Premier Eleven Journal (15-Dec-2013)


အေရးယူေလ အက်င့္ပ်က္မႈေပ်ာက္ေလ


အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ ယခုေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္မွာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က ၿပီးစီးသြား ခဲ့သည္။ ဒုတိ ယအႀကိမ္ေျမာက္မွ စတင္၍ လႊတ္ ေတာ္မွ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲျခင္း စသည္တို႔ကို တစ္စိုက္မတ္မတ္ လုပ္ ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ စုစု ေပါင္း ႏွစ္ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း ဥပေဒ ၅၈ ခုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ေပၿပီ။
သို႔ရာတြင္ ဥပေဒ၏ ေနာက္မွ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔မ်ား၊ ၫႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားကို ထပ္မံေရးဆြဲအတည္ျပဳ ေပးၾကရ၏။ ၎တို႔အေပၚတြင္ အမွန္ တကယ္လိုက္နာမႈရွိ၊ မရွိအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈရွိမရွိ စနစ္တက် စစ္ေဆး မည့္သူမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ အမိန္႔သစ္ တစ္ခုထုတ္လုိက္တိုင္း လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူ လုပ္ေနသူ ဝန္ထမ္း(သို႔မဟုတ္) ပြဲစား အခ်ိဳ႕၏ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ သစ္တစ္ခု ထပ္မံေပၚေပါက္ခဲ့ ရသည္။ ထို႔ျပင္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ေသာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေပၚ ျပည္သူ မ်ားက ”အမိန္႔ထုတ္ လည္း ဘာမွမဟုတ္ ပါဘူးကြာ.. ပိုက္ဆံေပးလိုက္ရင္ ဥဳ ပဲ”ဆိုေသာ မေလးမခန္႔ အထင္အျမင္ ေသးမႈမ်ား ပို၍သာ လာပါေတာ့သည္။ဒါကိုအတုယူၿပီး စည္းကမ္းလိုက္ နာ သူပို၍ နည္းလာရေပသည္။
ဘာလုပ္ၾကေတာ့မလဲ
ကမၻာတြင္ လာဘ္စားမႈ၊ အက်င့္ ပ်က္မႈအမ်ားဆံုး ၁ဝ ႏိုင္ငံ စာရင္းဝင္မွ ဖယ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အက်င့္ပ်က္ သူ ဝန္ထမ္း၊ ညေစာင့္၊ အေသးစား သာ မန္ဝန္ထမ္းမ်ားကို အေရးယူအျပစ္ တင္ေနျခင္းထက္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု ပ်က္စီးသြားလွ်င္ ဝန္ႀကီးမွာ တာဝန္ရွိ ပါသည္။ ၎ကဲ့သို႔ပင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ပ်က္စီး ယိုယြင္းေဘးဒုကၡေရာက္ သြား လွ်င္လည္းႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲတြင္တာဝန္ ရွိသည္ဟုသာ ျမင္မိပါသည္။သို႔ေၾကာင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးဆံုး သူမ်ားအား အျပစ္ေပးျခင္း၊ အေရးယူ ျခင္းမ်ားကို သတင္း စာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား မွာ မေတြ႕ရေသးပါ။ ျပည္သူအမ်ား ေစာင့္ေမွ်ာ္၍ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား ကို ဖတ္ေနၾကျခင္းမွာ မုဒိမ္းမႈျဖင့္ အ ေရးယူခံရသူ ဓာတ္ပံုမ ဟုတ္..လာဘ္ စား၍ အေကာင္ႀကီးႀကီးမ်ားကို အ ေရးယူ အျပစ္ေပးလိုက္ၿပီဟူေသာ သ တင္းႏွင့္ ဓာတ္ပံုသာျဖစ္သည္။လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ အစ္ေမးေနရေသာ ေမး ခြန္း အခ်ိဳ႕တြင္သာ ဘယ္ႏွဦးေျပာင္း ေရႊ႕၊ ပင္စင္ေပး၊ ရာထူးထုတ္ပယ္ကို သာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ယေန႔အထိ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦးမွ် ထုတ္ပယ္၊ စစ္ေဆးအေရး ယူ မႈ သတင္းမရွိေသးပါ။ ကူးစက္မႈ ျမန္ဆန္ေရာဂါ
ဘိန္းျဖဴမူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲသူ ကို ျပည္သူအၾကား ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ ျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အက်င့္ပ်က္လာဘ္ ယူသူကို ေကာင္းစြာမျမင္ေတြ႕ရပါ။ ဥပေဒအမိန္႔သစ္မ်ားျဖင့္ လက္တစ္လံုး ျခားလုပ္လ်က္ ဘိန္းထက္ပင္ စြဲေနသူ မ်ား ရွိပါသည္။ ဘိန္းစြဲသူက လူမႈဝန္း က်င္တစ္ခုသာ ကူးစက္ႏိုင္ၿပီး လာဘ္ စားမႈမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအထိ ကူးစက္ေန ၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေရာဂါဆိုးႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားျခင္းသည္ ကူးစက္ျမန္ဆန္လြယ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒမ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္႐ံုသာမက နည္း ဥပေဒ၊အမိန္႔မ်ားအားလံုးကို ဖ်က္ဆီးသူ မ်ားျဖစ္သည္။ တစ္နည္း ဥပေဒအေပၚ တြင္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအျဖစ္ေတြ႕ရသည္။
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ေကာင္းစြာ အသံုးခ်ၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ
ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚတြင္ အခြင့္အေရးကို ေကာင္းစြာအသံုးခ်ၿပီး အထက္အရာရွိ ဆရာသမားမ်ားအား ဂါရဝထား ပူေဇာ္ျခင္း၊ တံစိုးလက္ ေဆာင္ေပး၍ ပူေဇာ္ျခင္းတို႔ ကို ေခါင္း စဥ္ေျပာင္း၍အက်င့္ပ်က္လာဘ္ထိုး လိုက္ၾကသည္။ ဆရာသမားမ်ားက လည္း မိမိတို႔ တပည့္ဝန္ထမ္းသားေျမး မ်ားက်ဴးလြန္ သည့္အျပစ္အေပၚတြင္ အ ျပစ္ မျမင္ဘဲမ်က္ကြယ္ျပဳလုိက္ၾကသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဌာနႀကီးငယ္ အထက္အဆင့္အထိ ဤနည္းလမ္းမ်ားက်င့္သံုး၍ လာဘ္လာဘႀကီးငယ္ တို႔ကို လက္ခံေန ဆဲျဖ စ္ၿပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေနၾကဆဲျဖစ္ သည့္ စကားသံမ်ား ၾကားေနရဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။
တိုင္မွသာ အေရးယူမည္ ဆိုသည္မွာ
အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ ေထာင္ ေသာင္းမက မ်က္စိေအာက္ တြင္ပင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းလာဘ္ ေပးယူ ေနၾကသည့္အျဖစ္ကို အထက္လူႀကီး မ်ားက လာတိုင္ပါ။ အေရး ယူ ေပးပါ မည္ဟု ေၾကညာေနျခင္းမွာ ျပည္သူ ၾကားတြင္ ရယ္စရာျဖစ္ေနပါသည္။ သားဆိုးသမီးဆိုးကို လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ဟု လႊတ္ေပးထားၿပီး သားဆိုး ေၾကာင္း သမီး ဆိုးေၾကာင္း အိမ္ကိုလာ ေရာက္တိုင္ပါမွ သားသမီးကို အေရးယူမည္ဟု ေၾကညာထားေသာ မိဘမ်ားႏွင့္ တူေနပါသည္။ အစိုးရသည္ မိဘျဖစ္ပါသည္။ လက္ေအာ က္င ယ္သားမ်ားကို စနစ္တက်အုပ္ခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္ ယူထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႕ ဘ႑ာကိုယူ၍ တာဝန္ထမ္းေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။
ကိုယ့္ဝန္ထမ္း ဘာလုပ္ေနသည္ကို မသိ၊ ျပည္သူတိုင္မွ သိမည္ ဆိုေသာ အဆိုျပဳခ်က္မွာ အရည္အခ်င္းမရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြား သည္ ကို ေတြ႕ျမ င္ေနရေပသည္။ ျပည္ သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အိမ္တြင္လာ ေရာက္ခိုးသြားေသာ အမႈမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ႐ံုးဌာနအတြင္း၊ လုပ္ငန္းအတြင္း၊ တာ ဝန္က် ေဒသ အ တြင္း ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ဘယ္လို ကင္းေအာင္လုပ္ၾကမလဲ
အထူးပင္အေရးႀကီးလွပါသည္။ (၁) အႀကီးဆံုးကိုယ္တိုင္ ႐ိုးသား၍ လာဘ္စားျခင္းကင္းရပါမည္။ (၂) ယခုဌာနတစ္ခုကို ေရာက္မွ လာဘ္မစား ဟူ၍ မရေတာ့ပါ။ ယခင္က လာဘ္စား ခဲ့ေသာ သတင္းမ်ား၊ တစ္ဦးက တစ္ ဦး ဆင့္ပြားပို႔ေပးေနၾကပါသည္။ (၃) ဌာန တိုင္းတြင္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား ျဖင့္ အေရးေပၚေရွာင္တခင္ အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕၍ စစ္ေဆးေစျခင္း၊ (၄) ျပည္သူမ်ား အၾကား ဆင္း၍တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ရယူ ေစျခင္း။ (၅) ျပဳလုပ္သူမ်ားကို အေရး ယူၿပီး မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ အျပစ္ ေပး၊ အရွက္ရေစျခင္း။ (၆) လာဘ္စား မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ အသိပညာေပးပြဲမ်ား၊ ျပည္သူအၾကား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။ (၇) ေက်ာင္းသင္ခန္း စာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း၍ အေလ့ အက်င့္ ေမြးျမဴေပးျခင္း။ (၈) အေရးယူခံရသူမ်ား ၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအား ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္း ဆည္းျခင္း။ (၉) နယ္ေျပာင္းေရႊ႕ေစျခင္း ေၾကာင့္ ေရာက္ရွိေဒသ၊ နယ္မ်ား တြင္ ဆက္လက္နစ္နာေစၿပီး ပို၍တာဝန္လစ္ဟင္းမႈမ်ားရွိေစပါသည္။ အက်င့္ပ်က္သူမ်ားလာျခင္း ေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အရွက္ ရေစသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား မ်ားျဖစ္ ေနၾကရသည္။ သို႔ပါ၍ အက်င့္ပ်က္ သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အႀကီးမွစ၍ ကိုင္တြယ္အေရးယူျခင္းျဖင့္ ေလ်ာ့က် ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ။
ကုိလင္းမာန္ေအာင္
Popular Myanmar News Journal

ဆားမ်ားတဲ့ အစားအေသာက္ေတြ စားတာက မနက္ခင္းမွာ မ်က္နွာကို ေဖာင္းအစ္နိုင္သလား


ဒါက ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်န္းမာေနတဲ့ လူေတြမွာေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါ ဘူး။ လူတစ္ေယာက္က ဆားကဲတဲ့ အစား အေသာက္ေတြကို စားၿပီးခ်ိန္မွာ ခႏၶာကိုယ္ ထဲ ဆိုဒီယမ္အဆင့္ ျမင့္တက္ လာပါတယ္။ အဲဒီအခါ ခႏၶာကုိယ္ထဲမွာ ဆားဓာတ္နဲ႔ ေရဓာတ္ဟန္ခ်က္ ညီမွ်ေစဖို႔ ေရဓာတ္ကို ပိုမိုစုပ္ယူ ရပါေတာ့တယ္။
ဒါေပမဲ့ ပံုမွန္က်န္းမာ ေရးေကာင္း ေနတဲ့ လူအမ်ားစုမွာေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ထဲ ဆားနဲ႔ ေရဓာတ္မ်ားတာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာ မွာ အရည္စုပံုမႈ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ အေၾကာင္းက က်န္းမာေနတဲ့ ေက်ာက္ကပ္ေတြက အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ဆားနဲ႔ ေရအပိုေတြကို စြန္႔ထုတ္ႏိုင္စြမ္းရွိ လို႔ပါ။ ေက်ာက္ကပ္၊ ႏွလံုးနဲ႔ အသည္းတို႔ မေကာင္းတဲ့သူေတြမွာ မ်က္ႏွာတစ္ဝိုက္ အရည္ စုပံုမႈျဖစ္ၿပီး ေဖာင္းအစ္ေနတတ္ ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေျခခ်င္းဝတ္ပတ္ လည္မွာ ေဖာင္း အစ္မႈ ပိုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
ဆားကဲတဲ့ အစား အေသာက္ေတြကို မစားေတာ့ဘဲ ေရွာင္ရွား ေနရင္ေတာင္ မ်က္ႏွာေဖာင္းအစ္တာနဲ႔ ေျခေထာက္ေတြ ေဖာင္းအစ္တာေတြ ျဖစ္ေန ရင္ေတာ့ ဆရာဝန္နဲ႔ ျပသဖို႔ လိုေနပါၿပီ။

Good Health

စိန္ေခၚမႈေတြကို ဥပမာ ေျပာရရင္ ကုန္မယ္ေတာင္ မထင္ဘူး သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္သင္ဇာက ျဖစ္ေနတဲ့ ပစၥဳပၸန္ ကုိပဲေတြးတယ္။ အနာဂတ္ ကုိလည္း မေတြးဘူး။ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ အတိတ္ကုိ လည္း ျပန္ၿပီးေတာ့ မစဥ္းစားဘူး။ ေရရွည္ကုိ မေတြး တတ္တဲ့အခါက် ေတာ့ ဘယ္အထိ ေရာက္ေအာင္ငါ ဘာလုပ္မယ္ ဆုိတဲ့စိတ္လည္း မရွိပါ ဘူးဆုိတဲ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ကုိ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေလာက အေၾကာင္း တစ္ ေစ့တစ္ေစာင္း ေလ့လာၾကည့္တဲ့ အခါ..
Q. အႏုပညာေလာကမွာ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး ကအေရး ႀကီးတယ္ဆုိေတာ့ သင္ဇာအတြက္ ေရာ ဘယ္ေလာက္ထိ အေရးပါလဲ။
A. ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးက တကယ္အေရးပါ ပါတယ္။ အရင္ တုန္းက အိမ္နဲ႔ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းနဲ႔ အိမ္၊ ဒီအေဖ၊ ဒီအေမနဲ႔ပဲ ထိေတြ႕ ေနရတယ္။ အျပင္သူငယ္ ခ်င္းေတြ နဲ႔ေတာင္ သိပ္မေတြ႕ျဖစ္ဘူး။ ဒီ ေလာကထဲဝင္တုန္း ကဆုိ အိမ္မွာေန သလုိေအးေဆးပဲေနတယ္။ ဘယ္ သူနဲ႔မွလည္းအေရာတဝင္စကားမ ေျပာဘူး။ အဲဒီအတြက္ သင္ဇာကုိ မာနႀကီးတယ္ လုိ႔ေျပာၾကတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ ကုိယ္ကေတာ့ ေနတတ္သလုိ ပဲေနတယ္။ ဒီေလာက ထဲေရာက္ရင္ ဟိုလူ႔အေရာဝင္၊ ဒီလူ႕အေရာဝင္ေန ရမယ္ဆုိတာ နားမလည္ ခဲ့ဘူး။ ေနာက္ပုိင္း ဒီေလာက ထဲေရာက္ တာၾကာမွ အထာကုိသိၿပီးေနလုိ႔အ ဆင္ေျပ သြားတယ္။
Q. အဲဒီအတြက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ အလုပ္အေပၚမွာေရာ စိတ္မကုန္ ဘူးလား။
A. ဒီအလုပ္ေပၚမွာေတာ့စိတ္ မကုန္ဘူး။ လူေတြအေပၚမွာပဲစိတ္ ကုန္တာပါ။ ဒီအလုပ္က ကုိယ့္ကုိ ဘာဆုိးက်ဳိး၊ ဘာဒုကၡမွမေပးဘူး။ ဝါ သနာပါတဲ့အလုပ္ကုိ ပရိသတ္အ တြက္လုပ္ေနရ တဲ့အတြက္ေက်နပ္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးေပါင္းရတဲ့လူေတြကေတာ့ Effect အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးတယ္။ ဒီေလာက္ ပါပဲ။ အလုပ္ကုိစိတ္ပ်က္တာမ်ဳိး ေတာ့မရွိပါဘူး။ အႏုပညာနဲ႔လူေတြ အေပၚကုိစိတ္ပ်က္ခ်င္ စိတ္ပ်က္ ေကာင္းပ်က္လိမ့္မယ္။
Q. လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အႏုပ ညာရွင္တစ္ေယာက္က ေအာင္ျမင္ မႈမွတ္တုိင္တစ္ခုစိုက္ထူႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ႀကိဳးစားရတာနဲ႔ေအာင္ျမင္ၿပီး သားဘဝတစ္ခုကုိ ထိန္းသိမ္းရတာ ဘယ္ဟာပုိခက္မယ္ ထင္လဲ။
A. ေအာင္ျမင္ေအာင္ႀကိဳးစား တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာဖိအားမွမရွိဘူး။ ဒီ အလုပ္တစ္ခုကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္တယ္။ တကယ္လုိ႔ေအာင္ျမင္ သြားတယ္ဆုိရင္တာဝန္လည္းပုိႀကီး တယ္။ ၿပီးရင္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြက သူေအာင္ျမင္သြားၿပီလို႔ လက္ခံ လုိက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေအာင္ျမင္ ေအာင္ႀကိဳးစားရတာထက္ ႏွစ္ဆ ေလာက္ပုိၿပီးႀကိဳးစားရမယ္လုိ႔ျမင္ တယ္။ အဲဒီအတြက္ ေအာင္ျမင္တာ ကုိထိန္းသိမ္းရတာ ပုိၿပီးခက္ခဲပါ တယ္။ ပုိၿပီးလည္းသည္းခံစိတ္ရွိရ မယ္ထင္တယ္။
Q. သင္ဇာ့ အေနနဲ႔ လက္ရွိအ ခ်ိန္ထိ ဘယ္လုိစိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ရင္ ဆုိင္ခဲ့ရလဲ။
A. စိန္ေခၚမႈေတြကေတာ့အ မ်ဳိးမ်ဳိးပါပဲ။ ေသြးတုိးစမ္းခ်င္တဲ့လူ ေတြေရာ၊ ကုိယ့္ရဲ႕ႏူးညံ့တဲ့စိတ္ကုိ ဆုိးရြားေအာင္လုပ္ခ်င္တဲ့လူေတြပါ အမ်ဳိးမ်ဳိးပါပဲ။ ဥပမာေျပာရမယ္ဆုိ ရင္ ကုန္မယ္ေတာင္မထင္ဘူး။ ဘာ လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေက်ာ္လႊားလာခဲ့ရ တဲ့ႏွစ္သက္တမ္းကလည္း ခုနစ္ႏွစ္ ရွစ္ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီဆုိေတာ့ ဒီဒဏ္ ေတြကုိအမ်ားႀကီးခံခဲ့ရတယ္။ ဒါေပ မဲ့အကုန္လံုးကုိ ေမတåာပဲထားလုိက္ တယ္။ အဲဒီအတြက္ ဒီအခ်ိန္မွာ ကုိယ့္အတြက္ အေသးအမႊားျဖစ္ သြားပါၿပီ။ ဘာမွမေျပာပေလာက္ ေတာ့ဘူး။
Q. ခုေနာက္ပုိင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ ေလာကထဲကုိ မ်က္ႏွာသစ္ေတြမ်ား စြာဝင္လာတဲ့အတြက္ သင္ဇာ့ရဲ႕ လက္ရွိေနရာအတြက္ကုိေရာ စိုးရိမ္ စိတ္ျဖစ္မိလား။
A. သင္ဇာေနာက္တက္လာ တဲ့သူေတြကုိလည္း ရွင္းရွင္းေျပာရ ရင္ မေၾကာက္ဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္အရည္အ ခ်င္းရွိတယ္လုိ႔ယံုၾကည္ထားရင္ ဘယ္သူ႕ကုိမွေၾကာက္စရာမလိုဘူး။ ဒီအလုပ္ကုိ ကုိယ္တကယ္လုပ္ႏိုင္ တယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္ေနရာမွာၿမဲေနမွာ ပဲေလ။ ဖယ္ေပးရမယ္လုိ႔ေတာ့မ ထင္ဘူး။ အဲဒီအတြက္ဖိအားေတြမ ရွိပါဘူး။
Q. ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေနထုိင္ တတ္တဲ့ သင္ဇာ့ကုိ ေဘးလူေတြက အျပစ္ျမင္ၾကတဲ့ အေပၚဘာေျပာ ခ်င္လဲ။
A. ေျပာခ်င္ တာေျပာၾကပါ ေစ။ ဒါကေတာ့ ကုိယ့္ပံုစံနဲ႔ကုိယ္ပဲ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာတ လုိ႔လည္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ဆုိၿပီး လူတိုင္းသိ သြားတယ္။ အဲဒီအတြက္ သူတုိ႔ကုိ လည္း အျပစ္ မတင္ပါဘူး။ လူတစ္ ကုိယ္အႀကိဳက္တစ္မ်ဳိးစီပဲေလ။ ခ်စ္ တဲ့လူလည္း ရွိခ်င္ရွိမယ္။ မုန္းတဲ့လူ လည္းရိွတယ္။ ငါကို မုန္းေနလို႔ ျပန္မုန္းလို႔မွ မရတာ။ သူခ်စ္မယ့္ ပံုစံမ်ိဳး ကိုယ္က ေနျပရမယ္။
Q. တက္တူးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ ေရွ႕ဆက္ဘယ္လုိ မ်ဳိးပံုစံေတြ လုပ္သြားဖုိ႔ရွိလဲ။
A. တက္တူးကေတာ့ထုိးမွာ ပါ။ ႀကိဳက္လည္းႀကိဳက္တယ္။ ဝါ သနာလည္းပါတယ္ဆုိေတာ့ ဆက္ ၿပီးေတာ့ထုိးသြားမယ္။ အခုကုိယ္ လိုခ်င္တဲ့ပံုရွာမေတြ႕ေသးလုိ႔ရပ္ထား တာပါ။
Q. ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွာ မဂၤလာပြဲက်င္းပၾကေတာ့ မယ့္ အႏုပညာညီအစ္မေတြအ တြက္ စကားလက္ေဆာင္ေျပာေပး ပါဦး။
A. သူတုိ႔အတြက္ ဂုဏ္ယူပါ တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔ဘဝ အတြက္ တစ္သက္တာ လက္တြဲေဖာ္ ကုိေရြးခ်ယ္ သြားႏုိင္ၿပီဆုိေတာ့ သူ တုိ႔အစား ဂုဏ္လည္း ယူတယ္။ ဝမ္း လည္းဝမ္း သာတယ္။ သူတုိ႔ေတြတ ကယ္ခ်စ္တဲ့လူနဲ႔ ေသတစ္ပန္သက္ တစ္ဆံုး ေရႊလက္တြဲၿပီး ခုိင္ၿမဲၾကပါ ေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေပး ပါတယ္။

Myanmaalinn

ထုိင္းဘုရင္၏ ေျမးေတာ္မင္းသမီး Sirivannavari Nariratana သည္ ေရႊမွန္းႏုိင္သည့္ အေနအထား ရွိေၾကာင္း


ဆီးဂိမ္းျမင္း အလွ စီး ျပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ထုိင္းဘုရင္၏ ေျမးေတာ္မင္းသမီး Sirivannavari Nariratana သည္ ေရႊမွန္းႏုိင္သည့္ အေနအထား ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံျမင္း စီး အားကစားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တြဲဖက္အတြင္း ေရးမွဴး ဦးသန္းဝင္းက ခန္႔မွန္း ေျပာသည္။

”ဒီျပိဳင္ပြဲ အတြက္ သူေကာင္းေကာင္း ေလ႔ က်င့္ထားတယ္။ ၾသစေၾတးလ် မွာေတာင္ သြားျပီးေလ႔က်င္႔ တာပါ။ ဒါေၾကာင္႔ သူေကာင္း ေကာင္းစီးႏုိင္မွာပါ”ဟု ၄င္း ကေျပာ သည္။

ထုိင္း ဘုရင္႔ေျမးေတာ္သည္ ဆီးဂိမ္း ျမင္းစီး ၿပိဳင္ပြဲ အလွစီးျပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္မည္ျဖစ္ျပီး ျပိဳင္ပြဲကို ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိင္း ဘုရင္႔ေျမးေတာ္သည္ ျမင္း စီး အားကစားအား အထူးခုံမင္ႏွစ္ သက္ သူျဖစ္ျပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ တြင္ျမင္းစီးကလပ္ မ်ားပင္ ဖြင္႔လွစ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိင္း ဘုရင့္ေျမးေတာ္ သည္ ၂၆ၾကိမ္ ေျမာက္ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံ ၌ က်င္းပ ေသာ ဆီးဂိမ္းတြင္မူ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ ေလ့လာမႈသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။
Popular Myanmar News Journal

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ HIV ကူးစက္ခံရမႈ အႏၱရာယ္ဇုန္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ HIV ကူးစက္ခံရမႈ အႏၱရာယ္ဇုန္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း HIV ကူးစက္ခံရသူ စုစုေပါင္း၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မူးယစ္ေဆး အေၾကာထဲထုိး သြင္းသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ယင္းပမာဏသည္ ႏိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ အႏၱရာယ္ရိွသည့္အဆင့္ သို႔ ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္သည္ဟု SARA အဖြဲ႕၏ စစ္တမ္းကို ကိုးကား၍ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ မဇၩိမကို ေျပာသည္။

“လက္ရိွရန္ကုန္က ဒီအခ်က္အလက္အရ အႏၱရာယ္ဇုန္အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနတာ ကို တိုင္းအစိုးရက စီမံခ်က္ခ် ေဆာင္ရြက္ဖို႔ သင့္ေနၿပီ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

SARA အဖြဲ႕သည္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အၿငိမ္းစားယူထားသည့္ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္၊ လား႐ိႈးႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မ်ား တြင္ မူးယစ္ေဆး အေၾကာတြင္းထိုးသြင္းမႈႏွင့္ HIV ကူးစက္ခံရမႈ အေျခအေနမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ ယူေနသည့္ အဖြဲ႕လည္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ အဆိုပါနည္းလမ္းျဖင့္ ကူးစက္ခံရမႈ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ေက်ာ္လြန္လွ်င္ အႏၱရာယ္ရိွသည့္ အဆင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ HIV ကူးစက္ခံရမႈ အေျခအေနသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ကေလးေဆး႐ံု မ်ား၌ပင္ ရိွေနၿပီး မိခင္မွကေလးသို႔ ကူး စက္မႈမ်ားရိွေနသည့္ အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ HIV ကူးစက္ခံရမႈဆိုင္ရာ အခ်က္လက္ မ်ားကို စနစ္တက် စိစစ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟု ၎က ယူဆထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္သိန္းကမူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ HIV ကူးစက္ခံရသူမွာ လူဦးေရ ၏ ၀ ဒသမ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာရိွသည္ဟု ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ သတၱမအႀကိမ္အစည္း အေ၀းတြင္ ေျပာသည္။ အဆုိပါ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းတာလွ်င္ အနိမ့္ဆံုး အေျခအေနဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္ဟု ၎က သံုးသပ္သည္။ ထို႔ျပင္ HIV ကူးစက္ခံရသူမ်ား၏ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ART ေဆး၀ါးမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးထားႏိုင္ၿပီဟု ရန္ကုန္ လူမႈေရး၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

SARA ၏ စစ္တမ္းအရ မူးယစ္ေဆး ထုိးသြင္းသူမ်ားအတြင္း HIV ပိုးေတြ႕ရိွရသူ အမ်ားအျပားသည္ နယ္ စပ္ေဒသမ်ား၌ရိွေနသည္။ စစ္တမ္းအရ လားရိႈးတြင္ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရိွသည္ဟု SARA ၏ သုေတသန ရလဒ္မ်ားက ေျပာသည္။
Mizzima Burmese

သူရိယေန၀န္း ဂ်ာနယ္၏ ေရးသားေဖာ္ျပေနျခင္းကို လိုအပ္သလို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီသို႔ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔

သူရိယေန၀န္း ဂ်ာနယ္၏ ေရးသားေဖာ္ျပ ေနမႈမ်ားကို လိုအပ္သလို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဟုဆုိကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)သို႔ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္လည္း ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

သူရိယေန၀န္း ဂ်ာနယ္သည္ ခုနစ္ေစာင္ ထြက္ရႇိၿပီးရာ၌ အဆုိပါ ထြက္ၿပီးသမွ် အားလံုးတြင္ ပါရႇိသည့္ အေရးအသားမ်ားမႇာ သတင္းဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္၏ အဂၤါရပ္ႏႇင့္ ညီညြတ္မႈ မရႇိဘဲ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိုးႏႇက္မႈမ်ားႏႇင့္ လက္ရႇိ အစုိးရအား ထိခိုက္ေစသည့္ ေရးသားေဖာ္ျပ ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရႇိရေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္၍ စာေပေလာက သားမ်ားကလည္း ဂ်ာနယ္ပါ ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားသည္ စာနယ္ဇင္း က်င့္၀တ္မ်ားႏႇင့္ မညီေၾကာင္း၊ အ၀ါေရာင္စာေပ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမုန္းစကားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဂ်ာနယ္မ်ားႏႇင့္ ျပင္ပေလာကတြင္ ေရးသား ေျပာဆိုလာၾကသည္ကို ေတြ႕ရႇိရေၾကာင္း၊ ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္ႏႇင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္လည္း သူရိယေန၀န္းဂ်ာနယ္ စီအီးအို ဦးမိုးဟိန္း ကိုယ္တိုင္ ေရးသားမႈမ်ားသည္ စာနယ္ဇင္း က်င့္၀တ္ကို ေဘးဖယ္ထားသည္ဟု ၀န္ခံေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေပးပို႔စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအေၾကာင္းၾကားစာႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) အတြင္းေရးမႇဴး ဦးေက်ာ္မင္းေဆြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ အေနျဖင့္မူ မည္သည့္ေစာဒက တက္မႈမ်ဳိးမဆို အတက္ခံရသည့္ ကာယကံရႇင္ ႏႇစ္ဖက္ကို ညႇိႏိႈင္းေပးသည့္ အလုပ္ကိုလုပ္ေၾကာင္း၊ ညႇိႏိႈင္းေပးျခင္းမႇလြဲ၍ မည္သည့္အရာကိုမွ် မလုပ္ေၾကာင္း၊ ေစာဒကတက္မႈတုိင္းကိုမူ ကာယကံရႇင္ကို အေၾကာင္းမၾကားေၾကာင္း၊ အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားသင့္ မၾကားသင့္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးမႇသာ ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း၊ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ (ယာယီ) အေနျဖင့္ စာနယ္ဇင္း က်င့္၀တ္အတြက္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အခ်က္ ၁၅ ခ်က္ ရႇိေသာ္လည္း အတိအက် လုိက္နာရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမရႇိဘဲ မီဒီယာမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္မႈႏႇင့္သာ သက္ဆုိင္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

''က်င့္၀တ္ဆိုတာကေတာ့ မျဖစ္မေန လုိက္နာရမယ့္ဟာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူးဗ်။ ကာယကံရႇင္ေတြရဲ႕ သက္ဆုိင္ရာ မီဒီယာေတြရဲ႕ ခံယူခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္၊ သေဘာထား၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အဆင့္အတန္းေတြေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာ ဆံုးျဖတ္ရတဲ့ကိစၥပဲ။ က်င့္၀တ္ကို မျဖစ္မေန လုိက္နာရမယ္လို႔ ဆုိလုိတာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီလုိကိစၥမ်ဳိးမႇာ ဖိအားသြားေပးလို႔ မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဖိအားေပးလို႔ရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒီလုိျဖစ္ရင္ ဒီလုိေတာ့ လာပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေလး ေရးပါသားပါ ဒီေလာက္ပဲ ေမတၲာရပ္ခံ လို႔ရတယ္။ ၾကား၀င္ညႇိႏိႈင္းမယ္။ ၿပီးရင္ က်င့္၀တ္နဲ႔ မညီဘူးလို႔ တက္လာတဲ့ ေကာင္စီ၀င္ အားလံုးက ဆံုးျဖတ္ရင္ ဒါေလးက်င့္၀တ္နဲ႔ မညီတဲ့ သေဘာမ်ဳိးေလး ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သေရြ႕ေတာ့ ဒါမ်ဳိး ေနာက္မျဖစ္ေအာင္ ဆင္ျခင္ၿပီးေတာ့ သတိထားတင္ျပဖို႔ ေမတၲာရပ္ခံပါတယ္ ဆိုတာမ်ဳိး တိုက္တြန္းတာ၊ ေမတၲာရပ္ခံတာ၊ အၾကံေပးတာ ဒါပဲလုပ္ပါတယ္'' ဟု ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ အေၾကာင္းၾကားစာအေပၚ သူရိယေန၀န္း ဂ်ာနယ္ဘက္သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ထိုသို႔ ေခၚယူေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ၎ကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သုိွ်မွ် ေျပာစရာ မရႇိေသးေၾကာင္း သူရိယေန၀န္းဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀သူ ဦးခင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

သူရိယေန၀န္း ဂ်ာနယ္သည္ သူရိယအလင္းဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀မႈ ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ ရရိႇခဲ့သည့္ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ ျဖစ္သည္။ သူရိယအလင္း ဂ်ာနယ္ပါ ေရးသားေဖာ္ျပ မႈမ်ားကိုလည္း စာနယ္ဇင္း က်င့္၀တ္ႏႇင့္ ကိုက္ညီမႈ မရႇိေၾကာင္း ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ (MJN) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဧရာဝတီ သတင္း Myanmar News

မူးေ၀ျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား


မူးေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေနတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုလံုး ခ်ာခ်ာလည္ေန သလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အန္ခ်င္ ေလာက္တဲ့ အထိ မူးေနတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေခါင္းမူးတာဟာ ဘယ္လိုမွ ခံစားလို႔ မေကာင္းတဲ့ အရာပါ။ ေခါင္းမူးျခင္း ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းေတြနဲ႔ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ဘာလုပ္လို႔ရႏိုင္သလဲ ဆိုတာကို ၾကည့္ရေအာင္

(၁) ေသြးေပါင္က်ျခင္း

ကိုယ္ဟန္အေနအထားေၾကာင့္ ေသြးေပါင္က်ျခင္း Postural Hypotension ဟာ ႐ုတ္တရက္ မတ္တတ္ ရပ္လိုက္တဲ့အခါ ေသြးေပါင္ခဏ က်သြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တက္ပါတယ္။ ထိုအခါ ဦးေႏွာက္ဆီ ေသြးအေရာက္ ေလ်ာ့သြားျခင္းေၾကာင့္ ေခါင္းမူးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ဘာလုပ္ႏုိင္မလဲမတ္တက္ရပ္လိုက္တိုင္း လိုလို ေခါင္းမူးတက္ပါက ေသြးေပါင္ခ်ိန္ စစ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ေသြးတိုးေရာဂါ ေဆးကုသခံေနရသူ ဆိုရင္လည္း ေဆးပမာဏ ခ်ိန္ဆေပးဖို႔ လိုေကာင္း လိုေနပါလိမ့္မယ္။

(၂) Meriere's Disease

Meriere ေရာဂါဆိုတာ နားအတြင္းခန္း ေရာဂါေၾကာင့္ နားေလထြက္ျခင္းနဲ႔ မူးေဝျခင္းကို ျဖစ္ေစတဲ့ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နားအတြင္းခန္းမွာ အရည္ေတြ ပိုလွ်ံလာပါက ခ်ာခ်ာလည္းမူးေဝျခင္းကို ျဖစ္ေစတက္ပါတယ္။ တျခား လကၡဏာရပ္ေတြကေတာ့ မူးျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ အၾကားအာ႐ံုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊ နားအူျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါျပင္းထန္မႈ ပမာဏနဲ႔ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈက လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ေပၚ မူတည္ၿပီး ကြာဟတက္ ေပမယ့္ အရမ္းမူးေဝျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္ခ်လုိက္ရတဲ့အထိ ျဖစ္တက္ပါတယ္။ ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲ နားအတြင္းခန္းမွာ အရည္လွ်ံျခင္းက ျပႆနာျဖစ္တာေၾကာင့္ အဲသလို မျဖစ္ရေအာင္ စားတဲ့ အစာထဲ ဆားေလွ်ာ့စားဖို႔၊ ဆီးေဆးေသာက္ဖို႔ လိုေကာင္းလိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔မွ မရရင္ နားထဲက အရည္ေတြကို ေဆး႐ံုမွာ စုပ္ထုတ္လုိ႔လည္း ရပါတယ္။

(၃) ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္း

(Migraine) ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္းဟာ ေခါင္းကိုက္ျခင္း တစ္မ်ိဴးျဖစ္သလို တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေခါင္းမူးျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းတစ္ျခမ္း ကိုက္ျခင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ေခါင္းမူးျခင္းဟာ Meriere ေရာဂါနဲ႔ လကၡဏာ အမ်ားစု ဆင္တူေနတက္ ေပမယ့္ အၾကားအာ႐ံုေတာ့ ေလ်ာ့မသြားတက္ပါဘူး။ ကားမူးျခင္း၊ ေလယာဥ္မူးျခင္း၊ သေဘာၤမူးျခင္းတို႔လို မူးေဝျခင္းမ်ိဳးက ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ ေဝဒနာရွင္ေတြမွာ ပိုျဖစ္ေပၚတက္ပါတယ္။ ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ ေဝဒနာ ခံစားေနရသလို ေခါင္းမူးျခင္းလည္း ျဖစ္ေပၚတက္ပါက ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ ကုေဆးေတြေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဆရာဝန္နဲ႔ ျပၾကည့္ပါ။

(၄) ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္း

အျဖစ္အမ်ားဆံုးကေတာ့ Vestibular Neuritis လို႔ေခၚတဲ့ ဗိုင္းရစ္ပိုး တစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ပါ။ ေရယုန္ျဖစ္ေစတဲ့ ေရာဂါပိုးနဲ႔ ခပ္ဆင္ခင္တူပါတယ္။ ဒီေရာဂါပိုးေတြက ဦးေႏွာက္ရွိ Vestibular နာ့ဗ္ေၾကာေတြေပၚ ေႏွာင့္ယွက္လိုက္တဲ့အခါ နားတစ္ဖက္ ေရာင္လာတက္ကာ သင့္ကို ဟန္ခ်က္မညီေစေတာ့ဘဲ ခ်ာခ်ာလည္ မူးေဝေစတက္ပါတယ္။

(၅) BPPV (Benign Proxysmal Positional Vertigo)

ဒီေရာဂါဟာ နားအတြင္းခန္းရွိ ကယ္လ္စီယမ္ ကာဗြန္နိတ္ေက်ာက္ေတြ ျပဳတ္ထြက္ကာ ေရြ႕လ်ား ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တက္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင့္မိတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ျဖစ္တက္ၿပီး လွဲလိုက္တဲ့အခါမ်ိဳး၊ ေခါင္းေမာ့ လိုက္တဲ့ အခါမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ ကုန္းလုိက္တဲ့ အခါမ်ိဳးေတြမွာ မူးေဝတက္ပါတယ္။ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲနား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးေတြ အေနနဲ႔ ကုသေပးႏိုင္တာေၾကာင့္ ေဆး႐ံုသြားျပသင့္ပါတယ္။

Myawady News

ရန္ကုန္တြင္ မည္သည့္ တ႐ုတ္ ေဆးခန္းမွ ကုသခြင့္ ေပးထားျခင္း မရွိ


မွတ္ပုံ မတင္ထားေသာ တ႐ုတ္ ေဆးခန္း တခု ေၾကာ္ျငာ
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း မည္သည့္ တ႐ုတ္ ေဆးခန္းကိုမွ ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ခ်ေပး ထားျခင္း၊ တ႐ုတ္ ေဆးဆရာမ်ား အား တရားဝင္ေဆးကုသခြင့္ ေပးထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္း က ယမန္ေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ သတၱမ ပံုမွန္ အစည္းအေဝး(ဒုတိယေန႔) တြင္ စမ္းေခ်ာင္း မဲဆႏၵနယ္(၂)လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးမင္းေအာင္က တ႐ုတ္ေဆးခန္းႏွင့္ တ႐ုတ္ေဆးဆရာမ်ား အား ေဆးကုသခြင့္ ျပဳေနသည့္ အေပၚေမးျမန္း ရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

“တ႐ုတ္ေဆးခန္းေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ဆရာဝန္ေတြကို တရားဝင္ေဆးကုသခြင့္ မေပးထားပါဘူး။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ က်န္း မာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ က်န္းမာေရးဥပေဒ အတိုင္းသာ ခြင့္ျပဳေပး တယ္။ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီကိုလည္း ဗဟိုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး လိုက္လံ စစ္ေဆးေနပါတယ္”ဟုလည္း ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေဆးကုသမည္ဆိုပါက တိုင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွတဆင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တရားဝင္ ေဆးကု လိုင္စင္ေလွ်ာက္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီတြင္ ခြင့္ျပဳလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ျခင္း စသည့္ အဆင့္ဆင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရမွသာ ေဆး ကုသခြင့္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေဆးကုသတာ ေတြ႔ရင္ ေဆးခန္းကို ယာယီပိတ္သိမ္း ခိုင္းတယ္။ ေနာက္ၿပီး စစ္ေဆးတယ္။ လိုက္နာတာ မရွိရင္ ေဆးခန္းကို ပိတ္သိမ္း ခိုင္းပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္းက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အပိုလို အမည္ရွိ ေဆးခန္းသည္ ေဆးကုသခြင့္လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဖြင့္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေဆး၀ါးကုသမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့သျဖင့္ က်န္းမာေရးဦးစီး ဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တို႔က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ပိတ္သိမ္းရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စမ္းေခ်ာင္း မဲဆႏၵနယ္(၂) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးမင္းေအာင္က“ေငြေၾကး ေတာင္းတဲ့အခါမွာ ကုသဖို႔လာရင္ တမ်ိဳး၊ ကုသၿပီးရင္ တမ်ိဳး၊ တခါတရံကုသ၍ မေျပလည္တာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္လည္းနာ၊ လူလည္းနာရတာေတြ ရွိတယ္။ သက္ဆိုင္ရာေတြက သိေနေပမယ့္ အေရးယူမႈပိုင္းမွာ အားနည္းေနတာေတြ ရွိေနတယ္”ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေထာက္ျပ ေျပာၾကားသြားသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း တ႐ုတ္အပ္စိုက္ ေဆးကုခန္းမ်ား၊ တ႐ုတ္အေၾကာျပင္ ေဆးခန္းမ်ား၊ မ်က္ႏွာျပင္ ျပဳျပင္ မႈ ဆိုင္ရာ ေဆးခန္းမ်ား၊ မ်ိဳးပြားျခင္း ဆိုင္ရာ ေဆးခန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္လ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ထုိေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ဧရာဝတီက ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ဌာနမွ အမည္ မေဖာ္လိုသည့္ တာဝန္ရွိသူ တဦးက“ဒီအပိုင္းကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဘက္က စစ္တာပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ဘက္က ေသခ်ာတယ္ဆိုရင္ နာမည္နဲ႔တကြ စာရင္းေပးပါ။ ကူညီရာေရာက္ပါတယ္”ဟု ေျဖၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ မည္သို႔ အေရးယူသည္၊ မည္မွ် အေရးယူ ထားသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေပ။

တ႐ုတ္ ေဆးခန္းအမ်ားစုမွာ ႐ိုးရာအပ္စိုက္ပညာ အေျခခံကုသသည့္ ေဆးခန္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လသာလမ္း တေလွ်ာက္တြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရွိရၿပီး တခ်ိဳ႕ေဆးခန္းမ်ားမွာမူ ေဆးဥ၊ ေဆးျမစ္ႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ အေသးစား ခြဲစိတ္ျခင္းမ်ားပါ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သြားေရာက္ ကုသခံခဲ့ရသူမ်ားက ေျပာျပသည္။

“ညီမ အစ္မက မ်က္ႏွာမွာ ဝက္ၿခံမ်ားလို႔ သြားကုဖူးတယ္။ ၾကည့္ျမင္တိုင္ဘက္မွာ။ ပန္းဖလက္(လက္ကမ္းစာေစာင္)ေတြ လမ္းမွာေဝ ေတာ့ သြားကုတာ၊ သူတို႔ တ႐ုတ္ေဆးေတြနဲ႔ ေပါင္းတယ္။ ေသာက္ခိုင္းတယ္။ အေရျပားကို ခြဲတယ္။ ပိုက္ဆံ ေတာ္ေတာ္ကုန္တယ္။ မသက္သာဘူး၊ စတုန္းေတာ့ ဟုတ္မလိုနဲ႔ ေနာက္ပိုင္း အေရျပားဆရာဝန္နဲ႔ျပၿပီး ကုလိုက္ရတယ္။ နာမည္က ခြိ်ဳင္ဟြမ္ မ်က္ႏွာေပါင္း တင္၊ ဝက္ၿခံျခစ္ အေၾကာျပင္ ဆိုၿပီးေရးထားတယ္”ဟု ကမာရြတ္တြင္ ေနထိုင္သူ မစႏၵာက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီမွလည္း ႏိုင္ငံျခားဆရာဝန္မ်ားကို ေဆးေကာင္စီနည္းဥပေဒ အတိုင္း ေလွ်ာက္ထားမွသာ ေဆးကုသခြင့္ ေပး ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ တ႐ုတ္ေဆးခန္းကိုမွ ေဆးကုသခြင့္ ေပးမထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေျပာဆို ထားသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ တရားမဝင္ တ႐ုတ္ေဆးခန္းမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္တိုးပြားလ်က္ရွိၿပီး ေဆးကုသမႈ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကုသေနေၾကာင္း၊ ပမာဏအားျဖင့္ ေဆးခန္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွ အၿငိမ္းစား ဆရာဝန္ႀကီး တဦးက ေျပာသည္။
ဧရာဝတီ သတင္း Myanmar News

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမင္းလည္း ဆီးဂိမ္းပြဲ ၀င္ၿပိဳင္


ယေန႔ က်င္းပေသာ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အရွ ဆီးဂိမ္း၏ အုပ္စုလိုက္ ျမင္းအလွၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာ့အလွျမင္းကို ကိုယ္စားျပဳရသည့္ ကေမၻာဒီးယာႏိုင္ငံက ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒုတိယ ေငြတံဆိပ္ဆု ၁ ဆုဆြတ္ ခူးႏိုင္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမင္းကို ကေမာၻဒီယား ျမင္းစီးသမား မစၥတာ Puthminea Sor က စီးနင္းကာ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ယေန႔ ျမင္းအလွၿပိဳင္ပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈကာ ဆုတံဆိပ္မ်ား ကိုလည္း ခ်ီး ျမႇင့္ ေပးခဲ့သည္။ သူပိုင္ဆိုင္သည့္ ျမင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမင္းစီး အားကစားၿပိဳင္ပြဲသို႔ လာေရာက္အားေပး ၾကည့္႐ႈသည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမင္းစီး အားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မ်ားစြာဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္ရပါေၾကာင္း ျမင္းစီးအားကစား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးၿပံဳးေမာင္ေမာင္က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

“အခုလို ျပည္ပခရီးစဥ္က ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း မနားဘဲ ေနျပည္ေတာ္ကို ေလယာဥ္နဲ႔တက္လာၿပီး ျမင္းၿပိဳင္ပြဲကို တကူးတ က လာေရာက္ အားေပးၾကည့္႐ႈတဲ့ အတြက္ က်ေနာ္တို႔ အားကစား တဖြဲ႕လံုးက ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ၾကရတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျမင္းစီးၿပိဳင္ပြဲ၀င္စဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ရသည့္အတြက္ မိမိအေနျဖင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တည္ၾကည္မႈမ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း၊ သူပိုင္ဆိုင္ေသာ ျမင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ကိုလည္း စိတ္လႈပ္ရွားမိေၾကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ျမင္းစီးကစားသမား မစၥ Pei Jia Caroline Rosanna Chew က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာ့အလွျမင္းသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက က်င္းပခဲ့ေသာ ဆီးဂိမ္းအႀကိဳ ျမင္းစီးၿပိဳင္ပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈအၿပီး YKKO ျမင္းစီးကလပ္ ပိုင္ရွင္က လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ျမင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္းစီး အားကစားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

အဆိုပါျမင္းသည္ ျမင္းထီးျဖစ္ၿပီး အျဖဴႏွင့္ ျမင္းေခ်းေရာင္ ကြက္က်ားျဖစ္ကာ သားစပ္ျမင္း အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆီးဂိမ္းပြဲတြင္ ျမင္းစီးအားကစားနည္း တာေ၀း (အသင္းလိုက္၊ တဦးခ်င္း)၊ အလွျပ၊ တန္းခံုစေသာ ကစားနည္း ၃ မ်ိဳးအနက္ အလွျပ အားကစားနည္းတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမႈ စနစ္အရ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ျမင္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမင္းစီးအားကစား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ စီစဥ္ေပးသည့္ ျပည္တြင္းရွိ ျမင္းမ်ားျဖင့္သာ မဲႏိႈက္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၿပိဳင္ၾကရေၾကာင္း ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ထို္င္းျမင္းစီး အားစားအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ကတည္းက မဲႏိႈက္ရရွိေသာ ျမန္မာျမင္းမ်ားႏွင့္ စီးနင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ား အသားက်ေစရန္ လာေရာက္ ေလ့က်င့္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ျမင္းမ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ အစပိုင္းတြင္ အေျခအတင္ ျငင္းခံုခဲ့ရမႈတခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အဆင္ေျပေၾကာင္း ဧရာ၀တီသို႔ေျပာသည္။

“အခုေတာ့လည္း အဆင္ေျပပါတယ္။ သိပ္ေတာ့ ေျပာစရာမရွိပါဘူး။ ကိုယ့္ျမင္းေတြ မဟုတ္တာကို ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ အတုိက္အခံ ျဖစ္ခဲ့ရေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ဒီကျမင္းေတြကို သေဘာက်ပါတယ္။ ဘာမွေတာ့ သိပ္အျပစ္ေျပာစရာ မေတြ႔ပါဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ယေန႔က်င္းပေသာ ျမင္းစီးၿပိဳင္ပြဲတြင္လည္း ထိုင္းဘုရင္၏ ေျမးေတာ္ မင္းသမီး H.R.H Princess Sirivannavarinariratana က ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ထိပ္ကြက္အမည္ရွိ ျမင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ထိုင္း ဘုရင့္ေျမးေတာ္က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အေျခအေနကုိ မသိရေသာ္လည္း ပထမဆံုး စတင္ေလ့က်င့္ရသည့္ ေန႔တြင္ ျမင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ရ မလြယ္ကူေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က ထုိင္းဘာသာႏွင့္ ေရးထားသည့္ Banmuang ၀က္ဘ္ဆိုက္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ၌ ေရးသားထားသည္။

ထုိင္းဘုရင့္ ေျမးေတာ္က သဘၤာသီးေထာင္းကုိ ကုိယ္တုိင္ ျပဳလုပ္ကာ ေကာက္ညႇင္း၊ ၾကက္သားကင္၊ ငါးေၾကာ္တို႔ႏွင့္ စား ေသာက္ေနရသည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း ေရးသား ေဖာ္ျပထားေသးသည္။

ျမင္းစီးၿပိဳင္ပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရွိသည့္ ျမင္းၿပိဳင္ကြင္း၌ ယခုလ ၁၀ ရက္မွ ၁၈ ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းဘုရင့္ ေျမးေတာ္သည္ ယေန႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သကဲ့သို႔ လာမည့္ရက္တြင္လည္း ထပ္မံ ၿပိဳင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမင္းစီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအးခ်ဳိက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ အုပ္စုလိုက္ ျမင္းအလွၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမေရႊတံဆိပ္ကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက ရရွိခဲ့ၿပီး ဒုတိယေငြတံဆိပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ တတိယ ေၾကးတံဆိပ္ကို စင္ကာပူႏိုင္ငံ တို႔က အသီးသီး ရွိခဲ့သည္။

ယခုေနာက္ဆံုး သတင္းအရ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေန႔လယ္ ၁ နာရီ ၃၅ မိနစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရႊတံဆိပ္ ၂၂ ခု၊ ေငြတံဆိပ္ ၁၉ ခုႏွင့္ ေၾကး တံဆိပ္ ၁၆ ခု တို႔ျဖင့္ ထိပ္ဆံုးမွ ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက ေရႊတံဆိပ္ ၂၀ ျဖင့္ ကပ္လိုက္ ေနသည္။

ဧရာဝတီ သတင္း Myanmar News

နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ား၏ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ စီစဥ္


(နည္းပညာတကၠသိုလ္ (သန္လ်င္) တြင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္)
အဆင့္ျမင့္ ပညာက႑၌ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ပညာေရးစနစ္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာ သိပၸံႏႇင့္နည္းပညာ ဦးစီးဌာန၊ သိပၸံႏႇင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာနမႇ သိရသည္။

အဆုိပါ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းရႇိ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ား၏ သင္ၾကားနည္း ပုံစံျဖစ္သည့္ A.G.T.I သင္တန္းတြင္ ႏႇစ္ႏႇစ္ B.Tech သင္တန္းတြင္ ႏႇစ္ႏႇစ္၊ BE သင္တန္းတြင္ ႏႇစ္ႏႇစ္ျဖင့္ သင္ၾကားေနသည့္ သင္ၾကားေရး ပုံစံအား ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

''ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေနနဲ႔ သင္ၾကားေရး အရည္အေသြး တုိးျမႇင့္ဖုိ႔အတြက္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ေတြမႇာ သင္ၾကားေနတဲ့ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး ေရးဆြဲသြားဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ သင္ၾကားေရး ပုံစံထဲကမႇ B.Tech သင္တန္းေတြကို ရပ္နားဖုိ႔အတြက္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္'' ဟု အဆင့္ျမင့္ သိပၸံႏႇင့္ နည္းပညာ ဦးစီးဌာန၊ သိပၸံႏႇင့္နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာနမႇ အဆင့္ျမင့္ အရာရႇိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ B.Tech သင္တန္းမ်ားအား ထားရႇိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါက နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ယူခဲ့ၿပီးသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ခ်င့္ခ်ိန္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား အခ်ိန္ယူညိႇႏိႈင္း ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

''B.Tech သင္တန္းေတြကို ရပ္နားလုိက္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ A.G.T.I ကေန B.E ကို တန္းတက္ရမယ္'' ဟု သန္လ်င္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ကိုတာရာဇံက ေျပာၾကားသည္။

''အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္း တက္ခြင့္ရၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာပဲ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ ပညာေရးစနစ္ေတြ စတင္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ေနရာမႇာ လက္ေတြ႕ပိုင္းကို ျမႇင့္တင္သင့္ပါတယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အျပင္လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္တဲ့အခါမႇာ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ ရထားေပမယ့္လည္း အဆင္မေျပဘူး ျဖစ္ေနတယ္'' ဟု B.Tech ျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးထားသည့္ ကိုတင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ား၌ B.Tech၊ B.E သင္တန္းမ်ားသို႔ ေပါင္းကူးတက္ေရာက္ရာတြင္ သတ္မႇတ္ထားသည့္ ၀င္ခြင့္အရည္အခ်င္း (Qualified) ျပည့္မီမႇသာ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခြင့္ရႇိၿပီး ႐ုိး႐ုိးေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ေနာက္တစ္ႏႇစ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ မရႇိဘဲ အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲတက္ေရာက္ရေၾကာင္း သိရျပီး ပထမႏႇစ္ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ A.G.T.I သင္တန္းမ်ားတြင္ ရမႇတ္ျမင့္မားမႇသာ B.Tech၊ B.E သို႔ ဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္ ရရႇိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''အင္ဂ်င္နီယာ ပညာေရးစနစ္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ္ဆုိတာ ေကာင္းပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကတည္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔တေတြ စမ္းသပ္ခံ ပညာေရးစနစ္ထဲမႇာပဲ ေရာက္ေနခဲ့တာ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ ရျပီးရင္ေတာ့ သက္ဆုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္မႇာ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာက ပါ၀င္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္တာေပါ့။ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရၿပီး လက္မႇတ္ကိုင္ထားတာပဲရႇိတယ္ ဆုိတာမ်ိဳးကေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး'' ဟု နည္းပညာတကၠသိုလ္၌ B.E ဘြဲ႕ ရရႇိထားသည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ယင္းသို႕ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ားအား ေပါင္းကူးဆက္လက္ တက္ေရာက္ခြင့္ႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး B.Tech ႏႇင့္ B.E တန္းသို႔ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရန္ A.G.T.I၊ B.Tech ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခြင့္ျပဳရန္ အတြက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားက ဒီဇင္ဘာလ ပထမပတ္အတြင္း သိပၸံႏႇင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လက္မႇတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ေပါင္း ၃၃ ခုႏႇင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ ၂၅ ခု ရႇိေၾကာင္း သိပၸံႏႇင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္သိပၸံႏႇင့္ နည္းပညာ ဦးစီးဌာနမႇ သိရသည္။


eleven media group

ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ ကာလအတြင္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ၀င္ေရာက္မႈ မရႇိေစရန္ အင္တာပိုမႇ တာ၀န္ရႇိသူမ်ား ျပည္တြင္း၌ ႐ံုးထုိင္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး
ျမန္မာႏိုင္ငံမႇ အိမ္ရႇင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပေနေသာ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းစ္ အားကစားပြဲေတာ္ ကာလအတြင္း လံုျခံဳမႈရႇိ ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏႇင့္ အင္တာပို (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕)တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ၀င္ေရာက္မႈ မရႇိေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္မႇ ရဲမႇဴးခ်ဳပ္စိုးၿမိဳင္က ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ The Daily Eleven သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရန္ အင္တာပိုမႇ တာ၀န္္ရႇိသူမ်ားက ျပည္တြင္းရႇိ ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္ ႐ံုးထိုင္၍ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္တြင္း၌ လံုျခံဳမႈရႇိေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ေရေၾကာင္းလမ္း၊ ေလေၾကာင္းလမ္းႏႇင့္ နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္မ်ားတြင္ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္မႈကို အထူးတင္းက်ပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

''ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အေနနဲ႔ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ ကာလမႇာ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔အျပင္ ျပည္တြင္းကို ၀င္ေရာက္လာႏိုင္တဲ့ လမ္းေတြကေန အၾကမ္းဖက္ ျပဳလုပ္မယ့္သူေတြ ၀င္ေရာက္လာမႈ ရႇိ မရႇိ ကုိ အင္တာပိုနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ အင္တာပိုအေနနဲ႔ လူဆိုးစာရင္း၀င္ ေဒတာေတြကို တုိက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးထားတယ္။ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါမႇာ နည္းပညာ ပိုင္းေတြကိုလည္း ကူညီေပးထားတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါမႇာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္ေပၚလာရင္ ကူညီဖို႔အတြက္ အင္တာပိုက တာ၀န္ရႇိသူေတြ ျပည္တြင္းကို ေရာက္ရႇိေနပါတယ္'' ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္မႇ ရဲမႇဴးခ်ဳပ္ စိုးၿမိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ အင္တာပိုမႇ စာရင္းျပဳစုထားသည့္ အၾကမ္းဖက္ စာရင္း၀င္သူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ တုိက္ဆိုင္ စစ္ေဆးလ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုက်င္းပေနသည့္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ လံုျခံဳမႈရႇိေစရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အား ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳ ထားေၾကာင္း (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းစ္ အားကစားပြဲေတာ္ လံုျခံဳေရးဆပ္ ေကာ္မတီမႇ ႐ံုးအဖြဲ့မႇဴး ရဲမႇဴးႀကီး ေအာင္ျမတ္မိုးထံမႇ သိရသည္။

(ရန္ကုန္ေလဆိပ္အတြင္း လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေလေၾကာင္းရဲေမတစ္ဦး (ဓာတ္ပံု-၀င္းျမင့္ေက်ာ္))
eleven media group

အေမရိကန္ ရွိ ဦးသန္႔ကြ်န္း (U Thant Island)


ပံုမွာ ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့ ကြ်န္းကို ဦးသန္႔ကြ်န္းလို႔ အမည္ေပးထားၾကပါတယ္။

နယူးေယာက္စီးတီး Manhattan မွာ ရွိတဲ့ ကြ်န္းျဖစ္ပါတယ္။

ကုလသမဂၢရံုးခ်ဳပ္အနီးမွာ တည္ ရွိျပီး အတိအက်ေျပာရမယ္ဆုိရင္
UN Headquarter နဲ႔ Gantry Plaza State ပန္းျခံ တုိ႔ရဲ႕ ၾကားမွာ ရွိတဲ့
East River က ကြ်န္းငယ္ေလး ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီကြ်န္းဟာ သဘာဝကြ်န္းမဟုတ္ပဲ လူလုပ္ကြ်န္းျဖစ္ပါတယ္။

၁၈၉၀ ေနာင္းပိုင္းက ဂ်ာမနီလူမ်ိဳး အေမရိကန္ေရာက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္က ဝီလီယ်ံ စတိန္းေဝးမွ ျပဳလုပ္ဖန္တီးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့
ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းနဲ႔ တစ္ဖက္ကမ္း ေရေအာက္ျဖတ္ ရထားလိုဏ္ဂူေဆာက္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္းအစီအစဥ္ေၾကာင့္ ကြ်န္းငယ္ေလးကိုပါလုပ္ျဖစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၇၇ ခုႏွစ္ေရာက္မွ ကြ်န္းတစ္ခုအျဖစ္ ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕
အားထားေလးစားရတဲ့ ဒႆန ပညာရွင္၊ ဂုရု Sir Chinmoy က ဦးေဆာင္ျပီး အတည္ျပဳေပးလိုက္ပါတယ္။

Sir Chinmoy ဟာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဦးသန္႔ရဲ႕အရင္းႏွီးဆံုးမိတ္ေဆြတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ Chinmoy ကိုယ္တိုင္ အဲဒီကြ်န္းကို U Thant Island လို႔ အမည္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ယခင္အမည္ကေတာ့
Belmont ကြ်န္း ျဖစ္ပါတယ္။

အရြယ္အစားအားျဖင့္ ေပ ၁၀၀x၂၀၀ ပတ္လည္သာ ရွိတဲ့ အဲဒီကြ်န္းကို ကမၻာ့အထူးဆန္းဆံုး ကြ်န္း ၁၀ ကြ်န္းစာရင္းထဲ မွာထည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာအေသးငယ္ဆံုး ကြ်န္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

နယူးေယာက္တိုင္းမ္ မဂၢဇင္းရဲ႕
၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေဖာ္ျပခ်က္မွာေတာ့
၃၀ ရာစု
အ ေရာက္မွာေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ့္ ကြ်န္းလို႔ ေဖာ္ျပခဲ့့ပါတယ္။

ကုန္းေပၚမွာ ငွက္မ်ား၊ ေရေအာက္မွာ ေရေမာ္ညွိမ်ားတြယ္ျပီး လွပေနတဲ့ ဦးသန္႔ကြ်န္းေလးဟာ ကမၻာသိ ထူးဆန္း ကြ်န္းငယ္ေလး တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

Ref:www.wikipedia.org
innewsmyanmar


ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၁၃-၁၂-၂၀၁၃) ေသာၾကာေန႔


ပံုမွန္ေသာက္ရင္ အသက္ရွည္တယ္ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ အသစ္တစ္ခုအရ Alcohol လံုး၀ မေသာက္သံုးတဲ့ သူေတြဟာ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ေသဆံုးႏိုင္ေျခမ်ားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Alcohol ပါ၀င္တဲ့ ဘီယာ၊ ၀ိုင္နဲ႔ အေဖ်ာ္ယမကာေတြကို ပံုမွန္ေသာက္သံုးသူေတြဟာ လံုး၀မေသာက္တဲ့သူေတြထက္ အသက္ရွည္ရွည္ ေနထိုင္ႏိုင္ၿပီး အလြန္အကြ်ံမဟုတ္တဲ့ Drinking ျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။

ဒါဟာ ကမာၻေက်ာ္ TIME မဂၢဇင္းႀကီးထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ပါ။ အေမရိကန္ Texas တကၠသိုလ္မွ စိတ္ပညာရွင္ ‘Charles Holahan’ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႔ဟာ လူေတြကို အသက္အရြယ္ အပိုင္းအျခားလိုက္ သုေတသနျပဳခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေတြ႔ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၎တို႔ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ Alcohol တစ္ခါမွ မေသာက္သံုးတဲ့ သူေတြအတြက္ ေသဆံုးႏိုင္ေျခဟာ အျမင့္ဆံုး အေနအထားမွာ ေရာက္ေနၿပီး အလြန္အကြ်ံေသာက္သံုးတဲ့ သူေတြအတြက္ေတာ့ ေသဆံုးႏိုင္ေျခဟာ အလယ္အလတ္ အဆင့္မွာ ရွိပါတယ္။ တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် တစ္ခြက္ကေန သံုးခြက္အထိ ပံုမွန္ေသာက္သံုးတဲ့ သူေတြအတြက္ကေတာ့ ေသဆံုးႏိုင္ေျခ အနည္းဆံုးျဖစ္ပါသတဲ့။

၎တို႔အေနနဲ႔ လူအေယာက္ ၂၀၀၀ နီးပါးကို သုေတသနျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္ေသာက္သံုးသူေတြမွာ ၄၁% သာ အေသေစာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လံုး၀မေသာက္တဲ့သူေတြမွာေတာ့ ၆၉%ေလာက္က ေစာေစာစီးစီး ေသၾကၿပီး အလြန္အကြ်ံေသာက္ၾကတဲ့သူေတြထဲမွာ ၆၀%ေလာက္က အေသေစာၾကပါတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုကေတာ့ Alcohol ဟာ လူမႈဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစဖို႔ အတြက္ ၾကားခံပစၥည္းတစ္ခုပါ။

ဒါ႔အျပင္ ပံုမွန္ေသာက္တဲ့သူေတြဟာ လံုး၀မေသာက္တဲ့သူေတြထက္ အခမ္းအနားေတြမွာ ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္လက္ခ်မ္းသာၿပီး ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရးလည္း ေကာင္းမြန္လာတာေပါ႔။

Alcohol ႀကိဳက္တဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ ၀မ္းေျမာက္စရာပါပဲ။
အလြန္အကြ်ံမျဖစ္ဖို႔ေတာ့ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တစ္ခုသတိျပဳရမွာက ဒါဟာ အေမရိကန္မွာလုပ္တဲ့ သုေတသနျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ႏိုင္ငံသားေတြဟာ သန္မာၿပီး ခံႏိုင္ရည္လည္း ရွိၾကတဲ့အျပင္ အဲဒီမွာေရာင္းတဲ့ အရက္ဘီယာေတြဟာ အရည္အေသြးေကာင္း ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာကေတာ့ လူေတြဟာ ခံႏိုင္ရည္သိပ္မရွိၾကပဲ ဒီမွာေရာင္းေနတဲ့ အရက္ဘီယာေတြဟာ သူတို႔နဲ႔ယွဥ္ရင္ အရည္အေသြးညံ့ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သတိျပဳဆင္ျခင္ ႏိုင္ေစရန္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Source: Business Insider
Kangyi (MCG)
ေဆးပညာဆိုင္ရာေဆာင္းပါးမ်ား

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ (၁၃-၁၂-၂၀၁၃) ေသာၾကာေန႔


ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ (၁၃-၁၂-၂၀၁၃)


ေၾကးမုံ သတင္းစာ (၁၃-၁၂-၂၀၁၃)


Star Wars ဇာတ္ေကာင္ ျဖစ္သြားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ဝါရွင္တန္ရွိ ဆီယက္တဲလ္တြင္ ေနထုိင္သည့္ မိုက္ခ္သည္ ကမာၻေပၚရွိ ၎ေလးစားအားက်သူ၊ ၾကည္ညိဳသူ အားလံုးကို Star Warsဇာတ္ေဆာင္ အရုပ္ကေလးမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးခဲ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္တစ္ဦး၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ တစ္ကမာၻလံုးက အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိုက္ခ္လီဗစ္တ္၏ အျမင္တြင္မူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ Star Wars ဇာတ္ကားမ်ား၏ ဇာတ္ေဆာင္တစ္ဦးသာ ျဖစ္ေလသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ဝါရွင္တန္ရွိ ဆီယက္တဲလ္တြင္ ေနထုိင္သည့္ မိုက္ခ္သည္ ကမာၻေပၚရွိ ၎ေလးစားအားက်သူ၊ ၾကည္ညိဳသူ အားလံုးကို Star Warsဇာတ္ေဆာင္ အရုပ္ကေလးမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးခဲ့သည္။ ထူးထူးဆန္းဆန္း အႏုပညာလက္ရာေလးမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရမည့္ အရုပ္ေလးမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ဦးတည္း မကဘဲ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ားလည္း ပါဝင္ေနေသးသည္။အဆိုပါ အရုပ္ကေလးမ်ား အားလံုးသည္ ဂႏၳဝင္ေျမာက္ Star Warsဇာတ္ေကာင္ အရုပ္ေလးမ်ားအတုိင္းပင္ ေျခလက္အခ်ိဳးအဆစ္ ေနရာမ်ားကို လႈပ္ရွားႏိုင္သည့္ အပိုင္းေလးမ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္ထားသည္။ မုိက္ခ္အတြက္မူ အဆိုပါ အရုပ္ကေလးမ်ားကို ျပုလုပ္ျခင္းသည္ မိမိေလးစားသူ တစ္ဦးစီကို ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူးစိတ္သန္းျဖင့္ ဂါရဝျပဳျခင္းသာ ျဖစ္ေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မိုက္ခ္၏ ဖန္တီးမႈအရ Star Wars ဇာတ္ကားမ်ားထဲမွ မင္းသမီး Leiaအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေနသည္။ အေမရိကန္ သမၼတ ဘာရတ္အိုဘားမားကမူ Lando Calrissianျဖစ္လာၿပီး သိပၸံပညာရွင္ႀကီး အဲလ္ဘတ္အိုင္းစတိုင္းကမူ R2D2အျဖစ္ ပံုေဖာ္ခံထားရသည္။


မိုက္ခ္၏ ဖန္တီးမႈမ်ားအနက္ စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္က C3PO၊ မိုက္ခ္တိုင္ဆင္က Darth Maul၊ ဆာရာပါလင္းက Sithတို႔၏ Dark Lord၊ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္က Darth Vaderျဖစ္ေနသည္။ မဟတၱမ ဂႏၵီသည္ပင္လွ်င္ Master Yodaအျဖစ္ ပါဝင္လွ်က္ရွိသည္။ မိုက္ခ္သည္ ခ်ားလ္စ္ဒါဝင္၊ ေအာ္ပရာဝင္းဖေရး၊ ေအဘရာဟမ္လင္ကြန္း၊ အန္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီ၊ ဟီလာရီကလင္တန္တို႔အျပင္ ကမာၻေက်ာ္ ေတာ္လွန္ေရးသမားႀကီး ေခ်ေဂြဗားရားကိုပါ Star Warsဇာတ္ရုပ္မ်ားထဲ သြတ္သြင္းခဲ့သည္။


အသက္(၃၆)ႏွစ္ရွိ မိုက္ခ္က အဆိုပါ အရုပ္ေလးမ်ားကို (၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္မွ် အခ်ိန္ယူ ဖန္တီးခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။ ၎သည္ အရုပ္ကေလးမ်ားကို သစ္သားႏွင့္ ေပၚလီမာရႊံေစးတို႔ကို အသံုးျပဳ ပံုေဖာ္ၿပီးမွ အၿပီးသတ္ ေဆးျခယ္သမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းဟုလည္း သိရွိရသည္။
Planet Myanmar Network

ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းၾကားမွ မိဘႏွင့္သားသမီး (သို႔မဟုတ္) ေအာက္ေျခ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အရြယ္ မေရာက္မီ လူငယ္မ်ားၾကား ေငြေၾကး အလြန္အကၽြံ သုံးစြဲရာမွ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ လူငယ္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ထိ တုိးျမင့္ လာသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးသုေတသန ဆုိင္ရာ အသင္းမ်ား ၏ မွတ္တမ္း မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အရြယ္မေရာက္မီ လူငယ္ အမ်ားစုသည္ ေငြေၾကးသုံးစြဲျခင္းကုိ ကိုင္တြယ္ႏုိင္ၿပီး ၎တုိ႔လူငယ္ စိတ္ သေဘာထား အရ စူးစမ္း ခ်င္စရာ မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ေသာ ေငြေၾကး လက္နက္ ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာေသာ မိသားစုမွ ေမြးဖြားလာသည့္ လူငယ္မ်ားသည္ ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ား၏ အလုိလုိက္မႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈမ်ားၾကား လုိအပ္သလုိ ေထာက္ပံ့ ေပးႏုိင္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းေန အရြယ္မွစ၍ ေငြေၾကးကုိင္တြယ္ သုံးစြဲတတ္လာသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ မိသားစုမွ ေမြးဖြားလာသည့္ လူငယ္မ်ားသည္ မိဘမ်ားက စား၀တ္ေနေရး ေျပလည္ေစရန္ အလုပ္ကုိ အခ်ိန္ေပး ႐ုန္းကန္ေနရသျဖင့္ မိမိ ကေလးအား မုန္႔ဖုိးေပးကာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလွသည့္ မိသားစုမ်ားတြင္ မိဘႏွစ္ပါးသာမက ကေလးငယ္မ်ားကပါ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ေနၾကရသျဖင့္ ကေလးမ်ားေငြေၾကး သုံးစြဲမႈကုိ သိရွိလာေစ … သည္။

ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္အရြယ္ မေရာက္မီ လူငယ္အမ်ားစုအနက္မွ မိဘႏွင့္သားသမီးၾကား လူေနမႈ ဆက္ဆံေရး ေႏြးေထြးေစသူမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရေသာ မိသားစုမ်ားမွ ေမြးဖြားလာသူမ်ားသည္ ပ်က္စီးမႈ နည္းသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး မိဘႏွင့္ သားသမီးၾကား လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈမ်ား ေတြ႕ႀကံဳရသူႏွင့္ မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအရ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ား၀င္ ေငြတစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ ရွာေဖြေနသူမ်ားသည္ ပ်က္စီးလြယ္သည္ကုိ ကေလးစိတ္ ပညာရွင္ ေလ့လာသူမ်ားက ေတြ႕ရွိၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အရြယ္မေရာက္မီ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးျခင္း၊ ကြမ္းစားသုံးျခင္း၊ အရက္ေသစာ ေသာက္သုံးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲျခင္းမ်ားတြင္ လူငယ္အမ်ားစု ေက်ာင္းေနအရြယ္မွ စတင္စူးစမ္းသည့္ အရာသည္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သုံးျခင္း ျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္မ်ားကုိ မုန္႔ဖုိး အျဖစ္ ေငြေၾကးသုံးစြဲခြင့္ ေပးရာမွ အတတ္စမ္းခ်င္သူ ေယာက်္ားေလး လူငယ္မ်ားအဖုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခု ျဖစ္ေစသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခခံလူတန္းစား အမ်ားစု ေနထုိင္ၾကၿပီး စီးပြားေရး အေျခအေနအရ မိသားစုလုိက္ ၀င္ေငြ ရွာၾကရသည္မွာ မဆန္းလွေပ။ သုိ႔ေသာ္ ပညာရည္ မျပည့္၀မီ၊ အရြယ္မေရာက္မီ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ၾကသည့္ အတြက္ က်သင့္သည့္ လုပ္ငန္းေနရာမွ ရွာေဖြရျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ အေနအထားအရ ေျပာင္းလဲေစႏုိင္သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျပာင္းလဲလာသည့္ လူငယ္မ်ားကုိ မိသားစုက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ အသုိင္းအ၀ုိင္းက  ေသာ္လည္းေကာင္း မ်ဳိး႐ုိးဗီဇအရဟု ေျပာၾကသည္။ ကေလးငယ္မ်ားအရြယ္ မေရာက္မီ ယဥ္ေက်းလိမၼာေစရန္ႏွင့္ သိတတ္ နားလည္ေစရန္တုိ႔သည္လည္း မ်ဳိး႐ုိးဗီဇႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေပ။

ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေမြးဖြားစဥ္မွစ၍ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကုိယ္ခႏၶာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္၍ မိဘ၏ ထိန္းကြပ္သြန္သင္ႏုိင္မႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ အေနအထားသည္ ကေလးငယ္၏ စိတ္အေျခခံကုိ ေျပာင္းလဲ ေစႏုိင္သည္။

ကေလးငယ္အမ်ားစု၏ အေျခခံ စိတ္ထားသည္ စူးစမ္းခ်င္စိတ္ ရွိသည္ဟု အမ်ားက လက္ခံထားသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ပကတိ ျဖဴစင္ေသာ စိတ္ရင္းခံမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္၏ အားေပးမႈ၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈ၊ ကေလးငယ္မ်ား ေရွ႕ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္သာ စူးစမ္းခ်င္သည့္ စိတ္၀င္ေရာက္လာျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

မိဘမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားပ်က္ စီးသည္ကုိ သိရွိသည့္အခါ ႐ုိက္ႏွက္ဆုံးမျခင္း၊ ဆူပူျခင္းမ်ားသာ ျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္။ ကေလးငယ္၏ စိတ္ထဲစြဲၿမဲေအာင္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမ်ားဟု ယူဆၾကသည္။ တခ်ဳိ႕မိဘမ်ားက အႀကီးေကာင္သည္ ခ်ဳိသာစြာေျပာလွ်င္ရသည္။  အငယ္ေကာင္သည္ ႐ုိက္ႏွက္ဆူပူမွသာ ရသည္ဟု ခြဲျခားထားျခင္းမ်ားလည္း ေတြ႕ရတတ္သည္။

ဤကဲ့သုိ႔ ျပဳမူျခင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ားၾကား အရြဲ႕တုိက္မႈ၊ မနာလုိမႈ၊ အားငယ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး အျခားတစ္ဖက္တြင္ အားသာမႈ ျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္။ ငယ္စဥ္အခါမွ နားလည္ေအာင္ ေျပာျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္၏ နားေထာင္ ႏုိင္စြမ္းရည္ကုိ ျမႇင့္တင့္ရမည္။ နားေထာင္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ ကေလးငယ္ အမ်ားစုသည္ေကာင္းဆုိး ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားႏုိင္သည္။

အရြယ္မေရာက္မီ လူငယ္မ်ား၊ အသက္မျပည့္ပါက ေဆးလိပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ မရွိဟု စာကပ္ကာ ေၾကာ္ျငာ ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ အသက္မျပည့္သည့္ လူငယ္မ်ား ေဆးလိပ္ ေသာက္သုံးျခင္းသည္ ဆုိင္မ်ားမွ ေရာင္းခ်ေနသည့္အတြက္ မိမိတုိ႔ သားသမီးမ်ား ပ်က္စီးရသည္ဟု မိဘအမ်ားစုက ယူဆၾကသည္။

စီးပြားျဖစ္ ေရာင္းခ်သူသည္ မိမိအက်ဳိး စီးပြားသာ ၾကည့္မည္။ မွတ္ပုံတင္ျပ၍ ၀ယ္ယူရျခင္း မဟုတ္သည့္ အတြက္ မည္သူမဆုိ အသက္ျပည့္ျခင္း၊ မျပည့္ျခင္း မသိရွိႏုိင္ေပ။ ထုိအေျခအေနတြင္ မိဘမ်ားက အလုိ လုိက္ထားမႈမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား လက္ထဲသုိ႔ ေငြေၾကးသုံးစြဲခြင့္ ေပးျခင္းသည္ ပ်က္စီးမႈလမ္းစပင္ ျဖစ္သည္။

ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္အမ်ားစုသည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ၀င္ေရာက္ေနသည့္ လူလတ္ ပုိင္းမ်ားထက္ ေငြေၾကးပုိမုိ သုံးစြဲေနသည္ကုိ ကေလးစိတ္ပညာရွင္ ေလ့လာသူမ်ားက ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပ ခဲ့ေသာ္လည္း  အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ လူငယ္အမ်ားစုကုိ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ၊ ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ DJ Bar, ေန႔ကလပ္၊ ညကလပ္၊ ပန္းၿခံမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားသာ လုိက္နာရမည္ မဟုတ္ဘဲ မိဘမ်ားကပါ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ထိန္းေက်ာင္း ရေပမည္။ မိဘမ်ား၏ ကလးငယ္မ်ားအေပၚ အလုိလုိက္မႈ အစြန္းေရာက္လွ်င္ အနာဂတ္ လူရည္ခၽြန္မ်ား ဆုံး႐ႈံးေစႏုိင္သည္။ မိဘႏွင့္ သားသမီးၾကား ဆက္သြယ္ထားသည့္ ေပါင္းကူးတံတားသည္ ေငြေၾကးမျဖစ္ေစဘဲ ေအးျမသည့္ ေမတၱာျဖင့္ သြန္သင္ျခင္းသည္သာ ကေလးငယ္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ျမင့္မားေစ ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား အရြယ္ မေရာက္မီ ပ်က္စီးေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိတ္က်န္းမာပညာဌာန ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ၀င္းေအာင္ျမင့္က ““ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ အမ်ားႀကီးဆုိင္တယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိတာ အမ်ဳိးမ်ိဳးရွိတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခ်င္မွ ပ်က္စီးတာေလ။ ပ်က္စီးခ်င္တဲ့ ကေလးလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ က႑တစ္ခုေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ဘာမွေျပာလုိ႔မရဘူး။  ဒီအေပၚမွာ သိမ္းက်ဳံးၿပီး မွတ္ခ်က္ေပးဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ ခက္တယ္။ တခ်ဳိ႕မိဘေတြ ထိန္းေက်ာင္းမႈ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္။ ပ်က္စီးတာပဲ။ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု အေပၚမွာ မူတည္ယူလုိ႔ မရတဲ့ကိစၥေတြမွာ ဒီကိစၥေတြပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ သိပ္မ်ားလြန္းပါတယ္။ ဘယ္သူ႔ကုိမွ အျပစ္ေျပာလုိ႔ေတာ့ မရပါဘူး။ အလုိလုိက္ ခံရတဲ့ ကေလးတုိင္းလည္း မပ်က္စီးပါဘူး။ အေပါင္းအသင္း မမွားဖုိ႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္””

၁၄ ႏွစ္ အရြယ္ ေမာင္ေအာင္ထြန္း (ေျမာက္ဥကၠလာပတြင္ေနထုိင္သူ)

ဒီလမ္းေဘးမွာ အမႈိက္ေကာက္ေနတာ ႏွစ္လ၊ သုံးလ ေလာက္ရွိသြားၿပီး၊ ေက်ာင္း မတက္ေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ အေမကို ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ေကၽြးေနတာ။ တစ္ေန႔ကုိ ၁၅၀၀၊ ၂၀၀၀ ေလာက္ရတယ္။ တစ္ခါတေလက်ရင္ ေလာက္တယ္။ တစ္ခါတေလ အေႂကြးေတြ ဘာေတြ ေပးရရင္မေလာက္ဘူး။  ဒီလုိ အမႈိက္ေကာက္ရတဲ့ ဘ၀မ်ဳိးကုိ မႀကံဳခ်င္ဘူး။ ဒီအလုပ္ကို ေန႔တုိင္းလည္း မလုပ္ခ်င္ဘူး။ အမ်ားႏွိမ္တာေတြလည္း မခံခ်င္ဘူး။ ကုိယ့္ကုိႏွိမ္ေတာ့ တစ္ခါတေလက်ရင္ ၀မ္းနည္းလာၿပီး ျပန္ထုိးခ်င္လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႐ုိး႐ုိး သားသား အမႈိက္ေကာက္တဲ့ လူေတြကုိ ခုိးတယ္လုိ႔ ထင္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ ေနခ်င္တာေပါ့ အစ္ကုိရယ္။ ဆုိင္တစ္ဆုိင္မွာ အလုပ္၀င္ လုပ္မယ္လုိ႔ေတာ့ စိတ္ကူးထားတယ္။ စကား အေမးအေျဖ ျပဳလုပ္ေနရင္း မ်က္ရည္ ၀ဲလာသည္။

ေမာင္သဲမုိး (၁၅)ႏွစ္၊ စည္ပင္ေတာင္ညြန္႔တြင္ ေနထုိင္သူ

သားကမိဘကုိ ရွာေကၽြးတာေလ။ သားမိဘက သားတုိ႔ဒီလုိ အလုပ္လုပ္မွ အဆင္ေျပမွာ လက္ရွိ ေတာ့(၃)တန္း တက္ေနပါတယ္။  သားေက်ာင္းဆက္တက္သြားမယ္။ အိမ္ရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးအရ ဒီအလုပ္ကုိ လုပ္ရတာပါ။ သားအေမႀကီးက အလုပ္မရွိလုိ႔ သားအေမက စည္ပင္ ေတာင္ညြန္႔မွာ အလုပ္အလုပ္တာ စည္ပင္သာယာမွာ သားတုိ႔က ေမာင္ႏွမ ႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္။ ညီမေလးက ငယ္ငယ္ေလးပဲရွိေသးတယ္။ ကြမ္းေတာ့ စားတတ္တယ္။ အေဖ၊ အေမက သိရင္သားကုိ ဆူတယ္။

၀တ္ရည္ေႏြးေႏြး

ခ်မ္းေျမ႕ခိုင္


Myanmartandawsint Newspaper

ဆီးဂိမ္းဖြင့္ပြဲ ေဝဖန္ေနသူေတြအေပၚ ဦးရဲထြဋ္ တုံ႔ျပန္ေျပာၾကား


၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားႀကီးကို ထည္ထည္၀ါ၀ါ လုပ္ႏုိင္တာဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက နည္းပညာေတြ အကူအညီယူတဲ့အေပၚ ေ၀ဖန္ေနၾကတာကို သမၼတေျပာခြင့္ရ ျပန္ၾကားေရး ဒု ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က အခုလို တုံ႔ျပန္ထားပါတယ္။

၇ ၾကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားျပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမွာ အသံ၊ မီး နဲ႕ မီးရႈး မီးပန္း မ်ားနဲ႕ပတ္သက္ျပီး တရုုတ္ႏုုိင္ငံမွ နည္းပညာကိုု အသံုုးျပဳတဲ့အေပၚ ေ၀ဖန္ေနတာ ေတြ႕ရ ပါတယ္။

ျမန္မာႏုုိ္င္ငံ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပျခင္းဟာ အစိုုးရ က လုုပ္တာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္သူေတြက အိမ္ရွင္အျဖစ္က်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။ အစုုိးရက ဒီတာ၀န္ကိုု ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတာပါ။
ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီပြဲၾကီးေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုုိင္ျခင္းဟာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားရဲ့ေအာင္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဖြင့္ပြဲ၊ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားမ်ား ခမ္းနားစြာေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ဖိုု႕ အတြက္ လိုုအပ္တဲ့နည္းပညာမွန္သမွွ် အသံုုးျပဳမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အသံ၊မီး၊နဲ႕ မီးရႈးမီးပန္းမ်ားနဲ႕ပတ္သက္ရင္ တရုုတ္ႏုိင္ငံက နည္းပညာ ကိုု အသံုုးျပဳခဲ့သလိုု ရုုပ္သံ ရိုုက္ကူး ထုုတ္လႊင့္ေရးနဲ႕ပတ္သက္ရင္ အေမရိကန္ႏုုိင္ငံက Grass Valley ကုုမၺဏီက ပစၥည္းမ်ားနဲ႕ နည္းပညာကိုု အသံုုးျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုုပါပဲ ရိုုက္ကူးေရး၀န္ထမ္းမ်ားကိုု ေလ့က်င့္ေပးဖိုု႕ အတြက္ ျပင္သစ္ CFI အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ ၿဗိတိန္ႏုုိင္ငံက BBC Media Action တိုု႔က အကူအညီေပးခဲ့ပါတယ္။

ဘာေတြလုုပ္ႏုုိင္ခဲ့တယ္ဆိုုတာကိုု အသိအမွတ္မျပဳႏုုိင္ပဲ ဘယ္သူလုုပ္တာဆိုုတာကိုုပဲ ၾကည့္ျပီး ေျပာေနသူ မ်ား လန္ဒန္အိုုလံပစ္မွာလည္း တရုုတ္နည္းပညာမ်ားသံုုးခဲ့ေၾကာင္း ေအာက္ပါ လင့္ခ္ မ်ားမွာ ေလ့လာ ၾကည့္ေစလိုုပါတယ္။

China-made fireworks light up London Olympics |Industries |chinadaily.com.cn

http://www.chinadaily.com.cn/business/2012-07/28/content_15625669.htm


London Olympic Games made in China Anne McClain

http://www.ministryoftofu.com/2012/08/london-olympic-games-made-in-china/

China-made fireworks to light up London Olympics

http://www.thaindian.com/newsportal/sports/china-made-fireworks-to-light-up-london-olympics_100633895.html 

မသိတဲ့လူေတြေျပာတာ နားလည္ေပးႏုုိင္ေပမယ့္ စာဖတ္ျပီး သိေအာင္လုုပ္ရမယ့္ ႏုုိင္ငံေရးေလာက က ပုုဂၢိဳလ္မ်ားက ေျပာတာကိုုေတာ့ သူတိုု႕ ၀မ္းစာ မျပည့္မႈ အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။

ဧရာဝတီ သတင္း Myanmar News

Samsung မိုဘိုင္းဖုန္း၏ လွ်ိဳ ႔ဝွက္ ကုဒ္နံပါတ္မ်ား


Samsung မိုဘိုင္းဖုန္း user မ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မယ့္ လွ်ိဳ ႔ဝွက္ကုဒ္နံပါတ္ မ်ားကို ရွာေဖြ မွ်ေဝေပးလိုက္ရပါတယ္။

*#9125# : Smiley
*#9999# : Software Version

*#06# : IMEI Number
*#0001# : Serial Number

*#9998*523# : LCD Contrast
*#0228# or *#8999*228# : Battery Info

*#8999*636# : Display Storage Capacity
*#8999*778# : Display SIM Card Information

*#8999*782# : Show Date And Alarm Clock
*#8999*786# : The Display During Warning

*#8999*837# : Samsung Hardware Version
*#0523# - *#8999*523# : Display Contrast

*#8999*638# : Show Network Information
*#9998*246# : Battery Status- Memory Capacity

*#9998*324# - *#8999*324# : Debug Screen
*#9998*842# - *#8999*842# : Vibration Test

*#9998*289# - *#8999*289# : Alarm Beeper - Ringtone Test
*#8999*9266# : Display Received Channel Number And Received Intensity


*#8999*364# : Watchdog ON/OFF
*#8999*427# : WATCHDOG Signal Route Setup

*2767*3855# : Full Reset (Caution every stored data will be deleted.)
*2767*2878# : Custom Reset

*2767*927# : Wap Reset
*2767*226372# : Camera Reset (deletes photos)

*2767*688# : Reset Mobile TV
#7263867# : RAM Dump (On or Off)

#*4773# : Incremental Redundancy
#*7785# : Reset wake-up & RTK Timer Variables

#*7200# : Tone Generator Mute

#*3888# : BLUETOOTH Test Mode
#*7828# : Task Screen

#*2562# : Restarts Phone
#*2565# : No Blocking? General Defense.

#*3353# : General Defense, Code Erased.
#*3837# : Phone Hangs on White screen.

#*3849# : Restarts Phone
#*7337# : Restarts Phone (Resets Wap Settings)

#*2886# : Auto Answer ON/OFF
#*7288# : GPRS Detached/Attached

#*7287# : GPRS Attached
#*2077# : GPRS Switch

#*22671# : AMR REC START
#*22673# : Pause REC

#*22674# : Resume REC
#*22675# : AMR Playback

#*22676# : AMR Stop Play
#*22677# : Pause Play

#*22678# : Resume Play
#*77261# : PCM Rec Req

#*77262# : Stop PCM Rec
#*77263# : PCM Playback

#*77264# : PCM Stop Play
#*22679# : AMR Get Time

#*7666# : White Screen

#*7693# : Sleep Deactivate/Activate
#*2286# : Data Battery

#*2679# : Copycat Feature Active/Deactivate
#*3940# : External Loop-Test 9600 bps

#*4263# : Hands Free Mode Activate/Deactivate
#*2558# : Time ON

#*3941# : External Loop-Test 115200 bps
#*5176# : L1 Sleep

#*7462# : SIM Phase
#*7983# : Voltage/Freq

#*7986# : Voltage
#*8466# : Old Time

#*2255# : Call Failed

#*5376# : Delete All Sms!!!!
#*2337# : Permanent Registration Beep

#*2474# : Charging Duration
#*2834# : Audio Path (Hands-free)

#*3270# : DCS Support Activate/Deactivate
#*3282# : Data Activate/Deactivate

#*3476# : EGSM Activate/Deactivate
#*3676# : Format Flash Volume!!!

#*4760# : GSM Activate/Deactivate
#*4864# : White Screen

#*7326# : Accessory
#*7683# : Sleep Variable

#*3797# : Blinks 3D030300 In RED
#*7372# : Resetting The Time To DPB Variables

*#8999*667# : Debug Mode
*#92782# : Phone Model (Wap)

#*5737425# : JAVA Mode
*#2255# : Call List

*#232337# : Bluetooth MAC Address
*#5282837# : Java Version

*#8999*8376263# : All Versions Together
*#8999*8378# : Test Menu

*#4777*8665# : GPSR Tool
*#8999*523# : LCD Brightness

*#8999*377# : Error LOG Menu
*#8999*327# : EEP Menu

*7465625*228# : Active Lock ON
#7465625*228# : Active Lock OFF

*7465625*28638# : Auto Network Lock ON
#7465625*28638# : Auto Network Lock OFF

*7465625*28782# : Auto Subset Lock ON
#7465625*28782# : Auto Subset Lock OFF

*7465625*2877# : Auto SP Lock ON
#7465625*2877# : Auto SP Lock OFF

*7465625*2827# : Auto CP Lock ON
#7465625*2827# : Auto CP Lock OFF

*7465625*28746# : Auto SIM Lock ON
#7465625*28746# : Auto SIM Lock OFF

*#7465625# : Check the phone lock status
*7465625*638*Code# : Enables Network lock

#7465625*638*Code# : Disables Network lock
*7465625*782*Code# : Enables Subset lock

#7465625*782*Code# : Disables Subset lock
*7465625*77*Code# : Enables SP lock

#7465625*77*Code# : Disables SP lock
*7465625*27*Code# : Enables CP lock

#7465625*27*Code# : Disables CP lock
*7465625*746*Code# : Enables SIM lock

#7465625*746*Code# : Disables SIM lock


အခ်ိဳ ႔ကုဒ္မ်ား မွားယြင္းႏိုင္သျဖင့္ သတိထား အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေအာင္ခမ္း (TSJ team)

Facebook ကို တစ္လဲြသံုးျခင္း


မနက္အိပ္ယာထေတာ့ Facebook ေပၚတက္ၾကည့္လိုက္တယ္။

ေရႊျပာေတာင္မွာအေရးအခင္းျဖစ္တဲ့ ပံုေတြျမင္လိုက္ရတယ္။ မျဖစ္ေသးဘူး င့ါသူငယ္ခ်င္းေတြသိေအာင္ ရွဲေပးလိုက္အံုးမယ္။

"တီတီတီတီ" ။ ဖုန္းသံကလည္းျမည္လာတယ္။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ပါ။ "ေဟ့ေကာင္ တို႔ေတြ ဆူးေလမွာ ဆႏၵျပေနတယ္ကြ။ င့ါတို႔ ပံုေတြ မင္းျမန္ျမန္လာခဲ့။ ငါတို႔ Facebook page နဲ႔ အေကာင့္ ေတြမွာလည္း ပံုေတြ တင္ထားတယ္။ ဝင္ၾကည့္" သူငယ္ခ်င္းက အဲ့လိုေျပာေတာ့ က်ေနာ္က

"ေအးေအး သယ္ရင္း ငါအခုပဲလာျပီ" လို႔ေျပာျပီး သူတင္တဲ့ ပံုေတြကို ဝင္ Like လုပ္ အေကာင့္မွာရွဲေပးလိုက္ေသးတယ္။ အေကာင့္မွာက Friend ငါးေထာင္ ရွိေတာ့ တစ္နာရီအတြင္းပြသြားမွာပါ။ ဒီလိုန႔ဲ Laptop ကိုပိတ္ျပီး ဖုန္းအင္တာနက္ဖြင့္လို႔ ဆူးေလကို ဘတ္စ္ကား နဲ႔သြားပါတယ္။

ဟာ... လမ္းမွာ လူေတြရိုက္ပြဲျဖစ္ေနပါလား။ မဲမဲနဲ႔ ျဖဴျဖဴေတြ ရိုက္ေနၾကတာ။ ဒါ မဲမ်ိဳး၊ ျဖဴမ်ိဳး ရန္ပြဲ ျဖစ္မယ္။ ပံုေလးရိုက္ျပီး Facebook ေပၚ တင္လိုက္အံုးမွ။ ေကာ္နက္ရွင္က မေကာင္းေတာ့ ပံုေလး နည္းနည္းေသးေအာင္လုပ္ျပီး တင္လိုက္အံုးမွပဲ။ ပံု Status မွာ ဒီလိုေလး ေရးမယ္ကြာ " .. လမ္းထိပ္တြင္ ဘာသာျခားတို႔ အထိကရုန္းျဖစ္၊ ဗမာတြင္ လူ သံုးဦးေသ"......။ ဟဲ ဟဲ။ ဟုတ္တာမဟုတ္တာ ေနာက္မွထား။ ဒါမွ ဖြဘုတ္မွာ ငါနာမည္ၾကီးမွာ။

"တီတီတီတီ" ။ သာေအး ဖုန္းဆက္တာပဲ။ ကိုင္လိုက္အံုးမွ။ "ေဟ့ေကာင္...။ ... လမ္းထိပ္မွာ အမဲေတြ ၾကမ္းေနတယ္ဆုိ။ ငါတို႔အဖြဲ႔ လူ အေယာက္ ၂၀ ဓားကိုယ္စီနဲ႔ ခ်ီတက္ေနျပီကြ။ မင္းရွိေနမယ္မလား"

"ေအးေအး" ငါရွိေနမယ္သယ္ရင္း..။ လာသာလာခဲ့။ ငါလည္း ဝင္လံုးေနတယ္" လို႔ က်ေနာ္ ေအးေအးပဲျပန္ေျဖလိုက္တယ္။ ဟုတ္တာ မဟုတ္တာ ေနာက္မွထား နာမည္ၾကီးဖို႔က အဓိက။

အံမယ္ ငါရိုက္ျပီးတင္လိုက္တဲ့ ပံုက ၁၅ မိနစ္အတြင္း Share ၁ေသာင္းေက်ာ္သြားပါလားဟ။ ဟိဟိ။ ေကာင္းတယ္။ Facebook message တစ္ေစာင္ေရာက္ေနပါလား။ ေအာ္ ဘာမ်ားလဲလို႔ ေတာင္ၾကီးက သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ဘာသာေရးထိကရုန္းတကယ္ျဖစ္မျဖစ္ လွမ္းေမးတာပါလား။ ဒီလိုေလး ေျဖေပးလိုက္အံုးမွ။

"ေအးဟုတ္တယ္ သယ္ရင္း။ တို႔ဗမာ လူအေယာက္ ၁၀၀ ေသတယ္။ ..ထိပ္မွာ အေသခံဗံုးေပါက္တယ္။ ဗယာေက်ာ္သည္ဗမ္းမီးေလာင္လို႔ လူ ၂၀ ေသတယ္။ ပြဲေတြအပီအျပင္ၾကမ္းေနတယ္။ ေတာင္ၾကီး တင္မက၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း သတိရွိၾကပါ။ မိမိလူမ်ိဳးအတြက္ ဒီ သတင္းကို ရွဲေပးပါ။ မရွဲရင္ သင္ဟာ လူမ်ိဳးမခ်စ္ဘူးလို႔ မွတ္ယူပါမယ္"

ဟိဟိ။ ေဆးေတာ့ထုိးလိုက္ျပီ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ငါေတာ့ ဖြဘုတ္မွာ နာမည္ၾကီးေတာ့မွာပဲ။  အဲ။ ဆူးေလး ေရာက္ျပီ။ အံမယ္ တယ္မ်ားေနပါလား။ ဟာ. တုတ္ေတြကိုယ္စီနဲ႔ပါလား။ ပံုေတြျမန္ျမန္ရိုက္မွ။ ဟုိမွာ င့ါသယ္ရင္း ကိုသာေဗ်ာ။

"ေဟ့ေကာင္သာေဗ်ာ၊ ရိုက္ကုန္ပီလားဟ။ ေအးကြ အေစာေလးတင္ ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္း၊ ေအာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ၾကီး နဲ႔အျခားျမိဳ ႔ေတြမွာပါ ရိုက္ကုန္ျပီၾကားလို႔ တို႔လည္း ရိုက္ခ်င္တာနဲ႔ ဒီေရာက္လာတာ။"

တိန္။ ငါ့ထက္ေတာင္ တယ္ နာမည္ၾကီးခ်င္ေနပါလားဟ။ တို႔လည္းေရာခ်လိုက္မယ္။ "ေအးကြ။ ဒီေကာင္ေတြ မလြယ္ဘူး။ တို႔ေတြကို တိုက္ေနျပီ။ ကုိယ့္အမ်ိဳးကို ကာကြယ္ရမယ္ကြ။ ေနအံုး။ င့ါပံုေလး facebook မွာတင္ဖို႔ လွလွေလးရိုက္ေပးအံုး။ ပံုလွေအာင္ အဝတ္ေတြနည္းနည္းျဖဲလိုက္အံုးမယ္။"

"ငရုတ္ဆီပါလိုရင္ေျပာ သယ္ရင္း ငါ့မွာပါလာတယ္" လို႔သာေဗ်ာက ေျပာတာနဲ႔ မထူးဇာတ္ခင္းျပီး ငရုတ္ဆီပါ နဖူးမွာလူးရင္ တုတ္ဆြဲျပီး ဟန္ေရးျပေနတဲ့ ပံု အရိုက္ခံလိုက္တယ္။ ျပီးတာနဲ႔ Facebook ေပၚ ဖုန္းနဲ႔ တင္လိုက္တယ္။ ပံုတင္ေနတုန္း ရဲကားေတြလည္းေရာက္လာပါေလေရာ၊ ဘာသာျခားေတြလည္း ေရာက္ေနျပီး ဘယ္ေကာင္က ထဆဲလိုက္လဲမသိဘူး။ သံုးဖြဲ႔လို႔ ရိုက္ကုန္ေတာ့ က်ေနာ္လည္း ဝရုန္းသုန္းကားထြက္ေျပးရပါတယ္။

ဟဟ။ မီးခံုးဗံုး တစ္လုံး ၾကဲတယ္ဟ။ Facebook ေပၚမွာ မီးခိုးဗံုး အလံုး ၄၀ ေက်ာ္ၾကဲတယ္လို႔ဖြဖို႔ ပံုေလး ရိုက္အံုးမွ။ ဒီလိုနဲ႔ ပံုရိုက္ျပီး ဖြဘုတ္ေပၚမွာ အထူးသတင္း အေနနဲ႔ မီးခံုးဗံုး အလံုး ၄၀ ၾကဲျပီး ဘာသာေရးအဓိကရုန္းျပင္းထန္းေၾကာင္း ေရးျပီးတင္ပစ္တယ္။ မၾကာဘူး။ ၁၅ မိနစ္အတြင္း ကိုယ္တင္ထားတဲ့ ငရုတ္ဆီ လူးထားပံုကို မီးခိုးဗံုးတစ္လံုး ပံုေကာ ရွဲေပါင္း ၁ေသာင္းအထက္တက္ျပီး တစ္မဟုတ္နာမည္ၾကီးလာတယ္။ ဟာ.. နယ္ေတြမွာ တကယ္ျဖစ္ေနပါလားဟ။ ငါေျပာတယ တကယ္ယံုျပီးခ်ကုန္ျပီ။ မထူးဘူး။ ေရာခ်မယ္။  "ရန္ကုန္မွာအေျခအေနမဟန္ေတာ့ပါဘူး။ ဆုိင္ေတြလည္းပိတ္ကုန္ပါျပီ" အဲ့လိုကြန္းမင့္ေတြ လိုက္ေပးပစ္တယ္။

ဒီလိုနဲ႔ အိမ္ျပန္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းဖုန္းေတြ တစ္ဂြံဂြံလာပါေလေရာ။ ကိုယ္ကလည္း မီးေလာင္ရာေလပင့္ခ်င္ေနေလေတာ့ "ေအး ဟုတ္တယ္ ငယ္ခ်င္း။/ င့ါနဖူး အရိုက္ခံလိုက္ရတယ္ကြ။/ ေအးေအး။ /မင္းတို႔လည္းမခံနဲ႔ခ်သာခ်/ ပံုေတြသာ ဖြဘုတ္ေပၚ ဆက္ဆက္သာတင္ေပး။/ ငါတို႔ Like ျပီးရွဲေပးမယ္။ / ညဘက္ေတြ ပိုေကာင္းတယ္။/ ရိုက္ကြာ။/ ေအး တို႔ေျပာတာေတြ အားလံုး Facebook ေပၚ ျပန္တင္ကြ/ Facebook မွာ ပံုေတြ ပလူပ်ံျပီလားကြ။/ ေဟ့ေအး။ တို႔ေတြ တကယ္ေျပးရေတာ့မယ္။/ ဟာ...။ ေနရာတိုင္းမွာ တကယ္ျဖစ္ေနျပီကြ/ ဟာ.... အိမ္ေတြ တကယ္မီးေလာင္ကုန္ျပီ/ သယ္ရင္းေရ။ ငါေျပးရေတာ့မယ္/ ဟာ လုပ္ပါအံုး တို႔အိမ္ကို ဂဲနဲ႔ ထုေနျပီ။/ ေျပးျပီေဟ့။/

ဒီလုိနဲ႔ ေနာက္ေန႔မနက္ အိပ္ယာထလိုက္ေတာ့ လူကိုယ္တိုင္ ေျခမလွုပ္ႏိုင္ လက္မလွုပ္ႏိုင္ပဲ ေဆးရံုေပၚမ်ာ ေက်ာက္ပတ္တီးနဲ႔ ျဖစ္ေနပါလား။
----
----
---
သင္ခန္းစာ - Facebook သည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ သတင္းအခ်က္ ကူးေျပာင္းရန္ အလ်င္ျမန္ဆံုး ႏွင့္  အလြယ္ကူဆံုး ျဖစ္သည္။ ယင္းကို တစ္လြဲအသံုးခ်ကာ တိုင္းျပည္ပ်က္ေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳး မလုပ္မိပါ ေစႏွင့္။

--
ေအာင္ခမ္း (TSJ team)

ခံတြင္းနံ႔ထြက္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား


အသီးအႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားသည္ ခံတြင္းနံ႔ဆိုးျခင္းကို သက္သာေစသည္။ အသီးအႏွံမ်ားတြင္ ေရဓာတ္ႂကြယ္၀ေသာေၾကာင့္ ခံတြင္းကိုစိုစြတ္ေစၿပီး ခံတြင္းနံ႔ထြက္ေစသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို က်ဲသြားေစသည္။သို႔ေသာ္ ၾကက္သြန္ျဖဴစားသည့္အခါ အနံ႔ထြက္ေစသည့္ ပစၥည္းမ်ားေသြးထဲ၀င္ေရာက္ၿပီး ဓာတ္ေငြ႕အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းကာ ခံတြင္းနံ႔ဆိုးေစသည္။
လက္ဖက္စိမ္းရည္ (green tea) တြင္ ပါ၀င္သည့္ polypheno  ဓာတ္မ်ားသည္ သြားအေခါင္းေပါက္ ျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးၿပီး ခံတြင္းနံ႔ဆိုးျခင္းကို ကာဆီးေပးသည္။
အသားမ်ားမ်ားစားလွ်င္ ခံတြင္း နံ႔ဆိုးသည္။ အသားႏွင့္ ဒိန္ခဲမ်ားမွ ပ႐ိုတင္းအႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ ခံတြင္းနံ႔ဆိုးေစသည္။
တံေတြးရည္သည္ ခံတြင္းထဲရွိ အစားအစာမ်ားကို ေဆးေၾကာေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရေသာက္နည္းၿပီး အာေျခာက္ေလ့ရွိသူမ်ားသည္ ခံတြင္းနံ႔ ပိုဆိုးတတ္သည္။ ေစ်းကြက္ အတြင္းရရွိႏိုင္သည့္ ေဆးအမ်ဳိးေပါင္း (၄၀၀)ခန္႔သည္ အာေျခာက္ေစသည္။ အာေျခာက္ေသာေၾကာင့္ ဘက္တီးရီးယားပြားမ်ားၿပီး ခံတြင္းနံ႔ဆိုးေစသည္။
အာသီးေရာင္သည့္အခါ အာသီးတြင္ လာကပ္သည့္ အနည္မ်ားသည္ ခံတြင္းနံ႔ဆိုးေစသည္။
သြားအတုတပ္သည့္အခါ ေသေသခ်ာခ်ာ မသန္႔စင္ထားလွ်င္ အနံ႔ ထြက္ေစသည္။ ျဖဳတ္တပ္ႏိုင္သည့္ အံကပ္မ်ားကို တိုက္ခၽြတ္၍ ပိုးသတ္ေဆးရည္ထဲစိမ္ထားသင့္သည္။
သြားဖံုးေရာင္သည့္အခါတြင္လည္း  ခံတြင္းနံ႔ဆိုးသည္။ နာတာ ရွည္သြားဖံုးေရာင္ေနလွ်င္ သြားဆရာ၀န္ႏွင့္ျပသင့္သည္။

ေဇာ္ကို
Ref: WebMD
Health Updates Journal

“ လမ္းသရဲမွ ေသာတာပန္သုိ႔ ”... (အခ်ိန္မွီပါတယ္)


ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏ ဆုိတဲ့စကားလုိေပါ့။ပစၥည္းတစ္ခုခု ဘယ္ေလာက္ပဲပ်က္ပ်က္ တခဏတာျပင္လုိက္မယ္ဆုိရင္ အေကာင္းအတုိင္းျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။
ဒီလုိပါပဲ လူေလာကမွာ လမ္းမွားေရာက္ျပီး
ပ်က္စီးေနတဲ့သူမ်ားလည္း မိမိကုိယ္
မိမိျပင္ဆင္လုိက္မယ္ဆုိရင္ လူေကာင္း
တစ္ေယာက္ျဖစ္လာနုိင္ပါတယ္။

အကုသုိလ္တရားေတြနဲ႔လုံးပန္းျပီး ပ်က္စီးေနသူမ်ားလည္း ထုိပ်က္စီးမွဳအေပၚသံေဝဂ ယူကာ ေကာင္းမွဳကုသုိလ္မ်ားႏွင့္ အစားထုိးကုစားလုိက္မယ္ဆုိရင္ တန္ဘုိးရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာနုိင္ပါတယ္။ဒါနဲ႔ပတ္သတ္လုိ႔ ဝတၳဳေၾကာင္းတစ္ခုကုိအစားထုိးေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္အခါက အနာထပိဏ္
သူေဌးၾကီးမိသားစု ေပါ့။အနာထပိဏ္သူေဌးၾကီးတုိ႔
မိသားစုဟာ ျမတ္စြာဘုရားအပါဝင္ ရတနာသုံးပါးကုိ အသက္နဲ႔လဲျပီးၾကည္ညဳိတဲ့ အရိယာမိသားစုေပါ့။
တစ္ခုေျပာစရာရွိတာက ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ပဲေတြထဲမွာ
မေအာင္ျမင္တဲ့ပဲကုိ စုန္းျပဴးလုိ႔ေခၚသလုိ ထုိမိသားစုေတြထဲမွာ ေမာင္ကာဠဆုိတဲ့ ခပ္ဆုိးဆုိး ခပ္ေပေပသားတစ္ေယာက္ကေတာ့ အရိယာမျဖစ္ေသးပါဘူး။

မိဘရဲ့ဆုိဆုံးမမွဳကုိ လုံးဝနာခံျခင္းမရွိဘဲ အေပါင္းအသင္းမ်ားနဲ႔
အျမဲတေစ ေပ်ာ္ပါးသုံးျဖဳန္းေနသူတစ္ေယာက္ပါ။ေခတ္လုိေျပာရင္လမ္းသရဲတစ္ေယာက္ေပါ့။

သားျဖစ္သူကုိ မိမိကဲ့သုိ႔ ရတနာသုံးပါးကုိ အလြန္ၾကည္ညိဳတဲ့ အရိယာပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ဖခင္အနာထပိဏ္သူေဌးၾကီးက တစ္ေန႔မွာသားျဖစ္သူ ေမာင္ကာဠကုိ ဥပုသ္ေစာင့္ရင္ ေငြတစ္ရာေပးမည္ဆုိကာ ကာဠကုိ ျမတ္စြာဘုရားေက်ာင္းကုိ
သြားျပီး ဥပုသ္ေစာင့္ေစပါတယ္။ျဖဳန္းဖုိ႔ သုံးဖုိ႔ ေသာက္စားေပ်ာ္ပါးဖုိ႔ေငြလုိေနတဲ့ ေမာင္ကာဠကလည္း ေငြတစ္ရာရမည္ျဖစ္တာနဲ႔ ဥပုသ္ေစာင့္သြားပါတယ္။
ညအခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ အျခားဥပုသ္သည္မ်ား
လုိပင္ေက်ာင္းမွာညအိပ္ပါတယ္။ျမတ္စြာဘုရားတရားေတာ္ကုိနာၾကားျခင္းမျပဳဘဲ အိပ္ျပီးျပန္လာတယ္လုိ႔ဆုိရမွာပါ။နံနက္လင္းေတာ့
အိမ္ကုိျပန္လာျပီး ဆုေငြတစ္ရာကုိယူပါတယ္။

ေနာက္တစ္ေန႔က်ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူသည့္
တရားထဲမွ တစ္လုံးေလာက္ကုိမွတ္မိရင္
ေငြတစ္ေထာင္ေပးမည္ဆုိကာ ဥပုသ္ေစာင့္ေစပါတယ္။ေမာင္ကာဠလည္းေငြတစ္ေထာင္ဆုိတာအလြန္မ်ားတဲ့
ေငြျဖစ္တာေၾကာင့္ ေငြကုိမက္ေမာျပီး ေက်ာင္းကုိသြားျပီး
ဥပုသ္ေစာင့္ပါတယ္။ညခ်မ္းအခ်ိန္ျမတ္စြာဘုရား တရားေတာ္ကုိတစ္လုံးေလာက္မွတ္မိမွျဖစ္မွာမုိ႔လုိ႔ တရားကုိေသခ်ာစြာနားေထာင္ပါတယ္။

တရားကိုနားေထာင္ရင္း တရားသေဘာေပါက္ကာ
တရားနာရင္း တရားရွဳမွတ္လုိက္တာ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ေသာတာပတိၱဖုိလ္တည္သြားပါတယ္။နံနက္လင္းေတာ့ အိမ္ကုိျပန္လာတဲ့အခါမွာ ေသာတာပန္တည္ထားတာေၾကာင့္
ေမာင္ကာဠရဲ့ ဣေျႏၵေတြအင္မတန္ကုိ
တည္ၾကည္ျငိမ္သက္ေနပါတယ္။ဖခင္ျဖစ္သူကလည္း
ထူးျခားတဲ့ ဣေျႏၵကုိေတြျမင္ေနတာေၾကာင့္
ေငြတစ္ေထာင္ေပးရမည္ကုိ ရွက္ေနပါတယ္။
ဒီအခါမွာျမတ္စြာဘုရားရွင္က ကာဠဟာ
စၾကဝေတးမင္းစည္းစိမ္ထက္ပင္ သာလြန္ေသာ (ေသာတာပတၱိမဂ္ဥာဏ္ဖုိလ္ဥာဏ္ကုိ)ရထားတာျဖစ္ေနလုိ႔ ေငြတစ္ေထာင္ကုိမက္ေမာေတာ့မည္
မဟုတ္ေၾကာင္းေဟာေတာ္မူပါတယ္။

အရင္က သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းမ်ားနဲ႔ေသာက္စားေပ်ာ္ပါး ၊ ျဖဳန္းတီးပစ္ေနတဲ့ေမာင္ကာဠ၊မိဘစကားကုိနားမေထာင္ပဲ မုိက္ေနတဲ့ေမာင္ကာဠ၊ကုသုိလ္တရားေတြကုိျပဳလုပ္ရေကာင္းမွန္းမသိ အကုသုိလ္မ်ားကုိမရွက္မေၾကာက္ျပဳလုပ္ေနတဲ့ေမာင္ကာဠ၊အလွဴျပဳလုပ္ရမွန္း၊ဥပုသ္ေစာင့္ရမွန္း၊ တရားနာရမွန္း၊တရားစာေတြဖတ္ရေကာင္းမွန္းမသိဘဲ မ်က္ကြယ္ျပဳ လ်စ္လ်ွဴရွဳေနတဲ့ေမာင္ကာဠ၊အေပါင္းသင္းမ်ားႏွင့္ပ်က္စီးေနတဲ့ေမာင္ကာဠဟာ
အခုေတာ့ တရားေတြလုိ႔ တန္ဘုိးရွိတဲ့ အရိယာပုဂၢဳိလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သြားပါျပီး၊
ဘယ္ေလာက္ပင္ပ်က္စီးစီး တစ္ခဏတာျပင္လုိက္လုိ႔ လူေကာင္းလူမြန္တစ္ဦးျဖစ္သြားပါျပီ။

ဒီဝတၳဳေလးကုိ ဖတ္ရွဳျပီး တရားေက်ာခုိင္းေနသူ၊ကုသုိလ္တရားေတြကုိေမ့ေလ်ာ့ေနသူမ်ား အခ်ိန္မွီ ကုသုိလ္တရားမ်ားႏွင့္အစားထုိးသင့္ေၾကာင္း၊အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္အခ်ိန္ျပည့္ သုံးျဖဳန္းပ်က္စီးေနသူမ်ား လမ္းမွားကုိေရာက္ျပီး ပ်က္စီးခ်င္တုိင္းပ်က္စီးေနသူမ်ား
အသိတရားရကာ ခ်က္ခ်င္း အခ်ိန္မွီျပင္ဆင္လုိက္မယ္ဆုိရင္
မိမိလည္း လူေကာင္းလူမြန္၊တန္ဘိုးရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္ျဖစ္နုိင္တယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိ
အသိေပး၍ ႏွဳိးေဆာ္သမွဳျပဳလုိက္ရပါသည္။

အားလုံးကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

- [အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာ တကၠသုိလ္ အိႏၵိယနုိင္ငံ)]

Dhamma Danã Source ►
Young Buddhist's Association

ေဒြးမယ္ေနာ္ ညီအစ္မေရခ်ိဳးကန္ျဖင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မည္


လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕အဝင္ (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)
ကယားျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္မည့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ အထင္ကရ ေနရာတခုျဖစ္ေသာ ေဒြးမယ္ေနာ္ ညီအစ္မ ခုနစ္ေဖာ္ေရခ်ိဳးကန္ (ေခၚ) ကန္ ၇ ဆင့္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္း – ျမန္မာ နယ္စပ္ဂိတ္ကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီျဖစ္ရာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္ လာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသႏၱရ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္း၊ လူသိ နည္းေသးသည့္ သမိုင္း၀င္ ေနရာမ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ေျပာသည္။

ယခင္က ကယားျပည္နယ္တြင္ ေတာင္ကြဲေစတီ၊ ေငြေတာင္ဆည္၊ ေၾကးကြင္းပတ္ ကယန္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လူေနမႈ ဘ၀မ်ားကိုသာ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ သမို္င္းဝင္ အထင္ကရ လိုဏ္ဂူျဖစ္သည့္ ၾကပ္ဂူႏွင့္ ေဒြးမယ္ေနာ္ ညီအစ္မ ခုနစ္ေဖာ္ ေရခ်ိဳးသည့္ ေရကန္ (ေခၚ) ကန္ ၇ ဆင့္ကိုလည္း ျပဳျပင္ေနသည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ သမို္င္းဝင္ အထင္ကရ ေနရာမ်ားႏွင့္ လူသိမ်ား ထင္ရွားသည့္ ေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ကာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္သြားမည္ဟု ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔က ေျပာသည္။

“ခရီးသြားေတြအတြက္ သမိုင္း၀င္ ေနရာေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ ျပန္ျပဳျပင္ ေနပါတယ္။ လမ္းေတြ ကိုလည္း ျပင္ေပးေနပါတယ္။ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ေတြကို ေဒြးမယ္ေနာ္ညီအစ္မ ခုနစ္ေဖာ္ေရးခ်ိဳးတဲ့ကန္နဲ႔ ၾကပ္ဂူနဲ႔ အဓိက ဆြဲေဆာင္မယ္” ဟု ကယားျပည္နယ္ရွိ ဗမာတုိင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး ဦးစိန္ဦးက ေျပာသည္။

ေဒြးမယ္ေနာ္ ညီအစ္မ ခုနစ္ေဖာ္ ေရခ်ိဳးသည့္ကန္ဟု လူသိမ်ားသည့္ ကန္ ၇ ဆင့္သည္ ဒီေမာ့ဆို ၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ဘက္တြင္ တည္ရွိၿပီး ၾကပ္ဂူသည္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းေက်ာ္အုန္းက “အခု ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာၿပီ ဆိုေတာ့ ျပည္နယ္ေတြအားလံုး ခရီးသြာ ဧည့္သည္ေတြအတြက္ ျပန္ဖြင့္သြားမွာပါ။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြက တုိင္းရင္းသားေတြ ေနရာကို ပိုသြားခ်င္ၾကတယ္။ အခု ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ကလြဲၿပီး က်န္တာသြားလု႔ိရပါၿပီ” ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္သည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာေရးအတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုင္းေက်ာ္အုန္းက ဆိုသည္။

နယ္ေျမေအးခ်မ္းမႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္လွ်င္ ခရီးသြား ပိုလာမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခားသား အမ်ားစုသည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေဒသမ်ားသို႔ ပိုမုိသြားေရာက္ ေလ့လာလိုၾကေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ခရီးသြား ဧည့္လမ္းညႊန္ တဦးျဖစ္သူ ေဒၚတင္ႏြယ္ေအးက ေျပာသည္။

သူက “ႏိုင္ငံျခားသားေတြက အသစ္အဆန္းျဖစ္တဲ့ေနရာ၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာႏုိင္တဲ့ေနရာ၊ လူေနမႈစရိုက္ ေလ့လာလို႔ ရတ့ဲေနရာကို သေဘာက်တယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းရင္ေတာ့ သြားလည္မယ့္သူ မ်ားမွာပါ” ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမႉး ၁ ဦးတင္ထြန္းေအာင္ကလည္း ျပည္နယ္မ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ရန္အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ရန္ အဓိကလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္မ်ား လံုေလာက္စြာ ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလည္း အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ယခု ေနာက္ပိုင္း ျပည္နယ္ ေဒသမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား သြားေရာက္ လည္ပတ္ခြင့္ ျပဳလုိက္သျဖင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား ပို၀င္ေရာက္ လာမည္ဟု ယူဆ ေၾကာင္း ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

“အဓိကကေတာ့ ကယန္းလူမ်ိဳးေတြ ေနထုိင္တဲ့ ေနရာကို ပိုသြားၾကတယ္။ ခရီးသြား ဧည့္သည္ေတြက ျပည္နယ္ေတြကို ပိုသြားခ်င္ၾကတယ္” ဟု ဦးတင္ထြန္းေအာင္က ဆိုသည္။

ကယားျပည္နယ္သို႔ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ၂ ႏွစ္ခန္႔အထိ ကမ ၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား သြားေရာက္လည္ပတ္မႈ မ်ားခဲ့ ေသာ္လည္း၊ ၁၉၉၈ ၀န္းက်င္တြင္ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအရ ခရီးသြားလာခြင့္ ပိတ္ခဲ့ေၾကာင္း သူက ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္၀င္ေရာက္မႈမွာ ၂၀၁၁ ခုနစ္တြင္ ၄၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခု ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ၆၀၀၀၀၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၃ ခုနစ္အတြက္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈ ၂ သန္းရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားရာ၊ ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာအထိ ၁.၇၅ သန္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းေက်ာ္အုန္းက ေျပာသည္။
ဧရာဝတီ သတင္း Myanmar News

ထိုိင္းမွ ကန္႕ကြက္သူမ်ားက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုးကုိ လွ်ပ္စစ္မီးျဖတ္၊ ေရျဖတ္ကာ ၀န္းရံပိတ္ဆုိ႕
ဒီဇင္ဘာ ၁၃။

ထုိင္းနုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အစုိးရဆန္႕က်င့္ေရး ဆႏၵျပပြဲတြင္ ကန္႕ကြက္သူမ်ားက ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုး အေဆာက္အဦကုိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ ေရေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျဖတ္ေတာက္လုိုက္ၾကသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၂၇က္က ကန္႕ကြက္ သူမ်ားသည္ အေဆာက္အဦကုိ ၀န္းရံကာဆီးထားေသာ သံဆူးႀကိဳးမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္လုိက္ၿပီး ၀န္းရံပိတ္ဆုိ႕မႈကုိ တစ္ဆင့္တုိး ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ကန္႕ကြက္သူမ်ားက အတာအဆီးမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ဖယ္ရွားေပးရန္ႏွင့္ စစ္တပ္မွာ အာဏာ သိမ္းေပးရန္လည္း ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။ သူတုိ႕က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလက္ရွင္နာ၀တ္တရာကုိ ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ႏွင့္ ၾကားျဖတ္အစုိးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားၾကသည္။

ကန္႕ကြက္သူမ်ားက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုး ၿခံ၀န္းကုိ ကာရံေစာင့္ၾကပ္ေေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ဖယ္ရွားမေပးလွ်င္ ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ အေဆာက္အဦ၀န္းအတြင္းသုိ႕ ၀င္ေရာက္ၾကမည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားက လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေရလႊတ္သည့္ ေနရာမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္လုိက္ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အရာရွိတစ္ဦးက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလက္သည္ ရံုးအတြင္း ရွိ၊ မရွိကိုမူ တရား၀င္ေျပာၾကားျခင္း မရွိခဲေပ။

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ပတ္ကမူ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ကန္႕ကြက္သူမ်ား ၀င္ေရာက္လုိသည့္ အစုးိရအေဆာက္အဦ ၀န္းၿခံမ်ားအတြင္း ေလ်ာေလ်ာရွဴရ်ဴ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထုိသုိ႕ လုိက္ေလ်ာခြင့္မျပဳမီ ႏွစ္ရက္ကမူ အၾကမ္္းနည္းျဖင့္ ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ဖူးသည္။

Ref: Reuters
The Myanma Age

မီးရႉးတုိင္ သယ္ေဆာင္ခြင့္ရသူ တဦးရဲ႕ ဘဝျဖတ္ပိုင္းတစ


ေျပးခုန္ပစ္ ေရႊတံဆိပ္ဆုရွင္ေဟာင္း ေဒၚေကာ့ဂ်ာ (ဓာတ္ပံု – စိုင္းေဇာ္ / ဧရာဝတီ)
အိုလံပစ္ တံဆိပ္ပါတဲ့ အားကစားတီရွပ္ အက်ႌ၊ ေဘာင္းဘီရွည္ကို ဝတ္ဆင္ထားၿပီး သနပ္ခါး ေဖြးေဖြး လိမ္းျခယ္ထားတဲ့ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း အျပင္အဆင္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတဦးကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလုံးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ မနီးမေဝး ကြင္းျပင္မွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဆီးဂိမ္း ေဘာလုံးၿပိဳင္ပဲြအတြက္ လက္မွတ္ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ေနရာ အနီးအနားမွာ သူရွိေနၿပီး ေဘာလုံးၿပိဳင္ပဲြကုိ လာၾကမယ့္ ႏုိင္ငံတကာက ဒိုင္လူႀကီးေတြကိစၥနဲ႔ အလုပ္ရႈပ္ေနပုံ ေပၚပါတယ္။

အသက္ ၅၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ သူ႔နာမည္ကုိေတာ့ ေဒၚေကာ့ဂ်ာ လို႔ေခၚၿပီး ကခ်င္တုိင္းရင္းသား တဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူက ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပဲြရဲ႕ မီတာ ၃၀၀၀ အမ်ိဳးသမီး ေျပးခုန္ပစ္ ၿပိဳင္ပဲြမွာ အာရွစံခ်ိန္ခ်ိဳးၿပီး ေရႊတံဆိပ္ဆုရရွိခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ေျပးခုန္ပစ္ လက္ေရြးစင္ေဟာင္း တဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ တုန္းကလည္း အာရွအေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသမီး ေဘာလုံးဒိုင္လူႀကီးဆု ရရွိခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလုံးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွာ အမ်ိဳးသမီး ေဘာလုံးဒိုင္လူႀကီး ႀကီးၾကပ္သူအျဖစ္ တာဝန္ ယူထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေကာ့ဂ်ာက ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ကစၿပီး က်င္းပတဲ့ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပဲြအတြက္ အိုလံပစ္ မီးရႉးတိုင္ကို သယ္ေဆာင္ရတဲ့ သူေတြ အထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ မီးရႉးတိုင္ သယ္ေဆာင္ၾကမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ေရႊတံဆိပ္ဆု ရရွိခဲ့ဖူးတဲ့ လက္ေရြးစင္ အားကစားသမား ေဟာင္းႀကီးေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“အရင္ေခတ္တုန္းက ေရႊတံဆိပ္ဆုရရွိခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ၇၂ ဦးက အိုလံပစ္မီးရႈးတိုင္ သယ္ၾကတယ္၊ က်မလည္း ေရႊတံဆိပ္ဆု ရခဲ့တဲ့ လက္ေရြးစင္ေဟာင္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ မီးရႈးတိုင္ကိုင္ခြင့္ရတာပါ” လို႔ ေဒၚေကာ့ဂ်ာက ဧရာဝတီကို ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ေဘာလုံးပဲြ ဒိုင္လူႀကီး ႀကီးၾကပ္သူအျဖစ္လည္း တာဝန္ယူထားတဲ့ ေဒၚေကာ့ဂ်ာဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔
ေဘာလုံး ဒိုင္လူႀကီးလုပ္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားၾကေပမယ့္ ဘာသာစကားပိုင္းနဲ႔ တျခား အရည္အခ်င္းေတြမွာ အားနည္းခ်က္၊လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနတာေတြေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး ဒိုင္လူႀကီး နည္းေနေသးတယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္။

“သင္တန္းနည္းျပ ဆရာတခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဘာသာစကားအတြက္ ကေလးေတြကို Yes နဲ႔ No သိရင္ရၿပီလို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါကို က်မ လက္မခံဘူး။ ဘာသာစကားနဲ႔ တခ်ိဳ႕ အရည္အခ်င္းေတြက အရမ္းလိုအပ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္တန္းသားေတြ ထဲက
တခ်ိဳ႕ကလည္း က်မေျပာတာေတြ ဆိုရင္ လက္မခံခ်င္ၾကဘူး” လို႔ ေဒၚေကာ့ဂ်ာက အမ်ိဳးသမီး ေဘာလုံးဒိုင္လူႀကီး သင္တန္းသားေတြကို သင္တန္းေပးေနရတဲ့ အေျခအေန တခ်ိဳ႕နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရွင္းျပပါတယ္။

သူ႔ အေနနဲ႔ အားကစားသမား တဦးအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကဳံေတြ ရွိေနေပမယ့္လည္း ဆင္းရဲတဲ့ဘဝ အေျခအေနက လာခဲ့တဲ့ သူျဖစ္တာတေၾကာင္း၊ ပညာအရည္အခ်င္း ပိုင္းမွာလည္း အားနည္းခဲ့တာ တေၾကာင္းေၾကာင့္ သူဟာ အမ်ိဳးသမီး
ဒိုင္ႀကီးၾကပ္ တေယာက္ ျဖစ္ေနေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ သင္တန္းသားေတြက သူ႔အေပၚ အထင္မႀကီးသလို၊ လက္မခံခ်င္တဲ့ ပုံစံမ်ိဳးကို ေတြ႔ေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေဒၚေကာ့ဂ်ာဟာ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပဲြရဲ႕ ေျပးခုန္ပစ္ အားကစားၿပိဳင္ပဲြမွာ အာရွစံခ်ိန္ ခ်ဳိးၿပီး ေရႊတံဆိပ္ဆုရ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ေျပးခုန္ပစ္ အားကစားပိုင္းမွာ ဘာေၾကာင့္ တာဝန္မယူ ျဖစ္တာလဲ ဆိုတာကလည္း ေမးခြန္း ထုတ္စရာတခုပါ။

“အရင္တုန္းက အားကစားကြင္းက ေအာင္ဆန္းကြင္း တကြင္းပဲရွိတယ္၊ အဲဒီကြင္းကလည္း မေကာင္းဘူး၊ အင္တိုက္အားတုိက္ ေျပးၿပီး ကြင္းမညီညာ မႈနဲ႔ သြားေတြ႔ေတာ့ ေျခေထာက္ အရိုးအက္သြားတယ္။ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာၾကာ နားလိုက္ရတယ္” လို႔ သူက ေျပာျပပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ပိုင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေအာက္ သက္ႀကီး ေျပးခုန္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ျပန္လည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေရႊတံဆိပ္ ၄ ခုနဲ႔ ေငြတံဆိပ္ ၁ ခု ရရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီၿပိဳင္ပဲြက ေဒၚေကာ့ဂ်ာအတြက္ ေျပးခုန္ပစ္ အားကစား အေနနဲ႔ ၿပိဳင္ခဲ့တာ ေနာက္ဆုံး ၿပိဳင္ပဲြတပဲြလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

“ေနာက္ပိုင္းမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ၿပိဳင္ခြင့္မရခဲ့ဘူး။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ေဘာလုံး ဒိုင္လူႀကီး သင္တန္းတက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆုံး အမ်ိဳးသမီး ေဘာလုံးဒိုင္လူႀကီး ျဖစ္ခဲ့တယ္” လို႔ ေဒၚေကာ့ဂ်ာက ရွင္းျပပါတယ္။

ေရႊတံဆိပ္ဆုရွင္ လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားေဟာင္း တဦးျဖစ္တဲ့ သူက လက္ရွိ ကစားေနၾကတဲ့ ျမန္မာ အားကစား သမားေတြ အေပၚ အားမရဘူးလို႔ ဆိုလာပါတယ္။

“ခံယူခ်က္နဲ႔ စိတ္ဓာတ္ေတြ အရမ္းကြာသြားတယ္။ အခု ကစားသမားေတြက သူတို႔ကို ေခၚမယ္ဆိုရင္ လစာ ဘယ္ေလာက္ ရမလဲ အရင္ေမးၾကတယ္၊ က်မတို႔တုန္းက ပိုက္ဆံ၊ လစာဆိုတာ မသိဘူး။ နင္ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ဆရာေတြက ေျပာလို႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ႀကိဳးစားရမယ္ ဆိုတာပဲ သိခဲ့ၾကတာ” လို႔ ေဒၚေကာ့ဂ်ာက ေျပာျပပါတယ္။

လက္ရွိ အားကစားသမားေတြ အေနနဲ႔ အဘက္ဘက္က ေထာက္ပံ့မႈေတြ အမ်ားအျပား ရရွိေနသလို၊ အခြင့္အလမ္း ေတြလည္း ရွိေနေပမယ့္ ႏိုင္ငံအတြက္၊ မိမိကိုယ္တိုင္ အတြက္ ဘယ္လိုမ်ိဳး အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမယ္ ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး နည္းလာတဲ့အေၾကာင္း၊ တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ၾကတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ဒါေၾကာင့္ အားကစားေလာကမွာ ၾကာရွည္ မရပ္တည္ႏုိင္ၾကေတာ့တဲ့ အေၾကာင္းေတြလည္း သူက သုံးသပ္ပါတယ္။

“ထရိန္နင္ လုပ္ၾကပါဆိုလည္း မလုပ္ခ်င္ၾကဘူး။ ဘာျဖစ္လာလဲဆိုေတာ့ စြမ္းရည္ စစ္ေဆးမႈက်တယ္၊ က်မထက္ သာတဲ့သူ ျဖစ္ေအာင္၊ က်မတို႔ ေခတ္တုန္းက မရခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရေအာင္ ကစားသမားေတြကို ျဖစ္ေစခ်င္တာ” လို႔ ေဒၚေကာ့ဂ်ာက ဆိုပါတယ္။

ပရိသတ္ စိတ္ဝင္စားမႈ အမ်ားဆုံးရွိေနတဲ့ အမ်ိဳးသား ေဘာလုံးအသင္း၊ အမ်ိဳးသမီး ေဘာလုံး အသင္းေတြကလည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ က်ဆင္းလာၿပီး ျမန္မာ့ ေဘာလုံးေလာက အေျခအေနက တိုးတက္မႈ မရွိေတာ့တဲ့ပုံစံ ေတြ႔ေနရတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အားကစား ၿပိဳင္ပဲြ အမ်ားစုဟာ ပရိသတ္ စိတ္ဝင္စားမႈ အားနည္းေနတာ ေတြ႔ရ တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ရဲ႕ အာရုံကို အေကာင္းဆုံး ဆဲြေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖို႔ေတာ့ လိုအပ္လိမ့္မယ္လို႔ သူက အႀကံျပဳပါတယ္။

“ပရိသတ္ေတြ ဆိုတာက “ဟာ” ကနဲ “ဟင္” ကနဲ ျဖစ္ေအာင္ ကစားႏုိင္ၾကတဲ့ ကစားသမားေတြကို ၾကည့္ခ်င္ၾကတာ၊ ဒါေပမယ့္ အခု အားကစား သမားေတြက အဲဒီလိုျဖစ္ေအာင္ မကစားႏုိင္ၾကေတာ့ဘူး။ ႀကံ႕ခိုင္မႈ မရွိၾကဘူးေလ၊ စိတ္ဓာတ္ ေတြလည္း လိုေသးတယ္။ အဲဒီလို ဆိုမွေတာ့ ျမန္မာ့ ေဘာလုံးေလာက အေျခအေနက ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ေကာင္းလာေတာ့ မွာလဲ” လို႔ ေဒၚေကာ့ဂ်ာက သုံးသပ္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ အားကစားသမားေတြဆိုရင္ ေလ့က်င့္ခန္းပုံမွန္ မလုပ္ၾကေတာ့ဘဲ တားျမစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲတဲ့ ျပႆနာေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ေဒၚေကာ့ဂ်ာဆီက သိရပါတယ္။

တားျမစ္ေဆး သုံးစဲြၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ စြမ္းရည္တက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္ၾကတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးေတြကို ေတြ႔ေနရတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။
သူတို႔ေခတ္တုန္းက အားကစားသမား တဦးရဲ႕ ဘဝဆိုတာ ေငြေၾကးနဲ႔ တျခား ေထာက္ပံ့မႈေတြ နည္းေပမယ့္လည္း အင္တိုက္ အားတုိက္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကလို႔ ဆုေတြ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရခဲ့ေပမယ့္ အခုေနာက္ပိုင္း အားကစား သမားေတြမွာ ေရႊတံဆိပ္ဆု တဆုရရင္ သိန္း ၁၀၀ ရမယ္ဆိုတာကို စိတ္ဝင္သြားတယ္လို႔ ေဒၚေကာ့ဂ်ာက ေျပာျပပါတယ္။

“က်မတို႔ မကစားႏုိင္ရင္ ဘယ္သူမွ လွည့္မၾကည့္ၾကဘူး။ အခု ကစားသမားေတြဆိုရင္ ဘယ္ဌာနက ေခၚမလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ေနရတာ။ က်မ အခုခိ်န္အထိ ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးတဲ့ အိမ္တလုံးမေျပာနဲ႔ ဖုန္းေတာင္ မရဖူးဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်မ တာဝန္ယူထား တာေၾကာင့္ အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္လုပ္တယ္။ တနဂၤေႏြတရက္ကိုေတာ့ ဘုရားအတြက္ အခ်ိန္ေပးတယ္၊ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း သြားတယ္” လို႔ ေဒၚေကာ့ဂ်ာက ဆိုပါတယ္။

ဧရာဝတီ သတင္း Myanmar News

တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားထုကုိ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ကုိင္လာသည့္ ေန႔ပါတီပြဲမ်ား


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေန႔ကလပ္မ်ား ပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ တကၠသုိလ္ေ က်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား ကာ ေန႔ပါတီပြဲမ်ား အား စီးပြားေရးအသြင္ ဖန္တီးထားျခင္းသည္ လူငယ္မ်ား၏ လြတ္လပ္မႈ စိတ္အေျခခံကုိ အစြန္းေရာက္ႏုိင္သည္ဟု လူမႈနယ္ ပယ္ အဖြဲ႕အစည္းမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ တခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္လ်က္ ရွိသည္။

ဖြင့္ထားသည့္ တစ္ခ်ပ္တည္းေသာ တံခါး၀င္ေပါက္၀တြင္ လုံၿခံဳေရးႏွစ္ေယာက္ရွိသည္။ လက္မွတ္ ၀ယ္သူမ်ားႏွင့္ အရက္ပုလင္း ေဖာက္သူမ်ားကို အလွည့္က် လက္တစ္ဖက္စီတြင္ သေကၤတ တံဆိပ္တံုး ႐ိုက္ေပးၿပီး လက္နက္ပစၥည္းပါ မပါ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္။ စစ္ေဆးမႈကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အလင္းေရာင္မွ ညအေမွာင္နီးပါး ဆလိုက္ မီးေရာင္စံုသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ …

လက္မွတ္ အေရာင္းေကာင္တာႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း အရက္ပုလင္းမ်ဳိးစံု၊ ဘီယာမ်ဳိးစံုခင္း က်င္းျပသထားသည့္ အရက္အေရာင္းဆိုင္ ေကာင္တာကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ေကာင္တာႏွင့္ ကပ္လ်က္တြင္ DJ ထားရွိၿပီး အဆုိပါ အရက္ေကာင္တာႏွင့္ DJ ေကာင္တာတုိ႔၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ခန္းမက်ယ္ႀကီးတြင္ ေမွးမွိန္လွသည့္ မီးေရာင္စံု မ်ားၾကား အေရာင္အေသြးစံု လူငယ္မ်ားက ခုန္ေနၾကသည္။

ခန္းမ၏ ေဘးႏွစ္ဖက္ နံရံမ်ားတြင္ ခင္းက်င္းထားသည့္ VIP စားပဲြ၀ိုင္းမ်ားတြင္လည္း လူအျပည့္ ျဖစ္ေနသည္မွာ ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀ ရွိ ခန္းမတြင္ လူဦးေရ ၇၀ ထက္မနည္း ရွိေနသည့္အတြက္ အံ့ၾသစရာ မေကာင္းလွေပ။

လူငယ္မ်ားကို ၾကည့္ရသည္မွာ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ ေပ်ာ္ပါးလ်က္ရွိသည္။ တခ်ဳိ႕က ခန္းမလယ္တြင္ လူေပါင္းစံုစု၍ ကခုန္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕က ကိုယ့္အုပ္စု၊ ကိုယ့္အဖဲြ႕ျဖင့္သာ ၀ိုင္းဖဲြ႕ကၾကသည္။ ေယာက်္ားေလး အမ်ားစုသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၂၃ ၾကား လူငယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေခတ္ေပၚ အ၀တ္အစား ဒီဇိုင္းမ်ဳိးစံုကို ၀တ္ဆင္ ထားၾကသည္။ ဂိတ္၀တြင္ မွတ္ပံုတင္ စစ္ေဆးျခင္း မရွိသည့္အတြက္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္သူမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

မိန္းကေလး အမ်ားစုသည္ အသက္ ၂၂ ေအာက္ လူငယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အေပၚမလုံ၊ ေအာက္မလံု ေခတ္ေပၚ အ၀တ္အစားမ်ား၊ ၀တ္ဆင္၍ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းကာ အရက္ဘီယာမ်ားကို မွာယူ ေသာက္စားလ်က္ ရွိသည္။ တခ်ဳိ႕ျမင္ကြင္းမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ မလိုက္ဖက္ေအာင္ပင္ တဲြ၍ျမင္ေနရသည္။

ေခတ္မီလြန္းသည့္ လူငယ္မ်ားကို အျပစ္တင္ရမလား။ တုိးတက္လြန္းသည့္ ေခတ္စနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲပံုကို အျပစ္တင္ရမလား၊ အေနာက္ယဥ္ေက်းမႈ ထုိးေဖာက္လာသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမလား ေ၀ခဲြမရေတာ့ေပ။

တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ လာေရာက္ၾကသည့္ လူငယ္မ်ားသည္ အ၀တ္အစားမ်ား လဲလွယ္၀တ္ဆင္ ထားဟန္ တူသည္။ တခ်ဳိ႕ အခ်ိန္လြန္ေန၍လား မသိေပ။ ေန႔ကလပ္တြင္းရွိ အိမ္သာ၌ပင္ ေက်ာင္း၀တ္စံုမ်ား ျပန္လည္ ၀တ္ဆင္၍ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ ထူးျခားသည္မွာ လာေရာက္သည့္ လူငယ္အမ်ားစုသည္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ားမွပင္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရ၏ စီမံခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေန႔ကလပ္မ်ား ပိတ္သိမ္းခဲ့ရာ Sky way, Generation X, ဆန္ဖရန္စစ္စကို၊ ပုလဲကြန္ဒိုမွ ယူကလစ္ဘား၊ ေရႊေတာင္ၾကားမွ BMW, ရန္ကုန္အင္တာေနရွင္နယ္မွ ဖလန္မင္ဂိုးဘား အစရွိသည့္  ေန႔ကလပ္မ်ား ပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး တခ်ဳိ႕ ေန႔ကလပ္မ်ားမွ ညကလပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ ရွိသည္။

တခ်ဳိ႕ေန႔ကလပ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ဟုိတယ္ အခန္းတခ်ဳိ႕တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုကဲ့သုိ႔ ေန႔ပါတီမ်ားကုိ ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားသည္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွတစ္ဆင့္ လက္မွတ္ေရာင္းခ်မႈ ျပဳလုပ္၍ ေန႔ပါတီမ်ားကုိ စီးပြားေရးအျဖစ္  လုပ္ကုိင္လာၾကသည္။ ေန႔ကလပ္ႏွင့္ ေန႔ပါတီ၏ ကြာျခားခ်က္သည္ ေန႔ပါတီသည္ လက္မွတ္ႀကိဳတင္ ေရာင္းစနစ္ျဖစ္ၿပီး ေကာင္တာ၌လည္း က်န္ရွိပါက ထပ္မံ ၀ယ္ယူႏုိင္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကုိယ္စား ေရာင္းခ်ႏုိင္ၿပီး လက္မွတ္ အေရအတြက္အလုိက္ ေကာ္မရွင္ခရသည္။

ေန႔ပါတီ စီစဥ္သူမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူညီၾကသျဖင့္ တခ်ဳိ႕ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားသည္ ပါတီတြင္း  Sexy Dance ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကုိ ဆုေပးစနစ္မ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္းေလ့ ရွိသည္။

အဆုိပါ Sexy Dance ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ မည္သည့္ မိန္းကေလးမဆုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ၿပီး မိန္းမလ်ာမ်ားပင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္။ ဆုေၾကးအျဖစ္ တစ္သိန္း သတ္မွတ္ထားၿပီး တခ်ဳိ႕ မိန္းကေလး မ်ားသည္ sexy ပုိက်ေစရန္ ရည္ရြယ္၍လား မသိေပ။ အက်ႌမ်ားပင္ ခၽြတ္၍ ကၾကသည္။

ေနရာ အေနအထားအလုိက္ အခန္းတြင္း ျပင္ဆင္မႈမွလြဲ၍ က်န္အခ်က္မ်ား အားလုံးသည္ ေန႔ကလပ္ နည္းအတုိင္း ျဖစ္သည္။ ေန႔ပါတီသည္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္သာ က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ၊ ႏုိ၀င္ဘာလ အတြင္းမွစ၍ ေန႔ပါတီ ျပဳလုပ္မႈမ်ားကုိ ဟုိတယ္မ်ားက ငွားရမ္းမႈ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၿပီး ေန႔ပါတီပြဲမ်ား က်င္းပမႈ မရွိသေလာက္ ရွားသြားသည္။ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက လုိက္လံဖမ္းဆီးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း နားလည္မႈျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

အေနာက္တုိင္း ယဥ္ေက်းမႈကုိ ပုံေဖာ္ထားသည့္ ညကလပ္မ်ားသည္ ယခင္စစ္အစုိးရ လက္ထက္မွ စတင္ကာ ပုိမုိ အသက္၀င္လာခဲ့ၿပီး ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ၊ လူသတ္မႈမ်ား၊ မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ ၎ညကလပ္မ်ားမွ အခ်ဳိ႕ကုိ ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။

ယခင္ ညကလပ္မ်ား ၁၀ ခု အေရအတြက္ေအာက္မွ ယခုလက္ခ်ဳိး မရႏုိင္ေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္နီးပါး ဖြင့္လွစ္လ်က္ ရွိသည္။ ထုိမွ ညဘက္ မသြားႏုိင္သူ လူငယ္တခ်ဳိ႕က ေန႔ပါတီအျဖစ္ ဖန္တီးကာ ခန္းမ ငွားရမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွစ၍ ေန႔ကလပ္မ်ား ေပၚတင္စြာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကသည္။ Sky way, Generation X, ဆန္ဖရန္စစ္စကုိ စသည့္ေန႔က လပ္မ်ားသည္ ထင္ရွားသည့္ ေန႔ကလပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎ေန႔ကလပ္မ်ားကုိ ပိတ္သိမ္းၿပီး ေနာက္ေန႔ပါတီပြဲမ်ားကုိ ဟုိတယ္ခန္းမ်ား ငွား၍ ျပဳလုပ္သည့္အျပင္ နားလည္မႈျဖင့္ အိမ္ခန္းငွား၍ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။။

ထုိကဲ့သုိ႔ ေန႔ပါတီ အသြင္ေျပာင္းကာ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ လူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ကုိ ေမွးမွိန္လာႏုိင္သည္။ လူငယ္အမ်ားစုသည္ ေပ်ာ္ခ်င္ပါးခ်င္သည့္ စိတ္အေျခခံျဖင့္ လြတ္လပ္မႈကုိ ျမတ္ႏုိးၾကသည္။ လြတ္လပ္မႈ အစြန္းမေရာက္ေစရန္ မိဘဆရာမ်ားက ၀ုိင္း၀န္းထိန္းသိမ္း ၾကေသာ္လည္း ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား ဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္ ေနာက္ကြယ္မွ မိသားစုမ်ား၏ ဘ၀ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရေပမည္။

လူငယ္မ်ားသည္ လြတ္လပ္မႈကုိ အစြမ္းကုန္ လုိခ်င္မႈရွိေသာ္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္တတ္ရန္ ပဲ့ကုိင္ရမည္။ ထုိသို႔ပဲ့ကုိင္မႈ မရွိသူမ်ားကုိ ေန႔ပါတီပြဲမ်ားက စြဲမက္စရာတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ပတ္၀န္းက်င္က တြန္းပုိ႔ တတ္သည္။ ပါတီပြဲ၏ ေနာက္ကြယ္ ပြဲတက္သူ လူငယ္မ်ား၏ ေက်ာင္းမုန္႔ဖုိးမ်ား၊ မုန္႔ဖုိးေပးသူမိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၏ စူးစမ္း လုိစိတ္မ်ားသည္ ပြဲစီစဥ္သူ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္သာ အသုံးျပဳရေပလိမ့္မည္။ မည္သူမွ် အက်ဳိးမရွိသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူငယ္မ်ား၏ စိတ္ထြက္ေပါက္တစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္းသည္ အနာဂတ္အတြက္ ရင္ေလးစရာပင္ ျဖစ္ေနသည္။

အဆုိပါ ေန႔ကလပ္မ်ားသည္ ညကလပ္ မသြားႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းသား လူငယ္ထုကုိ ရည္ရြယ္ကာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သျဖင့္ အစုိးရမွ စီမံခ်က္ခ်ကာ ဖမ္းဆီးပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ပုလဲကြန္ဒုိရွိ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေန႔ကလပ္မ်ား ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ နာမည္ႀကီး Sky Way ႏွင့္ ေန႔ကလပ္သုံးခု ပိတ္သိမ္းခဲ့ရသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ တာေမြပလာဇာ ေအာက္ထပ္ရွိ ဆန္ဖရန္စစ္စကုိ ေန႔ကလပ္ကုိ ပိတ္ကာ ညကလပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ယင္းကလပ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာပုိင္ အေဆာက္အအုံ ခန္းမတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေန႔ကလပ္မ်ား ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လုံးရွိ ေန႔ကလပ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး အလႊာေပါင္းစုံ၊ အရြယ္ေပါင္းစုံ၊ ေပ်ာ္ပါးသည့္ ညကလပ္မ်ားတြင္ပါ ေက်ာင္းေနအရြယ္ လူငယ္မ်ား နည္းပါးသြားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား၏ ေပ်ာ္ပါးခ်င္စိတ္ကုိ အသုံးခ်ကာ ေန႔ပါတီမ်ားအသြင္ ဖန္တီး၍ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ နီးစပ္ရာလူမွ အဆင့္ဆင့္ ေရာင္းခ်ကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေန႔ပါတီ ပြဲမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ဦးေဆာင္၍ စီစဥ္ၾကၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာလူငယ္မ်ားသာ တက္ေရာက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေန႔ပါတီ ျပဳလုပ္မႈမ်ားသည္ ယခင္က သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရယူၿပီးမွသာလွ်င္ ျပဳလုပ္ၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုေမြးေန႔ ပါတီစသည္ျဖင့္ အမည္ခံကာ ခန္းမမ်ား ငွားရမ္း ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ေက်ာ္ထူးစံ (ဒဂံုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား)

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ စုၿပီးသြားၾကတာေပါ့။ အရင္ပုလဲ ကြန္ဒုိက ယူကလစ္းဘား ေန႔ကလပ္ကုိ သြားဖူးတယ္။ မွတ္ပုံတင္ မစစ္ဘူး။ လက္နက္ပါမပါ လက္မွတ္၀ယ္ မ၀ယ္စစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ သေကၤတ တံဆိပ္တုံး႐ိုက္တယ္။ ၀င္ေၾကးက ၄၀၀၀၊ ၆၀၀၀ ေပးရတယ္။ အရက္ပုလင္းေဖာက္ ၀င္ရင္ ၇၀၀၀၀ ကေန ၈၀၀၀၀ ထိ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါလူ ၅ ေယာက္ပဲရတယ္။ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုက မတူၾကဘူး။ အခု ေန႔ကလပ္ေတြ မရွိေတာ့ ခန္းမရွာၿပီး ပါတီလုပ္ၾကတယ္။ ပါတီလုပ္တာ မ်ားတဲ့ေနရာေတြက ရန္ကုန္ အင္တာေနရွင္နယ္က ဖလန္မင္းဂိုးဘား၊ ဟုိတယ္ရန္ကုန္၊ ဟုိတယ္ေရႊဂုံတုိင္၊ ေရႊေတာင္ၾကားက BMW တုိ႔မွာ လုပ္ၾကတာမ်ားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က စိတ္အပန္းေျဖၾကတာပါ။ အရမ္းစိတ္ညစ္ ေနတဲ့အခ်ိန္ အရမ္း စိတ္ေပါ့ပါးတယ္။ အမ်ားစုက ကၾကတာပါပဲ။ အရက္ထုိင္ေသာက္ေနတာ မရွိပါဘူး။ အခု ပါတီပြဲစီစဥ္တဲ့ သူေတြက သူတုိ႔နီးစပ္သူက တစ္ဆင့္ လက္မွတ္ ေရာင္းၾကတာပါ။ ေန႔ကလပ္လုိမ်ဳိးေတာ့ မရွိေတာ့ပါဘူး။

ကုိေသာ္ေသာ္ (ပြဲစီစဥ္သူ)

Day Club  ေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္။ အျပတ္ငွားတာမ်ားတယ္။ နာရီနဲ႔ေတာ့ မငွားၾကဘူး။ ဥပမာ ၁၂ နာရီကေန ၆နာရီအထိ ၁၀ သိန္း ေပးရတယ္။ ခန္းမငွားခခ်ည္းပဲ ၁၁သိန္းေပးရတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလပ္ေတြက ဒီေဂ်သမားေတြ ပါပါတယ္။ မတူဘူးေပါ့။ ေစ်းႏႈန္းလည္း မတူဘူး။ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္။ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား ေတြ၊ စတိတ္ေက်ာင္းသား ေတြရယ္လုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ေတြ ၊ စတိတ္ ေက်ာင္းသားေတြ လုံး၀ေပး မ၀င္ဘူး ဆုိတာေတာ့ ပါတီတုိင္းမွာ လက္စြဲေဆာင္ပုဒ္ ရွိပါတယ္။ အရင္တုန္းက ပါတီလုပ္တုန္းက ပါမစ္မလုိဘဲ နားလည္မႈနဲ႔ လုပ္တာေတြရွိတယ္။ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ လာရင္ လုံး၀ေပးမ၀င္ဘူး။ ေသေသခ်ာခ်ာေတာ့  မွတ္ပုံတင္ထုတ္ ဆုိၿပီး လုိက္စစ္ေဆးလုိ႔ေတာ့ မရဘူး။ ပုံစံက ခပ္ငယ္ငယ္ဆုိရင္ ေပးမ၀င္ဘူး။ လူငယ္ေတြ မေသာက္မစားဘဲ holiday မွာ အပန္းေျဖသလုိမ်ဳိး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ကဲၾကတာပါ။ Day Club ေတြက Night Club ေတြနဲ႔ မတူဘူး။ လူငယ္ေတြ လာတာမ်ားတယ္။ Night Club ကေတာ့ ေက်ာင္းၿပီးတဲ့သူေတြ အလုပ္လုပ္ ေနတဲ့သူေတြ၊ အလႊာေပါင္းစုံလာတာ။ Day Club က လုံး၀သီးသန္႔ အရက္သမားလည္း မလာဘူး။ ေဆးသမားလည္း မလာဘူး။ အဲလုိမ်ဳိး ကြာျခားတာေပါ့။ အကုန္လုံး ခုန္ေပါက္ကၾကၿပီး ေပ်ာ္ပါး ရန္ျဖစ္တာေတြ မရွိပါဘူး။

ကုိဇင္ (ပြဲစီစဥ္သူ)

အရင္လုပ္တုန္းက ပါမစ္ ေလွ်ာက္ရတယ္။ ကုိယ့္လုပ္မယ့္ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ပါမစ္လုပ္ရတယ္။ ဥပမာ ရန္ကင္းမွာ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမွာ ပါမစ္ယူရတယ္။ အနည္းဆုံး ဆြဲျခင္း တစ္ျခင္းေတာ့ ေပးရတယ္။ အခန္းငွားခက အနည္းဆုံး ၈သိန္း၊ ၁၀သိန္း၊ ရပ္ကြက္႐ုံး၊ ရဲစခန္းအဆင့္ဆင့္ သြားရတယ္။ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား အရြယ္မပါဘူး။ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားနဲ႔ တျခား လူေတြ လာတယ္။ ပန္းဖလက္ေ၀တယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက လက္မွတ္ေရာင္းေပးတယ္။ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ မေသာက္ရဆုိရင္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ေတြလာတယ္။ မူးတယ္ ေသာင္းက်န္းတယ္။ လူအမ်ားနဲ႔ဆိုေတာ့ တားလုိ႔မရဘူး။ အခုေနာက္ပုိင္းေတာ့ Day Club ေတြ လုပ္လုိ႔ မရေတာ့ဘူး။

ကုိမိုးစက္ေအာင္ (တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား)

Day Club ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သူငယ္ခ်င္းေတြကမွ ညထြက္လုိ႔မရတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ ရွိတဲ့ အခါက်ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ ေန႔ခင္းမွာ အကုန္လုံးစုၿပီး ခ်ိန္းၿပီးေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေသာင္းက်န္းလုိ႔ရတဲ့ ေနရာတစ္ခုေပါ့။ အဲလုိေနရာတစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီးသြားတာ ရွိသလုိ တစ္ခါတေလက်ရင္ေတာ့ ေကာင္မေလးရွာခ်င္လုိ႔ သြားတာရွိတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေခၚလုိ႔ သြားတာရွိတယ္။ အဓိကကေတာ့ သြားက တာေပါ့။ ကဲခ်င္တာေပါ့။

ကုိမင္းမင္း (တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား)

သူငယ္ခ်င္းေတြရွိလုိ႔၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေခၚလုိတက္တာပါ။ ေကာင္မေလးေတြ ရမလားဆုိၿပီး တက္တာပါ။ အဓိကကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ကခ်င္လုိ႔ သြားတာပါ။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ မေသာက္ မစားဘဲ ေအးေအးေဆးေဆး ကခ်င္လုိ႔တက္တာပါ။ ရန္ျဖစ္တာေတာ့ မရွိပါဘူး။ စိတ္မြန္းက်ပ္မႈေတြ ရွိတဲ့ အခါက်ေတာ့ လူငယ္ေတြ ဆုိေတာ့ ေဒးကလပ္ သြားၿပီး ေကာင္းေကာင္း ကဲလုိက္တာေပါ့။

Myanmartandawsint Newspaper