တ႐ုတ္အစုိးရတာဝန္႐ွိသူ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရ


တ႐ုတ္အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ား႐ွိ အစုိးရတာဝန္႐ွိသူ ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္အား ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးမႈႏွင့္ ဟိတ္ဟန္ႀကီးသည့္ ေနထုိင္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္အရ ထုိသုိ႕ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရသည့္ အရာ႐ွိမ်ားတြင္ ၃၀၀ ဝန္းက်င္မွာ အစုိးရအဆင့္အရာ႐ွိ သုိ႕မဟုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဗဟုိေကာ္မ႐ွင္ (Central Commission for Discipline Inspection - CCDI) က တနလၤာေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႕သည့္ စုိက္ပ်ဳိးေျမဧရိယာကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္သူဦးေရ သန္း ၉၀၀ အထိ႐ိွေနရာ အဆုိပါေဒသမ်ား၌ သန္႕႐ွင္းေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မွာ အေရးပါလ်က္႐ွိေၾကာင္း CCDI ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေထာက္ျပထားသည္။ အဂတိလုိက္စားမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၏ အဆုိအရ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း ၅၀၀ ေက်ာ္မွာ ႐ုံးကားမ်ားကုိ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥအတြက္ သုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အျခား ဝန္ထမ္း ၉၀၀ ေက်ာ္မွာ ဟိတ္ဟန္ႀကီးသည့္ ေနထုိင္မႈ၊ အခမ္းအနားမ်ားကုိ ခ်ဲ႕ကားက်င္းပခဲ့သည္ဆုိ၏။ တ႐ုတ္အစုိးရတာဝန္႐ွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ပါက ပါတီတြင္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈ ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိေသာ္လည္း ျပစ္ဒဏ္အမ်ဳိးအစားကုိမူ CCDI ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေခ်။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အာဏာရကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကီးအကဲအျဖစ္ သမၼတဇီက်င္ပင္းက တာဝန္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းမွစတင္ကာ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီစနစ္ တုိက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ဇီက်င္ပင္းက အစည္းအေဝးမ်ား ႐ွည္ၾကာစြာျပဳလုပ္မႈ၊ အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ားကုိ ႀကဳိဆုိသည့္ အခမ္းအနားမ်ား အလြန္အက်ဴး က်င္းပမႈႏွင့္ အဓိပၸါယ္မဲ့ မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားမႈမ်ားကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရန္ ညြန္ၾကားခဲ့သည္။ သမၼတဇီက်င္ပင္းက ျပည္သူမ်ား ေက်နပ္မႈ႐ွိေစေရးအတြက္ အစုိးရတာဝန္႐ွိသူမ်ား လုပ္ငန္းတာဝန္ကုိ ပုိမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေစရန္ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေလ်ာ့နည္းေရးတုိ႕ကုိ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ဇီက်င္ပင္းသည္ ဗ်ဴ႐ုိကရက္တုိ႕၏ အာဏာအလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္မႈကုိလည္း ေဒါသတႀကီး ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဥပေဒေရးရာ တာဝန္႐ွိသူမ်ား၏ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး လယ္သမားမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ ဆႏၵျပမႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သမၼတဇီက်င္ပင္းက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ ပါတီကုိ ထိခိုက္ေစေၾကာင္းႏွင့္ ထိပ္တန္းအဆင့္ႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ တာဝန္႐ွိသူမ်ားအားလုံးကုိ အေရးယူမည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေဆာင္႐ြက္မႈအရ ထိပ္တန္းအဆင့္ အစုိးရအရာ႐ွိမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျ႔ဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မၾကာေသးမီက ဟူဘီျပည္နယ္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဂူေယာင္မင္းအား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။ အလားတူ တ႐ုတ္အစုိးရပုိင္ PetroChina ေရနံကုမၸဏီမွ အရာ႐ွိေဟာင္း အမ်ားအျပားကုိလည္း အလြဲသုံးစားမႈျဖင့္ ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ထုိ႕ေနာက္ ေမလအတြင္းကလည္း တ႐ုတ္အစုိးရ၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဌာန ဒုတိယအႀကီးအကဲ လီတီအန္နန္၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား အြန္လုိင္းတြင္ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎အား ရားထူးမွ ဖယ္႐ွားခဲ့ကာ ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Planet Myanmar Network

ဥပေဒ ႏွင့္ဘဝမ်ားၾကား လက္တစ္လံုးသာ ျခားသည္


ေပ်ာက္ေသာသူ ရွာလွ်င္ေတြ႕ ေသ ေသာသူ ၾကာလွ်င္ေမ့ ဆုိေသာ္လည္း ေခတ္ စနစ္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးမႈ ေအာက္ စိတ္ဒဏ္ရာ ျဖစ္ေနေသာ ျပည္ သူမ်ား အဖုိ႔ မေမ့ႏုိင္ေသာ ျဖစ္ရပ္ မ်ားစြာ အနက္ ရခဲ လွေသာ လူ႕ဘဝႏွင့္ အသက္ ကုိ ၾကက္ ကေလး၊ ငွက္ကေလး မ်ားကဲ့သို႔ သေဘာထားကာ ဇီဝိန္ေခြၽ ခဲ့ၾကေသာ လူ သတ္မႈ မ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈ မ်ားကလည္း တေငြ႕ေငြ႕ လိႈက္ေလာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္ ႐ုပ္ဆုိး အက်ည္း တန္လြန္းေသာ ျဖစ္ရပ္ မ်ားက ကာလ ၾကာရွည္ေသာ္လည္း ျပည္ သူမ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္ မေမ့မေပ်ာက္ ရိွ ေနဆဲ။

စိမ္းလဲ့ ကန္သာ ၅ ေလာင္းၿပိဳင္ လူ သတ္မႈဟု ဆုိလိုက္တုိင္း ထိုအခ်ိန္ အခါ က တာဝန္အရိွဆံုး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ အတူ ယွဥ္တဲြၿပီး ျမင္ေနၾကသည္ မွာ အေၾကာင္း မဲ့ေတာ့ မဟုတ္တန္ရာ။ ထို အခ်ိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏လံုၿခံဳေရး အေျခ အေနႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပုံစံအရ အဆုိပါပတ္ ဝန္းက်င္ အသိုက္အဝန္း သို႔ ဝင္ဆံ့ႏုိင္ သည့္ လူတန္းစား ဆုိသည္က သီးသန္႔ဆန္ သည္က ေသခ်ာသည္။ ႐ုပ္ရွင္ထဲ မွာသာ ျမင္ဖူးသည့္ နာမည္ေက်ာ္ စစ္တပ္သံုး ၉ မမ ပစၥတုိ ေသနတ္ျဖင့္ အႏုၾကမ္း ဝင္စီး ကာ အိမ္သားမ်ား ကို သတ္သြား ခဲ့သည္ဟု ထိုစဥ္က သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားအရ သိခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။

ထို အမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္ က ၅ ႏွစ္ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ ထိုသို႔အခ်ိန္ မ်ားစြာ၏ ေနာက္ ပိုင္း လက္ရိွ အစိုးရသစ္ လက္ထက္ ျပည္ ထဲေရး ဒုဝန္ႀကီးအား ဒီကိစၥမွာ အသံုးျပဳ သြားတဲ့ လက္နက္ အေန အထားမ်ားႏွင့္ အေျခအေနေတြ အရ အရင္တုန္းက အႀကီး အကဲ တစ္စံုတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ား ရိွေနမလားလို႔ ျပည္သူ အမ်ားစု ကထင္ေၾကးေပး ၾကေၾကာင္း၊ ယင္း အတြက္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ”အရင္ အစိုးရနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာအေထာက္ အထားမွ မရ ဘူး။ အခု လက္ရိွက စုံစမ္း စစ္ေဆးေနတဲ့ ကာလျဖစ္ တယ္။ ဥပမာ တစ္ခုခု အဲဒီလို သာ သိတယ္ ဆိုရင္ ေဖာ္ထုတ္ လိုက္တာ ၾကာၿပီေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ဒီဟာေတြဟာ စံု စမ္း စစ္ေဆးေနတဲ့ ကာလျဖစ္တဲ့ အ တြက္ ေၾကာင့္ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေလာ ေလာဆယ္ ဘာမွေတာ့ ေျပာလို႔မရေသး ဘူး” ဟု ေျဖခဲ့ဖူးသည္။

စံုစမ္း စစ္ေဆးေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ထဲေရး ဒုဝန္ႀကီးက ျပန္ေျဖခဲ့သည့္ အတြက္ ေနာက္ဆက္တဲြ အေနျဖင့္ အခြင့္ အေရးရ သလို ျပည္သူမ်ားက ထိုေမးခြန္း ကုိ ထပ္ေမးေန ၾကဦးမည္က ေသခ်ာ သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ထိုကဲ့သုိ႔ သီးသန္႔ ဆန္ေသာ အေျခအေန တစ္ခုမွ ဘဝမ်ားပင္ ယင္းၾကမၼာ ဆုိးမ်ဳိး ႀကံဳခဲ့ရၿပီး ယခု အခ်ိန္ထိ တရားခံ မေပၚဘဲ ေျခရာ လည္းေပ်ာက္ ေရလည္း ေနာက္ဆဲျဖစ္ရာ သာမန္ အဖံုးအဝွက္ မရိွ ေထြးေရာယွက္ တင္ ျပည္သူ႕ဘဝ မ်ားအတြက္ စိတ္ခ် လံု ၿခံဳမႈ ဟူသည္ကို အေၾကာက္ တရားျဖစ္ေန ျခင္းပင္။

ဒုဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ ထြန္းကေတာ့ ”အဲဒါေတာ့ ေတာက္ေလွ်ာက္ ပဲ။ ခုရတဲ့ အေထာက္ အထားေတြ ေပၚမူ တည္ၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမႈ တုိင္း အမႈတုိင္းကေတာ့ ေပၚမယ္ လို႔လည္း ေျပာလို႔မရဘူး။ ႏုိင္ငံတကာမွာ လည္း အကုန္ေပၚတဲ့ အမႈေတြ ရိွသလို မေပၚတဲ့ အမႈေတြလည္း ရိွတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ျပည္ထဲေရး ဒုဝန္ႀကီးက ဆက္ေျပာ ခဲ့သည္ကေတာ့ ”အဲဒီေတာ့ ဒီအမႈက ေတာ့ ေပ်ာက္ပ်က္ မသြားဘူးေပါ့။ အခ်ိန္ မေရြး ရဲတပ္ဖဲြ႕ အေနနဲ႔ စံုစမ္း စစ္ေဆး ေထာက္ လွမ္းေနတယ္။ သက္ေသအ ေထာက္အထားေတြ ခုိင္လံုရင္ အားလံုး ေဖာ္ထုတ္လို ႔ရၿပီ ဆုိတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ေၾကညာေပး မွာေပါ့။ အခု လက္ရိွ အေန အထားအရေတာ့ စံု စမ္း စစ္ေဆး ကာလပဲ ျဖစ္တယ္။ တခ်ဳိ႕ ရန္ကုန္မွာ ရိွပါတယ္။ သံုးေလာင္း ၿပိဳင္ လူသတ္မႈေတြဆုိ ခ်က္ ခ်င္းေပၚတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ အမႈတုိင္း ကေတာ့ အကုန္ လံုးေပၚမယ္ ဆုိတာေတာ့ ေျပာလို႔မရ ဘူးေပါ့ေနာ္။ စံုစမ္း စစ္ေဆးဆဲ ကာလေပါ့” ဟုေျပာသည္။

ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ရက္မွ ဦးကိုနီက မူ ”အမႈႀကီးေတြ ျဖစ္တယ္။ တရားခံ မေဖာ္ ႏုိင္ဘူး ဆုိရင္ ျပည္သူ႕ရဲ႕ ဘဝဟာ အပူ အပင္ေၾကာင့္ၾကမႈ ကင္းကင္း နဲ႔ေနဖို႔ အခြင့္ အေရး မရႏုိင္ဘူး ခင္ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ အၿမဲတမ္း စိုးရိမ္ ေသာကေတြနဲ႔ပဲ ေနရ ေတာ့မယ္” ဟု ေပၚျပဴလာနယူးစ္သို႔ ေျပာ ခဲ့ဖူးသည္။

တရားခံ မဟုတ္ပါဘဲ တရားခံ အျဖစ္ အတင္း ဇြတ္သြင္းခံလိုက္ရသည့္ အဓမၼမႈ မ်ားသည္ေရာ မည္မွ် ရိွေနပါၿပီ လဲ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္ စနစ္ ေအာက္ ေနခဲ့ရ သည့္ ျပည္သူ႕ဘဝမ်ား အတြင္း ႀကံဳခဲ့ရသည္က မခ်ိမဆ့ံ မ်ား ခ်ည္းဟု ဆုိႏိုင္စရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ဇာတ္လမ္းမ်ားက ဒုႏွင့္ေဒး။

ယင္းအတြက္ တစ္သက္တစ္ခါ ေပၚလို႔လာ ဆုိသကဲ့သို႔ ေရာင္နီသန္းလာ ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ ဦးတြင္ တရား မွ်တမႈကို ေတာင္းဆုိျခင္း သည္ ျပည္သူ မ်ား ၏ မေတာ္ေလာဘ ဟု မယူဆသင့္ေပ။ မဟုတ္ တန္ရာပါဘူး။ အာဏာရွင္ စနစ္ရဲ႕အက်ဳိးဆက္ကုိ အလူး အလိမ့္ ခံစားခဲ့ရသည့္ ”အဲဒီ အခ်ိန္တုန္း က တရားဥပေဒ အကာ အကြယ္ လံုးဝ မရခဲ့ဘူးဟု ဆိုလာသူက တစ္ခ်ိန္က ABSDF ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ဦးေအး ျဖစ္သည္။ သူသည္ ထုိအခ်ိန္က ABSDF ႏုိင္ငံေရး ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ သာ ယူ ထားသူျဖစ္သည္။ သူက ထုိစဥ္က စစ္ အစိုးရမွ ၁၇/၁၊ ၁၃/၁၊ ၁၉ (က)၆/၁၊ ၄(က) စသည့္ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ျပည္အထူး တရား႐ုံး တြင္ ေထာင္ ၂၃ ႏွစ္ခ်ခံခဲ့ရ သည္။ ရန္ကုန္ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္၊ အေနာက္ ပိုင္း ခ႐ိုင္တရား႐ုံး မ်ားတြင္ အဆုိပါ အမႈ မ်ားႏွင့္ပင္ ေနာက္ထပ္ ၄၂ ႏွစ္ေပါင္း ၆၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

”ကြၽန္ေတာ့္ကို အျပစ္ေပးတာ အရမ္း ထူးဆန္းတယ္။ တရား႐ုံး တစ္ခုက အမိန္႔ ခ်ၿပီးသားကုိ ေနာက္ထပ္ တရား႐ုံး တစ္ခု မွာ အမိန္႔ခ် လို႔ မရဘူး ဒါေပမဲ့ ခ်ခဲ့တယ္” ဟု ဦးေအး က သူ႕အား အမိန္႔ခ်မႈ ျပင္း ထန္ေၾကာင္းကို ဆုိလိုက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ တရား စီရင္ထံုး ေပါင္းခ်ဳပ္ (၁၉၇၁-၂ဝ၁ဝ) စာအုပ္တြင္ ေကာ္လံ ၁၉ဝ ၌ တူညီေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာ တစ္ခုတည္း အေပၚ ထပ္မံ၍ တရားစဲြဆုိ ျခင္း မျပဳရန္ ျပစ္မႈ ဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ဝ၃ (၁) ျဖင့္ တားျမစ္ ထားသည္ဟု ပါရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္ရိွ အေျခအေနတြင္ လည္း တရား ဥပေဒ၏ ကာ ကြယ္ ေပးျခင္း မခံရသလို ခံစားေနရေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္မံဆိုသည္။

ျပည္သူေတြ အေျပာ မ်ားေနဆဲ ျဖစ္ သည့္ (စစစ) ႐ုံးေပၚက ခုန္ခ်သတ္ ေသ သြားတဲ့ ရွမ္း တုိင္းရင္းသူေလး မနန္းဝိုးဖန္ ကိစၥ အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ သား မစၥတာ နာမဆဲ မိုတိုဟီကိုႏွင့္ ေပါင္းသင္း ေနထိုင္သူ မနန္းဝိုးဖန္ကို ခင္ပြန္း သည္၏ ပိုင္ဆုိင္မႈ ေငြေၾကးႏွင့္ ဝယ္ယူ ထားေသာ ေျမကြက္ အေၾကာင္းကို စစ္ ေဆးေမးျမန္း ရန္ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း ရိွ (စစစ) ႐ုံးခ်ဳပ္သုိ႔ ေခၚယူခဲ့သည္။ စစ္ေဆး ေနစဥ္ ကာလ အတြင္း မနန္းဝိုးဖန္ မွာ အဆုိပါ ႐ုံးငါးထပ္ အျမင့္ရိွ အေဆာက္ အအံုေပၚ မွ ျပဳတ္ က်ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥ ကို တရား မွ်တမႈရေစရန္ ေက်ာက္ တံတား ရဲစခန္းတြင္ ေသဆံုးသူ၏ မိသား စုမွ သြားေရာက္ အမႈဖြင့္ တုိင္ၾကား ခဲ့ေသာ္ လည္း အထက္ ကို တင္ျပေပးမည္ဟုသာ ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး အမႈဖြင့္ခြင့္ မေပးခဲ့ေပ။ ယင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းမႈမွ် ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရိ္ွ ေခ်။

တရား လႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးႀကီး ျမင့္က ကိုယ့္ဟာကိုယ္ သတ္ေသေသာ တရားခံ မေပၚေသာ အမႈမ်ားကိုသာ အမႈ ပိတ္ခြင့္ ရိွသည္။ သူမ်ား သတ္၍ ေသေသာ အမႈကို အမႈ ပိတ္ခြင့္ မရိွဘူး”ဟု ေျပာ သည္။

ဘယ္သူကမွ ကုိယ့္ရဲ႕ သမုိင္း ေၾကာင္းကို အမည္းစက္နဲ႔ မရွင္သန္ေစ ခ်င္ပါဘူး။ သမုိင္း တရားခံ မျဖစ္ခ်င္ ၾက ပါဘူး။ ဒါဆုိ မတရားမႈေတြ ကို သိသိႀကီး နဲ႔ ခြင့္ျပဳ လိုက္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ သမုိင္း တရားခံေတြ ျဖစ္ေနမွာပါပဲ။ ေနာင္လာ ေနာက္သားေတြ က ဒီလို တရား လက္မဲ့ အမႈေတြကို ဘာျဖစ္လို႔ ခြင့္ျပဳခဲ့ၾကတာ လဲလုိ႔ျပန္ေမး ရင္ ဘယ္သူ႔အေပၚ လႊဲခ်ၾက မွာလဲ။

ေရွ႕ေန ဦးကိုနီက”ဘာေၾကာင့္ အမႈ ေတြ မေပၚတာလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ အမႈေတြ မေဖာ္ ထုတ္တာလား။ ဒါလည္း ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိဘူး။ သေဘာ က သိ လ်က္နဲ႔ မေဖာ္တာလား။ မသိကုိ မသိတာလား။ ဒါလည္း ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ မသိဘူး” ဟု ေဝဖန္သည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ ႏြယ္ သာကီ ၆ လမ္းတြင္ လူတစ္ဦးအား လူ အမ်ားမွ မ်က္ႏွာဖံုး စြပ္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ဆန္ ဆန္ လူသတ္မႈ မွာလည္း ျမန္မာတစ္ႏုိင္ ငံလံုးရိွ ျပည္သူ အမ်ား ထိတ္လန္႔ခဲ့ရ သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ က်ဴးလြန္သူဟု ယူဆ ရသူ ၂၃ ဦးကို ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ုံးက ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ အေရွ႕ပိုင္း ခ႐ိုင္ တရား႐ုံး တြင္ ႐ုံးတင္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ အဆုိပါ ႐ုံးတြင္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ ပြားခဲ့သျဖင့္ လံုၿခံဳေရး အရၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ အကုန္တြင္ ရန္ကုန္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုး သို႔ေျပာင္းလဲ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ လက္ရိွ အခ်ိန္အထိ အဆုိပါ အမႈ မွာ ၿပီးျပတ္ျခင္း မရိွေသးေပ။

”ကြၽန္ေတာ့္ သက္တမ္းတစ္ ေလွ်ာက္ ႀကံဳေတြ႕ဖူး တာကေတာ့ မေပၚတဲ့ အမႈ လံုးဝ မရိွဘူး။ မေပၚတဲ့ အမႈေတြက တမင္မေဖာ္လို႔ မေပၚတာလား ဆုိတာ ေမးခြန္း ထုတ္ စရာ ျဖစ္လာတယ္” ဟု တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးႀကီးျမင့္က ဆုိ သည္။

ဆက္လက္၍ ယခုကဲ့သို႔ က်ဴးလြန္ သူ အမွန္မေပၚေပါက္ေသးေသာ အမႈမ်ား ရိွေနသေရြ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရိွျခင္းမွာ အေကာင္းဆံုး သာဓက မ်ား ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကသံုးသပ္သည္။ ငါးေလာင္းၿပိဳင္ စိမ္းလဲ့ကန္သာ လူသတ္မႈ၊ လူမိုက္မ်ား ငွားၿပီး အုပ္စုဖဲြ႕ လူသတ္ခဲ့ေသာ ေျမာက္ဥကၠလာ လူ သတ္မႈ၊ ညအခ်ိန္ မေတာ္ လမ္းမမ်ား တြင္ အခြင့္ထူးခံ ေသာင္းက်န္းေနေသာ ၿပိဳင္ကားမ်ား အမႈ၊ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသ ႀကီး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ညပိုင္းတြင္ ဓားျဖင့္ လိုက္ခုတ္မႈ စသည္ တုိ႔ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းတြင္ နစ္နာခံ ရသူမ်ားက ခံရၿပီး က်ဴးလြန္ သူမ်ားမွာ ဖမ္းဆီးမိသည္ မ်ား ရိွသကဲ့သို႔ လြတ္ေျမာက္မႈ မ်ားလည္း ရိွ ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ လြတ္ေျမာက္မႈမ်ား တြင္ ပုဂၢိဳလ္စဲြ မသတ္မွတ္ဘဲ မည္သူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေၾကာင့္ မည္သူႏွင့္ မကင္းေသာေၾကာင့္ ဟူေသာ ဥပေဒ အထက္ တက္ေနျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ဟု ဆုိလွ်င္ ျပည္ သူ႔ဘဝသည္ ေနာက္ေက်ာ မလံု႐ုံသာမက စိတ္ခ်လက္ခ် ရိွေနမည္မဟုတ္။ က်ီး လန္႔စာစား ဘဝသာ ေရာက္ရိွေနၿပီး မတရား မႈကို တရား မႈက ေၾကာက္ရြံ႕ေနရမည့္ ပံုပမာ ရိွေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။

လက္ရိွ ထုိအမႈ မ်ားသည္ ရဲဘက္ မွ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မႈ မရိွျခင္းမွာ အရည္ အေသြး မျပည့္ဝ သည္လား။ ျပည့္ဝရန္ အတြက္ မျဖည့္တာလား ဟု ေမးခြန္း ထုတ္ စရာ ျဖစ္လာသည္။

ျဖဴးၿမိဳ႕၌ ေခါင္းျဖတ္ သတ္ခံရ ေသာ အမ်ဳိးသမီးငယ္ တစ္ဦး ေသဆံုးမႈကို တုိင္း ရဲမွ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္း မရိွသည့္ အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ရဲတပ္ဖဲြ႕ ဌာနခ်ဳပ္ ဆီသုိ႔ အကူ အညီ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း လခ်ီ ၾကာျမင့္ကာ ဌာနခ်ဳပ္မွ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္း မရိွခဲ့ေပ။ လက္ေဗြရာ ကို လဝက သို႔ေပးပို႔ စစ္ေဆးေနသည္ဟု သာ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ လဝကသို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့ရ သည္။ ”ေခတ္မီ ကိရိယာေတြ လုိအပ္ေန ေသးတဲ့ အခ်က္ထဲက ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္သြားတာေပါ့။ ႏုိင္ငံတကာမွာ ရဲက မႈခင္း ျဖစ္ ရပ္ေတြ ေဖာ္ထုတ္တဲ့ အခါမွာ နည္း စနစ္ေတြ ရိွေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာေတာ့ လက္အိတ္ေတာင္ အႏုိင္ႏုိင္ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ရဲတပ္ဖဲြ႕ ဌာနခ်ဳပ္မွ ရဲမွဴးႀကီး တစ္ဦး က ေျပာသည္။

မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ DNA စစ္ေဆးသည့္ လို အပ္ေသာ ကိရိယာ မ်ားသည္ ရာဇဝတ္ မႈမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ တိက်ေသခ်ာ ေသာ အေထာက္ အထားမ်ား ထုတ္ေပး ႏုိင္ေသာ္ လည္း ယင္းကဲ့သို႔ အဆင့္ျမင့္ ပစၥည္း မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ သံုးစဲြႏုိင္ျခင္း မရိွေသးေပ။

ထိုကဲ့သို႔ လက္ရဲဇက္ရဲမႈ မ်ားကို ဦး ကိုနီက ”ဒီလို လက္ရဲဇက္ရဲ လုပ္ရပ္ေတြ ကို ေပၚေအာင္ ဖမ္းရမယ္။ မိေအာင္ဖမ္း ရမယ္။ ထိုုက္သင့္တဲ့ အျပစ္ဒဏ္ ေပးရ မယ္။ ေနာက္ၿပီးရင္ ဒီလို ရက္စက္လို႔ ၿပီးေတာ့ အျပစ္ေပး လိုက္ၿပီ ဆုိတာ ျပည္သူလူထု သိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ရမယ္။ ဒါမွ ျပည္သူက ဒီလို လုပ္လို႔ မရ ဘူးဆုိတာ အသိ ရိွမယ္။ လံုၿခံဳမႈ အေတာ္ အတန္ရိွမယ္ ဆုိတာ သိမယ္။ အဲဒီလို အမႈေတြျဖစ္ၿပီး မေပၚတာ မ်ားလာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူမႈဘဝလံုၿခံဳမႈ မရိွဘူး ဆုိ တာေျပာေန တာပဲ” ဟု သံုးသပ္ ေျပာဆို သည္။

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႕ မွဴး႐ုံး စစ္တမ္းမ်ားအရ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ တြင္ အမႈႀကီး ၁ မႈ၊ ခိုးမႈ ၁၅ မႈ၊ ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္မႈ ၁ မႈႏွင့္ အျခား အမႈ ၂၄ မႈ က်န္ ရိွေနသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ တြင္လည္း အမႈႀကီး ၂၁ မႈ၊ ခုိးမႈ ၂၁၉ မႈ၊ အျခား အမႈ ၅၁၇ မႈတုိ႔ျဖင့္ အမႈ ၇၇၇ မႈ က်န္ရိွေန ေသးသည္။

လက္ရွိ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ အထိ မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသးသည့္ လူသတ္မႈ ၂ဝ၊ မုဒိမ္းမႈ ၂၅ မႈ၊ လုယက္မႈ ၅ မႈႏွင့္ ဓားျပတိုက္မႈ ၁ မႈ စုစုေပါင္း အမႈႀကီး ၅၁ မႈ အျပင္ ခုိးမႈ ၁၂၃ မႈႏွင့္ အျခား အမႈေပါင္း ၂၃၇၄ မႈအထိ ရိွေန သည္။ ထို အျခားအမႈ မ်ားအနက္ ၅၈၁ မႈမွာ စဲြခ်က္ တင္ထားၿပီး ၇ မႈကုိ ပိတ္သိမ္း ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူ ခ႐ိုင္ျဖဴးၿမိဳ႕၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး ေခါင္းျဖတ္ သတ္ခံရမႈတြင္လည္း က်ဴး လြန္သူ အမွန္ကို ယေန႔အထိ ဖမ္းဆီးႏိုင္မႈ မရိွေသးေပ။

ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ ၃၈ဝဝ ေက်ာ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရိွသည့္ တုိင္းတစ္ တုိင္း အေနႏွင့္ မ်က္ႏွာမလွခဲ့ေပ။

ထို႔အတူ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ တြင္ အသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးသူ ငယ္မ်ား အသတ္ခံ ရျခင္းမွာလည္း တရား ဥပေဒ စိုးမုိးမႈမရိွျခင္းကို မ်က္ေစာင္းထိုး လ်က္ရိွသည္။

လူသတ္ ဓားျပတုိက္ေသာ ကိစၥ မ်ား မထူးဆန္းသလို ျဖစ္ေနေသာ ေဒသ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ရိွေနသည္ကို ျပည္သူ မ်ား အေနျဖင့္ သိခ်င္စိတ္ ရိွေနပါလိမ့္ မည္။ ေရငတ္ သူ ေရၾကည္ တစ္ေပါက္ ေသာက္ခ်င္ သကဲ့သို႔ တရားဥပေဒ စိုးမုိး မႈမရိွေသာ အရပ္ေဒသ တြင္ ေနရသူမ်ား အဖို႔ ပိုမိုလို႔ တရား ဥပေဒကို ေတာင့္တၾက မည္မွာလည္း အားလံုး အသိပင္ ျဖစ္ သည္။

”မူဆယ္ေစ်းထဲ ကုိ ေန႔ခင္းေၾကာင္ ေတာင္ ေသနတ္ကိုင္ၿပီး ေရႊဆုိင္ကို ဓားျပတုိက္ သြားတယ္။ လူအစည္ကား ဆံုး ေစ်းေန႔မွာ ျဖစ္သြားတာ။ ေနာက္ ပိုင္းလည္း ၃ ရက္ဆက္ တုိက္ ဆုိင္ကယ္ စီးလာတဲ့ သူေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ဓားနဲ႔ ခုတ္ၿပီးလုတဲ့ အမႈေတြလည္း မေပၚေသး ဘူး။ မူဆယ္မွာ ေသနတ္ နဲ႔ ပစ္သတ္ တယ္။ ဓားျပ တိုက္ တယ္။ ႏွစ္တုိင္း ျဖစ္ ေနက် ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ေစ်း မွာကို လာၿပီး ဓားျပ တုိက္ၾကတာ”ဟု မူဆယ္ ၿမိဳ႕ခံ စိုင္း ရီက ေျပာသည္။

အဆုိပါ မူဆယ္ ၿမိဳ႕နယ္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ရာဇဝတ္မႈ အျဖစ္ အမ်ားဆံုး ေဒသလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံ မ်ား အေနျဖင့္လည္း တရား ဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ၏ အရသာကို မခံ စားရေၾကာင္း၊ တရားခံ မိသည္ ဆုိသည္ မွာလည္း အလြန္္နည္းေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ လူသတ္ ဓားျပတိုက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္သည့္ အတြက္ ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ နယ္စပ္ ေဒသ မ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မ်ား ထပ္မံ တုိးခ်ဲ႕ေပးရန္ ရွမ္း ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅) အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းဝင္းေမာင္ က မူဆယ္ခ႐ိုင္ အတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ လူသတ္ ဓားျပ တိုက္မႈ၊ အိမ္ ထဲဝင္၍ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္မႈ၊ ၿမိဳ႕ လယ္ေကာင္ ေစ်းတြင္ ေန႔ခင္းေၾကာင္ ေတာင္ ဓားျပတုိက္မႈ၊ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ ေရး စခန္းဂိတ္ အဝင္ဝ အနီး တြင္ ေသ နတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈ စသည့္ ေဒသခံ ျပည္ သူမ်ား အထူး တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ားခဲ့ရ သည့္ ရာဇဝတ္မႈ မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ ငန္း မွန္သမွ် အကုန္လံုးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘက္ကသာ အကုန္ ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထိုအေျခအေန အရ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ မည္ သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အကုန္ထုတ္ ေပးရသည္ကို မသိေၾကာင္း၊ ျပည္ထဲေရး တြင္ တာဝန္ရိွၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႕ကုိ ျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ေပးရန္ တာဝန္ ရိွေၾကာင္း ဦးကိုနီ က ေဝဖန္သည္။

”ကြၽန္ေတာ္တို႔ တရားခံ မေပၚဘူး ေျပာတဲ့အခါမွာ သူတုိ႔က ဘာမျပည့္စံုလို႔ ပါလို႔ ေျပာတာက ဒီလိုပံုစံကုိ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ လက္ခံလို႔ မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔က ျပည္သူေတြ။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ အခြန္ထမ္း ျပည္သူေတြ။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔က ႏုိင္ငံ ေတာ္ ဘ႑ာ တုိက္ထဲကုိ ပိုုက္ဆံထည့္ ေပးေနတယ္။ အဲဒီ ပိုက္ဆံေတြနဲ႔ ရဲတပ္ ဖဲြ႕က ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ကုိ ျပန္ ကာကြယ္ေပး ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ပိုက္ဆံ မွန္မွန္ ထည့္ေပးေနတယ္။ အဲဒါကို စားသံုးေနတဲ့ ရဲတပ္ဖဲြ႕က်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ လံုၿခံဳ မႈကို လုပ္ မေပးႏုိင္ တာကိုေတာ့ ဘယ္လို မွလက္ခံလို႔ မရဘူး”ဟု ၄င္းက ထပ္ေလာင္း ေဝဖန္သည္။

နယ္စပ္ေဒသ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား က ျပည္သူ႕ဘဝ လံုၿခံဳရန္ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရိွဘဲ မိမိ တုိ႔၏ အသက္ေဘး အႏၲရာယ္ မထိခိုက္ ေစရန္ ဂ႐ုတစိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနရေၾကာင္း ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ တရား ဥပေဒ စိုးမိုး ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

”တရားဥပေဒ စိုးမုိးမႈ အတြက္ ျပည္ သူေတြရဲ႕ဘဝ လံုၿခံဳမႈကို မေျပာနဲ႔ တကယ္ ကို အာဏာပိုင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပိုင္းတုိ႔ တကယ္ကို တရားစီရင္ေရး အပိုင္း ျဖစ္တဲ့ တရား သူႀကီးတုိ႔၊ တကယ္ကိုယ့္ လံုၿခံဳေရး အပိုင္းယူထားတဲ့ ျပည္သူ႕ရဲတုိ႔ ပင္လွ်င္ သူတုိ႔ ရဲ႕ေျပာစကားေပါ့။ သူတုိ႔ လည္း သူတုိ႔ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးကို ၾကည့္ ၿပီးေတာ့ လုပ္ကိုင္ ေနထိုင္ေနၾကတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ေန႔ မွ ၂၇ ရက္ေန႔ အထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း တာခ်ီလိတ္ ခ႐ိုင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမ်ား၊ ေထြ/အုပ္ ႐ုံးႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ားကုိ ျပည္သူ မ်ား၏ တုိင္ၾကား ခ်က္ မ်ား အရ သြားေရာက္ စစ္ေဆးေဆြး ေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

”ျပည္သူေတြ ကေရာ၊ နယ္ခံ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကေရာ၊ ေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ေတြေရာ၊ ေထြ/ အုပ္တင္မက တရား စီရင္ေရး အာဏာ ပိုင္ ေတြေရာ၊ လံုၿခံဳေရး ယူထားတဲ့ ျပည္သူ႔ရဲ အပိုင္းကေရာ အားလံုးက ညိႇႏိႈင္းပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွ ရမွာ။ အားလံုးက တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အတြက္ ပါဝင္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ မွရမွာ။ အားလံုးက ပူး ေပါင္း မေဆာင္ရြက္ၾကဘူး ဆုိရင္ ဝတ္ ေက်တန္းေက်ပဲ ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆုိရင္ အဲဒီ ဘက္ေတြက တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရး အ တြက္ အခက္အခဲ ရိွေသးတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

နယ္စပ္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး အတြက္ အထူး အစီအစဥ္ ေရး ဆဲြ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို တင္ျပၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ မ်ားကို တုိက္ တြန္းသြားမည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား ဘက္စုံအဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ တြင္ မၾကာခဏ ေမးခြန္း ေမးျမန္းေလ့ရိွ သည့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ ေဒၚလဲ့လဲ့ဝင္းေဆြက အနိမ့္ ဆံုး ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ မ်ား၏ လစာေငြ ၆ဝဝဝဝ က်ပ္သာ ရိွသည့္ အတြက္ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ရဲဝတ္စံု အသံုး အေဆာင္ မ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္က တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္ ခန္႔သာ ေထာက္ပံ့ေပး သည္မွာလည္း နည္းေနေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။

”စားဝတ္ေနေရး အဆင္မေျပရင္ ကုိယ္ တာဝန္ေက်ဖုိ႔ ဆုိတာ မလြယ္ပါ ဘူး။ ေအာက္ေျခ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ေတြ ရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဆို ျပည္သူေတြ ရဲ႕ အိမ္ မွာ အဝတ္ေတြ လိုက္ေလွ်ာ္ေနတာ ေတြ႕ ေနရတာပဲ။ အခုေခတ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ သူ တုိ႔ေတြရဲ႕ ကေလးေတြဆုိ ေက်ာင္းတက္ ဖို႔ေတာင္ လြယ္တာ မဟုတ္ဘူး။ မိသားစု အေရး အဆင္ မေျပရင္ တာဝန္လစ္ဟင္း မႈေတြ အနည္းနဲ႔ အမ်ားျဖစ္မွာပဲ”ဟု ေျပာ သည္။ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြ မ်ား ေတာင္းခံ သင့္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု မ်ားတည္ေဆာက္ေရး တြင္ အမွန္ တကယ္ လိုအပ္ေနသည့္ အတြက္ ျဖတ္ ေတာက္ျခင္း မျပဳဘဲ ခြင့္ျပဳေပးေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

အစိုးရ အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျပာ သက္သက္သာ မဟုတ္ဘဲ အလုပ္ႏွင့္ လည္း သက္ေသျပ ရေပေတာ့မည္။ ျပည္ သူမ်ားက အစိုးရကို အထင္ အျမင္ေသး ေစခဲ့ေသာ လံုၿခံဳမႈ မရိွေသာ စိတ္ႏွလံုး ညိႇဳးငယ္ခဲ့ ရေသာ ခံစားခ်က္မ်ားကို စိတ္ ထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ သည့္ ရာဇဝတ္မႈ မ်ား ကို ေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္မွသာ ျပည္သူမ်ား ၏ ဘဝသည္ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အမ်ားစုမွာ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ အာဏာ အေငြ႕အသက္ေအာက္ တစ္ေလွ်ာက္ လံုးတြင္ တရားဥပေဒ ရိွခဲ့ေသာ္ လည္း ေက်ာသား ရင္သား ခဲြျခားခံခဲ့ ရမႈမ်ား သာမက ဥပေဒဟူသည္ လိုတစ္မ်ဳိး၊ မလိုတစ္မ်ဳိး အဓိပၸာယ္ လိုရာဖြင့္ဆို လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္သည့္ ႀကိဳးဆဲြရာ ကရေသာ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ မ်ား လည္း ျဖစ္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

အရပ္သား အစိုးရဟူ၍ ဒီမိုကေရစီ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ အတူ အသစ္ျဖစ္ထြန္း လာေသာ လက္ရိွ အစိုးရ၏ သက္တမ္း အတြင္းတြင္ လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း ဟုသာ ဆုိပါက ျပည္သူ အတြက္ေတာ့ ေမ်ာ့ေမ်ာ့ သာက်န္၊ ခံႏုိင္ရည္လည္း နည္း ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဟူေသာ အင္မတန္ ေကာင္းမြန္ေသာ စကားျဖင့္ တာထြက္ လွခဲ့ေသာ အစိုးရ၊ ဟာကြက္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ မ်ား ရိွေနေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ အက်င့္ ပ်က္ျခစားျခင္းႏွင့္ အသား က်ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရား၊ ဝမ္းစာ လုိအပ္ခ်က္ မျပည့္မီေအာင္ လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ ျပားခ်ည့္နဲ႔ေနေသာ ျပည္သူ၊ အာဏာႏွင့္ အသျပာ အကာအကြယ္ယူ၍ လက္ခ ေမာင္းခတ္ေနၾကေသာ ေတာေၾကာင္ႏွင့္ မင္းသား ေခါင္းေဆာင္းထားေသာ လူ႔ဘီလူး မ်ား။

ဤသို႔ျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဟူေသာ စကားအတြက္ မည္သုိ႔ သက္ေသျပၾက မည္ ဆုိသည္ကိုေတာ့ မ်က္ႏွာ မလိုက္ ေသာ သမုိင္း ၏ ပိတ္ကားထက္တြင္ ဆက္ လက္ ႐ႈစားရန္သာ ရိွပါေတာ့သည္။

စိုင္းေနာင္၊ စိုင္းလမင္း
Popular Myanmar News Journal

ဆႏၵျပသူမ်ားအား ပိတ္ပင္တားဆီးမႈကုိ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ ဖယ္႐ွား


ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ႏွစ္ရက္ၾကာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႕တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆႏၵျပသူမ်ားအား ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေတာ့ဘဲ အစိုးရ႐ုံးမ်ား အေျခစုိက္ရာ အေဆာက္အအုံသုိ႕ ျဖတ္သန္းဝင္ေရာက္ခြင့္ ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕က အတားအဆီးမ်ား ဖယ္႐ွားကာ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ တင္းမားမႈ ေလ်ာ့က်သြားသည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိ လတ္တေလာတြင္ ႐ွင္းလင္းစြာ မသိရေသးေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

သုိ႕ေသာ္ ထိပ္တန္အႀကီးအကဲမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားလ်က္႐ွိသည့္ အစုိးရဆန္႕က်င္ေရး ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ အစုိးရ႐ုံးအေဆာက္အအုံသုိ႕ ခ်ဥ္းကပ္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ရဲအရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း AFP သတင္းေထာက္မ်ားကဆုိသည္။

ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္က ၎၏ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႕တြင္ မ်က္ရည္ယုိဗုံးမ်ား အသုံးျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပည္သူတုိ႕ႏွင့္ တစ္သားတည္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း AFP သုိ႕ ေျပာၾကားသည္။

ယမန္ေန႕ညက ရဲတပ္ဖြဲ႕အရာ႐ွိတစ္ဦး ပဋိပကၡအတြင္း ေသနတ္ပစ္ခံရၿပီး ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့ရာ ၎တုိ႕အေနျဖင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ဆက္လက္ တားဆီးပိတ္ပင္ေနပါက ဒဏ္ရာရ႐ွိမႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕အားလုံးမွာ ထုိင္းလူမ်ဳိးမ်ားပင္ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ရဲခ်ဳပ္ ခမ္႐ြန္ဝစ္ သြန္ပ္ခရာဂ်န္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ယဥ္လတ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကုိ ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ျပည္သူ႕ေကာင္စီတစ္ရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရန္ လုိလားေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ယခုျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္အား ေထာက္ခံသည့္ ႐ွပ္နီဝတ္ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ စစ္တပ္က ၿဖဳိခြင္းခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္အၿပီးတြင္ အဆုိး႐ြားဆုံးျဖစ္သည္။

လက္႐ွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယဥ္လတ္၏ အကိုျဖစ္သူ သက္ဆင္အား လြန္ခဲ့သည့္ ၇ ႏွစ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ဖယ္႐ွားကာ အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ထုိင္းႏုိင္ငံေရးမွာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ဆက္တုိက္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

တနလၤာေန႕က ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ၾကား ထိပ္တုိက္ေတြ႕ခဲ့ၾကရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ရာဘာက်ည္ဆန္မ်ား ပစ္ခတ္ျခင္း၊ မ်က္ရည္ယုိဗုံးႏွင့္ မီးသတ္ေရပိုက္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ၿဖဳိခြင့္းခဲ့သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားကလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ ေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့ၿပီး ယခု ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း လူအခ်ဳိ႕ ေသဆုံးကာ အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္။

Planet Myanmar Network

mizzima news paper vol-2no-38_3-12-2013 (ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ထုတ္ မဇၨ်ိမ သတင္းစာ)


December 3 ရက္ေန႔ထုတ္ မုိးေသာက္ပန္း


Health Update Journal Issue 90


ပန္းသီး စားခါနီးရင္ သတိထားပါ


ပန္းသီး အခြံေတြပါ စားတတ္တဲ့ သူေတြအဖို႔ သတိထားရမယ့္ အခ်က္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပန္းသီးေတြရဲ႕အခြံကို ဖေယာင္းေတြ သုတ္ထားေလ့ ရွိတယ္ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္အသီးပဲ စားစား မစားခင္ အရင္ စစ္ေဆး ၾကည့္ပါ ။

ဖေယာင္းကို အေအး ခံႏုိင္ေအာင္နဲ႔ Preservation ( တာရွည္ခံ ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ ) အေနနဲ႔ အသံုးၿပဳ ၾကပါတယ္ ။အထူးသၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ မွာေတာ့ သိပ္မသိသာ ေပမယ့္ အေနာက္ႏုိင္ငံ ေတြမွာ တစ္ႏွစ္ထက္ ခံေအာင္ဆိုၿပီး အသီးေတြကို ဒီလိုနည္းေတြနဲ႔ အသံုးၿပဳ ၾကပါတယ္ ပံုသ႑န္ အရ ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္လည္း ေတာက္ေၿပာင္ေနၿပီး လတ္ဆတ္ေနေအာင္ ၿဖစ္ပါတယ္ ။ Becox wax ကို သုတ္လိမ္း ထားရင္ ဘတ္တီးရီးယား ေတြကို မ၀င္ေအာင္လည္း ကာကြယ္ ေပးႏုိင္ၿပီး ေၿခာက္ေသြ႔ၿခင္းလည္း မၿဖစ္ေပၚ ေစပါဘူး ။ဒါေၾကာင့္ ပံုမွာ ၿပထားတဲ့ အတိုင္း ပန္းသီးမစားခင္ ဖေယာင္းေတြကို အရင္ၿခစ္ထုတ္ ပစ္ၾကပါ။

ဒီစာေလးကိုလည္း မသိေသးသူမ်ားကိုမွ်ေ၀ေပးၾကပါ။ အထူးသၿဖင့္ USA လို အေနာက္ႏုိင္ငံ ေတြမွာ ဒီနည္းလမ္းကို အသံုးမ်ားပါတယ္ ။

သက္တန္႔ခ်ိဳ

ဆီးဂိမ္းအတြက္ရည္ရြယ္၍ Call Center မွ သီးသန္႔အခမဲ့ Hot Line စတင္ဖြင့္လွစ္


အတြဲ (၁၄)၊ အမွတ္ (၄၇)
Mon, 12/02/2013 - 16:08
ျမန္မာႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ရည္ရြယ္၍ 1876 Call Center မွ သီးသန္႔ Hot Line ဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း အဆိုပါ Call Center မွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

ဆီးဂိမ္းမစတင္မီကာလမွ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားၿပီးဆံုးသည္အထိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေျဖၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ေျဖၾကားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈ (Toll Free) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ “စတင္ေခၚဆိုလို႔ ရေနပါၿပီ၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးဘက္ကေရာ Call Center ဘက္ကေရာ ေခၚဆိုမႈအတြက္ ျဖတ္ေတာက္မွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။ ႏိုဝင္ဘာလကုန္ခန္႔မွ စတင္ကာ ေခၚဆိုႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ နံပါတ္ 1818 သို႔ေခၚဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆီးဂိမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အားကစားကြင္းလိပ္စာမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲ ပြဲစဥ္ မ်ား၊ အားကစားသမားမ်ား၏ အမည္မ်ား၊ ပြဲစဥ္အႏိုင္အရႈံးရလဒ္မ်ား၊ လက္မွတ္ရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ေမးျမန္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

1818 Hot Line အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါတာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။  အဂၤလိပ္၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေျဖၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “1818 Hot Line ကို ေနျပည္ေတာ္မွာ သီးသန္႔ထားရွိၿပီး အဲဒီကေန ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာ ေလးေနရာက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုေျဖၾကားေပးသြား မွာျဖစ္ပါတယ” ဟု ဆိုသည္။ ၂၄ နာရီဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆီးဂိမ္းဆိုင္ရာဝန္ ေဆာင္မႈအျပင္ အျခား ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္လည္း ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

1818 Hot Line သို႔ေခၚဆိုကာ ဟိုတယ္လိပ္စာမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္လိပ္စာမ်ား၊ Express Ticket and Air Ticket Reservation ျပဳလုပ္ျခင္း၊ Map Guide ႏွင့္ လမ္းၫႊန္ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ေမးျမန္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ ပရိသတ္မ်ားအနျဖင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားရွိပါလည္း ယင္း Hot Line သို႔ေခၚဆိုကာ သက္ဆိုင္ရာ ေဆးခန္းမ်ား၏ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Call Center အေနျဖင့္  ဆီးဂိမ္းတြင္ Information Partner အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထြန္းထြန္း
Internet Journal

ခြန္အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္မ်ားက ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို ေႏွးေကြးသြားေစ


ကဖိန္းဓာတ္ ပါဝင္သည့္ ခြန္အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္မ်ားအား ထိုသူမ်ားကို ေသာက္သံုးေစၿပီးေနာက္ တစ္နာရီ အၾကာတြင္ ဇီဝကမၼ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခြန္အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္မ်ားသည္ ႏွလံုး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ ေပးႏုိင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး ရွိေနေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဘြန္းတကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားသည္ လူ(၁၇)ဦး၏ ႏွလံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေလ့လာၿပီးေနာက္ ယခုေကာက္ခ်က္ကို အခိုင္အမာ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ကဖိန္းဓာတ္ ပါဝင္သည့္ ခြန္အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္မ်ားအား ထိုသူမ်ားကို ေသာက္သံုးေစၿပီးေနာက္ တစ္နာရီ အၾကာတြင္ ဇီဝကမၼ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိအခါတြင္ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ ေသာက္သံုးထားသည့္ေနာက္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း သိသိသာသာ ေႏွးေကြးသြားသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိႏုိင္ခဲ့သည္။

သုေတသီ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဂ်ိဳနက္စ္ ေဒါနားက "ခြန္အားျဖည့္ အခ်ိုရည္ေတြေၾကာင့္ ႏွလံုးရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို သက္ေရာက္သြားတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခုထိ တိတိက်က် မသိရေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္ေတြမွာ ပါဝင္တဲ့ ကဖိန္းဓာတ္ဟာ ေကာ္ဖီလို၊ ကိုလာလို ကဖိန္းပါဝင္တဲ့ တျခားအစားအေသာက္ေတြထက္ (၃)ဆေလာက္ ျမင့္ေနတာကိုေတာ့ သတိျပဳရပါမယ္။ ကဖိန္းဓာတ္ဟာ မ်ားမ်ားမွီဝဲရင္ ေဘးထြက္အာနိသင္ေတြ ရွိတတ္တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိၿပီးသားပါ။ တစ္ခါတစ္ေလ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ျမန္သြားတယ္။ ေသြးဖိအား ေျပာင္းသြားတတ္တယ္။ အဆိုးဆံုး အေျခအေနဆိုရင္ ေလသင္တုန္း ျဖတ္သြားတာ၊ ရုတ္တရက္ အသက္ဆံုးရံႈးသြားတာေတြထိ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ေလ"ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုေတသီမ်ားက အားျဖည့္ အခ်ိုရည္မ်ား ေသာက္သံုးၿပီးခ်ိန္တြင္ ႏွလံုးအတြင္းရွိ အခန္းအကန္႔မ်ား၌ ၾကြက္သားမ်ားသည္ ပို၍က်ံဳ႕သြားၿပီး ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ "အနည္းဆံုးေတာ့ ကာလတို သက္ေရာက္မႈတစ္ခု ႏွလံုးကို ရိုက္ခတ္သြားပါတယ္။ အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္ေတြေၾကာင့္ ႏွလံုးၾကြက္သားေတြ လႈပ္ရွားပံု ေျပာင္းသြားတာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပႏုိင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းကိုသာ မသိေသးတာပါ။ ေျပာရရင္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုပ္တဲ့အခါ ႏွလံုးၾကြက္သားေတြ သန္မာ ျမန္ဆန္လာတာကို သိႏုိင္ေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ ရွင္းျပဖို႔ ခက္ေနသလိုေပါ့"ဟုလည္း ေဒါနားက မွတ္ခ်က္ျပဳသြားသည္။

Planet Myanmar Network

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ အတြက္ FMI Co., Ltd. မွ က်ပ္ ၂၅ ဘီလ်ံဖိုး ႐ွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေရာင္း


ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ - ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ First Myanmar Investment Co., Ltd. ("FMI") သည္ ကုမၸဏီ၏ လက္႐ွိ ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားအတြက္ က်ပ္ (၂၅) ဘီလ်ံသို႕မဟုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၅.၆)သန္း တန္ဖိုးရွိေသာ rights issue မ်ားကို စတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ၎ေရာင္းခ်ရေသာ ေငြမ်ားကုိ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား အသစ္တိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ လက္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ အျဖစ္ အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Right issues မ်ားေရာင္းခ်ေသာေၾကာင့္ ႐ိုး႐ိုး႐ွယ္ယာမ်ား (ordinary shares) ၂,၅၀၀,၀၀၀ ကိုတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ျဖင့္ ထုတ္ေဝေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎ေစ်းႏႈန္းမွာလက္ရွိ FMI ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းထက္ ၂၀% ေလွ်ာ့ခ်ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခု႐ွယ္ယာေရာင္းခ်မႈကို ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားအတြက္ ဦးစားေပး ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၊ ပုဒ္မ၁၀၅(ဂ)အရ၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၅) ရက္ေန႕တြင္အေရာင္းစတင္၍၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ(၈) ရက္ေန႕တြင္ အေရာင္းပိတ္မည္ ျဖစ္သည္။ ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားသည္ လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ထား႐ွိေသာ ႐ွယ္ယာ (၆)စုတိုင္းအတြက္ ႐ွယ္ယာအသစ္ (၁) စုကိုဝယ္ယူပိုင္ခြင့္႐ွိၿပီး၊ ႐ွယ္ယာအပိုမ်ားကိုလည္းထပ္တိုးဝယ္ယူခြင့္ ရွိပါသည္။

မည္သူမွ် မဝယ္ယူသည့္ ႐ွယ္ယာမ်ား က်န္႐ွိေနေသးလွ်င္၊ ၂၀၁၄၊ဇန္နဝါရီလ(၉)ရက္ေန႕တြင္စ၍၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ၊ပုဒ္မ၉၃(၃)နဲ႕အညီ၊ အမ်ားျပည္သူသို႕ ေရာင္းခ်ေပးသြားႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားသည္။ ရွယ္ယာအသစ္မ်ား ကိုေနရာခ်ထားျခင္းသည္ ႐ွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ၿပီးသည့္အခ်ိန္မွ တစ္ပတ္အတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုခန္႕မွန္းထားၿပီး၊ ၎႐ွယ္ယာမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခြဲေဝေပးမည့္ အျမတ္ေဝစုမ်ားအားရ႐ွိ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယခုရွယ္ယာအသစ္မ်ားေရာင္းခ်မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္သာျဖစ္ပါသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဟာသိသာထင္႐ွားစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႕ တာဆူေနၿပီး၊ ဒီလိုတိုးတက္မႈ အဆႏႈန္းျမင့္တဲ့ ကာလမ်ဳိးကိုေနာင္လာမယ့္ ဆယ္စုႏွစ္ေတြမွာထပ္မံႀကံဳေတြ႕ရဖို႕ မလြယ္ကူေလာက္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကုမၸဏီရဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာအေနနဲ႕ လုပ္ငန္းအသစ္ေတြ တည္ေထာင္တာေတြကို လာမယ့္ (၂)ႏွစ္-(၃)ႏွစ္ အတြင္းေဆာင္႐ြက္သြားဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႕ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခကိုတိုးပြားေစဖို႕နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ war chest ကို ျမန္ျမန္ျဖည့္တင္းဖို႕ လိုအပ္ေနပါတယ္" ဟု FMI ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေဝ မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အစုရွယ္ယာ (၂,၅၀၀,၀၀၀) စုအားလံုး၏ ေရာင္းခ်မႈ တစ္ရပ္လံုးကို SPA Myanmar ကုမၸဏီမွ စတိအခေၾကးေငြ ၂% ျဖင့္ ဝယ္ယူေပးသြားမည္ဟုအာမခံဝန္ခ်က္ ျပဳထားပါသည္။ "အခုေငြအရင္းအႏွီးအာမခံခ်က္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကုမၸဏီရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေတြကိုသတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႕ အာမခံခ်က္ေပးပါတယ္" ဟု SPA Myanmar ကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္ေသာဦးသိမ္းေဝမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Rights issue မွ ရရွိေသာေငြေၾကးအရင္းအႏွီးကို FMI ကုမၸဏီမွ ျမန္မာယာယီပူးေပါင္းအဖြဲ႕အစည္း (consortium) ၏ ၅% မွ ၉% ပါဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (Thilawa SEZ) အပါအဝင္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားကို ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေပးႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ သီလဝါSEZ သည္ သန္လ်င္ရွိ သီလဝါဆိပ္ကမ္းနဲ႕ ကပ္လ်က္႐ွိေသာဟက္တာ (၂၄၀၀) ရွိသည့္ ေျမေနရာျဖစ္သည္။ အျခားစီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းက႑တို႕ရွိ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုတိုးခ်ဲ႕သြားရန္၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းပ်ံသန္းမႈ ယာယီလက္မွတ္ ရရွိထားသည့္ FMI Air ကုမၸဏီအား ပိုမိုႀကီးထြားလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ရွိ ၁၀ ဧကအက်ယ္အဝန္းရွိေသာေျမေနရာတြင္ ဟိုတယ္ (၂)ခု၊ ႐ံုးခန္းအေဆာက္အဦး (၂)ခု၊ ေရွာ့ပင္းေမာလ္ (၁)ခု ၊ service apartment (၁)ခု ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ဒိုမီနီယံ (၁)ခု ပါဝင္သည့္ တည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Meeyahta International Hotel Ltd. တြင္ ရင္းႏွီွးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ ျဖစ္သည္။

႐ိုးမဘဏ္၏ paid-up capital အား က်ပ္(၁၀)ဘီလ်ံ မွ က်ပ္(၁၅)ဘီလ်ံ အထိတိုးျမႇင့္သြားေစရန္အတြက္ ၎ရင္းႏွီးမတည္ေငြမ်ားကို အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ FMI ကုမၸဏီသည္ ႐ိုးမဘဏ္၏ ၃၅.၆% ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ျဖစ္ရာ၊ က်ပ္ (၃) ဘီလ်ံမွ (၅)ဘီလ်ံအၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။

For Myanmar media, please contact TODAY Ogilvy Public Relations Myanmar:

Ms Hla Myat Mon, Tel: 95-09-5096881, Email: [email protected]

Mr Shane Neubronner, Tel: 95-09-421151418, Email: [email protected]

by Thit Htoo Lwin

N ကိုင္ရာ ရဲ႕ မဂၤလာပဲြအစီအစဥ္


ေတးသံရွင္ Nကိုင္ရာက ေအာက္တိုဘာလ ထဲမွာ သူမရဲ႕ဖခင္ျဖစ္သူ ဆံုးပါး သြားတာေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ မဂၤလာပြဲကိုလည္း ေရႊ႕ဆုိင္း ခဲ့ရၿပီး အႏုပညာ အလုပ္ေတြ လည္း ရပ္နား ထားခဲ့ပါတယ္။ အခု ႏိုဝင္ဘာလ ထဲမွာေတာ့ Nကိုင္ရာက အႏုပညာ အလုပ္ေတြကို ျပန္လည္ လႈပ္ရွားေနၿပီး မဂၤလာပြဲ ကိုေတာ့ ဇန္နဝါရီနဲ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ထဲမွာစီ စဥ္ထားတယ္ လုိ႔သိရပါတယ္။

“ေန႔လယ္ပိုင္း ကေတာ့ ဘုရားေက်ာင္း မွာပဲ မဂၤလာပြဲ လုပ္ျဖစ္မယ္။ ဒင္နာ ကိုေတာ့ ဟိုတယ္ေရြးတုန္းပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ အႏုပညာ အလုပ္ကို လည္း ဒီၾကား ထဲ မွာ ျပန္လုပ္ သြားမွာ ပါ။ ေလဒီ ကိုင္ရာ စီးရီး MTV ကိုလည္း ခ်စ္သူမ်ားေန႔ အမီထြက္ခ်င္ေသးတာ ဆိုေတာ့ ဒီၾကား ထဲမွာ အလုပ္ေတာ့ နည္းနည္း ႐ႈပ္ေနတယ္” လုိ႔ Nကိုင္ရာ က ေျပာပါတယ္။ N ကိုင္ရာက လတ္တေလာ မွာေတာ့ သူတို႔ မဂၤလာပြဲ အတြက္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ ကိုလည္း မဂၤလာပြဲအမီ အသံ သြင္းေန တယ္ လုိ႔ လည္း ေျပာၿပီး Nကိုင္ရာရဲ႕ အမ်ဳိးသား ေလာင္း ကလည္း ဂီတကို ဝါသနာႀကီး တဲ့လူတစ္ ေယာက္လုိ႔ သိရပါတယ္။

“သူက ကိုင့္ ထက္ေတာင္ ဝါသနာ ႀကီးေသးတယ္။ သူ႔ကိုလည္း အႏု ပညာ ေလာက အေၾကာင္း ေျပာျပေတာ့ သူလည္း နားလည္ပါတယ္။ သူကလည္း ဝါသနာႀကီးတဲ့ အတြက္ သူနဲ႔လည္း အမွတ္တရေလး တြဲဆို ဖို႔ေတာ့ စီစဥ္ထားတယ္။ သူက သီခ်င္းေရးလည္း ရတယ္။ အရင္ႏွစ္က ထြက္တဲ့ မေနာအလွ ဂီတညထဲ က ကိုင္ဆိုတဲ့ သီခ်င္း က သူေရးေပး ထားတာ။ ရည္းစား ျဖစ္ခါစတုန္း ကေပါ့” လို႔ Nကိုင္ရာ ကေျပာၿပီး အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ေနာက္ပိုင္း မွာလည္း ဒီဂီတ အေပၚ မွာပဲ အေကာင္း ဆံုး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္သြားမယ္ လုိ႔လည္း Nကိုင္ရာ ကေျပာျပခဲ့ ပါတယ္။

ရဲရဲ
Popular Myanmar News Journal

လူ​ကို​ကူး​စက္​သည့္ ​ပ​ထ​မ​ဆံုး ​ၾကက္​ငွက္​တုပ္​ေကြး ​ေဟာင္​ေကာင္​တြင္ ​ေတြ့​႐ွိ


H7N9 ​ၾကက္​ငွက္​တုပ္​ေကြး​ေရာ​ဂါ​က ​ပ​ထ​မ​ဆံုး ​လူ​ကုိ​ကူး​စက္​မႈ ​ေဟာင္​ေကာင္​မွာ ​ေတြ့​႐ွိ​ခဲ့​တယ္​လို့ ​ေဟာင္​ေကာင္​အ​စား​အ​စာ​နဲ့ ​က်န္း​မာ​ေရး​ဌာ​န​က ​ဒီ​ဇင္​ဘာ ၂ ​ရက္​ေန့​မွာ ​အ​တည္​ျပု​ေျပာ​ၾကား​ခဲ့​ပါ​တယ္။

​တ​႐ုတ္​နိုင္​ငံ​ျပည္​မ​ၾကီး​ကို​လည္း ​ဆက္​လက္​ကူး​စက္​သြား​မယ့္​ပံု ​ရ​တယ္​လို့​လည္း ​ဆို​ပါ​တယ္။

Dr Ko Wing man (Photo Edward Wong)​ေဟာင္​ေကာင္​အ​စား​အ​စာ​နဲ့ ​က်န္း​မာ​ေရး​ဌာ​န ​အ​တြင္း​ေရး​မႉး ​ေဒါက္​တာ ​ကို၀င္း​မန္း (Ko Wing-man ​က ​ကူး​စက္​ခံ​ရ​သူ​ဟာ ​အ​သက္ ၃၆ ​နွစ္​အ​႐ြယ္ ​အင္​ဒို​နီး​႐ွား​အိမ္​ေဖာ္ ​အ​မ်ဳိး​သ​မီး​တ​ဦး​ျဖစ္​ျပီး ​ေဟာင္​ေကာင္​နဲ့ ​ကပ္​လ်က္ ​တ​႐ုတ္​ျပည္​မ​ၾကီး ​႐ွန္း​က်န္း (Shenzhen ​ျပည္​နယ္​ကို ၀င္​ထြက္​သြား​လာ​ခဲ့​သူ​တ​ဦး ​ျဖစ္​တယ္​လို့ ​ဆို​ပါ​တယ္။

​သူ​ဟာ Queen Mary ​ေဆး​႐ုံ​မွာ ​အ​ေရး​ေပၚ​လူ​နာ​အ​ျဖစ္ ​ကု​သ​မႈ​ခံ​ယူ​ေန​ျပီး ​သူ​နဲ့ ​အ​နီး​ကပ္​ေန​ခဲ့​သူ​ေတြ​ကို​လည္း Princess Margaret ​ေဆး​ရံု​မွာ ​ေရာ​ဂါ​စစ္​ေဆး​မ​ခံ​ယူ​ေန​တယ္​လို့ ​ေျပာ​ပါ​တယ္။

​ေဟာင္​ေကာင္​မွာ​လည္း ​ကူး​စက္​ေရာ​ဂါ​ကာ​ကြယ္​ေရး​နွိမ္​နင္း​ေရး​ကို ​အ​ျပင္း​ထန္​ဆံုး​အ​ဆင့္ ​ျမွင့္​ထား​လိုက္​ပါ​တယ္။

​အ​ခု H7N9 ​ၾကက္​ငွက္​တုပ္​ေကြး​ကူး​စက္​မႈ​ကို ​ေတြ့​႐ွိ​တာ​ဟာ ​လြန္​ခဲ့​တဲ့ ၁၀ ​နွစ္ ​ေဟာင္​ေကာင္​မွာ ​လူ ၃၀၀ ​ေလာက္ ​ေသ​ဆံုး​ခဲ့​ရ​တဲ့ ​ဆာစ္း​ေရာ​ဂါ ​ကူး​စက္​ျဖစ္​ပြား​ခဲ့​ခ်ိန္​နဲ့​လည္း ​တိုက္​ဆိုင္​ေန​ပါ​တယ္။

By ​ဒီဗြီဘီ

မ​အူ​ပင္ ​ကံ​ကုန္း​ေက်း​႐ြာ​အုပ္​စု ​လယ္​သ​မား​မ်ား ​ဆ​နၵ​ျပ


ဧ​ရာ၀​တီ​တိုင္း ​မ​အူ​ပင္​ျမို့​နယ္ ​ကံ​ကုန္း​ေက်း​႐ြာ​အုပ္​စု​က ​ေတာင္​သူ​လယ္​မား​ေတြ​ဟာ  ​လယ္​ယာ​ေျမ​ေတြ ​သိမ္း​ဆည္း​ခံ​ရ​မႈ​နဲ့ ​တ​ရား​စဲြ​ဆို​ခံ​ထား​ရ​တဲ့​ကိ​စၥ​ေတြ ​ေျဖ​႐ွင္း​ေပး​ေရး​အ​တြက္ ​ဒီ​ေန့ ​ဆ​နၵ​ျပ​ေန​ၾက​ပါ​တယ္။

​မ​အူ​ပင္​ျမို့​နယ္ ​ရဲ​စ​ခန္း​ရဲ့ ​တ​ရား​၀င္ ​ခြင့္​ျပု​ခ်က္​နဲ့ ​ဒီ​န့ ​နံ​နက္​ပိုင္း​က ​ဆ​နၵ​ျပ​ခဲ့​ၾက​တာ​ျဖစ္​ျပီး ​သိမ္း​ဆည္း ​လယ္​ယာ​ေျမ​ကိ​စၥ​ေတြ ​အ​ျမန္​ဆံုး​ေျဖ​႐ွင္း​ေပး​ေရး​၊ ​လယ္​သ​မား​ေတြ​ကုိ ​တ​ရား​စဲြ​ထား​မႈ ​႐ုပ္​သိမ္း​ေပး​ေရး​၊ ​ျပည္​သူ့​လြွႊတ္​ေတာ္​အ​မတ္​က​ေန​ျပီး ​ေတာင္​သူ​လယ္​သ​မား​ေတြ​ကုိ ​ကူ​ညီ​ေဆာင္​႐ြက္​ေပး​ေရး​စ​တဲ့ ​ေတာင္း​ဆို​ခ်က္​ေတြ​နဲ့​  ​ဆ​နၵ​ျပ​ခဲ့​ၾက​တာ ​ျဖစ္​ပါ​တယ္။

​မ​အူ​ပင္​ျမို့​နယ္ ​ကံ​ကုန္း​ေက်း​႐ြာ​အုပ္​က ​လယ္​သ​မား ၆၀ ​ေက်ာ္​ဟာ ​မ​အူ​ပင္​ျမို့​နယ္ ​ေရ​တြင္း​လမ္း​ထိပ္​က​ေန ​ျပည္​သူ့​လြွႊတ္​ေတာ္​အ​မတ္​ရံုး​အ​ထိ ​လွည့္​လည္ ​ဆ​နၵ​ျပ​ခဲ့​တယ္​လို့ ​သိ​ရ​ပါ​တယ္။

​ဆ​နၵ​ျပ​ပဲြ​မွာ ​ပါ၀င္​တဲ့ ​မ​အူ​ပင္​ျမို့​နယ္ ​ကံ​ကုန္း​ေက်း​႐ြာ​အုပ္​စု​က ​ေတာင္​သူ​လယ္​သ​မား​တ​ဦး​ျဖစ္​တဲ့ ​ဦး​ေက်ာ္​လင္း​ေအာင္​က ​ဆ​နၵ​ျပ​ရ​တဲ့ ​ရည္​႐ြယ္​ခ်က္​ကို ​အ​ခု​လို ​ေျပာ​ပါ​တယ္။

“​က်​ေနာ္​တို့ ​ကံ​ကုန္း​ေက်း​႐ြာ​အုပ္​စု​က ​ဗိုလ္​မႉး​သိန္း​နိုင္ ​သိမ္း​ထား​တဲ့ ​လယ္​ေျမ​ေတြ​က ​လယ္​သ​မား​ေတြ​ပါ။ ​အ​ခု ​လယ္​ယာ​ေျမ​ျပဿ​နာ​ေတြ​ေၾကာင့္ ​ေတာင္​သူ​လယ္​သ​မား​ေတြ​ရဲ့ ​အ​ခက္​အ​ခဲ​အ​မ်ား​ၾကီး​႐ွိ​လို့ ​ဆ​နၵ​ထုတ္​ေဖာ္​တာ​ပါ။”

​ကံ​ကုန္း​ေက်း​႐ြာ​အုပ္​စု​က ​လယ္​ေျမ ၇၁ ​ဧ​က​ကို ​ျပီး​ခဲ့​တဲ့ ၂၀၀၃ ​ခု​နွစ္​က​တည္း​က ​အ​ရင္ ​အုပ္​ခ်ဳပ္​ေရး​မႉး​ေဟာင္း ​ဗိုလ္​မႉး​သိန္း​နိုင္​က​ေန​ျပီး ​သိမ္း​ဆည္း​ခဲ့​ျပီး​ေနာက္ ​သီး​စား​ျပန္​ခ်​ထား​တာ ​ျဖစ္​ပါ​တယ္။

​ျပီး​ခဲ့​တဲ့​နွစ္​က​ေတာ့ ​အုပ္​ခ်ဳပ္​ေရး​ပုိင္း ​တာ၀န္​႐ွိ​သူ​ေတြ​က ​လယ္​ယာ​ေျမ​ေတြ​ထဲ ​ေဘာင္၀င္​ကန့္​ျပီး ​ေဒ​သ​ခံ ​လယ္​သ​မား​တ​ခ်ဳိ့​ကို​လည္း ​အ​က်ဳိး​စီး​ပြား ​ဖ်က္​ဆီး​မႈ ​ပုဒ္​မ ၄၂၇၊ ​ပိုင္​နက္​က်ဴး​လြန္​မႈ ​ပုဒ္​မ ၄၄၇ ​တို့​နဲ့ ​တ​ရား​စဲြ​ဆို​ခဲ့​ပါ​တယ္။

​တ​ရား​စဲြ​ဆို​ခံ​ထား​ရ​တဲ့ ​ကံ​ကုန္း​ေကၽြး​႐ြာ​အုပ္​စု ၀က္​စု​ေက်း​႐ြာ​က ​လယ္​သ​မား ​ေဒၚ​သန္း​စိန္​က “​က်​မ​တို့ ​လယ္​သ​မား​ေတြ​က ​သူ​တို့ ​ကန္​ထဲ​ကို ​လယ္​သြား​လုပ္​တာ ​မ​ဟုတ္​ပါ​ဘူး​။ ​က်​မ​တို့ ​လယ္​ယာ​ေျမ​ထဲ​ကို ​သူ​တို့​က ​ေဘာင္၀င္​ကန့္​တယ္။ ​ေဘာင္၀င္​ကန့္​ေတာ့ ​က်​မ​တို့ ​လယ္​သ​မား​ေတြ​က ​တား​ပါ​တယ္။ ​တား​ေတာ့ ​ေအာင္​ဟိတ္​ေက်း​႐ြာ ​အုပ္​ခ်ဳပ္​ေရး​မႉး ​ဦး​စိုး​ျမင့္​က​ေန​ျပီး​ေတာ့ ​လယ္​သ​မား​ေတြ​အ​တြက္ ​လုပ္​ေပး​တာ​ပါ​လို့ ​ေျပာ​ျပီး ​ေဘာင္​ေတြ ​ျပီး​သြား​ေတာ့ ​က်​မ​တို့ ​လယ္​သ​မား​ေတြ​ကို ​နွင္​ထုတ္​ပါ​တယ္။ ​က်ဴး​ေက်ာ္​ဆို​ျပီး​ေတာ့ ၂၀၁၂ ​ခု​နွစ္​မွာ ​က်​မ​တို့​ကို ​႐ုံး​တင္​ျပီး ​တ​ရား​လည္း ​စဲြ​ဆို​ပါ​တယ္” ​လို့ ​ေျပာ​ပါ​တယ္။

​ဒီ​လယ္​ယာ​ေျမ​ကုိ​ပဲ ​ဆက္​လက္​လုပ္​ကုိင္​လုိ​တယ္​လုိ့ ​ေဒၚ​သန္း​စိန္​က ​ဆက္​လက္​ေျပာ​ဆို​ပါ​တယ္။

“​က်​မ​ရဲ့ ​ဆ​နၵ​က​ေတာ့ ​က်​မ​တို့​က ​လယ္​ေျမ​ကို​ပဲ ​ဆက္​လက္​လုပ္​ကိုင္​ခြင့္ ​လို​ခ်င္​ပါ​တယ္။ ​အ​မွန္​တ​ရား ​ေပၚ​ေပါက္​ေစ​ခ်င္​ပါ​တယ္။ ​အ​မွန္​တ​ရား ​မ​ေပၚ​ေပါက္​ရင္ ​က်​မ​တို့ ​ဆင္း​ရဲ​တဲ့ ​လယ္​သ​မား​ေတြ​မွာ ​အ​မ်ား​ၾကီး ​နစ္​နာ​ျပီး ​ဘ၀​ေတြ ​ပ်က္​ၾက​မွာ​ပါ။”

​ဒီ​နွစ္ ​ေဖ​ေဖာ္၀ါ​ရီ​လ​က​လည္း ​မ​အူ​ပင္ ​မ​လက္​တို​ေက်း​႐ြာ​အုပ္​စု ​ပ​ေလာင္​ေက်း​႐ြာ​႐ွိ ​လယ္​ေျမ​မ်ား ​ျပန္​လည္​ရ​႐ွိ​ေရး ​အ​ျငင္း​ပြား​ခဲ့​ရာ​က​ေန ​ေဒ​သ​ခံ ​လယ္​သ​မား​ေတြ​နဲ့ ​ရဲ​ေတြ​အ​ၾကား ​ပ​ဋိ​ပ​ကၡ​ေတြ ​ျဖစ္​ေပၚ​ျပီး ​ရဲ​တပ္​ဖြဲ့​၀င္ ၂၇ ​ဦး​နဲ့ ​လယ္​သ​မား ၁၅ ​ဦး ​ဒဏ္​ရာ​ရ​႐ွိ​ကာ ​ရဲ​တပ္​ဖြဲ့​ဝင္ ၁ ​ဦး ​ေသ​ဆုံး​ခဲ့​ပါ​တယ္။

By ဒီဗြီဘီ

ဝန္ထမ္းမ်ား သင့္ေနာက္ မလိုက္ရျခင္း အေၾကာင္းမ်ား


လက္ရွိ ျမန္မာျပည္မွာလည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ တည္ေထာင္ၾကတယ္။ ဦးစီးၾကတယ္။ လုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။ ကမၻာမွာတင္မက ဘယ္ေနရာေဒက လုပ္ငန္းရွင္ေတြမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ Employee ေတြက Follow တဲ့ ျပႆနာေတြ အနည္းန႔ဲ အမ်ားေတာ့ ၾကံဳၾက ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကိုယ့္ေနာက္ကို ဘာလို႔ လုပ္သားေတြ လိုက္မလာေတာ့တာလဲဆုိတာကို ျပန္ဆန္းစစ္ဖိ႔ု အခ်ိန္တန္ပါျပီ။ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ ရေအာင္။

သင့္ကို မၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေတာ့ဘူး။

လုပ္ငန္းမွာ ဝန္ထမ္းမ်ားက သူတို႔ သူေဌး ဘယ္လို စရိုက္ရွိလဲဆုိတာကို ေလ့လာမယ္။ Personal ဘက္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကို ဝန္ထမ္းေတြ အမ်ားစုက လစ္လ်ဴရွုထားေပမယ့္ ယင္း Personal က ရံုး Private Policy အထိ ထိခိုက္လာျပီဆုိရင္ မၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ္က သူတို႔အေပၚ ေျပာဆုိဆက္ဆံမွု ညံ့ဖ်င္းမယ္။ Treat လုပ္တာ အရမ္းေနမယ္ ဆိုတာေတြက အၾကိမ္ေတြ မ်ားလာရင္ေတာ့ သင့္ဝန္ထမ္းက သင့္ကို ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္မွု ရွိမလာေတာ့မွာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။

သင့္ကို မယံုၾကည္ေတာ့ဘူး

မယံုၾကည္ရေလာက္ေအာင္ တစ္ဖက္က ပ်က္ကြက္တာေတြ မ်ားရင္ေတာ့ စီးပြားေရးမွာတင္ မဟုတ္ပဲ ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ က်ရွံးရမွာ အမွန္ပါပဲ။ ယံုၾကည္မွုတစ္ခုအတြက္ ခိုင္လံုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုလိုတယ္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုလိုတယ္။ အခ်ိန္ တစ္ခုလိုတယ္။ ယင္း အခ်က္ ၃ ခ်က္စလံုးမွာ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ကိုယ္တိုင္က ပ်က္ကြကေနရင္ ဘယ္ဝန္ထမ္းက ယံုၾကည္မွု ဆက္ထားႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဆုိရင္ Follow လုပ္ဖို႔ ရာခိုင္ႏွုန္း ထပ္ေလ်ာ့ သြားပါျပီ။

သူတုိ႔ မလိုက္ခ်င္ဘူး

ကိုယ္ကေတာ့ ေရွ ႔ကေန ဦးေဆာင္ေနမယ္။ လမ္းညႊန္ေနမယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ေနာက္မွာ ဘယ္သူမွ လိုက္မလာဘူး။ ဘာေၾကာင့္ဘာလဲ။ ရွင္းရွင္းေလးပါ။ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားက သင့္ေနာက္ မလိုက္ခ်င္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔ မလိုက္ခ်င္ရတာလဲ ဆုိတာကို အေၾကာင္းျပခ်က္ ျပန္ရွာ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ Result ကို မယံုၾကည္လို႔နဲ႔ မၾကိဳက္ႏွစ္သက္လို႔ ဆုိတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ မယံုၾကည္တာကို ယံုၾကည္ေအာင္ စြဲေဆာင္လို႔ ရေပမယ့္ မၾကိဳက္ႏွစ္သက္တာကို ၾကိဳက္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔က် အေတာ္ေလး ခက္ပါတယ္။ ကိုယ္ Target ထားလိုက္တဲ့ Plan တစ္ခုက Positive Change တစ္ခု ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူးလုိ႔ ထင္ျမင္လာရင္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားက ဆက္သြားလို႔ အားေလ်ာ့လိုက္ၾက ပါတယ္။

သူတုိ႔ မသိဘူး

လုပ္ေတာ့လုပ္တယ္။ အားလံုးလည္းခိုင္မာတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ သူတို႔က သင့္လုပ္ငန္းနဲ႔ ပက္သက္လို႔ ေသခ်ာမသိဘူး။ ပုိဆုိးတာက သင္ဘာေမးေမး သူတို႔ က မသိဘူး။ အဲဒါမ်ိဳးဆုိရင္လည္း ဝန္ထမ္း အားလံုးကို Following လုပ္ေနမွုကို Stop လုပ္လိုက္ၾကမွာပါ။ အရင္ဆံုး ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္၊ သြားခ်င္တ့ဲ ပံုစံကို သိေအာင္အရင္လုပ္ေပး ရမယ္။ Process မွာ လုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ မသိေသးသူေတြကို လိုအပ္ရင္ေတာင္ သိေအာင္ Acknowledge လုပ္ေပးရမယ္။ ဒီလိုဆုိရင္ ျဖစ္လာႏုိင္ပါေသးတယ္။ မဟုတ္ရင္ သင့္ကို Follow လုပ္မယ့္ ရာခိုင္ႏွုန္းက ပိုနည္းသြားပါျပီ။

သူတို႔ အသိအမွတ္ျပဳမခံရဘူး

ဒါက လည္း ဝန္ထမ္းေတြ ထြက္ရတဲ့ အေၾကာင္းေတြထဲက တစ္ခုပါ။ အလုပ္ကို ၾကိဳးစားတယ္။ အခ်ိန္ရင္းတယ္။ ဘဝရင္းတယ္။ လိုအပ္ရင္ အုိဗာတုိင္ရယ္လို႔ မဟုတ္ေတာင္ ညလံုးေပါက္လည္း သူလုပ္ခ်င္လုပ္ေပးလိမ့္မယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ျပန္ရလာတဲ့ ရလဒ္တစ္ခုက မင္းေတာ္တယ္ ဆုိတဲ့ စကား တစ္ခြန္း မပါတဲ့အျပင္ အျပစ္ေတြပါ ျပန္လိုက္ဖြဲ႔ေနရင္ေတာ့ လံုးဝ လြဲသြားပါျပီ။ Appreciation ဆုိတာ ရွိကုိရွိရပါမယ္။ ဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္က အမွားေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ လုပ္ေနလုပ္ေန အနည္းဆံုး သူ႔ရဲ ႔လုပ္ေဆာင္ တစ္ခု အတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တစိတ္တစ္ပိုင္းအတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ခ်ီးက်ဴး ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ သင့္ေနာက္ လိုက္လာမွာပါ။

သူတို႔ ေထာက္ပံ့မွု မရေတာ့ဘူး

ကိုယ္ကေတာ့ Task ေတြ ေပးလိုက္ျပီ။ သုိ႔ေပမယ့္ Support လုပ္ဖုိ႔အတြက္ Resource ေတြက ပါမလာဘူး။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ သူတို႔ ဆက္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါဆုိရင္လည္း ဝန္ထမ္းေတြက သင့္ကို စြန္႔ခြာပါတယ္။ လစာထက္ ေပးလိုက္တဲ့ Project အတြက္ ကုန္က်တဲ့ Cost ကိုေျပာတာပါ။ ဒီအတြက္ Expense ကို ေသခ်ာ တြက္ခ်က္ျပီးလိုေနတာ မရွိေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးရမွာက ကိုယ့္တာဝန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုမွ မလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ သင့္ဝန္ထမ္းက ဆက္လိုက္မလာႏိုင္ပါဘူး။ ျပီးေတာ့ လစာကလည္း ဒီအခ်က္ထဲမွာပါဝင္ေနပါတယ္။ အျခား ကုမၼဏီေတြနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြက ႏွိုင္းၾကလိမ့္မယ္။ လစာ ျပီးေတာ့ ထပ္ Plus လုပ္ေပးႏိုင္မယ့္ Support မ်ား ရွိေန ရင္ေတာ့ သင့္ေနာက္ တစ္ေကာက္ေကာ္ကလိုက္မွာ ဝန္ထမ္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလ့က်င့္သင္ၾကားမွု မရွိဘူး

ဘယ္သူမဆုိ ေမြးကတည္း စကားေျပာတတ္၊ စာေရးတတ္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ နယ္ပယ္ တစ္ခု ကို ေရာက္တာခ်င္းတူေတေအာင္၊ ပေရာဂ်က္အသစ္ေတြ တစ္ခုျပီးတစ္ခု ေျပာင္းတိုင္း မနည္းလိုက္ေနရတာကလည္း ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ ႔ ထံုးစံ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္က ဦးေဆာင္ေနတာကို သိေအာင္ လုပ္တဲ့ Acknowledge က သက္သက္၊ ယခုေျပာတဲ့ ေလ့က်င့္သင့္ၾကားမွု Training က သက္သက္ပါတ္။ ထရိန္နင္ သင္တန္းေက်ာင္းၾကီး မဟုတ္ေပမယ့္ လုပ္ငန္းအတြက္လုိအပ္ရင္ ဒါက ေပးကိုေပးရပါမယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အရည္အခ်င္းမျပည့္မွီဘူး၊ မကိုက္ညီဘူးလို႔ ထင္သြားရင္လည္း ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ ႔က လမ္းခြဲ သြားတတ္ ၾကပါတယ္။

သင့္ကိုမေလးစားဘူး

ဒါက်ေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ရဲ ႔ Skill နဲ႔ ဆုိင္သြားျပီ။ Smart က်တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္ ဘယ္လိုျဖစ္တယ္၊ ဘာညာ ကိုေလ့လာေနဖို႔အတြက္ သူတို႔ေတြ ကုိယ့္ကို Respect ျဖစ္ဖုိ႔ ဘယ္လို ၾကိဳးပမ္းရမယ္ ဆုိတာကို အရင္ ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ ေလးစားမွု အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ေျပာဆုိခ်က္၊ ျပဳမွုခ်က္ ကို ၾကည့္ျပီး ဆံုးျဖတ္တတ္ၾက ပါတယ္။ ယင္း အခ်က္သံုးခ်က္လံုးမွာ ကိုယ္က သူုတိ႔ုထပ္ ပိုမိုသာလြန္ေနတဲ့ အေၾကာင္း အရာမ်ား ရွိေနရင္ သူတို႔က ေလးစားေနမယ္။ ဒါဆုိရင္ Follow လုပ္မယ္။ အေျပာင္းျပန္ေျပာရရင္ေတာ့ အဲ့အခ်က္ေတြ ပိုင္မထားရင္ သင့္ကို Follow မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရယ္မွ မဟုတ္ပဲ Commercial ေကာ၊ Non Commercial Task ေတြမွာ Leader and Follower က စည္းဝါးညီေနဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွ လုပ္ငန္းတိုင္းက ေအာင္ျမင္မွာပါ။ ကိုယ္က ပဲ ဦးေဆာင္ေနလို႔ မရသလို၊ ေနာက္ကလူေတြခ်ည္းကိုပဲ တြန္းပို႔ေနလို႔ မရပါဘူး။ ဒါကို ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ ႔ထိန္းသိမ္းလို႔ ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳ ေရးသား လိုက္ရပါတယ္။
International news for myanmar

အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား တီထြင္လုိက္သည့္ အေသးစားၿဂိဳဟ္တုကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ လႊတ္တင္ေတာ့မည္


အမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕အစည္းျဖစ္သည့္ နာဆာ၏ေနာက္ဆံုး လႊတ္တင္ခဲ့ေသာ စမတ္ဖုန္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ PhoneSat 2.4 အေသးစားၿဂိဳဟ္တု တီထြင္မႈအၿပီးတြင္ Thomas Jefferson သိပၸံႏႇင့္နည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသား မ်ားသည္ TJ3sat အေသးစားၿဂိဳဟ္တုကုိ တီထြင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
ယခုကဲ့သုိ့ တီထြင္မႈသည္ ၿဂိဳဟ္တုတီထြင္မႈမ်ားထဲတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ပထမဆုံးတီထြင္လုိက္သည့္ တီထြင္မႈျဖစ္ၿပီး ယင္းၿဂိဳဟ္တုအား Virginia ျပည္နယ္ Wallops Flight Facility စခန္းမႇတစ္ဆင့္ ညေနပုိင္း ၇း၃၀ အခ်ိန္တြင္ Minotaur 1 ဒုံးပ်ံျဖင့္ လႊတ္တင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုလႊတ္တင္မည့္ အစီအစဥ္မႇာ Orbital Science Corporation ကုမၸဏီထုတ္ Minotaur 1 ၿဂိဳဟ္တု၏ ၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အာကာသအတြင္းသို့ ဒုံးပ်ံျဖင့္လႊတ္တင္မည့္အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး ထုိဒုံးပ်ံျဖင့္ စမတ္ဖုန္းနည္းပညာကုိအေျခခံတီထြင္ထားသည့္ ၄ ေပ ပတ္လည္ ကုဗတုံးပုံ Cubesat ကုိ သယ္ေဆာင္သြားေစမည္ ျဖစ္သည္။ TJ3sat ၿဂိဳဟ္တုကုိတည္ေဆာက္ရာတြင္ စမတ္ဖုန္း၏ ျပင္ပကုိယ္ထည္ကုိ ကုဗတုံးပုံ Cubesat အတြင္းထည့္သြင္းကာ တန္ဖုိးနည္း အာကာသယာဥ္မ်ား အတြက္ပါအဆင္ေျပေစရန္ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခါတြင္ နာဆာ၏ PhoneSats ၿဂိဳဟ္တုသုံးစင္းကုိ အာကာသအတြင္းရႇိ ပတ္လမ္းမ်ားအတြင္းသုိ့ ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး PhoneSat 2.4 ၿဂိဳဟ္တုမႇာ အျခားၿဂိဳဟ္တုမ်ား လႇည့္ပတ္ေနေသာ လမ္းေၾကာင္းထက္ ပုိမုိျမင့္မားေသာ ပတ္လမ္းအတြင္းသုိ့ ၀င္ေရာက္လႇည့္ပတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
၂ ေပါင္ခန့္ အေလးခ်ိန္ရႇိေသာ ယခုလႊတ္တင္မည့္ TJ3sat ၿဂိဳဟ္တုကုိ တည္ေဆာက္ရာ၌္ Thomas Jefferson သိပၸံႏႇင့္နည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသား အေယာက္ ၅၀ ခန္႕သည္ ၇ ႏႇစ္ခန့္ အခ်ိန္ယူကာ နာဆာ၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ နာႏိုၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ေရးအစီအစဥ္ (Educational Launch of Nano Satellites - ELaNa program)၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ တီထြင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ELaNa အစီအစဥ္၏ ယခုကဲ့သို့ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမႇာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သိပၸံႏႇင့္နည္းပညာ ဘာသာရပ္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ႏႇင့္ သခၤ်ာဘာသာရပ္မ်ားတြင္ စိတ္၀င္စားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။
ယခုလႊတ္တင္မည့္ Cubesat ၿဂိဳဟ္တုသည္ ၿဂိဳဟ္တုပတ္လမ္းအတြင္း ေရာက္ရႇိသြားမည္ဆုိပါက ကမၻာေပၚရႇိ Minotaur radio အသုံးျပဳသူမ်ားႏႇင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမႇ ပုိ့လႊတ္လုိက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လက္ခံျခင္းႏႇင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ့ျခင္းတုိ့ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႕အျပင္ စာေရးသားေပးပုိ႕မႈမ်ား၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမႇတစ္ဆင့္ အတည္ျပဳကာ အာကာသအတြင္းရႇိ ၿဂိဳဟ္တုသုိ႕ေပးပုိ႕ျခင္းႏႇင့္ ကမၻာေျမျပင္ရႇိ အသုံးျပဳသူမ်ားထံသုိ့ ၄င္းလႊတ္တင္ထားေသာၿဂိဳဟ္တုမႇ ျပန္လည္ေပးပုိ႕မည့္ စာသားမ်ားကုိ ေရဒီယိုအသံလိႈင္းမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္လက္ခံႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

Source:http://www.popsci.com/article/first-satellite-built-high-school-students-launches-tonight?dom=PSC&loc=recent&lnk=8&con=first-satellite-built-by-high-school-students-launches-tonight

ျပန္ဆိုသူ- worldwide
TechSpace Journal

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ပမာဏကို 20 GB အထိတိုးခ်ဲ႕


အတြဲ (၁၄)၊ အမွတ္ (၄၇)
Mon, 12/02/2013 - 17:16

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ဆီးဂိမ္းအတြက္ရည္ရြယ္၍ အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Bandwidth ပမာဏကို 20 GB အထိ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က 12GB အထိသာ ျပည္တြင္း၌ သံုးစြဲခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာလကုန္၌ 16GB အထိ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုလကုန္ပိုင္း၌ 20GB အထိတိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေမာ္က ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွ တစ္ဆင့္ေျပာသည္။

ဆီးဂိမ္းပြဲေတာ္အတြင္း WiFi အင္တာနက္စနစ္ကို အခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္ေပးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အင္တာနက္စနစ္အျမန္ႏႈန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိေၾကာင္း ISP အသစ္မ်ားကိုလည္း ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ထားရွိၿပီး IXP ဟု ေခၚဆိုေသာ အင္တာနက္ Gate Way တစ္ခုကိုလည္း ေနျပည္ေတာ္၌ တည္ေဆာက္ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဖိုင္ဘာဆက္ေၾကာင္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအတြက္ Long Term Evolution စနစ္ျဖင့္ WiFi အင္တာနက္စနစ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးေအာင္ေမာ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အားကစားရြာႏွင့္ အားကစားကြင္းမ်ားရွိ ႐ံုးခန္းမ်ားသို႔ အင္တာနက္စနစ္ခ်ိတ္ ဆက္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ ဆီးဂိမ္းသို႔ လာေရာက္သည့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အင္တာနက္စနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါ ေခၚယူခဲ့သည္။

Red Link ကုမၸဏီႏွင့္ Global Telphone ကုမၸဏီတို႔သည္ ဆီးဂိမ္း အားကစားပြဲေတာ္၌ အင္တာနက္စနစ္ကို ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့သည့္အတြက္ အထက္ျမန္မာျပည္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ Global Telephone အကူအညီျဖင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ျမန္မာျပည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေငြေဆာင္၌ Red Link ကုမၸဏီ အကူအညီျဖင့္ အင္တာနက္စနစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ ဆီးဂိမ္းလာ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ WiFi အင္တာနက္စနစ္ကို အသံုးျပဳရာတြင္ Password မ်ား လိုအပ္မည္မဟုတ္ဘဲ လြယ္ကူစြာျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။


ျမင့္ေက်ာ္လိႈင္
Internet Journal

က်ဳိင္းတံုရြာအခ်ဳိ႕ ၁၅၀၀ တန္ဖုန္း မဲေပါက္ရန္ ေငြသုံးေသာင္းခြဲ ေပးရဟုဆို


က်ဳိင္းတုံ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) က်ဳိင္းတုံၿမဳိ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာအုပ္စု အခ်ဳိ႕တြင္ ၁၅၀၀ တန္ဖုန္းမ်ားကို ဖုန္းမဲေပါက္ရန္ ေငြက်ပ္ သံုးေသာင္းခြဲ ေပးရေၾကာင္း ယင္းေဒသခံမ်ားက The Voice သို႔ ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားသည္။

ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်း စာေရးမ်ား ပူးေပါင္း၍ ၁၅၀၀ က်ပ္ တန္ဖုန္းမ်ားကို ေငြက်ပ္ သုံးေသာင္းခြဲ ေတာင္းယူၾကသည့္ အတြက္ ေငြေၾကး မေပးႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဖုန္းမဲေပါက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ၎တို႔က ရွင္းျပသည္။

“ျပည္သူေတြအားလုံး အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္လို႔ ၁၅၀၀ နဲ႔ ဖုန္းေရာင္းခ်ေပးတယ္။ ေအာက္ေျခက လူေတြက လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသုံးျပဳၿပီးေတာ့ မသိနားမလည္တဲ့ ေတာသူေတာင္သားေတြ ဆီကေန ေငြေၾကး ေတာင္းယူေနသလို ျဖစ္ေနတယ္” ဟု မိုင္းလပ္ ေက်း႐ြာအုပ္စုမွ ဦးေကာင္းစံထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ၿမဳိ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးက လစဥ္ခြဲတမ္း ရရွိေသာ ဖုန္းမွာ မဲမေပါက္သျဖင့္ ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရပ္/ေက်း စာေရးကို သံုးေသာင္းခြဲေပးကာ ဝယ္ယူရေၾကာင္း ဝမ္မိုင္၊ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းမွ မူလတန္းျပ ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
“စာေရးက ဖုန္းလိုခ်င္ရင္ သံုးေသာင္းခြဲ ေပးရမယ္ေျပာလို႔ သူမ်ားေတြ ေပးသလို သံုးေသာင္းခြဲ ေပးမွရတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေထြအုပ္စာေရးမ်ား ဖုန္းမဲေပါက္သူမ်ားထံ ေငြေၾကး ေကာက္ခံၾကသျဖင့္ တိုင္ၾကားထားသည့္စာမ်ား လက္ခံရရွိထားၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း က်ဳိင္းတုံၿမဳိ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းဦးက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

က်ဳိင္းတုံၿမဳိ႕နယ္ရွိ ျပင္ပ ဖုန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဆိုင္မ်ားတြင္ ၁၅၀၀ တန္ ဖုန္းမ်ားကို အမည္ေပါက္ေပၚ မူတည္၍ ေငြက်ပ္ ၁ သိန္းမွ ၁ သိန္း ၂ ေသာင္းအထိ ေရာင္းဝယ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဖုန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဆိုင္မ်ားထံ စုံစမ္းသိရွိရသည္။
The Voice Weekly

သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယာဥ္တစ္စီး အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ လမ္းေဘးထိုးက်ကာ သစ္ပင္တိုက္မိ၍ လူ (၁၁)ဦးဒဏ္ရာရ


ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃

၃.၁၂.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၀၆၁၅အခ်ိန္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရႈခင္းသာ
လမ္းမအတိုင္း အေနာက္မွအေရွ႕သို႔ ယာဥ္ေမာင္း ထြန္းထြန္း၀င္း (ဘ)ဦးျမင့္ေရႊ၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ေနသူ ေမာင္းႏွင္လာေသာ ၈က/----၊ ထရပ္မီးခိုးေရာင္ယာဥ္မွာ (၄၉)ကားဂိတ္အနီး MPPE ရံုးေရွ႕အေရာက္တြင္
အရွိန္လြန္ၿပီး လမ္းေဘးသို႔ထိုးက်၍ သစ္ပင္ႏွင့္တိုက္မိခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းထြန္းထြန္း၀င္းအပါအ၀င္
ခရီးသည္ (၁၁)ဦးတို႔ ေပါက္ၿပဲပြန္းပဲ့နာက်င္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိကာ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးတြင္ အတြင္း/အျပင္လူနာမ်ားအျဖစ္
ကုသရေသာေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္း ထြန္းထြန္း၀င္းအား သာေကတၿမိဳ႕မရဲစခန္းယာဥ္(ပ)၃၆/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၃၈/၂၇၉ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
Yangon Police

နာမည္ၾကီး Pee Mak မင္းသမီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိ

နာမည္ေက်ာ္ထိုင္းရုပ္ရွင္ကား (Pee Mak )ပီးမတ္ဇာတ္ကား မွ မင္းသမီး Davika Hoorne ႏွင့္ အဆိုေတာ္ Mos တုိ႔သည္ ယေန ့ဒီဇင္ဘာ 3 ရက္ေန ့တြင္ Juntion Square တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဆီးဂိမ္း အၾကိဳ အားေပးပြဲတြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲရန္ အတြက္ ေန ့လယ္ 1 နာရီ 50 မိနစ္ အခ်ိန္ က ျမန္မာႏိုင္ငံသို ့ေရာက္၇ွိလာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ မင္းသမီးသည္ 3း00 မွ 4း00 ၀န္းက်င္ ထိ ခ်က္ထရီယမ္ ဟိုတယ္တြင္ လူမင္း စိုင္းစိုင္း မိုးစက္၀ိုင္တို ့ႏွင့္ အတူ ညေန ပြဲ အတြက္ အစီအစဥ္ မ်ားကို တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ရဲရဲ ဓာတ္ပံု မင္းမင္းထြန္း
Popular Myanmar News Journal

ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ထုတ္ Techspace Journal Vol 2 Issue 36


ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ စည္သူေမာင္ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ ျပန္ရၿပီ

(ဓာတ္ပုံ - စည္သူေမာင္ facebook)

၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါ၀င္ခ့ဲသည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ကိုစည္သူေမာင္ကုိ အစုိးရက ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ေရာက္ေတာ့ ေမာ္ကြန္းထိန္းနဲ႔ ၀င္ေတြ႔ရတယ္။ ၀င္ေတြ႔ျပီးမွ ေမာ္ကြန္းထိန္းက ေက်ာင္းသားေရးရာကို သြားျပီး ေက်ာင္းအပ္ႏိုင္ျပီလို႔ ေျပာတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ အခု ေက်ာင္းအပ္ဖုိ႔ ေဖာင္ျဖည့္ေနပါျပီ” ဟု ကိုစည္သူေမာင္က ေျပာသည္။

ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ရသည့္အေၾကာင္းကုိ  သမၼတရံုး ၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္း၏ ရံုးမွတဆင့္ သိရိွခ့ဲရျခင္းျဖစ္သည္ဟု   ကိုစည္သူေမာင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကိုစည္သူေမာင္သည္  အထိန္းသိမ္းမခံရစဥ္က စာရင္းအင္းပညာသင္ယူေနသည့္ တတိယႏွစ္ေက်ာင္းသားတဦးျဖစ္သည္။

၂၀၀၇   ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္ အထိန္းသိမ္းခံရျပီး  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည္။

ကိုစည္သူေမာင္နည္းတူ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္မွ ကိုဒီျငိမ္းလင္း၊ ကိုရဲျမတ္ဟိန္းႏွင့္ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္မွ ကိုဇင္လင္းေအာင္တုိ႔မွာ ျပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လက ေက်ာင္းျပန္လည္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သူဇာ
ဧရာဝတီ Myanmar News

သြားႏွင့္ ခံတြင္း ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္တို႔က သင့္ကို သိေစလိုေသာ အခ်က္မ်ား


Saturday, 30 November 2013

သြားနဲ႔ခံတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သြားဆရာဝန္ ေတြက သင့္ကို သိေစလိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေရးသား လိုက္ရပါတယ္။

၁) လူေတြက သင့္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ စေတြ႕တဲ့အခါ အရင္ဆံုး သူတို႔ သတိထား မိတာက သင္ရဲ႕ မ်က္လံုးေတြ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ အေနနဲ႔ သတိထား မိတာက သင့္သြား ေတြပါပဲ။ တတိယ အေနနဲ႔က်မွ သင့္ဆံပင္ေတြကို သတိျပဳမိတာပါ။ ဒါေပမဲ့ လူေတြက သြားေတြထက္ ဆံပင္အတြက္ ပိုၿပီး ေငြကုန္ ေၾကးက်ခံကာ ျပဳျပင္ ေနၾကပါတယ္။

၂) သြားေဆးခန္းကို လာတဲ့ လူနာေတြက နာမည္ေက်ာ္ သူေတြရဲ႕ ပံုေတြကို ယူေဆာင္လာၿပီး “ကၽြန္မရဲ႕ သြားေတြကို သူ႔လို ပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္” လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ရွင္းျပ ခ်င္တဲ့ အခ်က္ ရွိပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ဳိလီလို အၿပံဳးမ်ဳိးေတာ့ ၿပံဳးႏိုင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီလို သြားေတြနဲ႔ အံဝင္ခြင္က် အဆင္ေျပတဲ့ မ်က္ႏွာ ပံုစံမ်ဳိး သင့္မွာ မရွိတာေၾကာင့္ ပါပဲ။

၃) သင့္အေနနဲ႔ သင့္ခံတြင္းထဲမွာ မေကာင္းတဲ့ ဘက္တီးရီးယားေတြ ေလွ်ာ့ခ် လိုတယ္ဆိုရင္ Xylitol (ပီေကထဲမွာ ေတြ႕ရတဲ့ သၾကား အစားထိုး ပစၥည္း) ကို စားေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ Xylitol က သင့္ခံတြင္းရဲ႕ ဓာတ္သဘာဝကို ေျပာင္းလဲ ပစ္ႏိုင္ပါတယ္။ Xylitol ပါတဲ့ ပီေက ေျခာက္ခု၊ ခုနစ္ခုေလာက္ ေန႔စဥ္စားရင္ သြားပိုးစား ေရာဂါ ကင္းေဝး ေစပါတယ္။

၄) ခံတြင္းကို အေပါက္ ေဖာက္ၿပီး အလွဆင္တာက ကူးစက္ပိုး ဝင္ႏိုင္ေျခ မ်ားပါတယ္။ လွ်ာကို အေပါက္ေဖာက္ၿပီး အလွဆင္တာေၾကာင့္ ပိုးဝင္ကာ လွ်ာျဖတ္လိုက္ရတဲ့ သူေတြကို ႀကံဳဖူးပါတယ္။ တကယ္လို႔ အဲဒီလို မျဖစ္ဘူး ဆိုရင္ေတာင္ လွ်ာကို အေပါက္ ေဖာက္တာ ေၾကာင့္ ေရွ႕သြားေတြ ပဲ့ထြက္ တာမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။

၅)လူေတြက ခက္ခဲ ၾကန္႔ၾကာတဲ့ ကိစၥမ်ဳိးဆိုရင္ သြားႏုတ္ရသလိုပဲလို႔ တင္စား ေျပာဆို တတ္ၾကတယ္။ တကယ္တမ္းက သြားႏုတ္ရတာက လြယ္ကူ ျမန္ဆန္ပါတယ္။

၆) သြားေဆးခန္းကို မလာခင္ ၾကက္သြန္ျဖဴေတြ စားမလာခဲ့ရင္ ေက်းဇူးတင္ ေနမွာပါ။

၇)လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂၀ ေလာက္တုန္းက ကေလးေတြက ႏို႔ဘူးစို႔ၿပီး အိပ္ရင္ သြားပ်က္စီး ႏိုင္တယ္လို႔ သြားဆရာဝန္ေတြက မိဘေတြကို သတိေပးခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏို႔ဘူးစို႔ရက္နဲ႔ ကေလးကို မအိပ္ေစဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီသေဘာတရားက အခုအထိလည္း ေျပာင္းလဲမႈ မရွိပါဘူး။

၈)သြားဖံုးေတြကေန ေသြးထြက္တဲ့အခါ သင္တို႔အေနနဲ႔ ဘာမွ ကိစၥမရွိပါဘူး လို႔ပဲ ထင္ေနၾကပါတယ္။ သြားကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း မတိုက္ဘဲနဲ႔ သြားဖံုးကေန ေသြးေတြ ထြက္ေနရင္ ဒါက သြားပတ္ေျမႇး ေရာဂါ (Periodontal Disease) ျဖစ္ေန ႏိုင္တာေၾကာင့္ သြားဆရာဝန္နဲ႔ ျပသသင့္ ပါတယ္။

ဇြန္ (Ref;RD)
ျမ၀တီ

ကိုယ္ခ်င္းစာနိုင္ၾကပါေစ


မိဘဆင္းရဲ လို ့သာသမီးဆင္းရဲတာအျပစ္မွ မဟုတ္တာ
ပလပ္စတစ္ေကာက္ျပီ သူဝမ္းစာအတြက္သူရွာ
စားတာပါ အထင္ေသးတဲ့ မ်က္လုံးေတြ နဲ ့မၾကည့္ပ့ါနဲ ့ ။

အထင္ေသးစရာမွမဟုတ္တာ ေနာက္တခါ သူကို
ငို ေအာင္ထပ္မလုပ္ၾကပါနဲ ့သူလဲ လူသားထဲကလူတေယာက္ပါ ။

ခ်မ္းသာတဲ ့သူတိုင္းလဲ လူမဆန္တတ္ျကသလို
ဆင္းရဲတဲ့သူတိုင္းလည္းေအာက္တန္းမက်ပါဘူး ။

လူကအရမ္းခ်မ္းသာေပမဲ့ စိတ္ဓာတ္ဆင္းရဲတဲ့သူေတြအမ်ားၾကီးပါ
ဆင္းရဲတဲသူေတြမွာလည္းလူဆင္းရဲေပမဲ ့ စိတ္ဓာတ္ခ်မ္းသာတာေတြ
အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္ ။

ပလပ္စတစ္ေကာက္တဲ့လက္ဟာ
ေနာင္တခ်ိန္မွာ စစ္ပြဲေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္မလုပ္နိုင္ဘူးလို ့
ဘယ္သူေျပာနိုင္လဲ ကေလာင္တန္ ကိုင္ျပီး တိုင္
ျပည္မအုပ္ခ်ဳပ္နိူင္ဘူးလို့ေရာ ေျပာနိုင္လား ။

အစြမ္းကုန္ေျပာလိုက္မယ္
ေနာင္တခ်ိန္မွာ သာသနာ့ အာဇာနည္တပါးျဖစ္မလာနိုင္ဘူးလို ့ေရာ
ဘယ္သူေျပာရဲလား ။

လူဟာ သူအေၾကာင္းတရားနဲ ့သူလာတာပါဘယ္သူကို မွ
အထင္မေသးမိၾကပါေစနဲ ။

သိတ္ရွိလို ့လဲဲ မာန္မတက္ နဲ ့ရွိျခင္းရဲ႕
ေနာက္ကြယ္မွာ မရွိျခင္းေတြ
တေကာက္ေကာက္လိုက္ေနတတ္တယ္ ။

မရွိလို ့လဲ အားမငယ္နဲ႕
မရွိဘူးဆိုတာ ေမြးကတဲကပါလာတာမို ့လို ့
မရွိ ခဏ အတိက်ပါဘဲဲ

ဒါေျကာင့္

လူတိုင္းကိုယ္ခ်င္စာတရားထားနိုင္
ၾကပါေစလို ့ဆႏၵ ျပဳရင္ ။

(Writer Pete Cho )
ႏွလံုးသားအဟာရ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမသည္ သူေတာ္စင္မဟုတ္၊ စံျပမဟုတ္ဟုဆို


(AFP မွ 29 Nov 2013 ရက္စြဲပါ “I’m no saint or iconic Suu Kyi” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

ျမန္မာအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမသည္ သူေတာ္စင္ မဟုတ္သလို၊ စံျပသေကၤတ လည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေျပာဆိုကာ သူမသည္ ဘဲြ႕တံဆိပ္မ်ားကို မမက္ေမာေၾကာင္း ႐ိုးသား ေျဖာင့္မတ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးဟု သူ႔ကိုယ္သူ ႐ႈျမင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ကမာၻေက်ာ္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္သည္ က်င့္ဝတ္သိကၡာမဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ အာဏာရွင္လက္ထပ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းခံရၿပီးေနာက္ လြတ္ေျမာက္လာခ်ိန္တြင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ဝိုင္းဝန္းခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳျခင္းကို ခံေနရေသာ္လည္း သူမက သာမန္လူတစ္ဦးမွွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဆစ္ဒနီေရာက္ ျမန္မာဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္က သူမ၏ ပရိတ္သတ္မ်ားကို စကားေျပာရာတြင္ “ကၽြန္မ ကိုယ္ ကၽြန္မ စံျပပုဂၢိဳလ္လို႔မယူဆပဲ ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ေယာက္ကိုပဲ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ Icon ဆိုတဲ့ စကားလံုး ကို ကၽြန္မအၿမဲတမ္း ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ စကားလံုးက အရမ္းကို ေဟာင္းလြန္းပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေသခ်ာေအာင္ ေျပာခ်င္တာက ကၽြန္မ အရမ္းဒုကၡေတြ႕ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံေရးသမားဆိုတာ ႏုိင္ငံေရးသမားပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ကၽြန္မယံုၾကည္ထားပါတယ္” ဟု ရွင္းလင္း ေျပာဆို သည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးကာစ အ႐ႈတ္အေထြးကာလတြင္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ေအာက္စဖို႔ ေက်ာင္းဆင္းႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္က သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစိုးရလက္ထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သူမ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ အိမ္မက္မွာ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂ်ဴလီဘစ္ေရွာ့ က ကင္ဘာရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ယခင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က သူတို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကေသာ ဓါတ္ပံုကို လက္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုနီအက္ေဘာ့ ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ မေန႔က ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

Yangon chronicle
ေခတ္သတင္း

မိခင္တို႔၏ ႏုပ်ိဳေအာင္ ေနထိုင္နည္းမ်ား


Saturday, 30 November 2013

အိုမင္းတာ၊ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ ထိခိုက္တာနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ အေၾကာင္း အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ရရွိလာတဲ့ ဓာတ္တိုး ပစၥည္းေတြက အသား အေရကို ထိခိုက္ ေစႏိုင္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသက္ ႀကီးလာေပမယ့္ အသား အေရ ေတာက္ပၿမဲ ေတာက္ပေနေအာင္ မိခင္ေတြ ထိန္းသိမ္းေလ့ ရွိတဲ့ သဘာဝ အသားအေရ ထိန္းသိမ္းနည္းေတြကို ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္။

၁) သေဘၤာသီး

သေဘၤာသီးမွာ ကယ္႐ိုတင္း၊ ဗီတာမင္စီ၊ မရွိမျဖစ္ သတၱဳဓာတ္နဲ႔ ပက္ပိန္း အင္ဇိုင္း ပါဝင္မႈ မ်ားတာေၾကာင့္ သဘာဝ အသားအေရ ေခ်ာေမြ႕ေစတဲ့ အစိုဓာတ္ထိန္း ခရင္မ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘၤာသီးကို ပါးပါးလွီးၿပီး ပံုမွန္ လိမ္းေပးတာက အသားအေရကို ေတာက္ပေစၿပီး သက္ႀကီး အစက္ အေျပာက္ေတြကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ သေဘၤာသီးဟာ ေခၽြးေပါက္ပိတ္ ဆို႔တာကို ပြင့္ေစတာေၾကာင့္ အေရျပားကို ႏူးညံ့ၿပီး ေခ်ာေမြ႕ ေတာက္ပေစပါ တယ္။

ဘယ္လို လိမ္းသင့္သလဲ

သေဘၤာသီးက အသံုးျပဳရ လြယ္ပါတယ္။ သေဘၤာသီး အႏွစ္ကို ေၾကညက္ ေအာင္ ေခ်ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ေပၚကို စက္ဝိုင္းပံုစံ လွည့္ၿပီး တိုက္႐ိုက္ လိမ္းေပးပါ။ လိမ္းတဲ့အခါ နည္းနည္းပဲ ကုန္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ က်န္တဲ့ သေဘၤာသီးကို စားေပး ႏိုင္ပါတယ္။ အမွ်င္ဓာတ္၊ ပိုတက္ စီယမ္နဲ႔ ဗီတာမင္ေအ၊ စီတို႔ ပါဝင္ တာေၾကာင့္ အက်ဳိးရွိပါတယ္။

၂) ေထာပတ္သီး

အသားအေရ ႏူးညံံ့ ေခ်ာမြတ္ေနေစဖို႔ အတြက္ ဗီတာမင္ေတြ လိုအပ္ေနပါ တယ္။ ေထာပတ္သီးမွာ ဗီတာမင္ေအ၊ ဘီ၊ ဒီနဲ႔ အီးေတြ ပါဝင္မႈ မ်ားပါတယ္။ ငွက္ေပ်ာသီး တစ္လံုးမွာထက္ ပိုတက္စီယမ္ ပါဝင္မႈ ပိုမ်ားၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ အဆီေတြ ပါတာေၾကာင့္ သဘာဝ အစိုဓာတ္ထိန္း ပစၥည္းအျဖစ္ သံုးႏိုင္ပါတယ္။ ေထာပတ္သီးဟာ အေရးေၾကာင္းေတြ ထင္တာနဲ႔ ပါးေရ တြန္႔တာေတြလို အိုမင္းတဲ့ လကၡဏာေတြကို ေလ်ာ့က် ေစပါတယ္။ ေထာပတ္ သီးမွာ ပါတဲ့ သဘာဝ အဆီဓာတ္က မ်က္ႏွာျပင္က အညစ္အေၾကးေတြကို ကင္းေဝးေစၿပီး ႏွင္းခူ၊ အနီေရာင္ အစက္အေျပာက္နဲ႔ ထိလြယ္ ခိုက္လြယ္တဲ့ အသားအေရအတြက္ အေကာင္းဆံုး ကုသနည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လို လိမ္းသင့္သလဲ

ေထာပတ္သီးကို မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ ပစၥည္းအျဖစ္ အသံုးျပဳတာက ဆိုးက်ဳိး မရွိဘဲ အဆင္ေျပတဲ့ နည္းပါ။ ျပဳလုပ္နည္းကေတာ့ ေထာပတ္သီး အမွည့္ တစ္လံုးကို ႏုညက္တဲ့အထိ ႀကိတ္ေျခၿပီး မ်က္ႏွာေပၚကို ညင္ညင္သာသာ လိမ္းေပးပါ။ အခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ ၾကာမွ ေအးျမစိုစြတ္တဲ့ ပိတ္စသန္႔သန္႔နဲ႔ သုတ္ေပးပါ။ ပိုၿပီး အစိုဓာတ္ ရေစဖို႔အတြက္ ႏြားႏို႔ အနည္းငယ္ ဒါမွမဟုတ္ ပ်ားရည္ လက္ဖက္စားဇြန္းရဲ႕ ေလးပံုတစ္ပံုေလာက္ ထည့္ၿပီး မ်က္ႏွာေပၚ လိမ္းေပး ႏိုင္ပါတယ္။

၃) ပ်ားရည္

ပ်ားရည္ထဲမွာ အေရျပားကို ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ ေစႏိုင္တဲ့ အင္တီေအာက္ ဆီးဒင့္ေတြ ပါဝင္တဲ့အျပင္ ဘက္တီးရီးယားကို ကင္းေစတဲ့ အာနိသင္လည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပ်ားရည္ကို မ်က္ႏွာသန္႔စင္ ပစၥည္းအေနနဲ႔ ေန႔စဥ္ သံုးေပးသင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လို သံုးသင့္တာလဲ

ပ်ားရည္ အနည္းငယ္ကို ေရေႏြးအနည္းငယ္ ေရာထည့္ကာ ေခ်ာမြတ္တဲ့အထိ ေမႊပါ။ ဆံပင္ေတြကုိ အကုန္စု သိမ္းၿပီး မ်က္ႏွာေပၚကို ပ်ားရည္လိမ္းကာ သန္႔စင္ ေပးပါ။ ေၾကးခၽြတ္တဲ့ အာနိသင္ ရလိုရင္ အဆိုပါ အရည္ထဲကို အညိဳ ေရာင္သၾကား ထမင္းစားဇြန္း တစ္ဇြန္းခန္႔ ထည့္ၿပီး သန္႔စင္ သင့္ပါတယ္။ ၿပီးမွ ေရနဲ႔ ေဆးေၾကာခ်လိုက္ပါ။

ၾကယ္စင္

စြန္ ့စားခန္းနဲ ့သားတစ္ေယာက္ရဲ ့အနမ္း


"အေမက်ေနာ္ နယူးဇီလန္ကလာတာပါ
ဒီပုဝါေလးလက္ေဆာင္ေပးခ်င္လို႔ပါ" ဆိုၿပီး
ပါးစပ္ကလဲေျပာရင္း အေမစုနား
အမွတ္မထင္ေရာက္သြားတယ္။

ပင္နီဝတ္ထားတဲ႔ ျမန္မာလံုၿခံဳေရးေတြက
အေမစုကို ကာထားတယ္။
အဂၤလိပ္လံုၿခံဳေရးက
က်ေနာ္႔လည္ပင္းကို ဖမ္းဆြဲခ်တယ္။

က်ေနာ္တစ္ခ်က္လည္ထြက္သြားတယ္။
အဲ႔ဒီအခ်ိန္မွာ အေမစု အသံကိုၾကားလိုက္တယ္။

" အဲ႔ဒီလိုမလုပ္နဲ႔ေလ ၊
အဲ႔ဒီလိုမလုပ္နဲ႔ေလ "
အေမစုအသံ။

ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ အသံလဲၾကားလိုက္တယ္
" အေမ လက္ခံတယ္ ရတယ္ရတယ္ " တဲ႔။

အေမစုက လက္ခံလိုက္လို႔
New Zealand စာတန္းေလးပါတဲ႔
အနက္ေရာင္လည္စီးပုဝါေလးကို
အေမ႔လည္ပင္းမွာ စီးေပးလိုက္တယ္။

ဒါကိုမွအားမရေသးတဲ႔ က်ေနာ္က
"အေမ႔ကိုခ်စ္လို႔ပါ" လို႔
ပါးစပ္ကေျပာရင္း
အေမ႔ရဲ႕ပါးေလးကို
" ရႊတ္ " ကနဲ႔
နမ္းရိႈက္ခြင့္ကိုလဲ
အမွတ္မထင္ရခဲ႔လိုက္တယ္။

(Australiaေရာက္အေမ့ကိုခ်စ္စိတ္နဲ ့
New Zealand ကညီငယ္ Saw Phyo Lay ရဲ ့စြန္ ့စားခန္း)
Ko Myo facebook မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

လက္ဖက္စိမ္းရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳး ဆယ္ခ်က္


၁. ကင္ဆာေရာဂါကို ကာကြယ္ေပးတယ္။
၂. ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ႔က်ေစတယ္။
၃. အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေလွ်ာ႕ခ်ေပးတယ္။
၄. အရိုးအဆစ္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ႕ကို ကာကြယ္ေပးတယ္။
၅. ေသြးဖိအားျမင္႔တက္မႈ႕ကို ေလွ်ာ႕ခ်ႏိုင္တယ္။
၆. အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါကို ကာကြယ္တယ္။
၇. အစာေၾကလြယ္ေစတယ္။
၈. ေရာဂါမ်ား၀င္ေရာက္မႈ႕ကို ကာကြယ္ေပးတယ္။
၉. စိတ္ဖိစီးမႈ႕မ်ားကို ေလွ်ာ႕ခ်ႏိုင္တယ္။
၁၀. သြားေတြ ပ်က္စီးမႈ႕ကိုလည္း ကာကြယ္ႏိုင္တယ္။

သုတဘဏ္

Samsung Galaxy S5 မၾကာမီလာမည္


Function အထူးအဆန္း၊ နည္းပညာအထူးအဆန္းေတြနဲ႔ ပြဲထုတ္ေလ့ရွိတဲ့ Samsung Galaxy S စီးရီးရဲ႕ ပဥၥမေျမာက္မ်ဳိးဆက္သစ္ Galaxy S5 မၾကာမီ
ထြက္ ရွိလာေတာ့မယ္လို႔ သတင္းမ်ား ထြက္ရွိေနပါတယ္။ Galaxy S5 မွာ
Galaxy S4 ထက္ပိုမို အားျပင္းၿပီး ပိုမိုအဆင့္ျမင့္တဲ့ နည္းပညာပစၥည္းေတြနဲ႔
ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္မယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေကြးညႊတ္နည္းပညာ
ပစၥည္းေတြကိုလည္း အသံုးခ်ႏိုင္တယ္လို႔လည္း သတင္းေတြ ထြက္ရွိေနပါ တယ္။

Galaxy S5 ရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈကို ဇန္နဝါရီမွာ စတင္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Galaxy S5 ကို Samsung ရဲ႕ မွတ္တိုင္သစ္စမတ္ဖုန္း တစ္လံုးျဖစ္လာေစရန္ ဖန္တီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း၊ Android KitKat ကိုသံုးစြဲလာမည္
ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ Galaxy Gear 2 စမတ္နာရီကိုလည္း ေဖေဖာ္ဝါရီ သို႔မဟုတ္ မတ္လပိုင္းမွာ ထုတ္လုပ္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ကိုရီယားသတင္းဌာန
တစ္ခုက ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အျခားသတင္းဌာနမ်ားရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အရ Galaxy S5 တြင္ 64-bit processor, 3GB of RAM, 16-megapixel camera, huge 4,000-mAh battery နဲ႔ ၅ လက္မ ေကြးေကာက္မ်က္ႏွာျပင္တို႔ ပါဝင္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Galaxy S5 ထြက္ရွိလာဖိ္ု႔ မေဝးေတာ့တာေၾကာင့္ ရင္ခုန္စြာနဲ႔ပဲ ေစာင့္ေမွ်ာ္
လိုက္ၾကရေအာင္။

Guide Magazine

ေက်ာက္ျဖဴ အုန္းေတာ အသိမ္းခံေျမမ်ား ေလ်ာ္ေၾကးရရန္ အေျခအေနမရွိ


(နိရဥၥရာ ၂ ဒီဇဘၤာ ၂၀၁၃)

ရဲတပ္ရင္း ခ်ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ ျမိဳ႕နယ္ အုန္းေတာေက်းရြာအုပ္စုမွ သိမ္းဆည္းသြားေသာ ေျမမ်ားအတြက္ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးရႏိုင္ရန္ အေျခအေန မရွိဘဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ေလ်ာ္ေၾကး မေပးႏိုင္ဘူးလို႕ ျပည္နယ္ရဲမွဴးၾကီးနဲ႕ ခရိုင္ရဲမွဴးတို႕ ရြာကို ေရာက္လာျပီး ရြာသားေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုစဥ္မွာ ေျပာဆိုသြားပါတယ္။ အခု သိမ္းမယ့္ ေျမေတြဟာ ေျမလႊတ္ ေျမရိုင္းေတြ ျဖစ္တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႕ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ ေျမေတြ မဟုတ္ဘူးလို႕လည္း သူတို႕က ေျပာဆိုသြားပါတယ္” ဟု အုန္းေတာ ေဒသခံ ဦးေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

သုိ႕ေသာ္လည္း ယခု သိမ္းဆည္းသြားသည့္ ေျမမ်ားထဲတြင္ လယ္ေျမမ်ား မပါရွိေသာ္လည္း ရြာသားမ်ား ဘိုးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္လာေသာ စားက်က္ေျမမ်ား၊ ဥယာဥ္ျခံေျမမ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ား ေန႕တဓူ၀ လိုအပ္ေသာ သစ္၊ ၀ါး၊ ထင္း ခုတ္ေနေသာ ေတာင္တန္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။

“ အခု သိမ္းမယ့္ ေျမဧက အက်ယ္အ၀န္းက ၂၀၂ ဒႆမ ၀၂ ဧက ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလာက္ အက်ယ္အ၀န္းရွိတဲ့ ေျမေတြကို ရဲတပ္ရင္း တစ္ခုအတြက္ လိုအပ္ပါသလားလို႕ ကၽြန္ေတာ္က ေမးခ်င္ပါတယ္။ အခုလို သိမ္းယူ သြားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေဒသခံေတြ အတြက္ ေနာင္မွာ စား၀တ္ေနေရး အထူးအခက္အခဲေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္လာရႏိုင္ပါတယ္” ဟု သူက ဆက္ဆိုသည္။

အုန္းေတာ ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ၀တ္ဆံ၊ ကုန္ေဘာင္ႏွင့္ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ ရြာမ်ား ပါ၀င္ျပီး အိမ္ေျခေပါင္း ၅၀၀ နီးပါးခန္႕ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ေျမလႊတ္ေျမရိုင္းမ်ားဟု ဆိုကာ သိမ္းယူသြားသျဖင့္ ထိခိုက္မည့္ ေက်းရြာမ်ားထဲတြင္ အုန္းေတာ အုပ္စုသာမက အိမ္ေျခ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ရွိေသာ ျပိဳင္းစိတ္ေက ေက်းရြာလည္း ပါ၀င္သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ သိမ္းယူသြားေသာ ေျမပမာဏမွာ တစ္ေန႕ထက္ တစ္ေန႕ မ်ားျပားလာသျဖင့္ ေနာက္ေနာင္တြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား လုပ္ကိုင္ စားေသာက္စရာ ေျမမ်ားက်န္ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု လူမူေရး လူပ္ရွားသူ ေက်ာက္ျဖဴ ေဒသခံ ဦးသႏၱာေမာင္က ေျပာသည္။

“ အခု ေျမသိမ္းေနတာကေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္မွာ ေနရာတိုင္းမွာပါဘဲ။ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ဖို႕ သိမ္းတာ၊ ေရႊဂတ္စ္ စီမံကိန္းသိမ္းတာ၊ ဓည၀တီ ေရတပ္ခ်ဖို႕နဲ႕ စစ္တပ္ရင္းေတြ ခ်ဖို႕ သိမ္းတာ အမ်ားၾကီးပါဘဲ။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးတယ္လို႕ ေျပာေပမယ့္ မျဖစ္စေလာက္သာ ရတဲ့ အတြက္ လယ္ေျမသိမ္းခံရတဲ့ လယ္သမားေတြ အေနနဲ႕ အနာဂတ္ အာမခံခ်က္ မရွိ ျဖစ္သြားရတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိပါတယ္” ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

ယခု အုန္းေတာ ေက်းရြာ အနီးရွိ ေဒသခံမ်ား မွီခို အားထားေနရေသာ စားက်က္ေျမမ်ား၊ ေျမလႊတ္ေျမရိုင္းမ်ား အပါအ၀င္ နဂါးေတာင္၊ ဒိုးတန္း ေတာင္မ်ားကို ရဲတပ္ရင္းခ်ရန္ အတြက္ သိမ္းသြားသျဖင့္ ဘုိးစဥ္ ေဘာင္ဆက္လုပ္ကိုင္လာေသာ ကၽြဲႏြားမ်ားကို လႊတ္ေမြး၍ ရေတာ့မည္ မဟုတ္သလို  ေတာင္တက္ ငါးရွာ၊ ဟင္းခူး၍လည္း ရႏိုင္ေတာ့့မည္ မဟုတ္ေတာ့သျဖင့္ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ သူတို႕၏ အနာဂတ္ ဘ၀အတြက္ အထူး စိုးရိမ္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

သုိ႕အတြက္ ေဒသအတြင္းမွ အၾကားအျမင္ရွိေသာ လူၾကီးမ်ားမွ ယခု ေျမသိမ္းမူႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တရားသျဖင့္  ျဖစ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွင္ထံသို႕ ယမန္ေန႕က စာေရး တင္ျပလိုက္သည္ဟု သိရသည္။

narinjara burmese news

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္


ဒီဇင္ဘာလ (၂)ရက္ တနလၤာေန႔က က်ေရာက္တဲ႔ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔ရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူးအထိမ္းအမွတ္ ပြဲေတာ္ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ကုိးမိုင္အရပ္မွာရွိတဲ႔ ႏွီးဘုရား ရွမ္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ စည္ကားသုိက္ျမိဳက္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

 ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားစြာ တက္ေရာက္ခဲ႔ႀကတ့ဲ အဲဒီ ညေနခင္း အခမ္းအနားမွာ ရိုးရာ အက၊ သီခ်င္းေျဖေဖ်ာ္မႈေတြ နဲ႔စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ ႏွစ္သစ္ကိုႀကိဳဆိုခဲ႔ၾကပုံေတြကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။


(ဓာတ္ပံုမ်ား - စုိင္းေဇာ္ / ဧရာဝတီ Myanmar News)