၁၀ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

စိတ္ဝင္စားသည့္ သတင္းအား ႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈပါ။
လတ္တေလာ အေျခအေနတြင္ PR (အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳ) စနစ္အား က်င့္သံုးရန္ မသင့္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ဆိုင္းငံ့ထားသင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးလတ္တေလာ အေျခအေနတြင္ PR (အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳ) စနစ္အား က်င့္သံုးရန္ မသင့္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ဆိုင္းငံ့ထားသင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဇြန္ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးရဲႏိုင္ဦး၊ ဗိုလ္မွဴးတိုးမင္းထြန္း၊ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ႏိုင္ေဌး၊ ဦးအုန္းတင္၊ ဦးဇုန္လွယ္ထန္း၊ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုး စသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုင္းငံ့ထားသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဦးေစာထြန္းျမေအာင္၊ ေဒၚနန္းနီနီေအးတို႔က ေထာက္ခံေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ရဲႏိုင္ဦးက “မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ပီအာရ္စနစ္ က်င့္သံုးတဲ့ အေလ့အက်င့္ မရွိေသးပါဘူး။ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေတာ္တဲ့ ပီအာရ္စနစ္ကို သံုးသပ္ေရြးခ်ယ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လတ္တေလာ အေျခအေနမွာ ပီအာရ္စနစ္ကို က်င့္သံုးဖို႔အတြက္ အလြယ္တကူဆံုးျဖတ္ဖို႔ မသင့္ေသးပါဘူး” ဟု ေဆြးေႏြးသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တြင္ အမ်ားဆံုးရသူ အႏိုင္ယူစနစ္သည္ အမ်ားစု၏ဆႏၵကို အလြယ္ကူဆံုး ထုတ္ေဖာ္သည့္ နည္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သံုးေနသည့္ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ပါလီမန္ေခတ္ ၁၉၅၂၊ ၁၉၅၆၊ ၁၉၆၀ ႏွင့္ ယေန႔တိုင္ က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ေနထိုင္သည့္အတြက္ တည္ၿငိမ္သည့္ အစိုးရဖြဲ႔စည္းရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ အမ်ားဆံုးႏိုင္သူယူစနစ္သာ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ပီအာရ္စနစ္ႏွင့္ ႏိုင္သူယူစနစ္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးက်င့္သံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး ဥပေဒျပဳေရးမ်ားတြင္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ခက္ခဲေၾကာင္း၊ လူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုင္ဘဲ အုပ္စုကြဲမ်ား မ်ားျပားမႈေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လူထုႏွစ္သက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ထက္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား လိုလားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေရာက္ရွိရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီး ရဲႏိုင္ဦးက “အမ်ားဆံုးႏိုင္သူယူစနစ္က အမ်ားစုရဲ႕ဆႏၵကို အလြယ္ကူဆံုး ေဖာ္ထုတ္တဲ့နည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ အကြၽမ္း၀င္တဲ့ စနစ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ စနစ္ကေတာ့ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ေတြ မဆိုထားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ဥပေဒပညာရွင္ေတြပင္ နားလည္ေအာင္ ေလ့လာေနရဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ပီအာရ္အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္သည္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ပီအာရ္စနစ္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စနစ္တစ္ရပ္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္က်င့္သံုး ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပီအာရ္စနစ္သည္ ေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာျပည္သူမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း မွန္ကန္စြာစည္း႐ံုး ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။

လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးစီျဖင့္ ၁၆၈ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၅၆ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၀ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ၾကီးမ်ား ခန္႔အပ္ထားျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းမ်ားတြင္ ဦးစီးအဖြဲ႔မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပီအာရ္အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါက အထက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည္ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုးက “ပီအာရ္စနစ္အတြက္ စဥ္းစားစရာ ႏွစ္ခုရွိတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ တစ္ခုကပါတီေတြ ေပါမ်ားလာမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ပါတီငယ္ေတြ ေဖ်ာက္ပစ္ဖို႔အတြက္ ဒီစနစ္ကို က်င့္သံုးတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္တယ္။ ပီအာရ္စနစ္က အနာဂတ္မွာေတာ့ အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ အသံုးမျပဳသင့္ေသးဘူးလို႔ ယူဆပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးတိုးမင္းထြန္းက “ပီအာရ္စနစ္က်င့္သံုးဖို႔က အခ်ိန္ယူၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ေလွ်ာက္လွမ္းစအခ်ိန္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ က်င့္သံုးရန္ မသင့္ေသးပါဘူး။ အခုအဆိုကို ဆိုင္းငံ့ထားသင့္ပါတယ္။ သင့္ေတာ္တဲ့အခ်ိန္ေရာက္မွ ျပန္စဥ္းစားသင့္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးသည္။

“ဒီအဆိုကေတာ့ ဆိုင္းငံ့ထားသင့္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနဲ႔လည္း ဆန္႔က်င္ေနတဲ့အတြက္ အဆိုေအာင္ရင္ေတာင္ လုပ္လို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုပါ လိုက္ျပင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပီအာရ္စနစ္သံုးမယ္ဆိုရင္ လူနည္းစုေတြအတြက္ ပါတီရွင္သန္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မ်ားလာတဲ့အတြက္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြအတြက္ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈေတြမွာ အခက္အခဲေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္။ ႏိုင္သူယူ စနစ္ကေတာ့ ႐ိုးရွင္းပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ေတြအတြက္ လြယ္ကူစြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပီအာရ္စနစ္ကေတာ့ ႐ႈပ္ေထြးလြန္းလွပါတယ္။ နားလည္ဖို႔မလြယ္သလို က်င့္သံုးဖို႔ မလြယ္ကူတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဇုန္လွယ္ထန္းက ေဆြးေႏြးသည္။

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ႏိုင္ေဌးက ႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ရွိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခု ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္အတြက္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေၾကာင္း၊ အခ်ိဳးက်စနစ္ႏွင့္ဆိုပါက ပါတီေပါင္းစံု ျဖစ္သည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား နည္းပါးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပီအာရ္စနစ္အတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိစနစ္ အတိုင္းသာ က်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ေဒၚခင္၀ိုင္းၾကည္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ လာမည့္ပါတီစံုမည္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္မဆို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာ၌ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကို က်င့္သံုးရန္ လႊတ္ေတာ္က အဆံုးအျဖတ္ေပးပါရန္ႏွင့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုအပ္သလို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အဆိုအား ေဆြးေႏြးရန္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦးစာရင္း ေပးသြင္းထားျပီး ဇြန္ ၁၀ ရက္ ျပဳလုပ္မည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က “စနစ္ႏွစ္ခုကို ႏႈိင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္လို႔ ေလးနက္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့ ေနရာမွာ ပါတီအက်ဳိးထက္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားေတြ အက်ိဳးအတြက္ စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အမွန္တရားကို ရွာေဖြေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စနစ္ကိုသာ ဦးစားေပးေဆြးေႏြးဖို႔နဲ႔ တစ္ပါးသူကို ပုတ္ခတ္ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳဖို႔၊ နည္းဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ မွာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။


Eleven Media Group 

ငါးဖမ္းေလွေပၚ ေရာင္းစားခံရသည့္ ျမန္မာ ၃ ဦး ပင္လယ္ထဲ ခုန္ခ် ၊ ၂ ဦးေပ်ာက္ဆံုး


ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဖူးခက္ခရိုင္မွာ ငါးဖမ္းေလွေပၚ ေရာင္းစားခံရ တဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမား ၃ ဦး ပင္လယ္ထဲ ခုန္ခ်ထြက္ေျပးရာမွာ ၂ ဦး ေပ်ာက္ ဆံုးေနပါတယ္။

ကုိေမာင္ေလးကုိ ေဆးရုံကားေပၚ တင္ေနစဥ္

ထိုင္းငါးဖမ္းေလွေပၚမွာ မတရားခိုင္းေစခံရၿပီး ပင္လယ္ထဲ ခုန္ခ်ထြက္ေျပး တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၁ ဦး ေသကံမေရာက္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီး အျခား အေဖာ္ ၂ ဦးကေတာ့ ေပ်ာက္ဆံုးေနတယ္လို႔ ထိုင္းရတ္သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဖူးခက္ၿမိဳ႕ ပင္လယ္ကမ္းစပ္မွာ လႈိင္းပုတ္ခံရၿပီး ေရာက္လာတဲ့ လူရြယ္တဦးကို ရြာသားေတြက ေဆးရံုမွာ လာပို႔ထားေၾကာင္း ဖူးခတ္၀ခ်ီရေဆးရံုရဲ႕ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ ရဲစခန္းက သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့တယ္လို႔ ထလန္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္ကမ္းရဲစခန္းရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး သတင္းက ဆိုပါတယ္။

အသက္ေဘးက လြတ္လာသူဟာ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ရြယ္ရွိ ေမာင္ေလးဆိုသူျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ပတ္ေလာက္က ပြဲစားကေနတဆင့္ ငါးဖမ္းေလွေပၚ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖူးခက္ၿမိဳ႕က ငါးမုန္႔စက္ရံုမွာ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ပြဲစားကို ဘတ္ ၁ ေသာင္းေပးခဲ့ရၿပီးေနာက္ ငါးဖမ္းေလွေပၚ အပို႔ခံရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ေလွေပၚမွာ နားခ်ိန္မရွိ ပိုက္ဆြဲေပးရတဲ့အတြက္ အေဖာ္ ၂ ဦးနဲ႔အတူ ေလွေပၚက ခုန္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပင္လယ္ထဲ အခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာ ကူးခတ္ခဲ့ၿပီး အေဖာ္ျဖစ္သူ ၂ ဦးက သူ႔ေရွ႕မွာတင္ ေရထဲေပ်ာက္သြားခဲ့တယ္လို႔ ရဲ၀န္ထမ္းေတြကို ထြက္ဆိုခဲ့ၾကာင္း ထိုင္းသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖူးခက္ခရိုင္ ထလန္ၿမိဳ႕နယ္ ထာ့ခ်တ္ခ်ိဳင္းဆိပ္ကမ္းရဲစခန္းမွဴး ဗိုလ္မွဴး ၀ပ္ခ်လင္း က်ီလတိကန္က “သူ႔ကို ရြာသားေတြက ေဆးရံုကို ပို႔ေပးၿပီးမွ ေဆးရံုက အေၾကာင္းၾကားလို႔ က်ေနာ္တို႔ သိရတာပါ။ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ညက ေဆးရံုကို ေရာက္လာတယ္ေျပာတယ္။ ဆရာ၀န္လက္ထဲ ေရာက္လာၿပီဆိုေတာ့ အသက္ အႏၱရာယ္ မစိုးရိမ္ရပါဘူး။ တာ၀န္က်ရဲက သြားစစ္ေတာ့ သူနဲ႔အတူ တျခားအေဖာ္ ၂ ေယာက္ ေလွေပၚကေန ပင္လယ္ထဲ ခုန္ခ်တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ သူဘယ္ေလွေပၚက ခုန္ခ်သလဲ၊ ဘယ္တုန္းကလဲဆိုတာ အေသးစိတ္ မသိရေသးပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လိုအေရးယူေ ဆာင္ရြက္ေနလဲဆိုတာ ေျပာလို႔မရေသးပါဘူး” လုိ႔ ဒီဗြီဘီကုိ ေျပာပါတယ္။

ခုန္ခ်ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂ ဦးကေတာ့ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိခ်ိန္ထိေတာ့ အဲဒီကမ္းေျခအနီးတ၀ိုက္မွာ ေရနစ္လို႔ေမ်ာလာသူေတြ မေတြ႔ရေသးဘူးလို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

အသက္ေဘးက လြတ္လာတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားရဲ႕ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြ မွန္ကန္တယ္ဆို႔ရင္ အလုပ္ရွင္ကို ရွာေဖြအေရးယူရမွာျဖစ္ၿပီး ေမာင္ေလးကိုလည္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္မႈနဲ႔ နယ္စပ္ျပန္ပို႔မယ္လုိ႔ ရဲအရာရွိက ထိုင္းသတင္းကို ေျပာပါတယ္။


DVB Burmese

ကံေကာင္းျခင္းရတနာ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ လက္ခံကာ ေတာင္းဆိုမႈ ရပ္ဆုိင္းစဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကံေကာင္းျခင္းရတနာ သစ္အေခ်ာထည္ စက္႐ံုရွိ အလုပ္သမား မ်ားသည္ ယမန္ေန႔က ေလ်ာ္ေၾကးေငြ လက္ခံကာ ေတာင္းဆိုမႈ ရပ္ဆိုင္း ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနာ္ေအာင္က The Messenger သတင္းစာသုိ႔ ေျပာသည္။
အလုပ္သမား မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာမွ အတင္းအက်ပ္ ဖိအား ေပးကာ တရားစြဲဆို ေထာင္ခ်မည္ဟု ေျပာဆို ေသာေၾကာင့္ ၎ အလုပ္သမားမ်ား၏ မိဘမ်ားက ဒုကၡသည္ စခန္းအတြင္း လာေရာက္ ေခၚယူ ေျပာဆို၍ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မ်ားအား လက္ခံ ရယူျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
““အလုပ္သမား မ်ားက အလုပ္ပဲလိုခ်င္တယ္။ ေလ်ာ္ေၾကး မလိုခ်င္ဘူး။ သူတို႔ ေထာင္က်မယ္ ဆိုတာေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကး လက္ခံရတာ။ ေနာက္ၿပီး ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္လည္း သူတို႔ ဒုကၡေရာက္႐ံုပဲရွိတယ္””ဟု ၎ကေျပာသည္။
အလုပ္ရွင္ဘက္မွ အလုပ္သမားဥပေဒ အတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား အလုပ္သမား (၄၀၀) ဦးခန္႔က လက္ခံ ရယူခဲ့သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွာ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္သံုးသိန္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္(၁၂)သိန္း အထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ အလုပ္သမားမ်ား သြားေရာက္ ေတာင္းဆိုစဥ္ လမ္းရွိ ရတနာ လကၤာရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ လက္ခံ ရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
““ဒါဟာ ကေလးေတြ အတြက္ အေတာ္ နစ္တာတယ္။ ဒီလိုကိစၥ ျဖစ္မ်ားရင္ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း ဂုဏ္သိကၡာလည္း ညႇိဳးႏြမ္းတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးေတြ အၿမဲတမ္း ျဖစ္ေနရင္ ဖိႏွိပ္ခံအလုပ္ သမားေတြဟာ ပုန္ကန္ၿပီး ၁၉၈၉ အလုပ္သမား ဒီမိုကရက္သစ္ တပ္ဦးျဖစ္လာလိမ့္မယ္”” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အႀကံေပး ကိုရန္ႏုိင္ေထြးက ေျပာသည္။
အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္၊ ခံစားခြင့္မ်ားအား မလိုက္ေလ်ာဘဲ ေငြမ်ားျဖင့္သာ ေျဖရွင္းျခင္း၊ အလုပ္သမား မ်ားအား ညႇိႏိႈင္းခြင့္ မေပးဘဲ အာဏာကို သံုးကာ ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း မေဆာင္ရြက္ဘဲ ၎တို႔၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေရးကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒၚမ်ဳိးမ်ဳိးေအးက The Messenger သတင္းစာသို႔ ေျပာသည္။
အဆုိပါ ကံေကာင္းျခင္းရတနာ သစ္အေခ်ာထည္ စက္႐ံုသည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား မေျပလည္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၁) ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ စက္႐ံုတြင္ အလုပ္သမား အင္အားမွာ (၈၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ျပႆနာသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ႏွစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။


Messenger News Journal 

နတ္စင္တစ္ရာ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဦးပညာေတဇအား ေမးျမန္းေလၽွာက္ထားျခင္း


နတ္စင္တစ္ရာဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဦးပညာေတဇ

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းမေပၚရွိ ယာဥ္မေတာ္တဆမွုမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆုံးခဲ့ၿပီးေနာက္ မကၽြတ္မလြတ္ ဘဲ ရွိေနၾကသည့္ အပရေလာကသားမ်ားကို အကၽြတ္ အလြတ္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ နတ္စင္တစ္ရာေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲပညာေတဇဦးေဆာင္၍ ဇြန္ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ရက္တို႔တြင္ အျမန္လမ္း တစ္ေလၽွာက္ အႏၲရာယ္ ကင္းပရိတ္တရားေတာ္မ်ားရြတ္ဖတ္ကာ အဆိုပါအပရေလာက သားမ်ားကို ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတိုက္ အတြင္းသို႔ ေခၚေဆာင္ လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


ယခုေခၚေဆာင္လာသည့္ အပရေလာက သားမ်ားကို ဇြန္ ၁၅ရက္တြင္ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတိုက္၌ အကၽြတ္အလြတ္ပြဲျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ရာ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နတ္စင္တစ္ရာ ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ ကို ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာက သြားေရာက္ေမးျမန္း ထားခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေမး - ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္အျမန္လမ္းေပၚမွာ ယာဥ္ မေတာ္တဆမွုေတြေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ မကၽြတ္မလြတ္တဲ့ သူေတြ ကို အရွင္ဘုရားအေနနဲ႔ အျမန္ လမ္းအထိ ႂကြေရာက္ ၿပီးေတာ့ သန္လ်င္မွာရွိတဲ့ အရွင္ ဘုရားရဲ့ေက်ာင္း ဆီ ေခၚလာခဲ့ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အခုလိုေခၚေဆာင္ခဲ့ရတာပါလဲ။
ေၿဖ - သူတို႔က အစိမ္းေသတဲ့အခါက်ေတာ့ မ်က္စိတစ္ မွိတ္၊ လၽွပ္တစ္ျပက္အတြင္းေသဆုံးသြားေတာ့ သူတို႔ရဲ့ ေကာင္းမွု ကုသိုလ္၊ ကုသိုလ္နဲ႔ အာ႐ုံျပဳေနတဲ့သူက်ေတာ့ ကၽြတ္တန္း ဝင္သြား တယ္။ အကုသိုလ္၊ ဒုစရိုက္ေတြနဲ႔၊ ေလာ ဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ မီးေတြ ေတာက္ေလာင္ေနတဲ့သူေတြ က်ေတာ့ ကၽြတ္မွာမဟုတ္ဘူးေလ။ ဘယ္ဆီကို သေႏၶတည္ ရမယ္ဆိုတာ သူတို႔မသိဘူး။ မသိတဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတို႔ က မိစၧာဒိ႒ိျဖစ္ေကာင္းျဖစ္သြားနိုင္တယ္။ ကားေပၚမွာပါ လာတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြက်ေတာ့ တခ်ိဳ႕ ဂုဏ္ေတာ္ေတြရြတ္ေန တယ္။ ပရိတ္ေတာ္တန္ခိုးေတြကို နာၾကားေန တဲ့သူ ေတြက် ေတာ့ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ ကိုေမြးေနတဲ့သူေတြ  က်ေတာ့ ေကာင္းရာသုဂတိ၊ ျမင့္ျမတ္တဲ့ဘုံကို ေရာက္မယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ဘာျဖစ္မလဲဆိုေတာ့ သြားလာတဲ့ေနရာတိုင္းမွာ ဥပမာ- လူတစ္ေယာက္ က ခႏၶာစဲလို႔ ေသပြဲဝင္ေတာ့မယ္၊ ခႏၶာငါးပါးခ်ဳပ္ၿငိမ္းေတာ့မယ္ဆိုရင္ အကုသိုလ္စိတ္ေတြ ပြားေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒီလူက အကုသိုလ္ပဲျဖစ္ေနမယ္။ သီရိ ဓမၼာေသာကမင္းႀကီး ေရတြင္းေပါင္း ရွစ္ေသာင္း ေလး ေထာင္၊ ေရကန္ေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ လွူဒါန္းတဲ့ မင္းႀကီးဟာ သူေဇာငါးတန္ျပန္တဲ့အခ်ိန္မွာ ရွစ္သၽွားသီးကို မစားရတဲ့အခါသူ ေဒါသျဖစ္ တယ္။ ဘာျဖစ္သြားလဲ။ နဂါး ႀကီးျဖစ္သြားတယ္။ နဂါးႀကီးျဖစ္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ သူ အစာေရစာငတ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဟိုဘက္မွာ သစ္ပင္တစ္ပင္ ကို သူ႔အၿမီးကိုခ်ိတ္၊ ဒီဘက္မွာလဲ အၿမီးကိုခ်ိတ္ ၿပီးေတာ့ အိုင္ပက္ၿပီးေတာ့ ရွိသမၽွငါးေတြကိုစားရတယ္။ စားတဲ့အ ခါက်ေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိတဲ့အခါက် ေတာ့ ဘုရားက အဲဒါကိုသြားေတြ႕တယ္။ သီရိဓမၼာ ေသာက မင္းႀကီး ေရတြင္းေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ၊ ေရကန္ ေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ လွူဒါန္းတဲ့မင္းႀကီးဟာ အကု သိုလ္ဒုစရိုက္ေတြမ်ားၿပီးေတာ့ နဂါးမင္းႀကီး ျဖစ္တယ္။ ဒါကို အရွင္ေမာဂၢလာန္မွအပ က်န္တဲ့ကိုယ္ေတာ္ေတြမနိုင္နိုင္ ဘူး။ အရွင္ေမာဂၢလာန္သြားႏွိမ္ႏွင္းပါ။ က်န္တဲ့ရဟႏၲာေတြ သြားရင္လဲ သူ႔ထက္ တန္ခိုးရွိေတာ့ သူကတန္ခိုး ရွိတဲ့ သီရိ ဓမၼာေသာကမင္းႀကီးျဖစ္ေနေတာ့ မရဘူး။

မရတဲ့အခါက် ေတာ့ အရွင္ေမာဂၢလာန္  ကိုယ္တိုင္ သူ႔ထက္ႀကီးတဲ့နဂါးမင္း ႀကီးအသြင္ဖန္ဆင္းၿပီးေတာ့ သြားခၽြတ္ေတာ့ မွ သူကအရိယာ ျဖစ္ၿပီး ကၽြတ္တန္းဝင္သြားတယ္။ အခုလူသားေတြလဲ အဲဒီ တရားေတာ္နဲ႔အညီ သြားေတြ႕ေနတယ္။ သြားေတြ႕ေနတဲ့အ ခါမွာ အဲဒီလို သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီး ငါးေတြကို အိုင္ပက္ ၿပီး စားေသာက္ေနတဲ့အခါ သြားေတြ႕ေတာ့ အရွင္ေမာဂၢ လာန္ က ေထာပတ္ ထမင္းေတြကိုခ်က္ၿပီးေတာ့ နဂါးမင္း ႀကီးကို သူႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ႏြားနို႔ေတြနဲ႔ သြားေကၽြးတယ္။ အဲဒီက်မွ အရွင္ေမာဂၢလာန္ မွန္းသိၿပီးေတာ့ သူလွူခဲ့တဲ့အ ရာေတြကို သတိသံေဝဂရတယ္။ အဲဒီမွာ ေရစက္သြန္းခ်ခဲ့ တယ္။ အခုလဲ ဘဘုန္းလဲ မကၽြတ္ မလြတ္ေသးတဲ့ အပရ ေလာကသား ေတြ လူသားေတြကိုဒုကၡေပးေတာ့မယ္။ အစာ ေရစာငတ္လာရင္ ဒီေသြးစက္ေတြက် လာတယ္။ အဲဒီေသြး စက္ေပၚမွာ အညႇီဆိုတာေရာက္လာတယ္။ အဲဒီအညႇီေပၚ မွာ ေရာက္တဲ့ အတြက္ အာဟာရ ဒါနေလးေကၽြးၿပီးေတာ့ ဘဘုန္းကဖိတ္ေခၚတယ္။ အာဟာရဒါနေကၽြးတယ္ဆိုတာ က မင္းတို႔အတြက္ငါ အုန္းထမင္းေတြနဲ႔ အာဟာရဒါ နေကၽြး တယ္။ သူတို႔ကိုကၽြတ္ ေစခ်င္လို႔ အခုလို ပထမဦးဆုံးပရိတ္ ေတာ္ရြတ္တယ္၊ ေမတၱာပို႔တယ္။ ဒုတိယက ပ႒ာန္း၊ တတိယ က ကမၼဝါဖတ္တယ္။ မျမင္ရတဲ့ အပရေလာကသားေတြကို အကၽြတ္အလြတ္ လုပ္တယ္ဆို တာက သီရိဓမၼာေသာက မင္း ႀကီးလက္ထက္က အဲလိုအစိမ္းေသေတြေသေတာ့ ဘီလူးေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကတယ္။ အဲဒါေတြျဖစ္ မွာေၾကာက္လို႔ ေကာင္းရာ သုဂတိ၊ ျမင့္ျမတ္တဲ့ဘုံကိုေရာက္ေအာင္ သူတို႔ ကိုဖိတ္ေခၚ ၿပီးေတာ့ ဘဘုန္းက ေရစက္ သြန္ခ် အမၽွေပး ဖို႔အတြက္ အခု လိုေခၚလာခဲ့တာ။ အဲဒီအမၽွေပးေဝတာ ထူးျခားမွာ။ ယုံ ၾကည္တဲ့သူေတြေပါ့ ။ ေသဆုံးသူေတြ ရဲ့ေဆြမ်ိဳးမိ တ္သဂၤဟ ေတြအေနနဲ႔ ဘုန္းဘုန္းကို ဝတၳဳေငြလွူရန္မလိုပါ၊ ဝတၳဳေငြ ေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး။ မိမိအိမ္ေျခရာကေနၿပီးေတာ့ အမၽွေပး ေဝ သာဓုေခၚေပးဖို႔ ဘဘုန္းက ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တယ္။ ဝတၳဳေငြေၾကးကို ဆရာေတာ္လိုခ်င္လို႔လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ အဓိကေတာ့ ျပည္သူေတြ၊ ျမန္မာနိုင္ငံမွာသြားေနတဲ့ တိုင္း ရင္းသားေမာင္ႏွမေတြ ဒီလမ္းကိုသြားရင္ အႏၲရာယ္ကဒီ နားမွာ ပဲျဖစ္ျဖစ္ေန တယ္။ သူတို႔ကေတာ့ အစိုးရကိုအျပစ္ တင္တယ္။ ဘဘုန္းကေတာ့ အစိုးရကို အျပစ္မတင္ဘူး။ အရက္မူး လို႔ ေဒါသ စိတ္နဲ႔ေမာင္းၿပီးေတာ့ ေသဆုံးသြားတဲ့ သူေတြရွိတယ္။ အဲဒီလူ ေတြက မကၽြတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ဒါက တစ္ပိုင္း။ ေနာက္ တစ္ပိုင္းက ကားရဲ့ႀကံ့ခိုင္မွုအား နည္းလို႔ျဖစ္ရတာ။ နိုင္ငံျခားက သြင္းလာတယ္ဆိုေပ မယ့္ ကားေတြက အစုတ္ေတြ။ အစုတ္ေတြ လို႔ ဘာလို႔ ေျပာ တာလဲဆိုေတာ့ ဟိုမွာ ႏွစ္ေတြၾကာၿပီးမွ ဒီကိုဝင္လာ တာေလ။ ဒီက်ေတာ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးမလုပ္ဘဲနဲ႔ အေရးေပၚ ဝုန္းဆို ဒိုင္းကနဲဆိုထြက္သြားတာမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ျဖစ္ ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခု မူးယစ္ေသာက္ စားမွုေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တယ္။ မိသားစု အခ်င္းခ်င္း မသင့္ျမတ္လို႔ ေဒါသ စိတ္နဲ႔ေမာင္းၿပီးျဖစ္တာလည္း ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လမ္းေပါ့။ လမ္းက ဘာလဲဆိုေတာ့ လမ္းက ကတၱရာ မဟုတ္ဘဲ ကြန္ကရစ္လမ္းျဖစ္ေနတယ္။ ဒီတာယာေတြ က ေဆြးျမည့္ေနတဲ့အခါ က်ေတာ့ ေမာင္း ရင္းေမာင္းရင္း နဲ႔ အပူခ်ိန္နဲ႔ ပါးၿပီးေပါက္ၿပီးေတာ့ အရွိန္မထိန္းနိုင္ဘဲ ျဖစ္ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခု က ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္မဆင္မျခင္ တာေတြပါတာေပါ့ေနာ္။ ဘီးေပါက္ဦးေတာ့။ သူ႔အရွိန္ ကိုထိန္းနိုင္ရမယ္။ ကားရဲ့အုံနာေတြေပါ့။ ဒီတစ္ေခါက္ ေတာ့ ရပါေသး တယ္။ ဒီတစ္ေခါ က္ေတာ့ ရပါေသး တယ္။ အဲဒါမ်ိဳးေတြေၾကာင့္လည္း ပါတယ္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ေသေက် ပ်က္စီးလာတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဘဘုန္း က စိတ္ထဲက မခ်မ္းသာဘူး။ မခ်မ္းသာေတာ့ ဘဘုန္း နဲ႔ ဦးေဌးဦးနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး ေတာ့ ဒကာႀကီး ျပည္သူေတြ အသက္ ကိုကယ္မယ္ဆိုရင္ ဒါေလးေတာ့ ဘုန္းဘုန္း ကို ကူညီေပးပါ။ ဘုန္းဘုန္းက ေတာင္းဆိုတာ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဒါေလးေတာ့ ဘုန္းဘုန္းကိုကူညီေပးပါ။ လမ္းေၾကာင္း ေလးလုပ္ခ်င္တယ္။ ဦးေဌးဦးက သက္ဆိုင္ရာကိုေျပာ ေပးမယ္။

ဒါေကာင္းတဲ့အလုပ္ပဲဆိုၿပီးေတာ့ အဲဒါေၾကာင့္ အကုန္လုံး ပရိတ္ေတြရြတ္တာ။ ေစာင့္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဒီလမ္းႀကီးလည္း ကတၱရာ လမ္းျဖစ္မွာ ေသခ်ာတယ္။   ေျခာက္လမ္း သြားျဖစ္မွာ လည္း ေသခ်ာ တယ္။ ေနာက္ တစ္ခုက ဘဘုန္းတို႔လုပ္တာ အဓိပၸာယ္မဲ့ တဲ့ဟာကို မလုပ္ ဘူး။ အဓိပၸာယ္ ရွိရွိနဲ႔လုပ္တာ။ သံဃာေတာ္ေတြဆိုရင္ မေန႔က အရမ္းပင္ပန္းတယ္။ မရပ္မနား။ ဘဘုန္း ကေကာ အိပ္လား။ တစ္ေမွးေတာင္ မေမွးစက္ဘူး။ အရမ္းႀကိဳးစား တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ျပည္သူ ေတြအတြက္ပါ။ အခုေန ေတာ့ ဘဘုန္းတို႔ကို သူတို႔တစ္မ်ိဳးထင္ခ်င္ထင္မယ္။ ထင္ခ်င္ တဲ့ျပည္သူ၊ ထင္ခ်င္တဲ့တိုင္းရင္းသားေတြ ထင္ပါေစ။  ဘဘုန္းတို႔ လုပ္တာ မွန္တယ္လို႔ထင္တယ္။ ျမတ္ဗုဒၶရဲ့ တရားေတာ္ နိယာမအတိုင္းလုပ္တာ။ ဘဘုန္း ဘုန္းႀကီး ခ်င္လို႔ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ တန္ခိုးႀကီးခ်င္လို႔လုပ္တာ လည္း မဟုတ္ဘူး။ တကယ့္ ျပည္သူေတြေပၚမွာ ေသေက် ပ်က္စီးထား တဲ့ ျပည္သူ ေတြ မကၽြတ္တာရယ္၊ ေနာက္ တစ္ခုက ရဟန္းရွင္လူ၊ ျပည္သူအေပါင္း၊ ဒီကမၻာ က  ေလးစားေလာက္ တဲ့ ေနျပည္ေတာ္ႀကီးျဖစ္လာဖို႔ ေနျပည္ ေတာ္လမ္းႀကီးတစ္ေလၽွာက္ဟာ သာသာ ယာယာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ရႊင္ရႊင္သြားလို႔ရ တဲ့လမ္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ေဖာက္ လုပ္ထားတဲ့သူေတြကိုလည္း ဘဘုန္းအျပစ္မေျပာဘူး။ ေက်းဇူးတင္တယ္။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ျပည္သူ၊ ဘယ္မင္း ၊ ဘယ္အစိုးရ၊ ဘယ္ပါတီပဲတက္၊ ဘုရင္ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ဒီလမ္းႀကီးေကာင္းသြား မယ္ဆိုရင္ ဖ်က္ပစ္လို႔လည္း မရေတာ့ဘူးေလ။ ဒီလမ္းႀကီးေကာင္းသြားမယ္ဆိုရင္ ရဟန္းရွင္လူျပည္ သူေတြဟာ အရမ္းေပ်ာ္ေမြ႕သြားမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘဘုန္းက ဒီဥစၥာေလးေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္လုပ္တာ။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ သံဃာေတြအ မ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ သံဃာေတြ ငါးသိန္း ေက်ာ္ရွိ ပါတယ္။ အဲဒီဆရာေတာ္ႀကီးေတြရဲ့ေမတၱာရိပ္ကိုလည္း ဘဘုန္းလို ခ်င္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြလည္း အေဝးကေနၿပီး ေတာ့ ေမတၱာပို႔ေနတယ္လို႔ ဆရာေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဘဘုန္းေတာင္ မေနနိုင္လို႔ထလုပ္တာ။ ဘုန္းဘုန္းကို ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္အစိုးရကမွ ဒီလိုလာၿပီးခိုင္းတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘုန္းဘုန္းနဲ ့တြဲေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီရဲ့ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့ ေကာင္းရာေကာင္း က်ိဳးကိုလုပ္တာ။ ျပည္သူေတြအတြက္ပါ။ ျပည္သူေတြေကာင္းေစခ်င္လို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္တာပါ။

ေမး - သူတို႔ကို ကားႏွစ္စီးနဲ႔ေခၚေဆာင္လာတယ္ဆိုေတာ့ သူတို႔ အဲဒီကားေပၚမွာ လိုက္ပါလာတယ္၊ ပါမလာဘူးဆို တာေတာ့ သာမန္မ်က္စိေတြ၊ သာမန္လူေတြက မျမင္နိုင္ ဘူးေလ။ အရွင္ဘုရားတို႔အေနနဲ႔ေရာ သူတို႔ေတြလိုက္ပါ လာတယ္၊ ပါမလာဘူး ဆိုတာ သိနိုင္ပါသလား။ အဲဒါကို သိေအာင္သူတို႔ေတြက ဘယ္လိုထူးျခားတဲ့အမူအရာေတြ လုပ္ျပတာေတြရွိပါသလဲ။
ေၿဖ - ပါတယ္၊ မပါဘူးဆိုတာက ဘဘုန္းတို႔က ဒီလို ဟာမ်ိဳးေခၚတယ္ဆိုရင္ ဘဘုန္းတို႔က ကားကိုေလ့လာရ တယ္။ ဒီ ၁ဝေပကား တို႔၊ ကင္နာတို႔ဆိုတာ ဒီအတိုင္းေမာင္း ရင္ခုန္ေနတယ္ေပါ့ေလ။ သူတို႔ ပါလာရင္ သိသာတယ္။ သိသာတာ မွ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို သိသာတယ္။ ကား ေတြက ေလးေတြစန႔္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ကေနလိုက္လာ တယ္။ သူတို႔စီးလာသလိုမ်ိဳး။ သူတို႔ ွူသတ ိသတည ေတြ ဆင္းခ်လိုက္ရင္ ဝိတ္ႀကီးနဲ႔မို႔ ဒီကေလးကလာေျပာတယ္။ အေဖသားတို႔မေမာင္းရဲဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ အေဖ ရယ္ သားတို႔ ခါတိုင္းသြားေနက်ေတာ့ ငါးေျခာက္ ပုံးေတြ၊   ေလးငါးဆယ္လုံးေလာက္နဲ႔သြားရင္  ကားက ၿငိမ္ေန တယ္ ေပါ့ေလ။  အခု အသြားတုန္းက ကားက ဝုန္းဒိုင္းဂြမ္းနဲ႔။ အျပန္က်ေတာ့ ၿငိမ္ေနတာပဲ။ ဒီမွာဘယ္ေလာက္ပါလာလဲ ဆိုေတာ့ ေက်ာင္း ထဲလည္းေရာက္ေတာ့ မင္းတို႔ေနရာ မင္းတို႔ေနေတာ့လို႔ ဘဘုန္းက ေမတၱာပို႔၊ အမိန႔္ေတာ္ လည္းေဝ လိုက္ေတာ့ အဲဒီကားက ဖက္ကေလးလိုပဲ ေပါ့သြားတယ္။ အဲဒါက ထူးျခားခ်က္ တစ္ခု ေပါ့ေလ။ ေနာက္တစ္ခုက အိပ္မက္ေတြ ဘာေတြထူးပါ တယ္။ ညက ဆို ဘဘုန္းေက်ာင္းမွာ ေခြးေတြအူၿပီး ေျဗာင္းဆန္ေန တာပဲ။ ဘယ္ခါမွ ေခြးမအူဘူး။ဒီေကာင္ေတြ မပါဘူး၊ ပါတယ္ ဆိုတာ ေခြးကသေဘာေပါက္တယ္။ ေခြးက ရိုးရိုးအူတာတစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးက အူတာ ရွိတယ္။ အဲဒီႏွစ္ပိုင္းေပါ့။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ဘုန္းဘုန္းကေလး ေတြက ျမင္ေတာင္ ျမင္ေနရတယ္ လို႔ ေျပာတယ္။ ဒါေတြ က ဘဘုန္းေျပာ လို႔မေကာင္း ဘူး။

ေမး- ေနာက္တစ္ခုသိရတာက ဒီလိုအျမန္လမ္းေပၚက ေနေခၚေဆာင္ေပးဖို႔ အရွင္ဘုရားကို သူတို႔ေတြက အိပ္မက္ ေတြေပး တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒါေရာ ဟုတ္ပါသ လား။ ဟုတ္တယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုပုံစံမ်ိဳး အိပ္မက္လာေပး တာပါလဲ။
ေၿဖ - ဟုတ္တယ္။ ဘဘုန္းအိပ္မက္မက္တာက သူတို႔ ဒုကၡေရာက္ေနပါတယ္။ ဘဘုန္းေရ ကယ္ပါဘုရားလို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ ေလးငါးဆယ္ရက္ေလာက္ အဲလိုအိပ္ မက္လာေပးလို႔ ထလုပ္တာ။

ေမး-အခုေခၚေဆာင္လာ တဲ့ အပရေလာကသားေတြကို ဘယ္မွာထိန္းသိမ္းထားၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုပုံစံမ်ိဳး ထိန္းသိမ္း ထားပါသလဲ။
ေၿဖ - အပင္ေတြမွာပဲထားရတယ္။ ဒီပိေတာက္ပင္ ႀကီးဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ၿပီ။ အဲဒီမွာပဲ ခဏထား ထားေပးတယ္ ။ ေနာက္တစ္ေနရာ လည္း ခြဲထားေသးတယ္။

ေမး - သူတို႔ေတြကို အစားအစာေတြေကၽြးထားတာ မ်ိဳးေကာရွိလား။
ေၿဖ - မရွိပါဘူး။ အကၽြတ္အလြတ္ပြဲလုပ္တဲ့ေန႔က်မွပဲ အဝေကၽြးမယ္။

ေမး - အျမန္လမ္းေပၚကေန ဒီအပရေလာကသားေတြကို မေခၚေဆာင္မီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕ နယ္က အပရေလာက သားတစ္ခ်ိဳ႕ကိုလည္း အရွင္ဘုရား ရဲ့ေက်ာင္းမွာ ထိန္းသိမ္း ထား တယ္လို႔ ၾကားသိခဲ့ရတယ္။ အဲဒါေရာ ဟုတ္ပါသလား။
ေၿဖ - ဟုတ္ပါတယ္။ ေရႊျပည္သာတင္မကပါဘူး။ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဘဘုန္းေခၚထားတာ။ အကၽြတ္အလြတ္ပြဲ အတြက္ ေလး ရာေက်ာ္ေလာက္ရွိ တယ္။ တခ်ိဳ႕အိမ္ေတြမွာ ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ဆိုး ရြားတဲ့ အိမ္ေတြက အစေခၚထား တာ။  တစ္ခါတည္းေပါင္း ခ်မွာ။ တခ်ိဳ႕ဆို အေဆာင္ေတြထဲ မွာ ထည့္ထားရတယ္။ ကေလးေတြ ေၾကာက္မွာစိုးလို႔။

ေမး - အျမန္လမ္းကေရာ ဘယ္ေလာက္အင္အားအထိ ပါလာပါသလဲ။
ေၿဖ - ႏွစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ ေတာ့ရွိမယ္။ ညက အိပ္မက္ တာ ႏွစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ပဲမက္တယ္။ ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္ လည္း မျပည့္ဘူး။

ေမး - အရွင္ဘုရားအေနနဲ႔ ဒီအပရေလာကသားေတြကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔က်ရင္ အကၽြတ္အလြတ္ပြဲလုပ္မွာဆို ေတာ့ ဒီလိုပြဲမ်ိဳးအရင္ကေရာ လုပ္ခဲ့ဖူးတာ ရွိပါသလား။
ေၿဖ - အရင္တုန္းကေတာ့ သန္လ်င္ေဆး႐ုံႀကီးမွာ ျဖစ္တဲ့အခါကေတာ့ တစ္ခါလုပ္ဖူးတယ္။ ငါးႏွစ္ေလာက္ ေတာ့ရွိၿပီ။ အဲဒီတုန္း က လူကေသတယ္။ မနက္က်ရင္ ပါးေတြမရွိေတာ့ဘူး။ ညက်ရင္သြား ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အစိမ္းေသတယ္ဆိုရင္ သြားၾကည့္ လိုက္ေတာ့ ပါးတစ္ ျခမ္းကမရွိေတာ့ဘူး။ ေနာက္ေတာ့ ဘယ္လိုေလ့လာ လဲဆိုေတာ့ ေသာ့ပိတ္၊ ခ်ိတ္ပိတ္၊ CCTV  ေတြ ထား ေပမယ့္ ေပါင္သားေရာ၊ ရင္သားေရာမရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ဘဘုန္းသြားၿပီးေတာ့ ေရႊ႕၊ ေရႊ႕ေတာ့လည္း အဲလိုပဲ ကားႀကီးက ကၽြီးဆိုၿပီးရပ္သြားတယ္။ အဲဒါနဲ႔ လူႀကီးတစ္ေယာက္ေပါ့။ အဲဒီတုန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဟန္စိန္ ေပါ့။ သူလာေလၽွာက္တယ္။ ဘဘုန္းရဲ့ ဒကာေတြ ကို ေရစက္ခ်ေပးပါ။ အမၽွေဝေပးပါလို႔။ အဲဒါနဲ႔လုပ္ေပး လိုက္တယ္။

ေမး - ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ဘာမ်ားမိန႔္ၾကားခ်င္ပါေသးလဲဘုရား။
ေၿဖ -  မမိန႔္ၾကားခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီအကၽြတ္အလြတ္ ပြဲက်မွ သူတို႔အိပ္မက္ေတြ ဘယ္လိုလာမလဲဆိုတာ ျပန္ ေျဖေပးမယ္။
အခုလို မိန႔္ၾကားေပးတဲ့အတြက္ အရွင္ဘုရားကို ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

မာန္ယုေက်ာ္ (ေရႊဝေျမ) ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသည္။
dailydemocracytoday.com
Yangon Media Group

ဇနီးျဖစ္သူအား ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ရန္ျပဳသူကုိ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွ ထုိးႀကိတ္ခဲ့သျဖင့္ ေသဆံုးရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၀

၉.၆.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ၁၆၃၀ အခ်ိန္ လသာၿမိဳ႕နယ္ေန ကိုနႏၵေက်ာ္
သည္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဂၤလာေစ်းတြင္ မဆုျပည့္၀င္း
အား မူးယစ္ၿပီးကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားရန္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ရန္ျပဳသည္ကုိ မဆုျပည့္၀င္း၏ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူ ႏိုင္ကိုကို မွမေက်နပ္သျဖင့္ ကိုနႏၵေက်ာ္အား ရင္ဘတ္ေဆာင့္တြန္းကာ
ထိုးႀကိတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကိုနႏၵေက်ာ္တြင္ ႏွာေခါင္းေသြးထြက္၊ အေပၚႏႈတ္ခမ္းဖူးေရာင္၊ ၀ဲဒူးပြန္း ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္
ေဆးရံုႀကီးတြင္ ျပင္ပလူနာ အျဖစ္ကုသကာ ၂၂၀၀ အခ်ိန္တြင္
ေနအိမ္သုိ႔ ျပန္လာခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ေနအိမ္သုိ႔ေရာက္ရွိၿပီး ပက္လက္ကုလားထုိင္ေပၚတြင္အိပ္ေပ်ာ္
ေန၍လႈပ္ႏႈိးရာ မရသျဖင့္ ၁၀.၆.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ၀၃၀၀ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးသုိ႔ထပ္မံတင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆးရံုအေရာက္တြင္ ကုိနႏၵေက်ာ္မွာ ေသဆံုးေနသည္ကုိသိရွိရသျဖင့္ ႏုိင္ကုိကုိအား
အေရးယူေပးရန္ ကိုနႏၵေက်ာ္၏အစ္မျဖစ္သူ ေဒၚလီလီမွ တုိင္တန္း
လာခဲ့ပါသည္။

တုိင္တန္းခ်က္အရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ႏုိင္ကုိကုိ၊ (၂၃)ႏွစ္၊
(ဘ)ဦးမ်ိဳးညြန္႔၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ေနသူအား မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၃၆၉/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈ
ပုဒ္မ-၃၀၂ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ကာ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police

ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ - စုိေျပNGO ေတြအတြက္ သုေတသနအၿမဲ လုပ္ေနသည့္ စုိေျပ႕ဆရာတစ္ေယာက္က ေျပာ ဖူးသည္။ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ကိစၥျဖစ္သည္။NGO ေတြအလွဴေငြရတာ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိလွ်င္ ျပည္သူေတြဆီေရာက္ တာ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲရွိသည္တဲ့။ က်န္သည့္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကNGOကလူေတြ အသံုးစရိတ္ ႏွင့္ကုန္သည္ဟု ဆရာကဆုိသည္။ အစကေတာ့ စုိေျပလည္း ဆရာ့စကားကုိမယံု။ ဟုတ္ႏုိင္ ပါ့မလားဟု ေတြးမိသည္။NGOဆုိတာ အစုိးရက ျပည္သူေတြအတြက္ မလုပ္ႏုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားကုိ လုိက္လံေဆာင္ရြက္ေပးရေသာ အဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္လား။ ၿပီးေတာ့ ပရဟိတ သမားေတြလုပ္ၾကတာ။ ဒါေၾကာင့္ NGO ေတြ က လူေတြဟာ အနစ္နာခံၿပီး ျပည္သူေတြ အတြက္ လုပ္ေပးေနတာလုိ႔ စုိေျပထင္တာေပါ့ ေလ။

အခုေတာ့ စုိေျပယံုသြားၿပီ။ ဟုိတစ္ေန႔က သတင္းတစ္ပုဒ္တက္လာသည္။ ယူနီဆက္ အဖြဲ႕၏ အိမ္ခန္းငွားခက တစ္လကုိ ေဒၚလာ ၈၇၀၀၀ ဆုိပဲ။ ေဒၚလာ ၈၇၀၀၀ ဆုိေတာ့ ျမန္မာေငြႏွင့္ ျပန္တြက္လုိက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ေပါင္း ၈၃၀ ေက်ာ္ေနၿပီ။ ဒါေတာင္ တစ္လ စာပဲရွိပါေသးသတဲ့။ တစ္ႏွစ္စာဆုိလွ်င္ သိန္း ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္သြားၿပီ။ အဲ့လုိမ်ဳိး ၇ ႏွစ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားတာဆုိပဲ။ ဒါဆုိ က်ပ္ သိန္းေပါင္း ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္။ နည္းနည္း ေနာေနာ ေငြမဟုတ္။ ေနာက္ၿပီး ငွားသည့္အိမ္ ကလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးအိမ္ဆုိပဲ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းဆုိေတာ့ အေမရိကန္၏တစ္ ဦးခ်င္းဗီဇာပိတ္ဆုိ႔မႈတုိ႔ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ တုိ႔ခံထားရသည့္ အိမ္ျဖစ္မေပါ့ေလ။ ဒီဗုိလ္ခ်ဳပ္ က အိမ္ငွားခေတာင္ ဒီေလာက္ေစ်းရတဲ့အိမ္ ကုိ ဘယ္လုိပုိင္ဆုိင္ခဲ့လဲဆုိတာကေတာ့ သူ႕ အေၾကာင္းႏွင့္သူေပါ့ေလ။ မိဘမ်ဳိး႐ုိးစဥ္ဆက္ ခ်မ္းသာတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ တစ္နည္း နည္းနဲ႔ ခ်မ္းသာတာလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဒါ ကေတာ့ သူ႕အလုပ္။ ယူအန္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ သည့္ ယူနီဆက္အေနျဖင့္ ဒီထက္ေစ်းေပါသည့္ ေနရာမွာငွားၿပီး ပုိသည့္ေငြကုိ ကေလးသူငယ္ မ်ားအတြက္ ပုိၿပီးလုပ္လုိ႔ရမွာပဲဟုလည္း စုိေျပ ဉာဏ္ေသးေသးေလးႏွင့္ ေတြးမိသည္။

သူတုိ႔ငွားသည့္ေနရာက တကယ့္ေစ်းႀကီး သည့္ ၀င္ဒါမီယာထဲက အိမ္။ အဲဒီ့ေနရာမွာ မဟုတ္ဘဲ အျခားေနရာမွာငွားလွ်င္ ဒီေလာက္ ေစ်းႀကီးမည္မဟုတ္။ သူတုိ႔ကေတာ့ သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည့္ေနရာကုိ ငွားသည္ဟု အေၾကာင္းျပႏုိင္သည္။ တကယ္ေတာ့ ယူအန္ က ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ အိမ္တုိင္ယာေရာက္ ကားေတြစီစဥ္ေပးထားတာပဲ မဟုတ္လား။ ဒါဆုိ ဘယ္ေလာက္ေ၀းေ၀း လာလုိ႔ရသည္ပဲ။

စုိေျပတုိ႔ေနသည့္ သန္လ်င္ကအိမ္ဆုိလွ်င္ အိမ္ငွားခ က်ပ္ငါးေသာင္းပဲေပးရသည္။ ယူ နီဆက္႐ံုးခန္းလုပ္ထားသည့္ အိမ္ႀကီးအိမ္ ေကာင္းမ်ဳိးဆုိလွ်င္ အလြန္ဆံုးေပးရ က်ပ္ ငါးသိန္းေလာက္သာရွိမည္။ အပုိင္၀ယ္လွ်င္ ေတာင္ သိန္းငါးေထာင္မေက်ာ္ႏုိင္။ အခု သူ တုိ႔ငွားထားသည့္ သိန္း ၈၃၀ ေက်ာ္ႏွင့္ဆုိ လွ်င္ အစြန္းထြက္ပင္ကုန္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ကုိယ္ပုိင္ကားေလးစီး၊ ဖယ္ရီကားေလးစီးၿပီး ေအးေဆးလာလုိ႔ရသည္။ အခုေတာ့ ပုိက္ဆံ အလကား သက္သက္ျဖဳန္းတီးသည္ဟု စုိေျပ ျမင္မိသည္။ မွားခ်င္လည္း မွားလိမ့္မည္။ ယူ အန္အဖြဲ႕အစည္း ၀င္ဒါမီယာထဲပဲ ငွားရမည္ ဟု အစုိးရက အမိန္႔မထုတ္ထားတာေတာ့ ေသခ်ာသည္။

ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ သတင္းတစ္ပုဒ္ထပ္ တက္လာျပန္သည္။ ယူနီဆက္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုတည္းမဟုတ္။ WHO ကလည္း ေဒၚ လာ ၈၃၀၀၀ ႏွင့္ အိမ္ငွားသည္တဲ့။

သူမ်ားေတြေတာ့ မသိ။ စုိေျပကေတာ့ ထုိေငြေတြကုိ ႏွေျမာမိသည္။ ထုိေငြေတြႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အက်ဳိးအတြက္ အမ်ား ႀကီးလုပ္ေပးလုိ႔ရႏုိင္သည္ဟု ျမင္မိသည္။ ျမန္ မာျပည္က ကေလးေတြအတြက္ လုိအပ္တာ ေတြအမ်ားႀကီးရွိသည္။ က်န္းမာေရး၊ ပညာ ေရး၊ စား၀တ္ေနေရး အစံု အစုိးရက ဘာမွ ေသခ်ာမလုပ္ေပးႏုိင္ေသး။ အစုိးရမလုပ္ေပး ႏုိင္ေတာ့ အန္ဂ်ီအုိေတြကမ်ား လုပ္ေပးမလား လုိ႔ သူတုိ႔အိမ္ငွားခႏွင့္တင္ ဘက္ဂ်က္ကုန္သြား ႏုိင္သည္။

ႀကံဳတုန္းေျပာရလွ်င္ ယူအန္ေတြ၊ အန္ ဂ်ီအုိေတြမွာ လုပ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားေတြက လခေတြကုိ နင့္ေနေအာင္ယူထားၾကသည္။ ႏုိင္ငံျခားသား အန္ဂ်ီအုိ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ အတြက္ လခက ေဒၚလာတစ္ေသာင္းအထက္ မွာရွိသည္ဟု စိုေျပ႕ဆရာကေျပာဖူးသည္။ ျမန္ မာ၀န္ထမ္းက်ေတာ့ေရာ ေဒၚလာတစ္ေထာင္ ေအာက္ေတြခ်ည္းပဲျဖစ္သည္။ အန္ဂ်ီအုိ၀န္ ထမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆုိလွ်င္ စုိေျပတုိ႔ သ တင္းစာဆရာေတြထက္ပင္ လစာနည္းေသး သည္။

တကယ္တမ္းလုပ္ရေတာ့ ျမန္မာ၀န္ထမ္း ေတြပဲျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားသားေတြကေတာ့ ဟုိပြဲေလးတက္လုိက္၊ ပေရာဂ်က္ေလးေရး လုိက္ႏွင့္ ေအးေဆးပင္။ တစ္ခါက အဂၤလန္ အေျခစုိက္ အန္ဂ်ီအုိႀကီးတစ္ခု ျမန္မာျပည္ တြင္ ႐ံုုးစုိက္သည္။ အဂၤလန္႐ံုးမွာ အလုပ္ လုပ္ေနသည့္ ျမန္မာတစ္ေယာက္က ျမန္မာ ျပည္ရွိ အဆုိပါအန္ဂ်ီအုိႀကီးဆီသုိ႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ရသည္။ လခကေတာ့ အဂၤလန္မွာေပးထား သည့္လခ ေဒၚလာတစ္ေသာင္းေလာက္ျဖစ္ သည္။ မၾကာခင္မွာပဲ အဆုိပါျမန္မာလည္း လခ ေဒၚလာတစ္ေသာင္းေအာက္ျဖစ္သြား သည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ျမန္မာျဖစ္ေန လုိ႔တဲ့။ သူလုိကုိယ္လုိ ဘာမွမတတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားလည္း အန္ဂ်ီအုိတြင္လုပ္ လွ်င္ လခေကာင္းသည္။ သူတုိ႔ထက္ေတာ္ သည့္ ထက္သည့္ ျမန္မာေတြကေတာ့ သူတုိ႔ လခထက္ အဆငါးဆယ္ေလာက္နည္းသည့္ လခေလးျဖင့္ လုပ္ေနရရွာသည္။

အန္ဂ်ီအုိမွာ အလုပ္လုပ္သည့္ ျမန္မာေတြ မ်ား ႏုိင္ငံျခားမွာလုပ္ေတာ့လည္း ျမန္မာမုိ႔လုိ႔ လခနည္းသည္။ ျမန္မာျပည္ျပန္လာလုပ္ေတာ့ လည္း ျမန္မာမုိ႔လုိ႔ လခနည္းသည္။ ျမန္မာ ဆုိတာႏွင့္ ခံေပေတာ့။ ႏုိင္ငံျခားမွာေတာ့ အန္ဂ်ီအုိေစ်းကြက္ဆုိတာရွိသည္ဟု ၾကားဖူး သည္။ သူတုိ႔ဆီမွာေတာ့ အန္ဂ်ီအုိအလုပ္ သည္ စီးပြားေရးအလုပ္လုိျဖစ္သည္။ ယခု လည္း ျမန္မာျပည္မွာ သူတုိ႔လုိျဖစ္ေနပါၿပီ။ ျမန္မာျပည္ကလည္း နည္းနည္းေတာ့ဆန္း သည္။ အန္ဂ်ီအုိမွာ အလုပ္ရဖုိ႔ေတာ္ဖုိ႔လုိသည္။ လူေတာ္ဖုိ႔မဟုတ္။ အမ်ဳိးေတာ္ဖုိ႔ျဖစ္သည္။ အန္ဂ်ီအုိမွာလုပ္ေနသူတစ္ေယာက္ေယာက္ ႏွင့္ အမ်ဳိးေတာ္ရမည္။ ဒါမွ အလုပ္ရမည္ျဖစ္ သည္။ အစုိးရအလုပ္ထက္ပင္ ခက္ေသး သည္။

ေနာက္ၿပီး အန္ဂ်ီအုိေတြကုိ ေမးျမန္းဖုိ႔ဆုိ လွ်င္ အစုိးရကုိေမးရသည္ထက္ပင္ ခက္ေသး သည္။ ယခုဆုိလွ်င္ အစုိးရကုိေတာင္ ဘာ ေမးေမးရေနသည္။ အန္ဂ်ီအုိေတြကေတာ့ ဒီ လုိမဟုတ္။ အရာအားလံုး လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားၾက သည္။ တစ္ခုခုမွားေျဖမိလွ်င္ အလုပ္ျပဳတ္မွာ ေၾကာက္ပံုရသည္။ လခေကာင္းေတြဆုိေတာ့ အလုပ္ျပဳတ္မွာေၾကာက္ေပမေပါ့ေလ။ ခရီး သြားလွ်င္ အေကာင္းစားဟုိတယ္မွာ တည္း သည္။ အေကာင္းစား အစားအစာ စားသည္။ အေကာင္းစားယာဥ္စီးသည္။

ေနာက္ၿပီး အန္ဂ်ီအုိ၀န္ထမ္းေဟာင္းတစ္ ဦးေရးထားသည့္စာကုိ ဖတ္ဖူးသည္။ သူေရး ထားသည္က အန္ဂ်ီအုိေတြအေနႏွင့္ ပစၥည္း ၀ယ္လွ်င္ ေစ်းႀကီးႀကီးႏွင့္၀ယ္ၿပီး ဆုိင္က ေကာ္မရွင္ယူၾကသည္တဲ့။ ၾကားလုိ႔မွမေကာင္း။ ျပည္သူ႕အတြက္ လခေကာင္းေကာင္းႏွင့္ အ လုပ္လုပ္ေနၿပီး ျပည္သူေတြအတြက္ ပစၥည္း ေတြအေပၚမွာ ေကာ္မရွင္ေတြ ျပန္ယူသည္။

အထက္ကေရးခဲ့သည့္ တစ္လသိန္း ၈၃၀ တန္ အိမ္ငွားခသည္လည္း ေကာ္မရွင္မ်ား ယူထားသလား စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ေစ်းႀကီးရသည့္ အေၾကာင္း ရင္းတြင္ အန္ဂ်ီအုိေတြလည္း တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာကပါႏုိင္သည္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ။ စုိေျပႏွင့္မဆုိင္ပါဘူး။ သူ႕အလုပ္သူ လုပ္ေနၾကတာပဲ။ ျမန္မာျပည္ သူေတြက တစ္ေန႔ ႏွစ္ေထာင္ႏွင့္ေလာက္ ေအာင္စားေနၾကတာမဟုတ္လား။ ျပည္သူ ေတြကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး သူတုိ႔ အန္ဂ်ီအုိေတြ၊ ယူအန္ေတြ ေကာင္းေကာင္းေန၊ ေကာင္း ေကာင္းစားႏုိင္ရင္ ၿပီးတာပါပဲေလ။ စုိေျပတုိ႔ က ဘုရားသခင္ေနာက္ဆံုးမွ ဖန္တီးခဲ့တာဆုိ ေတာ့ ေမ်ာက္ေတြႏွင့္ သိပ္မျခားဘူးလုိ႔ သူတုိ႔ ထင္ရင္ထင္မွာေပါ့။

အတြဲ (၂) အမွတ္စဥ္ ၁၆၊ သည္ေလဒီးစ္ နယူးစ္ဂ်ာနယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္

အိမ္ျဖဴေတာ္မွ ထြက္ခြာခဲ့ခ်ိန္တြင္ မြဲျပာက်သြားခဲ့ဖူးေၾကာင္း ဟီလာရီကလင္တန္ ဖြင့္ဟ


အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဘီလ္ကလင္တန္၏ ဇနီးသည္ ဟီလာရီကလင္တန္က မိမိတုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္မွ ထြက္ခြာခဲ့ခ်ိန္တြင္ လံုးဝမြဲျပာက်သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးထိ ဆိုက္ေရာက္သြားခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ဟ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ဝိႈက္ဝါးတား အေရးႏွင့္ ေမာ္နီကာ လီဝင္စကီး အရႈပ္ေတာ္ပံုမ်ားေၾကာင့္ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ အကုန္အက် အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ကလင္တန္၏ သမၼတ ရာထူးသက္တမ္း ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ မိမိတုိ႔ မိသားစု အလြန္ဆင္းရဲ က်ပ္တည္းသြားခဲ့ေၾကာင္း ဟီလာရီက ABCႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး အစီအစဥ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုသြားသည္။

“အိမ္ျဖဴေတာ္က ထြက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဆိုးဆိုးရြားရြား မြဲျပာက်သေလာက္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီ့အျပင္ အေၾကြးေတြလည္း တင္ေနခဲ့ေသးတယ္ေလ”ဟု ဟီလာရီက ဆိုသည္။ “အဲဒီအေျခအေန ေရာက္သြားေတာ့ ကၽြန္မတို႔မွာ ပိုက္ဆံလံုးဝ မရွိေတာ့ဘူး။ အရမ္းရုန္းကန္ခဲ့ရတယ္။ ေငြေၾကး စာခ်ဳပ္စာတမ္း ကိစၥေတြ၊ ေနအိမ္ကိစၥေတြအျပင္ ခ်ယ္လ္ဆီး (ကလင္တန္၏ သမီး)ရဲ႕ ပညာေရး ကိစၥေတြက အစေပါ့။ တကယ့္ကို ခက္ခဲလြန္းခဲ့ပါတယ္”ဟု ဟီလာရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(၁၉၉၉)ခုႏွစ္တြင္ ရန္ပံုေငြ ထူေထာင္သူ တယ္ရီမက္ေအာ္လစ္ဖ္ (လက္ရွိ ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး)က နယူးေယာက္တြင္ ေနအိမ္တစ္လံုး ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသျဖင့္ ဟီလာရီ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ျပန္လည္ေျခကုပ္ယူႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

(၂၀၀၉)ခုႏွစ္တြင္မူ ဟီလာရီသည္ အေမရိကန္ သမၼတ ဘာရက္အိုဘားမား၏ အစိုးရအဖဲြ႕တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္တြင္မူ ကလင္တန္ မိသားစု၏ ၾကြယ္ဝမႈသည္ ေဒၚလာ (၁၀)သန္းမွ သန္း(၅၀)ၾကားထိ ရွိေနၿပီဟု သတင္းမ်ားက ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

ABC သတင္းဌာနမွ ဒိုင္ယာေန ေဆာ္ယာက ဟီလာရီအား “မိန္႔ခြန္းေျပာဆိုမႈေတြကေန ရွင့္အေနနဲ႔ ေဒၚလာ (၅)သန္းေလာက္ ရရွိခဲ့ၿပီး သမၼတကေတာ့ ေဒၚလာ သန္း(၁၀၀)ေလာက္ ရရွိခဲ့တယ္ မဟုတ္လား”ဟု ေမးျမန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဟီလာရီက သူမတို႔ မိသားစု အေနျဖင့္ ေငြေၾကးျပတ္လပ္သြားခဲ့ေၾကာင္း တံု႔ျပန္ ေျဖဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အရင္ဆံုးကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ အေနနဲ႔ အေၾကြးေတြကို အရင္ေပးေခ်ရတယ္ေလ။ ကၽြန္မခင္ပြန္းက ေငြကို ႏွစ္ဆရွာရေတာ့တာေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ အခြန္ေတြရွိေသးတယ္။ အေၾကြးေတြ ေပးရဦးမယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနေရးထုိင္ေရးနဲ႔ မိသားစုဝင္ေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔လည္း ရွိေနေသးတယ္ေလ”ဟု ဟီလာရီက ေျပာၾကားသြားသည္။

_Ref: Telegraph

7 day daily

ဗုဒၶစာေပမ်ား ေလ့လာခြင့္မရေတာ့၍ မႏၲေလးမွ သီလရွင္တစ္ပါး ႀကိဳးဆြဲခ်သတ္ေသမႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းျမသာစည္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သီတင္းသံုးသူ အသက္(၂၁)ႏွစ္အရြယ္ရွိ သီလရွင္ တစ္ပါးမွာ ကိုယ္႐ံု သကၤန္းအား အသံုးျပဳ၍ ႀကိဳးဆြဲခ်သတ္ေသခဲ့မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မွာ ဇြန္ ၂ ရက္ေန႔ ၂ နာရီ ၂၀ မိနစ္တြင္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕သစ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ ၆၉-၇၀ၾကား၊ လမ္းသြယ္(၂) (ဆ-၆/၈၃) ေနအိမ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ၊ ေသဆံုးသူမွာ ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕ သိမ္ေထာင္မံုတိုင္ ေက်ာင္းတိုက္မွ သီလရွင္ ေဒၚနိမလနႏၵီ (ခ) မႏွင္းယုယုေထြး ၂၁ ႏွစ္၊ ၀ါေတာ္၃ ၀ါ၊ ၿမိဳ႕သစ္(၂) ရပ္ကြက္ ခ်မ္းျမသာစည္ ၿမိဳ႕နယ္ေနသူ ျဖစ္ၿပီး လည္ပင္းတြင္ လိမ္ထားေသာ ကိုယ္႐ံု သကၤန္းႀကိဳးအား ခ်ည္လ်က္ တန္းလန္းျဖင့္ ေနအိမ္စတိုခန္း ထုပ္တန္းတြင္ ဆြဲႀကိဳးခ်ေသဆံုး ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္အား စံုစမ္းရာတြင္ ၄င္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ႏွစ္ခန္႔ မွစ၍ ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕၊ သိမ္ေထာင္မံုတိုင္ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ သီလရွင္ ၀တ္ခဲ့ၿပီး ၄င္းေက်ာင္းတြင္ ေနထိုင္စဥ္ သီလရွင္ အခ်င္းခ်င္း စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းမွ ျပန္လႊတ္ခဲ့သျဖင့္ ေနအိမ္တြင္ ျပန္လည္ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းသင္ၾကားလိုသည့္ ဗုဒၶစာေပမ်ားအား ဆက္လက္ မသင္ၾကားရေတာ့သျဖင့္ အၿမဲတမ္း စိတ္ညစ္ေနသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေသဆံုးေနသည္အား တစ္အိမ္တည္းေန အိမ္ေဖာ္ ျဖစ္သူ မခင္ေအး ၂၄ ႏွစ္မွ စတိုခန္းအနီး လွန္းထားသည့္ အ၀တ္မ်ားအား သြားယူစဥ္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ကာ၄င္း၏ဖခင္အား ေျပာျပ၍ ၄င္း၏ ဖခင္ကလည္ပင္းက ထုပ္တန္းသို႔ တြဲေလာင္း ခ်ည္ထားေသာ ကိုယ္႐ံု သကၤန္းႀကိဳးအား ျဖဳတ္ကာ မႏွင္းယုယုေထြးအား ေနအိမ္ ဧည့္ခန္းသို႔ ေပြ႕ခ်ီထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆး သိရွိရသျဖင့္ ေသဆံုးသူအား မႏၲေလး ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ပို႔အပ္လ်က္ နယ္ေျမ ရဲစခန္း(အမွတ္-၁)က ေသမႈေသခင္း အမွတ္စဥ္ ၈/၂၀၁၄ျဖင့္ ေရးဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Tomorrow News Journal

ခ်ိဳင္းပတ္နံ႔ နံျခင္းကို ခရမ္းခ်ဥ္သီးစားၿပီး ကာကြယ္ပါ


No. 120
ခ်ိဳင္းပတ္နံ႔နံျခင္း၊  ခ်ိဳင္းေခၽြးေစာ္နံျခင္းေတြကို မ်ိဳးဗီဇဆုိင္ရာ အခ်က္ေတြနဲ႔  တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈ အားနည္းျခင္းေတြက လႊမ္းမိုးမႈရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္တဲ့ နည္း လမ္းေတြလည္း ေပၚေပါက္ေနပါၿပီ။ အဲဒီနည္းလမ္းေတြမွထဲကမွ  ခရမ္းခ်ဥ္သီးရဲ႕ အာနိသင္ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးလိုပါတယ္။
ခရမ္းခ်ဥ္သီးရဲ႕ ပင္စည္ထဲမွာ ခ်ိဳင္းေခၽြးန႔ံနဲ႔ ဆင္ဆင္တူတဲ့ terpenes  လို႔ေခၚတဲ့ အဆီတစ္မ်ိဳးပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီအဆီမွာ ပါ၀င္တဲ့ အနံ႔ကို ခရမ္းခ်ဥ္သီးထဲကို ၀င္မလာေအာင္ ခရမ္း ခ်ဥ္သီးမွာပါ၀င္တဲ့  အင္ဇိုင္းျဖစ္တဲ့ လူကိုပင္း (lycopene) က တားဆီးေပး ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအာနိသင္ကို ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္တာေၾကာင့္ အနာဂတ္မွာ ထုတ္လုပ္မယ့္ ခ်ိဳင္းေခၽြးနံ႔ေပ်ာက္ေဆးနဲ႔ ေရေမႊးေတြမွာ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို ထည့္သြင္းေဖာ္စပ္ႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး မထြက္ရွိေသးခင္ေတာ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို  စားသံုးၿပီး ခ်ိဳင္းေခၽြးနံ႔ကိုကာကြယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ၿဗိတိန္လူမ်ိဳး သမားေတာ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့  Dr. Charles Stewart  က ရွင္းလင္း ေျပာထားပါတယ္။
ဒီေလ့လာမႈကို Journal Medical Hypotheses  မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သက္ႏွင္း
ref: IANS

Health Updates Journal

ဆင္းမဲ႔မွတ္တိုင္ေရာက္ ရင္ နိုးေပးမဲ႔ Android ေပၚက Google Now


ရထားနဲ႔ ကားေတြေပၚမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အိပ္ေပ်ာ္ေနပါက ဆင္းမဲ႔ မွတ္တိုင္မေရာက္ခင္ ၾကိဳၿပီး နိုးေပးနိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
Android Police ၀ဘ္ဆိုဒ္ရဲ႕ အဆိုအရ ဆင္းခ်င္တဲ႔ မွတ္တိုင္ေရာက္တဲ႔ အခါ Android ေတြထဲမွာ ပါရွိတဲ႔ Google Now ေနာက္ဆံုးဗားရွင္းဟာ
Alarm ေပးထားၿခင္းၿဖင္႔ သင္႔ကို နိုးထေစပါမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အဆိုပါ Google Now သို႔ အသစ္ထပ္မံ တည္႔ရွိလိုက္တဲ႔ ေဆာ႔၀ဲလ္ေလးဟာ ပါတီရွိလို႔ ကားေပၚမွာ အိပ္ေပ်ာ္ကာ မွတ္တုိင္ေတြ ေက်ာ္သြားၿခင္းမွ လည္း ကာကြယ္ေပးနိင္ၿပီး ထိုသို႔ သံုးနိင္ဖို႔ အတြက္ Google Now ထဲက public transportation ကို သံုးၿပီး အိမ္နဲ႔ အလုပ္စတဲ႔ တည္ေနရာေတြကို ထည္႔သြင္းၿပီး မွတ္ထားၿခင္းၿဖင္႔ သတိေပးမူ alarm ေတြကိုေပါင္းထည္႔နိင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Google Now ရဲ႕ စိတ္၀င္စားစရာ
အသစ္ထပ္မံ ေပါင္းထည္႔မူတစ္ရပ္ပါပဲ။ နာရီ app အေနနဲ႔တာ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿခင္းမိ်ဳးမဟုတ္ဘဲ Alarm ေပးဖို႔ သတ္သတ္ မွတ္ေပးရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ မလိုအပ္ရင္ေတာ႔ ၿဖဳတ္ထားနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထို ေထာက္ပံမူဟာ
ေနရာတိုင္း အတြက္ေတာ႔ မဟုတ္ဖူးလို႔ သိရပါတယ္။

Aung Heine

Smart Pro Journal

ကေလးငယ္မ်ားကို သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးမည့္ က်ည္ကာၿခံဳထည္

Bodyguard Blanket ဝတ္ဆင္ထားသည့္ ကေလးငယ္မ်ား ေလဆင္ႏွာေမာင္း ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ပံုကို ေလ့က်င့္ေန႔ၾကစဥ္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ရမ္းကား ပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ အေျခအေနမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးကို အိုကလားဟိုးမားျပည္နယ္ရိွ လံုၿခံဳေရးထုတ္ကုန္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ProTecht က ဖန္တီး ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။


Bodyguard Blanket ဟုေခၚသည့္ ၿခံဳထည္ကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ရမ္းကားပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္ အလြန္အႏၲရာယ္ရိွေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ယာယီအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

Bodyguard ကို ေက်ာပိုးအိတ္ကဲ့သို႔ ဝတ္ဆင္ထားႏိုင္သည္။ထို႔အျပင္ Bodyguard ၿခံဳထည္သည္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ပြားသည့္အခါ အပ်က္အစီးမ်ား ျပဳတ္က်သည့္ ေဘးမွ ကေလးငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 နည္းပညာပိုင္းအရ အဆိုပါ ၿခံဳထည္သည္ က်ည္ဆန္ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ၎ၿခံဳထည္ကို စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရအရာရိွမ်ား အသံုးျပဳသည့္ က်ည္ကာအက်ီၤအတိုင္း ျပဳလုပ္ထားၿပီး အသံုးမလိုသည့္အခါ ေခါက္ထားႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။


က်ည္ကာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ Bodyguard ၿခံဳထည္၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၀၀၀ နီးပါးရိွေသာ္လည္း ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ သက္သာေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ProTecht က ေျပာၾကားခဲ့သည္။Ref: CNET
Internet Journal

သင့္မွတ္ဥာဏ္ကိုထိခိုက္ေစတဲ့အရာ ၃ ခုPlos One ဂ်ာနယ္ရဲ႕ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ အသက္ေလးဆယ္ေအာက္ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြရဲ႕ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္မွတ္ဥာဏ္နဲ႔ပါတ္္သတ္တဲ့ ဒုကၡေတြခံစားေနရပါတယ္။ ျပီးေတာ့ နွစ္ေတြၾကာလာတာနဲ႔အမွ်အဲဒီ့ျပသနာေတြက ပိုပိုဆိုးလာပါတယ္။

ေလ့လာမႈအတြက္ UCLA ကသုေတသနပညာရွင္ေတြနဲ႔ Gallup အဖြဲ႕အစည္းတို႔ဟာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ကေန ၉၉ ႏွစ္အတြင္းရွိတဲ့ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူ ၁၈၆၁၄ ဦးကို သူတို႔ရဲ႕မွတ္ဥာဏ္အပါအ၀င္ ဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြနဲ႔ပါတ္သတ္ျပီး စာရင္းေကာက္ယူခဲ့ပါတယ္။ အသက္အရြယ္နဲ႔မဆိုင္ဘဲ အေလ့အက်င့္ေတြထဲက အမ်ားစုဟာမွတ္ဥာဏ္ျပသနာေတြကိုျဖစ္ေစႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သူတို႔ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

မွတ္ဥာဏ္ေတြကိုယုတ္ေလ်ွာ့ေစတဲ့ အဓိက တရားခံသံုးေယာက္ကေတာ့ စိတ္ဓာတ္က်မႈ၊ ေလ့က်င့္ခန္း လစ္ဟင္းမႈ နဲ႔ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ျမင့္တက္မႈတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ့အခ်က္ေတြက မွတ္ဥာဏ္အေပၚကိုဘာလို႔ သက္ေရာက္မႈရွိတာလဲဆိုတာကိုေတာ့ ဒီေလ့လာမႈက အတိအက်မေျပာနိုင္ခဲ့ေပမယ့္ အရင္သုေတသနတစ္ခုကေတာ့ သင့္ရဲ႕ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို တိုးေအာင္လုပ္ရင္ ဦးေႏွာက္ထဲက ေသြးလည္ပါတ္မႈကိုလည္းတိုးျမွင့္ေပးျပီး ဦးေႏွာက္လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔မွတ္ဥာဏ္ကိုလည္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဒါဟာေသြးဖိအားကို ပံုမွန္ျဖစ္ေအာင္လုပ္တာက ဘာေၾကာင့္အေရးၾကီးတယ္ဆိုတာရဲ႕ အေျဖလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ေသြးဖိအားျမင့္မားမႈဟာ ေသြးေတြကို သင့္ဦးေခါင္းထဲစီးဆင္းတာကိုတာဆီးျပီး ေသြးလႊတ္ေၾကာေတြကိုထိခိုက္ေစတာျဖစ္ပါတယ္။

အသက္အရြယ္ေပါင္းစံု မွတ္ဥာဏ္က်ဆင္းမႈရဲ႕အေၾကာင္းအရင္းေတြထဲက အျပင္းထန္ဆံုး အခ်က္အျဖစ္ ဒီေလ့လာမႈကေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့အရာကေတာ့ စိတ္ဓာတ္က်မႈနဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနမႈျဖစ္ျပီး ဒီတစ္ခ်က္က ပိုျပီးတိတိက်က်မသိႏိုင္တဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူၾကိဳက္မ်ားတဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုကေတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ cortisol ေဟာ္မုန္းေတြျဖစ္ေပၚလာေအာင္လုပ္တာဟာ ဦးေႏွာက္ထဲက ယာယီမွတ္ဥာဏ္ကို တာ၀န္ယူတဲ့အစိပ္အပိုင္းျဖစ္တဲ့ hippocampus ကို ၾကံဳ႕ေစတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

သင္ရဲ႕ဦးေနွာက္ဟာ လစ္လပ္ေနတဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳးသင္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ အၾကိမ္ေရထက္ပိုျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ေခြ်းပံုမွန္ထြက္ေစဖို႕ေဆာင္ရြက္ပါ။ ျပီးေတာ့ ေသြးဖိအားနဲ႔ပါတ္သတ္ျပီး ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္နဲ႔ေတြ႕ပါ။ စိတ္ဓာတ္က်မႈကိုခံစားေနရျပီဆိုရင္ေတာ့ နားလည္တတ္ကြ်မ္းသူေတြနဲ႔ သင့္ကိုအေထာက္အကူျပဳမယ့္ အေကာင္းဆံုး ကုသမႈနည္းလမ္းအတြက္ ေဆြးေႏြးပါ။

Trend myanmar


ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရာမွာ ဘယ္ေတာ့မွ မ၀တ္သင့္တဲ့ အရာေတြအားကစားနည္းတစ္ခုကို လုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားကလည္း ျပီးဆုံးတုိင္ ေအာင္ျမင္ဖုိ ့ အေရးၾကီးဆုံးျဖစ္သလုိ သင္ ရဲ့ အ၀တ္အစားကလည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ ပြပြေယာင္းေယာင္းရွိတဲ့ အားကစား ေဘာင္းဘီနဲ ့ခ်ည္သား တီရွပ္တုိ ့က သက္ေတာင့္သက္သာရွိႏိုင္ေပမယ့္ သင့္ရဲ့ ကိုယ္ခႏၶာကိုလည္း အၾကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

မွန္ကန္သင့္ေတာ္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း၀တ္စုံက ေခၽြးစုပ္လြယ္သလို ကိုယ္လက္လွဳပ္ရွားမွဳကိုလည္း လြတ္လြတ္ လပ္လပ္လုပ္ႏိုင္ျပီး ထိခုိက္လြယ္တဲ့အသားအေရကိုလည္း  ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။  ကဲ အားကစားခန္းမကို မသြားခင္ ဘယ္ေတာ့မွ မ၀တ္သြားသင့္တဲ့ အ၀တ္အစားေတြကို ၾကည့္ရေအာင္။

၁။ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း ခ်ည္ထည္ အ၀တ္အစားေတြ

၁၀၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းခ်ည္ထည္နဲ ့လုပ္ထားတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း၀တ္စုံကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ဒီခ်ည္ထည္အမွ်င္ေတြဟာ ေအးေအးလူလူနဲ ့သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္တယ္လုိ ့ထင္ရေပမယ့္ ခ်ည္ထည္ဟာ ေခၽြးေတြကို စုပ္ယူထားျပီး ေျခာက္ေသြ ့တာေႏွးေကြးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္ဟာ ေခၽြးေတြရႊဲေနသလုိျဖစ္ေနျပီး ခႏၶာကိုယ္က ေလးလံေန ပါလိမ့္မယ္။ ေခၽြးေတြစိုစြတ္ေနတဲ့ ခ်ည္ထည္ေၾကာင့္ အေအးမိႏိုင္ျပီး အေရျပားက်ိန္းစပ္တာ၊ အေရျပား ပြန္းတုိက္တာေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ခ်ည္ထည္အ၀တ္အစားေတြအစား ေပါ့ပါးျပီး ေခၽြးစုပ္လြယ္၊ ေျခာက္ေသြ ့ ျမန္တဲ့ အထည္ကို လဲလုိက္ပါ။

၂။ ေဟာင္းႏြမ္းစုတ္ျပတ္ေနတဲ့ ဖိနပ္

ဖိနပ္က ေအာက္သားေရျပားကြာေနတဲ့အခ်ိန္ထိ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေျခေခ်ာင္းေလးေတြ ထြက္ေနတဲ့အထိ ဖိနပ္ေတြကို မလႊင့္ပစ္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ သင့္ေျခေထာက္ကုိ ဒုကၡေပးေနတာပဲ။ သားေရဖတ္ကြာေနတဲ့ ဖိနပ္နဲ ့ ေျခေကာက္ေၾကာကို အေထာက္အပံ့မေပးႏိုင္တဲ့ ဖိနပ္ေတြေၾကာင့္ အရိုးအဆစ္ေတြ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ နယူးေယာခ့္ျမိဳ ့က တစ္ကိုယ္ရည္သင္တန္းဆရာ Melissa Paris က မုိင္ ၅၀၀ ျပည့္ျပီးတိုင္း တင္းနစ္ဖိနပ္ေတြ ကို လဲသင့္တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။ တစ္ပတ္မွာ ေျခာက္ရက္၊ခုႏွစ္ရက္ေလာက္ ေျပးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သုံးလတစ္ၾကိမ္ ေလာက္လဲလွယ္သင့္တယ္လုိ ့အၾကဳံျပဳခဲ့ပါတယ္။

၃။ သက္ေတာင့္သက္တာမျဖစ္တဲ့ အားကစားဘရာစီယာ

သက္ေတာင့္သက္သာမရွိဘဲ တစ္ခုခုကို ထိတ္တလန္ ့လန္ ့ျဖစ္ေနရင္ စြမ္းသေလာက္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အိပ္ထမတင္လုိမ်ိဳး ေလ့က်င့္ခန္းေတြမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အားကစားဘရာစီယာက သင့္ရဲ့ ရင္ပတ္က တစ္သွ်ဴးေတြနဲ ့အရြတ္ ေတြကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အသင့္ေတာ္ဆုံး ဘရာစီယာ ကို ေရြးခ်ယ္ဖုိ ့အတြက္ သင့္ရဲ့ ပုံမွန္ေလ့က်င့္ခန္းအမ်ိဳးအစား  နဲ ့ခႏၶာကိုယ္ အသြင္အျပင္ကို အဓိက ထားပါ။ ရင္သားၾကီးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ၾကိဳးပတ္အျပားၾကီးတဲ့ အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္သင့္ျပီး ခႏၶာကိုယ္ရဲ့ အေလးခ်ိန္ကို ပခုံးမွာတင္ စုမေနေစဘဲ ပ်ံ ့ႏွံ ့သြားေစဖုိ ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဘရာစီယာရဲ့ ေအာက္ေျခမွာ အပတ္ျပားပါတဲ့ ဘရာစီယာမ်ိဳးက ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရာမွာ အေကာင္းဆုံးအေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

၄။ လက္၀တ္လက္စားေတြ

တုိးလုိ ့တြဲေလာင္းျဖစ္ျဖစ္ ေဖာက္ခ်ိတ္ထားတာျဖစ္ျဖစ္ လက္၀တ္တန္ဆာေတြအတြက္ Gym ခန္းမမွာ ေနရာမရွိပါဘူး။ “ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရာမွာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မယ့္ပစၥည္းေတြ၊ ေလ့က်င့္ခန္းကို အာရုံမေရာက္ဘဲ အဲ့ဒီဘက္အာရုံေရာက္ေနမယ့္ပစၥည္းေတြကို အိမ္မွာပဲ ထားခဲ့သင့္ပါတယ္” လုိ ့Paris Matthews က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ လက္ထပ္လက္စြပ္အပါအ၀င္ လက္စြပ္ေတြဟာ အတင္၊အခ် ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရာမွာ သက္ေတာင့္သက္တာမျဖစ္ေစဘဲ ဒုကၡေတြ ့ေစႏိုင္ပါတယ္။ ေယာဂ နဲ ့လက္ေထာက္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြမွာ ဒါေတြက ထိခုိက္မိေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္၀တ္တန္ဆာေတြကို အိတ္ထဲမွာျဖစ္ျဖစ္ ေလာ့ခ္ကာ ထဲမွာျဖစ္ျဖစ္ သိမ္းထားတာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။

Ref: womenshealthmag.com
trend myanmar

တစ္ကိုယ္ေရက်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေအာက္ပါ တစ္ကိုယ္ရည္က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားက ပ်ိဳေမတို႔ကို သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကိုပါ ေပးစြမ္းႏိုင္မွာပါ။ တစ္ကိုယ္ရည္က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို ေန႔စဥ္က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္အေနျဖင့္ေရာ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝန္းမွာပါ အေကာင္းဆံုးရလဒ္မ်ားကို ရရိွႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။(၁) ေန႔စဥ္ပံုမွန္ေရခ်ိဳးပါ။
ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနသည့္ အခ်ိန္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ညစ္ပတ္ေပက်ံေနသည့္ အခါပဲျဖစ္ျဖစ္ ပံုမွန္ေရခ်ိဳးေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ နံနက္တိုင္းနဲ႔ အားကစားျပဳလုပ္ၿပီးသည့္အခါမ်ားမွာ ေရခ်ိဳးေပးရပါမယ္။ မိမိကိုယ္မွ အနံ႔အသက္မ်ားကို ကိုယ္ကိုယ္တုိင္မရႏိုင္ေပမယ့္လည္း အျခားသူမ်ားက ရရိွႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပါ။

(၂) အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာသံုးပါ။
အကယ္၍ အေမႊးန႔ံပါေသာဆပ္ျပာ သို႔မဟုတ္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္မ်ားကို သံုးစဲြလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း အေမႊးန႔ံမ်ားကို အလြယ္တကူ ရရိွႏိုင္ပါတယ္။ မိမိႏွင့္လိုက္ဖက္တဲ့ေမႊးရနံ႔တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ခုကိိုသာေရြးခ်ယ္ သံုးစဲြသင့္ပါတယ္။ လူအမ်ားစုက အေမႊးအႀကိဳင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခံစားသိရိွလြယ္ကူၾကၿပီး ျပင္းေသာေမႊးရန႔ံမ်ားက တျခားသူမ်ားအား မႏွစ္ၿမိဳ႕ေစဘဲ စဲြေဆာင္မႈလည္းမရိွပါဘူး။

(၃) သန္႔ရွင္းေသာအဝတ္အစားမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ပါ။
အႀကိမ္အနည္းငယ္ ထပ္ခါထပ္ခါ ဝတ္ထားေသာ အဝတ္အစားမ်ားကို ေသခ်ာေလွ်ာ္ဖြတ္ပါ။ တစ္ေနကုန္ ေခၽြးျပန္ထားၿပီး ေခၽြးနံ႔မ်ားထြက္ေနေသာ အဝတ္အစားတို႔ကို တစ္ႀကိမ္သာ ဝတ္၍ေလွ်ာ္ဖြတ္ပါ။ အေျခာက္ခံစက္ျဖင့္ အေျခာက္ခံထားေသာ သို႔မဟုတ္ မီးပူတိုက္ထားေသာ အဝတ္အစားမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းခ်ိတ္ျဖင့္ ခ်ိတ္၍ထားပါ။(၄) တစ္ေန႔သံုးႀကိမ္သြားတုိက္ပါ။
သြားနဲ႔ခံတြင္း က်န္းမာေရးနဲ႔ ခံတြင္းရနံ႔ေမႊးပ်ံ႕ေစျခင္းတို႔အတြက္ သင္၏သြားမ်ားကို တစ္ေန႔သံုးႀကိမ္ တိုက္ေပးပါ။ သြားသန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္သည့္ႀကိဳးျဖင့္ ေန႔စဥ္သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ၿပီး သင့္လွ်ာကိုလည္း သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ပါက အန႔ံဆိုးမ်ားႏွင့္ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားေပါက္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ခံတြင္းရနံ႔ေမႊးပ်ံ႕ေစဖို႔အတြက္ ငံုေဆးကိုလည္း ေဆာင္ထားပါ။ မၾကာေသးမီက ေကာ္ဖီေသာက္ထားခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္မေကာင္းေသာ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ အနံ႔ျပင္းေသာ ဒိန္ခဲ သို႔မဟုတ္ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား ခတ္ထားေသာ အစားအစာမ်ားစားသံုးထားပါက လူအမ်ားႏွင့္စကားမေျပာခင္ သြားတိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ငံုေဆးျပားကိုအသံုးျပဳပါ။

(၅) လက္သည္းေျခသည္းမ်ားကို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းသပ္သပ္ရပ္ရပ္ထားပါ။
ေန႔စဥ္ လက္သည္းေအာက္ဖက္မွ အညစ္အေၾကးမ်ားကိုဖယ္ရွား၍ လက္ကို ေသေသခ်ာခ်ာေဆးပါ။ လက္သည္းမ်ားကို ညီညီညာညာထားရိွၿပီး လက္သည္းအပိုင္းအစမ်ားကိုလည္း စနစ္တက်လႊင့္ပစ္ပါ။

(၆) မညီညာေသာ အေမႊးအမွင္မ်ားကို ႏုတ္ပါ သို႔မဟုတ္ ညွပ္ပါ။
ႏွာေခါင္းထဲ၊ နားထဲ၊ မ်က္ခံုး၊ ေမးေစ့ႏွင့္ ႏႈတ္ခမ္းအေပၚဘက္ ကဲ့သို႔ေနရာမ်ားတြင္ မရိွသင့္သည့္ အေမႊးအမွင္တို႔ကို အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးေတြပါ သတိထားဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား အသက္အရြယ္ရလာေသာအခါ နား၊ ႏွာေခါင္းထဲရိွ မညီညာေသာ၊ ေကာက္ေကြ႔ေသာ အေမႊးမ်ားႏွင့္ မ်က္ခံုးေမႊးမ်ားကုိ ညွပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏုတ္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ဖေယာင္းျဖင့္ႏႈတ္ခမ္းအထက္ပိုင္းရိွ မလိုအပ္ေသာအေမႊးမ်ားကို ႏုတ္ပယ္ၿပီး အကယ္၍အေမႊးအမွင္မ်ားသည္ ရွည္လာၿပီး၊ ျမင္မေကာင္း၍ အရုပ္ဆိုးၿပီးမညီမညာျဖစ္လာပါက ႏုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ညွပ္ျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ပါ။(၇) ဝက္ၿခံမ်ားထြက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ပါ။
သင့္တြင္ ဝက္ၿခံမ်ားရိွလွ်င္ ဝက္ၿခံကိုႀကိဳတင္ကာကြယ္ ကုသေပးႏိုင္ေလာက္ေသာ ဝက္ၿခံမ်ား ေပ်ာက္ကင္းသည့္ မ်က္ႏွာသစ္ေဆးမ်ား သံုးသင့္ပါသည္။

(၈) ေျခေထာက္မွ အနံ႔အသက္မ်ားထြက္ျခင္းမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ပါ။
ရွဴးဖိနပ္အတြင္းသို႔ ကေလးေပါင္ဒါမႈန္႔ထည့္ျခင္း၊ ဖိနပ္ကိုေပါင္ဒါမႈန္႔ျဖင့္ တိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုင္ေနစဥ္ကာလမ်ားတြင္ ဖိနပ္ကို ေခတၱခၽြတ္၍ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အနံ႔အသက္ဆိုးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေျခအိတ္မ်ားကို မၾကာခဏလဲလွယ္ပါ။

(၉) အဆီျပန္ေသာအသားအေရကို ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။
အဆီစုပ္စကၠဴမ်ားပါေသာ အထုပ္တစ္ထုပ္ကိုဝယ္ယူၿပီး တစ္ေနကုန္ထြက္ေသာ အဆီမ်ားကို ၎စကၠဴမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ စုပ္ယူပါ။

Shwe beauty
Myanma Spectrum


အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး တရုတ္ရဲမ်ား ေလ့က်င့္


တရုုတ္ရဲေတြ၊ မီးသတ္သမားေတြနဲ႔ ေဆးဘက္လုုပ္သားေတြ ပူးေပါင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ တိုုက္ဖ်က္ေရး ေလ့က်င့္မႈတရပ္ကိုု ႏိုုင္ငံရဲ႕ အေနာက္စြန္းပိုုင္း ရွင္းက်န္းေ၀၀ါ ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္ ၉ ရက္ေန႔က ေလ့က်င့္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေလ့က်င့္မႈကိုု တ်န္ရွန္း၂၀၁၄ လုုိ႔ နာမည္ေပးထားၿပီး ဓားနဲ႔တိုုက္ခိုုက္မႈ၊ ကားနဲ႔တိုုက္မႈ၊ ေဖာက္ခြဲမႈနဲ႔ မီးရႈိ႕မႈေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

ျပန္ေပးဆြဲမႈ အပါအ၀င္ တခ်ိန္တည္းမွာ ရာဇ၀တ္မႈေပါင္းစံုျဖစ္တဲ့ ပံုုစံကိုု စမ္းသပ္ ေလ့က်င့္တာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေလ့က်င့္မႈအတြင္း ရိုုင္ဖယ္ေသနတ္မ်ိဳးစံုုနဲ႔ ခ်ဳံခိုုတိုုက္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ေဆးဘက္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုုင္ရာ ကားအမ်ိဳးမ်ိဳးအပါအ၀င္ အဆင့္ျမင့္ ပစၥည္းကိရိယာေတြလည္း သံုုးထားပါတယ္။  ဒီေလ့က်င့္မႈအတြင္း လူအေယာက္ ၈၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္အတြင္း ရွင္းက်န္းေဒသမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုုက္ဖ်က္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ၅၁ ႀကိမ္ လုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္လည္း ဆက္လုုပ္သြားဦးမယ္လိုု႔ စီစဥ္သူေတြက ေျပာပါတယ္။


DVB Burmese

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္သူ တစ္ဦးမွ်မရိွ

ေအာင္စာရင္းၾကည့္ေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု − မရန္)


၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္သူမရိွသျဖင့္ ထုိ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္ ေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္းမရိွေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ သတင္းရရိွသည္။

‘‘အဓိကက ေဒသခက္ခဲလို႔ ျဖစ္တာပါ။ ဒီေဒသေတြက ႏွစ္တုိင္းလုိလို ဘဲဥမကြဲၾကဘူး’’ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ ဒုၫႊန္မွဴးကဆိုသည္။

၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေျဖဆိုသူ ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်ာင္းသား ၄၄ ဦး၊ ေဆာ့ေလာ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်ာင္းသား ၁၀ ဦး ေျဖဆုိခဲ့ၾကၿပီး ေအာင္ျမင္သူတစ္ဦးမွမရိွျခင္းျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္  ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၈ ဒသမ ၅၁ ရိွခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ထက္ ၁၅ ဒသမ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ စာသင္ၾကားေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ားရိွေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

မရန္
7day daily

ေျမယာမ်ားကုိ ေျမေစ်းႏႈန္း မတည္ၿငိမ္ေအာင္ ေစ်းကစားေနသူမ်ားအတြက္ ပုိင္ဆုိင္ခြန္ (Property Tax) အခြန္အေကာက္ စနစ္တစ္ခု အျမန္ေပၚလာရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားသုိ႔ အၾကံျပဳေဆာင္ရြက္မည္ေျမယာမ်ားကုိ ကုန္စည္အျဖစ္ ေရာင္း၀ယ္ကာ ေျမေစ်းႏႈန္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ ေျမေစ်းကစား ေနသူမ်ားအတြက္ ပုိင္ဆုိင္ခြန္ (Property Tax) အခြန္အေကာက္စနစ္တစ္ခု အျမန္ေပၚလာရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ အၾကံျပဳေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန(၂)မွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္ ၉ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း သတၱမေန႔၌ လွည္းကူးမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ေမးခြန္းအား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိးေမာင္က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

လွည္းကူးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျမင့္မားေနေသာ ေျမေစ်းႏႈန္းကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ထိန္းညႇိေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ေမးျမန္းမႈအား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိးေမာင္က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ “ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ ေျမကြက္မည္၍ မည္မွ်သာ ၀ယ္ယူပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ဥပေဒတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိသည့္အတြက္ ေငြရွင္၊ ေၾကးရွင္မ်ား၊ ခ်မ္းသာတဲ့သူမ်ား၊ ေငြေၾကးအထုိက္ အေလ်ာက္ရွိၿပီး ၀ယ္ေရာင္းျပဳသူမ်ားက ေျမကြက္မ်ားကုိ ကုန္ပစၥည္းသဖြယ္ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ ေစ်းကစားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေျမယာေစ်းဟာ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ၿပီး အဆမတန္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လ်က္ရွိတာကုိ ေတြ႕ရတယ္” ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ေငြရွင္၊ ေၾကးရွင္ႏွင့္ ေျမပြဲစားမ်ားသည္ ေျမယာကြက္မ်ားကုိ တရား၀င္အေရာင္းအ၀ယ္ မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္စာတမ္း ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ေျမကြက္ပုိင္ရွင္မ်ားထံမွ General Power/Special Power မ်ားျဖင့္ ၀ယ္ယူထားသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္အခနစ္နာၿပီး ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ မရွိသည့္အျပင္ ေျမယာေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္မႈမရွိဘဲ ေျမေစ်းႏႈန္း အဆမတန္ႀကီးျမင့္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

“ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ေျမေစ်းဟာ အဆမတန္ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လာမယ့္သူေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚမွာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အခက္အခဲ ျဖစ္လာပါတယ္။ ျပည္သူမ်ား ေျမေစ်းျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ အတြက္လည္း အခက္အခဲ ျဖစ္ေစပါတယ္။ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္ျခင္း ကိစၥေတြကလည္း မ်ားျပားစြာျဖစ္လာၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ တုိးတက္မႈကုိ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ ေစပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ တုိ႔တြင္လည္း လယ္ယာေျမကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေပးကမ္းျခင္းတုိ႔အတြက္ စာခ်ဳပ္ပါ ထုိက္သင့္ေသာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပုံတင္ေၾကးတုိ႔ကုိ ေပးသြင္းရမည္ဟု ပါရွိေသာ္လည္း ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ အခြန္ေကာက္ခံရန္ ျပ႒ာန္းထားမႈမရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိးေမာင္က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ေျမယာမ်ားကုိ ကုန္စည္တစ္ခုအျဖစ္ ေစ်းႏႈန္းမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ ေျမေစ်းကစား ေနသူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ပုိင္ဆုိင္မႈခြန္ေကာက္ခံသည့္ နည္းစနစ္မ်ားကုိ ေလ့လာလ်က္ရွိၿပီး ေဒသအလုိက္ ကုိက္ညီသည့္ ပုိင္ဆုိင္ခြန္ (Property Tax) အခြန္အေကာက္ စနစ္တစ္ခု အျမန္ေပၚေပါက္ လာရန္အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ အၾကံျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္ပါက ဥပေဒျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန(၂)မွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိးေမာင္က ဆုိသည္။

Eleven Media Group

ဇုန္ကားမ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း အပ္ႏွံခြင့္ျပဳမည္

ဇုန္ထုတ္ကားအခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္ [ဓာတ္ပုံ- ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)]


ေနျပည္ေတာ္- စက္မႈဇုန္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ဇုန္ထုတ္ကားမ်ားကုိ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းအပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္ျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း အပ္ႏွံခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးခ်န္ေမာင္ကေျပာသည္။

စက္မႈဇုန္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္အရည္အေသြးနိမ့္ဇုန္ကားမ်ားအတြက္ ပုိင္ရွင္ဆႏၵအရ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းဖ်က္သိမ္းေရးတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာဌာန၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု ဒု၀န္ႀကီး ဦးခ်န္ေမာင္က ဇြန္လ ၁၀ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ စ၍ စက္မႈဇုန္ထုတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ျမန္မာ့စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ၏ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ခြင့္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာစက္မႈဇုန္မ်ားအလိုက္ ေကာ္မတီမ်ားဖဲြ႕စည္းၿပီး ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းစက္မႈဇုန္မ်ားမွ ထုတ္ လုပ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမႈဦးစီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ One Stop Service အဖဲြ႕ျဖင့္ ယာဥ္စစ္ေဆးၿပီး မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလအထိ စက္မႈဇုန္ထုတ္ကား ၉၈၃၃၄ စီးကုိ မွတ္ပံုတင္ေပးၿပီးျဖစ္သည္။ စက္မႈဇုန္ထုတ္ယာဥ္မ်ားမွာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္း၁၀  ႏွစ္ေက်ာ္သာရိွေသးသည္။

7day daily

ယာဥ္ေမာင္းရင္ ခါးပတ္ ပတ္ရမယ္၊ ဖုန္းကိုင္မေျပာရ


ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြ မ်ားလာတာေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ကားေမာင္းစဥ္ ခါးပတ္ပတ္ထားဖို႔နဲ႔ လက္ကိုင္ဖုန္း ကိုင္ၿပီး ေျပာဆိုျခင္း ခြင့္မျပဳတဲ့အခ်က္ေတြပါတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒသစ္တခု ေရးဆဲြေနတယ္လို႔ မီးရထား၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (ကညန)ရဲ႕ တုိင္း တာ၀န္ရွိသူတေယာက္က ေျပာပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ ယာဥ္ေမာင္းရင္ ခါးပတ္ပတ္ဖို႔နဲ႔ လက္ကိုင္ဖုန္း ကိုင္ၿပီး မေျပာဖို႔ အခ်က္ ထည့္သြင္းမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ ဘယ္လို အေရးယူမယ္ ဆိုတာ မေဆြးေႏြးရေသးဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆဲြၿပီးရင္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး တင္ရဦးမွာမို႔ ဘယ္အခ်ိန္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္မလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ မေျပာႏုိင္ေသးဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။

 ဒီဗီြဘီ

ရန္ကုန္က အေဆာက္အဦ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တရားမ၀င္


ရန္ကုန္မွာ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေပးထားတဲ့ အေဆာက္အဦရဲ႕ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ အေဆာက္အဦ ၁ ေထာင္ေက်ာ္ဟာ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရပဲ တရားမ၀င္ တည္ေဆာက္ထားတာ ျဖစ္ၿပီး တရားစဲြဆိုထားတယ္လို႔ စည္ပင္အင္ဂ်င္နီယာ ဌာန တာ၀န္ရွိသူတေယာက္က အတည္ျပဳေျပာဆိုပါတယ္။

၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း စည္ပင္ အင္ဂ်င္နီယာဌာနဟာ အထပ္ျမင့္ ၆၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ လံုးခ်င္း ၂ ေထာင္ေက်ာ္ ေဆာက္ လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။

အေဆာက္အဦ ၁ ေထာင္ေက်ာ္ကေတာ့ တေန႔ ဒဏ္ေၾကး က်ပ္ ၁ ေသာင္း ေပးၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ မရပဲ တရားမ၀င္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့အတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်စ အေဆာက္အဦေတြကိုေတာ့ ျပန္လည္ ၿဖိဳခ်မယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ခုလို ခြင့္ျပဳခ်က္ မယူဘဲ ေဆာက္လုပ္မႈေတြ မ်ားလာတဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္း ကန္ထရိုက္ေတြနဲ႔ လက္သမားေတြကိုပါ အေရးယူသြားမယ့္ ဥပေဒၾကမ္းတရပ္ တင္ျပထားတယ္လို႔ သူက ရွင္းျပပါတယ္။

 ဒီဗီြဘီ

မိတ္ေဆြတုေလးေယာက္(က) ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္ မိတ္ေဆြတု
၁။ သူတပါးထံမွသာယူ၍ မိမိကမူ မေပးကမ္းျခင္း၊
၂။ နည္းနည္းသာေပး၍ မ်ားမ်ားရလိုျခင္း၊
၃။ ေဘးေရာက္သည့္အခါ ခိုကိုးရာအျဖစ္ သူတပါးထံသြား၍ လုပ္စရာ႐ွိသမွ် လုပ္ကိုင္ေပးျခင္း၊
၄။ ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ သူတပါးႏွင့္ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းျခင္း၊
ဤအဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူကုိ အညဒတၱဳဟရ မိတ္ေဆြတု၊ ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္ မိတ္ေဆြတုု ဟုေခၚသည္။

*******************************
(ခ) အေျပာသမားမိတ္ေဆြတု
၁။ ေ႐ွးက ျဖစ္ခဲ႔ဘူးသည့္ စည္းစိမ္ဥစၥာကို မေပးခဲ႕ရျခင္းေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း
ေျပာဆိုေလ႕႐ွိျခင္း၊
၂။ ေနာင္အခါမွာ ျဖစ္ထြန္းလာမည့္ စည္းစိမ္ဥစၥာကို ေပးမည္ဟုေျပာဆုိေလ့ ႐ွိျခင္း၊
၃။ အက်ိဳးမ႐ွိေသာ အရာျဖင့္ ခ်ီးေျမွာက္ေလ့ ႐ွိျခင္း၊
၄။ ေပးလုိ႕ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကို တစ္စံုတစ္ရာ ပ်က္စီးေနဟန္ အေၾကာင္းျပ၍ ေပးလို႕မျဖစ္ဟု
ေျပာဆိုေလ့ ႐ွိျခင္း၊
ဤအဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို ဝစီပရမ မိတ္ေဆြတု၊ အေျပာသမား မိ္တ္ေဆြတု ဟုေခၚသည္။

*******************************
(ဂ) ခ်စ္ဖြယ္ဆိုတတ္ေသာမိတ္ေဆြတု
၁။ မေကာင္းမႈ ျပဳသည္ကိုလည္း သေဘာတူျခင္း၊
၂။ ေကာင္းမႈျပဳသည္ကုိလည္း သေဘာတူျခင္း၊
၃။ ေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊
၄။ ေနာက္ကြယ္၌ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊
ဤအဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူကုိ အႏုပၸယဘာဏီ မိတ္ေဆြတု၊ ခ်စ္ဖြယ္ဆိုတတ္ေသာ မိတ္ေဆြတု ဟုေခၚသည္။

*******************************
(ဃ)အပါယ္ေဖာ္ မိတ္ေဆြတုုုုုုုုုုုုု
၁။ အရက္ေသစာေသာက္စားရာ၌ အေဖာ္လုိက္သူ၊
၂။ ညအခါ အခါမဲ႕သြားလာရာ၌ အေဖာ္လုိက္သူ၊
၃။ ပြဲလမ္းသဘင္ၾကည့္႐ႈရာ၌ အေဖာ္လုိက္သူ၊
၄။ ေလာင္းကစားရာ၌ အေဖာ္လိုက္သူ၊
ဤအဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို အပါယသဟာယ မိတ္ေဆြတု၊ အပါယ္ေဖာ္မိတ္ေဆြတုု ဟုေခၚသည္။

johnpetar

Myanma Spectrum

ကမၻာ့ဖလားပြဲစဥ္မ်ားအားလံုးကုိ ေလယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တိုက္႐ိုက္ျပသမည္ကမၻာ့ဖလားတြင္ ကစား မည့္ ေဘာလံုးပြဲေပါင္း ၆၄ ပြဲလံုး ကုိ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ ပ်ံသန္းေနေသာ ေလ ယာဥ္မ်ားအားလံုး၌ သမိုင္းဝင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျပသသြား မည္ျဖစ္သည္။

ထုိပြဲစဥ္မ်ားကို အားကစား ႐ုပ္သံလုိင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Sport 24 က ထုတ္လႊင့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္သံလုိင္း၏ ဝန္ ေဆာင္မႈကုိ ရယူရန္ ယခုအခါ လူဖ္သန္ဆာ၊ အီမီရိတ္စ္၊ အီတီဟတ္ ႏွင့္ တားကစ္ရွ္ေလေၾကာင္း အပါ အဝင္ ေလေၾကာင္းလုိင္းကိုးလုိင္းက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္။

ၿပိဳင္ပြဲ၏ ပြဲစဥ္အမ်ားစုကုိ ေလယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ တုိက္႐ိုက္ လႊင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း တြင္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ ဖြင့္ပြဲလည္း ပါဝင္သည္။ ပြဲထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကို ဖီဖာ၏ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ေရးအသင္းႏွင့္ IMG Media တုိ႔က ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ၿပိဳင္ပြဲကာလအတြင္း ေလ ေၾကာင္းခရီးစဥ္ထြက္ဖို႔ လိုေနလို႔ သြားလာေနရတဲ့ ေဘာလံုးပရိ သတ္ေတြဟာ အခုေတာ့ ဘရာဇီး ကမၻာ့ဖလားရဲ႕ ဘယ္ပြဲကုိမွ လြဲ ေခ်ာ္စရာမရွိေတာ့ဘဲ ေရြးခ်ယ္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု IMG Media ဒုဥကၠ႒ ရစ္ခ်တ္ဝိုက္စ္က ေျပာသည္။

7 Days

၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလက္မွတ္ထိုးဖို႔ အမီျပန္လာမယ့္ ထြန္းအိႁႏၵာဗိုအေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရးခရီး သြားေရာက္ေန ေသာ ထြန္းအိႁႏၵာဗိုက ဇူလိုင္ဒုတိ ယပတ္အတြင္း ျပန္လာၿပီး ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလက္မွတ္ေရး ထိုးသြားမည္ဟု ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ Fan Page စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရး သားထားသည္။

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္  ကာလမၿပီးဆံုးမီ  ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး  ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သြား မည္ဟု ထြန္းအိႁႏၵာဗိုက ေရးသားထားသည္။

‘‘အရင္ကတည္းက လူတစ္ စုတစ္ဖဲြ႕အတြက္ပဲ ေရးဆဲြထား တာ။ သန္းေျခာက္ဆယ္ကို ကိုယ္ စားမျပဳဘူးေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားအားလံုးအ တြက္ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ကိုက္ညီတဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုတာ ေပၚေပါက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္’’ ဟု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထြန္းအိႁႏၵာဗိုက 7Day News ဂ်ာနယ္ အင္တာဗ်ဴး တြင္ ေျဖၾကားဖူးသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ရန္ ေထာက္ခံ သည့္ လက္မွတ္မ်ားကို အႏုပညာ ရွင္မ်ားထံမွ ေကာက္ခံေသာ ပဲြ တစ္ခုကို ေမလ ၂၃ ရက္တြင္ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမ၌ ဒါ႐ိုက္တာ ၾကည္ျဖဴသွ်င္က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး နာမည္ႀကီးအႏုပညာရွင္ အမ်ားစု ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည္။

7day

ေလာက္ငၾကပါရဲ႕လားလို႔ ေမးလိုက္ခ်င္သေလ
ကိုပိန္တစ္ေယာက္ အိမ္ေရွ႔ကသစ္ရိပ္မွာ ပက္လက္ကုလားထိုင္တစ္လုံး သတင္းစာ တစ္ေစာင္န႔ဲေအးေအး လူလူႏွပ္မလို႔ ရွိေသးတယ္။ ကာလသားေခါင္း ကိုေဇာ္ရဲန႔ဲ ဆရာေလး ကိုမ်ဳိးဦးတို႔ႏွစ္ေယာက္သား ေပါက္ခ် လာပါေလေရာ …။

ကိုပိန္႔စိတ္ထဲမွာ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေတာ့ ရွိရမယ္လို႔ တြက္လိုက္တယ္။ ကိုပိန္တြက္ထားတာ မမွားဘူး။ ထင္တ့ဲအတိုင္းပဲ ကာလသားေခါင္းကိုေဇာ္ရဲက ဆိုင္းမဆင့္ဗုံမဆင့္ ေျပာခ်လိုက္တယ္။

“ကိုပိန္ ခင္ဗ်ားတစ္ရက္၀င္ေငြ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဗ်”

ကိုေဇာ္ရဲေယာက္ဖက အခြန္ဌာနကဆိုေတာ့ ကိုပိန္လန္႔သြားတယ္။ ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ဖို႔အတြက္ သူ႔ ေယာက္ဖက တစ္ဖက္လွည့္န႔ဲ စုံစမ္းခိုင္းလိုက္တာလုိ႔ ထင္မိတယ္။ စကားအကုန္မေျပာန႔ဲ အစားသာ ကုန္ ေအာင္စားဆိုတ့ဲ စကားပုံလိုလို ဆို႐ုိးလိုလိုစာသား ေခါင္းထဲ၀င္လာေတာ့ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းပဲ ေျပာ လိုက္တယ္။

“ပုံမွန္မရွိေပါင္ ေမာင္ရာ”

ကိုပိန္႔ဆီက ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္စကား သံထြက္လာေတာ့ ကိုေဇာ္ရဲ ကၽြဲမီးတိုခ်င္သလိုလို ျဖစ္သြားတယ္။
“ခင္ဗ်ားကလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာတ့ဲ ေခတ္ႀကီးမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းလုပ္စမ္းပါ” “မပြင့္ရဲေပါင္ဗ်ာ၊ က်ဳပ္တို႔ က တစ္ေလွ်ာက္လုံး ဒီလိုပဲ။ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္န႔ဲ ရႊီေရွာင္လုပ္လာတာ မ်ားလွၿပီပဲဟာ”

ကိုပိန္ရဲ႕စကားၾကားေတာ့ ဆရာေလး ကိုမ်ဳိးဦးက ၿပဳံးတယ္။ ကိုပိန္ေျပာလည္း ေျပာစရာ၊ အခုေနာက္ပိုင္း လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားန႔ဲ ယွဥ္လာရင္ ဘယ္သူမွ လူမိုက္လုပ္ၿပီး ေခါင္းမခံေတာ့ဘူး။ ပတ္ ၀န္းက်င္မွာလည္း ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကို မထိခိုက္သ၍ ေနေကာင္းစားေကာင္းေလးေတြပဲ လုပ္ေနတာမ်ားလွ ၿပီ မဟုတ္လား။ ဒါေပမဲ့ ဆရာေလးကိုမ်ဳိးဦးက သူတို႔ လာရင္းကိစ္ၥအေၾကာင္းကို ကိုပိန္ကို ေျပာျပတယ္။

“ခင္ဗ်ားဆီက ၀င္ေငြခြန္ေတြဘာေတြ ေကာက္ဖို႔လာတာ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။ လူ တစ္ေယာက္ရဲ႕ တစ္ေန႔တာ ကုန္က်စရိတ္ ဘယ္ေလာက္မွ ေလာက္ငတယ္ဆိုတာ သိ ခ်င္လို႔ပါ။ ခင္ဗ်ားက ဘုတ္အုပ္ေလး ဘာေလး ဖတ္ေတာ့ ဗဟုသုတစုံတယ္မဟုတ္လား”

ကိုပိန္က လက္ထဲမွာကိုင္ထားတ့ဲ ဂ်ာနယ္ကို ယပ္ေတာင္လို တဖ်က္ဖ်ပ္ခတ္ရင္း ၿပံဳးလိုက္တယ္။ ၿပီးမွ စကားကို တစ္လုံးခ်င္း ေျပာလိုက္တယ္။

“လူတစ္ေယာက္န႔ဲ တစ္ေယာက္ေတာ့ ၀င္ေငြႏႈန္းထားေတြက မတူၾကဘူးေပါ့ဗ်ာ။ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ စြမ္း ေဆာင္ရည္ေပၚ မူတည္ၿပီး ၀င္ေငြကြာဟမႈေတြကြာျခားႏိုင္တာေပါ့။ ဘုရင္ခံန႔ဲအေစခံလုပ္ခ လစာ ဘယ္ တူႏိုင္မလဲ။ ေနရာေဒသရာထူး ဌာနႏ္ၲရ ေပၚမူတည္ၿပီးလည္း ၀င္ေငြေတြကြဲျပား ျခား နားႏိုင္ေသးသေပါ့””
ကိုေဇာ္ရဲက သူသိခ်င္တာကိုေမးတယ္။

“လူတစ္ေယာက္၀င္ေငြ ဘယ္ေလာက္ ရွိမွ အဆင္ေျပႏိုင္မယ္ထင္လဲ”

ကိုပိန္က ဒီလိုေမးခြန္းမ်ဳိးဆို အကုိးအကားန႔ဲ ေျဖေတာ့တာပဲ။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ဟုိင္းဂိတ္ သုသာန္မွာ အရင္က်မ္း ကိုျပဳစုခ့ဲတ့ဲ ကားလ္မက္ႀကီးကိုဂူသြင္းေတာ့ အိန္ဂ်ယ္က သခ်ဳႋင္း စာဖတ္တယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ဟာ စား၀တ္ေနေရးျဖစ္တယ္။ အဲဒါေတြျပည့္စုံမွသာ ႏိုင္ငံေရး၊ အႏုပညာ၊ အားကစား စတာ ေတြ လုပ္သင့္တယ္တ့ဲ”

ဆရာေလးကိုမ်ဳိးဦးေရာ ကာလသားေခါင္း ကိုေဇာ္ရဲပါ ကိုပိန္ျဖီးသမွ် ခံေနရတယ္။ ကိုပိန္က ဆရာႀကီးေလ သံန႔ဲ ဆက္ၿပီး ၾသ၀ါဒေတြ ေခၽြတယ္။

“ဟိုတေလာကေတာ့ တစ္ရက္လုပ္ခ ေငြက်ပ္ ၇,၅၀၀ ရရွိဖို႔ ရန္ကုန္က လုပ္သားေတြဆႏၵျပၾကတယ္။ ဆႏၵေတြကေတာ့ ျပေနၾကတာပါပဲဗ်ာ။ ဆႏၵျပေနလုိ႔ လိုက္ေလ်ာတာေတာ့ တစ္ခုမွမၾကားမိေသးဘူး။ ဆႏၵ ျပတ့ဲအတြက္ အလုပ္ျဖစ္တာကေတာ့ ဗီႏိုင္း ဆိုင္ေတြပဲဗ်ာ။ အာဏာပိုင္ေတြမ်ား ဗီႏိုင္းဆိုင္ဖြင့္ထားသလား ေအာက္ေမ့ရတယ္”

“ဆႏၵျပတာေတြက ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္ရတယ္ဆိုဗ်”

“ဟုတ္တယ္ေလ။ ဆႏၵျပခြင့္ရဖို႔ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြဆီမွာ တင္ရတယ္။ မရရင္တိုင္းအဆင့္ျပည္ နယ္အဆင့္ကို တင္လို႔ရတယ္။ သူတို႔ကခြင့္ျပဳမွ ဆႏၵျပလို႔ ရတယ္။ အေၾကာင္း တစ္စုံတစ္ရာျပၿပီး ခြင့္မျပဳ ရင္လည္းရတယ္”” ဆရာေလး ကိုမ်ဳိးဦး ကေတာ့ ေတြးေတြးဆဆ ေျပာတယ္။

“ေန႔စားလုပ္အားခေတြ တစ္ရက္က်ပ္ ၇,၅၀၀ ဆိုရင္ အေသးစား၊ အလတ္စား စက္႐ုံအလုပ္႐ုံန႔ဲ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းေတြက ေပးႏုိုင္ပါ့မလား။ သူတို႔ေတာင္ မၿပိဳလဲေအာင္ မနည္းက်ားကန္ေနရတယ္။ ေန႔စဥ္သြားလာ စရိတ္၊ စားစရိတ္၊ ေနစရိတ္၊ အ ခြန္အခစရိတ္ေတြကို ပညာရွင္ေတြန႔ဲ တြက္ ခ်က္ၿပီး စနစ္တက် ေဆာင္ ရြက္ဖို႔ေတာ့ လိုတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္လည္းမနစ္နာ၊ လုပ္သားလည္း တြက္ေျခကိုက္တ့ဲေန႔တြက္ချဖစ္ ဖို႔ေတာ့ လိုတယ္ဗ်ာ”

ကိုေဇာ္ရဲက အင္တာနက္ထဲက ဖတ္လာတ့ဲ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ေျပာတယ္။  ““လူတစ္ေယာက္ တစ္ရက္ က်ပ္၂,၀၀၀ ရွိရင္ ေလာက္ငၿပီတ့ဲ”

ကိုပိန္ ၿပဳံးလိုက္တယ္။ သူ႔ကိုယ္သူ ေတာ့ ဓါတ္ရွင္မင္းသားဗိုလ္ေအာင္ဒင္လို ျပဳံးလိုက္တယ္လို႔ ထင္ေနေပ မယ့္ လက္ေတြ႕မွာ ငါးခူၿပဳံးလုိလို၊ ငါးသေလာက္ၿပဳံးလိုလို ျဖစ္သြားတယ္။

““ရြာမွာ ေကာက္စိုက္ပ်ဳိးႏုတ္ရင္ေတာင္ က်ပ္ ၂,၅၀၀ ေလာက္ေပးမွ လာလုပ္ၾကေတာ့တာ။ ထန္းတက္တာ လည္း ေန႔တြက္ က်ပ္ ၃,၀၀၀ ေလာက္ရမွလုပ္ၾကေတာ့တာ။ မေလးရွား သြားလုပ္ၾကသူေတြက ပုံလု႔ိ။က်ဳပ္ တို႔ေတာင္ ထန္းရည္ေကာင္းေကာင္း မေသာက္ရတာ ၾကာေပါ့။ ေတာဆိုေတာ့ မီးခြန္၊ အိမ္ခြန္၊ အမႈိက္ခြန္ ေဆာင္ရတာ မဟုတ္ဘူး။ ကုိယ့္လွည္းကိုယ္ေမာင္းၿပီး လယ္ထဲဆင္း႐ုံပဲ။ ဘာကားခမွလည္း မကုန္ဘူး။ ၿမိဳ႕မွာေတာ့ အစစအရာရာ ေငြလမ္းခင္း သြားေနရတာ။ တစ္ရက္ ေလးငါးေျခာက္ ေထာင္မွမ၀င္ရင္ ဘာ သြားစားမလဲဗ်ာ”

ကိုပိန္တို႔ အုပ္စုစကားေကာင္းေနတုန္း ၿမိဳ႕မွာေနတ့ဲ ကိုပိန္ရဲ႕တူေတာင္ေမာင္ ျမဴနီစပယ္အရာရွိ ရဲရင့္လႈိင္း တစ္ေယာက္ ေက်ာပိုးအိတ္လြယ္ၿပီး ေရာက္ခ်လာတယ္။

“ဘေဒြးတို႔ ဘာေတြတိုင္ပင္ေနတာတုံး”

“တစ္ရက္  ၀င္ေငြဘယ္ေလာက္ရမွ ရပ္ တည္ႏိုင္သလဲဆိုတာ တြက္ခ်က္ေနၾကတာ ပါ ငါ့တူရာ။ မင္းက ၿမိဳ႕မွာ ေနတာဆိုေတာ့ ငါတို႔ထက္ ပိုကုန္မွာေပါ့”

ရဲရင့္လႈိင္းက ပ်ာပ်ာသလဲ ျငင္းတယ္။“တစ္ရက္ ေလးငါးရာ ကုန္တာပါ ဘေဒြးရာ” ရဲရင့္လႈိင္း စကားၾကား ေတာ့ ကိုပိန္တင္မကဘူး။ ကိုေဇာ္ရဲေရာ ဆရာေလးကိုမ်ဳိးဦး ပါ အ့ံၾသသြားတယ္။ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမွာေနတ့ဲ ကိုပိန္႔တူက တစ္ရက္ေလးငါးရာပဲ ကုန္တယ္ လို႔ေျပာေနပါေရာလား။ ဒါဆို ဟုိလူႀကီး ေျပာတာ မွန္ေနျပီ ေပါ့။

“ရွင္းစမ္းပါဦးငါ့တူရာ။ မင္းသုံးတာ ေဒၚလာမ်ားလားကြာ”
“ျမန္မာေငြပါဗ်ာ”
“ေဟး … ဘယ္လိုေၾကာင့္မ်ားလဲ”
“ေနေတာ့ ၀န္ထမ္းတိုက္ခန္းေတြထဲက အရာရွိရိပ္သာမွာေနတယ္”
“ေနပါဦး၊ စားေတာ့ေရာ”
“ကၽြန္ေတာ္ လက္မွတ္ထိုးေပးလိုက္လုိ႔ လိုင္စင္တို႔ပါမစ္တို႔ ရသြားတ့ဲသူေတြက သိတတ္ၾကပါတယ္ဗ်။ စား စရာေသာက္စရာေတြ ျခင္းႀကီးျခင္းငယ္န႔ဲ လာပို႔ၾကသဗ်ာ။ မုန္႔ပုံးတို႔ ေကာ္ဖီမစ္တို႔ စေကာ့၀ီစကီတို႔ ဆိုတာ မကုန္လို႔ ျပန္ေတာင္သြင္းရေသးတယ္။ ဆီဆိုပုံးလိုက္၊ဆန္ဆိုအိတ္လိုက္ဘေဒြးေရ၊ ဟန္က်ခ်က္ကေတာ့..။

“ေရဖိုး၊ မီးဖို၊ အမႈိက္ခြန္ေတြေရာကြာ”
“ေရက အလကားရတယ္၊ မီးဖိုးက ေပး စရာမလိုဘူး။ အမႈိက္ခြန္က က်ဳပ္လိုလူကို ဘယ္သူ လာေကာက္ရဲမွာလဲ”
“အ၀တ္အစားေတာ့ ၀ယ္ရေသးမို႔လား ကြယ္”
“ဘေဒြးတို႔ အဲဒါခက္တာေပါ့။ က်ဳပ္က တပည့္ေတြေပါတယ္ မဟုတ္လား။ ဂါရေ၀ါစ နီ၀ါေတာစေပါ့ဗ်ာ။ သီတင္းကၽြတ္ လာကန္ေတာ့ၾက၊ သႀကၤန္လာကန္ေတာ့ၾကန႔ဲ။ အ၀တ္အစားတင္ ဗီ႐ိုန႔ဲ သုံးလုံးေလာက္ ရွိတယ္။ က်ဳပ္မိန္းမက ဗီ႐ိုေလးလုံး” ကိုပိန္က သူ႔တူကိုၾကည့္ၿပီး သာဓု ႏွစ္ ႀကိမ္ ႀကိတ္ၿပီး ေခၚလိုက္ပါ တယ္။

Mizzima


ဆယ္တန္း ေျဖျပီးခဲ့ၾကတဲ့ ညီငယ္၊ညီမငယ္ တုုိ႔အတြက္ အမွာစာ .ညီငယ္၊ညီမငယ္ေလးေတြ အေရြးမမွားေစဖုိ႔ တတ္သိသေလာက္ ေရးသား မွ်ေဝ လိုုက္ရပါတယ္။ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ၁၀ တန္းေအာင္စ ကေလးငယ္မ်ား ရွိရင္ ဒီစာကိုု လက္ဆင့္ကမ္း မွ်ေဝေပးေစလိုုပါတယ္။ ဒီေတာ့ စာကိုု ၁၀တန္း ေျဖခဲ့တဲ့ ကေလးေတြဖတ္လို႔ နားလည္ေအာင္ပဲ ေရးပါရေစ။

ညီငယ္၊ ညီမငယ္တို႔ ..

၁၀ တန္းေအာင္စာရင္းထြက္ေတာ့ ထြက္ျပီ။ ဂုုဏ္ထူး ဘယ္ႏွစ္ဘာသာ ပါၾကတုုန္း။ ညီငယ္၊ ညီမငယ္တို႔ရဲ ႔ေကာင္းသတင္းေတြအတြက္ ကိုုၾကီး တကယ္ဝမ္းသာပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ မေအာင္တဲ့ ညီငယ္ေတြကိုု အကုုိ အရင္ႏွစ္သိမ့္ပါရေစေနာ။

က်ရွံုုးေသာ ညီငယ္၊ညီမငယ္တို႔ေရ -

ညီငယ္၊ညီမငယ္တိုု႔ ဘာျဖစ္လို႔ စာေမးပြဲက်တာလဲ။ စာနားမလည္လိုု႔လား၊ စိတ္မဝင္စားလိုု႔လား၊ က်ဴရွင္မတတ္ႏိုုင္လိုု႔လား။ အဲ့အခ်က္ ၃ ခုုလံုုးက ေျဖရွင္းလိုု႔ရတယ္ေနာ။ ဥာဏ္ထိုုင္းေနလိုု႔ပါဆုုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတာ့ လာမေပးနဲ႔။ ကုုိၾကီးတိုု႔လည္း ထမင္းပဲစားတာ။ ထမင္းမွာ ေရႊမပါဘူး။ ေငြမပါဘူး။ အသက္ကိုုလည္း ႏွာေခါင္းနဲ႔ပဲ ရွဴတယ္။ ေပကပ္ျပီး ပါးစပ္နဲ႔ လည္း ရွဴပါတယ္လို႔ ရြဲ ႔မေနနဲ႔အံုုး။ တစ္ႏွစ္ က်ထားျပီ။ အခ်ိဳ ႔ဆုုိရင္ မကဘူးထင္တယ္။ ၁၀ တန္း စာေမးပြဲက ညီတိုု၊ညီမတို႔ျမန္မာျပည္မွာ ေနေနေသးသေရႊ ႔ အျပင္ထြက္လိုု႔ရမယ့္ တံခါးေပါက္ပဲကြ။ ဥပမာ ၁၀ တန္းေအာင္ရင္ တကၠသိုုလ္တက္ ရမယ္။ ေပ်ာ္ရမယ္။ ကဲရမယ္။ အဲ့လိုုလည္း အခ်ိဳ ႔ေတြေတြးထားတယ္ဟုုတ္။ ဒါဆုုိ ဘာျဖစ္ လိုု႔ စာမၾကိဳးစားတာလဲ။ ဘီလ္ဂိတ္ေျပာတယ္ေလ။ ဆင္းရဲျပီးေမြးလာတာ မျပစ္မဟုုတ္ေပမယ့္ ဆင္းရဲျပီးေသရင္ အျပစ္တဲ့။ ဒီလိုုပဲ ဆင္းရဲတာက အျပစ္မဟုုတ္ဘူး။ စာမလုုပ္တာက အျပစ္ေနာ။ ဥာဏ္ထိုုင္းပါတယ္ဆုုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ကိုုုယ့္ဘဝကိုုမႏွိမ့္ခ်နဲ႔။ ဝါးကိုျဖတ္ဝါးျမက္၊ လူကိုုကိုု အရက္လိုု႔ေတာင္ မေျပာခ်င္ေတာ့ဘူူး။ လူကိုုျဖတ္ လူစိတ္ဓာတ္ကြ။ ညီငယ္၊ညီမငယ္ တိုု႔မွာ စိတ္ဓာတ္တစ္ခုု အျမဲ ျမင့္ျမင့္ထားေစခ်င္တယ္။ ဘုုရားစင္တင္ဖုုိ႔မဟုုတ္ဘူးေနာ္။

ေျခေထာက္ တစ္ဖက္ၾကဳိးတဲ့သူက အဲ့တစ္ဖက္ကိုု ေထာ့နဲ႔ေထာ့နဲ႔ န႔ဲ ေလွ်ာက္ရတာ သတိထားမိၾကားလာ ညီတုုိ႔ေရ။ အဲ့တစ္ဖက္ကိုု ပိုမိုုမ်ားျပားတဲ့ အားေတြ ေပးလုိ႔ေပါ့့။ အဲ့တစ္ဖက္က ပိုုပင္ပန္းရပါတယ္။ ဒီလိုုပဲကြ။ ကိုုယ္က ဘာသာရပ္တစ္ခုုကို ညံ့ဖ်င္းတယ္။ စာမလိုုက္ႏိုုင္ဘူး၊ နားမလည္ဘူး ျဖစ္ေနရင္ အဲ့ဒီ ဘာသာရပ္ကိုု အျခားဘာသာရပ္ေတြထက္ ပိုုျပီး အခ်ိန္ေပးရတယ္။ လုုပ္ရတယ္။ သခၤ်ာမရဘူးလို႔ သိေနရင္ သခၤ်ာအတြက္ ေလ့က်င့္မွုုက မင္းမွာ အခ်ိန္မ်ားမ်ား ရွိပါေစ။

ငါ ၁၀ တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ကိုု ေအာင္ရမယ္လို႔ ခံယူခ်က္ေလး အျမဲထား။ ဒါမွ ကိုုယ့္ကို ကဲရဲ ႔မယ့္သူ၊ ရွံုု ႔ခ်မယ့္သူ မရွိတာ။ ခုလိုု ၁၀ တန္းက်ေတာ့ ရွက္တယ္ဟုုတ္။ ျပီးခဲ့တာေတြ ျပီးပါျပီ။ နာက်င္မွုုက မင္းအတြက္ အားျဖစ္ပါေစ။ လာမယ့္ႏွစ္ ၁၀ တန္းၾကိမ္းေအာင္ရမယ္ဆုုိတဲ့ ခံယူခ်က္ေလး အျပည့္အဝထားထား။ ေလာေလာဆယ္ ကိုုၾကီးက ၁၀ တန္းေအာင္သူေတြ ဘာပညာရပ္ေလ့လာရမယ္ဆုုိတာ ေရးေတာ့မယ္။ ညီငယ္၊ညီမငယ္တို႔လည္း တစ္ခါတည္းဖတ္ထား။ ဒါမွ ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ေတြေပၚမယ္လု႔ိ အကုုိထင္တာပဲ။ သိမ္ေတာ့ မသိမ္ငယ္နဲ႔ေပါ့။ ေကာင္းသတင္း ေနာက္ႏွစ္မွာ ၾကားရဖို႔ အကိုုေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

၁၀ တန္းေအာင္ေတာ့ ညီငယ္၊ညီမငယ္တိုု႔ေရ -

ရုုိးရုုိးေအာင္ေသာ ညီငယ္၊ ညီမငယ္တို႔ေရ -

ဂုုဏ္ထူးမပါ၊ရိုုးရိုုးေအာင္တယ္ ဆုုိေတာ့ မ်က္ရည္ေပါက္ ၾကီးငယ္ေတြ က်ေနျပီလား။ သုုိ႔မဟုုတ္ ကပ္ေအာင္ေလးမိုု႔အေပ်ာ္လြန္ေနလား။ ငါ ၁၀ တန္း ရိုုးရိုုးပဲ ေအာင္တာပါေလ။ ဘာမွလုပ္လုိ႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ၾကံဳရာေက်ာင္းပဲ တက္ေတာ့မယ္။ ကန္တင္းမွာ ထိုုင္ျပီး ေဘာ္ဒါနဲ႔ ဂီတာတီးရ မယ့္ ေန႔ရက္ကိုု ေမွ်ာ္လင့္ရင္း၊ ရည္စားေတြထားျပီး ေလွ်ာက္လည္ ရမယ့္ ေန႔ေတြကိုု စိတ္ကူးယဥ္ရင္း အေပ်ာ္လြန္ေနျပီ လား။ ေပ်ာ္လည္းေပ်ာ္၊ ေတာ္သင့္တဲ့ ေနရာလည္း ေတာ္ပါေစ။ ေတာ္ဆုုိ ဂုုဏ္ထူးမွမထြက္တာလိုု႔ ေျပာတာ မဟုုတ္ဘူးေနာ္။ ခုုကတည္းက Plan ခ်ထား။ ငါဒီအမွတ္နဲ႔ ဒီေက်ာင္းတက္ရင္ င့ါဘဝ ေရွ ႔ေရး တကယ္ ေကာင္းႏိုုင္ပါ့မလား။ င့ါကိုု ဘယ္လိုု အာမခံမ်ိဳး ေပးႏိုုင္လို႔လဲ။ တစ္ခါတည္း ျပန္တြက္ၾကည့္။ ဒီေတာ့ သာမန္သြားေနက် ပညာေရး လမ္းေၾကာင္း ကေန ငါ ဘယ္လိုုေက်ာင္း ေရြးတတ္လိုုက္ရင္ အာမခံခ်က္ရွိသြားမလဲ။ သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ ဒီေက်ာင္းတက္ေနရင္းနဲ႔ အျခားဘယ္ပညာရပ္ကုိ တြဲလုုပ္လိုုက္ရင္ ပုုိျပီးေတာ့ ေကာင္းသြားမလဲ။ ခုုကတည္းက တြက္ခ်က္ထားပါ။ အိုင္တီလိုုင္းကိုု အားလပ္ခ်ိန္မွာေလ့လာမလား၊ ဘာသာစကားလား၊ အျခား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာ တစ္ခုခုလား တစ္ခါတည္းစဥ္းစားထားေပါ့။ ပိုုက္ဆံရွိလြန္းေနလုု႔ိ ႏုုိင္ငံျခားေက်ာင္းေတြတက္မယ္ဆုုိရင္လည္း ကိုုၾကီးအားေပးတယ္။ အဲဒါလည္း ထြက္ေပါက္ တစ္မ်ိဳးပဲေလ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၁၀တန္းက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လမ္းေကာင္းတစ္ခုု မေရာက္ႏိုုင္ခဲ့ေပမယ့္ ေရွ ႔ေလွ်ာက္အမ်ားၾကီး ေကာင္းႏိုုင္ေသးတယ္။ အကုိတို႔ ရိုးရာေလး ကိုု စာပို႔ျပီး တိုုင္ပင္ႏိုုင္တယ္။ အေကာင္းဆံုုး အၾကံေပးသြားမွာပါ။

ဂုုဏ္ထူးနဲ႔ ေအာင္တဲ့ ညီငယ္၊ညီမငယ္တို႔ေရ -

ဝမ္းသာတယ္ကြာ။ ႏိုုင္ငံမွာ ညီတို႔၊ညီမတို႔လိုလူေတြ အမ်ားၾကီးလိုုအပ္တယ္။ ဂုုဏ္ထူးနဲ႔ေအာင္ျပီ။ ဒီေတာ့ ဘာဆက္လုုပ္ၾကမလဲ။ ေဆးေက်ာင္းတက္ မွာလား၊ ေရေၾကာင္းတကၠသိုုလ္လား၊ ေရေၾကာင္းသိပၺံလား၊ ႏိုုင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုုလ္လား၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္ေကာလိပ္လား၊ စစ္ေဆး၊စစ္ အင္ဂ်င္နီယာလား။ ညီငယ္၊ ညီမငယ္တုိ႔ ဘာကိုုေရြးခ်ယ္မယ္ဆုိတာ ၾကိဳျပီးသိေနတယ္ေလ။ ဒီမွာအေရးၾကီးတာလာျပီ ကိုုယ္က ပညာရပ္ တစ္ခုုကိုု ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ -

၁။ သူတစ္ပါး လြမ္းမိုုးမွုု မပါေစနဲ႔။
၂။ ဂုုဏ္ပကာသန မက္ေမာမွုု မပါေစနဲ႔။
၃။ ပညာသင္ လက္ေတြ႔ အသံုးခ်ရံုမက၊ လက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကား မွ်ေဝသြားရမွာ ျဖစ္ျပီး စာရြက္စု၊ လက္မွတ္စု သံေခ်းတက္ေအာင္ သိမ္းမထား မိပါေစနဲ႔။

သူတစ္ပါးတည္းမွာ မိဘလည္း ပါေကာင္းပါလိမ့္မယ္ေလ။ မင္း ဒီေက်ာင္းတက္ကိုု တက္ရမယ္။ ငါတိုု႔ကိုု ဘာမွလာမတားနဲ႔။ မိဘကိုု စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ဒီေက်င္းတက္ကိုု တက္ပါ။ အဲ့လုုိမိဘမ်ိဳး ညီငယ္၊ညီမငယ္တို႔မွာ ရွိေနလား။ ကိုုၾကီးနဲ႔ေတြ႔ပါရေစ။ သားသမီးကိုု ဘယ္လိုု အတတ္ပညာလမ္းေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ရင္ ဘယ္လိုု ေကာင္းရာ အနာဂတ္ေတြ ဖန္တီးႏိုုင္တယ္ဆုုိတာကိုု ေသခ်ာ သင္ၾကားဆံုုးမေပးရ မွာေလ။ ေျပာျပလိုုက္စမ္းပါ။ သူမ်ား ေျပာတာခ်ည္းလည္း ေစာင့္မေနနဲ႔။ ကိုုယ္က ၁၀ တန္းေအာင္ျပီး အခ်ိန္ေတြက အားေနျပီ။ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုု ေလ့လာ၊ ဗဟုုသုုတေတြမ်ားမ်ား ရွာေဖြ၊ အင္တာနက္ကေန ကမၻာက ျဖစ္ပ်က္ေန မွုုကိုု ေလ့လာ၊ ျမန္မာက ျဖစ္ပ်က္ေနမွုုကိုုေလ့လာ။ ငါသာ ဘယ္ ပညာရပ္ကိုု ေရြးခ်ယ္လိုုက္ရင္ ကိုုယ့္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ အက်ိဳးရွိ သြားမယ္။ မိဘအတြက္ ဘယ္ေလာက္အက်ိဳးရွိသြားမယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အက်ိဳးရွိသြားမယ္။ ျမိဳ ႔၊ရြာႏိုုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိသြားမယ္ ေသခ်ာ စဥ္းစားေပါ့။ အကယ္၍ ေလာေလာဆယ္ကိုုယ့္မွာ အထံုုဝါသနာ ပညာရပ္ မရွိဘူးဆုုိရင္ ေျပာတာပါ။ အခ်ိဳ ႔ ညီ၊ညီမတိုု႔က်ေတာ့လည္း နဂိုုကတည္းက အထံုုရွိတယ္ေလ။ ၁၀ တန္းျပီးရင္ ဘယ္ေက်ာင္းတက္ရမယ္ဆုုိျပီး အားခဲ့ထားၾကတဲ့သူေတြလည္းရွိတယ္ဟုုတ္။ ဒီလုုုုိဆုုိ ၾကိမ္းေသ ေရြးႏိုုင္ပါတယ္။ ကိုယ္က စဥ္းစား၊စိတ္ကူးယဥ္ထားျပီးသားေလ။ ေနာင္တရဖို႔ နည္းပါတယ္။ ညီတိုု႔၊ ညီမတိုု႔မွာ ဘာတက္မယ္၊ဘာလုုပ္မယ္လို႔ ခိုုင္မာတဲ့ ခံယူခ်က္၊ဘဝ ရည္မွန္းေတြရွိေနရင္ ကုုိၾကီး ပိုုဝမ္းသာတာေပ့ါ။ ညီတိုု႔သာ အထက္က လြမ္းမိုုးမွုု ၂ ခ်က္နဲ႔သာ ကင္းပါေစ။

ေကာင္းႏိုုးရာရာ စာေတြလည္း ကိုုယ္တိုုင္ရွာဖတ္ပါ။ အျပင္ ဗဟုသုတေတြ ရွာမီွးပါ။ စီနီယာေတြ၊ လူၾကီး သူမေတြထံ ခ်ည္းကပ္လို႔ ေလ့လာ ၾကည့္ပါ။ မိမိ အတြက္ ဘယ္ ပညာရပ္က အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မယ္ ဆုိတာ သိေအာင္ အိမ္ထဲမွာ ထိုင္ေနလို႔ မရ ပါဘူ။ အျပင္ ဗဟုသုတက အမ်ားႏိုင္ဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ရွာေဖြ ထားဖို႔ လိုပါတယ္။

နဂံုုးခ်ဳပ္

တကၠသုုိလ္ပဲေရာက္ေရာက္၊ ဘယ္ေနရာပဲ ေရာက္ေရာက္ ကိုုယ့္ကိုု ပညာသင္ၾကားေပးသူမ်ား ရိုုေသသမူရွိပါေစ။ စာမွာတင္မကပဲ ကိုုယ္၊စိတ္ အားလံုုး ေကာင္းေနရင္၊ ေကာင္းတာခ်ည္းလုုပ္ရင္ ပုုိျပီးေတာ့ စာေတာ္တယ္။ တကယ္ေျပာတာေနာ။ အေပ်ာ္မမက္ၾကနဲ႔။ ညီငယ္၊ ညီမငယ္တို႔ အားလံုုး ေအာင္ျမင္ေသာ အနာဂတ္မ်ား ပိုုင္ဆုိင္ႏုုိင္ပါေစ။

ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)

ဘရာဇီးမွာ ကမၻာ့ဖလားပြဲ သြားၾကည့္မယ့္ ေျပတီဦးေျပတီဦးက “နင္ေစရင္” ဇာတ္ကားမွာ မုိးေဆြနဲ႔ ဂ်ိဳဆုိတဲ့ ဇာတ္႐ုပ္ ၂ခုကုိ ပီျပင္စြာ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ သလုိ ေက်နပ္အားရမႈ ရွိတယ္လုိ႔လည္း ေျပာျပပါတယ္။ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ လင့္ တာမ်ိဳး မရွိေပမယ့္လည္း အကယ္ဒမီဆုသာ ရခဲ့ရင္ ဝမ္းသာမွာပါလုိ႔ ေျပာျပတဲ့ ေျပတီဦးက “ေသေသ ခ်ာခ်ာ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားထား တယ္။ ျပန္ၾကည့္ ရတဲ့အခါ လည္း ေက်နပ္ပါတယ္။ ဇာတ္ကားက ပုံစံေရာ၊ အျပင္အဆင္ ေရာက ဂ်ဳိဆုိတဲ့ တစ္ေယာက္နဲ႔ မုိးေဆြ ဆုိတဲ့စိတ္ေန စိတ္ထား ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ ဒီ ၂ခုကုိ ေသခ်ာ ကြဲျပား ျခားနားသြား ေအာင္ လုပ္ရတာ။ အဓိက ဒါ႐ုိက္တာနဲ႔ ေသခ်ာ တုိင္ပင္ၿပီးေတာ့ သူခုိင္း တဲ့အတုိင္း ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ျပန္ၾကည့္ ေတာ့ ဒီ ၂ ပုိင္းက ျခားနား တာ ေတြ႕ရေတာ့ေက် နပ္ပါတယ္။ အစ္ကုိ ကေတာ့ ထုံးစံ အတုိင္းပဲ ႀကိဳတင္ ၿပီးေမွ်ာ္လင့္ထား တာေတာ့ ဘယ္ ကားမွ မရွိပါဘူး ။အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးစားတဲ့ အေပၚေနာက္ထပ္ ဆု ထပ္ရတယ္ ဆုိတအား ဝမ္းသာစရာ ေကာင္းတာေပါ့။ အေရးႀကီး တာက ႐ုိက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ဘက္က အားသြန္ခြန္စုိက္ ႀကိဳးစားခဲ့ဖုိ႔ ပါပဲ။ ဒီကား႐ုိက္တုန္း ကလည္း အားလုံး ပင္ပန္းၾကတယ္။ ကစ္ကစ္ဆုိ အား ကုန္ၿပီး လဲသြားတာ ၂ ရက္ေလာက္ ၾကာတယ္။ ဒီလုိ အမွတ္တရေလးေတြ ေတာ့ ရွိတယ္” လုိ႔ ေျပာျပပါတယ္။

ဘရာဇီးမွာ က်င္းပမယ့္ ကမၻာ့ ဖလား ေဘာလုံးပြဲကုိ သြားေရာက္ အားေပး ျဖစ္မယ္လုိ႔ လည္း သိရတာေၾကာင့္ ေျပတီဦး ကုိေမးၾကည့္ေတာ့ “ေဘာလုံးပြဲ ၾကည့္ဖုိ႔ ဘရာဇီး သြားျဖစ္ဖုိ႔ ရွိတယ္။ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ သြားၾကည့္မွာပါ။ အူဝဲေတာ့ မပါဘူး။ ေရာက္ ဖူးခ်င္တာရယ္၊ ေလ့လာေရး အေနနဲ႔ ေရာေပါ့။ ကမၻာ့ဖလား ဖြင့္ပြဲကုိလည္း ၾကည့္ ခ်င္လုိ႔ပါ။ ဘယ္အသင္းကုိ အားေပးမယ္လုိ႔ မရွိပါဘူး”လုိ႔ ေျပာ ျပခဲ့ပါတယ္။

ေမမြန္ေမာင္

Popular Myanmar

စိတ္ေတြ ဂဏာမၿငိမ္ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ခံစားေနရတဲ့ မိုးေအာင္ရင္မိုးေအာင္ရင္က ေမလ ၂ဝရက္ ေန႔မွာ စမ္းေခ်ာင္းေရႊဟသၤာေက်ာင္း နဲ႔ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕ေအာင္ဇမၺဴေတာရေက်ာင္းမွာ ေမဂဇယ်ဘြဲ႕အမည္နဲ႔ တစ္ပတ္အၾကာ ဘုန္းႀကီးဝတ္ျဖစ္ ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စိတ္႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ မ်ားတာေၾကာင့္ အခုလိုမ်ဳိးဘုန္းႀကီးဝတ္ျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဝတ္ ၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ ေတြရ သြား တယ္လို႔ေျပာ လာတဲ့ မိုးေအာင္ရင္က ” ဝတ္တာက ကြၽန္ေတာ့္အိမ္တစ္ၿခံေက်ာ္က ေရႊဟသၤာ စမ္းေခ်ာင္းမွာ ဝတ္တာပါ။ တစ္ပတ္ ဝတ္တာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕ က ေအာင္ ဇမၺဴေတာရ ေက်ာင္းကိုေျပာင္းေသးတယ္။ အဓိကဝတ္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းက ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ေတြ ဂဏာမၿငိမ္ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ခံစားရတယ္။ ၿပီးေတာ့ေအးေအးေဆးေဆး လည္း ဘုရားရွိခိုး၊ တရားမထိုင္ျဖစ္တာ ေတာ္ေတာ္ၾကာသြားၿပီ။ အဲဒါနဲ႔ပဲ ဘုန္းႀကီးဝတ္ျဖစ္လိုက္တာပါ။
စိတ္လည္းတည္ၿငိမ္သြားတယ္” လို႔ ဘုန္းႀကီးဝတ္ၿပီး စိတ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိခဲ့ျခင္းကို မိုးေအာင္ရင္က ေျပာပါတယ္။ အခုလက္ရွိမွာေတာ့ ဒါ႐ိုက္တာ သျပားသု ႐ိုက္ကူးေနတဲ့ “နီပြန္ေခါင္းတုံး” ဇာတ္ကားကို မုိးေအာင္ရင္က ခိုင္သင္းၾကည္နဲ႔အတူ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားထဲမွာ မိုးေအာင္ရင္က ဂ်ပန္ပုံစံဟန္ေဆာင္ၿပီး ရြာထဲမွာ လိမ္ေနတဲ့သူအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားေလးက ဟာသဇာတ္ ကားေလး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အရင္လိုမ်ဳိး ဇာတ္ကားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္ တာမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဇာတ္ကိုပိုေကာင္းေအာင္ အႀကံဥာဏ္ေတြေပးၿပီး ႐ုိက္ျဖစ္လာတယ္လို႔ေျပာလာတဲ့ မုိးေအာင္ရင္က..

” ဒီဇာတ္ကားက ကြၽန္ေတာ္ဘုန္းႀကီးဝတ္ၿပီးမွ ႐ိုက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘုန္းႀကီးမဝတ္ခင္ကတည္းက ဒီဒါ႐ိုက္တာနဲ႔ ႐ိုက္ေနတာေၾကာင့္ သူတို႔ကိုကြၽန္ေတာ္ကေခါင္းတုံးနဲ႔ လိုက္တဲ့ဇာတ္႐ုပ္မ်ဳိး ရွာခိုင္ထားတယ္။ ဘုန္းႀကီးထြက္လာေတာ့ ကြက္တိျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္ ဇာတ္ကားေတြလည္း ဆံပင္မထြက္ လာခင္အထိေတာ့ ဆံပင္အတု မစြပ္ ဘဲ ေခါင္းတုံးပုံစံနဲ႔ပဲ အတတ္ႏိုင္ဆုံးဆက္႐ိုက္ဖို႔ စဥ္းစားထားတယ္။ အခု ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ဆီလာတဲ့ဇာတ္ကားေတြကို ကြၽန္ေတာ္႐ိုက္ခ်င္တ့ဲ ပုံစံေ လးေတြ ဇာတ္နဲ႔ပိုေကာင္းသြားမယ္လို႔ထင္တဲ့အရာေလးေတြကိုပိုၿပီးအႀကံေပးျဖစ္လာတယ္။ အရင္ကလိုမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ဒါ႐ိုက္တာေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့ အႀကံေပးၿပီး ႐ိုက္ျဖစ္ လာတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

လြင္လြင္ထြန္း
ဓာတ္ပုံ-မင္းမင္းထြန္း

Popular Myanmar

မီးေလာင္မႈ ျဖစ္စဥ္အတုျဖင့္ ခ်စ္သူကို လက္ထပ္ခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့သည့္ အေမရိကန္ မီးသတ္သမား
အေမရိကန္ ႏုိင္ငံမွ ရဲအရာရွိ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးသည္ ခ်စ္သူ မီးသတ္သမား၏ ထူးထူးျခားျခား
လက္ထပ္ခြင့္ပန္မႈ အစီအစဥ္တြင္ ဦးစြာ ထိတ္လန္႔အံ့ဩခဲ့ၿပီးမွ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္စရာ
အမွတ္တရ ကာလတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကုန္က ဟူစတန္ၿမိဳ႕မွ မီးသတ္သမား ဂ်က္ဆီဂြန္ဇာလက္ဇ္သည္ ၿမိဳ႕ခံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕တို႔၏ အကူအညီကို ရယူကာ ရိႈ႕မီးအတုတစ္ခု ဖန္တီးၿပီး ရဲဝန္ထမ္း အိုလ္ဂါပက္ခ္ကို ခ်စ္ခြင့္ပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂြန္ဇာလက္ဇ္သည္ ၿမိဳ႕အတြင္းမွ မီးသတ္ဌာန ႏွစ္ခု၏ အကူအညီျဖင့္ ေနအိမ္တစ္လံုးတြင္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္စဥ္အတု တစ္ခုကို ဖန္တီးကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ပက္ခ္သည္ အျခားေသာ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ အခင္းျဖစ္ရာ ေနရာသို႔ အေလာတႀကီး ေရာက္ရွိလာၿပီး ထိုအခ်ိန္တြင္မွ မီးေလာင္မႈအတု ဖန္တီးထားေသာ ေနရာတြင္ ဂြန္ဇာလက္ဇ္က ခ်စ္သူအား ဒူးေထာက္ကာ လက္ထပ္ခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂြန္ဇာလက္ဇ္သည္ မီးခိုးမ်ား ထြက္ေနသည့္ ကားဂိုေဒါင္ထဲမွ မီးသတ္ဝတ္စံု အျပည့္အစံု ဆင္ျမန္းၿပီး သူရဲေကာင္းဆန္ဆန္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းလာကာ ပက္ခ္၏ေရွ႕ေမွာက္ ဒူးေထာက္ၿပီး ေစ့စပ္လက္စြပ္ ဘူးေလးႏွင့္အတူ လက္ထပ္ခြင့္ပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အနီးတစ္ဝိုက္၌ ဘရူႏိုမားစ္၏ Marry Me သီခ်င္းသံကလည္း ပ်ံ႕လြင့္ေနေသးသည္။

အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္သြားသည့္ ပက္ခ္သည္ သူမ၏ Romantic ဆန္လြန္းေသာ ခ်စ္သူအား “ရွင့္ကိုကၽြန္မ လက္ထပ္မယ္။ ရွင့္ကိုလက္ထပ္ဖုိ႔ မေစာင့္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနမိၿပီ။ ရွင္နဲ႔အတူ တစ္ဘဝလံုး ျဖတ္သန္းဖို႔လည္း မေစာင့္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါၿပီ”ဟု ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းတို႔ႏွစ္ဦး၏ ခ်စ္စရာပံုရိပ္ကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မီးသတ္ႏွင့္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားက ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ၾကသလို အမွတ္တရ ဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ယူခဲ့ၾကသည္။

မီးသတ္ဌာနတြင္ လုပ္သက္(၁၁)ႏွစ္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ဂြန္ဇာလက္ဇ္သည္ ယခုအစီအစဥ္အတြက္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မီးသတ္သမားမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ခဲ့သလို ပက္ခ္၏ ရဲဝန္ထမ္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ အသိေပးထားသည္။

ဂြန္ဇာလက္ဇ္တို႔ သူငယ္ခ်င္း တစ္စုသည္ ေနအိမ္တစ္လံုးရွိ ကားဂိုေဒါင္ထဲတြင္ ေရခဲေျခာက္မွ အခိုးအေငြ႕မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး မီးေလာင္မႈအတုတစ္ခု ဖန္တီးကာ အေရးေပၚ အေျခအေနအျဖစ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ထံ အေၾကာင္းၾကား ဆက္သြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပက္ခ္သည္ ရဲကားေပၚမွာ ဆင္းလာခ်ိန္ထိ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို မရိပ္မိေသးဘဲ ဂြန္ဇာလက္ဇ္က သူမေရွ႕ ဒူးေထာက္လိုက္ခ်ိန္မွ အေၾကာင္းရင္းမွန္ကို သိရွိသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂြန္ဇာလက္ဇ္ႏွင့္ ပက္ခ္တို႔သည္ (၁)ႏွစ္မွ် တြဲခဲ့ၿပီးသည့္ ခ်စ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္အတြင္း လက္ထပ္ျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ရည္မွန္းထားၾကသည္။

မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕သည္ ဂြန္ဇာလက္ဇ္၏ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ကူညီေနစဥ္ အေတာအတြင္း ၎တုိ႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုလည္း အပ်က္ကြက္ မခံဘဲ အေရးေပၚ အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ား ရွိလာပါက ခ်က္ခ်င္း သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေရဒီယိုမ်ားကို တစ္ခ်ိန္လံုး ဖြင့္လွစ္ နားစြင့္ေနခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

_ Ref: DailyMail

7 Day News daily


မဟာယာန ႏွင့္ေထရဝါဒ ကြာျခားမွု အေၾကာင္းေခါင္းစဥ္ဖတ္ရံုႏွင့္ အင္မတန္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းမည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္မွန္း စာဖတ္သူတို႔ သိရွိမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ယင္းသို႔ ဗုဒၶဘာသာမွ ခြဲထြက္လာေသာ ထုိလမ္းႏွစ္သြယ္ကို ေရးသားသံုးသပ္ရန္မွာ အင္မတန္ခက္ခဲလွသည္။ အေၾကာင္းမွာ- တစ္ဖက္ေစာင္းႏွင္းေဖာ္ျပမိလွ်င္ မိမိဘာသာ သာ အမွန္၊ အျခားဘာသာမွားယြင္းသည္ဟု မွားမွားယြင္းယြင္း သိျမင္ေစေသာ အတၱဝါဒီ သမား ျဖစ္ႏိုင္ျခင္း၊ ကြဲလြဲမွုမ်ားေဖာ္ျပရာ စာဖတ္သူတို႔အား အျမင္လြဲမွား မွုမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့လွ်င္ သံဃာသင္းခြဲသည္ဟူေသာ ကံၾကီးတစ္ခုပါ ထိုက္ေခ်အံုးမည္။

သို႔ျဖစ္ရာ မွန္ကန္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားရရွိေစရန္ စာအုပ္မ်ား ဖတ္ရွုေလ့လာရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူ တင္ျပေသာ မဟာယာန ႏွင့္ ေထရဝါဒ အယူေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ ဗုဒၶအဆံုးအမႏွင့္ က်မ္းဂန္လာမ်ား သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုပါသည္။

ေထရဝါဒကို မ်ားမ်ားစားစား တင္ျပေနစရာမလို စာေရးသူတို႔ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစု ကိုးကြယ္ေနသည့္ ဘာသာျဖစ္ရာ သိရွိျပီးဟု ယံုၾကည္သျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အဓိပၸါယ္ကိုသာေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မဟာယာနကို အက်ယ္တစ္ပြင့္ေဖာ္ျပပါမည္။

ေထရဝါဒ ဟူသည္ ေထရ ႏွင့္ ဝါဒ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္ အယူ (သု႔ိ) ရဟန္းမေထရ္တို႔၏ဝါဒ (အယူ) ဟုျဖစ္သည္။ ေထရဝါဒ အယူအရ ခႏၶာ၏ ျဖစ္ပ်က္ကိုရွုျပီး သစၥာေလးပါး သိျမင္ကာ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ေစေသာ အယူျဖစ္ပါသည္။ (ဒီထက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ လည္း ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။) ဤသည္ အမ်ားက သိျမင္ထားေသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အဓိပၸါယ္ျဖစ္သည္။ သာဝက လမ္းစဥ္ျဖစ္ျပီး ေသာတပန္၊ သကဒါဂန္၊ အနာဂန္၊ ရဟႏၱာစသည့္ အရိယာအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ေလာကီမွ နိဗၺာန္သို႔ကြ်တ္တမ္းဝင္ေစ ေသာ လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။

မဟာယန ဟူသည္ကား ေဗာဓိသတၱယာန ေခၚ ဘုရားအေလာင္းလမ္းစဥ္ကို ဦးစားေပးေသာ ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းျဖစ္သည္။ မဟာ (ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ) ယာန (ဝါဒ)(လမ္းစဥ္) ဟုေခၚဆုိရသည့္ အေၾကာင္းႏွစ္ခ်က္ရွိသည္။ ၁။ သတၱဝါအမ်ားကိုကယ္တင္ႏုိင္သျဖင့္ ၾကီးက်ယ္မ်ားျပားေသာ အနက္၊ ၂။ သမာရိုးက်ဗုဒၶဘာသာ (ေထရဝါဒႏွင့္ ဟိနယာန) တု႔ိထက္သာလြန္ျမင့္ျမတ္သည့္ရည္မွန္းခ်က္ရွိေသာ အနက္… ထုိအနက္ႏွစ္ခုေၾကာင့္ မဟာဟုေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

သဒၶရ္မပု႑ရိက က်မ္းတြင္ မဟာယနဝါဒကို အလြယ္နည္းျဖင့္သိရန္ ပံုျပင္ျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ အိမ္ၾကီးတစ္အိမ္တြင္ ကေလးငယ္မ်ား ကစားေနစဥ္ ထိုအိမ္ၾကီး မီးေလာင္သည္ဆိုပါစို႔။ ကေလးငယ္မ်ားက ဘာမွ် လုပ္တတ္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္။ ထိုအခါ အားေကာင္းေမာင္းသန္ဖခင္ျဖစ္သူက ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္တကြ ကစားစရာမ်ားကိုပါ ယာဥ္ရာထားၾကီးေပၚတင္ျပီး မီးေဘးလြတ္ကင္းရာ သို႔ထြက္ခဲ့သည္။ ထိုပံုျပင္၌ မီးေလာင္ေနသာ အိမ္ၾကီး ကို ေဒါသမီး၊ေလာဘမီး၊ ေမာဟမီး ဟုန္းဟုန္းေတက္ေလာင္ျမိဳက္ေနေသာ ဤကမၻာေလာကၾကီး၊ ကေလးငယ္မ်ားကို ပုထုဇဥ္လူသားမ်ား၊ ကယ္တင္သူ ဖခင္ကို ဘုရားေလာင္း၊ ကယ္တင္ရာ ယာဥ္ကို ဘုရားအေလာင္းက်င့္စဥ္ (ေဗာဓိသတၱယန) စသည့္ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေလသည္။ ကေလးငယ္မ်ား ကစားေနေသာ ကစားစရာယာဥ္မ်ားတြင္ လူတကယ္စီးႏိုင္ေလာက္ ေသာ လွည္းရုပ္မ်ားလည္းရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိလွည္းကေလးမ်ားသည္ ထကယ့္အေရးအေၾကာင္းရွိလာပါ မူကား အကူအညီရႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မဟာယန အယူအရ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ ရန္က်င့္ျခင္းသည္ မျမင့္ျမတ္၊ မိမိကုိယ္တုိင္ ဘုရားျဖစ္မွသာ ေလာကကို ကယ္တင္ႏိုင္ျပီး အားလံုးကြ်တ္ေအာင္ျပဳႏုိင္အပ္ေပသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ရန္ က်င့္စဥ္ သံုးနည္း (ဝါဒ ၃ဝါဒ) ရွိသည္။

၁။ သာဝကယာန ( သာဝက ရဟန္းဘဝျဖင့္ နိဗၺာန္ဝင္ျခင္း)
၂။ မေစၥကဗုဒၶယာန (ပေစၥက ဗုဒၶဘဝျဖင့္ နိဗၺာန္ဝင္ျခင္း)
၃။ ေဗာဓိယာန (ဘုရားအျဖစ္မွ နိဗၺာန္ဝင္ျခင္း) (ယင္းလမ္းစဥ္ကို ေနာက္ပိုင္း ဘုရားေလာင္းက်င့္စဥ္ (သမၼာသေမၺာဓိ) ဟုလည္းေခၚသည္။)
စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူျပီး ႏွစ္ ၁၀၀ ခန္႔တြင္ ပထမ သံဃာယနာတင္ျပီးေနာက္ပိုင္း ဟိနယာနဂိုဏ္းတစ္ခု ေထရဝါဒ မွခြဲထြက္လာသည္။ ဒုတိယ သံဃာယနာကာလတြင္း ဝိနည္းဆယ္ပါး တီထြင္ျပ႒ာန္းမွုေၾကာင့္ မူလေထရဝါဒဂိုဏ္း ရဟႏၱာမေထရ္ၾကီးတို႔က မိမိတို႔အား သံဃာကံထားျပီး သာသနာေတာ္သန္႔စင္ခဲ့သည္ကို အျငိဳးထားကာ ရဟႏၱာဆုိသည္မွာ ကိေလသာမကုန္ေသး။ သံေယာဇဥ္မကုန္ေသး။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘက္လိုက္မွုျပဳတတ္ေသးသည္။ အမွားကိုလည္းျပဳတတ္ေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရိယာဂုဏ္ယုတ္ေလ်ာ့ ေအာင္ေျပာဆုိေဝဖန္ျပီးလွ်င္ မိမိတို႔သည္ ထိုပထမသံဂါယနာတင္ ရဟႏၱာအိုၾကီးမ်ား၏ သာဝက လမ္းစဥ္ကို မလိုက္လိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစဦးပိုင္းတြင္ ဟိနယာနဂိုဏ္းဝင္တို႔သည္ ပေစၥကဗုဒၶလမ္းစဥ္ကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ရာ ေနာက္ပိုင္း ၄င္းထက္ပိုျမင့္ျမတ္ေသာ ဘုရားလမ္းစဥ္ (ဝါ) ဘုရားေလာင္းလမ္းစဥ္ (သမၼာသေမၺာဓိ) သျဖင့္ မဟာယန အျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဟိနယာန ဂိုဏ္းေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့သည္။

ဤတြင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္တစ္ခ်က္ဝင္လာသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ လူ႔ျပည္၌ သာဝကလမ္းစဥ္ကို သာေဟာၾကားခဲ့သည္။ အတိအက်ဆုိရေသာ္ ဓမၼကၡႏၶာ(တရားအစု) အားျဖင့္ ၈၄၀၀၀ သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဟာယန လက္စြဲက်င့္ၾကံေသာ သမၼာသေမၺာဓိလမ္းစဥ္ကို မည္သို႔ရရွိသနည္းျဖစ္သည္။
မဟာယန က်မ္းဂန္အရ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သမၼာသေမၺာဓိ (ဘုရားအေလာင္း) လမ္းစဥ္ကို နဂါးျပည္တြင္ ေဟာခဲ့သည္။ ေအဒီ ၁၀၀-၂၀၀ တြင္ နာဂါရ္ဇုန ရဟႏၱာသည္ ေလာကီပညာရပ္တြင္ သိဒၶိေပါက္ျပီး နဂါးျပည္သုိ႔ တက္ေရာက္ကာ ေဗာဓိသတၱလမ္းစဥ္ႏွင့္ သုညသဝါဒကုိ သင္ယူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ယူထားေသာ ဝါဒကို ျပန္လည္ျပန္႔ပြားေစရာ မာဓ်မိက ဝါဒဟုသာ အမည္တြင္သည္။ ေအဒီ(၂၇၀-၃၅၀)တြင္ ေယာဂစာရဂိုဏ္း အယူဝါဒတည္ထြင္သူ ေမေတၱယ်နာထ မွ မာဓ်မိက ဝါဒကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျပန္႔ပြားခဲ့သည္။ ယခုအခါယင္း ေမေတၱယ်သည္ သုတိသာနတ္ျပည္တြင္စံျမန္းေနေသာ ေနာင္ပြင့္မည့္ ေမေတၱယ်ဘုရားဟု မဟာယနတုိ႔မွ ယံုၾကည့္ထားၾကသည္။ မာဓ်မိကဝါဒ သည္ အလယ္အလတ္ျဖစ္ေသာ ပေစၥကာဗုဒၶါယာနအယူကိုလက္ခံသျဖင့္ ထိုထက္ပိုျမင့္ျမတ္ေသာ သမၼာသေမၺာဓိ အယူသို႔ကူးေျပာင္းရာ မဟာယနပီျပင္လာခဲ့သည္။

မဟာယနတြင္ ဒသဘူမိကဆယ္ဆင့္တရား၊ ေဗာဓိသတၱ၏ အဓိ႒ာန္၊ ပါရမီေျခာက္ပါးက်င့္စဥ္တရား စသည္ျဖင့္စသည္ျဖင့္ ခိုင္မာေသာ တရားအုတ္ျမစ္မ်ား ရွိေနရာ ယေန႔တိုင္ တည္ျမဲရေသာ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။

ဥပမာ- အတၱႏွင့္ အနတၱ အစြန္းႏွစ္ဖက္၏ အလယ္ဗဟုိက်င့္စဥ္၊ အစြန္းတရားပယ္နည္း၊ ပတ္လည္ျငင္းပယ္နညး္ ၈မ်ိဳး၊ (Negation of Negation) ေနာက္ဆံုးတြင္ အစြဲအားလံုးကင္းေသာ နိဗၺာန္အစစ္ (သုညတာ) သို႔သိျမင္ရသည္ဟု ဆုိထား၏။

သုိ႔ေသာ္ မဟာယနတြင္ အမ်ားေဝဖန္စရာ အခ်က္မ်ားရွိေနေသးသည္။ ၄င္းမွာ ဘုရားေလာင္း ကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မဟာယန၏ အယူမွာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူျပီး လူ႔ျပည္သို႔ ဆင္းျပီး တရားမဟာခဲ့ ပံုရိပ္၊ ကာယအတုတို႔ျဖင့္သာျဖစ္ျပီး ဘုရားေလာင္းမ်ားကို တစ္ဆင့္ပါးျပီးလည္း ေဟာေတာ္မူေၾကာင္ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထိုသုိ႔ယံုၾကည္ျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္။ ဗုဒၶကုိ ကာယသံုးပါးျဖင့္ ခြဲျပထားျပီး ထုိကာယတို႔အား လူတို႔မဖူးေတြ႔ရပံု တို႔ပါတိတိက်က်ညြန္းဆုိထားၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေရးအေၾကာင္းတစ္ခုခုလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားမွမကယ္။ ဘုရားေလာင္းမ်ားသာ လာေရာက္ကယ္တင္ၾကသည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ဘုရားေလာင္းမ်ားသည္ နတ္သား၊ နတ္သမီးအျဖစ္လည္းေကာင္း ဘဝအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ လက္ရွိ တရုတ္တို႔ကိုးကြယ္ေနသာ ကြမ္ယင္မယ္ေတာ္မွာ ဘုရားေလာင္းျဖစ္သည္ဟုယံုၾကည္ၾကသည္။ မဟာယနတို႔သည္ အရိေမေတၱယ် မပြင့္မီ ကာလ ၾကားကာလမွ ဘုရားေလာင္းမ်ားကို ေဘးဒုကၡမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ကယ္တင္ေပးေစလိုျခင္းငွာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကေလသည္။

ထိုသို႔ဘုရားေလာင္းကိုးကြယ္ျခင္းသည္ မဟာယနတြင္ အင္မတန္ေခတ္စားျပီး အိႏၵိယ မွ ျဗိႆႏုိးကိုပင္ အမည္ေျပာင္းလဲေခၚဆိုကာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ အျဖစ္ကိုးကြယ္သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေျပာင္းလဲလာျပီး ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ကိုကိုးကြယ္ရာတြင္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ မိဘုရား နတ္သမီးကိုပါကုိးကြယ္ျခင္းအထိ ျဖစ္လာသည္။ ယင္းကိုးကြယ္မွု သည္ ျမန္မာ သု႔ိ ပုဂံေခတ္ကတည္းက စီးဝင္ျပီး ေဂါတမျမတ္စြာ ဘုရားအားထု လုပ္ရာ ေဘးတြင္ နတ္သားႏွင့္ နတ္သမီးပါေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔မွ ကာမုဂုဏ္ေမြ႔ေလ်ာ္မွုကိုဦးစားေပးလာၾကရာ အယုတ္အညံ႔ဆံုး ေလာကီ ရွုပ္ေထြးေပြလီမွုမ်ား ေပါဝင္ဆက္စပ္လာေတာ့သည္။ ဘုရားအေလာင္းမ်ားစြာကို နတ္ဘုရားမမ်ားျဖင့္ စံုတြဲလိုက္ကိုးကြယ္တတ္ေအာင္ ေဘးမွေနျပီး သြန္သင္ေပးသူတို႔မွာ ဟိႏၵဴတျႏၱဆရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

အမွန္လွ်င္ ဗုဒၶအယူဝါဒအရ ဘုရားေလာင္းဟူသည္ ဘုရားမျဖစ္ေသး။ ကိေလသာမကုန္စင္ေသး။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ရန္မသင့္ျမတ္ဟု ယူဆထားၾကသည္။ ဤတြင္လည္း ေထရဝါဒႏွင့္ မဟာယနကြဲလြဲခ်က္ကိုလည္း ေတြ႔ႏုိင္သည္။

မဟာယန ယံုၾကည္ကုိးကြယ္မွုကို နတ္ဘုရားကိုးကြယ္မွုျဖင့္ အဆံုးသတ္ ထားျခင္းေၾကာင့္ အထင္အျမင္မေသးသင့္ေပ။ မဟာယနတြင္လည္း အျခား ျငင္းမရေသာ မွန္ကန္သည့္ အခ်က္မ်ား လည္းရွိေနသည္။ က်င့္စဥ္အားျဖင့္ ကြဲလြဲမွုမ်ားရွိေသာ္လည္း ကိေလသာ ကုန္စဥ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ တူညီၾကသည္။ အျခားျခားေသာ တူညီမွုမ်ားလည္းရွိေနသည္။

သို႔ရာတြင္ အေနာက္တိုင္းႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာကိုေလ့လာစမ္းစစ္ျပီး မဟာယနသုိ႔ ကူးေျပာင္းသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ေထရဝါဒသို႔ ကူးေျပာင္းသူမ်ား လည္းရွိေနသည္ကိုေတြ႕သည္။

စာဖတ္သူုတိ႔ အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုးကြယ္ေသာ ေထရဝါဒ၏ အႏွစ္အရသာႏွင့္ သစၥာေလးပါးကို ပိုင္းျခားသိျမင္ျပီး မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားအားျဖင့္ ပြားမ်ားက်င့္ၾကံကာ နိဗၺာန္လမ္းသို႔ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ၾကပါေစ။

စာေရးဆရာ ဦးေအာင္ျမတ္မြန္ ေရးသားေသာ ‘ေနာင္ပြင့္မည့္ အရိေမတိယ် ဘုရား’ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္၍ ေရးသား ပူေဇာ္ အပ္ ပါသည္။

ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)