ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကေျပာေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏုိင္ငံေရး ဆုေငြမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ အလိုက္ ဦးသန္းေရႊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး – ၿငိမ္း)မွာ က်ပ္ သိန္းေပါင္း ၂၃၀၀၊ ဦးေမာင္ေအး (ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး – ၿငိမ္း) မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၄၀ . . .

ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာမ်ားအား ယခင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ အရပ္သား အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယခုအခ်ိန္အထိ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ရယူေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔၏ ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရိကၡာလစာ ေထာက္ပံ့မႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိသည္။

အမ်ားျပည္သူ ေထာက္ခံမဲ ၉၂ ဒသမ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္ ဟုဆိုေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒအရ သမၼတကို လစာေငြ ခံစားခြင့္အေနျဖင့္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၅၀ ေပးထားသည္။ ဒုတိယ သမၼတ ႏွစ္ဦးသည္ လစာေငြက်ပ္ သိန္း ၄၀ ရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၉ အရ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ားသည္ ဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လစာ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္ အေယာင္မ်ားႏွင့္ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အိမ္ေတာ္ တစ္ေဆာင္စီကိုလည္း ရရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ အႀကီးအကဲမ်ားျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ အႀကီးအကဲ ႏုိင္ငံေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔မွာ တစ္လလွ်င္ ၃၅ သိန္း၊ ၀န္ႀကီး၊ လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ႏွစ္ဦး၊ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးဥကၠ႒ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ရာထူး၀န္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒တို႔မွာ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀ စီ လစာေငြအျဖစ္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဒု၀န္ႀကီးႏွင့္ အဆင့္တူ ရာထူးမ်ားအတြက္မူ တစ္လလွ်င္ လစာေငြအျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၂၀ သတ္မွတ္ထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယင္းလစာေငြမ်ားမွာ ယခင္စစ္တပ္ အစိုးရလက္ထက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး (ၿငိမ္း)တို႔ ရရွိသည့္ ပင္စင္လစာ ေငြထက္ နည္းေန ေသးသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ပင္စင္ဦးစီးဌာနမွ စတင္ခံစားခြင့္ ျပဳခဲ့သည့္ ပင္စင္လစာ ေငြမ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ (ၿငိမ္း) အေနျဖင့္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ႏွင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) အေနျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၈၀ သတ္မွတ္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ယခင္ စစ္တပ္တြင္း နံပါတ္ (၃) ျဖစ္သည့္ ယခု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း) သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ နံပါတ္(၄) ျဖစ္သည့္ ယခု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးသိန္းစိန္တို႔မွာ ပင္စင္လစာ အျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၅၀ စီ သတ္မွတ္ထားေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔ႏွစ္ဦး၏ ပင္စင္လစာ ခံစားခြင့္ျပဳသည့္ ရက္ကိုမူ တိက်စြာ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေပ။

အလားတူ ႏုိင္ငံေရး ဆုေငြမ်ား အေနျဖင့္လည္း တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မႈအလိုက္ ဦးသန္းေရႊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး – ၿငိမ္း) မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၃၀၀၊ ဦးေမာင္ေအး (ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး – ၿငိမ္း) မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၄၀၊ သူရဦး ေရႊမန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး – ၿငိမ္း) မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၆၅၀၊ ဦးသိန္းစိန္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး – ၿငိမ္း) မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၆၅၀ အထိ ခံစားခြင့္ျပဳထားသည္။

ယင္းပမာဏမွာ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မ်ားသည္ဟု မဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ရွိ ႏုိင္ငံ့အႀကီးအကဲ၏ တစ္ႏွစ္စာ လုပ္ခလစာထက္ပင္ ပိုမ်ားေနသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊအပါအ၀င္ အၿငိမ္းစားပုဂၢိဳလ္ႀကီး ၆၉ ဦး၏ အိမ္အကူ၊ ထမင္းခ်က္၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္သား အပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္္မွ ခြင့္ျပဳ ေပးလိုက္ေသးသည္။

အိမ္အကူ၀န္ထမ္း စုစုေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္အတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၆၉၀ ေက်ာ္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံမႈ ကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဦးစီးဌာနမွ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အိုးအိမ္ဌာနမွ ၂၀၁၂-၁၃ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ ေတာင္းခံသည့္ စာရင္း၌ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၊ အၿငိမ္းစား ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ အိမ္အကူ၊ ထမင္းခ်က္၊ ဥယ်ာဥ္လုပ္သားမ်ားအတြက္ အပို ေထာက္ပံ့ေၾကး အျဖစ္ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သံုးေသာင္းကို ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနက ခံစားခြင့္ ျပဳထားပါသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ ၁၀၄ ဦး၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၀င္ ၁၁ ဦးႏွင့္ အၿငိမ္းစား ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ၆၉ ဦးတို႔၏ အိမ္အကူ၊ ထမင္းခ်က္၊ ဥယ်ာဥ္လုပ္သား ၄၁၇ ဦးအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၉ ဒသမ ၅၆ သန္းအား လႊတ္ေတာ္သို႔ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေတာင္းခံခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္အတြင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး အၿငိမ္းစား ယူသြားၿပီျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊႏွင့္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲမ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္၌ ၾသဇာရွိဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၀ အရ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း ခံရ၍ ရာထူးမွ ရပ္စဲျခင္း ခံရသည္မွအပ တာ၀န္ၿပီးဆံုးသျဖင့္ အနားယူပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ အၿငိမ္းစားလစာႏွင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိေစရမည္ဟုသာ ျပ႒ာန္းထားသည္။

လက္ရွိ သမၼတအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားမွာ ဥပေဒပါ ခံစားခြင့္မ်ားအျပင္ ယခင့္ယခင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလက ရယူထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားကလည္း ရွိေနၾကေသး သည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၃) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ား၊ ပုဒ္မ ၆၈ အရ ““ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ မိမိတို႔ ဦးစီးသည့္ တစ္စီးပြားတည္းျဖစ္ေသာ မိသားစုပိုင္ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအံု၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စုေငြႏွင့္ တျခား အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖုိးႏွင့္တကြ စာရင္းျပဳစုၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အႀကီးအမွဴးထံ ေပးပို႔ရမည္”” ဟု ျပ႒ာန္း ပါရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အတြင္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္က တင္သြင္းခဲ့ဖူး ေသာ္လည္း ေထာက္ခံမဲ ၆၉ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၁၅ မဲႏွင့္ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၆၉ မဲျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရဖူးသည္။ ယင္းအဆုိကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား က်န္ရွိေနေသးပါသျဖင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းေၾကာင္းကိုလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေၾကညာခဲ့သည္။

ဥပေဒအရ ““မိမိတို႔ ဦးစီးသည့္ တစ္စီးပြားတည္း ျဖစ္ေသာ မိသားစုပိုင္ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအံု၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ စုေငြႏွင့္ တျခားအဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား”” ဟု ပါရွိျခင္းမွာလည္း ၎တို႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ဖံုးကြယ္ရန္ အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီး ၎တုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ား နာမည္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ေနၾကသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဥပေဒအရ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရေနျပန္ေသးသည္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ဘဏ္မ်ား၌ အျခားအမည္မ်ားျဖင့္ အပ္ႏွံထားၾကသည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ ျပႆနာမွာလည္း ယခုအခ်ိန္အထိ မည္သူမည္၀ါမွန္း မသိႏုိင္ေသးျခင္းမွာ ပေဟဠိတစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခင္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အသြင္ေျပာင္းကာ လက္ရွိအစိုးရအတြင္း ထိပ္ပိုင္းေနရာ ယူထားၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမင့္မားသည့္ လစာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရယူထားျခင္းမွာလည္း မမွ်တသည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိသည္။

ထိပ္ပိုင္းအႀကီးအကဲမ်ား၏ လုပ္ခလစာ၊ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္း လစာမ်ားမွာ မ်ားစြာ ကြာဟလ်က္ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးရာထူး မဟုတ္သည့္ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားထဲတြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦး၏ လစာမွာ က်ပ္ႏွစ္သိန္း ေလးေသာင္းသာရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး၏ လစာမွာ က်ပ္သံုးသိန္းသာ ရွိသည္။

ယခင္စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္၀တ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာၿပီး လက္ရွိအစိုးရ ထိပ္ပိုင္းတာ၀န္ ယူထားသူမ်ား၏ လစာ၊ ခံစားခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက မ်ားစြာ ကြာျခားလ်က္ရွိသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ကြာျခားလ်က္ရွိသည့္ အေနအထား၌ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၀န္ႀကီးဌာန အားလံုးသို႔ ေပးပို႔သည့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညႊန္ၾကားခ်က္လည္း ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္၌ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လက္ခံရယူရာ၌ က်ပ္သံုးသိန္း ေက်ာ္လြန္သည့္ ပစၥည္းမ်ား လက္ခံပါက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းမွာ က်ပ္သံုးသိန္းေအာက္ ပစၥည္းမ်ားအား လာဘ္လာဘအျဖစ္ တရား၀င္ လက္ခံ ရယူခြင့္ေပးလုိက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီး ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္မွ ဆက္လက္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ မေလ်ာ့က်ေသးသည္ကို မီးထုိးေပးလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ၊ လိုအပ္၍ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအရ ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ယင္းအစိုးရမွ လူ၀တ္လဲ အစိုးရ ေျပာင္းလာသူမ်ားမွာ ယခု အခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြအတြင္းမွ ပမာဏမ်ားျပားသည့္ လစာ၊ ပင္စင္ေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ရယူေနဆဲျဖစ္သည္ မွာမူ ျငင္းမရသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္ေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး စသည္ျဖင့္ လူ၀တ္လဲ အစိုးရက ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ္ လည္း ျပည္သူ႔ အေရးထက္ ယခင္စစ္အစိုးရဘက္မွ ကူးေျပာင္းလာသူမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုရရွိေရးကိုသာ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းျဖင့္ ႀကံေဆာင္ လ်က္ရွိသည္ကိုအထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားက ျပသေနပါေၾကာင္း တင္ျပေရးသားလုိက္ပါသည္။

ေအာင္ထြန္းလင္း

Myanmartandawsint Newspaper

မိုးႀကိဳကာလရဲ႕ အသံတိတ္လူသတ္သမား


ေနပူေအာက္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေနေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ား (ဓာတ္ပံု - နစ္ကီ)


ေမလ၂၃ ရက္ဟာ အပူရွိန္လူသတ္သမားရဲ႕အႏၲရာယ္သတိျပဳေရးေန႔ (A Major Killer Heat Awareness Day)ျဖစ္ပါတယ္။ အပူရွိန္ (Heat Stress) နဲ႔ အပူခ်ိန္ (Temperature)တို႔ဟာမတူကြဲျပားတဲ့ေလထုရဲ႕ အႏၲရာယ္ေဘးဆုိင္ရာ သဘာဝတရားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ မတ္လတစ္ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး ဧၿပီ ၁၅ ရက္အထိ ကာလဟာ ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႕တဲ့ ေႏြရာသီကာလျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကာလရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ေန႔အပူခ်ိန္ေတြ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ျမင့္တက္လာတတ္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အပူခ်ိန္ေတြျမင့္ တက္လာတဲ့အခါ လူရဲ႕ကိုယ္က ကိုယ္အပူခ်ိန္ကုိ ျပင္ပအပူခ်ိန္နဲ႔လုိက္ၿပီး ကိုက္ညႇိေပးရပါတယ္။ ဒါကို ကိုယ္ရွိတဲ့ Thermoregulatory System ရဲ႕ Therlamus ထိန္းညႇိေပးပါတယ္။ ပံုမွန္အေနနဲ႔ေတာ့ ကိုယ္အပူခ်ိန္ကို ၃၅ ဒသမ ၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္- ၃၇ ဒသမ ၈ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္ (၉၆ ဒသမ ၅ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္- ၁၀၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္)ၾကားမွာ ထိန္းေပးထားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီစနစ္ကို အားကိုးၿပီး ေႏြေခါင္ေခါင္ မြန္းတည့္ခ်ိန္ေနပူႀကီးထဲမွာ အကာအကြယ္မဲ့ေနလုိ႔ကေတာ့ စနစ္တုိင္းမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္ဆိုတာရွိေနတာေၾကာင့္ ကိုယ္မွာခံစားလာရတဲ့ အပူခ်ိန္ကို Therlamus က လုိက္မညႇိေပးႏုိင္ေတာ့တဲ့အခါ အႏၲရာယ္ရွိလာရေတာ့တာပါပဲ။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ခံစားရတဲ့အပူခ်ိန္ (Feel Tempera-ture) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကေတာ့

ခံစားရတဲ့အပူခ်ိန္ ၂၇ မွ ၃၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ (၈၀ မွ ၉၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္) သတိထားရန္၊

ခံစားရတဲ့အပူခ်ိန္ ၃၂ မွ ၄၁ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ (၉၀ မွ ၁၀၅ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္)အလြန္သတိထားရန္၊

ခံစားရတဲ့အပူခ်ိန္ ၄၁ မွ  ၅၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ (၁၀၅ မွ ၁၃၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္)အႏၲရာယ္ရွိအဆင့္၊

ခံစားရတဲ့အပူခ်ိန္ ၅၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထက္ (၁၃၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္အထက္) အလြန္အႏၲရာယ္ရွိအဆင့္အႏၲရာယ္ရွိအဆင့္တြင္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ heat cramps, heat exhaustion တို႔အျပင္ တစ္ခါတစ္ရံ heat stroke လည္းျဖစ္တတ္ၿပီး အလြန္အႏၲရာယ္ရွိ (Extreme Danger)အဆင့္တြင္ေတာ့ Heat Stroke အမ်ားဆံုးခံစားရတတ္ေၾကာင္း သတိေပးေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ Heat Stroke ခံစားရတဲ့သူဟာ ခံႏုိင္ရည္ကိုလုိက္ၿပီး ေလျဖတ္ျခင္းနဲ႔ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာျပတ္ျခင္း (အရပ္အေခၚ) စတာေတြ ျဖစ္ေပၚေစတတ္တဲ့အတြက္ အသက္ဆံုး႐ႈံးတတ္ၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ပဲ အပူရွိန္ကို အဓိကလူသတ္သမားလုိ႔ေခၚၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေႏြကာလၿပီးတဲ့ ဧၿပီလအလယ္ကစၿပီး မုတ္သံုဝင္တဲ့ေန႔အထိ ကာလဟာ မိုးႀကိဳကာလျဖစ္ပါတယ္။ မိုးႀကိဳကာလရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ေႏြလက္က်န္အပူနဲ႔ မိုးဦးအႀကိဳေရေငြ႕တို႔ အေျမာက္အျမားျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ ကာလျဖစ္တဲ့အတြက္ မုိးႀကိဳကာလအတြင္း ေလထုထဲမွာ ေရေငြ႕အေျမာက္အျမားပါဝင္ေနတာကို ေန႔စဥ္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒီအခါ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕တဲ့ ေႏြရာသီကာလမွာ လူ႔ကိုယ္က ခံစားရတဲ့ အပူခ်ိန္ဟာ ေလအပူခ်ိန္ (air temperature)သက္သက္သာျဖစ္ေပမယ့္ ေရေငြ႕ေတြပါေနတဲ့ ေလထုအတြင္းမွာေတာ့ ေလအပူခ်ိန္အျပင္ ေရေငြ႕ အပူခ်ိန္ပါ ထပ္ေဆာင္းလိုက္တဲ့အတြက္ လူရဲ႕ခံစားရတဲ့အပူခ်ိန္ဟာ လူ႔ ကိုယ္ရဲ႕ခံႏုိင္ရည္ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီအခါမွာ မၾကာခဏဆုိသလို အလြန္အႏၲရာယ္ရွိအဆင့္ကို ေရာက္သြားတတ္ပါတယ္။

ခက္တာက ေလထုအပူခ်ိန္ကို သာမိုမီတာနဲ႔ အလြယ္တကူတုိင္းတာသိရွိႏုိင္ေပမယ့္ ခံစားရတဲ့ အပူခ်ိန္ကေတာ့ ေလထုအပူခ်ိန္နဲ႔ Relative Humidity ႏွစ္ရပ္ေပါင္းၿပီးမွ တြက္ခ်က္ယူမွရႏိုင္တဲ့တန္ဖိုး ျဖစ္တာေၾကာင့္ အလြယ္တကူမသိႏိုင္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မသိလုိက္ရဘဲ အသက္ဆံုး႐ႈံးရတတ္တဲ့အတြက္ အသံတိတ္လူသတ္သမား (Silent Killer)လုိ႔ ေခၚျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအႏၲရာယ္ဟာ အခုလိုမိုးႀကိဳကာလ (အပူခ်ိန္နဲ႔ ေရေငြ႔ပါဝင္မႈျမင့္မားေနတဲ့ကာလ)မွာ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့အတြက္ အသက္အႏၲရာယ္ကို အၿမဲၿခိမ္းေျခာက္ေနေလ့ရိွပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ရန္ကုန္(ကမၻာေအး)မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ခံစားရတဲ့ အပူခ်ိန္ေတြကို တြက္ၾကည့္တဲ့အခါ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၁ ရက္အတြင္း အလြန္အႏၲရာယ္ရွိအဆင့္ တစ္ႀကိမ္၊ ၄-၄-၂၀၁၄ ရက္စြဲနဲ႔ အႏၲရာယ္ရွိအဆင့္ သံုးႀကိမ္ (ဧၿပီ ၁၅၊ ၁၆၊ ၂၀ ရက္)ျဖစ္ေပၚခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဧၿပီလအတြင္းက အပူခ်ိန္ ၃၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ စိုထုိင္းဆ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာ ခံစားရတဲ့အပူခ်ိန္ဟာ ၅၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ရွိခဲ့ပါတယ္။ Extreme Danger Level ပါ။ ေမလ ၇ ရက္မွာေတာ့ အျမင့္ဆံုးေန႔အပူခ်ိန္က ၃၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ပဲရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စိုထုိင္းဆကေတာ့ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္သြားခဲ့လို႔ ခံစားရတဲ့အပူခ်ိန္က ၆၂ ဒီဂရီစင္ တီဂရိတ္အထိ ျမင့္တက္သြားခဲ့ပါတယ္။ အလြန္အႏၲရာယ္ရွိအဆင့္ အျမင့္ဆံုးေလာက္အထိေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ သာမန္လူေတြေတာင္ မခံႏုိင္ ေလာက္တဲ့ အပူခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္မွာ အသက္ဆံုး႐ႈံးခံရမႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုျဖစ္လာရတဲ့အဓိကအေၾကာင္းကေတာ့ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲရာမွ ေဖာက္ျပန္မႈေတြျဖစ္လာရလုိ႔ပါပဲ။ ဆုိလုိတာက အရင္မုတ္သံုေလေတြ ပံုမွန္ရွိေနတုန္းက အခုလိုပဲ မိုးႀကိဳကာလေရာက္လာရင္ ေရေငြ႔ပါတဲ့ေလေတြ ဝင္လာမယ္။ ေအာက္ခံေျမျပင္က အပူေပးလုိက္ေတာ့ ေလေတြဟာ အေငြ႕ေတြဆုိေတာ့ ပူရာမွ ပြ၊ ပြရာမွေပါ့လာၿပီး အထက္ကို တက္ၾကမယ္။ Convection ျဖစ္တယ္လို႔ေခၚပါတယ္။ ကမၻာ့ေျမစပ္ေလ ထုလႊာ (Troposphere)အတြင္း အထက္ကိုတက္လာေတာ့ ေလေအး ေတြဟာ အေအးဓာတ္ရမယ္။ ဒီေတာ့ အရည္ဖြဲ႕ၿပီးတိမ္ေတြျဖစ္လာမယ္။ ေနာက္ မိုးရြာခ်ေတာ့တာပါပဲ။ ဒါဟာ မိုးႀကိဳကာလမွာေတြ႕ရတတ္တဲ့ မိုးေလဝသသံစဥ္တစ္ခုပါပဲ။ အခုေတာ့ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေတြ ေၾကာင့္ ဒီသံစဥ္ဟာ မမွန္ေတာ့ပါဘူး။ လက္ရွိမိုးႀကိဳကာလအတြင္းမွာ တိမ္ျဖစ္လာၿပီး မိုးမရြာေတာ့တဲ့ ကိစၥေတြမ်ားမ်ားလာပါတယ္။ ဒီေတာ့ လူေတြဟာ မြန္းတည့္ခ်ိန္ေနပူႀကီးထဲမွာ ေရေငြ႕နဲ႔ေရခ်ဳိးေနရသလို ေနအပူ၊ ေလအပူေတြအျပင္ ေရေငြ႕အပူပါ ထပ္ေဆာင္းလုိက္ေတာ့ ခံစားရတဲ့အပူခ်ိန္ေတြဟာ လူ႔ကိုယ္က ခံႏုိင္ရည္ကိုေက်ာ္ကုန္ေတာ့တာပါပဲ။ ဒါကို အလြန္အႏၲရာယ္ရွိအဆင့္ ေရာက္တယ္ေခၚတာပါပဲ။

ေစာေစာကေျပာခဲ့သလို ဒီအပူခ်ိန္က ေလထဲေရာက္လာတဲ့ ေရေငြ႕အခ်ဳိးအဆအေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္ေနေလေတာ့ ေရေငြ႕ေတြမ်ားေလ၊ ခံစားရတဲ့အပူခ်ိန္က ျမင့္ေလျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ရန္ကုန္မွာ ေလထုအတြင္း ေရေငြ႕ပါဝင္မႈက နည္းေနပါေသးတယ္။ လက္ရွိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွာ ရန္ကုန္(ကမၻာေအး)ရဲ႕ ပ်မ္းမွ်အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္ဟာ ၃၈ ဒသမ ၇၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိေနၿပီး စိုထိုင္းဆကေတာ့ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွေနပါတယ္။ ေန႔အပူခ်ိန္က ဒီထက္မတက္ဘူးပဲထားဦး။ စိုထိုင္းဆကေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ မုတ္သံုဝင္ကာနီးေလ တိုးလာဦးမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ဒီေတာ့ လက္ရွိရွိေနတဲ့ ဧၿပီလရဲ႕ ပ်မ္းမွ်ေန႔အပူခ်ိန္ကို ထပ္မတိုးဘူးပဲထား။ စိုထိုင္းဆကေတာ့ မိုးနီးေလ တုိးေလျဖစ္မွာပါပဲ။ ဒီေတာ့ ေရေငြ႕စိုထိုင္းဆကို တစ္စစနဲ႔ တိုးလုိက္တဲ့အခါ စိုထိုင္းဆ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာက္တာနဲ႔ ခံစားရတဲ့အပူခ်ိန္ဟာ ၅၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ရွိလာမွာျဖစ္ၿပီး Extreme Danger Level ကို စတင္ေရာက္ရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေန႔အပူခ်ိန္မတိုးေစကာမူ စိုထိုင္းဆ ရာခိုင္ႏႈန္းတုိးေလ ခံစားရတဲ့အပူခ်ိန္ဟာ တုိးေလျဖစ္လာမွာပါ။

မိုးႀကိဳကာလ ကမၻာေအးမွာ ဧၿပီလရဲ႕ နံနက္ ၉ နာရီခြဲမွာ ပ်မ္းမွ် စိုထိုင္းဆ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ပ်မ္းမွ်ေန႔အပူခ်ိန္ ၃၇ ဒသမ ၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ရွိေနလို႔ အဲဒီတန္ဖိုးနဲ႔တြက္တာေတာင္ ခံစားရတဲ့အပူခ်ိန္ဟာ ၅၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ (၁၃၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္)ရွိတာေၾကာင့္ အလြန္အႏၲရာယ္ရွိ အဆင့္ပါပဲ။ ဆုိလိုတာကေတာ့ ဧၿပီလလယ္ကစၿပီး ေမလကုန္အထိ ကာလဟာ ခံစားရတဲ့အပူခ်ိန္ေတြဟာ အလြန္အႏၲရာယ္ရွိအဆင့္ကို ေရာက္ေနတာခ်ည္းပါပဲ။

အဲဒါျဖင့္ အရင္ကလူေတြကို Heat Stroke ျဖစ္တာ ဒီေလာက္ မမ်ားလွပါဘူး။ အခုတစ္ေလာကမွ ဒီလိုျဖစ္ရပ္ေတြ သိသိသာသာမ်ားလာတာက ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဒါကေတာ့ ရာသီဥတုဟာ အရင္လို သံစဥ္မမွန္ေတာ့လုိ႔ပါပဲ။ ဘာျဖစ္သြားသလဲဆုိေတာ့ အရင္တုန္းက တိမ္ေတြျဖစ္ၿပီးရင္ မိုးကမွန္မွန္ရြာတယ္။ အပူခ်ိန္က ဒီေလာက္မျမင့္ဘူး။ အခု ေနာက္ပိုင္း အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ေန႔အပူခ်ိန္ေတြ တုိးလာၿပီး တိမ္ေတြရွိေပမယ့္ မိုးကမရြာဘူး။ ဒီေတာ့ ေန႔အပူခ်ိန္ေတြ တုိးလာတာကလည္း ခံစားရတဲ့အပူခ်ိန္ကို တုိးလာေစတယ္။ တိမ္ေတြ အံု႔ေနေတာ့လည္း ေလထဲမွာေရေငြ႕ေတြမ်ားေနၿပီး ခံစားရတဲ့အပူခ်ိန္ကို တုိးေစတယ္။ မိုးမရြာေတာ့ အေအးဓာတ္ကမရေတာ့ျပန္တာေၾကာင့္ တက္ေနတဲ့အပူခ်ိန္ေတြဟာ ျပန္မဆင္းေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ မိုးႀကိဳကာလဆုိရင္ အခုေနာက္ပိုင္း ခံစားရတဲ့အပူခ်ိန္ေတြဟာ လြန္ကဲအဆင့္ကို ေရာက္ေနတာမ်ားလာပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ အသက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္တဲ့အထိ အႏၲရာယ္ေပးႏုိင္တဲ့ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေမလ ၂၃ ရက္ကို အပူရွိန္လူသတ္သမားရဲ႕ အႏၲရာယ္ သတိျပဳေရးေန႔လို႔ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းပါဗ်ာ။

(ကိုယ္ရဲ႕အပူထိန္းစနစ္အေၾကာင္း ရွင္းျပေပးတဲ့ ငယ္သူငယ္ခ်င္း ေဒါက္တာစိန္လွေအာင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။)

Author: ေမာင္ထြန္းလြင္ (မိုးေလ၀သ)


7Day Daily

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ လူကုန္ကူးသည့္ ထုိင္းဘုန္းႀကီး ၂ ပါးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အေယာက္ ၃၀ ျဖင့္ တက္ခ္-မဲေဆာက္ လမ္းေပၚတြင္ ထုိင္းရဲမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ


သတင္းေပးမႈအရ ထုိင္းရဲမ်ားက အဆုိပါ နယ္စပ္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ေစာင့္ ဆုိင္းဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း Bangkok Post သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ အဆိုပါ ဘုန္းႀကီးမ်ားသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ တန္ခုိးရွင္မ်ားဟု နာမည္ထြက္ေန သည့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္းေက်ာင္း၏ အလွဴခံပုံ ႏွင့္ တရားပဲြမ်ားမွာလည္း မၾကာခဏဆုိသလုိ တုိင္ၾကားမႈမ်ား ရွိေနသည့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္ဟု အဆုိပါ သတင္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခု ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ထုိင္းဘုန္းႀကီးႏွစ္ပါးမွာ သက္ေတာ္ ၅၃ ႏွစ္ႏွင့္ သက္ေတာ္ ၄၈ ႏွစ္တုိ႔ ရွိၿပီးျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ကားမ်ားတြင္ သာသနာ့အလံမ်ား ေက်ာင္းတံဆိပ္မ်ားကုိ တပ္ဆင္ထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အမ်ိဳးသား ၁၂ ေယာက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၈ ေယာက္တုိ႔ ထုိင္းရဲမွာ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ၄င္းတုိ႔မွာမူ ထုိင္းတြင္ အလုပ္ရွာ၇န္လာခဲ့ေၾကာင္း စစ္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိင္းရဲမွာ အဆုိပါ ေက်ာင္းႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဘုန္းႀကီးမ်ားကုိ လူကုန္ကူးမႈ အက္ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Bangkok Post သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

Credit to The Ladies News Journal

Congenital Heart Disease ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါ


ဆရာရွိပါသလား။ ႕႕႕႕႕ က သူငယ္ခ်င္းမေလးက ကေလးေမြးထားတာဆရာရယ္၊ သူ႔ကေလးက တလရွိသြားျပီ။ ႏွလံုးခုန္ျမန္လို ့ဆရာေဆးခန္းသြားျပပါတယ္ ကေလးက ႏွွလံုးမွာအေပါက္ပါတယ္ေျပာတယ္တဲ့။ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ အဆို႔ရွင္လားဆရာ၊ ေဆးေပးလိုက္ျပီးတလျပန္ခ်ိန္းတယ္တဲ့။ မသက္သာရင္ ခြဲရမယ္ေျပာတယ္တဲ့။ စိုးရိမ္းျပီး ေတာေတာ္ ေသာကေရာက္ေနရွာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဆရာကို ေမးေပးမယ္၊ ဘယ္လို ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမယ္ဆိုတာကို။
သိပ္လဲဗဟုသုတရွိတဲ့ ကေလးေတြ လဲ မဟုတ္ေတာ့ေလ။ ဆရာအခု အခ်ိန္မရရင္ ပို႔စ္ေလးတခု တင္ရးျပီးေပးပါလားဆရာ
2. Sun, Feb 10, 2013 at 2:37 PM
ေမြးရာပါ ႏွစ္လံုးေရာအေၾကာင္း ေဆာင္းပါေလး သိဖြယ္ေလး ေဆးပညာမွတ္စုေလးမ်ားရိွရင္ ပို႔ေပးေစလိုပါသည္။

ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါ အမ်ားစုကို ဘာလို႔လာျဖစ္သလဲ ဆရာဝန္ေတြ မသိၾကပါ။ ဒါလိုမ်ိဳးေရာဂါေတြကို ေတြ႔တိုင္း ကံတရားရဲ႕သေဘာကို နားလည္ေအာင္၊ ကံေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဘို႔ တြန္းအားေတြ ရလာေစတယ္။ စာဖတ္သူမ်ားကိုလည္း အေလးအနက္ တိုက္တြန္းပါရေစ။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခအလားအလာရွိတာေတြေတာ့ သိပါတယ္။
၁။ Genetic or chromosomal abnormalities မ်ိဳးဗီဇ ဒါမွမဟုတ္ ခရိုမိုဇုန္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၊ ဥပမာ Down syndrome ေဒါင္-ဆင္ဒရုပ္း၊
၂။ Taking certain medications or alcohol or drug abuse during pregnancy တခ်ိဳ႕ေဆးးေတြကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနတံုး သံုးစြဲလို႔၊
၃။ Maternal viral infection ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးဝင္လို႔၊ ဥပမာ ကိုယ္ဝန္ ပဌမ ၃ လအတြင္းမွာ rubella (German measles) ဂ်ာမန္ ဝက္သက္ျဖစ္လို႔။

ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ ေမြးေမြးခ်င္း လကၡဏာခံစားရတာ၊ နဲနဲၾကီးလာမွ ခံစားရတာ မတူပါ။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ေရာဂါပါလာမွန္း မသိဘူး။ အေမရိကားမွာ ကေလးေပါင္း ၅ သိန္းရွိတယ္။ အမ်ိဳးထဲမွာ ကေလးတေယာက္က ဒါမ်ိဳးရွိရင္ ေနာက္ကေလးလဲ ျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားတာေတြ႔ရတယ္။
အျဖစ္မ်ားတဲ့ အမ်ိဳးအစားေတြ -
၁။ Heart valve defects ႏွလံုးအဆို႔ရွင္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား၊ အဆို႔ရွင္ က်ဥ္းေနတာ၊ လံုးဝပိတ္ေနတာ၊ မလံုတာ၊
၂။ Defects in the walls between the atria and ventricles of the heart ႏွလံုးအခန္းေတြၾကားက အကန္႔မွာ အေပါက္ျဖစ္ေနတာ၊ ဥပမာ Atrial septal defect (ASD) နဲ႔ Ventricular septal defect (VSD) မ်ား၊ ေမးတဲ့ကေလးမွာ VSD ျဖစ္ေနပါတယ္။
၃။ Heart muscle abnormalities ႏွလံုးၾကြက္သား အားနည္းျခင္း။

Congenital Heart Defects in Children ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါမ်ားႏွင့္ကေလး
• Patent ductus arteriosus (ဏီဗ) (ေပးတင့္ ဒတ္တပ္စ္-အာတီရီယိုးဆပ္စ္)
• Tetralogy of Fallot ႏွလံုးခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ၄ မ်ိဳးတြဲရွိျခင္း၊
• Transposition of the great vessels ႏွလံုးေသြးေၾကာၾကီးမ်ား ေနရာလြဲေနျခင္း၊
• Coarctation of the aorta ႏွလံုးေသြးေၾကာမၾကီး တေနရာမွာက်ဥ္းေနျခင္း၊
• Heart valve problems ႏွလံုးအဆို႔ရွင္မ်ား မေကာင္းျခင္းမ်ား။

ဆရာဝန္ကေန နားၾကပ္နဲ႔ နားေထာင္တာနဲ႔လဲ တခ်ိဳ႕ႏွလံုးေရာဂါကို သိတယ္။ Heart murmur ဆိုတဲ့အသံကိုၾကားရတယ္။ ေသခ်ာေစေအာင္ ဒါေတြဆက္စစ္ေဆးႏိုင္တယ္။
• Echocardiogram or transesophageal echocardiogram (TEE)
• Cardiac catheterization
• Chest X-ray
• Electrocardiogram (ECG or EKG)
• MRI

ဘာေတြခံစားရမလဲ -
ႏွလံုးမွာ ေရာဂါရွိေနတာကို ကေလး မေမြးခင္ကတည္းက သိေအာင္လုပ္ႏိုင္တယ္။ ေမြးျပီးမွလဲ အခ်ိန္မေရြးသိႏိုင္တယ္။
၁။ Shortness of breath အသက္ရွဴမဝတာ၊
၂။ Limited ability to exercise သြားလာ လႈတ္ရွား၊ အလုပ္လုပ္တာ သူမ်ားလို၊ အရင္လို မလုပ္ႏိုင္တာေတြ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
• Cyanosis ႏုတ္ခမ္း၊ လက္သည္း၊ အေရျပား ျပာႏွမ္းေနျခင္း၊
• Fast breathing အသက္ရွဴျမန္ေနျခင္း၊
• Poor feeding အစားအစာ ေကာင္းေကာင္းမစားျခင္း
• Poor weight gain ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အတက္ေႏွးျခင္း၊
• Recurrent lung infections အဆုပ္ခဏခဏေရာင္ျခင္း၊
• Inability to exercise ကိုယ္လက္လႈတ္ရွားမႈ ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ မေဆာ့ႏိုင္ျခင္း။

ဘယ္လိုကုသမလဲ -
• တခ်ိဳ႕ကေဆးကုဘို႔ တကူးတက မလိုၾကပါ။ တခ်ိဳ႕ေဆးေပးမယ္။ တခ်ိဳ႕က ခြဲစိတ္ရမယ္။ တသက္တာ ႏွလံုးအထူးကုဆရာဝန္နဲ႔ ျပသ၊ စစ္ေဆး၊ ကုသမႈလိုတတ္တယ္။
• ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါရွိေနသူတိုင္းမွာ လာျဖစ္တတ္တဲ့ Endocarditis ႏွလံုးသားေရာင္တာမ်ိဳးက ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏွလံုးခြဲစိတ္ရသူေတြမွာ ပိုသတိထားရမယ္။

လည္ေခ်ာင္းနာရင္၊ ဖ်ားရင္၊ ကိုယ္လက္ေတြကိုက္ခဲရင္ ဆရာဝန္ျပပါ။ သြားႏုတ္စရာ၊ ခြဲစိတ္စရာရွိရင္ Antibiotics ပဋိဇီဝေဆး ေသာက္ရမယ္။
• Amoxicillin လူၾကီး = 2 g နဲ႔ ကေလး = 50 mg/kg
• ပါးစပ္ကမေသာက္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ Ampicillin 2 g IM or IV ကေလး = 50 mg/kg IM or IV သို႔မဟုတ္ Cefazolin 1 g IM or IV သို႔မဟုတ္ Ceftriaxone ကေလး = 50 mg/kg IM or IV
• ပနယ္စလင္ မတည့္သူမ်ား Cephalexin 2 g 50 mg/kg သို႔မဟုတ္ Clindamycin 600 mg ကေလး = 20 mg/kg သို႔မဟုတ္ Azithromycin သို႔မဟုတ္ Clarithromycin 500 mg ကေလး = 15 mg/kg
• ပါးစပ္ကမေသာက္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ Ampicillin သို႔မဟုတ္ Cefazolin သို႔မဟုတ္ Ceftriaxone 2 g IM or IV1 g IM or IV ကေလး = 50 mg/kg IM or IV50 mg/kg IM or IV
• ပနယ္စလင္ မတည့္သူမ်ား၊ ပါးစပ္ကမေသာက္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ Cefazolin or ceftriaxone or Clindamycin 1 g IM or IV600 mg IM or IV ကေလး = 50 mg/kg IM or IV20 mg/kg IM or IV

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၁-၂-၂ဝ၁၃
၂၅-၄-၂ဝ၁၄

မိုးကုတ္တြင္ ရႈိ႕မီး ေလာင္ကြ်မ္းမွႈ ၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြား


မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ (ဓာတ္ပုံ - ထာ၀ရ ပတၱျမားေျမ မိုးကုတ္ MGK)

မႏၱေလးတိုင္း ေဒသၾကီး  မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ခုရက္ပိုင္းအတြင္း လူေနအိမ္ေတြကို  မီးရႈိ႕မႈ ၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တရားခံေတြကိုေတာ့ ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိေသးဘဲ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲပဲလို႔ မိုးကုတ္ၿမဳိ႕နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္  ေအာင္နန္းရပ္ကြက္က လူေနအိမ္တလုံးနဲ႔ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္က ေနအိမ္္ ၂ လံုးမွာ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း  အမည္မသိလူေတြရဲ႕ မီးရႈိ႕မႈ ၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အတြက္  ရပ္ကြက္ေနျပည္သူနဲ႔ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔က အခ်ိန္မီၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရ ပါတယ္။

ဧၿပီ ၂၁ ရက္ေန႔က  ေအာင္နန္းရပ္ ကြက္မွာ ေဆးခန္းနဲ႔ ပူးတြဲဖြင့္ထားတဲ့ ေနအိမ္ကို  မီးရႈိ႕ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္က ေနအိမ္္ထဲမွာေတာ့ ဧၿပီ ၂၄ ရက္ေန႔က မီးရႈိ႕မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဒုတပ္ရင္းမွဴး ဦးသာေဌးကေတာ့ ရႈိ႕မီး ၂ အနက္ ၁ ခုက  အ၀တ္စုတ္ကို ဓာတ္ဆီေလာင္းမီးရႈိ႕တာျဖစ္ၿပီး က်န္တခုကေတာ့ ဖေယာင္းတိုင္နဲ႔ ဂ်ပ္စကၠဴကို မီးရႈိ႕တာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ မီးေလာင္မႈ ထပ္မျဖစ္ေစဖို႔ ညဘက္မွာ လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ မီးရႈိ႕သူေတြကို ဖမ္းဆီႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသလို  ဘာေၾကာင့္ မီးရႈိ႕ရတယ္ဆိုတာကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေသးပါဘူး။

ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္မွာ ေနထိုင္တဲ့  ဦးပါေလးကေတာ့ မီးေလာင္မူျဖစ္ခဲ့တဲ့ေနရာက ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္မႈဟာ ဘာသာေရးပဋိပကၡေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္မွာ  ယခင္ကလည္း လူငယ္ခ်င္းစကားမ်ားရာက မီးရႈိ႕မႈတခု ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးတယ္လို႔ ေဒသခံေတြရဲ႕ေျပာျပခ်က္အရ သိရပါတယ္။

အခုမီးရႈိမႈေတြမွာေတာ့ ပ်က္ဆီးဆံုးရႈံးမႈေတြနဲ႔ လူေတြ ထိိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိခဲ့ပါဘူး။

အျပည့္အစုံ အသံဖုိင္နားဆင္ရန္


DVB Burmese 

အကယ္ဒမီလူမင္း ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးဥကၠ႒တာ၀န္မွ အနားယူမည္


၂၀၁၄-၂၀၂၅ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရုုပ္ရွင္အစည္းအရုံးက ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မယ့္ အမႈေဆာင္ေနရာမွာ ၀င္ေရာက္ အေရြးခ်ယ္ခံေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရုပ္ရွင္အစည္းအရုံးဥကၠ႒ ဦးလူမင္းက ဒီဗြီဘီကို ေျပာဆိုပါတယ္။

အခုလို ျပန္လည္အေရြးခ်ယ္မခံခ်င္တာဟာ တျခားေ၀ဖန္မႈေတြ၊ တိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ သရုပ္ေဆာင္အလုပ္ကိုပဲ အခ်ိန္ေပးၿပီး လုပ္ခ်င္လို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ ဦးလူမင္းက ေျပာပါတယ္။

ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး အမႈေဆာင္ေန ရာ ေရြးခ်ယ္ပြဲကိုေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စမယ္ဆိုတာ မသ္ိရေသးပါဘူး။

ဒါရိုက္တာၾကည္စိုးထြန္း ကေတာ့ ရုပ္ရွင္ေလာက အလႊာအသီးသီး က ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ေတြ ေခၚထားတဲ့ အဆင့္ပဲရွိေသးၿပီး နာယကေတြ နဲ႔ ေရြးခ်ယ္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အမ်ားဆႏၵပဲ သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

မဲေပးမယ့္ လူစာရင္းေတြ၊ အေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ ရွိတဲ့လူစာရင္းကိုလည္း အမ်ားသေဘာတူ ေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ ညႇိႏႈိင္းမႈေတြ လုပ္ရဦးမွာျဖစ္သလို အဲ့ဒီစာရင္းေတြကိုလည္း အသိးေပးေၾကညာသြားမယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။
ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး ဥကၠ႒ ေနရာအတြက္ အခ်ိန္ေပးနိုင္တဲ့၊ တက္ၾကြတဲ့ လူေတြ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းတယ္လို႔ ဦးၾကည္စိုးထြန္းက ေျပာပါတယ္။

အလားတူ ဒါရိုက္တာၾကည္ျဖဴသွ်င္ကလည္း အမႈေဆာင္သစ္ ဘယ္သူေတြ ျဖစ္လာမလဲဆိုတာ မေျပာႏုိင္ေသးေပမယ့္ ရုပ္ရွင္ေလာကအတြက္ အက်ိဳးရွိတဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္ႏုိင္တဲ့ လူမ်ိဴး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရုပ္ရွင္ အစည္းအရံုး အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကို ရုပ္ရွင္ေလာကသား အမ်ားစုရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ ၂၀၁၂ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဥကၠ႒ရာထူးကို ဦးလူမင္းမတိုင္ခင္ ဦးဇင္၀ိုင္းက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အျပည့္အစုံ အသံဖုိင္နားဆင္ရန္


DVB Burmese 

ဆင္႐ိုင္းတစ္ေကာင္မွ အစြယ္ျဖင့္ထိုးသတ္၍ ရြာသား(၂)ဦးေသဆံုး


ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၅

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီအခ်ိန္ စစ္ကိုင္းတိိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္၊ ပလူဇ၀ေက်းရြာ ေခ်ာင္းစပ္အနီးတြင္ မည္သည့္အရပ္မွ၀င္ေရာက္လာမွန္းမသိေသာ ဆင္တစ္ေကာင္ေရာက္ရွိလာရာ ရြာအတြင္းသို႔၀င္ေရာက္မႈမရွိေစေရး ရြာသူ/သားမ်ားမွ ၀ါးမ်ားအား မီး႐ႈိ႕ၿပီး ေအာ္ဟစ္ေျခာက္လွန္မႈ႕မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ၎ဆင္မွာ ကေလး၀-ေမာ္လိုက္ကားလမ္းအတိုင္း ထြက္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါဆင္မွာ ၂၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၄ နာရီအခ်ိန္ ကေလး၀- ေမာ္လိုက္ကားလမ္းေဘး၊ ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းစလိန္ေက်းရြာအနီးရွိ ဦးအဲညီေထြး(၄၀)ႏွစ္၏ေနအိမ္ အတြင္းသို႔၀င္ေရာက္၍ ဦးအဲညီေထြးအား အစြယ္ျဖင့္ထိုးသတ္ခဲ့ကာ ကားလမ္းအတိုင္း ေမာ္လိုက္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာသြားၿပီး နံနက္ ၇ နာရီအခ်ိန္ မန္ဖာေလးေက်းရြာအနီး၊ ကားလမ္းေဘးရွိ ဦးဘေသာင္း(၈၂)ႏွစ္၏လယ္တဲအားဖ်က္ဆီး၍ ဦးဘေသာင္းအား အစြယ္ျဖင့္ထိုးသတ္သြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းအရ ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးစီးဌာန/ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကေလး၀ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အဆိုပါဆင္အား ေတာနက္ထဲသို႔ေမာင္းထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရဲဇာနည္ 

ကမ႓ာ့ ပထမဆုံး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္မယ့္ကား (video)

ဂ်ပန္ကား company တစ္ခုျဖစ္တဲ့ နစ္ဆန္းကေတာ့ ကမ႓ာ့ပထမဆုံး ကုိယ့္ဘာသာကုိ ျပန္လည္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ႏုိင္တဲ့ ကားကုိ တီထြင္လိုက္ပါၿပီ။

ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔ျဖစ္မလဲ? ေဆးပညာနဲ႔ပါ၊ ေဆးပညာဆုိတာ ေအာက္လမ္းပညာတုိ႔ ဘာတုိ႔ကုိေျပာတာမဟုတ္ဘူးဗ်။ ကားမွာမႈတ္တဲ့ေဆးကုိ ရႊံမတင္၊ ေရမတင္ေအာင္ တီထြင္လိုက္တာပါ။ နာႏုိ မႈတ္ေဆး နည္းပညာ (nano-paint technology) လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီနည္းပညာက ရႊံ႕ေတြ၊ ဗြက္ေတြကုိ ကပ္တြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးမရခင္မွာပဲ ကန္ထုတ္လိုက္ပါတယ္။

ဒီနည္းပညာဟာ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကားကုိ အျမန္လမ္းမွာ ခဏခဏေရေဆးခုံတင္ရတဲ့ ဒုကၡကုိ သက္သာေစမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆုိရင္ ကားေရေဆးတဲ့အလုပ္ဟာ ကုိယ္တုိင္အလြယ္တကူ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

နစ္ဆန္းေနာက္ထြက္မယ့္ ေမာ္ဒယ္အျမင့္ေတြမွာ ဒီနည္းပညာကုိ စတင္အသုံးျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီးေတာ့၊ ဒီနည္းပညာ ထည့္သြင္းမလား မသြင္းဘူးလားဆုိတာကေတာ့ ကုိယ္တုိင္ေရြးခ်ယ္ရမွာပါ။ ဆုိလိုတာကေတာ့ ဒီနည္းပညာပါရင္ ကားေစ်းက နည္းနည္းႀကီးမယ္ထင္ပါတယ္။ ဒီနည္းပညာကုိ ၿဗိတိန္မွာ စမ္းသပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီေဆးမႈတ္ထားတဲ့ကားကုိ ေရာင္းခ်တဲ့အခ်ိန္က်ရင္ ၿဗိတိန္ေငြ ေပါင္ ၁၂၁၀၀ ကေန ေပါင္ ၁၇၁၀၀ အတြင္း ေရာင္းခ်သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေဆးတန္ဖုိးကုိေတာ့ မသတ္မွတ္ရေသးေပမယ့္ ခန္႔မွန္းေျခ ေပါင္ ၄၅၀ (ေဒၚလာ ၇၅၀) ဝန္းက်င္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။ (ျမန္မာေငြနဲ႔ဆုိရင္ေတာင္မွ လူတုိင္းတတ္ႏုိင္တဲ့ တန္ဖုိးပါ။) ဒါမွမဟုတ္ metallic မႈတ္ေဆးနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းအတူတူေလာက္လည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အေသးစိတ္ကုိေတာ့ ေအာက္က trailler မွာပဲ ၾကည့္လိုက္ပါေတာ့

Credit: Ygn News (www.YgnNews.com)
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဓာတုဆိုးေဆးပါ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်မႈ ပိတ္ပင္ရန္ ေဆြးေႏြးမည္မင္းမင္း

ရန္ကုန္၊ မဇၩိမ။ ။ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ အေျခခံစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ဓာတုဆိုးေဆးမ်ားပါဝင္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား
ေရာင္းခ်ေနမႈကို လာမည့္ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီတြင္ စီမံခ်က္ခ်မွတ္၍ ပိတ္ပင္ရန္ အမတ္တစ္ဦး၏ အေရးဆိုမႈေၾကာင့္ ဧၿပီ ၃၀တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဓာတုဆိုးေဆးပါ အစားအေသာက္မ်ား ေရာင္းခ်မႈကို ထိေရာက္စြာပိတ္ပင္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ဧၿပီ ၂၅ ရက္က တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြ်န္မတို႔တိုင္းျပည္ရဲ့ အနာဂတ္ကေလးငယ္ေတြအေနနဲ႔ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ အစားေသာက္ေတြကို ေန႔စဥ္စားသံုးေနၾကပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ေျပာသည္။

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးငယ္မ်ားစိတ္ဝင္စားသည့္ (ဥပမာ-စက္႐ုပ္၊ သေဘၤာ)ပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဓာတုဆိုးေဆးပါ အစားအေသာက္မ်ား ေရာင္းခ်ေနသည္ကို NGO အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုထံမွ ဓာတ္ပံုမ်ားရရွိထား ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ Power Point ျဖင့္ ျပသခြင့္မရသျဖင့္ အက်ယ္တစ္ဝင့္ မရွင္းျပေတာ့ဟု သူမက ဆိုသည္။

ဒီအစားအေသာက္ေတြက ၾကည့္လိုက္လို႔ရွိရင္ ကေလးေလးေတြရဲ့ မ်က္စိထဲမွာ တစ္ကယ့္ လိုခ်င္တပ္မက္စရာ ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ကေလးေတြက ဝယ္စားၾကပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းျပခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ အဆိုပါ ဓာတုဆိုးေဆးပါ အစားအေသာက္မ်ားကို စာသင္ၾကားေပးသည့္ ဆရာမမ်ားကိုယ္တိုင္ပင္ ေရာင္းခ်ေနသည္ဟုလည္း ေျပာဆိုလိုက္ေသးသည္။

Mizzima Burmese

အာရွလူဦးေရ ၄ ပုံ ၁ ပုံ ငွက္ဖ်ားျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း WHO သတိေပး

ဌက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားမႈ။


ဒီကေန႔ က်ေရာက္တဲ့ ကမာၻ႔ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးေန႔မွာ ကမၻာတ၀ွမ္း
ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ပိုမို အာ႐ံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ WHO က တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသမွာ လူ ေလးေယာက္ မွာ ၁ ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ ငွက္ဖ်ား ေရာဂါ ကူးစက္ခံရႏုိင္တဲ့ အေျခအေနရွိေနတယ္ ဆိုတာကို WHO ကေထာက္ျပပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ လူသန္းေပါင္း ၁ ေထာင့္ ေလးရာေလာက္ဟာ ငွက္ဖ်ားပိုး ကူးစက္ခံရမယ့္ အႏၱရာယ္နဲ႔ ႀကံဳေနရတယ္လို႔ WHO က ေျပာပါတယ္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကစလို႔ ကမၻာတ၀ွမ္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေပမဲ့ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ထိုင္း နဲ႔ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံေတြမွာ အာတီမစ္စနင္း (Artemisinin) ငွက္ဖ်ားေဆးကို မတိုးေတာ့တဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိလာေနတာေၾကာင့္ ဒီအေျခအေနက ကမၻာတ၀ွမ္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ တဖန္ ျပန္ျဖစ္လာေစ တယ္လို႔လည္း WHO က သတိေပးပါတယ္။

ငွက္ဖ်ားေဆး မတုိးတဲ့အေျခအေန ပိုဆိုးမလာေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ အေရးတႀကီး
ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီး၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကို ဘယ္လို ကာကြယ္ႏုိင္မလဲ
ဆိုတာကို လူထုေတြၾကား အသိပညာေပးမႈေတြ ပိုၿပီးေတာ့ လိုအပ္ေနတယ္လို႔လည္း WHO က ေျပာပါတယ္။


ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)

ကြင္းလုံးျပည့္လ်ံျဖစ္ခဲ့တဲ့ စိုင္းစိုင္းရဲ႕ ေမြးေန႔ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ


ဟစ္ေဟာ့ပ္ေတးသံရွင္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္ရဲ႕ေမြးေန႔အမွတ္တရေဖ်ာ္ေျဖ ပြဲ ေတြကို၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ကစလို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ေအာင္ ျမင္စြာက်င္းပလာ တာဟာ အခု ဆို၁ဝႏွစ္တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီႏွစ္မွာလည္း

ဂႏၵီေျပာေသာ လူ႔ သူေတာ္ေကာင္းတရား ပ်က္စီးေစေသာ အႏၱရယ္ ၇ခု


ဂႏၵီ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ လူတုိ႔ရဲ႕ စင္ၾကယ္ေသာ အက်င့္သီလကို ဖ်က္ဆီးတဲ့ အႏၱရယ္ ၇ခု က ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ အလုပ္မလုပ္ပဲ ခ်မ္းသာေနၾကျခင္း
၂။ အသိစိတ္ ထိမ္းခ်ဳပ္မွု မပါေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မွု
၃။ က်င့္သံုးလိုက္နာျခင္း မျပဳပဲ သင္ယူသိထားေသာ ပညာ၊ ဗဟုသုတ
၄။ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း မလိုက္နာပဲ ျပဳလုပ္ေသာ စီးပြားေရး
၅။ အတၱမခြ်တ္၊ မစြတ္လြတ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ဘာသာေရး
၆။ စာနာမွု မပါပဲ တီထြင္ ဖန္တီးေသာသ သိပၸံပညာ
၇။ အေျခခံ သေဘာတရား စည္းမ်က္စည္းကမ္း မရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရး

ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)

လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕မုန္းတီးမႈအား ဆန္႔က်င္ေသာေန႔ ျပဳလုပ္မည္


ရန္ကုန္၊ ဧၿပီလ ၂၅ ။

ေမလ၊ (၁၇) ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္း က်ေရာက္မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕မုန္းတီးမႈအား
ဆန္႔က်င္ေသာေန႔ (IDAHO) အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္  လိင္တူခ်စ္သူမ်ား၏ ဓါတ္ပုံျပပြဲႏွင့္ ဓါတ္ပုံျပပြဲအားက်င္းပျပဳလုပ္သြားရန္စီစဥ္လ်က္
ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

YG events ႏွင့္ Colors Rainbow တို႔ကၾကီးမႈးကာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လိင္စိတ္ခံယူမႈ ကြဲျပားသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ LGBT (Lesbian -
အမ်ိဳးသမီးခ်င္း ခ်စ္ခင္စံုမက္သူ၊ Gay – အမ်ိဳးသားခ်င္း ခ်စ္ခင္စံုမက္သူ၊ Bisexual – အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ခ်စ္ခင္စံုမက္သူ၊
Transgender – ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကဲ့သို႔ ဝတ္စားဆင္ယင္ေနထိုင္သူ) မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ၊ ဝင့္ဝင့္ႂကြားႂကြား ပံုရိပ္မ်ိဳးေတြကို
ဓာတ္ပံုပညာရွင္ေတြ သာမကဘဲ အေပ်ာ္တမ္း ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးသူေတြလည္း ဓာတ္ပံုတပံုခ်င္းျဖစ္ေစ၊ ဒါမွမဟုတ္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု (၃) ပံုမွ (၈) ပံု
အထိ ႐ိုက္ကူးပံုေဖာ္ျပသရမည့္ ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္ ေၾကာင္း Colors Rainbow မွ တာဝန္ရွိသူ ကုိၿဖိဳးထက္လူ ကေျပာသည္။

“အခုလို ဓါတ္ပံုျပိဳင္ပြဲျပဳလုပ္ရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က LGBT မ်ားအေပၚ ေရွးရိုးစြဲမေကာင္းျမင္မႈမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး လူသားအခ်င္းခ်င္း တန္းတူ
ညီမွ်ေသာ ေလးစားမႈတို႔ ထားရွိလာႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ကုိၿဖိဳးထက္လူက ဆုိသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕မုန္းတီးမႈအား ဆန္႔က်င္ေသာေန႔ (IDAHO) အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျပည္သူဥယ်ာဥ္ တြင္
စကားဝုိင္းမ်ား၊ ျပပြဲမ်ား၊ အၿငိမ့္မ်ား၊ ျပဇတ္မ်ား ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

“ခြင့္ျပဳခ်က္ရဖုိ႔အတြက္ကေတာ့ တင္ျပထားတုန္းပဲ အရင္တုန္းကေတာ့ အတားအဆီး မရွိခဲ့ပါဘူး အတားအဆီးရွိခဲ့ရင္လဲ ဆက္လုပ္မွာပါ”ဟု
ကုိၿဖိဳးထက္လူကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးအား ေျပာဆုိရာတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ အျငင္းပြားစရာအေျခ အေနမ်ိဳးျဖစ္ေနၿပီး မတ္လ အတြင္း က
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လိင္တူခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ သံျဖဴရတု မဂၤလာပြဲသည္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားစရာအေျခအေနျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
ၿပိဳင္ပြဲဝင္မည့္ပံုမ်ားကို ေမလ ၃ ရက္ေန ့ေနာက္ဆံုးထားၿပီး [email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္းေပးပို႔လာသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ၊
အကဲျဖတ္ဒိုင္ေတြမွ အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးၿပီး အေကာင္းဆံုးပံုေတြကို ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕
မုန္းတီးမႈအား ဆန္႔က်င္ေရးေန႔) မွာ ေၾကညာျပသသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 ႏွင္းႏြယ္
The Myanma Age

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ေလယာဥ္ျပန္ေပးဆြဲခံရေၾကာင္း သတိေပးမႈ ထြက္ေပၚ


ဧၿပီ ၂၅။

ၾသစေၾတးလ်မွ အင္ဒိုနီးရွားသို႕ ပ်ံသန္းသည့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္တြင္ ျပန္ေပးဆြဲရန္ ေျခာက္လွန္႕မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ခရီးသည္တစ္ဦးအား
ဘာလီေလဆိပ္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ ခရီးသည္အား ရန္လိုတိုက္ခိုက္ရန္ ျပဳမူမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘိုးအင္း ၇၃၇ မွ အမႈထမ္းမ်ားက လက္ထိပ္ခတ္ ဖမ္းဆီးထားခဲ့ေၾကာင္း
Virgin Australia ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဘရစ္စဘိန္းမွ ပ်ံသန္းခဲ့သည့္ ေလယာဥ္သည္ ျပန္ေပးဆြဲခံရေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္ဆိုက္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္
အင္ဒိုနိးရွားတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

၎ကဲ့သို႕ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရျခင္းမွာ မွားယြင္းစြာ ဆက္သြယ္မႈေၾကာင့္ဟု Virgin ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ျပစ္တင္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး
၎ခရီးသည္မွ အရက္မူးေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေလယာဥ္ ျပန္ေပးဆြဲခံရေၾကာင္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားမွာ ပိုင္းေလာ့ျဖစ္သူထံမွ ေလဆိပ္အာဏာပိုင္မ်ားသို႕ အခ်က္ျပစံနစ္ကို ထုတ္လႊင့္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ ေလယာဥ္ ျပန္ေပးဆြဲမႈ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ ဆက္သြယ္မႈ အမွားအယြင္းေၾကာင့္ပါ။ ” ဟု Virgin Australia ေလေၾကာင္းလိုင္း အရာရိွျဖစ္သူ
ဟဲရူဆူဂ်တ္မီကိုမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ အဲ့ဒီ ခရီးသည္က အရက္ေသာက္ထားလို႕ မူးေနၿပီး ရန္လိုတဲ့ ပံုစံေတြ ျပဳမူခဲ့တာပါ။ သူက ေလယာဥ္ေခါင္းခန္း
ထဲကို ဝင္ဖို႕ႀကိဳးစားေနၿပီး တံခါးကို ထုေနတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေလယာဥ္ေခါင္းခန္းထဲကို သူ မဝင္ခဲ့ပါဘူး။ ” ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။

ေလယာဥ္အမႈထမ္းမ်ားမွ ၎ခရီးသည္အား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသည္။ ခရီးသည္ျဖစ္သူအား အာဏာပိုင္မ်ားမွ ၾသစေၾတးလ်မွ အသက္ ၂၈ ႏွစ္
အရြယ္ရိွ မတ္ခရစ္စတိုဖာအျဖစ္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

ဘာလီသို႕ ေလယာဥ္မဆင္းသက္မီ တစ္နာရီအလိုတြင္ ပိုင္းေလာ့ျဖစ္သူမွ  ေလယာဥ္ျပန္ေပးဆြဲမႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အခ်က္ျပမႈကို ထုတ္လႊင့္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွား ေလတပ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ တစ္ဦးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၎မၿငိမ္သက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားအား ေလယာဥ္ဆင္းသက္ၿပီးေနာက္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္။ ၎ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္
ေလဆိပ္ကို ေခတၱခဏ ပိတ္ဆို႕ထားခဲ့ရၿပီးေနာက္မွ ေလယာဥ္ ခရီးစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ စတင္ခဲ့ရသည္။

Virgin Australia ေလေၾကာင္းလိုင္းမွာ ၾသစေၾတးလ်၏ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး ေလေၾကာင္းလိုင္း ျဖစ္သည္။

Ref: BBC
The Myanma Age 

ခရီးသည္တင္မွန္လံုယာဥ္တိုက္၍ တစ္ဦးေသဆံုး


သီေပါ၊ ဧၿပီ ၂၅။

သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္အြန္ေက်းရြာအနီးတြင္ ယေန႔နံနက္(၇)နာရီအခ်ိန္ခန္႔က မႏၱေလးဘက္မွ လား႐ိႈးသို႔ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ေရႊလား႐ိႈးခရီးသည္တင္မွန္လုံက ေရွ႕တြင္လဲေနေသာ
ေျခာက္ဘီးယာဥ္အား ဝင္တိုက္ခဲ့၍ ယာဥ္ျပဳျပင္မႈျပဳလုပ္ေနေသာ ေျခာက္ဘီးယာဥ္ေမာင္းဒဏ္ရာရကာ ေဆး႐ုံသုိ႔ပို႔ေဆာင္စဥ္ ေသဆုံးသြားေၾကာင္း သိရသည္။

”မနက္လင္းပိုင္းမွာ မိုးေတြကတအားရြာထားေတာ့ Canter အျဖဴေရာင္ ေျခာက္ဘီးယာဥ္က နမ့္အြမ္ အဆင္းမွာစလစ္ျဖစ္ၿပီးလဲေနတာ၊ ခရီးသည္တင္မွန္လုံကားကလမ္းရဲ႕
ဘယ္ဘက္ကိုလဲက်ေနတဲ့ ေျခာက္ဘီးယာဥ္ ကိုအေနာက္ကေန ဝင္တိုက္မိသြားတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု  အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ
ကုန္းသာရဲကင္းမွ ဒုရဲအုပ္ ၾကည္လင္းထင္ ေျပာသည္။

ယာဥ္တုိက္မႈေၾကာင့္ မွန္လုံယာဥ္မွာ ေလကာမွန္ႏွင့္ ကားဘယ္ဘက္ျခမ္းပ်က္စီးသြားေသာ္လည္း မွန္လုံခရီးသည္တင္ယာဥ္ေပၚမွ ခရီးသည္မ်ား
ထိခိုက္မႈမရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယင္းယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ေရႊလား႐ိႈးမွန္လုံယာဥ္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းတို႔အား သီေပါၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

စိုင္းကံသာ (လားရိႈး)
The Myanma Age 

ထိုးစစ္ဆင္တာကို ရပ္တန္႔ဖို႔ ျမန္မာစစ္တပ္ကို UNFC ေျပာ


ျမန္မာစစ္တပ္အေနနဲ႔ ​ကခ်င္ ​KIA ​၊ ​တေအာင္း ​ပေလာင္TLNA ​နဲ႔ ​ရွမ္း ​SSA(N) ​တပ္ဖြဲ႔ေတြ ​အေပၚ ​သာလြန္တဲ့စစ္အင္အားေတြသုံးျပီး ​ထိုးစစ္ဆင္ေနတာကို ​ရပ္တန္႔ဖို႔ ​UNFC ​ေခၚ ​ညီညြတ္ေသာ ​တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ​မ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီက ​ေျပာပါတယ္။

UNFC ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီရဲ့ ညီလာခံတစ္ခု (Credit: ABC)
ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ ​တပ္မ ​၁၁၊ ​၃၃၊ ​၅၅၊ ​၆၆၊ ​၇၇၊ ​၈၈ ​နဲ႔ ​၉၉ ​တို႔ဟာ ​ကခ်င္နဲ႔ ​ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွာ ​၀င္ေရာက္ေနရာယူ ​ထိုးစစ္ဆင္ေနတာေၾကာင့္ ​စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြ၊ ​လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ၊ ​လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ​စစ္ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္တာေတြ ​ၾကားသိေနရတဲ့အတြက္ ​စိုးရိမ္မကင္း ​ျဖစ္ရတယ္လို႔ ​UNFCရဲ့ ​ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတဦးျဖစ္တဲ့ ​ဦးနိုင္ဟံသာက ​ေျပာပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ​နိုင္ငံေရးေျပလည္ဖို႔ ​၊ ​အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရဖို႔ ​အဲဒါၾကိဳးပမ္းေနတဲ့ကာလမွာ ​အခုလိုထိုးစစ္ေတြဆင္ ​လာေတာ့ ​ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ေပါ့ေလ ​ေတာ္ေတာ္ေလးကို ​တိုးတက္ေနျပီ၊ ​ေတာ္ေတာ္ေလးကိုေအာင္ျမင္ေနျပီလို႔ ​တဖက္က ​ျမင္ေနၾကေပမဲ့ ​တကယ္အေျခအေနမွန္က ​မလြယ္ဘူးဆိုတဲ့ ​အေနအထားမ်ဳိး၊ ​တဖက္ကေတာ့ ​တမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ​ေႏွာက္ယွက္ေပးေနတဲ့ ​ပုံစံမ်ဳိးေတြရွိေနတယ္၊ ​အခက္အခဲေတြရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ဟာကို ​အေျခအေန ​မွန္ကို ​လူထုကို ​တင္ျပေပးလိုက္တာပါ။ ​

ဒီလို ​ထိုးစစ္ဆင္မႈေတြ ​ဆက္ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ ​ေမလမွာျပဳလုပ္မယ့္ ​ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ​ေနာက္ဆုတ္သြားနိုင္တယ္လို႔လည္း ​ဦးနိုင္ဟံသာက ​ဆက္ေျပာပါတယ္။

နဲနဲေတာ့ေနာက္ဆုတ္သြားနိုင္တဲ့အလားအလာရွိပါတယ္၊ ​ေမလ ​ပထမအပတ္မွာ ​ပထမခ်ိန္းထားတယ္၊ ​ခ်ိန္းထားေတာ့ ​ဒီတိုက္ပြဲေတြအေျခအေနေၾကာင့္ေပါ့ေလ ​အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ ​ေနာက္ဆုတ္သြားဖို႔ ​ရွွိတယ္လို႔ ​က်ေနာ္တို႔ ​ခန္႔မွန္းမိတယ္။ ​

တနိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြနဲ႔ ​ပတ္သက္ျပီး ​မၾကာခင္ရက္ပိုင္းမွာ ​အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ​ေတြနဲ႔ ​ေတြ႔ဆုံဖို႔ရွိေနျပီး ​အခုျဖစ္ပြားေနတဲ့တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ ​ပတ္သက္ၿပီး ​ေဆြးေႏြးၾကမယ္လို႔ ​ေျပာပါတယ္။ ​ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးကို ​ဖ်က္ဆီးလိုတဲ့အတြက္ ​ျမန္မာစစ္တပ္ကေန ​ထိုးစစ္ဆင္ေနတာလို႔ ​ယူဆရမလိုေတာင္ ​ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ​KIA ​က ​ေျပာလိုက္တဲ့အေၾကာင္း ​ျမတ္မိုးက ​သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ABC radio austrilia

မိန္းကေလးအခ်င္းခ်င္းလည္း ခ်စ္လို႔ရပါတယ္။ ခုခ်ိန္ထိ မိန္းမေတြ႔ရင္ ႀကိဳက္တုန္းပဲဆိုတဲ့ စမိုင္းလ္


စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္ အျဖစ္ အျပင္ ဂီတ လုပ္ငန္း ကုိပါ တြဲဖက္ လုပ္ ကိုင္ျဖစ္ေနသည့္ စမုိင္းလ္ က New Me VCD တြင္ မိန္းကေလး အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္မႈ ကို ပံုေဖာ္ ထားေသာ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ကုိ ႐ိုက္ ထားေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

အစ္မက New Me VCD အတြက္ သင္ဇာ၀င့္ေက်ာ္ နဲ႔ လက္စပီယန္ ပံုစံ ႐ိုက္ထား တာ ရွိတယ္။ အဲဒါက အခ်စ္ ဆိုတာ က ေယာက်္ားနဲ႔ မိန္းမ မဟုတ္ဘဲ၊ မိန္းကေလး အခ်င္းခ်င္း၊ ေယာက်္ားေလး အခ်င္း ခ်င္း လည္း ခ်စ္လုိ႔ရ တယ္ဆုိတာ ကို အဲဒါမ်ဳိး ထုတ္ေဖာ္ ထားတာပါ။ အစ္မကလည္း အရင္ကတည္း က ေဘာ ျပား ပံုစံ (ေယာက်္ားလ်ာ) ပံုစံေပါ့ ေနာ္။ ငယ္ငယ္တုန္းက အဲလိုပဲ၊ ေယာက်္ား ေလး ဆန္ဆန္ေနၿပီးေတာ့ ေယာ က်္ား နဲ႔ေတြ႕ရင္ ေတာ့ မိန္းမျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုခ်ိန္ ထိ မိန္းမ ေတြ႕ရင္ ႀကိဳက္တုန္းပဲ၊ ဒါကလည္း ကုိယ္က အျပင္မွာ တကယ္ လည္းျဖစ္ေနတာ ဆုိေတာ့၊ အဲလုိမ်ဳိး အုိင္ဒီယာ ထားရလုိ႔ ထည့္ လိုက္တာပါ။ မိန္း ကေလးေတြကုိ ဟိုလိုမ်ဳိးႀကီး ႀကိဳက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ေကာင္မေလး လွလွ ေလးေတြဆို ကိုယ္က ေငးတယ္။ ဒါကုိ ေယာက်္ားက မသိဘူး။ ေယာက်္ားက မၾကည့္ ဘဲ၊ ကုိယ္ကအေသ ၾကည့္ေနတာ၊ နဂိုကတည္း က စိတ္ ကုိက ျဖစ္ေနတာ။ New Me ကိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စံုေနေအာင္ ႐ိုက္ထား တယ္။ ဇာတ္လမ္း ပံုစံေလး ေတြပဲ ႐ိုက္တာပါ။ ႏွစ္မ်ဳိးစီ ႐ိုက္ထားတယ္။ အစ္မရဲ႕ အေခြေလး ကို ၾကည့္ၿပီး တစ္ပုဒ္ ေလာက္ပဲ ႀကိဳက္တယ္၊ ေက်နပ္တယ္ဆုိရင္ အစ္မ ေက်နပ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ဗီဒီယုိ ဘက္က က်ေတာ့ ကုိယ္က စီးပြား ေရးလည္း လုပ္ရ တယ္။ ကေလးေတြနဲ႔ က်ေတာ့ အဆင္မေျပ ေတာ့ဘူး။ ၾကားထဲမွာေတာ့ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္တာေတာ့ နည္းနည္း လုပ္ျဖစ္ တယ္”” ဟု စမုိင္းလ္က ေျပာသည္။ စမိုင္းလ္သည္ New Me VCD ကို ၾသစေၾတးလ်၊ အဂၤလန္၊ နယူးဇီလန္ ႏွင့္ ျမန္မာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ကူးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အဂၤလန္၊ အေမရိကားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တခ်ဳိ႕ ေဒသမ်ားတြင္လည္း ႐ိုက္ ကူး ထားေၾကာင္း သိရသည္။
The Messenger

အေခါက္ေရႊ ေရာင္းလိုအား ျမင့္တက္


ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၄

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းမွာ ေရႊဘုံသာ ေရႊေစ်းကြက္အတြင္း ဝယ္လိုအားထက္ ေရာင္းလိုအား ျမင့္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအးခ်ဳိက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။
“သႀကၤန္မတိုင္ခင္က ေရႊဝယ္စုထားတဲ့သူေတြက သႀကၤန္ၿပီးေတာ့ ျပန္ထုတ္ေရာင္းတဲ့သူ မ်ားလို႔ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ေရာင္းအား မ်ားေနတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

သႀကၤန္မတိုင္မီက အေရာင္းအဝယ္ ေအးခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္တြင္ သႀကၤန္အလြန္တြင္ လက္ကား (အပိုင္း) ေစ်းႏွင့္ လက္လီ (အထည္) ေစ်းကြက္ပါ အေရာင္းအဝယ္ ျပန္ေကာင္းလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တိတ္စိန္ေရႊဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဦးေဇာ္ေအာင္က ဆိုသည္။
“ေရႊေစ်းက အနိမ့္ပိုင္းထဲ ေရာက္ေနေတာ့ ခုရက္ပိုင္း ဆိုင္မွာလည္း အေရာင္းအဝယ္ ျပန္ေကာင္းလာတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔ အဖြင့္ေစ်းမွာ ျပည္တြင္းအေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ ၆၆၁၅၀၀ က်ပ္ ကမာၻ႔ေရႊေစ်း တစ္ေအာင္စလွ်င္ ၁၂၈၆ ေဒၚလာျဖင့္ ေစ်းဖြင့္ထားၿပီး ဆက္လက္က်ဆင္းႏိုင္ေျခ ရွိေၾကာင္း ေရႊဘုံသာအေခါက္ေရႊ လက္ကားေစ်းကြက္ အတြင္းမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

The Voice Weekly

မႏၲေလးတိုင္းရွိ ၃၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အပူဒဏ္ ကာကြယ္ေရးစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္မည္


မႏၲေလး၊ ဧၿပီ ၂၄

ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ အပူရွိန္ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အပူဒဏ္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေသာ Heat Stroke အပါအဝင္ အပူရွပ္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားလာျခင္း မရွိေစရန္အတြက္ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ လူ ခုနစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမဳိ႕နယ္ေပါင္း ၃၁ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ အပူဒဏ္ ကာကြယ္ေရးစခန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ Heat Shelter မ်ား တည္ေဆာက္ထားရန္ ၿမဳိ႕နယ္က်န္းမာေရး ဦးစီးမွဴးမ်ားကို ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အပူဒဏ္ ကာကြယ္ေရးစခန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ Heat Shelter မ်ားကို ၿမဳိ႕နယ္တိုင္းရွိ ၿမဳိ႕ေပၚရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ အရိပ္ရေသာ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းသည့္ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားတြင္ ျမင့္မားလာသည့္ အပူရွိန္ဒဏ္ကို ခံစားရႏိုင္သည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊  နာမက်န္း ျဖစ္ေနသူမ်ားကို ထားရွိရန္အတြက္ ေနရာမ်ား ရွာေဖြၿပီး စခန္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ စခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေရာဂါမ်ားကို ေရွးဦးသူနာျပဳ နည္းျဖင့္ ျပဳစုျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး အပူရွိန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေရဓာတ္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားအတြက္ တိုက္ေကြၽးရန္ ဓာတ္ဆားထုပ္ မ်ားကိုလည္း ထုတ္ေပးထားသည့္အျပင္ အပူရွိန္ ျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရာဂါမ်ားကို Heat Shelter မ်ားရွိ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက ကုသမႈမလုပ္ႏိုင္ပါက မႏၲေလး ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ ကုသေရးအတြက္ အစီအစဥ္ မ်ားကိုလည္း ၿမဳိ႕နယ္က်န္းမာေရး ဦးစီးမွဴးမ်ားက ေရးဆြဲထားေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ အပူရွိန္ေၾကာင့္ ေဆး႐ုံသို႔ တက္ေရာက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရး႐ုံးသို႔ ေန႔စဥ္ အစီရင္ခံရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ တိုင္းေဒသႀကီး ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕မွ ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားရွိ ၾကက္ေျခနီ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံသို႔ အပူရွိန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလာသည့္ ေရာဂါမ်ားကို လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားသို႔ ေပးပို႔ရန္ ႏိႈးေဆာ္ထားေၾကာင္း အဆိုပါ တိုင္းေဒသႀကီး ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕ တပ္ဖြဲ႕မွဴး ဦးဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရာသီဥတု ပူျပင္းသည့္အတြက္ အပူလိႈင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းမ်ားကို မီးသတ္ႏွင့္ ၾကက္ေျခနီ တပ္ဖြဲ႕၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အပါအဝင္ လူမႈကူညီေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လိုအပ္သည့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ကုသကာကြယ္မႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ားသို႔ မႏၲေလး အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ုံႀကီးမွ အေရးတႀကီး ႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔ထားေၾကာင္း အဆိုပါေဆး႐ုံ တာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕ေပၚတြင္ အပူရွိန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေရာဂါမ်ားကို ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားသို႔ ေပးပို႔ရန္ ကြန္ရက္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္၍ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဓာတ္ဆားထုပ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနထုတ္ အပူဒဏ္ ကာကြယ္ေရး ႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ားပါ လက္ကမ္းစာေစာင္ မ်ားကိုလည္း ေဝငွမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း မႏၲေလးၿမဳိ႕ေပၚ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ အပူရွိန္ ျမင့္မားမႈဒဏ္ကို ခံစားရသည့္ ေဝဒနာရွင္ေပါင္း ၁၈ ဦး ေရာက္ရွိလာၿပီး ၁၆ ဦးမွာ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူခဲ့ကာ ႏွစ္ဦးမွာ ေရာဂါအခံမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားေၾကာင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အပူရွိန္ ျမင့္မားမႈဒဏ္ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အျပင္းအထန္ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

The Voice Weekly

ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္၂၄၀၀ ေက်ာ္ ယခုႏွစ္မကုန္မီ တယ္လီေနာ အၿပီးတည္ေဆာက္မည္


ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ  ၂၄

တယ္လီေနာက ယခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံအႏွံ႔ မိုဘိုင္းလ္ ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္ (Base Stations အေဆာက္အအုံမ်ား အပါအဝင္) ေပါင္း ၂၄၀၀ ေက်ာ္ အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

၎တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္ႏွင့္ Base Stations မ်ားအပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အိႏၵိယ အေျခစိုက္ကုမၸဏီ Apollo Towers ႏွင့္ စင္ကာပူ အေျခစိုက္ ကုမၸဏီ Irrawaddy Green Technology (IGT) တို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားၿပီး တာဝါတိုင္ စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ Core Network Data Center ႏွစ္ခုကိုလည္း ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔တြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ Huawei၊ ဆြီဒင္ကုမၸဏီ Ericsson တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္ေနၿပီး ရန္ကုန္ရွိ Data Center သည္ ယခုလဆန္းပိုင္းက စတင္လည္ပတ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလုံး ဖုန္းလိုင္းမိေစရန္မွာ မိုဘိုင္းလ္ ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္ ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက တာဝါတိုင္ ၂၀၀၀ ခန္႔ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

တည္ေဆာက္ၿပီး တာဝါတိုင္မ်ားအျပင္ တယ္လီေနာ၊ ေအာ္ရီဒူး၊ ရတနာပုံ တယ္လီပို႔ႏွင့္ MPT မွ ထပ္မံေဆာက္လုပ္မည့္ တာဝါတိုင္မ်ားကို ေအာ္ပေရတာမ်ား အားလုံး မွ်ေဝ သုံးစြဲသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မိုဘိုင္းလ္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မႈ ပမာဏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဖုန္းသိပ္သည္းဆ ၇၅ မွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ေၾကညာထားသည္။

“တာဝါတိုင္ေတြက သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြအတိုင္း ေဆာက္ရတာဆိုေတာ့ ျမန္ျမန္ေဆာက္လို႔ေတာ့ ရမွာမဟုတ္ဘူး။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းပဲ သြားရမွာပဲ။ ေအာ္ပေရတာေတြ အားလုံး ဝိုင္းေဆာက္ၿပီး Share သုံးမွရမယ္။ အခု တိုင္းျပည္မွာက တာဝါတိုင္ ေတာ္ေတာ္ကို လိုအပ္ေနေသးတယ္” ဟု ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတစ္ဦးက ဆိုသည္။

အျခားျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ ေအာ္ရီဒူးျမန္မာ ကုမၸဏီ၏ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အတြက္ လိုအပ္ေသာ မိုဘိုင္းလ္ ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္မ်ားကို ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီ FMI ႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ ဂ်ေမကာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ Digicel တို႔ ပူးေပါင္းတည္ ေထာင္ထားသည့္ Myanmar Towers ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ေနသည္။

The Voice Weekly

ဧၿပီ ၂၆ ရက္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (ေဒါက္တာထြန္းလြင္)


ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္

ဧျပီ ၂၅ ရက္ေန႔ မနက္ ၇း၃၀ နာရီအခ်ိန္္ ဖမ္းယူရရွိထားတဲ့ တိမ္ပံုအရ ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္နဲ႔ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းမွာ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ေနၿပီး က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာေတာ့ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံေပၚမွာကေတာ့ အေရွ႕ပိုင္းနဲ႔ ေတာင္္ ပိုင္းေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္အ တင့္္ ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး က်န္ေဒသေတြမွာ တိမ္အနည္း ငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။

ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေနခန္႔ မွန္းခ်က္ ျမန္မာ့ကမ္းရုိ တန္းတေလွ်ာက္နဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအနည္းငယ္သာရွိႏုိင္ပါတယ္။ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတေလွ်ာက္၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚကမ္းရိုးတန္းတေလွ်ာက္မွာ လိႈင္းအျမင့္ ၂ ေပကေန ၃ ေပေလာက္ရွိႏုိင္ၿပီး က်န္ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအျမင့္ ၁ ေပေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။

အပူရွိန္ျမင့္တက္ႏုိင္မႈကေတာ့ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ျမင့္တက္မႈေတြဟာ အရင္ေန႔ေတြထက္ အနည္းငယ္က်ဆင္းႏုိင္ေပမယ့္ လြန္ကဲအဆင့္ျဖစ္တဲ့ အညႊန္းကိန္းတန္ဖုိး ၁၁ ေအာက္ မေရာက္ႏုိင္ေသးဘူးလုိ႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ျမင့္တက္မႈေတြဟာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး အညႊန္းကိန္းတန္ဖိုး ၁၄.၁ အထိျမင့္တက္ႏုိင္ပါတယ္။ ျမစ္ႀကီးနားမွာကေတာ့ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီး ၁၁.၃ အထိရိွႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ၿမိဳ႕ေတြမွာေတာ့ အညႊန္းကိန္းတန္ဖုိး ၁၂ ကေန ၁၃ ေက်ာ္ ျမင့္တက္ႏုိင္ပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ျမင့္တက္မႈေတြဟာ လြန္ကဲအဆင့္ကေန ဆက္လက္က်ဆင္းျခင္း မရွိႏုိင္ေသးတဲ့အတြက္ မနက္ ၁၁ နာရီကေန ေန႔လယ္ ၂ နာရီအတြင္း ေနပူထဲကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ မသြားလာၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသေတြမွာ ေန႔အပူခ်ိန္ ၃၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၃၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေတြမွာ ၃၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၄၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ခန္႔ရွိႏုိင္ပါတယ္။

မိုုးတိမ္ေတာင္ျဖစ္ေပၚႏုိင္မႈကေတာ့ မေကြးတုိင္းေတာင္ပိုင္း၊ မႏၱေလးတုိင္းေတာင္ပုိင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေျမာက္ပိုင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းတုိ႔မွာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ေသခ်ာမႈရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းမွာ မိုုးတိမ္ေတာင္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္မႈ မရွိႏုိင္ဘူးလိုု႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

မိုးရြာသြန္းႏိုင္မႈ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ ပုိင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတုိင္းေတာင္ပိုင္း၊ ပဲခူးတုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔မွာ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေတြမွာေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာႏုိင္ပါတယ္။

မိုးေရခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းစြန္း၊ မႏၱေလးတုိင္းေတာင္ပိုင္း၊ မေကြးတုိင္းေတာင္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ တနလၤာရီတိုင္း ၂၄ နာရီအတြင္း မုိးေရခ်ိန္ ၂ မီလီမီတာမွ ၁၀ မီလီမီတာေလာက္ မိုးရြာႏုိင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးေတြခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔အနီးတ၀ုုိက္မွာ  အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၈ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၂၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေနရာကြက္ၾကား မုိးရြာနိင္ပါတယ္။

ရန္ကုန္နဲ႔ အနီးတ၀ုုိက္မွာ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၂၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာႏုိင္ပါတယ္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕နဲ႔ အနီးတ၀ုိက္မွာ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၄၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၃၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ပါတယ္။

DVB Burmese

ဆိုင္ကယ္စီး လက္နက္ကိုင္ ႏွစ္ဦး၏ လိုက္လံပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ မိုင္းတင္း ေက်းရြာ ျပည္သူ႕စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေသဆုံး


ေက်ာက္မဲ ဧၿပီ ၂၅

ရွမ္းျပည္နယ္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ေနာက္ေက်းရြာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုန္း ဘုရား၊ နတ္စင္အနီးတြင္ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ နံနက္ပုိင္းက မိုင္းတင္းေက်းရြာမွ ျပည္သူ႕စစ္ေခါင္း ေဆာင္ႏွင့္အဖြဲ႕ စီးနင္းလာေသာ

Facebook က ျမန္မာကို ဖုန္းျပန္ေခၚျပီ


ေလာ့က်ၿပီး ဖုန္းနံပါတ္အေတာင္း ခံေနရတဲ့
Facebook အေကာင့္ေတြကုိ Unlock
လုပ္ရာမွာ ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ … ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္
Facebook အေကာင့္ကို ကိုယ္ပိုင္
ဖုန္းနံပါတ္ေလးနဲ႔ Verify လုပ္ထားခ်င္ရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္
ဒီနည္းေလးကို သံုးႏိုင္ပါတယ္ …
အနည္းငယ္ေတာ့ ပညာသားပါတာမို႔ စနစ္တက်နဲ႔
ဇြဲရွိရွိ လုပ္ေပးပါလို႔ ႀကိဳေျပာထားခ်င္ပါတယ္
ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး Chrome Browser ကို အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ရမွာလည္း
ျဖစ္ပါတယ္ ..
ကဲ .. စ လိုက္ၾကစို႔


အရင္ဆံုး Chrome Browser ကို ဖြင့္ၿပီး Facebook အေကာင့္ေလာ့ျဖည္တဲ့ အဆင့္ေတြအတိုင္း
ပံုမွန္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားပါ ..
ဖုန္းနံပါတ္ ထည့္ရမယ့္ အဆင့္ကိုေရာက္တဲ့အခါ ကိုယ္သံုးမယ့္ ျမန္မာဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုကို ထည့္ပါ
ဖုန္းပါတ္ထည့္ၿပီးရင္ Sending me a text ဆိုတဲ့ စာတမ္းေပၚမွာ Right Click ႏွိပ္ၿပီး ပြင့္လာတဲ့ ထဲက
ေအာက္နားမွာရွိတဲ့ Inspect element ကို ေရြးပါ
Image and video hosting by TinyPic
ေအာက္ကပံုအတိုင္း ကုဒ္ေတြ ပြင့္လာပါမယ္ကုဒ္ေတြထဲက code_smd ဆိုစားေပၚမွာ ကလစ္ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီး sms ကို voice လို႔ ျပင္ေပးလိုက္ပါ .. code_voice လို႔ ျဖစ္သြားေအာင္ ျပင္လိုက္တာပါၿပီးရင္ enter ႏွိပ္လိုက္ရင္လည္း ရပါတယ္ .. element window ရဲ႕ လြတ္ေနတဲ့ ေနရာကို ကလစ္တစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ၿပီး ညာဖက္ အစြန္က ၾကက္ေျခခပ္ေလးကို ႏွိပ္ၿပီး element window ကို ပိတ္လိုက္ပါ
ၿပီးရင္ Continue ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ ..
ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ ကုဒ္ ထည့္ရမယ့္အဆင့္ကို ေရာက္သြားရင္ ေအာင္ျမင္ပါၿပီ .. နည္းနည္းေလာက္ ေစာင့္လိုက္ရင္ ဖုန္း၀င္လာပါလိမ့္မယ္ ..
Facebook က ေျပာတဲ့ စကားသံဟာ ေတာ္ေတာ္ျမန္တဲ့အတြက္ ေသခ်ာနားေထာင္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္ ..
ကုဒ္ကို ေလးလံုး ေျပာလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ..တကယ္လို ကုဒ္ထည့္ရမယ့္ အဆင့္ကို မေရာက္ပဲ .. ေအာက္မွ ျပထားသလို Error Message တစ္ခုခု က်လာခဲ့ရင္ Cancel ကိုႏွိပ္ၿပီး ဖုန္းနံပါတ္ထည့္တဲ့ အဆင့္ကေန ျပန္လုပ္ပါ ..အဲဒီလို လုပ္တာမွ Error Message တက္ေနတုန္းပဲ ဆိုရင္ေတာ့ အားလံုးကို ပိတ္ၿပီး နာရီ၀က္ေလာက္ေစာင့္ၿပီးမွ အစကေနျပန္၀င္လုပ္ပါ …
တစ္ခါတစ္ခါ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အစကေန ျပန္လုပ္ရင္း ဖုန္းနံပါတ္ထည့္ရမယ့္ အဆင့္မွာ ေအာက္ကပံုအတိုင္း Giving me a call ဆိုတဲ့ Function တစ္ခု တိုးလာတာကို ႀကံဳရတတ္ပါတယ္ ..
အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီ Giving me a call ကို အမွတ္ေလးတပ္ေပးၿပီး ဖုန္းနံပါတ္ထည့္ေပးလိုက္တာနဲ႔ ခဏေလာက္အၾကာမွာ ဖုန္း၀င္လာပါလိမ့္မယ္ …
တစ္ခုႀကိဳေျပာခ်င္တာက စိတ္ရွည္ဖို႔ ပါပဲ …
ကၽြန္ေတာ္ဆို .. ဒီပို႔စ္ကို တင္ဖို႔ ဒီနည္းကို စမ္းတာ ၂ ပါတ္ေလာက္ၾကာၿပီး ညတိုင္း မိုးလင္းခဲ့ပါတယ္ ..
အခုေတာ့ .. ၄ ႀကိမ္ေလာက္လုပ္ရင္ တစ္ႀကိမ္ေလာက္က ကုဒ္ထည့္တဲ့အဆင့္ကို ေရာကၿပီး တစ္ႀကိမ္ေလာက္က Giving me a call ဆိုတဲ့ Function ပါလာတာမ်ိဳးကို ႀကံဳရပါတယ္ ..
သတိထားမိတာတစ္ခုက မနက္ အေစာပိုင္း ( ၄ နာရီနဲ႔ ၇ နာရီၾကား ) ေတြမွာ အခုလို ေအာင္ျမင္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္ ..
ကဲ .. ေအာက္မွာ ဗြီဒီယိုဖိုင္ေလးနဲ႔ လုပ္ျပထားပါတယ္ .. ေလ့လာၾကည့္ပါဦး

ဗြီဒီယိုဖိုင္ကို ေဒါင္းယူထားခ်င္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္လည္း ဒီေနရာ မွာ တင္ေပးထားပါတယ္ ..

ကဲ .. အဆင္ေျပၾကပါေစဗ်ာ ..

Credit-http://sawmicromyaw.blogspot.com

---------------------------------------------------------------------

ဒီနည္းလမ္းလဲ အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုထိပဲရမယ္ထင္ပါတယ္။ အင္တာနက္ေပၚမွာ ျပန္႔ေနတဲ့ နည္းလမ္းကုိ Facebook ကလည္း မၾကာခင္သိမွာပါပဲ။ အဲဒီအခါက်ရင္ အခုနည္းလမ္းနဲ႔ လုပ္လုိ႔မရေအာင္ ျပန္ပိတ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆင္မေျပသူမ်ား ျမန္ျမန္သာ လုပ္ထားၾကပါလုိ႔ ...

Ygn News

ဖိလစ္ပုိင္မွာ ေရကူးဝတ္စံုျဖင့္ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးတဲ့ အလွမယ္ဂ်ဴးစံသာ အလွမယ္ေမျမတ္ႏုိး


International Pageant Training သင္တန္းတက္ေရာက္ဖုိ႔ Miss Asia Pacific World Myanmar 2014 ေမျမတ္ႏုိးနဲ႔ Miss Globe Myanmar 2014 ဂ်ဴးစံသာတုိ႔ဟာ မတ္ လ ၂၉ ရက္ေန႔က ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံကုိ သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါ တယ္။ သူတုိ႔နဲ႔အတူ National Director ျဖစ္သူ မလွႏုထြန္းနဲ႔ Official Photographer ကုိၿဖိဳးပုိင္ဦးတုိ႔ လုိက္ပါသြားခဲ့ ၾကပါတယ္။

ဖိလစ္ပုိင္မွာ သင္တန္း တက္ေနတဲ့ ေမးျမတ္ႏုိး၊ ဂ်ဴးစံသာ တုိ႔ရဲ႕ အေၾကာင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မလွႏုထြန္းကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းတဲ့ အခါမွာေတာ့ ” ပထမရက္မွာေတာ့ ေလဆိပ္ကုိ Macoy လာႀကိဳပါတယ္။ ဖိလစ္ပုိင္စားေသာက္ဆုိင္မွာ မနက္ စာ စားၿပီး တည္းခုိတဲ့ေနရာကုိ သြား ၾကပါတယ္။ ေန႔လယ္ ၁၂နာရီ မွာ လွႏုတုိ႔ရဲ႕ မိတ္ေဆြဆီအုန္းၿခံပုိင္ရွင္ Dennie, Larry တုိ႔နဲ႔အတူ Manila bay မွာ ေန႔လယ္စာစားၿပီးေတာ့ ရြက္ေလွစီးပါတယ္။

သင္တန္း ဆရာ Mocoy နဲ႔ Venice တုိ႔လည္း ပါပါတယ္။ ညေနမွာ Bini bining Pilip-inas 2014 ပြဲ ကုိ သြားၾကည့္ပါတယ္။ ဒုတိယေန႔မွာမနက္ပုိင္း လမ္းေလွ်ာက္သင္ၿပီး ညစာကုိ Missosology, Miss Asia Pacific World Philip-pines,and the National Director, T- Pageant From Thailand နဲ႔ Miss Universe Philippinies 2000 တုိ႔က ဖိတ္ၾကားလုိ႔ သြား ေရာက္ခဲ့ ပါတယ္။

အဲဒီမွာ Pageant tips ေတြကုိ ေလ့လာေဝမွ်ေပးၾကပါတယ္။ တတိယ ေန႔မွာ လမ္းေလွ်ာက္သင္ပါတယ္။ ေလးရက္ေျမာက္ေန႔မွာ Miss Globe Philippines လာလည္ပါတယ္။ သူ နဲ႔ Mega Mall မွာ ေစ်းဝယ္တူတူ ထြက္ၾကတယ္။ ၅ရက္ေျမာက္ ေန႔ ျဖစ္တဲ့ ဧၿပီ ၃ရက္ေန႔ဟာ ဂ်ဴးစံသာ ေမြးေန႔ျဖစ္တဲ့ Venice နဲ႔ Maeoy တုိ႔နဲ႔ ေန႔လယ္စာ ခ်က္စားၿပီး Mario နဲ႔အတူ Star City amusement Park သြားၾကပါတယ္။

ဧၿပီ ၄ ရက္ ေန႔ မွာ မိတ္ကပ္ ပညာရွင္ Michael Lancero က မိတ္ကပ္လိမ္းနည္း လာသင္ေပးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရ ကူးအက်ႌေလးေတြကုိ ပဝါေလး ေအာက္ ပုိင္းပတ္ၿပီး ဓာတ္ပုံအ႐ုိက္ က်င့္ၾကပါ တယ္။ ဧၿပီ ၅ရက္ေန႔မွာ Mario က ပြဲအတြက္ လုိအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစည္းအေဝးလုပ္ပါ တယ္။ လမ္းေလွ်ာက္ေလ့က်င့္ၾက ပါတယ္။ ဧၿပီ ၆ ရက္ ေန႔မွာ ဒီဇုိင္နာ Chico နဲ႔ သြားေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ သူက Miss Grand International အတြက္ Miss Grand Philippiness ကုိ National Costume နဲ႔ Evening Gown ကုိ စပြန္ဆာေပးတဲ့သူပါ။

ဂ်ဴးစံသာေလာက္ခါးေသးၿပီးကုိလုံးေရာမ်က္ႏွာေရာလွတဲ့ သူမေတြ႕ ဘူး ေသးဘူးလုိ႔ေျပာပါတယ္။ေမျမတ္ ႏုိးရဲ႕အရပ္က အင္တာေနရွင္နယ္ ဆန္လြန္းလုိ႔ သူ႕ကုိစမ္းၿပီးဝတ္ခုိင္းတဲ့ အဝတ္ေတြအကုန္ကြက္တိပဲ ျဖစ္ေနပါ တယ္။ျမတ္ႏုိးကုိ Miss World ၿပိဳင္ဖုိ႔ ေတာင္ေျပာေနပါတယ္။ဧၿပီ ၇ရက္ ေန႔မွာမနက္ပုိင္းလမ္းေလွ်ာက္က်င့္ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ Wellness HQ Fitness and Nutrition Club ကုိ ေခၚသြားၿပီးစစ္ေဆးပါတယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာအလွမယ္မ်ား ကုိ ဖိလစ္ပုိင္က သင္ၾကားေပးတာကုိ ထုိင္း ႏုိင္ငံက သိသြားတာေၾကာင့္ ထုိင္းအလွမယ္ ၅ ဦးကုိ Macoy တုိ႔ရဲ႕ Gouldian Look ဆုိတဲ့ Pageant Training Team က အဖြဲ႕ကုိ အလုပ္အပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိ ရပါတယ္။ထုိင္း၊ဖိလစ္ပုိင္နဲ႔ျမန္မာခ်စ္ ၾကည္ေရးကုိ ပုိၿပီး အေထာက္အကူျပဳ မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္မိၿပီးႏုိင္ငံသုံးႏုိင္ငံ သာမန္ လူတန္းစားေတြကဝါသနာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကတာျဖစ္တာေၾကာင့္ စည္း လုံးခ်င္းကခြန္အားျဖစ္ေစ ေၾကာင္း မလွႏုထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ခုိင္ေဝလြင္၊ ဓာတ္ပံု-ကိုၿဖိဳးပိုင္ဦး၊
Mario Bergantinos

Bing က အခမဲ့ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈစနစ္တစ္ခုကုိထုတ္ေဖာ္မိတ္ဆက္


Microsoft ကုမၸဏီႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ Search Engine တစ္ခုျဖစ္သည့္ Bing ဟာအခမဲ့ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈစနစ္တစ္ခု ကုိစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကား လုိက္သည္။

ယင္းစနစ္ဟာစာသင္ေက်ာင္းေတြအတြက္တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေနအေထာက္အကူေပးႏုိင္မည္ဟုယူဆထားေၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါစနစ္တြင္မိဘႏွင့္ဆရာမ်ားသည္မိမိတုိ႔၏ကေလးမ်ားအတြက္သင္ခန္းစာအခ်ိန္ဇယားကုိျပဳလုပ္ေပးထားႏုိင္ၿပီးယင္းနည္းစနစ္ကုိေက်ာင္းေတြအတြင္းပ်ံ႕ႏွံ သြားေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္တဲ့သူေတြကုိ Bing ကဆုခ်ီးျမွင့္ေပးမည့္အစီ အစဥ္ရွိသည္ဟုဆုိသည္။

လက္ရွိမွာ Bing ဟာ U.S မွာရွိ တဲ့စာသင္ေက်ာင္းေတြအတြက္အဓိကက်တဲ့ Search Engine တစ္ခုျဖစ္လာၿပီးမိမိသိခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ ကုိေက်ာင္းရဲ႕ Network ကေနတစ္ဆင့္အခမဲ့ရွာေဖြသြားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref : Newscenter
Wai Phyo Aung (TSJ Team)
TechSpace Journal

စဥ့္ကိုင္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး အင္းအား ၂၀၀ ခန္႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္


ေအာင္ကိုဦး

စဥ့္ကိုင္၊ မဇၥၽိမ။ ။ မႏၲေလးတိုင္း စဥ့္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ျပည္သူ႔ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို အင္အား၂၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္ရွိ ဆန္းသီရီ ႐ုပ္ရွင္႐ုံေရွ႕မွစတင္၍ ၿမိဳ႕ပတ္ကာ ဆႏၵေဖၚထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)မွ ဦးေဆာင္၍ ျပည္သူမ်ားျဖင့္ပူးေပါင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားဝင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရၿပီး ျဖစ္သည္။

"၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ဖို႔ စီးတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြ ၿမိဳ႕ရြာအႏွံ႔ လုပ္ေနၾကတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လုပ္ေနရတာလဲ ဆိုတာ အခုခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြ သိေနၾကပါၿပီ၊ ဒီ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ ပါရွိတဲ့ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲေတြဟာ ႏုိင္ငံသားတိုင္း ခံစားခြင့္ရွိတဲ့ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးေတြကို ခ်ိဳးေဖါက္ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အခ်က္ေတြပါဝင္ေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ဖို႔ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ေတာင္းဆိုေနၾကတာပါ"ဟု ဦးေဆာင္သူ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဝင္းက မဇၩိမ ကိုေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ဦးေက်ာ္ဝင္းက လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားေသာ ပုဒ္မ ၅၉(စ) လုံးဝဖ်က္သိမ္းေပးရန္ လိုေၾကာင္းႏွင့္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆုံေရးသည္လည္း အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို အာမခံေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုသာ အလိုရွိေၾကာင္းေျပာသည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကသူမ်ားသည္ "၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး" "ပုဒ္မ ၄၃၆ ခ်က္ခ်င္းျပင္ဆင္ေရး" "ပုဒ္မ ၁၈ ဖ်က္သိမ္းေရး" "တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး" "ပုဒ္မ ၅၉ (စ)(ဃ) ဖ်က္သိမ္းေရး ဒို႔အေရး" ဟူေသာေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ နံနက္ ၁၁နာရီအထိ ဆႏၵေဖၚထုတ္ၾကသည္။ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာသို႔ တံတားဦး၊ ေက်ာက္ဆည္၊ ပလိပ္ၿမိဳ႕တို႔မွ ျပည္သူမ်ားလည္း လာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္။

Mizzima Burmese

အယ္လ္ေကဒါအဖြဲ႕၏ ဗံုးျပဳလုပ္မႈအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲကို ယီမင္မွာ အေမရိကန္ေတြ သတ္ႏိုင္ခဲ့သလား….?


ဧၿပီ ၂၄။

အၾကမ္းဖက္သူမ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈမွာ မႀကံဳစဖူး ႀကီးမားေသာ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ အေမရိကန္ႏွင့္ ယီမင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ စစ္ဆင္ေရးကို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

၎တိုက္ခိုက္မႈတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားဟု သံသယရိွသူမ်ား အနည္းဆံုး ၆၅ ဦးခန္႕ေသဆံုးခဲ့ၾကသည္။ တိုက္ခိုက္မႈကို ေျမျပင္ႏွင့္ ေဝဟင္ႏွစ္ခုစလံုးမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ အထူးတပ္သားမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ ယီမင္ ကြန္မင္ဒို တပ္ဖြဲ႕သည္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အာေရဗ် ကၽြန္းဆြယ္ အေျခစိုက္ အယ္လ္ေကဒါ အဖြဲ႕အား ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎စီးနင္းတိုက္ခိုက္မႈ၏ အႀကီးမားဆံုး အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ အေမရိကန္ႏွင့္ ယီမင္တို႕၏ အဓိက ပစ္မွတ္ျဖစ္သူ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ ဗံုးျပဳလုပ္မႈဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ အယ္ဘရာဟင္အယ္အာစရီကို သတ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎စစ္ဆင္ေရးသည္ အယ္လ္အာစရီအား အဓိကထား တိုက္ခိုက္ျခင္း မဟုတ္ဟု အေမရိကန္ အရာရိွမ်ားမွ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ၎တနဂၤေႏြေန႕က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စီးနင္းတိုက္ခိုက္မႈတြင္ အယ္လ္အာစရီမွာ ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း ယီမင္အစိုးရ၏ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွႀကီးတစ္ဦးမွ CNN သတင္းဌာနသို႕ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အနည္းဆံုး ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုကို DNA စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားသို႕ အာဏာပိုင္မ်ားမွ သယ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီအစိုးရ၏ အရာရိွႏွစ္ဦးထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရိွရသည္။ အာေရဗ်ကၽြန္းဆြယ္ရိွ အယ္လ္ေကဒါ အဖြဲ႕ဝင္၊ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံဖြား စစ္ေသြးၾကြတစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အယ္လ္အာစရီဟု ယံုၾကည္ရေၾကာင္း ေျပာဆိုရန္အတြက္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ DNA စစ္ေဆးမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရက္အနည္းငယ္အတြင္း သိရိွရဦးမည္ မဟုတ္ေသးေပ။

အယ္လ္အာစရီသည္ အယ္လ္ေကဒါအဖြဲ႕၏ တီထြင္ဖန္တီးမႈရိွၿပီး အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ ေပါက္ကြဲေစႏိုင္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာ မ်ားကို ျပဳလုပ္မႈတြင္ အဓိက တာဝန္ရိွသူျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲထားခံရသူ ျဖစ္သည္။ ၎ကို စြပ္စြဲမႈမ်ားတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က အေမရိကန္၏ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္တြင္ အေသခံဗံုးခြဲသမား တက္ေရာက္မႈႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ ကုန္တင္ေလယာဥ္တြင္ ပရင္တာဗံုးမ်ား ထည့္သြင္းေစလႊတ္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ၎လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္လုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယား၏ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ အႀကီးအကဲ ျဖစ္သူအား လုပ္ႀကံရန္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ အားထုတ္မႈ၌ အယ္လ္အာစရီသည္ သူ၏ ညီျဖစ္သူကိုပင္ စေတးခံကာ အေသခံ ဗံုးခြဲေစခဲ့သည္။

အယ္လ္အာစရီသည္ အယ္လ္ေကဒါအဖြဲ႕မွ အရင္က ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ဗံုးမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ကြဲျပားသည့္ ဗံုးမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။အေသခံ ဗံုးခြဲမည့္ ပုဂၢိဳလ္၏ ဒြါရတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ၿပီး စစ္ေဆးရွာေဖြရန္ ခက္ခဲေသာ ေပါက္ကြဲေစႏိုင္သည့္ အျဖဴေရာင္ယမ္းမႈန္႕ PETN ၁၀၀ ဂရမ္ခန္႕ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဗံုးမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဆာ္ဒီလုပ္ႀကံမႈတြင္ ယင္းနည္းလမ္းကို အသံုးခ်ခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏ ညီျဖစ္သူသာ ေသဆံုးခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို စီးနင္းတိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရျခင္းမွာ အယ္လ္ေကဒါ အဖြဲ႕ဝင္ဟု သံသယရိွသူ ဦးေရ ၁၀၀ ခန္႕၏ ယီမင္ရိွ ေလ့က်င့္ေရး စခန္းတြင္ စုေဝးေဆြးေႏြးေနၾကေသာ ဗြီဒီယိုဖိုင္ကို ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၎ဗီြဒီယိုအေခြတြင္ အယ္လ္ေကဒါအဖြဲ႕၏ အဓိက တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးအျဖစ္ သက္မွတ္ၾကသည့္ နဆာအယ္လ္ဝူဟာရီွမွ သူ၏ ေနာက္လိုက္မ်ားကို ႏႈတ္ဆက္ေနမႈလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ အယ္လ္ဝူဟာရီွသည္ အယ္လ္ေကဒါအဖြဲ႕၏ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ယီမင္အေျခစိုက္ အယ္လ္ေကဒါေနာက္လိုက္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ AQAP ၏ အဓိက ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။

အယ္လ္ဝူဟာရီမွ အဖြဲ႕အတြင္း မိန္႕ခြန္း ေျပာၾကားမႈတြင္ “ ငါတို႕ဟာ ကားစင္ေတြကို ေခ်မႈန္းရမယ္။ ဒီကားစင္ေတြကို အဓိက သယ္ေဆာင္သူကေတာ့ အေမရိကပဲ ” ဟု ပါဝင္ခဲ့သည္။ အနားယူသြားသည့္ အေမရိကန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရစ္ခ်တ္မိုင္ယာမွ ၎ဗီြဒီယို အေခြေၾကာင့္ ေလးေလးနက္နက္ ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ ဒါသာ မွန္ကန္ခဲ့ရင္ သူတို႕အနာက္ကို လိုက္ၿပီး ေခ်မႈန္းသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္လို႕ အယ္လ္ေကဒါအဖြဲ႕ကို အဆံုးသတ္ႏိုင္မယ္လို႕ေတာ့ မထင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုကိစၥမွာေတာ့ သူတို႕ကို လိုက္လံႏွိမ္ႏွင္းဖို႕ အေရးႀကီးတယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း မိုင္ယာမွ ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

အမည္မေဖာ္လိုသည့္ အေမရိကန္ အရာရိွတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားမႈတြင္ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ အေမရိကန္မ်ား ပါဝင္မႈ မရိွေသာ္လည္း အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ညၾကည့္မွန္ေျပာင္းကိရိယာမ်ားကို ဝတ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ယီမင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ယီမင္ေတာင္ပိုင္းေဒသရိွ ေတာင္တန္းမ်ားသို႕ ပ်ံသန္းေစခဲ့ေၾကာင္း ပါဝင္သည္။

အေမရိကန္ ပိုင္းေလာ့ေမာင္းႏွင္သည့္ ယီမင္ပိုင္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္ ရုရွားမွ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး စစ္ဆင္ေရးတြင္ အေမရိကန္မ်ား ပါဝင္မႈကို အနည္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ေလ်ာ့ခ်ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အယ္လ္ေကဒါအဖြဲ႕၏ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ လက္နက္တိုက္မ်ားႏွင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ရာ ေနရာမ်ားကို CIA ၏ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားမွ ပစ္မွတ္ထား ရွာေဖြေပးခဲ့သည္။

စစ္ဆင္ေရးတြင္ အေမရိကန္တို႕၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ အေသးစိတ္ကို ေျပာဆိုရန္ ပင္တဂြန္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ အဒမ္ဂၽြန္ကာဘီမွ ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယီမင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို အဓိကထား ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

“ ယီမင္အစိုးရနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားၿပီး ယီမင္ရဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ေရး စြမ္းရည္ေတြ တိုးတက္လာေအာင္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာပဲ အကူအညီေပး လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ ” ဟု ကာဘီမွ ေျပာဆိုသြားသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ “ ဒီလုပ္ငန္းဟာ ေရွ႕ဆက္ၿပီးရင္ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္သြားရမွာပါ ” ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။

Ref: CNN
The Myanma Age 

တိုင္းျပည္ မတိုးတက္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္း


တစ္ေန႔သ၌ အရက္ဆိုင္အတြင္းသို႔ ညစ္စုတ္စုတ္လူတစ္ေယာက္ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ေနပုံျဖင့္ ေရာက္ရွိလာၿပီး
ေကာင္တာတြင္ အရက္ေရာင္းေနသူကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာလိုက္သည္။

“ငါတို့တိုင္းျပည္ ဘာလုိ့မ်ားတုိးတက္မႈ ၾကာေနတာလဲ၊ မင္းသိလား………”
စဥ္းစားၾကည့္စမ္း။ တိုင္းျပည္ထဲမွာ လူဦးေရ ၅၆ သန္းေက်ာ္ရွိတယ္။
၉ သန္းေက်ာ္က လူအိုေတြ။ သန္း ၃၀ ေက်ာ္က အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ႏို႔စို႔ကေလးေတြ၊ ၅ သန္းက အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြ၊
၉သန္းက Engineer နဲ႕ IT ပညာရွင္ေတြ…ဒါေပမဲ႕….ႏိုင္ငံထဲမွာ အလုပ္မလုပ္ၾကဘူး… ျပည္ပေရာက္ေနၾကတယ္။
၁ သန္းက ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြ…. .ၿပီးေတာ့ စစ္သားက ၁ သန္းနီးပါး ရွိတယ္။
ဆိုေတာ့ကာ စုစုေပါင္း ၅၅ သန္းရွိသြားၿပီ။ ဒီထဲမွာမွ ေနာက္ထပ္ အလုပ္လက္မဲ့ေတြက ၅ သိန္းေက်ာ္ ရွိတယ္။
အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွာ ေထာင္က်ခံေနရသူေတြက ၄ သိန္းေက်ာ္တယ္။ ဒီေတာ့ တစ္သိန္း က်န္တယ္။ အဲဒီထဲမွာမွ မသန္မစြမ္းေတြက၃ ေသာင္း၊ ေဆးရံုတက္ေနရတာက ေျခာက္ေသာင္း ကိုးေထာင္ကိုးရာ့ကိုးဆယ္ရွစ္ေယာက္ရွိျပန္တယ္။
ဆိုေတာ့ မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္ထဲ ရွိေတာ့တယ္။ ဒါေတာင္မင္းက အရက္ဆိုင္မွာ ပက္ခ်င္နဲ႔ေရာင္းေနသူဆိုေတာ့ အျပင္ထြက္
အလုပ္လုပ္စရာ မလိုဘူး။ အျပင္မွာ တုံးတိုက္တုိက္ က်ားကိုက္ကိုက္ အလုပ္ကိုအသည္းအသန္လုပ္ေနရတာ
ငါတစ္ေယာက္ထဲရွိတာေလ။ ဒီေတာ့ ငါ့ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ဘီယာတစ္လုံးေလာက္ ဖရီးတိုက္စမ္းကြာ…..

ေရးသားသူ – ရဲစတိုင္း
ဓာတ္ပုံ-www.google.com
The Myanma Age

သန္လ်င္တြင္ ဂုံးငုတ္ရင္း လူငယ္ (၂) ဦး ေရနစ္ေသဆုံး


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရုိင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ပဲခူးစုရပ္ကြက္ စက္ကန္(အေရွ႕ဘက္)တြင္ (၂၅.၄.၂၀၁၄)ခုႏွစ္ ေန႔လည္(၁း၀)အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဂုံးဆင္းငုတ္ယင္းႏွင့္

ေသသြားသည့္ သမၼတေဟာင္းက ေဘာလံုးကြင္းမွာ သရဲေျခာက္ဟုဆို (ရုပ္/သံ)


ဘိုလီးဗီးယား ႏုိင္ငံမွ ေဘာလံုးကြင္း တစ္ကြင္းသည္ သရဲေျခာက္ေၾကာင္း နာမည္ႀကီးေနသည့္ အျဖစ္ကို ပိုမိုလူေျပာမ်ားေစမည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ ဟာနန္ဒိုဆိုင္းလ္စ္ ေဘာလံုးကြင္းသည္ လာပက္ဇ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ တည္ရွိသည္။ ယမန္ေန႔ညက ကစားေသာ ေဘာလံုးပြဲစဥ္ တစ္ခုကို တိုက္ရိုက္ ထုတ္လႊင့္ ျပသခဲ့ရာ ပြဲၾကည့္စင္၌ လူပံုသ႑န္ အရိပ္တစ္ခု ထူးျခားစြာ ေပၚလာသည္ကို ကင္မရာ မွတ္တမ္းမ်ား၌ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ျပည္တြင္းကလပ္ႏွစ္ခု ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရင္း ပြဲၿပီးခါနီး အခ်ိန္တြင္ ကင္မရာက အေဝးမွ ဆြဲ၍ ရိုက္ျပခဲ့ရာ ပြဲၾကည့္စင္တစ္ေလွ်ာက္ ေျပးလႊားသြားသည့္ အဆုိပါ အမ်ိဳးအမည္မသိ ပံုရိပ္ကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရသည္။

ဆက္စပ္ - ဘိုလီးဗီးယားမွ သရဲေျခာက္သည့္ ေဘာလံုးကြင္း (သရဲေျခာက္သည့္ ရုပ္သံပါသည္)

ထိုအရိပ္သည္ အတန္ငယ္ က်ဲပါးစြာ ထုိင္ေနသည့္ ပရိသတ္မ်ားၾကားမွ လ်င္ျမန္စြာ ျဖတ္သြားသလို အကာအကြယ္ နံရံတစ္ခ်ပ္ကိုပါ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ ေရြ႕လ်ားသြားသည္ကို TVမွ ၾကည့္ရႈေနသည့္ ပရိသတ္မ်ား အံ့ဩတႀကီး ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။ အဆိုပါ ပြဲစဥ္ကို ထုတ္လုပ္ျပသသည့္ ဗီဒီယို၏ ျဖတ္ပိုင္းမွ ထူးျခားေသာ ျဖစ္စဥ္ကို သတိျပဳမိသူမ်ားက အင္တာနက္တြင္ လႊင့္တင္ရာမွ လူေျပာမ်ားစရာ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အရိပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အေျဖမသိရေသးေခ်။

ယင္းေဘာလံုးကြင္းတြင္ ယခင္ကလည္း သရဲေျခာက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ ယံုတမ္းသက္သက္သာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ဘိုလီးဗီယား ႏုိင္ငံသား အမ်ားစုက ထိုကြင္းတြင္ ရွိေနေသာ သရဲမွာ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည့္ သမၼတေဟာင္း ဟူဂိုခ်ားဗက္ဇ္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ကိုလံဘီယာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ပြဲစဥ္ကို ယင္းကြင္းႀကီးတြင္ ကစားခဲ့ရာ ဂိုးတိုင္အေပၚဘက္၌ အရိပ္သ႑န္ တစ္ခုက ေဘာလံုးကို ပုတ္ထုတ္ဖယ္ရွားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

Planet Myanmar Networkမူလတန္းေလးေတြ သင္ဖို႔ ပါရဂူဘြဲ႕ရေတြကို အလုပ္ေခၚသည့္ကိစၥေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိလာ


အငယ္တန္းစာေရးထက္ပင္ နိမ့္ ေသာ ရာထူးနိမ့္အဆင့္တြင္ရွိထားသည့္ ေန႔စား၊ လေပးမူလတန္းဆရာ၊ ဆရာမေနရာမ်ားတြင္ ပါရဂူဘြဲ႕ရမ်ားကို ထည့္ သြင္းေခၚယူေနမႈ အေပၚ ပညာေရးအသိုင္းအဝိုင္းက မျဖစ္သင့္ဟုဆိုေသာ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိလာေနၿပီျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာလမွစကာ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား၌ လစ္လပ္ေနေသာ ေန႔ စား၊ လေပး မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားေနရာတြင္ ပါရဂူဘြဲ႕၊ မဟာဘြဲ႕ရမ်ား ေခၚယူေနမႈကို ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တို႔က ျပဳလုပ္ခဲ့မႈအေပၚ ပညာေရး အသိုင္းအဝိုင္းက ထိုသို႔ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

”ဒီေနရာအတြက္ ဒါပဲတန္တယ္လို႔ ေၾကညာလိုက္သလို ထင္မိတယ္”ဟု အၿငိမ္းစားပညာေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။ အတည္ခန္႔ဆိုလွ်င္ပင္မွ အျပစ္ ဟူ၍ ေျပာ စရာမရွိဘဲ ေန႔စား၊ လေပး အသုံးအႏႈန္းႏွင့္ ေခၚယူမႈအေပၚ တအံ့တၾသျဖစ္ရပါေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။ ”ပါရဂူဘြဲ႕ဆိုတာမ်ဳိးက ဘာသာ ရပ္တစ္ခုအေပၚမွာ ကြၽမ္း က်င္တတ္ ေျမာက္သူ။ သူက အကုန္လုံးတတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ေျမျပင္စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ပိုင္ႏိုင္ ပါ့မလား။ ဒီမူလတန္းအဆင့္ဆိုတာမ်ဳိးက သင္တန္း က်က်နနေပးၿပီးမွသာ ကိုင္တြယ္ခိုင္းသင့္တဲ့ နည္းအစား ဘာနည္းလမ္းနဲ႔မွ မရဘူး”ဟု ၎ကေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုး ရအဖြဲ႕တို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ ခန္႔ထားပိုင္ခြင့္အား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကေပးၿပီးေနာက္ ထိုအစိုးရအဖြဲ႕တို႔က ေခၚယူမႈျပဳရာတြင္ ပါရဂူ ဘြဲ႕၊ မဟာဘြဲ႕ ႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးဘြဲ႕၊ ကိုးတန္းေအာင္ စသည္ ျဖင့္ အသက္အရြယ္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေခၚယူမႈကို ျပဳခဲ့ၾကသည္။တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမအသင္း မွ ဆရာ တစ္ဦးက ”မူလတန္းအဆင့္မွာ ပါရဂူမသင္ရဘူးလို႔ မေျပာလိုပါဘူး။ ဝါသနာပါရာေပါ့ဗ်ာ”ဟု ေျပာသည္။

PN-051
Popular Myanmar News

Grand Royal သႀကၤန္မ႑ပ္တြင္ အတြင္းခံေပၚေအာင္ကခဲ့သူမ်ားသည္ အေျခာက္မ်ားမဟုတ္ဘဲ မိန္းမအစစ္မ်ားဟုဆို၊ နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းျခင္းအား လက္မခံႏိုင္ဟု ဂၽြန္လြင္ဆို


Grand Royal သႀကၤန္ေရကစားမ႑ပ္အား အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းမႈကို လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း
ပြဲစီစဥ္သူျဖစ္တဲ့ Stars and Models Agency မွ ကိုဂြ်န္လြင္က ေျပာပါတယ္။ သႀကၤန္အႀကိဳေန႔
က Grand Royal  မ႑ပ္မွာ တင္ဆက္ကျပခဲ့တဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖ ပြဲမွာ ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ဆန္႔က်င္
တဲ့ ၀တ္စား ဆင္ယင္မႈမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ပ်က္စာရင္း (Black Lists) သြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး
ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ ခံ၀န္ခ်က္နဲ႔သာ ခြင့္ျပဳသြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းနယ္စပ္ေရးရာ လံုျခံဳေရး၀န္ႀကီး
ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္၀င္းက ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မ႑ပ္တြင္ တင္ဆက္ကျပရန္ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ အကပညာရွင္မ်ားကို ေခၚယူခဲ့တဲ့ Stars and Models
Agency  မွ ကိုဂြ်န္လြင္က "ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္၀င္း ေျပာသြားတယ္ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ေသခ်ာ
မသိပါဘူး။ နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းတာကိုေတာ့ လက္မခံပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဘိန္းျဖဴေရာင္း
တာတို႔၊ ဒုစ႐ိုက္အလုပ္ေတြလုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ အႀကိဳေန႔မနက္ပိုင္း ကၾကေတာ့ တစ္ေယာက္
က ကရင္းနဲ႔ေဘာင္းဘီ လိပ္တက္သြားတယ္။ အဲ့ဒါေတြ အြန္လိုင္းမွာ ျပန္႔ေနတာသိသိခ်င္း ကြ်န္
ေတာ္တို႔ ဒီဘက္မွာ ၀တ္စံုေတြလဲပစ္လိုက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တမင္လုပ္တာဆိုရင္ ေလးရက္
လံုး ဒီလိုပံုနဲ႔ပဲကမွာပါ။ ေနာက္ရက္ေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၀တ္စံုေတြလဲၿပီး ကပါတယ္။ ဒါ တမင္
သက္သက္လုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈကိုထိခုိက္သလို ျဖစ္တယ္ဆိုရင္လည္း
ကြ်န္ေတာ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္"လို႔ ဆိုပါတယ္။

ပြဲမန္ေနဂ်ာ မအိစု ကလည္း "အႀကိဳေန႔ပြဲၿပီးေတာ့ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ျမင့္ေအး (အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္) က
လာသတိေပးပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသူေတြ ဆိုေပမယ့္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း၀တ္ဖို႔လာေျပာတာပါ။
အဲဒါေၾကာင့္ ေနာက္ေန႔မွာ ကြ်န္မတို႔ကိုယ္တိုင္ သူတို႔အတြက္ ၀တ္စံုစီစဥ္ေပးလုိက္ ပါတယ္"လို႔
ေျပာပါတယ္။ လူအမ်ားေျပာဆိုေနၾကသလိုမ်ဳိး ကျပေဖ်ာ္ေျဖသူမ်ားမွာ မိန္းမလ်ာမ်ားမဟုတ္ဘဲ
မိန္းမစစ္စစ္မ်ားျဖစ္တယ္လို႔လည္း ကိုဂြ်န္လြင္က ေျပာျပပါတယ္။ "မိန္းမလ်ာေတြမဟုတ္ဘူး။ အားလံုးမိန္းမစစ္စစ္ေတြပါ။ ေဘာင္းဘီလိပ္တက္သြားတဲ့တစ္ေယာက္ဆို အိမ္ေထာင္ရွိပါတယ္။
သူတို႔က အင္တိုက္အားတိုက္ကလို႔ အဲ့လိုျဖစ္သြားတာပါ။ ၿပီးေတာ့ ၆ေပေလာက္ ျမင့္တဲ့စင္ေပၚက
လူကို ေအာက္ကေနပင့္ၿပီး ဓာတ္ပံုရိုက္ေတာ့ အတြင္းခံေတြျမင္ရသလို ျဖစ္သြားတာေပါ့။ကြ်န္ေတာ္
ပြဲေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ပြဲမွ အဲလို နာမည္ပ်က္မရွိခဲ့ပါဘူး"လို႔ လည္း
ေျပာပါတယ္။

Grand Royal မ႑ပ္မွာ ကျပေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားေၾကာင့္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း နာမည္ႀကီးခဲ့ၿပီး
လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ တစ္သိန္းသံုးေသာင္း ေက်ာ္ရွိ ေၾကာင္းလည္း ကိုဂြ်န္လြင္က ဆိုပါတယ္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရကစားမ႑ပ္ ၉၀ ေက်ာ္ရွိရာတြင္ မ႑ပ္ ၃၀ေက်ာ္အား ျမန္မာ့
႐ိုးရာသႀကၤန္နဲ႔ ဖီလာဆန္႔က်င္မႈမ်ားေၾကာင့္ လံုျခံဳကင္မရာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးကာ
နာမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။
Myanmar Times

နတ္မႏိုုင္သား ႏြားေခ်းပံုုနဲ႔ ညားတဲ့ေန႔


ငယ္စဥ္ ကေလး ဘ၀တြင္ ႀကံဳရေတြ႔ရ သည္မ်ားမွာ တစ္ခါတရံ ၀မ္းနည္းဖြယ္ လြမ္းဆြတ္ ဖြယ္ရာ ေကာင္းလွသည္။ တစ္ခါ တရံတြင္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ၀မ္းေျမာက္ ဖြယ္ရာမ်ားလည္း ႀကံဳရတတ္ၿပီး တစ္ခါတရံတြင္ ထင္မွတ္ မထားေသာ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားႏွင့္လည္း ႀကံဳရတတ္ပါသည္။

ေက်ာင္းပိတ္ရက္မို႔ ေက်ာင္းေနဘက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ရြာႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းရွိ ေတာတန္းသို႔သြားကာ ျမရာသီးႏွင့္ သေျပသီး သြားခူးရန္ အႀကံရမိသည္။ ထိုႏွင့္ ပုဆိုးကြင္းသိုင္းသူသိုင္း၊ ပလိုင္း လြယ္သူလြယ္၊ ဓားကိုင္သူကိုင္၊ ေလာက္ေလးဂြဆြဲသူ ဆြဲကာ ေတာတန္းစပ္သို႔ ထြက္ခဲ့ၾကသည္။

ေတာတန္းႏွင့္ ရြာကေလးမွာ တစ္မိုင္သာသာခန္႔ေ၀းေသာ္လည္း က်ေနာ္တို႔ ေမ်ာက္အုပ္စုမွာ မည္မွ်ပင္ေ၀းေသာ္ျငားလည္း မရမေန သြားတတ္ လုပ္တတ္ၾကသည့္ နတ္မႏိုင္သားမ်ားျဖစ္ရာ ဤခရီးေလာက္ေတာ့ မမႈ။

သို႔ေသာ္ ရြာႏွင့္ ေတာတန္းၾကားတြင္ လယ္ကြင္းျပင္ႀကီးႏွင့္ ထန္းေတာကို ျဖတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ လယ္ကြင္းႀကီးမွာ မိုးတြင္းျဖစ္၍ ရႊံ႕ွဗြက္မ်ားထူထပ္ကာ အခ်ဳိ႕ေနရာတြင္ ေရမ်ားမွာခါးသာသာေလာက္ ရွိေနတတ္သည္။ ကန္သင္း႐ိုးမ်ားႏွင့္ ေရေျမာင္းမ်ားမွာ ေပါလွပါဘိ။

`ဘုန္း …´

`ဟ … ဘယ္လိုျဖစ္တာတုန္း သူငယ္ခ်င္း … ေနရင္းထိုင္ရင္း ဖားလိုက္ဖမ္းေနတာလား … ဒါမွမဟုတ္ ထယ္ထိုးေနတာလား´ဟု ဗြက္မ်ားေၾကာင့္ ေျခေခ်ာ္၍ ေနာက္ျပန္လန္က်သြားေသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကို လွမ္းေနာက္လိုက္သည္။ ခဏခဏ ေခ်ာ္က်တတ္ေသာ သူ႔ခမ်ာ ေနာက္ျပန္လန္က်၍ ေက်ာျဖင့္က်ေသာေၾကာင့္ ခါးကိုေကာ့၍ မႏိုင့္တႏိုင္ထကာ က်ေနာ့္အား ဘုၾကည့္ၾကည့္ေလသည္။

`ေအေဘး … မင္းငါ့ကိုေျပာထား မင္းအလွည့္က်မွသိမယ္´ဟု ဘုေတာ ေတာေလေတာ့သည္။

က်ေနာ္က ဆက္ၿပီး …`ေဟ့ေကာင္ … လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာရင္ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္ႏိုင္ရမယ္ကြ … အခု မင့္ဟာက ခဏခဏ ေျခေခ်ာ္ေနမွျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘ၀ခရီးကို ဘယ္လိုဆက္မွာလဲကြ …´

က်ေနာ့္မွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေနဖူး၍ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း စာအုပ္မ်ားထဲမွ အလြတ္က်က္ထားေသာ စာပုဒ္မ်ားျဖင့္ ထိုးႏွက္ေလရာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားခမ်ာမွာ မ်က္လံုးကေလးမ်ား ေပကလပ္ေပကလပ္ျဖင့္ က်ေနာ့္အား ၾကည့္ၾကေလသည္။ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္သည့္ အဓိပၸာယ္ကို ၎တို႔ ေကာင္းေကာင္း နားမလည္။ က်ေနာ္လည္း ေလကုန္ခံ၍ မရွင္းျပ။

`ဘုန္း … ျဗန္း …´

`ေဟာ … သြားျပန္ၿပီႏွစ္ေကာင္ … မင္းတို႔လည္း ေအာက္ေျခမခိုင္ေသးပါလားကြ … ေဟ´

ေအာက္ေျခမခိုင္ဆို၍ သေကာင့္သားႏွစ္ေကာင္မွာ သူတို႔ေျခေထာက္ သူတို႔ျပန္ငံု႔ၾကည့္ၾကသည္။ သူတို႔လည္း အဓိပၸာယ္ကို နားမလည္ေသး။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ့္အား မေမး၀ံ့။ တစ္လမ္းလံုးတြင္ က်ေနာ္ ထိုးႏွက္ေနေသာ စကားစစ္မ်ား စကားလံုးမ်ားကို ၎တို႔မွာ နားၾကားျပင္းကတ္စြာျဖင့္ လိုက္ပါလာေလသည္။

တစ္ေနရာ အေရာက္တြင္ …

`၀ုန္း … ျဗန္း … ဖြတ္ …´

က်ေနာ့္ေျခေထာက္မွာ မထင္မွတ္ဘဲ ေခ်ာေမြ႔ေနေသာ ရြံ႕တံုးႀကီးတစ္တံုးေပၚ တက္နင္းမိ၍ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ျဖင့္ ဟတ္ထိုးလဲသည့္အျပင္ မ်က္ႏွာမွာ မည္သည့္အရာႏွင့္ အပ္မိသြားသည္ မသိလိုက္။ ေတာ္႐ံုႏွင့္ ျပန္မထႏိုင္။ ရင္ဘတ္မွာ နာလိုက္သည္ျဖစ္ျခင္း … ကၽြတ္ … ကၽြတ္ … ကၽြတ္ … ။

သေကာင့္သားမ်ားမွာ က်ေနာ့္ကို ထူေပးဖို႔ေနေနသာသာ စစ္ႏိုင္ေသာ စစ္သူႀကီးမ်ားႏွယ္ ခါးမ်ားေထာက္ကာ က်ေနာ့္အား …

ပထမလဲက်သည့္ေကာင္က … `ေဟ့ေကာင္ … ဆက္ေျပာေလကြာ … အခု မင့္ျဖစ္ပ်က္တဲ့ ပံုစံေလးကို … ေအာက္ေျခ မခိုင္လို႔လား … ဒါမွမဟုတ္ ဘ၀ခရီး မခိုင္လို႔လား … ဘယ္လို အဓိပၸာယ္လဲကြ´

ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ … `ငါက အဲဂလိုေတာ့ မထင္ဘူး သူငယ္ခ်င္းတို႔ … အခုဟာက သူ ဒူးေခ်ာင္ေနလို႔ ေအာက္ေျခမခိုင္တဲ့အျပင္ အိမ္မွာ ထမင္းစားရတာ မ၀လို႔ ငါတို႔ေရွ႕မွာ ထယ္ထိုးၿပီး ထမင္းလာစားျပေနတာကိုးကြ …´

အားလံုးမွာ တၿပိဳင္နက္ထဲ က်ေနာ့္အားငံု႔ၾကည့္၍ တ၀ါး၀ါးႏွင့္ ပြဲက်ေနေလေတာ့သည္။

ပြဲက်ေပမေပါ့ … ေျခေခ်ာ္၍ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ ဟတ္ထိုး ေမွာက္လွ်က္ လဲက်သည့္အျပင္ ဘယ္ ငႏြားမသားက ခ်န္ရစ္ထားခဲ့သည္ မသိေသာ ႏြားေခ်း (ေနာက္ေခ်း) ႀကီးတစ္ပံုႏွင့္ က်ေနာ့္မ်က္ႏွာမွာ အပ္လွ်က္သား စန္႔စန္႔ႀကီး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။

အဥၨလီ
Irrawaddy