ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ ႐ံႈးနိမ့္ျခင္း


(ေဆာင္းပါးရွင္ - သဒၶါလႈိုင္း)

လူတို႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အတုိင္းအတာအရ ေအာင္ျမင္ေသာသူ၊ ႐ံႈးနိမ့္ေသာ သူမ်ားအျဖစ္ ေလာကဇာတ္ခံုေပၚတြင္ အလွည့္က် ေနရာေပးေန ရေပသည္။ ဘ၀တစ္ေကြ႔၏ အလွည့္အေျပာင္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္ အေျခအေန၊ ႀကိဳးစားမႈ အေနအထားမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းကသာ မေျပာင္းလဲေသာ နိယာမ တစ္ခုအရ ေအာင္ျမင္မႈမွ ႐ံႈးနိမ့္မႈ၊ ႐ံႈးနိမ့္မႈမွ ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အၿမဲႀကံဳဆံု ေနရေပမည္။ အစဥ္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရိွႏိုင္သလို က်႐ံႈးျခင္းလည္း အစဥ္မရိွႏိုင္ေပ။ ႐ံႈးနိမ့္မႈမွ ေအာင္ျမင္မႈသို႔ တက္လွမ္းရသည့္အခါ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ခံစားခ်က္သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ခံစားခ်က္ ျဖစ္မည္မွာ မလဲြဧကန္ပင္။

ေအာင္ျမင္မႈမွ ႐ံႈးနိမ့္မႈအျဖစ္ လက္ခံရသည့္ အခါတြင္ ခံစားရမည့္ ခံစားခ်က္သည္ လူတစ္ဦးစီ၏ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕မႈႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရိွမႈ၊ အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္မႈတို႔အလိုက္ မတူညီစြာ ခံစားရေပလိမ့္မည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႐ံႈးနိမ့္မႈကို အဘယ္လူသားကမွ် လြယ္လင့္တကူ လက္ခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

တစ္ခါတစ္ရံ မည္မွ်ပင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေစကာမူ ႐ံႈးနိမ့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါ ပို၍၀မ္းနည္း နာက်င္ရေပသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္လာသည့္အခါ မိမိ႐ံႈးနိမ့္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းသည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သလဲ ဆိုသည္ကို ျပန္လည္ေတြးေတာ သင့္ေပသည္။

အစုအဖဲြ႕အေပါင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ိဳးတြင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ရသည့္အခါ ႐ံႈးနိမ့္မႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ နားလည္မႈ၊ အခ်င္းခ်င္း အေပးအယူ မွ်တမႈ၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္း မဆန္မႈ၊ တာ၀န္သိမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူႏိုင္မႈ၊ တာ၀န္ေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ ဇြဲရိွမႈမ်ား မည္မွ်လိုအပ္ ေနသလဲဟု သံုးသပ္ရေပမည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ တျခားေသာ အစုအဖဲြ႔အေပၚတြင္ အႏိုင္ရလိုမႈ မႀကီးျခင္း၊ တစ္ဖက္သတ္ အႏိုင္မက်င့္ျခင္း၊ မွ်တစြာ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံျခင္း၊ ေလးစားမႈ ရိွျခင္းမ်ားလည္း ရိွေနပါရဲ႕လားဟု ဆန္းစစ္ရေပမည္။ ႐ံႈးနိမ့္မႈ၏ ရလဒ္ကို အေသအခ်ာ ပိုင္းျခားစဥ္းစား သင့္ေပသည္။

မိမိႏွင့္အတူ အဖြဲ႕အေပါင္း တစ္ခု၏ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ ဂုဏ္သိကၡာရိွေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ရေပမည္။ ႐ံႈးနိမ့္သည့္ အခါတြင္လည္း ဂုဏ္သိကၡာရိွေသာ ႐ံႈးနိမ့္မႈ ျဖစ္ရေပမည္။ ဂုဏ္သိကၡာရိွေသာ ႐ံႈးနိမ့္မႈ တစ္ခုသည္ ႐ံႈးနိမ့္မႈ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလးစားစရာေကာင္းၿပီး လွပသက္၀င္ ေနလိမ့္မည္။

တစ္ဦးခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ ၿပိဳင္ပဲြမ်ိဳးတြင္ ႐ံႈးနိမ့္သည့္အခါ မိမိ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ကိုယ္တုိင္လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားခြင့္ ရိွေပသည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ိဳးကို လက္ခံရေပမည္။ ထိုအခါ လိုအပ္သည့္ အရာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သေဘာေပါက္ သိရိွ၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ႀကိဳးစားၿပီး ေအာင္ျမင္မႈကို ရရိွႏိုင္ပါမည္။ ထိုေအာင္ျမင္မႈကိုလည္း ဆက္လက္တည္တံ့ ေနေစရန္ အစဥ္ႀကိဳးစား ေနရေပမည္။ ေလာက သေဘာတရားအရ အစဥ္အၿမဲ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ အစဥ္အၿမဲ ႐ံႈးနိမ့္ျခင္း မရိွေသာ္လည္း မည္သူမဆို ေအာင္ျမင္ျခင္း ဆိုသည္ကို ႏွစ္သက္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ တစိုက္မတ္မတ္ အားထုတ္ေနရ ေပလိမ့္မည္။

ၿပိဳင္ပဲြတစ္ခုကုိ စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ မ်ိဳးတြင္လည္း အေတြ႕အႀကံဳ မရင့္က်က္ေသးသျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း ႐ံႈးနိမ့္မႈကို လက္ခံႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေပသည္။ ထိုသို႔ ႐ံႈးနိမ့္လာလွ်င္ ႐ံႈးနိမ့္မႈကို လက္ခံႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ ႐ံႈးနိမ့္ျခင္း၏ လကၡဏာအျဖစ္ တခ်ိဳ႕ေသာသူ၏ မ်က္ရည္စက္မ်ား၊ ၀မ္းနည္းဖြယ္ စကားလံုးမ်ားကို သတိထားျပဳျပင္သင့္သည္။ ထို႐ံႈးနိမ့္မႈမွ သင္ခန္းစာေကာင္းမ်ား ရယူတတ္ရန္သာ အေရးႀကီးလွေပသည္။ ထိုသင္ခန္းစာသည္ ဘ၀တစ္ခု၏ ၿပိဳင္ပဲြတိုင္းတြင္ အသံုး၀င္မည့္ လက္နက္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ မွ်မွ်တတ၊ ျဖဴစင္မႈႏွင့္ တရားေသာလက္နက္ ျဖစ္ရေပမည္။

ေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္လည္း ထိုေအာင္ျမင္မႈတြင္ မိန္းေမာမေနဘဲ ေအာင္ျမင္မႈ၏ အေၾကာင္းရင္းသည္ ၿပိဳင္ပဲြတိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ေျခလွမ္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္ဟု ႏွလံုးသြင္းထား ရေပမည္။ ေအာင္ျမင္မႈ၏ အေၾကာင္းရင္းကို အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် သင္ၾကားေလ့က်င့္ရင္း ႐ံႈးနိမ့္မႈကို အကာအကြယ္ ယူရေပမည္။

ေအာင္ျမင္မႈ၊ ႐ံႈးနိမ့္မႈတိုင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရိွေနေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ သေဘာေပါက္ နားလည္စြာ ရွာေဖြႏိုင္ၿပီး ထိုရွာေဖြမႈမ်ားထဲမွ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းႏွင့္ တရားမွ်တစြာ ျပင္ဆင္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး ဘ၀တိုက္ပဲြ မ်ားတြင္လည္း တစ္ပါးသူအေပၚ တျခားေသာ ၀န္းက်င္တစ္ခုအေပၚ မထိခိုက္ မနာက်င္ေစဘဲ အေကာင္းဆံုး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ေပြ႔ပိုက္ထားႏိုင္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

Eleven Media Group

ရန္ ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး ျပန္လည္ မြမ္းမံ မည့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစု ၾကည္ ၏ အစီအစဥ္ကို ယူေက ကူညီမည္


ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅။ ။ ရန္ ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး ႐ုံႀကီး ျပန္လည္ မြမ္းမံမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏အစီအစဥ္ ကို ယူေကက ပံ့ပိုးကူညီေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ယူေကခရီး စဥ္အတြင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္က ၿဗိတိသၽွဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒး ဗစ္ကင္မရြန္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာဖြံ့ ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီး ဂ်က္စတင္ဂရင္း နင္းတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ စဥ္ တြင္ အဆိုပါကိစၥအား ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။

''ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး ကို ယူေကက ကူညီမယ့္ကိစၥ ကို ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္ေရာက္မယ့္ နိုဝင္ဘာလ ဆန္း က်မွ ေျပာလို႔ရနိုင္မွာ ပါ။ ေလာ ေလာဆယ္ မွာ ဒီေဆး႐ုံႀကီး အ ဆင့္ျမႇင့္တင္ နိုင္ဖို႔အတြက္ မာ စတာပလန္ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ အေသးစိတ္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မယ့္ကိစၥေတြကို ၿဗိတိ သၽွအစိုးရက အေသးစိတ္ကူညီ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ရန္ ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး အဆင့္ျမႇင့္ တင္ေရးေကာ္မတီ ရန္ပုံေငြရွာ ေဖြေရး၊ NLD က်န္းမာေရးကြန္ ရက္မွ ဥကၠ႒ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳး ဝင္းက ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ အတြင္းကလည္း ယူေကမွ က်န္း မာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ေလာ့ဒါစီ က ရန္ကုန္ျပည္သူ ႔ေဆး ႐ုံႀကီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥ ရပ္မ်ားေဆြးေႏြး ရန္အတြက္ ၎ ထံမွ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါေဆး႐ုံႀကီးအ ဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ အတြက္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ မွ ေငြက်ပ္ငါးဘီလီယံ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး အရိုးအေၾကာဌာနမွ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာခ်စ္စိုးက ''ရန္ကုန္ေဆး ႐ုံႀကီးက အရင္က ခုတင္ ၅၀ဝဆံ့ ေဆး႐ုံပါ။ ဂ်ပန္ေခတ္တုန္းက ဆိုရင္ တစ္ခန္းမွာ လူနာ ၃၀ ေလာက္ပဲ လာကုၾကတယ္။ အခု ကေတာ့ ခုတင္ ၁၅၀ဝဆံ့ေဆး ႐ုံျဖစ္လာေပမယ့္ တစ္ခန္းမွာ လူနာ ၁၀ဝေလာက္တက္ေနၾက ေတာ့ က်ပ္ညပ္ေနၿပီ။ အဲဒီအတြက္ ေဆး႐ုံႀကီးကို ျပဳျပင္မြမ္းမံ႐ုံပဲ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီျပႆနာကိုေျဖရွင္း နိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီမ်ားျပား လြန္းေနတဲ့လူနာေတြကို ကုသနိုင္ ဖို႔အတြက္ အထပ္ျမင့္ေဆး႐ုံသစ္ တစ္လုံးကို ထပ္ၿပီးေဆာက္လုပ္ မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အလြန္ေကာင္း မြန္တဲ့အစီအစဥ္ လို႔ ေျပာခ်င္ပါ တယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေႏြဦးလင္း
Yangon Media Group

အစုိးရတပ္မွတုိက္ပြဲအၿပီး ေက်ာင္းထုိင္ဘုုန္းႀကီးအား လူဝတ္လဲၿပီး ဖမ္းဆီးထား


26 October

ယမန္ေန႔ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုလာလ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္
ပိုင္း၊ တအာင္း(ပေလာင္) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္ေသာ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္အေလာ့ေက်းရြာတြင္ နံနက္(၇)နာရီ မိနစ္(၄၀) မွ ၁၀ နာရီ ၂၅ မိနစ္အထိ ျမန္မာတပ္ရင္းအမွတ္(၅၀၆)မွ တပ္ရင္းမွဴး
ေဇာ္မ်ိဳးလတ္ႏွင့္ နမ့္ဆန္ျပည္သူ႔စစ္ထြန္းျမတ္ေလး ဦးေဆာင္သည့္ေသာ အင္အားတစ္ရာတုိ႔ ႏွင့္ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(TNLA)မွ တားေအဲမ္းတေမာ၀္းနွင့္တားအလုမ္တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္ရင္း (၇၁၇ႏွင့္၂၅၆)တို႔စစ္ျဖစ္ပြားေႀကာင္း ရရွိပါသည္။ ဒဏ္ရာရစာရင္းႏွင့္ အေသအေပ်ာက္ စာရင္းအားသိရွိႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ စံုစမ္းေနေႀကာင္းသိရွိပါသည္။

ထုိေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလ(၂၅)ရက္ ညေနပိုင္း (၃)နာရီအခ်ိန္မွ စ၍
ျမန္မာတပ္ရင္း အမွတ္(၅၀၆) တပ္ရင္းမွဴးေဇာ္မ်ိဳးလတ္မွ အိမ္ေျခ(၅၀)ခန္႔ရွိ ပန္အေလာ့ရြာသူ၊သားမ်ားအား ရြာျပင္ဘက္သို႔ မထြက္ရ၊ ထြက္ပါက အျပစ္ေပး အေရးယူမည္ဟုအမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုအျပင္ အစုိးရတပ္ရင္းဘက္မွ ပန္အေလာ့ေက်းရြာတြင္းရွိ ဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္းတြင္ TNLA တပ္ရင္း၏ ဆိုင္ကယ္အားေတြ႔ရွိၿပီး စစ္ေဆးရာမွ ဆိုင္ကယ္အတြင္း လက္ပစ္ဗံုးတစ္လံုး ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုလက္ပစ္ဗံုးအား ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ပိုင္ဆိုင္သည့္ လက္ပစ္ဗံုးဟု စြပ္စြဲကာ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္အား အတင္းလူ၀တ္လဲၿပီး ဖမ္းခ်ဳပ္ ထားေႀကာင္းသိရသည္။

“သူတုိ႔က ဘုန္းႀကီးကတအာင္းတပ္မေတာ္နဲ႔ပတ္သက္မွဳရွိတယ္၊ ဒီလက္ပစ္ဗုံးကုိလည္း ဘုန္းႀကီးပဲ ပုုိင္တယ္ဆုိၿပီး အတင္းသကၤန္းကြ်တ္ၿပီး ဖမ္းထားတယ္…အခုခ်ိန္ထိေတာ့ ျပန္မလြတ္ေပးေသးဘူး တကယ္ေတာ့ သူတုိ႔ဟာသူတုိ႔ဆုိင္ကယ္လာထားတာ ဘုန္းႀကီးနဲ႔ဘာမွမဆုုိင္ပါဘူး ’’ ဟုရြာသားတစ္ဦး မွဆုိသည္။

တိုက္ပြဲေနာက္ပိုင္း၂၆ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာတပ္ရင္းဘက္မွမိုင္းေငါ႔၊ခြန္းခါး၊ကေတာဆံင္႔ႏွင့္ေက်ာက္မဲ ေဒသတို႔တြင္ ေနာက္ထပ္တပ္ရင္း ( ၃)တပ္ရင္း ခ်ီတတ္ခဲ့ေႀကာင္း သိရသည္။
Kayan Times

အေမရိကန္ ေက်ာင္းသား ၉၉ ရာခိုင္ႏွုန္း ျမန္ႏွုန္းျမင့္ အင္တာနက္ရမည္ - အိုဘားမား


ျပီးခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႔က အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားဟာ နယူးေယာက္ျမဳိ ႔မွာ ရွိတဲ့ Science and Technology အထက္ တန္းေက်ာင္းတစ္ခုကို သြားေရာက္ခဲ့ျပီး လူငယ္မ်ား ကို ေတြ႔ဆံု ေဟာေျပာခဲ့ ပါတယ္။

ယင္းေဟာေျပာခ်က္ထဲမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ ႔ ေက်ာင္းသား ၉၉ ရာခိုင္ႏွုန္းကို ျမန္ႏွုန္းျမင့္ အင္တာနက္လိုင္း ရရွိရန္ ၾကိဳးပမ္းသြားမယ္ လို႔ ေျပာဆုိခဲ့ ပါတယ္။ “ ႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသား လူငယ္အားလံုး ကမၻာ့ သတင္းအခ်က္အလက္ ကို အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွု ႏိုင္ေစရမယ္။ အသံုးျပဳ ႏုိင္ေစရမယ္။ ဒါကို ပညာေရးမွာ အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္ရမယ္။ ဒီအတြက္လည္း ႏိုင္ငံက ထိပ္သီး နည္းပညာ ကုမၼဏီ ပိုင္ရွင္ ၄၊ ၅ ဦးနဲ႔ ေတြ႔ဆံု စကားေျပာျပီးသြားပါျပီ။ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေတာ့ မွာပါ။ ေရႊ ႔ေျပာင္းေနထိုင္ လာႏိုင္ ဘယ္ႏိုင္ငံ သား ေက်ာင္းသားမဆုိလည္း အေမရိကန္ citizen လိုပဲ တူညီတဲ့ အခြင့္အေရး ရရွိေစမယ္။ အေမရိကန္ ရဲ ႔ ပညာေရးကို ေစ်းၾကီးတယ္လို႔ ယူဆပါသလား။ ဘယ္ေလာက္ထိ ေစ်းသက္သာတဲ့ ပညာေရး ျဖစ္တယ္ ဆုိတာကို ျမင္ရဖို႔ ခဏသာ ေစာင့္ေပးပါ” လိ႔ု ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

အင္တာနက္လိုင္း ရရွိမွုအျပင္၊ ျမန္ဆန္ေသာ အင္တာနက္လိုင္းေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္အျပင္၊ ပညာ သင္ၾကားေရးမွာ ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်ႏိုင္ျပီး ဒါဟာ ၂၁ ရာစုမွာ အင္မတန္အေရးၾကီးတဲ့ အစိတ္ အပိုင္းအျဖစ္ အေမရိကန္ အစိုးရတို႔က လက္ခံထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref: mashable
Aung Kham ( TSJ Team )
TechSpace Journal

ျမန္မာႏုိင္ငံမႇ တင္သြင္းလာသည္ဟု ယူဆရေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ တန္ဖိုးရႇိ စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ား ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးရမိ


ျမန္မာႏုိင္ငံမႇ ေမႇာင္ခိုတင္သြင္း လာသည္ဟု ယူဆရေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ တန္ဖိုးရႇိသည့္ တရားမ၀င္ မက္သမ္ဖက္တမင္း (methamphetamine) ေဆးအလံုးေပါင္း ငါးသန္းေက်ာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ေသာၾကာေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ယခုဖမ္းဆီးရမိမႈသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ ႏႇစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း အႀကီးမားဆံုး ဖမ္းဆီးရမိမႈျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း amphetamine စိတ္ႂကြေဆး ထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္မားေနေၾကာင္းကို ျပဆိုေနသည္။

ဖမ္းဆီးမႈ ႏႇစ္ခုအတြင္း လူေျခာက္ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕အနီး Nonthaburi ရႇိ အိမ္တစ္အိမ္ႏႇင့္ Phetchabun ရႇိ ထရပ္ကား တစ္စီးေပၚတို႔တြင္ ဖမ္းဆီးရမိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''ထိုင္းဘတ္ေငြ တစ္ဘီလ်ံေလာက္ တန္ဖိုးရႇိတဲ့ စိတ္ႂကြေဆး အလံုးေပါင္း ၅ ဒသမ ၃ သန္းေလာက္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္'' ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕ မူးယစ္ႏႇိမ္နင္းေရးဗ်ဴ႐ိုမႇ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Surapol Thuanthong က ေအအက္ဖ္ပီသို႔ တယ္လီဖုန္းမႇ တစ္ဆင့္ ေျပာၾကားသည္။

၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားရာတြင္ ေဆး၀ါးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ၿပီး ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏႇင့္ လာအုိ သံုးႏုိင္ငံ ထိစပ္ေနသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသမႇတစ္ဆင့္ ေမႇာင္ခိုတင္သြင္း လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

''စိတ္ႂကြေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္တာက အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားတဲ့အတြက္ အခုစိတ္ႂကြ ေဆးေတြတိုးၿပီး ထုတ္လာေနတယ္။ လူမ်ိဳးစု အဖြဲ႕ေတြမႇာ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ဖို႔ စက္႐ံုငယ္ေလးေတြ ရႇိတတ္ၾကတယ္'' ဟု ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Surapol က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ တန္ဖိုးရႇိသည့္ စိတ္ႂကြေဆးျပားေပါင္း ၁ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံကို ေရႊႀတိဂံေဒသမႇ ႏႇစ္စဥ္ထုတ္လုပ္လ်က္ ရႇိသည္ဟု ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးႏႇင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား႐ံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ စိတ္ႂကြေဆး အသံုးျပဳသူဦးေရ ေျခာက္သိန္းခန္႔ ရႇိသည္ဟု ဆိုသည္။

၎ေဆး၀ါးမ်ားသည္ အာဖဂန္နစၥတန္အၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထြက္ရႇိသည့္ ေဒသျဖစ္ေသာ ရႇမ္းျပည္နယ္ အတြင္းရႇိ ေတာအုပ္မ်ား အတြင္း၌ ေရႊ႕ေျပာင္း၍ရသည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

မူးယစ္ေဆး ကုန္သြယ္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ကာလၾကာရႇည္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လႇန္မႈမ်ားႏႇင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္စပ္မႈရႇိေနၿပီး တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မူးယစ္ေဆး ကုန္သြယ္မႈမႇ ရရႇိေသာ၀င္ေငြကို အသံုးျပဳေလ့ ရႇိသည္ဟု ယူဆၾကသည္။
Eleven Media Group

ဘုရင့္ေနာင္ ဝင္း အတြင္းရွိ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးကားဂိတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ ရန္ JICA ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္


ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅။ ။ ယာဥ္ ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘုရင့္ ေနာင္ပြဲ႐ုံႏွင့္ ယာဥ္ရပ္နား စခန္း ဝင္းအတြင္းရွိ ကားဂိတ္ ကိုေျပာင္း ေရႊ႕ရန္အတြက္ ဂ်ပန္နိုင္ငံအျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ ေရးေအဂ်င္စီ(JICA)ႏွင့္ ေဆြး ေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ ေရးယာဥ္ရပ္နားစခန္းကို ေျပာင္း ေရႊ႕ရန္အတြက္ ယခင္ကအမ်ား ျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအာ ဏာပိုင္အဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တင္ျပထားၿပီး ယာဥ္ ရပ္နားစခန္းေျပာင္းေရႊ႕ရန္အ တြက္ JICA မွအေဝးေျပးကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းတြင္ လာေရာက္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါအသင္းမွ သိရသည္။

အေဝးေျပးကုန္စည္ပို႔ ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း တြဲဖက္အတြင္း ေရးမႉးဦးကိုကိုနိုင္က''ဦးတို႔အသင္းကယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို ေျဖေလၽွာ့ဖို႔အတြက္ ေနရာေပး နိုင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုထားတယ္။ အဲဒါ ကို JICA က ဆာေဗးလာလုပ္ တာပါ''ဟု ေျပာသည္။

အေဝးေျပးကုန္စည္ပို႔ ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းမွ ဘုရင့္ေနာင္ ဝင္းအတြင္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ကို ေျဖရွင္းနိုင္ရန္အတြက္ ယာဥ္ ရပ္နားစခန္းတစ္ခုအသစ္ တည္ ေဆာက္ရန္အတြက္ အမွတ္(၁)ႏွင့္ အမွတ္(၃)လမ္းမႀကီးၾကားရွိခေရပင္လမ္းအနီးတြင္လည္း ေကာင္း၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ တာ ယာစက္႐ုံအနီးတြင္လည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၁) လမ္းမႀကီးေဘး ရွိ သစ္လုံးမ်ားပုံထားသည့္ ေထာက္ၾကန႔္အနီး ေျမေနရာမ်ား ကို တင္ၿပ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးကိုကိုနိုင္က ''ဦးတို႔ေျပာ တဲ့ေနရာေတြက ေနာက္ပိုင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ့ လူေနထူထပ္မႈေတြ ေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာေတြက်ပ္လာ နိုင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လွည္းကူး ဘက္ဆိုရင္ ပိုအဆင္ေျပနိုင္တယ္ ဆိုၿပီး သူတို႔ကေျပာတယ္''ဟု ယင္း က ထပ္မံေျပာသည္။

လက္ရွိဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ုံဝင္း အတြင္း အသင္းဝင္ဂိတ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယာဥ္ရပ္နားစခန္း ေျပာင္းေရႊ႕ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အသင္းသားမ်ား၏ သေဘာထား မ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းက ထပ္မံ ေျပာၾကားသည္။ ဘုရင့္ေနာင္ဝင္း အတြင္းပြဲ႐ုံႏွင့္ ကားဂိတ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေန႔စဥ္ကားအဝင္ အထြက္ ၆၀၀၀ မွ ၇၀၀၀ ခန႔္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။
Yangon Media Group
သန္းနိုင္ဦး

SEA Games တြင္ ေရႊတံဆိပ္ ဆြတ္ခူးႏိုင္သည့္ ျမင္းစီး ကစားသမားမ်ားကို က်ပ္သိန္းတစ္ရာစီ ခ်ီးျမႇင့္မည္


ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ SEA Games ပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ ျမင္းစီး အားကစားသမားမ်ားမွ ေ႐ႊတံဆိပ္ ဆြတ္ခူးႏိုင္သူမ်ားကို အနည္းဆုံး က်ပ္သိန္းတစ္ရာစီ ဆုခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမင္းစီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးၿပံဳးေမာင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ဝဏၰသိဒၶိ ျမင္းစီး အားကစားကြင္းတြင္ ျမင္းအလွစီး ၿပဳိင္ပြဲ၊ တန္းေက်ာ္ျမင္းစီး၊ တာေဝး ျမင္းစီးၿပဳိင္ပြဲမ်ား က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး အုပ္စုလိုက္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းဆုမ်ားအျဖစ္ စုစုေပါင္း ေရႊတံဆိပ္ေျခာက္ခု၊ ေငြတံဆိပ္ေျခာက္ခု၊ ေၾကး တံဆိပ္ေျခာက္ခု ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမင္းစီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အနည္းဆုံး ေရႊတံဆိပ္ႏွစ္ခု ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး တာေဝး ျမင္းစီး အားကစားနည္းတြင္ ႏိုင္ငံေရေျမ သဘာဝ အသာစီး ရျခင္းေၾကာင့္ ေရႊတံဆိပ္ မွန္းေၾကာင္း၊ တန္းေက်ာ္ ၿပဳိင္ပြဲတြင္လည္း ေရႊတံဆိပ္ဆု ရႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

ျမင္းစီး အားကစားနည္းကို ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး အားကစားပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖြင့္ပြဲမတိုင္မီ ေရႊတံဆိပ္ဆု ရယူၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ လႊင့္တင္ေပးမည့္ ေ႐ႊပထမဆုံး ရရွိေသာ ႏိုင္ငံအလံေနရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလံ ျဖစ္ေစရန္ ႀကဳိးပမ္းေနေၾကာင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
The Voice Weekly

ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေဆာင္အေယာင္ ေလ်ွာ့ခ်သည့္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေနဟုဆို


ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ။ ။ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္ အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ လိုက္ သည့္ ဥပေဒၾကမ္း တြင္ ၎တို႔အား ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စ ရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ား ေလၽွာ့ခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အသိုင္းအဝိုင္းက သုံးသပ္ ေျပာၾကား လိုက္ေၾကာင္း သိရ သည္။

တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲေနခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၏ အသုံးစရိတ္ မ်ားကို အမွန္တကယ္ေလၽွာ့ခ် နိုင္ပါက ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာ ၾကားသည္။

အဆိုပါျပင္ဆင္သည့္ဥပ ေဒၾကမ္းအား အမ်ားျပည္သူမ်ား ေလ့လာနိုင္ ရန္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ရက္ထုတ္ နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ မ်ား တြင္ေဖာ္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန႔္က ''တိုင္း ျပည္က ဆင္းရဲေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြရဲ့ အခြန္ေတြကို သုံးစြဲ ေနတာကိုေလၽွာ့ခ်နိုင္ရင္ ေကာင္း တာေပါ့။ ပယ္ဖ်က္လိုက္တဲ့ပုဒ္မ ကိုေတာ့ ျပန္ၾကည့္မွသိမယ္ ။ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ပုဂၢိဳလ္ေ တြ အေနနဲ႔ စရိတ္ေတြ၊ အေဆာင္အ ေယာင္ေတြကို ေလၽွာ့ ခ်နိုင္ရင္ ပို ေကာင္းတာေပါ့''ဟု ယင္းအျမင္ ကို ေျပာသည္။

လက္ရွိဥပေဒတြင္ပါရွိသည့္ ပုဒ္မ ၂၈တြင္ ''ထိုဥပေဒအရ ခံ စားခြင့္ျပဳသည့္ဝင္ေငြ အရပ္ရပ္ ေပၚ ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစရမည္''ဟု ျပ႒ာန္း ထားျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ ရာဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၾကမ္းတြင္ အဆိုပါပုဒ္မအား ပယ္ ဖ်က္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ဦးၾကည္ျမင့္က ''တိုင္း ျပည္က ေခတ္ မမီေသး တဲ့အခ်ိန္ မွာ ျပည္သူေတြရဲ့အခြန္ေတြနဲ႔ ထမင္းခ်က္ႏွစ္ဦးထားတာ၊ ကား ႏွစ္စီး ဒရိုင္ဘာေတြအမ်ားႀကီး ထားတာ ဒီလို လိုတာထက္ပိုေန တဲ့ ခံစားခြင့္ေတြကိုေတာ့ ေလၽွာ့ ခ်ဖို႔လိုတယ္။ ဒါမျဖစ္သင့္ဘူး ေပါ့'' ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာသည္။

ယင္းသို ့ျပည္ေထာင္စုအ ဆင့္ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စ ရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ကို ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ္ လည္း ထူးထူးျခားျခားေျပာင္းလဲ လာနိုင္ျခင္းမရွိ ဘဲ ျပည္ေထာင္ စုအဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ စာရင္းဇယားမ်ားကို ထုတ္ျပန္ ေပးျခင္း၊ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ရာ ထူးသက္တမ္းအလိုက္ အနားယူ ခ်ိန္အထိ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္ အထားမ်ားကို စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳ လုပ္၍ လိုအပ္ပါက အေရးယူျခင္း မ်ားကိုလုပ္ကိုင္နိုင္ပါက ပိုမို ေကာင္းမြန္မည္ ဟုလည္း လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အသိုင္းအ ဝိုင္းက သုံးသပ္ေျပာၾကား ၾကသည္။
Yangon Media Group
ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္ 

အစိုးရ သတင္းစာမ်ား အမ်ားျပည္သူ စိတ္၀င္စားသည့္ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းမရႇိဘဲ အစိုးရ၏အာေဘာ္ တစ္ခုတည္းကိုသာ ေဖာ္ျပသည့္ သတင္းစာအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္


ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္ထုတ္ ပုဂၢလိက သတင္းစာအခ်ဳိ႕ႏႇင့္ အစုိးရ သတင္းစာမ်ား
သတင္းေဆာင္းပါး
အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ သတင္းစာ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားေသာ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ စိတ္၀င္စားသည့္ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းမရႇိဘဲ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ကအတိုင္း အစိုးရ၏အာေဘာ္ တစ္ခုတည္းကိုသာ ေဖာ္ျပသည့္ သတင္းစာအျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
အနီးကပ္ဆံုး ဥပမာအေနျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၏ သတင္းစာရႇင္းလင္းပြဲ သတင္းကို အစိုးရ သတင္းစာ သံုးေစာင္စလံုးတြင္ လံုး၀ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရႇိသည့္အျပင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတရာထူးအတြက္ ၀င္ေရာက္အေရြး ခံေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ကိုလည္း တစ္စံုတစ္ရာ ေဖာ္ျပျခင္း မရႇိခဲ့ေခ်။ ထို႔အတူ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္မႇာပင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ႏႇင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒ စိုမိုးေရးႏႇင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥေရာပ ခရီးစဥ္အတြင္း ဘီဘီစီ သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ လူမ်ိဳးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈ မဟုတ္ေၾကာင္းႏႇင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေနျဖင့္ မြတ္စလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ၾကားတြင္သာ မကဘဲ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အၾကားတြင္ပါ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား ရႇိေနသည္ကို နားလည္ေပးဖို႔ လိုေၾကာင္း အစရႇိေသာ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း အစိုးရ သတင္းစာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရိႇေၾကာင္း ေတြ႕ရႇိရသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ား၏ မ်က္ႏႇာဖံုးတြင္ (၆၈) ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢေန႔ အထိမ္းအမႇတ္ အခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း တက္ေရာက္သည့္ သတင္းကိုသာ ေခါင္းႀကီးသတင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ေလာကနႏၵာ ျမစ္ေရတင္ ပင္မေရတင္စခန္း၌ ေသာင္တူးျခင္း အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိ သတင္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕တြင္ ကုန္ဆိပ္ကမ္းႀကီးတစ္ခု တည္ေဆာက္မည္ ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ထုတ္ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးေရႊမန္း၏ သတင္းစာ ရႇင္းလင္းပြဲမႇ ေျပာၾကားခ်က္ သတင္းမ်ား၊ ဥေရာပ ခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားခ်က္ သတင္းမ်ားအျပင္ အမ်ားျပည္သူ စိတ္၀င္စားသည့္ သတင္းမ်ားကို မ်က္ႏႇာဖံုး သတင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။
ထို႔အျပင္ လက္ရႇိအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူအမ်ား စိတ္၀င္စားေနေသာ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားကို ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္နီးပါး ေထာင့္ေပါင္းစံုမႇ ေဖာ္ျပေနေသာ္လည္း အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္မူ အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားမႇ ထုတ္လႊင့္ကာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို အားမေပး လိုသည့္သေဘာ သက္ေရာက္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဥပေဒ စကား၀ိုင္းကိုသာ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ထို႔အတူ အစိုးရသတင္းစာမ်ား အေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ အစိုးရ၀န္ၾကီး ဌာနမ်ား အပါအ၀င္ အာဏာရပါတီ ျဖစ္ေသာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီႏႇင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေထာက္ျပေျပာဆိုျခင္းမ်ား မရႇိသည့္အျပင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သတင္းစာ ရႇင္းလင္းပြဲမ်ားအျပင္ အမ်ားျပည္သူ စိတ္၀င္စားေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဖာ္ျပျခင္း မရႇိသည့္အတြက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရႇိေနသည္။
''အစိုးရမႇ အစိုးရသတ္သတ္ကို ျဖစ္ေနတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုေတာင္မႇ စာရင္းမသြင္း ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါေတြက အမႇန္တရားေတြပဲ။ ေနာက္ သတင္းထိမ္ခ်န္မႈေတြက ဒီရက္ပိုင္းမႇာတင္ ႏႇစ္ခုေတြ႕တယ္။ ေဒၚစုက (ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာ) လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈ မရႇိပါဘူး ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြကိုလည္း သူမေျပာဘူး။ ေနာက္ နာယကၾကီးရဲ႕သတင္းစာ ရႇင္းလင္းပြဲကိုလည္း သူတို႔ထည့္မေျပာဘူး'' ဟု လသာျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးၾကည္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
သူတို႔ရဲ႕ ေပၚလစီေပါ့။ မီဒီယာပံုစံနဲ႔ ရပ္တည္ေနတယ္ ေျပာတယ္။ တကယ္ အဲဒီလိုေျပာရင္ သတင္း ျဖစ္လာျပီဆိုရင္ ဘယ္သတင္းျဖစ္ျဖစ္ ထည့္ရမႇာေပါ့ဗ်။ အဲဒါေတြ မထည့္ဘဲ လုပ္တာဟာ မီဒီယာတာ၀န္ ပ်က္ကြက္တယ္...

''သူတို႔ရဲ႕ ေပၚလစီေပါ့။ မီဒီယာပံုစံနဲ႔ ရပ္တည္ေနတယ္ ေျပာတယ္။ တကယ္ အဲဒီလိုေျပာရင္ သတင္းျဖစ္လာျပီဆိုရင္ ဘယ္သတင္းျဖစ္ျဖစ္ ထည့္ရမႇာေပါ့ဗ်။ အဲဒါေတြ မထည့္ဘဲ လုပ္တာဟာ မီဒီယာတာ၀န္ ပ်က္ကြက္တယ္'' ဟု ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္က ေျပာၾကားသည္။
အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း သတင္းရင္းျမစ္ ေဖာ္ျပျခင္း မရႇိဘဲ ေရးသားေနေသာ သတင္းမ်ား၊ နယ္ျမိဳ႕မ်ားမႇ ေပးပို႔ေသာ သတင္းမ်ားကို တည္းျဖတ္ျခင္း မျပဳဘဲ တိုက္႐ိုက္ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားကို အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္နီးပါး ေတြ႕ရႇိေနရေၾကာင္း သိရသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္မႇာပင္ ေၾကးမံုသတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ 'မိေက်ာင္းအႏၲရာယ္ သတိျပဳဖြယ္' သတင္းမႇာ သတင္းတစ္ပုဒ္၏ စံႏႈန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း မဟုတ္ဘဲ နယ္မႇေပးပို႔ခ်က္ အတိုင္း သတင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း၊ ႏႇစ္ဖက္ ေျပာၾကားမႈမ်ား ကဲြလဲြေနၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မံစီျမိဳ႕နယ္အတြင္း နယ္ေျမရႇင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္စဥ္ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ ေမႇာင္ခိုသမားမ်ား ဖမ္းဆီးရမိျပီး လက္နက္ငယ္ႏႇင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ားႏႇင့္ သစ္မ်ား သိမ္းဆည္းရမိျခင္း သတင္းကို ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနမႇ သတင္းရရႇိသည္ ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ထိုေဒသတြင္ ျဖန္႔ၾကက္ လႈပ္ရႇားေနေသာ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရႇိသည္ကို ေတြ႕ရႇိရသည္။
ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၏ ဒုတိယ၀န္ၾကီးျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရႇိသူ ဦးရဲထြဋ္က ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားကို သတင္းမ်ား ေဖာ္ျပရာ၌ က်င့္၀တ္ႏႇင့္အညီ ေဖာ္ျပရန္၊ မွ်တမႈရႇိေသာ သတင္းမ်ားျဖစ္ရန္ အားနည္းေနျခင္းကို အစဥ္တစိုက္ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုေလ့ ရႇိေသာ္လည္း ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားအေပၚ ၎၏ ေ၀ဖန္ေျပာၾကား ခ်က္အတိုင္း အစိုးရ သတင္းစာမ်ား ကိုယ္တိုင္က ခ်ိဳးေဖာက္ ေနျခင္းကိုမူ ေျပာၾကားေလ့ မရႇိေပ။
''သတင္းစာ ဆိုတာကေတာ့ သတင္းစာက်င့္၀တ္က အစိုးရပိုင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပုဂၢလိကပိုင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ရႇိရမယ္။ အစိုးရပိုင္ သတင္းစာၾကီးက ျဖစ္ႏိုင္လို႔ရႇိရင္ ေရႇ႕ေဆာင္ျဖစ္ရမယ္။ ခုက်ေတာ့ သူကေရႇ႕ေဆာင္ ျဖစ္ရမယ့္အစား ဘက္လိုက္ တစ္ဖက္စြဲ ျဖစ္ေနတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ အေနနဲ႔ သိကၡာလည္းက်တယ္။ ရႇက္ဖို႔လည္း ေကာင္းတယ္။ ေနာက္ျပီး ျပည္သူ႔ဘ႑ာနဲ႔ လည္ပတ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းၾကီး တစ္ခုက ျပည္သူအမ်ား စိတ္၀င္စားတဲ့ ကိစၥေတြကို မေဖာ္ျပတာကေတာ့ အလြန္အကြၽံဆံုး ကိစၥပဲ'' ဟု ဦးၾကည္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
လက္ရႇိထုတ္ေ၀ေနေသာ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားသည္ သတင္းစာ တစ္ေစာင္၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏႇင့္ ကိုက္ညီျခင္း ရႇိ၊ မရႇိ ဆိုေသာ ေမးခြန္းကိုမူ ''ေၾကာ္ျငာပိုင္းမႇာေတာ့ ကိုက္ညီေနျပီ။ သတင္းပိုင္းမႇာ အားရေက်နပ္ဖြယ္ အေနအထား မရႇိဘူး'' ဟု ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသည့္ ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိမ္းက ေျပာၾကားသည္။
''ဦးေရႊမန္းလို၊ နာယကဗ်ာ။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ နာယက။ အဲဒီလို နာယကက ေနျပီးေတာ့ သတင္းတစ္ခုကို ေျပာတယ္။ ေျပာတဲ့ေနရာကလည္း ဘယ္မႇာလဲဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမႇာ ေျပာတယ္။ ေျပာတဲ့ အခ်ိန္ကလည္း တိုတိုတုတ္တုတ္နဲ႔ တစ္ခြန္းႏႇစ္ခြန္း ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ အစံုလာတဲ့ သတင္းစာ ရႇင္းလင္းပြဲ။ အဲဒီေလာက္ခိုင္မာတဲ့ ျပည့္စံုတဲ့ အေနအထားကိုေတာင္ မေဖာ္ျပဘူးဆိုေတာ့ အစိုးရ သတင္းစာေတြရဲ႕ သတင္းျပည့္စံုမႈ၊ သတင္းအဂၤါရပ္နဲ႔ ညီညြတ္မႈ ဆိုတာေတြက ျပည့္စံုတဲ့သေဘာ၊ မႇန္ကန္တဲ့သေဘာ မရႇိဘူးလို႔ဘဲ ယူဆပါတယ္'' ဟု ဦး၀င္းတင္က ဆိုသည္။
''ကြၽန္ေတာ္တို႔လို ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အေၾကာင္းကို စိတ္၀င္စားတယ္။ ျပည္သူလူထုကို အေျချပဳတဲ့ သတင္းေတြပဲ ဖတ္ခ်င္တာေပါ့။ ဒါေတြက အစိုးရ သတင္းစာမႇာ မပါဘူး။ ပုဂၢလိက သတင္းစာမႇာ ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ဳိးရႇိတဲ့ သတင္းေတြပါေတာ့ ပုဂၢလိက သတင္းစာေတြကို ပိုသေဘာက်တယ္။ အစိုးရ သတင္းစာက သူတို႔ဘက္က အသားေပးၿပီး ေရးတာေတြနဲ႔ ေၾကာ္ျငာေတြကို ဦးစားေပးတာမ်ားတယ္'' ဟု ဆရာျပည့္ (ျမန္မာစာ) က ေျပာၾကားသည္။
အစိုးရ သတင္းစာမ်ားသည္ ၎တို႔ ေဖာ္ျပလိုေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပး ေဖာ္ျပၿပီး ျပည္သူလူထု သိသင့္သိထိုက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကိုပင္ အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပေလ ့မရႇိေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရႇိေနသည္။
''ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာေတြကေတာ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရႇိေနေသးတယ္။ ပုဂၢလိကပိုင္ သတင္းစာ ကေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရးသားေျပာဆိုတာ ေတြ႕ရတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာေတြဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္အေၾကာင္း ေတာင္မႇ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ေလာက္ပဲ ေဖာ္ျပတာ။ အဆိုး၊ အေကာင္း ေ၀ဖန္ၿပီး ျပန္ေရးတာမ်ဳိး မေတြ႕ရဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းကိုေတာင္ မေဖာ္ျပဘူး ဆိုေတာ့ ေသခ်ာတာက အေပၚကေျပာင္းၿပီး ေအာက္က မေျပာင္းတာပါ'' ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္း၏ အတြင္းေရးမႇဴး ဦးျမင့္ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။
အစိုးရ သတင္းစာမ်ားႏႇင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယိုမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာအျဖစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေျပာင္းလဲရန္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရျပီး အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာ ဥပေဒၾကမ္းကိုလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားေနသည္။ ထို႔အတူ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကိုလည္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာနမႇ အဆင့္ျမင့္ အရာရႇိမ်ားကိုယ္တိုင္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသားေျပာဆိုမႈမ်ား ရႇိေနေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈႏႇင့္ ကိုက္ညီျပီး စံႏႈန္းျပည့္မီေသာ ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားကို ယေန႔အခ်ိန္အထိ မေတြ႕ရေသးေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရႇိေနသည္။
''အစိုးရ သတင္းစာေတြက ျပည္သူ႔ဘ႑ာနဲ႔ သူတို႔ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ပဲ ၀ါဒျဖန္႔တယ္ဆိုတာ လံုး၀လက္မခံႏိုင္ဘူး။ တစ္သက္လံုး အစဥ္အဆက္လည္း လံုး၀မယံုၾကည္ခဲ့ပါဘူး။ ... ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ ဆိုတာ လံုး၀ မယံုၾကည္ပါဘူး။ ေနာက္ျပီး အစိုးရ သတင္းစာ ဆိုတာလည္း လံုး၀မရႇိသင့္ ေတာ့ပါဘူး'' ဟု မႏၲေလးျမိဳ႕မႇ ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဓာတ္ပုံ ကိုင္ေဆာင္ဆႏၵျပလွ်င္ ေထာင္ခ်မည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒၾကမ္း ကန္႔ကြက္ခံရ


ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဓာတ္ပုံ ကိုင္ေဆာင္ ဆႏၵျပလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္မ်ား (ဆင္ယင္ျပသမႈ ကန္႔သတ္ေရး) ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္က ကန္႔ကြက္သျဖင့္ အတည္မျပဳ ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒပုဒ္မ (၄) တြင္ ပါရွိသည့္ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း) ၏ပုံကို ႐ုံးဌာနမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားတြင္ အေလးအျမတ္ထား၍ ခ်ိတ္ဆြဲဆင္ယင္ ထားရွိျခင္း ဆိုသည့္အခ်က္ကို ကန္႔ကြက္သျဖင့္ အဆိုပါ ဥပေဒကို ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အတည္ျပဳမည့္ ရက္ကို ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ဆုံးပတ္ သို႔ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ (၄) ပါ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားသည္ ျဖည့္စြက္ရန္ မလိုေၾကာင္းႏွင့္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကိုသာ အမ်ားျပည္သူတို႔က လိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္က ကန္႔ကြက္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ ႐ုပ္ပုံကို ကိုင္ေဆာင္၍ ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ အသုံးမျပဳသင့္သည့္ေနရာ ဌာနမ်ားတြင္ သုံးစြဲပါက ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ေငြက်ပ္ငါးေသာင္း ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ ႏွစ္ရပ္စလုံးလည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း ေရးသားထားသည္။
The Voice Weekly

၂၀၁၅ေရြးကာက္ပြဲဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မရွိလွ်င္ ဘယ္လုိမွတရားမွ်တတဲ့ ေကာက္ပြဲ ျဖစ္မလာႏုိင္ဘူးဆုိသည့္ ေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ပါတီမွ ဦးေက်ာ္စြာစုိးႏွင့္ ေတြ ႔ဆုံျခင္း


ေအာက္တိုဘာ ၂၆။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တစ္ ရက္ႏွင့္တစ္ရက္ တစ္လႏွင့္တစ္လ တစ္ျဖည္းျဖည္း မဲေပးရန္အတြက္ နီးကပ္လာၿပီျဖစ္ၿပီး တရားဝင္ ပါတီအျဖစ္ မွတ္တင္ထားသည့္ ပါတီ ၅၀ ေက်ာ္ထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ေတာင္သူ လယ္သမားဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ပါတီမွ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္စြာစုိးကို လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရႊးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သမွ်အား သြားေရာက္ ေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့သည္။

ေမး။      ။ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာကလည္း နီးလာၿပီဆုိေတာ့ ဆရာတုိ႔ အေနနဲ႔ ဘာေတြႀကိဳၿပီး ျပင္ဆင္ထားလဲ။

ေျဖ။       ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ ေနတာကေတာ့ၾကာၿပီ။ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္မွာ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးခြဲေတြ ဖြင့္ထားတယ္ အခုထက္ တုိးၿပီးေတာ့ ဖြင့္ႏုိင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားေနတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ မဲေပးႏုိင္ေအာင္ မဲေပးတတ္ ေအာင္လည္း သြန္သင္ေနတယ္။ ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့ မဲေပးတာ ႏွစ္ႀကိမ္ရွိေနၿပီ။ တုိ႔ျပည္သူေတြက သိပ္နားမလည္ ေသးဘူး။ ဒီတစ္ႀကိမ္ေတာ့ ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ေနျဖစ္ေန ငါတုိ႔လယ္သမားတုိ႔ မဲေပးတတ္မွဘဲ အဆင္ေျပမွာ ျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေအာင္ႏုိင္ေရး အဖြဲ႔ကေတာ့ ၂၀၁၄ ပထမ အပတ္ေလာက္မွာ စဖြဲ႔မယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ဦးတုိ႔ အေနနဲ႔ လုိက္ၿပီးေတာ့ ေျပာျပေနတယ္။

ေမး။      ။ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဆရာတုိ႔ အေနနဲ႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ကို လ်ာထား လဲ။

ေျဖ။       ။ အခုဦးတုိ႔ အေနနဲ႔ လ်ာထားတာ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၅၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၅၀။ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က ၃၀၀။ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က ၅၀ေလာက္ လ်ာထားတယ္။ ဘာလုိ႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကို ဘာေၾကာင့္ မသြားတာလည္းဆုိေတာ့ ဦးတုိ႔ လယ္သမားေတြက ဥပေဒအႀကံျပဳတဲ့ ေနရာမွာ အားနည္းတယ္။ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဆုိတဲ့ ေနရာက ပညာရွင္ေတြသြားရတဲ့ ေနရာလုိ႔ ထင္တားတဲ့အတြက္ သူတုိ႔က သိပ္မသြားခ်င္ၾကဘူး။ တုိင္းေဒသႀကီး ၾကေတာ့လည္း ဖိုက္တင္ခ်ရမယ့္ေနရာ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က်ေတာ့လည္း ဖိုက္တင္ခ်ရမယ့္ေနရာ ဘယ္လုိဘဲ ျဖစ္ေနျဖစ္ေန သူတုိ႔ကျပတ္ ျပတ္သားသား ေျပာရမယ့္ ေနရာေတြမွာဘဲ သူတုိ႔က ေနခ်င္ၾကတယ္။ အဲ့ေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီးက ၃၀၀၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ က ၁၅၀၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က ၅၀၊ အားလံုးေပါင္း ေနရာ ၅၀၀ ေလာက္ေတာ့ မွန္းထားတယ္။

ေမး။      ။ လာမယ့္၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ မွန္ကန္စြာနဲ႔ ျပည္သူေတြ မဲေပးတတ္လိမ့္ဦးမယ္လို႔ ဆရာ့ အေနနဲ႔ထင္လား။

ေျဖ။       ။ အဲတာက မနည္း ေျပာရဦးမွာ အခုအခ်ိန္အထိ ေက်းလက္ေဒသမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ေၾကာက္တဲ့ အစြဲက အခုအခ်ိန္ ျပည္သူေတြ စိတ္ထဲမွာ ရွိေနေသးတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဟိုပါတီကို မဲမေပးနဲ႔။ ဒီပါတီကိုမဲမေပးနဲ႔ ဆုိရင္ေတာင္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးကိုေၾကာက္ၿပီး မဲမေပးရဲတဲ့လူေတြ ရွိေနေသးတယ္။ ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့ ပါတီကို မဲေပးပုိင္ခြင့္ ရွိတယ္ဆုိတာ သူတုိ႔မသိ ေသးဘူး။ မသိေသးတာကို သိေအာင္လွည့္ၿပီးေတာ့ ေျပာေနရတာ အာေပါက္ေတာ့မယ္။ ဒါမွဆင္းရဲသား ပါတီက ဆင္းရဲ သားေတြ တက္လာၿပီး ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တာကိုလဲ ရွင္းျပရတာကိုး။

ေမး။      ။ လာမယ့္ ၂၀၁၅  ေရြးေကာက္ပြဲ က်ရင္ေကာ အဲ့ဒီေရြးေကာက္ပြဲက တရားမွ်တမႈ ရွိလိမ့္မယ္လုိ႔ ဆရာ့အေနနဲ႔ထင္လား မသိဘူး။

ေျဖ။       ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွိေနရင္ေတာ့ အဲဒီ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တမႈ ရွိလိမ့္မယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မရွိဘူး ဆုိရင္ေတာ့ တရားမွ်တမႈရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာလို႔လည္းဆုိေတာ့ ဦးကုိယ္တုိင္ ခံခဲ့တာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါတုန္းက ဦးကိုလုပ္ထည့္လုိက္တယ္။ အဲတာကလည္း ပထမဦးဆံုး အေတြ႔အႀကံဳ။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲၾကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါလာေတာ့ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု မလုပ္ရဲေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီငယ္ေလးေတြ အေနနဲ႔ ခံၿပီးေတာ့ ေျပာႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ မရွိပါဘူး။ ပါတီငယ္ေလးေတြကခံၿပီး ေျပာႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ မရွိတဲ့အတြက္ ပါတီငယ္ေလး အဆင့္ကေန တုိးထြက္လာတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား ပါတီကေတာ့ ျဖည္းျဖည္းျခင္းနဲ႔ ပါတီအလတ္ေလာက္ ျဖစ္လာၿပီ။ ေတာင္သူလယ္သမား ပါတီ အေနနဲ႔ လာမယ့္၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို စြမ္းစြမ္းတမံနဲ႔ တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ လုပ္ေပးပါလုိ႔လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကိုလည္း ေျပာထားတယ္။

ေမး။      ။ ဆရာ့အေနနဲ႔ ေစာဏက ေျပာသြားတဲ့ အထဲမွာ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွိေနမွသာလွ်င္ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာမွာဆိုတာ။

ေျဖ။       ။ မွန္တာေပါ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါမွသာလွ်င္ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာမွာပါ။ ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့ အရင္တုန္းက တုိင္းျပည္မွာ ပါတီငယ္ေတြကို အေလးထားခဲ့တာမွ မဟုတ္တာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါလာမွ သူ႔ကိုေၾကာက္လုိ႔သာလွ်င္ မေျပာရဲၾကတာ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွိေနရင္ေတာ့ မွန္ကန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာ လိမ့္မယ္လုိ႔ ဆရာ့အေနနဲ႔ ထင္တယ္။

ေမး။      ။ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက်ရင္ ပါတီငယ္ေလးအတြက္ ေနရာ ရႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ဆရာ့အေနနဲ႔ ထင္လား မသိဘူး။

ေျဖ။       ။ ပါတီငယ္ေလးေတြထဲမွာ ေတာင္သူလယ္သမား ပါတီဟာ ပါတီ၀င္အင္အား ထုိက္သင့္သေလာက္ ရွိလာၿပီရွိလာတဲ့ အတြက္ ပါတီငယ္ ၂၀ ေက်ာ္နဲ႔ ဦးနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ အဲ့တာကလည္း ၫွိႏႈိင္းစပဲဲ။ ပါတီငယ္ အခ်င္းခ်င္း ၫွိရတာေတာ့ လြယ္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ဦးကလည္း သူတုိ႔လုိဘဲ ဘ၀တူကထဲ လာခဲ့တာ ဘ၀တူဘ၀တူျခင္းဆုိေတာ့ သူတုိ႔ကလည္း ခ်စ္ၾကတယ္။ ခင္ၾကတယ္။ အားေပးၾကတယ္။ ဦးက အမွန္အတုိင္း ေျပာရရင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြ ကေခါင္းေဆာင္ေတြ အားလံုးသည္ တုိင္းျပည္မွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္လုိ႔ ပါတီေထာင္ထားၾကတာ။ တုိင္းျပည္မွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ ဆုိတာ ေျပာပိုင္ခြင့္က လူတုိင္းမွာရွိတယ္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္က လူတုိင္းမွာ မရွိဘူး။ အစိုးရအဖြဲ႔စည္း ပါလာမွသာလွ်င္ လုပ္ပုိင္ ခြင့္ရတာ။ အဲ့ဒီလုပ္ပုိင္ခြင့္ ရရွိဖုိ႔ကလည္း ပါတီငယ္ေလးေတြက ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ႐ံုးကန္ၾကတယ္။ အဲ့ဒီ႐ံုးကန္တဲ့ အထဲမွာ အာဏာ မလုိခ်င္ပါဘူးဆုိတဲ့ ပါတီတစ္ေယာက္မွေတာ့ မရွိဘူး။ အာဏာဆုိတာ ေျပာစကားအရ ႐ိုင္းေပမယ့္ အမွန္အတုိင္း ေျပာရင္အာဏာဆုိတာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ပါဘဲ။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို မလုိခ်င္တဲ့ ပါတီငယ္ တစ္ေယာက္မွ မရွိဘူး။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ မရွိလုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိဖုိ႔ တုိ႔ေတြတက္ညီ လက္ညီ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့မွ လုပ္မွသာလွ်င္ ရမယ္ဆုိတာ အားလံုးကသိတဲ့အတြက္ ဒီ ၂၀ေက်ာ္နဲ႔ တက္ညီ လက္ညီလုပ္မယ္။

ေမး။      ။ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါတီငယ္ ၂၀ ေက်ာ္နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆုိေတာ့ ဘယ္လုိ ပါတီငယ္ေတြ နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမလဲ။

ေျဖ။       ။ ပါတီငယ္ ၂၀ ေက်ာ္ဆုိတာ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ပါတီေတြ အဓိက မ်ားတာေပါ့။ အဲ့တာေလးေတာ့ ဦးေျပာလုိ႔ မရေသးဘူး။ ေျပာလို႔ မရေသးတာ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဦးေျပာလုိက္ရင္ ဦးေဖာင္းသြားမွာ သူတုိ႔ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ဘယ္ပါတီ ဘယ္ပါတီ ပါတယ္လုိ႔ ဦးအေနနဲ႔ ေျပာလို႔ မရဘူး။

ေမး။      ။ ဆရာ့အေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဘာမ်ားျဖည့္စြက္ၿပီး ေျပာခ်င္တာ ရွိလဲ။

ေျဖ။       ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဦးေျပာခ်င္တာက အခုလာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တုိ႔လယ္သမား ပါတီဟာ ျမန္မာျပည္မွာ တစ္ခါမွ မေပၚဖူးဘူး။ အခုမွ ပထမဦးဆံုးေပၚတာ လယ္သမားေတြကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ပါတီလည္းျဖစ္တယ္။ လယ္သမားႀကီးေတြ လယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြက သူတုိ႔အေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သြားေျပာခ်င္ေနၾက ၿပီ။ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးလဲ ေျပာခြင့္လည္း မရခဲ့ၾကဘူး။ ေျပာခြင့္လည္း မႀကံဳခဲ့ဖူးဘူး။ အခုေျပာေျပာခြင့္ ရေတာ့မယ္ဆုိ ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲကို သြားေျပာခ်င္ေနၾကၿပီ။ အဲ့ဒီေရာက္မွဘဲ ေျပာတာ တရား၀င္တာကို တရား၀င္ ေျပာခြင့္ရဖုိ႔ကို သူတုိ႔အားႀကိဳး မာန္တက္နဲ႔ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကလိမ့္မယ္။ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတဲ့ အခါမွာ တစ္သက္လံုး သူတုိ႔ဆန္စပါး စုိက္ေၾကြးလာတဲ့ ေက်းဇူးေလးကို ေထာက္ၿပီးေတာ့ ထမင္းစားဘူးတဲ့သူတုိင္း သူတုိ႔ဒီတစ္ေခါက္ သြားေျပာခ်င္ေနတာကို သြားေျပာခြင့္ ေပးလုိက္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ လယ္သမားႀကီးေတြကို မ်က္စိမွိတ္ၿပီးေတာ့ ေက်းဇူးဆပ္ေစခ်င္တယ္။ ေက်းဇူးဆပ္လုိက္ပါ။ သူတုိ႔ေျပာခ်င္တာ ေျပာခြင့္ရလုိ႔ရွိရင္ သူတုိ႔လည္း စိတ္သက္သာရာ ေရာက္သြားမယ္။ အခုေတာ့ ေျပာခြင့္လည္းမရ။ အၿမဲတန္း နင္းျပားဘ၀နဲ႔ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ လယ္သမားပါဗ်လုိ႔ ေျပာရမွာေတာင္ ရွက္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ လူတန္းစား တစ္ရပ္ျဖစ္ ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲ့ဟာႀကီးကို လႊတ္ေတာ္ႀကီးထဲကို ေရာက္ၿပီးကာမွ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ က်က်နန တုိင္းျပည္ရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကို လယ္သမားႀကီးေတြ လက္ထဲ ေရာက္လာမယ္ဆုိရင္ လယ္ယာက႑လည္း တုိးတက္လာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ တုိင္းသူျပည္သားအားလံုး ထမင္းစားတဲ့လူတုိင္း ဆန္စုိက္ေပးၿပီး ေၾကြးလာတဲ့ လယ္သမားေတြကို ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး မဲေပးလုိက္ပါလုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူ- ႏွင္းႏြယ္
ျမန္မာ့ေခတ္

သံတြဲပဋိိပကၡ ျဖစ္စဥ္တြင္ သံသယရႇိသူ ၈၀ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနၿပီး ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ပုဒ္မ ၁၄၄ အခ်ိန္အား ေလ်ာ့ခ်ရန္ စီစဥ္


ရခုိင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္တြင္ ေနာက္ကြယ္မႇ အကြက္ခ် စီစဥ္ခဲ့သူမ်ား အပါအ၀င္၊ ျဖစ္စဥ္၌ ပါ၀င္က်ဴးလြန္ခဲ့သူ ၈၀ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ည ၆ နာရီမႇ မနက္ ၆ နာရီအထိ အျပင္မထြက္ရ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ထားမႈမႇ အခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႇဴးမႇ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သံတြဲခ႐ုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႇဴး ဒုတိယရဲမႇဴးႀကီး ေက်ာ္တင့္က ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

သံတြဲပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္မႇ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္အတြင္း ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနသည့္ ၈၀ ဦးမႇာ ယင္းျဖစ္စဥ္ကုိ ေနာက္ကြယ္မႇ အကြက္က် စီစဥ္သူမ်ား၊ လူသတ္မႈ၊ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈႏႇင့္ အမ်ားအက်ဳိး ဖ်က္ဆီးမႈ စသည္တုိ႔ကုိ က်ဴးလြန္သည္ဟု သံသယရႇိသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''အခုသံတြဲၿမိဳ႕ အေျခအေနကေတာ့ အားလုံးတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေနပါတယ္။ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ပုဒ္မ ၁၄၄ အမိန္႔ရဲ႕ သက္ေရာက္တဲ့ ည ၆ နာရီကေန မနက္ ၆ နာရီ အျပင္မထြက္ ရဘူးဆုိတဲ့ အခ်ိန္အစား ည ၆ နာရီကေန မနက္ ၅ နာရီအခ်ိန္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ တင္ျပထားတယ္လုိ႔ သိရတယ္'' ဟု သံတြဲခ႐ုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႇဴး ဒုတိယရဲမႇဴးႀကီး ေက်ာ္တင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သံတြဲၿမိဳ႕၏ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ကုိ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္က သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ခန္းမေရႇ႕တြင္ ကမန္လူမ်ဳိးတစ္ဦး ဖြင့္ထားသည့္ ေစ်းဆုိင္ေရႇ႕၌ ရခုိင္လူမ်ဳိး တစ္ဦးက သာသနာ့အလံ ေထာင္ထားသည့္ သုံးဘီးဆုိင္ကယ္ကုိ ေခတၲရပ္ထားၿပီး ေစ်း၀ယ္ေနစဥ္ ဆုိင္ပုိင္ရႇင္ ကမန္လူမ်ဳိးက ''သာသနာ့အလံ ေထာင္ထားတဲ့ ဆုိင္ကယ္ ငါ့ဆုိင္ေရႇ႕မႇာ လုံး၀မရပ္နဲ႔၊ ဘာျဖစ္တယ္၊ ညာျဖစ္တယ္'' ဆုိကာ ခုိင္းႏႈိင္းဆဲဆုိ လုိက္သည့္အေပၚ မေက်နပ္သည့္ ရခုိင္လူမ်ဳိးက ရဲစခန္းသုိ႔ သြားေရာက္ အမႈဖြင့္ တုိင္ၾကားခဲ့မႈမႇ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း သံတြဲခ႐ုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႇဴး႐ုံးမႇ သတင္းရရႇိသည္။

ဖမ္းဆီးထားသူ ၈၀ ဦးကို သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးေနၿပီး သံတြဲေထာင္ႏႇင့္ ရဲစခန္း အခ်ဳိ႕တြင္ ထားရႇိထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္အတြင္း လူငါးဦး ေသဆုံးခဲ့ကာ ေလးဦးဒဏ္ရာ ရရႇိခဲ့ေၾကာင္း၊ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ အိမ္ေျခ ၁၁၁ လုံး ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ၄၈၇ ဦး အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ သံတြဲခ႐ုိင္ သတင္းႏႇင့္ ျပန္ၾကားေရး ဆပ္ေကာ္မတီမႇ သိရသည္။

(ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္က သံတြဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားမႈ ျမင္ကြင္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ၀င္းျမင့္ေက်ာ္))
Eleven Media Group

မႏၲေလးကားဝိုင္း က်ပ္သိန္းသုံးေသာင္းေက်ာ္ လိမ္လည္မႈ အမႈထပ္ဖြင့္မည္ ဟုဆို


မႏၲေလး၊ ေအာက္တိုဘာ၂၅

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ ယာဥ္ေရာင္းဝယ္ေရး ေစ်းကြက္ အတြင္း ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ လိမ္လည္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားျခင္း ခံရသူ ႀကဳိးဆြဲခ် သတ္ေသသြားသျဖင့္ အဆိုပါ အမႈကို ေသဆုံးသူ၏ ဇနီးအား ဆက္လက္ အမႈဖြင့္ထားသည့္အျပင္ ကားဝိုင္းအတြင္း အလိမ္ခံရသူမ်ားကလည္း ၎တို႔ နစ္နာမႈအတြက္ အမႈဖြင့္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိေၾကာင္း လုပ္သက္ရင့္ ယာဥ္ဝယ္ေရာင္း အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
“ကြၽန္ေတာ့္ Customer ေတြထဲမွာ လက္ရွိ ကားႏွစ္စီးနဲ႔ အုံနာဘုတ္ က်န္ေနေသးတဲ့ ကားေတြကို ကိုယ့္အိတ္ထဲကစိုက္ၿပီး လုပ္ေပးသြားရမွာ။ သူေသသြားတယ္ ဆိုေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နစ္နာမႈအတြက္ ဘာဆက္လုပ္မယ္ဆိုတာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ေနတယ္။ အမႈဖြင့္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုရင္ အမႈဖြင့္သြားမယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခ်မ္းေအးသာစံၿမဳိ႕နယ္ ေဂါဝိန္ဆိပ္အနီးရွိ ၿခံတစ္ၿခံတြင္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ငါးလၾကာ ကာလအတြင္း ယာဥ္အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ၾကရာမွ တစ္ဦး တည္းက ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း သုံးေသာင္းေက်ာ္ လိမ္လည္သြားခဲ့မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးေက်ာ္ခိုင္စိုးႏွင့္ ၎၏ ဇနီးတို႔ကို ေငြက်ပ္သိန္း ၁၁၂၅၇ ဒသမ ၉ လိမ္လည္မႈျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမ ရဲစခန္းအမွတ္ (၆) တြင္ (ပ)၃၈၂/၂၀၁၃ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၄၂၀ အရ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားရာ ဦးေက်ာ္ခိုင္စိုးက ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ မိမိကိုယ္မိမိ အဆုံးစီရင္ သြားခဲ့ေၾကာင္း မဟာေအာင္ေျမ ၿမဳိ႕နယ္ရွိ အမွတ္ (၆) ရဲစခန္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
“တခ်ဳိ႕ကလည္း လူေသသြားၿပီဆိုေတာ့ ခြင့္လႊတ္လိုက္ၾကၿပီး Customer ေတြရဲ႕ ကားစလစ္ေတြကို စိုက္ေလ်ာ္ၾကတယ္” ဟု ေသဆုံးသူ ဦးေက်ာ္ခိုင္စိုးႏွင့္ ရင္းႏွီးသူ ကားဝယ္ေရာင္း လုပ္သက္ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ရွိသူ ဦးေအာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ဦးေက်ာ္ခိုင္စိုးသည္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား၍ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ ၎၏ ေနအိမ္တြင္ပင္ ႀကဳိးဆြဲခ် သတ္ေသခဲ့သည္။

အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္မ်ားအရ ေပးအပ္ရန္ ရွိသူမ်ားကို မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ကာ ျပန္လည္ ေလ်ာ္ေပးမည္ဟု ဦးေက်ာ္ခိုင္စိုးက မေသဆုံးမီက ေျပာၾကားထားခဲ့ေသာ္လည္း
ကာယကံရွင္ ေသဆုံးသြားၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ အေနအထားကို မသိရေသးေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ခိုင္စိုး၏ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ သိရသည္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေရာင္းဝယ္ေရး ေစ်းကြက္မွာ ေအးစက္ လ်က္ရွိၿပီး အျမင့္ကားမ်ား အေရာင္းအဝယ္ မျဖစ္ဘဲ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဝန္းက်င္ရွိ မတ္တူး ၉၉ ၊ ေရႊငါးကားမ်ားသာ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

မႏၲေလးရွိ ေသဆုံးသူ၏ ဇနီးေနအိမ္သို႔ The Voice က သြားေရာက္ရာ တရားဝင္ ေမးျမန္းခြင့္ မရခဲ့ေပ။
The Voice Weekly

Aphrodisiac လိင္စိတ္အားေပး အစာနဲ႔ ေဆးမ်ား - အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ


ပံုျပင္နဲ႔ စပါရေစ။ သူမ်ား ယဥ္ေက်းမႈေတြမွာ ဖို-မ ဆက္ဆံတာမယ္ ေမတၠာေတြ၊ ခ်စ္တာေတြ အသာထား၊ Casual, One-night stand “ေတြ႔တဲ့ဟာနဲ႔ ၾကံဳရာက်ပန္း၊ တညတာ စခန္းသြား” ေနၾကလို႔ Love ဆိုတာေလး ရွာေတာ့ ၃ ရာစုမွာ သြားေတြ႔ပါတယ္။

ေဖေဖၚဝါရီ ၁၄ ရက္ကို သတ္မွတ္တဲ့ Valentine ေန႔ သမိုင္းဟာ မယံုရင္ ပံုျပင္မွတ္ အစားထဲကပါ။ မူကြဲ မဟုတ္ဘဲ၊ တခုနဲ႔ တခုလဲ မတူၾကဘူး။ “မ်က္မျမင္ကုိ ေဆးကုေပးတဲ့ သမားပံုျပင္” က ေဆးပညာနဲ႔ နီးစပ္လို႔ ဘက္လိုက္ျပီး ေရြးပါမယ္။
ဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ေထာင္က်ေနရတဲ့ Valentine ဟာ ေထာင္အရာရွိ တဦးရဲ႕ သမီးကို ေဆးကုေပးစဥ္ ေမတၠာသက္ဝင္ ခ်စ္ခင္လာပါသတဲ့။ ေဆးခ်က္ ကလဲမွန္၊ ယံုၾကည္မႈကလဲ ျပင္းထန္တာမို႔ ခ်စ္စရာ ကေလးမ မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းျပန္ရျပီး၊ “သင့္ရဲ႕ Valentine” ဆိုတာကို ဖတ္ႏိုင္လာသတဲ့။ ဒါေပမဲ့ ဧကရာဇ္ Claudius II ကေန ေသဒဏ္ေပးလို႔ မေသခင္ေလး ေရးခဲ့ရတဲ့ Valentine ရဲ႕ စာတေစာင္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ “မ်က္စိမျမင္လဲ အခ်စ္ရွိတယ္ေပါ့။”

Valentine Foods ဆိုတာက လိင္စိတ္အားေပးတဲ့ အစားအစာေတြပါ။ Aphrodisiac လို႔လဲ ေခၚတယ္။ “အခ်စ္နဲ႔ လိင္ကို စိုးပိုင္ေတာ္မူေသာ ဂရိ နတ္သမီး” Aphrodite ကေန လာတာပါ။ သမိုင္းတေလွ်ာက္ ဒီအေရးအရာမွာ နာမည္ၾကီးခဲ့တဲ့ အေသာက္၊ အစား နဲ႔ အမူအက်င့္ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိခဲ့ပါတယ္။

ညစ္ညမ္းတယ္ေတာ့ မထင္ပါနဲ႔။ ကြက္ကနဲ ကြင္းကနဲျမင္ေအာင္ ေရးပါရေစ။ Aphrodisiac ေတြထဲမွာ ပံုပန္းကိုက လိင္အဂၤါနဲ႔ တူတာေတြပါတယ္။ Rhinoceros ၾကံခ်ိဳကေန ထုတ္တဲ့ေဆး ေရာင္းေကာင္းလွတယ္။ Banana ငွက္ေပ်ာသီး နဲ႔ Ice-cream ေရခဲမံု႔ကို ေမာ္ဒယ္လွလွ ပါးစပ္နားေတ့ျပ ေၾကာ္ညာေတာ့လဲ တမ်ိဳးဘဲ။

ကႏု-ကမာ Oysters ဆိုတာ မ-အဂၤါနဲ႔ တူလို႔တဲ့။ ၁၈ ရာစု ဥေရာပ နန္းတြင္းနဲ႔ အထက္တန္းလႊာ အမ်ိဳးသမီး ၾကီး-ငယ္ ၾကားမွာ ေရပန္းစားခဲ့တဲ့ Womanizer ျမာေပြသူလို႔ သမိုင္းတင္ခဲ့တဲ့ Giacomo Casanova ဟာ မနက္စာ စားရင္ Oysters ၅ဝ အစိမ္း စားတယ္လို႔ ေျပာစမွတ္ ရွိတယ္။ (Mr. Bean လို သိုးတာကို သြားမစားနဲ႔။) ဒီအစားက Pine nuts လိုဘဲ Zinc သြပ္ဓါတ္ မ်ားတာမို႔ Sperm production သုတ္ထြက္အား ေကာင္းေစတယ္။ D-aspartic acid နဲ႔ N-methyl-D-aspartate ေတြပါလို႔ Testosterone က်ား-ေဟာ္မုန္း မ်ားေစတယ္။

Middle Ages အလယ္ေခတ္တံုးက “အထင္တခု” ရွိခဲ့တယ္။ ေယာက္်ားရဲ႕ ဘယ္ဘက္က အစိကို ထုတ္ထားရင္ သား ေယာက္်ားေလး ေမြးေစသတဲ့။ ကေန႔အထိ ယံုေနၾကတာကေတာ့ အထီးေကာင္ေတြရဲ႕ Testicles အစိ၊ Rocky Mountain Oysters (ေရာကီး) ေတာင္တန္းကလာတဲ့ ကႏု-ကမာ ဒီေနရာမွာ ေကာင္းပါသတဲ့။ Bull testicles ႏြားထီး ဟာကို အမ်ားဆံုး စားသံုးၾကပါတယ္။

Yohimbine ဆိုတာ အေမရိကမွာ တရားဝင္ ေရာင္းခြင့္ရွိတဲ့ ေယာက္်ား လိင္အားတိုးေဆးပါ။ Bremelanotide ကေတာ့ အမ်ိဳးသား-အမ်ိဳးသမီး သံုးႏိုင္တယ္။ Chocolate ေခ်ာ့ကလက္လဲ စာရင္းထဲ ထည့္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ထဲပါတဲ့ Serotonin, Phenylethylamine ေတြဟာ ဦးေႏွာက္ ထဲက Pleasure areas ေတြကို သက္ေရာက္ႏိုင္လို႔ Sex နဲ႔ေတာ့ တူတယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူ႔ေၾကာင့္ Sex ကို အက်ိဳး သက္ေရာက္တာ ရွာမေတြ႔ဘူး။

Club drug (ကလပ္) ေဆးေတြလဲ နာမည္ရွိတယ္။ Alkyl nitrites (Poppers) ဆိုတာကို ရွဴရတယ္။ ၾကြက္သား အႏုစားေတြ ေလွ်ာ့ေပးေစလို႔ ေသြးပိုေလွ်ာက္ျပီး၊ Sphincters အထိန္းေတြ က်ယ္ေစကာ ဒီစိတ္ကို ႏိုးဆြေပးပါတယ္။ မူးယစ္အုပ္စုဝင္ Cocaine (ကိုကိန္း) နဲ႔ Methamphetamine (မက္သမ္ဖတမင္း) တို႔လည္း ဒီလိုဘဲတဲ့။ ေလ့လာသူေတြက ျပန္ေျပာတယ္။ Booze and party drugs ေခၚတဲ့ Cannabis ေဆးေျခာက္၊ Cocaine နဲ႔ Ecstasy (MDMA) ေဆးဝါးေတြက Testosterone က်ားေဟာ္မုန္း ေလွ်ာ့ေစလို႔ ေျပာင္းျပန္အက်ိဳး သက္ေရာက္ေစသတဲ့။ Alcohol, Champaign အရက္မ်ိဳးစံု နဲနဲဆိုရင္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေပမဲ့ မ်ားသြားလို႔ကေတာ့ တေယာက္ထဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားမွာ ေသျခာတယ္။

Spanish fly ဆိုတဲ့ အင္းဆက္ကို ေဆးျပား၊ ေဆးမႈံ႔၊ ေဆးရည္၊ မ်ိဳးစံုကုိ မေပၚ့တေပၚပံု အဖံုဖံုနဲ႔ ေရာင္းပါတယ္။ အမွန္က Fly မဟုတ္ဘဲ Beetle ပိုးေကာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္ေတာ့ လိုက္ရွာ မေနပါနဲ႔။ ဒီအေကာင္မွာ ဒီအစြမ္း မရွိဘူးလို႔ ေထာက္ျပတာ ရွိတယ္။

သဘာဝ လိင္အားတိုး အစာနဲ႔ေဆး Natural Aphrodisiac foods and drugs လို႔ နာမယ္ေပးတာေတြလဲ မနည္းပါ။ Cinnamon သစ္ၾကံပိုးေခါက္၊ Coriander တရုပ္နံနံၾကီး၊ Parsley တရုတ္နံနံေသး၊ Clove ေလးညႇင္းပြင့္၊ Garlic ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ Ginger ခ်င္း (ဂ်င္း)၊ Liquorice Root ႏြယ္ခ်ိဳျမစ္၊ Mace and Nutmeg ဇာတိပၹဳိလ္ အသီး-အခြံ-အပြင့္၊ Mustard မံုညင္း၊ Pepper င႐ုတ္ေကာင္း၊ Saffron ကံုကုမံ၊ Orchid သစ္ခြရည္။ Saffron နႏြင္းထဲမွာပါတဲ့ Crocin ကိုလည္း ေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Scents အနံ႔ကလဲ အားေပးပါသတဲ့။ Wild Rose Shrub ႏွင္းဆီရိုင္းက ထုတ္တဲ့ေရေမႊး။ Kasturi Mriga သမင္တမ်ိဳးက ထုတ္တဲ့ Musk (Kasturi) ေရေမႊးက “အမ်ိဳးသမီးေတြ ေကာက္ေကာက္ပါ လိုက္လာေစႏိုင္တယ္” လို႔ နာမယ္ရေနတာ ရာစုႏွစ္ တခု ရွိေနပါျပီ။ ေၾကာ္ညာဝင္ပါရေစ။ The Body Shop White Musk, Comptoir Sud Pacifique Cristal dr Musc, Serge Lutens Clair de Musc, Montale White Musk, Les Bains du Maais Musc Blanc, Le Palais des Reines, Il Profumo Musc Bleu ေတြက ထိပ္ဆုံး ေရေမႊး ၇ မ်ိဳးပါ။ ေနာက္ပိုင္း Male musk deer သမင္းဖိုကေန မဟုတ္ဘဲ တျခားအေကာင္ေတြရဲ႕ Gland အိတ္ကေန ထုတ္ယူၾကတယ္။

လိင္အားေပးတဲ့ Flowers ပန္းေတြလဲရွိတယ္။ Morning glory ပန္းေရာင္နဲ႔ အျပာေရာင္ ေရာပြင့္တဲ့ပန္း၊ Poppy ဘိန္းပန္း၊ Sunflower ေနၾကာ၊ Wild Rose Shrub ႏွင္းဆီရိုင္း။

B-Complex ဗီတာမင္ဘီအုပ္စု၊ Zinc သြပ္ဓါတ္၊ Kelp ပင္လယ္ေရညွိ၊ L-Tyrosine အမိုင္ႏိုအက္စစ္၊ Spirulina ပင္လယ္ ေရညွိအေသး၊ လူတိုင္းစားတဲ့ ဂ်ံဳ ထဲမွာ မေဟာ္မုန္း Estrogen နဲ႔ Vitamine E ပါတယ္။

တိုင္းရင္းေဆးေတြထဲမွာ Ashwagandha အိႏၵိယ (ဂ်င္ဆင္း) လို႔လဲေခၚတဲ့ ေဆးဘက္ဝင္သစ္ျမစ္။ ဗမာေတြ မပူနဲ႔ Betel palm ကြမ္းရြက္၊ Betel seed ကြမ္းသီးမွာလဲ ဒီတန္ခိုး မဆိုးဘူးတဲ့။

ေတာင္အေမရိကမွာ ေပါက္တဲ့ Borrachero အပင္၊ အရိုင္းသံုးရင္ Get-you-drunk “မူးသြားမယ္ေနာ္” လို႔ ေျပာႏိုင္တယ္။ ဝတ္မံႈရွဴတာနဲ႔ အိပ္မက္ဆန္းေတြ မက္ေစတာက Hallucinogen စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစတဲ့သတၠိ ျပင္းျပင္း ရွိလို႔။ သူ႔ထဲမွာ ပါတဲ့ Scopolamine (Hyoscine) ကိုေတာ့ ေဆးအျဖစ္ သံုးတယ္။ အန္ခ်င္တာ၊ ကားမူးတာ၊ အဆိပ္သင့္တာ၊ အရည္ထြက္ မ်ားတာ၊ မ်က္စဥ္း စတာေတြမွာ သံုးတယ္။ ဒါေပမဲ့ Zombies ဖုတ္ဝင္သလို ျဖစ္ေစတဲ့ သတၠိရွိလို႔ အေမရိကားမွာ ဘာလို႔ တရားဝင္ ေရာင္းခြင့္ျပဳသလဲ ဆိုျပီး Drug Safety Society က ေမးခြန္း ထုတ္ေနတယ္။

စံုတြဲေတြ စားသံုးဘို႔ ခ်က္နည္း-ျပဳတ္နည္း Cookbooks for Lovers စာအုပ္ေတြလဲ သပ္သပ္ရွိေသးတယ္။ ဒီထဲမွာ Asparagus ကညြတ္၊ Banana ငွက္ေပ်ားသီး၊ Mushroom မိႈ၊ (ဒီ သံုးမ်ိဳးက သဏၭာန္အရ ေျပာၾကတာလား မသိပါ။) Caviar (Sturgeon) ငါးဆားနယ္၊ Creamy wild mushroom soup မိႈရိုင္း (ဆု-ပ္)၊ Figs သေဘၤာသဖန္းသီး၊ Ginseng (ဂ်င္ဆန္း)၊ Lobster ေက်ာက္ပုဇြန္၊ Oysters ကမာ-မုတ္ေကာင္၊ Puffer Fish အဆိပ္ရွိ ပင္လယ္ငါး၊ Radish မံုလာဥ ျဖဴ-နီ၊ (အဝါ မဟုတ္)၊ Truffles ညိဳမဲမဲ မိႈတမ်ိဳး၊ Veal Marsala ႏြားပ်ိဳသားဟင္း စတာ-စတာေတြ ပါတယ္။ (မဆလာ ဆိုတာ ေရာေႏွာခ်က္တာကို ေျပာတာပါ။)

လိင္စိတ္အားေပး အစာနဲ႔ ေဆးဆိုတာေတြကို သိပၸံနည္းက် ေျပာရရင္ေတာ့ Placebo effect စိတ္မွာ သက္သာေစတဲ့ ေဆးမ်ိဳးေတြက မ်ားတယ္။ ေရာဂါ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ဒီသေဘာမ်ိဳး ေဆးေတြ ေပးပါတယ္။ “လူနာကို ညာတာလား” လို႔ ေမးရင္ မွန္လဲ မွန္တယ္။ မမွန္လဲ မမွန္ဘူး။ ေရွးကတည္းက သံုးခဲ့ၾကတာပါ။ ေဆးေပးတာတင္မက ခြဲစိတ္ေပးရတာလည္း ပါေသးတယ္။ လူနာရဲ႕ စိတ္မွာ သက္သာတယ္လို႔ ထင္သြားေစတာကိုက ထိေရာက္တဲ့ ကုသနည္းတခု မဟုတ္ပါလား။

Dr. တင့္ေဆြ
၃ဝ-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ

Contraceptives and breastfeeding ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ဝန္တားေဆးမ်ား


ကိုယ္ဝန္တားေဆးေတြက နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လာတယ္။ အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သက္ေရာက္ေစတာကလဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္တယ္။ ကုိယ္ဝန္တား စားေဆးေတြထဲမွာ အမ်ားဆံုး သံုးေနၾကတာက ေဟာ္မုန္း ၂ မ်ိဳးတြဲ၊ တေန႔တလံုး စားရတဲ့ ေဆးမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ေဟာ္မုန္းေတြဆိုတာ Estrogen (အီစထိုဂ်င္) နဲ႔ Progestin (ပရိုဂ်က္စတင္) ေတြ ျဖစ္တယ္။ ကေလး ႏို႔တိုက္သူေတြနဲ႔ သိပ္မကုိက္ဘူး။ ဒီေဆးမ်ိဳးထဲမွာပါတဲ့ Estrogen က ႏို႔ထြက္နည္းေစမယ္။

ကေလးတလခြဲရွိတဲ့အထိ တားေဆးမသံုးဘဲလဲ ေနႏိုင္တယ္။ ကေလး ႏို႔ျဖတ္ျပီးရင္ ၾကိဳက္တဲ့ နည္းကို ေျပာင္းသံုးႏိုင္တယ္။ ေဟာ္မုန္း ၂ မ်ိဳးတြဲကို ကေလး ၆ လရျပီးမွာ သံုးရင္ ႏို႔ထြက္နည္းတာကို ေရွာင္ႏိုင္မယ္။ ကေလးကို ႏို႔တိုက္ေပးေနရင္ ေနာက္ကေလး ရဘို႔ ေဝးတတ္တယ္။ ဒါမ်ိဳးကို ေဆးစာမွာ Lactational amenorrhea ေခၚတယ္။ ရာသီမဆင္း၊ ကေလးမရတာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။

ကေလးေမြျပီးတဲ့ေနာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ ခင္ပြန္းနဲ႔ အတူျပန္ေနတာမွာ ျမန္ၾကတာမ်ားတယ္။ ၄ ပတ္ဆိုရင္ ၃ ပံု ၁ ပံုနဲ႔ ၈ ပတ္ဆိုရင္ ၈၈% လို႔ ေျပာႏိုင္တယ္။

ကေလး ႏို႔တိုက္တံုးသံုးႏိုင္တဲ့ ကိုယ္ဝန္တားေဆးမ်ား
- Depo-Provera ၃ လခံထိုးေဆးလဲ သံုးႏိုင္တယ္။
- Progestin-only pill (POP) တမ်ိဳးထဲပါတဲ့ တားေဆးမ်ိဳးက ပိုအဆင္ေျပတယ္။ ဒီေဆးမ်ိဳးကို Mini pill လို႔လဲ ေခၚတယ္။ တားေဆးထဲက ေဟာ္မုန္းဟာ မိခင္ႏို႔ရည္ထဲ မေရာက္ႏိုင္လို႔ ကေလးကို ဒုကၡမေပးပါ။ Progestin-only pill အမ်ိဳးအစားဟာ ေဟာ္မုန္း ၂ မ်ိဳးတြဲထက္ ကိုယ္ဝန္တားရာမွာ ထိေရာက္မႈ ရာႏွဳန္းနည္းတယ္။ ေဆးကို ေန႔တိုင္းမွန္မွန္ နဲ႔ အခ်ိန္လဲ မွန္မွန္ေသာက္ဘို႔ အထူးသတိၾကီးရမယ္။
- Progestin-only implants အေရျပားေအာက္မွာ ထည့္ထားရတဲ့ အေခ်ာင္းမ်ိဳးသံုးႏိုင္တယ္။ ဥပမာ Norplant ျဖစ္တယ္။
- Contraceptive implant အေရျပားေအာက္မွာ ထည့္ထားရတဲ့ ေဟာ္မုန္းပါ ေဆးေခ်ာင္းထည့္နည္း Norplant and Jadelle (Norplant II), Implanon, Sino-implant (II) marketed as (Zarin, Femplant and Trust), Nexplanon ေတြကို သံုးႏိုင္တယ္။
- Barrier methods အဖံုး-အကာ-အစြပ္နည္းေတြထဲက Condom (ကြန္ဒြမ္) က ပိုအဆင္ေျပႏိုင္တယ္။
- Intrauterine devices (IUD) သားအိမ္ထဲ (ေကာပါး-တီ) ထည့္နည္းမွာ ဘာေဟာ္မုန္းမွ မပါလို႔ ႏို႔ထြက္တာကို သက္ေရာက္မႈ မရွိပါ။
- Intrauterine system (IUS), IUD with progestogen, IntraUterine Contraceptive (IUC) လို႔ ေခၚတာက သားအိမ္အဝမွာ (ပရိုဂ်က္စတင္) တမ်ိဳးထဲသာ ပါလို႔ ႏို႔ထြက္တာကို မသက္ေရာက္ေစဘူး။
- Diaphragm (ဒိုင္ယာဖရမ္) နည္းကေတာ့ ကေလးေမြးျပီးစမွာ အရြယ္အစား ရင္စားျပန္မရေသးလို႔ အေနမေတာ္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
- NuvaRing ထဲမွာလဲ ေဟာ္မုန္း ၂ မ်ိဳးတြဲပါလို႔ ႏို႔ထြက္နည္းမယ္။
- Contraceptive patch = Transdermal patch (Evra, Ortho Evra) ထဲမွာ Estrogen နဲ႔ Progestin hormones ေတြပါလို႔ ႏို႔ထြက္နည္းေစမယ္။

Dr.Tint Swe

HIV ပိုးနဲ႔ေမြးလာခဲ့တဲ့ ကေလးမေလးတေယာက္ ေရာဂါေပ်ာက္


ဆရာရွင့္ ကြ်န္မသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ လြန္ခ့ဲတ့ဲ ၇ ႏွစ္ေလာက္က hiv positive ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ေဆးမွန္မွန္ေသာက္ရင္း မႏွစ္ကေဆးစစ္ေတာ့ hiv negative ျဖစ္ေနပါတယ္။ ထပ္ခါထပ္ခါစစ္တာလဲ ဒီအေျဖပါပဲ။ သူ႔အမ်ိဳးသမီးကလဲ negative ပါပဲဆရာ။ hiv ကိုေပ်ာက္ႏိုင္တ့ဲေဆးမရွိဘူးလို႔သိထားေတာ့ ဒါက ဘယ္လိုျဖစ္တာပါလဲဆရာ။ ေက်းဇူးျပဳၿပီးရွင္းျပေပးေစလိုပါတယ္ရွင္။

၄-၃-၂ဝ၁၃ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ မစၥစပိမွ HIV ပိုးနဲ႔ေမြးလာခဲ့တဲ့ ကေလးမေလးတေယာက္ ေရာဂါေပ်ာက္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ မစၥစပိမွာ ကေလးမေလးဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္က HIV ပိုးနဲ႔ေမြးလာခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ကုိေဆးကုသတာ ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုတဲ့ သိပၸံနည္းက် ပဌမဆံုးအေထာက္ထား ေတြ႔လာရပါျပီ။ ဒီ နာမည္မေဖၚတဲ့ ကေလးမကို ေဆးပညာအရ “အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ေပ်ာက္သြားျပီ” လို႔သတ္မွတ္ပါတယ္။ တႏွစ္အတြင္းမွာ HIV ကူးစက္ေရာဂါ ဘာလကၡဏာမွ ေပၚမလာပါ။ တကယ္လို႔သာ ဒီကေလးမေလး ဆက္ျပီး က်န္းမာေနမယ္ဆိုရင္ ကမာၻ႔ေဆးပညာသမိုင္းမွာ ဒုတိယလူသားျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

ဒီေတြ႔ရွိခ်က္ကို အတၲလန္တာမွာရွိတဲ့ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ (ရီထရို-ဗိုင္းရပ္စ္) နဲ႔ အခြင့္ေကာင္းယူ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကြန္ဖရင့္မွာ ထုတ္ေဖၚလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ (ဘာလ္တီမိုး)၊ ဂြ်န္-ေဟာ့ပကင္း တကၠသိုလ္က ေဒါက္တာ ဒီဘိုရာ ပါေဆာ့ဒ္ ဟာ သုေတသနလုပ္သူေတြထဲက ဦးေဆာင္သူတေယာက္ပါ။

ကေလးမေလးဟာ သူ႔မိခင္က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနတံုး HIV ပိုးရွိေနေပမဲ့ ေဆးကုသမႈမယူခဲ့လို႔ HIV ပိုးနဲ႔ေမြးလာခဲ့ပါတယ္။ ကေလးကို မစၥစပိ-တကၠသိုလ္ ေဆးပညာဌာနကို လႊဲလိုက္ျပီး antiretroviral treatment ေဆးစကုိ နာရီ ၃ဝ အတြင္းမွာ ကုသေပးပါတယ္။ ဆရာဝန္ေတြက ထံုးစံမဟုတ္တဲ့ေဆးေပးနည္း သံုးၾကပါတယ္။ (AZT, 3TC, Nevirapine) ေဆး ၃ မ်ိဳး လံုးကိုေပးတာပါ။

ေဆးကုကာစ ကေလးမရဲ႕ HIV viral load ဗိုင္းရပ္စ္ လုဒ္က မ်ားပါတယ္။ တလသမီးမွာ သိသိသာသာနည္းလာတယ္။ တလျပည့္ေတာ့ မရွိေတာ့ပါဘူး။

ဒိေနာက္မွာ ၁၂ လကေန ၁၅ လသမီးအရြယ္အထိ ေဆးဆက္ကုသေပးပါတယ္။

အေၾကာင္းမွလွခ်င္ေတာ့ ကေလးေရာ အေမပါအဆက္အသြယ္မရျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။ ကေလးမ ၂၃ လသမီးမွာ ျပန္ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းတာက သမီးေလးမွာ viral loads မေတြ႔ေတာ့ပါ။ ဒါေတာင္မွ ေဆးမေပးတာ တႏွစ္ရွိေနပါျပီ။

သိထားဘို႔က ဒီလိုေတြ႔တာ အင္မတန္အားရွိစရာပါ။ ဒါေပမဲ့ တေယာက္သာရွိပါေသးတယ္။ မေအကိုလဲ ဗိုင္းရပ္စ္ အေရအတြက္ ထိန္းထားေနပါတယ္။

ကေလးမေလးအရင္တေယာက္ဟာ “ဘာလင္ကလူနာ” လို႔ေခၚတဲ့ Timothy Brown ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၅ တံုးက သူ႔မွာ ပိုးေတြ႔လို႔ ၁၁ ႏွစ္ၾကာ ေဆးကုတယ္။ ေဆးတန္ခိုးထက္တာေတြ႔ရတယ္။ သူ႔ကို ေဒါက္တာ (ဂ်ီရို ဟတ္တာ) ကေန (လူကီးမီးယား) အတြက္ (စတင္မ္-ဆဲလ္ ထြန္စပလန္႔) လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ ဒိေနာက္ (ဘေရာင္း) ကို HIV ေဆးမလိုေတာ့ဘူး။

http://edition.cnn.com/2013/03/03/health/hiv-toddler-cured/index.html

Dr.Tint Swe

ျမန္မာ့လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ ၿဗိတိန္အစိုးရ ကူညီမည္


ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅

ၿဗိတိန္အစိုးရက ျမန္မာလူငယ္မ်ားကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အိမ္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆုံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က ယင္းသို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာေဒးဗစ္ကင္မ႐ြန္း က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေပးအပ္မည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အစီအစဥ္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ အကူအညီမ်ား ေပးေရးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။

မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရး ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရးကို အကူအညီ ေပးျခင္းသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္ေစေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ် ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ ႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္သာမက အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ မ်ားျပားမႈသည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက္လည္း ခက္ခဲႏိုင္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္မ်ားကို အဆင့္ျမင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးရန္၊ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ သင္တန္း မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာေဒးဗစ္ကင္မ႐ြန္းႏွင့္ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနအိမ္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေန၊ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၿဗိတိန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မ႐ြန္း က ျမန္မာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိေစရန္ ကူညီမည္ဟု ကတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။
The Voice Weekly

သူရိယအလင္းဂ်ာနယ္ CEO မိုးဟိန္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဳးQ - ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွာပါတဲ့ သူရိယအလင္းဂ်ာနယ္ ရပ္ဆိုင္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကိုမိုးဟိန္းအေနနဲ႔ ဘာေျပာ ခ်င္ပါသလဲ။

A - ကြ်န္ေတာ္ လံုးဝ သေဘာမတူ ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္ဆႏၵ မပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ မသိလိုက္ဘူး။ ခက္တာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြရဲ႕ ေၾကာ္ျငာမူဝါဒ ေတြက အမ်ားႀကီးအားနည္းေနတယ္ဆိုတာကို ျပတယ္ဗ်။ သူရိယအလင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁ ကေန ၁၂ အထိမွာပါတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြအတြက္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မိုးဟိန္းအေနနဲ႔ ေတာင္းပန္ဖို႔မရွိပါဘူး။ ကိုယ္ယံုၾကည္လို႔ ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ လမ္းတစ္ခုပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွစ္သက္လို႔ ေဖာ္ျပခဲ့တာ။ ကြ်န္ေတာ့္လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔လုပ္တာ ဒီအတြက္ ကြ်န္ေတာ္ မေတာင္းပန္ဘူး။ သတင္းစာမွာပါတဲ့ ေၾကာ္ျငာမွာက ေတာင္းပန္တယ္လို႔ သံုးထားတယ္။ အဲဒါကို ကြ်န္ေတာ္ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က သူရိယ အလင္းဂ်ာနယ္အစား သူရိယေနဝန္းဆိုတဲ့အမည္နဲ႔ လာမယ့္စေနေန႔မွာ ျပန္လည္ ထုတ္ေဝပါေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ ေၾကာ္ျငာကို သတင္းစာမွာ ထည့္ထားတယ္။ ႏွစ္ရက္ ရွိၿပီ၊ အခုထိ ပါမလာေသးဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ ေၾကးမံုနဲ႔ ျမန္မာ့အလင္းကို လွမ္းေမးေတာ့ တာဝန္ခံ ဦးေဇာ္ဝင္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိလို႔ ေနျပည္ေတာ္ကို တင္ျပထားပါတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ တစ္ဖက္ က ေၾကာ္ျငာကိုက်ေတာ့ ထည့္ေပးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေၾကာ္ျငာမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ ခိုက္မႈ မပါဘူး။

Q - ေနာက္ထပ္ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ ထုတ္ေဝဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္လို႔ ၾကားရပါတယ္။ ဘယ္သူက ထုတ္ေဝသူလဲ၊ ဘယ္သူေတြပါမွာလဲ။

A - အခုထြက္လာမယ့္ သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္က ကြ်န္ေတာ္ပဲ ဦးစီးၿပီး ထုတ္မွာပါ။ ထုတ္ေဝသူက ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ အစ္ကိုအရင္း ဦးခင္ေအးပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ လ၊ ၃ လေလာက္ကတည္းက ဒီထုတ္ေဝခြင့္ကို ေလွ်ာက္ထားခဲ့တာ။ လိုင္စင္လည္း က်ပါၿပီ။ တစ္ေန႔ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ဒီလို ျဖစ္လာႏိုင္မယ္ဆိုတာ ေတြးမိလို႔ ႀကိဳၿပီး ျပင္ထားခဲ့တာပါ။ ဘာအႀကံအစည္မွ မရွိ ဘူး။ လိုရမယ္ရဆိုၿပီး လုပ္ထားခဲ့တာပါ။

Q - အတြဲ ၁ ကေန ၁၂ အထိ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြကို ဂ်ာနယ္ က တာဝန္ရွိသူေတြ အယ္ဒီတာေတြနဲ႔ ဘယ္လိုညႇိႏိႈင္းေရြးခ်ယ္ခဲ့တာလဲ။ ဘယ္လို စိစစ္ပါသလဲ။

A - အဓိကကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္နဲ႔ သေဘာတူၿပီးေတာ့ လုပ္ ခဲ့တာေတြခ်ည္းပါပဲ။ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္ ဆိုတဲ့ဟာေတြ အကုန္လံုးကေတာ့ သိခ်င္ လည္း သိမယ္၊ မသိခ်င္လည္း မသိဘူး။ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္နဲ႔ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္နဲ႔ လက္မွတ္ထိုးရင္ ၿပီးၿပီေလဗ်ာ။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္လုပ္တဲ့ ကိုေအာင္ရွိန္လည္း သေဘာတူတယ္။ အခု သူကေတာ့ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ၾကားေနသြား ရတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါပါပဲ။ သူလည္း ဖိအား ေတြရွိမွာေပါ့ဗ်ာ။

Q - ဂ်ာနယ္႐ံုးကပစၥည္းေတြ လာ သိမ္းေတာ့ ႀကိဳၿပီး အသိေပးတာမ်ိဳး ရွိခဲ့ေသးလား။ အဲဒီညက အေျခအေန ျပန္ေျပာျပပါဦး။

A - ပစၥည္းေတြလာသိမ္းတုန္းက ႀကိဳတင္ၿပီး ႐ံုးကိုအေၾကာင္းၾကားခဲ့တာမ်ိဳး လံုးဝမရွိပါဘူး။ ေနာက္ ပစၥည္းလာသိမ္း တယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူးဗ်။ ဘယ္သူမဆို ကိုယ့္အေမအိမ္ကပစၥည္းကိုေတာင္ ည ၁၂ နာရီ ၁ ခ်က္မွာ ငါပိုင္တာပဲဆိုၿပီး မçသြားလို႔ မရဘူး။ အျပစ္အပ်က္နဲ႔အခ်ိန္ ေတြနဲ႔ ယွဥ္တြဲၿပီး စဥ္းစားဖို႔လိုပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က တံခါးဖြင့္ေပးတာ မဟုတ္ ဘူး။ မလြယ္ေပါက္က ဝင္လာတာ။ ႐ိုး႐ိုး သားသားဝင္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ အရင္ဆံုး CCTV ကင္မရာကိုဖံုးၿပီး အထိုင္ ခက္ကိုျပဳတ္ၿပီးေတာ့မွ ယူသြားတာ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးက ေပၚလြင္ထင္ရွားေနၿပီပဲ။ ရွင္းပါတယ္။

Q - ဦးယုႏိုင္နဲ႔ ကိုမိုးဟိန္းက မိတ္ေဆြေတြလို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီညက ဦးယုႏိုင္လည္းပါတယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီညက ကိစၥအေပၚ အမႈဖြင့္ဖို႔ အစီအစဥ္ေကာ ရွိလား။

A - အမႈဖြင့္မဖြင့္ဆိုတာက ကြ်န္ေတာ္ အခု ေရွ႕ေနနဲ႔ တိုင္ပင္ေနတယ္။ တစ္ခုက ဦးယုႏိုင္က အထဲကို ဝင္မလာခဲ့ဘဲနဲ႔ သူက ေခါင္းခံေနတယ္။ ဝင္တာက တျခား သူဝင္တာ။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ကိုေက်းဇူးတရားေတြနဲ႔ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနသလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မသိဘူး။ သူက ဓားခုတ္တာကို လက္ဝင္လွ်ိဳေနတယ္။ သူက ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ သူငယ္ခ်င္း။ ၉ တန္းကတည္းက ေပါင္းတာ။ အေမရိကေရာက္ သြားေတာ့ ကြဲသြားတယ္။ အခု ျပန္ေတြ႕တာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ပဲရွိေသးတယ္။ သူငယ္ခ်င္းသံေယာဇဥ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ စဥ္းစားေနတာပါ။ အေထာက္အထားေတြရွိတယ္။ ဒါက ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေနတာ ဗ်။ အႏုၾကမ္းစီးမႈ ေျမာက္ေနတယ္။
ေျပာခ်င္တာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဂ်ာနယ္ရဲ႕ မူလရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ဒီ ပစၥည္းေဖ်ာက္မႈ၊ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ စတဲ့ ဘာမဟုတ္တဲ့ကိစၥေလးေၾကာင့္ ေသးသိမ္သြားႏိုင္တယ္။ ျပည္သူကို နားမ်က္စိဖြင့္ ဖို႔ေပါ့။ အဲ့ဒါကို
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

အင္တာဗ်ဴး ဒုတိယပုိင္း ---- သူရိယအလင္းဂ်ာနယ္ CEO မိုးဟိန္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး အဆက္

ျမန္မာရုိးရာ ျခင္းလုံးဂိမ္း APK Download


ျမန္မာ့႐ိုးရာ ျခင္းလံုး မိုဘိုင္းဂိမ္းကို Google Play မွ download ရယူၿပီး ကစားႏိုင္ပါၿပီ။

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.totalgameplay.chinlone

Google Play မွ download လုပ္၍ မရသူမ်ား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ link မွ download ရယူၿပီး ကစားႏိုင္ပါသည္။

http://goo.gl/gzQjap
Internet Journal

ျပည္သူခ်စ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျဖစ္ေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

 ဆင္းဟတ္တကၠသိုလ္တြင္ ဗုိလ္ေလာင္းမ်ားအၾကားေတြ႔ရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဓာတ္ပံု- Sandhurst. Credit: PA

SATURDAY, OCTOBER 26, 2013

ၿဗိတိန္ကို ေရာက္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၿဗိတိန္ရဲ႕ ထိပ္တန္း စစ္တကၠသိုလ္ႀကီးျဖစ္တဲ့
ေတာ္၀င္ဆင္းဟတ္ စစ္တကၠသိုလ္ကို အလည္သြားေရာက္ကာ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီး ဗုိလ္ေလာင္း
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကိုလည္း မေန႔ညေနက မိန္႔ခြန္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

"ျမန္မာစစ္တပ္ကို Professional ( တကယ့္ကို စစ္တပ္ပီသတဲ့ )  တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေစခ်င္ၿပီး ျပည္သူက ခ်စ္ခင္တဲ့ တပ္မေတာ္မ်ိဳး က်မက ျဖစ္ေစခ်င္တာ" လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဆင္းဟတ္ မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ထည့္ေျပာသြားပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာတာမွာ သူဟာ ဆင္းဟတ္စစ္တကၠသိုလ္မွာ  အခုလို မိန္႔ခြန္း ေျပာဖုိ႔ မရည္ရြယ္ခဲ့ပဲ စစ္တပ္ပီသတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းကို ဘယ္လုိ သင္ၾကားသလဲ ဆုိတာ ေလ့လာဖုိ႔သာ ျဖစ္တယ္လို႔
ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ဆင္းဟတ္တကၠသိုလ္မွာ အခုလို မိန္႔ခြန္း ေျပာဆုိမႈဟာ ပထမဆံုး ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္တဦးလည္း ျဖစ္ ပါတယ္။

တတိယေျမာက္ ဥေရာပခရီးစဥ္အတြင္း ၅ ရက္တာ ၿဗိတိန္အလည္အပတ္ခရီးအတြင္း အခုလုိ ဆင္းဟတ္ စစ္တကၠသိုလ္မွာ ႏုိင္ငံတကာက ဗုိလ္ေလာင္းေတြကို ဘယ္လုိ စစ္ပညာသင္တန္းေတြ သင္ေပးေနတယ္၊ ဘယ္လုိ စစ္ဗုိလ္၊ စစ္ဗုိလ္မေတြ ေမြးထုတ္ေနတယ္ဆုိတာေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေသခ်ာ
ေလ့လာျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။


Irrawaddy

အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္၍မရေတာ့ဟု ဦးေရႊမန္းေျပာ


အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊမွာ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ပတ္သက္မႈမရွိေတာ့ဘဲ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ၎ပါ၀င္ပတ္သက္လိုလွ်င္လည္း လုပ္ကိုင္၍မရႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာသည္။

““ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ရွိပါသလားဆိုတာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသည္ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သူမရွိပါဘူး။ တကယ္လို႔ စိတ္ထဲမွာရွိရင္လည္း လက္ေတြ႕ သူ လုပ္ေဆာင္လို႔မရပါဘူး”” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ဆက္စပ္ေနမႈကို သူရဦးေရႊမန္းက ဆိုသည္။

““ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္အတြင္းကေပါ့ မိမိတို႔ရဲ႕ လူႀကီးေဟာင္းျဖစ္တဲ့၊ အႀကီးအကဲေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမိသားစုကုိ မိမိတုိ႔ရဲ႕ မိသားစုက သြားေရာက္ဂါရ၀ျပဳခဲ့တယ္။ အဲဒီလုိျပဳတဲ့အခါမွာလူႀကီးအေနနဲ႔ ခုနကေမးတဲ့ေမးခြန္းလုိ႔ ယူဆပါတယ္။ စုိးရိမ္မႈေတြပူပန္မႈေတြရွိသလား။ ဒီေန႔ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ လူႀကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မူလကတည္းက ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚမွာ ေစတနာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အက်ဳိးရလဒ္ကေတာ့ အားလုံးသိၾကတဲ့အတုိင္းပါပဲ။ မိမိတုိ႔ ေလးစားတန္ဖုိးထားရမယ္။ အက်ဳိးရလဒ္ကို မိမိတုိ႔ ႀကဳိက္ခ်င္မွႀကဳိက္မယ္။ ဒီအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ သင္ခန္းစာယူၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ လူႀကီးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕တုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈကို ေဘးေနၿပီးေတာ့ စိတ္၀င္စားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့သေဘာရွိပါတယ္။ မျဖစ္သင့္တာေတြ မျဖစ္ေပၚဖို႔အတြက္လည္း သူ႔ဆီမွာ စိုးရိမ္ေနမႈေတြရွိပါတယ္”” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ နံပါတ္သံုးေခါင္းေဆာင္ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၏ မိသားစုသည္ အႀကီးအကဲေဟာင္းျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မိသားစုအား သြားေရာက္ဂါရ၀ျပဳရာတြင္ ယင္းသို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္၌ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊအပါအ၀င္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းကာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ရယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္  ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအမည္သို႔ ေျပာင္းလဲၿပီး ႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳကာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္အစိုးရသစ္အား အာဏာလဲႊေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

7Day Daily

ယဥ္ေက်းမႈအေမြကို ကိုယ္ကမထိန္းလွ်င္ ဘယ္သူထိန္းမလဲ


ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ဗိမာန္မရြာမွ မေနာ ရမၼာေက်ာင္းၾကီး၏ အတြင္းအဆင္ တန္ဆာတို႔က ခမ္းနားထယ္ဝါလွသည္။ အမိုးမ်က္ႏွာၾကက္မွသည္ ေက်ာင္းတိုင္ လံုးမ်ားထိ မည္ သည့္ေနရာမွ အလြတ္ အလပ္မရွိရေအာင္ ေရႊခ်ျခင္း ေရႊဇဝါ ေရးသားျခင္း ပန္းေျပာက္ပန္းခက္ နတ္ သိၾကားျဗဟၼာ႐ုပ္မ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ ထားသည္။ ေက်ာင္း အတြင္း သို႔ ဝင္ ေရာက္လာသူကို မဝံ့မရဲ ျဖစ္သြားေအာင္ ထိုခမ္းနားထည္ဝါမႈက ဖမ္းစားထားႏိုင္ သည္။

ေက်ာင္းဒကာတို႔ကမူ သူတို႔ ေက်ာင္းႀကီးကို ”စုလစ္မြမ္းခြၽန္ အစ ရွိေသာ သစ္ေျပာက္တန္ဆာ၊ သေစၥး ဟသၤပဒါး မ်က္ပါးေရႊစင္တန္ဆာ တိုဝ္ျဖင္”့ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္း ခဲ့ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အတြင္းပိုင္း တြင္ ေနရာမလပ္ေရႊမ်က္ပါးတို႔ျဖင့္ ေရး ျခယ္ထားသည္။ တစ္ခ်ိန္က ထိုေက်ာင္း ၾကီးသည္ ေရႊေရာင္ တေျပာင္ေျပာင္ႏွင့္ ညီးညီးေ တာက္ေနခဲ့ေပမည္။မေနာရမၼာေရႊေက်ာင္းႀကီးတြင္ ပန္းဆယ္ပန္းအတတ္မ်ားျဖင့္ တန္ဆာ ဆင္ထားသည္။ ေရႊဇဝါေရး ပန္းခ်ီမ်ား ကို ေက်ာင္းၾကီး၏အမိုး မ်က္ႏွာၾကက္ မွ သည္ အတြင္းနံရံမ်ား ေက်ာင္းတိုင္ မ်ား၊ စာတိုက္ေသတၱာမ်ား၊ ေပစာထုပ္ က်မ္းဖံုးပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ားအထိ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ေခတ္ပ်က္စျပဳေနခ်ိန္တြင္ သံသရာ ပါ ႏိုင္ေ အာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ သည္။

ပန္းပုလက္ရာတို႔ကို နံရံမာရဘင္ ႏွင့္ ဝင္ထြက္ေပါက္ေဘာင္မ်ား တံခါး ရြက္မ်ားေပၚတြင္ေတြ႔ရွိရသည္။ ထုဆစ္ ထားသည္တို႔မွာ ပန္းလိပ္ ပန္းေခြမ်ား၊ နတ္ျဗဟၼာ႐ုပ္မ်ား၊ ကိႏၷရာ႐ုပ္၊ ဂဠဳန္ ႐ုပ္မ်ား၊၊ ေက်းငွက္သတၱဝါ႐ုပ္မ်ား ပါ ရွိသည္။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ထာဝရ တည္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းေတာ္ ႀကီးကို ထိုေရႊဇဝါေရး၊ ပန္းခ်ီပန္းပု အ ဆင္ တန္ဆာတို႔ျဖင့္လူအေပါင္းတို႔အား”လာ လွည့္၊ဖူးေျမာ္လွည့္ၾကကုန္”ဟု ဖိတ္ေခၚ ေနသေယာင္ ရွိၿပီး ျမင္ေတြ႕ရသူတို႔ စိတ္တြင္ အံ့ဘနန္းျဖစ္ေစ႐ံုမွ်မက သာ သနာေ တာ္၏ ျဖဴစင္ေကာင္းျမတ္ သႏိၲ သုခ အေအးဓာတ္ကိုပါ ခံစားႏိုင္ေစ ေအာင္ ဆင္ယင္ထားျခင္းျဖစ္ပါမည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္ရာပံုကို ေက်ာင္းမ်က္ႏွာၾကက္တြင္ ေဖာ္ျပသည္ မွာ ထိုေရႊေက်ာင္းၾကီးတြင္ ပထမဆံုး ႏွင့္အေစာဆံုး ေတြ႔ျမင္ရထူးျခင္း ျဖစ္ သည္။ ဗုဒၶရွင္ေ တာ္ျမတ္ သည္ ”ဘုန္း ေတာ္အနႏၲ၊ ကံေတာ္အနႏၲ၊ ဥာဏ္ေတာ္ အနႏၲ အနႏၲ စၾကဝဠာ၊ ကမၻာေျမမိုး၊ ဖ်န္းဖ်န္း က်ိဳးမွ်၊ တန္ခိုးေတာ္ အနႏၲ” တို႔ႏွင့္ျပည့္ စံုေတာ္မူျခင္း ကို ရည္ညႊန္း ေလသေလာဟု ထင္မိသည္။ ထိုေျခ ေတာ္ရာ ေရႊေရးပန္းခ်ီသည္ ကာလ အ ရွည္ၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေသးစိတ္ေလ့လာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ ေခ်။

ပိဋကတ္သံုးပံုသည္ သာသနာ ေတာ္၏အသက္ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ ထားေသာေက်ာင္းႀကီးက မည္မွ်ပင္ႀကီး  က်ယ္ခမ္းနားလွပသည္ျဖစ္ေစ၊ အတြင္း တြင္ ပိဋကတ္ သံုးပံုျပည့္စံုစြာ မရွိပါက အသက္ဝိညာဥ္မရွိေသာ ခႏၶာကိုယ္ကဲ့ သို႔ ျဖစ္ေပသည္။ ေက်ာင္းဒါ ယကာႀကီး ဦးဆုသာသည္ ပိဋကတ္သံုးပံုအျပင္ ထို ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား ထား သိုရန္ ခမ္းနား ႀကီးက်ယ္လွေသာ စာတိုက္ေသတၱာႀကီး မ်ားကိုပါ ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ေတြ႕ ရွိရေသာ ေပအက်ိဳးတစ္ရြက္မွ ေအာက္ ပါစာက သက္ေသျပခဲ့သည္။

”သကၠရာဇ္ ၁၁ဝ၃ ခု သတင္း ကြၽတ္လျပဥ့္ေက်ာ္ ေခ်ာက္ရက္ေန႔(၁၉ စက္တင္ဘာ ၁၇၄၁) တြင္ ကာရက ပါဠိေတာ္ ေရး၍ၿပီးသဥ္။ ေက်ာင္းတကာ ဆုသာ သၼီးေမာ င္ႏွံ ေကာင္းမႈ” ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ေပစာတိုက္မ်ားသည္ ေရႊဇဝါ ပန္းခ်ီမ်ား သစ္ေစးသ႐ိုး ပန္းခ်ီမ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားေသာေၾကာင့္ သမိုင္း တန္ဖိုး လည္း ႀကီးမားပါ သည္။ ထိုေရႊ ေက်ာင္းၾကီးေပၚမွ စာတိုက္မ်ားသည္ ေတြ႕ဖူးသမွ် အေစာဆံုးျဖစ္မည္ဟု ဆို ခ်င္ပါသည္။ ဇလားပံုစာတိုက္ေသတၱာ မ်ားကို လည္း ေတြ႕ရ သည္။ ေအာ က္မွ ေလးေထာင့္ ေသတၱာခံခံု ပါရွိသည္။ ဇလားပံုကို ေရႊပိန္းခ် သို႔မဟုတ္ ေရႊဇဝါ ေရးသားထားသည္။

ေတြ႕ရွိသမွ်စာတိုက္ေသတၱာ အား လံုးသည္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ တြဲ ဖက္ပါလာခဲ့သည္မ်ားမဟုတ္ေခ်။ အခ်ိဳ႕ မွာ ေနာက္က်ေသာကာလမ်ားက လက္ ရာ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေက်ာင္းႏွင့္အတူပါ လာခဲ့ေသာ စာတိုက္ေသတၱာတို႔မွာ ဇလား ပံုေသတၱာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေလးေထာင့္ စာတိုက္ေသတၱာႀကီးမ်ားမွာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ လက္ရာမ်ား ျဖစ္ပါ သည္။အထက္ပါ စာတိုက္ေသတၱာမွာ သစ္ပင္ပန္္းမန္တို႔ခ်ည္း ေဖာ္ထားသည္။  ရာမဇာတ္မွ ေမွာ္႐ံုေတာပံု ျဖစ္သည္။ ထိုပန္းေတာ ထဲတြင္ ေမ်ာက္ႏွစ္ေကာင္ ပံုကိုလည္း ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ စိတ္ဝင္ စားစရာ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာ့ေနၾကသည့္ ဟန္ပန္သို႔မဟုတ္တိုက္ခိုက္ေနၾကသည့္ ဟန္ပန္မ်ိဳး ျဖစ္ပါမည္။ မေနာရမၼာ ေရႊေက်ာင္းႀကီးသည္ ယေန ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရွိရသမွ် ေသာ ကြၽန္းသားျဖင့္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အသားေက်ာင္းမ်ားတြင္ သက္တမ္း အ ရွည္ဆံုးေက်ာင္း ျဖစ္ သည္။ အေလာင္း မင္းတရားႀကီး ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ကုန္း ေဘာင္မင္း ၁၁ ဆက္ထက္ပင္ သက္ တမ္းရွည္ေပသည္။ယခုအခါထိုေက်ာင္း ႀကီးသည္ သက္တမ္း ၂၇၅ ႏွစ္ပင္ ရွိ ေပၿပီ။ ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္၏ ေနာက္ ဆံုးမင္း မဟာ”ဓမၼရာဇာဓိပတိ (၁၇၃၃-၅၂)လက္ထက္ ႏိုင္ငံတြင္ ကသည္းက်ဴး ေက်ာ္မႈမ်ားျဖင့္ ခ်င္းတြင္း ျမစ္႐ိုး တစ္ ေလွ်ာက္၊ ပဲခူးသားတို႔ ပခန္းႀကီးတိုင္ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ေနစဥ္ မူး႐ိုးတစ္ ေလွ်ာက္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာေက်ာင္း ျဖစ္ သည္။

ဗိသုကာပညာရွင္၊ ပန္းခ်ီပန္းပု အႏုပညာရွင္ သမိုင္းပညာရွင္တို႔ အ တြက္ မေနာရမၼာေရႊေက်ာင္းေတာ္ႀကီး သည္ ေလ့လာစရာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းႀကီး သဖြယ္ ျဖစ္ သည္။ ေဒသသမိုင္းကို လည္းေလ့လာ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ေညာင္ ရမ္းေခတ္ ဗိသုကာလက္ရာသည္ ဤ ေရႊေက်ာင္းႀကီးပါတည္းဟု ဂုဏ္ယူဝင့္ ၾကြားႏုိင္ပါသည္။ ထိုအ တူ ေက်ာင္း အတြင္းမွ ေရႊဇဝါပန္းခ်ီမ်ား၊ သ႐ိုး ပန္း ခ်ီမ်ား၊ပန္းပုလက္ရာမ်ားကလည္း ေခတ္ ကိုေဖာ္ျပေနၾကေပသည္။ယခု အခ်ိန္တြင္ ထိုေက်ာင္းႀကီးကို စနစ္တ က်ေစာင့္ေရွာက္သူ မဲ့ေနသျဖင့္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအေမြ ဆိုသည္ကို ျမန္မာတို႔တကယ္မွနားလည္ၾကပါ၏ေလာ ဟု စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူမွ် လာေရာက္ စနစ္တက်မထိန္းသိမ္းမီ ရပ္ သူရြာသားတို႔က ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားစြာျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းေပးၾကရန္ ေဆာ္ၾသလိုက္ရပါသည္။

ဗညား႐ိုး

Popular Myanmar News Journal

လြတ္ေျမာက္ ဗုံးေဖာက္ခြဲသူမ်ား ဖမ္းဆီးနိုင္ေရး အာဆီယံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အကူအညီ ရယူေဆာင္ရြက္ေနဟုဆို


ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅။ ။ လြတ္ ေျမာက္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ဗုံးေဖာက္ ခြဲမႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိက တရားခံႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ား ကို နယ္စပ္မွ ထြက္ေျပးမႈမရွိေစ ရန္ အာဆီယံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ေန ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ ရွိ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတစ္ဦးက ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ထြက္ေျပးတရား ခံ ေစာေနတိုးႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းကြင္းဆက္မ်ား ရရွိထား ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တရားခံကိုမူ ဖမ္းဆီးနိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ အာဆီယံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အ ဆိုပါတရားခံႏွင့္ပတ္သက္၍ သ တင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပး ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ''မၾကာမီ ဖမ္းမိမယ္လို႔ေတာ့ ေမၽွာ္မွန္းပါတယ္။ နိုင္ငံတကာက ရဲတပ္ဖြဲ႕ကလဲ ပူးေပါင္းကူညီမႈ ေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ ျပည္ပကို ထြက္မေျပးနိုင္ေအာင္ အာဆီယံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းဖမ္းဆီး နိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲပါ'' ဟု ေျပာသည္။

ယင္းတရားခံေစာေနတိုး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေစာျမင့္လြင္ ပါ တရားခံရွစ္ဦးကိုလည္းစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္ ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသျကီး အစိုးရအဖဲြ့ မွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ''ရန္ကုန္ အပါအဝင္ နယ္ျမို့ေတြမွာ ဗံုး ေပါက္ကဲြမႈေတြမျဖစ္ရေအာင္ အ ေရးေပၚလံုျခံုေရးနဲ့ ေဆာင္ရြက္ ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူထု ပူးေပါင္း ပါဝင္ဖို့လိုတယ္''ဟု ေျပာ သည္။ ရန္ကုန္နွင့္ နယ္ျမို့တခို့် တြင္ ဗံုးေပါက္ကဲြ၊ ဗံုးေထာင္မႈ မ်ားနွင့္ပတ္သက္သည္ဟုယူဆ ေသာ တရားခံရွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီး ထားျပီျဖစ္ေျကာင္း၊ ဆက္လက္ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ား အျပင္ တရားခံမ်ား ထပ္မံဖမ္း ဆီးရမိမႈ မ်ားကို လည္း နိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ သတင္းအေနျဖင့္ ထုတ္ ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း ရန္ ကုန္အေရွ့ပိုင္းခရိုင္ ဒုရဲမႉးျကီး ျမင့္ေအးက ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို့ ဗံုးေပါက္ကဲြမႈ၊ ဗံုးေထာင္မႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတစ္ခု ကို လြန္ခဲ့ေသာရက္ပိုင္းအတြင္း က ျပန္ျကားေရးဒုဝန္ျကီးနွင့္ ရဲ ခု်ပ္ေဇာ္ဝင္းတို့က ရန္ကုန္၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတစ္ခု ျပု လုပ္ခဲ့သည္။

ေက်ာ္ျမတ္ဇံ - Yangon Media Group

မေလးရွားတြင္ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာ ရရွိထားသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးကို ရန္ကုန္ျပန္ေခၚရန္ စီစဥ္


ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅။ ။ မေလး ရွားနိုင္ငံတြင္ဒဏ္ရာအျပင္း အထန္ရရွိထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးကို ျမန္မာနိုင္ငံ သို႔ ျပန္လည္ေခၚ ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီတဂူအေထာက္ အကူျပဳအဖြဲ႕ မွ တာဝန္ရွိသူ က ေျပာသည္။

မေလးရွား၌ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ရက္ကတိုက္ခိုက္ခံရၿပီး ဒဏ္ ရာရ ကာ ေဆး႐ုံတက္ေနရေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးကို သီတဂူအ ေထာက္ အကူျပဳအဖြဲ႕မွ ေလယာဥ္ စီးနိုင္သည့္ အေနအထားရပါက ျမန္မာ နိုင္ငံသို႔ ျပန္ေခၚလာေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအမ်ိဳးသမီးအမည္မွာ မေဝမာလင္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္တို ဘာ၁၈ရက္က ၎၏အမ်ိဳးသား ႏွင့္အတူ အလုပ္မွ ျပန္လာစဥ္ တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး မေလး ရွားနိုင္ငံရွိ အမ္းဘန္းၿမိဳ႕ေဆး႐ုံ ၌ ေဆးကုသခံေနရသည္။
အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ပတ္ သက္၍ သီတဂူအေထာက္အကူ ျပဳအဖြဲ႕မွ ဦးေအာင္ျမင့္က ''အခု ျပန္လာတဲ့သူေတြကို သြားႀကိဳရင္း ဓားခုတ္ခံရ တဲ့ ေကာင္မေလးတက္ ေနတဲ့ ေဆး႐ုံကို သြားၾကည့္ျဖစ္ တယ္။ ေယာက္်ားျဖစ္ သူကျပန္ လာဖို႔ အခက္အခဲရွိတယ္လို႔ေျပာ တယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ ေတာ္တို႔ဘက္က ေလယာဥ္စီးလို႔ ရမယ့္အေနအထား ရတာနဲ႔ ျမန္မာ နိုင္ငံ ျပန္ေခၚလာလို႔ရေအာင္ ကူ ညီေပးမွာျဖစ္ တယ္''ဟု ေျပာသည္။

ယင္းကဆက္လက္၍ အ ဆိုပါအမ်ိဳးသမီး၏ အေျခအေန စိုးရိမ္ရဖြယ္ ရွိေၾကာင္း၊ ျပင္းထန္ စြာ တိုက္ခိုက္ခံရသည့္အတြက္ လက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ဦးေခါင္းမွာ ဓား ဒဏ္ရာရရွိၿပီး လက္တစ္ဖက္ မွာ ျပန္ဆက္၍ ရေၾကာင္း၊ ေဆးဝါး ကုသရန္လိုအပ္ေနၿပီး ေလယာဥ္ စီးနိုင္သည့္ အေနအထားကို ေရာက္ ရွိပါက ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္ ကုသနိုင္ရန္ ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံေျပာသည္။

သီတဂူအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕မွ ဦးပီေဂ်စန္းေမာင္က ''ဆရာ ေတာ္က မေလးရွားမွာ ဒုကၡေရာက္ ေနသူေတြကို ကူညီေပးခ်င္ေန တာျဖစ္တယ္။ အခုလဲ မေလးက ကမ့္ထဲမွာရွိတဲ့ ျမန္မာေတြထဲက ျပန္လာခ်င္တဲ့သူေတြ မေလးရွား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးကို ေပးေဆာင္ ရမွာေတြကို ရရွိထားတဲ့အလႉေငြ ေတြထဲကေန ဆက္လက္ကူညီ ေပးဖို႔ရွိပါတယ္'' ဟုေျပာသည္။

မေဝမာလင္းမွာ ပါးႏွစ္ဖက္ တြင္ ဓားဒဏ္ရာရရွိေသာေၾကာင့္ ေမးရိုး အစားထိုးရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆး ကုသစရိတ္ ရင္းဂစ္ ၄ဝဝဝခန႔္ ကုန္ က်ရန္ အလႉေငြလိုအပ္ေနၿပီး ဓားျဖင့္ခုတ္ရန္ေစခိုင္းသူ အမ်ိဳး သမီးႏွင့္ ဓားျဖင့္ခုတ္သူ သုံးဦးကို မေလးရွားနိုင္ငံ အမ္းဘန္းၿမိဳ႕ရဲ တပ္ဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

စိုင္းဟန္ - Yangon Media Group

သစ္ခိုးထုတ္မႈ ေကအိုင္ေအႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟုဆို


ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅

ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီၿမဳိ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးရမိေသာ တရားမဝင္ သစ္မ်ားသည္ ေကအိုင္ေအႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေကအိုင္အို ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးလနန္က The Voice သို႔ ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအ တပ္ရင္း ၁၂ တို႔ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ မန္စီၿမဳိ႕နယ္တြင္ ႏွစ္ရက္ၾကာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္က သစ္ခိုးထုတ္မႈကို ဖမ္းဆီးရန္ စစ္ေၾကာင္းထိုးစဥ္ ေကအိုင္ေအႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ေျပာဆိုျခင္းအေပၚ ဦးလနန္က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
“ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ သစ္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းက သစ္ေတြ။ သစ္ကုန္သည္ေတြက စစ္ေၾကာင္းေတြနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းၿပီး မန္စီၿမဳိ႕နယ္ကတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ဘက္ကို ထြက္သြားမယ့္ သစ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ မန္စီအထိ ေရာက္လာစရာ မရွိဘူး” ဟု ဦးလနန္က ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္က သစ္ခိုးထုတ္မႈ ဖမ္းဆီးရန္ ရွိသည့္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမွ ေရွာင္ရန္ ေကအိုင္ေအကို အေၾကာင္းၾကားထားသျဖင့္ တပ္မေတာ္ လမ္းေၾကာင္းမွ ေရွာင္ေနေသာ္လည္း ေကအိုင္ေအ၏ ေရွ႕တန္း တပ္စခန္းမ်ားသို႔ စစ္ေၾကာင္း တက္လာသျဖင့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

တပ္မေတာ္က သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားကို ဖမ္းဆီးၿပီးေသာအခါ တပ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းသြားမည္ဟု ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ကတိျပဳထားေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ဦးလမိုင္ဂြမ္ဂ်ာက ေျပာသည္။

The Voice Weekly

ဌာေနေပ်ာက္ တုိင္းရင္းသား


''ကယန္းဆိုတာ 'ကန္'နဲ႔ 'ယန္း'နဲ႔ ေပါင္း စပ္ထားတာ။ 'ကန္'ဆိုတာ ပိုင္နက္နယ္ေျမ၊ 'ယန္း'ဆိုတာလူမ်ိဳး။ပိုင္နက္နယ္ေျမရွိတဲ့လူမ်ိဳး''
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ေလးခု၏အစြန္ေဒသမ်ား၌
ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ကယန္းလူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းကို ၁၉၉၇ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ ေလ့လာသုေတသနျပဳစုေနသူ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မႏုႆေဗဒဌာနမွ ကထိက ေဒၚမိုးသီတာေထြးက ေျပာသည္။

ကယန္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ယခင္ကအေနာက္ ကရင္ျပည္နယ္ဟု လူသိမ်ားေသာေဒသ၌ေနထိုင္ ၾကေသာ္လည္း နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ကို ေတာ္လွန္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္
အေနာက္ကရင္ျပည္နယ္ ကို ၁၈၉၃ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္တို႔က ေလးပိုင္း ပိုင္းၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကရင္နီနယ္ဟုလူသိမ်ားေသာ ထိုေဒသသည္ ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏ အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ား၊ အစြန္အဖ်ားၿမိဳ႕နယ္မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကယန္းလူမ်ိဳး မ်ားသည္လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ၾကသည္။
ထိုတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီကတည္းက ေနထိုင္လာခဲ့ၾကၿပီးတိဗက္ျမန္မာအုပ္စုမွဆင္းသက္ လာၿပီး တိဗက္တ႐ုတ္ႏြယ္ဝင္ ကရင္ဘာသာ စကားေျပာဆိုသူမ်ားျဖစ္သည္။

၁၉၆၉ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီက တကၠသိုလ္ ဆရာ ဆရာမမ်ားအား ကြင္းဆင္းေလ့လာေစၿပီးေနာက္ ေၾကးပတ္သည့္ ပေဒါင္လူမ်ိဳးမ်ားက ကယန္းလူမ်ိဳးဟုဆိုသည့္ အတြက္ ထိုေခတ္စာအုပ္မ်ားထဲ၌ စတင္သံုးစြဲခဲ့ ၿပီး ပေဒါင္ကို ကယန္းလူမ်ိဳးအျဖစ္ လူသိမ်ားခဲ့ ၾကသည္။

ကယန္းတိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ မ်ိဳးႏြယ္ ေလးမ်ိဳးရွိၿပီး လည္ပင္းႏွင့္ ေျခေထာက္တို႔တြင္ ေၾကးေခြမ်ားရစ္ပတ္ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိသည့္ ကယန္း ပေဒါင္၊ လည္ပင္းတြင္ ေငြျပားမ်ားခ်ိတ္ဆြဲဝတ္ ဆင္ေလ့ရွိသည့္ ယင္းေဘာ္(ေခၚ)ကယန္းကငံ၊ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္အေနမ်ားသည့္ ေကခို၊ ေကဘား(ေခၚ)ကယန္းေကခိုႏွင့္ ေက်ာက္တံုး ေက်ာက္စုိင္မ်ားၾကားတြင္ အိမ္မ်ားေဆာက္ကာ ေနထိုင္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားက ကတံုးတံုးသည့္ ဓေလ့ရွိေသာ ဇရိမ္(ေခၚ)ကယန္းလထာတို႔ျဖစ္ ၾကသည္။

လည္ပင္းႏွင့္ ေျခေထာက္တို႔တြင္ ေၾကးေခြ မ်ား ရစ္ပတ္ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိသည့္ ကယန္းပေဒါင္ လူမ်ိဳးမ်ားကိုသာ ကယန္းတုိင္းရင္းသားမ်ား အျဖစ္ သိရွိထားၾကေသာ္လည္း အမွန္တကယ္၌ မူ မ်ိဳးႏြယ္စုေလးမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေဂဘားဟူေသာ မ်ိဳးႏြယ္တစ္စုကို ကယန္းမ်ိဳးႏြယ္ထဲ၌ထည့္သြင္း ရန္မွာ မႏုႆေဗဒပညာရွင္မ်ား ဝိဝါဒကြဲျပား လ်က္ရွိသည္။

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕၏ ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္ ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ကယန္းတိုင္းရင္းသား မ်ား၏ လူဦးေရသည္ ၂၅ဝဝဝဝ မွ ၃ဝဝဝဝဝ အထိ ရွိေနေၾကာင္း ကယန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္၌ ေနထိုင္ေသာ ကယန္း ပေဒါင္မ်ိဳးႏြယ္တစ္ခုတည္း၏ လူဦးေရသည္ ၂၅ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း သုေတသနျပဳစုေန သူ မႏုႆေဗဒမွ ကထိကေဒၚမိုးသီတာေထြးက ေျပာသည္။

ေဒသေလးခု၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္သည့္အတြက္ ၄င္းတို႔၏မွတ္ပံုတင္၌ ကယန္းလူမ်ိဳးဟုေဖာ္ျပမႈ မရွိဘဲ နီးစပ္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔၏ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သြားၾကေၾကာင္း၊ တစ္ဖန္ ထိုအခ်ိန္ က တိုင္းရင္းသားတို႔ ပညာေရးနိမ့္ပါးမႈေၾကာင့္ လည္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ဘာသာစကား မွားယြင္းမႈေၾကာင့္လည္း မွတ္ပံုတင္၌ တိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမွားယြင္းရျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ၄င္းကသံုးသပ္သည္။

၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူ ရာတြင္ ကယန္းလူမ်ိဳးအမွန္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကယန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး မည္ျဖစ္ၿပီး လူမ်ိဳးအမွန္အျဖစ္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပ ခြင့္ရပါက ကယန္းတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ငါးသိန္းမွ
ေျခာက္သိန္းၾကားရွိမည္ဟု ကယန္း အမ်ိဳးသားပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးနန္းရီက ခန္႔မွန္းသည္။

ပါတီအေနျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေသာ ကယန္းတုိင္း ရင္းသားမ်ားအား စုစည္းကာ ကယားျပည္နယ္ အတြင္း၌ပါရွိသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အျဖစ္ ထူေထာင္ခ်င္ေသာ္လည္း လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ကယန္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ျဖစ္ ေပၚလာပံုကို 'ကာေကာင္း'ဟုေခၚေသာ လကၤာ ရွည္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ႏႈတ္တိုက္ ရြတ္ဆိုမွတ္သားလာခဲ့ၾကကာ စကားထာ၊ စကား ဝွက္၊ ကဗ်ာ၊ သံေပါက

ရဲထြဋ္ - The Union Daily


ဥပေဒသစ္အရ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရမည္


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြစရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကုိျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအရ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးသည္ ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ယခင္အစိုးရအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအရ ရရွိသည့္၀င္ေငြအသီးသီးေပၚတြင္ ၀င္ေငြခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစရမည္ဟူ၍ပါရွိသည္။၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစရမည္ဆိုေသာစာပုိဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊  ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာင္စီ၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို  က်င္းပေနဆဲလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စတင္အသက္၀င္ခဲ့သည့္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္အရ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးစာ၀င္ေငြသည္ ၁၄ သိန္း ၄ ေသာင္း အထက္ ဆိုပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားအလိုက္ ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုခ်ီးျမႇင့္ေငြ ႏွင့္ စရိတ္မ်ားကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းျပ႒ာန္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒတြင္ပါ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္ကဆိုသည္။

““အရင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ၀င္ေငြခြန္မေဆာင္ရဘူး။ ခုျပင္မယ့္ဥပေဒအရ ေဆာင္ရမယ္ေပါ့။ ဒါေကာင္းပါတယ္။ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူတူျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္””ဟု စီးပြားေရး ပညာရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ ဦးၾကည္ျမင့္က ေျပာသည္။

အဆိုပါခ်ီးျမႇင့္ေငြ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းငါးခုကို ျပည္သူအမ်ား သိရွိေလ့လာအႀကံျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ပယ္ဖ်က္သည့္ပုဒ္မ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ တစ္လလွ်င္ လစာေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀ ရရွိၿပီး အိမ္တစ္ေဆာင္၊ ကားေျခာက္စီးႏွင့္ အျခားအေဆာင္အေယာင္ခံစားခြင့္မ်ားရရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး လစာမွာ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သံုးသိန္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏လစာမွာ က်ပ္ႏွစ္သိန္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒသစ္အသက္၀င္လာပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

7Day Daily

ဘုရားသြားမည္ဟုဆိုကာ တည္းခိုခန္းေခၚ၍ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရမႈ တစ္ပတ္အၾကာမွ တိုင္ၾကား


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသန္လ်င္ၿမိဳ႕ရွိ တည္းခိုခန္းတစ္ခု၌ အသက္၁၇ႏွစ္အရြယ္ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသူတစ္ဦးကို အဓမၼက်င့္မႈတစ္ခုျဖစ္ပြာခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရုံးကသိရသည္။

 သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၀ ေတာင္ ၁၃ရပ္ကြက္၊ေဇယ်၀တီ ၄လမ္းေနမ......(၁၇)ႏွစ္သည္က်ဴရွင္တက္ ရန္အိမ္မွ ထြက္သြားရာ ညေနပိုင္းအခ်ိန္အထိ ျပန္ေရာက္မလာသျဖင့္ မိခင္ျဖစ္သူကလိုက္လံရွာေဖြ ရာညဆယ္နာရီအခ်ိန္ခန္႔ တြင္ သမီးျဖစ္သူမွာ ရန္ကုန္ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေဆးရုံသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းသိရၿပီးလိုက္သြားခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

 သမီးျဖစ္သူမ..... အားေမးျမန္းၾကည့္ရာမွ တစ္ရပ္ကြက္ထဲေန အသက္(၂၉) ႏွစ္ အရြယ္ အဘ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း၏ သားျဖစ္သူမွာ သန္လ်င္သို႔ဘုရားဖူးသြားမည္ဟု ေခၚေဆာင္သျဖင့္ မ….မွာလိုက္ပါသြားခဲ့ရာ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရွိ “ၿမိဳင္” တည္ခိုခန္းသို႔ေခၚယူၿပီး အလိုမတူဘဲသားမယား အျဖစ္ျပဳက်င့္သျဖင့္ ေသြးသြန္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေဆးရုံသို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မ…....က မိခင္ျဖစ္သူကို ျပန္ေျပာျပခဲ႔သည္။

 မ......မွာ ၁၀ တန္းႏွစ္က်ေက်ာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အျပင္ေျဖအျဖစ္စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ က်ဴရွင္တက္ေနစဥ္ယခုကဲ႔သို႔ ျဖစ္ပြားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၄င္း၏မိခင္ျဖစ္သူူေဒၚတင္တင္မူက ဆိုသည္။

 အဆိုပါျဖစ္စဥ္မွာ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ကျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးမ….၏ မိခင္ျဖစ္သူေဒၚတင္တင္မူ က မေက်နပ္ သျဖင့္ တစ္ပတ္အၾကာ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း၌ က်ဴးလြန္ခဲ႔သူကို အမႈဖြင့္တိုင္ၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ . . . . .ကိုု အေရးယူေပးရန္ မ....၏ မိခင္ျဖစ္သူေဒၚတင္တင္မူ၏ တရားလိုျပဳတိုင္ၾကားခ်က္ကို သန္လ်င္ရဲစခန္းမွ မမစ(ပ)

၉၈၃/၂၀၁၃၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ-၃၇၆/၃၆၆ ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ရက္ မြန္းတည့္ ဆယ့္ႏွစ္နာရီ ငါးမိနစ္အခ်ိန္၌ အမႈဖြင့္ၿပီး အမႈစစ္ဒုရဲမွဴး(စခမ)မွ

 တရားခံအားဖမ္းဆီးရမိေရးစုံစမ္းလ်က္ရွိသည္ဟု သန္လ်င္ရဲစခန္း က သိရသည္။

                                                                                            Myitmakha M edia Group


ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၏ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံ ေငြမ်ားအား ခြင့္ျပဳသင့္ေသာ္လည္း ေတာင္းခံမႈ မ်ားေနေသာ ဌာနအဖြဲ႕အစည္း မ်ားကိုမူ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားက စိစစ္သင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ အၾကံျပဳ


ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏႇစ္ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သုံးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းပါ ေတာင္းခံမႈေငြ ပမာဏမ်ားသည္ မူလခြင့္ျပဳထားၿပီးေငြ၏ ၈ ဒသမ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရႇိသျဖင့္ ခြင့္ျပဳသင့္ ေသာ္လည္း ေတာင္းခံမႈ မ်ားေသာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိမူ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားႏႇင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္မ်ားက အေသးစိတ္ စိစစ္သင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ၌ အၾကံျပဳထားသည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏႇစ္ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သုံးစြဲ ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းခံလာသည့္ေငြမႇာ သာမန္သုံးေငြ က်ပ္ ၄၁၆ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ၊ ေငြလုံးေငြရင္း က်ပ္ ၄၇၀ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံ၊ ေႂကြးၿမီအသုံးစရိတ္ေငြ က်ပ္ ၁၁၁ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံ၊ လုပ္ငန္းသုံးရင္းႏႇီးေငြ က်ပ္ ၃၉၆ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏႇင့္ ျပည္နယ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္ ၇၇ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းေငြ က်ပ္ ၁၄၇၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မူလခြင့္ျပဳထားေသာ ျပည္ေထာင္စု၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏႇင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ စုစုေပါင္းသုံးေငြအျဖစ္ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေငြမ်ားမႇာ သာမန္သုံးေငြ က်ပ္ ၁၁၆၈၄ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ၊ ေငြလုံးေငြရင္းသုံးေငြ က်ပ္ ၄၉၂၈ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ၊ ေႂကြးၿမီက်ပ္ ၇၀၀ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းေငြ က်ပ္ ၁၇၃၁၂ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ ျဖစ္သျဖင့္ ထပ္မံေတာင္းခံေငြ က်ပ္ ၁၄၇၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံအား အခ်ဳိးခ်ပါက ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၈ ဒသမ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရး ႏႇစ္တြင္ မူလခြင့္ျပဳေငြထက္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ ေတာင္းခံေငြမႇာ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၁၄ ဒသမ ၉၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရး ႏႇစ္တြင္ မူလခြင့္ျပဳေငြထက္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ ေတာင္းခံေငြမႇာ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၁၉ ဒသမ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအရ တည္ၿငိမ္တည့္မႇန္ေသာ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခု ျဖစ္ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြအား မူလခြင့္ျပဳေငြ၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ မေက်ာ္သင့္ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏႇစ္ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြမႇာ ၈ ဒသမ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သုံးသပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ ျဖည့္စြက္ေငြမ်ားကုိ ဗဟုိအဖြဲ႕အစည္း ေျခာက္ခု၊ ၀န္ႀကီးဌာန ၃၀ ခု၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း ၁၂ ခု၊ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ၃၃ ခု စုစုေပါင္း အဖြဲ႕အစည္း ၅၁ ခုတုိ႔မႇ ေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သုံးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းကုိသာ တင္သြင္းရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရးႏႇစ္ ကုန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မႇ သိရႇိႏုိင္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မႇန္းေျခ(RE) ေငြစာရင္းကုိ ေရာေထြးတင္ျပ ထားသျဖင့္ ရႇင္းလင္းျမင္သာစြာ တင္ျပသင့္ေၾကာင္းႏႇင့္ အစုိးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ရန္ပုံေငြ တုိးျမႇင့္ေတာင္းခံ ရျခင္းသည္ အမႇန္တကယ္ မျဖစ္မေန လုိအပ္သည့္အတြက္ ေတာင္းခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ တင္ျပရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက မႇတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏႇင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပုံေငြမႇ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ား ခြင့္ျပဳျခင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တင္ျပထားသည့္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မႇန္းေျခ ေငြစာရင္း အေပၚတြင္ မူတည္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ခြင့္ျပဳျခင္းထက္ ပုိမုိခုိင္မာသည့္ အေျခခံ အခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍ သတ္မႇတ္သင့္ေၾကာင္းကုိလည္း သေဘာထား မႇတ္ခ်က္ေပးထားသည္။
Eleven Media Group

မႏၲေလးအနီး၀န္းက်င္ ေဒသမ်ားသို႔ ေဆာင္းခိုငႇက္မ်ား စတင္၀င္ေရာက္


(မတၲရာၿမိဳ႕နယ္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ကမ္းနံေဘးရႇိ ေျမစြန္းေက်းရြာတြင္ ေရာက္ရႇိေနသည့္ ေဆာင္းခိုငႇက္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ဦးေဇေမာင္သိန္း)
)

မႏၲေလး အနီး၀န္းက်င္ ေဒသသို႔ ေဆာင္းခိုငႇက္မ်ား စတင္၀င္ေရာက္လာၿပီး မ်ိဳးစိတ္ခြဲျခားရန္ သုေတသနျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရႇိေနေၾကာင္း သိရသည္။ စက္တင္ဘာ လလယ္ပိုင္းမႇ စတင္ကာ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ ေအာင္ပင္လယ္ကန္ အနီး၀န္းက်င္ ေဒသမ်ားႏႇင့္ မတၲရာၿမိဳ႕နယ္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ကမ္းေဘး ေျမစြန္းေက်းရြာတြင္ ေဆာင္းခိုငႇက္မ်ားျဖစ္ေသာ ငႇက္တဇတ္၊ မီးေညႇာင့္ငႇက္၊ စြန္ငႇက္၊ သိန္းငႇက္၊ ငႇက္ၾကား၊ ခ႐ုတုပ္စသည့္ ငႇက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာၿပီး အဆိုပါ ငႇက္မ်ားအား သုေတသန ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

''အခုစ၀င္လာတဲ့ ေဆာင္းခိုငႇက္ေတြကို ဌာေနငႇက္လား တကယ့္ေဆာင္းခို ငႇက္ေတြလားဆိုတာ တိတိက်က် ခြဲျခားေျပာႏိုင္ဖို႔ သုေတသန လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ဖို႔လိုေနၿပီ။ ငႇက္ၾကားနဲ႔ ခ႐ုတုပ္ငႇက္ဆိုရင္ အရင္ကေတာ့ ေဆာင္းခိုငႇက္လို႔ ေျပာေပမဲ့ အခုဆိုရင္ မႏၲေလး ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ေရတာရႇည္ၿမိဳ႕နယ္မႇာ အုပ္စုလိုက္ တစ္ႏႇစ္ပတ္လုံး ေတြ႕ေနတာမ်ိဳးေတြ ရႇိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အသိုက္နဲ႔ သားေပါက္တာမ်ိဳးေတြ မေတြ႕ရေတာ့ ဌာေနငႇက္လို႔ ေျပာမရေသးဘူး'' ဟု ငႇက္သုေတသန ပညာရႇင္ ဦးေဇေမာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ငႇက္မ်ိဳးစိတ္ထဲမႇ ငႇက္ၾကားႏႇင့္ ခ႐ုတုပ္ငႇက္မ်ားကို စက္တင္ဘာ လပိုင္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏႇင့္ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ႏႇစ္ဆယ္ရႇိ မတၲရာၿမိဳ႕နယ္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ကမ္းေဘးရႇိ ေျမစြန္းေက်းရြာတြင္ အေကာင္ေရ ၅၀ ေက်ာ္ ေတြ႕ရႇိရေၾကာင္း၊ ငႇက္တဇတ္၊ မီးေညႇာင့္ငႇက္၊ စြန္ငႇက္မ်ားကို မႏၲေလး အနီး၀န္းက်င္တြင္ စက္တင္ဘာ လလယ္ခန္႔ ေတြ႕ရႇိခဲ့ရၿပီး ယခုအခါ ရန္ကုန္ႏႇင့္ မအူပင္ေဒသအထိ ေရာက္ရႇိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခ႐ုပ္တုပ္ငႇက္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို စက္တင္ဘာ လပိုင္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ပင္လယ္တြင္ အေကာင္ေရ ၅၀ ခန္႔ႏႇင့္ ပုသိမ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္အထက္တြင္ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္လမ်ားက အေကာင္ေရ ၇၀ ခန္႔ ေတြ႕ရႇိခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ငႇက္မ်ဳိးစိတ္မ်ားအား ဌာေနငႇက္အျဖစ္ တိတိက်က် မႇတ္တမ္းျပဳစုရန္ သုေတသနျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား လိုအပ္လ်က္ ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group