အ႐ုပ္မ်ားနဲ႔ ကေလးရဲ႕က်န္းမားေရးကေလးေတြဟာ စားစရာမဟုတ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို ပါးစပ္ထဲထည့္တဲ့ အက်င့္ရွိတက္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ မ်ဳိခ်တဲ့အထိပါ ျပဳလုပ္ တက္ၾကပါတယ္။ သတၱဳနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အ႐ုပ္ေတြ၊ ေစ်းေပါတဲ့ ရတနာပစၥည္းအတုေတြမွာ ခဲ၊ ကက္ဒမီယမ္ျဒပ္စင္(Cadmium) ေတြလို မ်ဳိး အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြ ပါ၀င္ေလ့ရွိပါတယ္။ဒီလိုအရာေတြက ကေလးငယ္ရဲ႕က်န္းမာေရးကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါ သလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေပၚလာၿပီး ပညာရွင္ေတြ အေျဖရွာခဲ့ၾကပါတယ္။ေလ့လာမႈေတြအရ ေစ်းကြက္ထဲမွာသံုးစြဲသူအာမခံခ်က္မရွိဘဲ ေစ်း ေပါေပါနဲ႔ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္တဲ့ သတၱဳအ႐ုပ္ေတြနဲ႔ လက္၀တ္ရတနာ ပစၥည္းအတုေတြဟာ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ တယ္ဆိုတဲ့ အေျဖရရွိခဲ့ပါတယ္လို႔ ScienceDaily သုေတသနဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပလာပါတယ္။

အထက္ပါ သတၱဳႏွစ္မ်ဳိးလံုးဟာ ဓာတ္သတၱိႂကၿပီး အဆိပ္သင့္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္အတြင္းက အခ်ဳိ႕ေသာအ႐ုပ္ေတြမွာ ေၾကးနီ၊နီကယ္၊ အာဆင္းနစ္နဲ႔ ခေနာက္စိမ္းေတြပါ ပါ၀င္ေနတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရၿပီး ဒါက ႀကီးမားတဲ့ျပႆနာ ျဖစ္လာပါတယ္လို႔ သုေတသန ျပဳမႈမွာပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ပညာရွင္တစ္ဦးက ဆိုခဲ့ပါတယ္။ စမ္းသပ္မႈေတြအရ ဒီသတၱဳေတြဟာ အစာေခ်လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ လႈပ္ရွားႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းေတြကို အဆိပ္သင့္ေစတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။

သုေတသီေတြက ခဲ၊ နီကယ္သတၱဳေတြကို ကေလးေတြ ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္တဲ့အခါမွာ အႏၲရာယ္မရွိဘဲ ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္လို႔ရ မယ့္ စံသတ္မွတ္ထားလို႔ရမယ့္ ပါ၀င္မႈအဆင့္ကိုလည္း ရွာေဖြေနခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ခဲနဲ႔နီကယ္သတၱဳ ဓာတ္သတၱိႂကြမႈ အနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး ကေလးငယ္ေတြမွာ ဗိုက္နာျခင္း၊ မူးေ၀ေအာ့အန္ျခင္း၊ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာျဖစ္ျခင္းနဲ႔ နာတာရွည္ေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တာကို အခ်က္အလက္ေတြကတစ္ဆင့္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ခဲနဲ႔နီကယ္ ဆိပ္သင့္မႈေၾကာင့္ ခံစားရတဲ့ နာတာရွည္ေရာဂါက ကေလးငယ္ေတြမွာ ျပန္မေကာင္းႏိုင္ေတာ့တဲ့ မွတ္ဉာဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေတြကိုပါ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တယ္လို႔ သုေတသီ ေတြက သတိေပးေျပာၾကားထားပါတယ္။

People

ျခင္ေဆးေခြႏွင္႔ ပါတ္သက္၍ သတိေပးခ်က္


ယခုအခါျမန္မာႏိ ုင္ငံတြင္းသိ ု ႔ ျပည္ပမွ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံ ုျဖင္ ့ မွတ္ပံ ုတင္
ခြင္ ့ျပဳထားျခင္းမရွ ိေသာ အဆိပ္ရွ ိပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့ ထုတ္လုပ္ထားသည့္
က်င္းထံ ုျခင္ေဆးေခြမ်ား ဝင္ေရာက္လ်က္ရွ ိပါသည္။

ယင္းျခင္ေဆးေခြမ်ား ကိ ု ျပည္သူမ်ားသံ ုးစဲ ြျခင္းမျပဳၾကရန္ လယ္ယာစိ ုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္ ့ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ အသိေပး ထုတ္ျပန္ေၾကညာ
ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းထံ ုျခင္ေဆးေခြအမည္ျဖင္ ့ မည္သည္ ့ျခင္ေဆး
ေခြကိ ုမွ် ပိ ုးသတ္ေဆးဥပေဒႏွင္ ့အညီ မွတ္ပံ ုတင္ထားျခင္းမရွ ိဘဲ ေဈးကြက္
တြင္ ေတြ ႕ရွ ိရေသာ က်င္းထံ ုတံဆိပ္ျခင္ေဆးေခြနမူနာမ်ားကိ ု စစ္ေဆးခဲ ့ ရာတြင္ က်င္းထံ ုတံဆိပ္ျဖင္ ့ ျခင္ေဆးေခြမ်ားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
အမ်ိဳးအစား ဓာတုပစၥည္း၏ ပါဝင္မႈရာခိ ုင္ႏႈန္း ဝ ဒသမ ဝ၈ ရာခိ ုင္ႏႈန္း သည္ ကမၻ ာ့က်န္းမာေရးအဖဲ ြ ႕ႀကီးမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမ်ားဆံ ုးပါဝင္ရ မည္ ့ ပမာဏ ဝ ဒသမ ဝ၄ ရာခိ ုင္ႏႈန္းထက္ပိ ုမိ ုပါဝင္ေနသျဖင္ ့ သံ ုးစြ ဲသူမ်ား
၏က်န္းမာေရးကိ ု မ်ားစြ ာထိခိ ုက္ေစပါသည္။

တရားမဝင္ တင္သြင္းလာေသာ အျခားျခင္ေဆးေခြမ်ားကိ ုလည္း
လယ္ယာစိ ုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္ ့ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန စိ ုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန သီးႏွ ံကာကြယ္ေရးဌာနခဲ ြ၊ ပိ ုးသတ္ေဆးဓာတ္ခဲ ြခန္းတြင္ စစ္ေဆးလ်က္
ရွိပါသည္။

ျခင္ေဆးေခြတင္သြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ တင္သြင္း လာေသာ ျခင္ေဆးေခြတြင္ အဆိပ္ရွ ိပစၥည္းပါဝင္မႈ စစ္ေဆးျခင္းႏွင္ ့ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို သီးႏွ ံကာကြယ္ေရးဌာနခြဲသို႔ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္
ႏိ ုင္ပါသည္။ သိ ု ႔ျဖစ္ပါ၍ တ႐ုတ္ျပည္မွ တင္သြင္းလာေသာ က်န္းမာေရးကိ ု
ထိခိ ုက္ေစႏိုင္သည္ ့ ယင္းက်င္းထံ ုျခင္ေဆးေခြမ်ားကို သံုးစြဲျခင္းမျပဳ
ၾကရန္ႏွင္ ့ တင္သြင္း၊ ေရာင္းခ်၊ ျဖန္ ႔ျဖဴးမႈမ်ားကိ ုေတြ ႕ရွ ိပါက ျပည္သူ ႔ဘ႑ာ
အျဖစ္ သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္ၿပီး ပိ ုးသတ္ေဆးဥပေဒအရ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္သြ ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံအသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

ပိ ုးသတ္ ေဆးမွ တ္ ပံ ု တင္ အဖြဲ ႕ လယ္ ယာစိ ု က္ ပ်ိဳ းေရးႏွ င္ ့ ဆည္ ေျမာင္းဝန္ ႀကီ းဌာန

ကနဦးေရာင္းမည့္ အူရီဒူး ဆင္းကတ္မ်ား ျပည္ပသို႔ ဖုန္းေခၚႏိုင္မည့္စနစ္ ပါဝင္မည္


မိုဘုိင္းဖုန္းဆင္းကတ္မ်ား ေရာင္းခ်ခ်ိန္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဖုန္းေခၚဆို ႏိုင္သည့္ စနစ္ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီဟု  Ooredoo ျမန္မာဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမွ သိရသည္။
”ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို ေခၚလို႔ရမယ္။ ေခၚဆိုခဘယ္ေလာက္က်မယ္ဆိုတာေတြကို ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ အားလံုးၿပီးစီးသြားတာနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပး သြားမွာပါ”ဟု  Ooredoo ျမန္မာမွ သတင္းျပန္ၾကားေရးမန္ေနဂ်ာ မသီရိၾကာညိဳက ေျပာသည္။ ဖုန္းမ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္ ဆင္းကတ္အေရအတြက္ကို အကန္႔အသတ္ မရွိေရာင္း ခ်ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Data  အခ်က္အလက္မ်ားသံုးစြဲႏိုင္မည့္ အင္တာနက္စနစ္ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီမွ သိရသည္။
” Roaming ကိစၥေတြအျပင္ အျခားဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာေတြနဲ႔ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြပါ လုပ္ေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လထဲမွာေတာ့ ေအာ္ပေရတာ တစ္ခုနဲ႔ကြန္ ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ၿပီးစီးသြားပါၿပီ”ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ မိုဘိုင္းအင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္တြင္ 3G ကြန္ရက္၌ အေကာင္း ဆံုးအ သံုးျပဳႏိုင္သည့္ Samsung ႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီႏွင့္ နားလည္မႈသဝဏ္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး ထား ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။
Ooredoo  ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းဆင္းကတ္မ်ားကို က်ပ္ ၁၅ဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေရာင္း ခ်ေပးမည္ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီး တစ္မိနစ္ဖုန္းေခၚဆိုခ ၂၅ က်ပ္ႏႈန္း အနည္းဆံုးေကာက္ခံမည္ဟု ယင္းကုမၸဏီမွ သိရသည္။လက္ရွိတြင္ ဖုန္းမ်ားေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ တာဝါ တိုင္ စိုက္ထူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း ၎ဖုန္းမ်ားအား မသံုးစြဲေရးအတြက္ ဆႏၵျပလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ပါ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ မ်ားရွိေ နေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။
ကာတာအေျခစိုက္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ Ooredoo သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၅ ႏွစ္ၾကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ရရွိထားၿပီး ၅ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာလူမ်ိဳး ၉၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းအ ထိခန္႔ အပ္မည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။ လတ္တေလာ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္းေပးျခင္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းမည္ဟု ယင္းကုမၸဏီမွ သိရသည္။
ေအာင္ေဇာ္
Popular

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို အိမ္ျပန္လုိက္ပုိ႔ေပးမည္ဟုဆုိကာ အဓမၼျပဳက်င့္ျပည္၊ ဇြန္ ၂၇- ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အ ေနာက္ပုိင္း ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ မႏၲေလးမွ ျပည္ၿမိဳ႕ နယ္သုိ႔ျပန္လာေသာ မိန္းကေလးအား ျပည္ ၿမိဳ႕သုိ႔အေရာက္တြင္ ထြန္းျမင့္ႏုိင္ဆုိသူက မိန္းကေလးေနထုိင္ေသာေက်းရြာသုိ႔ လုိက္ ပုိ႔ေပးမည္ဆုိကာ တစ္ညတာ ေခၚေဆာင္ သြားၿပီးေနာက္ ဇြန္ ၂၆ရက္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕ ဘူတာႀကီးသုိ႔ ျပန္လည္လုိက္ပုိ႔ရာမွ ေဒသခံ မ်ားမွ ဝုိင္းဝန္းဖမ္းဆီး၍ ရဲစခန္းသုိ႔ ပုိ႔ ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါမိန္းကေလးက မႏၲေလး မွ ျပည္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဇြန္၂၅ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရႊဆံေတာ္ဘုရား ေပၚတြင္ ထြန္းျမင့္ႏုိင္ဆုိသူႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ ၿပီး မိန္းကေလးျပန္မည့္ရြာကို သိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူကုိယ္တုိင္ လုိက္ပုိ႔ေပးမည္ ဟုေျပာဆုိကာ နဝေဒးတံတားအနီးရွိလူသူ ျပတ္လတ္ေသာ အေလာင္းေတာ္ကႆပေတာင္ေပၚသုိ႔ေခၚသြားၿပီးေနာက္ လက္သီးျဖင့္ထုိးကာ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း မိန္းကေလး၏ ေျပာျပခ်က္အရဖခင္ကထြက္ဆုိခဲ့သည္ဟု ျပည္ၿမိဳ႕မရဲစ ခန္းမွ တာဝန္က်ရဲအရာရွိကေျပာသည္။

ဇြန္၂၅ ရက္ညေနပုိင္းတြင္ စြပ္စြဲ ခံရသူကမိန္းကေလးအား ျပည္ၿမိဳ႕တစ္ဖက္ ကမ္း ကံမၿမိဳ႕နယ္ ဝဲႀကီးရြာသုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား မိန္းမခုိးလာ သည္ဟုေျပာဆုိကာ လက္မွတ္ထုိးခုိင္းခဲ့ ေသာ္လည္း မွတ္ပုံတင္မပါရွိ၍ လက္မွတ္ မထုိးေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇြန္၂၆ရက္တြင္ အဆုိပါ မိန္းကေလးအား ျပည္ၿမိဳ႕ ဘူတာႀကီးသို႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ရာတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

''အဲဒီေကာင္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘူတာကုိ ေကာင္မေလးကုိ ဆုိင္ကယ္နဲ႔ လာပုိ႔ၿပီး ျပန္မယ္လုပ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကတားတာ ဒီေကာင္ကထြက္ေျပးတယ္။ အဲဒါအနီးအနားက လူေတြက ဝုိင္းဖမ္းၿပီး ရဲစခန္းပုိ႔လုိက္တယ္။ ေကာင္မေလးရဲ႕အေမ ဆုိ မ်က္ရည္နဲ႔မ်က္ခြက္ပဲ။ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိတယ္''ဟု ျပည္ၿမိဳ႕ ဘူတာႀကီးအနီးမွ လုိက္လံဖမ္းဆီးေပးခဲ့ေသာ ေဒသခံတစ္ဦး က ေျပာသည္။

အဆုိပါမိန္းကေလးသည္ မႏၲ ေလးၿမိဳ႕ရွိ အေဒၚျဖစ္သူထံသုိ႔ သြားေရာက္ ေနထုိင္စဥ္ မိခင္ေနမေကာင္း၍ ျပန္လာ ရန္မွာၾကားခဲ့ေသာၾကာင့္ အေဒၚျဖစ္သူက မႏၲေလး-ျပည္ကားဂိတ္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ ၿပီး ဇြန္ ၂၅ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ျပန္ေရာက္ ႏုိင္ေၾကာင္း ဖုန္းဆက္ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္းမရွိ၍ ျပည္ၿမိဳ႕ေပၚ ထိ လုိက္လံရွာေဖြရာမွ ၂၆ရက္တြင္ ျပည္ ၿမိဳ႕ဘူတာႀကီးတြင္ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း မိန္းကေလး၏ ဖခင္ျဖစ္သူက ရဲ စခန္းတြင္ထြက္ဆုိသည္။

အဆုိပါအမႈအား ျပည္ၿမိဳ႕မရဲစ ခန္းတြင္ မိန္းကေလး၏ဖခင္က တရားလုိ ျပဳလုပ္တုိင္တန္းခဲ့ၿပီး (ပ) ၄၈ဝ/၂ဝ၁၄ ျပစ္ မႈဆုိင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၆/၃၂၃ ျဖင့္စစ္ ေဆး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

Yangon Media Group

ခ်စ္သူကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခ်ိန္တြင္ ပစၥတိုးရီးရက္စ္၏ စိတ္အေျခအေန ေဖာက္ျပန္မႈမရွိခဲ့

ပစၥတိုးရီးရက္စ္ကို ၄င္း၏ခ်စ္သူႏွင့္အတူ ေတြ႕ရစဥ္ခ်စ္သူကို သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေတာင္အာဖရိက နာမည္ေက်ာ္ မသန္စြမ္း အေျပးသမား ေအာ္စကာ ပစၥတိုးရီးရက္စ္၏ အမႈကို ႐ံုးခ်ိန္းယူ ဆက္လက္စစ္ေဆးရာ ၎အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခ်ိန္တြင္ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ား အေျခအေနမ်ိဳး လံုးဝမရွိေၾကာင္း စိတ္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ တရား႐ံုးသို႔ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရီဗာစတင္းကမ့္ကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ပစၥတိုးရီးရက္စ္သည္ စိတ္ပူပင္ ဖိစီးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း တရားခံ ေရွ႕ေနမ်ားဘက္မွ ခုခံ ေလွ်ာက္လွဲခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအစီရင္ခံစာက ၎၏ စိတ္အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မူမမွန္မႈ မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

(၂၀၁၃)ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၄)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ပစၥတိုးရီးရက္စ္သည္ ပရီတိုးရီးယားၿမိဳ႕ရွိ ၎၏ ေနအိမ္တြင္ ေတာင္အာဖရိကေမာ္ဒယ္လ္ စတင္းကမ့္ကို ပစ္သတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပစၥတိုးရီးရက္စ္က ၎သည္ စတင္းကမ့္ကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံထားေသာ္လည္း ထိုစဥ္က ေရခ်ိဳးခန္းထဲတြင္ ရွိေနေသာ အမ်ိဳးသမီးကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ မသမာသူ တစ္ဦးဟု အထင္မွားကာ စိတ္ပူကာ ပစ္မိခဲ့ျခင္းဟု တရား႐ံုးတြင္ ေလွ်ာက္လွဲထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေသနတ္ျဖင့္ အခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ား ပစ္ခတ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီး၏ ေအာ္သံကို အဘယ္ေၾကာင့္ သတိမမူမိေၾကာင္း တရားလို ေရွ႕ေနမ်ားက ျပန္လည္ေထာက္ျပ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ယခုတင္သြင္းသည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာကို တရားလိုဘက္ကေရာ၊ တရားခံဘက္ကပါ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ အသက္(၂၇)ႏွစ္ရွိ ပစၥတိုးရီးရက္စ္ အေနျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈ တစ္ခုကို စိတ္လိုက္မာန္ပါ ျပဳမူရေလာက္သည္အထိ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဖာက္ျပန္မႈ၊ မွားယြင္းအားနည္းမႈ မရွိေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ် ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း တရားခံ အက်ိဳးေဆာင္ အဖဲြ႕သည္ ပစၥတိုးရီးရက္စ္ ငယ္စဥ္က ၎၏ ေျခေထာက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ ကုသေပးခဲ့ရသည့္ ေဒါက္တာ ဂယ္ရီ ဗားစ္ဖဲလ္၏ ထြက္ဆိုခ်က္ကို ေမွ်ာ္လင့္အားကိုးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ပစၥတိုးရီးရက္စ္သည္ ေမြးရာပါ ေျခသလံုး႐ိုးမ်ား ပါမလာသျဖင့္ အသက္(၁၁)လသား အရြယ္ကတည္းက ေျခေထာက္မ်ားကို ခဲြစိတ္ျဖတ္ေတာက္မႈ ခံယူခဲ့ရသည္။ ေဒါက္တာ ဗားစ္ဖဲလ္သည္ မသန္စြမ္းသူ ဘဝက ပစၥတိုးရီးရက္စ္အေပၚ မည္ကဲ့သို႔ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသခံ ထြက္ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

အသက္(၂၉)ႏွစ္ရွိ စတင္းကမ့္သည္ ဥပေဒ ဘြဲ႕ရတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ပစၥတိုးရီးရက္စ္ႏွင့္ (၃)လၾကာမွ် တြဲေနၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ေရခ်ိဳးခန္းထဲတြင္ ရွိေနစဥ္ တံခါးအျပင္ဘက္မွေန၍ ေသနတ္ျဖင့္ ေဖာက္ထြင္းပစ္ခတ္ ခံခဲ့ရသည္။

ပစၥတိုးရီးရက္စ္သည္ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ခံယူရန္အတြက္ ပရီတိုးရီးယားၿမိဳ႕ရွိ Weskoppies စိတ္က်န္းမာေရး ေဆး႐ံုတြင္ အျပင္လူနာအျဖစ္ တစ္လၾကာ အစစ္ခံခဲ့ရသည္။ ေတာင္အာဖရိက တရားစီရင္ေရးတြင္ ဂ်ဴရီလူႀကီးမ်ား ပါဝင္ဆံုးျဖတ္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ပစၥတိုးရီးရက္စ္၏ ကံၾကမၼာသည္ တရားသူႀကီးႏွင့္ လက္ေထာက္ႏွစ္ဦး၏ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ ရလဒ္အေပၚတြင္သာ အဓိက တည္မွီေနသည္။

အကယ္၍ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ပစၥတိုးရီးရက္စ္ အေနျဖင့္ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ထိ ခ်မွတ္ခံရဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ လူသတ္မႈ စြဲခ်က္မွ လြတ္ေျမာက္သြားသည့္တိုင္ တရား႐ံုးက လူသတ္မႈ ျဖစ္ေစေလာက္သည့္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈျဖင့္ ေျပာင္းလဲစြဲခ်က္တင္မည့္ အလားအလာ ရွိေနၿပီး ယင္းအတြက္ အျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္မွာ ေထာင္ဒဏ္(၁၅)ႏွစ္ျဖစ္သည္။

ပစၥတိုးရီးရက္စ္သည္ သတၱဳေျခတုႏွစ္ခုကို ေျခေထာက္ေအာက္ပိုင္းတြင္ တပ္ဆင္ေျပးလႊာၿပီး မသန္စြမ္း အေျပးၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေ႐ႊတံဆိပ္ဆုမ်ား ရရွိခဲ့သည့္ ေတာင္အာဖရိက ဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၎သည္ အိုလံပစ္ ၿပိဳင္ပြဲ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သန္စြမ္းက်န္းမာသည့္ အေျပးသမားမ်ားႏွင့္ တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ပထမဆံုး ေျခႏွစ္ဖက္စလံုး ကင္းမဲ့ေသာ မသန္စြမ္း အေျပးသမား အျဖစ္လည္း (၂၀၁၂)ခုႏွစ္၊ ေႏြရာသီ အိုလံပစ္တြင္ သမုိင္းမွတ္တမ္းတစ္ခု ေရးထိုးထားႏုိင္ခဲ့သည္။

_Ref: BBC
7day daily

ဘရာဇီးအသင္း ပင္နယ္တီ အဆံုးအျဖတ္ ခံယူသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရင္း ပရိသတ္တစ္ဦး ႏွလံုးထိခိုက္ေသဆံုးခ်ီလီႏွင့္ပြဲစဥ္တြင္ ဘရာဇီးကစားသမား ေနမာမွ ပင္နယ္တီဂိုး သြင္းယူေနစဥ္
ကမာၻ႕ဖလား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲတြင္ လက္ေရြးစင္အသင္း၏ ပင္နယ္တီ အဆံုးအျဖတ္ ခံယူမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရင္း ဘရာဇီး ပရိသတ္တစ္ဦး ႏွလံုးေဖာက္ျပန္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဇြန္လ(၂၈)ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ကမာၻ႕ဖလားအိမ္ရွင္ ဘရာဇီး အသင္းသည္ ခ်ီလီႏွင့္ (၁၆)သင္း ႐ံႈးထြက္အဆင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရာ အခ်ိန္ပို ၿပီးဆံုးသည္အထိ တစ္ဂိုးစီ သေရသာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေတာင္အေမရိက ႏွစ္သင္းအေနျဖင့္ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ေရးအတြက္ ပင္နယ္တီ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူခဲ့ရသည္။

ဘီလိုဟိုရီဇြန္ေတးရွိ ပရိသတ္ (၆၂၀၀၀) ဝင္ဆံ့ေသာ မီႏိုင္ရာအို ကြင္းႀကီးမွ ဘားခန္းတစ္ခုတြင္ အဆိုပါပြဲကို TVမွတစ္ဆင့္ တိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈေနသည့္ အသက္(၆၉)ႏွစ္အရြယ္ ပရိသတ္မွာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ လြန္ကဲလာၿပီး ႏွလံုးထိခိုက္ကာ ေသဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ကို ေဆး႐ံုသို႔ အေရးေပၚ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း မၾကာမီတြင္ပင္ အသက္ဆံုး႐ံႈးသြားခဲ့သည္။

Estado de Minas သတင္းစာက ခ်ီလီႏွင့္ ပင္နယ္တီ အဆံုးအျဖတ္ ခံယူေနခ်ိန္တြင္ စိတ္လႈပ္ရွားလြန္းသျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူရသူ ဘရာဇီးပရိသတ္ (၉၈)ဦးထိ ရွိခဲ့ၿပီး ယခုပုဂၢိဳလ္ကမူ ကံဆိုးစြာျဖင့္ အသက္ပါ ဆံုးပါးခဲ့ျခင္းဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဘရာဇီး အသင္းသည္ အဆိုပါ ပင္နယ္တီ အဆံုးအျဖတ္တြင္ ခ်ီလီကို အႏုိင္ရရွိၿပီး ကြာတားဖိုင္နယ္ အဆင့္သို႔ တက္ေရာက္ကာ ေနာက္ထပ္ ေတာင္အေမရိက ၿပိဳင္ဘက္တစ္သင္းျဖစ္သည့္ ကိုလံဘီယာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

_Ref: Dailymail
7day daily

ဖုန္း application မွ လိင္ဆက္ဆံဖက္ ရွာေဖြသူမ်ားအၾကား ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ားလာ


အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္သူမ်ားအနက္  မိမိတို႔ လိင္ဆက္ဆံဖက္ကို ဖုန္း application  မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြသူမ်ားသည္ လူခ်င္းေတြ႕ဆံု၍ျဖစ္ေစ၊ လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွျဖစ္ေစ ရွာေဖြသူမ်ားထက္ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ပိုမိုကူးစက္ခံေနရေၾကာင္း သုေတသနတစ္ခုအရ သိရသည္။
အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္မ်ား ႀကီးထြားလာမႈေၾကာင့္ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္သြယ္ရန္ လြယ္ကူလာၿပီး ဆက္သြယ္စရာ သီးသန္႔ ဖုန္း application  မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္အထိ ခ်ဲ႕ထြင္လာၾကသည္။ ၎င္းတို႔အထဲတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ တည္ေနရာကို ကိုယ္တိုင္ေဖာ္ျပထားႏိုင္ၿပီး အျခားသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚႏိုင္သည့္ ပထ၀ီလူမႈကြန္ရက္ (geosocial networ king – GSN) application  မ်ားလည္း ထြက္ေပၚ လာလ်က္ရွိသည္။ Grindr  ၊ Scruff ၊ Recon  အစရွိသည့္ GSN application  မ်ားကို အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း လိင္ဆက္ဆံသူမ်ားအၾကား အမည္မေဖာ္လိုသူ အမ်ိဳးသားအခ်င္း ခ်င္းေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္ အမ်ားဆံုးအသံုး ျပဳၾကသည္။
၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လမွ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း HIV ကင္းစင္ေသာအမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း လိင္ဆက္ဆံသူ (၇၁၈၄) ဦးထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္၍ စုေဆာင္းခဲ့သည္။  (၃၄) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လူခ်င္းေတြ႕ဆံု၍ အခ်ိန္းအခ်က္ျပဳလုပ္ၾကၿပီး (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လူခ်င္းေတြ႕သည္႕ နည္းႏွင့္ အင္တာနက္မွ ဆက္သြယ္နည္းႏွစ္မ်ိဳးစလံုး အသံုးျပဳၾကသည္။ (၃၆) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဖုန္း application  မ်ားအသံုးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ၾကသည္။
၎တို႔အနက္ ဖုန္း application  မ်ား အသံုးျပဳဆက္သြယ္သူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားထက္ ဂႏိုေရာဂါကူးစက္ခံရမႈ (၂၃) ရာခိုင္ ႏႈန္းပိုမိုမ်ားျပားၿပီး chlamydia  ပိုးကူးစက္ခံရမႈ (၃၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဖုန္း application  မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အသက္ (၄၀) ေအာက္ အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း လိင္ဆက္ဆံသူမ်ား အၾကား ပိုမိုေရပန္းစားသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး လူျဖဴမ်ားႏွင့္ အာရွႏြယ္ဖြားမ်ား ပိုမိုအသံုးျပဳၾကသည္။
ဖုန္း application  မ်ားသည္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားထက္ အသံုးျပဳရပိုမိုလြယ္ကူျခင္းေၾကာင့္ ဖုန္း application  သံုးသည့္ အမ်ိဳးသား မ်ားအၾကား ေတြ႕ဆံုမႈအႀကိမ္ေရ ပိုမိုႏိုင္ၿပီး လူေပါင္းစံုႏွင့္ေတြ႕ ဆံုႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈ ပိုမ်ားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ယူဆၾကသည္။
ေဇာ္ကို
Ref:NMD

Health Updates Journal

ထိန္းသိမ္းခံ ယူနတီ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ အီတလီက ဂုဏ္ထူးေဆာင္ၿမိဳ႕သားအျဖစ္ ခ်ီးျမႇင့္


ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ရုံးထုတ္စဥ္က (ဓာတ္ပုံ – Robert San Aung’s)
ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ ေပါက္ၾကားမႈနဲ႔ တရားရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ယူနတီဂ်ာနယ္မွ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္နဲ႔ သတင္းေထာက္ ၄ ဦးတို႔ကို အီတလီႏိုင္ငံ ဆာလာဘာဂန္ဇာၿမိဳ႕ရဲ႕ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ၿမိဳ႕သားအျဖစ္ ခ်ီးျမႇင့္ အသိအမွတ္ ျပဳလိုက္ပါတယ္။လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံ မွာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕အေျခခံက သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ မႈ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သတင္းစာနယ္ဇင္း ကေန တဆင့္  က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ သြားတဲ့ ယူနတီဂ်ာနယ္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးတင့္ဆန္း၊ သတင္းေထာက္ ဦးရာဇာဦး၊ ဦးပုိင္သက္ေက်ာ္္၊ ဦးစည္သူစုိးနဲ႔ ၿမိဳ႕ခံသတင္းေထာက္ ဦးလူေမာ္ႏိုင္၊ တို႔ကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ၿမိဳ႕ေတာ္သားေတြအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာလုိ႔ ဆာလာဘာဂန္ဇာၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ခရစၥတီနာ မယ္ရူစီက ဒီဗီြဘီကို ေျပာပါတယ္။

ခုလို ဂုဏ္ျပဳခံရတဲ့သတင္းကို ထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ မိသားစုေတြကလည္း ၀မ္းသာ ဂုဏ္ယူေနၾကတယ္လို႔ အမႈလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ေရွ႔ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ဒီဗီြဘီကို ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလက မေကြးတိုင္း ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္က ဓာတုလက္နက္စက္ရံုလို႔ ယူဆရတဲ့ အစိုးရ တည္ေဆာက္ေနဆဲ အေဆာက္အဦတခုအေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ကို ယူနတီဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထုတ္ေ၀လိုက္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္ေပါက္ၾကားမႈနဲ႔ ဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ အရာရွိတဦးကုိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတာပါ။

ဇြန္ ၃၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုး တရားရံုးထုတ္မွာ ျဖစ္ၿပီး အၿပီးသတ္ စီရင္ခ်က္ ခ်မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

ဆာလာဘာဂန္ဇာၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ မယ္ရုစီကေတာ့ ယူနတီသတင္းေထာက္ေတြဟာ ခုဆို သူတို႔ၿမိဳ႕သား ျဖစ္သြားၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္တာေၾကာင့္ ဒီသတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာေတြဟာ သူတို႔ၿမိဳ႕သားအားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ယူနတီဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္ေတြကိုလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္သားအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳခန္႔အပ္လႊာကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လာေရာက္ လက္ခံႏိုင္ဖို႔ ဖိတ္ၾကားခ်င္ပါတယ္လို႔ ၿမိဳ႔ေတာ္၀န္က ေျပာသြားပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖို႔အတြက္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ရရွိဖို႔ လိုအပ္ၿပီး ယူနတီဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္ေတြ ဖမ္းဆီးခံရမႈရေန အခက္အခဲေတြကို ျမင္ေတြ႔ေနရတာေၾကာင့္ အဲဒီသတင္းေထာက္ေတြအတြက္ ကူညီေပးခ်င္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိေစခ်င္တယ္လို႔ အီတလီ-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းဥကၠ႒ ဂြီဆက္ပယ္ မာလ္ပယ္လီက ေျပာပါတယ္။

ခုလို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ၿမိဳ႕သားဆု ခ်ီးျမႇင့္လိုက္တဲ့သတင္းကိုလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကိုနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းရွင္ တို႔အပါအ၀င္ အဆင့္ျမင့္ ျမန္မာအစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြဆီ ေပးပို႔ထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဆာလာဘာဂန္ဇာၿမိဳ႕ဟာ အီတလီႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ပါးမားအနီးက လူဦးေရ ၅ ေသာင္း ၅ ေထာင္ေလာက္ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ၿမိဳ႕ငယ္ေလး ျဖစ္ပါတယ္။

DVB Burmese

ေဗာတံတားတြင္ရပ္တန္႔ထားေသာယာဥ္ကို အရက္မူးေနသူမွ တက္ေရာက္ ေမာင္းႏွင္သျဖင့္ အရွိန္လြန္ကာ ျမစ္ထဲသို႔က်သြားခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရ၂၉.၆.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ၀၅၀၀ အခ်ိန္တြင္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗုိလ္တစ္ေထာင္ အမွတ္(၅)ေဗာတံတား ေပၚမွ ယာဥ္တစ္စီး ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းျပဳတ္က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေန ကား၀ပ္ေရွာ့အလုပ္သမားျဖစ္သူ ေက်ာ္ဇင္(ခ)
ေက်ာ္ဇင္စိုးသည္ ျပဳျပင္ဆဲ ဆူဇူကီးအမ်ိဳးအစား မီးခိုးေရာင္ယာဥ္အားေမာင္းႏွင္
လာၿပီး အဆိုပါေဗာတံတားတြင္ရပ္တန္႔ကာ အပန္းေျဖေနစဥ္ အနီးရွိအရက္မူး
ေနသူ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ေန သန္းေဇာ္ဦး၊(၂၁)ႏွစ္မွ ၎ယာဥ္ကို တက္ေရာက္
ေမာင္းႏွင္းခဲ့သျဖင့္ အရွိန္လြန္၍ ျမစ္အတြင္းသို႔ က်သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျမစ္အတြင္းက်သြားခဲ့သျဖင့္ ယာဥ္အနည္းငယ္ပ်က္စီးၿပီး သန္းေဇာ္ဦးတြင္
ပြန္းပဲ့နာက်င္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့သျဖင့္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းေဆးရံုတြင္ အတြင္းလူနာ
(မစိုးရိမ္ရ)အျဖစ္ တင္ပို႔ကုသခဲ့ရပါသည္။

ယင္းသို႔ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ သန္႔ေဇာ္ဦးအား ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းယာဥ္
(ပ)၁၃/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၃၇/၂၇၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police

အမ္းျမိဳ႕တြင္ ေနာက္ထပ္ ဘဂၤလီ ၁၀ ဦးဖမ္းဆီးမိသျဖင့္ ၃ ရက္အတြင္း ဖမ္းမိသူ ၁၉ ဦးရွိျပီ

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ ယခလုိ စာတန္း ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ)


ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းျမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ ေနာက္ထပ္ ဘဂၤလီ လူမ်ိဳး (၁၀) ဦးကို ဖမ္းမိသျဖင့္ ၃ ရက္အတြင္း ဖမ္းဆီးမိသူ ဘဂၤလီ အေရအတြက္မွာ (၁၉) ဦးရွိျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ္းျမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက နိရဥၥရာသို႕ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

“ ဟုတ္ပါတယ္။ မေန႕က ေနာက္ထပ္ ဘဂၤလီ ၁၀ ဦးဖမ္းမိပါတယ္။ အမ်ိဳးသားက ၉ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ကို က်ေနာ္တို႕ရဲစခန္းနဲ႕ ၂၂ မိုင္အကြာ မိုင္တိုင္အနီး ေတာထဲဲမွာ ဖမ္းမိတာပါ” ဟု ဆိုသည္။

သူတို႕အား ကားျဖင့္ ရခိုင္မွ ရန္ကုန္သို႕ သယ္ေဆာင္လာသူ ကယ္ရီယာ လူပြဲစားမ်ားမွာ ထြက္ေျပးသြားျပီး ယင္း ဘဂၤလီ လူမ်ိဳး ၁၀ ဦးအား ေတာထဲတြင္ ခ်ထားခဲ့ရာမွ ဖမ္းမိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“ အရင္ ႏွစ္ရက္ခန္႕ကလည္း က်ား ၈ ဦး၊ မ ၁ ဦး စုစုေပါင္း ၉ ဦးကို စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွာ ဖမ္းမိတယ္။ အဲသလို ဖမ္းမိတာကို သိသြားတဲ့ အတြက္ သူတို႕ကို သယ္လာတဲ့ ပြဲစားေတြက အဖမ္းခံရမွာကို စိုးလို႕ လမ္းမွာ ခ်ထားခဲ့ပံုရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႕ကို ေတာထဲမွာ ဖမ္းမိတာပါ” ဟု ျမိဳ႕နယ္မွဴး ကဆိုသည္။

ယခင္ က်ား ၈ ဦး၊ မ ၁ ဦးအား လူပြဲစား (၃) ဦးမွ လင္ျခဴဆာ ကားအျဖဴျဖင့္ သယ္ယူလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ လူပြဲစား လုပ္သူ ၃ ဦးစလံုးကို ရဲစခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည္ဟု ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

ယခု ဘဂၤလီမ်ားအား ရခိုင္ျပည္မွ ရန္ကုန္သို႕ ပို႕ေဆာင္သူ လူပြဲစားမ်ားမွာ ရဲအျငိမ္းစား ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သမီးမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး တစ္ဦးမွာ မခိုင္ဟု ေခၚျပီး ေနာက္တစ္ဦးမွာ မြန္ခ်ိဳဟု ေခၚေၾကာင္း၊ ဘဂၤလီ တစ္ဦးကို သံုးသိန္းႏုန္းျဖင့္ အေၾကြး ကယ္ရီ သယ္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲစခန္းႏွင့္ နီးစပ္သူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယခု ေတာထဲတြင္ ခ်ထားခဲ့သူ အေရအတြက္မွာ ၁၁ ဦးျဖစ္ျပီး ယခု ၁၀ ဦးကိုသာ ဖမ္းမိသျဖင့္ ေနာက္ထပ္ တစ္ဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ဟုလည္း သူက ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

ယခု အခါ ဖမ္းဆီးမိသူ ဘဂၤလီ (၁၉) ဦးစလံုးအား အမ္းျမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျပီး တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

အမ္းျမိဳ႕သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဗမာျပည္မသုိ႕ သြားရာ ကားလမ္းေပၚရွိ ရခိုင္ရိုးမေတာင္ေျခရင္းတြင္တည္

ရွိျပီး ဌာနေပါင္းစံုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လူ၀င္ လူထြက္ စစ္ေဆးဂိတ္မ်ားလည္း တည္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

Narinjara

မိမိအမိ်ဳးသမီး အိမ္ေထာင္ေရးအေပၚတြင္ သာယာမႈရွိ မရွိ ဘယ္လိုခန္႔မွန္းႏိုင္မလဲ


University of Pittsburgh   မွ  ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ စိတ္ေက်နပ္မႈရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက မိမိတို႔ဘ၀လက္တြဲေဖာ္နဲ႔ အိပ္စက္ခ်ိန္၊ အိပ္ယာႏိုးခ်ိန္တို႔ တၿပိဳင္ထဲ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ရလဒ္မ်ားအရ တအိပ္ယာထဲမွာ အတူတူအိပ္ေလ့ရွိတဲ့ စံုတြဲမ်ားက အိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္ႏွင့္ အိပ္ယာထခ်ိန္တူညီမႈ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးက မိိမိအိမ္ေထာင္ေရးအေပၚ သာယာမႈ ပိုရွိပါက အိပ္ယာထခိ်န္၊ ႏိုးခ်ိန္ ပိုမိုတူညီေၾကာင္း သိရသည္။ ေလ့လာသူေခါင္းေဆာင္ health Gunn, Ph.D,  က ““စံုတြဲမ်ားအိပ္စက္မႈပံုစံက ၎တို႔၏ ဆက္ဆံေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေစၿပီး ၎တို႔ ဆက္ဆံေရးကလည္း အိပ္စက္မႈပံုစံအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေစသည္””ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ““ေလ့လာမႈမွာ ေမးျမန္းထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို လိုက္နာ ေျဖၾကားထားသည့္စံုတြဲ ၄၆တြဲအား အိပ္စက္မႈပံုစံကို ေလ့လာခဲ့ရာ လက္ထပ္ၿပီးသည့္ စံုတြဲမ်ား အိပ္ခ်ိန္ ႏိုးထခ်ိန္ပိုတူၿပီး၊ လက္မထပ္မီ အတူ ေနသူမ်ားက လက္ထပ္ၿပီးသူမ်ားေလာက္ တူညီမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ယင္းအခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အိပ္စက္မႈပံုစံေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အိပ္တယ္ဆိုတာ သာမက၊ ဘယ္သူနဲ႔ အိပ္တယ္ဆိုတာေတြေၾကာင့္ပါ ေျပာင္းလဲႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုလုိပါတယ္””ဟု ေလ့လာသူမ်ားက အဆိုျပဳခဲ့သည္။

ဖိုးေသာၾကာ
ref; Medindia

Pacifier ခ်ိဳလိမ္


ဆရာ အေနာက္ႏုိင္ငံက ကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို Pacifier ကိုေပးသံုးတာေတြ ့ရပါတယ္။ အဲ့ဒါ ဘာအတြက္ေၾကာင့္ သံုးတာလည္းဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Pacifier ဆိုတာ အေမရိကန္သံုးအဂၤလိပ္ျဖစ္တယ္။ ျဗိတိသွ်လို Dummy ေခၚတယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ Binky ေခၚတယ္။ တခ်ိဳ႕က Soother လို႔လဲေခၚပါတယ္။ ကေလးပါးစပ္ထဲမွာ ကေလးေနေအာင္ ထည့္ေပးထားတဲ့ ပလပ္စတစ္၊ ရာဘာ၊ စီလီကြန္နဲ႔လုပ္ထားတာေလးျဖစ္တယ္။ ျမန္မာလို ‘ခ်ိဳလိမ္’ ေခၚတာမ်ားတယ္။ ကေလးေတြ ငယ္ကတည္းက လူၾကီးေတြ လိမ္တာ၊ ညာတာခံရတဲ့သေဘာျဖစ္တယ္။

Teat ကေလးပါးစပ္ထဲထည့္တာ၊ Mouth shield ပါးစပ္ကာနဲ႔ Handle လက္ကိုင္ဆိုျပီး အစိတ္အပိုင္း (၃) ခုပါတယ္။ အေမရိကန္ ကေလးသြားအကယ္ဒမီရဲ႕ လက္မ၊ လက္ေခ်ာင္းနဲ႔ ခ်ိဳလိမ္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အရ ကေလးေတြဟာ အသက္ ၂ ႏွစ္ကေန ၄ ႏွစ္အတြင္းမွာ လက္မစုပ္တာ၊ ခ်ိဳလိမ္စုပ္တာ ရပ္သြားျပီ။ တခ်ိဳ႕ကေလးေတြက ပိုၾကာတယ္။

ျဗိတိသွ် သြားေဖါင္ေဒးရွင္းကလဲ ခ်ိဳလိမ္စုပ္တာနဲ႔ လက္မစုပ္တာကို အားမေပးပါ။ Mayo Clinic Staff ‘ေမးယိုးကလင္းနစ္’ ကလဲ ေထာက္ျပထားတာရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေလးေတြက Sucking reflex စုပ္တဲ့တုန္႔ျပန္မႈမွာ ပိုသန္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေလးေတြဆိုရင္ ဗိုက္ထဲမွာရွိကတည္းက လက္မစုပ္တယ္။

Pros ေကာင္းခ်က္ေတြ -
• အဲလိုအက်င့္ကေန Soothing effect ကေလးကို ျငိမ္ေစတဲ့အစြမ္းနဲ႔ Calming effect အငိုတိတ္ေစတာ ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ မိဘေတြကသံုးတာျဖစ္တယ္။
• ကေလးကို ယာယီအားျဖင့္ အာရံုေျပာင္းေပးမယ္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးတာ၊ ေသြးေဖါက္တာလုပ္ကာနီးမွာ သံုးႏိုင္တယ္။
• ကေလးကို အိပ္ေစႏိုင္တယ္။
• ကားစီး၊ ေလယ်ဥ္စီးတဲ့အခါမွာလဲ ကေလးကို စိတ္ေအးေစမယ္။
• (SIDS) ေခၚတဲ့ ရုတ္တရက္အသက္ေသႏိုင္တဲ့ေရာဂါကိုလဲ နည္းေစႏိုင္မယ္လို႔ ယူဆသူရွိေသးတယ္။

Cons မေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြ -
• ကေလးငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ခ်ိဳလိမ္တပ္ေပးရင္ ႏို႔စို႔တာကို ခက္ေစႏိုင္တယ္။ မိခင္ႏို႔ထက္ပိုလြယ္လို႔ ကေလးကအလြယ္ၾကိဳက္မယ္။
• ကေလးက အဲတာကိုသာ မီခိုခ်င္စိတ္ရွိလာမယ္။ အဲတာမပါရင္ မအိပ္ခ်င္တာျဖစ္ႏိုင္တယ္။
• နားအလယ္ပိုင္းပိုးဝင္တာ ပိုျဖစ္ႏိုင္တယ္။ % နည္းပါတယ္။
• သြားဒုကၡၡေပးႏိုင္တယ္။ ၾကာေနရင္ ကေလးအေပၚေရွ႕သြားေလးေတြက ႏႈပ္ခမ္းဆီေငါထြက္ႏိုင္တယ္။ သိပ္ၾကာေနရင္ ကုိက္ဝါးရာမွာ ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္။ ေမးရိုးဖြံ႔ထြားမႈကိုလဲ သက္ေရာက္ႏိုင္တယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၃ဝ-၆-၂ဝ၁၄

လက္ထပ္ဖုိ႔ မစဥ္းစားသင့္တဲ့ မိန္းမ (၅) မ်ိဳးမဂၤလာေဆာင္တယ္၊ လက္ထပ္တယ္ဆိုတာ လူတစ္ေယာက္အတြက္ တကယ့္ကို အေရးပါတဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္ပါ။ ဒီေတာ့ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထုိင္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္ ကိုယ့္ ဘက္က စဥ္းစားရမယ့္ ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနၿပီေပါ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ခ်စ္သူေကာင္မေလးကို ကိုယ့္ဘက္က လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းဖုိ႔ စဥ္းစားေနၿပီဆုိရင္ ဒီအခ်က္ေလးေတြ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖုိ႔ လိုပါၿပီ။

၁။သူဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ ေနာက္ခံဘက္ဂေရာင္း၊ ေငြေၾကးေၾကာင့္ ခ်စ္တာဆိုရင္။

သင္ဟာ ေယာက်ၤားေလးမုိ႔လုိ႔ သူလိုခ်င္တဲ့အရာတုိင္း အၿမဲတမ္း ၀ယ္ေပးခဲ့ရတယ္။ ႏွစ္ေယာက္သြား အျပင္သြားတဲ့အခ်ိန္၊ ခ်ိန္းေတြ႕တဲ့အခ်ိန္တိုင္းလည္း သင္ပဲ ပိုက္ဆံအၿမဲရွင္းရတယ္။ ဒါေတြက ထားလိုက္ပါေတာ့၊ ခု အိမ္ေထာင္က်ၿပီးတဲ့အခါက်ျပန္ရင္လည္း ရသမွ်ေငြကို သူ႕ကိုပဲ အပ္ရမယ္၊ သူလည္း အဲ့ဒီအခ်ိန္အလုပ္ကထြက္ၿပီး အိမ္မွာပဲေနမယ္ စတာေတြကို ခုခ်ိန္ကတည္းက ႀကိဳေျပာေလ့ရွိတယ္။ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးသြားရင္ တိုက္ခန္း၀ယ္တဲ့အခါ သူ႕နာမည္နဲ႕ ၀ယ္ေပးဖုိ႔ သင့္ကို တတြတ္တြတ္ေျပာေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီလုိခ်စ္သူမ်ိဳးဟာ ကိုယ့္ကိုဘာအတြက္ေၾကာင့္ ခ်စ္တာလဲ၊ ႀကိဳက္တာလဲဆိုတာ ထည့္စဥ္းစားဖို႔ လုိပါၿပီ။

၂။ေယာက်ၤားေလး သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ညဘက္ထြက္တိုင္း ျပႆ      နာရွာတတ္တဲ့ လူမ်ိဳးဆိုရင္။

ကိုယ့္ခ်စ္သူကို သ၀န္တိုတာ ရႈပ္ရႈပ္ယွက္ယွက္ေတြလုပ္တာကို ဘယ္ေကာင္မေလးကမွ လက္ခံမွာ မဟုတ္ေပမယ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အျပင္ထြက္တုိင္း ျပႆ      နာရွာၿပီး ပြားတတ္တဲ့သူဆုိရင္လည္း ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးက ၾကာရင္  ျပႆ နာအႀကီးႀကီး ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ႏွစ္ဦးသားဆက္ဆံေရးကလည္း ခိုင္ၿမဲမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

၃။သူမဆီမွာ သူငယ္ခ်င္းဆိုလို႔ တစ္ေယာက္မွကို မရွိတ့ဲသူဆိုရင္။

ကိုယ့္ေကာင္မေလးမွာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္မွ မရွိဘူး။ အေပါင္းအသင္းလည္း မရွိဘူးဆုိရင္ ဒါဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး ထူးဆန္းတဲ့ ကိစၥလို႔ မထင္ဘူးလား။ ဘယ္သူမဆို တိုင္ပင္ရာ တုိင္ပင္ဖက္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေလာက္ေတာ့ လူတိုင္း ရွိတတ္ၾကတာပါပဲ။ အဲ့ဒီလိုေတာင္ မရွိဘူးဆုိရင္ ကိုယ့္ခ်စ္သူဟာ သာမာန္မဟုတ္ဘူးဆုိတာ နားလည္ထားလိုက္ေတာ့ေပါ့။

၄။သူနဲ႔ကိုယ္နဲ႔ ခ်စ္သူျဖစ္တာ လပိုင္းေလာက္ပဲရွိေသးတာကို ေတြ႕တိုင္း ယူဖုိ႔ခ်ည္း ေျပာေနၿပီဆုိရင္။

သူ႔အေၾကာင္း၊ ကိုယ့္အေၾကာင္း သိပ္လည္း မသိေသးဘဲ၊ လပိုင္းေလာက္တြဲၿပီး ယူမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္တာမ်ိဳးလည္း မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေသခ်ာေလ့လာၾကဖုိ႔ အခ်ိန္ယူကိုယူရမွာပါ။ ဒါမွသာ တစ္ေယာက္ရဲ႕မိသားစုက ဘယ္လိုရွိတယ္ဆုိတာ သိလာမယ္၊ သူဘာေတြမႀကိဳက္ဘူး၊ ဘယ္အရာေတြ လက္မခံႏိုင္ဘူး ဆိုတာေတြ ေသခ်ာသိလာမွာပါ။

၅။သင္ခ်ည္းပဲ တစ္ဖက္သတ္ခ်စ္ေနရတာမ်ိဳးဆိုရင္။

သူကအယူခ်ည္း၊ ကိုယ္ကအေပးခ်ည္း။ ဒါ့အျပင္ သင္ကခ်ည္း တစ္ဖက္သက္ခ်စ္ေနရၿပီး သူ႕ဘက္က ခ်စ္တယ္သာေျပာတယ္၊ ကုိယ့္ကိုအေရးမေပး၊ အဖက္လည္း သိပ္မလုပ္တဲ့ မိန္းမမ်ိဳးဆုိရင္လည္း ကိုယ့္ဘက္က အိမ္ေထာင္ဖက္ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ေတာ့မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါ စဥ္းစားရမွာေတြ အမ်ားႀကီးေပါ့။

Trend Myanmar

ကားစီး ျခင္း ႏွင့္ က်န္းမာ ေရး


       အလုပ္ နဲ႔ အိမ္ေ၀း ျခင္းေၾကာင့္ လမ္းမွာ အခ်ိန္ကုန္မ်ား သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနကို အေမရိ ကန္ ႏုိင္ငံ တြင္ေကာက္ယူထားေသာစစ္တမ္းတစ္ရပ္အား ကိုးကား ၍တစ္ဆင့္ျပန္ လည္တင္ျပ သြား မည္ျဖစ္ သည္။ ေမာ္ေတာ္ကား ေပါေသာ အေမရိကန္မ်ားသည္ မက်န္းမာမႈလည္း ေပါမ်ားေသာသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆို သည္။  ေမာ္ေတာ္ ကားမ်ား သည္  အေမရိကန္ ၏  စီးပြားေရး တိုးတက္ မွ ုကို ႀကီးစြာ အေထာက္ အကူျပဳ ခဲ့ သလို၊ ဘိုးေဘး ဘီဘင္မ်ား ေခတ္က စိတ္ပင္မကူးျဖစ္ ခဲ့ေသာ အလုပ္မ်ား စြာကို လည္း  ေမာ္ေတာ္ကား မ်ား ေၾကာင့္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရခဲ့သည္ကား မွန္သည္။ သို႔ေသာ္  တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ ဘယ္ သြားသြား ကားထိုင္ေမာင္းၿပီး အလႈပ္အရွားနည္းစြာ သြားလာၾကျခင္း အက်ဳိးဆက္ အျဖစ္ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈ က နည္းလာ သည္။ ကိုယ္စိတ္ က်န္းမာေရးကအစ အလံုးစံု ပ်က္ယြင္း  လာ  သည့္  ဆိုးက်ဳိး ကို ခံစားရ ေတာ့ သည္။
ေခတ္၏  အသံုး အေဆာင္ မ်ားျဖစ္ ေသာ တီဗီ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊  စမတ္ဖုန္း၊  အ၀တ္ေလွ်ာ္ စက္ စသည္ တို႔ ထဲတြင္ ေမာ္ေတာ္ကား ေလာက္ အခ်ီး မြမ္းလည္း ခံရသလို၊ အကဲ့ရဲ႕ လည္း ခံရ ေသာ စက္ပစၥည္းမရွိေသး။  ခ်ီးမြမ္း ခံရ သည့္ဘက္ တစ္ ခ်က္ၾကည့္  ၾကစို႔။ ေမာ္ေတာ္ကား ၏ ေကာင္းက်ဳိး မ်ား  ကလည္း  ျမင္သာ သည္။ ပိုေကာင္း ေသာဘ၀  မ်ား  ထူေထာင္ေရး၊ ပိုေကာင္းေသာ အလုပ္ မ်ား လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား သံုးကာ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ အရပ္ မ်က္ႏွာ ေပါင္းစံု သို႔ ခရီးဆန္႔ ႏိုင္ၾက သည္။ ကုန္စည္  ပစၥည္း  မ်ား ကို  တစ္ ေနရာမွ တစ္ ေနရာ လြယ္ကူ လွ်င္ျမန္စြာ ပို႔ ေဆာင္ႏိုင္ မႈေၾကာင့္ နယ္ေျမ ေဒသ မကြဲျပား ဘဲ ေဒသအသီးသီးက ထြက္ ေသာ ရာသီေပၚ စားေသာက္ ကုန္ မ်ားကိုပါ က်န္ေဒသမ်ားက ပါ တစ္ခ်ိန္တည္း စားသံုး ႏိုင္ၾကသည္။ ပူပူ ေႏြး ေႏြး အစားအစာမ်ားကိုပင္ အိမ္ေရွ႕တံခါး အေရာက္ အျမန္ဆံုးနည္းျဖင့္ လာပို႔  ေပးႏုိင္ ၾကသည္။ အျခားမ်ားစြာ ေသာ အက်ဳိးေက်း ဇူးမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။

ေကာင္းက်ဳိးရွိလွ်င္ ဆိုးက်ဳိးအတြက္ လည္း ျပန္ေပးဆပ္ရသည့္ နိယာမကို ကားမ်ား ကလည္း အျပည့္ အ၀ လိုက္နာ ၾကသည္။ ကားမ်ားက လူသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ ေစႏုိင္ပံု၊ အထူးသျဖင့္ ကားကို အ ခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာ စီးနင္း သြားလာရသူ  မ်ားအတြက္ ကားက က်န္းမာေရး  ဒုကၡ ေပး ႏုိင္ပံု မ်ားကို နယူးေယာက္ တိုင္းမ္ သတင္းစာတြင္ ေဆာင္း ပါး တစ္ ပုဒ္ျဖင့္  ေဖာ္ ျပထား  သည္။ အဓိက အခ်က္ အခ်ဳိ႕ကို ေအာက္ တြင္ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပပါမည္။

ေသြးတိုး

တကၠဆက္ျပည္နယ္ တြင္ ျပဳလုပ္ ထား ေသာ စစ္တမ္း တစ္ရပ္ အရ လူတစ္ ေယာက္  ကား  ၾကာၾကာ စီးခ်ိန္ နဲ႔ ေသြးတိုး နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ ေနေၾကာင္း  ေတြ႕ ရွိခဲ့ ရသည္။  ကား ၾကာ ၾကာစီးၿပီး  ခရီး ၾကာၾကာ သြားရ ေလ ထို သူသည္   ေသြးတိုး ေ၀ဒနာ  ခံစား ရႏုိင္ ေျခ ပိုမ်ား ေလျဖစ္ ေၾကာင္း     စစ္တမ္း  အရ   သိရ သည္။  တစ္ေခါက္ လွ်င္ ဆယ္မိုင္ ႏွင့္အထက္ ေတာက္ ေလွ်ာက္ ကားစီးၿပီး  သြားလာ ရျခင္း  သည္ ေသြးတိုး ေ၀ဒနာ  ခံစားရ ေစမည့္ စိုးရိမ္ ေရမွတ္ျဖစ္ေၾကာင္း  စစ္တမ္း က ေထာက္ျပ သည္။  ဆီြဒင္ ႏုိင္ငံ ယူမီယာ တ ကၠသိုလ္ က ျပဳ လုပ္ ထားေသာ ေလ့လာ မႈစစ္တမ္း တစ္ရပ္ အရလည္း  အလားတူ  စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ရ သည္။ အနည္းငယ္ ကြာျခား သည္မွာ ထို ေလ့ လာမႈ က စိုးရိမ္မွတ္ ကို ၁၅ မိုင္   အျဖစ္   သတ္  မွတ္ျခင္း ျဖစ္ သည္။
ေသြး တြင္း သၾကား ဓာတ္ႏွင့္ ကိုလက္ စထ ေရာဓာတ္  ပိုမ်ား လာျခင္း

တကၠဆက္တြင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ စစ္ တမ္းမွာ ပင္ ေနာက္ထပ္ ေတြ႕ရွိခ်က္ တစ္ရပ္ ကား အလုပ္ လာ လွ်င္ ဆယ္မိုင္ ႏွင့္ အထက္၊ ျပန္လွ်င္ ဆယ္မိုင္ ႏွင့္ အထက္ စသျဖင့္  ခရီး စဥ္ တစ္ေၾကာင္းလွ်င္ ဆယ္မိုင္ ႏွင့္ အထက္ ကားစီးရေသာ အလုပ္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အ ျခား ခရီးတို ေလာက္သာ လာရေသာ ၀န္ထမ္း မ်ား ႏွင့္ ယွဥ္ လွ်င္ ေသြးတြင္း သၾကား  ဓာတ္ ပါ ၀င္မႈ ႏွင့္ ကို လက္စ ထေရာ ဓာတ္ ပါ၀င္ မႈ သိသိ သာသာ ကို မ်ား ျပား ေနေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ ရွိခဲ့ရ သည္။  ေသြးတြင္း သၾကား ဓာတ္ႏွင့္ ကိုလက္စထေရာ ဓာတ္ မ်ားျပား ျခင္း သည္ ဆီးခ်ဳိ၊  ႏွလံုး ျဖစ္ပြား ေအာင္ ဖိတ္ေခၚေနသကဲ့ သို႔ ရွိသည္။

စိတ္က် စိတ္ဖိစီး စိတ္႐ႈပ္ျခင္း

ခရီးစဥ္ တစ္ေၾကာင္းလွ်င္ ဆယ္မိုင္ႏွင့္ အထက္ ကားစီးၿပီး အလုပ္တက္ အလုပ္ဆင္း လုပ္ရသူမ်ား၏ စိတ္အေပၚလည္း ခရီးရွည္ ခရီးသြားရျခင္းက ၀န္ပိမႈ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရျပန္သည္။ အျခား ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ထိုသူမ်ား သည္ စိတ္ဓာတ္ က် ျခင္း ဒဏ္ ပိုခံစား ရသလို၊ လြယ္လြယ္ ႏွင့္ စိတ္႐ႈပ္ တတ္ၾက သူ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရ သည္။ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဖိစီး စိတ္ ႐ႈပ္ျခင္းသည္ ဘ၀သာယာ မႈကို ထိ ခိုက္ေစ႐ံု သာမက၊ ခႏၶာ ကိုယ္ ခုခံ အားစနစ္ ကို အား နည္း ပ်က္စီး ေစေသာ ေကာ္တီ ဇုန္းဓာတ္မ်ား ပိုထြက္ ေစသျဖင့္ လည္း ဘက္စံု က်န္းမာေရး ထိခိုက္ကာ အသက္ပါ ပိုတိုေစႏုိင္စြမ္း ရွိေန ျပန္သည္။

ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ေနျခင္း၊ အိပ္ေရးမ၀ျခင္း

ဆီြဒင္ ႏုိင္ငံ လန္း တက္ၠသိုလ္က ျပဳလုပ္ ထားေသာ ေလ႔လာမႈ စစ္တမ္း တစ္ရပ္ အရ လည္း အလုပ္နဲ႔ ပိုေ၀းေ၀း ေနရာမွာ ေနေလ၊ ထို၀န္ထမ္း သည္ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းဒဏ္၊ အိပ္ေရးမ၀  ျခင္းဒဏ္ ႏွင့္ ဖ်ားနာမႈ ဒဏ္ မ်ား ပိုခံရႏိုင္ ေျခရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ ရျပန္ သည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတြင္  ျပဳ  လုပ္ထား ေသာ စစ္ တမ္း တစ္ရပ္ ကလည္း အလား တူ ရလဒ္ ကို ျပသ ေနျပန္သည္။ ေလာင္း အိုင္လင္း ရွိ ကုမၸဏီ မ်ား သို႔ အလုပ္လာ ဆင္းသူ မ်ားကို စစ္တမ္း ေကာက္ၾကည့္ ရာ အလုပ္နဲ႔ အိမ္နဲ႔ ေ၀းေလ  ထိုသူမ်ား သည္  အထက္ ပါ အတိုင္း ပို ေမာပန္း ႏြမ္းနယ္ တတ္ၾက သလို၊ ပို၍ လည္း အိပ္ေရး ပ်က္ျခင္းဒဏ္  ပိုခံစား ၾကရ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ ရသည္။ ကားနဲ႔ သြား လာရျခင္း သည္ ၾကာၾကာ စီးရေလ စီး သူကို က်န္းမာေရး ပိုင္း ပိုထိခိုက္ ေစ ေလျဖစ္ ေၾကာင္းကို အထက္ပါ စစ္တမ္း မ်ားက ေထာက္ျပေနၾကသည္။

အ၀လြန္ျခင္း

အထိုင္ မ်ားေလ ခါးတုတ္ ေလ ဆိုသည္ မွာ ေယဘုယ် မွန္ကန္ ေသာ သေဘာတရား တစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီ။ ယခုလည္း ကားၾကာၾကာစီး သြားလာရသူမ်ား ကားေပၚမွာ အထိုင္မ်ား ျခင္း အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ခါးတုတ္သူမ်ား ျဖစ္ လာၾက သည္။ ေလ႔လာမႈ စစ္တမ္း မ်ားက လည္း ထို အခ်က္ မွန္ကန္  ေၾကာင္း  ေထာက္ခံ  ေနၾက သည္။ အထူး သျဖင့္ အလုပ္မွာ လည္း အထိုင္ မ်ား သူမ်ား၊ အလုပ္သြား  အလုပ္ျပန္မွာ လည္း  ကား ေပၚမွာ ခ်ည္း အ ထုိင္မ်ား ကာ  အခ်ိန္  ကုန္ သူ   အမ်ားစု   သည္    အ၀လြန္  ေ၀ဒနာ ခံစားရသူမ်ား ျဖစ္ လာၾက ေၾကာင္း ျဖင့္ တကၠဆက္ ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းက ေထာက္ျပလိုက္ သည္။

အထိုင္ မ်ားျခင္း ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္  ထိခိုက္ျခင္း  ကို ကာကြယ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုး လမ္းကား တက္ႂကြ လႈပ္ရွား ေသာ ဘ၀ ေနမႈ ပံုစံ ပ်ဳိးေထာင္ယူေရး ျဖစ္သည္။ အားရ ဖြယ္ သတင္း  ေကာင္းကား ယခု ေနာက္ပိုင္း အေမ ရိကန္မ်ား သာမက ကမာၻ ့တစ္၀န္း ေမာ္ေတာ္ ကား   အသံုး ျပဳႏႈန္း မ်ား ေလ်ာ့နည္း လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားႏႈန္းမ်ားလည္း က်ဆင္းလာ သည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။ အထိုင္ မ်ား ျခင္း၏ က်န္းမာေရး ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို သိရွိလာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕အေတာ္  မ်ားမ်ား မွာပါ  ကားစီး  သြား လာျခင္း ထက္ စက္ဘီးျဖင့္ သြားလာျခင္း၊ လမ္း ေလွ်ာက္ သြားျခင္းကို အားေပး သည့္   ၿမိဳ႕ ျပ  အေန အထား  မ်ား ထူ ေထာင္ လာ ၾကၿပီ။

ကားမ်ားသည္ သြားလာေရး ျမန္ဆန္ ေစသည္မွန္ေသာ္လည္း တန္ျပန္ဆိုးက်ဳိး အေနျဖင့္ လူသားမ်ား ၏ က်န္းမာေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာေနရာ ကားမ်ားႏွင့္ သဟဇာ တျဖစ္ေအာင္၊ က်န္းမာေရး မထိခိုက္ေအာင္ ကားမ်ားကို လူသားမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ၾက မည္လား ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာသြားရမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: 5 ways your commute could be killing you By Richard Read

messenger


ေဒြး ကြယ္လြန္ျခင္း ၇ႏွစ္ျပည့္မွာ ထူးထူးျခားျခားအစီအစဥ္ တစ္ခုလုပ္ဖို႕ရွိတယ္ ဆုိတဲ့ သားညီသားညီလို႔ ေျပာလိုက္ရင္ အားလံုးက ေဒြးရဲ႕ညီဆုိၿပီး တန္းျမင္မိၾကမွာပါ။ ေဒြးရွိစဥ္တုန္းက သူတုိ႔ ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ကို ဇာတ္ကားေတြထဲမွာ တပူးတြဲတြဲ ျမင္ေနရသလို သဘာ၀ဆန္တဲ့ သရုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္လည္း ပရိသတ္ေတြ ရင္ထဲေနရာယူႏိုင္ခဲ့ၾကတာ အားလံုးအသိပါ။ ခု ကိုသားႀကီးလို႔ေခၚတဲ့ ေဒြးဆံုးပါးသြားၿပီးတဲ့ေနာက္ သားညီကိုလည္း အႏုပညာနယ္ပယ္မွာ မေတြ႕ရသေလာက္ျဖစ္သြားၿပီး ခုေနာက္ပိုင္းမွ ျပန္ျမင္ရတာမုိ႔ ကိုသားႀကီးရွိစဥ္တုန္းကအခ်ိန္ေတြနဲ႔ ခုခ်ိန္ကြားျခားခ်က္ေတြ၊ အဲ့ဒီၾကားထဲ ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို သူက ခုလိုေျပာျပသြားပါတယ္။ “ ကိုသားၾကီး ရွိစဥ္တုန္းကဆို ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ရဲ႕ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္က သူ႕ကိုမွီခုိေနရတာ။ လူပ်ိဳဘ၀ကဆိုရင္ တစ္လကို သူနဲ႕ ၃ကား ၄ကားပံုမွန္ရိုက္ျဖစ္တယ္။ ဘာမွစိတ္ပူစရာမလိုဘူး။ ကားရိုက္လဲရွိတယ္။ ၀င္ေငြပံုမွန္ရွိတယ္။ အိမ္ရွိတယ္။ အိမ္လခ ေပးစရာမလိုဘူး။ ကားတစ္စီးရွိတယ္။ သူရုတ္တရက္ ဆံုးပါးတဲ့ခ်ိန္မွာ အိမ္ေထာင္စက်ၿပီ။ အိမ္ငွားေနရၿပီ။ ကားမရွိေတာ့ဘူး။ အဲလိုမ်ိဳးေလးေတြေပါ့။ ရုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္းၾကီး ေျပာင္းလဲသြားတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ ခုျပန္ရိုက္တဲ့ခ်ိန္မွာ အရင္ကေလာက္ေပ်ာ္ဖို႕မေကာင္းေတာ့ဘူး။ ခုလာမဲ့ ၇လပုိင္းဆို ကိုသားၾကီး ၇ႏွစ္ျပည့္လဲရွိေတာ့ ဒီနွစ္မွာ သူ႕အတြက္ ထူးထူးျခားျခား အစီအစဥ္ေလး တစ္ခုလုပ္ဖို႕ ရွိပါတယ္။ အဲဒါ အဲ့ေန႕က်မွပဲ ကၽြန္ေတာ္ ေၾကညာပါ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ သူ႕အတြက္ အမွတ္တရ အစီအစဥ္ေလး တစ္ခုလုပ္မလို႕ပါ။ အဓိက အိုင္ဒီယာစရတာက ကိုညိဳပါ။ ကုိညိဳက ဘယ္သူ႕မွမေျပာပါနဲ႕ဦးဆိုလို႕ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ မစဥ္းစားမိတဲ့ အရာေလးတစ္ခုကို သူလုပ္ေပးမွာပါ။ သူစဥ္းစားေပးမွာပါ။ အဲဒီအတြက္ကိုညိဳ႕ကုိကၽြန္ေတာ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” လို႔ သူက ေျပာျပသြားပါတယ္။

Trend Myanmar

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းကို ရခိုင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳ(ဓာတ္ပုံ- ေအာင္သူရ)
ရန္ကုန္- ဇြန္လ ၃၀ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္အဆို ကို ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘ဒီေန႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္ၿပီ သမၼတဆီကို သဝဏ္လႊာျပန္ပို႔ထားတယ္’’ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ျမေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၂၅ ရက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းက တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ၎ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ အဆိုျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာကိုဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ ကန္႔ကြက္လို သူမ်ားအေနျဖင့္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ သက္ေသအေထာက္အထားခိုင္လံုစြာျဖင့္ ကန္႔ကြက္လႊာကို လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ကန္႔ကြက္သူလံုးဝမရွိသည့္အတြက္ ဇြန္လ ၃၀ အစည္းအေဝးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အတည္ျပဳ လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမေက်ာ္က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက အမိန္႔ျပန္တမ္းစာထုတ္ျပန္ေပးပို႔ၿပီးပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္၌ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုမည္ျဖစ္သည္။

7daydaily

လူပီသဖို႔
(စာဖတ္သူက႑) သတင္းစာနဲ႔ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေတြက ရက္ရက္စက္စက္ျပဳမူေနၾကတဲ့ သတင္းေတြ ဖတ္ရတာ တစ္ေန႔တျခားမ်ားလာတဲ့အေၾကာင္းကို သူ ဖတ္ရတဲ့သတင္းေတြနဲ႔ တင္ျပၿပီး ေရးတဲ့ ျပည္ၿမိဳ႕က မခိုင္ခိုင္လဲ့ရဲ႕ စာကို ဖတ္ရလုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ စိုးရိမ္မိပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးရန္ဆုိၿပီး ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့သူေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြ အၾကမ္းဖက္မခံရဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနတယ္ဆုိတဲ့ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေနတဲ့အဖြဲ႕ေတြ အမ်ားအျပားထြက္ေပၚေနၿပီး သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ အႀကီးႀကီးေတြ ေျပာေနၾကေပမယ့္ ထိေရာက္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ မေတြ႕ရေသးဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။

နယ္အစြန္အဖ်ားေဒသေတြကို မဆုိထားနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာေတာင္ အမ်ဳိးသမီးေတြကို အမ်ဳိးသားေတြက ရက္ရက္စက္စက္ ျပဳမူၾကတာေတြကေတာ့ အံ့ၾသထိတ္လန္႔စရာေတြပါပဲ။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ၁၉ ရက္ေန႔က ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက လူမဆန္စြာ ျပဳမူခဲ့တဲ့ ထုိးသြင္းဒဏ္ရာ တစ္ခ်က္အပါအ၀င္ ဖူးေရာင္ဒဏ္ရာေပါင္း ၁၈ ခ်က္နဲ႔ ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ ဆယ္တန္းက်ဴရွင္သင္တဲ့ ဆရာမ၊မထက္ထက္ေအးေက်ာ္ဟာ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္သလုိ သူ႔ခင္ပြန္းလည္း ျမန္မာဗုဒၶပါ။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၂၃ ရက္ကလည္း ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ကိုယ္၀န္သည္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ကေလးေမြးဖြားထားတဲ့ လကၡဏာနဲ႔အေလာင္းကို ေတြ႕ရၿပီး ေဘးမွာ ေမြးကင္းစ ေယာက်္ားကေလးတစ္ဦးရဲ႕ အေလာင္းကုိ ေတြ႕ရလုိ႔ မႈခင္းဆရာ၀န္ႀကီးက စစ္ေဆးတဲ့အခါ ေသဆံုးသူဟာ အ႐ိုက္ခံရလုိ႔ သတိလစ္ေနခ်ိန္မွာ လည္ပင္းကို လံုခ်ည္နဲ႔ ညႇစ္သတ္ထားတာေၾကာင့္ ဗိုက္ထဲမွာ ေရနစ္ေသဆံုးရတဲ့အျပင္ ဗိုက္မွာ အကန္ခံရလုိ႔ သားအိမ္ေပါက္ၿပီး ကေလးထြက္က်ကာ ကေလးမွာ ဗိုက္ေပါက္အူထြက္ ေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလုိရက္ရက္စက္စက္ ျပဳလုပ္တဲ့သူကေတာ့ ေသဆံုးသူ မေအးေအးေအာင္နဲ႔ ခ်စ္ႀကိဳက္ၿပီး သားမယားအျဖစ္ ဆက္ဆံတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားပါ။

ေရးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေရးစရာအမႈေတြ အမ်ားႀကီးရိွေနပါတယ္။ အခုေျပာတဲ့ သတင္းေတြမွာ က်ဴးလြန္သူေတြဟာ ျမန္မာလူမ်ဳိး၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ခ်ည္းပါပဲ။ သူမ်ားေတြ မေကာင္းတာေတြ ေျပာေနၾကမယ့္အစား ကိုယ့္လူမ်ဳိး၊ ကုိယ္ဘာသာ၀င္ေတြ စိတ္ဓာတ္အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေအာင္၊ လူပီပီသသေနတတ္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲလုိ႔ ၀ိုင္း၀န္းၿပီး အေျဖရွာၾကေစခ်င္ပါတယ္လုိ႔ ေရးလာတဲ့စာကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။


Mizzima Burmese

အိမ္တြင္းေရး မတည္ၿငိမ္မႈက ကေလးငယ္၏ ဒီအင္န္ေအကို ထိခိုက္ေစႏိုင္


အိမ္တြင္းေရး မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ ကေလးမ်ားသည္ စိတ္ဒဏ္ရာ ရႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ယခုအခါ မိသားစု၀င္မ်ား စိတ္ထိခိုက္ ခံစားေနရသည္ ကိုေတြ႕ျမင္ရသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ဒီအင္န္ေအ ထိခိုက္မႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ထပ္မံ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

 အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသမႈမ်ားေၾကာင့္ မိသားစု ျပႆနာမ်ားျဖင့္ ၀မ္းနည္း ပူေဆြးေနရသည့္ လူငယ္မ်ား၏ မ်ဳိးေစ့ဗီဇရွိ တယ္လိုမီးယားသည္ တည္ၿငိမ္သည့္ မိသားစုမ်ားရွိ တယ္လိုမီးယားထက္ သိသိသာသာ ပိုတိုေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ တယ္လိုမီးယားတိုလာေလ ေစာေစာ ေသဆံုးႏိုင္ေျခ မ်ားလာေလျဖစ္သည္။

 အဆိုပါ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမွာ ကေလးငယ္တြင္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ အ၀လြန္ေရာဂါႏွင့္ အရြယ္ ေရာက္လာသည္ ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ တျခားေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္မည့္ အႏၲရာယ္ တိုးပြားလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 တယ္လိုမီးယား ဆိုသည္မွာ ဆဲလ္မ်ားပြားမ်ားရာတြင္ က်ဳံ႕မသြားေစရန္ ခရိုမိုးဆုန္းထိပ္ရွိ အဖံုးေလးမ်ားကို ဆိုလိုသည္။

ကေလး တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ဘ၀မွာ ထိေတြ႕ရတဲ့ ခါးသီးမႈေတြ မ်ားေလေလ တယ္လိုးမီးယား ကလည္း ပိုတိုေလျဖစ္ သည္။
 ယင္းမွာ လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေန၊ မိခင္၏ ပညာေရး အဆင့္အတန္း၊ မိဘ အသက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလး၏ အသက္ စသည့္ တျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 စိတ္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈေၾကာင့္ မိန္းကေလးမ်ားတြင္ တယ္လိုမီးယား ပ်က္စီးမႈမွာ ေယာက်္ားေလးမ်ားထက္ ပိုမ်ားေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။    


Credit: The Messenger

လက္မထပ္သင့္တဲ့ ေယာက်ၤား (၅) မ်ိဳး


ကဲ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူက ဘယ္လိုေယာက်ၤားအမ်ိဳးအစားလဲဆိုတာ တြဲလာတဲ့သက္တမ္းကို ၾကည့္ၿပီး ပ်ိဳေမေတြ သိေလာက္ၿပီေပါ့ေနာ္။ သူတုိ႔ဟာ လက္ထပ္ဖုိ႔ သင့္ေတာ္သလား၊ မသင့္ေတာ္ဘူးလားဆိုတာ ခြဲျခားႏိုင္ဖုိ႔ ေဟာဒီအခ်က္ကေလး ေတြကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။

၁။သူ႕အလုပ္ကို ေသမေလာက္ မုန္းေနတဲ့ ေယာက်ၤားမ်ိဳး။

တစ္ရက္တစ္ရက္ အလုပ္ေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္လက္မႈိင္ခ်ေနတတ္ၿပီး အလုပ္ကိုလည္း မရွိလုိ႔သာ လုပ္ေနရတာ၊ ေသမေလာက္ မုန္းေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီလိုေယာက်ၤားမ်ိဳးကို ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ ေသခ်ာစဥ္းစားပါ။ ဒီလို ေယာက်ၤားမ်ိဳးဟာ ဒီ့ထက္ေကာင္းတဲ့အလုပ္မ်ိဳးကိုလည္း မရွာခ်င္ဘူး။ အလုပ္ကိုလည္း လက္ေၾကာတင္းေအာင္ မလုပ္ခ်င္တဲ့သူမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ၾကာရွည္ သင့္အခ်စ္ေရးကိုပါ ထိခိုက္ေစလာႏိုင္တာဖုိ႔ သင္ပါ စိတ္ဆင္းရဲ ရမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

၂။အလုပ္မွအလုပ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ေယာက်ၤားမ်ိဳး။

ပထမအခ်က္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္လုိ႔ ဆုိရမွာေပါ့။ သူဟာ အလုပ္ႀကိဳးစားတယ္ဆိုတာမ်ိဳးထက္ကို ပိုၿပီး အလုပ္ကို ေန႔မအား၊ ညမအားလုပ္တတ္တဲ့သူ ျဖစ္ေနမယ္။ ကိုယ္လုိခ်င္တာေတြကို သူ၀ယ္ေပးလုိ႔ ကိုယ္ပိုင္ဆုိင္ႏိုင္မယ္ဆိုေပမယ့္ ကိုယ့္အတြက္ သီးသန္႔ အခ်ိန္မေပးႏို္င္တဲ့ ေယာက်ၤားမ်ိဳးကလည္း အိမ္ေထာင္ေရး သာယာေစဖုိ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ မေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႔။

၃။အေမကို တုန္ေနေအာင္ ေၾကာက္ရတဲ့ေယာက်ၤားမ်ိဳး။

တစ္ခ်ိဳ႕ေယာက်ၤားေတြဟာ အေမခ်စ္တဲ့ သားမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အေမမွအေမ၊ အေမဘာေျပာေျပာ အေမ့စကားနားေထာင္မယ္။ ၿပီးမွ ခ်စ္သူျဖစ္မယ္ ဆုိတဲ့ ေယာက်ၤားမ်ိဳးေပါ့။ အေမက သြားဆိုသြား၊ လာဆုိလာ၊ အသက္ရတဲ့အထိ အေမရဲ႕ထိန္းကြပ္မႈေအာက္မွာ ပိျပားလြန္းေနတဲ့ ေယာက်ၤားမ်ိဳးဆိုရင္လည္း ဒါေရွာင္သင့္တာပဲ။ စဥ္းစားၾကည့္ေလ။ ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာေတာင္ ကုိယ့္အတြက္ေရာ၊ အေမ့အတြက္ပါ ေရေမႊးအမ်ိဳးအစားတစ္ခုတည္းကို တစ္ေယာက္တစ္ပုလင္း လက္ေဆာင္၀ယ္ေပးတတ္တဲ့ ေယာက်ၤား အိမ္ေထာင္မ်ားက်ရင္ ဘယ္လိုျဖစ္မလဲလုိ႔။

၄။သူ႕သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ကိုယ့္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မဆံုေပးခ်င္တဲ့ ေယာက်ၤားမ်ိဳး။

လူတစ္ေယာက္ကို ေလ့လာေတာ့မယ္ဆုိရင္ သူ႕ရဲ႕အေပါင္းအသင္း၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေျပာဆုိဆက္ဆက္ပံုကိုၾကည့္ရင္  ဒီလူဟာ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးလဲဆိုတာ သိပါတယ္။ သူကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးဖုိ႔မေျပာနဲ႔ ကိုယ့္ဘက္က ေတြ႕ဖုိ႔ေျပာရင္ေတာ့ ထားလိုက္ပါကြာ ဆိုၿပီး ျငင္းဆန္တတ္သူဆုိ၇င္ေတာ့ ဒါဟာ တစ္ခုခုမွားေနၿပီမို႔ ယူဖုိ႔အထိ မေတြးဖုိ႔လိုပါၿပီ။

၅။ကုိယ္သူ႕ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာဆုိတာကို မယံုၾကည္ႏိုင္တဲ့ ေယာက်ၤားမ်ိဳး။

ဒါကို ျမင္လိုက္ရင္ ဟယ္ ဒီလိုေယာက်ၤားမ်ိဳးက ဘာမ်ား မေရြးခ်ယ္စရာရွိလို႔လဲ။ ကိုယ့္ကိုေတာ္ေတာ္ခ်စ္လုိ႔ ဒီလိုေတြးတာေပါ့လို႔ ထင္ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈမရွိတဲ့သူမွသာ ဒီလိုစကားမ်ိဳး ထပ္ခါထပ္ခါ ေျပာတတ္တာပါ။ ကိုယ္ယူမယ့္ ေယာက်္ားဟာ ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲေနတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္သလို ကိုယ္ကိုယ့္ကိုယ္ လံုး၀ယံုၾကည္မႈမရွိတာမ်ိဳးလည္း မျဖစ္သင့္ပါဘူး။


Credit: Trend Myanmar

ဘယ္သူနဲ ့မွ မွ်ေ၀မသုံးသင့္တဲ့ တစ္ကိုယ္ရည္သန္ ့ရွင္းေရးသုံးပစၥည္း ေျခာက္မ်ိဳးကၽြန္ေတာ္တုိ ့အားလုံးနဲ ့အခုလုိ အေျခအေနမ်ိဳးနဲ ့ၾကဳံဖူးပါလိမ့္မယ္။ သူငယ္ခ်င္းက ေခၽြးနံ ့ေပ်ာက္ေဆး ေမ့ခဲ့တာမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ အခန္းေဖာ္က ဆပ္ျပာကုန္သြားတာမ်ိဳးေပ့ါ။ အဲ့လုိအခ်ိန္ေတြမွာ သူတုိ ့ကို မကူညီ ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ရိုင္းသြားလိမ့္မယ္လုိ ့ခံစားမိမွာေပ့ါ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ သင့္ရဲ့ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ပဲ သုံးသင့္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းကို ဘယ္ေလာက္ခ်စ္ခ်စ္ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ သန္ ့ ရွင္းေရးပစၥည္း ေျခာက္မ်ိဳးကိုေတာ့ ဘယ္သူနဲ ့မွ မွ်မသုံးသင့္ပါဘူး။

၁။ ဆပ္ျပာေတာင့္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖေလာ္ရီဒါတကၠသိုလ္က ေဘာလုံးသမားေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေလ့လာမွဳတစ္ခုအရ ဆပ္ျပာတုံး  ေတြ မွ်သုံးတဲ့လူေတြမွာ MRSA လုိ ့ေခၚတဲ့ ေဆးယဥ္ပါးေနတဲ့ဘက္တီးရီးယားျပည္တည္နာ ေရာဂါပုိး ျပန္လည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားပါတယ္။ ဆပ္ျပာတုံးေတြမွာ ဘက္တီးရီးယားေတြ ကပ္ပါေနတတ္တာေၾကာင့္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ ့ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးစင္တာက ဆပ္ျပာတုံးအစား ဆပ္ျပာရည္ေတြကို အသုံးျပဳဖုိ ့ အၾကံေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆပ္ျပာတုံးေတြကို မွ်မသုံးသင့္ေပမယ့္ ဆပ္ျပာရည္ဆုိရင္ေတာ့ ရပါတယ္။

၂။ ကုိယ္နံ ့ေပ်ာက္ေဆး

ကုိယ္နံ ့ေပ်ာက္ေဆးေတြဆုိတာ ဘက္တီးရီးယားပုိးေတြရဲ့ အနံ ့အသက္ဆုိးရြားမွဳကို ႏွိမ္ႏွင္းေပးတာပါ။ ဒီေတာ့ ဒီအဏုဇီ၀ပုိးေတြကိုသတ္ပစ္ႏိုင္တဲ့ အရာေတြပါ၀င္မွာပါ။ ေခၽြးနံ ့ေပ်ာက္ေဆးေတြဟာ သင့္ရဲ့ ေခၽြးထြက္မွဳကို သာ ေလ်ာ့နည္းေစျပီး ဒီ ေခၽြးနံ ့ေပ်ာက္ေဆးေတာင့္မွာ ကပ္ပါလာမယ့္ ပုိးေတြကို မသတ္ႏိုင္ပါဘူး။ တစ္ခု ေကာင္းတာက ဒီနည္းနဲ ့ေရာဂါကူးစက္မွဳမျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ဘူးဆိုေပမယ့္ အေရျပားဆဲလ္ေတြ၊ အေမႊးအမွ်င္ေတြ ကပ္ေနတတ္ျပီး ဒီပစၥည္းကို မွ်သုံးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ရြံဖုိ ့ေကာင္းမွာပါ။

၃။ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ဓား

အမ်ိဳးသမီးအေရျပားက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ရဲ့ ဒါရို္က္တာ၊ အေရျပားအထူးကုသမားေတာ္ Bethanee J.Schlosser ရဲ့ အဆုိအရ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ဓားေတြဟာ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီပုိး၊စီပုိးနဲ ့HIV တို ့ကူးစက္မွဳ မွာ ပါ၀င္ေနတယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ဓားေတြကို မွ်သုံးတာက မိွဳေရာဂါပုိး ကူးစက္တတ္ေၾကာင္း သိရွိရျပီး အထူးသျဖင့္ ေပြးနာေတြ အျဖစ္မ်ားတယ္လုိ ့သူမက ဆုိပါတယ္။

၄။ မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါ

ညစ္ပတ္ေနတဲ့ မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါေတြ၊ အထူးသျဖင့္ စိုစြတ္ေနတဲ့ ပ၀ါေတြကို မွ်ေ၀သုံးတာက မ်က္စိနာ ေရာဂါကေန ကာလသားေရာဂါအထိ ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ ့ဟိုတယ္၊ တည္းခိုခန္းတစ္ခုခုမွာ တည္းျပီဆုိရင္ ကိုယ့္ပ၀ါကို ကိုယ္မွတ္ထားေပေတာ့။

၅။ သြားတိုက္တံ

ကိုယ္အျမဲနမ္းေနတဲ့ ကိုယ့္ခ်စ္သူနဲ ့ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သြားတုိက္တံကို မွ်သုံးတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ရြံဖုိ ့ ေကာင္းပါတယ္။ ေသြးကတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ ေတြ ကူးစက္ခံရဖုိ ့မ်ားတယ္လုိ ့ ဆုိပါတယ္။ သြားတုိက္တာဟာ ေသြးလမ္းေၾကာင္းထဲမွာရွိတဲ့ ဘက္တီးရီးယားေတြရဲ့ ပမာဏကို ျမင့္တက္ေစျပီး သြားတိုက္တံမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ ေသြးစေသြးနေတြကဆင့္ ေၾကာက္စရာေရာဂါေတြ ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။

၆။ လက္သည္းညွပ္

လက္သည္းညွပ္ေတြကေန လက္သည္းမွိဳစြဲျခင္း အျပင္ ေသြးကတဆင့္ကူးစက္တတ္တဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပုိးေတြ ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လက္သည္း၊ေျခသည္းညွပ္ေနရင္းနဲ ့အေရျပားကို ညွပ္မိတဲ့အခါမ်ိဳးမွာေပ့ါ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္သူငယ္ခ်င္းက လက္သည္းညွပ္ဌားပါအုန္းလုိ ့ေျပာလာခဲ့ရင္ လက္သည္းေျခသည္းညွပ္တဲ့ အလွျပင္ခန္းမဆီ သြားဖုိ ့အၾကံေပးလုိက္ပါ။


Credit: Trend Myanmar

မကၠဆီကိုက ေျခာက္ျခားဖြယ္အရုပ္ျမိဳ႕ေတာ္အသက္မရွိတဲ့ အရုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို သစ္ပင္ေတြမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါတယ္။ အရုပ္ေတြဟာ ဒီေနရာရဲ႕ အနွံအျပားမွာ ပံုသဏၰန္မ်ိဳးစံုနဲ႔ တိတ္ဆိတ္ေနၾကပါတယ္။
ဒီေနရာဟာ ေရနစ္ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ကေလးမေလး တစ္ေယာက္အတြက္ မက္ဆီကန္ အနုပညာသမားတစ္ေယာက္ ဖန္တီးထားတဲ့ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

မကၠဆီကိုျမိဳ႕ေတာင္ဘက္က တူးေျမာင္းတစ္ခုကို ျမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီရဲ႕ အလုပ္သမားေတြ ရွင္းရာကေန အရုပ္ကမာၻလို႔ ေခၚတဲ့ဒီေနရာကို လူအမ်ားဟာ သတိထားမိသြားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူေတြနဲ႔မေရာဘဲ တစ္ေယာက္တည္းသြားလာေနတတ္တဲ့ အနုပညာသမား Julian Santana Barrera ဟာ  ဒီလက္ရာကို  လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္က ဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။


တူးေျမာင္းထဲမွာ ကေလးမေလးတစ္ေယာက္ဟာ ေရနစ္ ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုေရနစ္ေသဆံုးျပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာ တူးေျမာင္းထဲကေရျပင္ေပၚမွာ အရုပ္တစ္ရုပ္ဟာ ေမ်ာေနခဲ့ပါတယ္။
တစ္ကိုယ္တည္းသြားလာေနတတ္တဲ့ Barrera ဟာ ေမ်ာေနတဲ့ဒီအရုပ္ကို ေတြ႕သြားရာကေန ယခုလက္ရာကို ဖန္တီးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ေဒသခံေတြရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရ ဒီအရုပ္ထဲမွာ ကေလးမေလးရဲ႕ဝိညာဥ္ ပိတ္မိေနတယ္လို႔ Barrera က ယံုၾကည္လာတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ ေရေမ်ာဥယ်ာဥ္ေပၚမွာ အရုပ္ကို ခ်ိတ္ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။


ေနာက္ပိုင္းမွာ ကေလးမေလးဟာ သူ႔ကို လိုက္ေျခာက္ေနတယ္လို႔ပါ ယံုၾကည္လာျပီး အရုပ္ေတြ အမ်ားၾကီးထပ္ေပါင္းကာ ေကာင္မေလးရဲ႕ ဝိညာဥ္ နွစ္သက္ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
Barrera ဟာ တစ္ကိုယ္တည္း ေနတတ္သူျဖစ္ေပမဲ့ ဒီလက္ရာကိုလာၾကည့္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားတဲ့ လူတစ္ခ်ိဳ႕ကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသးတယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။

၂၀၀၁ ခုနွစ္မွာေတာ့ ကေလးမေလး ေရနစ္ေသခဲ့တယ္ေနရာမွာပဲ Barrera ဟာ ေရထဲကို ျပဳတ္က် ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။


Credit: ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
ဖိုးသူေတာ္ Team မွ ဘာသာျပန္သည္။

ေဆးရံုေပၚက ေၾကကြဲစရာ မဂၤလာေဆာင္ပြဲေလးေလာကကမာၻႀကီးက တကယ္ကုိမမွ်တပါဘူးလုိ႔ဆုိၾကပါတယ္။ တခါတေလမွာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြ၊ အလွ တရားေတြအမ်ားႀကီးေပးတတ္သလုိ တခါတေလမွာလည္း နာက်င္မႈ ဒဏ္ရာ၊ ေ၀ဒနာေတြ၊ ငုိေၾကြးရျခင္းေတြအမ်ားႀကီးကုိ ေပးတတ္ပါတယ္။ အၿမဲတမ္းမေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ ၾကသလုိ အၿမဲတမ္းလည္း မငိုေၾကြးရပါဘူး။ အခု ဒီမွာ ဖိ လစ္ပုိင္က ယခုလအေစာ ပုိင္းမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းတဲ့ မဂၤလာ ေဆာင္ေလးတစ္ခုအေၾကာင္း ကုိေျပာခ်င္ပါတယ္။

အသက္  ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိတဲ့ ဖိလစ္ပုိင္သတုိ႔သားေလာင္းက သူရဲ႕ မဂၤလာေဆာင္က်င္း ပၿပီး နာရီအနည္းငယ္မွာပဲ  သူခ်စ္ျမတ္ႏုိးရတဲ့ မိသားစုကုိ ခြဲခြာသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕မဂၤလာေဆာင္ကုိ သတုိ႔သား ေရာ္ဒန္ဂုိးရဲ႕ အသက္ ၃၀ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႕ရက္ ျဖစ္တဲ့ ဇူလိုင္လ ၈ရက္ေန႕မွာ က်င္းပသြားဖုိ႔ရည္ရြယ္ထားေပမဲ့လည္း  သူ႕ရဲ႕ ေရာဂါအ ေျခအေနသည္းလြန္းတဲ့အတြက္ အခုလုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္က်င္းပခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါ တယ္။


အသည္းကင္ဆာေရာဂါ ကၽြမ္းေနတဲ့အဆင့္ကုိခံစားေနရတဲ႔ သတုိ႔သားျဖစ္သူ ေရာ္ ဒန္ဂိုးနဲ႕ သတုိ႕သမီးျဖစ္တဲ့  လီဇယ္ေမတုိ႕က သူတုိ႔ရဲ႕ အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္သမီး တစ္ ေယာက္ရၿပီးထိ တုိင္ေအာင္ပင္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မဂၤလာေဆာင္ခဲ့ရျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ သူတုိ႕ မိသားစုေလးရဲ႕ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပတဲ့ ဒီအခမ္းအနားကုိ သူတက္ေရာက္ကုသေနတဲ့ ေဆးရံုမွာပဲ ပရိတ္သတ္ေတြနဲ႔ အက်င္းရံုးေလးေဆာင္ ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

လီဇယ္က သူမရဲ႕ သတုိ႔သားေလာင္းအတြက္ အလွပဆံုး သတို႔သမီးျဖစ္ေအာင္လုိ႔ အ ျဖဴေရာင္ သတုိ႔သမီး ၀တ္ဆံုေလးကုိ ၀တ္ကာ အဆင္သင့္ျဖစ္လုိ႔ေနပါတယ္။ သမီး က ေလးက လည္း ပန္းႀကဲသူအျဖစ္နဲ႔ပါ။ မိသားစု၀င္ေတြ၊ဖာသာႀကီး နဲ႕  ေဆးရံု၀န္ ထမ္းတခ်ိဳ႕ကလည္း သူတုိ႔ ရဲ႕ မဂၤလာပြဲေလးကုိ ခ်ီးေျမွာက္ေပးဖုိ႔ အသင့္ပါ။ အဲ့ဒီ မဂၤလာပြဲေလးမွာ အေရးပါဆံုးျဖစ္တဲ့ သတုိ႔သားေလာင္းက ေကာက္ရိုးတစ္မွ်င္စာ ဆုတ္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ အားအင္နဲ႕ ခြဲခန္းထဲမွာေသမင္းတမန္နဲ႕ရင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာေပါ့။ သိပ္ကုိေၾကကြဲဖုိ႔ေကာင္းပါတယ္။

ခြဲစိတ္ခန္းထဲက ထြက္လာၿပီးခ်ိန္မွာ အသက္ေမ်ာ့ေမ်ာ့ေလးသာပါလာတဲ့ သတုိ႔သား ေရာ္ဒန္ဂိုးကုိ သတုိ႔သား၀တ္စံု အျဖဴေရာင္ ၀တ္ဆင္ေပးထားၿပီး သူ႕ရဲ႕ ေဆးရုံကု တင္ေပၚကေနၿပီးေတာ့ပဲ သတုိ႔သမီးနဲ႔အတူ က်မ္းသစၥာခံယူတယ္။ လက္စြပ္လဲတယ္။ ႏႈတ္ဆက္အနမ္းခ်ိဳ ခ်ိဳေတြေပးတယ္။ အသားေရာင္ေဖ်ာ့ေတာ့တဲ့ မ်က္ႏွာေပးကေန ပန္းေရာင္သမ္း ေလာက္ထိေအာင္ခ်ိဳၿမိန္တဲ့ အၿပံဳးပန္းေတြကုိ မဂၤလာေဆာင္ပရိတ္ သတ္ႀကီးကုိ ေခၽြေပးသြားခဲ့ပါတယ္။

အေစာပုိင္းကာလကတည္းက ေရာဂါကၽြမ္းေနတာေၾကာင့္ ဆရာ ၀န္ေတြေကာ မိသားစု၀င္ေတြကပါ  သူ လူ႕ေလာကထဲက ထြက္ခြာသြားမယ့္အခ်ိန္ကို သာေစာင့္ ဆုိင္းရမယ္လုိ႔ အသိရွိခဲ့ၾကတာျဖစ္ကာ မဂၤလာေဆာင္ၿပီး သိပ္မၾကာခင္ အခ်ိန္ ကေလးမွာဘဲ သူ႕ရဲ႕ ၀ိဥာဏ္လိပ္ျပာေလးက အားလံုးကုိ ႏႈတ္ဆက္ ထြက္ခြာသြား ခဲ့ပါၿပီ။ အနားမွာရွိတဲ့ သူေတြအဖုိ႔ကလည္း ရင္ထဲကုိ စုိ႕နစ္ေၾကကြဲတာ ကုိခံစားရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနားၿပီးေျမာက္သြားတဲ့အထိ အားတင္းထား ႏုိင္ခဲ့တဲ့ သူ႕ကုိေကာင္းရာ ဘံုဘ၀ကုိေရာက္သြားဖုိ႔အတြက္ အားလံုး ဆုေတာင္း ေပးၾကမွာပါ။

ဒါ့ေၾကာင္မုိ႕လုိ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ေတြနဲ႕ ထံုမႊမ္းျပည့္လၽွံေနတဲ႔ ကၽြန္မတုိ႕ ေလာကႀကီးထဲမွာ က်င္လည္ေနၾကတဲ့ လူသားေတြက ေမြးလာကတည္းက ႀကံဳလာ ဆံုလာခဲ့ရတဲ့ သူေတြအားလံုးအေပၚ အေကာင္းဆံုးေတြကုိပဲ ႀကိဳးစားဖန္တီးေပး သြားၾကဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။  ကုိယ့္ အသက္၀ိဥာဏ္ မလြင့္ပါးမီမွာ ကုိယ့္ ဘ၀တေလွ်ာက္ လံုးေကာင္းတာေတြကုိပဲလုပ္သြားေပးဖုိ႔နဲ႕ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ခ်စ္ခင္ရတဲ့ သူေတြ အ တြက္လည္း ကုိယ္ဆုိတဲ့ ရပ္တည္မႈတစ္ခုက သူတုိ႕ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာထင္က်န္အမွတ္ရ ေနမယ္ဆုိရင္ေလ………………………….။

Credit: ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
ဖိုးသူေတာ္ Team မွ ဘာသာျပန္သည္။

ဒူဘိုင္းတြင္ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္ သမီးအား ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ေရာင္းစားခဲ့ေသာ မိဘႏွစ္ပါးအား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္

မိဘအရင္းျဖစ္လ်က္ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္ ၎တို႔သမီးငယ္၏ ကာမကို ရယူရန္ DH 16000
 ေပးကား ကမ္းလွမ္းလာသည့္ စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးထံသို႔ သမီးငယ္အား အဓမၼထိုးအပ္
ကာ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ေရာင္းစားခဲ့သည့္ ထိုမိဘႏွစ္ဦးလံုးကို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္သည္။ (DH ~ UAE ေငြေၾကး၏ အတိုေကာက္ အမည္။ 1 DH လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 0.27 ႏွင့္ ညီမွ်သည္။)

ဒူဘိုင္းတရားရံုးမွ အသက္ ၃၈ ႏွစ္ အရြယ္ ပါကစၥတန္လူမ်ိဳး ဖခင္ K.A. အား ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ ႏွင့္ ၎၏ ၃၅ ႏွစ္ အရြယ္ ဇနီး S.K. ကို ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ အသီးသီး ခ်မွတ္လိုက္သည္။ ၎တို႔သည္ ၎တို႔၏ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ သမီးငယ္ကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ ႏွင့္ သမီးငယ္အား သူစိမ္းေယာက်္ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳရန္ အဓမၼတြန္းအားေပးမႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။

၁၆ ႏွစ္ အရြယ္ မိန္းကေလးမွ တရားရံုးေတာ္၌ မိဘမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ေသာအခါ ေအာ္ဟစ္ငိုေၾကြးခဲ့ၿပီး ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ဆိုကာ မိဘႏွစ္ပါးမွ သူမ၏ ခႏၶာကိုယ္ကို DH 16000 ႏွင့္ ေရာင္းစားခဲ့ပံုမ်ားကို အစစ္ခံထြက္ဆိုခဲ့သည္။

"အေဖက ကြ်န္မရဲ့ အပ်ိဳစင္ဘဝကို ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္... ကြ်န္မတို႔ မိသားစု ဆင္းရဲတြင္းကလြတ္ေအာင္ ကြ်န္မက ကူညီေစခ်င္တယ္ တဲ့... ကြ်န္မမလုပ္ခ်င္ေပမယ့္ အေဖ ႏွင့္ အေမက ျပည့္တန္ဆာအလုပ္ကို ဇြတ္တင္း တြန္းအားေပး လုပ္ခိုင္းခဲ့ပါတယ္.." ဟု ပါကစၥတန္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမွ ေျပာၾကားသည္။

ဥပေဒအရာရွိမ်ားက K.A. ႏွင့္ S.K. တို႔သည္ ၎တို႔၏ မိဘဘဝကို တစ္လြဲအသံုးခ်၍ လူကုန္ကူးမႈ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ၎တို႔၏ သမီးကို အလိုမတူပါပဲလ်က္ အဓမၼ လိင္လုပ္ငန္းအတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

တရားရံုးေတာ္မွ မိခင္ျဖစ္သူကို ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မႈျဖင့္လည္း ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ ထပ္မံခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ဇြန္ ၂၆၊ ၾကာသပေတးေန႔က တရားစီရင္ခ်က္မ်ားတြင္ တရားသူႀကီးမွ ပါကစၥတန္လူမ်ိဳးႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ အသက္ ၄၀ ႏွစ္ အရြယ္ A.H. ႏွင့္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္ အရြယ္ M.S. တို႔ကို အယ္လ္မန္ခိုရပ္ကြက္ ေျမညီတိုက္ခန္း၌ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ စီ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

၎တို႔မွ ျပည့္တန္ဆာေျမာက္မ်ားစြာထံမွ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ ေခါင္းပံုျဖတ္ရယူခဲ့သည့္အျပင္ ၎တို႔၏ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ဇိမ္မယ္မ်ား၏ ကိုယ္လံုးတီးပံုမ်ား၊ ညစ္ညမ္းပံုမ်ားကို အင္တာနက္ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား၌ တင္ရွိခဲ့သျဖင့္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလး ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈုျပဳခဲ့ေသာ ပါကစၥတန္စီးပြားေရးသမား M.Y. သည္လည္း ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ က်ခံခဲ့ရသည္။

မိန္းကေလးမွ တရားရံုးေတာ္သို႔ ဤသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ကြ်န္မတို႔က ဆင္းရဲပါတယ္... အေဖက ကြ်န္မကို ဒူဘိုင္းကို လိုက္လာဖို႔ ဇြတ္အတင္း ေခၚခဲ့တာ... အေဖက ေျပာတယ္... ကြ်န္မသာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ရင္ ကြ်န္မတို႔ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ခ်မ္းသာလာမယ္ တဲ့... ကြ်န္မက မလုပ္ဘူးလဲ ျငင္းလိုက္ေရာ အေဖက စိတ္ဆိုးတယ္ေလ... ဒါေပမယ့္လည္း ဖိအားေတြက အရမ္းမ်ား၊ တြန္းအားေတြက ေပးလြန္း ဆိုေတာ့... ေနာက္ဆံုး ကြ်န္မလည္း မတတ္သာပဲ လက္ခံခဲ့ရပါတယ္..."

"မိန္းကေလးရဲ့ ပထမဆံုး ဆက္ဆံခဲ့ရတဲ့ ေဖာက္သည္က ဘယ္သူပါလဲ? အဲဒီ ေဖာက္သည္က မိန္းကေလးသည္ ဥပေဒအရ အရြယ္မေရာက္ေသးဘူး ဆိုတာက သိပါသလား?" ဟု တရားသူႀကီးမွ မိန္းကေလးကို ေမးျမန္းသည္။

M.Y. အား လက္ညိွဴးထိုး၍ မိန္းကေလးမွ ဤသို႔ ေျဖၾကားသည္။ "ဒီလူႀကီးပါပဲရွင္... ကြ်န္မမိဘေတြက ကြ်န္မကိုေခၚၿပီး M.Y. ရွိတဲ့ ဟိုတယ္အခန္းထဲကို ပို႔ထားခဲ့တယ္... သူက ကြ်န္မကို အဝတ္အစားေတြ ခြ်တ္ဖို႔ ေျပာတယ္... ဒါေပမယ့္လို႔ ကြ်န္မစိတ္ေတြ ရႈပ္ေထြးၿပီး ငိုမိတယ္... ကြ်န္မကို ဒီလိုမလုပ္ဖို႔ သူ႔ကို ကြ်န္မ ေတာင္းပန္ပါတယ္... သူက ကြ်န္မကို ၿခိမ္းေျခာက္တယ္ ရွင့္... သူခိုင္းတဲ့အတိုင္း လုပ္မေပးရင္ သူေပးထားတဲ့ DH 16000 ကို အေဖ့ဆီက ျပန္ေတာင္းမယ္ တဲ့... ကြ်န္မလည္း ငိုလ်က္က ေငြေတာ့ျပန္မယူဖို႔ ေတာင္းပန္မိပါတယ္... ကြ်န္မအဝတ္အစားေတြ တစ္ပိုင္းတစ္စ ခြ်တ္ေပးလိုက္ပါတယ္... သူက အတင္းအက်ပ္လုပ္လာေတာ့ ကြ်န္မ အေဖ့ဆီကို ဖုန္းေခၚခြင့္ သူ႔ဆီကို ခြင့္ေတာင္းတယ္... ကြ်န္မ အေဖ့ဆီကို အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပေတာ့ အေဖက နင္ M.Y. ကို စိတ္မပ်က္ေစနဲ႔ တဲ့... ဟုတ္ကဲ့... M.Y. က ကြ်န္မ အရြယ္မေရာက္ေသးဘူးဆိုတာ သိပါတယ္... ၿပီးေတာ့ သူ ဒီလို DH 16000 ကို ေပးထားတယ္ဆိုတာ ဒီ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ေပးထားတယ္ ဆိုတာကိုလည္း ကြ်န္မကို ေျပာျပပါတယ္..."

"A.H. ႏွင့္ M.S. တို႔က မိုဘိုင္းဖုန္းေတြသံုးၿပီး ကြ်န္မရဲ့ ပံုေတြ ႏွင့္ မေပၚ့တေပၚဝတ္ထားတဲ့ တျခားအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ့ ပံုေတြကို ရိုက္ယူ၊ အင္တာနက္ေပၚတင္ၿပီး ေဖာက္သည္ေတြကို ဆြဲေဆာင္ပါတယ္..." ဟု မိန္းကေလးမွ တရားသူႀကီးအား ရွင္းျပခဲ့သည္။

ဥပေဒအရာရွိ၏ မွတ္တမ္း၌ ရဲသတင္းေပးတစ္ေယာက္မွ ေဖာက္သည္တစ္ေယာက္ အသြင္ယူ လႈပ္ရွားကာ အမႈကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိန္းကေလး၏ မိဘႏွစ္ပါးကို ပူးေပါင္းစံုစမ္းေရးအဖြဲ႔မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး က်န္တရားခံမ်ားကို အခ်ဳပ္ခ်ထားသည္ဟု ပါရွိသည္။
ဇြန္ ၂၆၊ ၾကာသပေတးေန႔က ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ယင္းစီရင္ခ်က္မ်ားအား ၁၅ ရက္အတြင္း အယူခံပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။


Credit : shwemyanmarmediagroup

ရခိုင္စာသင္ၾကားေရး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ဂြျမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖတ္ေတာက္ခံရဟုဆို


ရခိုင္ျပည္နယ္ ဂြျမိဳ႕နယ္တြင္ ရခိုင္စာေပ သင္ၾကားေရး အတြက္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသုိ႕ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ကို သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးရံုးက ျဖတ္ေတာက္ေနသည္ဟု အမည္မေဖၚလိုသူ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာၾကီး တစ္ဦးက နိရဥၥရာသို႕ ေျပာၾကားသည္။

“ ဒီေန႕ဘဲ ရခိုင္စာ သင္ၾကားေရး အတြက္ တစ္လကို သံုးေသာင္းႏုန္းနဲ႕(၃) လအတြက္ က်ပ္ေငြ ၉၀၀၀၀ စီ ေက်ာင္းဆရာ တစ္ဦးစီကို ထုတ္ေပးပါတယ္။ အဲသလို ထုတ္ေပးတဲ့ ေနရာမွာ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ကို ျမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးရံုးက ျဖတ္ယူထားပါတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။

၎ေငြမ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာ (၃) လအတြက္ ထုတ္ေပးေသာ ေငြျဖစ္သည္ဟု သူက ဆိုသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဂြျမိဳ႕နယ္က ရခိုင္စာသင္ၾကားေပးဖို႕ ကတိျပဳထားတဲ့ ဆရာ- ဆရာမ ၁၂၀ ဦးကို သံုးလစာထုတ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလအတြက္ေတာ့ မပါဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းပိတ္တဲ့ (၃) လ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

နိရဥၥရာမွ ဂြ ျမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးရံုးသို႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ျမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးက ယခုလို ေျပာၾကားသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မၾကားေသးဘူး။ ေငြထုတ္ေပးဖို႕ ေျပာထားတဲ့ ရံုးက စာေရး ႏွစ္ဦးကို ေမးၾကည့္ပါမယ္။ စစ္ေတြက ေငြလႊဲတဲ့အခါ ကုန္က်တာေလးေတြေတာ့ နည္းနည္းရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေလာက္ေတာ့ မမ်ားႏိုင္ပါဘူး” ဟု ဆိုသည္။

၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေျပေျပလည္လည္ ေျဖရွင္းေပးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ေႏြရာသီ (၃) လတြင္ ဂြျမိဳ႕နယ္တြင္ ဆရာ- ဆရာမမ်ား အေနျဖင့္ ရခိုင္စာကို သင္ၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္က ရခိုင္စာသင္ၾကားေရးအတြက္ဟု ဆိုကာ သံုးလအတြက္ က်ပ္ေငြ (၉၀၀၀၀) က်စီကုိ ဆရာ ဆရာမ တစ္ဦးစီသုိ႕ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အလားတူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ရခိုင္စာေပ သင္ၾကားေရးအတြက္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသို႕ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ျဖတ္ေတာက္ခံရမူမ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္ နိရဥၥရာသိုု႕ ဆရာမ်ားက သတင္းပို႕ တိုင္ၾကားခဲ့ဖူးသည္။

(နိရဥၥရာ- ၂၉ ဇြန္လ ၂၀၁၄)

ခႏၶာကိုယ္ႏွစ္ခု ခြဲစိပ္ၿပီး သည့္ ကေလးငယ္ ႏွလုံး အေျမႇးပါး ေပါက္ ေရာဂါ ဆက္လက္ ခြဲစိပ္ရဖြယ္ရွိ ရင္ညြန႔္မွေျခလက္တစုံ အပိုထြက္လာသည့္ သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း သီေပါၿမိဳ႕နယ္မွ ကေလး ေလး မွာ ခြဲစိပ္ကုသမွု ခံယူၿပီး စီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆုတ္ခၽြဲကပ္သည့္ ေရာဂါႏွင့္ ႏွလုံး အေျမႇးပါး ေပါက္ ေနသည့္ ေရာဂါကိုပါ ကုသမွု ဆက္လက္ခံ ယူရန္ ဆရာဝန္က ေျပာဆို လိုက္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

“အခု အဆုတ္ကို တရက္ ၂ ႀကိမ္ ဆရာဝန္ေတြက လာေဆးေပးတယ္။ အဆုတ္မွာ ခၽြဲကပ္ေနတယ္။ ဒါေတာ့စိတ္မပူရဘူး။ မွန္မွန္ေဆးေပးရင္မၾကာခင္ ေပ်ာက္နိုင္တယ္ လို႔ေျပာတယ္။ စိတ္ပူရတာက ႏွလုံးအေျမႇးပါးေပါက္တဲ့ေရာဂါေပါ့။ အဲတာကို အဆုတ္သန႔္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ခြဲစိပ္ဒဏ္ရာေတြ ေပ်ာက္ ကင္း ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွဘဲ ဆက္ကုမယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဆိုေတာ့ ခ်င္းမိုင္ေဆး႐ုံမွာ ထပ္ၾကာဦးမယ္ထင္ တာဘဲ။” ဟု ဖခင္ျဖစ္သူ စိုင္းလွျမင့္က ေျပာသည္။

အသက္ ၆ လ အရြယ္ အဆိုပါကေလးမွာ လက္ရွိ က်န္းမာေရးအေျခအေနေကာင္းမြန္ ေနေၾကာင္း၊ တာဝန္က်ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၏ ေစာင့္ေရွာက္မွုေအာက္တြင္ အနီးကပ္ျပဳစုမွုခံ ယူရေၾကာင္း၊ ႏွလုံးအေျမႇးပါးေရာဂါေၾကာင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူးျဖင့္ အသက္ကူရွူေပးေနရေသး ေသာ္လည္း စိတ္ပူဖြယ္ရာမရွိေၾကာင္း တာဝန္က် သူနာျပဳဆရာမႀကီးက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ကို ထိုင္းနိုင္ငံမွာ ေဆးကုခြင့္ရေအာင္ အႀကံဉာဏ္ေရာ လူအားေရာ ေငြအားေရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ သၽွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ SSPP/SSA ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံမွာ သူမ်ားစကားနားမလည္တဲ့က်ေနာ္တို႔ကိုအဆင္ေျပေအာင္ အစစအရာရာ ကူညီေပးတဲ့ သၽွမ္းအမ်ိဳးသမီး SWAN ကိုလည္း က်ေနာ္အထူးဘဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ခြဲစိပ္ကုသမွုစရိတ္အားလုံးကို တာဝန္ယူေပးတဲ့ မဟာရတ္နခြန္းခ်င္းမိုင္ ေဆး႐ုံႀကီးကို အထူးဘဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ ဘာမွ စိတ္မပူရပါဘူးလို႔ ရြာမွာက်န္ခဲ့တဲ့သူကို စကားပါးခ်င္ပါတယ္” ဟု ကေလး၏ဖခင္ က သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္အား ေျပာျပသည္။

ဦးေခါင္းတလုံးတည္းပါၿပီး ပင္မခႏၶာကိုယ္၏ ရင္ညြန႔္မွ ေျခလက္တစုံပိုပါသည့္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္မွ ကေလးငယ္ ကို ဂၽြန္လေနာက္ဆုံးပတ္ အဂၤါေန႔တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ မဟာရတ္နခြန္းခ်င္းမိုင္ (ဆြန္ေဒါက္)ေဆး႐ုံက ေအာင္ျမင္စြာခြဲထုတ္ေပးနိုင္ခဲ့သည္။

သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္

ISIS က အစၥလာမၼစ္ နိုင္ငံ ေျကညာ


Abu Bakr al - Baghdadi ကို ေခါင္းေဆာင္တင္ အီရတ္နဲ့ ဆီးရီးယားက ISIS လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့ သိမ္းပိုက္ ထားတဲ့ နယ္ေျမ ေတြကို စုစည္းျပီး အစၥလာမၼစ္ နိုင္ငံ ေျကညာ လိုက္ျပီလို့ ISIS အစၥလာမၼစ္ စစ္ေသြးျကြ အုပ္စုရဲ့ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိုလ္က ဆိုပါတယ္။

အီရတ္နဲ့ ေျမထဲ ပင္လယ္ အေရွ့ျခမ္း အစၥလာမၼစ္ နိုင္ငံ အမည္ ကေန 'အစၥလာမၼစ္ နိုင္ငံ' အျဖစ္ အဖြဲ့ နာမည္ကို ေျပာင္းလိုက္ေျကာင္း လဲ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိုလ္က ဆိုပါတယ္။

အဖြဲ့ ေခါင္းေဆာင္ Abu Bakr al - Baghdadi ကို မြတ္ဆလင္ အားလံုးရဲ့ ခါလစ္ ေခါင္းေဆာင္ျကီး အျဖစ္ ခန့္အပ္တယ္ လို့လဲ အင္တာနက္က ေျကညာ ခဲ့ပါတယ္။

တကမၻာ လံုးက မြတ္ဆလင္ ဂိုဏ္းေတြ အားလံုးက ေခါင္းေဆာင္ျကီး ဆီကို သစၥာခံျကဖို့လဲ နွိုးေဆာ္ ခဲ့ပါတယ္။

အီရတ္မွာ ISIS တပ္ေတြ အသာရ ေနခ်ိန္မွာ ခုလို ေျကညာ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစၥလာမ္ တရား ဥပေဒ နဲ့ အညီ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ အုပ္ခ်ုပ္တဲ့ ခါလီဖိတ္ နိုင္ငံ ျပန္တည္ေထာင္ ဖို့ ဆိုတာက ဂ်ီဟတ္ ဘာသာေရး စစ္ဆင္နွြဲသူ ေတြရဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျကီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေျကညာ ခ်က္ဟာ အယ္လ္ခိုင္ဒါ အဖြဲ့ ရဲ့ ဗဟို ခ်ုပ္ကိုင္မႈနဲ့ ပင္လယ္ေကြ့ ေဒသက အာရပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေတြကို တိုက္ရိုက္ စိန္ေခၚ လိုက္တာ ျဖစ္တယ္လို့ ကြ်မ္းက်င္သူ ေတြက သံုးသပ္ ေနျကပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပိုင္း)
မိမိ ရဲ႕ ေသြး အမ်ဳိးအစားကုိ သိရင္ ဒါကုိဖတ္လုိ႔ရျပီ


ေအေသြးပိုင္ရွင္မ်ားအေၾကာင္း

ေသြးအမ်ိဳးအစားကို လိုက္ျပီး လူေတြရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားေတြကို
ခန္႔မွန္းလို႔လည္း ရပါတယ္..ဒီေန႔ေတာ့
ေသြးအုပ္စု ေလးမ်ိဳးထဲက ေအေသြးပိုင္ရွင္မ်ားရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားကို
ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္..
ေအေသြးပိုင္ရွင္မ်ားရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားကေတာ့ ေအာက္ပါအတို္င္းပါ..
ငယ္စဥ္ဘ၀မွာေတာ့ သူတပါးကို
စဥ္းစားေပးတယ္ဆိုတာ သိပ္မရွိခဲ့ဘဲ ကိုယ္အတြက္ကိုသာ စဥ္းစားတတ္ၾကပါသတဲ့… သူတပါးကို
ေနာက္ေျပာင္ရတာကိုလဲ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါသတဲ့… ဒါေပမယ့္ ၾကီးျပင္းလာတာနဲ႔
အမွ် ငယ္စဥ္က
စရိုက္သဘာ၀မ်ားက တျဖည္းျဖည္း ေျပာက္ကြယ္သြားျပီး သူမ်ားတကာေတြ အံ့အားသင့္ေလာက္ေအာင္
ေအးေဆးတည္ျငိမ္တဲ့သူ ျဖစ္လာပါတယ္တဲ့…
အရြယ္ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ ကိုယ္လုပ္ရမည့္
အရာအားလံုးကို တာ၀န္သိစြာ လုပ္ကိုင္တတ္သူမ်ား ျဖစ္လာပါတယ္တဲ့… တခါတေလ ပတ္၀န္းက်င္
အေျခအေန မေကာင္းတဲ့ အခါမွာ စိတ္ေလလြင့္တတ္ပါတယ္တဲ့… အသစ္အဆန္းေတြကို
စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္တာထက္ က်င့္သားရေနတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း
က်င္လည္ရတာကို
ႏွစ္သက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္… အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ျပီဆိုရင္လည္း
အလ်င္လိုတာမ်ိဳး မရွိဘဲ အဆင့္လိုက္
အဆင့္လိုက္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျဖရွင္းတတ္တဲ့ စတိုင္လ္ ပါ… သပ္သပ္ရပ္ရပ္
ေစ့ေစ့စပ္စပ္နဲ႔
အလုပ္တစ္ခုကို ျပီးဆံုးေအာင္ လုပ္တတ္သူမ်ားပါ… ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း
လုပ္ေနၾက အလုပ္ေတြကိုပဲ
လုပ္ေနတတ္လို႔ အသစ္အဆန္းကို မရွိဘူးလို႔ အေျပာခံရတာကိုလည္း
ခံရတတ္ပါတယ္… ဒါ့အျပင္ ဘယ္လို
အေျခအေနမ်ိဳး မဆို ၾကိဳက္တယ္ မၾကိဳက္ဘူးဆိုတဲ့ အေတြးဟာ ျပတ္သားလြန္းတာေၾကာင့္
မာဆတ္ဆတ္ႏိုင္တယ္… ဘုၾကတယ္ ဆိုျပီး အေျပာခံရတာမ်ိဳးလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္…
ေအေသြးပိုင္ရွင္မ်ားရဲ႕ သူမ်ားနဲ႔ မတူ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ တေန႔တာအတြင္း
ေပၚေပါက္ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အလုပ္
မွန္သမွ်ကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္တတ္ေပမယ့္ စိတ္ရႈတ္လြယ္တဲ့
လူမ်ိဳးေတြပါတဲ့… ကိုယ္နဲ႔ ဆက္ဆံေနတဲ့
လူေတြကို ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ဆက္ဆံတတ္ျပီး သူတပါကို
ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးခ်င္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္…
တခါတေလမွာေတာ့ သူမ်ားကို မယံုမၾကည္ ျဖစ္တတ္လို႔ ကိုယ့္အေၾကာင္းေတြကို ဘယ္သူ႔ကိုမွ
မေျပာဘဲလည္း ေနတတ္ပါသတဲ့… ဒီလို မယံုၾကည္တတ္တဲ့ သေဘာထားေၾကာင့္ လူေတြနဲ႔
ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ ကန္႔လန္႔ကာ တစ္ခ်ပ္ခ်ထားျပီး ဆက္ဆံတတ္ၾကပါတယ္တဲ့… ဒီသဘာ၀ေလးကေတာ့
သူတို႔ရဲ႕ မေကာင္းတဲ့ အက်င့္ေလး တစ္ခုပါတဲ့… ဘ၀ရဲ႕ အႏွစ္သာရကို
တစ္ေနရာမွာဘဲ မရွာဘဲ
အားလပ္ရက္ကိုလည္း ခံုမင္တတ္ပါတယ္တဲ့… အားလပ္တဲ့ အခါမွာ ေလွ်ာက္လည္ရတာကိုလည္း
ႏွစ္သက္သလို ေလွ်ာက္လည္လို႔ ကုန္က်တဲ့ စရိတ္ကိုလည္း မႏွေမ်ာပါဘူးတဲ့…
တစ္ေယာက္တည္း သီးသန္႔
ကမာၻေလးကို တည္ေဆာက္ခ်င္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္… အထက္လူၾကီးရဲ႕
အဆူခံရတာမ်ိဳးကို ခံျပီးျပီဆိုရင္
ေမ့လို႔ မရဘဲ စိတ္ထဲမွာ သိမ္းထားတတ္တာေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားရွိေနတတ္ပါတယ္…
ေဒါသထြက္တဲ့အခါမွာလည္း ေဒါသကို ေဖာ္ျပေလ့မရွိတာေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ
ပိုမ်ားတာ ျဖစ္ပါတယ္…
စိတ္ဖိစီးမႈေတြမ်ားေနတာေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္က်ေနရတဲ့ ေနရက္ေတြလည္း
ရွိတတ္ပါတယ္တဲ့… ဒါေၾကာင့္မို႔
စိတ္ထဲက မေၾကနပ္ခ်က္ေလးေတြကို တခါတေလ ေဖာ္ျပဘို႔ လိုပါတယ္..

ေအေသြးပိုင္ရွင္ ႏွင့္လုိက္ဖက္မည့္သူ .

.အရင့္အရင္ အပတ္ေတြက ေသြးအုပ္စုမ်ား အေၾကာင္း ေဖာ္ျပျပီးခဲ့လို႕ ဒီကေန႕ေတာ့
ဘယ္ေသြးအမ်ိဳးအစားဟာ ဘယ္ေသြးအမ်ိဳးအစားနဲ႕ လိုက္ဖက္ညီသလဲဆိုတာကို ဆက္လက္
ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ ေအေသြးအတြက္ ေပါ့ေနာ္။

ေအ-ေအ (၇၀%)

ေအေသြးေယာကၤ်ားနဲ႕ ေအေသြးမိန္းမရဲ႕ လိုက္ဖက္ညီ သေဘာေတြ႕ႏိုင္တဲ့
ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ၇၀%
ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုး စေတြ႕တဲ့ အခါမွာေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ သေဘာ မေတြ႕မႈေလးေတြ
ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ နားလည္မႈ
ရသြားျပီဆိုရင္ေတာ့ ခြဲထားလို႕ကို
မရေလာက္ေအာင္ ရင္းႏွီးသြားတတ္ပါတယ္။ အၾကိဳက္ကလည္း တူသလို သူမ်ားေတြအျမင္မွာလည္း
အဆင္ေျပတဲ့ အတြဲလို႕ ျမင္ေစပါတယ္။ အကယ္၍ ခ်စ္ခင္စံုမက္လို႕ လက္ထပ္ခ်င္တာကို မိဘေတြက
သေဘာမတူတာမ်ိဳး ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေတာထဲ ေတာင္ထဲက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသြားျပီး
ႏွစ္ေယာက္ထဲ
လက္ထပ္ရဲတဲ့ စိတ္ဓါတ္လည္း ရွိၾကပါတယ္။ ေအေသြးအခ်င္းခ်င္းရဲ႕
ေတြ႕ဆံုျခင္းကေတာ့ စိတ္အခ်ရဆံုးနဲ႕
ႏွစ္ဦးျခားမွာ ရွိတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုလည္း ၾကာရွည္ ထိမ္းထားႏိုင္ပါတယ္။
တစ္ခုပဲ သတိထားစရာ
လိုပါတယ္။ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အေၾကာင္းကို တစ္ေယာက္က စပ္စုလြန္းလို႕ မေၾကနပ္မႈေလးေတြ
ျဖစ္ႏိုင္လို႕ပါပဲ။ ေအးေသြးပိုင္ရွင္ မိန္းကေလးေတြကေတာ့ တစ္ခါ
ခ်စ္ျပီဆိုရင္ ဘယ္ေတာ့မွ
မေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ စတိုင္လ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေအေသြးပိုင္ရွင္
အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္မိျပီဆိုရင္ေတာ့
သန္႕ရွင္းျဖဴစင္တဲ့ အခ်စ္ကို ရမွာ အေသခ်ာပါဘဲ။

ေအ-ဘီ (၂၅%)

ေအးေသြးနဲ႕ ဘီေသြးေတြ႕ျပီဆိုရင္ေတာ့ တစ္ဘက္သတ္ အခ်စ္က ပိုမ်ားပါတယ္။ အကယ္၍ ေအေသြး
ေယာကၤ်ားက ဘီေသြးမိန္းမကို ဇနီးအေနရဲ႕ ရထားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီ့ ေယာကၤ်ားဟာ အျမဲတမ္း
စိတ္အပူအပင္မရွိဘဲ ေနထိုင္သြားလို႕ ရပါတယ္။ အကယ္၍ ေယာကၤ်ားက
ဘီေသြးဆိုရင္ေတာ့ ဇနီးသည္ကို
ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႕ ဆက္ဆံတတ္ျပီး အားလံုးကို
နားလည္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေအေသြး
ေယာကၤ်ားမ်ားကို ၾကည့္ရင္ အျမဲတမ္းလိုလို ေတြ႕ႏိုင္တဲ့ ေအးစက္တည္ျငိမ္မႈ
အေတြးနက္နဲတဲ့ ပံုစံေတြက
အျမဲတမ္း ပ်ာယာခတ္ေနတတ္တဲ့ ဘီေသြး မိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ စိတ္ကို
ညႈိ႕ယူႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
လုိက္ဖက္ညီမႈကေတာ့ ၂၅%ပဲ ရွိပါတယ္။

ေအ-အို (၉၀%)

အိုေသြးပိုင္ရွင္မိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ ပြင့္လင္းတဲ့ အက်င့္နဲ႕
ေအေသြးပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသားမ်ားရဲ႕ ေစ့စပ္ေသခ်ာတဲ့
အက်င့္ကို ေပါင္းစပ္လိုက္ရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို လိုက္ဖက္ညီတဲ့ အတြဲေလး
ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
တခါတေလမွာေတာ့ အိုေသြးမ်ားရင့္ ပြင့္လင္းမႈ၊ တက္ၾကြမႈေတြက ေအေသြးမ်ားရဲ႕ အေရာင္ကို
ဖံုးသြားတတ္တဲ့ အခါလည္း ရွိပါတယ္။ ေအေသြးမ်ား ပိုျပီး
သေဘာထားၾကီးဘို႕ေတာ့ လိုပါတယ္။
တခါတေလမွာ ေအေသြးပိုင္ရွင္မ်ားက အိုေသြးပိုင္ရွင္ လက္တြဲေဖာ္ကို အရမ္း
သြက္လက္လြန္းတယ္လို႕
ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ေယာက္လံုး ေအးစက္ေနတာထက္စာရင္ ဒီလို အတြဲေလးက ပိုျပီး
သင့္ေတာ္ပါတယ္တဲ့။

ေအ-ေအဘီ (၅၀%)

အျမဲတမ္း အံ့ၾသစရာေတြနဲ႕ ထူးဆန္းစရာေတြနဲ႕ ျပည့္ေနတတ္တဲ့
ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မိန္းကေလးေတြက
ေအေသြးပိုင္ရွင္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားရဲ႕ စိတ္ကို ပိုျပီးလြယ္လြယ္နဲ႕
ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္ မိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ အျမင္မွာ ေအေသြး
ေယာကၤ်ားေလးမ်ားဟာ
ယံုၾကည္စရာေကာင္းျပီး သေဘာေကာင္းတယ္လို႕ ျမင္ေနလို႕ပါပဲ။ ေအဘီေသြးရဲ႕
ထူးျခား ဆန္းၾကယ္မႈကို
ေအေသြးပိုင္ရွင္မ်ားက နားလည္ လက္ခံႏိုင္တာေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးမႈ
ပိုမ်ားတတ္ပါတယ္။
တခါတေလမွာေတာ့ မီးနဲ႕ တူတဲ့ အခ်စ္နဲ႕ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္
မိန္းကေလးမ်ားက
ေအးေဆးျပီး ပံုမွန္ေနတတ္တဲ့ ေယာကၤ်ားမ်ားထက္ ေခတ္ဆန္ျပီး သတ္သတ္ရပ္ရပ္
ထက္ထက္မ်က္မ်က္
ရွိတဲ့ ေယာကၤ်ားမ်ိဳးကို ပိုျပီး ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕လည္း
ဒီလို အခ်က္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့
ေအေသြးပိုင္ရွင္မ်ားနဲ႕ ပိုျပီး ရင္းႏွီးႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကမ်ားတာပါတဲ့။
ဒါေပမယ့္လည္း လိုက္ဖက္မႈ
ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ၅၀%ပါ။

ဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားအေၾကာင္း

ဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားကေတာ့ အရမ္းငယ္စဥ္မွာေတာ့ သြက္လက္ဖ်က္လတ္ျပီး တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔
လႈပ္ရႈားတတ္ေပမယ့္ ေက်ာင္းစတတ္တဲ့ အရြယ္ေလာက္ကစျပီး ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြနဲ႔
လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ မေနတတ္ဘဲ ေလလြင့္ေနတတ္ျပန္ပါသတဲ့… ဒါေပမယ့္
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္မႈရွိျပီ ဆိုရင္ေတာ့ အားလံုးထက္ ပိုျပီး
ၾကိဳးၾကိဳးစားစားေနတတ္ၾကတဲ့ သူမ်ားျဖစ္လို႔
ရံႈးနိမ့္မႈကို မေၾကာက္ဘဲ မျပတ္ေသာ ဇြဲလံု႔လနဲ႔သာ ဆက္လက္ျပီး
ၾကိဳးစားပါ… ကိုယ္သေဘာက်တဲ့
အလုပ္တစ္ခုတည္းမွာဘဲ အာရံုအားလံုးကို ႏွစ္ျမဳပ္ထားတတ္တဲ့ စတိုင္လ္
ျဖစ္ပါတယ္… ဒါေပမယ့္
ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနက မေပးခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ သိပ္မၾကိဳးစားတတ္ၾကပါဘူးတဲ့…
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့
ဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့
ပံုစံအတိုင္း ဆက္ဆံရတာမ်ိဳးကို မႏွစ္သက္ၾကပါဘူး… ကိုယ္နဲ႔ သိပ္
မခင္လွတဲ့ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ အတူရွိတဲ့
အခ်ိန္မွာေတာ့ ဟန္မပ်က္ အလိုက္တသင့္ ေနတတ္ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္…
မ်က္ႏွာခြဲျခားတတ္ျပီးေတာ့ တျခားသူေတြရဲ႕ ေရွ႕မွာ လူတတ္လုပ္ရတာမ်ိဳးကိုလည္း
မႏွစ္သက္တတ္ၾကပါဘူး… ဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားဟာ ပံုစံခြက္ထဲမွာ
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရတာမ်ိဳးကို မုန္းျပီး
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာလႈပ္ရွားရတာကို ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္တဲ့… ဒါေပမယ့္ သတိျပဳစရာ
တစ္ခုကေတာ့ လြတ္လပ္မႈကိုဘဲ အစဥ္ ေတာင့္တေနျခင္းေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြကို
ဒုကၡေပးတတ္တယ္ဆိုတာကိုပါဘဲ…

ဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားရဲ႕ သူမ်ားနဲ႔မတူ တမူထူးျခားေနတာကေတာ့ လြတ္လပ္စြာ
ေတြးေခၚတတ္တဲ့အျပင္
သူတပါးကို မွီခိုအားကိုေနရတာမ်ိဳးကို မႏွစ္သက္ၾကပါဘူး…
ကိုယ္အားကိုကိုးျပီး အလုပ္အားလံုးကို
ေဆာင္ရြက္ခ်င္ၾကပါတယ္… အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ေနစဥ္မွာေတာင္
တျခားအလုပ္တစ္ခုကို တျပိဳင္တည္း
ေဆာင္ရြက္တတ္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္… စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို သိပ္
ဂရုမစိုက္တတ္လို႔ ကိုယ့္ထက္
အငယ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈကို ခံရတတ္ေပမယ့္ လူၾကီးေတြဆီကေတာ့ ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းတာကို
ခံရတတ္ပါတယ္… တခါ ေဒါသထြက္ျပီဆိုရင္လည္း အျဖဴအမည္း
မခြဲျခားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပါဘဲတဲ့…
ေဒါသေျပတဲ့ အခါမွ အေျခအေနေတြကို ျပန္ရွင္းျပျပီး နားလည္မႈကို ယူတတ္ၾကတဲ့
စတိုင္လ္မ်ိဳးပါတဲ့…
အမွားတစ္ခုကို လုပ္မိတယ္ ဆိုရင္လည္း ကိုယ္လုပ္တဲ့ အမွားအတြက္
ေတာင္းပန္ဘို႔ ၀န္မေလးသူမ်ားလည္း
ျဖစ္ပါတယ္… တနည္းအားျဖင့္ အတြင္းစိတ္ထား ပြင့္လင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကလို႔
အထင္အလြဲခံရတာတို႔ ရန္ညိွးတို႔
မရွိတဲ့ ေသြးပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ဘီေသြးပိုင္ရွင္နဲ႔ လုိက္ဖက္မယ့္သူ

ဘီ-ေအ (၂၀%)
ရွက္တတ္တဲ့ မိန္းကေလးမ်ိဳးေတြကို ဘီေသြးေယာကၤ်ားေလးမ်ားက ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္တဲ့။ ဘီေသြး
ေယာကၤ်ားေလးမ်ားရဲ႕ သြက္လက္ဖ်တ္လတ္မႈနဲ႕ ေအေသြးမိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ ႏူးညံ့မႈကို
ေပါင္းစပ္လိုက္ရင္ေတာ့ အေရာင္လင္းလက္တဲ့ ခ်စ္သူေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ေယာက္တည္း
ရွိေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပိုျပီး ရင္းႏွီးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လိုက္ဖက္မႈကေတာ့ ၂၀%ပါ။

ဘီ-ဘီ (၆၅%)
ဘီေသြးေယာကၤ်ားေလးနဲ႕ ဘီေသြးမိန္းကေလး ေတြ႕ၾကျပီ ဆိုရင္ေတာ့ အခ်င္းခ်င္း
နားလည္မႈရွိျပီး
လိုက္ဖက္ပါတယ္တဲ့။ ဒီစံုတြဲကေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့
သူငယ္ခ်င္းအေနနဲ႕ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
လိုက္ဖက္ညီတဲ့ စံုတြဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခ်စ္သူအခ်င္းခ်င္း
မေျပာေလာက္ဘူးလို႕ ထင္ႏိုင္တဲ့
စကားၾကမ္းၾကမ္းေတြကို ေျပာေနတတ္တဲ့ စံုတြဲေတြကို ေတြ႕ရင္ ဘီေသြးစံုတြဲ
ျဖစ္တာက မ်ားပါတယ္တဲ့။
ေဘးမွာရွိေနတဲ့ လူေတြက ဒီစံုတြဲကို ၾကည့္ျပီး ရန္ျဖစ္ေတာ့မယ္လို႕
စိုးရိမ္ရေလာက္တဲ့ အထိပါပဲ။
ဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားက လြတ္လပ္မႈကို ႏွစ္သက္ျပီး ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာကို
လုပ္ေနတတ္တဲ့ အတြက္ ဒီအတြဲ
အဆင္ေျပဘို႕ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္။ ရန္ျဖစ္ရင္းနဲ႕ သံေယာစဥ္
ျဖစ္သြားႏိုင္သလို အခ်င္းခ်င္း
စိတ္ဆင္းရဲမႈေတြ ေပးျပီး ျပီးသြားတတ္တဲ့ အခါေတြလည္း ရွိပါတယ္တဲ့။

ဘီ-အို (၈၀%)

တခါတေလေတာ့ ျပႆနာ အၾကီးၾကီး ျဖစ္တတ္တဲ့ အတြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာ ေျဖရွင္းမႈလည္း
သိပ္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘီေသြးေယာကၤ်ားေလးမ်ားရဲ႕ တက္ၾကြမႈနဲ႕
အိုေသြးမိန္းကေလးမ်ားရဲ႕
လႈပ္ရွားမႈကို ေပါင္းစပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့
အခ်ိန္ေလးေတြကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အျမဲတမ္း တစ္ခုခုကို စိတ္ပူေနရတတ္ပါတယ္။ ဒီစံုတြဲရဲ႕
တူညီခ်က္ကေတာ့ အျမဲတမ္း
ပြဲလမ္းသဘင္ကို သြားဘို႕ စိတ္လႈပ္ရွားေနသလိုမ်ိဳး အျမဲတမ္း
စိတ္လႈပ္ရွားေနတယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္
ဒီစံုတြဲ ေတြ႕ၾကျပီဆိုရင္ေတာ့ ကမၻာေျမၾကီး ေပၚမွာ ရွိတဲ့
ပူပင္ေသာကမွန္သမွ်ကို ေမ့ျပီး
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အေျခအေနကို ဖန္တီးတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ေယာက္ကမ်ား အၾကံတစ္ခုေလာက္
ေပးလိုက္ျပီဆိုရင္ ေနာက္တစ္ေယာက္က လက္၀ါးရိုက္ လက္ခံတတ္တဲ့ အတြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘီ-ေအဘီ (၉၀%)

ဆန္႔က်င္ဘက္ အဆံုးစြန္ ႏွစ္ခု ေတြ႕ၾကတာပါပဲ။ အခ်င္းခ်င္း လံုး၀ကို မတူတဲ့ အတြက္
ပတ္၀န္းက်င္ကလူေတြက အဆင္မေျပေလာက္ဘူးလို႕ ထင္ၾကေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ အရမ္းကို
အဆင္ေျပျပီး အခ်င္းခ်င္း နားလည္တတ္တဲ့ အတြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း
ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့
စြမ္းရည္လည္း ျမင့္မားျပီး သူမ်ားေတြအျမင္မွာ ၾကက္သီးထေလာက္ေအာင္
ကဲၾကသဲၾကတဲ့ အတြဲလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမေအာက္ရထားစီတဲ့အခါမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘတ္စ္ စီးတဲ့အခါမွာပဲ
ျဖစ္ျဖစ္ တပူးကပ္ကပ္နဲ႕ ေနတဲ့
အတြဲေတြက ဒီလို ဘီ-ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဘီေသြး
ေယာကၤ်ားေလးမ်ားကေတာ့
ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္ မိန္းကေလးမ်ားနဲ႕ အတူတူ ရွိတဲ့အခါမွာ အျမဲတမ္း
ေပ်ာ္ရႊင္ေနတတ္ပါတယ္။
ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႕ မဆက္ဆံတတ္ေပမယ့္ ခ်စ္သူလုပ္တဲ့ မိန္းကေလးက
ခၽြဲႏြဲ႕လိုက္ရင္ေတာ့ ၾကင္ၾကင္နာနာျပန္ ဆက္ဆံတတ္ၾကတယ္။ ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္
မိန္းကေလးေတြကေတာ့
အရမ္း ၾကင္နာဖြဲ႕ႏြဲ႕ လြန္းတဲ့ ေယာကၤ်ားမ်ား၊ မနားမေန စကားေျပာတတ္တဲ့
ေယာကၤ်ားမ်ားကို
သိပ္မၾကိဳက္လွပါဘူး။ ကိုယ္တိုင္ကသာ ေယာကၤ်ားလုပ္သူကို စကား
အဆက္မျပတ္ေျပာခ်င္တတ္ေပမယ့္
တဘက္သားက ပူညံပူညံ လုပ္တာကိုေတာ့ မၾကိဳက္ၾကပါဘူးတဲ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီအတြဲက
ျဖစ္ႏိုင္စြမ္း
အမ်ားဆံုးပါပဲ။

အိုေသြးပိုင္ရွင္မ်ားအေၾကာင္း

ဒီတစ္ခါ အိုေသြးပိုင္ရွင္မ်ား အေၾကာင္း တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္…
အိုေသြးပိုင္ရွင္မ်ားကေတာ့
စရိုက္သဘာ၀က ထူးျခားပါတယ္…
အိုေသြးပိုင္ရွင္မ်ားကေတာ့ အိမ္မွာေတာ့ ျပႆနာရွာတတ္ၾကေပမယ့္
သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့
သူငယ္ခ်င္းေတြကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္တတ္ျပီး လူတကာနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္
ေနတတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္… အရာအားလံုးကို တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္တတ္သူမ်ား
ျဖစ္ၾကပါတယ္… အလုပ္အားလံုးကိုလည္း ကိုယ့္အလုပ္လို႔ သတ္မွတ္ျပီး ၾကိဳးၾကိဳးစားစား
ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္… လုပ္ငန္းခြင္ကို ေရာက္ျပီဆိုရင္လည္း သူတပါးကို
စာနာေထာက္ထားတတ္ၾကပါသတဲ့… အနာဂတ္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခု ရွိျပီဆိုရင္
တစိုက္မတ္မတ္နဲ႔
လုပ္ကိုင္တတ္ေပမယ့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိဘူးလို႔ ထင္မိျပီဆိုရင္ေတာ့
အစြဲအလမ္း တစ္ခုမွမထားဘဲ
လက္ေလွ်ာ့ပစ္တဲ့ အက်င့္ေလးမ်ားလည္း ရွိပါတယ္တဲ့… အလုပ္တစ္ခုကို
လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားသလို
အေျခအေန အလိုက္ စိတ္စုစည္းမႈလည္း ေကာင္းမြန္ပါသတဲ့… ရလဒ္ကိုဘဲ
ဦးစားေပးသူမ်ားလို႔လည္း
ဆိုႏိုင္ပါသတဲ့… အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ plan အရင္ခ်ျပီးမွ
လုပ္ကိုင္ေလ့လည္း ရွိပါသတဲ့…
ကိုယ့္ စတိုင္လ္နဲ႔ကို ေနတတ္သူမ်ားျဖစ္သလို ကိုယ္ပိုင္ အေတြးအေခၚမ်ားကို
ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားလည္း
ျဖစ္ပါတယ္… ဒီလို စရိုက္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူေတြ ျဖစ္တာမို႔
အႏုပညာေလာကကို ေျခခ်မယ္ဆိုရင္လည္း
ေအာင္ျမင္ႏိုင္တဲ့သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္တဲ့…. ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ရဲ႕
အေတြးအျမင္ကသာ အမွန္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့
ယံုၾကည္မႈ ျပင္းထန္ခ်င္းက တျခားသူမ်ားရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို လစ္လွ်ဴရႈသလို
ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္…
အပန္းေျဖတာတုိ႔ ၀ါသနာကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္တာတို႔ကိုေတာ့ သိပ္မႏွစ္သက္လွပါဘူး…
အိုေသြးပိုင္ရွင္မ်ားက လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ကိုင္ရတာကို ႏွစ္သက္ၾကသူမ်ားလည္း
ျဖစ္ပါတယ္…
တခါတေလမွာေတာ့ Romantic ဆန္တာေလးေတြကိုလည္း ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္တဲ့…
အိုေသြးပိုင္ရွင္မ်ားရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ အေရးၾကီးတဲ့
အရာေတြအတြက္ အမ်ားၾကီး
သည္းခံတတ္ေပမယ့္ ေရရွည္ေတာ့ သည္းမခံႏိုင္ပါဘူးတဲ့… လူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့
အခါမွာ ယံုၾကည္မႈ ရွိရွိနဲ႔
ဆက္ဆံတတ္ျပီး ကိုယ့္ထက္ အားနည္းသူနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ အခါမွာေတာ့ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး သေဘာထား
ၾကီးၾကီးနဲ႔ ဆက္ဆံတတ္ ၾကပါသတဲ့… ျပိဳင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္လို႔
တခါတေလမွာ မလိုအပ္ဘဲ
စိတ္ဆင္းရဲရတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္… အိုေသြးပိုင္ရွင္မ်ားက တခါတေလမွာ စကားနည္းျပီး
ေအးေအးေဆးေဆး တစ္ေယာက္တည္း ေတြးေခၚေနရတာကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါသတဲ့…
တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ စိတ္ကသိကေအာင့္ ျဖစ္တဲ့ အခါတုိင္း စိတ္ထဲမွာ စုမထားဘဲ တဘက္သားကို
ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာတတ္ပါသတဲ့… ဒါေပမယ့္ အားလံုး ျပီးသြားတဲ့ အခါမွာေတာ့ ဒါေတြ ငါ
ဘယ္တုန္းက လုပ္ခဲ့လို႔လဲ ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး အားလံုးကို ေမ့ျပီးေနႏိုင္သူမ်ားပါ…

အိုေသြးပုိင္ရွင္မ်ားနဲ႔ လုိက္ဖက္မယ့္သူ

အို-ေအ (၁၀၀%)

အိုေသြး ေယာကၤ်ားေလးမ်ားရဲ႕ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနတတ္တဲ့ သေဘာနဲ႕ ေအေသြးပိုင္ရွင္
မိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ အေလးနက္ထားတတ္တဲ့ အက်င့္ေတြကို ေပါင္းစပ္လိုက္ရင္ေတာ့
သဘာ၀က်တဲ့ အတြဲကို
ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေအေသြးပိုင္ရွင္မိန္းကေလးမ်ားကေတာ့ အိုေသြးပိုင္ရွင္
ေယာကၤ်ားေလးမ်ားကို အိုေအစစ္လို
ေအးျမေစခ်င္ၾကပါတယ္တဲ့။ အျမဲတမ္း ကံေကာင္းမႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္တဲ့။
မိတ္ေဆြအဆင့္ဆိုရင္ေတာ့
အက်ိဳးရွိေစမယ့္ စကားမ်ားကို ဖလွယ္ရင္းနဲ႕ ခင္မင္မႈကို ပိုမို
ျဖစ္ေစပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း
ေနာက္ေျပာင္ေျပာဆိုတဲ့ အခါမွာလည္း အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ လိုက္ဖက္ညီတဲ့
အတြဲေလးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္တဲ့။

အို-ဘီ (၇၅%)
မိန္းကေလးဘက္က လိုက္ကပ္ေနတတ္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္တဲ့။ အျမဲတမ္း
ဘီေသြးမိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ စိတ္အသြားအလာကိုလည္း
မခန္႕မွန္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပါတဲ့။ စိတ္ကေတာ့
ၾကင္ၾကင္နာနာ ဆက္ဆံခ်င္ေပမယ့္ လုပ္လိုက္တဲ့ အလုပ္တိုင္းကေတာ့
အဆင္မေျပတာခ်ည္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္
မိန္းကေလးဘက္ကေတာ့ သင့္ကို ေကာင္းေကာင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့
ေယာကၤ်ားတစ္ေယာက္လို႕
ယံုၾကည္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို သတိထားျပီး သူမကို ဆြဲေဆာင္ပါတဲ့။ ဒီလိုသာ
လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့
ပိုျပီးခ်စ္လာႏိုင္ပါတယ္တဲ့။ အခ်င္းခ်င္း အေလးထားတာေရာ ကတိကိုတည္ခ်င္တဲ့
စိတ္ဓါတ္ေတြအားလံုးေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း သစၥာေဖာက္တာမ်ိဳး လံုး၀မရွိပါဘူး။ တကယ္ေတာ့
အိုေသြးပိုင္ရွင္ေယာကၤ်ားေလးမ်ားက ကေလးဆန္ျပီး ခၽြဲတတ္တဲ့
မိန္းကေလးမ်ိဳးကို လိုလားသလို
အိုေသြးမိန္းကေလးမ်ားကလည္း ၾကင္နာျပီး ေႏြးေထြးတဲ့ ေယာကၤ်ားမ်ိဳးကို
လိုလားပါတယ္တဲ့။
ဒီအခ်က္မွာေတာ့ နည္းနည္း အဆင္မသင့္တာမ်ိဳးေတာ့ ရွိတတ္ပါတယ္။

အို-အို (၄၀%)

အခ်င္းခ်င္း အရမ္းကို လိုက္ဖက္ညီတယ္လို႕ ထင္ရပါတယ္။ သာမန္ ေယာကၤ်ားေလးနဲ႕
မိန္းကေလးၾကားမွာ
မေျပာႏိုင္ေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကိုေတာင္ ေျပာႏိုင္ေလာက္ေအာင္
ရင္းႏွီးႏိုင္ပါတယ္တဲ့။ အခ်င္းခ်င္း
ေယာကၤ်ားမိန္းမရယ္လို႕ မေတြးပဲ သူငယ္ခ်င္းအေနနဲ႕ ဆက္ဆံတတ္ၾကပါတယ္။
လမ္းမွာ သူေတာင္းစားမ်ား
ေတြ႕ရင္ ဒီတိုင္းမသြားႏိုင္ပါဘူး။ စိတ္ထားေကာင္းတယ္လို႕
ဆိုလိုလို႕ရပါတယ္။ အိုေသြးအခ်င္းခ်င္း အားလံုး
အိုေကမွာပဲလို႕ ထင္ႏိုင္ၾကေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ အဲဒီလို မဟုတ္ပါဘူး။
လိုက္ဖက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၄၀%ပါ။

အို-ေအဘီ (၉၅%)

အခ်င္းခ်င္း သိပ္အဆင္မေျပဘူးလို႕ ထင္ရတဲ့ အတြဲပါ။ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္တတ္တဲ့
အက်င့္ေလးေတြေၾကာင့္ စိတ္အခန္႕မသင့္တာေလးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ရန္ျဖစ္ရာကေန
သံေယာစဥ္တြယ္တတ္တဲ့ အတြဲေတြလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း လက္ေတြ႕က်က် စဥ္းစား
ကပ္သပ္ေနတတ္တဲ့ အတြက္ သူမ်ားေတြ အျမင္မွာေတာ့ နည္းနည္း စိတ္ပင္ပန္းေနရတတ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ လိုက္ဖက္ညီမယ့္ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ၉၅% ပါ။

ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားအေၾကာင္း

ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ဒီလို ျဖစ္ပါတယ္…
ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားဟာ သိပ္ျပီး
မထူးျခားလွတဲ့ စရိုက္သဘာ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္တဲ့…
မိဘကို ဆိုးတာမ်ိဳးလည္း မရွိတဲ့ ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားက အရာအားလံုးကို
ကြက္ေက်ာ္ျမင္တတ္လို႔
အဆူခံရတာမ်ိဳးလည္း လံုး၀ မရွိသေလာက္ပါတဲ့… ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ
ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာကို
လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ အကဲခတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္…
ဒါေၾကာင့္မို႔ ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြက
ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားကို စကားနည္းျပီး ဘုက်က်ႏိုင္လိုက္တာလို႔ အေျပာခံရတာမ်ိဳးလည္း
ၾကံဳရတတ္ပါတယ္… ဒါေပမယ့္ ၾကီးျပင္းလာတာနဲ႔ အမွ် ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔
လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္
ေနတတ္လာျပီး လူမႈဆက္ဆံေရးလည္း ေကာင္းမြန္ေျပျပစ္လာပါတယ္တဲ့… အစပိုင္းမွာေတာ့
အလုပ္တစ္ခုကို ၾကာရွည္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ဇြဲ နည္းပါးတာေၾကာင့္ အလုပ္တစ္ခုကို
လုပ္တဲ့ အခါမွာ ျမန္ျမန္
ပင္ပန္းအားေလ်ာ့ လြယ္ပါတယ္တဲ့… ဒါေပမယ့္လည္း ၀ီရိယစိုက္ျပီး
ၾကိဳးစားေနတဲ့ ကိုယ္ကိုတိုင္ရဲ႕ ပံုစံကို
ႏွစ္သက္သူမ်ား ျဖစ္လို႔ ဘယ္အရာကိုမဆို လုပ္လိုစိတ္ ျပင္းထန္ျပီး
ၾကိဳးၾကိဳးစားစား တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔
လုပ္ေဆာင္တတ္ပါတယ္တဲ့… လူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ အခါမွာလည္း အေျပာအဆိုကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး
သတိထားတတ္ျပီး လုပ္ငန္းခြင္မွဆိုရင္လည္း အမွားမလုပ္မိေအာင္ သတိထား
လုပ္ကိုင္တတ္သူမ်ား
ျဖစ္ပါတယ္… လူတစ္ေယာက္နဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ရင္းႏီွးလာတာေတာင္မွ အဲဒီလူနဲ႔
ကိုယ့္ရဲ႕ ၾကားမွာ
အတားအဆီး တစ္ခုကို ထားျပီးဆက္ဆံတတ္သူမ်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္… ဒါကေတာ့ သူတပါးအေပၚမွာ
အမွားလုပ္မိမွာကို စိုးရိမ္တတ္တဲ့ ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားရဲ႕
အေသးစိတ္လွတဲ့ အေတြမ်ားေၾကာင့္ဘဲ
ျဖစ္ပါတယ္… ဒါ့ျပင္ ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားဟာ တစ္ေယာက္တည္းကိုဘဲ ခင္တတ္တဲ့
အက်င့္လည္းမရွိပါဘူးတဲ့… အလုပ္အမ်ားၾကီးကို တစ္ျပိဳင္နက္တည္း
လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ား ျဖစ္သလို
အရာအားလံုးကို လက္ေတြ႕က်က် ေတြးေခၚဆင္ခ်င္တတ္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္… အလုပ္တစ္ခုကို
လုပ္တဲ့အခါမွာလည္း ေထာင့္ေပါင္းစံုကေန ေတြးေခၚဆင္ခ်င္တတ္သူမ်ား
ျဖစ္ပါတယ္တဲ့… မိဘေဆြမ်ိဳး
သူငယ္ခ်င္းရယ္ဆိုျပီး သီးသန္႔ မခြဲျခားတတ္ဘဲ လူသားအားလံုးကို တန္းတူညီတူ
ဆက္ဆံတတ္သူမ်ားလည္း
ျဖစ္ပါတယ္… ဒါေပမယ့္ တဘက္မွာလည္း အျမဲတမ္း ေငြေရးေၾကးေရးကို စိတ္ပူေနတာေၾကာင့္
ပိုက္ဆံရွာႏိုင္မယ့္ အေျခအေနမ်ားကို အပူတျပင္း ရွာေဖြေနတတ္ပါတယ္တဲ့…
ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားက
ကိုယ့္ရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို မ်က္ႏွာမွာ မေဖာ္ျပတတ္သူမ်ား ျဖစ္သလို
ေတာ္ရံုတန္ရံုနဲ႔ ေဒါသလည္း
မထြက္တတ္ပါဘူးတဲ့… ကိုယ့္ကို သစၥာေဖာက္သြားတဲ့သူကိုေတာ့ ေသခ်ာ
မွတ္ထားျပီး ကလဲ့စားေျခတတ္တဲ့
စရိုက္သဘာ၀ကို ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္… တခါတေလေတာ့ ႏူးညံ့တဲ့
စိတ္ေနစိတ္ထားကို
ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားရဲ႕ မ်က္ႏွာမွာ ျမင္ႏိုင္သလို တခါတေလမွာေတာ့ ခက္ထန္မႈေတြကိုသာ
ျမင္ရတတ္ပါတယ္…. ဒါေတြအားလံုးကေတာ့ ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ား အေၾကာင္းသာ
ျဖစ္ပါတယ္…

ေအဘီ ေသြးပိုင္ရွင္ ႏွင့္လုိက္ဖက္မည့္သူ

ေအဘီ-ေအ (၆၅%)

ဒီႏွစ္ေယာက္သာ ေတြ႕ၾကျပီဆိုရင္ေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္ၾကီး တစ္ခုလံုးဟာ
ေျခာက္ကပ္သြားေတာ့တာပါပဲ။
စကားေတြအမ်ားၾကီး လိုအပ္တယ္လို႕ ထင္ရျပီး အခ်င္းခ်င္း အျပိဳင္ ေခါင္းမာေနတတ္လို႕
စိတ္အခန္႕မသင့္မႈေလးေတြလည္း မ်ားတတ္ပါတယ္။ ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္
ေယာကၤ်ားမ်ားရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကို
နားမလည္ ႏိုင္တာေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းရတဲ့ အတြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးတာကတျခား
ေျဖတာက တျခား
ျဖစ္တဲ့ အခါေတြလည္း မ်ားပါတယ္။ ဒီစံုတြဲေလးက ျပီးျပည့္စံုတဲ့ အတြဲေလးလို႕
ေျပာလို႕ မရႏိုင္သလို လံုး၀
ေပါင္းစပ္လို႕မရဘူးလို႕လည္း ေျပာလို႕ မရပါဘူး။ ေအေသြး မိန္းကေလးနဲ႕
ေအဘီေသြးေယာကၤ်ားေလးေတြကေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္လံုးက ေသခ်ာပိရိတဲ့အျပင္ အခ်င္းခ်င္းရဲ႕
အားသာခ်က္ေလးေတြကိုလည္း လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳတတ္ၾကတာမို႕ အဆင္ေျပတဲ့ အေျခအေနေလးကို
ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။ ေအေသြးမိန္းကေလးေတြက စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ စကား၊ ဟာသေလးေတြ
ေျပာတတ္တဲ့ ေယာကၤ်ားမ်ိဳးကို သေဘာက်တတ္ၾကပါတယ္။

ေအဘီ-ဘီ (၉၀%)

ေအဘီေသြးေယာကၤ်ားေလးမ်ားရဲ႕ ပညာရွိရွိျပဳမူတတ္တဲ့ အက်င့္ေလးေတြက
ဘီေသြးမိန္းကေလးမ်ားကို
ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ ေအဘီေသြးေယာကၤ်ားေလးမ်ားကလည္း ဘီေသြးမိန္းကေလးမ်ားရဲ႕
စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ခ်င္စိတ္၊ တက္ၾကြဖ်တ္လတ္မႈကို ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္တဲ့။
ဘီေသြးမိန္းကေလးမ်ားက
ေအဘီေသြးေယာကၤ်ားေလးမ်ား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႕ ခ်စ္ခြင့္ပန္တဲ့
ပံုစံမ်ိဳးကို သေဘာၾကသလို ညင္းလည္း
မညင္းႏိုင္ပါဘူး။ ပြင္းလင္းတဲ့ စတိုင္လ္ကို လိုလားတာဟာ ဘီေသြးေတြရဲ႕
စတိုင္လ္မို႕ပါ။
ေယာကၤ်ားေလးဘက္ကေတာ့ နည္းနည္း တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္တဲ့ အခါေလးေတြလည္း ရွိတတ္ၾကျပီး
ရင္ထဲမွာ ခံစားရတဲ့အတိုင္း ေဖာ္ျပတတ္ေပမယ့္ ဘီေသြးမိန္းကေလးမ်ားရဲ႕
ခံစားခ်က္ကို သို၀ွက္တတ္တဲ့
အက်င့္ေလးေတြကို ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္တဲ့။

ေအဘီ-အို (၃၀%)

အခ်င္းခ်င္း လံုး၀ စရိုက္သဘာ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ထားတာေတာင္မွ ေတာ္ေတာ္
လိုက္ဖက္ညီတဲ့ အတြဲေလးလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္သူအျဖစ္အေနထက္ အစ္ကိုတစ္ေယာက္လို ခင္မင္တြယ္တာတာမ်ိဳးက
ပိုမ်ားပါတယ္။
ေအဘီေသြး ေယာကၤ်ားေလးမ်ားရဲ႕ ပြင့္လင္းတဲ့ စရိုက္ဟာ
အိုေသြးပိုင္ရွင္မိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ မ်က္စိမွာေတာ့
ေတာ္ေတာ္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေနတတ္ပါတယ္တဲ့။ ေအးစက္ျပီး တရားက်က် စဥ္းစားတတ္တဲ့
ေအဘီေသြးပိုင္္ရွင္
ေယာကၤ်ားေလးမ်ားကို အိုေသြးမိန္းကေလးမ်ားက ေတာင့္တင္းခိုင္မာတဲ့
မွီခိုအားထားရာတစ္ခုလို႕လည္း
ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ လုိက္ဖက္ညီမႈကေတာ့ ၃၀%ပါ။

ေအဘီ-ေအဘီ (၉၀%)

အခ်င္းခ်င္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္ႏိုင္တဲ့အျပင္ တဘက္သားကိုလည္း
အေလးအနက္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ အဆင္ေျပတဲ့ အတြဲေလးတစ္တြဲျဖစ္ေပမယ့္ သူမ်ားေတြအျမင္မွာေတာ့
သိပ္ျပီး မထူးျခားလွတဲ့ အတြဲေလး တစ္တြဲပါ။ တပူးကပ္ကပ္ေနတတ္တဲ့
အတြဲေလးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
နွစ္ေယာက္စလံုးက စဥ္းစားဥာဏ္ရွိတဲ့အတြက္ တဘက္သားရဲ႕ စရိုက္သဘာ၀ေတြအားလံုးကို
နားလည္ေပးႏိုင္သလို မၾကိဳက္တဲ့ အျပဳအမူကို ေရွာင္က်ဥ္ၾကပါတယ္။ တခါတေလမွာေတာ့
အေတြးအေခၚေတြ မတိုက္ဆိုင္တဲ့အခါေလးေတြလည္းရွိပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္
အေပးအယူမွ်တဲ့ အတြဲျဖစ္တာေၾကာင့္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ အတြဲေလးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

.....................................................................................

ကဲ… ဒီေလာက္ဆိုရင္ ေသြးပိုင္ရွင္ေတြရဲ႕ စရိုက္ေလးေတြကို
သိၾကျပီေပါ႔ေနာ္။ သူငယ္ခ်င္းတို႔လည္း ကိုယ္ရဲ႕ေသြးအမ်ဳိးအစားနဲ႔
လိုက္ဖက္တဲ႔
ဖူးစာရွင္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါေစ။ ဟုတ္ေသာ္ရွိ, မဟုတ္ေသာ္ရွိ အမ်ားသူငါ
ဖတ္ရွဳဖို႔ သူငယ္ခ်င္းတို႔ရဲ႕ အေပါင္းအသင္းမ်ားကို မွ်ေ၀ေပးေစခ်င္ပါတယ္။
ခ်စ္သူတိုင္း, ခ်စ္သူတိုင္း” ခ်စ္တိုင္း ညား၍ ညားတိုင္း
ပိုခ်စ္ႏိုင္ၾကပါေစ “….


Credit: Original Writer

အလုပ္သမားေသဆုံးမႈ ျမန္မာယန္စီက နစ္နာေၾကး မေပးေသးဟု ကာယကံရွင္ေျပာ မံုရြာေဒသ ျမန္မာယန္စီ ေၾကးနီသတၱဳ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမွ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းဖို႔ မလုပ္ေဆာင္တာေၾကာင့္ အလုပ္သမားတဦး ေသဆံုးခဲ့ေပမယ့္ ကုမၸဏီက နစ္နာေၾကးေပးျခင္းမရွိပါဘူး။

ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္မွာ လုပ္သက္ ၁၀ ႏွစ္ ေက်ာ္ အလုပ္သမားကို တန္ ၁၀၀ ေျမသည္ယာဥ္နဲ႔ ႀကိတ္မိခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီကုမၸဏီ ကေန ေသဆံုးသူအတြက္ နစ္ နာေၾကး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိဘူးလို႔ ကာယကံရွင္ဇနီးက ေျပာပါတယ္။

မံုရြာေဒသ ျမန္မာယန္စီ ေၾကးနီသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမွာ ယႏၱရားစက္ျပင္ရာထူးနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဦးမင္းမင္းစိုးဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမ ၁၇ ရက္မွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ တန္ ၁၀၀ ေျမသယ္ယာဥ္ တက္ႀကိတ္လုိ႔ လုပ္ငန္းခြင္မွာပဲ ေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။

ဒီအေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာယန္စီ ေၾကးနီကုမၸဏီအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနေၾကာင္း၊ အခုအလုပ္သမား ေသဆံုးတဲ့အေပၚ တာ၀န္ယူမူ မရွိတာေၾကာင့္ အမ္တီယူအက္ဖ္အေနနဲ႔ တရုတ္ေကာင္စစ္၀န္ရံုးကို သြားေရာက္ျပီး အခ်က္ ၄ ခ်က္ ေတာင္းဆုိခ့ဲတယ္လုိ႔ ကာယကံရွင္မိသားစုရဲ႕ အခြင့္ရကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အမ္တီယူအက္ဖ္) ဗဟိုအႀကံေပး ဦးရန္ႏိုင္ေထြးက ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ တရုတ္ေကာင္စစ္၀န္ရုံးကုိ ဇြန္ ၁၉ ရက္ေန႔က သြားတယ္။ တရုတ္ေကာင္စစ္၀န္နဲ႔ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္ က်ေနာ္ေျပာခဲ့တာက ျမန္မာယန္စီေၾကးနီထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီဟာ လုပ္ငန္းခြင့္အသက္အႏၱရာယ္ လုံၿခံဳမႈဆုိင္ရာ လပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ တခုမွ မလုပ္ထားဘူး၊ အခ်က္ေလးခ်က္ ပ်က္ကြက္ေနတယ္။ နံပါတ္ ၁ က ကၽြမ္းက်င္ယာဥ္ေမာင္းေတြကို ခန္႔တာမဟုတ္ဘဲ ခေခြးလုိင္စင္ေလာက္ပဲ ရထားတဲ့ သူေတြကုိ လစာနည္းနည္းပဲ ေပးၿပီးခုိင္တယ္၊ ဒီအတြက္ အသက္အႏၱရာယ္ လုပ္ၿခံဳမႈမရွိဘူး။ ဒုတိယက ယႏၱရားအင္အား အျပည့္အ၀မသုံးဘဲနဲ႔ ေတာင္ႀကီးတခုလံုးကုိ ၿဖိဳတဲ့အတြက္ ယႏၱရားမလုံေလာက္ဘူး၊ ေငြေၾကးအကုန္အက် သက္သာေအာင္ လုပ္ထားလုိ႔ လုပ္သားေတြ အေခါက္အေရ မ်ားမ်ားေမာင္းရတဲ့အတြက္ ကုိယ့္အသက္အႏၱရာယ္ကုိ မၾကည့္ႏုိင္ဘဲ လုပ္ငန္းၿပီးစီးေရးကုိ ၾကည့္ရလုိ႔ အသက္အႏၱရယ္ေတြ တုိက္ရုိက္ထိခုိက္လာတယ္။ တတိယက ယန္စီကုမၸဏီမွာရွိတဲ့ ယႏၱရားႀကီးေတြ လည္ပတ္တဲ့အခါမွာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းတဲ့အခ်က္ျပတဲ့စနစ္ေတြ မထူေထာင္ထားဘူး၊ ကားေတြက ေမာင္းခ်င္သလုိေမာင္းတယ္၊ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ကားလာတာကုိ ယာဥ္ေမာင္းခန္းကေန မျမင္ရတာရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြအားလုံးဟာ ႀကံ့ခုိင္မႈမရွိဘူး။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္က ဒီကုမၸဏီမွာ သုံးေနတဲ့ယႏၱရားေတြထဲမွာ ဒီကုမၸဏီဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ အခြန္ေဆာင္ၿပီး သြင္းထားတဲ့ကားေတြမရွိဘူး။ black ကားေတြျဖစ္တယ္။ ဒီေလးခ်က္ကုိ တရုတ္ေကာင္စစ္၀န္ကုိ ေျပာျပတယ္။”

၂ ရက္အတြင္း ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္မယ္လုိ႔ တရုတ္ေကာင္စစ္၀န္က ေျပာေပမယ့္ လုံး၀မဆက္သြယ္ေသးဘူးလုိ႔ ဦးရန္ႏုိင္ေထြးက ေျပာပါတယ္။

“၁၉ ရက္ေန႔ကစတြက္ရင္ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ တရုတ္ေကာင္စစ္၀န္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရုတ္သံရုံးကေသာ္လည္းေကာင္း က်ေနာ့္ကုိ လံုံး၀ ဆက္သြယ္တာ မရွိေသးဘူး။ ကာယကံရွင္ မိသားစုဘက္ကုိလည္း ဆက္သြယ္တာ မရွိေသးဘူး။ ကုမၸဏီဘက္ကလည္း မရွိေသးဘူး၊ ဟုိတေန႔ကေတာ့ သတင္းမီဒီယာမွာ အစေလးပါလာလုိ႔ သူတုိ႔ဘက္က မ်က္ကလဲဆန္ျပာနဲ႔ အစည္းအေ၀းလာပါဆုိၿပီး အတင္းဖိတ္စာနဲ႔ လာပို႔တယ္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔က ညႇိႏႈိင္းေဆးေႏြးခ်င္တာမဟုတ္ဘူး။ လူမႈဖူလံုံေရးကေနၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔အစုိးရ၊ အလုပ္ရွင္ သူတုိ႔ေတြက ပုံမွန္အားျဖင့္ အလုပ္သမားကုိ ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးရမယ့္ လူမႈဖူလုံေရးေၾကး ေပးတာကုိ ကုမၸဏီဘက္က ေပးလာတယ္ဆုိတဲ့ပုံစံမ်ဳိးရယ္၊ သတင္းအမွားလႊင့္ခ်င္တာရယ္။ ဒီကာယကံရွင္မိသားစုက သန္း ၇၀၀ ေတာင္းတယ္၊ လိုက္ကူၿပီး လုပ္ေပးေနတဲ့အဖြဲ႔ေတြက ဒီေလာက္ႀကီးေတာင္းရလားဆုိၿပီး သတင္းအမွားေတြလႊင့္ခ်င္တာကုိ ေျပာျပခ်င္လုိ႔ အစည္းအေ၀းကို ေခၚျခင္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီအသံေတြထြက္လာလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အစည္းအေ၀းကုိ မတက္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔အထိ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္တာ မရွိေသးဘူး။”

ေသဆံုးသူ ဦးမင္းမင္းစိုးဟာ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီမွာ အလုပ္လုပ္စဥ္ ကာလပတ္လံုး ျပစ္မႈတစံုတရာ က်ဴးလြန္ထားျခင္း မရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

ဦးမင္းမင္းစိုးရဲ႕ဇနီး ေဒၚျမသန္းေဌးက ခင္ပြန္းလစာ ၁ လ ေဒၚလာ ၂၆၀ ရလို႔ ခင္ပြန္း ႏွစ္အစိတ္ေလာက္ အသက္ရွင္ပါက ယင္းကာလတန္ဖိုးကို တြက္ခ်က္ၿပီး ကုမၸဏီက နစ္နာေၾကးအေနနဲ႔ တြက္ၿပီးေပးရမယ္လို႔ ေျပာဆိုဖူးတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အခု လူမူဖူလံုေရးကေန က်ပ္သိန္း ၈၀ ေက်ာ္ ေပးေပမယ့္ ကုမၸဏီဘက္ကေန တစံုတရာ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိပါက ျမန္မာယန္စီကို တရားစြဲဆိုသြားမယ္လို႔ ေဒၚျမသန္းေဌးက ေျပာပါတယ္။

“ေနာက္ေနာင္မွာ က်မကေတာ့ ဘယ္လုိအေျခအေနပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆုိးရြားဆုံး အေျခအေနတခုကိုလည္း က်မ လက္ခံႏုိင္တယ္။ ေနာက္ေတာ့မဆုတ္ဘူး၊ ေရွ႕ကုိပဲ ဆက္သြားဖုိ႔အစီအစဥ္ရွိတယ္။”

By ဒီဗီြဘီ