မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္အား တာ၀န္မွ ရပ္စဲျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/16/2013 09:18:00 AM

ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး

(အမိန္႔အမွတ္၊ ၃၅ / ၂၀၁၃

၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၉ ရက္

(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္)

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္အား တာ၀န္မွ ရပ္စဲျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၄ ၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(၁) ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္အရ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ျဖဴတင့္အား လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ တာ၀န္မွ ရပ္စဲလုိက္သည္။


(ပံု)သိန္းစိန္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏို္င္ငံေတာ္

The Voice Weekly