အိုဘားမားေစာင့္ေရွာက္မႈဟု ေခၚဆိုၾကသည့္ က်န္းမာေရး အာမခံအတြက္ စာရင္းသြင္းၾကသူအမ်ားစုမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရိွၿပီးျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာမ်ားမွဆို


ဇန္နဝါရီ ၁၉။

ဒီဇင္ဘာေနာက္ဆံုးကာလမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး အာမခံအတြက္ အိုဘားမားေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ စာရင္းသြင္းၾကသူ အေမရိကန္ဦးေရ ႏွစ္သန္းေက်ာ္မွာ အလုပ္ရွင္မွ အကုန္အက်ခံသည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း ဝယ္ယူရရိွၿပီးသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဝါစထရိဂ်ာနယ္မွ ေသာၾကာေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အတိုင္ပင္ခံမ်ား၊ ပြဲစားမ်ား၊ အာမခံသူမ်ားထံမွ အေစာပိုင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ေစ်းကြက္အတြင္း အျခားေနရာ မ်ားတြင္ အာမခံၿပီးေသာ သူမ်ားအၾကား လူႀကိဳက္မ်ားေနမႈသည္ က်န္းမာၿပီး အာမခံ မရိွေသးေသာ အေမရိကန္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ ကုန္က်စားရိတ္ကို ေထမိေစရန္ ရည္ရြယ္ကူညီမည့္ ဥပေဒကို ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္လာေစသည္။

စီမံခန္႔ခြဲေရး အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ McKinsey & Co. မွ စစ္တမ္းမ်ားအရ အိုဘားမားေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ေအာက္ရိွ အာမခံအသစ္ ဝယ္ယူၾကသူမ်ားအနက္ ၁၁ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အာမခံဝယ္ယူမႈ မရိွခဲ့ေၾကာင္း ၊ စစ္တမ္းမွာ ႏိုဝင္ဘာႏွင့္ ဇန္နဝါရီအၾကား ဝယ္ယူသူ ၄၅၆၃ ေယာက္ကို နမူနာအျဖစ္ေကာက္ယူၿပီး အေျခခံထားေၾကာင္း ေဝါစထရိဂ်ာနယ္မွ သိရိွရသည္။

လူဦးေရေပါင္း ၇၅၀၀ကို အာမခံထားေပးခဲ့သည့္ HealthMarkets Inc. အမခံလုပ္ငန္းမွ စာရင္းသြင္းသူမ်ားအနက္           ၆၅ေယာက္မွာ ေရွးဦးအာမခံမ်ားရိွေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့သည္။ စာရင္းသြင္းသူမ်ားအနက္ လူဦးေရ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၎တို႔၏ ပုဂၢလိကအစီအစဥ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၎တို႔၏ ပုဂၢလိက အစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။

ဥပေဒရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြင္ အာမခံမရိွတဲ့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္ဟု အာမခံကုမၸဏီ Cigna မွ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ အမ္ေကာ္ဒနီမွ သတင္းစာမ်ားအား ေျပာဆိုခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕အာမခံကုမၸဏီမ်ားမွ အေစာပိုင္းအခ်က္အလက္အရ အာမခံထားရိွလာတဲ့ ဝယ္ယူသူအသစ္မ်ားမွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ ဟုဆိုသည္။

မီခ်ီဂန္အေျခစိုက္ က်န္းမာေရးဦးစားေပးဌာနမွ စိစစ္ခ်က္အရ မီခ်ီဂန္ရိွ အာမခံကုမၸဏီမ်ားမွာ ယမန္ႏွစ္အတြင္း ျပည္နယ္ရိွ အာမခံမရိွေသးသူ လူဦးေရ ၁.၂ သန္းအနက္ လူဦးေရ ေလးသိန္းခန္႔ အာမခံထားရိွၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ဒီဇင္ဘာအဆံုးသတ္ ကာလတြင္ ယခင္ကတည္းက အာမခံထားရိွခဲ့သူမ်ား အမ်ားအျပား ပါဝင္သည့္ လူေပါင္း ၇၆၀၀၀ သာ စာရင္းသြင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမွ ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အာမခံထားသူေတြ မ်ားလာေအာင္ လုပ္ေနတာလား ဆိုတာေတာင္ မသိေတာ့ဘူး။ ပိုၿပီးေတာ့ကို ရႈပ္ေထြးလာသလိုပဲ”ဟု မင္နီပိုးလစ္အေျခစိုက္ Medica Health Plans မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဂ်ီေအာ့ဘာတ္ရွ္မွ ေဝါစထရိဂ်ာနယ္ အားေျပာၾကားသြားသည္။ ဗဟိုက်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားမွ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မတိုင္ခင္အတြင္း အိုဘားမားေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ လဲလွယ္ျခင္းအရ အာမခံအတြက္ စာရင္းသြင္းသူမ်ားထဲတြင္ အေရအတြက္မည္မွ် အာမခံရိွၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မသိရိွရေသးဟု ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေျခာက္လာတာစာရင္းသြင္းမႈရဲ႕ တစ္ဝက္တာကာလကို ေရာက္ရိွေနပါၿပီ။ စာရင္းဇယားေတြ အေပၚအေျခခံၿပီး အားလံုးၿခံဳၾကည့္ေတာ့ ဒီအေပၚမွာ စိတ္ဝင္စားမႈႀကီးႀကီးမားမား ရိွတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။”ဟု Centers for Medicare and Medicaid Services မွေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ အာရြန္ေအာလ္ဘရိုက္မွ ေျပာၾကားသြားသည္။

“အေမရိကန္ေတြ အေနနဲ႔ ထားရိွႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးအာမခံေတြကေန ဘယ္လိုအက်ိဳးအျမတ္ေတြ ရႏိုင္မလဲဆိုတာအတြက္ လက္လွမ္းမီႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ ျဖစ္ေစတာပါ”ဟု ဆက္လက္ဆိုသည္။

အားလံုးၿခံဳငံုသံုးသပ္လွ်င္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ၅၅-၆၄ အတြင္းမွာ စာရင္းသြင္းသူအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွသည္။ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ႏိုင္ငံတြင္း အာမခံထားရိွသူမ်ားမွာ ၎တို႔၏ က်န္းမာေရးစရိတ္မ်ားအတြက္ ေထမိျခင္း မရိွဟု သိရသည္။

အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရေၾကာင္း၊ ေထာက္ပံမႈမွာ အသက္ ၆၅ ႏွစ္မွ စတင္ေၾကာင္းသိရိွရသည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ လူငယ္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၃၄ ႏွစ္ၾကားရိွသူမ်ားမွာ စုစုေပါင္းစာရင္းသြင္းမႈ၏ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွသည္။ ငယ္ရြယ္ၿပီး က်န္းမာသူမ်ားမွာ စံနစ္အတြင္းသို႔ ၎တို႔ထုတ္ယူသည္ထက္ ပိုမိုေပးေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အအသက္အရြယ္ ႀကီးသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ရာတြင္ အေရးႀကီးေႀကာင္း သိရိွရသည္။

REF: FoxNews
The Myanma Age

တူရကီႏိုင္ငံမွာ အင္တာနက္ ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဆႏၵျပ


ဓာတ္ပံု - ရိုက္တာ
တူရကီႏိုုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ အစ္တန္ဘူလ္မွာ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပသူ အေယာက္ ၃ ရာေလာက္ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပေနၾကပါတယ္။ အင္တာနက္ကိုု တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထိန္းခ်ဳပ္မယ့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကိုု ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အင္တာနက္ သံုုးစြဲသူေတြကိုု အႀကီးအက်ယ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုုင္ၿပီး တရားရံုုး အမိန္႔မလိုုဘဲ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြကိုု ပိတ္ခ်ဖိုု႔ အစိုုးရကိုု ခြင့္ျပဳမယ့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကိုု အတည္မျပဳမီ လာမယ့္ရက္ေတြအတြင္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြး စကားရည္ လုုၾကမွာပါ။
ဒီဥပေဒၾကမ္းဟာ အင္တာ နက္ေပၚကအလြဲသံုုးစား အျမတ္ႀကီးစားလုုပ္သူေတြရဲ႕ေဘးကေန ကေလးေတြကိုု ကာကြယ္ဖိုု႔နဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပုုဂၢလိက ကိုုယ္ေရးကိုုယ္တာေတြကိုု ကာကြယ္ဖိုု႔ ရည္မွန္းတာလိုု႔ တူရကီ အစိုုးရက ေျပာပါတယ္။

ဆႏၵျပသူေတြကေတာ့ အစ္တန္ဘူလ္ၿမိဳ႕ တပ္ခ္ဆင္မ္ရင္ျပင္မွာ အစိုုးရဆန္႔က်င္ေရး ေဆာင္ပုုဒ္ေတြကိုု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒမူၾကမ္းကိုု ပယ္ခ်ဖိုု႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကိုု ေဆာ္ၾသပါတယ္။

ရုုန္႔ရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္မႈေၾကာင့္ အဓိကရုုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရး ရဲေတြက ဆႏၵျပသူ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုု ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။
DVB Burmese

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရင့္ေနာင္ပဲြရံုတန္းတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္


ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၉

၁၉.၁.၂၀၁၄ရက္ေန႔ ၀၉၂၀အခ်ိန္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ ဘုရင့္ေနာင္ပဲြရံုတန္း အေသာကလမ္း၊ ေရႊလင္းယုန္ဆန္ပြဲရံုရွိ
ေျမေအာက္ခန္း၌သိုေလွာင္ထားရွိေသာ ဖဲြႏုမ်ားမွာအပူရွိန္လြန္ကဲရာမွ မီးခိုးမ်ားထြက္ကာမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြါးခဲ့၍ ၀ိုင္း၀န္းၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရာ
၁၀၀၀ အခ်ိန္တြင္ မီးၿငိမ္းသြားခဲ့ၿပီး ဖြဲ႕ႏုအိတ္(၁၀)အိတ္၊ စုစုေပါင္းတန္ဘိုးေငြက်ပ္(၂၅၀၀၀)ခန္႕ မီးေလာင္ဆံုးရံႈးခဲ့ပါသည္။

၎ေျမေအာက္ခန္းအား ဆန္ကြဲ၊ ဖြဲႏုေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ကိုင္သူ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ေန ဦးေက်ာ္မင္း (ဘ)ဦးလွရီမွ ငွားရမ္းကာ ဖြဲႏုမ်ားသိုေလွာင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

အဆိုပါမီးေလာင္မႈျဖစ္ပါြးခဲ့သည့္အတြက္ ဦးေက်ာ္မင္းအား ဘုရင့္ေနာင္နယ္ေျမရဲစခန္း(ပ) ၁၈/ ၂၀၁၄၊ ပုဒ္မ ၂၈၅ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူေဆာက္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police

စာေရးဆရာ ၄ေယာက္ရဲ႕ ပံုတူပန္းခ်ီပန္းပု ကိုရီးယား ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ထုလုပ္ေရးဆြဲ


ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ကုန္ပစၥည္းျပပြဲမွာ ျမန္မာစာေရးဆရာေတြရဲ႕ ပံုတူ ပန္းခ်ီပန္းပုေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MCC ခမ္းမမွာ ၄ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ေနၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၉ရက္ေန႔မွာေတာ့ လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္ရဲ႕ ပံုတူပန္းခ်ီပန္းပုေတြကို ထုလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ျပပြဲ ပထမေန႔မွာေတာ့ ဆရာမ သန္းျမင့္ေအာင္၊ ဒုတိယေန႔မွာေတာ့ စာေရးဆရာခ်စ္ဦးညိဳတို႔ရဲ႕ ပံုတူပန္းခ်ီပန္းပု ကို လက္ေတြ႔ထုလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးေန႔မွာေတာ့ ဆရာႀကီး စည္သူေလးၿမိဳင္ပံုတူကို ထုလုပ္ေရးဆြဲမယ္လို႔ ပန္းပုဆရာ ေက်ာ္ေက်ာ္မင္းက ဆိုပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ဘဝမွာ ဒီလို လက္ေတြ႔ပံုတူ ပန္းခ်ီပန္းပု ေရးဆြဲထုလုပ္တာ ပထမဆံုးျဖစ္တာေၾကာင့္ ဝမ္းသာပီတိျဖစ္သလို ပန္းခ်ီပန္းပုဆရာေတြကို ေက်းဇူးတင္တယ္လို႔ စာေရးဆရာ လယ္တြင္းသား ေစာခ်စ္က ဆိုပါတယ္။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံထုတ္ စားေသာက္ကုန္၊ စက္ပစၥည္း၊ ကားနဲ႔ အလွကုန္ပစၥည္းေတြကို ဇန္နဝါရီ ၂ဝရက္ေန႔အထိ ျပသေနတာျဖစ္ၿပီး ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္က ပံုတူပန္းခ်ီကားကို ေဒၚလာ ၁၅ဝနဲ႔ ေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ ပန္းပုကိုေတာ့ ကိုယ္တစ္ပိုင္းပံုဆိုရင္ က်ပ္ ၁ဝသိန္း။ တစ္ကိုယ္လံုးပံုတူဆိုရင္ သိန္း ၄ဝ ကုန္က်တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံထုတ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ အရိုးနဲ႔အေၾကာကို ႏွိပ္ေပးတဲ့စက္။ ေသြးေၾကာဖြင့္ေပးတဲ့စက္ေတြကိုလည္းျပသခဲ့ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္တယ္လို႔ ျပခန္းျပသေနတဲ့ ဦးထက္မင္းစိုးက ဆိုပါတယ္။
Kamayut Media

ရိုးမရန္ကုန္ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပ၊ ပါဝင္သူ ၂ဆေက်ာ္ တိုးျမင့္ခဲ့


ရိုးမရန္ကုန္ ႏိုင္ငံတကာ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၁၉ရက္ေန႔မနက္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး မႏွစ္ထက္က မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲမွာပါဝင္သူ ၂ဆေက်ာ္လာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လူ ၂၅ဝဝေက်ာ္ ပါဝင္တဲ့ ဒီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကို ရန္ကုန္စည္ပင္နဲ႔ FMI ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္တာျဖစ္ၿပီး အားကစားစိတ္ဓာတ္နဲ႔ က်န္းမာေရးလိုက္စားေစခ်င္တာေၾကာင့္ စီစဥ္တာျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚခင္စႏၵာဝင္းက ဆိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေပါင္းစံုက ႏိုင္ငံျခားသား ၅ဝဝေက်ာ္ပါဝင္ခဲ့ ၂ဝ၁၄ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ၅ကီလိုမီတာ၊ ၂၁ ကီလိုမီတာနဲ႔ ၄၂ ကီလိုမီတာဆိုၿပီး ၃မ်ဳိး ခြဲထားၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြလည္း ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၃ မာရသြန္မွာေတာ့ ပါဝင္သူ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ပဲ ရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

၄၂ ကီလိုမီတာ အေျပးၿပိဳင္ပြဲမွာ ဒုတိယဆုရခဲ့တဲ့ ကိုေဝလင္းထြန္းက ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ပါဝင္မယ္ဆိုတာ သိတာေၾကာင့္ ႏွစ္လေလာက္ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးလွျမင့္ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဆု ၂ဝေက်ာ္ကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သလို ကံစမ္းမဲနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြကိုလည္း သုဝဏၰအားကစားကြင္းမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။
Kamayut Media

ေရႊေက်ာင္းႀကီး ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေရး အေမရိကန္ ပညာရွင္မ်ား ေလ့လာမည္


ၿဖိဳး| တနဂၤေႏြေန႔၊ ဇန္နဝါရီ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။

မႏၱေလး၊ မဇၩိမ။ ။ သမိုင္းဝင္ မႏၱေလးေရႊေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ပ်က္ဆီးယိုယြင္းမႈဇစ္ျမစ္ကို အေမရိကန္ပညာရွင္မ်ားက ေဖေဖာ္၀ါရီ ပထမပတ္မွစတင္ကာ ေလ့လာမႈျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးတုိင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊ အမ်ဳိးသားျပတုိက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဦးစီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ရက္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

"အေမရိကန္ပညာရွင္ေတြမွာ ပါလာမယ့္ ေလဆာစကန္နာနဲ႔ ေရႊေက်ာင္းတစ္ခုလုံးကုိ ဖတ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးယုိယြင္းရတယ္ဆိုတဲ့ ဇစ္ျမစ္ေတြကို ရွာၿပီး ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ရမယ့္ နည္းလမ္းေတြကို အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေလဆာစကန္နာစက္က ျမန္မာျပည္မွာ မရွိေသးပါဘူး” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ေလ့လာမႈတြင္ ေရႊေက်ာင္းႀကီး၏ ပ်က္စီးယုိယြင္းရျခင္းသည္ သက္တမ္းၾကာျမင့္ျခင္း၊ သဘာ၀အေလ်ာက္ပ်က္ဆီးျခင္း၊ အင္းဆက္ပုိးမႊားမ်ားေၾကာင့္ပ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ လူမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးရျခင္းျဖစ္ေစ စသည့္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြမည္ျဖစ္သည္။ ေတြ႔ရွိသည့္ အေျဖမ်ားအရ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကုိ လုိအပ္သလို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ေရႊေက်ာင္းႀကီး မီးေဘးကာကြယ္ေရးအတြက္လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားက ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔လာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ေရႊေက်ာင္းၾကီးတစ္ခုလုံး၏ မူလပုံစံအေနအထားမ်ားကုိ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ား ရုိက္ကူးျခင္းႏွင့္ Hand Drawing ျဖင့္ မွတ္တမ္းယူျခင္းမ်ားကုိ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာန (DOA) မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွျမန္မာမႈပညာရွင္ တမၼဝတီ ဦးဝင္းေမာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၱေလးေရႊေက်ာင္းၾကီးကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ Ambassadors Fund for the Cultural Preservation မွ ေဒၚလာငါးသိန္းခန္႔ ေထာက္ပ့ံေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ေငြေၾကးအျပင္ နည္းပညာမ်ားကုိ ပံ႔ပုိးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔က အဆိုပါေရႊေက်ာင္းႀကီးျပဳျပင္ရန္အတြက္ လာေရာက္ေလ့လာေသာ အေမရိကန္သံအမတ္ ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

မႏၱေလးေရႊေက်ာင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္းသက္တမ္း ၁၃၀ ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ကုန္းေဘာင္ေခတ္၁၉ ရာစုခန္႔က ျမန္မာမႈအႏုပညာ ဗိသုကာလက္ရာ စံျပဳေက်ာင္းႀကီးတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။
Mizzima Burmese

လစ္ဗ်ား စစ္ေလယာဥ္ေတြ ေတာင္ပိုင္းေဒသကို ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္


လစ္ဗ်ား စစ္ေလယာဥ္ေတြဟာ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေနတဲ့ ေတာင္ပိုုင္းေဒသကိုု ပစ္မွတ္ထား တိုုက္ခိုုက္ခဲ့ပါတယ္။

ၿပိဳင္ဘက္ တိုုင္းရင္းသား တိုုက္ခိုုက္ေရးသမားေတြနဲ႔ စစ္ေသြးႂကြေတြၾကား အျပန္အလွန္ တိုုက္ခိုုက္မႈေတြအၿပီး ေသနတ္သမားေတြက ေလတပ္ အေျခစိုုက္စခန္းတခုုကိုု ေမႊေႏွာက္ ပစ္ခတ္ခဲ့လိုု႔ လစ္ဗ်ားအစိုုးရက ေျမျပင္တပ္ေတြကိုု ခုုလုုိ တန္ျပန္တိုုက္ခိုုက္ဖိုု႔ အမိန္႔ေပးခဲ့တာပါ။

လစ္ဗ်ားအာဏာရွင္ေဟာင္း မြမ္မာ ကဒါဖီကိုု ဖယ္ရွားစဥ္က ကူညီခဲ့တဲ့ လက္နက္အႀကီးအက်ယ္ ပိုုင္ဆိုုင္တဲ့ ျပည္သူ႔စစ္ေတြ တိုုင္းရင္းသား တိုုက္ခိုုက္ေရးသမားေတြနဲ႔ အစၥလာမစ္ေတြဟာ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းဖိုု႔ ျငင္းဆန္ေနလိုု႔ သူတိုု႔ကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ဖိုု႔ လစ္ဗ်ားအစိုုးရက ရုုန္းကန္ ႀကိဳးစားေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိုုပက္အဖြဲ႕၀င္ ေရနံေရာင္းခ်တဲ့ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈေတြ ျပန္ေပၚေပါက္ လာမွာကိုု အေနာက္အင္အားႀကီးႏိုုင္ငံေတြက စိုုးရိမ္ေနပါတယ္။

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရ အဗ္ဒူရာဇစ္ အယ္လ္ရွာဘာဟိကေတာ့ အစိုုးရတပ္ေတြ က ေလေၾကာင္းတိုုက္ခိုုက္မႈအၿပီး ေလတပ္အေျခစိုုက္စခန္းကိုု ျပန္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္ၿပီလိုု႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အေထြေထြ အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ရဲ႕ ညီလာခံက စစ္တပ္ကိုု အေထြေထြ တပ္လွန္မႈ ထုုတ္ျပန္လုုိက္တယ္လိုု႕ အစိုုးရသတင္းဌာန လာနာကေျပာပါတယ္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ထရီပိုုလီမွာေတာ့ လံုုျခံဳေရးတပ္ေတြကိုု အဆင့္အျမင့္ဆံုုး တပ္လွန္႔ထားတယ္လိုု႔ လံုုျခံဳေရး ေျပာခြင့္ရ တေယာက္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။
DVB Burmese

ဘုရားေက်ာင္းတြင္ တပ္စြဲထားမႈ ေဒသခံမ်ား တိုင္ၾကားမႈေၾကာင့္ ႐ုပ္သိမ္း


ျမစ္ႀကီးနား၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈

ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်ီေဖြၿမဳိ႕နယ္ခြဲ အတြင္းရွိ ရွန္ေက်ာ္ေက်း႐ြာ ႏွစ္ျခင္း ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ခ.လ.ရ (၇၄) တပ္ရင္းက တပ္စြဲထားမႈကို ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ အဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ရာ ယင္းေနရာ၌ တပ္စြဲထားမႈကို ခ်က္ခ်က္ဖယ္ရွား ေပးရန္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ (P.C.G) မွ ဦးလမိုင္ဂြမ္ဂ်ာက The Voice သို႔ေျပာၾကားသည္။

ရွန္ေက်ာ္႐ြာ ႏွစ္ျခင္း ဘုရားေက်ာင္းတြင္ စစ္တပ္က တပ္စြဲထားသည့္အတြက္ ဘုရားဝတ္ျပဳရာတြင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ျခင္း၊ ဝတ္ျပဳရာခ်ိန္မ်ားတြင္သာ အသုံးျပဳသည့္ ပလႅင္မ်ား ယူငင္ အသုံးျပဳျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ေနသည့္အျပင္ သာမန္ သြားလာမႈမ်ားတြင္ပါ ၿခိမ္းေျခာက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ရွန္ေက်ာ္ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္ သင္းအုပ္ဆရာက ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီခြဲ အခ်ိန္ခန္႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕သို႔ လာေရာက္ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ အဖြဲ႕က ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ထပ္ဆင့္ တိုင္ၾကားေပးခဲ့သျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္က သတင္းရလွ်င္ရခ်င္း နာရီပိုင္းအတြင္း ဖယ္ရွားေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလမိုင္ဂြမ္ဂ်ာက ရွင္းျပသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းကို ဖုန္းနဲ႔ အေၾကာင္းၾကားလိုက္တဲ့အခါ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက စိတ္မပူဖို႔ ေျပာတယ္။ သူတို႔ေတြက ဖယ္ရွားဖို႔ ခ်က္ခ်င္း ညြန္ၾကားလိုက္တာနဲ႔ ဒီညေန ၃ နာရီေက်ာ္မွ အျခားေနရာကို တပ္ေရႊ႕သြားၿပီလို႔ ေဒသခံေတြဆီက ဖုန္းနဲ႔ ျပန္အေၾကာင္းၾကားလာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေၾကာင္းၾကားတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားအေနႏွင့္ လူေနအိမ္ေျခ အနီးတစ္ဝိုက္ႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ တပ္စြဲျခင္းမ်ဳိး မျပဳလုပ္ရန္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ညြန္ၾကားထားၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ တပ္စြဲထားမႈအေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ အဖြဲ႕သို႔ လာေရာက္ အကူအညီ ေတာင္းခံသည့္ အသင္းေတာ္ ႏွစ္ခုရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕မွ သိရွိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတို႔ တိုက္ပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ခန္႔မွ စတင္ကာ အဆိုပါ ရွန္ေက်ာ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ တပ္စြဲထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုေနာက္ဆုံး ခ.လ.ရ (၇၄) လက္ထက္တြင္မွ ဖယ္ရွားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွန္ေက်ာ္ ေဒသခံမ်ားထံမွ ဆက္လက္သိရွိရသည္။

The Voice Weekly Myanmar

တ႐ုတ္ဘက္မွာ သံုးမရတဲ့ ေျခေထာက္၊ အသည္း၊ အျမစ္တို႔၊ ေတာင္ပံတို႔ ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ဝင္တယ္

“တ႐ုတ္ဘက္မွာ သံုးမရတဲ့ ေျခေထာက္၊ အသည္း၊ အျမစ္တို႔၊ ေတာင္ပံတို႔ ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ဝင္တယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေတာ့ အကင္ဆိုင္တို႔၊ ပင္လယ္စာဆိုင္ တို႔ကိုပဲ အသြားမ်ားတယ္။” မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေက်ာ္တင္က ေျပာပါတယ္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ကုမုျဒာ သတင္းဂ်ာနယ္ပါ
“တရားမဝင္ ေအးခဲၾကက္သား အကင္ဆိုင္တြင္ အသံုးအမ်ားဆံုး ဟုဆို” သတင္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္္

[ ဤက႑တြင္ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာမီဒီယာ သို႔မဟုတ္ စာေရးသူမ်ား၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ၿပီး The Voice Weekly အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ အေနႏွင့္ သေဘာတူျခင္း မတူျခင္းကို ကိုယ္စားမျပဳဘဲ အေပါင္းလကၡဏာ ျဖစ္ေစ၊ အႏုတ္လကၡဏာ ျဖစ္ေစ ထူးျခားေသာ အသြင္တစ္ခု ေဆာင္ေနပါက စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား သတိျပဳမိေစလို၍ ျပန္လည္ကိုးကား ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ]


စစ္ေဆးရန္ လက္ျပတားစဥ္ ကားျဖင့္တိုက္မိ၍ ယာဥ္ထိန္းရဲတစ္ဦးေသဆုံး


မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ဘက္ရွိ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ကားလမ္းတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးမွာ လိုက္ထရပ္ အျဖဴေရာင္ ယာဥ္တစ္စီးကို စစ္ေဆးရန္ လက္ျပတားစဥ္ အဆိုပါယာဥ္ ဝင္ေရာက္တိုက္မိ၍ ေသဆုံးသြားေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးထံမွ သိရသည္။

ေက်ာက္ဆည္ၿမဳိ႕ေတာင္ဘက္ ထေနာင္းပင္လွ ေက်း႐ြာအနီး မႏၲေလး-ရန္ကုန္ ကားလမ္းတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၅၄ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ရဲတပ္ၾကပ္ ဝင္းတင္ ၃၈ ႏွစ္သည္ မႏၲေလးဘက္မွ ရန္ကုန္သို႔ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ လိုက္ထရပ္ အျဖဴေရာင္အား ရပ္တန္႔စစ္ေဆးရန္ လက္ျပထားစဥ္ ဝင္ေရာက္ တိုက္မိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံး တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရဲတပ္ၾကပ္ ဝင္းတင္သည္ ေနာက္ေစ့ ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာမ်ား ရရွိၿပီး ေက်ာက္ဆည္ ေဆး႐ုံသို႔ တင္ပို႔ကုသခဲ့ကာ ေက်ာက္ဆည္ ေဆး႐ုံမွ တစ္ဆင့္ မႏၲေလးေဆး႐ုံသို႔ လႊဲေျပာင္း ကုသရန္ အသြားတြင္ လမ္း၌ပင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း ၎ကထပ္မံေျပာၾကားသည္။
“မႏၲေလး-ရန္ကုန္ အျမန္လမ္းဘက္ကို လိုင္စင္မဲ့ကားေတြ ေမာင္းႏွင္တာ ရွိတယ္။ စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္တယ္။ သူတို႔ေတြက ေရွ႕မွာစစ္ေဆးေရး လုပ္ေနတယ္ဆိုရင္ ကားကိုထားခဲ့ၿပီး လူထြက္ေျပးသြားတာေတြ ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း ယာဥ္ေမာင္းေတြ လိုင္စင္ရွိမရွိ စစ္ေဆးဖို႔တားရင္ ထြက္ေျပးတယ္။ လူကိုသက္သက္မဲ့ ဝင္တိုက္တာေတြလည္း ရွိတယ္” ဟု ယာဥ္ထိန္းရဲတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလး-ရန္ကုန္ ကားလမ္းအနီးတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ လိုင္စင္မဲ့ ယာဥ္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးထံမွ သိရသည္။

လိုက္ထရပ္ယာဥ္ေမာင္း ဦးခင္ေမာင္လွကို ေက်ာက္ဆည္ ၿမဳိ႕မရဲစခန္းက ယာဥ္ (ပ)၄/၂၀၁၄ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၀၄-က အရ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးအေရးယူလ်က္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ႐ုံးထံမွ သိရသည္။
The Voice Weekly Myanmar

ေက်းရြာ ၁၀ ရြာကို က်ပ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းနီးပါး သုံး၍ ဆိုလာစနစ္ျဖင့္ မီးေပးမည္


မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေက်း႐ြာ ၁၀ ႐ြာကို ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္ေရး ရန္ပုံေငြ က်ပ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း နီးပါးသုံးစြဲၿပီး ဆိုလာစနစ္သုံးကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္အတြင္း မီးလင္းေရး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

“အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ၿပီးစီးေနပါၿပီ။ တစ္အိမ္ကို တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း (က်ပ္) ေလာက္ ကုန္က်ပါမယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမွဴး ေဒၚဝင့္ဝါျဖဴက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေက်းလက္ မီးလင္းေရးကို ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ရန္ပုံေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ငါ့သေရာက္ (ခြဲ)၊ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္၊ မတၱရာ၊ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္၊ ပုသိမ္ႀကီး၊ မႏၲေလးခ႐ိုင္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ႏြားထိုးႀကီး၊ ေတာင္သာ၊ ျမင္းၿခံ၊ မလိႈင္၊ သာစည္၊ မိတၳီ လာ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ရမည္းသင္းေဒသတို႔မွ ေက်း႐ြာ တစ္႐ြာစီလွ်င္ အိမ္ေထာင္စု တစ္ရာအတြက္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ တစ္သိန္း ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ အကုန္အက်ခံၿပီး အိမ္ေျခေပါင္း ၈၉၇ အတြက္ သိန္းေပါင္းတစ္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ အကုန္က်ခံကာ မတ္လကုန္အၿပီး အခမဲ့ တပ္ဆင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ တာဝန္ရွိသူက ရွင္းျပသည္။

“မီးလာတပ္ေပးရင္လည္း တစ္ခါတည္း တစ္႐ြာလုံး တပ္ေပးေပါ့။ အခုက်ေတာ့ ရတဲ့လူကရၿပီး မရတဲ့လူကမရေတာ့ မေက်နပ္ၾကဘူးေပါ့” ဟု မတၱရာၿမဳိ႕နယ္ တံငါေတာင္႐ြာမွ ေဒသခံတစ္ဦးက ဆိုသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်း႐ြာေပါင္း ၄၇၈၀ ရွိၿပီး မီးလင္းရန္ ၁၉၉၆ ႐ြာက်န္ရွိေနကာ က်န္ရွိေနေသးေသာ ေက်း႐ြာမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အၿပီးမီးလင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္ က ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ႐ုံး၌ က်င္းပေသာ လုပ္ငန္း ညႇိႏိႈင္းေရး အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။
The Voice

ေမာင္ေတာတြင္ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးေပ်ာက္ဆံုးျခင္းေၾကာင့္ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္


ေကဇူး| တနဂၤေႏြေန႔၊ ဇန္နဝါရီ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။

ရန္ကုန္၊ မဇၩိမ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦး ေပ်ာက္ဆံုးမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဂၤလီ ၉ ဦးကို စစ္ေဆးလွ်က္ရွိၿပီး ထပ္မံဖမ္းဆီးမႈမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု အစိုးရအဖြ႔ဲ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႈးဦးဝင္းၿမိဳင္က ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ မဇၩိမကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး ခံရသူမ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားအရ ထပ္မံဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ရခို္င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္လွ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

“ဖမ္းထားတဲ့အထဲက တခ်ဳိ႕ ျပန္လြတ္တာလဲရွိတယ္။ စစ္ေဆးေပၚေပါက္မႈအရ ထပ္မံၿပီး ဖမ္းဆီးတာလဲရွိတယ္ အေရအတြက္ အတိအက်ေတာ့ မေျပာႏိုင္ေသးဘူး" ဟု ဦးဝင္းၿမိဳင္ကေျပာသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရဲတပ္ႀကပ္ႀကီးတစ္ဦး ေပ်ာက္ဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒူးခ်ီးရာတန္းေက်းရြာ ဗလီအနီးတြင္ ရဲတပ္ၾကပ္ ယူနီေဖာင္းအက်ႌကို ေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟု ဦးဝင္းၿမိဳင္ကဆိုသည္။

အဆိုပါ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ေပ်ာက္ဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ရက္က ဘဂၤလီ ၈၄ ဦးကို ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး က်န္သူမ်ားကို ျပန္လည္လႊတ္ေပးကာ အမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သူဟု ယူဆရသူ ၉ ဦးကို ထပ္မံစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ဟု ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က ဆိုသည္။

“သူတို႔ေျပာတဲ့သူေတြက တခ်ိဳ႕လည္း အလြယ္တကူ ေခၚလို႔ရတယ္။ တခ်ိဳ႕လည္းမေတြ႔ဘူး ပုန္းေနတာေတြရွိတယ္ ထပ္လိုက္ေနရတယ္" ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးလွသိန္းက ဆုိသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒူးခ်ီးရာတန္း ေက်းရြာတြင္ ဘဂၤလီအမ်ိဳးသမီး၁၇ ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္ ငါးဦး အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ခံရသည္ ဟု AP သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ယင္းသတင္းမွာ မွားယြင္းမႈျဖစ္သည္ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျငင္းဆိုထားသည္။

“သတင္းဌာနေတြက ဒီလိုသတင္းကို မတိက်ဘဲေရးတယ္ ၊သံ႐ုံးေတြက အဲဒီသတင္းဌာနေတြကို ကိုးကားၿပီး သေဘာထားေတြ ထုတ္ျပန္တယ္ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ကူညီတာနဲ႔ မတူေတာ့ဘူး ကမာၻ႔အလယ္မွာ မ်ာက္ႏွာပ်က္ေအာင္ ႀကံရြယ္ေနသလိုပဲ။ ဒါေၾကာင့္သံ႐ံုးေတြ အေနနဲ႔လည္း အင္တာနက္က သတင္းေတြကို မယူဘဲ ရခိုင္အေရး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်င္ရင္ တိက်ေအာင္ ေျမျပင္ဆင္းၿပီး ေလ့လာပါလို႔ ေျပာခ်င္တယ္" ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးလွသိန္းကဆိုသည္။

အဆိုပါသတင္းေဖာ္ျပမႈမ်ားႏွင့္ၿပီး ေဒသတြင္းဆူပူမႈ မျဖစ္ေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးမ်ား တိုးျမင့္ခ်ထားရသည္ ဟု ဦးဝင္းၿမိဳင္ကေျပာသည္။

“ေက်းရြာေတြဘက္မွာ ျဖစ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ၿမိဳ႕ေပၚမွာလည္း စိုးရိမ္မႈေတြေတာ့ရွိတယ္။ ေဒသက တည္ၿငိမ္မယ္ ႀကံလိုက္ ျပန္ျဖစ္လိုက္နဲ႔ ဆိုေတာ့ လူေတြက ေဒသမွာ သိပ္မေနခ်င္ၾကေတာ့ဘူး” ဟု
ေမာင္ေတာ အမ်ိဳးသားေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္သိန္းက ဆိုသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၃ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ခေရၿမိဳင္ရဲကင္းမွ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္း ဦးေဆာင္ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ငါးဦးသည္ ဆယ္အိမ္မႈး ဦးေအာင္သန္းတို႔သည္ ဒူးခ်ီးရာတန္း(ဘဂၤလီရြာ)သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ
ေက်းရြာတြင္းရွိ ဘဂၤလီလူအုပ္စု ႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္းမွာ ကင္းလွည့္အဖြဲ႔ႏွင့္ ပိတ္မိက်န္ခဲ့သည္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ကထုတ္ျပန္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္က စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဘဂၤလီ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ရဲတပ္သားတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး က်န္တစ္ဦးမွာ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္။
Mizzima Burmese

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ ဆင္ေျခဖံုးေဒသခံေတြကို စားနပ္ရိကၡာ ျဖန္႔ခ်ိ


ဆီးရီးယားႏိုုင္ငံ ဒမတ္စကတ္ၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုုးက ေဒသခံေတြဆီကိုု စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီေတြ ျဖန္႔ခ်ိမႈ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ရက္ေန႔က ေရာက္လာၿပီလိုု႔ ေဒသခံ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက ေျပာပါတယ္။

အထီးက်န္ပိတ္မိေနတဲ့ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ အရပ္သားေတြအတြက္ အသည္းအသန္ လိုုအပ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္သားေတြကေတာ့ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေနၿပီး ေဆး၀ါးလည္း ကင္းမဲ့ေနပါတယ္။

ကုုလသမဂၢရဲ႕အကူအညီေပးေရး ခရီးအားထုုတ္မႈေတြက ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္ကတည္းက ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္မႈေတြေၾကာင့္ ရပ္တံ့ေနခဲ့ရၿပီး ပိုုေဘးကင္းတဲ့လမ္းေၾကာင္းကေန လာခဲ့ရတာလိုု႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

ယာေမာက္ ပါလက္စတိနီးယန္း ခရိုုင္အတြင္း လူ ၁၈၀၀၀ အတြက္ ပထမဆံုုး ေရာက္လာတဲ့ အကူအညီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အကူအညီ မေရာက္ခင္ လူ ၁၅ ေယာက္ကေတာ့ အာဟာရ ျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုုးခဲ့ ၿပီးပါၿပီ။

အစၥေရးႏိုုင္ငံ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ၁၉၄၈ ပဋိပကၡအတြင္း ဒုုကၡသည္အျဖစ္ ခိုုလံႈလာတဲ့ ပါလက္စတုုိင္းလူမ်ိဳး ၅ သိန္းေက်ာ္ဟာ ဆီးရီးယားႏိုုင္ငံတြင္း ေနထိုုင္ပါတယ္။

၂၀၁၁ ဆီးရီးယား ျပည္တြင္းစစ္ စၿပီးေနာက္ပိုုင္း ယာေမာက္ ေဒသခံအေယာက္ ၇ ေသာင္းေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ပါတယ္။
DVB Burmese

ေလထု ညစ္ညမ္းလ်က္ ရိွျခင္းေၾကာင့္ ေဘဂ်င္းျပည္သူမ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ၾကရန္ သတိေပး


ေဘဂ်င္း၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆

ေလထုညစ္ညမ္းမႈ မၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့ ရိွေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ယခုတစ္ဖန္ ထပ္မံ၍ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရျခင္းေၾကာင့္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ ေတာ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား အေနႏွင့္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားၾကရန္ သတိေပးထားေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၾကာသပေတးေန႔က တရားဝင္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ တိုင္းတာခ်က္အရ လက္ရိွေဘဂ်င္း ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈသည္ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏထက္ အဆ ၂၀ ေက်ာ္အထိ ေရာက္ရိွေနေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ သတိေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ မီးခိုးမ်ား ထူထပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ မိုးေမွ်ာ္တိုက္ႀကီးမ်ားကိုပင္ မီးခိုးျမဴမ်ားျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းေနၿပီး မေကာင္းေသာ အနံ႔အသက္မ်ားလည္း ခံစား ႐ွဴ႐ိႈက္ေနရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္သူ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ အကာအကြယ္ မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္မ်ား ဝတ္ဆင္ၾကရန္၊ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား မိမိအိမ္တြင္း ေနထိုင္ၾကရန္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕၏ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက တိုက္တြန္းထားသည္။

PM 2.5 ဟုေခၚေသာ ကမၻာ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕၏ ေလထုထဲတြင္ ရိွသင့္ေသာ အမႈန္ ပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ တစ္ကုဗ မီတာတြင္ အမႈ ၂၅ မိုက္ခ႐ိုဂရမ္သာ ရိွရမည္ ျဖစ္ရာ ယခု ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ တစ္ကုဗမီတာလွ်င္ အမႈန္ပမာဏ ၅၀၀ မိုက္ခ႐ိုဂရမ္ထိရိွရာ ရိွသင့္သည့္ ပမာဏထက္ အဆ ၂၀ အထိ ပိုမို မ်ားေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေဘဂ်င္းရိွ အေမရိကန္ သံ႐ုံးတြင္ရိွေသာ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ တိုင္းထြာခ်က္အရ ေလထုတြင္းရိွ အမႈန္ပမာဏသည္ ရိွသင့္သည္ထက္ ၂၅ ဆထိ ပိုေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး တရားဝင္ တိုင္းတာသည့္ ရလဒ္ထက္ ငါးဆ ပိုလ်က္ရိွသည္။

“လမ္းဟိုဘက္က တိုက္အျမင့္ႀကီးကို မျမင္ရဘူး” ဟု က်န္းဟုေခၚေသာ ယာဥ္ေၾကာ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သူက ေအဖက္ပီ သတင္းဌာနကို ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္စက္႐ုံမ်ား၊ စက္မႈစက္႐ုံမ်ားႏွင့္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ကားမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ ေလထု ညစ္ညစ္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့ရိွ ေၾကာင္း ေဘဂ်င္းရိွ BBC သတင္းေထာက္ မာတင္ေပးရွန္႔က ကေျပာၾကားသည္။

ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ အခ်ိန္မတိုင္မီ ေသဆုံးမႈ မ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရိွသည္။

ယမန္ႏွစ္က ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ေတာ္၏ေလထုညစ္ညမ္းမႈမွာ အႏၲရာယ္ရိွေသာ အဆင့္အထိ ေရာက္ရိွသြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္အစိုးရ မီဒီယာႏွင့္ အျခားမီဒီယာမ်ားက ေဝဖန္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေလထု သန္႔စင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေဆာင္သြားမည္ဟု တ႐ုတ္ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။
The Voice Weekly Myanmar

လယ္ယာေျမမ်ားအား သေဘာမတူပဲ လာေရာက္တိုင္ထြာမည္ဆိုလ်င္ျပန္လည္တရားစြဲဆိုသြားမည္ဟု ဦးေအာင္ျမတ္ခုိင္ကေျပာ


ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၉။

လယ္ယာေျမမ်ားအား သေဘာမတူပဲ လာေရာက္ေျမတိုင္ထြာမယ္ဆိုရင္ ျမေရႊ၀ါကုမၼဏီ အပါအ၀င္ ေျမတိုင္ဌာနမ်ားအား ျပန္လည္ တရားစြဲဆိုသြားရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ထာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊က်ီစုအေရွ႕ေက်းရြာမွ လယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ျမတ္ခို္င္က ေျပာသည္။

ယင္းလယ္ယာေျမမ်ားအား ဇန္န၀ါရီ ၂၀ရက္တြင္ လာေရာက္၍ ေျမတုိင္းထြာရန္ စီစဥ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လယ္ဧက(၁၁၀)ကိုသာေ ျမတိုင္ခြင့္ရွိၿပီး က်န္ဧက(၅၉၃)ဧကကိုေတာ့ ေျမတိုင္ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ဦးေအာင္ျမတ္ခုိင္က “အခုလုပ္ေနတဲ့လယ္ယာေျမေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုင္ဆုိင္တဲ့ လယ္ယာေတြပါ  အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာမွ မသိနားမလည္ဘူး ဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔အႏုိင္က်င့္ခ်င္သလုိ အႏုိင္က်င့္ ခံေနရတာပါ ၂၀ရက္ေန႔မွာ လယ္ယာေျမေတြကို လာတုိင္မယ္လို႔ သိရတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ (၈၄)ဦးပိုင္တဲ့ ဧက(၅၉၃)ဧကကိုေတာ့ ေျမတိုင္မႈ ျပဳလုပ္ခြင့္ မျပဳႏုိင္ဘူး က်န္တဲ့ ဧက(၁၁၀)ဧကက သူတို႔ေပးတဲ့ ပိုက္ဆံကိုယူၿပီးေတာ့ သေဘာတူထားတာ

ဆိုေတာ့ သူတုိ႔ဘာသာ ဘယ္လုိလုပ္လုပ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သူတို႔ေပးတဲ့ ပိုက္ဆံကို မယူပါဘူး ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လယ္ယာေျမကိုတုိင္ထြာခြင့္မျပဳႏုိင္ပါဘူး”ဟု ေျပာသည္။ယင္းေဒသခံ လယ္သမားအခ်ိဳ႕သည္ လယ္(၁)ဧကလွ်င္ (၂၅)သိန္းျဖင့္ ေပးေခ်ထားရာ ဧကေပါင္း (၁၁၀)ဧကတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက သေဘာတူ လက္ခံခဲ့ၿပီး ဦးေအာင္ျမတ္ခုိင္ ပါ၀င္ေသာ (၈၄)ဦးတို႔ကေတာ့ သေဘာမတူပဲ ကိုယ္ပိုင္ လယ္ယာေျမမ်ားအျဖင့္သာ လုပ္သြားမည္ဟု ဆိုထားသည္။ခ်စ္မင္းထြန္း
The Myanma Age

သဃၤန္းကြ်န္း ၁၆ ရပ္ကြက္ အားကစားကြင္း ျပန္လည္ရရွိေရး ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဆႏၵျပ


နန္းျမင့္| တနဂၤေႏြေန႔၊ ဇန္နဝါရီ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။

ရန္ကုန္၊မဇၩိမ။ ။ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၆ရပ္ကြက္ အပိုင္း ၃ရွိ အားကစားကြင္း ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ လူအင္အား ၁၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ တြင္ ယင္းရပ္ကြက္ သုဒႆနလမ္း၊ အားကစားကြင္းေရွ႕တြင္ ေန႔လည္ ၃ နာရီက ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအားကစားကြင္းေျမကို ေဒၚစုိးစိုးေမဆိုသူက စည္ပင္မွ ၂၀၀၂ခုႏွစ္အငွားခ်ေျမဂရမ္းျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး ယင္းေျမကို အဆင့္ဆင့္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ ဦးတင္ထြန္းဦးမွ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားက ဆိုသည္။

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၆ရပ္ကြက္ အပိုင္း၃တြင္ ေနထိုင္သူ ဦးတင္ထြန္းက “လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးလက ဒီအားကစားကြင္းကို ၿခံစည္း႐ုိးလာခတ္တယ္။ အဝီစိတြင္း တူးတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေတြ လာခ်တယ္။ အလုပ္သမားေတြေနဖို႔ တန္းလ်ားေတြထိုးတယ္။ ၿခံစည္းရိုးလာခတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အားကစားကြင္းကို သိမ္းလိုက္ၿပီးဆိုတာသိေတာ့။ ရပ္ကြက္တစ္ခုလံုးမခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ၿပီ ဒီဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲျဖစ္လာတာ” ဟုေျပာသည္။

ယင္းအားစားကြင္း၏ အက်ယ္အ၀န္းသည္ တစ္ဧကခန္႕ရွိၿပီး သဃၤန္းကြ်န္း ၁၆ရပ္ကြက္ အပုိင္း ၃ရွိ အ.မ.က အမွတ္ ၂၇ ေက်ာင္း၊ မာလာၿမိဳင္လမ္း၊ ဓမၼာ႐ုံ၊ ကန္ေကာ္ရိပ္သာလမ္းတို႔ အလယ္တြင္ရွိသည္။

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္သူ ကုန္သည္လယ္ယာအသင္းမွ ေဘာလံုးအားကစားသမား(ေဟာင္း) ကိုတိုးႀကီးက “အားကစားကြင္းကို ဒီရပ္ကြက္သားမ်ားသာမက ေဘးနားရွိ ရပ္ကြက္သားေတြပါ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒီကြင္းကို ရပ္ကြက္သူ ရပ္ကြက္သားမ်ားနဲ႔ အတူ ဒီကြင္းကို မရရေအာင္တိုက္ပြဲ၀င္သြားမယ္” ဟုေျပာသည္။

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ ရပ္ကြက္၊ အပိုင္း ၁၊ အပိုင္း၂ ႏွင့္ အပိုင္း ၄ တို႔ရွိ အားကစားကြင္းမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့ၿပီး အပိုင္း ၃ အားကစားကြင္းတစ္ခုသာက်န္ရွိေနကာ အားကစားကြင္းျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္သြားမည္ဟု ရပ္ကြက္သူရပ္ကြက္သားမ်ားက ေျပာသည္။

သဃၤန္းကြ်န္းတြင္ေနထိုင္သူ ဦးေဇာ္၀င္းက “တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုၾကည့္ၿပီး ေဘာလံုးကြင္းကို ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ကေလးေတြ စာရိတၱပ်က္ျပားေအာင္လုပ္တာနဲ႔ အတူတူပဲ စာရိတၱပ်က္ေအာင္လုပ္တယ္ဆိုရင္ အဓိက တရားခံက ႏိုင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာျဖစ္တယ္။ ရပ္ကြက္တိုင္းမွာ ရပ္ကြက္ အဂၤါရပ္နဲ႔ ညီေအာင္ အားကစားကြင္း ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေပးပါ” ဟုဆုိသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵျပရာတြင္ ရပ္ကြက္သူရပ္ကြက္သားမ်ားအပါအ၀င္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရးအဖြဲ႔၊ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔၊ လူ႔ေဘာင္သစ္သစ္ဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ ဥကၠဌေဟာင္းတို႔ ပါ၀င္ၿပီး ၁၆ ရပ္ကြက္ အပိုင္း ၃ အားကစားကြင္း ဆိုင္းဘုတ္ကိုလည္းစိုက္ထူခဲ့သည္။ ယင္းဆႏၵျပျခင္းအား ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိထားၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
Mizzima Burmese

အာဆတ္ ထြက္မေပးဘူးဆို


အာဆတ္ ေထာက္ခံသူ တဦး
ဆီးရီးယား သမၼတ ဘရွား အာဆတ္ က သူ ႏုတ္ထြက္ေပးဖို႔ ကိစၥ လာမယ့္ ဆီးရီးယား ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြး မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကား ေၾကာင္း ႐ုရွ သတင္းဌာန တခုက ေဖာ္ၿပ လိုက္ပါတယ္။

အခ်ိန္ အၾကာႀကီး ေစာင့္ ဆိုင္း ခဲ့ရတဲ့ ဆီးရီးယား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ခု ရက္ပိုင္း တြင္းမွာ စတင္ ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ အေနနဲ႔ အညံခံ ခ်င္ရင္ စကတည္းက လက္နက္ခ် လိုက္႐ုံပဲလို႔ ႐ုရွ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ေတြနဲ႔ ဒမတ္စကပ္မွာ ေတြ႕ဆုံရာမွာ မစၥတာ အာဆတ္က ေျပာတယ္လို႔လည္း ႐ုရွ Interfax သတင္း ဌာနက ေဖာ္ျပပါတယ္။

မစၥတာ အာဆတ္ ဒီလို မေျပာခဲ့ပါဘူးလို႔ ဆီးရီးယား အစိုးရ သတင္း ဌာန ေတြက ပယ္ခ် ခဲ့ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မစခင္ မစၥတာ အာဆတ္ ထြက္ေပးဖို႔ ဆီးရီးယား အတိုက္အခံ ေတြက ဟိုတုန္းထဲက ေတာင္းဆို ေနခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
BBC Burmese

ေဟာင္ေကာင္ လမ္းေတြေပၚမွာ ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္အကူလုပ္သားေတြ ဆႏၵျပ


ဓာတ္ပံု - ရိုက္တာ
တရုုတ္ႏိုုင္ငံ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ရဲ႕ လမ္းေတြေပၚမွာ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ ႏိုုင္ငံျခားသား အိမ္အကူ လုုပ္သားေတြ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပေနၾကပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္အလုုပ္ရွင္ေတြက ၈ လၾကာ ႏွိပ္စက္တာခံရတဲ့ အင္ဒိုုနီးရွား အိမ္အကူလုုပ္သား တေယာက္ အတြက္ တရားမွ်တမႈကိုု ေတာင္းဆိုုရင္း လူ၅ေထာင္ေလာက္ ဆန္ဒျပပြဲမွာ ပါ၀င္ခဲ့တယ္လိုု႔ စည္းရံုုးသူေတြက ေျပာပါတယ္။

အသက္ ၂၃ႏွစ္အရြယ္ အီရိ၀ါနာ ဟာ အလုုပ္ရွင္ေတြ ႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ မ်က္ႏွာ၊ ေျခနဲ႔ လက္ေတြပါ အပူေလာင္ဒဏ္ရာေတြ ခံစားခဲ့ရတယ္လိုု႔ စြပ္စြဲ ထားပါတယ္။
က်မတိုု႔ဟာ အလုုပ္သမားေတြ ျဖစ္တယ္ ကၽြန္ေတြ မဟုုတ္ဘူးလိုု႔လည္း ဆႏၵျပသူေတြက ေႂကြးေၾကာ္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆႏၵျပသူေတြဟာ ေဟာင္ေကာင္ ရဲဗဟိုုဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ ေဟာင္ေကာင္ ဗဟိုုအစိုုးရရံုုးေတြ ေရွ႕မွာ စီတန္းလွည့္လည္ခဲ့ အိမ္အကူလုုပ္သားေတြကိုု ပုုိကာကြယ္ေပးဖိုု႔ ေတာင္းဆိုုခဲ့ ပါတယ္။

ဆႏၵျပပြဲကိုု စီစဥ္သူေတြထဲက တေယာက္ကေတာ့ ေဟာင္ေကာင္က ေရႊ႕ေျပာင္းလုုပ္သား အိမ္အကူလုုပ္သားေတြရဲ႕အေျခအေနက ကၽြန္ေတြလိုုပဲ အလြဲသံုုးစားလုုပ္တာ ေခါင္းပံုုျဖတ္တာ ခံရဖိုု႕ သိပ္လြယ္တယ္ လံုုေလာက္တဲ့ ကာကြယ္မႈေတြ ပိုုေကာင္းတဲ့ အလုုပ္အကိုုင္ အေျခအေနေတြကိုု လုုပ္သားေတြကိုု ေပးတာ ေသခ်ာေအာင္ လုုပ္သင့္တယ္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုုပ္သား ဆန္႔က်င္ေရး မူ၀ါဒေတြကိုု ပယ္ဖ်က္သင့္တယ္လိုု႕ေျပာပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္ ရဲအရာရွိ ၄ ေယာက္နဲ႔ အလုုပ္သမားရံုုးအရာရွိ ၂ ေယာက္ဟာ အင္ဒိုုနီးရွားႏိုုင္ငံ အလယ္ဂ်ာဗားျပည္နယ္က ဆရာဂံ ကိုု ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ သြားေရာက္ၿပီး ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရတဲ့ အိမ္အကူကိုု ေတြ႔ဆံုုမွာပါ။ ဒီအမႈကိုု အႀကီးအက်ယ္ အေရးႀကီး အမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား တယ္လိုု႔ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔က ထုုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ ရဲေတြက ေဖာ္ျပပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမွာ အိမ္အကူလုုပ္သား ၃ သိန္း ၂ ေသာင္းနီးပါးရွိၿပီး အားလံုုးနီးပါးက အမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္ၿပီး တ၀က္ေက်ာ္က အင္ဒိုုနီးရွား ႏိုုင္ငံသားေတြလိုု႔ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ႀကီးက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုု၀င္ဘာလက ထုုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္အလုုပ္ရွင္ေတြဟာ ႏိုုင္ငံျခားသား အိမ္အကူေတြကိုု ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာေရာ အေျပာအဆိုုအရပါ ပုုတ္ခတ္ ႏွိပ္စက္မႈ ေတြ အပါအ၀င္ ဆိုုးရြားတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ မၾကာခဏ က်ဴးလြန္တယ္လိုု႔ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
DVB Burmese

New Light of Myanmar သတင္းစာ (၁၉-၁-၂၀၁၄)

Myanmar Journal Download Free

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရန္

ေၾကးမုံ သတင္းစာ (၁၉-၁-၂၀၁၄)

Myanmar Journal Download Free

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရန္

ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ (၁၉-၁-၂၀၁၄)

Myanmar Journal Download Free

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရန္

Blogspot ျပဳလုပ္နည္း – How to make a blogger website


ကုိယ္ပုိင္ blog တည္ေထာင္နည္းကုိ အေသးစိတ္ ပုံမ်ားနဲ႔တကြ သင္ေပးထားပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံက ကုိယ္ပုိင္ blog ေထာင္ခ်င္သူေတြအတြက္ ေသေသခ်ာခ်ာ က်က်နန ေရးေပးထားတဲ့ website တစ္ခုပါ။


Myanmar IT မွာ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္

စည္းကမ္းမဲ့ဆိုင္ကယ္ကို စစ္ေဆးသူႏွစ္ဦးအား ကတ္ေၾကးျဖင့္ထိုးသူမ်ား လာေရာက္အဖမ္းခံ


စည္းကမ္းမဲ့ရပ္ထားသည့္ ဆိုင္ကယ္ကို စစ္ေဆးေနစဥ္ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားႏွစ္ဦးက စစ္ေဆးေနသူႏွစ္ဦးကို ကတ္ေၾကးျဖင့္ထိုး၍ ေလထိုးပိုက္ျဖင့္႐ိုက္ကာ ထြက္ေျပးသြားၿပီး ၁၅ ရက္ အၾကာတြင္ ရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္အဖမ္းခံေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္မွစ၍ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ား၊ စခန္းရဲမ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေအာင္ဆန္း၊ ဒညင္းကုန္းႏွင့္ စဥ့္ငူရပ္ကြက္တို႔မွ ရာအိမ္မွဴးမ်ားအဖဲြ႕သည္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ စည္းကမ္းမဲ့ဆုိင္ကယ္မ်ားကို လွည့္လည္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္စဥ္ ဒညင္းကုန္းလမ္းဆံုအနီးရွိ ျပင္စည္မင္းသားႀကီးလမ္းမေပၚ၌ စည္းကမ္းမဲ့ရပ္ထားသည့္ JLM- 125 အမ်ဳိးအစား ဆိုင္ကယ္တစ္စီးကို ေတြ႕ရွိသျဖင့္ စစ္ေဆးေနစဥ္ စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕၀င္ ဒုတပ္ၾကပ္ႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ စာေရးအဆင့္ (၁) တို႔ကို ကတ္ေၾကးျဖင့္ထိုးၿပီး ေလထိုးပိုက္ျဖင့္ ႐ိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးအား ဖမ္းမိေရး ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ဆိုင္ကယ္ ကယ္ရီသမားႏွစ္ဦးသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႕၊ မႈခင္းအကူဌာနသို႔ လာေရာက္အဖမ္းခံခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔ျပစ္မႈက်ဴးလြန္စဥ္က အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည့္ ကတ္ေၾကး ႏွင့္ ေလထိုးပိုက္တို႔ကို အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
သန္းေဌး
7 Day Daily

အျမန္လမ္းတြင္ ယာဥ္တုိက္ရာ၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္တစ္ဦး ေသဆုံး


ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ေတြ႔ရသည့္ယာဥ္ ဓာတ္ပံု-ရဲဇာနည္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္
၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးျမင့္ခ်ိဳသည္ အျမန္လမ္းယာဥ္ေမွာက္မႈတြင္ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္ နံနက္က မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း၊ မုိင္တုိင္ အမွတ္-၂၇၂/၆ ႏွင့္ ၂၇၂/၇ ၾကားတြင္ ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္ၿပီး ေသဆုံးခဲ့သည္။
ယာဥ္တုိက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့သည့္ ဦးျမင့္ခ်ဳိသည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္  ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္လြင္၏ သားမက္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ကိုယ္စားျပဳကာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္-၂ တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္-၅ ရပ္ကြက္မွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။
““ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္တဲ့ေနရာနားမွာပဲ ဂူသြင္းသၿဂႋဳဟ္လုိက္တယ္”” ဟု ၎၏ မိသားစု၀င္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
၎လုိက္ပါလာေသာယာဥ္မွာ အရွိန္မထိန္းႏုိင္ဘဲ လမ္းလယ္ကၽြန္းတြင္ ကာရံထားသည့္ ကပ္တုံးမ်ားကို ၀င္ေရာက္တုိက္မိကာ အခင္းျဖစ္ေနရာတြင္ပင္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး  ၎ႏွင့္အတူ လိုက္ပါလာေသာ က်န္ႏွစ္ဦးမွာ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့သည္။
ယာဥ္ေမာင္းထြန္းေဇာ္အား ေပပင္ေလးအျမန္လမ္းရဲစခန္းမွ ယာဥ္ျပစ္မႈပုဒ္မ-၃၀၄-က/၃၃၈ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားသည္။
သန္းေဌး
7 Day Daily

ႏုိင္ငံျခားသားႏွစ္ဦးက စတုိးဆုိင္မွ ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ လိမ္လည္မႈျဖစ္


ႏိုင္ငံျခားသားႏွစ္ဦးက ခုနစ္ရာက်ပ္တန္ နားက်ပ္တံ၀ယ္ကာ ေငြကုိင္စာေရးမထံမွ ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ လိမ္လည္သြားေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခု စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ရွိ စတုိးဆုိင္တစ္ဆုိင္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

““ေငြကုိင္စာေရးကို မ်က္လွည့္ျပသလုိလုပ္ၿပီး ပုိက္ဆံေတြကို ယူသြားတာပါ။ သူတုိ႔ရဲ႕ ပုံသဏၭာန္ကို ခန္႔မွန္းၿပီး တုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ကပါ ရွာေပးေနပါတယ္။ စီစီတီဗီမွတ္တမ္းမရွိေတာ့ တရားခံရွာရတာ အခက္အခဲရွိပါတယ္””ဟု စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕မရဲစခန္းမွ စခန္းမွဴး ရဲအုပ္သိန္းေအးကေျပာသည္။
စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ ေအာင္ခ်မ္္းသာရပ္ကြက္ရွိ Kiddy World ကေလးပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္ႏွင့္ စတုိးဆုိင္တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ရက္ ညေနက ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  အဆုိပါဆုိင္တြင္ အေရာင္း၀န္ထမ္းသုံးဦးသာရွိေနခုိက္ ႏုိင္ငံျခားသားႏွစ္ဦး ေရာက္လာၿပီး ခုနစ္ရာက်ပ္တန္ နားက်ပ္တံ ၀ယ္ယူကာ ေကာင္တာထဲတြင္ထားေသာ ပုိက္ဆံထုပ္ကုိ လိမ္ယူသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ခံစာေရးမကေျပာသည္။
““ဆုိင္ထဲကို ႏွစ္ေယာက္၀င္လာၿပီး တစ္ေယာက္က နားက်ပ္တံ၀ယ္တယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္က က်န္တဲ့၀န္ထမ္းႏွစ္ေယာက္ကို သူလုိခ်င္တဲ့ပစၥည္းေတြကို လုိက္ျပခုိင္းတယ္။ နားက်ပ္တံ ၀ယ္တဲ့သူက ေကာင္တာထဲက ပုိက္ဆံထုပ္ကုိ ေပၚတင္ပဲယူလုိက္ၿပီး စည္းထားတာစနစ္မက်ဘူးလုိ႔ ေျပာၿပီး ခပ္တည္တည္နဲ႔ စီေပးေနတာ။ သူတုိ႔ ျပန္သြားလုိ႔ ျပန္စစ္ၾကည့္ေတာ့ ပုိက္ဆံေတြက ေပ်ာက္ေနတာ””ဟု အဆုိပါတာ၀န္ခံကေျပာသည္။        

ေငြက်ပ္သုံးသိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထည့္ထားေသာအထုပ္ကုိ ၀န္ထမ္းမ်ားေရွ႕တြင္ပင္ကုိင္၍ စီေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းသုံးရာတိတိ လိမ္ယူသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ပုိက္ဆံလိမ္လည္ခုိးယူသြားသူ ႏုိင္ငံျခားသားႏွစ္ဦးမွာ အိႏၵိယ(သုိ႔မဟုတ္)ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ က သုံးသပ္ထားၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ကာ ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အမႈစစ္အရာရွိကေျပာသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္မွာ ႏုိင္ငံံျခားသားမ်ားကို အထင္ႀကီးေလ့ရွိသည့္ အေလ့အထေၾကာင့္ ေပၚေပၚတင္တင္အလိမ္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံတကာမွ ခရီးသြားမ်ား ၀င္ေရာက္မႈမ်ားျပားေနသည့္ ယခုလုိအခ်ိန္တြင္ ပုိမုိသတိထားသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းၫႊန္အသင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။
ေအာင္သစ္လြင္
7 Day Daily

ေထာ္လာဂ်ီ၊ တုတ္တုတ္၊ ဂြန္ေဒါင္း၊ ဆိုင္ကယ္တကၠစီအေပါင္း ျဖည္းျဖည္းေမာင္း


မသန္စြမ္းအသင္း၏ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ နယ္ခရီးစဥ္မ်ားကို ထြက္ၾကေသာအခါ ေတြ႕ရွိရၿမဲလူနာေတြထဲမွာ (Accident) ေခၚေသာ မေတာ္တဆထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ မသန္စြမ္းျဖစ္သြားသူ လူနာမ်ားကို အၿမဲလိုလို ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။

ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း ေမွာ္ဘီ၊ လွည္းကူး၊ မဂၤလာဒံု၊ အုတ္ဖို၊ ဟသၤာတ၊ ဖ်ာပံုစေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္က ေတြ႕ရွိရသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားထဲတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မသန္စြမ္းသူဦးေရကလည္း မနည္းလွေၾကာင္း သတိျပဳမိသည္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ လမ္းမ်ားကၾကမ္းၾကမ္း၊ ယာဥ္မ်ားက ျဖစ္ကတတ္ဆန္းဟု ေျပာရေလမည္လား မသိႏိုင္ေတာ့ပါ။
နယ္ၿမိဳ႕မ်ားမွာ အသံုးမ်ားၾကသည္က ေထာ္လာဂ်ီ(ေခၚ) လယ္ထြန္စက္ကို ေနာက္တြဲတပ္ယာဥ္မ်ဳိးလည္းရွိသည္။ ထို႔ေနာက္ တုတ္တုတ္ (ေခၚ)စက္သံက တုတ္တုတ္-တုတ္တုတ္ဟုမည္သျဖင့္ (တုတ္တုတ္)ဟု အမည္ေပးထားေသာ စီးေတာ္ယာဥ္မွာတစ္မ်ဳိး။ ထုိယာဥ္မ်ဳိး အိမ္နီးခ်င္းထုိင္းႏုိင္ငံမွာလည္း ေတာ္ေတာ္ေခတ္စားဖူးသည္။ ယခုလည္း သံုးေနက်ဆဲျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္တစ္မ်ဳိးမွာ ဂြန္ေဒါင္းဟုေခၚေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ ဂြန္ေဒါင္းတံဆိပ္အင္ဂ်င္ကို ျမန္မာျဖစ္ေနာက္ဆြဲေဘာ္ဒီတပ္ယာဥ္တစ္မ်ဳိး။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ေတာ့ တစ္ေယာက္စီး၊ ႏွစ္ေယာက္စီး ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို တ႐ုတ္ျပည္ျဖစ္ ေနာက္တြဲတပ္ သံုးဘီးတကၠစီမွာလည္းတစ္မ်ဳိး။
ထိုစီးေတာ္ယာဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ အမွန္စင္စစ္ စနစ္တက်တည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ယာဥ္မ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။ ကမၻာ့ မည္သည့္စံႏႈန္းမွ် မ၀င္။ မည္သူမွ အသိအမွတ္မျပဳ။ (Made in Myanmar)ဆုိၾကပါေတာ့။
ျမန္မာေတြ ျမန္မာပီပီ၊ ျမန္မာ့လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ စနစ္မက်ေသာ္လည္း မျဖစ္မေနအသံုးခ်ဖို႔ ဖန္တီးထားေသာ စီးေတာ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြ ဟသၤာတၿမိဳ႕သြား ရန္ကုန္-ဟသၤာတလမ္းမေပၚမွာဆိုပါက ဂြန္ေဒါင္းသာလွ်င္ လမ္းမဘုရင္။ လမ္းမေပၚမွာ ဂြန္ေဒါင္းယာဥ္ေတြ တန္းစီေနတတ္သည္။
ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြကလည္း ထိုစီးေတာ္ယာဥ္ဂြန္ေဒါင္းကိုသာ ပါဂ်ဲ႐ိုး၊ လန္ခ႐ုဆာကဲ့သို႔ သေဘာထားလ်က္ စီးေနၾကရသည္။ ဂြန္ေဒါင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွာ ဘတ္စ္ကားအရြယ္ ဆုိဒ္အေတာ္ႀကီးသည္။ လူေရာ။ ကုန္ပါတင္ႏုိင္သည္။ စက္ေခါင္းပိုင္းက တ႐ုတ္အင္ဂ်င္။ အဖံုးအကာပါသည္လည္းရွိသည္၊ မပါသည္လည္းရွိသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အင္ဂ်င္ကို ဖံုးမထားတတ္ၾကပါ။ ေနာက္မွ ျမန္မာလုပ္သစ္သားကိုယ္ထည္ တြဲဖက္ထားသည္။ သစ္သားေဘာ္ဒီတင္ သိန္းႏွစ္ဆယ္ခန္႔ ကုန္ၾကသည္တဲ့။
ဟသၤာတနယ္သားတုိ႔ေျပာၾကသည္က ဂြန္ေဒါင္းေမာင္းစားသူ ဒ႐ိုင္ဘာမ်ား ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ ေသဆံုးတတ္ၾကသည္တဲ့။ ၀င္ေငြေကာင္းသျဖင့္ အေသာက္အစားကလည္းမကင္း။ ဂြန္ေဒါင္းအင္ဂ်င္တုန္ခါမႈ (Vibration) ဒဏ္ခ်က္ကလည္း ျပင္းထန္လွ၍ ေမာင္းသူ အတြင္းကလီစာေတြမခံႏုိင္သျဖင့္ အသက္ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ ေသဆံုးတတ္ၾကသည္ဟုဆုိသည္။ ဟုတ္၊ မဟုတ္ သုေတသနမရွိ၍ အတိအက်မေျပာႏုိင္။ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထုိကိစၥမွာ တစ္ပိုင္း တစ္က႑ ေတြးေတာစဥ္းစားရမည္ဟု ထင္ပါသည္။
ဖ်ာပံုၿမိဳ႕မွာေတာ့ သံုးဘီးဆုိင္ကယ္တကၠစီမ်ား ေခတ္စားသည္။ ၿမိဳ႕အႏွံ႔ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ကို တ႐ုတ္ေဘာ္ဒီတြဲထားေသာ ယာဥ္တစ္မ်ဳိး။ ေသခ်ာသည္က ထုိနယ္ေဒသမ်ားတြင္ ထိုစနစ္တက်ထုတ္လုပ္ကုန္မဟုတ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အတု၊ စီးေတာ္ယာဥ္မ်ား တုိက္မိခုိက္မိၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရွိၾကေသာ ေျချပတ္၊ လက္ျပတ္ ဒဏ္ရာရွင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ေတြ႕ေနရျခင္းပင္။ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းမ်ားက ၾကမ္းၾကမ္း။ စီးေတာ္ယာဥ္မ်ားက စနစ္မက်။
ဟသၤာတမွာေတြ႕ရွိရေသာ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးဆုိလွ်င္ ေခ်ာေခ်ာလွလွ။ ကေလးႏွစ္ေယာက္မိခင္။ အသက္အစိတ္သာရွိေသးသည္။ ဂြန္ေဒါင္းတိုက္မိသျဖင့္ ေျခေထာက္ျဖတ္ထားရသူ။ ကၽြန္မတုိ႔ႏွင့္ေတြ႕ခ်ိန္မွာ က်န္ေျခတစ္ဖက္က ေက်ာက္ပတ္တီးစည္းလ်က္ရွိေနဆဲ။ ကၽြန္မတို႔အသင္းက ကူညီႏုိင္သည္မွာလည္း အကန္႔အသတ္ေတြရွိေနသည္။ ခ်ဳိင္းေထာက္လုိလွ်င္ ခ်ဳိင္းေထာက္ကူညီမည္။ ေျခတုလိုလွ်င္ ေျခတုရရွိႏိုင္ရန္ ကူညီမည္။ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာျဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္ ေဆး႐ံုစရိတ္စကမ်ဳိးေတာ့မကူညီႏိုင္။ ျမင္ရေတြ႕ရ စိတ္မသက္မသာျဖစ္ရတတ္ပါသည္။
ထိုထိုေသာ နယ္ခရီးစဥ္မ်ား သြားရင္းလာရင္း တြက္ၾကည့္မိသည္။ နည္းစနစ္မက်ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အတုမ်ားႏွင့္ တုိက္မိခိုက္မိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေနရသည့္ မသန္စြမ္းသူဦးေရအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွာ မည္ေရြ႕မည္မွ်ရွိေနမည္မသိႏိုင္ဟုသာ အေျဖရရွိသည္။
ကၽြန္မ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္ေဘာေက်းရြာမွာ အလုပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူးပါသည္။ ပင္ေဘာေက်းရြာမွ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕အထိ ေထာ္လာဂ်ီႏွင့္သြားခဲ့ရေသာ ခရီးစဥ္ကိုလည္း သတိရမိတတ္သည္။ ထိုစဥ္က ပင္ေဘာရြာမွ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕အထိ လစာထုတ္ရက္မ်ားမွာ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ဆရာ၀န္-သူနာျပဳမ်ား၊ သားဖြားဆရာမမ်ားအားလံုးပင္ ေထာ္လာဂ်ီကို စီးနင္းကာသာ ခရီးသြားၾကရသည္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးလည္း ေက်းရြာငယ္မ်ားမွ ၀န္ထမ္းအားလံုးလည္း ထိုေထာ္လာဂ်ီကိုသာ အားကိုးတႀကီးစီးနင္းၾကရသည္။
ကၽြန္မမွတ္မိသည္ကေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔စီးနင္းရသည့္  ေထာ္လာဂ်ီစီးေတာ္ယာဥ္ႀကီးသည္ အင္ဂ်င္က မၾကာခဏ ေရဆူပြက္သျဖင့္ ေခ်ာင္းေတြ႕တုိင္း ေရဆင္း၍ခပ္ကာ ေရထည့္ေမာင္းေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ေက်ာင္းဆရာႀကီးတစ္ဦးက ဟာသေႏွာေျပာခဲ့သည္ကိုလည္း သတိရေနမိေသးသည္။
““က်ဳပ္တို႔ ႏြားႀကီးကေတာ့ ေခ်ာင္းေတြ႕တုိင္း ေရေသာက္ေနတာပဲဗ်ဳိ႕””ဟူ၏။
နယ္ေဒသမ်ားကို လႊမ္းမိုးထားေသာ မရွိမျဖစ္သံုးစြဲေနရသည့္ စနစ္မက်ေသာ စီးေတာ္ယာဥ္မ်ားကား ေခတ္အေတာ္ေနာက္က်ေန႐ံုမက ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေနေစၿပီး လူအေပါင္းတုိ႔ကို မသန္စြမ္းသူဘ၀သို႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ ေရာက္ရွိသြားေစႏုိင္ေနသည္က ၀မ္းနည္းစရာ၊ ေၾကကြဲစရာ။
ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္မွွာေတာ့ ဇိမ္ခံကားသစ္ ကားေကာင္းမ်ား၊ လမ္းမမ်ားေပၚအျပည့္အႏွက္။ မည္သည့္ေနရာမွာ ကားရပ္နားရမည္ပင္ မသိႏုိင္ေတာ့။ လက္ရွိအေနအထားမွာပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္၏ လမ္းမမ်ားေပၚမွာ ကားပင္လယ္ႀကီးျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြသြင္းဦးမည္ဟု ၾကားေနရျပန္သည္။
တာ၀န္ရွိသူတုိ႔သည္ နယ္ေဒသမ်ား၌ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေသာ စနစ္တက်ထုတ္လုပ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို မသြင္းယူဘဲ ဇိမ္ခံေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကိုသာ သြင္းယူေနရင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေမာ္ေတာ္ကားပင္လယ္သမုဒၵရာအျဖစ္ ေရာက္ရွိေစသည္ကို နားမလည္ႏုိင္ေအာင္ျဖစ္ရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ သူေဌးမ်ားကသာ ပါမစ္ေၾကးကို ပိုမိုေပးႏုိင္၍ေလလား။ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ ေက်းလက္မွာသံုးစြဲရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထရပ္ကား (Truck car)မ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ မသြင္းေလသနည္း။ တုိင္းျပည္၏ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ မျမင္ေလေရာ့သလား။ မျမင္ခ်င္ေယာင္၊ မသိေလဟန္ေဆာင္ေလေရာ့သလား။ ေက်းလက္မွလူမ်ားက ေမာ္ေတာ္ကားသြင္းခြင့္ ပါမစ္ေၾကးကို အနည္းငယ္သာ ေပးႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္၍ တြက္ေျခမကိုက္ေသာေၾကာင့္ေလလား။
သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္တာ၀န္ရွိသူမ်ား လုပ္စားကိုင္စားစိတ္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို တရၾကမ္းသြင္းေနၾကသည္ဟု သံုးသပ္သူေတြရွိေနသည္။
““လုပ္စားေနတာေလ၊ လုပ္စားေနတာ။ ေရွ႕ေရး ေနာက္ေရး အက်ဳိးအေၾကာင္း၊ အဆုိးအေကာင္းကို တြက္ျခင္း၊ ခ်က္ျခင္းမရွိဘဲ ပါမစ္ခ်၊ လက္မွတ္ထုိးၿပီး လုပ္စားေနတာ””ဟု ေ၀ဖန္သံေတြ ရွိေနေလ၏။
ဟုတ္ ေကာင္းဟုတ္မည္။ တုိင္းျပည္၏ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ တလြဲတေခ်ာ္ျဖစ္ေနသည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္။
ကၽြန္မတုိ႔ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းမွာေတာ့ ေရွ႕ခရီးမွာလည္း ေထာ္လာဂ်ီ-တုတ္တုတ္- ဂြန္ေဒါင္း-ဆုိင္ကယ္တကၠစီမ်ား တုိက္မိခိုက္မိၿပီး ေျခလက္မသန္စြမ္းျဖစ္ရသူ ေက်းလက္ေဒသျပည္သူေတြကို ေတြ႕ေန၊ ျမင္ေန၊ ႀကံဳေနရဦးမည္မွာ ေသခ်ာသည္။

လမ္းမေကာင္းလွ်င္ ေထာ္လာဂ်ီ-တုတ္တုတ္-ဂြန္ေဒါင္း- ဆုိင္ကယ္တကၠစီအေပါင္း ျဖည္းျဖည္းေမာင္းဖို႔ ေတာင္းပန္သည္။ သြင္းကုန္တာ၀န္ရွိသူေတြကိုေတာ့ ေက်းလက္လူထု အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ဳိးကို ေစ်းသက္သက္သာသာျဖင့္ သြင္းေတာ္မူၾကပါရန္ ေျပာ၍ရခ်င္မွ ရႏုိင္မည္မို႔ပါ။
မယ္ေငြဥ
7 Day Daily

ဒုတိယ ကုိယ္၀န္ မီးဖြားၿပီးရင္ အႏုပညာ အလုပ္ေတြ ေဇာက္ခ် လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ ေမေလး


ဒုတိယကုိယ္၀န္ မီးဖြားၿပီးလွ်င္ အႏုပညာအလုပ္မ်ား ျပန္လည္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း မိခင္ေလာင္း ဇင္ဇင္ေဇာ္ျမင့္(ေမေလး)က ေျပာသည္။

““အႏုပညာအလုပ္ေတြကုိ  အခုခ်ိန္မွာ ေသခ်ာမလုပ္ႏုိင္ေသးတဲ့အတြက္  ပရိသတ္ႀကီးက ခြင့္လႊတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒုတိယကေလး ေမြးၿပီးရင္ေတာ့ အႏုပညာအလုပ္ေတြကုိ ေဇာက္ခ်လုပ္ဖို႔  စဥ္းစားထားပါတယ္””ဟု သ႐ုပ္ေဆာင္ ဇင္ဇင္ေဇာ္ျမင့္ကေျပာသည္။
ဇင္ဇင္ေဇာ္ျမင့္သည္ ဒုတိယကုိယ္၀န္ သုံးလရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးအလုပ္မ်ား၊ အႏုပညာအလုပ္မ်ားမွ အနားယူထားကာ ရင္ေသြးေလးကုိသာ ဂ႐ုစုိက္ေနသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။
““အျပင္မွာ သားေလးရွိေတာ့ မိန္းကေလးလုိခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုိယ့္ရင္ေသြးကုိ ဘာပဲရရ ခ်စ္မွာပါ”” ဟု ဇင္ဇင္ေဇာ္ျမင့္ကေျပာသည္။
၎၏ ပထမရင္ေသြးေလးမွာ ေယာက္်ားေလးျဖစ္ၿပီး အသက္ သုံးႏွစ္ရွစ္လရွိၿပီျဖစ္သည္။ အႏုပညာအလုပ္မွ အနားယူထားေသာ္လည္း ေပါ့ေပါ့ပါးပါး႐ုိက္ကူးႏုိင္သည့္ ပ႐ုိဂရမ္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကိုမူ လက္ခံ႐ုိက္ကူးျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
7 Day Daily

ကရင္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တြင္ ျပည္သူ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဖို႔ ဆႏၵေပး (အသံဖုိင္ပါသည္)


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ကရင္ျပည္နယ္ခရီးမွာ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္က ဘားအံနဲ႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕ ကပၸလီေက်းရြာတို႔မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လူထုကို ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

ဘားအံပြဲကို လူထု ၄ ေသာင္း၊ လိႈင္းဘြဲ႔ပြဲကို ၃ ေသာင္းေလာက္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဖို႔ ဆႏၵေပးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ခရီးစဥ္မွာ လိုက္ပါသြားတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ကရင္ျပည္နယ္ခရီးဟာ ၁၉၈၉ တုန္းက ပါတီစည္းရံုးေရး ခရီးလိုမ်ိဳး လူထုက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကတယ္လို႔လည္း ဦး၀င္းထိန္က ေျပာပါတယ္။

အျပည္အစံု နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

 
DVB Burmese

ဘန္ေကာက္ ဆႏၵျပပြဲ ထပ္မံ ေပါက္ကြဲျပန္

Victory Monument ဆႏၵၿပ ေနရာမွာ ေပါက္ကြဲ

ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္က အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵၿပ ပြဲ ေတြ အတြင္း ေပါက္ကြဲမွု ၂ ခု ေၾကာင့္ ၂၈ ေယာက္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိ ခဲ့ပါတယ္။

ဆႏၵျပသူေတြ သိမ္းပိုက္ ထားတဲ့ Victory Monument မွာ ေပါက္ကြဲ ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ေပါက္ကြဲမွု ျဖစ္ပြားပုံ အေသးစိတ္ကို မသိရ ေသးပါဘူး။

ေသာၾကာ ေန႔ကလည္း ဆႏၵၿပ လူအုပ္ထဲ လက္လုပ္ဗုံး ပစ္သြင္းမွု ေၾကာင့္ လူ တေယာက္ ေသဆုံး ခဲ့ၿပီး အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာ ရရွိ ခဲ့ပါတယ္။

ထိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လတ္ ခ်င္နာဝပ္ အစိုးရ ႏုတ္ထြက္ ေပးေရး ဆႏၵၿပ ေတာင္းဆို ေနသူေတြ က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ အဓိက လမ္းဆုံ ေတြကို တနလၤာ ေန႔ ထဲက ပိတ္ဆို႔ ဆႏၵၿပ ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
BBC Burmese

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကရင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုး


ဘားအံ၊ မဇၩိမ။ ။အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ ကပၸလီရြာတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ရက္ နံနက္ ၁၀နာရီမွ ၁၂နာရီေလာက္အထိ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုိေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ မဇၩိမအယ္ဒီတာက သတင္းေပးပို႔သည္။

ကပၸလီရြာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သြားေရာက္ခဲ့စဥ္က ရွိခဲ့တဲ့ ကရင္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ သမီးျဖစ္သူ အသက္ ၉၄ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ေဒၚေနာ္ဒါးနဲ႔ေတြ႕ဆံုကာ စကားေျပာခဲ့သည္။

ထုိ႔သို႔ ေတြ႕ဆံုအၿပီးတြင္ ဘားအံၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ဇြဲကပင္ဟိုတယ္၌ ေန႔လည္စာစားကာ ေန႔လည္ ၂နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္သည္။

Mizzima Burmese

အစိုးရအရာရွိ ေလးဆယ္ေက်ာ္အား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်


ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႀကီးတန္းအရာရွိႀကီး ၄၄ ဦးအား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတိုက္ဖ်က္ေရးအပါအ၀င္ အျခားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ လီကြမ္ယု ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒေက်ာင္း (LKYS) က လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအရည္အခ်င္း၊ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈ အရည္အေသြးအပါအ၀င္ အျခားေသာ နယ္ပယ္က႑အသီးသီးတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္ အဓိက သင္ၾကားေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း GE ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။သင္တန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းေပါင္းစံုမွ အႀကီးတန္းအရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သမၼတ႐ံုး၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စည္ပင္ဌာနတို႔လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

GE ေဖာင္ေဒးရွင္းက  ဦးေဆာင္ကာ အဆိုပါ အႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခဲြမႈသင္တန္းကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ  အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိေစရန္ အဓိကရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း GE ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါသင္တန္းကုိ   ေနျပည္ေတာ္၊ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္မွ စတင္ကာ ပို႔ ခ်ခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ထိ ငါးရက္ဆက္တိုက္ သင္ၾကားခဲ့သည္။

လီကြမ္ယုျပည္သူ႔ေရးရာေက်ာင္း၌ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္  အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေသာ ပါေမာကၡႏွစ္ဦး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲေရးကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ အထူးျပဳေသာ ပါေမာကၡတစ္ဦးႏွင့္ အာဆီယံေလ့လာမႈစင္တာမွ ဦးေဆာင္သုေတသီတစ္ဦးတို႔ ပါ၀င္သင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

အာဆီယံႏွင့္ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံတို႔မွ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို အတုယူကာ အဆိုပါသင္တန္းသားမ်ားအား အာဆီယံမူ၀ါဒေခါင္းေဆာင္မႈဖိုရမ္ (APLF) မွ ခ်မွတ္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

Author: ဇြဲမာန္
7 Day Daily

ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႏွင့္ စစ္သည္ႏွစ္ရာေက်ာ္အေရးယူ


အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကိုးႏွစ္တာကာလအတြင္း စစ္သည္အျဖစ္ စုေဆာင္းခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိ ၄၀ ႏွင့္ စစ္သည္ ၂၂၉ ဦးတို႔ကို တပ္မေတာ္စစ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ အေရးယူခဲ့ ေၾကာင္း တြဲဖက္စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးက ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာေရးဌာနခ်ဳပ္ (အုတ္က်င္း)၌ က်င္းပသည့္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္ေသာ အရြယ္မေရာက္ေသးသူကေလးစစ္သားမ်ား မိဘမ်ားထံအပ္ႏွံေရး အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္စစ္သည္မ်ားကို မမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ စုေဆာင္းခဲ့သည့္ အရာရွိႏွင့္ စစ္သည္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ျပစ္မႈအႀကီး၊ အေသးကိုလုိက္၍ အခ်ဳပ္က် ျခင္း၊ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ေပးျခင္းအျပင္ ရာထူးတုိးေပးမႈ ရပ္တန္႔ထားျခင္း၊ အလုပ္ၾကမ္းခုိင္းေစျခင္း၊ လစာျဖတ္ေတာက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အေရးယူခဲ့သည္ဟု သတင္းရရိွသည္။

အေရးယူခံထားရသည့္ အရာရွိႏွင့္ စစ္သည္မ်ားအနက္ အေရအတြက္မည္မွ် မည္သည့္ပံုစံ ျဖင့္အေရးယူခဲ့သည္ကို တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေပ။ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းျခင္းမရွိေစရန္ႏွင့္ ရွိေနၿပီးသား ကေလးစစ္သည္မ်ား ႏုတ္ထြက္ေပးျခင္းသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား လက္မွတ္ေရးထုိးမႈမရွိမီကတည္းက တပ္မေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီးစိစစ္ကာ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း တြဲဖက္စစ္ေရးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆိုမီ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္အထိ ကေလးသူငယ္မ်ားကို စစ္သည္အျဖစ္စုေဆာင္းခဲ့ေသာ အရာရွိ ၃၁ ဦး၊ စစ္သည္ ၁၉၅ ဦး အေရးယူခဲ့သည္။  သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအထိ အရာရွိကုိးဦး၊ စစ္သည္ ၃၄ ဦး အေရးယူခဲ့သည္။ ကိုးႏွစ္တာကာလအတြင္း ၂၀၀၄-၁၃ အထိ ကေလးစစ္သည္ ၈၀၅ ဦးကို တပ္မေတာ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး မိဘမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သို႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္က အသက္မျပည့္မီေသာ္လည္း ႏုတ္ထြက္မည့္အခ်ိန္တြင္ အသက္ (၂၀)ေက်ာ္ (၂၇) ႏွစ္အတြင္းရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အသက္သတ္မွတ္ခ်က္ေက်ာ္လြန္ေသာ စစ္သည္အခ်ဳိ႕က တပ္မေတာ္အတြင္း တာ၀န္ထမ္းလိုေသာ္လည္း စိစစ္ေတြ႕ရွိမႈမ်ားအရ ႏုတ္ထြက္ရေၾကာင္း အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ မိဘမ်ားကေျပာသည္။

အခ်ဳိ႕စစ္သည္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္မွအမွန္တကယ္ ႏုတ္ထြက္လိုသည့္ ဆႏၵရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး တပ္မေတာ္မွအသက္မျပည့္မီ စစ္သားအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာသူမ်ားတြင္ မိမိသေဘာဆႏၵအရ တပ္မေတာ္သို႔ ၀င္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ တပ္မွေပၚတာဆြဲခံရသူမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ““ကၽြန္မသားေလးက ပုဂံကေန ရန္ကုန္ကို တက္သြားတုန္းက လမ္းမွာဆြဲခံရတာပါ။ သူဆြဲခံရတုန္းက အသက္ (၁၇) ႏွစ္ပဲရွိ ေသးတယ္။ သူနဲ႔အဆက္သြယ္ရေတာ့ သူကသင္တန္းၿပီးေနတာ တစ္ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ။

ျပန္လာထုတ္လို႔ရတယ္ဆိုလို႔ ကၽြန္မတုိ႔ကဆက္သြယ္ၿပီး ျပန္လာထုတ္တာပါ”” ဟု ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွ အသက္ (၅၀) အရြယ္ မိခင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ တပ္မေတာ္မွႏုတ္ထြက္ၿပီးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အသက္ျပည့္၍ မိမိသေဘာဆႏၵအရ တပ္မေတာ္သို႔ ၀င္ေရာက္လိုေသာ္လည္း တပ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ တပ္မေတာ္သို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳေပးျခင္းမရွိဟု အဆိုပါ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ တပ္မေတာ္အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အစိုးရကတပ္မေတာ္အတြင္း အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးစစ္သားမ်ား လံုး၀မက်န္ရွိေစေရးစီမံခ်က္ကို ၁၈ လအတြင္း အၿပီးသတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကုလသမဂၢႏွင့္ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည္။

Author: အိျဖဳမြန္၊ ခန္႔ထက္
7 Day Daily

က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ား ရွင္းလင္းရာတြင္ တားျမစ္ေႏွာင့္ယွက္သူ ၁၈ ဦး ထပ္မံအေရးယူ


ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈

လိႈင္သာယာ-တြံေတး လမ္းမႀကီးေဘးရွိ က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ား ေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္သူ မ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အနီေရာင္ လက္ပတ္ႏွင့္ အရပ္ဝတ္မ်ားက ဝင္ေရာက္ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းရာ၌ တားျမစ္ ေႏွာင့္ယွက္ကာ ခဲႏွင့္ ပစ္ျခင္းႏွင့္ ဆဲဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သူ ၁၈ ဦးကို ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ ခံဝန္ဥပေဒျဖင့္ ထပ္မံအေရးယူ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးထံမွ သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ၁၈ ဦးကို ရပ္႐ြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္ေစသျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ အေရးယူရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ ခံဝန္ဥပေဒျဖင့္ ထပ္မံအေရးယူ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးထံမွ သိရွိရသည္။

အဆိုပါ က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရာမွ က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္ ဖ်က္ဆီးသူတို႔ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ ခံဝန္ဥပေဒအရ အေရးယူခံရသူ ၁၄ ဦးကို သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမ ရဲစခန္းမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က တြံေတးၿမဳိ႕နယ္ ခေလာက္ခ်ဳိက္ ၿမဳိ႕မရဲစခန္းက ၁၈ ဦးကို ထပ္မံအေရးယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တြံေတး ၿမဳိ႕မရဲစခန္းမွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ခေလာက္ခ်ဳိက္္ ရဲစခန္းမွာ ၁၈ ဦးလုံးကို ထိန္းသိမ္းထားတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္ရဲစခန္းေတြကို လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ က်ဴးလြန္သူေတြကို ဥပေဒအရ အေရးယူသြားမွာပါ” ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ ခံဝန္ဥပေဒအရ အေရးယူ ခံရသူမ်ားမွာ လိႈင္သာယာၿမဳိ႕နယ္မွ သန္႔ဇင္ (၃၉) ႏွစ္၊ ႏိုင္ေဝေဇာ္ (၄၃) ႏွစ္၊ ေမာင္ေဌး (၂၂) ႏွစ္၊ ဦးတိုး (၅၂) ႏွစ္၊ ထြန္းထြန္း (၄၆)ႏွစ္၊ မဝသုန္ (၂၇) ႏွစ္၊ ထြန္းထြန္း (၃၆) ႏွစ္၊ ေအးႀကဳိင္ (၄၄)ႏွစ္၊ တင္အုန္း (၅၁) ႏွစ္၊ သက္စိုး (၃၂)ႏွစ္၊ ေဇာ္လင္း (၃၈) ႏွစ္၊ လမင္း (၂၅) ႏွစ္၊ လွဝင္းသန္း (၃၇) ႏွစ္၊ ခ်စ္စမ္း (၃၈) ႏွစ္တို႔ ျဖစ္ၿပီး က်န္ေလးဦးမွာ ဖ်ာပုံၿမဳိ႕နယ္၊ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္၊ ဘိုကေလးၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္တို႔မွ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးထံမွ သိရွိရသည္။

အဆိုပါ အေရးယူခံရသူ ၁၈ ဦးကို ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ ခံဝန္ဥပေဒပုဒ္မ ၅(၁)(စ)(ဆ) တို႔ျဖင့္ အေရးယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တြံေတး ၿမဳိ႕မရဲစခန္းထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။
The Voice Weekly Myanmar

ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ တရုတ္ထုတ္ E6 ဖုန္း စတင္မိတ္ဆက္


တရုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ E6 မိုဘိုင္းဖုန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Junction Square မွာ စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ၿပီး သူတို႔ဖုန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာသံုးစြဲသူေတြၾကား ဗဟုသုတမွ်ေဝခ်င္တာေၾကာင့္ က်င္းပတာျဖစ္တယ္လို႔ ဇန္နဝါရီ ၁၈ရက္ေန႔မွာ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

E6 မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းဟာ ဖုန္းလိုင္းဆြဲအားေကာင္းၿပီး အသံုးျပဳရလြယ္ကူေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ တရုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ဖုန္းဆိုေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာမွာ အသံုးျပဳႏိုင္တာျဖစ္တယ္လို႔ အေရာင္းမန္ေနဂ်ာက ဆိုပါတယ္။

E6 ဖုန္းေတြမွာ ဆင္ဆာပါဝင္ၿပီး ပံုရိပ္နဲ႔အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္မႈရွိသလို ဖုန္းခလုပ္ႏွိပ္စရာမလိုဘဲ နားမွာ ကပ္လိုက္ရံုနဲ႔ ဖုန္းေျဖဆိုႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သံုးသိန္းသံုးေသာင္းနဲ႔ ေရာင္းခ်ေနၿပီး အျပင္ဆိုင္ေတြမွာေတာ္ ၃သိန္းခြဲေလာက္ရွိမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

E6 ဖုန္းအေရာင္းျမွင့္တင္မႈကို ေဖ်ာ္ေျဖေရးေတြနဲ႔အတူ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
Kamayut Media

ကေလးလုပ္သားေတြအတြက္ မိုဘိုင္းလ္စာသင္ခန္း လာၿပီ၊ ကေလး ၁၂ဝကို သင္ၾကားေပးေန


ကေလးေတြ စာသင္ခန္းဆီမလာႏိုင္ရင္ ကေလးေတြဆီ စာသင္ခန္းကသြားမယ္ဆိုတဲ့ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ My ME အဖြဲ႕ဟာ ကေလးလုပ္သားေတြအတြက္ မိုဘိုင္းလ္ပညာေရးတစ္ခုကို ဇန္နဝါရီ ၁၈ရက္ေန႔ ထူေထာင္တဲ့အေၾကာင္း မိတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

ပညာမသင္ႏိုင္ဘဲ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနရတဲ့ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေတြက ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးေတြေတြကို မိုဘိုင္းလ္ေရႊ႕လ်ားစာသင္ခန္းအျဖစ္ ကေလး ၁၂ဝကို သင္ၾကားေပးေနၿပီး ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္ ၆လကုန္ဆံုးရင္ ေရရွည္စီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲသြားမယ္လို႔ ေဒၚေဆြဇင္ထိုက္က ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာအစိုးရက သူတို႔ရဲ႕ မိုဘိုင္လ္းစာသင္ခန္း အစီအစဥ္ကို ႀကိဳဆိုအားေပးသလို လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္ေတြနဲ႔ ညွိႏိႈင္းၿပီးလုပ္ကိုင္ရတာ အဆင္ေျပၿပီး အက်ဳိးရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အခုလက္ရွိမွာေတာ့ Lucky Seven ဆိုင္ ၂ဆိုင္က ကေလးေတြအတြက္ လုပ္ေပးေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ဖို႔ဆိုတာ အားလံုးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာကလည္း ကေလးလုပ္သားသံုးစြဲမႈကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေနမွာမို႔ ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန တာဝန္ယူသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

မိုဘိုင္းလ္စာသင္ခန္းမွာေတာ့ Level 1,2,3,4 ဆိုၿပီး ခြဲျခားထားၿပီး စာသင္ခန္းကားကိုလည္း ၁စီးကေန ၄စီးအထိ တိုးခ်ဲ႕သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီ My ME လုပ္ငန္းကို ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္လေက်ာ္မွာ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနတာလို႔ ဆိုပါတယ္။
Kamayut Media

ျပည္သူေတြကိုေတာင္းပန္ရမယ္ (၂)


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခင္ညႊန္႔လက္ထက္ စစ္ေထာက္လွန္းေရးမ်ား တန္ခိုးထြားစဥ္က နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီး၊  နိွပ္စက္ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD ရဲ႕ သဘာပတိျဖစ္တဲ့ ဆရာၾကီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္၊  လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ေဒၚနွင္းနွင္းေမႊးတုိ႔နဲ႔ ဧရာဝတီမဂၢဇင္း အဂၤလိပ္ပိုင္းအယ္ဒီတာေက်ာ္စြာမိုးတုိ႔ကေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ေက်ာ္စြာမိုး ။  ။   ၁၉၈၈ ခုနွစ္ စစ္တပ္က  အာဏာသိမ္းျပီးတဲ့ေနာက္ နိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊  နိုင္ငံေရးသမားေတြ၊  နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူေတြ၊ ေက်ာင္းသားအဖဲြ႔အစည္းေတြကို ဘယ္လိုမ်ဳိး အဲဒီအခိ်န္တုန္းက
နာမည္ဆိုးနဲ႔ နာမည္ၾကီးခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းခင္ညြန္႔ရဲ႕ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႔ကေနျပီးေတာ့ ဘယ္လိုဖမ္းဆီးခဲ့သလဲ၊
နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို ရပ္တန္႔ဖုိ႔ ႀကဳိးစားခဲ့သလဲဆိုတာ ကို က်ေနာ္တုိ႔ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ က်ေနာ္ဖိတ္ၾကားထားတဲ့  ဧည့္သည္ေတြကေတာ့ ၁၉၈၈ ခုနွစ္မွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္အတူ NLD ပါတီကို တည္ေထာင္ခဲ့ျပီးေတာ့ လက္ရိွအခိ်န္မွာလည္း
NLD ပါတီရဲ႕သဘာပတိအဖဲြ႔ဝင္တဦးျဖစ္ တဲ့ ဆရာၾကီးဦးဝင္းတင္ သူကလည္းပဲ စာနယ္ဇင္းေလာကမွာပဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ေရးသားခဲ့တဲ့ သတင္းေထာက္၊
သတင္းစာဆရာတဦးလုိ႔လည္းေျပာလုိ႔ရပါ တယ္။ ေနာက္တဦး က်ေနာ္တုိ႔ ဖိတ္ၾကားထားတာကေတာ့ ေထာင္ထဲမွာနွစ္ၾကိမ္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးရဲ႕ ဖမ္းဆီးျခင္းကို
ခံရျပီးေတာ့ လက္ရိွ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ မနွင္းနွင္းေမႊးတုိ႔က ဒီေဆြးေႏြးပဲြမွာ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
က်ေနာ္ကေတာ့ ဧရာဝတီမဂၢဇင္းရဲ႕ အဂၤလိပ္ပိုင္းအယ္ဒီတာေက်ာ္စြာမိုးျဖစ္ပါတယ္။

မနွင္းနွင္းေမႊးေထာင္ထဲမွာ နွစ္ခါျဖတ္သန္းခဲ့ရေတာ့ အင္းစိန္ေထာင္ရယ္၊ ေနာက္ဘယ္ေထာင္မွာေနခဲ့ရသလဲ။

ေဒၚနွင္းနွင္းေမႊး ။    ။  က်မတုိ႔က ၉ဝ စက္တင္ ဘာ ဆနၵျပမႈမွာ ပါဝင္ခဲ့တာဆိုေတာ့ က်မတုိ႔ အမ်ဳိး သမီး ၅ေယာက္ပါတယ္။
 အမ်ဳိးသားအေဆာင္ဘက္ကေတာ့ ရာနဲ႔ခီ်ျပီးပါတယ္။  က်မတုိ႔ကို ရိုက္ျပီးေတာ့ ပထမတခါ သာယာဝတီအက်ဥ္းေထာင္ကို ပို႔တယ္ေပါ့၊
 အဲဒီ အင္းစိန္ေထာင္ကေနျပီးေတာ့ သာယာဝတီေထာင္ကို သြားရာလမ္းတေလွ်ာက္မွာ ရိုက္တယ္ေပါ့ေနာ္။
တေန႔ကုန္လည္း  မစားရ မေသာက္ရဘဲနဲ႔ သာယာဝတီေထာင္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ခံရတယ္ေပါ့။
ေနာက္တေခါက္ကေတာ့ ၁၉၉၇ေထာင္က်တဲ့အခါမွာ အင္းစိန္ေထာင္မွာ ေနရတာေပါ့၊
 ပထမေထာင္က်ျပီး ေနာက္တေခါက္ေထာင္ က်တဲ့အခိ်န္မွာေပါ့ေနာ္။ ေထာင္က အေျခအေနဆိုးတာကိုေတြ႔ရတယ္။
က်မတုိ႔ေထာင္က်တဲ့ အခါမွာ အမိန္႔ မက်မျခင္းေပါ့ ဘယ္သူနဲ႔မွ မေတြ႔ရဘူး၊  အခန္းနားနီးေတြနဲ႔လည္း စကားမေျပာရဘူး၊  ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔လည္း စကားမေျပာရဘူး၊
ကိုယ္လိုအပ္တာကိုေတာ့ေျပာေပါ့၊  ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ဘက္က ဘာမွျဖည့္ဆည္းေပးတာ မရိွဘူး။
က်မတုိ႔ ပံုစံခြက္နဲ႔ ထမင္းဟင္းေကြ်းတာကလဲြျပီးေတာ့ က်န္တာကို မရဘူးေပါ့၊ ေထာင္ဝင္စာလည္းပို႔လုိ႔မရဘူး၊
ေဘးအခန္းေတြနဲ႔လည္း စကားေျပာခြင့္မရဘူး၊  လမ္းေလွ်ာက္ထြက္လုိ႔လည္း မရဘူး၊ ေရခ်ဳိးတဲ့အခိ်န္မွာလည္း ကမန္းကတန္းခ်ဳိးရတာေပါ့၊
က်မဆို အဝတ္တထည္ ကိုယ္တခုနဲ႔ ပါသြားတာဆိုေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြၾကဳံ ရတဲ့ ဒုကၡကို ေတာ္ေတာ္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံရတာေပါ့ေနာ္။
အဲဒီအခိ်န္မွာေထာင္ထဲမွာ ကြပ္ပ်စ္တုိ႔ဘာတုိ႔လည္း မေပးတဲ့အခါက်ေတာ့ သမံတလင္းေပၚမွာပဲ ဖ်ာၾကမ္းနဲ႔ အင္မတန္ေအးတဲ့ေဆာင္းတြင္းကို ျဖတ္ သန္းရတာေပါ့၊  ဇန္နဝါရီလဆိုေတာ့။

ေက်ာ္စြာမိုး။     ။ ေထာင္ခ်လိုက္ ျပီ  ဆိုေပမယ့္လည္း ေထာက္လွမ္းေရးရဲ႕  လက္ေအာက္က မလြတ္ဘူးလုိ႔ေျပာၾကတယ္၊
နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အျပင္ထြက္ျပီးေတာ့ေဆးကုဖုိ႔  လိုအပ္လာမယ္၊  က်န္းမာေရး အေျခအေနအရေဆးကုဖုိ႔ လိုအပ္လာမယ္ဆိုရင္ ေထာက္လွမ္းေရးက ဘယ္လိုမ်ဳိးတာဝန္ယူသလဲ၊
သူတုိ႔ လက္မွတ္ေရး ထိုးေပးရတယ္လုိ႔ၾကားတယ္၊  အဲဒါက်ေတာ့ ဘာေတြမ်ား သိမလဲ။

ေဒၚနွင္းနွင္းေမႊး ။     ။  က်မကိုယ္တိုင္က အျပင္ကို ထြက္ျပီးေတာ့ေဆးကုရေလာက္ေတာ့ အေျခအေနမ်ဳိးေတာ့ မရိွခဲ့ဘူးေပါ့ေလ၊
မရိွခဲ့ဘူး ဆိုတာက က်မကေတာ္ရံုတန္ရံုကိစၥဆိုရင္ က်မမွာ ရိွတဲ့ေဆးဝါးနဲ႔ပဲေျဖရွင္းတာမ်ဳိးေပါ့၊
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆိုရင္ေဆးမွူးတခါေခၚလုိ႔ရိွရင္ အရမ္းၾကာတာ၊  အဆင့္ဆင့္တင္ရတယ္၊  ဆရာဝန္ကုသဖုိ႔ လိုလုိ႔ရိွရင္လည္း အဲဒီဆရာဝန္ကို အဆင့္ဆင့္တင္ရတယ္၊
 အရမ္းၾကာတဲ့အခါက်ေတာ့ က်မတုိ႔ ဒီမွာေသစရာ ရိွရင္ေသေလာက္ျပီဆိုေတာ့ က်မတုိ႔ေဆးဝါးေတြ အဆင္သင့္ေဆာင္ထားၾကတာမ်ဳိးရိွတယ္၊
အဲဒါ ဆိုရင္ေထာင္ကဝန္ထမ္းေတြကိုေျပာျပီး ယူျပီးေသာက္တာမ်ဳိးေပါ့၊
တကယ္တမ္းအျပင္ကိုထြက္ျပီးေဆးကုရတဲ့အခါက်ေတာ့ က်မတုိ႔နဲ႔ အတူတူေနခဲ့ရတဲ့  အမ်ဳိးသမီးေတြမွာဆိုရင္ အခက္အခဲေတြျဖစ္ရတယ္၊
အဲဒီလိုပဲေထာက္လွမ္းေရးေတြ ခြင့္မျပဳလုိ႔ေထာင္ထဲမွာ ဆံုးသြားတဲ့လူေတြဆိုရင္ အမ်ားၾကီး ၾကဳံရတယ္ေပါ့ေလ၊
  ဥပမာ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းတုိ႔လို လူမ်ဳိး၊  ဦးစိုးဝင္းတုိ႔လိုလူမ်ဳိး သာမန္ဝမ္းကိုက္ေရာဂါ ဆိုတာ အျပင္မွာ အလြယ္တကူေပ်ာက္နိုင္တဲ့ေရာဂါ မ်ဳိးေလ၊
ေသြးတိုးေရာဂါနဲ႔ ဆံုးပါးသြားတဲ့ ဦးညိဳဝင္း လိုလူမ်ဳိး၊   အဲဒီလိုမ်ဳိး ဆံုးပါးသြားတာေထာင္ထဲမွာ အမ်ားၾကီးပဲေလ၊  လက္ရိွက်မတုိ႔ စာရင္းအတိအက် ဆိုရင္ ၁ဝဝေက်ာ္။
  ရာေက်ာ္ဂဏန္းရိွတယ္ဆိုတာက ဒီထက္ပိုျပီးေကာက္ရင္လည္း ဒီထက္ပိုျပီးရိွနိုင္တယ္။
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ စစ္ေၾကာေရးစခန္းမွာ ကြယ္လြန္သြားတဲ့လူေတြလည္း အမ်ားၾကီးပဲရိွတယ္၊
 မနၲေလးက ဦးေမာင္ေလးတုိ႔ လူမ်ဳိးဆိုရင္ စစ္ေၾကာေရးစခန္းမွာပဲ လံုးဝမေျဖနိုင္ဘူး မင္းတုိ႔ေမးခ်င္ရာေမး ငါကေတာ့ မေျဖနိုင္ဘူး၊  ငါရဲ႕ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းေမးရင္ေျဖမယ္၊  က်န္တဲ့လူရဲ႕အေၾကာင္းဆိုရင္ မေျဖနိုင္ဘူး ဆိုလုိ႔ ရိုက္ျပီး သတ္လိုက္တာပဲေလ။  အဲဒီလို မ်ဳိးေတြ အမ်ားၾကီးၾကဳံရတယ္ေလ၊
အဲဒီလိုမ်ဳိး စာရင္း မရိွ အင္းမရိွဘဲေသဆံုးသြားတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြလည္း အမ်ားၾကီးရိွေသးတာပဲ။

ေက်ာ္စြာမိုး ။     ။  အဘကိုယ္တိုင္ကေရာ ၾကဳံ ရလား၊  အဘကိုယ္တိုင္ေထာင္ထဲမွာေနျပီးေတာ့ ဗိုက္ခဲြတာေတြေပါ့၊

ဦးဝင္းတင္။     ။  က်ေနာ္အဲဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္ ျပီးေတာ့ တဆိတ္ေလာက္ေတာ့ ေျပာပါရေစ။  ခုန မနွင္းနွင္းေမႊးေျပာတဲ့ထဲမွာပါလုိ႔ ဖ်ာနဲ႔အိပ္ရတယ္ဆိုလုိ႔။
က်ေနာ္တုိ႔ဟာ စစ္ေက်ာေရးထဲမွာပို႔တာ ဇန္နဝါရီေဆာင္းတြင္းၾကီး၊ ေဆာင္းတြင္းဆိုေတာ့ ဗမာျပည္မွာလည္း ခ်မ္းတာပဲ၊  အဲဒီအခိ်န္မွာ သူတုိ႔ကဖ်ာကို မေပးေတာ့ဘူးဗ်၊
ဖ်ာကိုသိမ္းယူသြားတယ္၊  တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပဲ ကိုသက္ခိုင္က သူ႔ကိုယ္သူ အေၾကာကို ဓားနဲ႔ လီွးတယ္၊  ကိုသက္ခိုင္ဓားနဲ႔လီွးတယ္ဆိုေရာ သတင္းက ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့
 ဓားနဲ႔လုပ္တယ္ဆိုရင္ သူတုိ႔ေတြကို ဆူမွာစိုးလုိ႔ သူတုိ႔ဘယ္လိုုလုပ္လဲဆိုေတာ့ ဝါးနီွးေၾကာကေန ျဖတ္တယ္လုိ႔ေျပာတယ္၊
 သူတုိ႔က အဲဒါကိုအေၾကာင္းျပဳျပီးေတာ့  နီွးဖ်ာေတြ အကုန္လံုး သိမ္းသြားေရာ၊  က်ေနာ္တုိ႔ ဖ်ာမရိွဘဲနဲ႔ သမံတလင္းေပၚမွာ အိပ္ရတယ္၊  သမံတလင္းေပၚမွာေနရတယ္၊  ဒါကတခု၊
ေဆးရံုေတြ ဘာေတြပို့တာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ က်ေနာ္ေျပာစရာေတြရိွတယ္ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ကိုယ္တိုင္ကအစ အထက္အမိန္႔ေပးတယ္၊
အထက္အမိန္႔ေပးတယ္ဆိုျပီး သူတုိ႔ေတာင္း ပန္ရမယ့္ထဲမွာ ဒါေတြပါတယ္၊  အထက္အမိန္႔ေပးတယ္ ဆိုျပီးေတာ့ သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္က ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ။
 က်ေနာ္အူခဲြရတယ္ဆိုပါေတာ့ နွလံုးေရာဂါနဲ႔ေဆးရံုပို႔ရတာရိွတယ္၊  ဆီးကိ်တ္ေရာဂါနဲ႔ေဆးရံု ပို႔ရတာရိွတယ္၊
အဲဒီပို့မယ့္ေနရာေတြမွာ မပို႔တဲ့ ရက္ေတြအမ်ားၾကီးရိွတယ္။ က်ေနာ္ အူက်လုိ႔ ခဲြမယ့္ေနရာမွာ ၁၉၉ဝ ဇန္နဝါရီလမွာ သိသိတာတာ ၾကီးကို အူမွာ အဖုေပါက္လာတယ္၊
ေနာက္ပိုင္းမွာ က်ေနာ္ အိပ္ရာထဲမွာ လဲက်ေနတယ္၊  မထနိုင္ဘူး၊  အဲဒါမ်ဳိးဆိုရင္ သူက လာစစ္၊  တံခါးဖြင့္ျပီးေတာ့ လဲွေနတာကိုေဆးထိုးေပးျပီး အဲဒီလိုနဲ႔  ၅ နွစ္တိတိ ၾကာတဲ့အခါက်မွာ ၁၉၉၅ မွ က်ေနာ္ကိုေထာင္ပို႔တယ္၊
၅ နွစ္ေဝဒနာခံစားရတယ္၊  အဲဒါက အကုန္လံုးက ဦးသန္းေရႊတေယာက္တည္းပဲ အမိန္႔ခ်တာ မဟုတ္ဘူး၊
သူတုိ႔သူတုိ႔ေအာက္ေျခကလူေတြ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔အပါအဝင္ေအာက္ေျခက လူေတြက သူ႔ဟာသူ ဆံုးျဖတ္ျပီးေတာ့ ဒီလူေတာ့ေသပါေစ၊  ဒီလူေတာ့ ဘာျဖစ္ေစဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ လုပ္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္ေတာ့ေျပာခ်င္တယ္။
အဲဒါေတြဟာ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ကစျပီးေတာ့ အကုန္လံုး တာဝန္ရိွတယ္၊   အဲဒီ ဦးသန္းေရႊေပၚခ်ည္းပဲ တာဝန္လဲႊလုိ႔မရဘူး။

ေက်ာ္စြာမိုး။     ။  နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြကို ကိုင္တြယ္တဲ့ေနရာမွာ ေထာက္လွမ္းေရးက အဓိကပဲ မဟုတ္လား။

ဦးဝင္းတင္။     ။ သူတုိ႔ေတြအကုန္လံုး တာဝန္ ရိွတယ္။

ေဒၚနွင္းနွင္းေမႊး ။  ။  သူတုိ႔က၊  သူ႔အထင္တိုင္း လုပ္နိုင္တယ္ဆိုတာက ဘာပဲေျပာေျပာ သူ႔ကို လုပ္ ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့တဲ့ေခတ္နဲ႔စနစ္နဲ႔ အာဏာရဲ႕
အေၾကာင္းရင္းခံေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာေပါ့ေနာ္၊  နို့မဳိ႕ဆိုလုိ႔ရိွရင္ သူက ဒီလူကို ထင္တိုင္းဖမ္းတယ္၊  ထင္တိုင္း သတ္တယ္၊
ထင္တိုင္းေထာင္ခ်တယ္ဆိုတာက သူ႔တကိုယ္ တည္းအေနနဲ႔ လုပ္လုိ႔မရဘူး၊  သူ႔ကိုေနာက္ကြယ္ကေန  Force Authorities  ထက္ပိုတဲ့
Over Authorities ေပးထားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔  အဲဒီေခတ္ အဲဒီကာလက သူေျပာတဲ့အထဲမွာပါတဲ့ အဲဒီေခတ္ရဲ႕ ဥပေဒနဲ႔ အမိန္႔အာဏာေတြေၾကာင့္ေပါ့ေနာ္၊
က်မတုိ႔က ဘာမွန္းမသိဘဲနဲ႔ ဥပေဒကဲ့သုိ႔ အာဏာတည္တဲ့အမိန္႔ဆိုတဲ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတယ္၊
အဲဒီေအာက္မွာေထာက္လွမ္းေရးဆိုလုိ႔ရိွရင္ သာမန္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အသံ ၾကားရံုနဲ႔ ဖိမ့္ဖိမ့္တုန္ေအာင္ေၾကာက္ရတယ္၊
 နိုင္ငံေရးသမားေတြဆိုလုိ႔ရိွရင္ စိုးရံြ့ေနရတယ္၊  က်မတုိ႔ ဆိုလုိ႔ရိွရင္ အိမ္ေရွ႕မွာ စစ္ကားရပ္ျပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ေၾကာ္ျငာခ်က္ေတြကို  ည သန္ေခါင္ေက်ာ္ ၁၂ နာရီ  ၁ ခ်က္ အဲဒီအခါက်မွ  အသံခဲ့်စက္ေတြဖြင့္ျပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ေၾကာ္ျငာခ်က္ေတြကို အိမ္ထဲကို လွည့္ျပီးေအာ္တယ္၊
အိမ္ေရွ႕မွာ ဆိုင္ကယ္ရပ္သံၾကားရင္ ငါ့ကို လာဖမ္းတာလားဆိုျပီးေတာ့ျဖစ္ရတယ္၊
ဒီ ရပ္ကြက္ထဲ လမ္းထဲေတြ၊  လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေတြမွာ ဆိုလုိ႔ရိွရင္  သတင္းေပး ဆိုတဲ့ဟာေတြ မျမင္ခ်င္မွ အဆံုး၊
ဒီအတြက္ နိုင္ငံေတာ္က ကုန္က်ခဲ့တဲ့စရိတ္ေတြ။

ေက်ာ္စြာမိုး။     ။ ေနာက္တခုက အဘလည္း ေျပာသြားတယ္၊  မနွင္းနွင္းေမႊးလည္းေျပာခဲ့သလိုေပါ့  က်ေနာ္ သိေလာက္ဆိုရင္ ၁၆၂ေယာက္ရိွတယ္၊
 ၁၉၈၈ေနာက္ပိုင္းေပါ့၊ ေထာင္ထဲမွာနဲ ႔ေထာက္လွမ္းေရးစခန္းမွာ ေသဆံုးသြားတဲ့သူေတြေပါ့၊  ခုနလိုမ်ဳိးေဝဒနာေတြခံစားျပီးေတာ့၊  ျပီးေတာ့ ေထာင္က်တဲ့ လူေပါင္းဆိုရင္လည္း
က်ေနာ္ထင္တယ္ ၁၉၈၈၊  ၈၉၊  ၉ဝ တုိ႔ဆိုရင္ေထာင္ထဲမွာ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ၃ဝဝဝ၊  ၄ဝဝဝေလာက္ရိွတယ္လုိ႔ေျပာၾကတယ္၊  အျမဲတမ္းေပါ့ေလ၊
 တေလွ်ာက္လံုးကို တြက္ၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ မနွင္းနွင္းေမႊး ဘယ္ေလာက္ေလာက္ ရိွ မယ္လုိ႔ ထင္လဲ၊  တခ်ဳိ႕က က်တယ္၊  ျပန္လြတ္သြားတယ္၊  အဘက်ေတာ့
တေလွ်ာက္လံုးရိွတယ္ေလ၊   သံုးနွစ္ေနျပီး ျပန္လြတ္သြားေနာက္တခါ အစ္မက ျပန္ဝင္လာတယ္၊  လူသစ္ေတြနဲ႔ က်တာရိွတယ္၊
က်ေနာ္ထင္တယ္ ဒီတေလွ်ာက္လံုးမွာ ေထာက္လွမ္းေရးကေန ခ်ခဲ့တဲ့ ဒီနွစ္၂ဝ အတြင္းမွာ ၂ဝဝ၄ေပါ့ ေသာင္းနဲ႔ ခီ်မလား။

မနွင္းနွင္းေမႊး ။        ။  ျဖစ္နိုင္ေလာက္ပါတယ္၊  ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ က်မအေတြ႔အၾကဳံအရဆိုရင္ ဒီ ဘိုကေလး အေရးအခင္းဆိုရင္ ကရင္ေတြကို ဘာမွမသိတဲ့
ကရင္ေဟာင္းေတြကို ဖမ္းျပီးေတာ့ေထာင္ထဲမွာ အစာေရစာျပတ္လပ္ျပီး ေသေအာင္ လုပ္ခဲ့တာပဲေလ။  အဲဒီလိုမ်ဳိးဆိုရင္ ဒါဟာ ရာနဲ႔ခီ်ေန တာပဲေလ။
ေနာက္ေတာင္ငူမွာဆိုလုိ႔ရိွရင္ က်မ အမ်ဳိးသားကေတာင္ငူေထာင္က ထြက္လာတာကို
သူတုိ႔ေတာင္ငူေထာင္မွာဆိုလုိ႔ရိွရင္ KNU နဲ႔ပတ္ သက္လုိ႔ ဆက္နႊယ္လုိ႔ဆိုျပီး ေတာင္ေပၚေဒသေတြ က ဒီလိုပဲ ကိုယ့္အမ်ဳိးသားေတြကို ဆက္နြယ္ပတ္သက္မႈေတာ့ ရိွၾကတာေပါ့၊  သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ နိုင္ငံေရး ပတ္သက္ျပီးေတာ့ေထာင္က်တာလုိ႔ ၁၇ (၁) နဲ႔ က်မွန္းမသိ၊  ၁၇ (၂) နဲ႔က်မွန္းမသိ
အဲဒီေလာက္ ရိုးသားတဲ့ ကရင္ေတြေထာင္ထဲမွာ ရာနဲ႔ခီ်ျပီးရိွတယ္၊   ျပီးေတာ့ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စာရင္းေကာက္တဲ့ အခိ်န္မွာလည္း သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမွန္း  မသိတဲ့သူေတြ  အမ်ားၾကီးပဲ။  ဒီေတာ့ေသာင္းနဲ႔ခီ်ျပီး ရိွနိုင္ပါတယ္။

ဦးဝင္းတင္ ။     ။  က်ေနာ္ကေတာ့ ဒီလိုေျပာ ခ်င္ပါတယ္။  စာရင္းအင္းေတြေတာ့ ဒီေလာက္မသိဘူး၊  ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္က အက်ဥ္းသား အဖဲြ႔အစည္းေတြကို
ကိုင္တာ မဟုတ္လုိ႔၊  လက္သံုး စကားကေတာ့ မီဒီယာေတြမွာေျပာတဲ့စကားကေတာ့ ၁၉၈၈ေနာက္ပိုင္းမွာေထာင္က်တဲ့သူေတြ ျပန္ဝင္ တာတုိ႔ ထြက္တာတုိ႔ေပါ့။
ေသာင္းဂဏန္းနဲ႔ခီ်ျပီးရိွတယ္၊  အဲဒီေသာင္းဂဏန္းနဲ႔ခီ်ျပီးရိွတဲ့သူေတြကေန သူတုိ႔ရဲ႕ သားသမီးေတြ မိသားစုနဲ႔ဆိုရင္ သိန္းဂဏန္းနဲ႔ခီ်ျပီးေတာ့ရိွတယ္၊
အဲဒီလူေတြအားလံုးအတြက္ကို တာဝန္ ယူရမယ္၊ ေတာင္းပန္ရမယ္၊  ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕အက်င့္ဆိုးေတြကိုလည္း ျပင္ရမယ္၊
 အဲ့ဒီလူေတြဘဝ ျပန္လည္ ရပ္တည္ဖုိ႔အတြက္ လုပ္ေပးရမယ္၊  က်ေနာ္ ကိုးကားတဲ့ ကိန္းကဏန္းကေတာ့ေသာင္းဂဏန္းေလာက္ပဲ၊
က်ေနာ့္ဂဏန္းကေတာ့ သူတုိ႔လို အဖဲြ႔အစည္းကိုင္ တဲ့ စုေဆာင္းတဲ့သူေတြနဲ႔ ညီသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္လည္း ဝမ္းသာပါတယ္၊
ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ မွန္တဲ့နီးပါး ျဖစ္သြားလုိ႔ေပါ့။

ေက်ာ္စြာမိုး ။     ။  ဒီေနရာမွာေနာက္တခုက မနွင္းနွင္းေမႊး ေထာင္ထဲကို နိုင္ငံေရး လုပ္တဲ့သူေတြေထာင္ထဲထည့္လိုက္တာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ေထာင္ေရႊ႕လိုက္တဲ့ ပံုစံမ်ဳိးေပါ့၊
အဲဒါဟာလည္း တနည္းအားနွင့္ နိွပ္စက္ မႈတမ်ဳိးေပါ့၊  ဘယ္လိုနိွပ္စက္မႈလည္းဆိုေတာ့ အက်ဥ္းသားကိုသာမကဘဲ အျပင္ကလိုက္ျပီးေတာ့ အက်ဥ္းသားကိုေထာင္ဝင္စာေတြ႔တဲ့
မိသားစုကိုပါ စီးပြားေရး ခြ်တ္ျခံုက်ေအာင္၊  အခိ်န္ကုန္ေအာင္၊  ပိုက္ဆံကုန္ေအာင္ အဲဒီလိုမ်ဳိး လုပ္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေပါ့၊
အစ္မကိုယ္တိုင္ကလည္းေထာင္ေျပာင္းခံခဲ့ရတာဆိုေတာ့။

မနွင္းနွင္းေမႊး။     ။  က်မတုိ႔ အက်ဥ္းခ်ျပီးသြားလုိ႔ရိွရင္၊  အမိန္႔ခ်ျပီးသြားလုိ႔ရိွရင္ နွစ္ပတ္တခါေတြ႔ ခြင့္ရတယ္ေလ၊  အဲဒီလိုေတြ႔ခြင့္ရတဲ့အခါက်ေတာ့ က်မတုိ႔အိမ္က
ပံုမွန္လာေတြ႔တယ္ေပါ့ေနာ္။  ဒါေတာင္မွ သာယာဝတီေထာင္ဆိုတာ ရန္ကုန္နဲ႔အနီးဆံုးေထာင္ေပါ့ေလ၊  အဲဒီေထာင္ကိုေရာက္သြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ အလြန္ဆံုး တလကို တခါပဲလာေတြ႔နိုင္တယ္၊
ေနာက္ပိုင္း ဒီထက္ဒီထက္ေဝးတဲ့ေထာင္ကို သြားလုိ႔ရိွရင္ တခ်ဳိ႕လူေတြဆိုရင္ေထာင္ကသာလြတ္ လာတာ တခါမွ ေထာင္ဝင္စာ လာေတြ႔နိုင္တဲ့သူ မရိွဘူးေလ၊
  ကိုေက်ာ္စြာမိုးတုိ႔လည္း ဒါကိုၾကဳံဖဴးတဲ့အခါ က်ေတာ့ေထာင္ထဲမွာေထာင္ဝင္စာေတြ႔တယ္ ဆိုတာ ပစၥည္းပစၥယတခုတည္းအတြက္ မဟုတ္ဘူး၊
 ကိုယ့္မိသားစုနဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါမွာ ခံစားလိုက္ရတဲ့ စိတ္ခံစားမႈမ်ဳိးေပါ့၊  အဲဒါကိုျမင္ရတဲ့အခါမွာ လူေတြက အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ အက်ဥ္းခံရတာထက္ ပိုျပီးေတာ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပိုခံစားရေအာင္ လုပ္တယ္လုိ႔ က်မကေတာ့ ယူဆတယ္။

ေက်ာ္စြာမိုး ။     ။    ျပီးခဲ့တဲ့ကာလ တေလွ်ာက္လံုး  ျငိမ္းခ်မ္းစြာ  ဆနၵျပတာ ၁၄၊  ၁၅ နွစ္ေတြလည္း ပါ တယ္၊  ပညာတတ္ ဆရာဝန္ေတြလည္းပါတယ္၊  ေရွ႕ေနေတြလည္းပါတယ္၊  အင္ဂ်င္နီယာေတြလည္း ပါတယ္။
ေထာင္က်တဲ့အထဲမွာေပါ့၊  အဘတုိ႔လို ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ ၊  စာနယ္ဇင္းေတြလည္း ပါတယ္ေပါ့ေလ။
ဒါဆို တခ်ဳိ႕ကေျပာၾကတယ္ လူသားဆန္႔က်င္ေရးျပစ္မႈေပါ့။  အဲဒါနဲ႔ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္အထိ ကိုက္ညီမႈရိွလဲ။

ဦးဝင္းတင္ ။     ။  က်ေနာ္ေျပာမယ္ဗ်၊  ဒီလို ၂ဝဝ၉  မွာ ဒီကိစၥေတြ ထြက္လာတာေပါ့ဗ်ာ၊  အေမရိကားမွာလည္း ထြက္လာတယ္၊  လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႔အစည္းေတြကလည္း ေျပာတယ္၊
 ကုလသမဂၢ မွာလည္း ဒီကိစၥေတြတင္တယ္၊  တင္တဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီလူေတြကို ျပည္သူတရပ္အေနနဲ႔တရားစဲြ ရမယ္ေျပာတယ္၊
က်ေနာ္လည္း အမ်ားၾကီးေျပာခဲ့တယ္။  ဒီလူေတြဟာ လူသားဆန္႔ က်င္ေရး ျပစ္မႈေတြကို က်ဴးလြန္တဲ့သူေတြ ဒီလူေတြကို တရား စဲြရမယ္၊  ဘယ္လိုလူေတြလဲ ဆိုေတာ့
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔တုိ႔၊  ဦးသန္းေရႊတုိ႔ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ဦးသိန္းစိန္လည္းပါတယ္၊  ဦးသိန္းစိန္လည္း လူသားဆန္႔က်င္ေရးအဖဲြ႔ထဲမွာပါတယ္၊

ေက်ာ္စြာမိုး။     ။  ဒါေပမယ့္ သူ႔အစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အမ်ားၾကီးကို လႊတ္ေပးတယ္ေလ။

ဦးဝင္းတင္။     ။  ဒါတပိုင္းေပါ့ေလ၊   အဲဒါကလည္း အာပတ္ဆိုတာ ေျဖခ်င္တိုင္းေျဖလုိ႔ရတာ မဟုတ္ဘူး၊  အာပတ္သင့္တဲ့ ဘယ္ေလာက္ၾကီးတဲ့ အာပတ္ကို
က်ဴးလြန္ျပီးေတာ့ လြတ္သလဲ ဆိုတာလည္း အဲဒါေတာ့မရဘူးေပါ့၊  ဒါကေတာ့ မဆိုင္ဘူး ထင္တယ္၊  ဒီလူေတြဟာ အကုန္လံုးေပါ့။
 ၂ဝဝ၉ မွာ ဒီဟာလုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အေမရိကားမွာလည္းေတာ္ေတာ္လုပ္ၾကတယ္၊  အေမရိကားက ကိုေအာင္ဒင္တုိ႔ဆိုရင္ေတာ္ေတာ္ေလး ဒီကိစၥကို အာရံုစိုက္ၾကတယ္၊
သူတုိ႔လည္းလိုက္ၾကည့္တယ္၊  အေမရိကန္ ပါတယ္ေပါ့ဗ်ာ၊ ေတာ္ေတာ္ေလး နိုင္ငံ ၁၃ နိုင္ငံေလာက္ ပါလာတယ္။
စစ္တပ္ကလည္း ဒါကိုသိတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဦးသန္းေရႊတုိ႔ဘာတုိ႔ အကုန္လံုး ကိုေျပာင္းလိုက္ျပီးေတာ့ ဒီပံုစံေတြ မရေတာ့ဘူး၊
 ကမၻာ ကေန သူတုိ႔ကို လည္ပင္းညွစ္ေတာ့မယ္ဆိုျပီးေတာ့ ေျပာင္းလိုက္ျပီးေတာ့ ေျပာင္းတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ ျပီးေတာ့ သူတုိ႔ေျပာင္းရက်ဳိးလည္း နပ္ပါတယ္၊
သူတုိ႔လည္း အခုေတာ့ နည္းနည္းလြတ္သလိုျဖစ္သြားတာေပါ့၊  ဒါေပမယ့္ က်ေနာ့္သေဘာကေတာ့ ဒီ လူသား ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ ျပစ္မႈေတြဟာ ဒီေန႔အထိရိွေနတုန္းပဲ။
ဒီလူေတြဟာ တာဝန္ရိွတုန္းပဲ၊  ဒီလူေတြဟာ လူသားဆန္႔က်င္မႈ ရာဇဝတ္မႈကိုက်ဴးလြန္တဲ့ လူေတြ ဆိုတာကို သမိုင္းမွာ မွတ္တမ္းဝင္ေနတယ္။  သမိုင္း ဆိုကေတာ့ သူက တရားသူၾကီးမဟုတ္တဲ့အတြက္ အျပစ္ေတာ့ မေပးနိုင္ဘူးေပါ့၊  သမိုင္းကေတာ့ မွတ္ တမ္းမွာ ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ဘူး၊   အဲေတာ့ သမိုင္းမွတ္ တမ္းထဲမွာ ဒီလူေတြဟာအလြန္ကိုဆိုးရြားတဲ့သူေတြ၊  လူသား ဆန္႔က်င္မႈ ရာဇဝတ္မႈေတြကို ဆန္႔က်င္တဲ့ သူေတြ အေနနဲ႔ေတာ့ မွတ္တမ္းတင္ ရိွေနတယ္လုိ႔  က်ေနာ္ကေတာ့ အဲလိုမ်ဳိးေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေက်ာ္စြာမိုး။     ။  အဘဦးဝင္းတင္၊  မနွင္းနွင္းေမႊး၊  အခုလို ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
အခုက်ေနာ္ တုိ႔ေဆြးေႏြးပဲြကေနျပီးေတာ့ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၁၉၈၈ေနာက္ပိုင္းမွာ နိုင္ငံေရး သမားေတြ၊
နိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ နိွပ္စက္ျပီးေတာ့ နွစ္ရွည္လမ်ားစြာ ေထာင္ခ် အက်ဥ္းခ်ခဲ့တာကေတာ့ အဓိကအားျဖင့္  စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ သံုးသပ္လုိ႔ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ဒါေပမယ့္ အခုအခိ်န္ထိ ဘယ္သူ႔မွ တာဝန္ရိွသလဲ ဆိုတာကေတာ့ တိတိက်က် အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ နိုင္တဲ့အေျခအေနကို က်ေနာ္တုိ႔မေတြ႔ရေသးပါဘူး၊
ဘယ္အခိ်န္မွာလည္း ဒါကိုေဖာ္ထုတ္နိုင္မလဲဆိုတာကို လက္ရိွနိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ က်ေနာ္တုိ႔မွာ တိတိက်က်ေျပာနိုင္တဲ့အေျခအေန မဟုတ္ဘူးလုိ႔ သံုးသပ္လုိ႔ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊  အားလံုးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Irrawaddy ဧရာ၀တီ သတင္း

New York ျမိဳ႕ကို ထိပ္လန္႔ေစခဲ့တဲ့ မေကာင္းဆိုး၀ါးကေလးငယ္


ထိပ္လန္႔သည္းဖို႐ုပ္ရွင္ Devil’s Due ရဲ႕ ထုတ္လုပ္သူေတြကေတာ့ New York ျမိဳ႕မွာသူတို႔ရဲ႕႐ုပ္ရွင္ကို အေရာင္းျမွင့္တင္ဖို႔ သမိုင္းတြင္တဲ့ စတန္႔တစ္ခုကိုျပဳလုပ္လိုက္ပါျပီ။

အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးကုမၸဏီ Thinkmodo ဟာလူသားနဲ႔တူတဲ့ မေကာင္းဆိုး၀ါး ကေလးငယ္ေလးကုိဖန္တီးျပီး အေ၀းထိန္းစနစ္တပ္ဆင္ထားတဲ့ ကေလးထည့္တဲ့လက္တြန္းလွည္းထဲထည့္ကာ New York ျမိဳ႕ Manhattan အနားတစ္၀ိုက္ကိုလွည့္လည္ေစပါတယ္။ လူေတြရဲ႕တုန္႔ျပန္မႈကိုၾကည့္ဖို႕အတြက္ ကင္မရာေတြကိုလည္းလ်ွိဳ႕၀ွက္တပ္ဆင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ျဖတ္သြားျဖတ္လာေတြဟာ ပိုင္ရွင္မဲ့တြန္းလွည္းေလးကိုျမင္တဲ့အခါအနားသြားျပီး ကေလးငယ္ကိုၾကည္ပါတယ္။ အဲဒီ့အခါ ကေလးငယ္က ခ်က္ခ်င္းထထိုင္၊ မေက်နပ္တဲ့အၾကည့္နဲ႔ၾကည့္၊ မေကာင္းဆိုး၀ါးသံေတြျပဳျပီး ေအာ့အံပါေတာ့တယ္။

လူေတြရဲ႕တုန္႔ျပန္မႈကိုေတာ့ youtube မွာဗီဒီယိုဖိုင္ တင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေရာင္းျမွင့္တင္မႈကို အၾကိမ္ေရေပါင္း ၂၂ သန္းၾကည့္႐ႈတဲ့အတြက္ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ဆိုႏိုင္ပါျပီ။

ဗီဒီယိုဖိုင္ကို ေအာက္က link မွာၾကည့္ပါ။
Ref:starpulse


 

Trend Myanmar

ဆံပင္သားကို Chemical နဲ႔ထိေတြ ႔ၿပီးသြားရင္ေတာ႔ Treamentလုပ္ေပးဖို႔ မေမ႔ပါနဲ႔လို႔ ဆိုတဲ႔ Hello beauty saloonမွမခ်ိဳ


ဒီေန႔ခတ္ လူငယ္ေတြအမ်ားစုဟာ ကိုယ္နဲ႔လိုက္ဖက္တဲ့ ဆံပင္ပုံစံေတြကို ေရြးခ်ယ္တတ္လာၾကသလို ကိုယ့္ဆံပင္ကို ဘယ္လို ထိန္းသိမ္းရမယ္၊ ဘယ္လိုျပန္ဂရုစိုက္ေပးသင့္တယ္ဆိုတာေတြကိုလည္း နားလည္သင့္သေလာက္ နားလည္လာၾကပါၿပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆံပင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္သိထားတဲ့ ဗဟုသုတေတြအျပင္ ပိုၿပီး သိသင့္တာေတြကို သိထားရေအာင္ ဆံပင္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Hello beauty saloonမ ွမခ်ိဳကို သိခ်င္တာေလးေတြ ကိုေမးျမန္းျဖစ္တဲ့အခါ

၂၀၁၄မွာ လူငယ္ေတြရဲ႕ ဆံပင္စတိုလ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

၁၆ႏွစ္အထက္ကေန ၂၀ေက်ာ္လူငယ္ေလးေတြဆို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အရမ္းေဟာ႔တာကို ေတြ႔လာရတယ္။ ဆံပင္ေဘးကို shave လုပ္တာၾကတာ။ ၿပီးေတာ႔ သူမ်ားနဲ႔ မတူတဲ႔ ကိုယ္႔အျပင္ ေနာက္တစ္ေယာက္မရိွတဲ႔ ဆံပင္ပုံစံစတိုင္လ္မ်ိဳးေတြ လုပ္လာၾကတယ္။ အမ်ားလုပ္သလို လိုက္မလုပ္ၾကေတာ႔ပဲနဲ႔ ကိုယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း တီထြင္ထားတဲ႔ ဒီဇိုင္းမ်ိဳးေတြ၊ အဲဒါမ်ိဳးေတြကို လုပ္ရဲလာၾကတယ္။ လုပ္ခ်င္လာၾကတယ္။ အစ္မတို႔ဆီကို လာတဲ႔လူငယ္ေတြ ကိုယ္တိုင္ကလည္း အဲဒီလိုပုံစံမ်ိဳးေတြပဲ လုပ္ေပးဆိုတာခ်ည္းပဲ ေတာင္းဆိုလာၾကတယ္။

ဆံပင္ပုံစံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အရင္ေခတ္နဲ႔ မတူေတာ႔ပဲ ကြာျခားသြားတဲ႔အရာေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲ။

ဟိုေခတ္တုန္းက ဆံပင္ညွပ္ၿပီးသြားတာနဲ႔ အိပ္ၿပီးလို႔ မနက္အိပ္ရာထလာတဲ႔ အခ်ိန္မွာလည္း ဆံပင္ပုံစံ ပုံက်ေနရမယ္။ လန္တာမ်ိဳးေတြ မႀကိဳက္ဘူး။ ေနာက္ထပ္ၿပီး ဆံပင္မညွပ္မခ်င္း ကိုယ္ညွပ္ထား တဲ႔ဆံပင္ပုံစံက စညွပ္တုန္းက ပုံစံအတိုင္း ပုံက်ေနရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးေပါ႔။ အခုေခတ္ က်ေတာ႔ အရမ္းကိုစတိုင္လ္ ေနာက္ကိုလိုက္တယ္။ စတိုင္လ္ေနာက္ကိုလိုက္တာျဖစ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ဆိုင္မွာပဲ ေခါင္းေလွ်ာ္မယ္။ ဆိုင္မွာပဲ ဆံပင္ပုံသြင္းမယ္ ဆိုတဲ႔အက်င္႔ျဖစ္သြားၿပီးေတာ႔ ဆံပင္ပုံစံ အဆန္းေတြကို လုပ္လာၾကတယ္။ အဲဒီလို ဆံပင္ပုံစံအဆန္းေတြက ေနာက္တစ္ေန႔မနက္မွာ ဘီးဖီးလို႔ ရခ်င္မွရမယ္။ ဒါေပမဲ႔လို႔ ပုံသြင္းၿပီးမွ လွတဲ႔ဆံပင္ပုံစံမ်ိဳးေတြ၊ ဆံပင္ကို ထိန္းသိမ္းၿပီးမွ ညွပ္လို႔ ရမဲ႔ ပုံစံမ်ိဳးေတြ ညွပ္လာၾကပါတယ္။ ဆံပင္ပုံစံလန္းေနမယ္။ ဒါေပမဲ႔ setting လုပ္မွ လန္းမယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆံပင္စတိုင္လ္ကို လူတိုင္းက လိုခ်င္လာၾကတယ္။ လုပ္ခ်င္လာၾကတယ္။

အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ဆံပင္ပုံစံစတိုင္လ္ေတြ ေခတ္စားလာၾကၿပီဆိုေတာ႔ ဆံပင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြကို ထပ္ၿပီးေလ႔လာျဖစ္ပါသလဲ။

ေလ႔လာျဖစ္တာကေတာ႔ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ဒီအတိုင္းေနလို႔ကိုလုံးဝမရေတာ႔တဲ႔ အေနအထား ျဖစ္ေနတာပါ။ ကိုယ္က ႏိုင္ငံျခားေတြထြက္တဲ႔အခါမ်ိဳးမွာလည္း ထပ္ၿပီးေတာ႔ ေလ႔လာရတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသြားၿပီး ေလ႔လာရင္ေတာ႔ ပိုအဆင္ေျပတာေပါ႔။ ေနာက္ၿပီး အင္တာနက္ကေနလည္း အဆက္မျပတ္ ေလ႔လာေနရပါတယ္။ ဖက္ရွင္လိုင္းေတြကိုလည္း ၾကည္႔ေနရပါတယ္။ ဒီေန႔လူငယ္ေတြဟာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လိုေခတ္စားေနလဲဆိုတာ ေလ႔လာရပါတယ္။ ကတ္တေလာက္ေတြကေန ေလ႔လာရတယ္။ ဒီျမန္မာႏိုင္ငံကို ရက္တိုသင္တန္းအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားက ဆရာေတြလာသင္တာမ်ိဳးရိွရင္လည္း သူတို႔ဆီမွာ ရက္တိုသင္တန္းကို ကိုယ္ကတက္ၿပီး ေလ႔လာသင္႔ရင္ ေလ႔လာရမယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခ်ိန္လုံးကို ေလ႔လာေနရမယ္။

ဆံပင္ကာလာပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ႔ေရာ ဘယ္လိုမ်ိဳးေတြ ေခတ္စားလာပါသလဲ။-

ဒီႏွစ္မွာဆိုရင္ Rainbow ပုံစံမ်ိဳး ေခတ္စားတယ္။ ဘယ္လိုပုံစံမ်ိဳးလဲဆိုေတာ႔ ဆံပင္ အလယ္ပိုင္းအေရာင္က အၿငိမ္ေပါ႔။ ဆံပင္အဖ်ားပိုင္းကို အေရာင္မ်ိဳးစုံဆိုးတာမ်ိဳးေပါ႔။ တစ္ျခားဆိုင္ေတြမွာေခတ္စားမစားေတာ႔ မသိ္ပါဘူး။ အစ္မတို႔ဆိုင္မွာေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေခတ္စားပါတယ္။

ဆံပင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးဘယ္လိုျပဳျပင္ကာကြယ္မႈေတြ လုပ္သင္႔တယ္ဆိုတဲ႔ message ေလးေပးေပးပါ။

စတိုင္လ္က်လွပဖို႔အတြက္ဆိုရင္ေတာ႔ ဆံပင္ကေတာ႔လုပ္ရမွာပါပဲ။ စတိုင္လ္က်ဖို႔အတြက္ ကိုေဆးဆိုးသင္႔ရင္ ဆိုးရမွာပါပဲ။ Chemical ေတြနဲ႔ကေတာ႔ မထိေတြ႔လို႔ လုံးဝမရပါဘူး။ ထိေတြ႔ၿပီးသြားၿပီးရင္ ေတာ႔ဆံပင္သားအတြက္ Treamentလုပ္ေပးဖို႔ကိုသာ မေမ႔ပါနဲ႔။ ကိုယ္႔ရဲ႕အိမ္မွာပဲ Treatment လုပ္လုပ္၊ ကိုယ္႔ရဲ႕သုံးႏိုင္တဲ႔ အင္အားေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေတာ႔Treamentလုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဓိကေျပာခ်င္တာကေတာ႔ Treament လုပ္ဖို႔ပဲေပါ႔။


Trend Myanmar

Rubik ကုဗတုံးကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေပါင္း ၄၃ ၂၅၂ ၀၀၃ ၂၇၄ ၄၈၉ ၈၅၆ ၀၀၀ ရွိ


Angel on 2014-01-19 10:30    
နာမည္ေက်ာ္ ဥာဏ္စမ္းကစားစရာတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ Rubik ကုဗတုံးကို အေရာင္တူျဖစ္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေပါင္း ၄၃ ကြင္တီလီယမ္ (1018 ) အေရအတြက္ရွိပါတယ္။ ဆုိလုိတာက ျခားနားတဲ့ အေျဖနည္းလမ္းေပါင္း ၄၃ ကြင္တီလီယမ္ ရွိပါတယ္တဲ့။ ဒါဆုိတြက္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ခင္ဗ်ား Rubik ကုဗတုံးကို တစ္စကၠန္ ့မွာ တစ္ခါလွည့္လုိက္တာနဲ ့ဒီ ေျဖရွင္းနည္းေပါင္းအားလုံးနဲ ့အေရာင္တူေအာင္ ေျဖရွင္းဖုိ ့ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ထရီလီယမ္  ( ထရီလီယမ္ = 10 12 ) ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါတယ္။ စၾကာ၀႒ာ ျပန္ ့ကားလာျခင္းသီအုိရီ ယူဆထားတဲ့ ဘစ္ဘန္းကာလအစအတြင္းကတည္းက ဒီကစားနည္းကို ဘက္စုံနည္းလမ္း (နည္းလမ္းတစ္ခုနဲ ့ တစ္ခုမတူဘဲ) နဲ ့ေရႊ ့လွည့္ျပီး အေရာင္တူေအာင္ ကစားခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာင္ အခုအခ်ိန္ထိ သင္ျပီးဆုံးမွာ မဟုတ္ေသးဘူးလုိ ့ဆုိပါတယ္။

Trend Myanmar

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ - 2008 Myanmar Constitution

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရန္