေနသည့္ ဓာတ္အားခကိုလည္း ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုးျမႇင့္ေပးရမည့္ ဓာတ္အားခအေပၚ ညႇိႏိႈင္းခ်က္အရ ေႏြကာလျဖစ္ေသာ ဇန္န၀ါရီလမွ ဧၿပီလအထိ ၄ လႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ တစ္လတြင္ ဓာတ္အားခ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၀ ဒသ မ ၂၄၁ ယြမ္(က်ပ္ေငြ ၃၉ က်ပ္ ေက်ာ္)ျဖင့္ တိုးျမႇင့္ ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားကာလမ်ားတြင္လည္း အျခားေစ်းႏႈန္းမ်ားအလိုက္ ၀ယ္ယူရမည္ဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန အသိုင္းအ၀ုိင္းမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ေရႊလီေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီမွ China Southern Power Grid Yunan International Co.,Ltd သုိ႔ ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းေျပာင္းသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ေစ်းတိုးေတာင္းျခင္းျဖစ္ရာ China Southern Power Grid Yunan International Co.,Ltd သုိ႔ ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းျပင္ဆင္တုိင္း ျမန္မာဘက္မွ ေစ်းကိုလည္း ႏွစ္စဥ္လိုက္ပါ ျပင္ဆင္ေပးရမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနသည္။

ေရႊလီ(၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ Yunnan Power Develop- ment Co.,Ltd (YUPD) သို႔ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္း၏ စက္တပ္ဆင္အားသည္ မဂၢါ၀ပ္ ၆၀၀ ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါစက္တပ္ဆင္အား ၆၀၀ မဂၢါ၀ပ္၏ မဂၢါ၀ပ္၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အခမဲ့ သံုးစြဲခြင့္ရရွိေၾကာင္း၊ ၆၀၀ မဂၢါ၀ပ္၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀၀ မဂၢါ၀ပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ပမာဏအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ အခမဲ့ရေသာ ၉၀ ျပင္ပရွိ မဂၢါ၀ပ္ ၂၁၀ ကိုမူ လိုအပ္သလို ျပန္လည္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲရေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားမႈမ်ားအရ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တစ္ယူနစ္ ထုတ္လုပ္ကုန္က် စရိတ္မ်ား ၂၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ယခု တ႐ုတ္ကုမၸဏီသုိ႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေရႊလီေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီသို႔ ေစ်းထပ္တိုးေပးရမည့္ တစ္ယူနစ္ႏႈန္းမွာ ၃၉ က်ပ္ ေက်ာ္ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တစ္ယူနစ္ ၂၀ က်ပ္သာ ကုန္က်သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ေရႊစြမ္းအင္(ေအးရွားေ၀ါလ္) ကုမၸဏီသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ေသာ ေသာက္ေရခပ္(၂)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ဓာတ္အား ျပန္လည္၀ယ္ယူ သံုးစြဲရာတြင္လည္း တစ္ယူနစ္ ၇၀ က်ပ္အထိ ေပး၀ယ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မွာ တစ္ယူနစ္ ၂၀ က်ပ္ ကုန္က်သည္ဆိုေသာ္လည္း ၂၀၀၆ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အိမ္သံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္ ၂၅ က်ပ္၊ စီးပြားေရးသံုးအား တစ္ယူနစ္ ၅၀က်ပ္ တိုးျမႇင့္၍ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွစ၍ အိမ္သံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္ ၇၅ က်ပ္သို႔လည္းေကာင္း တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ထုိသို႕တိုးျမႇင့္သည္တိုင္ ႐ံႈးသည္ဟုဆိုကာ ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစကာ ထပ္မံ၍ တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္အတြက္ ယခုလကုန္မွစကာ အမ်ားျပည္သူအေနျဖင့္ တိုးျမႇင့္ထားသည့္ ႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ေပးေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္သူမ်ားအေပၚ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံသည့္အတြက္ တစ္ဖက္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ခြင့္ရရွိေသာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ အထူးအခြင့္အေရးရသူမ်ား၏ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ထပ္မံ၍ ေစ်းတိုးေတာင္းရန္ အခြင့္အေရးေကာင္းလွ်က္ ရွိသည္။

Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အပူစုပ္ပန္ကာ ဝါယာေရွာ့ခ္ ျဖစ္ရာမွ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၌ အိမ္ေျခာက္လုံး မီးေလာင္
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၆

လိႈင္ၿမဳိ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁၃) ရပ္ကြက္၊ ပန္းၿခံေက်ာင္းလမ္းတြင္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီ ၇ မိနစ္က ေမြ႔ရာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေသာ ႏွစ္ထပ္ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ရွိ အပူစုပ္ပန္ကာ ဝါယာေရွာ့ခ္ ျဖစ္ရာမွ အိမ္ေျခာက္လုံး မီးေလာင္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၿပီး တစ္ထပ္ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္တစ္လုံး မီးဟပ္ခံရေၾကာင္း ယင္းရပ္ကြက္အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ပန္းၿခံေက်ာင္းလမ္းရွိ ေမြ႔ရာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ ဦးဝင္းႀကဳိင္၏ ႏွစ္ထပ္ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ ေအာက္ထပ္ ေနာက္ဘက္ျခမ္း အခန္းတြင္ သိုေလွာင္ထားေသာ လဲမိႈ႔မ်ားက မီးဖိုေခ်ာင္ နံရံတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ အပူစုပ္ပန္ကာ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ရာမွ ဝါယာေရွာ့ခ္ျဖစ္ၿပီး မီးစတင္ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ကာ ႏွစ္ထပ္အိမ္တစ္လုံး အပါအဝင္ အိမ္ေျခာက္လုံး မီးေလာင္ခဲ့ၿပီး တစ္ထပ္ပ်ဥ္ေထာင္ အိမ္တစ္လုံး မီးဟပ္ခဲ့ေၾကာင္း မီးေလာင္ျမင္ကြင္းကို မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိခဲ့သူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“မီးေလာင္တာကို ေဘးအိမ္က စျမင္ၿပီး ေအာ္လို႔ ရပ္ကြက္က လူေတြ ဝိုင္းၿငိႇမ္းေပမယ့္ ေမြ႔ရာလုပ္တဲ့အိမ္က စေလာင္တာမို႔ မီးအရွိန္က အရမ္းျပင္းၿပီး ဘယ္လိုမွ မၿငႇိမ္းႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ၿပီးေတာ့ မီးစေလာင္တဲ့ အိမ္နားမွာ အေၾကာ္ဖိုလုပ္ငန္း လုပ္တဲ့အိမ္ပါ မီးကူးစက္သြားတာေၾကာင့္ မီးညြန္႔က အရမ္းႀကီးလာတာကို ျမင္ၿပီး ရပ္ကြက္ထဲက လူေတြ ေတာ္ေတာ္ ေၾကာက္သြားတယ္” ဟု ယင္းရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူ ကိုေအာင္ေသာ္ၿဖဳိးက ရွင္းျပသည္။

အဆိုပါ မီးေလာင္မႈကို မီးသတ္ယာဥ္ ၂၉ စီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယာဥ္ သံုးစီး၊ အေထာက္အကူျပဳ ယာဥ္သံုးစီး၊ အရန္မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၁၅၀၊ သေႏၶမီးသတ္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၁၀၀ တို႔ျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရာ မြန္းလြဲ ၃ နာရီ ၄၀ မိနစ္တြင္ မီးၿငိမ္းခဲ့ေၾကာင္း လိႈင္ၿမဳိ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေနအိမ္ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ မီးေဘးသင့္သူ ၅၀ ေက်ာ္ခန္႔ကို ပန္းၿခံေက်ာင္းလမ္းရွိ အမွတ္ (၁၁) အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ယာယီ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားၿပီး မီးစတင္ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့သည့္ ေနအိမ္ပိုင္ရွင္ ဦးဝင္းႀကဳိင္ကို လိႈင္ၿမဳိ႕မ ရဲစခန္းမွ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။

The Voice Weekly

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အေမရိကန္ေခၽြးမ ( ႏိုင္းႏိုင္းစေန ဘာသာျပန္သည္။ )


အေမရိကားမွာ ေက်ာင္းသြားတက္ခဲ့တဲ့သား ေက်ာင္းၿပီးေတာ့ ကၽြန္မအတြက္ စူစန္လို႔ေခၚတဲ့ အဂၤလိပ္ေခၽြးမတစ္ေယာက္ ရွာေပးခဲ့တယ္။ ဒီကေန႔မွာ ေျမးေလးေထာ္ဘီေတာင္ (၃)ႏွစ္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဒီႏွစ္ေႏြရာသီမွာ သားက ကၽြန္မကို အေမရိကားအလည္လာဖို႔ ေခၚခဲ့တယ္။ အေမရိကားမွာေနခဲ့တဲ့ (၃)လအတြင္း ေခၽြးမစူစန္ရဲ႕ သားသမီးကို ဆံုးမသြန္သင္နည္းေတြက ကၽြန္မကို အေတြးအျမင္ ပိုက်ယ္ေစခဲ့ပါတယ္။
(၁) မစားရင္ အဆာခံပါ
----------------------
မနက္တိုင္း ေထာ္ဘီအိပ္ရာထလာတာနဲ႔ စူစန္က မနက္စာကို စားပဲြေပၚတင္ေပးခဲ့ၿပီး သူ႔အလုပ္ကို သူဆက္လုပ္ေနခဲ့တယ္။
ေထာ္ဘီဟာ ကိုယ္တိုင္ ကုလားထိုင္ေပၚတက္၊ ကိုယ္တုိင္ႏြားႏို႔ေသာက္၊ ကိုယ္တိုင္ေပါင္မုန္႔ေတြ စားေနခဲ့တယ္။ စားၿပီးတဲ့ေနာက္ ကိုယ့္အခန္းထဲဝင္ၿပီး အဝတ္ဘီရိုထဲကေန အဝတ္အစား၊ ဖိနပ္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ဝတ္ဆင္ခဲ့တယ္။

(၃)ႏွစ္ပဲရွိတဲ့ ေထာ္ဘီေလးဟာ ေျခအိတ္ရဲ႕အေရွ႕အေနာက္၊ ဘယ္ဖိနပ္၊ ညာဖိနပ္ကို ခဲြတတ္ေသးသူ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ခါက ေထာ္ဘီဟာ ေဘာင္းဘီကို ေရွ႕နဲ႔ေနာက္ ေျပာင္းျပန္ဝတ္ထားခဲ့တယ္။ ဒါကို ကၽြန္မက လဲေပးဖို႔ျပင္ေတာ့ စူစန္က ကၽြန္မကိုတားတယ္။ တကယ္လို႔ ဝတ္ရတာ သက္ေတာင့္သက္သာ မရွိဘူးဆိုရင္ သူ႔ဘာသာသူ ခၽြတ္ၿပီးျပန္လဲလိုက္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တကယ္လို႔သူေနရသက္ေတာင့္သက္သာရွိတယ္ဆိုရင္
ဒီအတိုင္းထားလိုက္ပါလို႔ စူစန္ကေျပာပါတယ္။

အဲဒီေန႔က ေထာ္ဘီတစ္ေယာက္ ေဘာင္းဘီေရွ႕ေနာက္ ေျပာင္းျပန္ဝတ္ၿပီး
ေျပးလႊားေဆာ့ကစားေနခဲ့တယ္။ ဒါကိုစူစန္က ဘာမွမျမင္ခဲ့သလို ဘာသိဘာသာ ေနခဲ့ပါတယ္။

တစ္ခါက ေထာ္ဘီတစ္ေယာက္ ေဘးအိမ္က ကေလးေတြနဲ႔ေဆာ့ကစားေနခဲ့တယ္။ တေအာင့္ၾကာေတာ့ ေမာေမာပန္းပန္းနဲ႔ အိမ္ကို အေျပးျပန္လာၿပီး "ေမေမ...ေမေမ.. လူစီကေျပာတယ္။ သားေဘာင္းဘီ ေရွ႕ေနာက္ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္တဲ့။ တကယ္လားဟင္!" လူစီဆိုတာ ေဘးအိမ္က အသက္(၅)ႏွစ္အရြယ္ ေကာင္မေလးပါ။

သားအေမးကို စူစန္ကရယ္ၿပီး "ဟုတ္တာေပါ့သား... သားျပန္လဲမယ္မဟုတ္လား!" လုိ႔ေျပာေတာ့ ေထာ္ဘီေခါင္းညိတ္ျပတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ၿပီး ေသခ်ာၾကည့္တယ္။ ျပန္ဝတ္တယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ေထာ္ဘီ ဘယ္ေတာ့မွ ေဘာင္းဘီကိုေျပာင္းျပန္ မဝတ္ခဲ့မိေတာ့ဘူး။

ဒီအျဖစ္ကိုၾကည့္ၿပီး ေျမးမေလးကို ကၽြန္မသတိရလိုက္မိတယ္။ ေျမးမေလးဟာ အသက္(၅)ႏွစ္(၆)ႏွစ္ထိ ဇြန္းမကိုင္တတ္ခဲ့ေသးဘူး။ ဖိနပ္ႀကိဳး မခ်ည္တတ္ခဲ့ဘူး။ ဒီကေန႔မွာ အလယ္တန္းတက္ေနတဲ့အထိ
ေက်ာင္းေဆာင္ကေန အိမ္ကိုျပန္လာတိုင္း ေလွ်ာ္စရာအဝတ္ေတြ သယ္ျပန္လာတတ္ေသးတယ္။

တစ္ေန႔ ေန႔လယ္မွာ ေထာ္ဘီတစ္ေယာက္ စိတ္ေကာက္ၿပီး ထမင္းမစားေတာ့ဘူး။ စူစူန္တစ္ခြန္းႏွစ္ခြန္းေျပာလိုက္တာကို စိတ္တိုၿပီး ထမင္းပန္းကန္ကို ေမွာက္ပစ္လိုက္တယ္။ ပန္းကန္ထဲကအစာေတြ ၾကမ္းျပင္ေပၚ ျပန္႔က်ဲသြားခဲ့တယ္။

စူစန္က ေထာ္ဘီကိုၾကည့္ၿပီး ေသခ်ာေျပာတယ္။

"ၾကည့္ရတာ သား တကယ္ထမင္းစားခ်င္ပံုမရဘူး။ မွတ္ထား... အခုခ်ိန္ကစၿပီး မနက္ျဖန္မနက္အထိ သားဘာမွ မစားရဘူး။ သိလား"
ေထာ္ဘီေခါင္းညိတ္ၿပီး ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ ျပန္ေျဖတယ္။
"ဟုတ္ကဲ့..."
သားအမိႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အျဖစ္ကို ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္မစိတ္ထဲရယ္ေနမိတယ္။

ညေနေရာက္ေတာ့ ညေနစာအတြက္ စူစန္နဲ႔ကၽြန္မ တိုင္ပင္ေနခဲ့တယ္။ ညေနစာကို တရုတ္အစားအစာျပင္ဆင္ဖို႔ စူစန္ကေျပာတယ္။
ေထာ္ဘီတရုတ္အစားအစာ သိပ္ႀကိဳက္မွန္း ကၽြန္မခ်က္ခ်င္း သတိရလိုက္တယ္။ ၾကည့္ရတာ ေန႔လယ္စာေသခ်ာမစားခဲ့တဲ့ ေထာ္ဘီကို ညေနမွာ စူစန္ပိုစားေစခ်င္ခဲ့ပံု ရတယ္။
အဲဒီေန႔ ညေနစာကို ေထာ္ဘီအႀကိဳက္ ကၽြန္မခ်က္ျပဳတ္ခဲ့တယ္။ အီတလီေခါက္ဆဲြနဲ႔ တရုတ္စတိုင္လ္ ခ်က္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ေထာ္ဘီအႀကိဳက္ဆံုးပါ။ ကေလးဆိုေပမယ့္ ပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္အျပည့္ သူစားႏိုင္ပါတယ္။

ညေနစာ စစားေတာ့ ေထာ္ဘီတစ္ေယာက္ အားရဝမ္းသာ ကုလားထိုင္ေပၚ တက္ထိုင္တယ္။ ဒါကို စူစန္က သူ႔ရဲ႕ပန္းကန္နဲ႔ ခက္ရင္းေတြကိုသိမ္းၿပီး "ဒီေန႔ သားထမင္းမစားဘူးလို႔ ေမေမတို႔ ေျပာထားၾကတယ္မဟုတ္လား? သားလည္း ဝန္ခံဂတိျပဳထားတယ္ေလ" လို႔ေျပာတယ္။

ေလးေလးနက္နက္ေျပာေနတဲ့ ေမေမ့မ်က္ႏွာေၾကာင့္ ေထာ္ဘီ ဝါးခနဲထငိုတယ္။ ငိုေနရင္းက "ေမေမ... သားဆာလို႔ပါ.. သားဗိုက္ဆာလို႔ပါ" လို႔ေျပာတယ္။"ဝန္ခံခဲ့တဲ့ ဂတိအတိုင္း လိုက္နာရမယ္ေလ" စူစန္ကလည္း နည္းနည္းမွ စိတ္မေပ်ာ့ခဲ့ဘူး။

ေျမးအျဖစ္ကိုၾကည့္ၿပီး ကၽြန္မစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။ ေထာ္ဘီအတြက္ အသနားခံဖို႔ျပင္ေတာ့ သားက မ်က္ရိပ္မ်က္ေျချပတယ္။ ကၽြန္မအေမရိကားေရာက္စက သားေျပာခဲ့တဲ့စကားကို ကၽြန္မ သတိရလိုက္မိတယ္။ အေမရိကားမွာ မိဘေတြ သားသမီးကို သြန္သင္ဆံုးမေနခ်ိန္မွာ တျခားသူေတြ လံုးဝ ဝင္မပါရဘူးလို႔ဆိုတယ္။ လူႀကီးပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဝင္မပါရပါဘူးတဲ့။ အဲဒီလိုနဲ႔ ကၽြန္မလည္း အကူအညီမဲ့စြာ ခပ္ဆိတ္ဆိတ္ပဲ ေနခဲ့ေတာ့တယ္။

အဲဒီေန႔ ညစာစားၿပီးခ်ိန္ထိ သနားစရာ ေထာ္ဘီတစ္ေယာက္ ကစားစရာကားေလးထဲမွာ ထိုင္ၿပီး လူႀကီးေတြ အားရပါးရစားတာကို ပါးစပ္အဟသားနဲ႔ ၾကည့္ေနခဲ့တယ္။ ကၽြန္မကို တရုတ္အစားအစာ ခ်က္ခိုင္းခဲ့တဲ့ စူစန္ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ကို ကၽြန္မနားလည္လိုက္ပါတယ္။

ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ေထာ္ဘီတစ္ေယာက္ စိတ္တိုၿပီး ထမင္းပန္းကန္လြင့္ပစ္ဖို႔ႀကံတိုင္း ေဖေဖေမေမ ဘြားဘြားတို႔စားတာကို ဗိုက္အေဟာင္းသားနဲ႔ ထိုင္ၾကည့္ခဲ့ရတဲ့အျဖစ္ကို သူသတိရမိလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မယံုၾကည္မိတယ္။ ဆာတဲ့အရသာဟာ ခံရခက္ေၾကာင္းနဲ႔ သူႀကိဳက္တဲ့အစားအစာေတြ မစားရတာဟာ ပိုခံရခက္ေၾကာင္း ေထာ္ဘီနားလည္သြားပါလိမ့္မယ္။

မအိပ္ခင္ ေထာ္ဘီကို ကၽြန္မနဲ႔စူစန္တို႔ ဂြတ္ႏႈိက္သြားႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကတယ္။

အဲဒီမွာ ေထာ္ဘီက သတိေလးနဲ႔ "ေမေမ... သားအရမ္းဆာေနတယ္။ သား ေခါက္ဆဲြစားလို႔ ရႏိုင္မလား?" လို႔ ေမးတယ္။ စူစန္က ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးေလးနဲ႔ ေခါင္းခါျပၿပီး

"မရဘူး သား..."
"ဒီလိုဆိုရင္ သားအိပ္ၿပီး ႏိုးလာတဲ့အခ်ိန္ စားလို႔ရလား?"
"ရတာေပါ့..." ႏူးႏူးညံ့ညံ့ျပန္ေျဖတဲ့ စူစန္ရဲ႕အေျဖေၾကာင့္ ေထာ္ဘီဝမ္းသာသြားခဲ့တယ္။ အစာအရပ္ခံလိုက္လို႔ ခံစားရတဲ့ေဝဒနာမ်ဳိး ေထာ္ဘီေနာက္ထပ္ ခံရဲေတာ့မယ္ မထင္ပါဘူး။

အဲဒီေနာက္ပိုင္း ပါးစပ္ေဘးမွာ အစာေတြကပ္ၿပီး ထမင္းကို ၿမိန္ရည္ယွက္ရည္စားေနတဲ့ ေထာ္ဘီကိုၾကည့္ရင္း ေျမးမေလးကို ကၽြန္မ သတိရမိတတ္တယ္။

ေျမးမေလး ေထာ္ဘီအရြယ္တုန္းက ထမင္းစားတိုင္း ေခ်ာ့ေမာ့ရတယ္။ လူႀကီးေတြက ထမင္းပန္းကန္ကိုကိုင္ၿပီး သူ႔ေနာက္လိုက္ေျပးရတယ္။ ဒါေတာင္ သူက ေစ်းဆစ္ေသးတယ္။ ဒီထမင္းစားၿပီးရင္ ကစားစရာအရုပ္တစ္ရုပ္ ဝယ္ေပးရမယ္။
ေနာက္ထပ္ထမင္းစားရင္ ေနာက္ထပ္ အရုပ္တစ္ရုပ္ဝယ္ေပးရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

(၂) သူတစ္ပါးကို နာေအာင္လုပ္ၿပီးရင္ ျပန္ေလ်ာ္ရတယ္
-------------------------
တစ္ေန႔မွာ ေထာ္ဘီကိုေခၚၿပီး ကၽြန္မတို႔ ပန္းၿခံထဲေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။ သိပ္မၾကာပါဘူး.. ေထာ္ဘီတစ္ေယာက္ တျခားေကာင္မေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႔ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သြားၿပီး အတူေဆာ့ကစားေနၾကတယ္။ ပလတ္စတစ္နဲ႔လုပ္ထားတဲ့ အိုးေတြ၊ ခြက္ေတြ၊ ပန္းကန္ေတြက ျမက္ခင္းျပင္တစ္ခုလံုးမွာ ခင္းက်င္းထားတယ္။

ရုတ္တရက္ ေထာ္ဘီတစ္ေယာက္ အိုးတစ္လံုးယူၿပီး ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ေခါင္းကို ေခါက္ထည့္လိုက္
တယ္။စစခ်င္းမွာထင္မွတ္မထားတဲ့အျဖစ္ေၾကာင့္ ေကာင္မေလးေၾကာင္သြားတယ္။ အဲဒီေနာက္ အသံကုန္ေအာ္ငိုေတာ့တယ္။ အငယ္တစ္ေယာက္ငိုေတာ့ အႀကီးတစ္ေယာက္ကလည္း လန္႔ၿပီးထငိုေတာ့တယ္။ ဒီေလာက္ထိ ႀကီးက်ယ္သြားမယ္မွန္း မထင္ခဲ့တဲ့ ေထာ္ဘီဟာ
ေဘးမွာရပ္ၿပီး ေကာင္မေလးေတြငိုတာကို ေၾကာင္ၾကည့္ေနခဲ့တယ္။

အခင္းျဖစ္ရာကို စူစန္ေရာက္သြားခဲ့တယ္။ အက်ဳိးအေၾကာင္းကို ခန္႔မွန္းမိတဲ့စူစန္ဟာ စကားတစ္ခြန္းမွမေျပာဘဲ အိုးယူၿပီး ေထာ္ဘီေခါင္းကို အားနဲ႔ေခါက္ထည့္လိုက္တယ္။ ေထာ္ဘီ ကာကြယ္ခ်ိန္မရလိုက္ဘူး။
ျမက္ခင္းျပင္ေပၚ ဖင္ထိုင္လဲက်သြားၿပီး တဝါးဝါးနဲ႔ ေအာ္ငိုေတာ့တယ္။ ဒါကုိ စူစန္က "နာလား! ေနာက္တစ္ခါ ထပ္လုပ္ရဲေသးလား?" လို႔ ေမးတယ္။ ေထာ္ဘီ ငိုရင္း ေခါင္းခါျပတယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ သူလုပ္ရဲေတာ့မွာ မဟုတ္မွန္း ကၽြန္မ ယံုၾကည္မိပါတယ္။

ေထာ္ဘီရဲ႕ဦးေလးက ေထာ္ဘီကို အျပာႏုေရာင္စက္ဘီးေလးတစ္စီး လက္ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီစက္ဘီးကို ေထာ္ဘီအရမ္းႏွစ္သက္ခဲ့ၿပီး တျခားလူေတြ အထိမခံခဲ့ပါဘူး။ ေဘးအိမ္က သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ့ လူစီဟာ စက္ဘီးေလးခဏစီးရဖို႔ ေထာ္ဘီကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ ဒါကို ေထာ္ဘီ လက္မခံခဲ့ဘူး။

တစ္ခါမွာ သူငယ္ခ်င္းတခ်ဳိ႕နဲ႔ ေထာ္ဘီကစားေနခဲ့တယ္။ လူစီဟာ ေထာ္ဘီသတိမထားမိခ်ိန္မွာ စက္ဘီးေလးကို တိတ္တိတ္စီးထြက္သြားေတာ့တယ္။ ဒါကို ေထာ္ဘီေတြ႔ေတာ့ ေဒါသတႀကီးနဲ႔ စူစန္ဆီအေျပးလာၿပီး တိုင္ပါေတာ့တယ္။

ေကာ္ဖီေသာက္ရင္း ကေလးမိဘေတြနဲ႔ စကားေျပာေနခဲ့တဲ့စူစန္က
ေထာ္ဘီကိုၿပံဳးျပၿပီး "သားတို႔ကိစၥ သားတို႔ရွင္းေနာ္။ ေမေမနဲ႔ မဆိုင္ဘူး" လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ေထာ္ဘီတစ္ေယာက္ ေခါင္းငိုက္စိုက္နဲ႔ စူစန္ေဘးကေန ထြက္သြားခဲ့တယ္။

တေအာင့္အၾကာမွာ လူစီစက္ဘီးေလးစီးၿပီး ျပန္လာတယ္။ လူစီကိုေတြ႔တာနဲ႔ ေထာ္ဘီဟာ လူစီကိုေျပးတြန္းပစ္ၿပီး စက္ဘီးကိုျပန္လုလိုက္တယ္။ ေျမေပၚထိုင္ၿပီး လူစီေအာ္ငိုေတာ့တယ္။ ဒါကိုေတြ႔ေတာ့ စူစန္က လူစီကိုအေျပးေပြ႔ၿပီး ေခ်ာ့ေမာ့လိုက္တယ္။ သိပ္မၾကာပါဘူး... လူစီတစ္ေယာက္ တျခားကေလးေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ကစားေနေတာ့တယ္။

ေထာ္ဘီဟာ စက္ဘီးစီးရင္းစီးရင္း ပ်င္းလာပံုရတယ္။ တျခားကေလးေတြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ကစားေနတာေတြ႔ေတာ့ သူလည္း ပါခ်င္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုနားက လူစီကိုတြန္းထားတဲ့စိတ္က မေနသာခဲ့ျပန္ဘူး။ စူစန္ဆီလာၿပီး စူပုပ္ပုပ္ေလးနဲ႔ "ေမေမ...သားလည္း လူစီတို႔နဲ႔ ကစားခ်င္တယ္" လို႔ဆိုတယ္။

"ကစားခ်င္ရင္ သူတို႔ကို သြားရွာေလ..."
"ေမေမပါ လိုက္ခဲ့ေပးပါ..." ေထာ္ဘီက ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္နဲ႔ဆိုတယ္။
"မရဘူး... ခုနက လူစီကိုငိုေအာင္ သားလုပ္ခဲ့တယ္။ ခုေတာ့ သူတို႔နဲ႔ သားကစားခ်င္ျပန္တယ္။ ဒါကို သားကိုယ္တိုင္ သြားေျဖရွင္းမွရမယ္"

ေထာ္ဘီတစ္ေယာက္ စက္ဘီးေလးစီးၿပီး လူစီတို႔အနား တေျဖးေျဖးခ်ည္းကပ္သြားတယ္။ လူစီနားေရာက္ခါးနီး စက္ဘီးကို ေနာက္ျပန္လွည့္ျပန္တယ္။ အဲဒီလို အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္တာ ဘယ္ေလာက္ၾကာသြားမွန္း မသိပါဘူး... ေထာ္ဘီနဲ႔လူစီ ၿပံဳးၿပံဳးရယ္ရယ္နဲ႔ ေဆာ့ကစားေနတာကို ေတြ႔လိုက္ျပန္ပါတယ္။

(၃) သားသမီးေတြကို သြန္သင္ဆံုးမတာ မိဘေတြရဲ႕အလုပ္
-----------------------
စူစန္ရဲ႕မိဘေတြက ကယ္ရီဖိုးနီးယားမွာ ေနပါတယ္။ ကၽြန္မေရာက္လာသံၾကားေတာ့ ႏွစ္ေယာက္သား ကားေမာင္းၿပီး ကၽြန္မဆီ အလည္လာၾကတယ္။ အိမ္ကို ဧည့္သည္ေတြလာေတာ့
ေထာ္ဘီတစ္ေယာက္ ျမဴးတူးခုန္ေပါက္ေနေတာ့တယ္။

ေထာ္ဘီဟာ သဲထည့္တဲ့ ပံုးငယ္ေလးထဲ ေရအျပည့္ထည့္ၿပီး တစ္အိမ္လံုး ေျပးလႊားေဆာ့ကစားေနခဲ့တယ္။ ၾကမ္းျပင္ေပၚ ေရမဖိတ္မိေစဖို႔ စူစန္အထပ္ထပ္ သတိေပးခဲ့ေပမယ့္ ေထာ္ဘီ ဂရုမစိုက္ခဲ့ဘူး။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေရေတြဖိတ္ၿပီး ၾကမ္းျပင္စိုရဲြသြားရံုမက ေထာ္ဘီဟာ အမွားလုပ္လိုက္မိမွန္း မသိဘဲ ေဘာင္းဘီေတြ ရဲြရဲြစိုတဲ့အထိ ေရေတြကိုေျခေထာက္နဲ႔ နင္းေဆာ့ကစားေနခဲ့တယ္။
ၾကမ္းတိုက္အဝတ္ယူၿပီး ၾကမ္းတိုက္ဖို႔ ကၽြန္မအျမန္ျပင္ေတာ့ စူစန္က ၾကမ္းတိုက္တံကို ကၽြန္မလက္ထဲကလုၿပီး ေထာ္ဘီကို ကမ္းေပးလိုက္တယ္။

"ေထာ္ဘီ... ၾကမ္းကို ေျခာက္ေအာင္တိုက္လိုက္။ ၿပီးေတာ့ အဝတ္စိုေတြကို ခၽြတ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ေလွ်ာ္လိုက္ပါ"

စူစန္အေျပာကို ေထာ္ဘီမနာခံဘဲ ေအာ္လိုက္ ငိုလိုက္လုပ္ေနခဲ့တယ္။ စူစန္ဟာ စကားတစ္ခြန္းမွ မေျပာဘဲ ေထာ္ဘီကိုဆဲြၿပီး စတိုခန္းထဲထည့္ ေသာ့ခတ္ထားလိုက္ေတာ့တယ္။ အေၾကာက္အလန္႔ေအာ္ငိုေနတဲ့ ေထာ္ဘီအသံကိုၾကားေတာ့ ကၽြန္မစိတ္ေတြ နာက်င္ခဲ့မိတယ္။ စတိုခန္းထဲကေန သူ႔ကို ေခၚထုတ္ခ်င္ခဲ့မိတယ္။ ဒါကို စူစန္မိခင္က "ဒါ စူစန္ရဲ႕ကိစၥ" ဆိုၿပီး ကၽြန္မကိုတားခဲ့တယ္။
တေအာင့္ေနေတာ့ ေထာ္ဘီ့ဆီက ငိုသံမၾကားရေတာ့ဘူး။ စတိုခန္းထဲကေန "ေမေမ... သားမွားၿပီ" လို႔ သူဆိုတယ္။

စတိုခန္းအျပင္ဘက္ကရပ္ၿပီး စူစန္က "ဒီလိုဆိုရင္ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာ သားသိတယ္ေနာ္" လို႔ေမးတယ္။
"သိပါတယ္"လို႔ ေထာ္ဘီဆီက ေျဖသံၾကားမွ တံခါးကို စူစန္ဖြင့္လိုက္တယ္။ စတိုခန္းထဲကေန ထြက္လာတဲ့ ေထာ္ဘီ့မ်က္ႏွာေပၚမွာ မ်က္ရည္စီးေၾကာင္းႏွစ္ခုကို ေတြ႔လိုက္တယ္။ သူ႔ထက္ႏွစ္ဆျမင့္တဲ့ ၾကမ္းတိုက္တံကို မႏိုင္မနင္းကိုင္ရင္ ေထာ္ဘီၾကမ္းတိုက္ေနခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ၿပီး ေရခ်ဳိးခန္းထဲဝင္ၿပီး ေလွ်ာ္ဖြတ္ေနခဲ့ပါတယ္။

တအံ့တၾသျဖစ္ေနတဲ့ ကၽြန္မကိုၾကည့္ၿပီး စူစန္မိဘေတြက ရယ္ပါတယ္။ ဒီလိုအျဖစ္က ကၽြန္မရင္ထဲ နက္နက္နဲနဲ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ အေရွ႕တိုင္းက မိသားစုအမ်ားဟာ သားသမီးေတြကို သြန္သင္ဆံုးမခ်ိန္မွာ "ကမာၻစစ္ျဖစ္ေအာင္" ဖန္တီးေနခဲ့သလိုပါပဲ။ ကေလးကို ဆိုဆံုးမခ်ိန္မွာ အေမဘက္က အဘိုးအဘြားက တားလိုက္၊ အေဖဘက္က အဘိုးအဘြားက ကာကြယ္ေပးလိုက္၊ လင္မယားခ်င္း ရန္ျဖစ္လိုက္နဲ႔ ဆူညံ့ဗြက္ေလာရိုက္ေနတတ္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ စူစန္မိဘေတြနဲ႔ စကားေျပာဆိုၾကရင္း ကေလးေတြကို ဆိုဆံုးမတဲ့အေၾကာင္းေတြ ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ စူစန္မိဘေျပာခဲ့တဲ့ စကားတခ်ဳိ႕က ကၽြန္မရင္ထဲ နက္နက္ရႈိင္းရိႈင္း တိုးဝင္ေစခဲ့ပါတယ္။

"ကေလးကို မိဘေတြကပိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးကို သြန္သင္ဆံုးမတဲ့ မိဘေတြရဲ႕ သြန္သင္ဆံုးမမႈကို ကၽြန္မတို႔ေလးစားရမယ္။ ကေလးက ငယ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ပါးနပ္ၾကတယ္။ သူ႔ကိုသြန္သင္တဲ့ မိဘေတြ စိတ္ဝမ္းကဲြတာ၊ အျမင္မတူတာေတြ႔ရင္ သူ႔အတြက္ လြတ္ေပါက္၊ ကယ္ေပါက္ျဖစ္သြားမယ္ဆိုတာကို သူသိတယ္။ ဒါဟာ သူရဲ႕အျပဳအမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔ အက်ဳိးမရွိေစတဲ့အျပင္ သြန္သင္ဆံုးမေလ ရႈပ္ေလျဖစ္ၿပီး ျပႆနာေတြ ပိုႀကီးလာတတ္တယ္။ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကဲြတာေတြ၊ ျငင္းခုန္တာေတြျဖစ္ၿပီး ကေလးကို ပိုမလံုၿခံဳေစျဖစ္တတ္တယ္။ ကေလးငယ္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစပါတယ္"

"ဒါေၾကာင့္ အဘိုးအဘြားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိဘေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ကေလးေတြကို ဆိုဆံုးမရာမွာ စိတ္ဝမ္းကဲြတာတို႔၊ မိဘခ်င္း သြန္သင္ဆံုးမပံု ကဲြျပားတာတို႔ဟာ ကေလးေရွ႕မွာ မျငင္းခုန္သင့္ဘူး။ မျဖစ္သင့္ဘူး"

စူစန္ရဲ႕မိဘေတြ အိမ္မွာတစ္ပတ္ၾကာေနၿပီး ကယ္ရီဖိုးနီးယားကို ျပန္ဖို႔ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္။ မျပန္ခင္ႏွစ္ရက္မွာ စူစန္အေဖ့က စူစန္ကို ေလးေလးနက္နက္နဲ႔ "သမီး.. ေထာ္ဘီက ကစားစရာေျမေကာ္စက္ေလး လိုခ်င္သတဲ့။ ေဖေဖ ဝယ္ေပးလို႔ရမလား?" လို႔ေမးတယ္။

ဒါကို စူစန္က စဥ္းစားၿပီး "ေဖေဖတို႔ ဒီတစ္ေခါက္လာတာ သူ႔ကို ႏွင္းစီးဖိနပ္တစ္ရံ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္ မဟုတ္လား? ခရစၥမတ္ေရာက္ခါနီးမွပဲ ေျမေကာ္စက္ေလး ဝယ္ၿပီး လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ေပါ့" လို႔ဆိုတယ္။

အဲဒီေနာက္ ေထာ္ဘီကို သူ႔အဘိုးဘာေျပာလိုက္သလဲ ကၽြန္မ မသိပါဘူး။ ေထာ္ဘီကိုကၽြန္မ ေမာလ္(mall)ေခၚသြားတိုင္း ေထာ္ဘီဟာ
ေျမေကာ္စက္ရုပ္ေလးကို လက္ညွဳိးထိုးၿပီး "ဘိုးဘိုးကေျပာတယ္။ ခရစၥမတ္ေရာက္ရင္ သားကို ေျမေကာ္စက္ေလး လက္ေဆာင္ေပးမယ္တဲ့"လို႔ ဝမ္းသာအားရ ေျပာတတ္ပါတယ္။

စူစန္ဟာ ေထာ္ဘီ့အေပၚမွာ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္တယ္ဆိုေပမယ့္
ေထာ္ဘီဟာ သူ႔ေမေမကို အရမ္းခ်စ္ခဲ့တယ္။ အျပင္ထြက္ကစားတိုင္း ပန္းပြင့္ေလးေတြ ဒါမွမဟုတ္ လွတယ္လို႔သူထင္တဲ့ သစ္ရြက္ေလးေတြကို ခူးၿပီး တေလးတစားနဲ႔ စူစန္ကို သူလက္ေဆာင္ေပးတတ္တယ္။ တျခားလူေတြဆီက လက္ေဆာင္ရရင္လည္း စူစန္ကို သူနဲ႔အတူ ေဖာက္ၾကည့္ဖို႔ေခၚတတ္တယ္။ စားလို႔ေကာင္းတဲ့အရာကို စူစန္အတြက္ သူတစ္ဝက္ခ်န္ထားတတ္တယ္။

အေရွ႕တိုင္းက သားသမီးတခ်ဳိ႕ မိဘအေပၚ ေအးစက္၊ လ်စ္လ်ဴရွဴတတ္တာကို ၾကည့္ၿပီး အေမရိကားက အဂၤလိပ္ေခၽြးမကို ကၽြန္မ မခ်ီးက်ဴးဘဲမေနႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။
ကေလးေတြကိုသြန္သင္ဆံုးမရာမွာ၊ ေျဖရွင္းရာမွာအေမရိကားမိခင္ေတြဆီ
ကေန ကၽြန္မတို႔ သင္ယူေလ့လာဖို႔ အမ်ားႀကီးရွိေသးေၾကာင္း ကၽြန္မေကာက္ခ်က္ခ်မိပါတယ္။
------------------
credit းႏိုင္းႏိုင္းစေန

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေနျပည္ေတာ္အက္ဖ္စီက ကြင္းပိုင္အျဖစ္ သိမ္းယူထားေသာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရွိ ေပါင္းေလာင္းကြင္းကို ျပည္သူမ်ားထံ ျပန္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၫႊန္ၾကားထား


ေနျပည္ေတာ္ေဘာလုံးအသင္းမွ သိမ္းယူထားေသာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရွိ ေပါင္းေလာင္းအားကစားကြင္း။
ေနျပည္ေတာ္အက္ဖ္စီက ကြင္းပိုင္အျဖစ္ သိမ္းယူထားသည့္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရွိ ေပါင္းေလာင္းအားကစားကြင္းအား ပ်ဥ္းမနား ျပည္သူမ်ားထံျပန္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေပါင္းေလာင္းအားကစားကြင္းကို ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ လူထုထံျပန္ေပးရန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အက္ဖ္စီအသင္း၏ အားကစားကြင္းအား အစားထိုးေပးအပ္ရန္ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အစည္းအေ၀းကိုေတာ့ ပ်ဥ္းမနား ၿမိဳ႕ခံအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တက္ခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။သူတို႔ သိမ္းသြားတာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကတည္းကပါ။ သူတို႔ကို အခမဲ့ငွားရမ္းထားတာ သုံးႏွစ္ ရွိသြားၿပီလို႔ သိရတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီက ဦးျမင့္ေဆြကလည္း အစည္းအေ၀း မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကလည္း ကြင္းပိုင္ရွင္ေတြ ျပန္လိုခ်င္ပါက ျပန္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားထားတယ္လို႔ေျပာၾကားတယ္။ ေနျပည္ေတာ္အက္ဖ္စီအေနနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ေဘာလံုးကြင္းႏွစ္ကြင္းကို ယူႏိုင္တယ္လို႔ သိခဲ့ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဘာလံုးကြင္းကို ျပန္ရဖို႔ပါပဲ။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ဒါမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕ခံကေလးေတြအေနနဲ႔ ေဘာလံုးကစားဖို႔ အဆင္ေျပမွာပါ”ဟု ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ခံအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ဦးေက်ာ္မင္းဟန္က ဆိုသည္။

ေပါင္းေလာင္းအားကစားကြင္းကို ၁၉၆၉၊ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ ၁၄ ဧကခန္႔ က်ယ္၀န္းသည့္ ေျမေပၚတြင္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား ႏွင့္ ဗိုလ္ၾကီးစံ၀င္းတု႔ိ ဦးေဆာင္ျပီး ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ကာ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေပါင္းေလာင္းအားကစားကို အမွီျပဳၿပီး ႏိုင္ငံ့လက္ေရြးစင္ ေဘာလံုးသမားမ်ား၊ လက္ေ၀ွ႕သမားမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အာရွခ်န္ပီျဖစ္ခဲ့သည့္ လက္ေ၀ွ႔ကစားသမား ဦးနီလံုးမွာလည္း ေပါင္းေလာင္းအားကစားကြင္းမွ ေပၚထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အယူတိမ္းလို႔ နတ္စိမ္းျဖစ္ရ


နည္းနည္း ကိုးကြယ္တဲ့ထဲက သာသနာျပဳဆုိတဲ့ဟာေလးလည္း ၾကည့္လုိက္ၾကရေအာင္ပါ၊ နတ္ေတြထဲက နတ္ကိုးကြယ္တဲ့ထဲကေပါ့၊ ဘုရားဒကာကိုႀကီးေက်ာ္၊ ေက်ာင္းဒကာ ကုိႀကီးေက်ာ္တဲ့၊ အရက္သမား၊ ဖဲသမား၊ ၾကက္တုိက္သမား ေသတာေတာင္ လမ္းေဘးမွာ အန္ဖက္ဆုိ႔ေသခဲ့တဲ့ သူ၊ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ဘုရားတည္ခဲ့ပါသလဲ၊ ေက်ာင္းေဆာက္ခဲ့ပါသလဲ၊ ကိုႀကီးေက်ာ္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္း၊ တည္ခဲ့တဲ့ဘုရား သမုိင္းထဲမွာ မၾကားဘူးခဲ့ပါ။ အလားတူပါပဲ ေရႊဖ်ဥ္းညီေနာင္နဲ႔ေတာင္ၿပဳံးဘုရားကို ၾကည့္ၾကပါဦး၊ ကေလးကအစ သိၾကပါလိမ့္မယ္၊ ဒီေန႔တုိင္ေအာင္ ေတာင္ၿပဳံးဘုရားမွာ ဘုရားေရွ႕တည့္တည့္မွာ အုပ္ႏွစ္ခ်ပ္ လပ္ေနပါတယ္၊ အဲဒါ ဘယ္သူေတြလုပ္ခဲ့တာလဲ၊ အားလုံးတာ၀န္ကိုယ္စီျဖင့္ ဘုရားတည္ေနသည့္အခ်ိန္၊ ေရႊဖ်ဥ္းညီေနာင္ဟာ ရြာထဲသြားၿပီး ထန္းရည္ အရက္ မူးေအာင္ေသာက္၊ ရြာထဲက မိန္းကေလးေတြကုိ လူပ်ဳိလွည့္ေနလုိ႔ သူတုိ႔တာ၀န္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾက၊ ငယ္ပါဥႏွစ္လုံးကို ထုသတ္ခံခဲ့ရ၊ ေသေတာ့ နတ္စိမ္းျဖစ္၊ သူတုိ႔လည္း ဘုရား မတည္ခဲ့ၾကပါ၊ တည္ဘို႔အခြင့္ရတာကိုေတာင္ပဲ သူတုိ႔မလုပ္ခဲ့ပါ၊ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါ၊ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔လည္း ဘုရားဒကာမဟုတ္ၾကပါ။
အယူတိမ္းလို႔ နတ္စိမ္းျဖစ္ရတာပါ။

ဆက္စပ္သတင္း - ေတာင္ျပဳန္းပြဲ ကြန္ဒုံးငါးေသာင္း ျဖန္႔မည္

စဥ္းစားၾကဘို႔ပါ၊ အဲဒီလုိ ၃၇ မင္းနတ္ေတြကိုလည္း လုိက္စစ္တမ္းထုတ္ၾကည့္ၾကပါ
၊ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္နဲ႔ေသတဲ့သူ မရွိသေလာက္ပါ၊ အဲဒါေတြအတြက္ နတ္ပြဲေတြကို စည္ကား သုိက္ၿမဳိက္စြာ က်င္းပၾက၊ လုပ္ၾကကိုင္ၾက၊ ဒါေတြကို သာသနာျပဳၾကတာပါလို႔ေျပာရင္ျဖင့္ အလြဲႀကီး လြဲေနၾကပါၿပီ၊ ဒီေန႔ ျမန္မာျပည္မွာ အစည္ကားဆုံး အေက်ာ္ၾကားဆုံး ပြဲႏွစ္ခုဟာ ဗုုဒၶဘာသာဓေလ့ ထုံးစံအရ ျပဳလုပ္ၾကတဲ့ ရာသီပြဲမ်ားမဟုတ္ပါ၊ ေတာင္ၿပဳံးနတ္ပြဲဲနဲ႔ မႏၲေလး၊ အမရပူရ ရတနာ့ဂူနတ္ပြဲ တုိ႔ပါ၊ ဒီအျပင္ အဲဒီေလာက္ ႀကီးက်ယ္တဲ့ပြဲ ျမန္မာျပည္မွာ မရွိေတာ့ပါဘူး။

ဘာသာအတြင္းက ပုိးမႊားမ်ား ေလာက္ေကာင္မ်ား၏ ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီး ခံရျခင္း ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘသာ ဗုဒၶသာသနာ လုံး၀အုႆုံ ပ်က္စီးေစႏုိင္တာပါ၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံႀကီးဟာ ဗုဒၶကို ေမြးဖြားတဲ့ေနရာေဒသ ဟုတ္ပါတယ္၊ ဗုဒၶဓမၼမ်ား ဗုဒၶဘာသာ သာသနာေတာ္ႀကီး၏ မူလဘူတ ေမြးရပ္ေျမျဖစ္တာလည္း မွန္ပါတယ္၊ သုိ႔ေသာ္ ဒီေန႔ အိႏၵိယေျမမွာ ဗုဒၶဘာသာ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနပါၿပီ၊ တျခားဘာသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ လုံး၀ကြယ္ေပ်ာက္သြားရတာ မဟုတ္ပါ၊ ဗုဒၶဘာသာ အတြင္းကို ဗုဒၶဘာသာလုိလုိ ဟိႏၵဴဘာသာလုိလုိ ဟိုလုိလုိ ဒီလုိလုိ နတ္ဘုရားမ်ားက ဘုရားေက်ာင္းကန္ေတြအတြင္း ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္၊ ေနာက္ပိုင္း ဘုရားေက်ာင္းေတြ နတ္ဘုရား ေက်ာင္းျဖစ္၊ ဘုန္းႀကီးရဟန္းေတြက ေျပာခဲ့တဲ့ ဂႏၳဓုရ၊ ၀ိပႆနာဓုရ-တုုိ႔ကို မက်င့္ႀကံ၊ မလုပ္ေဆာင္၊ အားမထုတ္၊ ေဗဒင္ေဟာ ဓာတ္ရုိက္ဓာတ္ဆင္ေတြလုပ္ေပး၊ ယၾတာေတြ ေခ်ေပး၊ တႏၲရ မႏၲရေတြနဲ႔ ေထြးလုံးရစ္ပတ္၊ ဒါေတြေၾကာင့္သာ ဗုဒၶဘာသာဟာ အမိေျမကေန ထြက္ခြါသြားရတာပါ။

ဒီေန႔ေရာ ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္လုိ အေျခရွိေနပါလိမ့္၊ ေသခ်ာၾကည့္ၾကပါ၊ စဥ္းစားၾကပါ၊ ေတြးေခၚၾကပါ။ ေမွ်ာ္ျမင္ၾကပါ၊ ႏုိင္ငံျခားေတြကိုၾကြ၊ ဒကာ ဒကာမေတြကို တရားမေဟာ ေဗဒင္ေဟာ၊ ဓာတ္ရုိက္ေပး၊ ဓာတ္ဆင္ေပး၊ ယၾတာေတြေပး၊ ေျပာၾကတဲ့စကား သုံးၾကတဲ့အသုံးကေတာ့ သာသနာျပဳၾကြတယ္တဲ့၊ ဒါေတြကိုသာ မျပဳျပင္ၾကရင္ျဖင့္ ဗုဒၶသာသနာ ဗုဒၶဘာသာႀကီးဟာ ျမန္မာျပည္ကေန မၾကာေသာ ကာလမွာ တစ္ျခားတစ္ေနရာကို ေဒသစာရီ ၾကြခ်ီဦးမွာ မလြဲပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ ဗုဒၶသာသနာဟာ ျမန္မာျပည္အတြက္ကေတာ့ျဖင့္ ဧည့္သည္ပါ၊ ဧည့္သည္ ဆုိတာ အိမ္ရွင္ၾကည္ျဖဴမွ အေနေပ်ာ္မွာပါ၊ အိမ္ရွင္မၾကည္ျဖဴလုိ႔ အေနမေပ်ာ္ရင္ျဖင့္ တစ္ေနရာကို ရွာႀကံ ၾကြသြားတတ္စၿမဲသာ၊ ျပန္သြားတတ္ၾကစၿမဲပါ၊ မိမိေမြးရပ္ေျမကိုေတာင္ စြန္႔ခြါေျပးရေသးတာ၊ ေမြးရပ္ေျမမဟုတ္တဲ့ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံကို အလည္အပတ္ၾကြေရာက္လာေသာ ဗုဒၶဓမၼ၊ ဗုဒၶသာသနာ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးကို မျပန္ေစလုိလွ်င္ျဖင့္ အိမ္ရွင္၀တၱရားေက်ေအာင္ အားထုတ္ၾကရုံမွအပ အျခားမရွိေတာ့ပါ။

သာသနာ-ဆုိတာကို သိၾကပါၿပီ…

သာသနာျပဳ-ဆုိတာကုိ နားလည္ၾကပါၿပီ…

ဘယ္လုိေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲဆုိတာကေတာ့ သာသနာ့၀န္ထမ္းနဲ႔ သာသနာကို ၾကည္ညဳိၾကသူတုိ႔ တာ၀န္ပဲ ျဖစ္ပါေတာ့သည္…

ေထရဝါဒ တို႔တိုင္းျပည္

Myawady News

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ရုရွားေဝဟင္ ပိုင္နက္က်ဴးေက်ာ္မႈ ယူကရိန္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

ယူကရိန္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Arseny Yatseniuk
ယူကရိန္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သူ႔အဆိုအားျဖင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစဖို႔ ပံုစံခ်ထားတဲ့ ႐ုရွားရဲ႕ က်ဴးေက်ာ္မႈမွာ ႐ုရွား စစ္ဘက္ ေလယာဥ္ေတြဟာ ယူကရိန္းပိုင္နက္ေလေၾကာင္းထဲကို ထပ္ခါတလဲလဲ က်ဴးေက်ာ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

႐ုရွားတပ္ဖြဲ႔ေတြဟာ ယူကရိန္း ေလေၾကာင္းပိုင္နက္ထဲကို ညဘက္မွာတင္ ခုနစ္ႀကိမ္ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဆင္ညီ ယက္ဆင္ညဳက စေနေန႔မွာ သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။

“႐ုရွားစစ္ဘက္လုပ္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို က်ေနာ္တို႔ အေသအခ်ာ နားလည္ပါတယ္။ တခုတည္းေသာ အေၾကာင္းကေတာ့ ဒံုးက်ည္နဲ႔ပစ္ေအာင္ ယူကရိန္းကိုဆြေပးၿပီး ယူကရိန္းဟာ ႐ုရွားကို စစ္ဆင္ေနတယ္လို႔ စြပ္စြဲဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။” လို႔ ယူကရိန္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါတယ္။

႐ုရွားေလယာဥ္ေတြဟာ ယူကရိန္း ေလပိုင္နက္ထဲ ဝင္ေရာက္ပ်ံသန္းခဲ့တယ္ဆိုတာ အေမရိကန္ စစ္ဘက္ တာဝန္ရွိသူေတြကလည္း ေသာၾကာေန႔မွာ ေျပာခဲ့ၿပီး ႐ုရွားကေတာ့ ျငင္းထားပါတယ္။

VOA

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အပူခ်ိန္လြန္ကဲမႈေၾကာင့္ အပူလၽွပ္လူနာ ၄၉ ဦးထိရွိေန


မႏၲေလး ဧၿပီ ၂၆
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အပူခ်ိန္လြန္ကဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အပူလၽွပ္လူနာ အေရအတြက္မွာ ဧၿပီ ၂၀ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ ၄၉ ဦးရွိ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ မႏၲေလးအေထြ ေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီး၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
ယင္းလူနာမ်ားအနက္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွာ ေသဆုံး သြား၍ ၃၉ ဦးမွာ ေဆးကုသမႈခံယူေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ေနပူဒဏ္ခံ၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးလူမႈ ဆက္ဆံေရးအရာရွိ ဦးမင္းလြင္က ေျပာသည္။ “ေဆး႐ုံႀကီးကိုေရာက္လာတဲ့ စာရင္းမ်ားအရ ဧၿပီ ၂၂ ရက္မွာ ရွစ္ဦး၊ ၂၃ ရက္မွာ ၁၀ ဦး၊ ၂၄ ရက္မွာ ၁၁ ဦးနဲ႔ ၂၅ ရက္မွာ ၁၂ ဦး စုစုေပါင္း ၄၁ ဦး ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသား ၃၂ ဦးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ကိုးဦးပါဝင္ပါတယ္။ အေစာဆုံး ေရာက္ရွိလာတဲ့ ရွစ္ဦးထဲမွာ ႏွစ္ဦးကေတာ့ ေဆး႐ုံကိုေရာက္ေရာက္ခ်င္း ဆုံးသြားပါတယ္။ က်န္လူနာမ်ား ကေတာ့ အခ်ိန္မီေဆးကုသမႈခံယူၿပီး သက္သာေနၾကပါၿပီ” ဟု ၎က ေျပာ သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ရာသီအလိုက္ျဖစ္ပြား တတ္သည့္ ေရာဂါမ်ားကို ဗဟို၏လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးစီမံ ခ်က္မ်ားေရးဆြဲကာ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္၍ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ ထားေၾကာင္း တိုင္းက်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမႉး ေဒါက္တာ G-ဆိုင္းေတာင္က ေျပာသည္။
“ကၽြန္မတို႔ဌာနကိုေတာ့ ခုတင္ ၃၀၀ ေဆး႐ုံကေပးပို႔တဲ့ အပူလၽွပ္လူနာ စာရင္းအရ ရွစ္ဦးေရာက္ရွိေနပါတယ္။ ဒီရာသီမွာ အျဖစ္မ်ားတဲ့ေရာဂါ အတြက္ ႀကိဳတင္စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲၿပီး လိုအပ္တဲ့လူအင္အား ေဆးဝါး ပစၥည္း၊ ေရခဲနဲ႔ ေရသန္႔ေတြရရွိဖို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ပြား ေနတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ရရွိတဲ့တင္ျပခ်က္ေတြကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ အပူလၽွပ္ ေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ေဆးဝါး မ်ား၊ ကုသေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူအင္အားမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားရွိၿပီးျဖစ္ သလို ေစတနာရွင္ျပည္သူမ်ားကလည္း လူနာတင္ယာဥ္မ်ား၊ ေရခဲႏွင့္ေရသန္႔ ဘူးမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီ လႉဒါန္းမႈမ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MOI Webportal Myanmar

အျပည့္အစုံသုိ႔ »