လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအပါအ၀င္ ဥပေဒအမ်ားအျပား အသက္၀င္ရန္ လိုအပ္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ေျပာၾကား


Written by: ၿဖိဳးေ၀


ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ဗစ္ကီဘိုးမင္းအား (MCRB) ၏ ပြင့္သစ္စ စီမံခ်က္အေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတြ႔ရစဥ္ (၀ဲအစြန္) –

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ယခုထက္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ အပါအ၀င္ ဥပေဒအမ်ားအျပားမွာ အသက္၀င္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) မွ ဒါ႐ိုက္တာ ဗစ္ကီဘိုးမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ဗစ္ကီဘိုးမင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ပြင့္သစ္စစီမံခ်က္အား မတ္လမွစတင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ပြင့္သစ္စစီမံခ်က္အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) အေနျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ထင္ရွားေသာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၆၀ အနက္မွ ေအးရွားေ၀ါလ္၊ ACE၊ ဧဒင္၊ ထူးကုမၸဏီအုပ္စု၊ ကေမၻာဇကုမၸဏီအုပ္စု၊ ဒိုင္းမြန္းစတားကုမၸဏီ၊ ႏုိင္ကုမၸဏီအုပ္စုႏွင့္ Capital Power Company စသည့္ကုမၸဏီႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ ကုမၸဏီမ်ား၏ တရား၀င္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီ ၃၄ ခုတြင္သာ တရား၀င္၀က္ဘ္ ဆိုက္လႊင့္တင္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားထဲမွ အေရအတြက္ အနည္းငယ္သာလွ်င္ ၎တို႔၏ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

“အစိုးရအေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အရွိန္အဟုန္နဲ႔ လုပ္ေနပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ပိုၿပီးေတာ့ အားနည္းေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အြန္လိုင္းကေန လုပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းကေန လုပ္ႏိုင္ရင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာ ေတာ္ေတာ္နည္းသြားပါမယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုတာ လူအခ်င္းခ်င္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ညႇိႏႈိင္းမွ ျဖစ္လာတာမို႔လို႔ပါ” ဟု ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ ဗစ္ကီဘိုးမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမႈျပႆနာ မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ အလုပ္သမားဥပေဒ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒမ်ားတြင္ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ယင္းဥပေဒမ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္ အမ်ားအျပား ရွိေနေၾကာင္း၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒမ်ား အသက္၀င္ထိေရာက္မႈရွိရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း ဗစ္ကီဘိုးမင္းက ေျပာၾကားသည္။

အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ မ်ားျပားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို တားျမစ္ႏိုင္ရန္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းဦးေဆာင္သည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ား သိရွိရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က န၀မအႀကိမ္က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမရွိဘဲ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွတစ္ဆင့္ စာျဖင့္ျပန္လည္ ေျဖဆိုရာတြင္ တိုင္ၾကားသည့္ အမႈေပါင္း ၃၈၂ မႈရွိၿပီး ေပၚလြင္ထင္ရွားမႈမရွိေသာ အမႈ ၁၈၃ မႈ၊ ေပၚလြင္ထင္ရွားမႈရွိေသာ အမႈ ၉၁ မႈ၊ စိစစ္ဆဲ ၄၄ မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ တုိင္ၾကားမႈ မ်ားျပားေသာ္လည္း တရားစီရင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တိုင္ၾကားမႈ သုံးမႈသာရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ အံ့ၾသမိေၾကာင္း ေမးျမန္းသူ ဦးသိန္းညြန္႔က ေျပာၾကားထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဦးျမ၀င္း (စစ္မႈထမ္း) ဦးေဆာင္သည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္အား အဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး မတ္ ၃ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ကတိသစၥာ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူအမ်ား သိရွိေနသည္မွာ အစိုးရထိပ္ပိုင္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ အမ်ားဆံုးျဖစ္သျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူရန္ ခဲယဥ္းေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ခဲယဥ္းသည့္အတြက္ အဆိုပါေကာ္မရွင္အေပၚ ျပည္သူလူထုမွ ယံုၾကည္မႈ နည္းပါးေနေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ၁၄ဦးကို စစ္တပ္မွ ဖမ္းစီးေခၚေဆာင္ထား


ၾကယ္ျပာ

ရန္ကုန္၊ မဇၥၽိမ။ ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ မန္၀ိုင္းႀကီး ေက်းရြာအနီးရွိ လကပ္ယန္ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ၁၄ဦးကို အစိုးရစစ္တပ္က ေမလ ၃ရက္က ဖမ္းစီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္ဟု ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ အႀကီးတန္းအရာရွိ ဦးလမိုင္ဂြမ္ဂ်ာက မဇၥၽိမကို ေျပာသည္။

လကပ္ယန္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဖုန္းဆက္၍ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သျဖင့္ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီက ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဴပ္ကို ဆက္သြယ္၍ တိုင္ၾကားစာ ေပးပို႔ထားခဲ့သည္။

ဦးလမိုင္ဂြမ္ဂ်ာက "ဌာနခ်ဴပ္ကေတာ့ ျပန္စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ မွန္ရင္လြတ္ေပးမယ္လို႔ မေန႔ကေျပာေပမယ့္ ခု၂၄နာရီ ေက်ာ္သြားၿပီ ျပန္မလြတ္လာေသးပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ေမလ ၃ရက္ မနက္ ၁၀နာရီခြဲခန္႔က မန္၀ိုင္းႀကီး ရြာ အေနာက္ဘက္တြင္ ဗုံးေပါက္ကြဲခဲ့၍ ေဒသခံတဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ဗုံးကြဲၿပီးေနာက္ ညေန ၄နာရီေက်ာ္တြင္ ခမရ ၈၈မွ တပ္ရင္းမွဴးကိုယ္တိုင္ ဒုကၡသည္ စခန္းကို ေရာက္ရွိလာၿပီး လူ၁၄ဦးကို ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မန္၀ိုင္းႀကီးရြာ ရပ္မိရပ္ဖတဦးျဖစ္သူ ဦးလရွီးမ်ိဳးစန္က
မဇၥၽိမကို ေျပာသည္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(KIA) ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္တို႔ ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလ ၁၀ရက္ႏွင့္ ၁၈ရက္ခန္႔အထိ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရာတြင္ အဆိုပါ လကပ္ယန္ ဒုကၡသည္စခန္းသည္လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

လကပ္ယန္ ဒုကၡသည္စခန္းသည္ KIA၏ နယ္ေျမျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီးေနာက္တြင္ အစိုးရက သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး စခန္းအနီးတြင္ တပ္စြဲထားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တိုက္ပြဲအရွိန္
ေလ်ာ့က်ၿပီးေနာက္ စခန္းသို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေနရပ္ျပန္ရန္ အဆိုပါ တပ္မွဴး၏ ဖိအားေပးျခင္းကို စခန္းတာ၀န္ခံမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္း စီမံကိန္း ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး ကိုဂြမ္ရွာေအာင္က မဇၥၽိမကို ေျပာသည္။

“ ဒုကၡသည္ေတြကို ေနရပ္ျပန္ပို႔ဖို႔အတြက္ စစ္တပ္က လူဦးေရ စာရင္းေကာက္တယ္။ ေရွာင္တခင္ ၀င္စစ္တာ ေတြလည္းလုပ္တယ္။ ခုအဖမ္းခံလိုက္ရတဲ့ လူ၁၄ေယာက္က စခန္းကို ျပန္၀င္လာတာ ေနာက္က်ေတာ့ စစ္တပ္ရဲ႕ လူစာရင္းထဲမွာ မပါဘူးျဖစ္ေနတယ္” ဟု ကိုဂြမ္ရွာေအာင္ ဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္သိန္းကို မဇၥၽိမက ဆက္သြယ္ေမးျမန္ခဲ့ရာ ဒုကၡသည္မ်ား အဖမ္းခံထားရသည့္ သတင္းကို လက္ခံရရွိျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးႏွင့္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးတို႔ကိုလည္း ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းလက္ခံေျဖဆိုျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ဒုကၡသည္မ်ား စခန္းမွ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းသည္ လကပ္ယန္ စခန္းတြင ္ပထမဆုံး အႀကိမ္ျဖစ္သည့္အတြက္ က်န္ရွိေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ထိတ္လန္႔ေနၾကၿပီး ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ားကို
ကူညီေပးေနေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္းတာ၀န္ခံမ်ား ႏွင့္ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကလည္း ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။

၁၇ႏွစ္ၾကာ သက္တမ္းရွိၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇြန္လ၉ ရက္မွစ၍ ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီေပးေနသည့္ ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္းက
ဧၿပီလ ၂၇ရက္မွ ၃၀ရက္ထိ လကပ္ယန္ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ တျခားစခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ႀကဳံေတြေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေထာင္ဂဏန္းေက်ာ္ တိုးပြားလားျခင္းႏွင့္အတူ ဖိအားေပးျခင္း ၿခိမ္းေျခာက္ ခံရျခင္းမ်ား ႀကဳံေတြ႔ေနရျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏ လုံၿခဳံေရးကို
အဦးဆုံးလိုအပ္ေနကာ စခန္းတြင္ ေနရာခ်ေပးရန္ ေျမေနရာမ်ားႏွင့္ တဲမ်ားလိုအပ္ေနသည္ဟု ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္း စီမံကိန္းညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး ကိုဂြမ္ရွာေအာင္က ဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ အစုိးရႏွင့္ KIOတို႔ ေမလ ၁၃ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

Mizzima Burmese

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

SNLD နဲ႔ SNDP ေပါင္းစည္းေရး ပဏာမသေဘာတူညီမႈရရွိရွမ္းအမ်ိဳးသားတို႔ရဲ့  ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ SNLD နဲ႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ SNDP တို႔  ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ပဏာမသေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း  SNDP ပါတီေခါင္းေဆာင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပါတယ္။

အင္အားႀကီးရွမ္းပါတီႀကီး နွစ္ခုပူးေပါင္းေရးအတြက္ ေမလ ၃ ရက္ မေန႔က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ နွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ အခုလို သေဘာတူညီခဲ့ၾကတာလို႔ SNDP ပါတီရဲ့  ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးစိုင္းေဆာင္ဆီက ေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ပူးေပါင္းတယ္ဆိုတဲ့ ဒီသေဘာတူညီခ်က္တခုကုိ မေန႔က ၆ နာရီေလာက္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ အဲ့ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို အန္ကယ္တို႔ရၿပီ၊ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုပူးေပါင္းမယ္၊ဘယ္ေတာ့ပူးေပါင္းျဖစ္မယ္ ဆိုတာကေတာ့ အန္ကယ္တို႔ အမ်ားႀကီးဆက္ေဆြးေႏြးရမယ္၊ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥပေဒအရ အန္ကယ္တို႔ ေျဖရွင္းရမဲ့ ျပႆနာေတြရွိတယ္သလို အန္ကယ္တို႔ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြလည္းရွိတယ္"

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ SNLD နဲ႔ က်ားျဖဴလို႔ လူသိမ်ားတဲ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ SNDP တို႔ဟာ ႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းေရး အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလကတည္းက ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး နွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈဟာ အခု ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ ေဆြးေႏြးပြဲကို  ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ SNLD က  ဒု-ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းေစာေအာင္ ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ (၅) ဦး နဲ႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ SNDP က ဒု-ဥကၠဌ ဦးစိုင္းေဆာင္ဆီ ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ (၅) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမဲ့အေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး SNDP ပါတီ ဒု- ဥကၠဌ ဦးစိုင္းေဆာင္ဆီကို ေဒၚခင္ခင္အိက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတာ နားဆင္နုိင္ပါတယ္။

RFA Burmese

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၂ ႏွစ္အရြယ္ မယားပါသမီးကို မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္သူအား ဩစေၾတးလ် ရဲတပ္ဖြဲ႕ဖမ္းဆီး


ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ မယားပါသမီးကို မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအား ရဲတပ္ဖြဲ႕ က ဖမ္းဆီးလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။


အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသား ကို ဆစ္ဒနီေျမာက္ပိုင္း၊ ေကာ့ဖ္ဟာ ဘားစ္အရပ္တြင္ ဖမ္းဆီးကာ ေသာၾကာေန႔တြင္ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈမ်ားျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲမ်ားက ဆိုသည္။ မိန္းကေလးငယ္၏ ပေထြးေတာ္စပ္သူသည္ မိန္းကေလး၏ မိခင္မရွိခ်ိန္၌
မိနစ္ ၂၀ ၾကာမွ် လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ မိန္းက ေလးသည္ ေဆး႐ံုသို႔ တင္ပို႔ခံရေသာ္ လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္တြင္းဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ အသက္ဆံုး႐ွံဳးသြားရွာသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္မူ မိန္းကေလး၏ ပေထြးအား ဖမ္းဆီးခဲ့ သည္။ ၎သည္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲ မႈျဖင့္လည္း သီးျခားစြဲခ်က္တင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ စံုေထာက္အရာရွိ ဒါရန္ဂ်ာမီ ဆန္က “ကေလးမေလးရဲ႕ အစာအိမ္ထိ ထိုးႏွက္ခ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ခံထားရတယ္။ အဲဒီမွာတင္အတြင္းပိုင္းဒဏ္ရာေတြ အမ်ားႀကီးရသြားၿပီး သူကြယ္လြန္ သြားရွာတာပါ။ သူ႔အေျခအေနက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ပဲ ဆိုးရြားသြားခဲ့တယ္။ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ကေလးမေလး ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္” ဟု တရား႐ံုးတြင္ ထြက္ ဆိုခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ အဆိုအရ ကေလးမေလး ၏ မိခင္သည္ ေနအိမ္အျပင္ဘက္သို႔ အခ်ိန္တိုေလးမွ် ထြက္ခြာသြားစဥ္ ယခု တိုက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းဟုသိရသည္။ ပေထြးျဖစ္သူအေနျဖင့္ ယခုသီတင္းပတ္ ကုန္တြင္ စြဲခ်က္တင္မႈႏွင့္ စတင္ရင္ဆုိင္ ရမည္ျဖစ္သည္။

Planet

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ႏွစ္ခါ မ႐ႈံးပါေစနဲ႔


ကုိယ့္ကုိ သူမ်ားက အျပစ္ေျပာလာ၊ ကဲ့ရဲ႔ ရႈတ္ခ်လာ၊ တုိက္ခုိက္ေႏွာက္ယွက္လာတဲ့အခါ အဲဒီအရာေတြအေပၚမွာ လုိက္ခံစားၿပီး တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားမႈေတြ မျဖစ္ပါေစနဲ႔။ ျဖစ္သြားရင္ တုိက္ခုိက္သူေတြရဲ ႔ တုိက္ပဲြမွာ ကုိယ္ကက်႐ႈံးသြားတာပါပဲ။ သူတုိ႔က ကုိယ့္ကုိအဲဒီလုိျဖစ္ေအာင္ တမင္လုပ္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ္ကပါသြားရင္ သူတုိ႔အႏုိင္ရသြားမွာျဖစ္ၿပီး ကုိယ္ကေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႔ခံႏုိင္ရည္ရွိမႈလည္း႐ႈံး၊ သူတုိ႔တုိက္ပဲြမွာလည္း ႐ႈံးသြားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ခါ႐ႈံးသြားေတာ့တာပါ။

တုိက္ခုိက္တဲ…့သူဆုိတာကေတာ့ သူ႔အလုပ္သူလုပ္မွာပါပဲ။ ကုိယ့္ဘက္ကေတာ့ ဘယ္လုိပဲတုိက္တုိက္ ခံႏုိင္ရည္႐ွိေအာင္ ေနလုိက္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိအာ႐ုံ၊ ဘယ္လုိႀကဳံႀကဳံ ကုိယ့္ဘက္က လက္ခံမွျဖစ္တာပါ။ လက္မခံရင္ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ ဆုိပါစုိ႔။ တုိက္ခုိက္သူက စကားနဲ႔တုိက္ခုိက္တဲ့အေပၚမွာ ကုိယ္ကလုိက္ခံစားမိရင္ ဒါဟာ ကုိယ္ကလက္ခံလုိက္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ လက္ခံရင္ လက္ခံတဲ့သူကအ႐ႈံး၊ ၿပီးေတာ့ အဲဒီအာ႐ုံအေပၚမွာ ထပ္ၿပီးခံစားေနမယ္ဆုိရင္လည္း ေနာက္ထပ္တစ္ခါ ထပ္႐ႈံးေတာ့တာေပါ့။

ဒါေၾကာင့္ ဘဝမွာ အခါခါ မ႐ႈံးမိေစဖုိ႔ ႀကဳံလာသမွ် အာ႐ုံေတြမွာ လုိက္ၿပီးမခံစားမိပါေစနဲ႔၊ အက်ိဳးမရွိတဲ့ အရာေတြအေပၚမွာ ဘယ္သူက ဘယ္လုိေပးေပး၊ ဘယ္လုိတုိက္ခုိက္တုိက္ခုိက္ကုိယ့္ဘက္ကေတာ့ လက္မခံမိပါေစနဲ႔၊ မယူမိပါေစနဲ႔။ ယူမိရင္ အပူမိတတ္ၿပီး အပူမိရင္ အတူညွိဖုိ႔လည္း မျဖစ္ေတာ့တာကုိ သတိျပဳဆင္ျခင္လုိ႔ အရွိတရားကုိ အသိတရားနဲ႔ ညွိၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

မေလးမွာ ျမန္မာအလုပ္သမား ၄၀ ေက်ာ္ အဖမ္းခံရတရားမဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေတြ ႐ွင္းလင္းဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့လပိုင္းကစၿပီး မေလး႐ွားအစိုးရက စီမံခ်က္ခ် ေဆာင္႐ြက္လာရာမွာ စေနေန႔ ညဥ့္နက္ပုိင္း အခ်ိန္  ကြာလာလမ္ပူၿမဳိ႕ဆင္ေျခဖုန္းက စားေသာက္ဆိုင္တန္းမွာ ၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးမႈေတြ႐ွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား(၄၀)ေက်ာ္ အဖမ္းခံ လိုက္ရပါတယ္။ အေၾကာင္းစုံကို ကိုဥာဏ္ဝင္းေအာင္က တင္ျပပါမယ္။

ကြာလာလမ္ပူၿမဳိ႕နဲ႔ ၁၂မိုင္အကြာ ဖူေခ်ာင္းအရပ္ေဒသမွာ႐ွိတဲ့ Tesco စူပါမားကက္နားက ညဥ့္နက္ပိုင္းဖြင့္တဲ့ စားေသာက္ဆိုင္တန္းကို မေလးရဲနဲ႔ လ၀က အင္အားစုက ေ႐ွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးရင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ နဲ႔ အျခားႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားေတြကို စေနည သန္းေခါင္ အခ်ိန္မွာ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဖမ္းခံရသူေတြထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမား(၄၀)ေက်ာ္ပါသြားတယ္လို႔ အလုပ္သမားေရး ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကိုလတ္က VOAကို ေျပာပါတယ္။

"ည ၁၂နာရီခြဲမွာ အင္မီဂေရးရွင္းနဲ႔ ရဲေတြ လာဖမ္းသြားတယ္။ လာဖမ္းသြားတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ သူတို႔ ေအာ္ပေရးရွင္းလုပ္တာေပါ့။ အဲ့လာဖမ္းေတာ့ တုိင္ဘားမွာ လုပ္ေနတဲ့ ေရာင္းေနတဲ့ ျမန္မာေတြ ပါသြားတယ္။ အဓိက ဝင္သြားတာကေတာ့ စားေသာက္ဆိုင္ကို ဝင္သြားတာ။ ေလာေလာဆယ္ ျပန္ လြတ္ လာတယ္။ မလာဘူးဆိုတဲ့ သတင္းက က်ေနာ္တုိ႔ ျပန္မရေသးဘူး။ ခန္႔မွန္းေျခ ဘယ္ေလာက္ေလာက္ပါသြားမလဲဆိုေတာ့ ျမန္မာက ၄၀၊ ၅၀ေလာက္ေတာ့ ပါမယ္ခင္ဗ်။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ျမန္မာေတြ စည္တဲ့ေနရာေလဗ်ာ။ တိုင္းရင္းသားေတြ အားလံုးရွိၾကတယ္။"

အဖမ္းဆီးခံရသူေတြရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနကိုေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။ သူတို႔ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ အေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကိုလတ္က ေျပာျပပါတယ္။

"ဘာေတြဆက္ျဖစ္ႏုိင္မလဲဆိုေတာ့၊ UNHCR ကဒ္အတုကိုင္ ထားတဲ့သူေတြ၊ ေလာေလာဆယ္ ကမ့္ထဲကို သြားရမယ္။ ေထာင္သံုးလက်မယ္။ ႀကိမ္ဒဏ္ ပါရင္လည္း ပါမယ္။ အဲ့ဒီ့အထဲမွာ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဘာမွ မရွိဘူးဆိုရင္ ေသခ်ာေပါက္ ကေတာ့ သံုးလနဲ႔ ႀကိမ္ဒဏ္ပါသြားၿပီ။ ဘာ Document မွ မရွိတဲ့ သူေတြအတြက္ကေတာ့ အေျခအေန ေတာ္ေတာ္ဆိုးပါတယ္။ ဒီဟာေတြအားလံုးကို ျမန္မာသံရံုးအေနနဲ႔ စိစစ္ၿပီးေတာ့ ကူညီ  ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နည္းနည္းရွိတာေပါ့။"

အဖမ္းဆီးခံ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအေရးနဲ႔  ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာ သံ႐ုံးဖက္က ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အေနအထားကို ကိုလတ္က ရွင္းျပပါတယ္။

" ဖမ္းသြားၿပီးတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးမွာ သူတို႔က ျပန္ထုတ္ေပးတယ္။ ဒါကလဲ အျပင္ကလူေတြ လုိက္ၿပီး လုပ္မွပါ။ သူတို႔နဲ႔ပတ္သက္ရာ၊ ပတ္သတ္ေၾကာင္း ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္းေတြက လိုက္လုပ္ၿပီး CI သြားေလွ်ာက္ေပးတာတို႔၊ ကိစၥေတြ အားလံုး လုပ္ေပးမွပဲ၊ သူတို႔လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ အတုိင္းအတာရွိပါတယ္။ ဒီမွာရွိေနတဲ့ ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ရွိရင္ ဘာလိုေခၚမလဲ တာဝန္ယူျခင္းဟာ ၅၀% ေတာင္ မရွိပါဘူး ခင္ဗ်ာ။ သံရံုးက တာဝန္မယူတာကိုေျပာတာ။ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီႏုိင္ငံမွာက ေလာေလာဆယ္က ဗီဇာသတ္သတ္ မသတ္သတ္ တစ္လ ကို ပံုမွန္သံုးသိန္းေလာက္ ရွာလို႔ရတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ မရမယ့္အတူတူ သူတို႔က ဒီမွာအဲ့တာေတြကို ခံစားၿပီးေတာ့ ႀကိတ္မိွတ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေနၾကတာ။"

ျမန္မာသံ႐ုံး သေဘာထားကိုသိႏုိင္ဖို႔ VOA ဆက္သြယ္ေပမယ့္ ႐ုံးပိတ္ရက္ျဖစ္ေန တာေၾကာင့္ အဆက္သြယ္မရခဲ့ပါဘူး။ မေလး႐ွားအစိုးရက တရားမ၀င္ အလုပ္သမားေတြ မိမိႏိုင္ငံျပန္ၾကဖို႔နဲ႔ မျပန္ပဲ ႐ွာေတြ႔ခဲ့ရင္ ဖမ္းဆီး အေရးယူမယ္လို႔ ဒီႏွစ္ဆန္းပိုင္းကတည္းက ေၾကညာထားတာပါ။

ဒါေပမယ့္လဲ မေလး႐ွားခရီးသည္ တင္ေလယာဥ္ေပ်ာက္ဆုံးခ်ိန္ ကစလို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ ႐ွာေဖြဖမ္းဆီးမႈ ေခတၱရပ္တန္႔သြားခဲ့ၿပီး အခုရက္ပိုင္းေတြမွာ အဖမ္းအဆီးေတြ ေပၚလာေနတာပါ။

အလုပ္ပြဲစားကတဆင့္ CALLING ဆိုတဲ့အစီအစဥ္နဲ႔ မေလး႐ွားမွာ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ေနသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား (၁)သိန္းခြဲ ၀န္းက်င္ေလာက္႐ွိၿပီး ၊ တရား၀င္ေရာ တရားမ၀င္ပါ အားလုံးစုစုေပါင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၃သိန္း နီးပါး မေလး႐ွားႏိုင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတယ္လို႔ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္႐ွားသူေတြက ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။

VOA

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဝန္ထမ္းအိမ္ခန္းခ တိုးမည့္အႀကံ သမၼတထံ စာတင္မည္


ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္က သုဝဏၰ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာေတြကို အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနက  အိမ္လခေတြတိုးျမွင့္ ေကာက္ခံမယ့္ကိစၥကို ဆိုင္းငံ့ေျဖရွင္းေပးဖို႔  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆီ လက္မွတ္ေရးထိုး တင္ျပသြားမယ္လို႔  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ ဥကၠဌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညႊန္႔က  ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕ခံေတြ ဒီေန႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာ လခတုိးျမွင့္ေကာက္ခံမယ့္ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ၿမိဳ႕ခံေတြက အကူအညီေတာင္း ခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ သူ႔အေနနဲ႔ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္ အေျခအေနကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က အခုလိုေျပာပါတယ္။

” သုဝဏၰ ၂၄၊၂၅၊၂၉ ရပ္ကြက္ လူထုရဲ႕ဆႏၵအတိုင္း အိမ္ခန္းငွားခႏွႈန္းထား အသစ္ျပင္ဆင္ေတာင္းခံမွႈ ကို သေဘာမတူဘူးကန္႔ကြက္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ရယ္ အခု သူတို႔လက္ရွိေနထိုင္ေနတဲ့ လုပ္အားေပး ၿပီးေတာ့ပဲ ရတဲ့အခန္း တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေပးဖို႔ သူတို႔ဆႏၵအတိုင္း လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ဝန္ႀကီးကို တင္ျပမယ္၊ပါတီဥကၠဌေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကို တင္ျပမယ္၊အဲ့ဒီတင္ျပတဲ့ ရလဒ္ေပၚမွာမူတည္ ၿပီးေတာ့ သုဝဏၰလူထုရဲ႕ဆႏၵအတိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမယ္”

အဲ့ဒီသုဝဏၰဝန္ထမ္းအိမ္ယာေတြကို ၁၉၆၆ ခုႏွစ္က စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရ ဝန္ထမ္းေတြကို အိမ္ခန္းငွားခ ၂၇ က်ပ္နဲ႔ ငွားရမ္းခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနက အစိုးရဝန္ထမ္းအိမ္ယာေတြက အခန္းခေတြကို က်ပ္ ေလးေထာင္ကေန ငါးေထာင္အထိ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံမယ္လို႔ စာထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္က သုဝဏၰ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာေတြကို အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနက  အိမ္လခေတြတိုးျမွင့္ ေကာက္ခံမယ့္ကိစၥကို ဆိုင္းငံ့ေျဖရွင္းေပးဖို႔  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆီ လက္မွတ္ေရးထိုး တင္ျပသြားမယ္လို႔  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ ဥကၠဌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညႊန္႔က  ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕ခံေတြ ဒီေန႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာ လခတုိးျမွင့္ေကာက္ခံမယ့္ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ၿမိဳ႔ခံေတြက အကူအညီေတာင္းခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ သူ႔အေနနဲ႔ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္ အေျခအေနကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က အခုလိုေျပာပါတယ္။

” သုဝဏၰ ၂၄၊၂၅၊၂၉ ရပ္ကြက္ လူထုရဲ႕ဆႏၵအတိုင္း အိမ္ခန္းငွားခႏွႈန္းထား အသစ္ျပင္ဆင္ေတာင္းခံမွႈကို သေဘာမတူဘူးကန္႔ကြက္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ရယ္ အခု သူတို႔လက္ရွိေနထိုင္ေနတဲ့ လုပ္အားေပးၿပီးေတာ့ပဲ ရတဲ့အခန္း တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေပးဖို႔ သူတို႔ဆႏၵအတိုင္း လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ဝန္ႀကီးကိုတင္ျပမယ္၊ပါတီဥကၠဌေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကို တင္ျပမယ္၊အဲ့ဒီတင္ျပတဲ့ ရလဒ္ေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့ သုဝဏၰလူထုရဲ႕ဆႏၵအတိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္”

အဲ့ဒီသုဝဏၰဝန္ထမ္းအိမ္ယာေတြကို ၁၉၆၆ ခုႏွစ္က စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြကို အိမ္ခန္းငွားခ ၂၇ က်ပ္နဲ႔ ငွားရမ္းခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနက အစိုးရဝန္ထမ္းအိမ္ယာေတြက အခန္းခေတြကို က်ပ္ ေလးေထာင္ကေန ငါးေထာင္အထိ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံမယ္လို႔ စာထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 RFA

အျပည့္အစုံသုိ႔ »