စနစ္ဆုိး၏သားေကာင္ ျမန္မာျပည္ရွိ ဆရာ၀န္ ဆရာမမ်ားေခတ္ ၏တိုးတက္မႈျပရန္ၫႊန္းကိန္း (Indicator)အျဖစ္ ေဆး႐ုံဘယ္ႏွ႐ုံ၊ ခုတင္ဘယ္ ႏွလံုးတည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ သတင္းစာမ်ားတြင္ မၾကာခဏေတြ႕ျမင္ၾကရမွာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားအတြက္ ဆရာ ဝန္၊ သူနာျပဳ ဆရာမဘယ္ႏွဦးခန္႔ထားမည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဆးဝါးအတြက္သံုးစြဲရန္ ေငြမည္မွ်တြက္ခ်က္လ်ာထား ျခင္းမရွိပါ။ ထို႔အျပင္ ဓာတ္မွန္စက္၊ ဓာတ္ခြဲခန္းတည္ေဆာက္ ေပးထားေသာ္လည္း ေန႔စဥ္၊ လစဥ္၊ ႏွစ္စဥ္ကုန္က်မည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းတန္ဖိုးကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားျခင္း မရွိပါ။ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ တပ္ထားသည့္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားက ေတာ့ 'ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားကို စရိတ္မွ်ေပးက်န္းမာေရး စနစ္က်င့္သံုးရန္' 'ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ေသာသူမ်ားကို အခမဲ့ကုသ ေပးသည္'ဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္သည္ လူနာမ်ားႏွင့္ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမ်ားကို ရန္တိုက္ေပးထားသလိုျဖစ္ေနပါသည္။
ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို႔လာေသာလူနာမ်ားမွာ ဆင္းရဲသ ျဖင့္ ျပင္ပေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းသို႔မသြားႏိုင္၍ လာသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ဳိ႕လူနာမ်ားမွာ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာရပ္ကြက္ ႐ုံးတြင္ ဆင္းရဲေၾကာင္းေထာက္ခံစာမ်ားကိုယူလာသည္ ကိုေတြ႕ရပါသည္။

ဆိုင္းဘုတ္တပ္ထားသည့္ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ သူမ်ားကို အခမဲ့ကုသေပးရမည္ဆိုေသာ္လည္း အဆိုပါ ေဆး႐ုံမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာေဆးဝါးမ်ားေပးထား ျခင္းမရွိ၍ ဆရာဝန္၊ ဆရာမမ်ားမွ ေပ်ာက္ေစဆရာမ်ား ကဲ့သို႔ ေရမန္းျဖင့္ကုသမွသာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- ခုတင္ ၃ဝဝေဆး႐ုံတစ္႐ုံတည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက ဆရာ ဝန္ဘယ္ႏွဦး၊ သူနာျပဳဘယ္ႏွဦး၊ အျခားဝန္ထမ္းဘယ္ႏွဦး ႏွင့္ လူနာ ၃ဝဝ အတြက္ ေန႔စဥ္ေဆးဝါးမည္မွ်ကုန္က်မည္၊ ခြဲစိတ္မည့္လူနာအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ေဆးဖိုးမည္မွ်ကုန္က် မည္ကို တြက္ခ်က္ထားျခင္း၊ ခ်ထားေပးျခင္းမရွိဘဲ 'အခမဲ့ ကုသေပးမည္'ဟု ဆိုင္းဘုတ္တပ္ထားျခင္းမွာ လူနာႏွင့္ ဆရာဝန္မ်ားအား ရန္တိုက္ေပးေနသလိုပင္ျဖစ္ပါသည္။
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာေဆးဝါးမ်ားပင္ေလာက္ ငေအာင္ အစိုးရမွမေထာက္ပံ့သည့္အတြက္ လူနာေစာင့္မွ သြားဝယ္ရသည့္ဒုကၡေတြ႕ေနရပါသည္။ ထို႔အျပင္လူနာ တစ္ဦးေဆး႐ုံတက္ပါက ေဆးဝယ္ခိုင္းရန္ေငြရွိရမည့္အ ျပင္ လူနာေစာင့္တစ္ဦးလည္းလိုသည့္အတြက္ ထိုသူ၏ လုပ္အားခဆံုး႐ႈံးေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို႔ လူနာတစ္ဦးတက္ေရာက္ပါက ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမွ လူနာေစာင့္ပါသလား။ ေငြေၾကးမည္ မွ်တတ္ႏိုင္သလဲဟု မိမိတို႔၏ကုသေရးႏွင့္မဆိုင္သည့္အပို ေမးခြန္းကို ေမးေနရပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ဖတ္ဖူးေသာ Facebook စာမ်က္ႏွာတစ္ခုတြင္ လမ္း၌မူးလဲေသာလူနာ အား ေဆး႐ုံသို႔သြားပို႔ေသာအခါ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမွ လူနာေစာင့္ပါမွျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆို၍ အဆိုပါ ဆရာဝန္၊သူနာျပဳမ်ားကို ဝိုင္းၿပီးဆဲသည့္ Comment အမ်ား ေရးထားသည္ကိုေတြ႕ရ၍ စိတ္မေကာင္းပါ။ အဓိကတရား ခံမွာ စနစ္ေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ တြင္ က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္ကလည္းမရွိ၊ ေဆးဝါးက လည္းမျပည့္စံု၊ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳအင္အားႏွင့္ လူနာအေျခ အေန (Doctor Patient Ratio) (Doctor Nurse Ratio) ကလည္း မမွ်သည့္အေျခအေနတြင္ စနစ္ကိုမျပင္ဘဲ အဆို ပါစနစ္၌ ပါဝင္ကျပအသံုးေတာ္ခံေနရသည့္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာ လက္ညိႇဳးထိုးေနသည္မွာ မတရားဟု ထင္ပါသည္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးစီမံကိန္းဦးစီး ဌာနမွ ထုတ္ေဝသည့္စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦး ေရအမ်ားစုမွာ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ကို မိမိတို႔အိတ္ ကပ္ထဲမွ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲေနရျခင္း (ဥကအ သ္ ဏသခုနအ)ျဖစ္ ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနစစ္တမ္းအရ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၆ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ က်န္းမာေရးစရိတ္ ေၾကာင့္ ဒုကၡျဖစ္ေနေၾကာင္း Catatirphic Effect ေတြ႕ ရပါမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူ ပါ။ ရွစ္တန္း၊ ကိုးတန္း၊ ၁ဝ တန္းတြင္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံ၍ က်ဴရွင္ေကာင္းေကာင္းထားရပါသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္လည္း သူမ်ားကဲ့သို႔ ႐ုပ္ရွင္မၾကည့္ရ၊ မကစားရပါ။ ညဘက္လည္း အိပ္ခ်ိန္ ေလွ်ာ့ရပါသည္။ မိဘမ်ားလည္း ပင္ပန္းၾကရပါသည္။ ၁ဝ တန္းေျဖသူ သိန္းခ်ီရွိသည့္အထဲမွ ယခင္ကလူ ၅ဝဝ ေက်ာ္၊ ယခုလူ ၂၅ဝဝ ေက်ာ္ ေဆးတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရပါ သည္။

ေဆးတကၠသိုလ္၏ျပ႒ာန္းခ်က္စာအုပ္မ်ားမွာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွျပ႒ာန္းထားေသာ ေဆးပညာစာအုပ္မ်ား ကို သင္ၾကားရပါသည္။ မူရင္းစာအုပ္ဝယ္လွ်င္ ေစ်းအလြန္ ႀကီးပါသည္။ ေဆးတကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ႏွစ္ခုနစ္ႏွစ္နီး ပါးသင္ၾကားရပါသည္။ တခ်ဳိ႕တစ္ဝက္မွာလည္း က်ဴရွင္ တက္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆးတကၠသိုလ္တက္ေရာက္ရန္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းမွ သံုးသိန္းဝန္းက်င္ မိဘမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ရပါသည္။ ေဆးေက်ာင္းတက္သည့္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမွာလည္း အပတ္စဥ္၊ လစဥ္စာေတြ႕လက္ ေတြ႕ စာေမးပြဲေျဖဆိုေနရပါေသာေၾကာင့္ အျခားေက်ာင္း သားမ်ားကဲ့သို႔ အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားရန္အခ်ိန္မွာ လြန္ စြာနည္းပါးပါသည္။ ႀကိဳးစားၿပီး ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ၍ ဆရာ ဝန္ျဖစ္ပါကလည္း အစိုးရလက္ေထာက္ဆရာဝန္ရာထူး ေခၚခ်ိန္ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္ေစာင့္ရပါသည္။ က်ဴရွင္တက္ရ ပါသည္။ အဂၤလိပ္စာ IELTS အတြက္ က်ဴရွင္ တက္ရပါသည္။

စာက်က္ရပါသည္။ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရး စာေမးပြဲေအာင္ျမင္၍ လက္ေထာက္ဆရာဝန္ျဖစ္ပါက ယခုေနာက္ဆံုး(ဧၿပီလ၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္)လစာအရ တစ္လ လွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါလစာမွာ အသက္၁၈ႏွစ္ျပည့္ မည္သည့္ပညာမွမတတ္ ကားေမာင္း တတ္ပါက ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးရမည့္လစာျဖင့္ အတူတူျဖစ္ ပါသည္။
ေဆး႐ုံအမ်ားစုတြင္ ေနစရာအိပ္ခန္းမရွိပါ။ စီးစရာ ကား၊ ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီးလည္းမေပးပါ။ ညဂ်ဴတီ၊ ပိတ္ ရက္ဂ်ဴတီလည္း ဆင္းရပါသည္။ ေဆးကုရာတြင္လည္း စာအုပ္ထဲ၌ သင္ၾကားေပးလိုက္ေသာ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ေပးလိုက္ေသာ အေကာင္းဆံုးေဆးဝါးကုထံုးမ်ား ကို ေခါင္းျဖဴေအာင္စဥ္းစား၍ ေပးရပါသည္။ ျမန္မာျပည္ မွ ဆရာဝန္ေလာက္ေတာ္ေသာသူ ကမၻာတြင္ရွိမည္မထင္ ပါ။ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဆရာဝန္တစ္ဦးတစ္လသိန္း ၂ဝ၊ ၃ဝ ခန္႔၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ တစ္လ လစာသိန္း ၆ဝ၊ ၈ဝ ေလာက္ရေနခ်ိန္ အဆိုပါ ဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားရွာရန္မလိုဘဲ လူတန္းေစ့ ေနႏိုင္ခ်ိန္တြင္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲဝင္ေငြျဖင့္ မသထာေရစာအငတ္ခံလုပ္ကိုင္ေနေသာစနစ္ဆိုးမွ ျမန္ မာႏိုင္ငံမွဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္သမၼတႀကီး ကိုယ္စားႏိုင္ငံသားေကာင္းဆုခ်ီးျမႇင့္ခ်င္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတႀကီးမွ 'ျပည္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ပညာ တတ္မ်ားျပန္လာရန္ ဖိတ္ေခၚေနပါသည္' ကြၽန္ေတာ္တစ္ ခုျဖည့္စြက္ခ်င္ပါသည္။ အဆိုပါျပန္လာမည့္သူမ်ားအေန ျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိ အမွတ္ျပဳဘြဲ႕ရပညာတတ္မ်ားသည္ 'ျပည္ပ၏လုပ္ခလစာ ၏အပံု ၁ဝဝ ပံုတစ္ပံုမွ်ျဖင့္ ျပည္သူကို အလုပ္အေကြၽးျပဳ ႏိုင္ပါမည္ေလာ'ဟု ျဖည့္စြက္ေမးခ်င္ပါသည္။
စနစ္၏သားေကာင္ျဖစ္ၾကေသာ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ တို႔သည္ မိမိတို႔၏လစာျဖင့္ မရပ္တည္ႏိုင္၍ 'ဆရာဝန္ လုပ္လွ်င္ စီးပြားမလုပ္ရပါ'ဆိုေသာ စကားကို မလိုက္နာ ႏိုင္ဘဲ မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မွာရွိ သည့္ ဆရာဝန္မ်ားကဲ့သို႔ အနားမယူႏိုင္၊ စာေလးဘာေလး မဖတ္ႏိုင္ဘဲ ဟိုေဆးခန္း၊ ဒီေဆးခန္းေျပးရႏွင့္ ည ၁၁ နာရီ၊ ၁၂ နာရီမွ အိမ္ကိုေရာက္ ညစာစား၊ ေရခ်ဳိးၿပီးအိပ္ရာ ဝင္ရပါသည္။ မနက္ေစာေစာ ၅ နာရီထၿပီး ေဆး႐ုံမသြား ခင္ ေဆးခန္းေလးေျပးထုိင္ၿပီး လူနာေစာင့္ေနရပါသည္။ သို႔မွသာ 'ငတ္၍ေသေသာဆရာဝန္မိသားစု'ဟု ေက်ာ္မ ေကာင္းၾကားမေကာင္းမျဖစ္ရန္အတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

နံနက္၈နာရီခြဲအမီ ခြဲစိတ္ခန္းဝင္ရန္(သို႔မဟုတ္)လူ နာလွည့္လည္ၾကည့္႐ႈရန္ (Ward Round)ေဆး႐ုံသို႔ အူ ယားဖားယားေျပးရပါသည္။ လူနာမ်ားအား က်န္းမာေရး ႏွင့္ညီၫြတ္ေအာင္ ေနထိုင္ရန္ ေျပာဆိုေနရေသာ္လည္း ေျပာေနသူဆရာဝန္၊ ဆရာမကိုယ္တိုင္မွာမူ မ်က္တြင္း ေဟာက္ပက္ႏွင့္ တီဗြီၾကည့္ခ်ိန္၊ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ိန္မရွိပါ။ ေဆး႐ုံေရာက္သည့္အခါလည္း လူနာမ်ားက ျပည့္က်ပ္ေန ၿပီး လူနာေစာင့္မ်ားကလည္း ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ ဆရာ ဝန္၊ သူနာျပဳအခ်ဳိး (Doctor Nurse Ratio) မွာ က်န္းမာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွထုတ္ေဝထားသည့္ Health in Myanmar ေမ ၂ဝ၁၃ အရ ဆရာဝန္တစ္ဦးလွ်င္ သူနာျပဳတစ္ဦး(၁း၁)သာရွိ၍ အမွန္တကယ္ရွိရမည့္ (၁း၃)ထက္မ်ားစြာ ေလ်ာ့ နည္းေနပါသည္။ သူနာျပဳမ်ားမွာလည္း မႏိုင္ဝန္ထမ္းေန ရ၍ အလုပ္သင္ဆရာဝန္မ်ားမွကူညီၿပီး ေဆးထိုးျခင္း၊ ေသြးေဖာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးေနရပါသည္။

နံနက္ခင္းမွသည္ ညေနအထိတိုင္ေအာင္ လူနာမ်ား ကို ေဆးကုသျခင္းအျပင္ အျခားႏိုင္ငံျခားမွာလိုအတြင္း ေရးမွဴးမရွိသည့္အတြက္ ေဆး႐ုံစာရင္းဇယားမ်ားကိုလည္း ျဖည့္စြက္ေနရပါသည္။ ဘြဲ႕လြန္တက္ရန္လည္း စာက်က္ ေနရပါသည္။ က်ဴရွင္တက္ေနရပါသည္။ ေတာ္ဝင္သမား ေတာ္ျဖစ္ရန္ MRCP , MRCS Exam ေျဖရန္ အဂၤလိပ္စာ က်ဴရွင္လည္းတက္ေနရပါသည္။ ကိုယ့္ပိုက္ဆံျဖင့္ ကိုယ္စာ ေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ေငြလည္းစုရပါဦးမည္။ 'ဆင္းရဲေသာလူ နာမ်ားအား အခမဲ့ကုသေပးသည္'ဆိုေသာ ဆိုင္းဘုတ္အရ ေပးစရာေဆးကလည္းကုန္ေန၍ လူနာမ်ား၏ေျပာဆိုျခင္း လည္း ခံရပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေဆးကုသေရးပန္းတိုင္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုပါက 'ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီလစာေပးရ မည္'။ 'ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေဆးဝါး၊ ေရာဂါရွာေဖြေရး ကိရိယာျဖည့္တင္းေပးရမည္'ဆိုပါလွ်င္ ဆရာဝန္၊ ဆရာမ မ်ား၏ ေႏြးေထြးေသာအၿပံဳးတင္မကပါ ႐ွဴး႐ွဴးေပါက္၊ အီး အီးပါလွ်င္ေတာင္အိမ္သာကို ကိုယ္တိုင္လိုက္ပို႔ၾကမည္ သာျဖစ္သည္။ ဆိုက္ကားဆရာ၊ ေမာ္ေတာ္ကားဆရာလစာေလာက္ပင္မရေသာအေျခအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အရည္အေသြးဝန္ေဆာင္မႈကို ေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ မည္ဆိုပါက 'ဝ'မရွိဘဲ'ဝိ'လုပ္ေနျခင္းသာျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ေအအီးစီတြင္ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၿပီး ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမရွိဘဲျဖင့္ ေနႏိုင္ သည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။

ပါေမာကၡႀကီးတစ္ဦးက ေျပာဆိုခဲ့သည္မွာ MRCP Exam တြင္ စာေမးပြဲစစ္ရင္း ျမန္မာျပည္က ပါေမာကၡ လစာဘယ္ေလာက္ရသလဲဟု အဂၤလန္မွ ပါေမာကၡက ေမးရာ ''ေဒၚလာ၃ဝဝရသည္'' ဟု ပိုပိုသာသာေျပာခဲ့ရာ အဂၤလန္ပါေမာကၡကရယ္ၿပီး ''လာေနာက္မေနပါနဲ႔ Professor''ဟု ျပန္လည္ေျပာဆိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။ ဒါေတာင္ ပိုပိုသာသာေဒၚလာ ၃ဝဝ ဟု ေျပာခဲ့ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဒါဟာ ကမၻာမွာ လစာအနည္းဆံုးနဲ႔ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆရာဝန္၊ သူနာ ျပဳ၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျပာခဲ့သလိုမ်ားျဖစ္ေနမလား သံုးသပ္ပါသည္။ ဘာတဲ့ ''ခပ္ထက္ထက္သူေတြကေတာ့ ျပည္ပႏိုင္ငံကို ထြက္သြားၾကၿပီး ခပ္တံုးတံုးသူမ်ားကေတာ့ ျမန္မာျပည္တြင္ ေနၾကသည္တဲ့''အင္း.. အဲဒီလိုမ်ား ျဖစ္ေနမလားဆိုၿပီး စနစ္၏သားေကာင္မ်ားအေၾကာင္း မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။ ။


Yangon Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဗိုလ္စိန္ေတြ မွန္ေစခ်င္တယ္


Author:
ဘစီကဲဗ်ဳိ႕ က်ဳပ္တို႔ ေရႊျပည္ႀကီးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးကေတာ့ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပဲြၾကမ္းမဲတင္းျဖစ္လာၿပီခင္ဗ်။ ေရွ႕ေလွ်ာက္ၿပီးလည္း ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ ဘယ္ပေရာဟိတ္မွ မခန္႔မွန္းတတ္ေသးဘူး။ သံုးႏွစ္ေလာက္ ဟန္ရ ပန္ရသ႐ုပ္ေဆာင္ျပခဲ့တဲ့ အာဏာရမ်ားလည္း အခုေတာ့ လက္ပန္းက်ၿပီထင္ပါရဲ႕။ ‘ေၾကာင္ဟာ ၾကာၾကာ ေရမငုပ္ႏိုင္’ ဆိုတဲ့ စကားပံုလိုေပါ့ေလ။ ေခတၱခဏ ဖံုးဖိထားလို႔မို႔ ငုပ္လွ်ဳိးေနရတဲ့ ဗီဇစိတ္ကေလးက တစ္စစနဲ႔ ျပန္ေပၚလာတာ အထင္းသားပါလားဗ်ာ။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမၼတ အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာက ဂုဏ္တင္ ခံခဲ့ရတဲ့ အဘကလည္း အခုက် ေတာ့ မခုတ္တတ္တဲ့ေၾကာင္ မဟုတ္ေတာ့ဘူးခင္ဗ်။ က်ဥ္းထဲ က်ပ္ထဲ ေရာက္လို႔ကေတာ့ ဇာတ္ တူသားေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို သာ ကာကြယ္ရမွာဆိုတာ အခု ေနာက္ပိုင္း သူ႔လုပ္ရပ္ ေျပာခ်က္ ေတြက ျပသေနတာ အထင္အရွားပဲဟာ။ သိၾကတဲ့အတိုင္း နဂိုကနဦးက သူတို႔ပဲ လူထုဆႏၵေလးစားပါတယ္ ေျပာၿပီး အခု ျပည္သူအမ်ား သေဘာထားေပးလာတဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံု ျပင္ေရးက်ေတာ့ အတိတ္ေမ့သလို လုပ္ေနတာမဟုတ္လားဗ်ာ။

ဒါတင္ ဘယ္ကမလဲ။ ဟို တစ္ေလာက သမၼတ အူယားဖား ယားေျပာလိုက္တဲ့ စကားတစ္ ခြန္းရွိပါေသးတယ္။ ဘာတဲ့ဗ်ာ။ အဲ...မွတ္မိၿပီဗ်။ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြကိစၥေတြေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဆူဆူပူပူ ျဖစ္မွာကို စိုးရိမ္မိတယ္ဆိုပဲ။ သမၼတႏွယ္ ရယ္ရတယ္ပဲ ေျပာပါရ ေစေတာ့။ အႏွီကိစၥေတြေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွာ ဆူပူတာေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာ႐ံုရွိတာပဲဟာ။ ျပည္သူနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္မလုပ္နဲ႔ေပါ့ဗ်ာ။ သုိ႔ကလိုသာဆိုရင္ သမၼတလည္း ႏွလံုးမတုန္ရင္မခုန္ရေတာ့ဘူး။

ျပည္သူအမ်ားက သူတို႔ရဲ႕ ရင္တြင္းဆႏၵကို လမ္းေပၚမွာ ဒါမွ မဟုတ္ စု႐ံုးစည္းေ၀းပဲြေတြမွာ တစ္ခဲနက္ ထုတ္ေဖာ္ျပသတာ ေတြကို သမၼတတို႔ရဲ႕ အစိုးရက ဆူ ဆူပူပူလုပ္တာရယ္လို႔ သတ္မွတ္ ေတြးထင္ရင္ေတာ့လည္း မတတ္ ႏိုင္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ တကယ္လို႔ ဆူပူ လာခဲ့တယ္ဆိုရင္လည္း အဲဒီဆူပူ မႈေတြရဲ႕ နံပါတ္တစ္ တရားခံဟာ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ အစိုးရပါပဲခင္ဗ်။ ဘာေၾကာင့္ဆိုလူႀကီးမင္းတို႔ အ စိုးရကပဲ လူထုေတြ ျပင္ခ်င္ေနတဲ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုႀကီးကို ဖက္တြယ္ ထားတာ မဟုတ္လား။ လူႀကီး မင္းတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ေခါင္းေခါက္ ခန္႔ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မ ရွင္ႀကီးကပဲ မတရားတဲ့၊  တစ္ဖက္သတ္က်တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒေတြကို သတ္မွတ္ဖို႔ စိုင္းျပင္းေနတာ မဟုတ္လား။

 ဆိုေတာ့ကာ လူထုကို စိတ္ ကုန္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ မလုပ္နဲ႔ခင္ဗ်။ ဒီကေန႔ လူထုဟာ အစိုးရရဲ႕ အေျပာတစ္မ်ဳိး အလုပ္ တစ္မ်ဳိးေတြအေပၚမွာ အေတာ္ ႀကီး ေဒါသထြက္ေနၾကတာေတာ့ အမွန္ပဲ။ ဒါေပသိ လိမၼာတဲ့ လူထု ဟာ သမိုင္းသင္ခန္းစာေတြကို ယူ တတ္တယ္ဗ်။ သူတို႔သာ ေဒါသ ေပါက္ကဲြ ဆႏၵျပပဲြကို အခုလို ႏိုင္ငံေရးအရ မဲတင္းေနတဲ့အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ထၿပီးႏဲႊလိုက္ရင္ အရပ္စကားျဖစ္တဲ့ ‘ၾကားကား’ ဆဲြတယ္ဆိုတာကို အေၾကာင္းျပေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အာဏာသိမ္းရာမွာ တစ္ဖက္ကမ္းခပ္တဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ခြင္ထဲကို တန္း၀င္သြားမယ္ဆိုတာ သိၿပီးသား။

အႏွီလိုျဖစ္လို႔မို႔ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ လူထုဟာ ရွိေနတဲ့ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းကေန သူတို႔ရဲ႕ ဆႏၵကို ပါး နပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သမၼတ စိုး ရိမ္တႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့  ဖဲြ႕ စည္းပံုျပင္ေရးနဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြ ကိစၥမ်ားကို အေၾကာင္းျပၿပီး တိုင္း ျပည္ဆူဆူပူပူျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ေနရာ မွာ လူထုေၾကာင့္ေတာ့ျဖစ္ဖြယ္ ရာ မရွိဘူးခင္ဗ်။ ျဖစ္ခ်င္းျဖစ္ရင္ လူထုအေရၿခံဳၿပီး လက္သီးပုန္းနဲ႔ ထိုးခ်င္တဲ့ အာဏာရွင္မ်ားရဲ႕ ပါး ကြက္သားေတြ လက္ခ်က္နဲ႔သာ တိုင္းျပည္ဟာ ဆူဆူပူပူျဖစ္ဖို႔ရာ လတ္တေလာမွာ အေၾကာင္းရွိေန ပါတယ္။

အဲဒီအာဏာရွင္မ်ားရဲ႕ ပါး ကြက္သားေတြဟာလည္း အခုဆို ရင္  လူထုၾကားထဲမွာ  ေရာက္ေန ၿပီဗ်။ မိမိတို႔အလိုရွိရာ ပန္းတိုင္ကို လွမ္းကိုင္ဖို႔ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ႀကိဳးစားခ်င္တဲ့ လူထုရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ဖို႔နဲ႔ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္ေစဖို႔ ေျခပုန္း ေတြလည္း ခုတ္ေနၾကတာလည္း ျမင္ေနရတာပဲ။ လူထုနဲ႔ ဒီမိုကေရ စီအင္အားစုေတြက ၂၀၀၈ ဖဲြ႕ စည္းပံုႀကီးကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ေရွ႕ကို တြန္းၿပီး လုပ္လာေလ အႏွီလက္ သီးပုန္းအုပ္စုကလည္း ေျခလွမ္း သြက္သြက္လႈပ္ရွားေလပဲဆိုတာ က်ဳပ္တို႔လူထုက သိပ္ကို သိေနသဗ်။

 ဘယ့္ႏွယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လူထု ႀကီးဟာ သူတုိ႔လိုခ်င္တဲ့ ဒီမိုကေရ စီပန္းတိုင္ကို ဆက္ၿပီးခ်ီသြားဖို႔ ပိုင္းျဖတ္ၿပီးသြားၿပီ။ လက္ရွိအစိုး ရနဲ႔ တပ္မေတာ္သားေတြက သူ တို႔ဆႏၵျဖစ္တဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ ေရးကို မလိုက္ေလ်ာရင္ အင္အား ျပဖို႔လည္း စုစည္းမႈနဲ႔ ညီၫြတ္မႈ က ခိုင္မာေနၿပီျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်ိန္ မ်ဳိးမွာ တုိင္းျပည္ဆူဆူပူပူျဖစ္မွာ ကို စိုးရိမ္ေနတဲ့ သမၼတအေနနဲ႔ ဘာဆက္လုပ္မလဲ။ ျပည္သူ႔တပ္ မေတာ္ျဖစ္ရပါေစမယ္လို႔ မနက္ တိုင္းသစၥာဆိုေနတဲ့ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ ဘယ္ဘက္က ရပ္တည္ မွာလဲဆိုတာ က်ဳပ္တို႔ျဖင့္ အရမ္း စိတ္၀င္စားမိေနေတာ့တာပဲ။

ဘစီတို႔ျဖင့္ ေရွ႕မွာျဖစ္လာ ႏိုင္စရာ အေရးေတြကို တျဖည္း ျဖည္းျမင္မိေလ၊ သမၼတနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အေပါင္းပါ လူႀကီးမင္းမ်ားကို အ ျပစ္တင္မိေလပဲဗ်ာ။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ကိစၥမွာ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာေအး ေအး ခ်မ္းခ်မ္း သိမ္သိမ္ေမြ႕ ေမြ႕နဲ႔ ျဖစ္သြားေစေရးအတြက္ ေလးပြင့္ ဆိုင္ၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရေအာင္ ပါလို႔ဆိုတာကို မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနခဲ့တာကိုး။

ေအာင္မယ္... အဲသလိုတိုင္း ျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ အေရး ႀကီးတဲ့ အဆံုးအျဖတ္ကို ျပဳႏိုင္တဲ့ သမၼတ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္နာယကမ်ားပါ၀င္တဲ့ ‘ေလးပြင့္ဆိုင္’ ေတြ႕ဆံုေရးကို ဘာသိဘာသာ ေနခဲ့တာ။ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမၼတဟာ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတို႔ဆီကလာတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈသံတမန္ ေမ်ာက္မင္းစြန္း၀ူခုန္းကိုက်ေတာ့ အခ်ိန္ေပးၿပီးလက္ခံေတြ႕ဆံုမတဲ့ဗ်ာ။

ျပည္သူေတြကေတာ့ အခု လိုတုိင္းျပည္မွာ  တလႈပ္လႈပ္နဲ႔ ေသေရးရွင္ေရးျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ မွာ သမၼတဟာ ေမ်ာက္မင္း၀ူခုန္း နဲ႔ေတြ႕မယ္ဆိုေတာ့ တခ်ဳိ႕က မ ေက်နပ္ဘူးခင္ဗ်။ က်ဳပ္တို႔က ေတာ့ သမၼတဟာ ကေလးစိတ္ မကုန္ေသးလို႔ ေနမွာေပါ့လို႔ပဲ ေျဖ ေတြးပါတယ္ဗ်ာ။ သိတယ္မဟုတ္ လား။ ေမ်ာက္မင္းစြန္း၀ူခုန္းပါတဲ့ အေနာက္သို႔ ခရီးသြားျခင္းဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္းတဲြဟာ ျမန္မာျပည္က ကေလးေတြ သိပ္ႀကိဳက္တာ။

က်ဳပ္တို႔ သမၼတဟာလည္း အဲဒီပရိသတ္ထဲက တစ္ေယာက္ ပဲျဖစ္လို႔ေနမွာေပါ့။ ဒါမွမဟုတ္ လည္း ‘ေရွ႕သို႔ခ်ီၾက’ လို႔ တဖြဖြ တစာစာေျပာလာတဲ့ သမၼတဟာ ၂၀၁၅ နီးလာတဲ့အခါ တစ္မ်ဳိး ေျပာင္းကာ ‘အေနာက္ကို ျပန္ လွည့္’ ဆိုတဲ့ ဇာတ္႐ုပ္ကို ေျပာင္း ခ်င္လို႔မ်ား ေမ်ာက္မင္း၀ူခုန္းနဲ႔ေတြ႕သလားေတာ့ မသိ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေမ်ာက္နဲ႔ ေတြ႕ဖို႔ေတာ့ သမၼတဟာ အားတက္သေရာရွိပါကလား။

ကဲ ဒါေတြ ထားပါေတာ့ဗ်ာ။ ဘစီတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ စကား ေရွ႕ ဆက္ရရင္ တိုင္းျပည္ဟာ အက်ပ္ အတည္းတစ္ခုဆီကို ဦးတည္ေန ၿပီခင္ဗ်။ အဲဒါရဲ႕ အေၾကာင္းရင္း က ဒီမိုကေရစီႏႈန္းမမီ စံမရတဲ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုႀကီးကို ျပင္ဆင္ ေရးဆဲြခ်င္တဲ့ လူထုအင္အားစု မ်ား အႏွီဖဲြ႕စည္းပံုႀကီးကို ကုိယ္ က်ဳိး စီးပြားအလို႔ငွာ ဖက္တြယ္ ထားခ်င္တဲ့ အာဏာအင္အားစု မ်ားဟာ မၾကာမတင္မွာ ထိိပ္တိုက္ေတြ႕ၾကရာကေန စတင္မွာပဲ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ေတြအတြင္းက ရန္ကုန္က ‘ဗိုလ္စိန္မွန္’ အားက စားကြင္း၊ မႏၲေလးက ‘ေအာင္ပင္ လယ္’ ကြင္းျပင္ေတြမွာ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားတို႔ရဲ႕ ပူး ေပါင္းၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး လူထုေဟာေျပာပဲြ ဟာဆိုရင္ တစ္ခဲနက္ အုန္းအုန္း ကြၽက္ကြၽက္ျဖစ္ခဲ့တာ ကိုယ့္လူ တို႔လည္း အသိသားပဲ။ အဲဒီပဲြမွာ ပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ကို မင္းကိုႏိုင္တို႔ဟာ ရဲရဲေတာက္ တရားေတြ ေဟာခဲ့တယ္ဗ်ာ။

အႏွီသုိ႔ေသာ အတိုက္အခံ မ်ားရဲ႕ ရဲေတာက္တဲ့ မိန္႔ခြန္းတ ရားကို နာရတဲ့အခါ က်ဳပ္တို႔ျဖင့္ ကိုယ့္နားေတာင္မွ ကိုယ္မယံုႏိုင္ ျဖစ္ရတယ္ခင္ဗ်။ သံုးႏွစ္လံုးလံုး အ စိုးရကို အေကာင္းျမင္ၿပီး အျပဳသ ေဘာနဲ႔ ဆက္ဆံလာတဲ့ အတိုက္ အခံမ်ားဟာ ေတာ္လွန္ေရးတရား ေဟာတတ္ေသးပါကလားဆုိတာ သိရလို႔ အားလည္းတက္မိပါရဲ႕။ အစိုးရနဲ႔ ရင္ခ်င္းအပ္လို႔ ဟန္ပံုမ ရဘူး။ လူထုနဲ႔သာ ေက်ာခ်င္းကပ္ ရမယ္ဆိုတာ သံုးႏွစ္ေလာက္ၾကာ မွ သေဘာေပါက္လာေပတဲ့ မ ေပါက္တာထက္စာရင္ ေတာ္ ေသးရဲ႕လို႔လည္း ေက်နပ္ရပါတယ္။

အတိုက္အခံမ်ားဟာ လူထု ဘက္ျပန္လွည့္၊ လူထုအင္အားကိုရယူမွျဖစ္မယ္လို႔ သေဘာေပါက္သြားတဲ့အတြက္ အေပ်ာ့ဆဲြနဲ႔ အတိုက္အခံကို ရင္ခြင္ပိုက္ဖို႔ ႀကိဳးစားခ်င္တဲ့သူေတြက ေက်နပ္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာလည္း က်ဳပ္တို႔သတိရွိဖို႔ လိုတယ္ဗ်။ အတိုက္အခံနဲ႔ လူထုက တစ္သားတည္းျဖစ္ေလ၊ တစ္ဖက္မွာရွိတဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုမျပင္ေရး၊ အာဏာကို ရာသက္ပန္ဆဲြကိုင္ေရး အလိုရွိ ေနတဲ့ အင္အားစုေတြကလည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ၾကမ္းလာမယ္။ ရမ္းလာမယ္။ တင္းလာမယ္။ ရစ္ လာမယ္ဆိုတာက်ဳပ္တို႔ မေမ့သင့္ဘူးဗ်ာ။

အခုအတိုင္းသာ အတိုက္အ ခံနဲ႔ လူထုဟာ ညီၫြတ္စြာ ဆက္ သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့  က်ဳပ္တို႔ ဟာ လိုခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ မွာပဲ။ အတိတ္နိမိတ္အရဆိုရင္ လည္း က်ဳပ္တို႔ လူထုအင္အားျပ ခဲ့တဲ့ ကြင္းေတြနဲ႔ အမည္နာမက လည္း ရန္ကုန္မွာဆိုရင္ ‘ဗိုလ္စိန္ မွန္’ တဲ့။ မႏၲေလးမွာဆိုရင္လည္း ‘ေအာင္ပင္လယ္’ တဲ့။ အဲဒီကြင္း ထဲမွာ ျပခဲ့တဲ့ လူထုရဲ႕ သေဘာထားဟာ နာမည္မွာ ‘စိန္’ ပါတဲ့ ဗိုလ္ေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားကိုပဲ ထိမွန္ မလား။စိန္လိုေက်ာက္လို သေဘာထားတင္းမာတဲ့ ‘ဗိုလ္’ ေတြကို လူထုအက်ဳိးငွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္လာေအာင္ ဆဲြေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ပင္လယ္ေလာက္ ႀကီးမားတဲ့ ေအာင္ပဲြကို ျပည္သူေတြ ႏဲႊႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ နိမိတ္မ်ားေပလားပဲ။

က်ဳပ္ကေတာ့ ဒီအေရးမွ စစ္ဗိုလ္ေတြ မပါရင္ ပဲြၿပီးမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိန္လိုေက်ာက္လို သေဘာထား တင္းမာတဲ့ ဗိုလ္ေတြဟာ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ေရး လူထုဆႏၵကို မွန္မွန္ ကန္ကန္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာေစခ်င္တယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဗိုလ္စိန္ေတြ မွန္ေစခ်င္တယ္ခင္ဗ်။ နာမည္မွာစိန္ပါတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမၼတလည္း ဒီအေရးမွာ မွန္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ မမွန္ရင္ေတာ့ သမၼတႏွပ္ေၾကာင္းေပးထားတဲ့ ဆူဆူပူပူဆိုတာေတြဟာ ျဖစ္ႏိုင္တာပဲ။

ဗိုလ္စိန္ေတြ မွန္ရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္အေရးဟာ သားေရႊအိုး ထမ္းလာသလို ျဖစ္မွာေပါ့ဗ်ာ။ သို႔ကလိုျဖစ္တာေၾကာင့္ သေဘာ ထားတင္းမာတဲ့ ဗိုလ္စိန္ေတြ ဖဲြ႕ စည္းပံုျပင္ေရးမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ပါလို႔ ဗိုလ္စိန္မွန္နဲ႔ ေအာင္ပင္လယ္ကြင္းေတြမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ လူထုစည္းေ၀းပဲြမွာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ျပတ္ျပတ္သားသား ေဟာေျပာ တိုက္တြန္းသြားခဲ့တာ ေတြ႕ရတယ္။အဲ...တစ္ခုပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သတိေပးခ်င္တယ္ဗ်ာ။ဗိုလ္စိန္ေတြ မွန္လာေအာင္လည္းစည္း႐ံုးတာလည္း စည္း႐ံုးပါခင္ဗ်။ အေရးႀကီးတာက ေဖေဖတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ဆိုၿပီးလည္းအရမ္းႀကီး မယံုနဲ႔ဦး။ အခုတပ္မေတာ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ရပ္တည္ေနတာ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မွာ။

ဘာပဲေျပာေျပာ ဒီတစ္ပဲြမွာ ဗိုလ္စိန္တို႔တစ္ေတြဟာ မွန္မွန္ ကန္ကန္ ရပ္တည္မယ္ဆိုရင္ေတာ့တိုင္းျပည္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေပါ့လဗ်ာ။

(ေဖာ္ျပပါ သေရာ္စာသည္ စာေရးသူ ဘစီ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။)

7day daily

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အလွဴမွ ေကၽြးေသာ ဆန္ျပားသုပ္ႏွင့္ ဒီတိုး အခ်ဳိရည္ ေသာက္သံုးမိ၍ လူေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ အစာအဆိပ္သင့္ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ ေဇယ်ာသီရိသီလရွင္ စာသင္တိုက္ႏွင့္ မိဘမဲ့ အမ်ဳိးသမီးေက်ာင္းတြင္ အလွဴရွင္မွ ေကၽြးေသာ ဆန္ျပားသုပ္ႏွင့္ ဒီတိုး အခ်ဳိရည္ကုိ ေသာက္သံုးမိရာမွ ကေလးငယ္ အမ်ားစု အပါအ၀င္ လူေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ အစာအဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
အဆိုပါ အစာအဆိပ္သင့္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေတာင္ငူျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုသို႔ စုစုေပါင္း လူဦးေရ (၆၈)ဦး လာေရာက္ ကုသခဲ့သည္။ အဆိုပါ လူနာမ်ားထဲမွာ (၂၂) ဦးကုိ အတြင္း လူနာအျဖစ္ လက္ခံခဲ့ၿပီး၊ (၄၆) ဦးကုိ ျပင္ပ လူနာ အျဖစ္ လက္ခံကာ က်န္းမာေရးကုသမႈ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကာင္း ေတာင္ငူျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုမွ လက္ေထာက္ ေဆး႐ံုအုပ္ ေဒါက္တာ ၾကည္ သာစိုးက The Messenger သတင္းစာသို႔ ေျပာသည္။
““အေျခအေန အားလံုး ေကာင္းပါတယ္။ တစ္ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ပဲ စိုးရိမ္ ရတာပါ””ဟု ၎က ေျပာသည္။
ေတာင္ငူျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုသို႔ လာေရာက္၍ ေဆးကုသသူ မ်ားအားလံုးတြင္ အစာ အဆိပ္သင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေတြ႕ရွိရၿပီး၊ အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ နမူနာယူကာ ဓာတ္ခြဲခန္းသို႔ ေပးပို႔ စစ္ေဆး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ၾကည္သာစိုးက ဆက္ေျပာသည္။
““မနက္(၈)နာရီမွာ ဆန္ျပားသုပ္ ေကၽြးတယ္။ (၁၀) နာရီေလာက္မွာ ဒီတိုး အခ်ဳိရည္ တိုက္တယ္၊ ေက်ာင္းက လူအားလံုးနီးပါး ျဖစ္တယ္””ဟု ေဇယ်ာသီရိ သီလရွင္ စာသင္တိုက္ႏွင့္ မိဘမဲ့ အမ်ဳိးသမီးေက်ာင္းမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ငူျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုတြင္ တက္ေရာက္ ကုသေနသူ (၂၂) ဦး(ကေလး ကုိးဦးႏွင့္ လူႀကီး(၁၃) ဦး) သည္ အစာအဆိပ္သင့္မႈ အတြက္ ေဆး၀ါးကုသမႈ ခံယူေနၾကရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Messenger News Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

မထြက္ေပၚေသးေသာ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျငင္းခံုေနျခင္းသည္ အက်ဳိးမရွိဟု ဦးရဲထြဋ္ ေ၀ဖန္
မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ မေပၚထြက္ေသးဘဲ တစ္ ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ရန္ျဖစ္ေနမည္ ဆိုပါက အက်ဳိးမရွိ ႏိုင္ေၾကာင္း သမၼတ၏ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးရဲထြဋ္က The Messenger သတင္းစာသို႔ ေျပာသည္။
““အခုဟာက ဥပေဒၾကမ္းက ဘယ္လို ေပၚမယ္ဆိုတာ မသိေသးဘူးေလ။ ကန္႔ကြက္တယ္ ဆိုတဲ့ လူေတြကလည္း နာမည္ကိုၾကည့္ၿပီး ကန္႔ကြက္တာကို။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရးဆြဲမယ္ ဆိုတာ ေလ့လာ သံုးသပ္ေနတုန္း ပဲရွိေသးတယ္။ နဂိုကတည္းက ဗုဒၶဘာသာ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း ဥပေဒ ဆိုတာရွိခဲ့ၿပီးသားပဲ၊ အဲဒီ ဥပေဒကို ျပင္မွာလား၊ အဲဒီ ဥပေဒမွာ အခ်က္အလက္ ထပ္တိုးမွာလား၊ အဲဒီ ဥပေဒနဲ႔ လံုေလာက္ၿပီလား ဆိုတာ အဖြဲ႕အစည္းေတြက စဥ္းစားေနတုန္း ပဲရွိေသးတယ္”” ဟု ဦးရဲထြဋ္ က ေျပာသည္။
လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္သူႏွင့္ ေထာက္ခံသူ မ်ားၾကား အျငင္းပြားလ်က္ရွိၿပီး၊ အမ်ဳိးဘာသာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕ (မ.ဘ. သ) မွ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္သူ တခ်ဳိ႕အား အမ်ဳိးသား သစၥာေဖာက္ အျဖစ္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ထားသည္။ အျခား တစ္ဖက္တြင္လည္း မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာ ေရာက္ေၾကာင္းလည္း ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည္။
ထိုကဲ့သို႔ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ရန္ျဖစ္ေနမည္ အစား ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုလုပ္မည္ ဆိုပါက မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ သင့္သည္ကို အႀကံေပးျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း မ်ားလုပ္သင့္ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ဆိုသည္။ အခ်ဳိ႕ ဥပေဒမ်ားသည္ ဘာသာ တစ္ခုတည္းကို ရည္ညႊန္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ တျခားဘာသာမ်ား ကိုကာကြယ္၍ ရသကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒအား ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွ ေျပာဆိုျခင္းသည္ ပို၍ ေကာင္းေၾကာင္းလည္း ဦးရဲထြဋ္ကဆို သည္။
““မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒကို ဘယ္လိုေရးဆြဲၿပီးမွ တင္လာမလဲဆိုတာ စိတ္၀င္စားပါတယ္။ ဥပေဒဆိုတာ ျပည္သူ႔ အတြက္ အက်ဳိးရွိတဲ့ ဥပေဒဆိုရင္ တကယ္ ေကာင္းပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ့ ဥပေဒျဖစ္ဖို႔ အားလံုး လက္ခံၿပီးသံုး ႏိုင္တဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္မျဖစ္ဆိုတာ ဥပေဒၾကမ္းတင္း ၿပီးမွသိမွာ၊ ဟိုေျပာဒီေျပာ အက်ဳိးမရွိ ဘူး””ဟု ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူ က The Messenger သတင္းစာသို႔ ေျပာသည္။
မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ အတြက္ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ သမၼတထံ တင္ျပခဲ့ၿပီး၊ သမၼတက ယင္းဥပေဒ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ တင္ျပခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္မွ တစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန မ်ားကို ျပန္လည္ ေပးပို႔ထားသည္။
““ဒီအခ်က္ကို မႀကိဳက္ဘူးဆိုတာလည္း လက္ခံႏိုင္တယ္။ ဘယ္အခ်က္ကို မႀကိဳက္ဆိုတာလည္း လက္ခံႏိုင္တယ္။ ဘယ္ဥပေဒမွာမွ လံုး၀မွန္တာ လံုး၀မွားတာ မရွိဘူး။ အဲဒီထဲမွာ အားနည္းခ်က္ ရွိတယ္၊ အားသာခ်က္ ရွိတယ္။ အျပည္အစံု မသိေသးဘဲနဲ႔ ကန္႔ကြက္တယ္ ဆိုတာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိလိမ့္မယ္ ထင္တယ္”” ဟု အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒၚ ခင္၀ိုင္းၾကည္က The Messenger သတင္းစာသို႔ေျပာသည္။
အဆိုပါ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ရန္ အတြက္ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး သံဃာေတာ္ မ်ားက အသံုးခ် ခံေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟက The Messenger သို႔မိန္႔ၾကား ထားသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒအား အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕မ်ား အပါအ၀င္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း (၉၀) ေက်ာ္ကန္႔ကြက္ ထားသည္။
messenger news journalအျပည့္အစုံသုိ႔ »

ထုိင္းစစ္တပ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာ


Thai soldiers take their positions in the middle of a main intersection in Bangkok's shopping district

ထိုင္းစစ္တပ္က ႏိုင္ငံတြင္း ဥပေဒျပန္စိုးမိုးဖို႔ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ဒီေန႔ ေၾကညာလိုုက္ ပါတယ္။

ႏိုုင္ငံတြင္း ၆လၾကာ အစိုုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲေတြအၿပီး အစိုုးရလုုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ မလည္ပတ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ေနာက္ ခုလိုေၾကညာလိုက္တာပါ။

ဒါ့အျပင္ အစိုးရလိုလားသူနဲ႔ ဆန္႔က်င္သူ ဆႏၵျပသမားေတြကိုလည္း ရွိၿမဲေနရာမွာပဲ ေနၾကဖို႔နဲ႔ ဘယ္လို ခ်ီတက္ပြဲကိုမွ မလုပ္ၾကဖို႔ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

ထိုင္းစစ္တပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္သ္ ခ်န္အိုခ်ာက တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ထိန္းသိမ္းဖို႔၊ အုပ္စုေတြ အားလံုးနဲ႔ ဘက္အားလံုး အျမန္ဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္ေရးရဖို႔ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ၂၄၅၇ အပိုဒ္ ၂ နဲ႔ ၄ အရ ထိုင္းတႏိုင္ငံလံုးမွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာလိုက္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး အေျဖကို စရွာဖို႔ ဘက္အားလံုး၊ အုပ္စုအားလံုုးက ဘယ္လိုလႈပ္ရွားမႈကို မဆို ရပ္တန္႔ရမယ္လို႔ ဆုိတယ္။

ဒီေၾကညာခ်က္ဟာ အာဏာသိမ္းတာ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတြင္း လံုၿခံဳေရးအေျခအေန ယိုယြင္းေနမႈကို တုံ႔ျပန္ဖို႔သာ ျဖစ္တယ္လို႔ စစ္တပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တေယာက္က သီးျခား ေျပာပါတယ္။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ထဲမွာ စစ္တပ္ေတြ ကင္းလွည့္ေနၿပီး ရုပ္သံသတင္းဌာနေတြနဲ႔ ထိုင္းကြန္း ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတို႔ အျပင္ဘက္မွာ လံုၿခံဳေရးခ်ထားတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ဆိုပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒခံုရံုးက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္ရွင္နာ၀ပ္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီး ၉ ေယာက္ကို အာဏာအလြဲသံုးစားမႈနဲ႔ ေမ ၇ ရက္ေန႔ ရာထူးက ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီးကတည္းက ထိုင္းႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းဟာ မေရမရာ ျဖစ္လာခဲ့တာပါ။

ထိုင္းစစ္တပ္ေျပာခြင့္ရ ၀င္ထိုင္း စူ၀ါရီကေတာ့ ဒီေန႔မနက္ ၃ နာရီမွာ ရုပ္သံကေန ရုတ္တရက္ ေၾကညာခ်က္အၿပီး အိမ္ေစာင့္အစိုးရက ရံုးထဲမွာ ရွိဆဲပဲလို႔ ေျပာပါတယ္။

ထိုင္းစစ္တပ္ဟာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တုန္းက ဆႏၵျပမႈကို ရပ္စဲခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္က စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့ ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တယ္လီကြန္သူေဌးႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သက္ဆင္ကို အာဏာသိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းစစ္တပ္ဟာ ႏွစ္ ၈၀ အတြင္း ၁၈ ႀကိမ္ အာဏာသိမ္းခဲ့ဖူးပါတယ္။

DVB Burmese

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆည္တည္းရြာသားမ်ားက ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီမွ တ႐ုတ္၀န္ထမ္း ႏွစ္ဦးအား ျပန္လႊတ္ေပးလက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းရွိ ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးအား ဆည္တည္းရြာသားမ်ား ဖမ္းဆီးခဲ့သျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ေမ ၁၉ ရက္ ညေန ၆ နာရီခန္႔တြင္ အဆုိပါ ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးအား ေဒသခံမ်ားမွ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ဆည္တည္း-ဇီးေတာရြာသစ္ ဆက္ဆံေရး႐ုံးတြင္ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ ေမ ၁၉ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္း တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေမ ၁၈ ရက္ ညပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား အေရးမယူရန္ႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ သံဆူးႀကိဳးခတ္ေနျခင္းအား ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားအား ေတာင္းဆုိကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးအား ျပန္လည္လႊတ္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသခံေတာင္ သူ ၃၇ ဦးရဲ႕ ယာခင္းေတြကုိ သံဆူးႀကိဳးခတ္တာ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔၊ မုိးဦးက်ခ်ိန္မွာ ေလ်ာ္ေၾကးမယူထားတဲ့အခင္းက သူတုိ႔ဘက္က ဘာမွအေဆာက္အဦေတြ ေဆာက္မထားရင္ ၀င္ၿပီးေတာ့ထြန္ဖုိ႔၊ ေနာက္ထပ္ သံဆူးႀကိဳးအသစ္ တုိးမခတ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိတာကုိ ယင္းမာပင္ခ႐ုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္မ်ဳိးညြန္႔ ကုိယ္တုိင္တာ၀န္ခံတာပါ။ တုိင္းရဲမွဴးႀကီးေရွ႕မွာ တ႐ုတ္ႏွစ္ေယာက္ကုိလည္း ခႏၶာကုိယ္မွာ ႏွိပ္စက္တာမ်ဳိး မလုပ္ဘူးဆုိတာ အက်ႌခြၽတ္စစ္ေဆးၿပီး ျပန္အပ္လုိက္ပါတယ္။ ေတာင္းဆုိတာေတြမရရင္ သတ္ပစ္မယ္ဆုိ တာလုိမ်ဳိးေတြ မၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါဘူး” ဟု ဆည္တည္းေက်းရြာေဟာင္းမွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေမ ၁၉ ရက္ည ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံ သတင္းမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲရာတြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူႏွစ္ဦးအား ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္း ေခၚယူရန္အတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဦးစီးသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕သည္ ေမ ၁၈ ရက္ ည ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ အေျချပဳရာ ေက်ာက္ျဖဴ တုိင္ ေက်းရြာမွ စတင္ထြက္ခြာလာၿပီး ည ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ဇီးေတာေက်းရြာေဟာင္း ဘုန္း ႀကီး ေက်ာင္း သို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ဆည္တည္း၊ မိုးႀကိဳးျပင္၊ တံုျပင္ေက်းရြာတို႔မွ ေဒသခံတုိ႔ ကဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းအတြင္းမွ ခဲ၊ ေလာက္ေလးခြ၊ မီးတုတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့ ၾကသျဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာ ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ေက်ာက္ျဖဴတုိင္ေက်းရြာသို႔ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာခဲ့ရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ပါရွိ သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၎အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ည ၁၂ နာရီခန္႔တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အေျချပဳစခန္းျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴတုိင္ေက်းရြာ အေျခခံပညာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ေရာက္ရွိလာၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား တုိက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက အဓိက ႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ရာဘာက်ည္ျဖင့္ လူစုခြဲရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မရရွိသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈမျဖစ္ေစရန္ တိမ္းေရွာင္ဆုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔ အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ ရဲတပ္သားႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာမ်ားရရွိၿပီး ေဆး႐ံုတက္ကုသ ေနရေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕၏ ဆိုင္ကယ္၁၂ စီး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ငါး စီးဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ရြာထဲကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က အတင္း၀င္ေရာက္ လာလို႔သာ လက္ခံထားတာ၊ ရြာသူရြာသား ေတြအေနနဲ႔က သေဘာမေတြ႕ၾကဘူး။ ဆည္တည္းရြာေဟာင္းက ေခၚထားတဲ့ တ႐ုတ္ႏွစ္ ေယာက္ကို ကယ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာက္ျဖဴတိုင္ေက်းရြာ စာသင္ေက်ာင္းထဲကို သူတို႔လာၿပီး ေျခကုပ္ယူၿပီးေတာ့ ဆည္တည္းရြာေဟာင္းကို ၀င္ေရာက္စီးနင္းဖို႔အတြက္ ဇီးေတာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ၀င္စီးတာ ဘာမွမဆိုင္တဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ၀င္စီးလို႔ ေက်ာက္ျဖဴတိုင္ ရြာသူရြာသားေတြ သည္းမခံႏိုင္ၾကေတာ့လို႔ ရြာစာသင္ေက်ာင္း ထဲမွာအေျခခ်ထားတဲ့ ရဲေတြနဲ႔ စၿပီးေတာ့ ျပႆနာတက္ၾကတာပါ။ ဇီးေတာဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကို ၀င္စီးေတာ႔ သူတို႔ ရဲ တပ္ဖြဲ႕ကစၿပီး ေသနတ္ေတြ ေဖာက္တယ္။ ေနာက္ၿပီး မ်က္ရည္ယိုဗံုးေတြနဲ႔လည္း ထုတယ္” ဟု ေက်ာက္ျဖဴတိုင္ရြာမွ ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

အလားတူ ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ Mr.Geng Yi သည္ ေမ ၁၉ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ေဒသခံမီဒီယာ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ကာ ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းရပ္ဆုိင္ေရး၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းက လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေနအထားအတုိင္း ျပန္လည္ျပဳလုပ္ေပးရန္ အခ်က္မ်ားသည္ လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအား ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္စီမံကိန္းျဖစ္ေအာင္ စာခ်ဳပ္ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကုိလည္း ထပ္မံတုိးျမႇင့္ေပးၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ စီမံကိန္းကုိ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမ ၁၈ ရက္ ညပိုင္း ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားက လက္ ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသခံမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းေအာင္၊ ဦးစန္းေမာင္၊ ဦးခင္ၿငိမ္း၊ မ၀င္းေထြး၊ မရီ၀င္း၊ မျဖဴႏွင္းေထြးတုိ႔အား အမႈဖြင့္ထားခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ႏွစ္ဦးကုိ ျပန္လည္လႊတ္ေပးျခင္းအတြက္ ေဒသခံမ်ားက အမႈဖြင့္ထားျခင္းအား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

(ဆည္တည္းရြာသားမ်ား ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီမွ တ႐ုတ္၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးအား ေမ ၁၉ ညေနပိုင္းက သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္သူ))

Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ယာဥ္မေတာ္တဆထိခိုက္ေသဆံုးမႈ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္


အဂၢမင္း၊ ထိန္လင္းဦး

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၆- အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ယာဥ္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈ ဒုတိယအ မ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚသိန္းသိန္းေ႒းက ေျပာသည္။

ေမ ၁၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္း ပခဲ့ေသာ ရာဇာမင္း ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ၌ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ ႀကီးဦးစိုးတင့္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚသိန္းသိန္း ေ႒းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ယာဥ္တိမ္း ေမွာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သတင္းထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ ေလ့ လာမႈအရ ယာဥ္အႏၲရာယ္ေသဆံုးမႈ ျမင့္ ေနျခင္းကို သိရၿပီး ၂ဝ၁၄ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ မွ ေမ ၁၂ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈ ၁၈၆ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း အျမန္လမ္း တြင္ စည္းကမ္းမဲ့ယာဥ္ ၂ဝ၇၃ စီး အေရး ယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈမ်ား တြင္ ယာဥ္ေမာင္းကြၽမ္းက်င္မႈ အားနည္း ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆ဝ ေက်ာ္ရွိသည္ဟုသိရၿပီး လမ္းအေနအ ထားႏွင့္ လမ္းပ်က္စီးမႈေၾကာင့္မွာ တစ္ရာခိုင္ ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း၊ က်န္အမႈမ်ားမွာ ယာဥ္ ႀကံ့ခိုင္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ဟု အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

''အခုလမ္းမႀကီးက အျမန္လမ္း လို႔ ဆိုလို႔မရေသးပါဘူး။ ရွစ္လမ္းသြားလုပ္ ဖို႔ကေတာ့ အစီအစဥ္ရွိေပမယ့္ ဘယ္ေတာ့ လဲဆိုတာ အတိအက်ေျပာလို႔ မရေသးပါ ဘူး''ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိ ယဝန္ႀကီးဦးစိုးတင့္က ေျပာသည္။

ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ယာဥ္ တိုက္မႈတြင္ လမ္းပိုင္းျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္မႈအ ျပင္ ယာဥ္ေမာင္းလိုအပ္ခ်က္၊ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ ရာနည္းပညာလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အျမန္လမ္းမႀကီးအား ျပဳျပင္ရာ တြင္ လမ္းသတိေပးစနစ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ အေရးေပၚ အကူအညီေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထား ရွိျခင္းမ်ားအျပင္ လိုအပ္ခ်က္ကို ပညာရွင္ မ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းေထာက္ျပသင့္ေၾကာင္းလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚခင္ဝိုင္းၾကည္က ေျပာသည္။
ရန္ကုန္-မႏၲေလး ကြန္ကရိလမ္း မႀကီးသည္ အျမန္လမ္းျဖစ္ေစရန္ ၁ဝ ရာ ခိုင္ႏႈန္းသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉ဝ လိုအပ္ခ်က္ရွိေသးေၾကာင္း၊ အျမန္လမ္းေပၚတြင္ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ မ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနသည္ကို ေျဖရွင္း ရန္ အျမန္လမ္းဥပေဒသစ္ကို လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလး လမ္းအသံုး ျပဳ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ ခ်မႈေပးႏိုင္ရန္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး ဂိတ္ ခုနစ္ဂိတ္၌ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မ တီအဖြဲ႕ကို ၂ဝ၁၅ မတိုင္မီ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း ျပဳျပင္ထိန္း သိမ္းေရးအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

အဆိုပါေကာ္မတီ၌မီးသတ္ယာဥ္၊ လူနာတင္ယာဥ္၊ ကရိန္းယာဥ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ၂၄ နာရီ အသင့္ရွိေစေရး ဖြဲ႕ စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းစခန္း မ်ားအလိုက္ တယ္လီဖုန္း ၄၉ လံုးကိုလည္း အသစ္ထပ္မံ အင္အားတိုးခ်ဲ႕ထားၿပီး အျမန္ လမ္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွလည္း တယ္လီဖုန္းအလံုး ၃ဝ ထားရွိေပးထားမည္ျဖစ္ကာ Hot Line Phone No : 1880 ကိုလည္း ဆက္သြယ္ ေခၚယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သတ္မွတ္ထားသည့္ ဂိတ္ခုနစ္ ခုမွာ (၁)အမွတ္-၃လမ္းဆံု တိုးဂိတ္၊ (၂) ေဘာနတ္ႀကီး ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၊ (၃) ၿမိဳ႕ ေခ်ာင္းစခန္း၊ (၄) ျဖဴးတိုးဂိတ္၊ (၅) ေနျပည္ ေတာ္တိုးဂိတ္၊ (၆) မိတၴီလာ(သီးကုန္း)တိုး ဂိတ္၊ (၇) စကားအင္းတိုးဂိတ္မ်ားျဖစ္ၿပီးBlue Ocean Operating Management Co.,Ltd မွ ပါဝင္ကူညီ ဝန္ေဆာင္မႈေပး သြားမည္ျဖစ္ကာ ဖုန္းနံပါတ္ မ်ားမွာ ဝ၉-၂၅ဝ၉ဝ၂ဝဝ၁၃၊ ဝ၉-၂၅ဝ ၉ဝ၂ဝဝ၂၄၊ ဝ၉-၂၅ဝ၉ဝ၂ဝဝ၃၅၊ ဝ၉- ၂၅ဝ၉ဝ၂ဝဝ၄ တို႔ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Yangon Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »