အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ား (Weaknesses and Strengths)


Written by:
ေဒါက္တာေအာင္ကုိကုိ (စီးပြားေရးပညာ၊စီးပြားေရးေပၚလစီ)
ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္မဆို အားနည္းခ်က္ (Weaknesses)ႏွင့္ အားသာခ်က္ (Strengths) ရွိတတ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ “အားနည္းခ်က္မ်ား” ကို နည္းသထက္နည္းရန္ႏွင့္ “အားသာခ်က္မ်ား” ကို မ်ားသထက္မ်ားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အားနည္းခ်က္မ်ား နည္းသည္ထက္နည္းလာလွ်င္၊ အားသာခ်က္မ်ား မ်ားသည္ထက္မ်ားလာလွ်င္ ယင္းႏိုင္ငံသည္ ရင္ဆုိင္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား (Challenges Threats) ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား (Opportunities) အတြက္ အသင့္အေနအထားတြင္ ရွိလာၿပီဟု ေျပာႏိုင္ေပမည္။

အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကို သ႐ုပ္ခြဲေလ့လာၿပီး ယင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို ပိုမိုေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း အားသာခ်က္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားျခင္းျဖင့္ ယင္းႏုိင္ငံ၏ အေထြေထြအင္အားသည္လည္း ပိုမိုတိုးတက္ျမင့္မားလာေစမည္ ျဖစ္သည္။

ဥပမာ ယေန႔အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးစီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ (၁) တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးထြားလာမႈ၊ (၂) စြမ္းအင္ေလာင္စာ အဆမတန္ တင္သြင္းေနရေသာ မိမိႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအတြက္ စြမ္းအင္ေဈးႏႈန္းအေပၚ စိုးရိမ္မႈ၊ (၃) အေမရိကန္အစိုးရ ေႂကြးၿမီပမာဏႀကီးမားလာမႈ၊ (၄) အၾကမ္းဖက္မႈဝါဒသည္ အေမရိကန္စီးပြားေရးအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္လာမႈတို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား (Challenges) သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား (Threats) ကို ရင္ဆုိင္လာရသည္ဟု American Defenders ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ဖူးသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံသည္ ထုိကဲ့သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အဓိကအားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အဓိကအားသာခ်က္မ်ားကို ဘက္ေပါင္းစံု ျပန္လည္ညွိႏႈိင္းျပဳ ျပင္ေနၿပီျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အထူးသျဖင့္ အေထြေထြအင္အား မေတာင့္တင္းမခုိင္မာေသာႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ယေန႔ ယူကရိန္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ ၏ အေျခအေနမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပိုမိုျမင္ေတြ႕လာရေပမည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားမွ ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ေနသူမ်ားအၾကားတြင္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈတို႔အေပၚ အေျခခံကာ ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္အတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း မလြဲမေသြ လိုအပ္ေပသည္။

အေၾကာင္းမွာ အားနည္းခ်က္မ်ား (Weaknesses) သည္ နည္းသထက္နည္းမလာဘဲ မ်ားလာလွ်င္လည္းေကာင္း၊ အားသာခ်က္မ်ား (Strengths) မ်ားသည္ မ်ားသထက္မ်ားမလာဘဲ နည္းလာလွ်င္လည္းေကာင္း ယင္းႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္တစ္ခ်ိန္ ခ်ိန္တြင္ ပဋိပကၡေပါင္းစံု စုေပါင္းကာ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားေပလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ အတုယူဖြယ္ႏိုင္ငံမ်ား၊ သင္ခန္းစာယူဖြယ္ႏိုင္ငံမ်ားဟူ၍ ႏိုင္ငံမ်ား၏ပကတိအေနအထားတြင္ နမူနာယူဖြယ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေသာ လူေနမႈဘဝမ်ား၊ တည္ၿငိမ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးစနစ္မ်ား၊ စုစည္းညီၫြတ္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေလ့ရွိၿပီး သင္ခန္းစာယူဖြယ္ႏိုင္ငံမ်ား ၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာမူ လူမႈစီးပြားေရးမတည္ၿငိမ္မႈ၊ တရားမွ်တေသာ၊ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကင္းမဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးစနစ္မ်ား၊ စုစည္းညီၫြတ္မႈမရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ရတတ္ပါသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား (Weaknesses) ကို အားသာခ်က္မ်ား (Strengths) အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္လာၿပီး အားသာခ်က္မ်ား တစ္စတစ္စ နည္းပါးလာေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ က်ဆံုးေသာႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္လာေလ့ရွိသည္။


news-eleven

႐ုန္းထြက္ဖို႔ခက္တဲ့ အုိပါးတို႔ရဲ႕လိႈင္းဂယက္မုိးေရစက္မ်ားက စီတန္းေနေသာ ေရာင္စံုထီးမ်ားဆီသို႔ အရွိန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ က်ေရာက္ေနသည္။

ထီးေရာင္စံုမ်ားေအာက္တြင္ေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယားဂီတဗီဒီယိုမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ ဖက္ရွင္ခပ္လန္းလန္းမ်ား ဝတ္ဆင္ထားသည့္ လူငယ္မ်ားက ေဖ်ာ္ေျဖေရးစင္ျမင့္ရွိရာ ဝင္ေပါက္သို႔ တုိးေဝွ႔ဝင္ေရာက္ေနၾကသည္။

၎တို႔လက္ထဲတြင္ နာရီပုိင္းအတြင္း စတင္ေတာ့မည့္ ေကေပါ့ပ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲလက္မွတ္မ်ားကိုလည္း အဆင္သင့္ကုိင္ေဆာင္ထားၾကသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္ကဆုိလွ်င္ စိတ္ကူးေတာင္မယဥ္ခဲ့ဖူးသည့္ ကမၻာ့စင္ျမင့္မ်ားထက္ ေအာင္ျမင္ေနသည့္ နာမည္ေက်ာ္ေကေပါ့ပ္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ 2NE1 အဖြဲ႕ကုိ ကုိယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မည္ဟူေသာ အေတြးမ်ားျဖင့္ ထုိလူငယ္မ်ား၏ သြင္ျပင္မွာ မုိးသည္းေနသည္ကုိပင္ ေမ့ေလ်ာ့ကာ တက္ႂကြရႊင္လန္းလ်က္။

ထုိလူငယ္တို႔မွာ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတာင္ကုိရီးယားမွ နာမည္ေက်ာ္ 2NE1 အဖြဲ႕၏ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကုိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ တန္းစီေစာင့္ဆုိင္းေနသူမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းေဖ်ာ္ေျဖပြဲသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္က်ဆံုးစာရင္းဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသမွ် ႏုိင္ငံတကာေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားတြင္ လက္မွတ္ေစ်းအႀကီးဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ လက္မွတ္မ်ားကုိ အနိမ့္ဆံုး ေငြက်ပ္ႏွစ္ေသာင္းခြဲမွ ကိုးသိန္းအထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ အားလံုးနီးပါး ေရာင္းကုန္ခဲ့ၿပီး ႐ံုျပည့္ခဲ့သည္။

ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ 2NE1 အဖြဲ႕၏ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ကုိရီးယားယဥ္ေက်းမႈလိႈင္းဂယက္ မည္မွ်ႀကီးမားလႊမ္းမိုးေနသည္ဆုိသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္သည့္ အေကာင္းဆံုးသာဓကတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

ဂီတအႏုပညာေရစီးေၾကာင္းသာမက ကုိရီးယားဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းမ်ား၊ အစားအေသာက္၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွစ၍ လူ႔အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအထိ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ အသြင္အျပင္ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အလြန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ သိသိသာသာ ဝင္ေရာက္စီးဆင္းလာသည္မွာ ျငင္းဆန္၍မရေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ကုိရီးယားဒရာမာကားတုိင္းလုိလိုတြင္ ဇာတ္ဝင္ခန္းအျဖစ္ ပါဝင္တတ္ေသာ အက်ႌဆင္တူမ်ား ဝတ္ဆင္ကာ ေခါင္းတြင္ တဘက္ျဖဴပတ္ၿပီး အပန္းေျဖရင္း ေခြၽးထုတ္ၾကသည့္ ေခြၽးထုတ္ခန္း၊ ေခြၽးေပါင္းခန္းကို ရာသီဥတုပူအုိက္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လုိေနရာမ်ိဳးတြင္ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ျခင္းကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ႐ိုက္ခတ္လာေသာ ကိုရီးယားယဥ္ေက်းမႈ လႈိင္းဂယက္မ်ားထဲမွ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

ယင္းေခြၽးထုတ္ခန္းမ်ားကို မိသားစုလုိက္၊ လူငယ္မ်ားက အဖြဲ႕လုိက္၊ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ သြားေရာက္ကာ ဒရာမာကားမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ေတာင္ကိုရီးယားလူမ်ိဳးတို႔၏ ေနထုိင္မႈပံုစံအတုိင္း စုေဝးထုိင္ကာ ၾကက္ဥျပဳတ္စား၊ အေအးထုိင္ေသာက္ကာ အဖြဲ႕လုိက္ စကားထုိင္ေျပာေနၾကသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ၏ ကုိရီးယားေရစီးေၾကာင္းထဲမွ တစ္ခုပင္။

ေတာင္ကုိရီးယားလူမ်ိဳးတို႔သည္ ၎တို႔၏ယဥ္ေက်းမႈကုိ ႏုိင္ငံတကာမွ သိျမင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေရးသည္ အမ်ိဳးသားေရးမူဝါဒတစ္ခုအျဖစ္ ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကိုရီးယားယဥ္ေက်းမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမက ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ထုိင္း၊ မေလးရွားကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စီးဝင္လ်က္ရွိသည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ စီးပြားေရးအႀကံေပး ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ကေျပာသည္။

‘‘ခုေနာက္ပုိင္း ကမၻာမွာ ႏုိင္ငံတစ္ခုကတစ္ခုကို ဝင္ေရာက္တဲ့အခါ Soft Power ကုိပဲသံုးၿပီးေတာ့ ဝင္ၾကေတာ့တယ္။ Hard Power ကိုသံုးတာ နည္းသြားၿပီ’’ ဟု ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ကဆုိသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံက ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ား၊ ႐ိုးရာအစားအေသာက္မ်ား၊ ႏုိင္ငံ၏ ေဒသအလွအပမ်ား၊ ဘာသာစကား၊ ဖက္ရွင္တုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံတကာက သိျမင္လာေအာင္ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ရာ၌ ယင္းႏုိင္ငံက ဖန္တီးထားေသာ အႏုပညာမွတစ္ဆင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း စာေရးဆရာမ ပုညခင္က ကုိရီးယားယဥ္ေက်းမႈမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ စီးဝင္လာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

‘‘ဂီတ႐ုပ္ရွင္အႏုပညာေတြကို ႏုိင္ငံအရပ္ရပ္က လက္ခံလာတာနဲ႔အမွ် သူတို႔ယဥ္ေက်းမႈဟာ တျခားႏုိင္ငံေတြကို စီးဆင္းလႊမ္းမိုးသြားႏုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အႏုပညာကုိယ္ခံအားမေကာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကို ပုိၿပီးစီးဆင္းလႊမ္းမိုးႏုိင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ အႏုပညာဖန္တီးမႈေတြ အားနည္းေလေလ သူ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အႏုပညာလႊမ္းမိုးဝါးမ်ိဳမႈကို ခံရေလေလပါ’’ဟု ဆရာမပုညခင္က ကုိရီးယားယဥ္ေက်းမႈ စီးဝင္လာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာသည္။

‘ေဆာင္းဦးရြက္ေႂကြ ခ်စ္သက္ေသ’ဟု အမည္ရသည့္ ကုိရီးယားဒရာမာဇာတ္လမ္းတြဲ စတင္ျပသခဲ့သည့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း တစ္စိမ့္စိမ့္စီးဝင္ခဲ့သည့္ ကုိရီးယားယဥ္ေက်းမႈ လိႈင္းဂယက္မွာ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေတာ္ပင္အားေကာင္းေနေလၿပီ။

‘ေဆာင္းဦးရြက္ေႂကြ ခ်စ္သက္ေသ’ဇာတ္လမ္းတြဲမွ ဇာတ္လုိက္ေက်ာ္မ်ားျဖစ္သည့္ အြန္ေစာ၊ ဂြၽန္ေစာ၊ ထယ္ေစာက္တုိ႔မွအစျပဳကာ ဒါ႐ိုက္တာရင္၊ ဂ်ဴမံု၊ ခ်န္ဂင္၊ ဆန္းမီ စသည့္ ဇာတ္ေကာင္အမည္မ်ားျဖင့္ ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားကို ျမန္မာပရိသတ္ သည္းသည္းလႈပ္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔တုိင္ပင္။

ကုိရီးယားဒရမ္မာဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား ေနာက္တြင္ေတာ့ အဖြဲ႕လုိက္သီဆုိကာ ဖက္ရွင္ႏွင့္ အကကုိ ဦးစားေပးသည့္ ေကေပါ့ပ္ဟုေခၚသည့္ ကုိရီးယားဂီတမွာလည္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူငယ္ထုအၾကား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ လႊမ္းမိုးလာခဲ့သည္။

ေကေပါ့ပ္သီခ်င္း ယဥ္ေက်းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈပံုစံမွာလည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ အေရာင္ေတာက္ေတာက္၊ စကတ္တုိျပတ္ျပတ္ႏွင့္ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြးဝတ္ဆင္ေသာပံုစံ (သုိ႔မဟုတ္) ခပ္ပြပြႏွင့္ အတိုအက်ပ္ တြဲဝတ္ၾကသည္က ယေန႔ေခတ္၏ ေတြ႕ျမင္ေနက် ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ား ျဖစ္လာသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကေတာ့ ထုိသူမ်ားကို ကိုရီးယား႐ူးေနသူမ်ား၊ ကိုရီးယားကိုသာ အေကာင္းထင္ေနသူမ်ားဟူ၍ စသျဖင့္ ကုိရီးယားယဥ္ေက်းမႈ ႏွစ္သက္သူမ်ားကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေဝဖန္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။

‘‘ဒါကေတာ့ ႐ိုး႐ိုးသာမန္ပါပဲ။ သူမ်ားႏုိင္ငံက ေဘာလံုးပြဲေတြကို ႀကိဳက္သလုိေပါ့။ ကုိရီးယားမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့ နာမည္ႀကီးအဆိုေတာ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသံုးအေဆာင္ေတြကိုေတာ့ သံုးမွာပဲ၊ ဝယ္မွာပဲေလ။ ဒါက သာမန္ပါပဲ။ ကိုရီးယားႀကိဳက္တဲ့သူက ကုိရီးယားေပါ့’’ဟု အသက္(၂၀)ဝန္းက်င္ရွိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ေခတ္စနစ္အရ ဘယ္အရာကိုမွ တံခါးပိတ္ထား၍မရပါဘဲ တုိင္းတစ္ပါးႏုိင္ငံမ်ား၏ အႏုပညာယဥ္ေက်းမႈမ်ား မိမိတို႔ ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္မလာေအာင္ မတားဆီးႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံတြင္းမွ ျပည္သူမ်ားလည္း မခံစား၊ မႏွစ္သက္ရဘူးဟူ၍ တားျမစ္၍မရႏုိင္ေၾကာင္း စာေရးဆရာမပုညခင္က သံုးသပ္သည္။

‘‘ကုိရီးယားမွမဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္ႏုိင္ငံက အႏုပညာကုိ ခံစားတဲ့ေနရာမွာျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းတာေတြကိုသာ အတုယူၿပီး မေကာင္းတာေတြ အတုမယူမိဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။

ဒရာမာဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးပါေလ့ရွိေသာ ပဲေခါက္ဆြဲ၊ ကင္ခ်ီ၊ ၾကက္ဥလိပ္ထမင္းေၾကာ္၊ ေတာ့ပုိကီ စသည့္ ကုိရီးယားအစားအေသာက္မ်ားကိုလည္း စြဲလမ္းစြာ စားသံုးလာၾကၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္သာမက အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအထိပါ ကုိရီးယားစားေသာက္ဆုိင္ အမ်ားအျပား ေျခဆန္႔လာေလၿပီ။

ကုိရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ႐ိုးရာအစားအေသာက္မ်ားကို စားခ်င္စဖြယ္ ျပင္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားခဲ့ကာ ကုိရီးယားစားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္စားျဖစ္ခဲ့ရာမွ ကိုရီးယားအစားအစာမ်ားကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ့ေၾကာင္း အသက္(၂၅)ႏွစ္အရြယ္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းတစ္ဦးကေျပာသည္။

‘‘ကုိရီးယားအစားအေသာက္ေတြက ပူပူစပ္စပ္ေတြ၊ ခ်ဥ္ခ်ဥ္စပ္စပ္ေတြ မ်ားတာဆုိေတာ့ ျမန္မာပါးစပ္နဲ႔လည္း အႀကိဳက္ေတြ႕တယ္။ ေနာက္ၿပီး အခုေနာက္ပုိင္းမွာ ကုိရီးယားစာေရာင္းတဲ့ဆုိင္ေတြလည္း အရမ္းမ်ားလာတယ္။ ဆုိင္ႀကီးေတြမွ မဟုတ္ဘူး။ တခ်ိဳ႕ေကာ္ဖီဆုိင္ေတြဆုိရင္ေတာင္ ကိုရီးယားစာကို တြဲေရာင္းလာတယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

‘‘ကိုရီးယားဆုိရင္ ကင္ခ်ီယဥ္ေက်းမႈက ႏုိင္ငံတကာကုိ ထုိးေဖာက္တယ္။ ထုိင္းလည္း အတူတူပဲ။ ထုိင္းအစားအေသာက္ေတြကုိ ပ႐ိုးမိုးရွင္းလုပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့အစားအေသာက္ေတြကုိ ဘယ္အရာေတြက လုပ္လုိ႔ရတယ္ဆုိတာေတြကိုေတာ့ ေလ့လာၿပီး လုပ္သင့္တယ္’’ဟု ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က လမ္းၫႊန္ေျပာသည္။

ကိုရီးယားတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံတကာ၏ စီးပြားေရးစစ္မ်က္ႏွာျပင္မ်ားသို႔ ၎တို႔ ႐ိုးရာအစားအေသာက္မ်ား ေရာင္းခ်ေသာ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာသလို ကိုရီးယားနည္းပညာသံုး လူ႔အသံုးအေဆာင္မ်ားကလည္း ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ဝင္ဆံ့ေနၿပီျဖစ္သည္။

ကိုရီးယားႏုိင္ငံသည္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အားေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အာရွတြင္ ဂ်ပန္ကဲ့သို႔ ကိုရီးယားထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ဥပမာ-ဆမ္ေဆာင္းစမတ္ဖုန္းမ်ား၊ ဟြန္ဒုိင္းေမာ္ေတာ္ကားမ်ားသည္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ထုိးေဖာက္ႏုိင္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံ၏ ထူးခြၽန္ေအာင္ျမင္ေသာ ခ်န္ပီယံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာသို႔ ထုိးေဖာက္မည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံ၏ခ်န္ပီယံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္ဟု ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာသည္။

‘‘ျမန္မာေတြက သူတို႔ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေတြကို အတုယူတတ္ဖို႔လိုတယ္။ က်န္တာေတြကိုေတာ့ လုိက္ေျပာေနလုိ႔မရဘူး။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဆံုးျဖတ္ရမွာပါ။ သူတုိ႔မွာ ေကာင္းတာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က သံုးသပ္ေျပာသည္။


[2NE1 အဖြဲ႕မွ ျမန္မာပရိသတ္မ်ားကို အမွတ္တရလက္မွတ္ေရးထိုးေပးေနစဥ္/ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)]

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ကုိရီးယားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဝတ္အစားဖက္ရွင္မ်ား၊ အလွျပင္ပစၥည္းမ်ား၊ အစားအေသာက္မ်ားသာမက ကုိရီးယားႏုိင္ငံထုတ္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ ကိုရီးယားႏုိင္ငံထုတ္ ဆမ္ေဆာင္းအမွတ္တံဆိပ္၊ အယ္လ္ဂ်ီကဲ့သုိ႔ေသာ အီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္းမ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ဝယ္ယူ၍ရေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံတို႔၏ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ လြန္ခဲ့သည့္ငါးႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ၂၀၀၆-၀၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ဝန္းက်င္သာရွိေနခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ေလးဆေက်ာ္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္တြင္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လုပ္ငန္းေပါင္း ၈၄ ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာသံုးဘီလီယံေက်ာ္ (၃၀၄၅ ဒသမ ၂၂၄ သန္း) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံအလုိက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာရင္းတြင္ အဆင့္(၅)ေနရာ၌ ရွိေနခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ား တုိးတက္လာသလုိ အျခားက႑အသီးသီးတြင္လည္း တျဖည္းျဖည္း လႊမ္းမိုးလာသည့္ အေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည့္သူမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံ စာရင္းဝင္ေနေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ႏုိင္ငံတကာေဖ်ာ္ေျဖပြဲတစ္ခုကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္ဆုိသည့္ အင္အားက အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္က တ႐ုတ္ဇာတ္လမ္းတြဲထဲတြင္ ေမ်ာပါကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ထြက္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာ နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ကိုရီယား၏ စီးပြားေရးေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္မည္၊ မျဖစ္မည္ကိုမူ မည္သူမွ်ခန္႔မွန္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။        ။

7day daily

ျမန္မာႏွစ္ဦး ပါ၀င္သည့္ ပီနန္ျပည္နယ္တြင္ ရိုက္ကူးခဲ့ေသာ ၀တ္လစ္စလစ္ ဗီဒီယိုႏွင့္ပတ္သက္၍ မေလးရွားရဲမ်ား စံုစမ္းေနမေလးရွားႏုိင္ငံ ပီနန္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာႏွစ္ဦးပါ၀င္သည္ဆိုေသာ ၀တ္လစ္စလစ္ပြဲတစ္ပြဲအား ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ ဗီဒီယိုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရဲမ်ားက စံုစမ္း လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပီနန္ျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ရွိ တာလုဘာဟန္ ကမ္းေျခေပၚတြင္ ကိုယ္ေပၚတြင္ ေဆးမ်ားေရးျခယ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္လံုးတီး ကခုန္ေနသူ ၁၈ ဦးတို႔အား ရိုက္ကူးထားသည္ ဗီဒီယိုသည္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဗီဒီယိုတြင္ မေလးရွားမွ ၇ ဦး၊ ျမန္မာမွ ၂ ဦး၊ ဖိလစ္ပိုင္မွ ၁ဦး ႏွင့္ အိႏိၵယမွ ၁ ဦး တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း ပီနန္ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကားလ်က္ The Star သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းပြဲအတြက္ ကမ္းေျခႏွင့္အနီး၀န္းက်င္ကို တာ၀န္ယူထိန္းသိမ္းရသည့္ ပီနန္အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပြဲစီစဥ္သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု မေလးရွားအြန္လိုင္းသ တင္း၀က္ဘ္ဆိုက္ The Rakyat Post တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေရးသားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပီနန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က “ပီနန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ကာစီႏိုရံုေတြကိုေတာင္ ဖြင့္ခြင့္မေပးတာ ဒီလိုပြဲမ်ဳိးကို ခြင့္ျပဳဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။
Ref:CAN

mizzima

တစ္ေခတ္ဆန္း အလွမယ္နဲ႔ သရဖူအ႐ႈပ္ေတာ္ပံု၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္း အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစကာ ကင္းကြာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာ မယ္ျပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပန္လည္ထိေတြ႔ခြင့္ရခဲ့ သည္က မၾကာလွေသး။

နန္းခင္ေဇယ်ာ၊ ခင္ဝင့္ဝါႏွင့္ မိုးစက္ဝိုင္စေသာ အမည္ နာမမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာ ဆုတံဆိပ္ႏွင့္အတူ  ျမန္မာျပည္သူတို႔ၾကားတြင္ ေျပာစရာ အေၾကာင္း တရားတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သိပ္မၾကာလိုက္ေသာ အခ်ိန္တြင္ေျပာစရာအေၾကာင္းအရာက ေျပာင္းသြားသည္။

ယေန႔ ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ အလွမယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အမ်ားျပည္သူၾကား ေျပာစရာျဖစ္ေနသည္က သရဖူ ႐ုပ္သိမ္းခံရသည့္ကိစၥ ျဖစ္ေန သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အစည္း၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာမႈမရွိေသာ အလွမယ္မ်ား ကိုသရဖူ႐ုပ္သိမ္းျခင္းမ်ား ရွိတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ သတ္မွတ္ စည္းမ်ည္းမ်ားက ရွင္းလင္းျပတ္သားသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေတာ့မယ္မ်ားကို သရဖူ ႐ုပ္ သိမ္းျခင္း၊ သရဖူလႊဲခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္းစေသာ ကိစၥမ်ားသည္ မည္ သည့္အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္သည္ကို ရွင္း ရွင္းလင္း လင္း မသိရေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေနေသးသည္။

Miss Supranational Myanmar    ၂ဝ၁၃ အလွမယ္ ခင္ဝင့္ဝါႏွင့္Miss Grand International Myanmar ၂ဝ၁၃ အလွမယ္ထားထက္ထက္တုိ႔ကို သရဖူလႊဲေပးခြင့္ ပိတ္လိုက္ ေၾကာင္း ၄င္းတို႔၏ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာMiss Golden Land Myanmar Organization က ၿပီးခဲ့သည့္လ အတြင္းကထုတ္ျပန္ေၾကညာ ရာတြင္တိက်ေရရာေသာအေၾကာင္း ျပခ်က္မပါရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ထားထက္ထက္နဲ႔ ခင္ဝင့္ဝါကုိ သရဖူသိမ္း တာ မဟုတ္ဘူး။ လႊဲေပးခြင့္ မေပးတာပါ။ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္သလို ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ေနာက္ လူေတြ ဒီလိုမျဖစ္ေအာင္ အျပစ္ေပးတဲ့သေဘာပါ” ဟူ၍သာ Miss Golden Land Myanmar Organization မွ ဦးေဝယံ ေအာင္ကေျပာခဲ့ၿပီး မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကိုမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမေျပာခဲ့ေပ။

”ဘာျပစ္ခ်က္ေၾကာင့္ လႊဲခြင့္မေပးတာလဲဆုိတာ မသိပါ ဘူး။ ညီမတုိ႔ဘက္က ပ်က္ကြက္တာမ်ဳိးမရိွသလို အက်ဳိးအျမတ္ ခံစားခြင့္ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းကိစၥကိုလည္း အၿမဲတမ္းေ ပးေနတာပဲ ေလ”ဟု ခင္ဝင့္ဝါက ေျပာသည္။

ခင္ဝင့္ဝါႏွင့္ ထားထက္ထက္တို႔သည္Miss Golden Land Myanmar Organization ႏွင့္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိ စာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ ေနသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္တိုင္ က ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဒါလုပ္မယ္ဆို ၿပီး ညီမတိို႔ကိုမေခၚဘူး။ဘာလုပ္မယ္ ဆိုတာလည္း မေျပာဘူး။ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္မွ်သာ ပါဝင္ပူးေပါင္းခြင့္ရခဲ့ သည္ဟု ခင္ဝင့္ဝါက ဆိုသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့သည့္Miss Grand International Myanmar ၿပိဳင္ပဲြမွာ ျမန္မာကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ထားထက္ထက္က ”ဘာေၾကာင့္ လႊဲေပးခြင့္ မေပးတာလဲ မသိဘူး။ ညီမတုိ႔ဘက္က စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္းပဲ သြားခဲ့တာပါ။ဒီလိုတစ္ႏွစ္ျပည့္ဖို႔အလိုေလးမွာ ဒီလို ေၾကညာ ခံရေတာ့ အရမ္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္ မိတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ထို႔အတူ Miss Globe Myanmar  ၂ဝ၁၄  အလွမယ္ ဂ်ဴးစံသာကိုလည္း သူမ၏ National Director  ျဖစ္သူ မလွႏု ထြန္းကMiss Globe Myanmar  အျဖစ္မွ ရပ္စဲ လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကို  ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔ညက ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ဂ်ဴးစံသာ၏ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သူ မလွႏုထြန္းက အေၾကာင္းတရားသံုးခုကို ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္ လည္း အဓိကအခ်က္မွာ သံုးႏွစ္သက္တမ္းရွိ စာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္မည္ဟု ယင္းအသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရသည္။

”အမွန္ဆို ႏုိင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းအရMiss တစ္ဦးကို တစ္ႏွစ္ပဲ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရမယ္။ တစ္ႏွစ္ထက္ေက်ာ္ၿပီး ခ်ဳပ္ရင္ ဒီ Miss ကို ေမြးထုတ္ၿပီးအျမတ္ထုတ္တယ္လို႔ ျမင္တယ္” ဟု ဦးေဝယံေအာင္က ေျပာသည္။

သရဖူလႊဲေပးသည့္ကိစၥ၊ သရဖူျပန္သိမ္းသည့္ကိစၥက အလွ မယ္တစ္ဦး ထမ္းေဆာင္ရမည့္တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရား ပ်က္ကြက္ ျခင္းလား၊ ႏိုင္ငံတကာ က်င့္ထံုးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေပ ေလာ။

ေမာ္ဒယ္ေအးဂ်င့္ ကုိႏွစ္ ၂ဝၾကာ ထူေထာင္ထားသည့္ မတင္မုိးလြင္က ”အခု ျမန္မာမွာ ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာက ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈအားနည္းလို႔ ပဋိပကၡေတြ ေပၚလာတာ ပါ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ကုိယ့္လိုအပ္ခ်က္ကို ျပန္ရွာဖို႔ အေရးႀကီးတယ္” ဟု ေျပာသည္။

”ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္က ညိႇလုိ႔မရေတာ့တဲ့ ကိစၥဆုိရင္ ၿပီးခဲ့တာ ေတြ မေျပာၾကေတာ့ဘဲ ေနာက္ထပ္အေကာင္းဆံုးကိုပဲ ေရြး ခ်ယ္ၾကပါ”ဟု တင္မုိးလြင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သရဖူသိမ္းသည့္ ကိစၥ၊ လႊဲေပးခြင့္ မေပး သည့္ကိစၥမွာ Miss ႏွင့္ Organization ၾကားက ပရဟိတစိတ္၊ အတၱဟိတစိတ္နားလည္မႈတစ္စံုတစ္ရာ လဲြျခင္း လည္းျဖစ္ႏုိင္ သည္။

အဆုိပါကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Star and Talent  ေမာ္ဒယ္ ေအဂ်င္စီတည္ေထာင္သူ ဂြၽန္လြင္က ”မသြားခင္ကတည္းက စာခ်ဳပ္ကိုေသေသခ်ာခ်ာခ်ဳပ္ သင့္တယ္။   ေအာင္ျမင္ၿပီး ျပန္ လည္းျပန္လာေရာ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ခ်င္ၾကေတာ့ဘူး။ အဓိကက ေကာ္မရွင္မေပးခ်င္ၾကတာပါ” ဟု ေျပာသည္။

”ေအာ္ဂႏုိင္ေဇးရွင္းဘက္ကလည္း အဲ့ဒီ Miss  ေတြ ဆီကရတဲ့ ေကာ္မရွင္ကိုပရဟိတဒါေတြ လုပ္ပါတယ္ဆုိၿပီး ေၾကညာခဲ့တာေရာရိွလား” ဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။
မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ေစလႊတ္ရန္ ေရြး ခ်ယ္ထားသည့္ အလွမယ္တစ္ဦးကို တာဝန္မွရပ္စဲၿပီး သြား ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ပိတ္ပစ္သည့္ပထမ ဆံုးျဖစ္ရပ္ သည္  ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါျပီ။

”ျမန္မာႏုိင္ငံကMiss  ၿပိဳင္ပဲြနဲ႔ အလွမ္းေဝးသြားတာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ရိွၿပီး အခုက်မွ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ျပန္ေခတ္စားလာတဲ့အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ နား လည္မႈပိုင္းမွာ လိုတာျဖစ္မွာပါ” ဟု ဦးေဝယံေအာင္က ေျပာ သည္။

တစ္ေခတ္ဆန္းျမန္မာ့အလွမယ္ ေလာက၏ ပိုင္အိုးနီး ယားဟုဆိုရမည့္ အလွမယ္နန္းခင္ေဇယ်ာက ႏိုင္ငံတကာ ဆုတံဆိပ္ရ အလွမယ္မ်ားအေနႏွင့္ ပရဟိတအလုပ္ မ်ားကို အမ်ားထက္အာ႐ံုစိုက္ကာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း တိုက္ တြန္းသည္။

ႏွစ္ ၅ဝ ၾကာမွ ျပန္လည္ေစလႊတ္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရသည့္ ႏုိင္ငံအလွမယ္ၿပိဳင္ပဲြကုိ ေရွ႕ဆက္မွာလည္း ျပႆနာပဋိပကၡ တစ္စံုတစ္ရာမရိွဘဲ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေျပလည္သည့္ သေဘာ တရားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္  ယခုပဋိပကၡက စံျပျဖစ္မည္ေလာ။

”တစ္ခဏတာကိုပဲၾကည့္ၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မယ္။ ျပန္လာ ေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ဆဲြေဆာင္မႈေတြကမ္းလွမ္းလာရင္ ခံႏုိင္ဖို႔ ဆုိတာ ခဲယဥ္းတယ္။ ပါးစပ္နဲ႔မေျပာၾကဘဲ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းနဲ႔ ျဖစ္သင့္တယ္။ မဟုတ္ရင္ မျဖစ္သင့္တာ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္”ဟု ေမာ္ဒယ္မိခင္ႀကီးတင္မိုးလြင္က ေျပာသည္။

အျမင္ဆန္းေနေသးေသာ္လည္း နားလည္လက္ခံထားရ မည္က ႏိုင္ငံတကာအလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားသည္ လူမႈေရးေရာ ေသာ စီးပြားေရးပံုစံတစ္မ်ိဳးသာ ျဖစ္သည္ ကိုပင္   ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေလွကားထစ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္စီးပြားေရးဆိုသည့္အတိုင္း စနစ္တက် ျဖစ္ေစသင့္ သည္ဟုဆိုသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

”စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ဆို ပိုၿပီးသင့္ေတာ္တယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုး အတြက္ ပိုအဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္”ဟု တင္မိုးလြင္က ဆိုသည္။
Popular jopurnal

အူရီးဒူးဂယက္ေၾကာင့္ ဟန္းဆက္ အခ်ဳိ႕ ေစ်းတက္အူရီးဒူးကုမၸဏီမွ မိုဘုိင္း ဆင္းမ္ကတ္ မ်ား ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ မိုဘုိင္းဖုန္းဆုိင္ မ်ားတြင္ ဟန္းဆက္မ်ား ဝယ္ယူမႈ ျမင့္တက္ လာၿပီး ဟန္းဆက္ အမ်ဳိးအစား အခ်ဳိ႕ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း ဝန္းက်င္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ သြားေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ဇူလုိင္လကုန္မွ စ၍ ေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ အူရီးဒူး ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ထည့္သြင္း အသုံးျပဳရန္ မုိဘုိင္းဟန္းဆက္ ဝယ္ယူမႈျမင့္တက္ လာၿပီး က်ပ္ငါးေသာင္းမွ တစ္သိန္းခဲြၾကားရွိ 3G ဟန္းဆက္ မ်ားကို ဝယ္ယူမႈ မ်ားျပား လာေၾကာင္း မိုဘုိင္းဖုန္းဆုိင္ မ်ားမွ စုံစမ္း သိရသည္။

‘‘ဟန္းဆက္က အရင္ကထက္ ပိုၿပီး အေရာင္း ပြင့္တယ္။ အူရီးဒူး အတြက္ ဆိုၿပီး သပ္သပ္ဝယ္ၾကတာ မ်ားတယ္။ အဓိကကေတာ့ ငါးေသာင္းနဲ႔ တစ္သိန္းၾကားကို အဝယ္ မ်ားလာတယ္’’ ဟု Mr.Fone မွ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ကိုထက္လင္းေက်ာ္ က ေျပာသည္။

မုိဘုိင္းဟန္းဆက္ အခ်ဳိ႕မွာ နာမည္ႀကီး တံဆိပ္ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေသာ္လည္း အူရီးဒူး၏ မုိဘုိင္း အင္တာနက္လုိင္းကို အျပည့္အဝ မသုံးစဲြႏုိင္ဘဲ လုိင္းေပ်ာက္ျခင္း၊ ဖုန္းပိတ္သြားျခင္း မ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းဆုိင္ မ်ားသို႔ လာေရာက္ လဲလွယ္ခုိင္းျခင္းမ်ား လည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အူရီးဒူးဆင္းမ္ကတ္ သုံးစဲြႏုိင္ၿပီး Video Call ေခၚဆုိမႈ ရရွိႏုိင္မည့္ Huawei အမွတ္တံဆိပ္ ဟန္းဆက္ အခ်ဳိ႕ကို ဝယ္ယူမႈ မ်ားျပား လာကာ ေရာင္းအားေကာင္းသည့္ မုိဘုိင္းဟန္းဆက္ အခ်ဳိ႕မွာ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း ဝန္းက်င္ ခန္႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ သြားေၾကာင္း မိုဘုိင္းဖုန္းဆုိင္ မ်ားမွ သိရသည္။

‘‘Huawei Honor 3C ဆို ေတာ္ေတာ္ ေရာင္းရတယ္။ ပစၥည္း လည္း ျပတ္တယ္။ ဒီမွာ တခ်ဳိ႕ ဟန္းဆက္ေတြ တအား ေရာင္းရေတာ့ တ႐ုတ္ဘက္က ကို ေစ်းျမင့္ လုိက္တယ္။ မျဖစ္သင့္ တဲ့ေစ်းေတြ၊ တျခား အမ်ဳိးအစားေတြေရာပဲ တစ္လ မျပည့္ေသး ဘူး။ တစ္ေသာင္း ကေန ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ အထိ ေစ်းကတက္ သြားတယ္’’ ဟု အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဖုန္းဆုိင္ပိုင္ရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုတင္ဝင္းလႈိင္ က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အူရီးဒူး ကုမၸဏီမွ မုိဘုိင္းဆင္းမ္ကတ္ မ်ားကို ၾသဂုတ္ ၂ ရက္မွစ၍ ကနဦး စမ္းသပ္ကာလ အျဖစ္ တရားဝင္ ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီး မုိဘုိင္းဖုန္းဆုိင္ မ်ား၌ ဆင္းမ္ကတ္ သီးသန္႔ ဝယ္ယူႏုိင္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ ဆုိင္မ်ားတြင္ ဟန္းဆက္ ဝယ္ယူမွသာ လက္ေဆာင္ အျဖစ္ အဆုိပါ ဆင္းမ္ကတ္ မ်ားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

Credit : 7Day

သင့္ရဲ႕ဂ်င္းေဘာင္းဘီကို ၀တ္လိုက္တုိင္း အၿမဲတမ္း အထာက်ေနေအာင္ ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းရမလဲ (အပိုင္း-၁)


ဂ်င္းဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ ရိုးမသြားမယ့္ ဖက္ရွင္ပဲပါ့။ ဂ်င္းေဘာင္းဘီတစ္ထည္ဆုိရင္လည္း တစ္ထည္ဆို တစ္ထည္ဆုိသေလာက္ ႏွစ္ေပါက္ေအာင္ကို ၀တ္လုိ႔ရတာေနာ္။ ဒါေပမယ့္ ေဘာင္းဘီရဲ႕ ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သား၊ ဒီဇိုင္းစတာေတြကိုေတာ့ ကိုယ္ႀကိဳက္ဖုိ႔၊ ကိုယ္နဲ႔အဆင္ေျပဖုိ႔ လုိတာေပါ့။ ၀ယ္တုန္းက အဆင္ေျပၿပီး ေသခ်ာ၀တ္ၾကည့္လိုက္တာ့မွ အဆင္မေျပတာမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္အထိန္းအသိမ္း ညံံ႔လို႔ ဂ်င္းေဘာင္းဘီဟာ လံုး၀မ၀တ္ျဖစ္ေတာ့တာမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ရေအာင္ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ ဂ်င္းေဘာင္းဘီကုိ ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းရမလဲဆိုတာ အေမးအျဖပံုစံေလးေတြနဲ႕ ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ဂ်င္းေဘာင္းဘီကို ေလွ်ာ္မယ္ဆုိ လက္နဲ႔ေသခ်ာေလွ်ာ္တာက ေကာင္းလား၊ သူမ်ားေတြ ေျပာသလို အေျခာက္ေလွ်ာ္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးက ေကာင္းသလား။

ဂ်င္းကေတာ့ မေလွ်ာ္ေလး ေကာင္းေလပဲ။ ေလွ်ာ္တာမ်ားရင္ အေရာင္က်သြားတတ္သလို တစ္ခါတစ္ေလ ၀တ္ရတာ သိပ္အဆင္မေျပေတာ့တာမ်ိးေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ ေလွ်ာ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ လက္နဲ႔ေလွ်ာ္လည္းရတယ္၊ စက္နဲ႔ဆိုလည္း ေရညွစ္တာတုိ႔ဘာတုိ႔ မလုပ္ရင္ရတယ္။ တစ္ခုပဲအေျခာက္ခံစက္ထဲ ထည့္တာမ်ိဳးေတြ ဘာေတြေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူး။

၂။ဆြဲသားပါတဲ့ဂ်င္း၊ ေနာက္ ဖေယာင္းလုိဟာမ်ိဳးပါတဲ့ နည္းနည္းေျပာင္တဲ့ဂ်င္းဆိုရင္ေရာ ဘယ္လိုေလွ်ာ္ရမလဲ။

အဲ့ဒါမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ မေလွ်ာ္ႏိုင္ေလ ေကာင္းေလပဲ။ အနံ႔အသက္အတြက္ စိုးရိမ္တယ္ဆုိရင္ ေဘာင္းဘီကို ထိပ္ပိတ္ပလတ္စတစ္အိတ္ထဲထည့္ၿပီး ေရခဲေသတၱာထည့္ ထည့္ထားလိုက္ရံုပဲ။

၃။အေရာင္ရင့္တဲ့ ဂ်င္းေဘာင္းဘီနဲ႔ အေရာင္ေဖ်ာ့တဲ့ ဂ်င္း သူတုိ႔ကိုေလွ်ာ္တဲ့အခါ ဘယ္အခ်က္ေတြကို ဂရုစိုက္ေပးဖုိ႔လိုမလဲ။

အေရာင္ရင့္တဲ့ ေဘာင္းဘီေတြကို ေရေအးနဲ႔ပဲ ေလွ်ာ္ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွ အေရာင္က်မသြားမွာ။ အေရာင္နည္းနည္းေဖ်ာ့တဲ့ဟာဆုိရင္ေတာ့ ေလွ်ာ္တဲ့အခါ အရင့္ေလာက္ စိတ္ပူစရာ မလိုပါဘူး။

၄။ဂ်င္းေဘာင္းဘီက ၀တ္ရတာ ေတာင့္ေတာင့္ႀကီးနဲ႔ သိပ္အဆင္မေျပဘူး ျဖစ္ေနရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။

တစ္ခ်ိန္လံုးသား ၀တ္ေနလိုက္။ အဆင္ေျပသြားလိမ့္မယ္။

၅။ခ်ဳပ္၀တ္မယ္ဆုိ အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္ မသြားခင္ ဘာေတြ သိထားဖုိ႔ လိုအပ္သလဲ။

ခုသြားအပ္မယ့္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီနဲ႔တြဲ၀တ္မယ့္ ဖိနပ္က ဘယ္လိုဖိနပ္မ်ိဳး ျဖစ္မလဲဆိုတာ ႀကိဳစဥ္းစားသြားရလိမ့္မယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အတုိင္းကို ေသခ်ာလုပ္မွ ျဖစ္မယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ ရွည္မယ္။ ကြက္တိဆိုလည္း ကြက္တိေပါ့။ က်န္တာကေတာ့ ခ်ဳပ္တဲ့သူ ကၽြမ္းက်င္ရင္ စိတ္ပူစရာ မလိုပါဘူး။

Credit: Trend Myanmar