အမွားမျပင္ ေနာင္မၾကဥ္သည့္ ျမန္မာလက္နက္ဘုရင္ စက္႐ံုေနရာကို ႐ိုက္ကူးထားေသာ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံု

 သူ႔ကုိ ဘယ္ဘက္က ၾကည့္ၾကည့္ မေကာင္းသူ တစ္ဦးဟု သတ္မွတ္ ႏုိင္သည္။ သူက ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌး ျဖစ္သည္။ သူ႔မိခင္ကေတာ့ သူ႔ကုိ ခ်စ္ခင္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဌာနက သူ႔ကုိ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူ ထားသည္။

ဘားရက္အိုဘားမားအစုိးရ အဖြဲ႕က ျမန္မာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အရပ္သားအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသုိ႔ ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ေပးေနေသာ္လည္း ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေနေသာ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိမူ ႁခြင္းခ်က္ထားေလ၏။

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌး က ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကာကြယ္ေရး စစ္လက္နက္ ပစၥည္းၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ အစိုးရပုိင္ စစ္လက္နက္ စက္႐ံုေပါင္းႏွစ္ဒါဇင္ေက်ာ္၊ ႏုိင္ငံျခားမွ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဘဏ္ စာရင္းမ်ား၊ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွင့္ ဒံုးက်ည္အပါအဝင္ အျခား ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ေနသည့္ အစုိးရပုိင္လုပ္ငန္းဟု ဆုိသည္။ ျမန္မာက အကယ္၍သာ ဒီမုိက ေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ မည္ဆုိပါလွ်င္ ဤပုဂၢိဳလ္လိုလူမ်ိဳး ကုိ ဖယ္ရွားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ ရာတြင္ ဤျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာ ကေတာ့ အေမရိကန္က ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌးကုိ ပိတ္ဆို႔အေရးယူေနေသာ္လည္း၊ ျမန္မာ အစုိးရက ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈကုိ အဆံုးသတ္မည္ဟု ကတိျပဳထားေသာ္လည္း သူ၏ အင္ပါယာက ပို၍ပုိ၍ ႀကီးမားလာေနသည္။

သို႔ေသာ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးက လူဆိုးတစ္ဦး ဟုတ္၊ မဟုတ္ဆိုသည္ကုိ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန  ေျပာစကားႏွင့္ အတည္ယူလုိ႔ေတာ့ မရပါ။ ေပါက္ၿမိဳ႕အနီး ေလးပင္ႏုိင္ရြာေလးတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားကုိ ေမးၾကည့္ၾကပါ။ တစ္ေန႔တြင္ စစ္တပ္က ေရာက္လာၿပီး သူတို႔၏လယ္မ်ားကိုသိမ္း၊ ရြာလွန္ၿပီး စက္႐ံုႀကီးတစ္ခုကုိ တည္ပါသည္။ ယင္းမွာ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌး၏ ႏွစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ေသာ စစ္လက္နက္ စက္႐ံုအင္ပါယာႀကီးထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ယင္းအေၾကာင္းအရာအား လံုးကို ယူနတီဂ်ာနယ္တြင္ ဖတ္ ႐ႈႏုိင္သည္။ ၎သတင္းေထာက္ မ်ားက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ ရြာသားမ်ားကုိေမးျမန္း၊ စက္႐ံု အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ယူခဲ့သည္။ စာဖတ္သူမ်ား ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖတ္႐ႈၿပီးျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ ေသာ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္း ေဌးက ယင္းသို႔ စပ္စပ္စုစု စိစစ္ ျခင္းကို ႏွစ္သက္ပံုမရပါ။ ျမန္မာ အစုိးရက သတင္းေထာက္ေလး ဦးႏွင့္ ဂ်ာနယ္တိုက္ပုိင္ရွင္ကို အစုိးရလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အလ်င္အျမန္ဖမ္းဆီးလုိက္သည္။ ဂ်ာနယ္အားလံုးကိုလည္းသိမ္းဆည္းလုိက္သည္။ သတင္းသမားငါးဦးတို႔  ေထာင္တြင္းမွာ ရွိေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

အေမရိကန္အစုိးရက ျမန္ မာႏုိင္ငံတြင္ ပြင့္လင္းေသာ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲလာမည္ဟူသည့္ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဆက္ ဆံခဲ့သည္။

စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေလွ်ာ့ ခ်ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ဆင္ဆာ ျဖတ္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ေပါ့ရန္ႏွင့္ အ တုိက္အခံမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္တို႔ ပါဝင္သလို ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ားက ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျဖတ္ေတာက္ရမည္ လည္းျဖစ္သည္။ အိုဘားမားအစုိးရက ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ ဆံေရးႏွင့္ တရားမ၀င္လက္နက္ စီမံခ်က္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္မည္ ဆုိပါက ကတိက၀တ္မ်ားကို လုိလုိလားလား လက္ခံခ်င္ၾကသည္။ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္  ဒုံးက်ည္ ေရာင္း၀ယ္ေရးျဖစ္ေစ (သုိ႔မ ဟုတ္) အႏုျမဴနည္းပညာကို ျမန္ မာက စိတ္၀င္စားေနသည္ဆုိ သည့္ အေျဖမသိသည့္ ေမးခြန္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊မည္ သို႔ေသာ အဏုျမဴႏွင့္ လူမ်ားကုိအ စုလုိက္အၿပဳံလုိက္ ေသေစေသာ လက္နက္မျပန္႔ပြားေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကိုမဆုိ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖရွင္း ႏုိင္မည္ဟု အေမရိကန္အရာရွိ မ်ားက ယုံၾကည္ခဲ့ၾက၍ျဖစ္သည္။

ေပါက္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္က အိမ္ျဖဴ ေတာ္ မွားယြင္းေနေၾကာင္း ၫႊန္ ျပေနသည္။  ကာကြယ္ေရးစစ္ လက္နက္စက္႐ုံက ျပည္သူမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ားကို သူတုိ႔စက္႐ုံအ တြက္ သိမ္းယူေနသ၍ အစုိးရက စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ ေလ့လာစိစစ္ မႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏုိင္ေရးအတြက္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ဖမ္းဆီး ေနသမွ် ကာလပတ္လုံး ျမန္မာႏုိင္ ငံတြင္ ပြင့္လင္းေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခု အျမစ္မတြယ္ႏုိင္ ပါ။

ေပါက္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ ျဖစ္ပြား သြားေသာ ဇာတ္လမ္းက  စိတ္၀င္ စားစရာေကာင္းလွသည္။  ေဖ ေဖာ္၀ါရီလက ယူနတီက ေပါက္ ၿမိဳ႕အနီးရွိသူမ်ားကို ေမးျမန္းၿပီး သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရး သားခဲ့သည္။ သူတုိ႔က ယင္းေန ရာက ထူးျခားေနေၾကာင္း ေျပာဆုိ သည္။ လုံၿခဳံေရးတင္းက်ပ္စြာခ် ထားသည္။ စစ္တပ္အထက္ပုိင္း ပုဂၢဳိလ္ႀကီးမ်ား လာေရာက္ၾကည့္ ႐ႈၾကသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို ခန္႔ထားလုပ္ကုိင္သည္။ သူတုိ႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္း သြားျခင္းေၾကာင့္ သူတုိ႔မေက်မ နပ္ျဖစ္သည္ကေတာ့ မွန္ပါသည္။ ယူနတီသတင္းသမားမ်ားကို ဖမ္း ဆီးလုိက္ျခင္း၊ ယင္းေဆာင္းပါးပါ ဂ်ာနယ္မ်ားကို သိမ္းဆည္းလုိက္ ျခင္းတုိ႔ႏွင့္  စပ္လ်ဥ္းၿပီးဓာတ္ပုံ မ်ားႏွင့္တကြ  ေဖာ္ျပထားေသာ ယင္းသတင္းေဆာင္းပါးကို ႏုိင္ငံတကာက  စိတ္၀င္စားလာၾကသည္။ အစုိးရကလည္း ယင္းေနရာသည္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္  ပတ္သက္ေသာ ေနရာအျဖစ္ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္မူအတိအက် ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ သာမန္စက္႐ုံတစ္ခုအျဖစ္ ဆုိျပန္သည္။

Foreign Policy က ၀ယ္ယူ ခဲ့သည့္ ၿဂဳိဟ္တုပုံတစ္ပုံအရ ယင္းစက္႐ုံကုိ ရွာေဖြၿပီး ေလ့လာႏုိင္ခဲ့သည္။ အရြယ္အစားက အံၾသဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ ေသခ်ာ တာကေတာ့ သာမန္စက္႐ုံတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ (အဏုျမဴလက္နက္မျပန္႔ပြားေရးစင္တာက ယင္းဓာတ္ပုံကို အေျချပဳၿပီး ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္အျပည့္အစုံကို ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။)

ဓာတ္ပုံက ရြာသားမ်ားေျပာ ျပသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အ လက္မ်ား မွန္ကန္ေနေၾကာင္း ျပ ဆုိေနသည္။ အဓိက၀င္ေပါက္အ ပါအ၀င္  လုံၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားက ေၾကာက္စရာလန္႔စ ရာပင္ျဖစ္သည္။ VIP ပုဂၢဳိလ္မ်ား ကို လက္ခံရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ ေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ ေတြ႕ရ သည့္ ရဟတ္ယာဥ္ရပ္ရန္ေနရာ ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာအလုပ္  သမားမ်ားအတြက္ ေနထုိင္ရန္ ေန အိမ္မ်ားအျပင္ အျခားကာကြယ္ ေရး စစ္လက္နက္စက္႐ုံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအ တြက္ ေဆာက္လုပ္ျပင္ဆင္ထား သည့္ တန္းလ်ားပုံစံအေဆာက္အ အုံမ်ားကိုလည္း ပုံတြင္ေတြ႕ရ သည္။ ေလးပင္ႏုိင္ရြာကို  ယင္းစက္႐ုံအနီး၀န္းက်င္ႏွင့္ မကင္းလြတ္သည့္အတြက္ ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒသခံမ်ား ေျပာၾကားခ်က္ အခ်ဳိ႕ကုိေတာ့ အကဲျဖတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။

သူတုိ႔က ယင္းစက္႐ုံမွ ဓာ တုလက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္သည္ ဟု ဆုိၾကသည္။ ယူနတီကလည္း ယင္းစက္႐ုံ၀င္းအတြင္း ဒုံးက်ည္ ေတြ႕ရွိရသည္ဆုိသည့္ ေဒသခံ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ေျပာဆုိသည့္အ တိုင္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၿဂဳိိဟ္တုပုံကုိ ၾကည့္႐ုံႏွင့္ ဓာတု လက္နက္စက္႐ုံျဖစ္ေၾကာင္း တပ္ အပ္ေသခ်ာေျပာရန္ အလြန္ခက္ခဲ ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စက္႐ုံ၀င္းအရြယ္အစားႏွင့္ ေနရာအေနအထား ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တျခားေန ရာမ်ားတြင္ ျမင္ရသကဲ့သို႔ သာမန္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းစက္႐ုံံ ျဖစ္ ဟန္မတူပါ။ ယင္း၀င္းအတြင္း တြင္ ႀကီးမားလွေသာ ဂုိေဒါင္ႀကီး ငါးခုရွိၿပီး အက်ယ္အ၀န္းမွာ စတု ရန္းမီတာ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိပါ သည္။

ဓာတုလက္နက္ ထုတ္လုပ္ သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္က ျမန္ မာသည္ ဓာတုလက္နက္ဆုိင္ရာ ပဋိညာဥ္စာတမ္း သေဘာတူညီ ခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ က တိျပဳခ်က္အေပၚ ေဆြးေႏြးေျပာ ဆုိရန္ လုံေလာက္ေနပါသည္။ ျမန္မာက ၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္ သ ေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရး ထုိးခဲ့ေသာ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခု ေက်ာ္လာသည့္တုိင္ေအာင္ အ တည္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွး ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာက က တိက၀တ္မ်ားကို ဆက္လက္ေပး ေနပါသည္။ ဓာတုလက္နက္ဆုိင္ ရာ သေဘာတူညီခ်က္ CWC ၏ နည္းပညာဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လတြင္ လက္ခံဖိတ္ၾကားၿပီး ၿပီးခဲ့ သည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာအ စုိးရ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္က ယင္းသ ေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရး ထုိးရန္ ဆက္လက္ျပင္ဆင္ေနပါ ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယခုစြပ္စြဲခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ သူကပင္ ဆက္လက္၍ အဆုိပါ ကတိက၀တ္ကို ထပ္ေပးျပန္သည္။

CWC ဓာတုလက္နက္ဆုိင္ ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရန္အတြက္ ေၾကညာ ခ်က္မ်ား၊ လုိအပ္သည့္ ဥပေဒ ေရးရာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳ လုပ္ရန္ အခ်ိန္ယူရသည္မွာ မွန္ပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္ျမန္မာက ယင္းသုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ဆြဲေနပံုရသည္။ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးလုိက္ၿပီဆုိလွ်င္ အစုိးရအ ေနႏွင့္ CWC ဓာတုလက္နက္ဆုိင္ ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ၎ တို႔၏ ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကုိ ရက္ ၃၀ အတြင္း အားလံုးကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရ မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္မ်ားအားလံုးကုိ စစ္ ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိ ျပန္ လည္ စိစစ္ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားကုိ လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ေဒသခံမ်ားက ယင္းေနရာ မွ ႏုိင္ငံျခားအလုပ္သမားမ်ား သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ ယင္း အခ်က္ကုိ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံုျဖင့္ အတည္မျပဳႏုိင္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းေနရာသည္ မင္းဘူးအနီးရိွ အျခားကာကြယ္ေရးပစၥည္း စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ အေတာ္တူညီေနသည္။ ယင္းစက္႐ံုကုိ ေျမာက္ကုိရီးယားက ေထာက္ပံ့ကူညီထားသည္ဟု အေမရိကန္က ယူဆထားၿပီး အမ်ိဳးအစားမသိရသည့္ ဒံုးက်ည္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္သည္ဟုဆို သည္။ အဆိုပါစက္႐ံု၀င္းႏွစ္ခုလံုး၏ အသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားက ထပ္တူျဖစ္ေနရာတြင္ လံုၿခံဳေရးဂိတ္မ်ားႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ဆင္းသည့္ေနရာသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မဟုတ္သည့္ တန္းလ်ားမ်ား၏ ပံုကလည္း တူညီေနျပန္သည္။

ဤအခ်က္က ေျမာက္ကုိရီး ယားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးစက္မႈဌာန တို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးတည္ရိွ ေနေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးေနသည္။ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္း ေဌးက ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္အတူ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ၿပံဳယမ္းကို သြားေရာက္ခ့ဲသည္။  သူ၏ ကုိရီးယားဘာသာစကားက ဘာသာျပန္ေပးႏုိင္သည့္ အဆင့္ရိွသည္ဟု ဆုိသည္။ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌးက ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားအရာရိွမ်ားႏွင့္ ေဘဂ်င္းတြင္ ေတြ႕ဆံုသည့္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ကုန္သြယ္သည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ဘဏ္စာရင္းကုိလည္း စင္ကာပူတြင္ သူက ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ထားရိွသည္ဟုဆိုသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အဘယ္ေၾကာင့္ သူ႔ကုိ သီးျခားခဲြထုတ္ၿပီး ပိတ္ဆို႔အေရးယူထားသည္ဆုိသည္ကုိ နားလည္ရန္မခက္ခဲပါ။

အံ့ၾသစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္ကမူ ကာကြယ္ေရးစစ္လက္နက္စက္႐ံုဌာနက တုိးခ်ဲ႕လာေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေပါက္ၿမိဳ႕အနီးက စက္႐ံု၀င္းက အေတာ္ႀကီးမားၿပီး အသစ္စက္စက္ျဖစ္သည္။ ကပစက စက္႐ံုသစ္အမ်ားအျပားကုိ ေဆာက္လုပ္ေနၿပီး လက္ရိွ တည္ရိွေနေသာ စစ္လက္နက္စက္႐ံုမ်ားကုိလည္း ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္း၊ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။ ေပါက္အနီးမွ စက္႐ံုသည္ ပင္လယ္ေအာက္ေရခဲေတာင္ႀကီး၏ ေရေပၚတြင္ေပၚထြက္သည့္ ထိပ္ဖ်ားပုိင္းေလးမွ်သာျဖစ္သည္။

ဤအျဖစ္သည္ အုိဘားမား အစုိးရက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ တရားမဝင္ စီမံခ်က္မ်ား ရပ္တန္႔ပါမည္ဆုိ သည့္ ျမန္မာက သေဘာတူညီ ထားခ်က္ မဟုတ္ပါ။ ယင္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ရမည့္အစား ကပစက ပို ၍ပုိ၍ ႀကီးမားလာ၊ ခ်မ္းသာလာ၊ အင္အားႀကီးမားလာေနသည္။ စပ္စုေသာ သတင္းေထာက္မ်ား က လုိက္လံစံုစမ္းသတင္းရယူ ျခင္းမ်ား၊ ေနအိမ္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရေသာ လယ္သမားမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း မ်ား လုပ္လာသည့္အခါ ယင္းသုိ႔ စပ္စုမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္အတြက္ ဖိႏွိပ္သည့္ စနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးက အသက္ဝင္ လႈပ္ရွားလာေတာ့ သည္။ ဤလုပ္ရပ္သည္ ဒီမုိက ရက္တစ္ ပြင့္လင္းသည့္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ သည္။

အဏုျမဴလက္နက္ ျပန္႔ပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ စိုးရိမ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အရပ္သားတစ္ ပုိင္း အစိုးရ အသြင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ အုိဘားမားအစုိးရက ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ မွန္ ေကာင္းမွန္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေတြ႕ေနရ သည့္ အခ်က္ကေတာ့ ေနာက္ ထပ္လွမ္းမည့္ ေျခလွမ္းရပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာကို ႏုိင္ငံတကာ အဏုျမဴလက္နက္မျပန္႔ပြားေရး ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အဆင့္မ်ားကို လုိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမရွိလွ်င္ ယခုလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားက ဆက္လက္တည္တံ့ႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ ဒီမုိကေရစီက်သည့္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းတစ္ရပ္သည္ နာမည္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဖို႔ လိုပါမည္ဆုိလွ်င္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးလုိ လူမ်ိဳးႏွင့္ ကပစကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းကို တာဝန္ခံမႈ ရွိေစရမည္ျဖစ္ေပသည္။

(Foreign Policy Magazine ပါ Jeffrey Lewis ႏွင့္ Catherine Dill တို႔၏ Myanmar--- ေဆာင္းပါးကုိ ခင္ေမေဇာ္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

 Author: ခင္ေမေဇာ္ (ဝါရွင္တန္ဒီစီ)
 7DAY DAILY
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ရန္ကုန္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ အခ်က္သံုးခ်က္ အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္သင့္ဟု JICA အႀကံျပဳ


ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၂

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္တြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ခရီးသြားလာေရး လြယ္ကူေစရန္ BRT စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ျခင္း ဟူသည့္ အခ်က္သုံးခ်က္ကို အျမန္ဆုံး ျပဳျပင္သင့္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီ JICA ၏ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ျပ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ Mr.TaKashi Shoyama က အႀကံျပဳသည္။

ေမလ ၁၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ Asia Plaza တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Yangon Urban Transport Master Plan ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

သီးသန္႔လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ဘတ္စ္ကားမ်ား ေျပးဆြဲသည့္ BRT (BUS Rapid Transit) Network စနစ္ကို က်င့္သုံးပါက ခရီးသြားလာရ လြယ္ကူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းေပၚတြင္ ယာဥ္မ်ား ရပ္နားထားမႈမ်ားေၾကာင့္ လမ္းယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ကားပါကင္ ေနရာအသစ္မ်ား ထားရွိေပးရန္ လိုေၾကာင္း၊ အလားတူ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ျပ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း JICA က ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါအဖြဲ႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မွာ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း၊ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားမွာ ယာဥ္အစီးေရ မ်ားျပားလာျခင္း၊ စည္းကမ္းမဲ့ယာဥ္ မ်ားျပားလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္၍ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ မ.ထ.သ အဖြဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေျဖရွင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ခင္က ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္သူေတြ သြားလာရ အဆင္ေျပေအာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က ပုဂၢလိက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စနစ္တက် ေျပးဆြဲေရး ဥပေဒကို ေရးဆြဲၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။ မၾကာခင္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္မွာ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ ဘတ္စ္ကား စီးနင္း အသုံးျပဳသူ ၄၉ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ အသုံးျပဳသူ ၈ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ TAXI အငွားယာဥ္ အသုံးျပဳသူ ၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အသုံးျပဳသူ ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စက္ဘီးစီးနင္းသူ ၂၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကုန္တင္ယာဥ္ အသုံးျပဳသူ ၁ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရထားစီးနင္းသူ ၁ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရေၾကာင္းခရီး အသုံးျပဳသူ ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အျခားခရီးသြား ၀ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း JICA က ထုတ္ျပန္သည္။

The Voice Weekly

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဧရာ၀တီျမစ္ေအာက္ပုိင္းေဒသမ်ား ျမစ္ေရတစ္ရွိန္ထုိးျမင့္တက္ႏုိင္ (ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနံေဘးတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေနအိမ္တစ္လံုးအားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ညီညီေဇာ္)
  ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၁၁ရက္ ၌တစ္ေန႔တည္း ၁၃ေပခန္႔အထိ ျမင့္ တက္လာၿပီး  ျမစ္ျဖတ္သန္းရာ ေအာက္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္  ျမစ္ေရတစ္ရွိန္ထုိးျမင့္တက္လာႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာေဒသတာ ၀န္ရွိသူမ်ားမွတစ္ဆင့္ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံအထက္အစြန္း ပုိင္းျပည္တြင္းေရာ၊ ျပည္ပမွာေရာမုိးကအဆက္မျပတ္ရြာေနေတာ့ ရြာသမွ်မုုိးက ဧရာ၀တီျမစ္ထဲ စီး၀င္တာ။ တက္လာတဲ့ ျမစ္ေရက ေအာက္ဘက္ကို တစ္ရွိန္ထုိးစီးလာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရယာဥ္ေတြနဲ႔ ျမစ္ေဘးမွာ ေနသူေတြကို သတိေပးခ်က္ထုတ္ထား ပါတယ္’’ဟု မုိး/ဇလဌာန ျမစ္ေရခန္႔မွန္းေရးဌာနဦးစီးအရာရွိ ဦး၀င္းေမာ္ကေျပာသည္။

 ေမလ၁၁ရက္ တစ္ရက္တည္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ဧရာ၀တီ ျမစ္ေရ ၁၃ေပအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ျမစ္ေအာက္ပုိင္းၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ သည့္ ဗန္းေမာ္၊ ကသာ၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကုိင္း၊ ပခုကၠဴ၊ ေညာင္ဦး၊ ေခ်ာက္၊ မင္းဘူး၊ မေကြး၊ ေအာင္ လံ၊ျပည္၊ ဆိတ္ျဖဴ၊ ဟသၤာတႏွင့္ဇ လြန္တုိ႔တြင္ ၇ ေပမွ ၁၀ေပခန္႔အထိ တစ္ေန႔ခ်င္းအလုိက္အဆင့္ဆင့္ျမင့္တက္လာႏုိင္သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း သြားလာေနေသာ ေရယာဥ္ႏွင့္ သေဘၤာမ်ား၊ ျမစ္ကမ္းေဘးရွိ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ား၊ ကြၽန္းမ်ားတြင္ေနထုိင္ေသာ ေဒသခံမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွတစ္ဆင့္သတိေပးထားေၾကာင္း မုိး/ဇလဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

 ‘‘ျမစ္အထက္ကေန ဆင္း လာတာေၾကာင့္   ျမစ္ႀကီးနား ေအာက္မွာရွိတဲ့ ဗန္းေမာ္နဲ႔ကသာ ၿမိဳ႕မွာ ဒီေန႔တစ္ေန႔တည္း ၁၀ေပ နဲ႔ ၈ေပအထိတက္လာၿပီ။ အ ထက္ပုိင္းက တခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕ေတြမွာ မုိး ေလ၀သစခန္းမရွိေသးလုိ႔ ဘယ္ ေလာက္အထိ မုိးရြာေနလဲဆုိတာမတုိင္းတာႏုိင္ဘူး။ ဒီရက္ပုိင္း ဧရာ၀တီျမစ္ေရကုိေတာ့ သတိျပဳဖုိ႔လုိတယ္’’ဟု  ဦး၀င္းေမာ္က ေမလ၁၂ရက္ကေျပာသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ျဖတ္သန္းသြား သည့္ ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္လည္း ျမစ္ ကမ္းနံေဘးေသာင္ခုံမ်ားတြင္ တဲ ထုိး၍ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္တံ ငါလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားစြာရွိ ၿပီး ျမစ္ေရႀကီးမည့္ သတိေပးခ်က္ ကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သတိေပးထားေၾကာင္း ဟသၤာတခ႐ုိင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစန္းေဌးက ေျပာသည္။

 ယခုရက္ပုိင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ရြာသြန္းေသာမုိးသည္ မုတ္သုံမုိးေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ ျပင္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ မုန္တုိင္း ငယ္မ်ား၏ အရွိန္ေၾကာင့္ျဖစ္ ေၾကာင္း  မုိးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာ ၾကားသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ လက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ စစ္တ ေကာင္းသုိ႔ ၀င္မည့္ မုန္တုိင္းသည္ပင္လယ္ေအာ္တြင္ အင္အားေကာင္းေကာင္းႏွင့္ တိုက္ခတ္ေနစဥ္ယင္းမုန္တုိင္း၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအထက္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခဲ့သည္။ ယင္းမုိးေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ မုန္းေခ်ာင္းအတြင္းသုိ႔ ေတာင္က်ေရမ်ား႐ုတ္တရက္စီး၀င္ကာ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ပခုကၠဴခ႐ုိင္ရွိ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ျမစ္ကမ္းနံေဘးေနေက်းရြာေဒသခံမ်ား၏ အိမ္မ်ားေရစီးႏွင့္ေမ်ာပါခဲ့ရသည္။ လူေသဆုံး မႈအခ်ဳိ႕ရွိခဲ့ၿပီး ေဒသခံလူဦးေရသုံးေသာင္းနီးပါး  ေရေဘးသင့္ခဲ့သည္။

 Author: ေအာင္သစ္လြင္

 7DAY DAILYအျပည့္အစုံသုိ႔ »

ရာသီအကူူးအေျပာင္းတြင္ ဖ်ားနာသည့္ ကေလးငယ္အခ်ဳိ႕၌ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးလကၡဏာမ်ား စတင္ေတြ႕ရွိေနဟုဆို


(သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေထြေထြေရာဂါကုေဆးခန္းတြင္ ေဆးခန္းျပသေနသည့္ ကေလးငယ္တစ္ဦးအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ေအာင္မ်ဳိးသန္႔))


ရာသီအကူးအေျပာင္းကာလတြင္ အရြယ္မေရြး အပူလွ်ပ္ျခင္း၊ တုပ္ေကြးျဖစ္ျခင္းမ်ားအျပင္ ဖ်ားနာသည့္ကေလးငယ္အခ်ဳိ႕၌ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို စတင္ေတြ႕ရွိေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္မ်ားထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိကာလသည္ ေႏြအကုန္မိုးအကူးကာလျဖစ္ေနၿပီး ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ျဖစ္တတ္သည့္ ဖ်ားနာျခင္း၊ တုပ္ေကြးျဖစ္ျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ မိုးရြာသြန္းၿပီး ေရက်န္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျခင္မ်ားေပါက္ဖြားလာၿပီး ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ေန႔အပူခ်ိန္ရဲ႕ ျပင္းတဲ့အရွိန္က က်န္ေနေသးၿပီး မိုးကဆက္တိုက္မ်ားမ်ား မရြာေသးတဲ့အတြက္ ရာသီအကူးအေျပာင္းေၾကာင့္ ဖ်ားနာတာ တုပ္ေကြးျဖစ္တာကေတာ့ ရွိေနတာေပါ့။ ရြာသမွ်မိုးေရက ရပ္ကြက္ေတြထဲမွာ သိၾကတဲ့အတိုင္း အိုင္ၿပီးက်န္ခဲ့တယ္။ ေရစီးေရလာမေကာင္းေတာ့ ျခင္ေတြေပါက္လာတယ္။ ဒီကတစ္ဆင့္ ကေလးေတြမွာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေတြျဖစ္လာတယ္။ အရင္လေတြကလည္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြးလူနာေတြ တစ္ဦးစႏွစ္ဦးစရွိေပမယ့္ အခုမိုးရြာတဲ့တစ္ရက္ႏွစ္ရက္အတြင္းမွာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး သံသယလူနာေတြ ေတြ႕ေတြ႕လာရတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကလည္း ေရာဂါျဖစ္ႏႈန္းက သိသိသာသာျမင့္တက္ခဲ့တဲ့အတြက္ သတိျပဳဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္" ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္းမွ ေဒါက္တာစည္သူက ေျပာျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူဦးေရ ၂၀၀၀၀ နီးပါး၊ ေသဆံုးသူဦးေရ ၈၀ ေက်ာ္အထိရွိခဲ့ၿပီး ကပ္ေရာဂါအသြင္ျဖစ္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ ၄၅၅၁ ဦး၊ ေသဆံုးသူဦးေရ ၃၂ ဦးအထိရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေသဆံုးသူဦးေရ ေျခာက္ဆေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားမႈျမင့္မားသည့္ ေဒသမ်ားမွာ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ ျဖစ္သည္။Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ့အစည္းအေဝးမွာ အမ်ိုးသမီးေတြ သတင္းယူခြင့္မရ နွစ္ေပါင္း ၁၉နွစ္ ျကာျပီးမွ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ့ အစည္းအေဝး ျပန္လည္ က်င္းပနိုင္ခဲ့
 ရန္ကုန္ျမို့ ကမၻာေအး ကုန္းေျမ မဟာ ပါသာဏ လိုဏ္ဂူေတာ္မွာ က်င္းပေနတဲ့ ပဉၥမအျကိမ္ေျမာက္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ့ အစည္းအေဝးမွာ အမ်ိုးသမီး သတင္းေထာက္ေတြ သတင္းယူခြင့္ကို ကန့္သတ္ထားပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ ဂိုဏ္း ၉ ဂိုဏ္းက သံဃာေတာ္ ၂၅၀ဝေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဒီအစည္းအေဝးမွာ သံဃာ့ နာယက သက္တမ္း၊ သံဃာ့ အဖြဲ့အစည္းေတြ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံ စည္းမ်ဉ္းေတြနဲ့ သံဃာေတာ္မ်ား ဆိုင္ရာ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို့ ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေနြးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီထဲမွာ အခ်ိန္အခါ အရ ေပၚေပါက္လာတဲ့ သံဃာ အဖြဲ့အစည္းေတြကို နိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့ မဟာ နာယက အဖြဲ့က အသိအမွတ္ ျပုနိုင္ဖို့ ကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဆြးေနြးမွာ ျဖစ္တယ္လို့ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာတဲ့ သံဃာ့ မဟာ နာယက အဖြဲ့က ဆရာေတာ္ ဦးနနၵသာရ က မိန့္ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစု ရွိတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ သံဃာ အစည္းအေဝး က်င္းပရာ ခန္းမထဲကို မီဒီယာစံုက သတင္း ဝင္ယူခြင့္ ရျကေပမယ့္ ဒီထဲမွာ အမ်ိုးသမီး သတင္းေထာက္ ေတြေတာ့ ဝင္ခြင့္ မရခဲ့ပါဘူး။

သံဃာေတာ္ေတြဘက္ကေတာ့ ဒါနဲ့ ပတ္သက္ျပီး သူတို့လည္း ေကာင္းေကာင္း မသိဘူးလို့ ဆိုျကပါတယ္။

မီဒီယာ မွတ္ပံုတင္ရာမွာ လက္ခံခဲ့ေပမယ့္ တကယ္တမ္း သတင္းယူတဲ့ အခါမွာေတာ့ ကန့္သတ္ခံခဲ့ရတယ္လို့ အစည္းအေဝးမွာ သတင္းယူခြင့္ မရခဲ့တဲ့ အမ်ိုးသမီး သတင္းေထာက္ ေတြက ဘီဘီစီကို ေျပာျပပါတယ္။

ျမန္မာ ဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ယက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးလည္းျဖစ္ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ အဖြဲ့ဝင္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္တဲ့ ဦးျမင့္ေက်ာ္ ကေတာ့ သတင္းရယူရာမွာ အမ်ိုးသမီး၊ အမ်ိုးသား ခြဲျခား ကန့္သတ္ ထားတာဟာ မသင့္ေလ်ာ္ဘူးလို့ ဆိုပါတယ္။

၁၉၈၀ ခုနွစ္ကေန ၁၉၉၅ ခုနွစ္အထိ ၅နွစ္ တျကိမ္ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဒီသံဃာ့ အစည္းအေဝးဟာ အရင္အစိုးရရဲ့ ကန့္သတ္မႈေတြနဲ့ အစည္းအေဝး က်င္းပဖို့ ေငြေျကး မတတ္နိုင္ တာေတြေျကာင့္ မက်င္းပ နိုင္ခဲ့ရာကေန ဒီနွစ္မွာေတာ့ ေရွြသံလြင္ ကုမၸဏီက အကုန္အက် ခံျပီး ဒီအစည္းအေဝးကို က်င္းပေပးတာ ျဖစ္တယ္လို့ နိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့ မဟာ နာယက အဖြဲ့က ဆရာေတာ္ ဦးနနၵသာရ က မိန့္ပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္အုပ္စုဖြဲ႕႐ုိက္ႏွက္မႈေၾကာင့္တစ္ဦးေသဆံုးၿဖိဳးေ၀လင္း၊ ေက်ာ္စိုးမိုး
ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီေမာင္းႏွင္သူမ်ား၏ အုပ္စုဖြဲ႕႐ုိက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ လူေသဆံုးခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ေမလ ၁၀ ရက္၊ ည ၉ နာရီခြဲခန္႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျဖစ္ပြားပံုမွာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၉ ရပ္ကြက္အတြင္း ေနထိုင္သည့္ ဦးေဇာ္ျမင့္တင္ (ခ) ကိုျပား (၃၅) ႏွစ္သည္ မိုးသူရ၊ ေက်ာ္၀င္းလႈိင္၊ ဦးေသာင္းတင္တို႔ႏွင့္အတူ အလုပ္ကိစၥစံုစမ္းရန္ ေရႊလင္ပန္း (၁၀၃) ကားဂိတ္သို႔ စက္ဘီးျဖင့္သြားၿပီးအျပန္တြင္ ဘီးေပါက္၍ ေရႊလင္ပန္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေရွ႕ ဆုိင္ကယ္ ကယ္ရီဂိတ္တြင္ ဆိုင္ကယ္ငွားစဥ္ စကားမ်ားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရဲမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းေနာက္ ဦးေဇာ္ျမင့္တင္ႏွင့္အတူ ဦးေသာင္းတင္တို႔သည္ စက္ဘီးတြန္း၍ ျပန္လာစဥ္ ေရႊလင္ပန္းတံ တားအဆင္းသို႔အေရာက္ ကယ္ရီသမားဦးလွသိန္း (၅၀)ႏွစ္၊ စိုးသိန္း(ခ)ကရင္ (၂၂)ႏွစ္၊ ကိုသန္းလြင္ (၃၆) ႏွစ္တို႔ႏွင့္အတူ အမည္မသိသူ သံုးဦး၊ စုစုေပါင္း လူေျခာက္ဦး ေရာက္ရွိလာၿပီး အရွည္ႏွစ္ေပခန္႔ရွိ သစ္သားတုတ္မ်ားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္း႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရဲထံ ထြက္ဆုိထားသည္။

ယင္းသို႔၀ိုင္း၀န္း႐ုိက္ႏွက္ခဲ့သျဖင့္ ဦးေဇာ္ျမင့္တင္တြင္ ၀ဲမ်က္လံုးေအာက္၊ ဦးေခါင္း၊ ၀ဲမ်က္ခံုးတို႔တြင္ ဒဏ္ ရာမ်ားရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လႈိင္သာယာေဆး႐ုံတြင္ ျပင္ပလူနာအျဖစ္ တက္ေရာက္ကုသခဲ့သည္ဟု ဆုိ သည္။
ဦးေသာင္းတင္တြင္ ယာနားအံုေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာရရွိခဲ့သျဖင့္ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာ ဌာနသို႔ ပို႔ေဆာင္ကုသခဲ့ေသာ္လည္း ေမ ၁၁ ရက္၊ နံနက္ ၅ နာရီခန္႔တြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူေသဆံုးသည္အထိ ႐ုိက္ႏွက္ခဲ့သည့္ ဦးလွသိန္းအပါအ၀င္ လူေျခာက္ဦး အား အေရးယူေပးပါရန္ ဦးေဇာ္ျမင့္တင္၏ တရားလိုျပဳတိုင္တန္းခ်က္ကို လႈိင္သာယာၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ (ပ) ၆၅၉/၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၀၂/၃၂၃/ ၁၁၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

Mizzima - News in Burmese


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

Samsung က မိုဘိုင္း App မ်ား အခမဲ့ရယူႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း Galaxy Station ခုနစ္ခု တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမည္ေမာင္မန္း| အဂၤါေန႔၊ ေမလ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

Samsung ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ မိုဘိုင္းApplication မ်ား၊ ဂိမ္းမ်ား အခမဲ့ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ Galaxy Stationမ်ား ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ေနရာ ခုနစ္ခုတြင္ ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု Samsung မွ အႀကီးတန္း ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးအရာရွိ ကိုသီဟလုလင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ကိုသီဟလုလင္က “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာ Galaxy Station ခုနစ္ခုကို ထပ္ဖြင့္ေပးသြားပါမယ္။ အရင္ေတာ့ သိမ္ျဖဴနဲ႔ လသာမွာရွိတဲ့ Samsung Brand Shop ေတြမွာ ဖြင့္လွစ္ေပးထားတာပါ”ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ Galaxy Station မ်ားတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း Application မ်ားကို အခမဲ့ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အ သံုးျပဳသူမ်ားဘက္မွ သိရွိမႈနည္းေနေသးသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“အသံုးျပဳသူေတြဘက္က Application ေတြကို Brand Shop ေတြမွာ ၀ယ္ေနရတယ္ဆိုတာမ်ဳိးေတြ ျပန္ ၾကားေနရတယ္။ ဒါမဟုတ္ပါဘူး။ Galaxy Station ေတြမွာ အခမဲ့ယူလို႔ရပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။

Galaxy Station မ်ားတြင္Applicationႏွင့္ မိုဘုိင္းဂိမ္း စုစုေပါင္း ၂၅၀ ခန္႔ ထည့္သြင္းေပးထားၿပီးSamsung ဖုန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ အလြယ္တကူ အခမဲ့ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ကိုသီဟလုလင္က ေျပာ သည္။ Galaxy Station မ်ားတြင္Application မ်ား အခမဲ့ရယူႏိုင္သည္ကုိ အသံုးျပဳသူမ်ား သိရွိမႈနည္းေန ၿပီး ပိုမိုထိေရာက္စြာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ Galaxy Station ခုနစ္ခု ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။
Mizzima Burmese

အျပည့္အစုံသုိ႔ »