ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ဦးေႏွာက္လွည့္စီးျခင္း (Brain Circulation)ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လီကြမ္ယု၏ One Man’s View of the World စာအုပ္သစ္တြင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာပညာရွင္ အင္အားစု ျပည္ေတာ္ျပန္ လုပ္ကိုင္ၾကလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ပိုမိုျမန္ဆန္မည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ် ေရးသားထားသည္။ ျမန္မာျပည္မွ ယိုစီးသြားခဲ့ေသာ ဦးေႏွာက္မ်ား ျပည္တြင္း ျပန္စီးဝင္ႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာျပည္မွ အက်ဳိးအျမတ္ ရမည္ဟု ႐ိုးရွင္းစြာခ်သည့္ ေကာက္ခ်က္လား၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ ျမန္မာဦးေႏွာက္မ်ား ဌာေနျပန္သြားလွ်င္ စင္ကာပူတြင္ အ႐ႈံးေပၚႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သတိေပးသည္လား ဆိုသည္ေတာ့ မကြဲျပားလွ။

ဦးေႏွာက္ ယိုစီးျခင္းဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ၁၉၆၀ ဝန္းက်င္တြင္ ၿဗိတိန္ပညာရွင္ အမ်ားအျပား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ထြက္ခြာၾက သည္မွ အစျပဳ၍ ၿဗိတိန္ သတင္းစာမ်ားမွ သုံးစြဲလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ျမန္မာပညာရွင္မ်ား ႏိုင္ငံေပါင္းစုံသို႔ အစုလိုက္ အၿပဳံလုိက္ ထြက္ခြာမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ အစျပဳသုံးႏႈန္းခဲ့သည့္ ေဝါဟာရ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား ျပည္ပထြက္ခြာ အေျခခ်ျခင္းကို ရည္ညႊန္းသည္က ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ပိုမိုတြင္က်ယ္လာသည္။

အမွန္တကယ္မွာမူ ဦးေႏွာက္ ယုိစီးျခင္း၏ဒဏ္ကို ခံစားရသည္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာ မဟုတ္ေခ်။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေစရန္ ဥယ်ာဥ္မွဴးကဲ့သို႔ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ထားသည့္ ဌာေနႏိုင္ငံမ်ားမွာ အသီးအပြင့္မ်ား မခံစားရ၍ နစ္နာသည္ဟု ယူဆၾက၍ ဦးေႏွာက္ ယိုစီးသည္ဟု ဆိုလိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးေႏွာက္ယုိစီးျခင္း ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ဦးေႏွာက္ ျပဳန္းတီးမႈ (Brain Waste) ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ စာတမ္းမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။ ပညာရွင္ အမ်ားအျပားသည္ တတ္ေျမာက္ထားေသာ ပညာရပ္ အဆင့္အတန္းအထိ အသုံးခ်ခြင့္ မရပါက ျပဳန္းတီးမခံႏိုင္ဘဲ အသုံးခ်ခြင့္ ရႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ အသုံးခ်လိုၾကသည္။

ယခင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား အစိုးရဌာန ေပါင္းစုံသို႔ ဝင္ေရာက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေစျခင္းသည္ အရပ္ဘက္ ဌာနမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၏ ဦးေႏွာက္ အမ်ားအျပားအား ျပဳန္းတီးေစခဲ့သည္။ ထို႔အတူ စစ္ပညာအထူးျပဳ သင္ယူထားၾကေသာ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားသည္လည္း သင္ယူထားေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္၊ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ စစ္ေရး အေတြ႕အႀကဳံ မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ဌာနမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကိုင္ရျခင္းသည္ တပ္မေတာ္ အရာရွိတို႔၏ ဦးေႏွာက္ ျပဳန္းတီးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ ဦးေႏွာက္မ်ားမွာ ျပဳန္းတီးေသာ္ လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ယုိစီးမသြား။ အခ်ဳိ႕ ဦးေႏွာက္မ်ားမွာ ျပဳန္းတီး မခံႏိုင္၍ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ယိုစီးသြားခဲ့ၾကသည္။

လူမႈ သိပၸံပညာရွင္မ်ားအၾကား ၁၉၆၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္သုံးႏႈန္းခဲ့ေသာ ဦးေႏွာက္ ယုိစီးျခင္းဟူသည့္ အယူအဆမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အၾကာ ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ဌာေနႏိုင္ငံမွ ဆုံး႐ႈံးရသည္ဟု ယူဆရသည့္ ပညာရွင္မ်ားသည္ ေျပာင္းေရႊ႕ သြားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေသတစ္ပန္ သက္တစ္ဆုံး မေနႏိုင္ၾကဘဲ မိဘေဆြမ်ိဳးႏွင့္ မိတ္ေဆြ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားရွိရာ ဇာတိခ်က္ျမႇဳပ္သို႕ ျပန္ဝင္ အေျခခ်လာရာ ပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ ပညာ၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္မ်ားမွာ ပိုမိုအဖိုးတန္လာၿပီး မိခင္ႏိုင္ငံမွာ အျမတ္ရသည္ဟု ယူဆၾကျပန္သည္။ ဦးေႏွာက္ ျပန္စီးဝင္ျခင္း (Brain Gain) ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။

ထိုမွတစ္ဖန္ ေရြ႕လ်ား ေျပာင္းလဲလာေသာ ကမာၻျပဳမႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အလြန္ေခတ္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီသည့္ အယူအဆတစ္ရပ္ လူမႈသိပၸံပညာရွင္မ်ားၾကား ေရပန္းစားလာျပန္သည္။ ဦးေႏွာက္ လွည့္စီးျခင္း (Brain Circulation) ဟု အမည္ေပးလိုက္ၾကသည္။

ယေန႔ေခတ္ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္က ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံထဲမွ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ထားသည့္ ပညာရွင္မ်ား မဟုတ္ၾကေတာ့။ ႏိုင္ငံစုံ လွည့္ပတ္သြားလာကာ ပညာရွာမွီးၿပီး လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကဳံ ရွာယူ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ လူငယ္မ်ား ျဖစ္လာသည္။ ထိုသူတို႔ကို ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ အစိုးရ တစ္ရပ္ထဲမွ တာဝန္ယူ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္။ သူတို႔လုပ္အား၊ စုေဆာင္းေငြ၊ ဘဏ္ေခ်းေငြ အစရွိသည့္ ကိုယ္ပိုင္ အစီအမံမ်ားျဖင့္ ပညာရွာမွီးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဌာေနႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာၿပီး အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္၍ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ဌာေနႏိုင္ငံမွ ဆုံး႐ႈံးရၿပီး အခန္႔သင့္ ရရွိသြားသည့္ အျခားႏိုင္ငံမွ အျမတ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပညာရွင္သည္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ထပ္မံ ပညာသင္၊ တစ္ဆင့္ ျမင့္မားေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား လုပ္ကိုင္ၿပီးေသာအခါ ထိုပညာရပ္ အေတြ႕အႀကဳံတို႔ျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ရန္ မိခင္ဌာေနသို႔ ျပန္ဝင္သြားျပန္သည္။

ထိုအခါ အဆိုပါ ပညာရွင္မ်ား ေရာက္ရွိသြားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာလည္း ဝင္လာခဲ့စဥ္က ရရွိခဲ့သည့္ အျမတ္ႏွင့္ ျပန္ထြက္သြား၍ ဆုံး႐ႈံးရသည့္ အ႐ႈံးေၾကာင့္ လုံးဝျမတ္သည္ မဆိုႏိုင္ေခ်။ မိခင္ႏိုင္ငံ အတြက္သည္လည္း ထိုနည္းႏွင့္ လုံးဝ႐ႈံးသည္ မဆိုႏိုင္ေခ်။ ယခင္ အယူအဆမ်ားကဲ့သို႔ အျမတ္ႏွင့္ အ႐ႈံး (Win-Lose) အေျခအေန ႏွစ္မ်ဳိးထဲ ေကာက္ခ်က္ခ်ယူဆ၍ မရေတာ့။ ဤျဖစ္စဥ္ကိုပင္ ဦးေႏွာက္မ်ား လွည့္စီးျခင္း (Brain Circulation) ဟု အမည္ေပး ေခၚေဝၚၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ မွ အစျပဳကာ ျမန္မာလူငယ္ အမ်ားအျပားသည္လည္း ႏိုင္ငံရပ္ျခား ထြက္၍ အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ၾကားသူမ်ား ႏွစ္စဥ္ တိုးပြားလာခဲ့သည္။ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္မွသည္ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္ အစရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားတို႕တြင္ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ပညာသင္ၾကားၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသူ အေရအတြက္မွာ နည္းသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေခ်။ ထိုသူမ်ား လက္ရွိ သမိုင္းဝင္ အေျပာင္းအလဲအတြင္း တိုင္းျပည္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္လွ်င္ ဦးေႏွာက္ လွည့္စီးျခင္းဟု ေခၚဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႕ရာတြင္ ဦးေႏွာက္ ယိုစီးျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္ ျပဳန္းတီးမႈ (ဝါ) အသုံးမခ်ႏိုင္မႈေၾကာင့္ ဌာေနေမြးရပ္ေျမကို စြန္႔ခြာထြက္သြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္ကို ေမ့ထား၍ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ထို႔အျပင္ ပညာရွင္မ်ား ျပန္ထြက္ မသြားေစေရးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆြဲေဆာင္မည့္ မက္လုံးမ်ား ျဖစ္သည့္ အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္မ်ား၊ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ား၊ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ပညာေရးစနစ္၊ အဆင့္ျမင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူတန္းေစ့ ေနထိုင္ႏိုင္သည့္ အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ေစရန္ ထုတ္ေပးထားသည့္ အတိုးနိမ့္ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြမ်ား အစရွိသည္တို႔ကလည္း ဆုံးျဖတ္ရခက္ေစရန္ လြန္ဆြဲထားဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္မ်ား ျပန္စီးဝင္ျခင္း (Brain Gain) သို႕မဟုတ္ ဦးေႏွာက္လွည့္စီးျခင္း (Brain Circulation) စသည့္ မည္သို႔ေသာ ေဝါဟာရ သုံးႏႈန္းသည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံစုံတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဦးေႏွာက္မ်ား ျပည္တြင္း တြင္ ျပန္လည္ အေျခခ် လုပ္ကိုင္လာေစေရးအတြက္ ေလ့လာခဲ့သည့္ ပညာႏွင့္ လုပ္ကိုင္လာသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား မျပဳန္းတီးေစဘဲ ထိုက္တန္စြာ အသုံးခ်ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာပညာရွင္ ဦးေႏွာက္မ်ားသာမက အျခားႏိုင္ငံမွ ဦးေႏွာက္မ်ားပါ လွည့္ပတ္ စီးဝင္လာေစရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
(မင္းေဇာ္မ်ဳိး)
The Voice Weekly

အသေရဖ်က္ရန္ၾကံရြယ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ဦးေဝယံေအာင္မွ ေျဖရွင္းခ်က္

STARS & MODELS INT'L မွ ဦးဂၽြန္လြင္က " ဦးေ၀ရန္ေအာင္ (National Director , Miss Supranational Myanmar,Miss Grand Myanmar) ၿဖစ္ၿပီး လိပ္မူထားသည္ ့ Email မွာ [email protected] ၿဖစ္သည္။ေအာက္ပါေရးသားခ်က္မ်ားသည္ Stars and Models Agency ႏွင္ ့ ခင္လၿပည္ ့ေဇာ္တို့ အား တိုက္ရိုက္အသေရဖ်က္ ရန္ၾကံရြယ္ ဖန္တီးထားသည္ ့ေရးသားခ်က္မ်ားသာ ၿဖစ္ေၾကာငိး အသိေပးလိုပါသည္။"ဟုဆိုေသာေၾကာင့္Miss Supranational Myanmar,Miss Grand Myanmar ရဲ႕ Organizer ဦးေဝယံေအာင္ (National Director) က"မနက္က ကုိဂၽြန္လြင္ က်ေနာ့္ဆီဖုန္းဆက္လာတယ္၊ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္တာက missmyanmar.org နဲ႔ပုိ႔တာ ၊ က်ေနာ္တုိ႔ တရားဝင္သုံးတာ အဲဒီအေကာင့္မဟုတ္ပါဘူး၊ သုံးလည္းမသုံးဘူး ၊ Miss ျမန္မာလုိ႔ သုံးပုိင္ခြင့္မရွိဘူး၊ miss ျမန္မာကုိ Hello Madam ကပုိင္တာ၊ စင္ကာပူကုိေမးလ္ပုိ႔လုိက္တယ္လုိ႔ စြပ္စြဲတယ္၊ တကယ္ေတာ့ အဲ့ဒီျပႆနာမေပၚခင္က ခင္ဝင့္ဝါနဲ႔ ကုိဂၽြန္လြင္ နဲ႔ ျပႆနာအရင္ေပၚခဲ့တယ္၊ ခင္ဝင့္ဝါက သူတုိ႔ေအဂ်င္စီက ေမာ္ဒယ္ဆုိတာ အစကမသိခဲ့ဘူး၊ ေနာက္မွသိခဲ့ရတယ္။ ဒီေန႔မနက္ သူက ဖုန္းဆက္လာတယ္။ ဘယ္သူက ၾကားကေနၿပီး ဝင္ေႏွာင့္ယွက္တယ္ မသိဘူး၊ အရင္က ျပႆနာကုိ သိလုိ႔လုပ္တာလား မသိဘူး၊ က်ေနာ္လည္း မေျပာတတ္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီအထဲမွာလဲ ေဝယံေအာင္ နာမည္ပဲပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က ႏွစ္ေယာက္ဆုိေတာ့ ဘာပဲလုပ္လုပ္ႏွစ္ေယာက္ စလုံးတုိင္ပင္ၿပီးမွ လုပ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ တုိက္ခုိက္တာျဖစ္မွာပါ၊ က်ေနာ္တုိ႔က အဲသလုိ လုပ္ရမယ့္လူေတြမွမဟုတ္တာ " လုိ႔ေပၚျပဴလာသို ့ေျပာျပကာေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ပါတယ္။ Popular Journal

Stars and Models Agency ႏွင္ ့ ခင္လၿပည္ ့ေဇာ္တို့ အား တိုက္ရိုက္အသေရဖ်က္ ရန္ၾကံရြယ္ေၾကာင္းဦးဂၽြန္လြင္ဆို


“Miss Tourism Queen International တြင္ တရား၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ့ ၿမန္မာနုိင္ငံကိုယ္စားၿပဳ ခင္လၿပည္ ့ေဇာ္အား ၿမန္မာၿပည္တြင္နာမည္ဆိုးနွင္ ့ေက်ာ္ၾကားေနသည္ဟု ၄င္း၊ ယင္းစံခ်ိန္မီ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အရည္အခ်င္းမၿပည္ ့မီပါဟု ၄င္း၊ ၿမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားၿပဳ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တရားမွ်တာမွု မရွိသည္ ့အၿပင္ ေရြးခ်ယ္ရန္တာ၀န္က်သည္ ့ ေအဂ်င္စီကိုလည္း တရား၀င္လိုင္စင္မရွိဟု၄င္း စင္ကာပူနိုင္ငံရွိ Miss Tourism Queen International က်င္းပေရး ဒါရိဳက္တာထံသို ့ အေသေရဖ်က္စြပ္စဲြ ေပးပို ့တိုင္ၾကားထားေသာ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါ ပိုစ္ ့တြင္ ခင္လၿပည္ ့ေဇာ္အား အားေပးေနၾကေသာ ပရိသတ္ၾကီးမ်ားကို ဖတ္ရွုေစလိုပါသည္။ေရးသားေပးပို ့သူဧ။္ အမည္မွာ ဦးေ၀ရန္ေအာင္ (National Director , Miss Supranational Myanmar,Miss Grand Myanmar) ၿဖစ္ၿပီး လိပ္မူထားသည္ ့ Email မွာ [email protected] ၿဖစ္သည္။ေအာက္ပါေရးသားခ်က္မ်ားသည္ Stars and Models Agency ႏွင္ ့ ခင္လၿပည္ ့ေဇာ္တို့ အား တိုက္ရိုက္အသေရဖ်က္ ရန္ၾကံရြယ္ ဖန္တီး ထားသည္ ့ေရးသားခ်က္မ်ားသာ ၿဖစ္ေၾကာငိး အသိေပးလိုပါသည္[https://www.facebook.com/john.lwin.9/posts/10202381244120767]”ဟုဦးဂၽြန္လြင္ကသတင္းေပးပို ့မွ်ေ၀လာပါသည္။
Popular Journal

Samsung လည္း ေရႊေရာင္ Galaxy S4 ထုတ္လုပ္

Samsung Galaxy S4 ကိုပဲ ေရႊေရာင္ ဗားရွင္းအျဖစ္ Samsung တို႔ ထုတ္လုပ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ ႔အလယ္ပိုင္း ကိုယ္စားျပဳ Samsung Gulf မွ အာေရဗိယ် ဘာသာနဲ႔ ေၾကညာလိုက္တဲ့ သတင္းနဲ႔ ဓာတ္ပံုပါ။ ၎တို႔ Facebook Page မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊေရာင္ေကာ၊ ေရႊေရာင္နဲ႔ ပန္းေရာင္ ေရာစပ္ထားတဲ့ အေရာင္ ကိုေကာ ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတြင္း Specification မ်ားကေတာ့ ထူးထူးျခားျခားေျပာင္းလဲသြားမယ့္ အေနအထားေတာ့ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ အျပင္ အခံြအေရာင္က ေျပာင္းလဲသြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ ႔အလယ္ပိုင္းမွာ ကေရနံသူေဌး ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ ေဆာ္ဒီ၊ ယူေအအီးတု႔ိအတြက္ ပိုမို ရည္ရြယ္တဲ့ ဖုန္း ျဖစ္ဖို႔ မ်ားပါတယ္။ iPhone 5S ကို ေရႊေရာင္ျမင္ေတြ႔ရ မွုနဲ႔ အတူ HTC One ကလည္း ေရႊေရာင္ ထုတ္လုပ္မယ့္သတင္း ထြက္ေပၚလာျပီး Samsung လည္း ဒုတိယ လိုက္လာ ပါတယ္။

ေရႊေရာင္ Samsung Galaxy S4 ကို လပိုင္းအတြင္း ျမင္ေတြ႔ရဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref:mashable
ေအာင္ခမ္း (TSJ Team)
TechSpace Journal

ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရခဲ့မယ္ဆုိရင္ Sony Xperia Z1 Vs LG G2ခြန္ေန(AMMG)

စက္တင္ဘာလအေစာပုိင္း ဘာလင္မွာ မိတ္ဆက္ပြဲထုတ္သြားတဲ့ Sony တုိ႔
ရဲ ႔ေရဆုိခံ စီးရီးေတြထဲကေနာက္ထပ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ ျဖစ္တဲ့ Xperia Z1 နဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လမွာ မိတ္ဆက္ပြဲထုတ္သြားတဲ့ အခု စက္တင္ဘာလ
ေစ်းကြက္မွာ ျဖန္႔ခ်ိမယ့္ LG G2 ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ကုိယ္စီရခဲ့မယ္ဆုိရင္။

မ်က္ႏွာျပင္
-----------

Sony ရဲ ႔ Xperia Z1 မွာမ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစား ၅လက္မနဲ႔ထြက္ရွိထားၿပီး Resolution 1920x1080 TFT Capacitive touchscreen မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ 441ppi ရုပ္ထြက္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တယ္။
LG G2 မွာေတာ့ Xperia Z1 ထက္မ်က္ႏွာျပင္ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ တဲ့ ၅.၂ လက္မ အရြယ္အစားနဲ႔ Resolution 1920x1080 LCD Capacitive touchscreen မ်က္ႏွာျပင္အသုံး ျပဳထားၿပီး 424ppi ရုပ္ထြက္အထိၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ
ေပးစြမ္းႏုိင္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ မ်က္ႏွာျပင္ႀကီးတာတစ္ခုတည္းကုိပဲ ၾကည့္ၿပီးေရြးမယ္ဆုိရင္
LG G2 က ႏွစ္လက္မသာေနတာတယ္ဆုိေပမယ့္ မ်က္ႏွာျပင္ၾကည္လင္မူ
ppi ကုိၾကည့္ရင္ Xperia Z1 ကသာေနပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ touch ေရြးခ်ယ္မူအပုိင္းမွာ LG G2 မွာက LCD ကုိသုံးထားေပမယ့္
Sony ရဲ ႔ TFT မ်က္ႏွာျပင္ကုိေတာ့ ယွဥ္ႏုိင္ဖုိ႔မလြယ္ပါဘူး။မ်က္ႏွာျပင္မွာ
Sony ကအနည္းငယ္မ်က္စိက်စရာပါ။

စြမ္းေဆာင္ရည္
----------------
တူညီတဲ့စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြျဖစ္တဲ့ Chipset ကုိ Snapdragon 800 ႏွင့္ CPU ကုိလည္း Quad-core 2.2 GHz Krait 400 အသုံးျပဳထားပါတယ္။
GPU ပါဝင္မူအပုိင္းမွာလည္းတူညီ ေနၿပီး Adreno 330 အသုံးျပဳထား ပါတယ္။

RAM 2GB အျဖစ္ႏွစ္ခုလုံးအတြက္ပါဝင္မူတူညီေနတယ္ဆုိေပမယ့့္ Z1 မွာ internal memory 32GB အသုံးျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး G2 မွာက 16GB ႏွင့္ 32GB ႏွစ္မ်ဳိး ေရြးခ်ယ္မူေပးထားပါတယ္။

အပုိ memory အေနနဲ႔ထပ္တုိးအသုံးျပဳလုိ႔ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးထား တာက Z1 ကသာေနတာကုိ ျမင္ေတြ႔ရမွာျဖစ္ၿပီး 64GB အထိထပ္တုိး အသုံးျပဳႏုိင္မူက မ်က္စိက်စရာျဖစ္ေနပါတယ္။

OS ပုိင္းမွာ 4.2 JellyBean ခ်င္းတူညီေနတယ္။စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြလည္း
ကြာဟမူမရွိဘူး။ဒါေပမယ့္ Memory သုိေလွာင္မူအပုိင္းမွာ မ်ားမ်ားအသုံးျပဳ ခ်င္သူေတြအေနနဲ႔ Z1 ကေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ သင့္ေတာ္ေနတာ ထပ္ၿပီးျမင္ေတြ႔ရျပန္
ပါတယ္။

ကင္မရာေရြးခ်ယ္မႈ
-------------------
ကင္မရာေရြးခ်ယ္မူမွာ ေျပာစရာရွိတာက Sony ပါ။ၿပီးခဲ့တဲ့ စီးရီးေတြတုန္း
ကလည္း ကင္မရာအသားေပးထုတ္ထားတာဆုိေတာ့ ဒီတစ္ခါပါဝင္လာတဲ့
20.7MP ကသိပ္ေတာ့မထူးျခားပါဘူး။ဒါေပမယ့္ သာမန္စမတ္ဖုန္းတစ္လုံးမွာ
အေကာင္းဆုံးအသုံးျပဳထားၿပီး လုံေလာက္တဲ့ 13MP နဲ႔ယွဥ္ရင္ Sony က
အျပတ္သာေနတယ္ဆုိတာေတာ့ အားလုံးအသိပါပဲ။

သုိ႔ေပမယ့္ LG G2 အေနနဲ႔ 13MP အသုံးျပဳထားတာက တန္းျမင့္ဖုန္းေတြမွာ လုံေလာက္တဲ့အေနအထားတစ္ခုပါ။Auto focus,LED Flash,Video Record ေတြမွာႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကတူညီေနသလုိ ကင္မရာ Features အပုိင္းမွာလည္းကြာဟမူႀကီးႀကီးမားမား ျမင္ေတြ႔ရျခင္းမရွိပါဘူး။

ေရွ႕ကင္မရာအသုံးျပဳမႈမွာေတာ့ Z1 မွာ 2MP ႏွင့္ G2 မွာ 2.1MP အသုံးျပဳထားသလုိ အရည္ေသြးပုိင္းအေနနဲ႔ 1080p@30fps ကတူညီေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ကင္မရာေရြးခ်ယ္မူအပုိင္းမွာ Features စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြက တူညီေနတယ္ဆိုေပမယ့္ MP ေရြးခ်ယ္မူအပုိင္းမွာ Z1 ကသာလြန္တယ္ဆုိေပ
မယ့္ 13MP ကလည္းမနိမ့္သလုိ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔လုံေလာက္တဲ့ အေနအထားပါ။

ဘက္ထရီ
-----------
ဖုန္းတစ္လုံးမွာအေရးႀကီးတဲ့ ဘက္ထရီသက္တမ္းတာရွည္ခံမႈမွာေတာ့ 3000 mAh ပမာဏအသုံးျပဳမူက တူညီေနၿပီး စမ္းတပ္မႈအပုိင္းမွာ Z1 က Stand by အေနနဲ႔ ၈၈၀ နာရီအသုံးခံမွာျဖစ္ၿပီး talk time ၁၃ နာရီ ႏွင့္ Music player အတြက္ နာရီ ၁၁၀ အထိအသုံးခံႏုိင္တာကုိျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။

LG G2 ရဲ ႔ဘက္ထရီ အသုံးခံမႈၾကာျမင့္ခ်ိန္ကုိ စမ္းတပ္ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေပမယ့္ Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery တူညီေနတာက ဘက္ထရီစြမ္းေဆာင္မူအပုိင္းမွာႀကီးမားတဲ့ ကြာဟမူရွိမယ္မထင္ပါဘူး။

ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏုိင္မူ
---------------------------------
ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မူအပုိင္းမွာ 2G,3G နဲ႔ေနာက္ဆုံးအေရးႀကီးတဲ့ 4G ေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္မႈမွာပါ အမ်ဳိးအစား ႏွစ္ခုလုံး အတြက္ တူညီေနတာက စိတ္ႀကဳိက္ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳလုိ႔အဆင္ေျပေစမွာပါ။

ႏွစ္ခုလုံးကုိျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း
--------------------------------
ႏွစ္ခုစလုံးကုိၿခဳံငုံ သုံးသပ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ စြမ္းေဆာင္ရည္အပုိင္းမွာ ကြာဟမူႀကီးႀကီး မားမားျမင္ေတြ႔ ရျခင္းမရွိေပမယ့္ ကင္မရာႀကဳိက္သူႏွင့္ memory သုိေလွာင္မူအပုိင္းမွာေတာ့ ေရစုိခံ Sony Xperia Z1 ကေရြးခ်ယ္ ဖုိ႔ႏွစ္သက္စရာပါ။
ႏုိင္ငံတကာအႏွံ႕ျဖန္႔ခ်ိမွာျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ LG G2 က version ႏွစ္မ်ဳိး အတြက္ $599/$629 ေလာက္က်သင့္မွာျဖစ္ၿပီး Sony Xperia Z1 ကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅၀ ေလာက္အနည္းဆုံးက်သင့္မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထား ပါတယ္။
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရခဲ့မယ္ဆုိရင္ေရစိမ္ခံ Sony Xperia Z1 လား၊LG G2 လား....၊၊၊၊၊
(အျပင္မွာမုိးေတြေတာ့ရြာေနတယ္ ေျပးရလႊားရနဲ႔............. ၿပီးရင္မၾကာခင္ ေရာက္ရွိလာေတာ့မယ့္ စုိထိုင္းမူမ်ားမယ့္ ေဆာင္းရာသီ)
TechSpace Journal

တရုတ္ျပည္ လြတ္လပ္ကုန္သြယ္ဇုန္တြင္ Facebook/Twitter အသံုးျပဳခြင့္ ရမည္

ကမၻာမွာ တရုတ္ျပည္ဟာ အင္တာနက္ ေပၚလစီ အတင္းၾကပ္ဆံုး ႏုိင္ငံ ျဖစ္ ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က စလို႔ Facebook နဲ႔ Twitter အသံုးျပဳခြင့္ကို တရုတ္ျပည္မွာ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ Google ကိုလည္း Feature အခ်ိဳ ႔သာ ဖြင့္ထားေပးျပီး အသံုးျပဳေစတဲ့အေျခအေန တစ္ခု ျဖစ္ပါ တယ္။ ခုေတာ့ Free Trade Zone အတြက္ ဖြင့္ေပးပါေတာ့ မယ္။

သုိ႔ေပမယ့္ ဝမ္းနည္းစရာက ယင္းဖြင့္ေပးမွုဟာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အတြက္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Free Trade Zone တစ္ခု သတ္မွတ္ျပီး ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ လိုသူမ်ားကို စီးပြားေရး လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေစ မယ့္ ေနရာေဒသ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဘယ္ေနရာေတြ ျဖစ္မယ္ ဆုိတာကိုေတာ့ မေၾကညာေသး ပါဘူး။ Facebook တို႔၊ NY Time တို႔ကေန သတင္းအခ်က္အလက္ကို လြတ္လပ္စြာ ဖတ္ရွုခြင့္ မရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ တရုတ္ျပည္မွာ စီးပြားေရး လုပ္ရန္ ဝံ့ရဲမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း တရုတ္ျပည္မ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆုိပါတယ္။

လက္ရွိ တရုတ္ျပည္ဟာ ကမၻာအေကာင္းဆံုး Firewall မွာ အသံုးျပဳေန တဲ့ ႏိုင္ငံလို႔လည္း လူသိမ်ား၊ ေက်ာ္ၾကား ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ တရုတ္ျပည္သုိ႔ ဝင္ေရာက္တဲ့ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္၊ တားဆီးမွုမ်ားကို ေသခ်ာ ျပဳလုပ္ထားလို႔ပါ။ ေဟာင္ေကာင္နဲ ထိုင္ဝမ္ ကေတာ့ တရုတ္ျပည္မ နဲ႔ စာရင္ လြပ္လပ္ျပီး Social Media အသံုးျပဳခြင့္ ရွိပါတယ္။ Facebook/ Twitter ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အသံုးျပဳေစႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း ေတာင္းဆုိ ေဆြးေႏြးတဲ့ တရုတ္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref: mashable
ေအာင္ခမ္း ( TSJ Team )
TechSpace Journal

တရုတ္ႏိုင္ငံေရႊၾကက္ဖရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ေတြ ့ရတဲ့စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈ္င္ ႏွင့္ သက္မြန္ျမင့္
ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု၃ဆုရ အာဒမ္ရယ္ ဧ၀ရယ္ ဒသရယ္
ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို တရုတ္ႏိုင္ငံေရႊၾကက္ဖရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွ
လာေရာက္ျပသရန္ႏွင့္ ပြဲတက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ဖိတ္ေခၚတဲ့
အတြက္ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းမွဦးသိန္းႏိုင္၊ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္
အစည္းအရံုးဦးေအာင္ခိုင္တို႔နဲ ့အတူ Heart 'N' Soul Production
မွ ထုတ္လုပ္သူမခင္စႏၵာျမင့္၊၊သရုပ္ေဆာင္စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္၊
သက္မြန္ျမင့္တို႔ စက္တင္ဘာ၂၄ရက္ေန႔ ညေနတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စတင္ထြက္ခြာစဥ္ကဦးေအးၾကဴေလး၊ဦးခင္ေမာင္ခ်င္းတုိ႔ေလဆိပ္တြင္ ပို႔ေဆာင္တဲ့ပံုရိပ္နွင့္တရုတ္ႏိုင္ငံေရႊၾကက္ဖရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ေတြ ့ရတဲ့
ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္သရုပ္ေဆာင္စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္၊သက္မြန္ျမင့္တို႔ ပံုရိပ္
Popular Journal


တစ္ေန႔တာအတြက္ စိတ္ခြန္အား စကားစု ၁၀ ခု


သင့္ကို ေမ့မရေလာက္ေအာင္ အေကာင္းဆံုး တုန္႔ျပန္ေပးလိုက္ -Steve Martin

အသက္ငယ္စဥ္ အခြင့္အေရးၾကီးမ်ား ရတာ ေကာင္းတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဆံုးရွံုးႏုိင္ေခ်နည္းလိ႔ု။ ျဖစ္သမွ်၊ ရသမွ် ကိုယ့္အတြက္ အျမတ္ခ်ည္းပဲ။ - Amy Poehler

အရွံုးကို ေက်ာခိုင္းျပီး လွည့္ထြက္လိုက္ခ်ိန္ ကိုယ္အေကာင္းဆံုး လုပ္ျဖစ္ခဲ့တာကို ျပန္ေတြးျဖစ္တယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ျပီး လွည့္ထြက္လာတဲ့ အရာတစ္ခုအတြက္ကေတာ့ ဘာလုပ္လို႔ ဘာကိုင္ရမွန္း မသိေအာင္ ဆြံ႔အသြားတတ္တယ္။ - Louis C.K.

တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္လာရံုေလးပဲ မဖန္တီးနဲ႔။ အေၾကာင္းက လူတိုင္းလုပ္ႏိုင္တယ္ သို႔မဟုတ္ လြယ္ကူေနလို႔ပါ။ ဒါဆုိ သင္မေပ်ာ္ေတာ့ဘူး။ အမွန္တကယ္ကို လုပ္ခ်င္၊ရခ်င္စိတ္ ျပင္းထန္တဲ့ အရာတစ္ခုကို အတားအဆီး မ်ားၾကားကေန မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ယူ ၾကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ။္ - Kristen Wiig

အလုပ္ၾကိဳးစား၊ ၾကင္ညာတတ္ပါေစ၊ သင့္အတြက္ တူမတူနဲ႔ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ေပးလိမ့္မယ္။ - Conan O’Brien

က်ေနာ္ဟာ အျမဲတမ္း အခ်ိန္မွန္၊ ေနရာမွန္ကို ေရာက္တယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အဲ့ေနရာကို ေရာက္ေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေမာင္းႏွင္ထားလို႔ပဲ။ - Bob Hope

ကိုယ္ လုပ္ရတဲ့ အရာမွန္သမွ်ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါ။ အေကာင္းျမင္ေပးပါ။ ယွဥ္ျပိဳင္မွုဆုိတာ ယေန႔မွာ ရွားပါးလွတဲ့ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုမို႔၊ စိန္ေခၚေနသူေတြကို လက္ကမ္းလို႔ေခၚပါ။ - Jon Stewart

ေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ေအာင္ျမင္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵက က်ရွံုးမွုအေပၚ ေၾကာက္ရြံ ႔မွုထပ္ အင္အား ၾကီးမား ေနရမယ္။ - Bill Cosby

ေရလႊာေခ်ာရဲ ႔ ထိပ္မွာေနျပီး ေတြးျပီး ေၾကာက္ေနသူတဲ့ ကေလးလို မျဖစ္ရဘူး။ ေခ်ာစီးျပီး ေရေပၚက်ေအာင္ စီးဆင္း ႏိုင္ဖို႔လိုတယ္။ - Tina Fey

က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့ တစ္စံုတစ္ခု၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ အေပၚ က်ရွံုးျခင္းက ကိုယ္မုန္းနဲ႕ တစ္စံုတစ္ခု/တစ္ေယာက္ အေပၚ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းထပ္ ပိုျမတ္တယ္လို႔ ရိုးရိုးသားသား ျမင္မိပါတယ္။ - George Burns

ကမၻာမွာ မရွိေသးတဲ့ အရာတစ္ခုခုကို ခမ်ား ဖန္တီးသယ္ေဆာင္လာသင့္တယ္။ ရုပ္ရွင္ ျဖစ္ျဖစ္၊ စားပြဲတစ္လံုးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပန္းျခံပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္အရာကိုမဆုိေပါ့။ ျပီးရင္ အဲ့ေနာက္မွာ ထိုင္ျပီး ဒါငါလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာျပလိုက္ရံု ပါပဲ - Ricky Gervais
ေအာင္ခမ္း ( TSJ Team )
TechSpace Journal

ေဆး႐ုံတြင္ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ႏွစ္တန္းေက်ာင္းသူ တစ္ဦး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရေၾကာင္း အမႈဖြင့္ေဇာ္ေဇာ္ေထြး
ႏွစ္တန္းေက်ာင္းသူတစ္ဦးကုိ ေဆး႐ုံသို႔ ျပသခဲ့ရာတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းခံထားရေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သျဖင့္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူအား အေရးယူေပးရန္ အဖြားျဖစ္သူက စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ တိုင္တန္းထားသည္။

အမႈကို ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ေနေသာ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရသည္ဟုဆိုေသာ ကေလးငယ္၏ အဖြားေတာ္စပ္သူ ေဒၚ---- (၆၀)ႏွစ္က အမႈဖြင့္္ တုိ္င္တန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ ည ၉ နာရီအခ်ိန္က သူမ၏ ေျမးျဖစ္သူ မ-----(၈)ႏွစ္၊ ဒုတိယတန္း (-----၊ ဒဂံုေတာင္) ၏ မိန္းမကိုယ္တြင္ ေသြးမ်ား ထြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရ၍ “ေမွ်ာ့” ေကာင္၀င္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္မိခဲ့သည္ဟုလည္း အဖြားျဖစ္သူက ရဲအားေျပာျပထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ကေလးငယ္အား သဃၤန္းကၽြန္း စံျပေဆး႐ုံမွတစ္ ဆင့္ ေျမာက္ဥကၠလာ ေဆး႐ုံသို႔ သြားေရာက္ျပသခဲ့ရာတြင္ ေျမးျဖစ္သူမွာ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းခံထားရသည္ကို သိရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေျမးငယ္ျဖစ္သူအား ေမးျမန္းရာတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ညဦးပိုင္း အခ်ိန္က အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သူ ေမာင္----- (၁၅) ႏွစ္က လမ္းအတြင္းရွိ လူမေနေသာ အေဆာက္အအံုအတြင္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး သားမယားအျဖစ္ တစ္ႀကိမ္ ျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပထားသည္ဟုလည္း အဖြားျဖစ္သူက အမႈဖြင့္ရာတြင္ ထြက္ဆိုထားသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ေျမးငယ္ျဖစ္သူအာ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သူ ေမာင္------(၁၅)ႏွစ္ အား အေရးယူေပးရန္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ စြပ္စြဲ အမႈဖြင့္ တိုင္တန္းထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရဲဌာနက ဆိုသည္။

ယင္းတိုင္တန္းမႈကို ဒဂုံဆိပ္ကမ္းရဲစခန္းက (ပ) ၃၂၈/၂၀၁၃ျဖင့္ အမႈဖြင့္ၿပီး စြပ္စြဲခံထားရသူအား ရဲစခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးေနၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွား ပါကလည္း ပုဒ္မ ၃၇၆ ျဖင့္ တရားစြဲတင္ပို႔မည္ဟု တိုင္းရဲဌာနမွ သိရသည္။

Posted From Mizzima - News in Burmese

ျမန္မာတုိင္းမ္ ဖ်က္သိမ္းရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈ စတင္ၾကားနာ


တရား႐ံုး လာေရာက္သည့္ မစၥတာေရာ့စ္ဒန္ကေလ (ဓာတ္ပုံ – ထက္ႏုိင္ေဇာ္ / ဧရာ၀တီ)
ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္ေ၀လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာတိုင္းမ္ ဂ်ာနယ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္သည့္ Myanmar Consolidated Media (MCM) Co., Ltd. ကုမၸဏီကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ယေန႔ အေနာက္ပုိင္း ခရုိင္တရားရုံးတြင္ စတင္ၾကားနာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MCM ကုမၸဏီ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာတင္ထြန္းဦးႏွင့္ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးတုိ႔က ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တုိင္း ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေနာက္ပုိင္းခရိုင္ တရားရုံးတြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ တရားရုံးက ပထမဆံုး ႐ံုးခ်ိန္းအျဖစ္ အမႈ စတင္စစ္ေဆး ၾကားနာေၾကာင္း၊ ေဒါက္တာတင္ထြန္းဦး ႏွင့္ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး တို႔ဘက္မွ ေရွ႕ေနဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ဦးလွေရႊတုိ႔တက္ေရာက္ၿပီး ျမန္မာတုိင္းမ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ မစၥတာ ေရာ့စ္ဒန္ ကေလ ႏွင့္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္ဆန္းဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမႈကုိ ေအာက္တိုဘာ လ ၁၀ ရက္ေန႔ ထပ္မံ စစ္ေဆးၾကားနာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယေန႔ စစ္ေဆးမႈတြင္ မစၥတာေရာ့စ္ဒန္ကေလ၏ေရွ႕ေနဦးေအာင္ဆန္းဦးက ျမန္မာတိုင္းမ္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္ ေလွ်ာက္ ထားမႈ သည္ ဥပေဒႏွင့္မညီသျဖင့္ ကန္႔ကြက္သည္ဟု တရားရုံးတြင္ ထြက္ဆုိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ေဒါက္တာတင္ထြန္းဦးတို႔ဘက္က ေလွ်ာက္ထားခ်က္ဟာ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒနဲ႔ ညီညႊတ္မႈ မရွိတဲ့အတြက္ စရိတ္နဲ႔ တကြ ပလပ္ေပးဖို႔ ကန္႔ကြက္ရတာပါ။ ကန္႔ကြက္ခ်က္ကို တဖက္က လက္မခံတဲ့အတြက္ တရား႐ံုးက ႐ံုးခ်ိန္း ထပ္ခ်ိန္း လိုက္တယ္´´ဟု ေရွ႕ေန ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ေျပာဆိုသည္။

MCM ကုမၸဏီတြင္ ေဒါက္တာတင္ထြန္းဦးႏွင့္ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးတို႔က ရွယ္ယာ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆုိင္ၿပီး ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ႏိုင္ငံျခားသား မစၥတာ ေရာ့စ္ဒန္ကေလ က ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း၊ ရွယ္ယာကိစၥ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္၍ မရေတာ့ သျဖင့္ တရား႐ံုး ၏ အဆံုးအျဖတ္ျဖင့္ ကုမၸဏီကို ဖ်က္သိမ္းရန္ စီစဥ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ခင္မိုးမိုးက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာဆို ခဲ့သည္။

MCM ကုမၸဏီတြင္ ၀န္ထမ္း ၃၀၀ ခန္႔ အထိရွိၿပီး ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းခံရပါက ၀န္ထမ္းမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ကာ ၀န္ထမ္း မိသားစု တေထာင္ခန္႔၏ စား၀တ္ေနေရးပါ ထိခိုက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အစုရွယ္ယာရွင္ ေဒါက္တာတင္ထြန္းဦးႏွင့္ ေဒါက္တာ ခင္မုိးမုိးတုိ႔၏ ကုမၸဏီ ဖ်က္သိမ္းရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ျမန္မာတုိင္းမ္ဂ်ာနယ္မွ အႀကီးအကဲမ်ားက ကန္႔ကြက္ေသာ စာတေစာင္ တရားရုံးထံသုိ႔ ေပးပုိ႔လိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာတိုင္းမ္ဂ်ာနယ္ စာတည္းမွဴး ဦးေဇာ္ျမင့္က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

“၀န္ထမ္းအားလံုးက ကန္႔ကြက္စာ တင္ခ်င္တာ။ ဒါေပမဲ့ ေရွ႕ေနက လူႀကီးပိုင္း ေတြတင္ရင္ လံုေလာက္ပါတယ္ ဆိုလို႔ ဌာန လူႀကီး ၁၀ ေယာက္ ေလာက္က က်မ္းက်ိန္ၿပီးေတာ့ ဒီေန႔တရား႐ံုး ကိုတင္လိုက္တယ္။ တရား႐ံုးက မွတ္တမ္း တင္ထား ပါ့မယ္လို႔ ေျပာတယ္´´ဟု စာတည္းမွဴး ဦးေဇာ္ျမင့္က ဆိုသည္။

ဧရာ၀တီသတင္းဌာနက ေဒါက္တာတင္ထြန္းဦး၊ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားကုိ ႀကိဳးစားဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆက္အသြယ္ မရခဲ့ေပ။

MCM ကုမၸဏီကို ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းေဆြ၏ သားျဖစ္သူ ဦးဆန္နီေဆြႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသား မစၥတာ ေရာ့စ္ ဒန္ကေလ တို႔က တည္ ေထာင္ခဲ့သည္။

ဧရာ၀တီ

ေက်ာက္ျဖဴ မေဒးကြ်န္း ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စီရင္ခ်က္ခ်


ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး အနီးတြင္ ယေန႔ေတြ႕ရေသာ ဆႏၵျပ ေဒသခံမ်ား (ဓာတ္ပုံ – Thaung Tin / Facebook)
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴေဒသ မေဒးကြ်န္း၌ ေရႊ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းေၾကာင့္ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ဦးေဆာင္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသူ ၁၀ ဦးကို ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လစီ ခ်မွတ္ လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆို ေထာင္ခ်ခံရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ေက်ာက္ျဖဴ ေထာင္သို႔ ပို႔လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ ေပးထားေၾကာင္း ေထာင္ခ်ခံရသည့္ ဦးထြန္းၾကည္ ၏ အစ္မျဖစ္သူက ဧရာ၀တီ ကုိ ေျပာသည္။

ေထာင္ခ်ခံရသူမ်ားမွာ ဦးထြန္းၾကည္၊ ဦးေမာင္ယဥ္လွ၊ ကုိေမာင္ေမာင္ျမင့္၊ ဦးေအာင္သိန္းထြန္း၊ ဦးေမာင္ျဖဴသီး၊ ဦးထြန္းခင္ႏု၊ ကုိေမာင္ေမာင္စိုး၊ ဦးေမာင္ထြန္းေအး၊ ကုိမ်ဳိးမင္းႏိုင္ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

၎တို႔အား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကုိ မေက်နပ္သည့္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေဒသခံ ၄၀၀ ၀န္းက်င္က ယေန႔ တြင္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုေနၾကေၾကာင္း၊ ထိုသူမ်ားအား ျပန္လႊတ္မေပးပါက မေဒးကြ်န္းေပၚရွိ ေက်းရြာအားလုံးက ေဒသခံမ်ား ကုိပါ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ရန္ တရား႐ုံး အနီးတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနၾကေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

“မေဒးကြ်န္း ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုတာက တကြ်န္းလုံးျဖစ္တယ္၊ ဒီေတာ့ အဲဒီ ဆႏၵျပမႈနဲ႔ ဖမ္းဆီး အျပစ္ ေပးတယ္ဆိုရင္ ဆႏၵျပခဲ့တဲ့ ေက်းရြာသားေတြ အားလုံးကိုပါ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ေပးဖို႔ ေဒသခံေတြက တရား႐ုံးေရွ႕မွာ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္”ဟု ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ခံ ဦးလွမ်ဳိးေက်ာ္ က ဧရာ၀တီ ကုိ ေျပာသည္။

တရား႐ုံးအနီးတြင္ ရဲ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ စစ္တပ္၊ မီးသတ္ စသည္ျဖင့္ လုံၿခဳံေရး အင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ ခ်ထားၿပီး မီးသတ္ ယာဥ္ မ်ားကုိလည္း အသင့္အေနအထားျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အဖမ္းအဆီး မရွိေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက လည္း ေျပာသည္။

ဦးထြန္းၾကည္ အပါအ၀င္ တရားစြဲဆိုခံထားရသူ ၁၀ ဦးသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဆႏၵျပသည့္ အတြက္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ေဒသ ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက တရားလိုျပဳလုပ္၍ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး၌ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလအတြင္း တရားစြဲဆုိခဲ့ ျခင္းျဖစ္ သည္။

ထိုအမႈကုိ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ရန္ ရက္ခ်ိန္း သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း စီရင္ခ်က္အတြက္ ေရး သားေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မၿပီးေသးသည့္ အတြက္ဟုဆိုကာ ရက္ခ်ိန္းေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ အမိန္႔ခ်ျခင္း ျဖစ္ သည္။

ေဒသခံမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ နစ္နာ ဆုံး႐ွႈံးမႈကုိ တရား၀င္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ အာဏာပိုင္မ်ားထံ ၄ ႀကိမ္အထိ ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိသည့္ အတြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပုဒ္မ ၁၈ သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ျပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ခံရလွ်င္ ထိုသူအား တႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ ၃ ေသာင္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္ ႏွစ္ရပ္ စလုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဥပေဒ ျပဌာန္းထားသည္။

ထိုပုဒ္မ ေၾကာင့္ မိမိတို႔ လိုလားခ်က္မ်ားကုိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားမွ ျပည္သူ အမ်ားအျပားသည္ တရားစြဲဆိုခံထားရျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ပုဒ္မ ၁၈ အား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ အတြက္လည္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ျပစ္ဒဏ္ခ်ခံရသူမ်ားသည္ ေရႊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပုိုက္လိုင္းကို ဦးေဆာင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသား ေရနံ ေကာ္ပိုေရးရွင္း(CNPC) အားကန္႔ကြက္သည့္ အေနျဖင့္ မတ္လအတြင္းက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကစဥ္ ဆႏၵျပေဒသခံမ်ားအား ေဘးမွ ၀န္းရံ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့သူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

China National Petroleum Corporation (CNPC) ႐ုံးတည္ရွိရာ မေဒးကြ်န္းေပၚရွိ ေက်ာက္တန္း၊ ရြာမ၊ ၿပိန္ရြာ၊ ပန္းထိန္ ဆည္ စသည့္ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၉ ခ်က္ကုိေႂကြးေၾကာ္၍ CNPC ႐ုံးေရွ႕သို႔ ခ်ီတက္ဆႏၵ ျပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း အတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး၊ ကြ်န္းေပၚရွိ ေက်းရြာ လမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ အလုပ္သမားကတ္ရွိသည့္ ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးႏွင့္ လုပ္အား ခ ကို ႏိုင္ငံတကာစံ အတိုင္း ရရွိေရး၊ ကြ်န္းေပၚရွိ လူေနအိမ္မ်ား လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးေရး စသည့္ အခ်က္မ်ား အ ပါအဝင္ အခ်က္ ၉ ခ်က္ကုိ ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
irrawaddy

တလည္းသီးေဖ်ာ္ရည္တစ္ခြက္ေသာက္ၿခင္းျဖင့္ ခ်စ္စိတ္ကို ျမွင့္တင္ႏိုင္အိမ္ေထာင္မႈသုခ အျပည္႔အ၀ မရရွိဘူးဆိုရင္ တလည္းသီးေဖ်ာ္ရည္ တစ္ခြက္ကို ေသာက္လိုက္ပါလို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက အၾကံျပဳထားပါတယ္
တလည္းသီးေဖ်ာ္ရည္ဟာ အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြအတြက္ စိတ္ဆႏၵကို လံႈေဆာ္ေပးႏိုင္တဲ့ နံပါတ္တစ္ေဖ်ာ္ရည္ၿဖစ္တယ္လို႔ ေလ့လာသူေတြက ဆိုပါတယ္။ တလည္းသီးေဖ်ာ္ရည္ဟာ အိမ္ေထာင္ရွင္စံုတြဲေတြကိုပိုၿပီး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနႏိုင္ေစေၾကာင္း ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။
အေၾကာင္းကေတာ့ တလည္းသီးေဖ်ာ္ရည္မွာ အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ဂုဏ္သတၱိ အျပည္႔ပါ၀င္တဲ့အျပင္ တလည္းသီးရနံ႔နဲ႔ အရသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ တလည္းသီးေဖ်ာ္ရည္နွာ ပါ၀င္တဲ့ ဗီတာမင္စီက တစ္ေန႔တာ လိုအပ္တဲ့ပမာဏရဲ႔ ၁၆% နဲ႔ ဗီတာမင္ B3 ၊ ပိုတက္စီယမ္၊ သဘာ၀ဖီေနာနဲ႔ ေဖလးဗိုႏိြဳက္တို႕လည္းပါ၀င္ေနပါတယ္။ တလည္းသီးမွာ အမွ်င္ဓာတ္ပါ၀င္မႈလည္း ျမင့္မားတာေၾကာင့္ တလည္းသီးဟာ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး သြားေခ်းဖတ္မျဖစ္ေအာင္လည္း ကာကြယ္ေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Good Health ( ZKO )

ထူးထူးျခားျခား နဖူးေပၚမွာ ႏွာေခါင္းလာေပါက္သူ (Video)မူလက သူ႔ခႏၵာကုိယ္က သာမာန္လူေတြလုိပါပဲ၊ ကားတုိက္မူ႔ျဖစ္
အၿပီး ခြဲစိတ္ကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားက သူ႔ရဲ႕ခႏၵာကုိယ္ကုိ ကုသဖုိ႔အ
တြက္ နဖူးေအာက္က အေရးျပားထဲမွာ အသားစတစ္ရႈးမ်ားကုိ
ခြဲစိတ္ၿပီးထဲ႔ထားရာက...မၾကာခင္မွာ..နဖူးေပၚမွာႏွာေခါင္းေပါက္
လာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။တရုတ္ႏုိင္ငံမွာျဖစ္ပ်က္တဲ႔ အျဖစ္ပ်က္ပါ။

မူရင္းလခ္႔ http://newsfeed.time.com/2013/09/25/a-nose-grows-on-one-mans-forehead/
Classic Burma News

ဇာဂနာရဲ႕ လတ္တေလာက်န္းမာေရးအျခအေနစြယ္စုံရအႏုပညာရွင္ (ေမာင္သူရ) ဇာဂနာက က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ယခုေအာက္ဆီဂ်င္နဲ႔ အသက္ရႈေနရပါတယ္။ ဇာဂနာ ရဲ႕က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူရႊင္ေတာ္ အရုိင္းကုိ
ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ အရုိင္းက

"ဒီမနက္မွသိတာ ၊ ေဖ့ဘုတ္ေပၚမွာေတြ႔လုိက္တာ၊ အသင္ရႈမဝဘူး၊ အဆုတ္ေ၇ာင္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ အခု
ေအာက္ဆီဂ်င္ေပးထားတယ္။ ေဆးရုံတင္မွာကုိ မတက္ခ်င္ဘူးပဲ ျငင္းေနတာ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲၿပီးတဲ့ညက အေကာင္းပဲရွိေသးတယ္။ မေန႔ည စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ညကမွျဖစ္တာ။
တစ္ေယာက္တည္းေနရင္း အသက္ရႈက်ပ္လာတယ္ေျပာတယ္။ အခု သူ႔အိမ္ကုိ သတင္းသြားေမးရမယ္။ " လုိ႔ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

Popular JournalMyawady News
ဇာဂနာရဲ႕ လတ္တေလာက်န္းမာေရးအျခအေန
Thursday, September 26, 2013

စြယ္စုံရအႏုပညာရွင္ (ေမာင္သူရ) ဇာဂနာက က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ယခုေအာက္ဆီဂ်င္နဲ႔ အသက္ရႈေနရပါတယ္။ ဇာဂနာ ရဲ႕က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူရႊင္ေတာ္ အရုိင္းကုိ
ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ အရုိင္းက

"ဒီမနက္မွသိတာ ၊ ေဖ့ဘုတ္ေပၚမွာေတြ႔လုိက္တာ၊ အသင္ရႈမဝဘူး၊ အဆုတ္ေ၇ာင္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ အခု
ေအာက္ဆီဂ်င္ေပးထားတယ္။ ေဆးရုံတင္မွာကုိ မတက္ခ်င္ဘူးပဲ ျငင္းေနတာ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲၿပီးတဲ့ညက အေကာင္းပဲရွိေသးတယ္။ မေန႔ည စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ညကမွျဖစ္တာ။
တစ္ေယာက္တည္းေနရင္း အသက္ရႈက်ပ္လာတယ္ေျပာတယ္။ အခု သူ႔အိမ္ကုိ သတင္းသြားေမးရမယ္။ " လုိ႔ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

Popular Journal

ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာေပ်ာက္ရန္ သဘာဝနည္းလမ္း

ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေခါင္းဘယ္ေလာက္ပဲ ကိုက္ကိုက္၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ မူးမူး သဘာဝအတိုင္း ေပ်ာက္ေစတဲ့ နည္းလမ္း ရွိပါတယ္။

ယင္းကေတာ့ သံပုရာသီးကုိ အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သံပုရာသီးကို ႏွစ္ျခမ္း ျခမ္းျပီး အတြင္းသားကို နဖူးမွာ သာသာေလး ပြတ္ေပးရံုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းသုိ႔ ပြတ္သပ္ျခင္းျဖင့္ တကယ္ပဲ ေခါင္းကိုက္ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။

သံပုရာသီးက အေအးဓာတ္နဲ႔ အနံ႔က ဦးေႏွာက္ကုိ လန္းဆန္းေစျပီး ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာ ေပ်ာက္ကင္းေစတယ္လို႔ ေလ့လာေတြ႔ရွိထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: medic-facts
Aung Kham ( International news for myanmar )

အသင့္ေဖ်ာ္ ေကာ္ဖီႏွင့္ လက္ဖက္ရည္မွ အာဟာရဓာတ္ မရႏုိင္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေသာက္သုံးမႈ မ်ားျပားလွေသာ အသင့္ေဖ်ာ္ ေကာ္ဖီႏွင့္ လက္ဖက္ရည္မ်ားကို ေသာက္သုံးျခင္းျဖင့္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ား မရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

မိတၳီလာၿမဳိ႕နယ္ ကံဦးနယ္ေျမ က်ီေတာ္ကုန္း ရပ္ကြက္ရွိ ဝင္းေမတၱာ ႏို႔စားႏြား ေမြးျမဴေရးၿခံသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိစဥ္ ဝန္ႀကီးက ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ အသင့္ေဖ်ာ္ ေကာ္ဖီႏွင့္ လက္ဖက္ရည္မ်ား ေနရာတြင္ ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ား ရရွိႏိုင္သည့္ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္၍ ေရာဂါကင္းေသာ ႏို႔ကိုေသာက္သုံး သင့္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္က သုံးသပ္သည္။

ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ အသင့္ေဖ်ာ္ ေကာ္ဖီမစ္အခ်ဳိ႕ကို ပဲခြံမႈန္႔၊ အုန္းခြံမႈန္႔မ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ေျပာဆိုေလ့ရွိေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားက စစ္ေဆး၍ အေထာက္အထား ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။
“ေရာဂါ ရ၊ မရဆိုတာေနာက္ထား အဲဒီေကာ္ဖီမစ္ေတြ ေသာက္ၿပီးရင္ သိသိသာသာ ရင္ေတြတုန္လာတာေတာ့ အမွန္ပဲ” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္ (၇) ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ အသင့္ေဖ်ာ္ေကာ္ဖီႏွင့္ လက္ဖက္ရည္မ်ားသည္ ၾကာရွည္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ အစားအစာမ်ားကို တာရွည္ခံႏိုင္ေစမည့္ ဓာတ္ပစၥည္းကို အသုံးျပဳထားႏိုင္ၿပီး အသင့္ေဖ်ာ္ေကာ္ဖီႏွင့္ လက္ဖက္မ်ားကို တစ္ရက္လွ်င္ ငါးခြက္ခန္႔ ႏွစ္ရွည္ ေသာက္သုံးပါက အစာအိမ္၊ အစာအိမ္နာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြား၍ အူသိမ္တြင္ အနာျဖစ္ကာ ခြဲစိတ္ရႏိုင္ေၾကာင္း အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
“ေကာ္ဖီမွာေတာ့ သၾကားဓာတ္၊ ကဖင္းဓာတ္ေတြပဲ ပါမယ္။ ဘာအာဟာရမွေတာ့ ရမွာမဟုတ္ဘူး၊ လက္ဖက္ရည္ကေတာ့ သူ႔မွာပါတဲ့ ဓာတ္တစ္မ်ဳိးေၾကာင့္ သံဓာတ္စုပ္ယူႏိုင္မႈကို တားတဲ့အတြက္ ေသြးအားနဲေစတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ႏြားႏို႔တြင္ ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး၊ အဓိက လိုအပ္ေသာ ကယ္လ္စီယမ္သည္ အ႐ိုးပြေရာဂါကို ကာကြယ္ၿပီး၊ အခ်ဳိ႕အစာအိမ္ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ႏို႔ေသာက္သုံး သင့္ေသာ္လည္း ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ား၏ အူမ်ားသည္ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း ေသာက္သုံးမႈကို လက္မခံႏိုင္ေသး၍ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္း ေရာင္ယမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေန႔စဥ္ ႏြားႏို႔ကို ေသာက္သုံးျခင္းျဖင့္ လိုအပ္ေသာ ကယ္လ္စီယမ္၊ ဗီတာမင္ႏွင့္ အာဟာရဓာတ္မ်ား ရရွိေစႏိုင္သည့္ အတြက္ ႏြားႏို႔ေပါမ်ားစြာ ေသာက္သုံးႏိုင္ေစရန္ ႏို႔စားႏြား ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္၍ ႏြားႏို႔ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ ျမင့္မားေစေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆုံးပတ္၏ ဗုဒၶဟူးေန႔သည္ ကမာၻ႔ေက်ာင္းမ်ား ႏို႔တိုက္ေကြၽးေရးေန႔ (World School Milk Day) ျဖစ္ရာ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႔ေက်ာင္းမ်ား ႏို႔တိုက္ေကြၽးေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ ပူးေပါင္း၍ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္မ်ားရွိ မူလတန္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ၆၅,၀၀၀ ဦး ကို ႏို႔တိုက္ေကြၽးခဲ့ေၾကာင္း ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

The Voice Weekly 

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ပုဒ္မ(၁၈)ျဖင့္ ေထာင္ခ်ခံရမႈ မ်ားျပားလာသျဖင့္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကန္႔ကြက္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ပုဒ္မ(၁၈)ျဖင့္ ေထာင္ခ်ခံရမႈ ဆက္တုိက္ရႇိေနခဲ့ရာ ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခ်ဳိ႕မႇ ကန္႔ကြက္ ေျပာဆုိမႈမ်ား ရႇိလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ေထာင္ခ် ခံထားရသူမ်ားသည္ အနည္းဆုံး ေထာင္ဒဏ္ သုံးလ စီခ်မႇတ္ခံခဲ့ရၿပီး သံတြဲ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ရေသ့ ေတာင္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕မ်ားမႇ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္သူမ်ားႏႇင့္ တစ္ကုိယ္ေတာ္ ဆႏၵျပသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူစြာပင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕မႇ ပုဒ္ မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံထားရသူ ႏႇစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုတိုးတိုးႏႇင့္ ကိုသိန္းေဌးတုိ႔ကုိလည္း စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္သုံးလစီ ခ်မႇတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသုိ႔ ေထာင္ဒဏ္ခ်မႇတ္ျခင္းမ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕မႇ ေဒသခံတစ္ဦးက ''အခုေထာင္ခ်တယ္ ဆုိတာကလည္း သူတုိ႔က ဦးေဆာင္သူမဟုတ္ဘူး။ ဦးေဆာင္တာက သံဃာေတြ ဦးေဆာင္ၿပီး စာတင္တယ္။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တယ္။ အဲဒါကုိ မဆီမဆုိင္ႏႇစ္ဦးကုိ တရားစြဲၿပီး ေထာင္ခ်တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဒသခံေတြကလည္း ဒီအေပၚမႇာ အျမင္မရႇင္းသလုိ၊ တရားစီရင္ေရးဟာ မ်တမႈမရႇိဘူးလုိ႔ ျမင္ေနၾကတယ္။ အဲဒါကုိ သံဃာထုကလည္း ကန္႔ကြက္ေနၾကပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူပင္ သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ တစ္ကုိယ္ေတာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သူ ကုိစုိးေ၀အား သုံးႀကိမ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့မႈျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္က သံတြဲတရား႐ုံးမႇ ေထာင္ဒဏ္ ၉ လ ခ်မႇတ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ေဒသခံမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္လွ်က္ရႇိရာ ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျမင့္မုိးက ''ဒီပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ ေထာင္ခ်တဲ့ ကိစၥကုိ တစ္ေယာက္မႇ မေက်နပ္ၾကဘူး။ က်န္တဲ့တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္မႇာက်ေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္က်ခံေစလုိ႔ မပါဘဲ တုိက္႐ုိက္ႀကီး ေထာင္ဒဏ္သုံးလ က်ခံေစဆုိတဲ့အခ်က္က အမ်ားႀကီး ကြဲလြဲေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္''ဟု ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ကလည္း ေတာင္ကုတ္တရား႐ုံးမႇ ကုိစုိး၀င္း၊ ကုိမင္းထြန္း(ခ)သုံးလုံးႏႇင့္ ကုိသန္းလြင္စုိးတုိ႔အား ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ သုံးလစီ ခ်မႇတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုကိစၥႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ ရခုိင္လူမႈကြန္ယက္မႇ ကန္႔ကြက္ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းႏႇင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္ကုတ္ ရခုိင္လူမႈကြန္ယက္မႇ ကုိေဇယ်ေက်ာ္က ''ေတာင္ကုတ္က ကုိစုိး၀င္းတုိ႔သုံးဦး ကုိ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ေထာင္ဒဏ္ ခ်မႇတ္တာဟာ လုံး၀မတရားဘူးလုိ႔ ယူဆတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ကန္႔ကြက္သလုိ ေတာင္ကုတ္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြကလည္း မေက်နပ္ၾကဘူး'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Eleven Media Group

ကင္တားနားအား ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး ကို္ယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ရပ္နား

ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၂၅။ ။ ကု လသမဂၢ၏ ျမန္မာနိုင္ငံ လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ ရာ အစီရင္ခံစာတင္ သြင္းသူ ကင္တားနားအား ရာ ထူးသက္တမ္းကို ထပ္မံတိုးေပး ေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ရပ္ဆိုင္းေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၄ရက္ကျပဳ လုပ္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢလူ႔အ ခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး တစ္ခုတြင္ ယင္းသို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
''သူ႔ကို ကုလသမဂၢရဲ့ ျမန္ မာနိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူအျဖစ္ တာဝန္သက္တမ္းကို ထပ္မံတိုး မေပးေတာ့တာလို႔ သိရပါတယ္။

သူ႔ေနရာမွာ အသစ္တစ္ဦး ခန႔္ထားရမွာျဖစ္ ပါတယ္''ဟု နိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက အ တည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္ အားစုပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ ေဆြက ''အရင္ စစ္အစိုးရလက္ ထက္ကတည္းက သူလာခဲ့တယ္။ အက်ဥ္းေထာင္ေတြ ထဲဝင္ၾကည့္ တယ္။ ေတြ႕တယ္၊ ဆုံတယ္၊ ျပန္ သြားတယ္ စတာေတြလုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူလုပ္ကိုင္တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စစ္အစိုးရက အေရး တယူလုပ္ခဲ့တာ မရွိဘူး။ ကင္တား နားေၾကာင့္လဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာင္ထဲက လြတ္ခဲ့တာမဟုတ္ ပါဘူး။ အခုခ်ိန္က်ေတာ့ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းဟာ ပြင့္လင္းလာၿပီဆို တဲ့အခ်ိန္မွာ ကင္တားနားအေန နဲ႔ေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံ ေနာက္ဆုံး ခရီးစဥ္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကို မရိုမေသလုပ္တယ္၊ ဘက္လိုက္ မႈေတြရွိတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ သူ႔ကို ေျပာဆိုၾကတာေတြရွိေတာ့ ကုလ သမဂၢအေနနဲ႔ စဥ္းစားမယ္ထင္ တယ္။ ေနာက္ သူ႔ရဲ့သက္တမ္း ကုန္တာလဲ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ကင္တားနားသည္ ျမန္မာ နိုင္ငံ၏ေနာက္ဆုံးဆယ္ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အတြင္း ဩဂုတ္လအ တြင္းက မိတၳီလာၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိ စဥ္ ေဒသခံမ်ားက သူ၏လမ္း ေၾကာင္းအား ပိတ္ဆို႔ကာ ယင္း လိုက္ပါစီးနင္းလာေသာကားအား ဝိုင္းဝန္းထုႏွက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဩ ဂုတ္၂၁ရက္တြင္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ ၌ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယင္းေျပာ ၾကားခ်က္အား ျပန္ၾကားေရးဝန္ ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးဦးရဲထြဋ္ က ယင္း၏ေျပာၾကားခ်က္သည္ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ သူမ်ားက ယင္းအား ေအးခ်မ္း စြာဆႏၵျပရန္ေရာက္ရွိေနျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းလိုက္ပါစီး နင္းလာေသာကားအား ျပည္သူ မ်ားက ဝိုင္းဝန္းကန္ေက်ာက္သည္ ဆိုသည္မွာမဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျပန္ လည္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

Link =>http://goo.gl/QCbPyb
Yangon Media Group

နမူနာေပးပို႔ ေသာ ေရက်ဳိငါးပိအခ်ဳိ႔ ယူရီးယားပါ၀င္ေၾကာင္း FDA အတည္ျပဳၿပီ


ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္းမွ ေပးပို႔ထားေသာ
ေရက်ဳိငါးပိမ်ားအား ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာ ယူရီးယား (Urea) ဓာတ္ ပါ၀င္မႈကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန(FDA)က မဇၩိမသို႔ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္က ေျဖၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ယူရီးယားပါ၀င္ျခင္းမွာ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေရာေႏွာျခင္းေၾကာင့္ ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကို ခြဲျခားႏိုင္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္းလည္း
ေျဖၾကားသည္။

ယင္းေတြ႕ရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သို႔ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုမူ ဆက္လက္ ေျဖၾကား
ေပးျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

နမူနာ အမွတ္(၂)

ေရက်ဳိငါးပိတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာပါ၀င္မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရန္
ျမန္မာႏိုင္ငံစားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္းက ရန္ကုန္ FDA နမူနာသုံးခုကို ေပးပို႔လာခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ FDA က ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔စစ္ေဆးေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းနမူနာ သုံးခုအနက္ နမူနာ အမွတ္(၂)တြင္ ယူရီးယားပါ၀င္မႈကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေျပာသည္။

ငါးပိတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ပါ၀င္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို အစားအေသာက္နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းဆပ္ေကာ္မတီမွ ပညာရွင္မ်ားသို႔ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း FDA ၏ ေျဖၾကားခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။

ေတြ႔ မွာပဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံစားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္း ဥကၠဌ ဦးဗအုပ္ခိုင္က “စစ္ရင္ေတာ့ ယူရီးယားကို ေတြ႕မွာပဲလို႔ ေ၀ဖန္ေနၾကတာရွိတယ္။
ေရက်ဳိငါးပိထဲမွာ အလိုလို ယူရီး ယားကျဖစ္တာပဲဆိုၿပီး ေျပာေနတာရွိတယ္” ဟု ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေရက်ဳိငါးပိတြင္ ေတြ႕ႏုိင္သည္က သဘာ၀အေလ်ာက္ျဖစ္ေသာ
ေအာဂဲနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ငါးပိထဲမွာ ယူရီးယား မပါဘူး မေျပာဘူး၊ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ပါလွ်င္ ထပ္ထည့္ထား၊ မထားကို သိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထပ္တည့္ေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာက
ေအာဂဲနစ္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆက္ေျပာသည္။

ဦးဘအုပ္ခိုင္က “ငါးပိထဲမွာ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ပါေနတယ္ဆိုတာ တိုင္းလို႔ရရင္ အေျဖထြက္တာပါပဲ။
ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္၊ ေဖာ့စထရပ္၊ ပိုတက္ဆီယမ္တို႔ကို တိုင္းရင္ အေျဖထြက္တာပဲ”ဟု ေျပာသည္။

ဘယ္ကမွန္းမသိ

ေရက်ဳိငါးပိမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံစားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးအသင္းက ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ေနရာမွ ယူလာသည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းမရွိ၍ မည္သည့္ေနရာမွ ေရက်ဳိငါးပိက ယူရီးယားပါ၀င္သည္ဟု ေျပာ၍မရေၾကာင္း ရန္ကုန္ FDA မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဖ်ာပံု၊ ေညာင္တုန္း၊ မအူပင္၊ ငါးသိုင္ေခ်ာင္း၊ ေဘာ္လယ္၊
ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းေဒသမ်ားရွိ ငါးပိတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ပါ၀င္ျခင္းကို
ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္၀န္းက်င္ခန္႔ အခ်ိန္ယူ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး အသင္းက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ငါးပိဒိုင္မ်ားသို႔ အဓိကထားတင္ပို႔သည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းရွိ ေဒသအခ်ဳိ႕မွ ေဒသခံမ်ားက ငါးပိတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ
ေရာျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံစားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္းသို႔ သတင္းေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ FDA သို႔ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္းမွ သိရသည္။

ေရာင္းအား

ေရက်ဳိငါးပိတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာပါ၀င္ေသာသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္တြင္ ငါးပိေရာင္းအားမ်ား ထက္၀က္
ေက်ာ္က်ဆင္းခဲ့ရေၾကာင္း ငါးပိကုန္သည္မ်ားက ဆိုထားသည္။

ယခင္က ငါးပိ ငါးပိႆာေရာင္းရခ်ိန္တြင္ သတင္းမ်ားေပၚထြက္ၿပီးေနာက္ တစ္ပိႆာခန္႔သာ ေရာင္းရေတာ့ေၾကာင္း ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္၊ ငံျပာရည္အသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီနာယက ဦးေမာင္ေမာင္သိန္းက ဆိုသည္။

အခ်ိန္ယူ

ေရက်ဳိငါးပိျပဳလုပ္ရာတြင္ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ယူရမည့္အစား ခုနစ္ရက္မွ ၁၀ ရက္ခန္႔သာ ထားၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း
ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ငါးအ႐ိုးမ်ားကို ႏူးလြယ္ေစရန္ ယူရီးယားေျမၾသဇာမ်ားကို ေရခ်ဳိငါးပိျပဳလုပ္ရာတြင္ ျပဳလုပ္သူမ်ားက ထည့္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

စီးပြားေရးက်င့္၀တ္

အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ပါက စားသံုးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ရာ စီးပြားေရးက်င့္၀တ္ကို လိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ မိမိအျမတ္ရရွိေရးတစ္ခုတည္းအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ စားသံုးသူမ်ား ဒုကၡေရာက္ေအာင္ မလုပ္သင့္ေၾကာင္း
ေျပာသည္။

ျပစ္ဒဏ္

အမ်ဳိးသား အစားအေသာက္ အက္ဥပေဒအရ ျပည္သူလူထုစားသုံးေသာ အစားအေသာက္တြင္ အဆိပ္ျဖစ္ေစျခင္း၊
ေဘးဥပါဒ္ျဖစ္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါက ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ က်ပ္ ၃၀,၀၀၀ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

က်န္းမာေရး

ယူရီးယားပါ၀င္ေသာ အစားအေသာက္ကို အခ်ိန္ၾကာရွည္စားသုံးမိပါက ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္အျပင္ ေသြးထဲတြင္ ယူရီးယားပါ၀င္မႈ ျမင့္မားလာပါက ခ်က္ခ်င္း သတိေမ့သြားသည္အထိ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ပန္းအလုပ္လုပ္သူ ကေလး ေလးေယာက္မိခင္
ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိက “လူေတြကလည္း လုပ္ရက္ လိုက္ၾကတာ။ ဆင္းရဲသားေတြက ဒါေလးပဲစားရတာ” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳလိုက္သည္။

စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အႏ္ၲရာယ္ရွိေသာ ဆိုးေဆးမ်ား ပါ၀င္သျဖင့္ ငါးပိအမ်ဳိးမ်ဳိးကို စားသံုးရန္မသင့္ဟု က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တရား၀င္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားမႈမ်ား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

ငါးပိမတိုင္မီ အခ်ဥ္ရည္တြင္ ဆာလျဖဴရစ္အက္စစ္ေတြ႕ရွိျခင္း၊ င႐ုတ္သီးမႈန္႔မ်ားတြင္ ဆိုးေဆးအသုံးျပဳျခင္း၊ လက္ဖက္တြင္ ဆုိးေဆးအသုံးျပဳျခင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိ ထားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ႏို႔မႈန္႔မ်ားတြင္ မယ္လမင္းဓာတ္မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႕ရ၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းျခင္းက လည္း စားသံုးသူမ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ေဘးကင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ စားေသာက္ေနထိုင္မႈ ဘ၀ကို တမ္းတလ်က္ႏွင့္ပင္ ေ၀းေနရသည္။
သီဟကိုကို
Mizzima - News in Burmese 

High Blood Pressure Aftermath ေသြးတိုးက်ေဆး သတိေပးပါရေစ
ေဆးတိုင္းမွာ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးရွိပါတယ္။
ေသြးတိုးေရာဂါရွိလို႔ ေသာက္ရတဲ့ ေသြးက်ေဆးေတြမွာလဲ ရွိတာဘဲ။ ဒါေပမဲ့ ဆိုးက်ိဳး ေၾကာက္လို႔ ေဆးမေသာက္ဘဲ မေနပါနဲ႔။ ေသြးတိုးက်ေဆး သတိေပးပါရေစ။ မေသာက္ပါနဲ႔လို႔ မဟုတ္ပါ။ ဆက္ေသာက္ပါ။ လိုအပ္ရင္ ဆရာဝန္ကို တိုင္ပင္ပါ။

“လူၾကီး ၃ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ ေသြးတိုးရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၆၁% ဟာ ေဆးကုသမႈ လံုေလာက္ေအာင္မယူၾကဘူး။ ၃ ပံု ၂ ပံုေလာက္က ေသြးတိုးကို ထိန္းထာတဲ့အထိ မလုပ္ၾကဘူး” လို႔ American Heart Association အေမရိကန္ ႏွလံုးေရာဂါ အသင္းက ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနရတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြထဲမွာ ေသြးက်ေဆးရဲ႕ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးကို ေၾကာက္လို႔ ေဆးကို ဆရာဝန္ ညႊန္တဲ့အတိုင္းမေသာက္ၾကတာလဲပါတယ္။

“ေသြးတိုးက်ေစတဲ့ေဆးေပါင္း ၂ဝဝ ရွိတယ္။ ဒီလိုအမ်ားၾကီးထဲကေန လူနာအတြက္အသင့္ဆံုးဆိုတာ ေရြးေပးရပါတယ္။” လို႔ အေမရိကန္ ေဆးပညာပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေသာမတ္စ္-ေဂးလ္စ္ ကေျပာပါတယ္။

ေဆးေၾကာင့္ဘာေတြခံစားရႏိုင္သလဲ -
1. Fatigue and Dizziness အားယုတ္ျပီး ေခါင္းမူးေဝေဝေနျခင္း
ေသြးတိုးတက္ေနခ်ိန္မွာ ေသြးက်ေဆးေသာက္လိုက္ေတာ့ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမ်ာ ေသြးစီးေလွ်ာက္မႈ နည္းလာတာ ခံရတဲ့အထဲမွာ ဦးေႏွာက္လဲပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မူးေဝေဝုဖစ္တယ္။ မဆိုးလွပါ။ မစိုးရိမ္ပါနဲ႔။

2. Cough ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
ေသြးက်ေဆးေတြထဲက ACE inhibitors အမ်ိဳးအစားဟာ ေဆးေသာက္ေနသူ ၁ဝ-၁၅% ေခ်ာင္းဆိုးၾကတယ္။ ဒီေဆးနဲ႔သာ အဆင္ေျပေနရင္ ေဆးေသာက္တာရပ္မျပစ္ပနဲ႔။ လိုလာရင္ ဆရာဝန္က ေဆးေျပာင္းေပးပါမယ္။ Accupril, Altace, Capoten, Lotensin, Monopril, Prinivil, Vasotec, and Zestril ဆိုတဲ့နာမည္ေတြနဲ႔လာတယ္။

3. Frequent Urinationဆီးခဏခဏသြားျခင္း
Diuretics ဆီးသြားေအာင္လုပ္တဲ့ေဆးကိုေသာက္ရရင္ မနက္ေစာေစအခ်ိန္မွာေသာက္သင့္တယ္။ Hydrochlorothiazide (Hyzaar or Maxide) ေဆးေတြျဖစ္တယ္။ ထိေရာက္ပါတယ္။

4. Fluid Retention ကိုယ္ေရာင္ျခင္း
ေသြးက်ေဆးေတြထဲက ဆီးသြားေစတဲ့အမ်ိဳးမဟုတ္ရင္ အနည္းနဲ႔အမ်ား အနည္းအပါး ကိုယ္ေရာင္ေစႏိုင္တယ္။ ေျခမ်က္စိ၊ ေျခသလံုးမွာေရာင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ Calcium channel blockers အုပ္စုေသြးက်ေဆးေတြထဲက Amlodipine (Norvasc) နဲ႔ Nifedipine (Procardia) ေတြကေရာင္ေစတယ္။

5. Sexual Dysfunction လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲ
တခ်ိဳ႕ေယာက္်ားေတြမွာ Erectile dysfunction (ED) ပန္းညွိဳးတာျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကိုေဆးေျပာင္းေပမယ္။ လိုအပ္ရင္ Viagra ေဆးပါ ညႊန္ေပးရင္ အားလံုးအဆင္ေျပေစမယ္။

6. Heart Arrhythmia ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း
Diuretics ဆီးသြားေစတဲ့ေဆးေၾကာင့္ Potassium (ပိုတက္ဆီယအ္) နည္းေစရာကေနျပီး ႏွလံုးခုန္မမွန္တာ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ ACE inhibitors နဲ႔ Angiotensin receptor blockers ေဆးေတြကေတာ့ အဲလို မျဖစ္ေစဘူး။

7. Allergic Reactions (အလာဂ်ီ) ရျခင္း
လူတိုင္းဟာ မတည့္တာရွိတတ္တယ္။ အစားအေသာက္မတည့္သလို ေဆးကိုလဲမတည့္ၾကဘူး။ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ေတာ့ မတူၾကပါ။ မတည့္တာကိုေတာ့ ေရွာင္ရတယ္။

ေသြးတိုးရွိလို႔ ေဆးေသာက္ေနရသူတိုင္း
1. Don't Quit Medication Abruptly ေသြးက်ေဆးကိုရုတ္တရက္ျဖတ္မျပစ္ပါနဲ႔။
2. Treatment Adherence ေဆးကိုစြဲစြဲျမဲျမဲေသာက္ပါ။
3. High blood pressure ေသြးတိုးေရာဂါဆိုတာ နာတာရွည္ျဖစ္တယ္။
4. ေဆးကုသမႈ စနစ္တက်မရွိရင္ Stroke ဦးေႏွညက္ေသြးေၾကာပ်က္စီးတာ၊ Heart attack ႏွလံုး (အတက္) ရတာ၊ Heart failure ႏွလံုးကႏိုင္ေအာင္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့တာ နဲ႔ Kidney failure ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးတာေတြ ဆက္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ေသြးတိုးကို Silent killer တိတ္တိတ္ေလး အသက္ေသေစေအာင္လုပ္တာလို႔ ေခၚၾကတယ္။ ေျခာက္ေျပာတာ မဟုတ္ပါ။
5. ေသြးတိုးႏွင့္ တျခားေဆးေတြ -
• NSAIDs and High Blood Pressure အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး Aspirin, Ibuprofen နဲ႔ Naproxen ေတြက ေသြးတိုးတက္ေစႏိုင္တယ္။
• Cough and Cold Medications အေအးမိသက္သာေဆးေတြမွာလဲ NSAIDs ေတြပါေနလို႔ ေသြးတိုးတက္ေစႏိုင္တယ္။
• Decongestants အေအးမိသက္သာေဆးထဲမွာပါတဲ့ ဒီေဆးမ်ိဳးကေနလဲ ေသြးတိုးတက္ေစႏိုင္တယ္။
• Migraine Headache Drugs (မိုင္ဂရင္း) ေဆးေတြကလဲ ေသြးေၾကာကို က်ဥ္းေစတာမို႔ ေသြးဖိအားတက္ေစႏိုင္တယ္။
• Weight Loss Drugs ပိန္ေဆးတခ်ိဳ႕ကေနလဲ ေသြးတိုးမ်ားေစႏိုင္တယ္။ Appetite suppressants စားခ်င္စိတ္ နည္းေစတဲ့ ေဆးအမ်ိဳးအစားေတြကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။
Dr. Tint Swe

ခ်မ္းသာသည္ကို ၾကြားလုံးထုတ္ျပီး လူအမ်ားကို “လယ္သမား” ဟု ေခၚသူ


သင့္အေနနဲ႔ ပိုက္ဆံအမ်ားၾကီး ရွိတယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းၾကည့္ပါ။ သံုးမကုန္ေအာင္ မ်ားတာမွ ေဒၚလာ ၄ ေထာင္ကို မိုးပ်ံပူေပါင္းနဲ႔ ထည့္လႊတ္တာတုိ႔ iPhone 5 ကို ဒါဇင္လိုက္ဝယ္တာတို႔ကို အေပ်ာ္သေဘာနဲ႔ လုပ္ေနရေလာက္ေအာင္ကို မ်ားေနတယ္ ဆုိပါေတာ့။

စိတ္ကူးထဲမွာတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ အျပင္မွာ တကယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥတစ္ခုပါ။ အင္တာနက္နဲ႔ လူမႈေရး ကြန္ယက္ေတြေပၚမွာ လြန္စြာမွ ေက်ာ္ၾကားေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ အေၾကာင္းပါ။

သူကေတာ့ ေဆာ္ဒီမင္းသားလည္း မဟုတ္သလုိ၊ ကမာၻေက်ာ္ သူေဌးၾကီးလဲ မဟုတ္ပါဘူး။ သူကေတာ့ အသက္ ၁၇ ႏွစ္သာ ရွိေသးတဲ့၊ မိမိကိုယ္ကို Lavish (အဆင့္ျမင့္ဘဝ) လုိ႔ ေခၚတြင္ေနတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမိဳ႕က သူေဌးသားလုိ႔ ယူဆရတဲ့ လူငယ္တစ္ဦးပါပဲ။

ဒီေကာင္ေလးဟာ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း သူဘယ္ေလာက္ ခ်မ္းသာလဲဆုိတာကို ဓာတ္ပံုရိုက္ျပီး အြန္လိုင္းေပၚမွာ ၾကြားလုံးထုတ္ေနပါတယ္။ သူ႔ရဲ့ Instagram နဲ႔ YouTube စတဲ့ လူမႈကြန္ယက္ေတြေပၚမွာ ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ အထုပ္လုိက္ကိုင္ျပတဲ့ပံုေတြ ၊ ဇိမ္ခံကား အေကာင္းစားေတြ ၊ အိမ္ၾကီးအိမ္ေကာင္းေတြနဲ႔ ရိုက္ထားတဲ့ပံုေတြ ၊ ဝတ္ေကာင္းစားလွေတြ ဝတ္ထားတဲ့ပံုေတြ ၊ စိန္ေရႊရတနာေတြ ကိုင္ထားတဲ့ ပံုေတြကို ေဖာေဖာသီသီကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သူ႔ရဲ့ ဆုိရိုးစကားကေတာ့ “ငါ့ဘဝက Louis Vuitton လုိပါပဲ။ လူေတြအားလုံးက လုိခ်င္ေနတယ္။ ကိုယ့္အိပ္ရာကိုယ္ ခင္းရတာကေတာ့ မင္းတုိ႔ လယ္သမားမ်ိဳးေတြပါပဲ။” ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းၾကီးတဲ့ ေရသန္႔နဲ႔တာ လက္ေဆးျပီး ၊ LV ပစၥည္းေတြပဲ သံုးပါတယ္တဲ့။ စိတ္ကူးေပါက္ရင္ လူေတြကို ေဒၚလာေသာင္းခ်ီျပီး ေပးေလ့ရွိပါတယ္တဲ့။

Lavish ကို ၾကည့္မရသူမ်ားကေတာ့ သူ႔ရဲ့ ဘဝမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားေနပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ Lavish ဟာ အာရပ္ႏြယ္ဖြား သူေဌးတစ္ဦးရဲ့ သားဟုဆုိျပီး အခ်ိဳ႕သတင္းမ်ားကမူ ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမိဳ႕ရွိ ဘဏ္သူေဌးတစ္ဦးရဲ့ သားလုိ႔ ဆုိျပန္ပါတယ္။

ယခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ Lavish အေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္လာသူေတြ မ်ားလာျပီး ယင္းေဖာ္ျပထားသည့္ ဓာတ္ပံုအခ်ိဳ႕ဟာ ျပဳျပင္ထားျခင္း (သို႔) အျခားသူတစ္ဦးစီမွ ရယူထားျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိလာရပါတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

Lavish ရဲ့ ဇာတ္လမ္းဟာ အမွန္တကယ္ပဲ အထိမ္းအကြပ္မဲ့ေနတဲ့ သူေဌးသားရဲ့ အေၾကာင္းလား သို႔တည္းမဟုတ္ အေသအခ်ာ စီစဥ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လူမႈကြန္ယက္ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုလား ဆုိတာကိုေတာ့ သင့္အေနနဲ႔လည္း ခ်င့္ခ်ိန္ျပီးသာ ဆုံးျဖတ္ပါေတာ့။
Myawady News

ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုယိုတာကားကုမၸဏီတို႔ စပြန္ဆာကိစၥေဆြးေႏြးရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၅- ျမန္မာ နိုင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ လာ မည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေဘာ လုံးၿပိဳင္ပြဲမ်ားစပြန္ဆာေပးနိုင္ေရး အတြက္ တိုယိုတာကားကုမၸဏီ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္မွ လက္ရွိက်င္းပလ်က္ေသာ ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲမ်ားအနက္ ျမန္ မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲအား ''ျမန္ မာ''မွ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာေန ရွင္နယ္လိဂ္(၂)ၿပိဳင္ပြဲအား ''နယူး ေဟာ္လန္''ဓာတ္ေျမဩဇာမွ လည္းေကာင္း အသီးသီးစပြန္ဆာ ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္လက္ရွိ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ MNLC က စၿပိဳင္ပြဲမွာမူ စပြန္ဆာရရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္မားကက္တင္း ဒါရိုက္တာဦး ဆူးေအာင္က ''ကၽြန္ေတာ္တို႔အ ေနနဲ႔ ဂ်ပန္ကားကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ တဲ့ တိုယိုတာကားကုမၸဏီနဲ႔ စပြန္ ဆာစာခ်ဳပ္ကိစၥခ်ိတ္ဆက္ေနပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္စၿပီး သူတို႔နဲ႔ခ်ိတ္ ဆက္ေနခဲ့တာ ၂၀၁၃ ႏွစ္စက တည္းပါ။ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြက အ လုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ေစ့စပ္ေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ ေသခ်ာစဥ္းစားေန ပုံရပါတယ္။ အခုဆိုရင္ေတာ့ ရာ ခိုင္ႏႈန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ ေအာင္ျမင္ေနပါၿပီ။ သူတို႔နဲ႔စ ကားေျပာေနတာကေတာ့ လာမယ့္ ႏွစ္မွာက်င္းပမယ့္ ၿပိဳင္ပြဲေတြအ တြက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္သူတို႔ဆီကို စာတင္ထားကေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲအစုံ ပါပဲ။ ဘယ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ စပြန္ဆာေပး မယ္ဆိုတာ၊ စပြန္ဆာေၾကးဘယ္ ေလာက္ဆိုတာကေတာ့ လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ ေသခ်ာမေျပာနိုင္ေသး ပါဘူး။ စာခ်ဳပ္မွာလက္မွတ္ထိုး ၿပီးရင္ေတာ့ သတင္းထုတ္ျပန္ေပး သြားမွာပါ''ဟု ေျပာသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္သည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ လက္ ရွိက်င္းပေနသည့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအ ျပင္ အမ်ိဳးသမီးလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ျမန္ မာေနရွင္နယ္လိဂ္(၂)လူငယ္ၿပိဳင္ ပြဲတို႔အား က်င္းပသြားရန္စီစဥ္ ထားေၾကာင္းသိရသည္။
Yangon Media Group

တိရစၧာန္႐ုံအတြင္း တိရစၧာန္ပုံပါအဝတ္မ်ား မဝတ္ရ


ၿဗိတိသၽွတိရစၧာန္႐ုံတစ္ခု ျဖစ္သည့္ Chessington World of Adventures မွ စီစဥ္ေသာ Zufari Ride Into Africa အစီ အစဥ္တြင္ တိရစၧာန္မ်ားအား ထရပ္ကားမ်ားျဖင့္ လိုက္လံၾကည့္ ရႈေသာ ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ က်ားသစ္၊ ျမင္းက်ား စသည္တို႔ ၏ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ဆင္တူေသာ အေၾကာင္အက်ားအကၤ်ီမ်ားမဝတ္ ဆင္ရန္ ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္းသိရ သည္။
ဆာဖာရီကဲ့သို႔ နယ္ေၿမ အတြင္း ကားစီး၍လာေရာက္သူ မ်ားႏွင့္ သစ္ကုလားအုတ္၊ ႀကံ့ စသည့္ တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ၾက ေသာအခါ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ သူမ်ား၏ အကၤ်ီအဆင္ရႈပ္ရႈပ္ ေထြးေထြးကို မႏွစ္သက္သည့္ လကၡဏာျပကာ မ်က္စိေနာက္ၿပီး ထြက္ေျပးသြားတတ္ေၾကာင္း၊ ထို ကဲ့သို႔အကၤ်ီမ်ားဝတ္ဆင္လာေသာ ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုအကၤ်ီ မ်ားအား အေပၚမွ ထပ္ဖုံးရန္ အဝတ္မ်ား ငွားရမ္းနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
Yangon Media Group

အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ စာေမးပြဲေအာင္မွတ္မ်ား ထပ္မံတင္းက်ပ္မည္


ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး အေဝးသင္ တကၠသိုလ္တုိ႔က ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလဆန္းတြင္ စတင္က်င္းပမည့္ စာေမးပြဲ ေအာင္မွတ္မ်ားကို ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပိုမိုတင္းက်ပ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလွတင့္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ရွိခဲဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ႏွစ္တြင္ ေအာင္မွတ္မ်ား တင္းက်ပ္သျဖင့္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံတင္းက်ပ္ဦးမည္ ျဖစ္ရာ သတ္မွတ္ ေအာင္မွတ္အတိုင္း မရရွိသူမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုက်ဆင္းႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။
“အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ အရည္အေသြး ျပန္ထိန္းေနၿပီ။ ဒီႏွစ္ေတာ့ သတ္မွတ္ အမွတ္ဝင္မွ ေအာင္မယ္” ဟု ေဒါက္တာလွတင့္က ေျပာဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ စာေမးပြဲတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုမည့္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၅၇,၀၄၇ ဦး ရွိၿပီး ပထမ သိပၸံ ဘာသာတြဲ အသုတ္တြင္ ၂၃,၅၁၄ ဦး၊ ဒုတိယ ဝိဇၨာဘာသာတြဲ အသုတ္တြင္ ၅၂,၉၈၇ ဦးႏွင့္ ေနာက္ဆုံး ဝိဇၨာဘာသာတြဲ အသုတ္တြင္ ၈၀,၅၄၆ ဦး ရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႀကဳိတန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆုံး ေအာင္မွတ္ ၅၀ အထိ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။
“ဒီႏွစ္စာေမးပြဲ တင္းက်ပ္မယ္လို႔ေတာ့ ဆရာမေတြဆီက ၾကားထားတယ္” ဟု အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ ႐ူပေဗဒ အထူးျပဳ ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ စာေမးပြဲမ်ားကို အသုတ္သုံးသုတ္ ခြဲျခားက်င္းပသြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ပထမအသုတ္ စာေမးပြဲမ်ား စတင္က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယ အသုတ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပၿပီး တတိယအသုတ္ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ရန္ကုန္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္တြင္ စာေျဖဌာနခြဲ ၁၅ ခုရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဘြဲ႕ႀကဳိသင္တန္း ေက်ာင္းသားသစ္ ငါးေသာင္းနီးပါး လက္ခံသင္ၾကားလ်က္ ရွိသည္။
The Voice Weekly

MRTV-4 နဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ ဇာတ္ကားမရိုက္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ စိုးမိုးႀကည္


“ပန္းႏုေသြး” ဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲကို MRTV-4 နဲ႔ လက္တြဲရိုက္ကူးလွ်က္ရွိတဲ့ သရုပ္ေဆာင္ စိုးမိုးႀကည္က ဇာတ္ကားရိုက္ကူးေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာပဲ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အေပးအယူမမွ်တဲ့အတြက္ေႀကာင့္ ရိုက္ကူးေရး ရပ္ခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း MRTV-4 နဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ ဇာတ္ကား မရိုက္ေတာ့ဘူးရယ္လို႕ အတိအလင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

 စိုးမိုးႀကည္က “ သူတို႕ ဒီကားရိုက္ဖို႕အတြက္ အစ္မနဲ႔ ရက္ေရာ၊ ေငြေရာညွိတယ္။ ဒီကားကို (၁၅) ရက္နဲ႔ ရိုက္ဖို႕ သေဘာတူခဲ့တယ္။ ရိုက္ေနရင္း (၁၅) ရက္နဲ႔ မျပီးေတာ့ (၄) ရက္ ထပ္ေတာင္းတယ္။ အဲဒီ (၄) ရက္နဲ႔ မျပီးႏိုင္ေတာ့  ေနာက္ထပ္ (၈) ရက္ ထပ္ေတာင္းတယ္။ (၈) ရက္နဲ႔ မျပီးႏိုင္မွန္းသိလို႕ အစ္မက (၁၀) ရက္ယူဖို႕ ေျပာတယ္။ (၂) ရက္ပိုေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီ (၁၀) ရက္အတြက္ ေစ်းညွိျပီးသြားျပီ။ ဒီ (၁၀) ရက္နဲ႔လည္း သူတို႕က ရိုက္လို႕မျပီးေသးဘူး။ ေနာက္ထပ္ (၄) ရက္၊ (၅) ရက္နဲ႔ မျပီးေသးဘူးဆိုတာ အစ္မ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ အစ္မ ဆက္မရိုက္ေတာ့ဘဲ ေပါက္ကြဲ သြားတဲ့ အခ်က္က ႀသဂုတ္လ (၃၁) ရက္ညမွာ ႏိုက္ဆင္းကို ည (၁၁) နာရီက စရိုက္တယ္။ လူေတြ အေစာႀကီး ေခၚျပီး (၇) နာရီ (၈) နာရီ ေလာက္ ဒီအတိုင္းထိုင္ခိုင္းျပီး ည (၁၁) နာရီမွ စရိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ ႏိုက္ဆင္းခ်ည္းပဲ (၄)ရက္၊ (၅) ရက္ ဆက္တိုက္ရိုက္ေတာ့ ဘယ္သူမွ မခံႏိုင္ႀကဘူး။ ကိုယ္ေတြလို Actor  ႀကီးေတြေတာင္ မခံႏိုင္တာ ကေလးေတြက ပိုဆိုးတာေပါ့။ သူတို႕လည္း မေျပာရဲလို႕သာ မေျပာဘဲ ဒီအတိုင္း ရိုက္ႀကတာ” ဆိုျပီး ျဖစ္ေႀကာင္း ကုန္စင္ကို ေျပာျပပါတယ္။

Friday(Malay)
 Myanmar Daily News


ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီး တဦး ပေဟဠိဆန္စြာ ေသဆုံး


ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ မယ္လ ဒုကၡသည္စခန္းက အသက္ ၃၇ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတဦး ၂ ရက္ၾကာ ေပ်ာက္ဆံုးေနရာ က ဒီေန႔မနက္ပိုင္းမွာ ဒုကၡသည္စခန္း အျပင္ဘက္ ကားလမ္းေဘးက ေတာအုပ္ၾကားကေန သူ႔ အေလာင္းကို ျပန္လည္ ေတြ႔ရွိရတယ္လို႔ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာျပပါတယ္။

 မေရႊလွေအး လို႔ေခၚတဲ့ အဲဒီ ကရင္ အမ်ဳိးသမီးဟာ တနလၤာေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းကတည္းက ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဂၤါေန႔က ဒုကၡသည္စခန္းတခုလံုး ၀ိုင္း၀န္းရွာေဖြခဲ့ေပမယ့္ မေတြ႔ရွိဘဲ ဒီေန႔မနက္ ၇ နာရီ ေလာက္မွ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
“တနလၤာေန႔က စခန္းတြင္း ရိကၡာေ၀တဲ့ ေန႔ေလ။ ရိကၡာ လက္ခံလာယူဖို႔ သူ႔နာမည္ေခၚတဲ့အခါ သူ မရွိေတာ့ဘူး။ ေစ်းဆိုင္ သြားမယ္ဆိုၿပီး ထြက္သြားတာတဲ့။ ညအထိ ျပန္မေရာက္တာေၾကာင့္ မိသားစုက လိုက္ရွာခဲ့တယ္။ မေတြ႔ေတာ့ က်မတို႔ဆီ အမႈလာတိုင္တယ္။ ေနာက္ေန႔ မနက္အထိ မေတြ႔ေတာ့၂၄ ရက္ေန႔မွာ သူ႔ဓာတ္ပံုေတြကို စခန္းထဲမွာ လိုက္ကပ္ၿပီး ထပ္ရွာ တယ္။ ဒီေန႔မနက္မွ စခန္းအျပင္ဘက္ စိုးလု ရြာနား သြားတဲ့လမ္းေဘးမွာ ျပန္ေတြ႔တာ”လို႔ ကရင္ အမ်ဳိးသမီး အစည္းအရံုး မွ ေဒၚေအးက ဧရာ၀တီကို ေျပာပါတယ္။

 အေပၚ၀တ္အက်ီ၊ ေဘာင္းဘီနဲ႔ အတြင္းခံေတြ မရွိေတာ့ဘဲ ဗလာစီယာ တထည္နဲ႔ သူ႔ အေလာင္းပံုေတြကို ေဖ့့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာ တခုက ေတြ႔ရပါတယ္။
 ဒုကၡသည္ စခန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေစာေအာနက္ေတာ့ “သူ႔ လည္ပင္းက က်ဳိးေနတယ္။ ရင္ဘတ္မွာလည္း တခုခုနဲ႔ ထုထားသလိုပဲ။ ဒါေပမယ့္ မုဒိမ္းမႈ ဟုတ္မဟုတ္ ဆိုတာေတာ့ ေသခ်ာမေျပာႏိုင္ဘူး။ ထိုင္း တာ၀န္ရွိသူေတြ စစ္ေဆးေန တုန္းပါ”လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။

 မနက္ ၉ နာရီေလာက္မွာပဲ ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္လစခန္းနားက မယ္တန္ၿမိဳ႔နယ္က ထိုင္း မႈခင္းရဲ နဲ႔ ထိုင္းဆရာ၀န္ေတြ လာေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး မုဒိမ္းမႈ ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာ ေသခ်ာသိခ်င္ရင္ ဘန္ေကာက္ ေဆးရံုကိုပို႔ၿပီး စစ္ေဆးရမယ္လို႔ ဆိုတဲ့အတြက္ က်န္ရစ္တဲ့ မိသားစု၀င္ေတြက ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ တခါတည္း သၿဂၤိဳဟ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾက ပါတယ္။
“သူတို႔က ဗုဒၵဘာသာ၀င္ေတြဆိုေတာ့ သူ႔အေလာင္းကို အိမ္ကို ျပန္မသယ္ေတာ့ဘဲ သခ်ိဳင္းကုန္းကို သယ္သြားတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဘန္ေကာက္သြားျပဖို႔လည္း ပိုက္ဆံမရွိေတာ့ ဒီေန႔ ေန႔လယ္ ၂ နာရီမွာ သၿဂိဳဟ္ လိုက္ၾကတယ္။ က်မတို႔ကေတာ့ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း ေသခ်ာယူထားပါတယ္”လို႔ ေဒၚေအးက ေျပာတယ္။

 မေရႊလွေအးဟာ လႈိင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕ ဘီးလင္းရြာကျဖစ္ၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းက ကုလသမဂ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္နဲ႔ စခန္းထဲမွာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ေနထိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလး၂ ေယာက္မိခင္ မုဆိုးမ တဦးျဖစ္ၿပီး ေမာင္ႏွမ၊ အေဒၚေတြနဲ႔ အတူ မယ္လ စခန္း ရပ္ကြက္ ၂ (Zone B2) မွာ ေနထိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

 အိမ္နီးနားခ်င္း တဦး ျဖစ္တဲ့ အမိုးႀကီးက “သူက တအားေအးၿပီး စကားလည္း သိပ္မေျပာတဲ့လူ။ ဘယ္လိုျဖစ္သြားတယ္ ဆိုတာ ဘယ္သူမွ အတိအက် မသိဘူး။ ၂၃ ရက္ေန႔လယ္က စၿပီး သူေပ်ာက္သြားတာ”လို႔ ေျပာျပတယ္။

 အခုေသဆုံးသူမွာ တက္ တတ္တဲ့ ေရာဂါရွိၿပီး စိတ္သိပ္ပံုမွန္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ သူ႔ရဲ့ နားကပ္နဲ႔ ေငြသားေတြ ဒီအတိုင္းရွိေနၿပီး အေလာင္းကလည္း ပုပ္လာေနတာေၾကာင့္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရတာ ဟုတ္မဟုတ္ကို ဘယ္သူမွ အေသအခ်ာ မေျပာႏိုင္ဘဲ ပေဟဠိလို ျဖစ္ေနပါတယ္။
 ဒုကၡသည္စခန္းတြင္းမွာ မုဒိမ္းက်င့္မႈေတြ တႏွစ္ကို ၂ မႈ ၃ မႈ ျဖစ္ပြားမႈရွိေပမယ့္ အခုလိုမ်ဳိး စခန္း အျပင္ဘက္မွာ ေသဆုံး ေနတဲ့ အမႈမ်ဳိးကေတာ့ ျဖစ္ခဲတယ္လို႔ ဒုကၡသည္ေတြက ေျပာၾကပါတယ္။
 မယ္လ ဒုကၡသည္ စခန္းမွာ လူဦးေရ ၅ ေသာင္းေလာက္ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

 ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္မွာ ဒုကၡသည္ စခန္း ၉ ခုရွိၿပီး ဒုကၡသည္ တသိန္း ေျခာက္ေသာင္း ေလာက္ ရွိေၾကာင္း ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ အေထာက္အပံ့ေပးေရး အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ စာရင္းအရ သိရတယ္။

 အဲဒီ စခန္းေတြကေတာ့ မယ္လ၊ အုန္းဖ်န္၊ ႏုိ႔ဖိုး၊ မယ္လဦး၊ မယ္ရာမို၊ ထန္ဟင္း၊ ဘန္႔ဒုံယမ္း စတဲ့ စခန္း ၇ ခုနဲ႔ ကရင္ နီ စခန္း အမွတ္ (၁)၊ အမွတ္ (၂) စခန္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြဟာ အစိုးရတပ္ေတြရဲ႕ ထိုးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက စတင္ ထြက္ေျပး ေရာက္ရွိလာၾကသူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 ဧရာ၀တီ


ညီမစိတ္ေကာက္တိုင္း သူက ေခ်ာ့တယ္ဆိုတာ မရွိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ နန္းသူဇာ


ေက်ာ္ထြဋ္ေဆြနဲ႔နန္းသူဇာတို႕ရဲ႕ ႏွလံုးသားရင္ခုန္သံပန္းခင္းဆီသို႕ အလည္တစ္ေခါက္

 ဘ၀ရဲ႕ ရင္ခုန္စရာ အခိုက္အတန္႕ေတြထဲမွာ ခ်စ္ခြင့္ပန္ရျခင္းဟာလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဘက္လူ အေနအထား ဘယ္လိုရွိမယ္ဆိုတာ မသိဘဲ ေလာင္းေႀကးထပ္ရတာေတြထဲမွာ ခ်စ္ခြင့္ပန္ရျခင္းက စိတ္လႈပ္ရွားစရာအေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ကံေကာင္းသူေတြက ခ်စ္ခြင့္ပန္တာနဲ႔ တစ္ျပိဳင္နက္ အေျဖ ျပန္ရႀကေလ့ရွိသလို တခ်ိဳ႕ေတြကလည္း စဥ္းစားဦးမယ္ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ ဆိုင္းငံ့ခံႀကရေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိန္းကေလးဘက္က စဥ္းစားမယ္ ေျပာဆိုတာနဲ႔ ခ်စ္ခြင့္ပန္သူ ေယာကၤ်ားေလးဟာ ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေပ်ာ္ခြင့္ရဖို႕ က်ိန္းေသသေလာက္ ရွိသြားပါျပီ။ သူစဥ္းစားေနခ်ိန္မွာ သူ႕အလိုကို လိုက္ျပီး သူ႕အႀကိဳက္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ရင္ မိန္းကေလးတိုင္းက “ခ်စ္တယ္” ဆိုတဲ့ အေျဖကို ျပန္ေပးႀကတာပါပဲ။ ခ်စ္ခြင့္ပန္စဥ္အခိုက္ ႏွလံုးသားစည္းခ်က္ေတြ ဘယ္လို ေျဗာင္းဆန္ေနခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေႀကာင္း ဒီတစ္ပတ္ စကားေျပာဖို႕ ရည္ရြယ္ထားသူကေတာ့ ေတးသံရွင္ ေမာ္ဒယ္လ္ မိန္းမေခ်ာေလး နန္းသူဇာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။
သူ႕ကို စေတြ႕ခ်ိန္က ၂၀၁၁ သႀကၤန္မွာပါ။ သူနဲ႔ ညီမနဲ႔က မခင္ႀကဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူ႕အေႀကာင္းေတြကို လင္းပင္ဟိန္း ဆီကေန ႀကားဖူးတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူနဲ႔ စကားမေျပာဖူးေပမယ့္ သူ႕အေႀကာင္းကို ညီမသိေနတယ္။ ညီမ မထင္ထားတဲ့တစ္ရက္ သူက ညီမဆီ စဖုန္းဆက္တယ္။ ဖုန္းေျပာျပီး ညီမတို႕ စခင္သြားႀကတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းက်မွ ဒဂံုမွာ ေမဂ်ာအတူတူ ေက်ာင္းတက္ေနႀကတာကို သိႀကတယ္။ သူေရာညီမေရာ အီးေမဂ်ာပဲ။ အတန္းသာမတူတာ။ သူက ညီမထက္ ေက်ာင္းေျခာက္ႏွစ္ေလာက္ ေစာတက္ေပမယ့္ အတန္းက်ေတာ့ ညီမထက္ ပိုငယ္တယ္။ ခ်စ္တယ္ဆိုျပီးေျပာတာကေတာ့ ဖုန္းထဲကပဲ။ စေနာက္ျပီးေျပာလိုက္၊ အတည္ေျပာလိုက္နဲ႔ ခဏခဏေျပာတယ္။ အျပင္မွာ ေတြ႕ရင္ေတာ့ မေျပာဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ သူ႕ေမြးေန႕မွာ ညီမဆီက အေျဖေတာင္းေတာ့ ညီမလည္း အေျဖေပးျဖစ္သြားတယ္။

 သူနဲ႔ တြဲလာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႕ရဲ႕ဆိုးတဲ့အက်င့္ေတြကို သိလာရတယ္။ သူက ေတာ္ေတာ္စိတ္ႀကီးတယ္။ ညီမလည္း ေဘးကေန ျပင္ေပးေပမယ့္ ျပင္ေပးလို႕မရဘူး။ ေနာက္ျပီး ညီမစိတ္ေကာက္တိုင္း သူကမေခ်ာ့ဘူး။ သူေခ်ာ့တာ ရွားတယ္။ ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္ပဲ စိတ္ေျဖရတယ္။ ညီမက ခ်စ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သူငယ္ခ်င္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အႀကာႀကီးေတာ့ စိတ္မေကာက္တက္ဘူး။သူက ကိုယ္စိတ္ေကာက္လည္း ေနႏိုင္တယ္။ သူ႕ရဲ႕အိမ္မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြ အျမဲရွိေတာ့ ကိုယ္နဲ႔ စိတ္ဆိုးထားရင္ေတာင္ ဒါကို သတိမရဘူး။ ညီမက်ေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ သူငယ္ခ်င္း သိပ္မရွိဘူး။ အိမ္မွာ တစ္ေယာက္တည္းဆိုေတာ့  အဲဒီလို မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ညီမဘက္က ျပန္ျပီး ေခ်ာ့ရတာေပါ့။ သူ႕မွာ ေကာင္းတာေလးေတြလည္း ရွိတယ္။ စိတ္ႀကီးျပီး ႀကမ္းတမ္းတယ္လို႕ ထင္ရေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ေတာ့ ကေလးတစ္ေယာက္လိုပဲ။ လူကို ေပ်ာ္ေအာင္ထားတက္တယ္။ ဟာသဥာဏ္လည္း ရွိတယ္။ ျပႆနာေတြျဖစ္ရင္ ၀င္ျပီး ေျဖရွင္းေပးတက္တယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ေရာ ၊ အားလံုးနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္တက္တယ္။ သူက ညီမတြက္ ေနာက္ဆံုးအခ်စ္ပဲ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ဖို႕က သူ႕အေပၚမွာ မူတည္တယ္။ သူက ညီမအေပၚ သစၥာရွိရင္ေတာ့ လက္တြဲေဖာ္ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ခ်စ္သူသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ခြဲရွိျပီ။ သူနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အမွတ္တရကေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ အခုေနာက္ပိုင္းေတြဆို ႏွစ္ေယာက္အတူတူ ပြဲေတြ တက္လာခြင့္ရတာကလည္း ေပ်ာ္စရာ အမွတ္တရေတြပါပဲ။ ညီမေပ်ာ္ရႊင္သလို လူတိုင္းလည္း အခ်စ္ေရး အဆင္ေျပျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။

Friday(Malay)
 Myanmar Daily Newsမႏၲေလးတြင္ ကြမ္းမစားရ နယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္မည္စည္းကမ္းမဲ့ ကြမ္းတံေတြးေထြးမႈ မ်ားေၾကာင့္ လမ္းမ်ား ညစ္ပတ္ကာ ၿမိဳ႕ေတာ္ သာယာလွပမႈကို အက်ည္းတန္ေစ သည့္အျပင္ အလြန္အကြၽံ စားပါက ေရာဂါရသည္အထိ ျဖစ္ေစေသာ ကြမ္းစားသံုးမႈဓေလ့ မ်ားျပားလာလ်က္ရွိရာ မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္တြင္ ကြမ္းမစားရနယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ကာ စည္းကမ္းမဲ့ ကြမ္းစားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာေပး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေမာင္း က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္႐ုံးတြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ပထမအႀကိမ္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သတၱမ ပုံမွန္အစည္းအေဝး၌ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေမာင္းက အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္တြင္ ယင္းကဲ႔သို႔ ကြမ္းမစားရနယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ၿပီး ကြမ္းစားျခင္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ မရွိေစေရး အတြက္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ထားရွိျခင္းႏွင့္ FM အသံလႊင့္ဌာနမ်ား၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ၍ အသိပညာေပး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

မည္သည့္ေနရာမ်ားကို ကြမ္းမစားရဇုန္ သတ္မွတ္မည္၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ အေရးယူမည္ႏွင့္ မည္သို႔အေရးယူမည္ စသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ မ်ားကို မသိရွိရေသးေပ။

ခ်မ္းေအးသာစံၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ မွ ေဒၚတင္တင္မာ (ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ - ျမန္မာ)က ျမန္မာဓေလ့တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ကြမ္းစားျခင္းကို တစ္ဖက္မွ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း ျပဳ၍ တစ္ဖက္မွ ပညာေပး အေရးယူရန္ ေမးခြန္းေမးျမန္း ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီးက ယင္းကဲ႔သို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

"ဒီအစီအစဥ္ ေကာင္းပါတယ္။ ကြမ္းစားသူေတြက စည္းကမ္းမဲ့ ကြမ္းတံေတြး ေထြးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္ကို သန္႔ရွင္းလွပေအာင္ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္" ဟု မႏၲေလးၿမဳိ႕ခံ စာေရးဆရာတစ္ဦးက အႀကံျပဳ ေျပာၾကားသည္။
The Voice Weekly


သမၼတဦးသိန္းစိန္က ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရႇိေရးအတြက္ အေတြ႕အၾကံဳ၊ အၾကံၪာဏ္မ်ား မွ်ေ၀ေပးရန္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ႏႇင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေတာင္းဆုိ
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရႇိေရးအတြက္ အေတြ႕အႀကံဳ၊ အႀကံၪာဏ္မ်ား မွ်ေ၀ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရႇိေနသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သမၼတေဟာင္း ႏုိဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရႇင္ ဂ်င္မီကာတာ ဦးေဆာင္ေသာ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ (The Elders) အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရႇိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္ရႇိ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာႏႇင့္အတူ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕(The Elders) အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဖင္လန္ႏုိင္ငံ သမၼတေဟာင္း ႏုိဗယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရႇင္ မာတီအာတီဆာရီ၊ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာဂ႐ုိဟာလမ္ဘရန္႔တ္လန္းတုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသို႔ ေတြ႕ဆုံရာ၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္က အေဆြေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ကမၻာ့လူသားမ်ား၏ အက်ဳိးကို ေရႇး႐ႈၿပီး လိုက္လံကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ အတြက္ မ်ားစြာ၀မ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏႇင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရႇိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရႇိရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရႇိသကဲ့သုိ႔ အခက္အခဲမ်ားလည္း ၾကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း၊ လက္ရႇိအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းနီးပါး ေသနတ္သံမ်ား ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားျပီး နယ္စပ္ေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္မ်ားကို ခံစားေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ မၾကာမီ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္အား လက္မႇတ္ေရးထိုးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရႇိေၾကာင္း၊ အပစ္အခတ္မ်ား ရပ္စဲေသာ္လည္း ေရရႇည္တည္တံ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရႇိရန္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္က်င္းပရန္ က်န္ရႇိေနပါ ေသးေၾကာင္း၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။

ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားသာမက ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးဆြဲေရး ဆိုင္ရာမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားအား ကုလသမဂၢ၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေစတနာရႇင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရႇာက္ေရး၊ ေနထိုင္စားေသာက္ေရး၊ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူမ်ဳိးစုႏႇစ္စုအၾကား အတူတကြ ယႇဥ္တြဲေနထိုင္ႏုိင္ေရး၊ ထာ၀ရ ရင္ၾကားေစ့ေရး တုိ႔အတြက္ ေျဖရႇင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ႏႇစ္ကုန္တြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မက်န္ရႇိရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္မႈအရ သိရသည္။

ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ (The Elders) အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရႇင္႐ုံး၌ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရႇင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပုိမုိဖြံ႕ျဖိဳး တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး၊ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ား၊ သမၼတ ေရြးေကာက္ပုံစနစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေလ့လာေရး အဖြဲ႕မ်ား၊ ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳ၊ အျခားႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ ေလ့လာမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာ ဦးေဆာင္သည့္ The Elders အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ညေန ၅ နာရီ ခန္႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ I-1 တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာအား ေတြ႕ဆုံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာႏႇင့္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔သည္ သီတဂူဆရာေတာ္ အရႇင္ဥာဏိႆရ၊ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕မႇ ဦးေအးလြင္၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္ ပြင့္လင္းလူ႔ အဖြဲ႕အစည္းမႇ ဦးမင္းကိုႏုိင္တုိ႔ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သီးျခားစီေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

(စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္က သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏႇင့္ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာတုိ႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- သမၼတ႐ုံး၀က္ဘ္ဆုိက္))
Eleven Media Group

တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦး အသတ္ခံရမႈ စံုစမ္းၿပီး အေၾကာင္းျပန္မည္ဟု ေကအိုင္အို ဆို

တပ္မေတာ္မွအရာရွိတစ္ဦး ကခ်င္ တြင္ အသတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက အိုင္အိုဘက္မွ စံုစမ္းၿပီး ဟုတ္ မဟုတ္ မၾကာမီအေၾကာင္းျပန္မည္ဟု ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာမွ သိရသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလလယ္က ေကအိုင္အို နည္းပညာအေထာက္အကူ ျပဳအဖြဲ႕ႏွင့္ MPC နည္းပညာအေထာက္ အကူျပဳအဖြဲ႕တို႔အၾကား ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေနာက္ ယခုကဲ့သို႔စံုစမ္းၿပီး အေၾကာင္း ျပန္မည္ဟု တပ္မေတာ္သို႔ အေၾကာင္း ၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္။
”ဒါက ေကာင္းတဲ့ တုံ႔ျပန္မႈပါ”ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွ အႀကီးတန္းအရာ ရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ၄င္းကိစၥသာမကေနာက္ ေနာင္တြင္ ထိုသို႔ မျဖစ္ၾကရန္လည္း ႏွစ္ ဖက္တပ္မွဴးတို႔ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းလုပ္ ကိုင္သြားရန္လည္း သေဘာတူညီမႈအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္ဟု ၄င္းထံမွ ထပ္မံသိရသည္။
”စစ္ပြဲနဲ႔ရာဇဝတ္မႈဆိုတာက ျပည္ တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ ဆံုးျဖတ္ရ ခက္ပါတယ္”ဟု ၄င္းက သံုးသပ္သည္။
ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ႏွစ္ ဖက္တပ္မ်ား ထိေတြ႕ခဲ့ၾကရာမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိ ေခါင္းျဖတ္ခံရ ကာေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး သမၼတ႐ံုးမွ ယင္းကိစၥကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ေကအုိင္အိုဘက္သို႔လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့ သည္။
ေကအိုင္အိုေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးလ နန္ကမူ တပ္မေတာ္သား က်ဆံုးသြားမႈ ကိုအတည္ျပဳထားခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ ေခါင္းျဖတ္၍မသတ္ဟု မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျဖၾကား ခဲ့သည္။
PN-051
popularmyanmar

ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ ကုိမင္းကုိႏုိင္နဲ ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ အင္အားစုေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသား အဖဲြ႔အစည္းေတြအားလုံး သေဘာတူေက်နပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြ လိုအပ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ရွိေနတဲ့ The Elders ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔က သံုးသပ္ေၾကာင္း ဒီေန႔ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိမင္းကုိႏုိင္က RFA ကို ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Strand Hotel မွာ ဒီကေန႔ မနက္ပုိင္းက အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း Jimmy Carter ဦးေဆာင္တဲ့အဖဲြ႕ဟာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိမင္းကုိႏုိင္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။ အဲဒီမွာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လိုအပ္ေနတဲ့ နုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျဖစ္တယ္လို႔ ကုိမင္းကုိႏုိင္က ေျပာပါတယ္။

“အားလံုးပါဝင္ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္ေလာက္က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ကိုယ္စားျပဳမႈ ျဖစ္မလဲေပါ့ဗ်ာ၊ ကိုယ္စားျပဳမႈေတြ ျပည့္စံုဖို႔လည္းလိုတယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အစိုးရကခ်ည္းပဲခ်မွတ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးလည္း မျဖစ္ရဘူးေပါ့ဗ်ာ၊ ဆိုလိုတာကေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ရွိမယ္၊ လႊတ္ေတာ္ရွိမယ္၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာရွိတဲ့ အင္အားစုေတြရွိမယ္၊ ေနာက္တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းေတြရွိမယ္၊ အားလံုးက သေဘာတူေက်နပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေတြ အဲဒါမ်ဳိးျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့၊ ဒါကို သူတို႔ကလည္း ဒီကိစၥမ်ဳိးေတာ့ သေဘာထားတူပါတယ္”

ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္းေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ဟာ ဒီေန႔မနက္ပုိင္းကလည္း သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဥာဏိႆရနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဒီအဖြဲ႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၃ ရက္ၾကာ ခရီးထြက္ခြာလာတာျဖစ္ၿပီး ခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ဘာသာေရးနယ္ပယ္ အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္းေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ကုိေတာ့ နုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာက ဦးေဆာင္ၿပီး ဖင္လန္သမၼတေဟာင္း ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ Martti Ahtisaari နဲ႔ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ WHO ရဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ေနာ္ေဝဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Gro Harlem Brundtland တို႔ လိုက္ပါလာပါတယ္။
RFA Burmese

ေၾကးနီစီမံကိန္း ေကာ္မတီကို ေဒသခံမ်ား ဆႏၵျပ

စစ္ကိုင္းတိုင္း မံုရြာခရိုင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသက ေဒသခံ ၄၀၀ ေက်ာ္က ေၾကးနီစီမံကိန္း လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွဘူးဆိုၿပီး တံုရြာထိပ္ကေန ဆည္တဲ၊ ဇီးေတာရြာ သစ္ထိပ္အထိ ဒီေန႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီဆႏၵျပပြဲမွာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသက ေက်းရြာ ၁၀ ရြာက ရြာသားေတြ ပါ၀င္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ စီမံကိန္းမဖ်က္သိမ္းေပးနုိင္ရင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနနဲ႔ ေဒသခံရြာသားေတြကို စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းျပေစလိုေၾကာင္း တံုရြာသား ကိုမင္းမင္းက ေျပာပါတယ္။

“ဆႏၵျပရတဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း လံုးဝဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ရယ္၊ ေၾကးနီစီမံကိန္းကို မဖ်က္သိမ္းႏိုင္ခဲ့ရင္လည္း လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာအတိုင္း လိုက္နာၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔ပါခင္ဗ်”

ေဒသခံေတြက ေၾကးနီစီမံကိန္းကို ဖ်က္သိမ္းေပးေရး၊ ပုဒ္မ ၁၄၄ ကို ဖ်က္သိမ္းေပးေရး၊ ဇီးေတာေက်းရြာကို အၾကမ္းဖက္တဲ့ သတင္းတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြကို အေရးယူေပးေရးစတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း လုပ္ငန္းေကာ္မတီဟာ ေဒသခံေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနတာရိွသလို ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာေတြလည္းရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဇီးေတာရြာနားမွာ ဆက္ဆံေရးရံုးဖြင့္လွစ္ထားၿပီး တစ္ပတ္တစ္ခါ ေဒသခံေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနတာရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဦးပိုင္နဲ႔ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီတို႔ရဲ႕ လက္ပံေတာင္းတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအတြက္ ေပးေနတဲ့ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးကို လာမယ့္ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးယူရမွာျဖစ္ၿပီး၊ ေလ်ာ္ေၾကးမယူပဲ လယ္ဆက္လုပ္သူကို အေရးယူမယ္လုိ ့ ရဲအရာရွိတစ္ဦးကေျပာတဲ့အတြက္ ေဒသခံလယ္သမား အေယာက္ ၄ ရာေက်ာ္ေလာက္ ဒီေန႔ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။
RFA Burmese

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈႏႇင့္အတူ ေနျပည္ေတာ္ နယ္ေျမအတြင္း ေရႀကီး
စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ ည ၁၁ နာရီ အခ်ိန္ ရြာသြန္းခဲ့ေသာ မိုးေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ရႇိ ေက်းရြာငါးရြာႏႇင့္ လယ္ေျမဧကမ်ားစြာ ေရႀကီးေရလွ်ံ နစ္ျမဳပ္လ်က္ ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ခရမ္းကုိင္းေက်းရြာ၊ ေဗာဓိကုန္းေက်းရြာ၊ ဆင္ဆိပ္ေက်းရြာ၊ ေညာင္ကုန္း ေက်းရြာႏႇင့္ သရက္ခံု ေက်းရြာမ်ားႏႇင့္ လယ္ေျမဧကမ်ားတြင္ ေရမ်ား ၀င္ေရာက္ကာ နစ္ျမဳပ္လ်က္ရႇိသည္။

ခရမ္းကိုင္းေက်းရြာ ေဒသခံတစ္ဦးက ''ည ၁၁ နာရီေလာက္ ကတည္းက ရြာတဲ့မိုးက မနက္ ၁ နာရီ ခြဲေလာက္အထိ သဲသဲမဲမဲပါပဲ။ ေရက နံနက္ ၃ နာရီ ေလာက္ကတည္းက ရြာထဲကို ေရေတြ၀င္လာတယ္။ မိုးႀကီးရင္ ေရ၀င္မယ္ဆိုတာ သိေပမယ့္ ဒီေလာက္အထိ ႀကီးမယ္မထင္ဘူး။ မနက္လင္းေတာ့ အိမ္ေအာက္ ျမဳပ္ေနၿပီ။ ရင္စို႔ေလာက္အထိ ရႇိတယ္။ အိမ္ကကြၽဲေတြ၊ ႏြားေတြ၊ ၀က္ေတြကိုေတာ့ ေရစ၀င္ကတည္းက ေလယာဥ္ကြင္းလမ္းေပၚ ေရႊ႕ထားရတယ္'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ေလယာဥ္ကြင္းလမ္း မေဖာက္ခင္က ေရႀကီးတာ မရႇိခဲ့ဘူး။ ေလယာဥ္ကြင္းလမ္းက တမံလို ျဖစ္ေနတယ္။ ေရထြက္ေပါက္ကလည္း ကိုက္ ၅၀၀ နီးပါးမႇာ တစ္ခုပဲရႇိတယ္။ ေလးေပႁပြန္ေခ်ာင္းဆိုေတာ့ မိုးမ်ားလို႔ ေရမ်ားရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရြာေတြက အဲဒီဒဏ္ကို ခံစားရတာပဲ။ ရြာေတြက အနိမ့္ပိုင္းဆိုေတာ့ ပိုဆိုးတာေပါ့။ ဒီလမ္းေပၚလာၿပီး ေနာက္ပိုင္း စပါးကေတာ့ စိုက္တာပဲရႇိတယ္။ ရတယ္လို႔ကို မရႇိဘူး။ ႏႇစ္စဥ္ေရႀကီးတာနဲ႔ ၾကံဳေနရတယ္။ နည္းတာနဲ႔ မ်ားတာပဲကြာတယ္။ အခုေတာ့ ကယ္ဆယ္ေရးေတြ ေရာက္ေနပါျပီ'' ဟု ဆင္ဆိပ္ရြာမႇ ကိုေအးဟန္က ေျပာၾကားသည္။

''အခုလို အခ်ိန္မႇာ အလိုအပ္ဆံုးက ေသာက္သံုးေရပါပဲ။ ရြာမႇာရႇိတဲ့ ေရတြင္းေတြက ေရျမဳပ္ကုန္ၿပီ။ စားစရာထက္ ေရပဲ အဓိက လိုအပ္ပါတယ္'' ဟု ခရမ္းကိုင္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႇဴးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေက်းရြာမ်ားသည္ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္တြင္လည္း ေရႀကီးမႈကို ႀကီးမားစြာ ခံစားခဲ့ရၿပီး ရန္ေအာင္ျမင္ ဘုရား၀င္း အတြင္းတြင္ ေနထိုင္ခ့ဲရာ ယခုႏႇစ္ေရေဘး အတြက္လည္း ယင္းေနရာတြင္ပင္ ခ်ထားမည္ျဖစ္ျပီး လယ္ေ၀းၿမိဳ႕ အနီးတြင္ ေခ်ာင္းမငယ္ဆည္ႏႇင့္ ဆင္အံုကန္ရႇိၿပီး ယခုေရႀကီးမႈသည္ မိုးေရမ်ား စုစည္းၿပီး နိမ့္သည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရႀကီးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ နံနက္ပိုင္း ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ခရမ္းကိုင္းေက်းရြာ အိမ္ေျခ ၃၉၆၊ လူဦးေရ ၄၄၀ ဦး၊ ဆင္ဆိပ္ေက်းရြာ အိမ္ေျခ ၇၈၊ လူဦးေရ ၈၈ ဦး၊ ေညာင္ကုန္းေက်းရြာ အိမ္ေျခ ၂၁၀၊ လူဦးေရ ၂၇၀၊ သရက္ ခုံေက်းရြာ အိမ္ေျခ ၁၈၀ တို႔ ေရေဘးသင့္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႀကီးမႈ ျဖစ္စဥ္သို႔ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕မ်ား၊ မီးသတ္ယာဥ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ေလႏႇင့္ ၾကည္းမႇ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ေအလာၿမိဳ႕မႇ ပရဟိတအဖြဲ႕ စသည္ျဖင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ရန္ ေရာက္ရႇိေနၿပီး ထမင္းထုပ္မ်ား၊ ေရဘူးမ်ား ေ၀ငႇလ်က္ ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရႇိ အဆိုပါရြာမ်ား အျပင္ ေအလာၿမိဳ႕ အနီးရႇိ ရြာသစ္၊ ငႇက္ေပ်ာေတာရြာ၊ ၾကံခင္းစုရြာ မ်ားတြင္လည္း ေရႀကီးလ်က္ ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ ဥတၲရသီရိ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က ရြာသြန္းခဲ့ေသာ မိုးေၾကာင့္ ေတာင္ညိဳေခ်ာင္း ေရလွ်ံခဲ့ၿပီး ေတာင္ညိဳေက်းရြာအုပ္စု၊ ေက်ာင္းစုေက်းရြာႏႇင့္ ျပည္ေတာ္လင္း၊ သစ္ေမႊစု ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေရ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရြာမ်ားကို ဆက္သြယ္ထားေသာ သံမဏိ ႀကိဳးတံတား ႀကိဳးျပတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

(လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ဆင္ဆိပ္ႏႇင့္ ခရမ္းကို္င္းေက်းရြာတို႔တြင္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားကို ေရလြတ္ရာသို့႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - စိုးမင္းထုိက္))
Eleven Media Group

သင့္ Android ဖုန္း လံုျခံဳရဲ႕လား
SmartPhones ေတြရဲ့..အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ...မလံုျခံဳတဲ့ Security ေတြ ကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ အတြက္...
မိမိဖုန္းကို သာမာန္ထက္ပိုတဲ့ ဂရုစိုက္မွူမ်ိဳးကိုထားရွိရပါမယ္။...
မိမိဖုန္း အခိုးခံရတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္..Data ေတြ Hack ခံရတာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့..
သင္ဂရုမစိုက္လို႕ သင့္ဖုန္း ေပ်ာက္သြားတာနဲ႕ Phone Noumbers နဲ႕ Contacts ေတြ ေပ်ာက္တာထက္ဆိုးတဲ့ ရလဒ္ကိုခံစားရမွာပါ..
က်ြန္ေတာ္ဆိုလိုတာက သင့္ရဲ႕ အေရးၾကီး Message ေတြ၊ Mail ေတြ၊ ဓါတ္ပံုေတြ ၊ အေရးၾကီးဖိုင္ေတြနဲ႕ သင့္ရဲ႕ တကိုယ္ရည္သံုး Password ေတြေပ့ါ..
သင္က ၾကိဳတင္ကာကြယ္မွူေတြ မလုပ္ထားဖူးဆိုရင္. သင္ရဲ႕ Imformation ေတြကို World Wide Web ကေနျပီး လြယ္လြယ္ကူကူပဲ Trace လုပ္လို႕ရပါတယ္..


>>>Android In-Built Security ကို အသံုးျပဳပါ..

Android User ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႕ရဲ႕ Password ေတြ Bank Account ေတြ အေရးၾကီးဓါတ္ပံုေတြကို..Android ဖုန္းထဲမွာပဲ လြယ္လြယ္ကူကူမွတ္ထားေလ့ရွိၾကတယ္..
ဆိုးက်ိဳးကေတာ့ သင့္ဖုန္းကို Hacker ေတြက ေဖာက္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္..ဖုန္းက်ေပ်ာက္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္..ေခါင္းမီးေတာက္ရျပီေပ့ါ..
သင့္ဖုန္းက Jelly Bean အသံုးျပဳထားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲ့ဒီ့ System မွာ ပါရွိတဲ့ Security ေတြက လံုျခံဳမွူေပးႏိုင္ပါတယ္..
Face Unlock,Pattern,Pin,Password အစရွိတာေတြေပါ့။။...

>>>Application ေတြကို Lock ခ်ထားပါ...

သင့္အေနနဲ႕ အေရးၾကီးတယ္ လို႕ ထင္ရတဲ့ Application ေတြကို Lock ခ်ထားပါ..အကုန္လံုး မဟုတ္ေတာင္မွ တစ္ခုတစ္ေလေတာ့ Lock ခ်ထားပါ..
G-mail,Facebook အစရွိတာေတြကိုေပ့ါ..
Lock ခ်တဲ့ Apk ေတြကိုေတာ့ Play Store ကေန လြယ္လြယ္ကူကူပဲ Download ဆြဲႏိုင္ပါတယ္.. e.g - App L0ck
Premium Features ေတြနဲ႕ မွ သံုးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Google မွ တဆင့္ Paid Application ေတြကို ရွာျပီး Download ဆြဲႏိုင္ပါတယ္..


>>>Mobile Security Application တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳပါ..

သင္ဟာ Android ဖုန္းနဲ႕ အင္တာနက္ အသံုးျပဳတဲ့သူဆိုရင္ ဒီအခ်က္ဟာ အရမ္းအေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခုပါ..
အမ်ားသံုး Wifi Zone မွာ အင္တာနက္ သံုးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပိုလို႕ေတာင္ သတိထားရမယ့္ အခ်က္ပါပဲ..
သင့္စက္ေလးလံ မွာကို မေၾကာက္ပဲ Mobile Security Application တစ္ခုကို ထည့္သြင္းထားေပးပါ..
နာမည္ေက်ာ္ Antivirus ကုမၸဏီ အခ်ိဳ႕ကလည္း Mobile ဖုန္းေတြအတြက္ Security Application ေတြ ထုတ္လုပ္ထားပါတယ္.
e.g- Avast! Mobile Security, Dr-Web , Kaspersky


>>> Data ေတြကို Back Up ျပဳလုပ္ထားပါ..

သင့္ဖုန္း ေပ်ာက္ရင္ ျပန္၀ယ္လို႕ ရႏုိင္ေပမယ့္ ..ဖုန္းထဲက Data ေတြကေတာ့ သင့္အေပၚမူတည္ျပီး တန္ဖိုးရွိပါတယ္..
အေကာင္းဆံုးကေတာ့ Photo ေတြကို Flash Drive ဒါမွ မဟုတ္ Computer ထဲမွာ ပံုမွန္ သိမ္းဆည္းေပးပါ...
Contacts ေတြ Call Logs ေတြကိုေတာ့ Uploading Site ေတြ နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး Online Storage အေနနဲ႕ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ပါတယ္..
အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ သင့္ဖုန္းထဲက Data အခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးသြားရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ Back Up လုပ္ထားတာေၾကာင့္ အလြယ္တကူျပန္ယူသံုးႏိုင္မွာပါ..
Back Up Application အခ်ိဳ႕ကိုလည္း Play Store ကေန Download ဆြဲႏိုင္ပါတယ္...~>Einstein Kelvin<~
<Myanmar IT Group>

ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားမႇ ကေလးမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အာဟာရတိုက္ေကြၽးေပးရန္ အဆိုလႊတ္ေတာ္တြင္ ႐ံႈးနိမ့္
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးရန္ပံုေငြမႇ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရႇိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားႏႇင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားမႇ ကေလးသူငယ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အာဟာရတိုက္ေကြၽးေပးရန္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမႇတ္(၂)မႇ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳ သင္းက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းခဲ့ရာ အဆို ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။

''ကြၽန္မတို့ရဲ႕သားသမီး၊ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕တပည့္ေတြကို တစ္ေန႔ကို ထမင္းတစ္နပ္ပဲ ေကြၽးႏိုင္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္လိုခံစားရမလဲ။ ကြၽန္မတို႔ မေန႔တစ္ေန႔ကပဲ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏႇစ္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြစာရင္းကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ အားလံုး အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့ အတိုင္းပဲ။ အေရႇ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုးနဲ႔ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတို႔အတြက္ကို တစ္႐ံုးကို သန္း ၅၀၀၀ အဲဒီမႇာ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ အဲဒီလိုကာလမႇာ ကြၽန္မတို႔ကေလးေတြအတြက္ကို တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို လႇည့္မၾကည့္သင့္ဘူးလား။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ကေလးေတြဟာ ဗလငါးတန္ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈမႇာ အိမ္နီးခ်င္းေတြနဲ႔ မယႇဥ္ႏိုင္ေအာင္ အဘက္ဘက္က အားနည္းေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီကေလးေတြရဲ႕ လက္ထဲမႇာ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ထည့္ထားရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္ဟာ ရင္ေလးစရာေကာင္းပါတယ္''ဟု ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေျမေနရာကို ကားပါကင္လုပ္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ငႇားရမ္းထားမႈမႇ တစ္လ ငႇားရမ္းခ က်ပ္သိန္း ၃၁၀ ရရႇိျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါေငြႏႇင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရႇိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏႇင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ေက်ာင္းမ်ားမႇ ကေလးမ်ားအား အနိမ့္ဆံုး ႏြားႏုိ႔တိုက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရႇိသင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ဆိုသည္။

''ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း ႏႇစ္ရာနီးပါးရႇိၿပီး ေက်ာင္သား/သူ ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ရႇိပါတယ္။ အေျခခံပညာ မူလတန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၁၂၅ ေက်ာင္း ႏႇင့္ ေက်ာင္းသား ဦးေရ ၅၄၅၃၅၄ ဦး ရႇိပါ တယ္။ ေက်ာင္းသားထဲမႇ ၅၀၀၀၀၀ ခန္႔ကုိ ပဲတစ္ရက္လွ်င္ ႏႇစ္ရာႏႈန္းျဖင့္ ေကြၽးမည္ဆုိပါက တစ္ေန႔ကုန္က်ေငြ သိန္းတစ္ေထာင္ခန္႔ ရႇိပါတယ္။ စဥ္ဆက္မပ်က္ ေန႔စဥ္တုိက္ေကြၽးမည္ဆုိလွ်င္ တစ္ႏႇစ္ကုန္က်ေငြ အၾကမ္းအားျဖင့္ က်ပ္သိန္းေပါင္းႏႇစ္သိန္းခန္႔ ကုန္က်မည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ခြဲေ၀ခ်ထားသည့္ က်ပ္သန္း တစ္ေထာင္မႇ ခြဲေ၀ေကြၽးႏုိင္ဖုိ႔ ဆုိတာအေတာ့္ကုိ စဥ္းစားရတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရႇိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ ဆင္းရဲေသာ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားမႇ ကေလးမ်ားအား အဆက္မျပတ္ အာဟာရတုိက္ေကြၽးျခင္းအစီအစဥ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါေၾကာင္း တင္ၿပအပ္ပါတယ္'' ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအဆုိကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမႇ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္အမ်ားစု ကန္႔ကြက္ခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳဘဲ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ရသည္။

(ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္အေရႇ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ရႇိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ပညာေရးေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားအားေတြ႕ရစဥ္)
Eleven Media Group

ေက်ာင္းထဲဝင္ျပီး သံဃာေတာ္အား ရိုက္ႏွက္မွဳျဖစ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမိဳင္ျမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဘို႔ေက်းရြာတြင္ ယမန္ေန႔ 24.9.13 မနက္ ၁၁ နာရီ ခြဲခန္႔က ေက်ာင္းဝင္းထဲသို႔ ရြာသားအခ်ဳိ႕ ဒုတ္ ဒါးလက္နက္မ်ားျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱ ႏွင့္ အခန္းေန သံဃာတို႔အား ၾကိမ္းေမာင္းျခင္း ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကသည္ ဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱ ရင္ဘတ္တြင္ ေပါက္ျပဲဒဏ္ရာ၊ ဦးဇင္းႏိုင္တိုး ေရွ႔သြားႏွစ္ေခ်ာင္းက်ဳိး ႏွင့္ ကိုရင္ ၾကည္ေဆြ နားရြက္ စုပ္ျပဲဒဏ္ရာ တို႔ ရ႐ွိသြားသျဖင့္ ယခုအခါ ျမိဳင္ျမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံု၌ ေဆးကုသခံေနရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္အား သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားသျဖင္႔ လာေရာက္ထိန္းသိမ္းၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သူလုပ္သည္ဟု မေဖာ္ထုတ္ေသးဘဲ ေဖာ္ထုတ္မည့္ အေျခအေနလဲ မ႐ွိေၾကာင္း ေက်ာင္းထဲသို႔ လက္နက္ကိုင္၍ ဝင္ေရာက္ လုပ္ၾကံသူမ်ားမွာ လူအင္အား (၁၀)ေယာက္ထက္မနည္းရွိၿပီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေဆြမ်ဳိး နီးစပ္သူမ်ားျဖစ္သည့္ျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴကိုယ္တိုင္ အားေပးအားေျမွာက္ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္ဟု ၾကားသိရသည္။

လြန္ခဲ႔ၿပီးေသာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏၱဇ၀န ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ားက ၄င္းတို႔ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သည့္ သံဃာတစ္ပါးအား ၄င္းေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္အျဖစ္ အတင္းအဓမၼတင္ေျမွာက္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ႔ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္သျဖင့္ ရြာဦးေက်ာင္း႐ွိ ထိုရြာဇာတိဖြား သံဃာေတာ္မ်ား အပ္ႏွင္းထားသျဖင္႔ ေစာင္႔ေရွာက္ေနထိုင္ သီတင္းသံုးလွ်က္ရွိေသာ သံဃာေတာ္သံုးပါးအား အျငိဳးအေတးထားကာ ႀကံစည္တိုက္ခိုက္ခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခင္းျဖစ္ရပ္တြင္ ဒုတ္ ဒါး လက္နက္ကိုင္ေဆာင္၍ ေက်ာင္းထဲတြင္ ဆဲဆိုၾကိမ္းေမာင္းျခင္း သံဃာေတာ္မ်ားအား ႐ုိက္ႏွက္ သတ္ျဖတ္ရန္ က်ဳိးစားျခင္းျပဳသူ ၁၀ ဦးထက္မနည္း ႐ွိခဲ႔ေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးအေရးယူမွဳ တစ္စံုတစ္ရာ မ႐ွိေသးေၾကာင္း ၄င္းရြာသား တစ္ဦးထံမွ သိ႐ွိရပါသည္။

စံျပေမာင္

by Myanmar News Now