ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေတာ့မည္ဟု ရဲရဲ ေျပာႏုိင္ၿပီ


တစ္ခ်ိန္က ကုရာနတ္ၳိေဆးမရွိခဲ့ေသာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ကို လာမည့္ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေတာ႔မည္ဟု ရဲရဲတင္းတင္း ေျပာႏုိင္ သည့္ အေျခအေနေရာက္ လာၿပီ။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါကို ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ အျပည့္အ၀ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ မည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ရဲရဲတင္းတင္း ေျပာလိုက္ၿပီ။ ယခင္က ကုရာနတ္ၳိ ေဆးမရွိ၊ ယခုလည္း အျမစ္ ျပတ္ကုစရာ ေဆးမရွိေသးသည့္တိုင္ အျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ဟု ဆိုလိုက္ျခင္းမွာ ယုတ္ၱိမရွိဟု ထင္စရာရွိသည္။ မည္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကပါမည္နည္း။

၂၀၃၀ မွာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ အျမစ္ျပတ္ ေဆးေပၚၿပီး အားလံုးကို ကုသေပးႏုိင္မည္ဟု မဆိုလို။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိေပၚေနၿပီျဖစ္ေသာ ေအအာဗြီ ကဲ႔သို႔ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ထိန္းေဆးျဖင့္ပင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ အသစ္ ကူးစက္သူ မရွိေအာင္ ၂၀၃၀ ခန္႔တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေတာ့မည္။ ထိုအခါ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြေၾကာင္႔ျဖစ္ သည့္ ေအအိုင္ ဒီအက္စ္ျဖစ္ပြားသူ ပမာဏကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့မည္။ အသစ္ကူးစက္၊ အသစ္ ျဖစ္ပြားသူ မရွိေအာင္ ထိန္းႏိုင္ၿပီဆိုလွ်င္ အျမစ္ျပတ္ တိုက္ဖ်က္ႏုိင္ေရး လြန္စြာ နီးစပ္သြားၿပီျဖစ္သည္။ လက္ရွိမွာပင္ ေအအာဗြီေဆးျဖင့္ ကမာၻတစ္၀န္းမွ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္ခံထားရသူ (၁၃) သန္းေက်ာ္ကို လူ႔သက္တမ္းေစ့ေနႏိုင္ေအာင္ ေစာင္႔ေရွာက္ထားႏုိင္ၿပီ။ ေအအာဗြီသည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြကို အေသမသတ္ႏုိင္ ေသာ္လည္း ခႏၶာကိုယ္ထဲ ၀င္ေနေသာ အိပ္ခ်္ အိုင္ဗီြကို မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္၊ ဆက္မပ်ံ႕ပြားႏုိင္ေအာင္ ထိန္းေပးထားသည္။ ထိုသို႔ ထိန္းလိုက္သျဖင့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးသည္ ခႏၶာကိုယ္ ခုခံအားစနစ္ကို ဒုကၡ မေပးႏုိင္ေတာ႔။ ထိုအခါ ခုခံအားက်ဆင္းသည့္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ အဆင့္သို႔ မေရာက္ရွိေတာ့ဘဲ ပိုးရွိလ်က္ႏွင့္ပင္ သက္တမ္းေစ့ေနႏိုင္သြားသည္။

အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးရွိသူ တစ္ဦးထံမွ ထပ္ဆင့္ကူးစက္ခံရသည့္ ႏႈန္းကို တစ္ေယာက္ထက္ နည္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ရွိသူ (၁၀) ဦးရွိသည္ဆိုပါက ထိုလူမ်ားက တစ္ဆင့္ ထပ္ကူးခံရသူ ပမာဏသည္ (၁၀) ဦးေအာက္သာ ရွိေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္။ ထိုသို႔ ထိန္းခ်ဳပ္သြားျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္တို အတြင္းမွာပင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြျဖင့္ ေနထိုင္ရသူ ပမာဏသည္ က်ၿပီးရင္း က်ဆင္းသြားမည္။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြကို သိပၸံပညာက စေတြ႕သည္မွာ (၃၃)ႏွစ္ေလာက္သာရွိ ေသးသည္။ ထိုကာလတို အတြင္း အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြကို ႏုိင္နင္းေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးရွိလာသည္မွာ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈႀကီးျဖစ္သည္။သိပၸံသုေတသနပိုင္းကလည္း အားေကာင္းသလို၊ ႏုိင္ငံေရးပိုင္းကလည္း အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြေအအိုင္ဒီအက္စ္တိုက္ဖ်က္ ေရးအား တက္သေရာရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ႔သုိ႔ ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ႀကီး UNAIDS ၏ စာရင္းအရ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္အတြင္း ကမာၻတစ္၀န္း ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ျဖင့္ လူ (၁ ဒသမ ၅)သန္း ေသဆံုးေၾကာင္း သိရသည္။ ေသဆံုးႏႈန္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က (၂ ဒသမ ၄) သန္းထက္သိသာစြာ ေလ်ာ့က် လာၿပီျဖစ္သည္။ ေသဆံုးႏႈန္းေလ်ာ့က်လာသလို အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ အသစ္ ကူးစက္ခံရသူႏႈန္း ကလည္း တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ေလ်ာ႔က်လာေနၿပီကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္သည့္အခါ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ အသစ္ကူးစက္မႈ လံုး၀ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရမည္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အဓိပၸာယ္ရွိ၍ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရး လက္နက္ေကာင္းမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၊ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာအႀကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္အေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ား တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းသည္မွာ အစည္းအေ၀းတက္ရန္ လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦးသည္ ယူကရိန္း ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း၌ မေလးရွား ေလယာဥ္ MH 17 ပ်က္က်မႈတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရသည္။ ၎ တို႔အနက္ တစ္ဦးမွာ ႏုိင္ငံတကာ ေအအိုင္ဒီအက္္စ္ အဖြဲ႕ႀကီး (International AIDS Society) ၏ ဥကၠ႒ ေဟာင္းဂ်ဳိးလန္း ျဖစ္သည္။ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္တစ္ဦး အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသူ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကား အင္အားေကာင္းေကာင္း ဆက္ခ်ီတက္မည္ျဖစ္သည္။

ကူးစက္မႈ ဘရိတ္အုပ္

အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာလည္း ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ေတာင္အာဖရိ က ေအအိုင္ဒီအက္စ္ သုေတသနစင္တာမွ စလင္းအဗၺဒူးကာရင္မ္က ေျပာသည္။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ရွိသူမ်ားကို ေဆြးေႏြး ပညာေပးျခင္းနည္း၊ ကြန္ဒံုးသံုးျခင္း နည္း၊ ေအအာဗြီ ကဲ႔သို႔ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ထိန္းေဆးမ်ားေပးျခင္းနည္းမ်ားသည္ လြန္စြာ ထိေရာက္ ေသာနည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္လာၿပီ။ ထိေရာက္ ေသာနည္းလမ္း မ်ားထဲမွ ပို၍ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းကား ေအအာဗြီေဆး ျဖစ္သည္။ ေအအာဗြီသည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြရွိသူ ခႏၶာကိုယ္ထဲက ပိုးကိုသိသိသာသာ ထိန္းခ်ဳပ္ ေပးႏုိင္ရာ ထိုသူမွတစ္ဆင့္ အျခားသူမ်ားသို႔ ကူးႏုိင္ေျခ အလြန္နည္းသြားသည္အထိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ ဇနီးခင္ပြန္း တစ္ဦးဦး၌ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြရွိေနေသာ အိမ္ေထာင္သည္ စံုတြဲမ်ားတြင္ ပိုးရွိသူကို ေအအာဗြီေဆးသံုးေစပါက ကူးစက္မႈ (၉၆) ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ပံုမွန္ ေန႔စဥ္ဘ၀ လူေပါင္းစံုထဲတြင္ ကူးစက္မႈ ေလွ်ာ့ခ် ေပးႏုိင္စြမ္းကိုလည္း ေလ့လာမႈ စစ္တမ္း တစ္ရပ္ျပဳစုထားသည္။ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ ကြာဇူလူ-နာတယ္ တကၠသိုလ္က စစ္တမ္းျပဳစုျခင္း ျဖစ္သည္။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးရွိသူ (၃၀)မွ (၄၀)ရာ ခိုင္ႏႈန္းထိကို ေအအာဗြီေဆး တိုက္ေကၽြးထားႏုိင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေရာဂါမရွိသူမ်ားႏွင့္ ေအအာဗြီ ေဆး (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ တိုက္ ေကၽြးထား ႏုိင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေရာဂါ မရွိသူမ်ားကို ယွဥ္ၾကည့္သည္။ ထိုအခါ ေအအာဗြီေဆး ရာခိုင္ႏႈန္း မ်ားမ်ား တိုက္ေကၽြးထား ႏုိင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေရာဂါမရွိသူမ်ားသည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြကူးစက္ခံ ရႏုိင္ေျခ (၃၈)ရာခိုင္ႏႈန္းထိ နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြရွိသူမ်ားကို ေအအာဗြီေဆးျဖင့္ ထိန္းေပးႏိုင္သလို အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္ခံ ရႏုိင္ေျခမ်ားသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ေသာ လူေကာင္းမ်ားအတြက္လည္း Truvada ကဲ့သို႔အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကာကြယ္ေဆးမ်ားရွိေသးသည္။ ဆန္ဖရန္စစ္ၥကိုရွိ ကယ္လီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္မွ ေရာဘတ္ ဂရန္႔သည္ Truvada ေဆးကို အစဦး စမ္းသပ္တီထြင္သူမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ ေအအိုင္ဒီအက္စ္အေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မစၥတာ ဂရန္႔က ကမာၻ ့တိုက္ႀကီးေလးခုရွိ ေနရာ (၁၁) ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၎ တို႔၏ သုေတသနမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားသည္။

Truvada သည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္ မခံရေအာင္ (၉၀)ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ကာကြယ္ ေပးႏုိင္ေၾကာင္း မစၥတာ ဂရန္႔က ေျပာသည္။ ေန႔တိုင္း ေသာက္ဖို႔လည္း မလို။ တစ္ပတ္ ေလးႀကိမ္ေသာက္လွ်င္ စိတ္ခ်ရသည္။ ေန႔တိုင္းေဆးေသာက္ဖို႔ ေမ့တတ္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ Truvada သည္ ေစ်းႀကီးလြန္းေနေသးသည္။ ေဆးတစ္လစာကို ေဒၚလာ(၁၃၀၀) ေလာက္က်သင့္သည္။ ေစ်းႀကီးလြန္းျခင္းက Truvada ၏ တြင္က်ယ္မႈကို အတားအဆီး ျဖစ္ေစလ်က္ရွိသည္။

အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လက္နက္ ေကာင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိလာၿပီ။ သို႔ေသာ္ Truvada ဥပမာကဲ႔သို႔ပင္ ေစ်းႀကီးေန ေသးျခင္းသည္ အတားအဆီး ျဖစ္ေနသည္။ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပိုင္း၏ စိတ္အားထက္သန္စြာ အားေပးမႈအရွိန္မေသဖို႔လည္း လိုေသး သည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ခ်မွတ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ ေအအိုင္ ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရးကို အဓိက လုပ္ငန္း စဥ္ႀကီးတစ္ရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းခဲ့သျဖင့္ ကမာၻ ့ႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေတာ့မည္။ ၂၀၁၅ လြန္ရည္မွန္းခ်က္ မူၾကမ္းမ်ားထဲတြင္ ကား ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရးကို အဓိကအသားေပး ေဖာ္ျပထားသည္မ်ဳိး မေတြ႕ရေသးရာ ႏုိင္ငံေရးပိုင္းက စိတ္အား ထက္သန္မႈက်ဆင္းသြားမွာ စိုးရိမ္ရသည္။ စိုးရိမ္မည္ဆိုလည္း စိုးရိမ္စရာျဖစ္သည္။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ကာကြယ္ ေရးႏွင့္ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကမာၻ တစ္၀န္း တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ(၁၉) ဘီလီယံ လိုအပ္ရာ ေရွ႕လာမည့္ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ျပည့္မီေအာင္ ေကာက္ခံမရႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားေတြ႕ေနရၿပီ။ ေအအိုင္ဒီ အက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား ေငြနည္းနည္း နဲ႔ အလုပ္မ်ားမ်ားတြင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြၾကရမည္။

အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္ခံရၿပီးေနာက္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အခ်ိန္တိုအတြင္း ေအအာဗြီေဆး ေသာက္သံုးႏုိင္လွ်င္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြဆိုးက်ဳိး ခံစားရမႈ အနည္း ဆံုးျဖစ္မည္ဟု ကမာၻ ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သူသည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္ခံရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖို႔က မလြယ္။ ကမာၻ ့့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ကမာၻတစ္၀န္း အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးရွိသူ (၃၅) သန္းရွိသည္။ ၎တို႔အနက္(၁၉) သန္းခန္႔ သည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုး ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေဖာ္ထုတ္မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ေဖာ္ထုတ္သိရွိျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ထိုလူမ်ားကို အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ထိန္းေဆးေပးဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေသးသလို၊ ထိုသူမ်ားထံကတစ္ဆင့္ အျခားသူမ်ားထံ မကူးစက္ေအာင္ ပညာေပး ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ဳိးလည္း မလုပ္ ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုလူမ်ား က်န္ရွိေနသမွ် အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔က ခက္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ အဆံုးသတ္ပစ္ဖို႔ ေ၀းေနဦးမည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအျပင္ က်န္ရွိေနေသးသူ (၃၅) သန္းခန္႔ကို ေပ်ာက္ေအာင္ ကုေပးႏုိင္ေအာင္လည္း ထပ္တိုး ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္က ၀ါရွင္တန္တြင္ က်င္းပေသာ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္အေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈ မ်ားထဲ၌ ကုသႏုိင္မည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္း ပါသည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ မစ္ၥစ္ၥပီျပည္နယ္မွ ကေလးငယ္ မိန္းကေလး တစ္ဦးကို ေမြးၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပင္ ေအအာ ဗြီေဆးေပး၍ ကုသခဲ့သည္။ ကေလးငယ္ သည္ မိခင္ထံမွ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္လာ ျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္ကို (၁၈) လသားအထိ ေအအာဗြီေဆးေပးကာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မိခင္ျဖစ္သူသည္ ေနရပ္ေျပာင္းသြားရာ ကေလးကိုလည္း ေအအာဗြီေဆး ဆက္တိုက္ေကၽြးႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ အဆက္ျပတ္သြားခဲ့သည္။ ကေလးႏွင့္ ျပန္ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးၾကည့္ရာကေလးတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုး လံုး၀မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထိုအတိုင္းမွန္လွ်င္ ကေလး၏ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြကို ေပ်ာက္ေအာင္ ကုလိုက္ႏုိင္ၿပီဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ကေလးကို ေအအာဗြီေဆး ဆက္မတိုက္ဘဲ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္။ ယခု ဇူလိုင္လ ဆန္းပိုင္းတြင္ ကေလးမွာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ျပန္ေပၚလာ သည္။ ေဆးျဖတ္လိုက္ၿပီး ၂၇ လအၾကာတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ တစ္ေက်ာ႔ျပန္ ေပၚလာခဲ့သည္။

ေနာက္ထပ္ တစ္ေယာက္ကား ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕မွ တင္မိုသီ ဘေရာင္းျဖစ္သည္။ ဘေရာင္းသည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ရွိၿပီး ေသြးကင္ဆာဒဏ္ လည္း ခံစားေနရသျဖင့္ ေသြးကင္ဆာကုထံုးအျဖစ္ ၎ ကို ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ လဲလွယ္ခဲ့သည္။ ၎ ထံ လဲလွယ္ ထည့္သြင္းခဲ့ေသာ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီသည္ မ်ဳိး ဗီဇအရ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြဒဏ္ခံႏုိင္သူတစ္ဦးထံမွ ျဖစ္ရာ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ လဲလွယ္ၿပီးေနာက္ ဘေရာင္းတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုး မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ ဘေရာင္းသည္ ပထမဆံုးေသာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကုသေပ်ာက္ကင္းသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည္။ဘေရာင္းကို ကုသခဲ့ေသာ နည္းမ်ဳိးသည္ လူတိုင္းကို လုပ္ေပးႏုိင္ေသာ နည္းကားမဟုတ္။

သုေတသနမ်ားက ေ၀ဒနာရွင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ မ်ဳိးဗီဇကိုယူကာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြဒဏ္ ခံႏုိင္သည့္ မ်ဳိးဗီဇမ်ားအျဖစ္ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ေျပာင္းလဲၿပီး ေနာက္ ေ၀ဒနာရွင္ထံ ထည့္ သြင္းေပးကာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြကို တိုက္မည့္နည္းကိုလည္း စမ္းသပ္ေနၾကၿပီ။ ထိေရာက္ေသာ လက္ေတြ႕နည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေပၚလာဖို႔ အခ်ိန္ယူ လုပ္ကိုင္ဖို႔ေတာ့ လိုေသးသည္။ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းျဖင္႔ေတာ့ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြကို မလႊဲမေသြ တိုက္ဖ်က္ႏုိင္လာလိမ့္မည္။ ယခု ထိေတာ့ တိုက္႐ိုက္ကုေဆး မရွိေသး။ သို႔ျဖစ္ရာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္ခံ ထားရသူမ်ား လက္ရွိမွာ လုပ္ရန္ကား အက်ိန္းေသဆံုးနည္းျဖစ္သည့္ ေအအာဗြီ ေဆး ပံုမွန္ေသာက္သံုးၾကဖို႔ ျဖစ္သည္။

Ref: The 20th International AIDS Conference _ Is the end in sight? (The Economist)
messengernewsjournal

သစ္ခုတ္သမား ပုံျပင္သစ္သစ္ခုတ္သမားသည္ သူ႕လွည္းေပၚမွ ဆင္းကာေလညွင္းခံေနစဥ္ လွည္းကို ကုန္းဆင္းတြင္ ထားမိ၍ ျမစ္အတြင္းသုိ႔ က်ေလ၏။
ထုိအခါ က်ယ္ေလာင္စြာ ငုိယုိေအာ္ဟစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျမစ္ေစာင့္နတ္သည္ ဘြားကနဲေပၚလာ၏။ ျမစ္ေစာင့္နတ္သည္
ခ်က္ခ်င္းျမစ္အတြင္းမွေန၍ ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီးႏွင့္အတူျပန္ ေပၚလာ၏။

” ဒါ သင္႕ ပစၥည္းလား..”
” ဟုတ္ပါတယ္ ဟုတ္ပါတယ္…ဒါက်ေနာ္႕ပစၥည္း…ဒါ….ဒါက်ေနာ့္ဟာ အစစ္ပါ ”
ထုိအခါ ျမစ္ေစာင့္နတ္လည္ းအရမ္းေဒါသထြက္သြား၏။
” မင္းဟာတကယ္ေတာ႕ လူလိမ္လူညာပဲ။ ဒါ တရုတ္ထုတ္ ခ်ယ္ရီ ၀က္စစ္ဂြန္ကားကြ။
မင္းပစၥည္းမဟုတ္ဘူး”
ထုိအခါ သစ္ခုတ္သမားမွ ေတာင္းပန္စကားဆိုေလ၏။
” အုိျမစ္ေစာင္႕နတ္မင္း၊ က်ေနာ့္အား ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ။ တကယ္လုိ႕
က်ေနာ္က မဟုတ္ဘူးလို႔ေျပာရင္ အသင္နတ္မင္းက ေနာက္ထပ္ရြာမ သံရည္ႀကိဳစက္ရုံမွ
ခုိးေရာင္းေသာ သိန္းနွစ္ဆယ္တန္ ( without) လုိင္စင္မဲ့ ကားကုိ
ျပပါလိမ္႕မယ္။ ဒါကုိမွ ထပ္ျငင္းရင္ အရွင္က က်ေနာ့္ လွည္း အေဟာင္းႀကီး ကုိ
ျပန္ဆယ္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီလုိဆယ္လာမွ အဲဒါ က်ေနာ့္
လွည္းပါလုိ႕ေျပာလုိက္ရင္ နုိင္ငံေတာ္ေပၚလစီအရ နွစ္ ၃၀ အထက္ျဖစ္ေနတဲ့
က်ေနာ့္လွည္းဟာ စလစ္နဲ႔ ေနာက္တစ္စီး ၀ယ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ပထမ
ခ်ယ္ရီကားမွာကတည္းက ဟုတ္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာလုိက္မိ တာပါခင္ဗ်ာ ”

ရဲစတိုင္း
The Myanma Age

‘ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အမ်ားႀကီးေပးဆပ္သြားခ်င္လုိ႔ ဆုတစ္ခုေတာ့ရေအာင္ ယူလာခဲ့မယ္’


ကမၻာ့ထိပ္တန္းအလွမယ္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ မယ္စၾက၀ဠာၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိယ္ စားျပဳသြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မယ္စၾက၀ဠာ  ျမန္မာအလွမယ္ အျဖစ္ အသက္ (၂၀) အရြယ္ သွ်ားထြဋ္အိႁႏၵာ   ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရ သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ၾကာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ မုိးစက္၀ုိင္က ႐ုရွားႏုိင္ငံတြင္ သြား ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္မူ ဒုတိယေျမာက္ျပန္လည္ယွဥ္ ၿပိဳင္မႈအျဖစ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ မယ္စၾက၀ဠာ (ျမန္မာ)သရဖူကုိ ရခဲ့သည္ဆုိ ေသာ သွ်ားထြဋ္အိႁႏၵာႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ကာ သူမ၏ ရင္ခုန္သံမ်ားကုိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့သည္။

တစ္ကမၻာလံုးမွာ အႀကီးဆံုး အလွ မယ္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္တဲ့ မယ္စၾက ၀ဠာၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိယ္စားျပဳ ပါ၀င္ခြင့္ရခဲ့ၿပီဆုိ ေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ဘယ္ ေလာက္ယံုၾကည္ထားလဲ။

ညီမၿပိဳင္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယံုၾကည္မႈအျပည့္အ၀ထည့္ထား ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးညီမကုိ ေနာက္ကေန ကူညီပံ့ပုိးေပးတဲ့ ညီမရဲ႕ မိ သားစု၊ Organization နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အစစအရာရာလိုေလေသးမရိွ ေအာင္၊ အဆင္ေျပေအာင္ ညီမ တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ သယံဇာတေတြ၊ ယဥ္ ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြကုိ ေဖာ္ ထုတ္ႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထား ပါတယ္။

ဒီႏွစ္ကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က သြားေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ အလွမယ္မုိးစက္ ၀ုိင္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး အားမရဘူးဆို တဲ့ ေ၀ဖန္မႈေတြရိွခဲ့တာဆုိေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အျမင္နဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ဘယ္လုိေျဖရွင္းခ်က္ ေပးခ်င္လဲ။

ညီမခုခ်ိန္ထိ Perfect မျဖစ္ ေသးဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ညီမကုိ အႀကံေပးႏုိင္ပါတယ္။ ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုႏုိင္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအႀကံဉာဏ္ေတြကို လက္ခံၿပီး လိုအပ္ ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းသြား မယ္။ ေနာက္ၿပီးဟုိမွာ သြားၿပိဳင္ ရင္လည္း တျခားႏုိင္ငံက အလွ မယ္ေတြထက္ မသာရင္ေတာင္မွ မနိမ့္ေအာင္ အေကာင္းဆံုးယွဥ္ ၿပိဳင္သြားပါမယ္။

သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ၿပိဳင္ပြဲ ႀကီးမွာေရာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ မုိးစက္၀ုိုင္ရဲ႕ ဘယ္လုိအားနည္းခ်က္၊ ဘယ္လို အားသာခ်က္ေတြကုိ အတုယူၿပီး အေကာင္းဆံုးျပင္ဆင္သြားမလဲ။

အစ္မ(မုိးစက္၀ုိင္)ကလည္း ညီမကုိ သင္ၾကားျပသေပးတယ္။ အစ္မမွာကေတာ့ အားနည္းခ်က္ ဆုိတာ မရိွပါဘူး။ သူက အရမ္း Perfect ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပႆနာေလးေတြ ႀကံဳခဲ့ရတာဆုိ ေတာ့ အဲဒီလိုျပႆနာေတြမႀကံဳ ရေအာင္ ႀကိဳးစားသြားပါမယ္။

မုိးစက္၀ုိင္တုန္းက ၿပိဳင္ပြဲမွာ လမ္း ေလွ်ာက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အားနည္းခ်က္ရိွတယ္လို႔ ေထာက္ျပတာေတြရိွေတာ့ ညီမအတြက္ ေရာ အဓိကလုိအပ္ခ်က္က ဘာ ျဖစ္မယ္လုိ႔ထင္လဲ။

အဓိကလိုအပ္ခ်က္အေနနဲ႔ ကေတာ့ အရပ္ကေလးဒီထက္ပုိ ထြက္ခ်င္တယ္။

မယ္စၾက၀ဠာၿပိဳင္ပြဲဆုိတာ ကမၻာ မွာလည္း အႀကီးဆံုးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မယ့္ႏိုင္ငံေတြကလည္း အမ်ား ႀကီးဆိုေတာ့ ညီမအတြက္ ဘယ္ ေလာက္စိန္ေခၚမႈရိွတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ ခုလို႔ ေျပာလို႔ရလဲ။

ဒီၿပိဳင္ပဲြႀကီးကုိ သြားၿပိဳင္ဖို႔ အမ်ားႀကီးမွန္းထားတယ္။ ညီမရဲ႕  စိန္ေခၚမႈအေနနဲ႔ကေတာ့ ညီမရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္း တစ္ခု အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အမ်ားႀကီး ေပးဆပ္သြားခ်င္တယ္။ အဲဒီအ တြက္ ဆုတစ္ခုေတာ့ ရေအာင္ ယူလာခဲ့မယ္။ တကယ္ကုိ ႀကိဳး ႀကိဳးစားစားနဲ႔ သြားၿပီး လုိေလေသးမရိွေအာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမယ္။

မယ္စၾက၀ဠာစင္ျမင့္က ညီမရဲ႕ ငယ္ဘ၀အိပ္မက္တစ္ခုလုိ႔ေရာ ေျပာလို႔ရႏုိင္မလား။ ကုိယ့္ကုိယ္ ကုိယ္ေရာ ဒီလိုၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာပါ၀င္ ခြင့္ရမယ္လုိ႔ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့တာ မ်ိဳးရိွလား။

ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ငယ္ငယ္ ကတည္းက ကုိယ့္ႏုိင္ငံကုိ ကုိယ္ စားျပဳၿပီး ၿပိဳင္တဲ့ ကုိယ့္ႏုိင္ငံအ တြက္ ျပန္ေပးဆပ္ႏုိင္တဲ့ အလွ မယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ခဲ့တာ ပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ညီမရဲ႕ရည္မွန္း ခ်က္ေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရတဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ တယ္။

အခုေနာက္ပုိင္းမွာ အလွမယ္ေတြ နဲ႔ ပဲြက်င္းပတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြ ၾကားထဲမွာ မေျပလည္မႈေတြ ၾကားေနရတယ္။ ညီမၿပိဳင္ရမွာက ပရိသတ္အားေပးမႈအမ်ားဆံုးရရိွ ေနတဲ့ မယ္စၾက၀ဠာၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ႏုိင္ငံကုိယ္စားျပဳ    အလွမယ္တစ္ ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေနအ ထုိင္အျပဳအမူေတြကုိ ဘယ္လုိေန ထုိင္သြားမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထား လဲ။

ညီမတုိ႔ Miss ေတြကုိေမြး ထုတ္ေပးတဲ့ Organization က ညီမတို႔ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ပါ။ အဲဒီ ေက်းဇူးရွင္ေတြနဲ႔ အစစ၊အရာရာလက္တဲြသြားမယ္။ ေက်းဇူးရွင္ ကိုျပန္ၿပီး ေက်းဇူးဆပ္သြားမယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ညီမကႏုိင္ငံကုိယ္စား ျပဳအလွမယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အစစ၊အရာရာအသြား အလာ၊ အေနအထိုင္ေတြ ဆင္ ျခင္သြားပါမယ္။

ျပည္ပမွာ သြားၿပိဳင္ရမွာဆုိေတာ့ ဘာသာစကားပုိင္းနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ဘယ္လုိျပင္ဆင္ထားလဲ။

ဘာသာစကားပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့လည္း လက္ရိွအေျခအေန ထက္ေကာင္းေအာင္ ေလ့လာ ေနပါတယ္။ General Know-ledge (အေထြေထြဗဟုသုတ) ေကာင္းေအာင္လည္း ေလ့လာေနပါတယ္။

မယ္စၾက၀ဠာဆုရခဲ့ေပမယ့္ ပရိ သတ္ရဲ႕ အားေပးမႈအျပည့္အ၀မရ ေသးဘူးဆုိေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးသြား ၿပိဳင္တဲ့အခါ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အား ေပးမႈအျပည့္အ၀ရရိွဖို႔ ဘယ္လို ႀကိဳးစားသြားမလဲ။

ညီမကုိ ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ လက္ခံႏုိင္ပါတယ္။ ညီမကုိ ေ၀ ဖန္ေပးၾကပါ။ အႀကံေပးႏုိင္ပါ တယ္။ ပရိသတ္ေတြ လက္ခံႏုိင္ တဲ့ အလွမယ္ျဖစ္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားသြားပါမယ္။

အလွမယ္နဲ႔ ပရဟိတက ဆက္စပ္ ေနတာဆုိေတာ့ ဆုရတဲ့ဆု ေၾကးထဲကေန ပရဟိတအလွဴ လုပ္သြားဖို႔ေရာ အစီအစဥ္ရိွလား။

ပရဟိတကုိ ညီမ Miss ျဖစ္မွလုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္က တည္းကလည္း လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ Organization နဲ႔ လက္ တြဲၿပီး ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ သြားဖို႔ရိွပါတယ္။ ဆုရတဲ့ ဆုေၾကးထဲကလည္း လုိအပ္တဲ့ေနရာ ေတြကုိ လိုက္ၿပီး ျဖည့္ဆည္းသြား ဖုိ႔အစီအစဥ္ရိွပါတယ္။

7daydaily

ဦးေန၀င္းေျမးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ စီစီအိုအီးစီဆုိတာဘာလဲျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္း၏ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ေျမးမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ျပင္ဆင္ ေနေၾကာင္း မၾကာေသးမီက သတင္းမီဒီယာမ်ားအား အသိေပး ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ သူတုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူစစ္ အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္ဟု ဆုိေသာ ထူးကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေတဇပုိင္ဆုိင္သည့္ အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(AGD)၏ ရွယ္ယာမ်ားကုိ အမ်ားဆံုး၀ယ္ယူ လုပ္ကုိုင္သြားမည္ဟုဆုိသည္။ ၎တုိ႔ကုိတ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ CCOEC(China  National Corporation For Overseas Economic Coop-eration) ဟုေခၚသည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုက ေငြအရင္းအႏွီးထုတ္ေပး ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္ဟု ဦးေအးေန၀င္းႏွင့္  ဧရာ၀တီသတင္းဌာန တုိ႔၏ ေမးျမန္းခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးေအးေန၀င္းတို႔အား စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ရန္ အရင္းအႏွီးထုတ္ ေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခုဟုဆုိသည့္ စီစီအုိ အီးစီ(CCOEC) ဆုိသည္မွာ မည္ကဲ့သုိ႔ကုမၸဏီမ်ိဳးပါလဲ။ ၎တို႔ကဘာေၾကာင့္ ဦးေအးေန၀င္းတို႔အား ေငြထုတ္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းရတာလဲဆုိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားထြက္ေပၚ လာပါသည္။

အမွန္ေတာ့စီစီအုိအီးစီကုိ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုဆုိသည္ ထက္ တ႐ုတ္အစိုးရပုိင္ကုမၸဏီ တစ္ခုဟုေျပာသည္က ပုိမွန္ကန္ ပါမည္။ စီစီအုိအီးစီျဖစ္လာမည့္ ထုိကုမၸဏီကုိ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံမႈအရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ (China National Corporation For Building Materials Expor- tation) အျဖစ္စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့သည္။ လက္ရိွကမၻာတစ္၀န္း ႏုိင္ငံ ၁၀၀ ခန္႔တြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ တ ႐ုတ္အစိုးရ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ဘဏ္က ေထာက္ပံ့ထားသည့္ အတြက္ ေငြအလံုးအရင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္သည္။ ၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား ေကာ္ပုိေရးရွင္း (စီစီအုိအီးစီ)အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

စီစီအုိအီးစီ၏ မူလလမ္း ေၾကာင္းမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္းေနာက္ပုိင္းတြင္ စြမ္းအင္ႀကီးစြာ လုိအပ္ေနေသာ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ျဖည့္တင္းရန္ စြမ္းအင္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိပါ စီစီအုိအီးစီက တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လာ သည္။

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္လာရာ တြင္ စီစီအုိအီးစီ၏ ေစ်းကြက္ေန ရာေရြးခ်ယ္မႈမွာ အထူးစိတ္၀င္ စားစရာေကာင္းသည္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအေနာက္ တုိင္းကုမၸဏီမ်ား၊ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးျပႆ နာမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ မ်ားစေသာ ေနရာမ်ားမွ လြတ္ ကင္းေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ၾကသည္။ စီစီအုိအီးစီကမူ အမ်ား ႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္၏။

အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့အလယ္မွာ ၾကဥ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံ မ်ားတြင္သာ စီစီအုိအီးစီက ၿပိဳင္ ဘက္မရိွအခြင့္အေရးရယူၿပီး စီး ပြားေရးလုပ္ကုိင္ေလ့ရိွသည္။

ဥပမာဆုိရလွ်င္ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေန သည့္ ယီမင္ႏုိင္ငံတြင္ စီစီအုိအီးစီ က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕စက္႐ံုသံုး႐ံုတည္ေထာင္ရန္သေဘာတူခဲ့သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကာတာတကၠသုိလ္ မွ ႏုိင္ငံတကာေလ့လာေရးပညာ ရွင္ မုိဟာမက္ဆာဖတ္ရာမတ္က ယီမင္ႏုိင္ငံ၏ အၾကမ္းဖက္မႈ သတင္းဆုိးမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ယီမင္ႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ လက္တြန္႔ေနခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံက ထုိေဒသတြင္ ၎၏အေန အထားအားေကာင္းလာရန္ အခြင့္အေရးယူႀကိဳးပမ္းေနသည္။ စီစီ အုိအီးစီက တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ထုိ ရည္မွန္းခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပး သည္ဟုဆုိသည္။

ယီမင္ႏုိင္ငံမွ သူပုန္မ်ား သည္ အယ္လ္ကုိင္ဒါအၾကမ္း ဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရိွေနသည္ဟူေသာ သတင္း ေၾကာင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ေရွာင္ရွားေနခ်ိန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကေတာ့ အား ေကာင္းလာသည္။ စီစီအုိးအီးစီကလည္း ထိုဆက္ဆံေရးကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပံ့ပုိးကူညီအားျဖည့္ေပး ၏။ ယီမင္တြင္ ေရနံအနည္းငယ္ သာထြက္ေသာ္လည္း ေလာင္စာ စြမ္းအင္အၿမဲလုိအပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ နည္းနည္းရလည္း နည္းနည္းအေလ်ာက္ အက်ိဳးရိွသည္။

ထို႔အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မႈကုိ ခံေနရသည့္ ယခင္ ဆုိဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခဲြထြက္ခဲ့သည့္ အေရွ႕ဥေရာပႏုိင္ငံ ဘီလာ႐ုစ္ ႏုိင္ငံတြင္လည္း စီစီအိုအီးစီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားရိွပါသည္။ အထူးသ ျဖင့္ စြမ္းအင္စက္႐ံုမ်ားကုိ စီစီအုိ အီးစီက တ႐ုတ္သြင္းကုန္ထုတ္ ကုန္ဘဏ္၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနသည္။

ထုိစက္႐ံုမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀၀န္းက်င္ကုိ ဆုိးရြားစြာ ပ်က္စီးေစသည္ဟု ဘီလာ႐ု(စ္) ႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာမ်ားက ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ထားပါသည္။ စီစီအုိအီးစီ အပါအ၀င္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက အက်င့္ပ်က္ျခစားေနေသာ ဘီ လာ႐ုစ္ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ား ႏွင့္ ေပါင္းၿပီး အခြင့္အေရးယူ သည္ဟုလည္း ေရးသားၾကပါ သည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ေသာစီစီအိုအီးစီက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ၾသဇာတိကၠမႀကီးသူစီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ဦးေန၀င္း၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေငြအရင္းအႏွီးထုတ္ရန္ ကမ္း လွမ္းလာသည္ဟုဆုိသည္။

လတ္တေလာတြင္ အဆိုပါသတင္းက လူအမ်ားစုကုိ အံ့အားသင့္သြားခဲ့ေစသည္။ ဦးေတဇ၊ ဦးေန၀င္းမိသားစု၊ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ စီစီအုိအီးစီ ဘာေတြျဖစ္ လာမလဲဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရန္အထူးစိတ္၀င္စရာေကာင္းသည္ ကေတာ့ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ပါ သည္။

7daydaily

ေအာင္မဂၤလာကား၀င္းအတြင္းေတြ႕သည့္ အမ်ိဳးသမီးအေလာင္းကုိ စစ္ေဆးေန
ေအာင္မဂၤလာအေ၀း ေျပးကား၀င္းအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအသတ္ခံရသည့္ အေနအထားျဖင့္ ေသဆံုးေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္ နံနက္ကေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္းအတြင္းရိွ ဆုိင္ခန္းလြတ္တစ္ခုတြင္ လည္ပင္းညႇစ္ခံထားရသည့္ လကၡဏာျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးေသဆံုးေနေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ႕ရိွသူတစ္ဦးကေျပာသည္။
အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးသည္ ပဲခူးတုိင္း၊ အုတ္ဖိုၿမိဳ႕ဇာတိျဖစ္ၿပီး အသက္ (၂၀) ခန္႔ရိွကာ ခင္ပြန္း သည္ႏွင့္အတူ ကားဂိတ္မ်ားအ တြက္ ခရီးသည္ေခၚသည့္အလုပ္ အတူတူလုပ္ေနသူျဖစ္သည္။

‘‘တိုက်ိဳလက္ဖက္ရည္ဆုိုင္ ဖြင့္ခဲ့တဲ့ေနရာပဲ။ ဆုိင္ပိတ္ထား တာ အခန္းမလံုေတာ့ အေနာက္ ဘက္က တံခါးကုိ ဖ်က္၀င္ၾကၿပီး ႀကံဳရာက်ပန္းေတြ ၀င္အိပ္ေန တတ္တာ။ ေသတဲ့သူနဲ႔ သူ႔ခင္ပြန္းက ကားဂိတ္ေတြကုိ ခရီးသည္ေခၚေပးတဲ့ အလုပ္လုပ္ၾကတာ’’ဟု ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး၀င္းရိွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးေသဆံုးေန ေၾကာင္း လူငယ္တစ္ဦးက ေတြ႕ရိွ ရာမွ ကား၀င္းအတြင္းရိွ တာ၀န္ ရိွသူမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ရဲတပ္ဖြဲ႕ က လာေရာက္စစ္ေဆးၿပီး ေသ ဆံုးသူ၏ ခင္ပြန္းကုိ လိုက္လံဖမ္း ဆီးရာ ေန႔လယ္တြင္ ဖမ္းမိခဲ့ ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရသည္။

‘‘ေသတာေတာ့ဟုတ္တယ္။ ရဲလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနေသးတာ မၿပီးေသးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ မေျပာႏုိင္ေသးဘူး။ လုပ္ေနတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ  အခက္အခဲေတြရိွေနလုိ႔ လူသတ္တာလား၊  လူေသတာလားဆုိတာ မေျပာႏုိင္ေသးဘူး။ အေလာင္းကုိေတာ့ ေဆး႐ံုကုိ သယ္သြားပါၿပီ။ အေၾကာင္းရင္းကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနတုန္းပါ’’ဟု မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

7daydaily

ဂ်ဴးစံသာေနရာတြင္ အစားထိုးရန္ မေသခ်ာေသးဟုဆိုသရဖူအသိမ္းခံရေသာ အလွမယ္ဂ်ဴးစံသာေနရာတြင္ အလွမယ္သစ္တစ္ဦး ထပ္မံ အစားထိုးၿပီး Miss Globe International ၿပိဳင္ပြဲသို႔ေစလႊတ္ ရန္ မေသခ်ာေသးေၾကာင္း Miss Globe Myanmar မွ ေဒၚလွႏုထြန္းက ေျပာသည္။

‘‘လွႏုပို႔ျဖစ္ခ်င္မွလည္းပို႔ျဖစ္ ေတာ့မယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ လွႏုတုိ႔ဘက္က ပြဲလည္းလုပ္ခဲ့ တယ္။ ထရိန္နင္ေတြလည္း ေပးခဲ့ တယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ ရလဒ္ေကာင္း ကထြက္မလာဘူး။ ကိုယ့္လူက မလိမ္မာတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘာမွ လုပ္လုိ႔မရဘူးရွင့္။ လွႏုလည္း ေတာ္ေတာ္စိတ္ပ်က္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ေနာက္လူကို ပို႔ျဖစ္မယ္၊ မပို႔ျဖစ္ဘူးဆုိတာ မဆံုးျဖတ္ရေသးပါဘူး’’ဟု ၎ က ေျပာသည္။

အလွမယ္ဂ်ဴးစံသာႏွင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရန္မွာမူ အစီအစဥ္ လံုးဝ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေဒၚလွႏု ထြန္းက ေျပာသည္။

အလွမယ္ ဂ်ဴးစံသာထံမွ သရဖူသိမ္းလိုက္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲသို႔ မလႊတ္ရန္ Miss Globe International Organization ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူထားၿပီး ေနာက္ထပ္ေစ လႊတ္မည့္ အလွ မယ္၏ အရပ္သည္ ၁၇၃ စင္တီမီတာ (၅ ေပ ၈ လက္မ)အနည္းဆံုးရွိရမည္ဟု ၎တို႔ ဘက္မွ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ေဒၚလွႏုထြန္းက ဆက္လက္ေျပာ သည္။

စည္းကမ္းမလိုက္နာေသာ ေၾကာင့္ အလွမယ္ဂ်ဴးစံသာထံမွ သရဖူသိမ္း လုိက္ေၾကာင္း ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွတစ္ ဆင့္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ ရက္တြင္ ဂ်ဴးစံသာဘက္မွ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ကာ ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ဴးစံသာသည္ ဩဂုတ္လအတြင္း အဇာဘိုင္ ဂ်န္ႏုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္မည့္ Miss Globe International 2014 ၿပိဳင္ပြဲသို႔ သြားေရာက္ ယွဥ္ ၿပိဳင္ခြင့္မရရွိေတာ့ေပ။

မတ္လက ကရဝိက္နန္း ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Miss Globe Myanmar 2014 ၿပိဳင္ပြဲ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳ အလွမယ္အျဖစ္ ေစလႊတ္ရန္ ဂ်ဴးစံသာအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Credit : 7Day News Journal


ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း သမၼတပညာသင္ဆု ျပန္ေပးမည္


ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္ေတြမွာ တက္ေရာက္ပညာသင္လိုသူေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ပညာသင္ဆုေပးမယ္လို႔ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါ တယ္။

ဘြဲ႔ႀကိဳတန္းနဲ႔ ဘြဲ႔လြန္တန္းေတြအတြက္ ပညာသင္ဆုေပးမွာျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီသူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၾကတယ္လို႔ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္း ေဖာ္ျပလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

prသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ အျပည့္အစံုေဖာ္ျပထားေပမယ့္ ေက်ာင္းသား ဘယ္ႏွယ္ေယာက္ကို တႏွစ္ ဘယ္ေလာက္ေငြေၾကး ေထာက္ပံ႔သြားမယ္ဆိုတာေတာ့ ေဖာ္ျပမထားပါဘူး။

စာေရးဆရာ ဘိုးလိႈင္ ေခၚ ေဒါက္တာတင္လိႈင္ကေတာ့ အခုလို သမၼတရဲ႕ ပညာသင္ဆုေပးမွာကို ႀကိဳဆိုလိုက္ၿပီး ဒါဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း အစိုးရပညာေတာ္သင္ဆု ျပန္ေပးဖို႔ လုပ္တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

ပညာေတာ္သင္ဆုေပးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအေနနဲ႔ ဆက္လုပ္ဖို႔သင့္တာေတြကိုလည္း ေဒါက္တာတင္လိႈင္က ခုလို ေျပာပါတယ္။

“ဘာလုပ္ေစခ်င္တုန္းဆိုေတာ့ဗ်ာ အစိုးရ ေအဂ်င္စီဖဲြ႔ၿပီးေတာ့ ျပည္ပကို ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ သြားခ်င္တဲ့ ကေလးေတြကို ကူညီေပးရမယ္။ ကူညီေပးတယ္ဆိုတာ ဒီမွာ အေျခခံပညာ လုိအပ္ခ်က္ကို ဘယ္လို ျဖည့္ဆည္းေပးမလဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဟိုသြားတဲ့အခါ ဘယ္ကိုသြားရင္ ေကာင္းမလဲ။ ဘာလုပ္ရင္ ေကာင္းမလဲ။ မိဘက ဘယ္ေလာက္ပဲ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ မင္းဘာသာမင္း အလုပ္လုပ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုရွာရလိမ့္မယ္။ အဲဒါေတြကို အခုေတာင္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေတြက လုပ္ေနတယ္။ အဲဒါ ေငြေၾကးအျမတ္စြန္းနဲ႔ လုပ္ၾကတာေတြက မ်ားတယ္။ ကုသိုလ္ျဖစ္ လုပ္တာ နည္းတယ္။ အဲဒါကို အစိုးရက အဖဲြ႔အစည္းႀကီး ဖဲြ႔ၿပီးေတာ့ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ေစခ်င္တယ္။”

သမၼတရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားပညာသင္ဆု ရလိုသူေတြဟာ ဘြဲ႔ႀကိဳအတြက္ ဆယ္တန္းေအာင္မွတ္ ၅၀၀ အထက္ ရွိထားသူေတြျဖစ္ရမယ္။ ဘြဲ႔လြန္အတြက္ မဟာတန္းတက္ဖို႔ အဆင့္မီသူျဖစ္ရမယ္။ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ Tofel တို႔လို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ထားရင္ ပူးတြဲတင္ျပရမယ္ စသျဖင့္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ေနာက္လကုန္ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာသင္ဆုနဲ႔ ဘြဲ႔ရၿပီးရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကေပးအပ္တဲ့ အလုပ္တာ၀န္ကို ပညာေတာ္သင္ကာလရဲ႔ ၂ဆ ျပန္လုပ္ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး လုပ္မေပးရင္ ပညာသင္ကုန္က်စရိတ္ရဲ႕ ၃ ဆ ျပန္ေလ်ာ္ရမယ္ဆိုတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္လည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ပညာသင္ဆုကို ျပင္ပပညာရွင္ေတြပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ေကာ္မတီတရပ္က အၿပီးသတ္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္သြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ အဂၤလိပ္အစိုးရေခတ္ကစလို႔ အစိုးရပညာေတာ္သင္ဆုေတြ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ကစလို႔ အစိုးရပညာေတာ္သင္ဆုေပးတာကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

DVb Burmese

မ ျမင္ ဖူး ေသာ ခ်စ္ မိတ္ ေဆြ မ်ား


ပါဠိတြင္ ” အဒိဌ သဟာယ ” ဟူေသာ စကားတစ္ရပ္ ရွိသည္ ။
မျမင္ရေသာ မိတ္ေဆြ ၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မျမင္ဖူးေသးဘဲ ႏွင့္ စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတင္းစကားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ခင္မင္ရင္းႏီွးေသာ မိတ္ေဆြကုိ ဆုိလုိသည္ ။

သူသူငါငါတုိ႔တြင္ ယင္းသုိ႔ေသာ မိတ္ေဆြမ်ား ရွိၾကသည္ ။ ထိုမိတ္ေဆြစာရင္းတြင္ ဘုရားရွင္သည္ ထိပ္ဆုံးမွ ျဖစ္ေပသည္ ။ ဘုရားရွင္ဟူသည္
သူသူငါငါတုိ႔ဧ။္ အသည္းႏွလုံးတြင္ မျမင္ဖူး မေတြ႕ဖူးပါဘဲ ႏွင့္ စြဲစြဲထင္ထင္ တည္ရွိေနေသာ မိတ္ေဆြႀကီးပင္ျဖစ္သည္ ။

အဒိဌ သဟာယ မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ခင္မင္ခ်စ္ၾကည္မႈ ပုိ၍သန္႔ရွင္းၾကည္လင္တတ္သည္ ။ အေၾကာင္းမူကား အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆုံ ဆက္ဆံရေသာ
မိတ္ေဆြမ်ားအဖုိ႔ ရႈပ္ေထြးေပြလီေသာ ေလာကီကိစၥမ်ားျဖင့္ ၊ တစ္ေၾကာင္းမဟုတ္ တစ္ေၾကာင္း ၊ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ၿငိစြန္းအျပစ္ျမင္၍
လာတတ္ၾကေပရာ ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈတြင္ အဖုအထစ္ကေလးမ်ား အစြန္းကေလးမ်ား ရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ မသန္႔ရွင္း မၾကည္လင္ ျဖစ္တတ္ၾကသည္ ။
မျမင္ဖူး မေတြ႕ဖူးေသာ မိတ္ေဆြတြင္မူကား ယင္းအၿငိအစြန္း မရွိဘဲ ေမတၲာစင္စင္ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ျဖင့္သာ ခင္မင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။

သုိ႔အတြက္ ဤအေျခအေနကုိ ဆက္လက္ထိန္သိမ္းထားရန္ လုိအပ္ပါသည္ ။ လူ႔သဘာဝ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျမင္ခ်င္း သေဘာထားခ်င္း ထပ္တူက်ဖုိ႔
ဆုိသည္မွာ ရွားရွားပါးပါးပင္ျဖစ္သည္ ။ တစ္ေယာက္ဧ။္ ခံယူထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ေဖၚျပထားရာတြင္ အျခားတစ္ေယာက္က ၾကဳိက္ႏွစ္သက္ျခင္း၊ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း
မျပဳခဲ့လွ်င္ သိတ္ၿပီး ဘဝင္မက် ျဖစ္တတ္သည္ ။ အမွန္အားျဖင့္ မိမိဧ။္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္သည္ တစ္စုံတစ္ေယာက္အတြက္ ရည္႐ြယ္ရင္း မျဖစ္ဖုိ႔လုိသည္ ။
ဓမၼ ဟူသည့္ သဘာဝတရားကုိ အရင္းတည္ၿပီး ျဖစ္တတ္ပ်က္တတ္ေသာ သေဘာအျမင္ကုိ ရည္ညႊန္းလ်က္ ၊ အတုယူရန္, ဆင္ျခင္တတ္ရန္, သင္ခန္းစာရေစရန္
အတြက္ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္း( ဘာသာဝါဒ တူသည္ျဖစ္ေစ မတူသည္ျဖစ္ေစ) အတြင္း၌ စိတ္ရင္း ေစတနာမွန္ျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေပသည္ ။

” အဒိဌ သဟာယ ” မျမင္ဖူးေသာ မိတ္ေဆြစစ္ျဖစ္ေသာ ဘုရားရွင္ဧ။္ တရားေတာ္မ်ားသည္ လူသားတုိင္းအတြက္ လုိက္နာက်င့္ႀကံသင့္ေသာ အမွန္ကန္ဆုံး
အယူအဆ မူဝါဒမ်ား ျဖစ္သည္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေရးသား ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းၾကရင္းျဖင့္ ၾကည္လင္သန္႔စင္ေသာ ခင္မင္မႈကုိ
မပ်က္ျပယ္ရန္ ထိန္သိမ္းထားသင့္ေပသည္ ။

ေဂါတမ ဘုရားရွင္ မပြင့္ေပၚမီ အခ်ိန္ေလးမွာ ဗိမၺိသာရ ဘုရင္ႏွင့္ ပကၠဳသာတိ ဘုရင္တုိ႔သည္ တစ္ဆင့္စကား တစ္ဆင့္နားျဖင့္ သေဘာထားေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကရင္းျဖင့္
‘ အဒိဌ သဟာယ ‘ မျမင္ဖူးေသာမိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္သြားၾကသည္ ။ ဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူၿပီး ဗိမၺိသာရ ဘုရင္သည္ ဘုရားရွင္ဧ။္ တရားေတာ္ကုိ ၾကားနာရ၍ ဘုရားဒါယကာ,
ေက်ာင္းဒါယကာႀကီး ျဖစ္လာေသာအခါ ၊ ပကၠဳသာတိ ဘုရင္ထံသုိ႔ အမြန္ျမတ္ဆုံးျဖစ္ေသာ ရတနာသုံးပါးဂုဏ္ရည္တုိ႔ကုိ အနက္အဓိပၸာယ္ႏွင့္အတူ ရတနာေရႊၾကဳတ္ႏွင့္ထည့္၍
ပုိ႔ေပးလုိက္ေသာ္ ၊ ရတနာလက္ေဆာင္ရသည္ႏွင့္ မျမင္ဖူးေသာ မိတ္ေဆြႀကီးကုိ ျမင္ဖူးေသာမိတ္ေဆြႀကီးအျဖစ္ ေတြ႕ဆုံရန္လည္းေကာင္း၊ ရတနာသုံးပါးကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္ၾကပ္
ေတြ႕ဆုံဖူးေမွ်ာ္ရန္လည္းေကာင္း ၊ ေန႔မဆုိင္း ညမဆုိင္း ရာဇျဂဳိဟ္ျပည္သုိ႔ ႂကြခ်ီလာသည္ ။ ယင္းသည့္ေနာက္ အလြန္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္ သက္ဆုံးတုိင္
ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနထုိင္သြားၾကရေလသည္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မျမင္ဖူးေသာ မိတ္ေဆြစစ္ႀကီးျဖစ္သည့္ ဘုရားရွင္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေရးသားေဆြးေႏြးၾကမည္ဆုိလွ်င္
အခ်င္းခ်င္းသည္လည္း မိတ္ေဆြစစ္မ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိၾကကာ ႏွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အက်ဳိးမ်ားၾကရေပလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ ။

ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔ေလာက စတင္သည္မွ အစျပဳ၍ ငယ္စဥ္တြင္ ပညာရွာျခင္း၊ ႀကီးလာလွ်င္ ဥစၥာရွာျခင္းတုိ႔မွာ အစဥ္အလာ သိမွတ္လုိက္နာခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ ။ သုိ႔ရာတြင္ အတတ္ပညာႏွင့္
ဥစၥာအျပင္၊ တရားရွာ အသိရွာျခင္းမွာကား အၾကင္သူတစ္ဦးဧ။္ အသိပညာႀကီးမွ ျဖစ္ႏုိင္သည္ ။ အသိပညာ အေျခခံ မႀကီးလွ်င္ ရအပ္ေသာ စီးပြားဥစၥာ၊ ရာထူးဂုဏ္သိန္တုိ႔တြင္သာ ေသသည္အထိ
သာယာနစ္ေျမာ ေမြ႕ထုံေနသြားတတ္သည္ ။ ရာထူးဂုဏ္သိန္ႏွင့္ ျပည့္စုံေနေသးသမွ် တရားရွာ အသိရွာဖုိ႔ကုိ သတိမရေပ၊ ရာထူးဂုဏ္သိန္ ေလ်ာက်သည့္အခါမ်ဳိးမွာသာ တရားစာေပဘက္ ,
တရားအလုပ္ဘက္ကုိ ေရာက္လာတတ္သည္ ။ ထုိအခါမ်ဳိးတြင္ ထင္သေလာက္ ခရီးမတြင္ႏုိင္ ျဖစ္ရတတ္သည္ ။

သုိ႔ရာတြင္ အၾကင္သူတစ္ဦး၌ ဆႏၵတစ္ရပ္ထက္သန္လာၿပီဆုိလွ်င္ ယင္းဆႏၵကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ ႏႈိးဆြ ပင့္ေျမႇာက္ေပးေသာ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ရပ္ရပ္သည္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ
တစ္ေနရာရာမွ ေပၚေပါက္လာတတ္သည္ ။ ဤသည္တုိ႔ကုိ အဒိဌ သဟာယ မိတ္ေဆြတုိ႔မွ ရရွိႏုိင္သလုိ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း စာေပက်မ္းဂန္တုိ႔ကုိ ဆည္းပူးေလ့လာျခင္းျဖင့္ရရွိႏုိင္ေပသည္ ။
တရားဆႏၵ တရားအေျခခံ ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားတြင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဤေလာကဧ။္ ဆင္းရဲမႈ၊ မၿမဲမႈ၊ ဤခႏၶာကုိယ္ဧ။္ အႏွစ္သာရမရွိမႈ စေသာ အေျခခံ အေတြးအသိမ်ား ရွိေနၾကေပသည္ ။
ယင္းအေျခခံ အသိတရားတို႔ကုိ ဥစၥာဓန ပ်က္ျပားမွ ၊ ရာထူးဂုဏ္သိန္ ေလ်ာက်မွ ၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိ ဘဝ ေရာက္မွ ရရွိလာပါက အလြန္ေနာက္က်ေနေပလိမ့္မည္ ။ ပညာရွာစဥ္ , ဥစၥာရွာစဥ္မွာပင္
တရားသဘာဝ အယူအဆတုိ႔ကုိ လုံ႔လျပဳ အခ်ိန္ေပး၍ ရွာေဖြေလ့လာ မွတ္သားထားၾကရေပလိမ့္မည္ ။ သူ႔အသိ သူ႔ဆႏၵကုိ ႏႈိးဆြေပးေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ကေလးမ်ားက လႈံ႕ေဆာ္ေပးလုိက္သည့္
အခါတြင္ တရားသံေဝဂဘက္သုိ႔ ရုတ္ျခည္း ကူးေျပာင္းလာတတ္သည္ ။ တရားဧ။္ အက်ဳိးအျမတ္သည္ ေဆြးေႏြးရုံမွ် ၊ ဖတ္ရႈၾကားနာရုံမွ် ျဖင့္ မသိႏုိင္ မရႏုိင္ ၊ က်င့္သုံးေဆာက္တည္ပါမွ သိႏုိင္ ရနိင္
မည္ဆုိသည္ကုိ ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ ထားရန္လည္း လုိအပ္လွေပသည္ ။

တရားသမားတုိ႔ဧ။္ ဘဝ၌ ေနႏုိင္ခဲ့ပါေသာ္ ဧကစာ တစ္ေယာက္တည္းသာေနျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ဧ။္ ၊ သုိ႔ေသာ္ အေဖၚျဖစ္လာခဲ့လွ်င္လည္း မိမိထက္သာေသာအေဖၚ၊ မိမိႏွင့္ရည္တူေသာအေဖၚကုိ
ရႏုိင္ေသာ္ ေကာင္းဧ။္ ။ ယုတ္ညံ့ေသာအေဖၚကုိကား အေဖၚလုိသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုမွ်ျဖင့္ မေပါင္းေလႏွင့္ ၊ တစ္ေယာက္တည္းေနသည္က အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ ဟူ၍ ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူဧ။္ ။

သိဒၶတၲ မင္သားသည္ တစ္ပါးတည္းေတာထြက္ေတာ္မူသည္ ။ ဖဝါးေျခထပ္ ကပ္၍ လို္က္ပါလုိေသာ ငယ္ေဖၚေမာင္ဆန္ကုိ လက္မခံခဲ့ေပ၊ အေၾကာင္းကား ေမာင္ဆန္သည္ က်ဳိးႏြံေသာ္လည္း တရားအေဖၚ
ဓမၼအေဖၚမိတ္ေဆြ မျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ တရားအက်ဳိး တုိးတုိးေဖၚမွ် မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေရွးမဆြကပင္ ျမင္သိခဲ့ဧ။္ ။ မွန္ပါသည္ ၊ ခက္ထန္ မာန္ႀကီးေသာ ေမာင္ဆန္ေခၚ အရွင္ဆႏၵသည္ ဘုရားရွင္
ပရိနိဗၺာန္ စံယူေတာ္မူၿပီးသည့္ေနာက္မွသာ အကြၽတ္တရားရခဲ့သူျဖစ္သည္ ။ သုိ႔ေသာ္ အရည္တူ ပဥၥဝဂၢီ တုိ႔ေရာက္လာေသာအခါတြင္မူ အေဖၚအျဖစ္ လက္ခံေတာ္မူခဲ့သည္ ။

ယင္းသုိ႔ျဖင့္ ေတာထြက္သည္ဆုိေသာ္လည္း ဧကစာ တစ္ပါးတည္း လြတ္လြတ္ကြၽတ္ကြၽတ္ မဟုတ္ဘဲ သေဘာတူရာတူရာ ဓမၼမိတ္ေဆြအျဖစ္ပူးေပါင္း၍ ႏွစ္ပါးစု၊ သုံးပါးစု၊ ငါးပါးစု(ပဥၥဝဂၢီ) အစ၊ ေလးငါးရာထိ
စုေပါင္းေတာထြက္ၾကသည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ဖူးသည္ ။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေကာက္ ႏွစ္ရံ ဆင့္ထားလွ်င္ ထိခုိက္တတ္သည္ကုိ မဟာဇနက ဇာတ္ေတာ္လာ စကားကဲ့သုိ႔ အေဖၚေၾကာင့္ အက်ဳိးထြက္သကဲ့သုိ႔ အေဖၚေၾကာင့္
အက်ဳိးပ်က္ ျပႆနာတက္ ရသည္မ်ားလည္း ရွိလာတတ္ေလသည္ ။

မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းဟူ၍ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္ ၊ ေဝဖန္ ျပစ္တင္ , ဆုိဆုံးမမႈတုိ႔ကုိ စိတ္ရင္းေစတနာျဖင့္ ျပဳမူတတ္ၾကသည္ ။ လူသည္ ယဥ္ေက်းမႈအရ သာမန္အားျဖင့္ ႀကီးသူက ငယ္သူအား ဆုိဆုံးမခြင့္၊ အျပစ္နွင့္
ၾကဳံလာလွ်င္ ျပစ္တင္ေဝဖန္ႏုိင္ခြင့္ ရွိသေယာင္ ယူဆၾကရဧ။္ ။ ငယ္သူက ႀကီးသူဧ။္ အဆုံးအမကုိ ေလးစားနာယူရမေယာင္ ရွိတတ္ဧ။္ ။ သုိ႔ေသာ္ သိမွတ္ ခံယူၿပီးေသာ ဆရာႏွင့္တပည့္၊ မိဘႏွင့္သားသမီးမဟုတ္ခဲ့ေသာ္
က်ဳိးႏြံနာခံဖုိ႔ရာမွာ လြယ္မေယာင္ႏွင့္ ခက္သည္ ။ ယခုေခတ္၌ ဆရာ,မိဘ စကားကုိပင္ ေလေလးစားစား နာယူတတ္ေသာအက်င့္တုိ႔ နည္ပါးလ်က္ရွိေခ်ၿပီ ။ အေၾကာင္းမူကား ေဝဖန္ဆုံးမမႈဟူသည္ အေၾကာင္းပင္
မွန္ေစဦးေတာ့ , အၾကင္သူတစ္ဦးဧ။္ မာန ႏွင့္ အတၲ ကုိ ထိခုိက္လာတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္ ။ ဆုံးမေဝဖန္ခံရေသာအခါ အေၾကာင္းသင့္ေသာ ဆုံးမမႈပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အတၲမာနအခံေၾကာင့္ ေၾကာင္းက်ဳိးကုိ
မဆင္ျခင္ႏုိင္ေတာ့သျဖင့္ ျပန္လွန္ တုန္႔ျပန္တတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ ။

ဆုံးမခံယူမည့္သူကုိ သူ႔အားတုိက္ရုိက္ မရည္ညႊန္းဘဲ နီတိက်မ္းဂန္မ်ားျဖင့္ ဥပမာျပ ဆုံးမခဲ့ေသာ္ နားဝင္ႏုိင္ေလာက္ေပသည္ ။ သုိ႔ရာတြင္ နာယူသူမွ စိတ္ဝင္တစားျဖင့္ အာရုံစုိက္ ၾကားနာရန္ လုိအပ္ေပသည္ ။
အျပစ္ၾကဳံလာသျဖင့္ မိမိဧ။္ ကုိယ္ပုိင္အသိ ကုိယ္တုိင္စကားတု႔ိျဖင့္ ဆုံးမေဝဖန္ခဲ့ေသာ္ ေလွ်ာေလွ်ာလ်ဴလ်ဴ နာခံဖုိ႔မွာ ယခုေခတ္၌ မရွိသေလာက္ ရွားလွေပေတာ့သည္ ။

အရွင္သာရိပုတၲရာသည္လည္းေကာင္း၊ အရွင္ရာဟုလာသည္လည္းေကာင္း၊ ဆုံးမလုိသူတုိ႔ဧ။္ အဆုံးအမစကားကုိ မျပတ္ခံယူလုိပါသည္ ဆုိျခင္းမွာ ထုိအရွင္တို႔သည္ အတၲ မာန ကင္းျပတ္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာအရွင္တုိ႔
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္ ။ ပုထုဇဥ္တုိ႔ နယ္ပယ္တြင္မူကား ဆုံးမေဝဖန္မႈကုိ ထားပါဦး အလြန္ခ်စ္ပါသည္ဆုိေသာ မိတ္ေဆြခ်င္းပင္လွ်င္ စကားအယူအဆ အဆင္မေျပလွ်င္ အဖုအထစ္ ကေတာက္ကဆျဖစ္တတ္သည္။
သုိ႔အတြက္ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း သေဘာထား၊ အယူအဆ၊ အေတြးအျမင္ တုိ႔ကုိ ေရးသားေဆြးေႏြးရသည္ရွိေသာ္ ဓမၼဓိဌာန္ က်က် ရႈျမင္သုံးသပ္တတ္ဖုိ႔လုိသည္ ၊ အတၲ မာန ကင္းဖုိ႔လုိသည္ ၊ ေမတၲာအေစး မျပယ္ရန္
အၿမဲသတိျဖင့္ ႏွလုံးသြင္း ဆင္ျခင္တတ္ဖုိ႔လုိေပသည္ ။

ဘုရားေလာင္းႏွင့္ အရွင္အာနႏၵာေလာင္းတုိ႔သည္ တစ္ခ်ိန္တုန္းအခါက ‘ အဒိဌ သဟာယ ‘ မျမင္ဖူးေသာ မိတ္ေဆြ ဘုရင္ ႏွစ္ပါး ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္ ။ ေနာက္တြင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ နန္းစြန္႔ကာ ရေသ့ျပဳလ်က္ ေတာတြင္
အတူတကြ တရားအားထုတ္ၾကသည္ ။ တစ္ေန႔ ဆြမ္းခံျပန္လာၿပီး ဆြမ္းဝုိင္းတြင္ ဆားထုပ္ကုိ ေတြ႕ရေသာအခါ ဘုရားေလာင္းရေသ့(ဂႏၶာရ ရေသ့)က အရွင္အာနႏၵာေလာင္းရေသ့(ေဝေဒဟ ရေသ့)ကုိ စကားဆုိလုိက္သည္ ။

” အရွင္ဘုရား , ဆားရလာသကုိး ”
” မရခဲ့ပါ ၊ မေန႔ကရေသာဆားကုိ သိမ္းထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ဘုရား ”
” အလုိ အံ့ဖြယ္ရာပါတကား ”
” အဘယ္ပုံ အံ့ဖြယ္ျဖစ္ပါသနည္း အရွင္ ”
” အရွင္ဘုရားသည္ သုံး၍ပင္မကုန္ႏုိင္ေသာ ေရႊေငြ ရတနာ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ႏွင့္အတူ တုိင္းျပည္ႀကီး တစ္ခုလုံးကုိ စြန္႔လႊတ္ခဲ့သူျဖစ္ပါလွ်က္
ယခုေတာ့ ဆားကေလးအေပၚ၌ သံေယာဇဥ္ထားေနသည္မွာ အံ့ဖြယ္ရာဟု ဆုိရေပသည္ ”
” အရွင္ဘုရားက တယ္ၿပီး ဆရာလုပ္ခ်င္သူပါတကား ၊ ဆရာလုပ္ခ်င္လွ်င္ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္လုပ္ေပါ့၊ ဆရာမလုပ္ခ်င္လုိ႔ ေတာထြက္လာခဲ့ၾကတာမဟုတ္လား ၊
သုိ႔ပါလ်က္ တပည့္ေတာ္အေပၚမွာ ဆရာလုပ္ခ်င္ေသးသကုိး ”

ေဝေဒဟ ရေသ့သည္လည္း ပုထုဇဥ္မွ်သာျဖစ္ၿပီး ဘုရင္ဘဝက လာခဲ့သူ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မွန္ကန္သည့္ ဆုံးမစကားပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း မနာယူႏုိင္ဘဲ ႏႈတ္လွန္ ျပန္ထုိးမိျခင္းျဖစ္သည္ ။
( သူေတာ္ေကာင္း ရေသ့ ရဟန္း ဟူသည္ ရသတဏွာျဖင့္ အစာအာဟာရကုိ မသိမ္းဆည္းေကာင္း၊ ေနာင္အခါ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းမ်ားအဖုိ႔ မသိမ္းဆည္းေကာင္းေသာ အာဟာရမ်ားကုိ သိကၡာပုဒ္ ပညတ္ထားသည္ )။

” ငါ့ရွင္ ေဝေဒဟ , ဆုံးမဖြယ္ရာၾကဳံလာ၍ ဆုံးမစကားေျပာၾကားျခင္းသည္ကား ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒါၶ၊ အရိယာတုိ႔ဧ။္ အစဥ္အလာေပတည္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္ငါသည္ ဓမၼလမ္းေၾကာင္းအတုိင္းသာ ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ဧ။္။
သုိ႔ရာတြင္ တရားစကားပင္ျဖစ္ေစကာမူ လူမုိက္တုိ႔သည္ကား မခံယူႏုိင္ၾကေပကုန္ ”
” အရွင္ဘုရား , ဆုိဆုံးမသင့္သည္ မွန္ပါဧ။္။ တရားႏွင့္လည္းေလ်ာ္ပါဧ။္။ သုိ႔ရာတြင္ အရွင္ဧ။္ ဆုံးမစကားသည္ သူတစ္ပါးကုိ ထိပါးပုတ္ခတ္ေသာ ဆုံးမခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ ပညာရွိဟူသည္ သူတစ္ပါးကုိ မထိခုိက္ေစအပ္၊
ယခုမူကား အရွင္ဧ။္ ဆုံးမစကားမွာ ဓားတုံးႀကီးျဖင့္ ေခါင္းရိတ္ေပးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေတာ့သည္ ”
” ငါ့ရွင္ေဝေဒဟ , အဆုံးအမတရားစကားဟူသည္ ဆုံးမခြင့္ၾကဳံ၍ ဆုံးမေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ ခံယူေသာသူအား နာလုိခံခက္ အမ်က္ထြက္သည္မူလည္းျဖစ္ေစ၊ ေက်ေက်နပ္နပ္ ႏွစ္သက္အပ္သည္မူလည္းျဖစ္ေစ ၊
မခံလုိေသာေၾကာင့္ ဖြဲျပာအလား လြင့္စင္သြားမူလည္းျဖစ္ေစ ၊ ဆုံးမအပ္သည္သာတည္း ”

ေဝေဒဟ ရေသ့ၿငိမ္သြားသည္ ၊ ခံပက္ဖုိ႔အကြက္မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ တစ္ေၾကာင္းမွာလည္း ေမတၲာဓာတ္အျပည့္ပါေသာ ဂႏၶာရ ရေသ့ဧ။္ စကားသံ တရားသံမွာ သူ႔ေဒါသကုိ ေျပေလွ်ာကြယ္ေပ်ာက္ေစသည္ ။
ယင္းသုိ႔ျဖင့္ သူေတာ္ေကာင္း ဓာတ္ခံ ရွိၿပီးေသာ ေဝေဒဟ ရေသ့သည္ ကုိယ္ဟန္ပါ ေျပေလ်ာ့သြားသည္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂႏၶာရ ရေသ့က ဆက္၍ တရားေဟာေလသည္ ။

” ငါ့ရွင္ေဝေဒဟ , အဆုံးအမကုိ ခံယူႏုိင္ျခင္းသည္ ေသာဝစၥႆတာ မဂၤလာႏွင့္ ျပည့္စုံသည္မည္ဧ။္။ ဆရာသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ဧ။္ အဆုံးအမဟူသည္ ခံယူရခဲဘိသည္။ အဆုံးအမကုိ ခံယူႏုိင္ေအာင္ပင္ ၾကဳိးစားယူရသည္။
အဆုံးအမကုိ ခံယူျခင္းျဖင့္ ပညာရွာရသည္ ”
” ငါ့ရွင္ေဝေဒဟ , အၾကင္သူသည္ ပညာလည္းမရွိ၊ အဆုံးအမကုိလည္းမခံယူ၊ ထုိသူသည္ မာနတည္းဟူေသာ ဦးခ်ဳိသာရွိ၍၊ ပညာတည္းဟူေသာ မ်က္စိမရွိေသာ ကြၽဲကန္းႀကီးျဖင့္ တူလွစြာဧ။္ ။ အေၾကာင္းမူကား
ကြၽဲကန္းႀကီးသည္ အေၾကာင္းၾကဳံလာလွ်င္ မဆင္ျခင္ မႏႈိင္းဆႏုိင္ဘဲ မာနတည္းဟူေသာ ဦးခ်ဳိျဖင့္သာ ယမ္း၍ ခတ္ေတာ့သည္ ”
” ငါ့ရွင္ေဝေဒဟ , အၾကင္သူတုိ႔သည္ကား ဆရာသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ဧ။္ အဆုံးအမကုိ နာခံကုန္ဧ။္ ။ ထုိသူတုိ႔သည္ မတိမ္းမေစာင္း ေကာင္းစြာ က်င့္ႀကံႏုိင္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ နိဗၺန္သုိ႔တုိင္ သြားေရာက္ႏုိင္ၾကကုန္ဧ။္ ”
” တပည့္ေတာ္ဧ။္ အျပစ္ကုိ သည္းခံေတာ္မူပါဘုရား၊ ယေန႔မွစ၍ အရွင္ဧ။္ အဆုံးအမကုိ ဦးလည္မသုံ နာခံပါေတာ့မည္ဘုရား၊ ဆုံးမဖြယ္ ေတြ႕ျမင္တုိင္း ဆုံးမေတာ္မူပါ အရွင္ဘုရား ”

ဤသုိ႔ ပါရမီရွင္ႀကီးမ်ားပင္ ႏုစဥ္အခါက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မိတ္ေဆြခ်င္း အေခ်အတင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးရာ ပါရမီျဖည့္ဖက္ခ်င္း ျဖစ္၍သာ စည္းေႏွာင္လာခဲ့ေသာ ေမတၲာေႏွာင္ၾကဳိး ေျမာက္ျမားစြာရွိေနေသာေၾကာင့္ ေျပလည္သြားရဧ။္။
ယေန႔ေခတ္၌ တရားဓမၼမ်ားျဖင့္ ေဝးကြာေနသူတုိ႔အဖုိ႔မူ အၿမဲပင္ သတိျဖင့္ ဆင္ျခင္ကာ စိတ္လုိက္မာန္ပါ မျပဳမူ မေျပာဆုိ မေရးသားၾကရန္ ႏွင့္ မိမိအျပစ္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ခဲ့လွ်င္လည္း အတၲမာန ကင္းစြာျဖင့္ လက္ခံျပဳျပင္
ၾကမည္ဆုိလွ်င္ အမ်ားသူငါ အခ်င္းခ်င္း မိတ္မပ်က္ ေမတၲာမျပယ္ဘဲ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ဘဝအေျခမ်ားရရွိကာ လူျဖစ္လာရက်ဳိးနပ္ၾကမည္ ဟူလုိ ။ ။

Credit: & Thanks : Wara DarYee


မယ္စၾက၀ဠာၿပိဳင္ပြဲ ပရိသတ္အားေပးမႈႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့၍ ေ၀ဖန္မႈမ်ားထြက္

ဆုေၾကညာခ်ိန္တြင္ ခါးနံပါတ္ ၆ ဇြန္သံစဥ္ရမည္အမွတ္ႏွင့္ ၎အား ၾကည့္ေနၾကခ်ိန္၌ သွ်ားထြဋ္အိႁႏၵာအမည္ကို ေၾကညာလိုက္စဥ္ (ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

မယ္စၾက၀ဠာ(ျမန္မာ) ၂၀၁၄ၿပိဳင္ပြဲကို ဇူလုိင္ ၂၆ရက္က က်င္းပခဲ့ရာ ပြဲက်င္းပသည့္အစီ အစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သလို ဆုရရွိသည့္အလွမယ္မွာ လည္း ပရိသတ္အားေပးမႈႏွင့္လြဲ ေခ်ာ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲ အမ်ားစု တြင္ ဆန္ခါတင္ဆယ္ဦးေရြးခ်ယ္ ျခင္းကိုေနာက္ဆုံးယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္ သည့္ ညေနခင္း၀တ္စုံယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ခ်ိန္မွသာ ေရြးခ်ယ္ေပးေလ့ရွိ ေသာ္လည္း ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္မူ ဒုတိယယွဥ္ၿပိဳင္မႈအစီအစဥ္ျဖစ္ သည့္ ေရကူး၀တ္စုံ၀တ္ဆင္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္သည့္ဒိုင္ မ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ အတြင္း မည္ကဲ့သို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့ သည္ကို သိလုိေၾကာင္း မယ္စၾက ၀ဠာ(ျမန္္မာ)ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ကုိယ္ တုိင္သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သူတစ္ ဦးကဆုိသည္။
ထုိ႔အျပင္ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ ၀င္မ်ား၌ ယုိးဒယားမွ ပညာရွင္ ထက္၀က္ခန္႔ပါ၀င္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ ငံမွ အလွမယ္ကို ၎တုိ႔ႏုိင္ငံမွအ လွမယ္ထက္သာသည့္သူကို ေရြး ခ်ယ္မည္လားဆုိသည့္အေၾကာင္း ကို သိလုိသလုိ ေနာက္ဆုံးဆန္ခါ တင္ငါးဦး ေမးခြန္းေျဖဆုိသည့္ က႑တြင္ ျမန္မာလုိသာေျဖဆုိခဲ့ ေသာေၾကာင့္ အဆုိပါဒုိင္မ်ားအ ေနျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ သည္ကိုသိခ်င္ေၾကာင္းယင္းၿပိဳင္ ပြဲကုိၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္သူတစ္ဦးက ၎၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

‘‘ဒါက ၿပိဳင္ပြဲတုိင္း ၿပိဳင္ပြဲတုိင္းမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့သေဘာပါပဲ။ ဒါကို အစ္မနားလည္ပါတယ္။အစ္ မတုိ႔အဖြဲ႕အစည္းလုပ္တာကုိင္ တာကို စိတ္၀င္တစားၾကည့္႐ႈၿပီး ေ၀ဖန္ေပးတာကိုလည္း ေက်းဇူး တင္ပါတယ္’’ဟု Miss Universe Myanmar Organization၏ National Director ေဒၚစုိးယုေ၀ ကေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ မယ္စၾက၀ဠာၿပိဳင္ပြဲ ၀င္မ်ားကို ပရိသတ္မ်ာအေနျဖင့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္က ႐ုရွားႏုိင္ငံသုိ႔သြား ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အလွမယ္ မုိးစက္၀ုိင္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ကာေ၀ဖန္ မႈမ်ားရွိခဲ့သလို ပရိသတ္အားေပး မႈအမ်ားဆုံးအလွမယ္မွာလည္း ဆုႏွင့္လြဲေခ်ာ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ေ၀ ဖန္မႈပုိမုိျပင္းထန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ သွ်ားထြဋ္အိႁႏၵာ သည္ ၎တုိ႔ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ား၏ ျပည္ ပခရီးစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဖူးခက္ ခရီးစဥ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ Miss Myanmar Thailand 2014 ဆု ရရွိခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ႀကိဳက္သည့္ ႐ုပ္ရည္ရွိေသာ ေၾကာင့္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ယင္းပြဲကိုၾကည့္႐ႈခဲ့သူတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘တစ္ေယာက္ တစ္မ်ဳိးစီ ေကာင္းပါတယ္။ မုိးစက္က ဘယ္ သူနဲ႔မဆုိ ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံ ေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္။ Ele-gantျဖစ္တယ္။ အၿပဳံးခ်ဳိတယ္။ လူအမ်ားကလည္း သူ႔ကုိခ်စ္ခင္ ၾကတယ္။ ဒါက သူ႔ရဲ႕အားသာ ခ်က္ေတြပါ။ သွ်ားထြဋ္ကက် ေတာ့လည္းတက္ႂကြတယ္။ ယုံ ၾကည္မႈရွိတယ္။ Activeျဖစ္တယ္။ တစ္ေယာက္တစ္မ်ဳိးစီေတာ့ ေတာ္ပါတယ္’’ဟု ၎တုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ အလွမယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚစုိးယုေ၀က ရွင္းျပသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ မုိး စက္၀ုိင္ကုိလည္း ဆုေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ သာ ပရိသတ္သတိျပဳမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေသာေၾကာင့္သွ်ားထြဋ္အိႁႏၵာကို လည္း ခ်စ္ခင္အားေပးသည့္ပရိ သတ္မ်ားလာမည္ဟု ယုံၾကည္ ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၃တြင္သြား ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ မယ္စၾက ၀ဠာၿပိဳင္ပြဲသည္ျပင္ဆင္ခ်ိိန္နည္း ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား စြာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ မူ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ လုံလံုေလာက္ ေလာက္ ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းသြားႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေဒၚစုိးယုေ၀ကေျပာသည္။

‘‘ဒီႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲကေတာ့ မႏွစ္ ကထက္စာရင္ ပုိၿပီးျပည့္စုံမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ အစ္မတုိ႔ ျမန္မာ ေတြ ကမၻာမွာလည္း ေနာက္ထပ္ Tasteအသစ္တစ္မ်ဳိးေပးႏုိင္မယ္ လုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

သွ်ားထြဋ္အိႁႏၵာ၏ ေလ့က်င့္ မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ျမန္ မာႏုိင္ငံတြင္သာမက ထုိင္းႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြား ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ၎က ဆုိသည္။


7Day Daily

လူသာမက ေခြးပါ Gym ကစားလို႔ရၿပီ


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္မွာ ေခြးေတြအတြက္ သီးသန္႔ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ကာယေလ့က်င့္ေရး႐ံုတစ္ခု ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ ေခြးေတြဟာ အ၀လြန္လာတာမုိ႔ ဒီလိုကာယ ေလ့က်င့္ေရး႐ံုေတြကို ဖြင့္လွစ္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကီဗင္နဲ႔ ဂီလီယန္တုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံဟာ သူတုိ႔မွာရွိတဲ့ေခြးေတြကို အ၀လြန္မႈေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ဇနီး ေမာင္ႏွံဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကတည္းက ေခြးေတြ အတြက္ သီးသန္႔ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ကာယေလ့က်င့္ေရး႐ံုေတြကို ရွာေဖြခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလြန္ရွားပါးတာမို႔ မ်ားစြာ အခက္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ သူတုိ႔လုိ မ်ဳိး ျပႆနာမႀကံဳရဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ေခြးေတြအတြက္ ကာယေလ့က်င့္ခန္း႐ံုကို သီးသန္႔ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔ စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ ေခြးေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္ေလ့က်င့္ေရး အစီ အစဥ္ေတြျပဳလုပ္ေစျခင္းျဖင့္ အ၀လြန္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေစပါတယ္။ အျပင္မွာရွိတဲ့ ကာယေလ့က်င့္ေရးပံုစံအတုိင္း ျပဳလုပ္ေစခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သတ္ မွတ္ထားတဲ့အတုိင္း ျပဳလုပ္ေစဖုိ႔ ခက္ခဲစြာႀကိဳးစားခဲ့ရပါတယ္။ ကာယေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္လုိတဲ့ ေခြးေတြ အတြက္ တစ္လစရိတ္က ေဒၚလာ (၅၀) ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္စရိတ္ကေတာ့ ေဒၚလာ (၆၀၀)အထိရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဗာဂ်ီးနီးယား မွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေခြးေတြအတြက္ ကာယေလ့က်င့္ေရး႐ံုရဲ႕ အက်ယ္အ၀န္း က စတုရန္း ေပ(၄၈၀၀)အထိ က်ယ္၀န္းတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

The Messenger

အူအတက္ေရာင္ ေရာဂါ (ေဒါက္တာေအာင္ခင္ဆင့္)


ဗိုက္နာတာ၊ ဗိုက္ေအာင့္တာ ဗိုက္ရဲ႕ညာဘက္ေအာက္ပိုင္း Right Iliacfossa ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဗိုက္နာရင္၊ ေအာင့္ရင္ေတာ့ ေယဘုယ် အားျဖင့္ Acute Appendicitis အူအတက္ေရာင္ေရာဂါလို႕ ေခၚပါတယ္။ လူအမ်ားေခၚေ၀ၚၾကတာကေတာ့ အူအတက္ေပါက္ေရာဂါလို႕ အမ်ားက ေခၚၾကပါ...တယ္။

ဗိုက္ညာဘက္နာတာအျပင္ ဗိုက္အေျမႇးပါးေရာင္တဲ့ လကၡဏာေတြလည္း ေတြ႕ရတယ္။ Sign of Peritonitisလို႕ေခၚပါတယ္။ အဲဒီ လကၡဏာေတြကေတာ့ -

(၁) ဗိုက္ညာဘက္နာတယ္ (PAIN)
(၂) အဖ်ား၀င္လာတယ္ (FEVER)
(၃) နာတဲ့ေနရာထိလိုက္ရင္ ပိုနာတယ္၊ TENDERNESS လို႕ေခၚတယ္။
(၄) နာတဲ့ေနရာကို အသာေလးဖိလိုက္ျပီး ရုတ္တရက္ဖိထားတာကို လႊတ္လိုက္ရင္ ပိုနာလာလို႕ လူနာက 'အမယ္ေလးဗ်'လို႕ ေအာ္ေတာ့ တာပါပဲ။ ဒီလိုနာတာမ်ိဳးကို REBOUND TENDERNESS လို႕ ေခၚပါတယ္။
(၅) ဗိုက္ဘယ္ဘက္က တင္းမေနဘဲ ညာဘက္က တင္းမာေနတယ္၊ RIGIDITY လို႕ေခၚပါတယ္။
(၆) ဆရာ၀န္ လူနာနားကပ္လိုက္ရင္ကိုပဲ မ်က္ႏွာက နာတဲ့ပုံသဏၭာန္ ျပလိုက္ပါတယ္။ CONSCIOUS PAIN လို႕ေခၚပါတယ္။ GUARDING လို႕လည္း ေျပာၾကပါတယ္။
အထက္ပါ လကၡဏာေတြအားလံုးဟာ အူအတက္ေရာင္(အူအတက္ေပါက္) နာေတြရဲ႕ လကၡဏာေတြျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါရေစ။

တိတိက်က် ေျပာလို႕မရပါ
အူအတက္ေရာင္ေရာဂါ ဟုတ္ ၊ မဟုတ္ကို တိတိက်က် ေျပာလို႕မရပါဘူး။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ -
(၁) အထက္ပါလကၡဏာေတြအားလံုးဟာ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ မတူညီၾကပါဘဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးျခားနားၾကလို႕ျဖစ္တဲ့ေရာဂါဟာလည္း အူအတက္ေပါက္ေရာဂါလို႕ တိတိက်က် မေျပာႏိုင္ပါဘူး။
(၂) အူအတက္ေရာင္ေရာဂါက အူသိမ္ေနရာ(ILEUM)နဲ႕ အူမၾကီး (CAEUM) တို႕ ေတြ႕ဆံုဆက္တဲ့ေနရာမွာရွိလို႕ ဗိုက္ေရွ႕ပိုင္းမွာလည္း ရွိတတ္တယ္။ ေရွ႕မွာဆိုရင္ ဗိုက္ေရွ႕က သိပ္နာတတ္ပါတယ္။ ေနာက္မွာေရာက္ေနခဲ့ရင္ ဗိုက္ေရွ႕မွာ မနာမေအာင့္ဘဲ ေနာက္ဘက္မွာ နာတတ္ေအာင့္တတ္ပါတယ္။ ဗိုက္ေနာက္ပိုင္းမွာ ေအာင့္ရင္၊ နာရင္ အူအတက္နာေအာင့္တယ္လို႕မထင္ဘဲ သည္းေျခအိတ္ထဲ ေက်ာက္ တည္တဲ့ေရာဂါေၾကာင့္ ေအာင့္တယ္ထင္တတ္တာရယ္၊ ေက်ာက္ကပ္ထဲက ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္ေရာဂါတို႕နဲ႕ အူ အတက္ေပါက္ေရာဂါတို႕ မွားယြင္းကုသတတ္တဲ့အေၾကာင္း ေဆးပညာမွာ ဆိုရိုးစကားရွိပါတယ္။

ဗိုက္ခြဲျပီးမွ အူအတက္ေပါက္တာ မေတြ႕လို႕၊ မဟုတ္လို႕ မထူးပါဘူးဆိုျပီး အေျခအေနေကာင္းရင္ အူအတက္ကို ျဖတ္ေတာက္လိုက္ တတ္ၾကပါတယ္။

အူအတက္ေပါက္တာဟုတ္၊ မဟုတ္ကိုေတာ့ အခုစမ္းသပ္စစ္ေဆးတဲ့ (FACILITY) စက္ေတြ ေပၚေနပါျပီ။ ဥပမာ - ULTRASOUND စမ္းသပ္စက္တို႕ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို အာထရာေဆာင္းစက္ျဖင့္ ဖိစမ္းသပ္လိုက္တဲ့အခါမွာ လူနာက နာတယ္နာတယ္ လို႕ထေအာ္တတ္ပါတယ္။ စက္ကလည္း ေကာင္းမယ္၊ စမ္းသပ္တဲ့ဆရာ၀န္ကလည္း ေတာ္မယ္ဆိုလို႕ရွိရင္ အူအတက္ေရာင္တာ၊ ေပါက္ေနတာတို႕ကို ေကာင္းေကာင္း ျမင္ရ တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီလို အူအတက္ေပါက္ျခင္း သိသိသာသာ သိသာရင္ေတာ့ ခြဲစိတ္ဖို႕ကို ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးတို႕က လုပ္ေပးၾကပါတယ္။

အူအတက္မခြဲရင္ ဘာျဖစ္တတ္သလဲ
အူအတက္ေရာင္တာကို မခြဲစိတ္ဘူးဆိုပါရင္ ေနာက္ထပ္ ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္ေျပာျပရပါေတာ့မယ္။
အူအတက္ေရာင္တာကို မခြဲရင္ ေကာင္းတာလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ မေကာင္းတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အူအတက္ေရာင္တာမွာ လည္း Type ေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။

(၁) Catarnal Type မွာေတာ့ နည္းနည္းေလးေရာင္ျပီး အနည္းငယ္ Partially ပိတ္ေနပါတယ္။ Catarnal နာတာလည္း သိပ္အဆိုးၾကီး မဟုတ္ပါဘူး။ Type အေနနဲ႕ မပိတ္ဆို႕ေနတဲ့ Non Obstructive အမ်ိဳးအစားျဖစ္လာတယ္။
(၂) Obstructed Type မွာေတာ့ ပိတ္တဲ့ဟာေတြက Faeces တို႕၊ စျမင္းတံုးေတြ၊ ေနာက္ မာလကာသီးအေစ့ေတြ၊ ဆီးေစ့ေတြျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေတြနဲ႕ မပိတ္ရင္ေတာင္မွ အဲဒီ Appendix မွာရွိတဲ့ Lyphoid Follicles ၾကီးလာျပီး ပိတ္တတ္ပါတယ္။
အဲဒီေတာ့ အူအတက္ၾကြက္သားေတြက ညႇစ္ရတယ္။ ညႇစ္ရတဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ပိုနာျပီး Complication ေတြလည္း ျဖစ္ တတ္တယ္။ ကံေကာင္းတဲ့လူနာေတြမွာ သူ႕ဘာသာ Resolve ျဖစ္ျပီး သူ႕ဟာသူေပ်ာက္သြားတယ္။ တကယ္လို႕ ေရာင္ျပီးပိတ္ေနရင္ ေတာ့ ဒီေရာင္တဲ့ဟာက ပိုပိုၾကီးလာျပီး အူအတက္ကိုသြားတဲ့ ေသြးေၾကာေလးေတြပါေရာင္ျပီးေတာ့ ေသြးခဲနဲ႕ ပိတ္သြားပါတယ္။
အဲဒီေသြးမစီးတဲ့အခါက်ေတာ့ ေရာင္ေနတဲ့အူအတက္က ပုပ္သြားတယ္။ ပုတ္ျပီးေတာ့မွာ ေပါက္ထြက္သြားတယ္။ Burst Appendix ေပါ့။
အဲဒါဆိုရင္ အူအတက္ထဲမွာရွိတဲ့ ပိုးေတြ၊ မစင္ေတြက ၀မ္းဗိုက္ေခါင္းထဲပ်ံ႕ႏွံ႕ျပီး Peritonium ၀မ္းဗိုက္အေျမႇးပါးပါ ေရာင္ရမ္းကာ ပိုးေတြ က ထုတ္ေပးတဲ့ အဆိပ္ေတြေၾကာင့္ ေသြးဆိပ္တတ္လာျပီး ဒုကၡေရာက္တတ္ပါတယ္။

လူနာက Resistant ကိုယ္ခံအားေကာင္းတယ္၊ ေရာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေဘးနားကအူေတြနဲ႕ Omentum လို႕ေခၚတဲ့ ၀မ္းတြင္းအဆီျပင္ေတြက လာေရာက္ဖံုးအုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ Appendicular Mass ျဖစ္သြားပါတယ္။

Appendicular Mass ကေနျပီးေတာ့မွ ေဆးေတြေပးတဲ့အခါမွာ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းျပီး Resolve ရႏိုင္တယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ Appendicular Mass ကေနတစ္ဆင့္ ေပါက္ထြက္ျပီးေတာ့မွ ျပည္တည္နာ ျဖစ္သြားတယ္။

ျပည္တည္တာ ျဖစ္လာျပီဆိုရင္ေတာ့ အဖ်ားကလည္း ပိုတက္လာတယ္။ Mass ကလည္းပဲ ပိုျပီးေတာ့နာလာတယ္။ အဲဒီအခါမွာ သမားေတာ္အေနနဲ႕ လူနာရဲ႕အေျခအေနကို ၾကည့္ရပါတယ္။

ဒီမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႕က Two Schools of Thought ေပါ့။ အယူအဆႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ မခြဲသင့္ေသးတဲ့ အေျခအေနနဲ႕ ခြဲသင့္ျပီဆိုတဲ့ အေျခအေန ႏွစ္မ်ိဳးပါပဲ။

Caurse and Complication ေရာဂါအေျခအေနနဲ႕ ေျပာမယ္ဆိုရင္ -
နံပါတ္(၁)က ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းျပီး ေကာင္းသြားႏိုင္တယ္။
နံပါတ္(၂)က ေပါက္ကြဲ Burst ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။
နံပါတ္(၃)က Mass အလံုးအက်ိတ္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။
နံပါတ္(၄)က Abscess ျပည္တည္နာျဖစ္ႏိုင္တယ္။
နံပါတ္(၅) ကေတာ့ လူကို ဒုကၡအမ်ားၾကီးေပးႏိုင္တဲ့ အေျခအေနလို႕ပဲေျပာလိုက္ပါရေစ။
ဒါေၾကာင့္ ေစာစီးစြာ ခြဲစိတ္ကုသလိုက္တာ အေကာင္းဆံုးပါပဲလို႕ ေျပာလိုပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ မာလကာေစ့ေတြ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးအေစ့၊ ငရုတ္သီးေျခာက္အေစ့ ဒါေတြေၾကာင့္ Appendicitis ျဖစ္တတ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာပါရေစဦး။
Appendicitis မျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ထူးျခားတဲ့ ကာကြယ္နည္း သီးသန္႕မရွိပါဘူး။ ၀မ္းခ်ဳပ္မခံဘူး။ အေစ့ပါတဲ့ မာလကာသီး၊ ဆီးသီး စတာေတြကို မစားရဘူး။

Viral Infection ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ေရာဂါေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုသေပးရင္ေတာ့ ထိုက္သင့္သေလာက္ အျဖစ္ႏႈန္း ေလ်ာ့သြားႏိုင္ပါတယ္။

Appendicitis မျဖစ္ေအာင္ အခုနတုန္းက မာလကာသီးက အေစ့ေတြ၊ ဆီးေစ့ေတြပါေအာင္ မစားေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီဟာေတြ ေၾကာင့္ျဖစ္မယ့္ လူနာေတြအတြက္ေတာ့ ကာကြယ္လို႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
တခ်ိဳ႕ Viral Infection ျဖစ္တဲ့ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ (Dengue Virus) ဆိုတာေတြမွာလည္း အူအတက္ အနည္းငယ္ေရာင္ေနတတ္ ပါတယ္။ သတိထားသင့္တဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္ပါပဲ။

လူေတြအမ်ားဆံုးသိလိုတဲ့ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ကေတာ့ Appendix က ခႏၶာကိုယ္အတြ႕္ သိပ္မလိုအပ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ Appendicitis မျဖစ္ခင္ တခ်ိဳ႕ကလည္း ၾကိဳျပီးေတာ့ ခြဲသင့္တယ္ေပါ့။ အခုေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့လည္း Appendix ကမလုိအပ္ဘူးရယ္ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ သူက Micro Organism ေတြ ခုိေအာင္းလို႕ရတယ္။ ဒီ Organism ေတြက အူလမ္းေၾကာင္းအတြက္ အက်ိဳးျပဳတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လိုအပ္တဲ့အရာတစ္ခုအေနနဲ႕ျဖစ္လာေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ Appendix က သိပ္ျပီးေတာ့ Essential ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ လူေတြမွာလည္း (၁၀၀)မွာ Appendicitis က ျဖစ္မယ္ဆိုရင္လည္း ေလး၊ငါးေယာက္ေပါ့။ ေလး၊ငါးေယာက္အတြက္ က်န္ခဲ့တဲ့ (၉၀)ေက်ာ္က ခြဲခံရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မသင့္ဘူးလို႕ ထင္တယ္ေလ။

ဘယ္လိုလူမ်ိဳးေတြမွာ အၾကံျပဳႏိုင္မလဲဆိုရင္ ဥပမာ တခ်ိဳ႕ခရီးေ၀းသြားရမယ္။ Medical Facility ကမရွိဘူး။ ေတာေတြဘာေတြမွာ အလုပ္သြားလုပ္ရတယ္။ မိုင္းေတြဘာေတြ သြားရွာရတဲ့ မိုင္းလုပ္တဲ့လူေတြက သြားေရးလာေရး ခက္ခဲတယ္။ ဒီဟာမ်ိဳးေတြမွာေတာ့ လူနာရဲ႕ဆႏၵရွိရင္ေတာ့ လုပ္ေပး၊ ခြဲေပးသင့္ပါတယ္။

စာဖတ္ပရိသတ္ေတြကို အၾကံျပဳေျပာၾကားခ်င္တာကေတာ့ Acute Abdomen ဆိုတာဟာ လူေတြ႕ရဲ႕အသက္ကိုပါ အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္ ပါတယ္။ ဒါနံပါတ္(၁)အခ်က္ေပါ့။ နံပါတ္(၂)ကေတာ့ Acute Abdomen ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ Causes ေတြကလည္း အမ်ားၾကီးရွိတာေၾကာင့္ တိတိက်က် ဘာေၾကာင့္နာတယ္ဆိုတာ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ေရာဂါအဆင့္ဆင့္ အေျခအေနနဲ႕ စမ္းသပ္ပံုကို ေျပာပါရေစ။

(၁) ဗိုက္နာတဲ့အခါ အသာဖိၾကည့္ပါ။ ဖိၾကည့္လိုက္လို႕ နာတာက အဖိကိုခံႏိုင္တယ္၊ ဖိထားရင္ သက္သာတယ္ဆိုရင္ သိပ္အေရးမၾကီး ပါဘူး။

(၂) ဒါေပမဲ့ ဗိုက္နာျခင္းက ျပင္းထန္မယ္၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ နာက်င္မႈျဖစ္မယ္၊ အသက္ရွဴရင္ လူနာက ရင္ဘတ္နဲ႕ရွဴျပီး ၀မ္းဗိုက္မွာ တင္း မာမယ္၊ အသက္ရွဴတဲ့အခါ ဗိုက္က မလႈပ္ရွားဘူး၊ ဗိုက္ကို လက္ဖ၀ါးနဲ႕စမ္းသပ္ရင္ အထိမခံႏိုင္ဘဲ နာက်င္မယ္ဆိုပါက ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေဆးရံု ကို အျမန္ျပဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္လို႕ ကြၽန္ေတာ္ အူအတက္ေရာင္ေရာဂါအေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္းကို နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ရပါတယ္။

ေဒါက္တာ ေအာင္ခင္ဆင့္
The Express Times