ဘဏ္စာရင္း ၅ ခုႏွင့္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကိစၥ Jelson Garcia ရွင္းလင္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ဝင္ ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာမီဒီယာသတင္းသမားမ်ား သိသင့္သိထိုက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဝငွ ပညာေပးသည့္ လုပ္ငန္းေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ႏွင့္ ၁၁ ရက္ေန႔ မ်ားက ၄၇ လမ္းႏွင့္ ကုန္သည္လမ္း ေထာင့္ရွိ Myanmar Media Library ႐ံုးခန္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား (BurmaPartnership)ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ ငန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ဗဟို (Bank Information Center)တို႔က ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳက်င္းပခဲ့ၿပီး BIC မွ အာရွေဒသဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာ Jelson Garcia က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးကာ BP မွ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သူ မခင္ဥမၼာက စကားျပန္အျဖစ္ ကူညီေပးခဲ့ သည္။ Jelson Garcia သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္း မ်ား ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္သူ၊ အေတြ႕အႀကံဳရင့္ က်က္သည့္ BIC ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္လာၿပီျဖစ္ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္(World Bank)၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (Asia Development Bank)၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (International Monetary Fund) အစရွိေသာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသေဘာတရားမ်ားအေၾကာင္းကို သတင္းသမားမ်ားအတြက္ ၿခံဳငံုေဆြးေႏြးေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ အလြန္တရာ ႐ႈပ္ေထြးက်ယ္ျပန္႔လွေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို ၄ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္တိုအတြင္း၌ရွင္းျပရသည့္ အတြက္ အေပၚယံသေဘာသာ ေဆြးေႏြး ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးေသာ၊ သတင္းသမားမ်ားသိအပ္ေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေက်နပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မွ်ေဝေပးခဲ့ပါ သည္။

Bank Information Center သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အသြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးက႑မ်ား၌ တရားမွ် တမႈရွိေစေရး၊ အမ်ားျပည္သူအခြင့္အေရး ကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရး၊ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ ကိုင္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစေရးတို႔အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ေဒသ ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ လြတ္လပ္ေသာ၊ အက်ိဳးအျမတ္အ တြက္မဟုတ္ေသာ NGO အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ သည္။ ဥပမာ- ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူ ဒုကၡေရာက္ေစႏိုင္ေသာ၊ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ကို ဆိုးက်ိဳးသက္ ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စီမံကိန္းမ်ားကို အစိုးရပိုင္း (သို႔) ပုဂၢလိကပိုင္းမွ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက အဆိုပါဘဏ္မ်ား၊ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ေငြေခ်းယူၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ကိုင္ သည္ဆိုပါက တားဆီးဟန္႔တားႏိုင္ရန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။
ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း လႈပ္လႈပ္ရွား ရွားျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေၾကြးၿမီ ပမာဏ၊ ဘဏ္စာရင္း ၅ ခုႏွင့္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကိစၥကို အမ်ားျပည္သူတို႔ ရွင္း လင္းစြာသိေစႏိုင္ရန္အတြက္ Jelson Garcia ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

“စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္နဲ႔ ၁၁ ရက္ က လုပ္တဲ့ ျမန္မာမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ပြဲရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းေတြအေၾကာင္း၊ အဲဒီ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္လာ ၾကပံုေတြကို ၄ နာရီ ေလာက္ အခ်ိန္အတြင္းမွာ သတင္းမီဒီယာသမားေတြ နားလည္လာေအာင္ မိတ္ဆက္ေပးတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ရွည္ၾကာစြာ ဆက္ဆံလာခဲ့တာရယ္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကစ ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ တရားဝင္ ျပန္လည္ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္လာစဥ္ကေန ယေန႔အထိသာမက၊ ဒီကာလေတြ မတိုင္မီ ကတည္းကလည္း ဒီေငြေၾကးအဖြဲ႕ အစည္းေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္လာခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြေၾကာင့္ ဖိတ္ေခၚခ်က္ အရ အဲဒီေတြ႕ဆံုပြဲကို ကြ်န္ေတာ္လာခဲ့တာ ပါ”

“ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံအေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္က ေသခ်ာေပါက္သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ယတိျပတ္ေျပာခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ေပးခဲ့တဲ့ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြက ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့တာေတြအေပၚက ေနရတာပါ။ ၿပီးေတာ့လည္း အဲဒါေတြဟာ တရားဝင္ (သို႔မဟုတ္) တိက်ေသာ ကိန္း ဂဏန္းမ်ား မဟုတ္ပါဘူး။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး ဘဏ္တို႔နဲ႔ေတြ႕စဥ္က သူတို႔ကိုယ္တိုင္ က အတိအက် မထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ဘူး”
စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္ေန႔က ၎သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ေသာ အဆိုတြင္ `အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းျပည္အတြက္ အရန္ေငြအပ္ႏွံထားျခင္းမွာ ထူးဆန္းသည့္ အေလ့အထမဟုတ္´ဟု ေရးသားထားသည္။

ယင္းကိစၥကို ျမန္မာမီဒီယာတစ္ခု ၏ အေရးအသားႏွင့္ပတ္သက္၍ Jelson Garcia က ဆက္လက္ရွင္းျပပါသည္။
“အဲဒီ သတင္းေဆာင္းပါးမေရးမီ က ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖုန္းနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အီးေမးလ္နဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူခ်င္း ေတြ႕ဆံုၿပီးေတာ့ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမးျမန္းျခင္းတစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့ပါ။ မေမးဘဲ ေရးလိုက္ေတာ့ အားလံုး ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ကုန္ ေတာ့တာေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္တာ အဲဒီလိုျဖစ္သြားဖို႔ လံုးဝမရည္ရြယ္ခဲ့ပါဘူး။ သူတို႔ကို မီဒီယာက်င့္ဝတ္အေၾကာင္း သတိေပးသင့္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ သူတို႔ကို ဆက္သြယ္ေတာ့ အယ္ဒီတာက အေၾကာင္းျပန္တယ္။ ဘဏ္စာရင္း ၅ ခုနဲ႔ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ ကိစၥကို သူတို႔အေနနဲ႔ မေဖာ္ျပခဲ့ပါဘူးတဲ့။ ကြ်န္ေတာ္ သူတို႔ကို ရွင္းလင္းျပၿပီးေနာက္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ကမၻာ့ဘဏ္ဝန္ထမ္းလို႔ မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့တာကို စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္မွာ ျပင္ဆင္ေဖာ္ျပေပးခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္”။

Jelson Garcia အေနျဖင့္ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားစရာ ရွိပါသလားဆို သည့္အေမးကိုမူ “ကြ်န္ေတာ့္နာမည္ကို သံုးမယ္၊ ကြ်န္ေတာ့္စကားကို ကိုးကား မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔အတည္ျပဳ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီးမွ လုပ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလိုမလုပ္ခဲ့လို႔ အကုန္လံုး႐ႈပ္ကုန္တာ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲက အသိပညာေဝမွ်ဖို႔ပါ။ မီဒီယာက်င့္ဝတ္ကို ေမ့မထားသင့္ဘူး။ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း မျဖစ္ရေအာင္ ကမၻာ့ ဘဏ္နဲ႔လည္း ေမးျမန္းစံုစမ္းၿပီးမွ ခ်ိန္ဆၿပီး လုပ္ခဲ့ဖို႔ေကာင္းတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာဖန္တီးတာ၊ လူအမ်ားရဲ႕ ဂုဏ္ သိကၡာထိပါးေစႏိုင္တဲ့ အေရးအသားမ်ိဳး ဟာ တာဝန္မဲ့တဲ့ စာနယ္ဇင္းအလုပ္ပဲျဖစ္ တယ္”ဟု ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းဦး၊ သတင္းထူးသည္ အလြန္တရာမွ အေရးႀကီးသည္မွန္ေသာ္လည္း တိက်မွန္ကန္မႈကိုမူ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ ေပါ့ေပါ့ဆဆ သေဘာမထားသင့္ပါ။ တိက်မွန္ကန္မႈသည္ သတင္း၏အသက္ပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤဘဏ္စာရင္း ၅ ခုႏွင့္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကိစၥကို တာဝန္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ျပည္သူလူထုထံသို႔ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အသိေပးထုတ္ျပန္သင့္သည္။ လူမႈကြန္ယက္ဆိုင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျငင္းဆိုျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းတို႔သည္ တရားမဝင္ပါ။ ႏိုင္ငံပိုင္ အရန္ေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၌ အပ္ႏွံျခင္းသည္ ထူး ဆန္းသည့္ကိစၥမဟုတ္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ဆိုထားေသာ္လည္း အကယ္၍ ျမန္မာအစိုးရ အေနႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ အပ္ႏွံထားပါက ပမာ ဏ မည္၍မည္မွ်ရွိေၾကာင္းကို ျပည္သူ၏လူထုအား တရားဝင္ အသိေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းျပည္၏အရန္ေငြသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ပိုင္ မဟုတ္ပါ။ တိုင္းျပည္၏အရန္ေငြသည္ ျပည္သူပိုင္ျဖစ္သည္။ `သန္႔ရွင္းသည့္အစိုးရ´ ျဖစ္ဖို႔ရာတြင္ အစိုးရဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား အမ်ားျပည္သူအလြယ္အကူ သိႏိုင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္မွာ အဓိက လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖဴ၏၊ မည္း၏ကို အစိုးရအေနျဖင့္ တရားဝင္ အသိေပးရွင္းလင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဥကၠာဦး
၁၉-၀၉-၂၀၁၃ ေန႔ထြက္ ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ ၈၊ အမွတ္ ၁၆
================

ေနာက္ဆက္တြဲသတင္း …

ဘဏ္စာရင္း ၅ ခု ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကိစၥကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ လံုး၀ မသိပါေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္က အတိအလင္း ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားလိုက္သည္။
၂၀.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ စက္မွဳ၀န္ႀကီးဌာနရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမေဆာင္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ဗဟိုဘဏ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာတို႔ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ယင္းက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါကိစၥကို လုံး၀မသိရွိေၾကာင္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြက္အပ္ႏွံထားေသာ အရန္ေငြမွာ ၇ ဒသမ ၆ ဘီလီယံခန္႔ရွိေၾကာင္း ယင္းကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး အရန္ေငြ ၁၁ ဘီလီယံရွိျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ဘဏ္က ၁ ဘီလီယံမျပည့္သည့္
ႏုိင္ငံေတာ္ေၾကြးျမီကို မေလွ်ာ္ေပးခဲ့ဆုိေသာ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မွာ
လံုး၀မွန္ကုန္မွဳမရွိေၾကာင္း၊ ျခတ္ျခံဳက်ေနေသာ ဥပမာ-
ျပည္တြင္းစစ္မီးမ်ားေတာက္ေလာင္ျပီး ျပည္သူလူထုမ်ား အတိဒုကၡေရာက္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကုိသာ ေၾကြးျမီေလ်ာ္
ေပးေလ့ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ကုိယ္တုိင္က ႏုိင္ငံေတာ္ေၾကြးျမီကုိ
အသက္သာဆံုးနည္းလမ္းျဖင္ ့ေပးေခ်ႏုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္းလက္ရွိရာ
အလြယ္တကူ အေၾကြးေလ်ာ္ႏုိင္မည့္ မိမိတို႕မသိေသာ နည္းလမ္းမ်ားရွိသည္ဆိုပါက
ျပသေစလိုေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဦး၀င္းရွိန္က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

News Watch Weekly

ပန္းေသပန္းညွိဳးျခင္း


ပန္းညိွဳးပန္းေသျခင္း၏ေရာဂါလကၡဏာမ်ားပန္းညွိဳးပန္းေသျခင္းသည္အေတြ႕မ်ားဆံုးေသာအမ်ိဳးသားမ်ား၏လိင္စြ မ္းအားကိုအဟန္႔အတားဖစ္ေစသည့္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ထိုေရာဂါသည္အမ်ိဳးသားမ်ား၏လိင္ဆက္ဆံျခင္းကိုအ လြန္ထိခိုက္စပါသည္။ပန္းညွိဳးပန္းေသစျဖစ္ေသာလူနာ၏လိင္ဆက္ဆံမႈမွာယဘုယ်အားျဖင့္ပံုမွန္႐ွိပါသည္။ေ႐ႊပိေ တာက္ေဆး႐ံုဆီးလမ္းေၾကာင္းအထူးကုပါရဂူ၏႐ွင္းျပခ်က္အရပန္းညွိဳးပန္းေသလကၡဏာတြင္စိတ္အာ႐ံုေၾကာင့္ပန္း ညွိဳးပန္းေသျခင္းႏွင့္လိင္အဂၤါအဖြဲ႕အစည္းေၾကာင့္ပန္းညွိဳးပန္းေသျခင္းစေသာလကၡဏာမ်ားပါဝင္သည္။ ပန္းညွိဳးပန္းေသလကၡဏာျဖစ္ပြားပါကေဆး႐ံုသို႔အခ်ိန္မီစစ္ေဆးကုသရမည္။ပန္းညိွဳးပန္းေသျခင္း၏ေရာဂါလကၡဏာမ်ား 1.စိတ္အာ႐ံုေၾကာင့္ပန္းညွိဳးပန္းေသျခင္းစျဖစ္ေသာလကၡဏာမ်ားမွာ-ရာဂါလကၡဏာျမန္ျခင္း၊လိင္တံအလိုအေလ်ာက္ၾကြျခင္း၊ညအိပ္ခ်ိန္(သို႔တေရးႏိုးခ်ိန္တြင္လက္ႏွင့္လုပ္ျခင္း (သို႔)လိင္စိတ္ၾကြေစမည့္အေၾကာင္းမ်ားေတြးခ်ိန္၌ေထာင္ျခင္း၊အမွန္တကယ္လိင္ဆက္ဆံသည့္အခ်ိန္တြင္မေထာင္ႏိုင္ျ ခင္း(သို႔)လိင္တံသည္အမ်ိဳးသမီးအဂၤါႏွင့္ထိမိခ်ိန္တြင္မာၿပီးေထာင္လာကာထိုးထည့္ေသာအခါတြငျ္ပန္၍ေပ်ာ့သြားတတ္ ပါသည္။ထို႔အျပင္စိတ္ေလာျခင္း၊စိတ္ေျခာက္ျခားျခင္း၊စိတ္ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္အာ႐ံုေၾကာအားနည္းျခင္းမ်ားျဖ စ္တတ္ပါသည္။အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားတြင္သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္း(သို႔)လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္တြင္သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္းလည္း႐ွိပါသည္။ 2.လိင္အဂၤါအဖြဲ႕အစည္းထိခိုက္မႈေၾကာင့္ပန္းညွိဳးပန္းေသျခင္းစျဖစ္ေသာလကၡဏာမ်ားမွာ- မည့္သည့္အေျခအေနတြင္ျဖစ္ျဖစ္လိင္တံမၾကြႏိုင္ျခင္း၊ရာဂါအေျခအေနအလြန္ဆိုး႐ြားျခင္းႏွင့္အခ်ိဳ႕ေသာ လူမ်ားတြင္ဆီးခ်ိဳေရာဂါမ်ားလည္း႐ွိႏိုင္ပါသည္။

Credit to: Shwe Padauk Hospital Yangon

အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံပိုင္ေငြမ်ားကို ျပည္ပ၌ အပ္ႏွံထားျခင္း လံုး၀မရွိဆိုသည္မွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္အေကာင့္မ်ားျဖင့္ ထားရွိျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းကိုု ဆိုလိုဟု ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ ေျပာၾကား
အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံပိုင္ေငြမ်ားကို ျပည္ပ၌ အပ္ႏွံထားျခင္း လံုး၀မရွိ ဆိုသည္မွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္အေကာင့္မ်ားျဖင့္ ထားရွိျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းကို ဆိုလိုေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၌ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးရဲထြဋ္က စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာ၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ေျပာဆိုရာ၌ "အစုိးရ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံပုိင္ေငြကို အဲဒီလို ျပည္ပမွာ အပ္ႏွံထားတာ လံုး၀မရွိပါဘူး။ ၁၁ ဘီလ်ံ အပ္ထားတယ္ဆိုတဲ့ အေကာင့္ငါးခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခုိင္မာတဲ့ အခ်က္အလက္ရွိရင္ ေပးပါ။ အစိုးရအေနနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အသင့္ပါပဲ" ဟု ေရးသားခဲ့သည့္အတြက္ ထိုေရးသားခ်က္ကို အေျခခံၿပီး The Daily Eleven သတင္းစာက ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေမးခြန္းကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌ ဦးရဲထြဋ္က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ကြၽန္ေတာ္ ေျဖရွင္းခ်င္တာက ဒါကခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ သတင္းအရ ဘာကိုေျပာလဲဆိုေတာ့ Private အေကာင့္ေပါ့ေနာ္။ Private အေကာင့္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက အတိုးယူၿပီးေတာ့မွ နည္းနည္းေလး သြားအပ္ထားတယ္။ ဒီဘက္မွာက်ေတာ့ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေခ်းေနရတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ေျပာလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ အေနနဲ႔ဒါဟာ Secret အေကာင့္ပဲ ေျပာေျပာ၊ အဲလိုမ်ဳိး လွ်ိဳ႕၀ွက္အေကာင့္ပဲ ေျပာေျပာ၊ ပုဂၢလိက အေကာင့္ပဲေျပာေျပာ ဒီလိုလုပ္ထားတာ မရွိဘူး။ ဒါကိုေျပာတာ။ ခုနက ၀န္ႀကီးေတြ ရွင္းျပသြားတဲ့ ႏိုင္ငံျခား အရန္ေငြဆိုတာက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ေငြေၾကးလည္ပတ္ဖို႔အတြက္ ဘယ္ႏိုင္ငံမဆို ထားရတယ္။ ဆိုလိုတာက ခင္ဗ်ားတို႔ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံက ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကို ေရာင္းလိုက္လို႔ အဲဒီက ေငြေခ်တဲ့အခါမွာ အဲဒီေငြထုပ္ႀကီးကိုယူၿပီး လာပို႔တာမ်ဳိး မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ Correspondent ဘဏ္မွာရွိတဲ့ဟာက အဲဒီမွာတင္ ေငြစာရင္းကိုအေပး ဒီလိုမ်ဳိးနဲ႔ လုပ္တဲ့စာရင္း။ ေနာက္တစ္ခါ ဘယ္လိုဟာမ်ဳိးေတြ ရွိလဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ သံ႐ံုးေတြ ရွိတယ္။ သံ႐ံုးေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေငြပို႔တယ္။ သံ႐ံုးေတြက သူတို႔ရတဲ့ ဗီဇာေၾကးလို ဟာမ်ဳိးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ျပန္သြင္းေပးတယ္။ ဒီလိုဟာမ်ဳိးေတြ လုပ္တဲ့အေကာင့္။ ဒါက ႏိုင္ငံျခား ရန္ပံုေငြနဲ႔ လုပ္တဲ့အေကာင့္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျငင္းတယ္ဆိုတာက လွ်ိဳ႕၀ွက္အေကာင့္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ၿပီးေတာ့ သြားထားထားတယ္ဆိုတဲ့ အေကာင့္မ်ဳိးကို မရွိဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္က ေျပာတာ" ဟု ဦးရဲထြဋ္က ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ပါသည္။

၁၁ ဘီလ်ံကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ ရွင္းလင္းေနစဥ္
Eleven Media Group

Android App မ်ား သံုးႏိုင္ေသာ မိုဘိုင္း OS အသစ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ Jolla စမတ္ဖုန္း


Linux ကိုပဲ အေျခခံျပီး ေရးဆြဲထားတဲ့ မိုဘိုင္းဖုန္း OS တစ္မ်ိဳးကို ဖန္တီးလိုက္ပါျပီ။ သူ႔ကို Sailfish လို႔ အမည္ေပး ထားပါတယ္။

ဥေရာပ - ဖင္လန္ႏိုင္ငံအေျခဆိုက္Jolla အမည္ရ ကုမၼဏီက ဖုန္းေရာ၊ စမတ္ဖုန္းပါ တြဲထုတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းကိုလည္း Jolla လို႔ပဲ အမည္ေပး ထးပါတယ္။ Nokia တို႔ တစ္ခ်ိန္တုန္းက Windows Phone OS ကို မထုတ္ခင္ ဖန္တီးခဲ့ဖူးတဲ့ MeeGo OS ကိုမွ္ ပိုထူးျခားသြာေစတာမ်ိဳးေလာက္ပဲ နည္းပညာသမားတို႔ ေဝဖန္ ထားပါတယ္။ Sailfish က Android လုိပဲ Open Source ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာတစ္ဝန္းက Developer Commuity မ်ားကို Welcome လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ လက္ရွိ Android OS platform က Application မ်ားကိုလည္း ေရာေႏွာ အသံုးျပဳႏိုင္မွုပါ။ ဒီတစ္ခ်က္ေၾကာင့္ Android OS မွ Sailfish ကို Migrate လုပ္ဖို႔ User ေတြဝန္ေလးေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

OS ျပီးေတာ့ ကင္မရာကေတာ့ ပထမဆံုး အလံုးမို႔ Specification သိပ္အျမင့္နဲ႔ ထုတ္မထားပါဘူး။ ၄.၅ လက္မ 960x540 resolution မ်က္ႏွာျပင္ကို အသံုးျပဳျပီး Processor က Dual-core Qualcomm Snapdragon 1.4 GHz ျဖစ္ျပီး RAM က 1GB ထဲပါ။ Storage က 16 GB ရွိျပီး MicrosoSD ကဒ္ထည့္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ကင္မရာက 8 megapixel Autofus ျဖစ္ပါတယ္။ LED flash ပါဝင္ျပီး ေရွ ႔မွာလည္း 2MP ပါဝင္ပါေသးတယ္။ Jolla ဖုန္းတစ္လံုးေစ်းႏွုန္းက ျဗိတိန္ေပါင္ ၃၃၇ ပါ။ အေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႔တြက္ရင္ ၅၄၀ ေဒၚလာ ဝန္းက်င္ရွိျပီး ျမန္မာက်ပ္ ၅ သိန္းဝန္းက်င္ပါ။ ဒီေတာ့ ေစ်းအရ အနည္းငယ္မ်ားတဲ့အေနအထားေတာ့ ရွိပါတယ္။

Sailfish OS ပါဝင္တဲ့ Jolla စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအတြင္း စတင္ေရာင္းခ်မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref:pocketlint

ေအာင္ခမ္း (TSJ Team)
TechSpace Journal

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေျခာက္လမ္းသြား လမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ အဓိကလမ္းမႀကီး ၂၆ လမ္းတြင္ ရာသက္ပန္ ယာဥ္မရပ္ရဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေျခာက္လမ္းသြား လမ္းမႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ အဓိက လမ္းမႀကီး ၂၆ လမ္းတြင္ ရာသက္ပန္ ယာဥ္မရပ္ရဇုန္အျဖစ္ စတင္သတ္မွတ္ လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ခင္က စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ Daily Eleven သတင္းစာသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယာဥ္မရပ္ရ လမ္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ လမ္းမ်ားမွာ ျပည္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဗဟုိလမ္း၊ အင္းစိန္လမ္း၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ ဗညားဒလလမ္း၊ သုဓမၼာလမ္း၊ အေရွ႕/အေနာက္ေရႊဂုံတုိင္လမ္း၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ ေ၀ဇယႏၲာလမ္း၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္း၊ ပါရမီလမ္း၊ သံသုမာလမ္း၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ ကုန္သည္လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အင္းလ်ားလမ္း၊ ဓမၼေစတီလမ္း၊ ဗားဂရာလမ္း၊ သမုိင္းဘူတာ႐ုံလမ္း၊ လွည္းတန္းလမ္းႏွင့္ ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္ လမ္းမႀကီးမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းလမ္းမႀကီးမ်ားတြင္္ ယာဥ္မ်ားေခတၱ ရပ္နားျခင္းမွအပ ရပ္နားျခင္း မျပဳေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ "အခုလုိမ်ဳိး လမ္းမႀကီး ၂၆ လမ္းမွာ ယာဥ္မရပ္ရ ဇုန္အျဖစ္ ရာသက္ပန္ သတ္မွတ္ရျခင္း အဓိက အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ယာဥ္ေၾကာေတြ က်ပ္တည္းၿပီးေတာ့ ပိတ္ဆုိ႔ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီလမ္းမႀကီးေတြေပၚမွာ ရပ္နားတဲ့ယာဥ္ေတြကုိ စတင္အေရးယူ ေနပါၿပီ" ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ခင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ရန္ကုန္မွာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေတြ ေတာ္ေတာ္ဆိုးေနၿပီ။ ကားပါကင္ မရွိေတာ့ လမ္းေပၚမွာ ကားေတြရပ္ၿပီး ကားေတြပိတ္ေနရတာ။ အဲဒီထဲမွာ စည္းကမ္းမဲ့ ရပ္ထားတဲ့ ကားေတြေၾကာင့္လည္း ပါတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ယာဥ္ရပ္နား စခန္းေတြေဖာ္ၿပီး စည္းကမ္းမဲ့ ကားေတြကိုလည္း ပိုတင္းက်ပ္မယ္ဆိုရင္ လမ္းေပၚက ကားက်ပ္တာလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ပါတယ္" ဟု ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ စည္းကမ္းမဲ့ ရပ္နားေနသည့္ ယာဥ္မ်ားကုိ (၁၉၆၄) ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ နည္းဥပေဒျဖင့္ အေရးယူ သြားမည့္အျပင္ စီမံခ်က္ ဒဏ္ေငြျဖင့္လည္း အေရးယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ရဲမွဴးသာေဌးထံမွ သိရသည္။

ယာဥ္မရပ္ရ လမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေနာ္ရထာလမ္းအား စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)
Eleven Media Group

ငါးသယ္ယာဥ္ ဘရိတ္ေပါက္၍ လမ္းတစ္ဖက္ျခမ္းမွ လူမ်ားကို ဝင္တိုက္၊ တစ္ဦးေသဆုံးရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ ေအာင္ေဇယ်တံတားအဆင္း ကမ္းနား အလယ္ရပ္ကြက္ လိႈင္ျမစ္လမ္းေပၚတြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီခန္႔က လမ္းေလွ်ာက္လာသည့္ လူေလးဦးကို ငါးတင္ေဆာင္လာသည့္ ယာဥ္က ဘရိတ္ေပါက္ကာ ဝင္တိုက္ရာမွ လူတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

မစ္ဆူဘီရွီ ကန္တာ (Canter) ငါးသယ္ယာဥ္သည္ လိႈင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ဘက္မွ ေအာင္ေဇယ်တံတားအတိုင္း ေမာင္းႏွင္လာၿပီး အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ဘက္ တံတားအဆင္းတြင္ တစ္ဖက္ ယာဥ္ေၾကာသို႔ ေရာက္ရွိသြားကာ လမ္းေလွ်ာက္ေနသူ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးတို႔ကို တိုက္မိသြားေၾကာင္း၊ ယာဥ္သည္ ဆက္လက္ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ လမ္းေဘးရွိ သစ္ပင္တစ္ပင္ကို ထပ္မံတိုက္မိခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ ေတြရွိခဲ့သူ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။
“ကားေပၚကေန ျပဳတ္က်တဲ့ ငါးေတြေကာ၊ လူေတြေကာ ျပန္႔က်ဲေနတာပဲ။ ဆုံးသြားတဲ့ အမ်ဳိးသားက သူ႔အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ေစ်းသြားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခုလိုတိုက္မိတာ။ က်န္တဲ့ ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ပြန္းပဲ့႐ုံ ေလာက္ပဲ” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနသူ အသက္ ၅၀ အ႐ြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသူ၏ ဇနီးႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တြင္ေနသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၊ အင္းစိန္ကမ္းနားတြင္ အလုပ္ဆင္းမည့္ ကုန္ထမ္းသမား တစ္ဦးတို႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕စု အမွတ္ (၁၄) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ကနဦး စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

ယာဥ္တိုက္ခံရသူ ေလးဦးအနက္ အသက္ ၅၀ ႏွစ္ခန္႔အ႐ြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးသည္ ေဆး႐ုံ အေရာက္တြင္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး က်န္သုံးဦးကို အင္းစိန္ ျပည္သ႔ူေဆး႐ုံသို႔ ပိုေဆာင္ ကုသေနေၾကာင္း အဆိုပါ ယာဥ္ထိန္း႐ုံးထံမွ သိရွိရသည္။

လူေလးဦးကို ဝင္တိုက္သည့္ ငါးသယ္ယာဥ္ေမာင္းကို ဖမ္းမိထားၿပီး (ပ) ၁၀၉/၁၃၊ ျပစ္မႈ ၃၀၄(က)၊ ၃၃၈၊ ၂၇၉ တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ တပ္ဖြဲ႕စု႐ုံးထံမွ သိရွိရသည္။
The Voice Weekly

iPhone 5S နဲ႔ 5C ယေန႔ စတင္ေရာင္းၿပီ

ယေန႔ iPhone အသစ္ေတြကို ႏိုင္ငံအႏွ႔ံမွာ စတင္ ေရာင္းခ်ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ iDevice အသစ္ထြက္တိုင္း လမ္းေဘးမွာ အိပ္ၿပီး နာရီေပါင္းမ်ားစြာ တန္းစီ ေစာင့္ၾကရတဲ့ အေလ့အက်င့္ႀကီးကလည္း ယေန႔လို ၂၁ရာစုႀကီးမွာ UKလို ႏိုင္ငံႀကီးမွာေတာင္ ရွိေနတာ အံ့အားသင့္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းပါတယ္။

Think Different ဆိုတဲ့ Slogan နဲ႔ Steve ရဲ့ Brand ကို တည္ေဆာာက္ ထားခဲ့မွဳဟာ လူမ်ားကို အရူးအမူး စြဲလမ္းေစႏိုင္ခဲ့ေတာ့ လံုး၀မျငင္းႏိုင္ပါဘူး။

ယခုလည္း Supply မမွ်တဲ့အတြက္ လူေပါင္းမ်ားစြာ တန္းစီၿပီး Stock ပ်က္လပ္တဲ့အျဖစ္မ်ိိဳး ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းမွာ ျဖစ္ေနပါၿပီ။

August Myanmar က Editor In Charge ေတြကလည္း iPhone 5S Hand On ကို အစစ္အမွန္ တကယ္ကိုင္ၿပီး ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ေရးႏိုင္ေအာင္လို႔ Order မွာထားေလေတာ့ ဘယ္ေတာ့မ်ား Package ေရာက္လာမလဲလို႔ ရင္ခံုစြာနဲ႔ ေစာင့္ေနၾကပါေသးတယ္။

တကယ္ေတာ့ iDevice ေတြဟာ လူတိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ အသံုး၀င္တယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေပမဲ့ လူတိုင္းလိုခ်င္ၾကတာေတာ့ ဘယ္လိုမွ ျငင္းဆန္လို႔မရတဲ့ အခ်က္ တစ္ခုပါပဲ။
TechSpace Journal

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းနဲ႔အတူ ညစာစားပြဲတက္ေရာက္

စင္ကာပူနိုင္ငံကို ငါးရက္ၾကာခရီး ေရာက္ရွိေနတဲ့ NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ စင္ကာပူထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ညစာစားပြဲကို စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းနဲ႔အတူ မေန႔ညက တက္ေရာက္ပါတယ္။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရရင္ သူဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့အေၾကာင္း မစၥတာလီရွန္လြန္းက အာဆီယံ-အေရွ႔ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ား အသင္းဝင္နိုင္ငံေတြက သတင္းစာဆရာေတြကို စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ Channel News Asia သတင္းမ်ာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုးဝန္ႀကီးလည္းျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးဒုတိယဝန္ႀကီး Grace Fu နဲ႔ ခရီးစဥ္ပထမေန႔ မေန႔က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပါတယ္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ားေကာင္းမြန္လာတဲ့ စင္ကာပူနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းမယ့္အေၾကာင္းနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးနဲ႔ လူမွဳက႑ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကို စင္ကာပူက ပံ့ပိုးကူညီမယ့္အေၾကာင္း ဒုဝန္ၾကီး Grace Fu က ေျပာၾကားပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဒုဝန္ႀကီး Grace Fu တို႔ဟာ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး ေနာက္ဆံုးအျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ၾကပါတယ္။ ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးရဲ႕လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြနဲ႔ ဒီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ ျမန္မာျပည္သူေတြရင္ဆိုင္ရတဲ့ စိန္ေခၚမွဳေတြအေပၚ ရွဳျမင္ခ်က္ေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာျပပါတယ္။

ဒုဝန္ႀကီး Grace Fu က သူ႔ facebook မွာ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သူတို႔ႏွစ္ဦးရဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲက ေကာင္းမြန္တဲ့အေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူ႔နိုင္ငံနဲ႔ သူ႔ျပည္သူလူထုအတြက္ထားရွိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ယံုၾကည္မွဳအျပည့္နဲ႔ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ေရးသားထားပါတယ္။

စင္ကာပူကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မေန႔က ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွာ ျမန္မာနို္င္ငံသား ၂ဝဝ ေလာက္က Changi ေလဆိပ္မွာ ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ်ၾကိဳဆိုၾကပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ စင္ကာပူထိပ္သီးညီလာခံမွာ ဒီေန႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားပါမယ္။ မနက္ျဖန္မွာေတာ့ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာမိသားစုေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။
RFA Burmese

ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ ရြာသားေတြ ပဋိပကၡျဖစ္ပြား
ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ဝဲႀကီးရြာမွာ ေဒသခံရြာသားေတြနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြအခင္းျဖစ္ၿပီး ရြာသားတခ်ဳိ႕ တိမ္းေရွာင္ေနရသလို၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တခ်ိဳ႕ဒဏ္ရာရၿပီး ေဆးရံုတင္ထားရတယ္လို ့သိရပါတယ္။

အဲဒီေဒသမွာ လယ္သိမ္းခံထားရသူေတြဘက္ကကူညီေနတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရပ္ေက်းဥကၠဌ ကိုေဇာ္လတ္နဲ႔ အျခားရြာသား ၃ ေယာက္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြက စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္မွာ ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးရာ ရြာသားေတြကရဲေတြကို ျပန္ၿပီးဖမ္းဆီးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ မနက္လင္းအားႀကီးအခ်ိန္မွာေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြထပ္ေရာက္သြားၿပီး ရြာထဲမွာအဖမ္းခံထားရတဲ့ ရဲေတြကိုေခၚထုတ္သြားတယ္လို ့သိရပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ ့ပတ္သက္လို ့ ပုဗၺသီရိၿမိဳ ့နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၿမိဳ ့နယ္ဥကၠဌ ဦးေအာင္က အခုလိုေျပာပါတယ္။

“ရဲ ၈ဝ ေက်ာ္က ရြာထဲကိုဝင္တယ္၊ အိမ္ေလးအိမ္အတြက္ ခြဲလိုက္တာတစ္အိမ္ကို ရဲ ၂ဝ ေက်ာ္ေပါ့ဗ်ာ၊ အဲလိုခြဲၿပီးေတာ့မွ ကိုေဇာ္လတ္အပါအဝင္ အိမ္ေလးအိမ္ကို ဝိုင္းၿပီးေတာ့ ဝရမ္းလည္းမပါဘူး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္လည္းမရွိပဲနဲ႔ ဝိုင္းၿပီးေတာ့ဖမ္းၾကတယ္၊ အဲဒီမွာ ကိုေဇာ္လတ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးကိုလည္း ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဆက္ဆံၿပီးဖမ္းတယ္၊ သူ႔ကေလးကိုလည္း ရိုက္ႏွက္ၿပီးေတာ့ဖမ္းတယ္၊ အဲလိုဖမ္းတဲ့အခါက်ေတာ့ ရြာသားေတြက ဝိုင္းၿပီးေတာ့ ရဲ ၂၂ ေယာက္ကို ဖမ္းၿပီးေတာ့ ႀကိဳးနဲ႔တုတ္ထားတယ္၊ မနက္ခင္းက်ေတာ့ အဲ့ဒီရဲ ၂၂ ေယာက္ကို ရဲအင္အား ၁၅ဝ ေလာက္နဲ႔ လက္နက္ကိုယ္စီနဲ ႔လာေခၚသြားတယ္”

ဝဲႀကီးရြာကိုသြားခဲ့တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ ေရႊတြင္းကုန္းရဲစခန္းကလို႔သိရၿပီး၊ အဲဒီရဲစခန္းကို ဆက္သြယ္တဲ့အခါ တယ္လီဖုန္း အဆက္အသြယ္မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအနီးက ထံုးဖိုရဲစခန္းကိုဆက္သြယ္တဲ့အခါ သူတို႔စခန္းက ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြမပါတဲ့အတြက္ ျဖစ္ရပ္ကိုိ အေသးစိပ္တိတိက်က် မသိရေပမဲ့ ရဲ ၄၊ ၅ ေယာက္ေလာက္ဒဏ္ရာရၿပီး ေဆးရံုတင္ထားရတယ္လို ့ၾကားရတဲ့အေၾကာင္း ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္လို ့ ပုဗၺသီရိၿမိဳ ့နယ္ NLD ဥကၠဌ ဦးေအာင္က သူတို႔ရဲ႕ပါတီဗဟိုကို အေသးစိတ္္ အစီရင္ခံစာတင္ဖို ့ႀကိဳးစားေနတယ္လို ့ေျပာပါတယ္။
RFA Burmese

အ၀တ္မပါဘဲ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ Official ဓါတ္ပံု႐ိုက္ယူမလား..

ဒါဟာ "တကယ္ အလုပ္ျဖစ္တဲ့ ဒီဇိုင္း တစ္ခုပါတဲ့" အမ်ိဳးသမီး ဒီဇိုင္နာ Walsh က ဆိုတယ္။

THA: TSJ Tech Team

Birthday Suite ဆိုတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမြးတုန္းက ပါလာတဲ့ အျမဲတမ္း ၀တ္ထားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္၀တ္စံုေလ.. ေတာ္႐ံုတန္႐ံုေတာ့ Public မွာ မ၀တ္ျပၾကပါဘူး။

New York က Sagmeister & Walsh တို႔ႏွစ္ေယာက္ တည္ေထာင္ထားတဲ့ Design အဖြဲ႔က Birthday Suite ေတြ ၀တ္ၿပီး တရား၀င္ ဓါတ္ပံုေတြ ၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ရိုက္ကူးလို႔ အမ်ားကို ခ်ျပခဲ့တဲ့ အျဖစ္ေၾကာင့္ လူအမ်ားရဲ့ အာရံုစိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရပါတယ္။

Sagmeister ဆိုတဲ့ Designer ဟာ ပထမဦးဆံုး အလုပ္ကထြက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ Design Company ေလးတစ္ခု စၿပီး လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႔ရဲ့ ေဖာက္သည္ေတြကို Post Card တစ္ေစာင္ ပို႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ Card မွာ လူအမ်ားရဲ့ အာရံုစိုက္မွဳကို ခံရေအာင္ သူ ရိုက္ကူးၿပီး ထည့္ေပးလိုက္တာက အ၀တ္မပါတဲ့ သူ႔ရဲ့ ပံုေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Sagmeister Inc လို႔ နာမည္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူ႔မွာ Levis, Standard Charter လို Customer ေတြ ရွိေနပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ သူဟာ အသက္ ၂၅ႏွစ္ရွိတဲ့ Walsh ဆိုတဲ့ အမ်ိုဳးသမီး Partner နဲ႔ေပါင္းၿပီး Company ကို Sagmeister & Walsh လို႔ နာမည္ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။

၁၉ ႏွစ္ေလာက္ၾကာလို႔ Company ကို နာမည္ေျပာင္းခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း သူဟာ ပထမဦးဆံုး သံုးခဲ့တဲ့ Style အတိုင္း Birthday Suite နဲ႔ ႏွစ္ေယာက္ ေပါင္းၿပီး ရိုက္လို႔ email ေတြ ပို႔လိုက္ျပန္ပါတယ္။ လူေတြ အားလံုး မ်က္လံုးေတြ ျပဴးကုန္ၾကပါတယ္။

Walsh က "In that aspect it was quite a functional piece of design," လို႔ ရဲရဲႀကီး ေျပာပါတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္မွာလည္း ဟိုးအစကတည္းက Theme အတိုင္း ၀န္ထမ္းအားလံုးပါ၀င္ၿပီး Birthday Suite နဲ႔ ထပ္မံရိုက္ၾကျပန္ ပါတယ္။

ဒါဟာ Designer ေတြရဲ့ Creation မ်ားလား တကယ္ အလုပ္ျဖစ္လား တရား၀င္ လုပ္ေဆာင္ၾကတာဆိုေတာ့ ဘယ္လိုမ်ား Comment ေပးရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ပါဘူး။ တစ္ခုရွိတာကေတာ့ ဒီသတင္းဟာ Design ေလာကနဲ႔ Media ေတြၾကားမွာ ေျပာစရာေတြ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ဘယ္လုိပံုေတြ ရိုက္ခဲ့သလဲဆိုတာ သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့

http://www.businessinsider.com/why-this-new-york-design-agency-makes-its-employees-pose-naked-for-official-staff-photos-2013-5?op=1

TechSpace Journal

ဘီလ်ံနာ ေဒါနယ္ထရမ့္၏ မွတ္သားဖြယ္ရာ စာစုေလး
၁။ ကၽြန္ေတာ္က အိမ္ငွားခအတြက္ လစာရဲ႕ 25% ထက္ ဘယ္ေတာ့မွ ပိုမသံုးခဲ့ဘူး။

၂။ ထူးဆန္းတဲ့ လုပ္ငန္းသစ္ေတြအတြက္ ေငြျမွဳပ္တာဟာ ဘယ္ေတာ့မွျပန္မဆပ္မယ့္လူကို ေငြေခ်းလိုက္တာနဲ႕ တူတူပဲ။ ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ကစြန္႕ဦးတီထြင္သူမျဖစ္ႏိုင္ရင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိဦးေဆာင္ေရွ႕ရြက္မလုပ္ႏိုင္ရင္ ေသခ်တဲ့ရွိျပီးသား လုပ္ငန္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးမွာပဲ ေငြထည့္သင့္ပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႕စိမ္းတဲ့လုပ္ငန္းမ်ိဳးမွာ ဘယ္ေတာ့မွ ေငြမထည့္ပါနဲ႕။

၃။ ဘိုင္ပြတ္ ပြတ္တယ္ဆိုတာ အေလလြင့္မ်ားတာရဲ႕ဆန္႕က်င္ဘက္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္က အခ်ိန္၊ ေငြနဲ႕လုပ္အားကို ဘယ္ေတာ့မွ အေလ့လြင့္မခံႏိုင္ဘူး။

၄။ လူအမွား(သို႕) ကြန္ပ်ဴတာ အမွားဆိုတာ အျမဲရွိတယ္။ စားေသာက္ဆိုင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဟိုတယ္ျဖစ္ျဖစ္ ကုန္စံုဆုိင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေပးရမဲ့ေငြ ေတာင္းခံလြႊာကို မ်က္စိမွိတ္ျပီး မေပးေခ်သင့္ဘူး.။

၅။ ပစၥည္း၀ယ္တဲ့ေနရာမွာျဖစ္ျဖစ္၊ အလုပ္ကိစၥအေပးအယူျဖစ္ျဖစ္ တတ္ႏိုင္သမွ် ေစ်းဆစ္ပါ။ အကုန္အက်သက္သာဖို႕ ေစ်းမဆစ္ရဲဘဲဟိတ္ဟန္တစ္ခြဲသားၾကီးလုပ္ေနတာဟာ သူငယ္နာမစင္တဲ့သေဘာပဲ။

၆။ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႕ ပတ္သက္လာရင္ ဂဏန္းေသးေသးကေလးကို ဂရုစိုက္ပါ.။ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕တြက္ရင္ ဒႆမမကအစ ဂရုစုိက္ပါ ။ ေငြဆိုရင္ တစ္က်ပ္ ႏွစ္က်ပ္က စတြက္ပါ။မေျပာပေလာက္ဘူးထင္တဲ့ အဲ့ဒီအေသးအဖြဲ႕ေလးေတြစုလိုက္ရင္ဧရာမေငြပမာဏျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

၇။ ကေလးေတြအတြက္ ေက်ာင္းစရိတ္ကေတာ့ သူတို႕ေမြးတဲ့ေန႔မွာ စလုပ္တာအေကာင္းဆံုးပါပဲ. မေမြးခင္လုပ္ႏိုင္ရင္ ပိုေတာင္ေကာင္းပါေသးတယ္။ ပညာေကာင္းေကာင္းေပးမယ္ဆိုရ္ ေငြနည္းနည္းနဲ႕ မရပါဘူး။ သူတို႕ရဲ႕
ေက်ာင္းစရိတ္ကို အျမန္ဆံုးစျပီးစာရင္းဖြင့္ပါ။

၈ ။ အ၀တ္စား၀တ္တဲ့ေနရာမွာ လက္ရွိရာထူးအတြက္ မ၀တ္ပါနဲ႕။ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ရာထူးအတြက္ ၀တ္ပါ။

၉။ ကၽြန္ေတာ္အခ်ိန္ယူေလ့လာထားတဲ့ေငြရေအာင္ လုပ္နည္းနဲ႕ လူရိုေသ ရွင္ရိုေသျဖစ္ေအာင္လုပ္နည္းတစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့-

(က) အခ်ိန္မီွေရာက္ပါေစ အခ်ိန္မွန္ဖို႕ သိပ္အေရးၾကိးပါတယ္။ ေနာက္က်တဲ့လူေတြကိုသည္းမခံပါနဲ႕။ သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္သြားတဲ့ လူေတြကိုလည္း သည္းမခံပါနဲ႕။ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေနာက္က်ရင္လည္း အလားတူသေဘာထားပါ။

(ခ) ကေလးေတြေက်ာင္းကေပးလိုက္တဲ့အိမ္စာလုပ္သလို၊ အိမ္မွာလုပ္စရာရွိတာလုပ္ပါ။ ကိုယ္ညံ့လို႕ သူမ်ားေတြ ကိုယ့့္အတြက္ အခ်ိန္ကုန္ရင္ ဘယ္ေတာ့မွ လူေတြေလးစားမွာမဟုတ္ဘူး။

(ဂ) လူတစ္ေယာက္ခ်င္းအတြက္ ေခါင္းထဲမွာ ကိုယ္ေရးဖိုင္တြဲတစ္ခုစီဖြင့္ထားပါ။ ေတြ႕ရမယ့္လူေတြကို မေတြ႕ဘူးခင္ သူတို႕အေၾကာင္း သုေတသနလုပ္ထားပါ။သူတို႕အလွဴဒါနျပဳခဲ့ၾကတာကို ခင္ဗ်ားသိထား တယ္ဆိုရင္ သူတို႕၀မ္းသာၾကမွာေပါ့။ သူတို႕လုပ္ခဲ့တဲ့လုပ္ငန္းအေၾကာင္း ခင္ဗ်ားသိေနတယ္ဆိုရင္ သူတို႕ခင္ဗ်ားကို ျဖံဳၾကမွာပါ။

(ဃ) လူေတြရဲ႕နာမည္ကို ေမ့တာဟာ အဆိုးဆံုးပဲ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါနဲ႕.။သူတို႕အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကေလးကိုလည္း မေမ့ပါနဲ႕။ စကားေျပာရင္ဒါေလးေတြ လိုသလိုညွပ္ေျပာပါ။ လူဆိုတာ သူတို႕နာမည္ကို သူမ်ားေခၚတာၾကားခ်င္ၾကပါတယ္။ သူတို႕အေၾကာင္းေျပာတာနားေထာင္ခ်င္ၾကပါတယ္။

(င) ရိုးသားပါ။ လူေတာ္ေတ္ာမ်ားမ်ားဟာ လိမ္ေျပာရင္ခ်က္ခ်င္းမုသာ၀ါဒအနံ႕ရတယ္။ ရိုးသားျခင္းကိုလူတိုင္း ေလးစားတယ္။ သူတို႕ၾကားခ်င္တာနဲ႕ထပ္တူမညီေတာင္ ရိုးသားရင္ ေလးစားမွာ အေသခ်ာပါပဲ။

(စ) လူေတြစကားေျပာပါေစ။ နားေထာင္ပါ။ အလုပ္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာေျမထိုးစက္ ေဂၚျပားခ်ျပီး ေမာင္းသြင္းတာမ်ိဳး ဘယ္ေတာ့မွမလုပ္ပါနဲ႕.နဂါးမွန္းသိေအာင္ အေမာက္ေထာင္ျပဖို႕ မလိုမခ်င္း အတြင္းအားေတြ ကိုသိမ္းထားပါ။

၁၀။ ဘယ္သူေတြ ခင္ဗ်ားအေပၚဘယ္ေလာက္သစၥာရွိသလဲဆိုတာ စမ္းသပ္ခ်င္ရင္ ခင္ဗ်ား မရႈႏိုင္မကယ္ႏိုင္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ဟာ အေကာင္းဆံုးပဲ။

၁၁။ လူေတြကို ေ၀ဖန္တာေတာ့ ေရွာင္ရပါမယ္။ ခ်ီးက်ဴးတာက ပိုေကာင္းပါတယ္။ ရံခါမွာ ေ၀ဖန္တာထက္ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းက ပိုတန္ဖိုးရွိပါတယ္။

၁၂။ လက္ေဆာင္ေပးရာမွာ လူတစ္ကာသံုးေနတဲ့ပစၥည္းမ်ိဳးကို အလြယ္တကူ ၀ယ္မေပးပါနဲ႕။ ထူးထူးဆန္းဆန္းေလးေတြ စိတ္ကူးျပီးေပးရတဲ့လူနဲ႕လိုက္ဖက္တာမ်ိဳးဆိုရင္ သူအျမတ္တႏိုးရွိေနပါ လိမ့္မယ္။

၁၃။ ေအာင္ျမင္တဲ့လူျဖစ္ခ်င္ရင္ ေအာင္ျမင္တဲ့လူ စဥ္းစားသလို စဥ္းစားရပါလိမ့္မယ္. ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။ အံၾသစရာေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

၁။ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္စဥ္းစားပါ။
၂။ အျမင္ၾကည္လင္ေအာင္လုပ္ပါ။
၃။ ရူးသြပ္ပါ။
၄။ စြဲလန္းပါ။
၅။ ဘယ္ေတာ့မွ အေလ်ာ့မေပးပါနဲ႕။
၆။ ကိုယ္လုပ္တဲ့အလုပ္ကို ခ်စ္ပါ။
Myawady News

ျမန္မာ စကၤာပူ ဆက္ဆံေရးနဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္


စင္ကာပူ ထိပ္သီးညီလာခံ ကို ကေန့ မနက္မွာ တရားဝင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ျပီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကမၻာ့ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ ေတြ နဲ့ အတူ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ လည္း တက္ေရာက္ မိန့္ခြန္း ေျပာမွာပါ။

စင္ကာပူ ကုမၸဏီ ေတြ ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အရင္နွစ္ ေစာေစာပိုင္း ေတြ ကတည္းက ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ ေတြ ျပုျကေပမယ့္၊ အခု ျမန္မာနိုင္ငံ ပြင့္လင္းလာခ်ိန္ မွာ ေလ်ာ့နည္း သြားတာနဲ့ ပတ္သက္ လို့ စင္ကာပူ အေျခစိုက္ သုေတသန ပညာရွင္ အဖြဲ့ Singapore Institute of International Affairs မွ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ Simon Tay ကို အခုလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ စင္ကာပူ ထိပ္သီးညီလာခံ ကိုလာတက္တဲ့ အတြက္ စင္ကာပူ က ျမန္မာနိုင္ငံ မွာ ရင္းနွီးမႈ ေတြ ပိုမို လုပ္နိုင္မလား လို့ေမး ရာမွာ စင္ကာပူ မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ပထမ ဆံုး အျကိမ္ လာေရာက္ မိန့္ခြန္း ေျပာတဲ့ အတြက္ အမ်ားရဲ့ အာရံု စူးစိုက္မႈ ခံရတဲ့ အေျကာင္း ဘီဘီစီ ကို ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ဘာေျပာ မလည္း ဆိုတာ ကိုလည္း ညီလာခံ တက္ေရာက္ျကတဲ့ စီးပြားေရးသမား၊ နိုင္ငံေရး သမား ေတြ အျပင္ လူအမ်ား စိတ္ဝင္စား ေနတဲ့ အေျကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ မွာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ မယ့္ ကိစၥ အပါအဝင္၊ အျခား အေရးေတြ မွာပါ စိမ္ေခၚမႈေတြ အခက္အခဲ ေတြ မရွိပါဘူး လို့ ေျပာေနျကေပမယ့္၊ တကယ့္ လက္ေတြ့မွာ နိုင္ငံေရး နယ္ပယ္သာ မက၊ စီးပြားေရး ေပၚလစီ ေတြ မွာ ပါ တကယ္တန္း အေျပာင္းအလဲ ေတြ ရွိလာ ပါ့မလား ဆိုတာကို အေသအခ်ာ ဆန္းစစ္ ျကည့္ဖို့ လိုပံု၊ ပါေမာကၡ Simon Tay က ရွင္းျပပါတယ္။

တရုတ္နိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံ စတဲ့ နိုင္ငံ ေတြ က ျမန္မာနိုင္ငံမွာ မ်က္လံုး စံုမွိတ္ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံ ျကမွာ ျဖစ္ေပမယ့္၊ စင္ကာပူ တင္မက တျခား နိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမႈပ္နွံ သူေတြ ကေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံ မွာ တကယ္တန္း ခိုင္မာတဲ့ ျပုျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ ေတြ ရွိလာျပီလား ဆိုတာကို အနည္းဆံုး ၂ နွစ္ခန့္ သတိျကီးျကီး နဲ့ ေစာင့္ျကည့္ ေနျကမယ္ လို့ ထင္ျမင္ပံု ကိုလည္း ပါေမာကၡ Simon Tay က စင္ကာပူ ေရာက္ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ ဦးကိုကိုေအာင္ ကို ရွင္းျပပါတယ္။
myanmarnewshub

၀က္ျခံရွိတဲ့အသားအေရအတြက္ အာဟာရဓာတ္မ်ား


လူခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာဖို႔အတြက္ေရာ အသားအေရလွပ ဖို႔အတြက္ပါ လိုအပ္တဲ့ အာဟာရေတြ ျပည့္ျပည့္ ၀၀ရရွိဖို႔ အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အာဟာရ မျပည့္၀တဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္က လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ ကို ပံုမွန္မလုပ္ေတာ့ပဲ မူမမွန္တဲ့ အေျခ အေနေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တယ္ေလ။ အဲဒီလုိ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ အေရးပါလွတဲ႔ အာဟာရဓာတ္ေတြထဲကမွ ၀က္ျခံရွိတဲ့ အသားအေရပိုင္ရွင္ေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အဟာရဓာတ္ေလးေတြကို ေျပာျပမယ္ေနာ္။

Vitamin A
Vit A ဟာ ၀က္ျခံရွိတဲ့ အသားအေရပိုင္ရွင္ေတြအတြက္ အေရးအၾကီးဆံုး ဗီတာမင္ပါ။ အသားအေရရဲ႕ အစိုဓာတ္ကို ၾကာရွည္စြာထိန္းေပးျခင္း၊ အသားအေရကို ျပန္ လည္ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ ေကာ္လာဂ်င္ ဓာတ္ထုတ္ လုပ္မွုကို အားေပးျခင္း၊ ခုခံအားစနစ္ကို ေကာင္းမြန္ေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၀က္ျခံေတြကို သက္သာေပ်ာက္ ကင္းေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Vit A ကိုအလြန္အကၽြံမေသာက္သံုးသင့္ပါဘူး။ ကိုယ္ ၀န္ေဆာင္ ခ်ိန္မွာလည္း မေသာက္သံုးသင့္ပါဘူး။

Vitamin C
Vit C ဟာအေရျပားကို တင္းရင္းေစျပီး အနာက်က္ျမန္ေစတဲ့ ေကာလာဂ်င္ထုတ္လုပ္ရာမွာ အေရးပါ လွပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္က အဆိပ္အေတာက္ေတြကိုလည္း ဖယ္ရွားေပးပါတယ္။ ဒီလိုနည္းေတြနဲ႔ ၀က္ျခံေတြ ကို သက္သာလာေစတာပါ။

Zinc
ဇင့္ဓာတ္ဟာ ကိုယ္ခံအားစနစ္ကို ေကာင္းမြန္ေစျပီး ေဟာ္မုန္းေတြကို ပံုမွန္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀က္ျခံျဖစ္ေစတဲ့ ဘက္တီးရီးယားေတြ မေပါက္ပြားေအာင္ မပြားမ်ားေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါ တယ္။ ေဟာ္ မုန္းေတြ ညီမွ်လို႔ ၀က္ျခံျဖစ္ေပၚမွုကိုလည္း ေလွ်ာ့နည္းေစပါတယ္။

Fish Oil
ငါးၾကီးဆီမွာ အေရာင္က်ေစတဲ့ အစြမ္းရွိပါတယ္။ ေရာဂါပိုးေတြကိုလည္း တိုက္ထုတ္ႏိုင္လို႔ ၀က္ျခံေတြ ပိုး၀င္ေရာင္ရမ္းတာကို သက္သာေစပါတယ္။

ဒီအာဟာရဓာတ္ေလးေတြက သူငယ္ခ်င္းတို႔ကို ကူညီေပးႏိုင္မွာပါ။ တစ္ခုေတာ့ မွာခ်င္တယ္ေနာ္..။ ဘယ္ အရာမဆို တန္ေဆး လြန္ေဘးပဲေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအာဟာရဓာတ္ေတြရေအာင္ဆိုၿပီး အားေဆးေတြ အလြန္အကၽြံ၀ယ္ေသာက္တာမ်ဳိးလည္း မလုပ္ပါနဲ႔။ တတ္ႏိုင္သေလာက္ သဘာ၀အစားအစာေတြကိုပဲ စားပါ။ ဘယ္အစားအစာေတြမွာ ဘယ္လိုအာဟာရေတြပါတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ သဘာ၀ရဲ႕အာဟာရဆိုတဲ့ ပို႔စ္ေလး က ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။

Original up-loader

အလုပ္ခန္႔လွ်င္ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္က ေထာင္ဒဏ္အထိ အေရးယူခံရေတာ့မည္အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး ဥပေဒသစ္အရ အလုပ္ရွင္မွ အ လုပ္သမားခန္႔ထားလွ်င္ သေဘာတူညီ ခ်က္စာခ်ဳပ္ကို မျဖစ္မေနခ်ဳပ္ ဆိုသြားရ မည္ျဖစ္သည္။

”ဥပေဒကလည္း ထြက္ၿပီးၿပီ။ စာ ခ်ဳပ္က ခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ရမွာ။ မခ်ဳပ္လို႔မရဘူး။ အဲဒါက အသက္ပဲ”ဟု အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန မွ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းရွိန္က ေျပာသည္။

အဆိုပါဥပေဒကို ယခုႏွစ္ၾသဂုတ္ လ ၃ဝ တြင္ျပ႒ာန္းၿပီး ေအာက္တိုဘာလ တြင္ အာဏာတည္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွစတင္၍ အလုပ္ ခန္႔ထား ရာတြင္ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားသေဘာ တူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကို မျဖစ္မေန ခ်ဳပ္ဆို သြားရမည္ဟု ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

”ဒါက ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ရမွာ။ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ေတြကိုလည္း ဥပေဒနဲ႔ အညီေပးရမယ္”ဟု ဦးဝင္းရွိန္ က ေျပာသည္။

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒမွာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒ အရ အလုပ္ခန္႔ထား မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္စာခ်ဳပ္တြင္ အလုပ္ သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ စည္းကမ္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစား ခြင့္မ်ားပါဝင္ၿပီး ယင္းစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ပါက အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားတို႔ထံတြင္ တစ္စံုစီ ထားရွိ ရမည္ဟု သိရသည္။

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒအာဏာ တည္ ခ်ိန္ ေအာက္တိုဘာမွစတင္၍ အဆိုပါ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာ တူညီ ခ်က္စာခ်ဳပ္ကို မခ်ဳပ္ဆိုလွ်င္ အလုပ္ရွင္ အား တစ္ႏွစ္ထက္မ ပိုေသာ ေထာင္ ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ ရပ္လံုးႏွင့္ျဖစ္ေစ အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခိုင္ႏြယ္ဦး
Popular Myanmar News Journal

ဂ်ပန္မွ မႏၲေလးသို႔ တိုက္ရိုက္ခရီးစဥ္ စင္းလုံးငွား ေလယာဥ္ျဖင့္ ယခုလအတြင္း သုံးေခါက္လာမည္


မႏၲ ေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္မ်ားကို အေလးထားသြား ေရာက္သည့္ နိုင္ငံျခားသားခရီး သည္ မ်ားလာရာ ယခုလအတြင္း ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ တိုက္ ရိုက္လာေရာက္မည့္ ေလယာဥ္ ခရီးသည္ သုံးေခါက္ပ်ံသန္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း MAI Mandalay Station Incharge ဦးေဇာ္ဝင္း က ရန္ကုန္တိုင္းမ္ ေန႔စဥ္သတင္း စာသို႔ ေျပာသည္။

''ဒီလအတြင္း ဂ်ပန္ခရီးသည္ ေတြ မႏၲေလးကို MAI နဲ႔ တိုက္ ရိုက္သုံးေခါက္လာပါ့မယ္။ 3208J 144 ေလယာဥ္ႀကီးနဲ႔ စင္းလုံးငွား ခရီးစဥ္ပ်ံသန္းေပးတာပါ။ မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီး၊ အင္းေလး၊ ပင္းတယ၊ သီေပါ၊ ပုဂံေညာင္ဦး စတဲ့ခရီးသြား ဇုန္ေတြကို ျပည္တြင္းခရီးစဥ္အ ျဖစ္ ေလ့လာၾကမွာပါ။ ဂ်ပန္နိုင္ငံ ကို ပ်ံတဲ့အခါ ရန္ကုန္ေလဆိပ္က ပဲ MAI က ပို႔ေဆာင္ေပးရပါမယ္'' ဟု ယင္းကေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ၁၃ရက္က KUMA-MOTO ၿမိဳ႕မွ ဂ်ပန္ခရီး သည္ ၈၈ဦး၊ ၁၈ရက္က KAGO- SHIMA ၿမိဳ႕မွ ဂ်ပန္ခရီးသည္ ၉ရဦး ဂ်ပန္-မႏၲေလးတိုက္ရိုက္ ခရီးစဥ္ စင္းလုံးငွားေလယာဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္တြင္ NAGASAKIN ၿမိဳ႕ မွ ဂ်ပန္ခရီးသည္မ်ားကို MAI မွ တိုက္ရိုက္ပ်ံသန္းေပးမည္ျဖစ္ သည္။ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဂ်ပန္ နိုင္ငံမွ စင္းလုံးငွားခရီးသည္မ်ား ေလးေခါက္လာခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ဩဂုတ္ လအထိ MAI ေလေၾကာင္းလိုင္း မွ ဂ်ပန္-မႏၲေလးတိုက္ရိုက္စင္း လုံးငွားခရီးစဥ္ ခုနစ္ေခါက္ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Yangon Media Group

မရမ္းကုန္း ဝင္းသူဇာ အေရာင္းဆိုင္ ေလလံ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး သန္းေရႊ (ၿငိမ္း)၏ ေျမးျဖစ္သူ ဦးေနေရႊေသြးေအာင္ ရရွိ


စက္မွုဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ မ ရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဝင္းသူဇာအ ေရာင္းဆိုင္ကို တစ္လလၽွင္ ငွား ရမ္းခ က်ပ္၅၅သိန္းျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွူးႀကီးသန္းေရႊ(ၿငိမ္း)၏ေျမးျဖစ္ သူ ဦးေနေရႊေသြးေအာင္က ေလ လံေအာင္ျမင္သြားေၾကာင္း သိ ရသည္။

တင္ဒါတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ ေခၚထားသည့္ ဝင္းသူဇာဆိုင္ ၃၈ ဆိုင္အနက္ ေလးဆိုင္မွာ အဆို ျပဳလႊာတင္သြင္းသူမရွိျခင္း၊ တျခား ေလးဆိုင္မွာ ၾကမ္းခင္းေဈးႏွုန္း မမီျခင္း၊ ႏွစ္ဆိုင္မွာ အျမင့္ဆုံးေဈး ႏွုန္းတူညီေနျခင္းႏွင့္ (ရြာေတာ္) ဝင္းသူဇာ အေရာင္း ဆိုင္မွာ ျပန္ လည္စိစစ္ရန္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ဝင္းသူဇာ အေရာင္းဆိုင္စုစုေပါင္း ၂ရဆိုင္ တြင္ ဦးေနေရႊေသြးေအာင္ ေလလံ ေအာင္သည့္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ပါဝင္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္မွုညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာ နမွ ညႊန္ၾကားေရးမွူးဦးသိန္းေဆြ က ''ဦးေနေရႊေသြးေအာင္က ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မွူးႀကီးသန္းေရႊ(ၿငိမ္း)ရဲ့ ေျမး ဆိုတာေတာ့မသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့စည္း ကမ္းေတြနဲ႔ ျပည့္စုံရင္ ေလလံအ ေအာင္ေပးတယ္'' ဟုေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ တင္ဒါေအာင္ ျမင္သြားသည့္ ဝင္းသူဇာအေရာင္း ဆိုင္ ၂ရဆိုင္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားရွိ ဝင္းသူဇာအေရာင္းဆိုင္မွာ တစ္ လလၽွင္ ငွားရမ္းခ က်ပ္သိန္း၁၆၀ ေက်ာ္ျဖင့္ေလလံေအာင္ျမင္ခဲ့ ေၾကာင္း ေဖာ္ၿပ ထား သည္။

ယင္းမရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဝင္းသူဇာအေရာင္းဆိုင္ကို အ ဆိုျပဳလႊာတင္သူ ေျခာက္ဦးရွိၿပီး ေနာက္ဆုံးအဆင့္အေနျဖင့္ သုံး ဦးအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိ ရသည္။ ယင္းေနာက္ဆုံးအဆင့္ သုံး ဦးတြင္ ဦးေမာင္ေမာင္ေထြးႏွင့္ ဦးနိုင္ဝင္းတို႔မွာ ေလလံ ေဈးေပးမွု မွာ ဦးေနေရႊေသြးေအာင္ထက္ နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ ေလလံ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိဘဲ အမ်ားဆုံး ေလလံေဈးေပးခဲ့သည့္ ဦးေနေရႊ ေသြးေအာင္မွာ ေလလံရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းေနရာတြင္ စူပါမားကက္ဖြင့္ ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရ သည္။

စက္မွုဝန္ႀကီးဌာနလက္ ေအာက္ရွိ ဝင္းသူဇာအေရာင္းဆိုင္ မ်ားအား စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း၊ အေဆာက္အအုံကိုလည္း ပုံစံမ ပ်က္ေစရန္ႏွင့္ အေဆာက္အအုံ အတြင္းပိုင္း ျပင္ဆင္ မွုမ်ား အား ျပဳလုပ္နိုင္ၿပီး ဆိုင္အမည္မ်ားကို လည္း ေလလံေအာင္သူစိတ္ႀကိဳက္ ေပးနိုင္ေၾကာင္း စက္မွုညႊန္ၾကား ေရး ဦးစီးဌာနမွညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးသိန္းေဆြက ရန္ကုန္တိုင္းမ္ေန႔ စဥ္သတင္းစာသို႔ ေျပာသည္။ တင္ဒါေအာင္ ျမင္သူ မ်ား သည္ သက္ဆိုင္ရာဝင္းသူဇာဆိုင္ မ်ားလႊဲေျပာင္းျခင္းကို ေအာက္တို ဘာ ၁ရက္ေနာက္ဆုံးထား၍ စာ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အ ကုန္တြင္ အငွားသက္တမ္းျပည့္ မည့္ ဝင္းသူဇာ အေရာင္း ဆိုင္ ၁၃ ဆိုင္ကိုလည္း ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားသို႔ ထပ္မံေလလံပစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မွုဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေအာင္သူ (ေဒးဒရဲ)


Orchid Hotel မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာႏွင့္ ေငြစာရင္းကိုင္ခ်ဳပ္ကို သိန္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ စာရင္းကြာမႈျဖင့္ အမႈထပ္ဖြင့္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ အေနာ္ရထာလမ္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Orchid Hotel မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ စာရင္းကြာဟမႈေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ မတ္လက တရားစြဲဆိုခဲ့သူ ေလးဦးထဲမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာႏွင့္ ေငြစာရင္းကိုင္ခ်ဳပ္ကို က်ပ္သိန္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ စာရင္းကြာဟမႈျဖင့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မရဲစခန္းတြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က အမႈထပ္ဖြင့္ထားေၾကာင္း အဆိုပါ ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာ ဦးသိန္းထိုက္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ဟိုတယ္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ရာထူးႏွင့္ ဟိုတယ္၏ ေငြစာရင္းဌာန အႀကီးအမွဴး တာဝန္ပူးတြဲ ထမ္းေဆာင္သူ ဦးခင္ေမာင္လြင္ႏွင့္ ေငြစာရင္းကိုင္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္ဇာနည္ေဇာ္တို႔သည္ ဘဏ္မွေငြထုတ္ယူခြင့္ရွိေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ကေမာၻဇဘဏ္မွ ထုတ္ယူေငြစာရင္း က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းထဲမွ က်ပ္သိန္း ၄၃၀၀ ေက်ာ္ ကြာဟမႈေၾကာင့္ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ေငြစာရင္းမ်ား၊ လက္က်န္ေငြ အပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဟိုတယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕က ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္ပစာရင္းစစ္ကို တာဝန္ ေပးအပ္ကာ စစ္ေဆးခဲ့ရာမွ ကေမာၻဇဘဏ္မွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ထုတ္ယူေငြ သိန္းေထာင္ခ်ီ စာရင္းကြာဟမႈကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းဟိုတယ္ထံမွ သိရွိရသည္။

“ဟိုတယ္တစ္ခုလုံးရဲ႕ ေငြစာရင္းကို သူတို႔အဖြဲ႕ေတြပဲ ကိုင္ရတာ။ လက္ရွိကြာဟေနတဲ့ ေငြသိန္း ၄၃၀၀ ေက်ာ္ကို အလြဲသုံးစား လုပ္သလား။ စာရင္းဇယား ေရးမွတ္တာဘဲ မွားသလားဆိုတာ သူတို႔ပဲ သိမွာပါ။” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ေမလက ေဒၚလာတစ္ေသာင္းေက်ာ္ စာရင္းကြာဟမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရသူ ေလးဦးအနက္မွ ေငြစာရင္းကိုင္ ျဖစ္သူက အေထြေထြမန္ေနဂ်ာထံ ယခုႏွစ္ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ မီးခံေသတၱာေသာ့ႏွင့္ လက္က်န္ေငြ အပ္ႏွံခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဟိုတယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕က ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္ပစာရင္းစစ္ကို တာဝန္ေပးအပ္ကာ စစ္ေဆးခဲ့ရာမွ ကေမာၻဇဘဏ္မွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ထုတ္ယူေငြ သိန္း ၄၃၀၀ ေက်ာ္ စာရင္းကြာဟမႈ ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းဟိုတယ္ထံမွ သိရွိရသည္။

က်ပ္သိန္း ၄၃၀၀ ေက်ာ္ ဘဏ္စာရင္း ကြာဟမႈေၾကာင့္ ဟိုတယ္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ရာထူးႏွင့္ ေငြစာရင္းဌာန အႀကီးအမွဴး တာဝန္ ပူးတြဲထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးခင္ေမာင္လြင္၊ ေငြစာရင္း ကိုင္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္ဇာနည္ေဇာ္တို႔ကို (ပ) ၂၀၉/၁၃၊ ပုဒ္မ ၄၀၈ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးထံမွ သိရွိရသည္။

ယခုႏွစ္ ပထမေလးလအတြင္း ခရီးသြား ကုမၸဏီတစ္ခု ထံမွ ေကာက္ယူထားေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သိန္းေျခာက္ေထာင္ထဲမွ ေဒၚလာတစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေလ်ာ့ နည္း ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သျဖင့္ ဟိုတယ္၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ရာထူးႏွင့္ ေငြစာရင္းဌာန အႀကီးအမွဴး တာဝန္ပူးတြဲ ထမ္းေဆာင္သူ ဦးခင္ေမာင္လြင္၊ ေငြစာရင္းကိုင္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္ဇာနည္ေဇာ္ႏွင့္ ေငြစာရင္းကိုင္ မနီနီထြန္း၊ မသီတာေအးတို႔ကို ေမလအတြင္းက ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ ျပစ္မႈႀကီး အမွတ္ ၁၃၈/၁၃၊ ပုဒ္မ ၄၀၈ ျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးထံမွ သိရွိရသည္။

The Voice Weekly

၁၁ ဘီလ်ံ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ အစုိးရက ၇ ဘီလ်ံ ၀န္ခံ


လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းက ေတာ္ေတာ္လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္သြားတဲ့ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံနဲ႔ ႏုိင္ငံျခား ဘဏ္ေတြမွာ အမည္မသိ ဘဏ္အေကာင့္ ၅ ခု ဆုိတဲ့ သတင္းရဲ႕  ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ရာမွာ အစုိးရက ၇ ဘီလ်ံ ရွိတယ္ဆုိတာ ဗဟုိဘဏ္ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္က ၀န္ခံ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။


က်ေနာ္တို႔မွာ တရား၀င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံပဲ ရွိပါတယ္။ ၁၁ ဘီလ်ံရွိတယ္ ဆုိၿပီး 
ေျပာေနတာက က်ေနာ္တို႔ လည္း မသိပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ Foreign Exchange Reserve ပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္
ေငြ လည္း ပါပါ တယ္။ ပုဂၢလိက ေငြလည္း ပါပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္ ေတြလည္း ထားပါတယ္။ သံုးစရာ ရွိရင္ အဲဒီက ယူသံုးတယ္" လို႔ သူက ေျပာၾကားပါတယ္။ 

အဲဒီ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ကိစၥ ျမန္မာ့အသံနဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားက အခုလို တင္ျပသြားပါတယ္။အစုိးရ ၀န္ႀကီးမ်ားရဲ႕ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ဘယ္သူေတြ ဘာေတြ ရွင္းလင္းျပသလဲ ဆုိတာ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္တာပါ။

ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းမွာ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ေမးျမန္းမႈ၊ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေျဖၾကား မႈ ေတြေတာ့ မပါ၀င္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။အိမ့္သံစဥ္ ~

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ နိုဘယ္ဆု စာရင္း ထပ္မံတင္သြင္းခံရ

နိုင္ငံ ေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ မည့္ နိုဘယ္ဆုဆန္ခါတင္စာရင္း တြင္ပါဝင္ေနေၾကာင္း သတင္းရ ရွိသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ရရက္မွ ၁၁ရက္အထိ ေနာ္ေဝ နိုင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ (၉၁) ႀကိမ္ ေျမာက္ နိုဘယ္ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္  Democratic Voice of Burma (DVB)ႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနို ဘယ္ဆုအတြက္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု သတင္း မ်ားထြက္ေပၚ ေနေၾကာင္း နိုဘယ္ ဆုေကာ္မတီႏွင့္ နီးစပ္ေသာအသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရသည္။

''ဒီကိစၥကေတာ့ ဆုေရြးခ်ယ္ ေရးအဖြဲ႕ကေတာ့ ဆုမေရြးခ်ယ္မီ တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားတာ မ်ိဳးမရွိပါဘူး။ ဘယ္လို ဒီသတင္း ထြက္လာလဲေတာ့ မသိပါဘူး။ သူတို႔အဖြဲ႕ကေန တစ္ေယာက္ေယာက္ ကေတာ့ နီးတဲ့အခါ ထုတ္ေျပာ တာမ်ိဳး ေတြေတာ့ ရွိတတ္ပါတယ္'' ဟု နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ နိုင္ငံ ေရးေလ့လာသူ ဦးေက်ာ္လင္းဦး က ''ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္ရင္ လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေပါင္းစုံနဲ႔ ေဆြးေႏြး ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုၿပီးေတာ့ ခက္ခဲနက္နဲပါတယ္။ လက္ရွိအ ေနအထားနဲ႔ၾကည့္ရင္လဲ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအေနအထားက သူမ်ားနိုင္ငံ ေတြထက္ ပိုၿပီးေတာ့ျမန္ျမန္ျဖစ္ ထြန္းလာတာကိုေတြ႕ရတယ္။ အခု လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ၁၄ဖြဲ႕ ေလာက္ နဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံၿပီးသြားၿပီ။ ေအာက္တိုဘာမွာလုပ္မယ့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး လက္မွတ္ထိုးပြဲရွိတယ္။ ဒါေတြက သမၼတႀကီးရဲ့ နိုဘယ္ ဆုရမယ့္လမ္းမွာ အမ်ားႀကီးအ ေထာက္အကူရနိုင္ပါတယ္''ဟု သုံးသပ္ေျပာသည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္း စိန္သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဘယ္ဆုအတြက္ ပဏာမအမည္စာရင္း တင္သြင္း မွုတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရြး ခ်ယ္ရာတြင္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ သာ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။  သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက နိုင္ငံအ တြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၁၁ဖြဲ႕ တြင္ ၁ဝဖြဲ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရး လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ခဲ့သူျဖစ္ သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္းက နိုဘယ္ဆု မရရွိခဲ့ေသာ္လည္း နယူးေယာ့ခ္ အေျခစိုက္ နိုင္ငံတ ကာ ပဋိပကၡ မ်ားေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕က ခ်ီးျမႇင့္ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမွုဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရ သည္။

နိုဘယ္ဆုေပးပြဲသည္ ၁၉၀၁ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဘယ္ဆု ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

yangonmedia

Handset အသစ္ဝယ္လွ်င္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္Handset အသစ္ဝယ္လွ်င္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္တုိ႔ကုိ အုိင္တီ စာေရးဆရာ အေတာ္မ်ားမ်ား ေရးခဲ့ၾကဖူးၿပီး ကၽြန္မပင္လွ်င္ အခ်ိဳ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အထုိက္အေလ်ာက္ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ေရးခဲ့ဖူးသည္ဟု ထင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္မ အပါအဝင္ စာေရးဆရာ အေတာ္မ်ားမ်ား ေရးသည့္ ေဆာင္းပါးတုိ႔သည္ ျပည္တြင္းတြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနကုိ အတုိင္းအတာ တစ္ခုသာ ထင္ဟပ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယခုတေလာတြင္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းအခ်ိဳ႕ handset ႏွင့္ tablet ဝယ္ရာတြင္ လုိက္လံအကူအညီေပးရင္း ျပည္တြင္း မုိဘုိင္းပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ အေျခအေနမွန္ကုိ ျမင္ေတြ႕လာရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ နာမည္ႀကီး handset ေမာ္ဒယ္တုိ႔သည္ ျမန္မာေစ်းကြက္သုိ႔ ေရာက္လာသည့္အခါ အတြင္းမွာပါေသာ ကလီစာတုိ႔သည္ မ်က္လွည့္ျပလုိက္သည့္အလား ထင္ရသည္။ အျခားအျခားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး တုိင္းျပည္မ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ရန္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္တုိ႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္တြင္းသုိ႔ ေရာက္လာေသာ အလားတူ ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီေလ့ မရွိပါ။ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္ကုိ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ကုမၸဏီႀကီး အခ်ိဳ႕သာလွ်င္ အရည္အေသြး ကြာဟခ်က္ နည္းပါးေအာင္ ႀကိဳးစားလာၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ ပထမတန္းစား ဒုတိယတန္းစားဟူ၍ ခြဲျခားၿပီး တင္ပုိ႔သူတုိ႔လည္း ရွိၾကပါေသးသည္။ ဤႏုိင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ ဒုတိယတန္းစားက အမ်ားစု ျဖစ္သည္မွာ ေျပးၾကည့္ဖုိ႔မလို ေတြးၾကည့္႐ုံႏွင့္ သိသာေသာ အရာ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ handset အသစ္ဝယ္သူတုိင္းသည္ မည္သည့္ ကုမၸဏီထုတ္ မည္သည့္ ေမာ္ဒယ္ဟူ၍ သိ႐ုံႏွင့္ မၿပီးေတာ့၊ အတြင္းအျပင္ က်က်နန စစ္ေဆးရန္ လုိအပ္လာပါသည္။ အေဆြသည္ ဖုန္း၊ တက္ဘလက္၊ ကြန္ပ်ဴတာတုိ႔ကုိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာကပင္ သုံးစြဲလာၿပီး ယင္းတုိ႔၏ အတြင္းအျပင္ သေဘာသဘာဝကို အထူးစိတ္ဝင္စားသူ ျဖစ္ပါသလား။ ထုိသုိ႔ စိတ္ဝင္စားသည့္အတုိင္း နည္းပညာ ႐ႈေထာင့္မွေန၍ ဆန္းစစ္ ေလ့လာဖူးပါသလား။ အုိင္တီနည္းပညာႏွင့္ေရာ အထုိက္အေလ်ာက္ ကၽြမ္းဝင္ရင္းႏွီးပါသလား။ ဤေမးခြန္း သုံးမ်ိဳး၏ အေျဖကုိ ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္ ေျဖေနရၿပီဆုိလွ်င္ အေျခအေန မဟန္ေတာ့။ handset အသစ္ ဝယ္ၿပီဆုိလွ်င္ အင္တာနက္မွတဆင့္ ႀကိဳတင္ေလ့လာမႈမ်ား၊ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သုိ႔ ဆင္း၍ ႀကိဳတင္ေလ့လာမႈမ်ားအား အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ handset နည္းပညာအေၾကာင္း အေတာ္အတန္ နားလည္သူ၊ handset အမ်ိဳးအစား အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ဖူးသူဟူေသာ အရည္အေသြး ႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီသူ တစ္ဦးဦးကုိ ပစၥည္းအဝယ္ထြက္ရာတြင္ ေခၚေဆာင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိအားကုိး ေခၚေဆာင္သူသည္ မိမိထက္ အသက္ငယ္ရြယ္ေသာ ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္း တစ္ဦးဦး၊ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြ တစ္ဦးဦး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ ယင္းလူငယ္လူရြယ္တုိ႔ကုိ အထင္မေသးသင့္ပါ။ လက္ေတြ႕ အသုံးပုိင္းကုိ သူတုိ႔က ပုိ၍ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ handset ျပင္စားသည့္ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ကုိမူ အတြင္းသိ အစင္းသိ ျဖစ္ပါမွ ေခၚေဆာင္သင့္သည္။ ထုိသူေတြႏွင့္ လက္ဝါးျခင္း ႐ုိက္ထားေသာ handset ဆုိင္တုိ႔လည္း ရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိမိက မအူမလည္ဆုိလွ်င္ နယ္စပ္သြင္း ပစၥည္းသည္ အာမခံရွိေသာ ကုမၸဏီပင္ရင္းဆုိင္ထြက္ ပစၥည္းဘဝသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္သည္။ ေရာင္းမစြံေသာ ေမာ္ဒယ္တုိ႔သည္ အေကာင္းဆုံး ေမာ္ဒယ္ဘဝသုိ႔ ကူးသြားႏုိင္သည္။ တစ္သိန္းတန္ ပစၥည္းသည္ တစ္သိန္းေက်ာ္ေက်ာ္တန္ေသာ ပစၥည္းလည္း ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။ ယေန႔ေခတ္ မုိဘုိင္းပစၥည္း အေရာင္းေလာကတြင္ နားလွည့္ပါးလွည့္ လုပ္ရပ္တုိ႔က အေတာ္ပင္ မ်ားလွ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းကတ္ေလာေလာဆယ္ မဲေပါက္ထားလွ်င္ handset ကုိ မျဖစ္မေန ဝယ္ရေတာ့မည္ မိမိကုိယ္ကုိ အရင္ေမးပါ။ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ဖုန္းေကာင္းေကာင္း ေျပာင္းရလွ်င္ ေတာ္ပါၿပီဟု သေဘာထားႏုိင္သည္လား၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အရည္အေသြးေကာင္း၊ ေစ်းေကာင္း ပစၥည္းကုိ ၃ ႏွစ္ခန္႔ ႐ုိ႐ုိေသေသ ကုိင္ခ်င္သည္လား၊ ေစ်းေလးလည္း မဆုိး၊ အင္တာနက္ေလး ဘာေလးလည္း သုံးႏုိင္ေသာ အလယ္အလတ္ ခ်ိဳခ်ိဳေခ်ာင္ေခ်ာင္ handset ကုိ လုိခ်င္သည္လား။ မိမိ၏ လုိအပ္ခ်က္သည္ အဆုိပါ သုံးမ်ိဳးထဲမွ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေစ်းသက္သာဖုိ႔ အဓိက၊ ဖုန္းေကာင္းေကာင္း ေျပာ၍ရလွ်င္ ေတာ္ပါၿပီဟု ဆုိသူမ်ားအတြက္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းေအာက္ အတန္းအစား အသီးသီး ရွိေသာ ဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး တံဆိပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေတြ႕ႏုိင္သည္။ တ႐ုတ္ဖုန္းလားဟု ေမးေနရန္ပင္ မလုိပါ။ handset တစ္လုံးကုိ က်ပ္ေျခာက္ေထာင္ႏွင့္ပင္ ရေအာင္ ေပါလုိက္သည့္ တ႐ုတ္ဖုန္းေတြ၊ ဘယ္ဖုန္းက လုိင္းဆြဲအား ေကာင္းသနည္း၊ အားလုံး ေကာင္းပါသည္ဟု အေရာင္းဆုိင္က ေျဖလိမ့္မည္။ ထုိစကားက ေနရာမက်။ မိမိေရွ႕မွာ handset ဝယ္သုံးသည့္ သက္တမ္း အထုိက္အေလ်ာက္ရွိေသာ မိတ္ေဆြ ေလးငါးဦးေလာက္ကုိ ေမးပါ။ သူတုိ႔ ေျပာသည္ကုိ ေသခ်ာစြာ နားေထာင္ပါ။ ေလ့လာပါ။ ေစ်းကြက္ထဲရွိ handset တစ္မ်ိဳးေကာင္း မေကာင္း တကယ္တမ္း သိသူမ်ားမွာ သုံးစြဲသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ားတြင္လည္း ဤအတုိင္းသာ ျဖစ္သည္။ ကုိယ့္ေရွ႕က သုံးစြဲသူမ်ား၏ အေျခအေနကုိ ေလ့လာၿပီး ဝယ္ျခင္းက အမွန္ကန္ဆုံးဟု ဆုိခ်င္သည္။ ထုိသုိ႔ေမးဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားမ်ား မရခဲ့လွ်င္ ေစ်းကြက္မွာ ေနရာရခ်င္လြန္းသျဖင့္ မိမိပစၥည္းအေၾကာင္း အေသအခ်ာ ေျပာျပ၍ ေၾကျငာေသာ၊ အာမခံခ်က္ ေပးေသာ ကုမၸဏီက ကုမၸဏီထုတ္ handset တုိ႔ကုိ သတိထား ေလ့လာၿပီး ဝယ္ယူသင့္ပါသည္။ ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္းမွ အထက္ ေပးလွ်င္ တုိ႔ထိသုံးဖုန္း Touch ကုိ ရႏုိင္သည္။ ထုိအခါတြင္ Android တည္းဟူေသာ စက္လည္ပတ္မႈ စတစ္ႏွင့္ ႀကံဳပါမည္။ Android 2.1/2.2 တုိ႔သည္ ယေန႔ေခတ္ စနစ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မဟပ္စပ္ေတာ့။ မိမိသုံးလုိသည့္ ေနာက္ဆုံးေပၚ ေဆာ့ဖ္ဝဲ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ မသုံးႏုိင္ေတာ့။ ထုိစနစ္ပါေသာ handset မ်ား ေရာင္းေနပါေသးသလားဟု ေမးသူက ေမးႏုိင္သည္။ ေရာင္းေနပါေသးသည္ဟု ဆုိပါမည္။ အလြန္တရာ သက္သာေသာ ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝယ္ၿပီးမွ သိလွ်င္ ေနာက္က်ေနၿပီ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အဂၤလိပ္စာ အေတာ္အတန္တတ္လွ်င္ Phone ၏ Setting ကုိ ဖြင့္ခုိင္းၿပီး About Phone တြင္ ဝင္ဖတ္သင့္သည္။ Android အမ်ိဳးအစားတုိ႔ကုိ ထုိေနရာတြင္ မႁခြင္းမခ်န္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မိမိဝယ္ေသာ handset အသစ္သည္ Android 2.3 ေလာက္ အနည္းဆုံး ျဖစ္သင့္သည္။ ဤ version သည္ပင္လွ်င္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ မ်ားစြာ အသုံးတည့္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိထက္ပုိၿပီး ခံရႏုိင္သည့္ အပုိင္းမွာ စက္ပစၥည္း အစိတ္အပုိင္း hardware ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ထဲသုိ႔ ဝင့္ေလ့လာထားသည္ကုိ အားကုိးလွ်င္ handset အသစ္ ဝယ္သည့္အခါ ကြဲဖုိ႔မ်ားသည္။ ဥပမာ ေျပာရလွ်င္ Huawei G610 သည္ ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သုိ႔ ပုိ႔ရာ၌ မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစား ၅.၄ လက္မ၊ အတြင္း သုိေလွာင္မႈစြမ္းအား 8GB ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ေစ်းကြက္ရွိ handset ဆုိင္ အေတာ္မ်ားမ်ားသုိ႔ သြားၾကည့္ပါ။ ၅.၄ လက္မမွ ေန၍ ၅ လက္မ အရြယ္သုိ႔ တုိဝင္သြားၿပီး၊ အတြင္း သုိေလွာင္မႈ 4GB သာ ရွိသည့္ G610 ကုိသာ အမ်ားဆုံး ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ဆုိင္မ်ားက နည္းနည္းေတာ္သည္။ ၅.၃ လက္မ မ်က္ႏွာျပင္ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အတြင္း သုိေလွာင္မႈမွာ 8GB မရွိေတာ့။ Brand ဟုေခၚသည့္ handset မ်ားတြင္ ဝိတ္ေလွ်ာ့မႈ အမ်ားဆုံးမွာ Huawei ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီကပင္ လူလည္လုပ္သည္ေလာ၊ ျမန္မာ ကုန္သည္ကပင္ လူလည္လုပ္သည္ေလာ ဆုိသည္ကုိမူ အတြင္းက်က် လူမ်ားသာ သိေပလိ့မ္မည္။ Huawei သည္ ၿမိဳ႕နယ္ အားလုံး နီးပါးတြင္ ဆုိင္ေစ့ေအာင္ ေထာင္ထားေသာ္လည္း huawei အပုိပစၥည္းအစစ္ ေရာင္းသည္ကုိ မေတြ႕ရပါ။ ဆုိင္နာမည္က တျခား၊ ေရာင္းသည့္ အပုိပစၥည္းက တျခား ျဖစ္သည္။ ထီးလက္ေဆာင္ေပးမည္၊ ဖိနပ္လက္ေဆာင္ေပးမည္၊ Warranty ရွိသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ ေမးသည့္အခါ ပစၥည္းအစိတ္အပုိင္းကုိ လုံးဝ အာမခံခ်က္ မေပးႏုိင္ပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈ အာမခံဟုသာ ဆုိသည္။ ပစၥည္းအစိတ္အပုိင္း တစ္ခုခု ထိခုိက္ခဲ့လွ်င္ မူရင္းပစၥည္း အစစ္အမွန္ျဖင့္ အမွန္တကယ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ပါမည္လား ဆုိသည္ကုိ သံသယ ရွိစရာ ေကာင္းသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရာင္းေသာ handset ဆုိင္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပိန္မသာလိမ္မသာေတြ ျဖစ္သည္။ warranty တစ္ႏွစ္ဟု ခပ္က်ယ္က်ယ္ ေအာ္ကာ ေပးလုိက္ေသာ warranty မွာ service warranty ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဆုိင္ကထြင္လုံးအေနနဲ႔ ေပးလုိက္ေသာ local warranty ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ တီးမိေခါက္မိရွိလွ်င္ service warranty သည္ အထင္ႀကီးဖြယ္မရွိ။ အစိတ္အပုိင္း ထိခုိက္သည္ကုိ ရွာေဖြေပးၿပီး၊ ပစၥည္း အစစ္အမွန္ျဖင့္ တာဝန္ယူ လဲလွယ္ေပးႏုိင္မွသာ warranty အစစ္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ စက္အတြင္း အစိတ္အပုိင္းအေၾကာင္း အထိုက္အေလ်ာက္ သိလိုပါက All-in-One toolbox တင္ၿပီး ၾကည့္ပါ။ CPU ႏွင့္ Graphic card အေၾကာင္း အၾကမ္းဖ်ဥ္း သိရပါလိမ့္မည္။ ပစၥည္း အစိတ္အပုိင္း အာမခံႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ Samsung မွာ အထုိက္အေလ်ာက္ နာမည္ေကာင္း ရွိသည္။ သု႔ိေသာ္ ပင္ရင္း ကုမၸဏီက တင္သြင္းေရာင္းခ်ေသာ တန္ဖုိးႀကီး handset ႏွင့္ Tablet မ်ားကုိသာ အာမခံျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ခြဲဆုိင္မ်ားကုိ အာမခံေပးသည္၊ မေပးသည္ကုိ မသိႏုိင္ပါ။ အခ်ိဳ႕ဆုိင္မ်ားမွာ ပင္ရင္းဆုိင္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း ငါးေသာင္းေက်ာ္အထိ ကြာဟေနသျဖင့္ သူ႔ဟာသူ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနသေလာဟု သံသယရွိစရာ ေကာင္းသည္။ အာမခံခုိင္မာလုိလွ်င္ ေစ်းကုိ မၾကည့္ပါႏွင့္။ အာမခံ ေသခ်ာေသာ ဆုိင္္မွာ ဝယ္ပါ။ Samsung လုိ ကမ႓ာေက်ာ္ ကုမၸဏီမွာပင္ ျမန္မာဆားဗစ္တက္ကနစ္ရွင္ေတြက အေတာ္အတန္ ေနရာမက်ေသးသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ပစၥည္း ျပင္ဆင္ၿပီးစီးသည့္ ကာလအလြန္ၾကာသည္။ Google Play Store ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္းဟု ေမးေသာ အေရာင္းဝန္ထမ္းတုိ႔ကုိလည္း ေတြ႕ေနရေသးသည္။ LG ႏွင့္ Sony တံဆိပ္အဆင့္ျမင့္ handset တုိ႔ကုိ မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အသုံးနည္းသျဖင့္ သူတုိ႔ အေၾကာင္းကုိ ေသခ်ာစြာ မသိရ၊ သုိ႔ေသာ္ သုံးဖူးသူတုိ႔ကုိ ေလ့လာသည့္အခါတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းလွသည္ဟု ေျပာသံလည္း မၾကားမိပါ။ ျမန္မာျပည္ဖြား ေရာင္းသည္ဟု ဆုိေသာ HTC ဖုန္းမွာ ေစ်းေတြက မေတာ္မေရာ္ ႀကီးသျဖင့္ လူတကာဝယ္ဖုိ႔ အႀကံမေပးရဲ။ အာမခံကာလ ၁၈ လကား မဆုိးဟု ဆုိႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ Service warranty ျဖစ္လွ်င္ အသက္႐ႈၾကပ္ရဦးမည္။ HTC က ျမန္မာစာ ကီးဘုတ္အေၾကာင္း အေျပာမ်ားသည္။ သုိ႔ေသာ္ Android 4.1 ႏွင့္အထက္ handset အားလုံးနီးနီးမွာ ျမန္မာစာႏွင့္ ျမန္မာကီးဘုတ္ အသင့္ထည့္ေပးထားသည္ဟု ဆုိသည္။ ျမန္မာစာ႐ုိက္သည့္အခါ စာလုံးအခ်ိဳ႕က ကၽြမ္းထုိးေနျမဲ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဝယ္မီ ျမန္မာစာ ႐ုိက္ၾကည့္သင့္သည္။ ေနာက္ဆုံး ေျပာစရာ အခ်က္တစ္ခု ရွိသည္။ ယင္းမွာ ဘက္ထရီ၊ ေနာက္ဆုံးေပၚ handset ေမာ္ဒယ္မ်ားမွာ ဘက္ထရီအင္အား အလြန္ႀကီးလာသည္။ ကုမၸဏီက တရားဝင္ မတင္သြင္းလွ်င္ အျပင္မွာ ဝယ္ရန္ မလြယ္ပါ။ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဘက္ထရီနာသြားခဲ့လွ်င္ ဒုကၡေရာက္ႏုိင္သည္။ ယင္းဘက္ထရီမ်ိဳး ေနာက္ထပ္ ႏွစ္မည္မွ်ၾကာ ေရာင္းခ်ေပးဦးမည္ကုိလည္း စုံစမ္းေလ့လာထားသင့္သည္။ ေနာက္ထပ္ ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ မိမိ၏ handset ကလည္း ေကာင္းေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘက္ထရီ ဝယ္မရေတာ့ဟုဆုိလွ်င္ မခက္ပါေလာ။ ဧဧသက္ (ၿဖိဳးဓန ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပုံ)

News of Myanmar

လူရႊင္ေတာ္ 5 Stars အဖြဲ႔ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြား

လူရႊင္ေတာ္ 5 Stars အဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္- ေနျပည္ေတာ္ ၊ အျမန္လမ္း (၁၆) မိုင္တစ္ဖာလံုတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္၊ နံနက္ ၂ နာရီခြဲအခ်ိန္က ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ပဲခူးတိုင္း၊ ေက်ာက္ႀကီးေဖ်ာ္ေျဖပြဲ မွအျပန္ လမ္းမေပၚတြင္ စက္ပ်က္ေနသည့္ ယာဥ္တစ္စီးအား ၀င္ေရာက္ကူညီေနစဥ္ ယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္ ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 5 Stars အဖြဲ႕မွ ေအာင္ေသာ္က မဇၩိမသို႔ ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ရန္ကုန္ဘက္ေနၿပီး တက္လာတဲ့ စူပါကာစတန္ကားက ဘတၳရီ မေကာင္းျဖစ္ေနလို႔ ကူညီၿပီး ျပင္ေပးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ
အခုလိုျဖစ္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕ပိုင္ ဟိုက္ေအ့စ္ကားန႔ဲ ႏွစ္ကား စလံုး ေခါင္းခ်င္းဆုိင္ မီးထုိးၿပီးျပင္ေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္ဘက္က တက္လာတဲ့ ကားကျဖတ္ၿပီး တုိက္လုိက္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္အဖြဲ႕ထဲက ႏွစ္ေယာက္က ကားျပင္ေနတယ္ဆုိတာကို အခ်က္ျပေနတာပါ။ ေနာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကားေတြက ေဘးကို ခ်ၿပီး ျပင္ေနၾကတာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ၀င္တုိက္သြားတာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေက်ာက္ႀကီးေဖ်ာ္ေျဖပြဲျဖစ္တဲ႔ ရွင္ဥပဂုတၱ မီးေမွ်ာပူေဇာ္ပြဲ၊ ေလွေလွာ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ဘုရားပြဲကေနၿပီး ျပန္လာတာပါ၊ တစ္ဖက္က အခုလိုိထိခုိက္ပ်က္စီးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး၊ အဆင္ေျပေအာင္ ျပန္လည္ လုပ္ေပးမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္” ဟု ေအာင္ေသာ္ကေျပာသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ လူရႊင္ေတာ္ 5 Stars အဖြဲ႕ပိုင္ကားသည္ ယာဥ္ေမာင္းဘက္အျခမ္းမွ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ၎တို႔အဖြဲ႕မွ ၀င္ေရာက္ကူညီေပးေနသည့္ ကားမွာ တံခါးပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။

“ႀကီးႀကီးမားမား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတာေတာ့ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ကိုက်င္၀ွက္ရဲ႕သားက ပါးမွာ ဒဏ္ရာရသြားတယ္။ ေအာင္ေသာ္ရဲ႕ ညီနဲ႔ ညီမကေတာ့ ေျခ၊ လက္ေတြ ထိခိုက္သြားတယ္။ ၀င္တိုက္တဲ့ ကားမွာပါတဲ့ လူေတြကေတာ့ ညႇပ္႐ိုးက်ဳိးသူက်ဳိး၊ တင္ပါးဆံု႐ိုးက်ဳိးတဲ့လူ က်ဳိးသြားပါတယ္” ဟု ေမ်ာက္႐ႈံးက ဆိုသည္။

ယင္းထိခုိက္မႈေၾကာင့္ 5 Stars အဖြဲ႕မွ ဒဏ္ရာရသူမ်ားကို လွည္းကူးေဆး႐ံုသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ကုသေပးလ်က္ ရွိသည္။ လူရႊင္ေတာ္ 5 Stars အဖြဲ႕တြင္ ေအာင္ေသာ္၊ ေအာင္ေမာ္၊ ေမ်ာက္႐ႈံး၊ ၾကာစိ၊ က်င္၀ွက္တို႔ပါ၀င္ၿပီး လူရႊင္ေတာ္ေရႊဖလားၿပိဳင္ပြဲမွတစ္ဆင့္ အႏုပညာေလာကအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
Mizzima - News in Burmese

ကယ္ရီငွားစီးသူခရီးသည္(၂)ဦးမွ ဆိုင္ကယ္အားလုယူသြားသည့္အမႈ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိ၁၅.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ၁၉၃၀ အခ်ိန္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ေန ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ခိုင္သည္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာ၀ဏ္လမ္းအ၀ိုင္းထိပ္
တြင္ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီ ဂိတ္ထိုးထားခ်ိန္ အမ်ိဳးသား(၂)ဦးမွ
သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္ယာ(၆)လမ္းသို႕ ေငြက်ပ္(၈၀၀)ျဖင့္ငွားရမ္း၍
ေမာင္းႏွင္ထြက္ခြါလာရာ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ေန အေဒၚျဖစ္သူထံသြားလိုေၾကာင္းေျပာဆိုကာပို႕ေပးရန္ေျပာသျဖင့္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရတနာလမ္းမွဆိပ္ကမ္းသာလမ္းဘက္သို႕ခ်ိဳးေကြ႕
ေမာင္းႏွင္လာခဲ့စဥ္ ေနာက္ဆံုး၌ထိုင္စီးလာသူမွ ထီးက်က်န္ခဲ့ေၾကာင္း
ေျပာ၍ ဆိုင္ကယ္အားရပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါသူ ထီးသြားေကာက္ယူေနခ်ိန္တြင္ က်န္တစ္ဦးမွဓါးထုတ္ျပၿပီး ဆိုင္ကယ္ေပၚမွဆင္းခိုင္းခဲ့ကာ ထီးသြားေရာက္ေကာက္ယူသူမွလည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ထားရန္လွမ္းေျပာသျဖင့္ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ခိုင္မွာ၎ပိုင္
ဂ်ဲလမက္ 125 အျဖဴေရာင္ဆိုင္ကယ္အားထားၿပီးထြက္ေျပးခဲ့စဥ္ ၎တို႕(၂)ဦးမွာ ဆိုင္ကယ္အားယူေဆာင္ကာေမာင္းႏွင္သြားၾကသျဖင့္ စံုစမ္းအေရးယူေပးရန္တိုင္တန္းခဲ့၍ သာေကတနယ္ေျမရဲစခန္း
(ပ)၆၆၈/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၂ ျဖင့္ အမႈဖြင့္စံုစမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုး၊ အကူတပ္ဖြဲ႕ခြဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတပ္ခြဲ၊ မႈခင္းအကူဌာနမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္
ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး၊ အထူးမႈခင္းႏွိမ္နင္းေရးဌာနစုမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ သာေကတနယ္ေျမရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားပူးေပါင္း၍ သတင္းစံုစမ္း
ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာ ေျပာင္ႀကီး(ခ)ေက်ာ္ေဌးေအာင္(ဘ)ဦးတင္လွ၊ (၁၆၈)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ေနသူႏွင့္ ကိုၿဖိဳး(ခ) သန္႕ဇင္ၿဖိဳး၊ (၁၀၄)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ေနသူတို႕ (၂)ဦးမွက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လုယူခဲ့သည့္ဆိုင္ကယ္အား လိုက္လံေရာင္းခ်ေနေၾကာင္းစံုစမ္းရရွိသျဖင့္ ၁၈.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ၎တို႕(၂)ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါသည္။

၎တို႕(၂)ဦးအားစစ္ေဆးရာ အခင္းျဖစ္ခ်ိန္က သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀ဏ္လမ္းအ၀ိုင္းထိပ္မွ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီတစ္စီးအားငွားရမ္း၍ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္သို႕ သြားေရာက္ခဲ့စဥ္
ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းေကြ႕ သို႕အေရာက္ ဆိုင္ကယ္ေနာက္ဆံုးမွ စီးနင္းလာသည္ ေက်ာ္ေဌးေအာင္၏ ထီးမွာျပဳတ္က်ခဲ့၍ ဆိုင္ကယ္အား
ရပ္ခိုင္းၿပီးဆင္းေကာက္စဥ္ ကယ္ရီေမာင္းသူမွ ေငြက်ပ္(၃၀၀၀)ေပးမွသာ
လိုက္ပို႕ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုသျဖင့္ စကားမ်ားၾကၿပီး
ေက်ာ္ေဌးေအာင္မွ ထီးအခၽြန္ျဖင့္ထိုးဟန္ျပဳလိုက္စဥ္ ကယ္ရီေမာင္းသူမွာ ဆိုင္ကယ္သူခိုးဟုေအာ္ကာလာရာလမ္းအတိုင္းထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႕ေနာက္ ေက်ာ္ေဌးေအာင္ႏွင့္သန္႕ဇင္ၿဖိဳးတို႕မွ ဆိုင္ကယ္အား
ေမာင္းႏွင္ယူေဆာင္ခဲ့ၾကကာ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ေန သန္႕ဇင္ၿဖိဳး၏အစ္ကိုေနအိမ္ေရွ႕သစ္ပင္မ်ားၾကားတြင္၀ွက္ထားခဲ့ေၾကာင္း
ေပၚေပါက္သျဖင့္သိမ္းဆည္းၿပီး အမႈျဖင့္အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
Yangon Police

ရန္ကုန္မႏၱေလးအျမန္လမ္းမၾကီး(၁၁၅)မိုင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္းရွိလမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားဖ်က္သိမ္းရမည္


ရန္ကုန္မႏၱေလးအျမန္လမ္းမၾကီး(၁၁၅)မိုင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္းရွိလမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားအားလံုျခံုေရးအတြက္
အႏၱရာယ္ရွိျခင္းႏွင့္သန္႔ရွင္လွပေရးအတြက္ဟုဆိုကာစက္တင္ဘာ၂၄ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ဖ်က္သိမ္းရမည္ဟုျဖဴးျမိဳ.နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွွဴး၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရွိရသည္။

ယင္းေနရာ၌ေစ်းေရာင္း၍အသက္ေမြးေသာေဒၚေဌးက’’ကၽြန္မတို.ကဒီေစ်းဆိုင္ေလးမွီခိုျပီးအသက္ေမြးေနရတာပါအရင္ကေခ်ာင္းကေမ်ာတဲ.ထင္းေလးဆယ္လိုက္ေတာထဲမွ်စ္ခ်ဳိးမွိဳရွာျပီးလုပ္ကိုင္စားေသာက္လာတာပါအဲဒါေတြမလုပ္ရေတာ့လို႔ဒီလိုေစ်းေရာင္းေနတာပါခုမေရာင္းရရင္ဘာလုပ္စားရမလဲ“ဟုNews
Watchဂ်ာနယ္သို.စက္တင္ဘာ၂၀ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေစ်းသည္မ်ားသည္အမိွဳက္သိမ္းစနစ္အတြက္မိမိသန္႔ရွင္းေရးကိုမိမိဘာသာေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေစခဲ့ျပီး ယခုကဲ့သို႔ေစ်းမေရာင္းခ်ရပါကေစ်းသည္အမ်ားစုအခက္အခဲမ်ားစြာျဖင္.ရင္ဆိုင္ေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပခဲ့သည္။“ဒီေစ်းတန္းမွာေရာင္းခ်တဲ.ေစ်းသည္ႏွစ္ရာေလာက္ရွိတယ္သူတို႔ကိုမွီခိုျပီးစား
ေသာက္ေနရတဲ.မိသားစုေတြအကုန္ဒုကၡေရာက္ကုန္မယ္က်ေနာ္တို႔ေစ်းေရာင္းလို႔ဘယ္သူမွဒုကၡမေရာက္ပါဘူးသန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းသပ္သပ္ရပ္ရပ္ေရာင္းခ်တယ္ခရီးသြားေတြလည္းေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔စားလို႔ရ
တယ္ဒါကိုဖယ္ခိုင္းေတာ.အကုန္ဒုကၡေရာက္ကုန္တယ္က်ေနာ္တို.ဘယ္သူ.ကိုအကူညီေတာင္းရမယ္မသိလို႔မီဒီယာကိုအကူညီေတာင္းရတာပါ”ဟုယင္းေစ်း၏ဥကၠဌကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေစ်းေနရာသည္သပ္ရပ္သန္႔ရွင္းစြာေရာင္းခ်ျပီး ယင္းေစ်းအားစံျပေစ်းပံုစံသတ္မွတ္ျပီး ရန္ကုန္တြင္ေရာင္းခ်ပါက အဆင္ေျပႏိုင္ေၾကာင္းအၾကံျပဳသူမ်ားရွိေနခဲ့ျပီး ယခုအခါဖ်က္သိမ္းရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေစ်းသည္ႏွင့္ခရီးသြားမ်ားပါဒုကၡေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ယခင္ကတစ္ရက္စည္ပင္ေၾကး၃၀၀၀က်ပ္ေပးသြင္းရျခင္းအားလည္းယခုမေကာက္ေတာ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။


ကိုခက္
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

အာဏာသိမ္းတဲ့ညကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ဆိုကၠားကို အလိုက္သင့္တြန္း ေပးသည္။ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူေဇာ္ျမင့္က ဆိုကၠားေပၚတြင္တင္လာေသာ အသံခ်ဲ႕စက္ကို အသံခ်ိန္ေပးသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဘးမွာေတာ့ ေရွ႕ေနမ်ားသမဂၢမွ ကိုခင္ေမာင္ ေအး(ခ)ကိုေအးသိန္းက မိုက္ခ႐ိုဖုန္းကို ဟန္ပါပါခဲကာ ဒီမိုကေရစီမေၾကာက္တရား မ်ား၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရ၏ ဆိုးယုတ္ခ်က္မ်ားကို အာေပါင္အာရင္း သန္သန္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ေဟာေျပာ လာၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဘးမွာေတာ့ လိုက္လံအားေပးၾကည့္႐ႈၾကေသာ ၿမိဳ႕ခံပရိသတ္မ်ား၊ ကေလးလူႀကီး အရြယ္စံုကို ေတြ႕ရသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရြ႕လ်ားေဟာေျပာ ဆိုကၠားယာဥ္ႀကီးသည္ ျပည္ၿမိဳ႕ စကားေတာင္အရပ္ဆီသို႔ ေရာက္ရွိလာ၏။ ေန႔ရက္ကား ၁၉၈၈ ခု စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ ညေနခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ခ်ီတက္လာရင္း ညေနေလးနာခြဲေလာက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရပ္ကြက္ထဲမွ လူတစ္ေယာက္သည္ ေမာႀကီးပန္းႀကီး ေျပးလိုက္လာကာ တရားေဟာေနေသာ ကိုခင္ေမာင္ေအးကို တစ္စံုတစ္ခု တီးတိုးေျပာၾကား လိုက္သည္။ ထိုသူ၏ စကားဆံုးသည္ႏွင့္ ကိုခင္ေမာင္ေအး မ်က္ႏွာပ်က္သြားသည္။ ေခတၱတံု႔ဆိုင္းေနၿပီးေနာက္ `စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီတဲ့၊ မာရွယ္ေလာ လည္းထုတ္လိုက္ၿပီ၊ ငါးေယာက္ထက္ပိုၿပီး စုေဝးခြင့္မရွိဘူးတဲ့´ဟု ေလးတိေလးကန္ ေျပာလိုက္သည္။ ဖြင့္မေျပာေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရွ႕ဆက္ေဟာေျပာလို႔ မရ ေတာ့ၿပီဟု အားလံုးက နားလည္လိုက္ၾကကာ ဆိုကၠားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရပ္ကြက္ရွိရာ ဆံေတာ္ရပ္သို႔ ျပန္တြန္းလာခဲ့ၾကေတာ့သည္။ ဤျမင္ကြင္းမွာ တပ္မေတာ္ အာဏာသိမ္းခဲ့ေသာ ညေနက ကြ်န္ေတာ့္ မ်က္စိထဲတြင္စြဲေနေသာ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္ခန္႔က အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားမွာ ထိုေန႔ကို မ်က္ျမင္ေတြ႕မီလိုက္ျခင္းရွိမည္ မဟုတ္ၾကေပ။

ျပည္တစ္ၿမိဳ႕လံုးသည္ ေခတ္ပ်က္သလို ျဖစ္သြား၏။ (ျမန္မာတစ္ျပည္ လံုး ထိုသို႔ျဖစ္သြားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္) ေျပးၾကလႊားၾက သြားလာလႈပ္ရွားေနသူမ်ား လမ္းေပၚတြင္ ပ်ားပန္းခတ္ေနၾကသည္။ မၾကာခင္ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ စစ္တပ္ဝင္ေတာ့ မည္မွာ ေသခ်ာေနေလၿပီ။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္ လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရကို ဖ်က္သိမ္း၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ ေရးအဖြဲ႕ (State Law and Order Restoration Council) ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သပိတ္စခန္းမ်ားအားလံုးမွ ဖယ္ရွားၾကဖို႔ႏွင့္ မဖယ္ရွားပါက တပ္ မေတာ္မွ ဝင္ေရာက္အင္အားသံုး ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ အထူးသတင္းအျဖစ္ ေၾကညာသြားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ပါဝင္ဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္း ဆိုပြဲအေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ဤကဲ့သို႔ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း နိဂံုးခ်ဳပ္ရေတာ့မည္ဆိုျခင္းကို အားလံုးက မယံုႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကေလသည္။ ျပည္သူအားလံုးရင္ထဲဝယ္ မဆလပါတီဘက္မွ အာဏာသိမ္းအဖြဲ႕ ရပ္တည္လိုက္သည္ဟု ခံစားေနၾကရသည္။

လူငယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ သပိတ္စခန္းမွ ထြက္ခြာလာသူအခ်ိဳ႕သည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ၿမိဳ႕၏ အဓိက အဝင္အထြက္လမ္းမ်ားကို ရရာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ စစ္ကားမ်ားဝင္မလာ ႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔လိုက္ၾကေတာ့သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ကိုယ့္ရပ္ကြက္ထိပ္တြင္ သစ္ပင္မ်ားကိုခုတ္၍ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ပိတ္ လိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေနထိုင္ရာ ေရႊဆံေတာ္ဘုရား ေျမာက္ဘက္ေစာင္းတန္းလမ္းကို ႏွစ္ေနရာခြဲ၍ ပိတ္ဆို႔လိုက္ၾကသည္။ တစ္ေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အိမ္ေရွ႕တည့္တည့္ေလာက္တြင္ ျဖစ္သည္ (ဦးလွဝါးဆိုင္ႏွင့္ မ်က္ေစာင္းထိုး ေလာက္တြင္ ျဖစ္သည္) အနီးအနားရွိ ျပည္- ေတာင္တြင္း ကားဂိတ္မွ ရရာ ကုန္ ေသတၱာပံုးမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ားကိုလွဲကာ ပိတ္ ဆို႔လိုက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ေနရာမွာ ယခု မ်ိဳးသုခပုဂၢလိကေဆး႐ံု အနားတြင္ရွိေသာ မီးရထားသံလမ္းကူး ဂိတ္တံခါးႀကီးနားမွာ ျဖစ္သည္။ မီးရထား လာလွ်င္ ပိတ္ေသာ သံဂိတ္တံခါးႀကီးကို ပိတ္လိုက္ၿပီး ထိုသံတံခါးအေနာက္မွကပ္၍ ကုကၠိဳပင္ႀကီးတစ္ပင္ကို ကန္႔လန္႔ျဖတ္ခ် လိုက္ျခင္းျဖင့္ သံတံခါးႏွစ္ထပ္ သစ္ပင္ တစ္ထပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေတာ္လံုၿခံဳ ေသာေနရာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ထိုေနရာမွစုကာ မေက်နပ္မႈမ်ားကို လူစု လူေဝးျဖင့္ တစ္ညလံုးေအာ္ဟစ္ဆႏၵျပၾက ျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ၿမိဳ႕လံုးသည္ ပဒူအံုကို တုတ္ထိုး လိုက္သလို လူတို႔သည္ ဟိုမွသည္မွ ေျပး လႊားသြားလာကာ ယေန႔ညတြင္ ဝင္လာ ေတာ့မည့္စစ္တပ္ကို ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေလသည္။ သပိတ္ေမွာက္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ အင္အားစု အကုန္လံုးကို အမိန္႔ေပး ကြပ္ကြဲႏိုင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ားတြင္ ေလးဂြ၊ ဂ်င္ကလိစေသာ မျဖစ္စေလာက္လက္နက္အနည္းငယ္မွ တစ္ပါး အျခားဘာလက္နက္မွလဲ မရွိေပ။ တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး စိတ္ကူးေပါက္ရာမ်ား ကိုသာ ႀကံစည္လုပ္ကိုင္ေနရျခင္း ျဖစ္ သည္။ တစ္ေယာက္က စစ္တပ္ဝင္လာ လွ်င္ အလြယ္တကူလာ၍ မရေစရန္ လမ္းမီးမ်ားအားလံုးကို ခြဲပစ္ရမည္ဟု အႀကံေပးေသာေၾကာင့္ လမ္းမီးတိုင္အားလံုး ေလးခြစာမိသြားၾကေလရာ ေနဝင္ၿပီး မၾကာမီမွာပင္ တစ္ၿမိဳ႕လံုး ေမွာင္ႏွင့္မည္းမည္း ျဖစ္သြားေလသည္။ စစ္ကားမ်ား ဝင္လာလွ်င္ ျမင္သူက သံေခ်ာင္းေခါက္ အခ်က္ေပးဖို႔လည္း သေဘာတူထားၾက ေလသည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ျပင္းထန္လြန္းကာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အသက္စြန္႔ရန္ ပိုင္းျဖတ္ၾကၿပီး ျပည္ၿမိဳ႕ ဆင္စုရပ္ကြက္ မိေခ်ာင္းရဲေက်းရြာထိပ္တြင္ အုပ္စုလိုက္ သရဏဂံုတင္ပြဲႀကီးကိုပင္ က်င္းပၾကေလသည္။

အစည္းကားဆံုးေနရာမွာကား ျပည္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ေစာင္းတန္းလမ္း ျခေသၤ့ ႀကီးႏွစ္ေကာင္အနီးေနရာႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ေစာင္းတန္းလမ္း ေဇာတိ ကာ႐ံုပါဠိတကၠသိုလ္ေရွ႕ ေနရာမ်ားတြင္ လာ၍ စုမိၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ည ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ သံေခ်ာင္းေခါက္သံမ်ားကို ၿမိဳ႕၏ ဟိုမွသည္မွ စတင္ၾကားရၿပီး တိတ္ ဆိတ္မႈကို ၿဖိဳခြင္းေသာ ေသနတ္သံမ်ားကိုလည္း ဒိန္းခနဲ၊ ေဘာင္းခနဲစတင္ၾကား လာရပါသည္။ အေနာက္ဘက္ေစာင္းတန္းလမ္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ သူက ေျပာျပသည္မွာ `တို႔ေတြက တစ္ရပ္ကြက္ လံုးေရာ တျခားက ေရာက္လာၾကတဲ့ အဖြဲ႕ေတြေရာစံုၿပီး ေတာ္ေတာ္ အင္အား ေကာင္းေနၾကတယ္။ ဘာမွေတာ့ အၾကမ္းဖက္တာမ်ိဳး မရွိဘဲ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး တို႔အေရး၊ တို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေပးတဲ့ စစ္ပညာ တို႔ဘာတို႔ ေပါ့ေလ အဲဒါေတြကို ေအာ္ေနၾကတာ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တပ္က ဝင္လာတယ္။ ဝင္လာတာက လိႈင္ဂါတ္ လမ္းဘက္ကဝင္ လာတာ။ ဝင္လာတာနဲ႔ ဆႏၵျပလူအုပ္ကို စပစ္ေတာ့တာပဲ။ ပစ္ေတာ့ အားလံုး ေျပးၾကလႊားၾကေပါ့။ ငါ့ အေဒၚလည္း ေသနတ္မွန္ၿပီး ေခြက်သြားတယ္။ သူ႔ကို အိမ္ထဲေပြ႕သြင္းၿပီး တံခါးပိတ္လိုက္တယ္။ မွန္တာက ရင္ဘတ္မွာမွန္တာ၊ ပခံုး ေအာက္နားမွာေပါ့။ ဒဏ္ရာကေတာ့ ေသးပါတယ္။ ေသမယ္ေတာင္ မထင္ ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခ်က္ခ်င္းပဲ ဆံုးသြားတယ္။ မနက္က်မွ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္လိုက္ ေတာ့ ေက်ာဘက္မွာ အေပါက္က အႀကီးႀကီးပဲ က်ည္ဆန္က ေရွ႕ကဝင္ၿပီး ခ်ိဳင္းေအာက္ကထြက္သြားတာ အေပါက္က ဒီေလာက္ေလာက္ႀကီး၊ ကြ်န္ေတာ့္ အိမ္က သံုးခန္းရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ေခါင္းရင္းဘက္ခန္း၊ ကြ်န္ေတာ့္အေဒၚက ေျခရင္းခန္း၊ သူ႔အခန္းကို ျပန္မေရႊ႕ေတာ့ ဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္ အခန္းထဲမွာပဲ တစ္ည လံုး ထားလိုက္ေတာ့တယ္။ ဆယ့္ငါးမိနစ္ ေလာက္ၾကာေတာ့ ေသသြားတယ္။ ေသသြားေတာ့ မနက္က်ေတာ့မွ သူ႔အ ခန္းကိုေရႊ႕မယ္ဆိုၿပီး မလိုက္ေတာ့မွ ေသြး ေတြက ပြက္ဆိုက်လာတာ၊ ၾကည့္လိုက္ ေတာ့မွ ခ်ိဳင္းေအာက္မွာ အေပါက္က အႀကီးႀကီးပဲ။ မွန္ကတည္းက စကားကို ေမးလို႔ မရေတာ့တာ။ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး စကားက အေမ ကြ်န္မကို မွန္သြားၿပီလို႔ ေျပာၿပီး ဘာစကားမွ ေမးလို႔မရေတာ့ဘူး။ သူကေတာ့ လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပခဲ့တာပါ။ တို႔အေရး၊ တို႔အေရးလို႔ ေအာ္႐ံုေအာ္ခဲ့ တာပဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေအာ္တဲ့သူ ေတြဘက္လွည့္ၿပီး ပစ္လိုက္တာပဲ။ ေသနတ္ကပစ္ရင္ မီးမပြင့္ဘူးမထင္နဲ႔ ပြင့္ တယ္ေနာ္။ ညေမွာင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မီး ပြင့္ကေလးေတြ လက္သြားတာေတာင္ ျမင္လိုက္ရတယ္။ သူတို႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔ လမ္းထိပ္က ဓမၼသုခဆိုတဲ့ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းေရစင္ေအာက္ကေန အုတ္ တံတိုင္းကို အကာအကြယ္ယူၿပီးပစ္တာ၊ အတြဲလိုက္ေတြ ဆြဲတာ၊ အဲဒီတုန္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔ အိမ္ေရွ႕လမ္းက ဆႏၵျပ အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္လိုျဖစ္ေနတာကိုး၊ အားလံုးဆံုတဲ့ေနရာ။ ကြ်န္ေတာ့္မွာလည္း အိမ္မွာ စာအုပ္ဆိုင္ေလးတစ္ဆိုင္ဖြင့္ထား တယ္။ စာအုပ္ကေလးေတြကို ကြ်န္ေတာ္က ဒီလိုစီတာဗ်။ ဒီလိုထပ္ထပ္ၿပီးေတာ့ စီတာ ေနာက္ေတာ့ စာအုပ္ေတြၾကားမွာ ဒီလိုအထဲမွာ က်ည္ဖူးေလးဖူး၊ ထရံၾကားမွာ က်ည္ဖူးႏွစ္ဖူး ေတြ႕ရတယ္။ အခု ထက္ထိ သိမ္းထားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အိမ္ဘက္ကို အတြဲလိုက္ဆြဲတာ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အိမ္ကထြက္ေအာ္တဲ့သူေတြလည္း နည္းနည္းမ်ားတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီမွာ ကြ်န္ေတာ့္အေဒၚလည္း ပြဲခ်င္းၿပီး သြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဓမၼသုခေက်ာင္းေရွ႕ မွာ ဆိုင္းတီးတဲ့ ဦးခ်စ္တီးရဲ႕ သားကေတာ့ ဆီးခံုကိုမွန္ၿပီး ကားေပၚကိုဆြဲတင္ သြားတာေတြ႕လိုက္ရတယ္။ ေနာက္ ေလးေယာက္ေလာက္ကေတာ့ ဒဏ္ရာ ေတြရတယ္။ တစ္ေယာက္ဆို ပခံုးကို မွန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္တည့္တည့္ကို ေဖာက္ထြက္သြားၿပီးေတာ့ မေသဘူးကြာ။ ေနာက္ေျခသလံုးကိုမွန္တဲ့ေကာင္နဲ႔၊ လက္ကိုမွန္တဲ့ေကာင္နဲ႔ မနည္းပါဘူးဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လမ္းထိပ္မွာတင္ ေလး၊ ငါးေယာက္ေလာက္ေတာ့ ေသတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ သိသာတာက ကြ်န္ေတာ့္ အေဒၚတစ္ေယာက္ပါပဲ။ က်န္တာေတြ က ကားေပၚေကာက္တင္သြားတဲ့သူ ေတြဆို သပိတ္သာသြတ္လိုက္ရေရာ အေလာင္းကိုျပန္မျမင္ရေတာ့ပါဘူး။ ေျခေထာက္ေသနတ္မွန္တဲ့ ေကာင္ေလး ကေတာ့ ေရႊဆံေတာ္ဘုရားေပၚတက္ေျပး တာ၊ ဘုရားေပၚေရာက္ေတာ့ သူေတာင္းစားေတြ၊ ကိုယ္ပ်က္ေနတဲ့လူေတြၾကားထဲ ကို အတင္းဝင္အိပ္ၿပီး ပုန္းေနရတာ၊ ဓာတ္မီးေတြနဲ႔ လိုက္ရွာတဲ့သူက ရွိေသးတယ္။ ကံေကာင္းလို႔ လြတ္လာတဲ့ေကာင္ ေပါ့။ အဲဒီလူက ခုထက္ထိ ျပည္မွာရွိ ေသးတယ္။ သူ႔ကိုေမးၾကည့္ေတာ့ ေသနတ္မွန္ေတာ့ ဘယ္လိုေနတုန္းဆိုေတာ့ ပူခနဲျဖစ္သြားလို႔ ေသနတ္မွန္မွန္း ေတာ့သိတယ္တဲ့။ ခုနက ဆီးခံုမွာ ေသနတ္မွန္လို႔ကားေပၚဆြဲတင္သြားတဲ့ လူကေတာ့ မေျပးႏိုင္ေတာ့လို႔ ဓမၼသုခ ေက်ာင္းဘက္ကို ဒရြတ္တိုက္သြားေနတုန္း ကားေပၚဆြဲတင္ခံလိုက္ရတာ ဒီေန႔အခ်ိန္ အထိ ေပၚမလာေတာ့ပါဘူး။ မျမင္လိုက္ရ ဘဲနဲ႔ သပိတ္သြတ္လိုက္ရတယ္´

ဤသည္မွာ ျပည္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ေစာင္းတန္းလမ္းမွ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အိမ္ရွိရာ ေျမာက္ဘက္ေစာင္းတန္းလမ္းမွာလည္း တစ္ညလံုး ေသနတ္ သံမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။ စစ္တပ္သည္ တစ္ၿမိဳ႕လံုးကို ျဖန္႔က်က္ေနရာယူရသည့္ အျပင္ ကားဝင္၍မရေသာေၾကာင့္ လူအင္ အားနည္းပါးဟန္တူသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အိမ္ေရွ႕မွ လမ္းပိတ္ထားေသာ အတား အဆီးတြင္ ဗိုလ္တစ္ေယာက္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ သူတို႔သည္ ေမွာင္ႀကီးမည္းမည္းတြင္ ေရွ႕သို႔ မတက္ဘဲ အသံလာရာဘက္ကိုသာ ေသနတ္ႏွင့္ တဒိန္းဒိန္းပစ္ေနသည္။ ကိုက္ႏွစ္ရာခန္႔အ ကြာတြင္ရွိေသာ မီးရထားသံလမ္းဂိတ္ေနာက္မွ သစ္ပင္ကို အကာအကြယ္ျပဳေနေသာ လူငယ္မ်ားကေတာ့ သူတို႔၏ မေက်နပ္မႈအေပါင္းကို ပါးစပ္မွ အယုတၱ၊ အနတၱေပါင္းစံုကိုေအာ္ဟစ္ ဆဲဆိုျခင္းျဖင့္ ေလလိႈင္းမွ တိုက္ခိုက္ေနၾကပါသည္။ ေအာ္သံ၊ ဟစ္သံ၊ ဆဲသံ၊ ေသနတ္သံမ်ားသည္ တစ္ညလံုး ဆူညံ ပြက္ေနၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕က ေရေျမာင္း မ်ားထဲမွ ေမွာင္ရိပ္ခိုလာကာ အနီးအထိ ကပ္လာၿပီး ဂ်င္ကလိျဖင့္ လာပစ္သူမ်ား လည္း ရွိေသးသည္။

နံနက္လင္းေသာအခါ ဘုရားႀကီး ေဈး၊ ေရႊေခါင္းေလာင္း လက္ဘက္ရည္ ဆိုင္ေဘး ေရေျမာင္းထဲတြင္ လူတစ္ေယာက္ေသေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုသူသည္ ဘယ္သူမွန္းေတာ့ မသိေပ။ အရပ္သားတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ နဖူးတြင္ ပိတ္စအနီကို စည္းထားကာ ငွက္ႀကီးေတာင္ဓားကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ကိုင္လ်က္ ထိုင္လ်က္အေနအထားျဖင့္ အသက္ေပ်ာက္ေနပါသည္။ ေသနတ္မွန္ၿပီး ေသသြားသူျဖစ္ေပသည္။ ထိုေန႔ နံနက္ေစာေစာက ဟိုမွသည္မွ သယ္လာၾကေသာ အေလာင္းမ်ားကို ထမ္းစင္ျဖင့္ သယ္သြားၾကတာ ဟိုမွသည္မွ ေနရာအႏွံ႔ ေတြ႕ၾကရာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားမွာ အထူးပင္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းျဖစ္ရပါသည္။ လက္ ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားသို႔ ရဲေဘာ္မ်ား လက္ ဖက္ရည္လာဝယ္ေသာအခါ ေရေႏြးမဆူ ေသးလို႔ လက္ဘက္ေျခာက္မရွိလို႔ စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းျပကာ မည္သူကမွ် မေရာင္းၾကပါ။

ယခင္ကဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္ၿမိဳ႕သည္ တပ္မေတာ္ကို အထူးခ်စ္ ၾကည္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ ေရွ႕တန္းထြက္၍ ျပန္ဝင္လာၾကေသာ တပ္မ (၆၆)၊ ခလရ (၇၅)၊ (၉၁၁)စေသာ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ေရွ႕တန္းျပန္ ႀကိဳဆိုပြဲ ဟုဆိုကာ တစ္ၿမိဳ႕လံုးက ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ပန္းကံုးစြပ္၍ ႀကိဳဆိုၾကေသာ အစဥ္ အလာရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုအစဥ္အလာသည္ ၁၈-၉-၁၉၈၈ မွစကာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့ရေလ သည္။ စင္စစ္ ထိုေန႔ ထိုညသည္ ျမန္မာ့ သမိုင္း၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူၾကားတြင္ အက္ေၾကာင္းႀကီးတစ္ခုစတင္ေပၚေပါက္လာ ခဲ့ေသာေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဦးအေပၚ တစ္ဦး သံသယမ်ား စတင္ေပၚထြန္းလာခဲ့ ေသာည ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္၏ ဦးေလးအရင္းျဖစ္သူ DSA အပတ္စဥ္ (၁၆) ဆင္း ဗိုလ္မွဴးသန္းေဇာ္(က်ဆံုး) ဆိုလွ်င္ ထိုစဥ္ အေရးအခင္းၿပီးကာစက အိမ္သို႔လာလည္ရာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္အိမ္လံုးက စကားမေျပာၾကပါ။ ေဆြမ်ိဳးအရင္း ထဲမွာပင္ စိတ္ဝမ္းကြဲခဲ့ရေပသည္။ ထိုေန႔ည မတိုင္ခင္အထိ လူထုသည္ တပ္မေတာ္ကို ခ်စ္ခဲ့ အားကိုခဲ့ၾကပါသည္။

ေနာက္္ ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ သံသယမ်ား၊ အာဃာတမ်ား သင္ပုန္းေခ်ကင္းစင္ေတာ့မည့္ အေျခအေနေကာင္းတစ္ခုသည္ ျဖစ္လာခဲ့ေပ၏။ ၁၉၉၀ ေမလ ၂၇ ရက္တြင္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး၌ အႏိုင္ ရေသာပါတီကို အာဏာလႊဲေပးၿပီး တပ္မေတာ္သည္ စစ္တန္းလ်ားသို႔ျပန္ကာ သူ၏ မူလတာဝန္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးကိုသာ ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ေတာ့မည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ မွ ျမန္မာသိ၊ ကမၻာသိေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ အျမင္မၾကည္လင္မႈမ်ား ရာခိုင္ႏႈန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားကာ ဂုဏ္သိကၡာ ျပန္ လည္ျမင့္မားလာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကံမေကာင္းေသာ ျမန္မာ့သမိုင္းဝယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးေစာေမာင္လည္း ရာထူးမွ အနားေပးခံရကာ သူေပးခဲ့ေသာ ကတိမ်ားလည္း ဥေပကၡာျပဳခံရပါေတာ့သည္။ NLD ပါတီသည္လည္း ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရၿပီးမွ အစိုးရမဖြဲ႕ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

မုန္တိုင္းၾကားမွ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္လည္း အလူးလူး အလိမ့္လိမ့္ျဖင့္ ခရီးလမ္းမ်ိဳးစံုကို ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီးမွ ဤအေျခအေနသို႔ ေရာက္လာခဲ့ ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၈၈ တြင္တစ္ႀကိမ္ တပ္ မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါ သည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အာဏာသိမ္းရသည္ျဖစ္ေစ၊ တကယ္တမ္း နစ္နာသည္မွာ ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအၾကား မွာ ကြာဟေနေသာဒဏ္ရာေဟာင္းသည္ တျဖည္းျဖည္း အရင္ကေလာက္ေတာ့ မနက္႐ိႈင္းေတာ့ဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ဒဏ္ရာေဟာင္းကေတာ့ ႏွစ္ဘက္စလံုးတြင္ ရွိေနပါေသးသည္။ အာဏာတစ္ခါသိမ္း တိုင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ ႏွစ္ဘက္ စလံုးအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ရာ ေနာက္ထပ္ တတိယ အႀကိမ္ အာဏာသိမ္းယူမႈမ်ိဳးေတာ့ ေနာင္ အနာဂတ္တြင္ မရွိေစခ်င္၊ မျဖစ္ေစခ်င္ ေတာ့ပါ။ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ ညက အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးကို ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ျမန္မာလူငယ္မ်ားသို႔ လက္ဆင့္ ကမ္းအေမြ မေပးခဲ့ခ်င္ပါ။ ထိုအျဖစ္ဆိုးမ်ိဳး ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစလိုေတာ့ပါ။

တတ္ႏိုင္လွ်င္ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၁၈(က) တြင္ ေဖာ္ျပထားသလို အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို အာဏာအပ္ႏွင္းခြင့္ျပဳထားေသာ စည္းမ်ဥ္းကို တပ္မေတာ္၏ အက်ိဳး၊ တိုင္းသူျပည္ သားမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္သင့္ေပသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္ခန္႔က ညတစ္ညသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုင္လႈပ္ခဲ့ေသာ ညတစ္ညျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ တတ္ႏိုင္လွ်င္ ထိုညမ်ိဳး ေနာက္ထပ္ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မံမေတြ႕ပါရေစႏွင့္ေတာ့။

သရဝဏ္(ျပည္)
ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္(၂၄-၀၉-၂၀၁၃) အတြဲ ၈၊ အမွတ္ ၁၆