ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၁၀ဝ ေက်ာ္အနက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ လူမ်ိဳးစုမည္သည့္အခါကမွမရွိခဲ့


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ၌ က်င္းပသည့္ (၆၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြဆထြညီလာခံ၌ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ေျပာၾကား

(၆၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ တတိယေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပရာ ျမန္မာ၊ ဆီးရီးယား၊ အီရန္ႏွင့္ ေျမာက္ကို ရီးယား ႏိုင္ငံတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ အဆိုမူၾကမ္းမ်ားကို အေရးယူဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုျဖတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္က ကန္႔ကြက္ေျပာၾကားမႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အဆိုမူၾကမ္းမ်ားကို အေရးယူဆံုးျဖတ္ခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢသတင္းဌာနမွ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္အစည္းအေဝးသတင္းမွတ္တမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနတိုး တက္ေကာင္းမြန္လာမႈကို ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က တခဲနက္ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါေၾကာင္း "DELEGATES HAIL HUMAN RIGHTS IMPROVEMENTS IN MYANMAR AS THIRD COMMITTEE APPROVES 8 DRAFT RESOLUTIONS, INCLUDING 4 COUNTRY- SPECIFIC TEXTS" ေခါင္းစီးျဖင့္ အေလးေပးေဖာ္ ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ အဆိုမူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တတိယေကာ္မတီ၌ အေရးယူ ဆံုးျဖတ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသူအခ်ိဳ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ စီးပြား ေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလားတူအဆိုမူၾကမ္းအား တတိယေကာ္မတီတြင္ တင္သြင္းမႈကို အဆံုးသတ္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း လည္းသိရသည္။ အဆိုမူၾကမ္းကို ေကာ္မတီကမဲမခြဲဘဲ အတည္ျပဳခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအၿမဲ တမ္းကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္တင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ပါရွိသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူနည္းစုဟူသည့္ စကားအသံုးအႏႈန္းကို ယခင္ကာ လမ်ားအတိုင္း ဆန္႔က်င္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၁၀ဝ ေက်ာ္ နက္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ိဳးစုတစ္စု မည္သည့္အခါကမွ် မရွိခဲ့ပါေၾကာင္း။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲ ျခားဘဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ အျဖစ္ တင္ျပလိုပါေၾကာင္း၊ မၾကာခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အိုအိုင္စီအဖြဲ႕၏ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈအားလံုးကို ရပ္တန္႔ရန္၊ ျပည္သူလူထု အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအား အျပည့္အဝ ေလးစားလိုက္ နာေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔အတြက္ အာမခံေၾကာင္း ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ မတူညီသူအခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာ နာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့မ်ား ကို ေပးအပ္ေရးတို႔ကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ တို႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အိုအိုင္စီအဖြဲ႕လာေရာက္ ခြင့္ျပဳျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ယခုထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစ ရန္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အသင့္ရွိသည္ကိုျမန္မာ ႏိုင္ငံက ျပသ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရယူ အသံုးျပဳမႈကဲ့သို႔ေသာ တည္ဆဲဥပေဒေအာက္တြင္ရွိသည့္ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒအရ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္းကို ေရြးခ်ယ္၍ ညီလာခံတြင္ တရားဝင္တင္ျပၿပီးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈကို ကန္႔ကြက္ ပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာအဖြဲ႕(UPR) သည္သာ ႏိုင္ငံတိုင္း တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကို မွ်တစြာေျဖရွင္းရမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေစာင့္ ၾကည့္သည့္ ယႏၱရားျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ အားေပး ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ တာဝန္ဝတၲရားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး အဖြဲ႕ ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈစြမ္းရည္ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစရန္ စစ္မွန္ေသာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခခံမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသင့္သည္ဟုလည္း မိမိတို႔ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း။ ေကာ္မတီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္း ပါ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံတည္း၏ အေရးကိစၥကို တင္ျပျခင္းအား ကုလသမဂၢ၏ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈေအာက္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိျခင္းမျပဳသင့္ပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအထူးသံတမန္၏ တရားဝင္ေလ့လာ စံုစမ္းမႈကို အဆံုးသတ္ရန္အခ်ိန္က်ေရာက္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိကဝတ္ ျပဳထားမႈကို ႀကိဳဆိုသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
MOI Webportal Myanmar

စင္ကာပူႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံစာရွိတ့ဲ ေရခဲျပင္ႀကီး အႏၱာတိကတိုက္မွ ကဲြထြက္လာ


အရွည္ ၂၁ မိုင္၊ အက်ယ္ ၁၂ မိုင္ရွိတဲ့ ေရခဲျပင္ႀကီးဟာ အႏၱာတိကတိုက္ ပိုင္းအိုင္လန္ ပင္လယ္ေကြ႔ကေန ကဲြထြက္လာတဲ့ပံုေတြကို အေမရိကန္အမ်ဳိးသားအာကာသေအဂ်င္စီ (နာဆာ)က ႏို၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က ျပသခဲ့တယ္။

ေရခဲျပင္ႀကီး မကဲြထြက္ခင္ကပံုေတြနဲ႔ ကဲြထြက္လာၿပီး အာကာသဓာတ္ပံုေတြ
ကို ျပသခဲ့ပါတယ္။

ဒီအက္ကဲြမႈကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကတည္းက နာဆာရဲ႕ “ေအာ္ပေရးရွင္း အိုင့္စ္ဘရစ္ခ်္” အဖဲြ႔က သတိထားမိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၃ ဇူလိုင္လပံုေတြမွာေတာ့ ေရခဲျပင္ႀကီးဟာ သိသိသာသာ ကဲြထြက္လာခဲ့ပါတယ္။

အခုအခ်ိန္မွာ ဘီ-၃၁ လို႔ေခၚတဲ့ ေရခဲျပင္ႀကီးဟာ ကုန္းေျမကေန သပ္သပ္ကဲြထြက္လာၿပီး ေ႐ႊ႕လ်ားေနပါတယ္။

သိပၸံပညာရွင္ တစ္စုဟာ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၇၀၀ရွိတဲ႕ ေရခဲမ်က္ႏွာျပင္ၾကီး ဘယ္အရပ္မ်က္နွာဘက္ကို ေရြ႕လ်ားမယ္ဆိုတာ ျဂိဳလ္တုကေပးတဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႕ လိုက္လံတြက္ခ်က္ေနၾကပါတယ္။

DVB TV News
ဒီဗီြဘီ

တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႕ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းရန္ စည္း႐ံုးေခၚေဆာင္လာသူအား ဖမ္းဆီး


မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သာယာေတာင္ရပ္ကြက္ မိတၳီလာ-မႏၱေလး ကားလမ္း၌ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး
ရဲတပ္ဖြဲ႕စု (မိတၳီလာ)မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား သည္ သတင္းအရ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္

ယာဥ္အမွတ္ ၁ခ/......မွန္လံုယာဥ္အား သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တန္႔စစ္ေဆးရာ ယာဥ္ေပၚတြင္ တ႐ုတ္ျပည္၌ အလုပ္လုပ္ရန္၊ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္လက္ထပ္ယူရန္ လိုက္ပါလာသည့္

မိတၳီလာၿမိဳ႕ေန မ..... (၃၉) ႏွစ္ပါ ႏွစ္ဦးအားေတြ႕ရၿပီး ၎တို႔အား မိတီၳလာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သာယာရပ္ကြက္ေန မ.....(၃၄)ႏွစ္မွ စည္း႐ံုးေခၚေဆာင္လာေၾကာင္း သိရသျဖင့္ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃)နယ္ေျမ ရဲစခန္းက လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားသည္။

The Mirror Daily

ဇနီးျဖစ္သူအိမ္ေပၚမွဆင္းသည္ကိုမေက်နပ္၍ သမီး ၂ ဦးအားဓါးျဖင့္ထိုးၿပီး ကိုယ္တိုင္ဆြဲႀကိဳးခ်ေသ


ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၄

၂၃-၁၁-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၈၀၀ အခ်ိန္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မိတီၳလာၿမိဳ႕နယ္၊ သေျပ၀ ေက်းရြာတြင္ လူသတ္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္းသတင္းအရ မိတီ္ၳလာအမွတ္(၃)နယ္ေျမရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ စစ္ေဆးခ်က္အရ ၎ေက်းရြာေန မင္းဦး(၃၀)ႏွစ္မွ သမီးမ်ားျဖစ္သည့္ မသင္းႏုေ၀(၆)ႏွစ္ႏွင့္မေမျမတ္ႏုိးဦး(၉)ႏွစ္တို႔အား ဓါးျဖင့္ထုိးခဲ့သျဖင့္ မသင္းႏုေ၀မွာ ၀ဲရင္အုံထုိးသြင္း ဒဏ္ရာ(၁)ခ်က္ရရွိၿပီး အခင္းျဖစ္ေနရာတြင္ေသဆုံးသြားေၾကာင္း၊ မေမျမတ္ႏိုးဦးတြင္ ၀ဲရင္အုံထုိးသြင္း ဒဏ္ရာ(၁)ခ်က္ရရွိၿပီး မင္းဦးမွာလည္း ေနအိမ္ထုတ္တန္း၌(၅)မူးလုံးခန္႕ရွိ အစိမ္းေရာင္ႏုိင္လြန္ႀကိဳးျဖင့္ ႀကိဳးဆြဲခ်ေသဆုံးလ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသျဖင့္ မိတီ္ၳလာျပည္သူ႕ေဆးရုံႀကီးသို႔ပိ္ု႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ စံုစမ္းခ်က္အရ မင္းဦးသည္ ဇနီးျဖစ္သူေနအိမ္မွဆင္းသြားသည္ကိုမေက်မနပ္ျဖစ္ကာ သမီး(၂)ဦးအား ဓါးျဖင့္ထုိး၍ ကိုယ္တိုင္လည္းႀကိဳးဆြဲခ်ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရေသာေၾကာင့္ မင္းဦးအား မိတီ္ၳလာ အမွတ္(၃)နယ္ေျမရဲစခန္း(ပ)၁၁၃/၂၀၁၃၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၀၂/၃၂၆ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေသမႈေသခင္း အမွတ္စဥ္(၈/၂၀၁၃)ျဖင့္လည္းေကာင္း အမႈဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
Myawady News

ထား၀ယ္စီမံကိန္းမွ အီတာလ်ံ-ထိုင္း ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အခက္ေတြ႕ေန


(ထား၀ယ္စီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္)
ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမွ စီမံကိန္း အဓိက တည္ေဆာက္သူ အီတာလ်ံ-ထိုင္း ကုမၸဏီသည္ ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္မွ ေနာက္ဆံုးထား ထြက္ခြာေနၿပီး ထိုင္းလုပ္သား အမ်ားစုမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာေနၿပီး ဆိုက္အတြင္းရွိ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကိုမူ က်န္ရွိသည့္ အလုပ္ခြင္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္အမွတ္ J.1973 (Early Township တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ခြင္မွ ရပ္ဆိုင္းလိုက္သျဖင့္ အျခားဆိုက္သို ့ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ရပ္ဆိုင္းခဲ့မႈအတြက္ အလုပ္သမားမ်ား ရရွိမည့္ လုပ္ခက်န္ေငြႏွင့္ အလုပ္ရပ္ဆိုင္းသည့္အတြက္ နစ္နာေၾကး ရရွိလိုေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားမွ လက္မွတ္ထိုး၍ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သို႔ အသနားခံ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

"ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ကစၿပီး ဦးတို႔ကို အလုပ္ျဖဳတ္ခဲ့တယ္။ ၁၃ နဲ ့၁၆ ကီလိုမီတာဆိုက္က အလုပ္သမား ၁၂၀ ကိုပါ။ ၁၈ ရက္က ဦးတို႔ကို ITD ဆိုက္က အလုပ္သမား တာ၀န္ခံက အလုပ္ခြင္ ရပ္နားေတာ့မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဦးတို႔ကို အျခားအလုပ္ဆိုက္ ေျပာင္းေပးမယ္ဆိုၿပီး လာေျပာပါတယ္။ ဦးတို႔ကို ေျပာင္းေပးမယ့္ အလုပ္ဆိုက္က ဦးတို႔ကို လက္ရွိေနထိုင္ရတဲ့ အေျခအေနအတိုင္း မလုပ္ေပးႏိုင္ဘူး ေျပာပါတယ္။ ဦးတို႔ရစရာရွိတဲ့ ဒီလအတြက္ လစာေငြကို ေပးဖို႔ေျပာေတာ့ ေနာက္လ ၆ ရက္ေန႔မွ ေပးႏိုင္မယ္လို႕ ေျပာတယ္။ ေျပာင္းေပးမယ့္ အလုပ္ဆိုက္မွာ အရင္လို ေထာက္ပံ့မႈေတြ ေပးရင္ေတာ့ ဆက္လုပ္မယ္။ မေပးရင္ေတာ့ ဦးတို႔အတြက္ နစ္နာေၾကးလို ခ်င္တယ္။ အခု လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေတာင္းဆိုထားတယ္" ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕မွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမား ဦးသိန္းစိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ခြင္မွ ရပ္နားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္း မရွိပါဘူး။ ညႇိႏိႈင္းေနဆဲပါ။ ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ အစီအစဥ္ေတြ ရွိေသးတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကုမၸဏီက သံုးလပဲ နားမွာပါ" ဟု ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Eleven Media Group

ကမၻာ႔ေခါင္းေဆာင္တို႔ထဲ အဆင္းရဲဆံုး သမၼတႀကီး


ေတာင္အေမရိကတိုက္၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္၊ အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံတို႔အၾကား၌ ျမန္မာေဘာလံုးပရိသတ္တို႔ႏွင့္ မစိမ္းလွေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုရွိသည္။ ဗိုလ္သံေပါက္ေအာင္ ေခၚလိုသူတခ်ိဳ႕က 'ယူ႐ူဂြိဳင္း'ဟု ေခၚတတ္ေသာ္လည္း အသံထြက္ အမွန္က'ဥ႐ုဂိြဳင္း' ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအသံထြက္ 'ဥရုေဂြး' ႏွင့္ အေတာ္နီးစပ္ပါသည္။ ယင္းႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅ သမၼတသက္တမ္းအတြက္ ၂၀၀၉ ခု ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္၌ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ သမၼတမွာ José Mujica ျဖစ္သည္။ သူ႔အမည္ကို ဂ်ိဳ႕စ္မူဂ်ီကာဟု အသံထြက္ ေခၚမိႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ားသိ အမည္မွန္မွာ 'ဂ်ိဳေဆးမူဖီကာ' ျဖစ္ကာ သူ႕ႏိုင္ငံသားမ်ားက 'ဂ်ိဳေဆးဖူဖီကာ'ဟု စပိန္အသံထြက္ျဖင့္ ေခၚသည္ကေတာ့ ပိုမွန္လိမ့္မည္ ထင္သည္။

၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားေသာ သမၼတႀကီး မူဖီကာသည္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရး၏ လံႈ႔ေဆာ္မႈၾကာင့္ လက္၀ဲေျပာက္က်ား တပ္ဖြဲ႔၀င္ျဖစ္လာၿပီး ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ယင္းဘ၀တြင္ က်င္လည္ခဲ့သည္။ သူသည္ အစိုးရ၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ေလးႀကိမ္ခံခဲ့ရၿပီး ၁၉၇၁ခုႏွစ္၌ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ဤအေတာအတြင္း ရဲက ေသနတ္ျဖင့္ ေျခာက္ႀကိမ္ပစ္ခတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာ သိမ္းေသာအခါ စစ္အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းခံရၿပီး ယင္းေထာင္၌ ၁၄ ႏွစ္ ေနခဲ့ရသည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရတြင္းထဲသို႔ခ်ၿပီး ေလွာင္ထားသည္မ်ိဳး အပါအ၀င္ ဆိုးရြားစြာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ ခံခဲ့ရသည္။ ေထာင္ထဲတြင္ ေနာင္သူႏွင့္အတူ 'တူပါမာ႐ိုး' ပါတီကို အတူတည္ေထာင္ၿပီး အတူတြဲလုပ္ၾကမည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆံုေတြ႕ခဲ့သည္။ ၁၉၈၅ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ေပၚထြန္းလာေသာအခါ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ေနာင္ဒီမိုကေရစီစနစ္ အသားက် လာေသာအခါ သူႏွင့္တူပါမာ႐ိုးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျခားလက္၀ဲေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုပါ ဆက္သြယ္ေပါင္းစည္းၿပီး မုဖ္မင့္ေအာ့ဖ္ ေပၚျပဴလာ ပါတီစီေပးရွင္း ပါတီကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ဂ်ိဳေဆးမူဖီကာသည္ ၁၉၉၄ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဥပေဒျပဳအမတ္၊ ၁၉၉၉ ၌ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးျမဴစုိက္ပ်ိဳးႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ မဲဆႏၵ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏိုင္ရကာ သမၼတျဖစ္လာသည္။ သူသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တူပါမာ႐ိုး ပါတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခု အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္ေနသည့္ လိုရွားတုိပိုလန္စကီးႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ သမၼတႀကီးသည္ ဥ႐ုေဂြး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က စီစဥ္ေပးထားေသာ ဇိမ္ခံအိမ္မ်ိဳးမွာ ေနထုိင္မည့္အစား ၿမိဳ႕ေတာ္မြန္တီဗီဒီယို၏ အျပင္ဘက္ ဖုန္ထူေသာ လမ္းကေလးအဆံုးရိွ သူ႔ဇနီး၏ လယ္ေတာအိမ္ကေလး၌ ေနထုိင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ သူတို႔ ေရတြင္းမွေရကိုခပ္ကာ အ၀တ္ေလွ်ာ္ၿပီး အိမ္ျပင္ဘက္တြင္ လွန္းထားသည္ကို ဓာတ္ပံုမွာ ျမင္ၾကရသည္။ သမၼတႀကီးတို႔ ဇနီးေမာင္ႏံွသည္ ေျမကိုကိုယ္တုိင္ ျပဳျပင္ကာ ပန္းမ်ား စိုက္ပိ်ဳးၾကသည္။ သူ႕ဘ၀ဟန္ပန္က သူ႔မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ဘ၀ႏွင့္ အေတာ္နီးစပ္တူညီၿပီး ႏိုင္ငံတကာ aခါင္းေဆာင္မ်ားေနထုိင္ပံုႏွင့္ သိသိသာသာ ကြာျခားေနသည္။

အထူးျခားဆံုးအခ်က္မွာ သမၼတႀကီးက ေဒၚလာ ၁၂၀၀၀ ႏွင့္ညီေသာ သူ႔လစာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ကိုမယူဘဲ လွဴဒါန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ သူသည္ ကမၻာေပၚတြင္ 'အဆင္းရဲဆံုး သမၼတ'အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာက ကင္ပြန္းတပ္ အသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။ 'က်ဳပ္က ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ အဘိုးႀကီးပံုေတာ့ ေပါက္ေနလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါကလြတ္လပ္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈပဲဗ်ာ'ဟု သမၼတႀကီးက ဆိုသည္။ သူက သူ႔လစာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ကို ဆင္းရဲသားျပည္သူႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ငယ္မ်ားသို႔ လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ လွဴဒါန္းလိုက္သည့္အတြက္ သူ႔က်န္လစာမွာ ဥ႐ုေဂြးျပည္သူမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်လစာ ေဒၚလာ ၇၇၅ ႏွင့္ ညီမွ်သြားသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၌ သူ႔ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေၾကညာေသာအခါ ေဒၚလာ ၁၈၀၀ သာရိွၿပီး ယင္းမွာသူ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ၁၉၈၇ ေမာ္ဒယ္လ္ ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္ဘီတဲလ္ ေမာ္ေတာ္ကားတန္ဖိုး ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ သူကဇနီးပိုင္ေျမ၊ ထြန္စက္ႏွင့္ အိမ္တို႔၏ တန္ဖိုးထက္၀က္စီကို ထည့္ေပါင္းလုိက္၍ ေဒၚလာ တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းငါးေထာင္အထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ယင္းသည္ပင္ လက္ရိွ ဒုသမၼတဒါနီလိုအက္စ္တိုရီ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံု၊ ယခင္ သမၼတ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈထက္ သံုးပံုတစ္ပံုသာ ရွိသည္။

သမၼတႀကီးက'ကြၽန္ေတာ့္ကို အဆင္းရဲဆံုး သမၼတလို႔ ဆိုၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ဆင္းရဲတယ္လို႔ မခံစားရဖူးပါဘူးဗ်ာ။ တကယ္ဆင္းရဲတာက အကုန္အက်မ်ားတဲ့ ေနထိုင္မႈ ဘ၀ပံုစံအတြက္ ေလာက္ငေအာင္ ရွာရင္းက ပိုပိုလိုေနတဲ့ လူေတြပဲဗ်'ဟု ဆိုသည္။ 'ဒါက လြတ္လပ္ျခင္းဆိုတာပါပဲ။ ခင္ဗ်ားမွာ ပိုင္တာမ်ားမ်ားစားစား မရိွေတာ့ဘူးဆိုရင္ အဲဒီပိုင္သမွ်ေတြကို တည္တံ့ေအာင္ တစ္ဘ၀လံုး ကြၽန္လို႐ုန္းရတာမ်ိဳးလည္း မလိုေတာ့ဘူး။ အဲဒီအခါက် ခင္ဗ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေတြ ပိုရလာလိမ့္မယ္'ဟု သူကဆိုသည္။ ဥ႐ုေဂြးသမၼတႀကီးက ၂၀၁၂ ဇြန္လတြင္ လုပ္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကြန္ဖရင့္ (ယူအင္န္စီအက္စ္ဒီ)ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာမွာ 'ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြ တစ္ေန႔ခင္းလံုးလိုလိုပဲ ဆင္းရဲမႈက ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ဖို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရေအာင္ လုပ္ရမွာဆိုတာခ်ည္း ေျပာခဲ့ၾကတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြစဥ္းစားေနၾကတာလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိက ခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ႀကီးပြားေနမႈနဲ႔ စားသံုးရမႈ ပံုစံေတြကို လုိခ်င္ေနၾကတာလား။ ကဲ တစ္ခုေမးမယ္။ တကယ္လို႔မ်ား အိႏၵိယက အိမ္ေထာင္စုေတြ ကားပိုင္တဲ့အခ်ိဳးဟာ ဂ်ာမနီနဲ႔ တူတူေလာက္ ျဖစ္သြားမယ္ဆိုရင္ ကမၻာႀကီး ဘာျဖစ္သြားမလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖို႔ ေအာက္ဆီဂ်င္ က်န္ပါဦးမလား'ဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း အစြန္းေရာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလိုမႈ ဥပါဒါန္ စြဲကပ္ေနၾကသည္ဟု စြပ္စြဲလိုက္၏။

မဲဆြယ္ကာလကတည္းက နက္ကတိုင္မစည္းဘဲ ၀တ္စံု၀တ္တတ္သူ၊ ဘာသာမဲ့အျဖစ္ ဘာမွမကိုးကြယ္သူ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ပန္းမ်ားစိုက္စားၿပီး လယ္ေတာအိမ္မွာေနၿပီး လစာ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ကို အၿမဲလွဴေနသူ သမၼတႀကီး မူဖီကာကို သူလုပ္သမွ် အမ်ားကေက်နပ္ ေထာက္ခံေနၾကသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ကုိယ္၀န္ ၁၂ ပတ္အထိ ပဋိသေႏၶ ဖ်က္ခ်ခြင့္ကို ယခင္သမၼတလို ဗီတိုသံုးၿပီး မပိတ္ပင္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈ တိုးတက္မလာမႈတို႔အတြက္ ေ၀ဖန္ခံရသည္မ်ိဳး ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ဥ႐ုေဂြးဥပေဒအရ ၂၀၁၄ ခုတြင္ သမၼတျပန္ေရြးခြင့္ မရိွသည္မွာ ေသခ်ာေနေသာ အသက္ ၇၇ ႏွစ္အရြယ္ သမၼတႀကီးက မ်ားစြာ ပူပန္မည့္ပံု မေပၚေခ်။

ဒါတင္မက သမၼတႀကီးကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္မွာမေနဘဲ လယ္ေတာအိမ္မွာေနၿပီး တိုင္းျပည္ကို အရွက္ခြဲရေကာင္းလားဟု အတိုက္အခံကပင္ ေျပာသံမၾကားရ။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ထူးျခားခြဲထြက္သည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ိဳး ေျပာျခင္းအတြက္လည္း ျပည္တြင္းျပည္ပက အျပစ္တင္သံ ေ၀ဖန္သံကို မၾကားရေခ်။ ကံအေကာင္းဆံုးအခ်က္က သူ႔လစာ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ကို လစဥ္ လွဴဒါန္းေနသည့္တုိင္ ထိုသို႔လွဴဒါန္းမႈမွ ဆင္းရဲ သားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ငယ္ ကေလးမ်ား အက်ိဳးရိွေနျခင္းကို ကန္႔ကြက္သူ မရိွသည့္အျပင္ ထိုလွဴဒါန္းမႈကို ႏိုင္ငံေရးတိုက္ကြက္ ျဖစ္သည့္ဟု သေဘာထားမည့္ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္ (သို႔မဟုတ္) သူလစာ လွဴဒါန္းေနမႈ မ်ားက မိမိတု႔ိလစာ ယူေနရသူမ်ား၏ မ်က္ႏွာကို အိုးမဲသုတ္သလို ျဖစ္ေနသည္ဟု တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္ျဖစ္ေစေျပာမည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တို႔ကို မႀကံဳရဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စိတ္တိုင္းက် လွဴဒါန္းခြင့္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ့္ကို ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး သမၼတလို႔ဆိုၾကေပမယ့္ 'ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဆင္းရဲတယ္လို႔ မခံစားရဘူး။ မေရာင့္ရဲႏိုင္သူေတြသာ ဆင္းရဲေနတာ'ဟု ေျပာႏိုင္စြမ္းေသာ၊ ဘာသာမဲ့ဆိုေသာ္လည္း သႏၲဳႆေကာစ-တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲလြယ္၊ သုဘေရာစ-ေမြးျမဴလြယ္၊ အပၸကိေစၥာစ-အမႈကိစၥနည္းပါး၊ သလႅဟုက၀ုတၱိ-၀န္က်ဥ္းေပါ႔ပါးေသာ အသက္ေမြးမႈရိွ ဆိုသည့္ခ်မ္းသာကို နားလည္ခံစားေနေသာ သမၼတႀကီးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးအတြက္ အဘက္ဘက္က ႐ႈျမင္အားက်စရာ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။

(လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ ေနထိုင္ေသာ ဥ႐ုေဂြးသမၼတႀကီး ဂ်ဳိေဆးမူဖီကာ)
Written by - ေမာင္လြင္မြန္ (ကသာ)
Eleven Media Group

တ႐ုတ္ ေရနံပိုက္လိုင္း ေပါက္ကြဲမႈ လူ ၄၀ ေက်ာ္ေသဆုံး


ေဘဂ်င္း၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကြမ္ေဒါင္း ဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕ရွိ ေရနံပိုက္လိုင္း ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ လူ ၄၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးသြားေၾကာင္း ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ား ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး CNA သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ လမ္းမ်ား ပ်က္စီးသြားၿပီး ကားမ်ား တိမ္းေမွာက္သြားကာ မီးခုံးလုံးႀကီးမ်ား ေပၚထြက္လာသည္ကို ဓာတ္ပုံမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေသာၾကာေန႔ ညေနပိုင္းအထိ ေနာက္ဆုံး ရရွိထားသည့္ သတင္းမ်ားအရ ေသဆုံးသူေပါင္း ၃၅ ဦးထိ ရွိၿပီး ၁၆၆ ဦး ဒဏ္ရာရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ Sinopec ကုမၸဏီ၏ ေရနံပိုက္လိုင္း ယိုစိမ့္မႈ ျဖစ္ပြားေနသည္ကို အလုပ္သမားမ်ားက ျပင္ဆင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းရာမွတစ္ဆင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကြမ္ေဒါင္း ျမဴနီစီပယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။

ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားသည့္အတြက္ လြန္စြာဝမ္းနည္းေၾကာင္း၊ ေသဆုံးသြား သူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားကို ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ကိုလည္း ေတာင္းပန္ေၾကာင္း Sinopec ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဖူခ်န္ယူက ေျပာၾကားသည္။
“မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းကို ရွာေဖြသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ရွင္းလင္း အသိေပး သြားပါမယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စက္မႈလုပ္ငန္း ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ မွတ္တမ္းမ်ားမွာ ဆိုး႐ြားလ်က္ ရွိၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လာဘ္ေငြေပးျခင္းျဖင့္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ရွားေလ့ရွိကာ ဥပေဒ လိုက္နာမႈလည္း ေလ်ာ့ရဲလ်က္ ရွိေၾကာင္း CNA သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၃ ခုနစ္အတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္မဆ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၂၈,၀၀၀ ခန္႔ ေသဆုံး သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆုံး ခဲ့ရေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

The Voice Weekly

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႕ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းရန္ စည္း႐ံုးေခၚေဆာင္လာသူအား ဖမ္းဆီး


မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သာယာေတာင္ရပ္ကြက္ မိတၳီလာ-မႏၱေလး ကားလမ္း၌
လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕စု (မိတၳီလာ)မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား သည္ သတင္းအရ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ယာဥ္အမွတ္ ၁ခ/......မွန္လံုယာဥ္အား သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တန္႔စစ္ေဆးရာ ယာဥ္ေပၚတြင္ တ႐ုတ္ျပည္၌ အလုပ္လုပ္ရန္၊ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္လက္ထပ္ယူရန္ လိုက္ပါလာသည့္ မိတၳီလာၿမိဳ႕ေန မ..... (၃၉) ႏွစ္ပါ ႏွစ္ဦးအားေတြ႕ရၿပီး ၎တို႔အား မိတီၳလာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သာယာရပ္ကြက္ေန မ.....(၃၄)ႏွစ္မွ စည္း႐ံုးေခၚေဆာင္လာေၾကာင္း သိရသျဖင့္ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃)နယ္ေျမ ရဲစခန္းက လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားသည္။
The Mirror Daily

အမ်ိဳးသားေရးေထာင္ေခ်ာက္ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္


အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌျဖစ္သူေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသာမကကမၻာကေလးစားရေသာ
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ မိထၳီလာအေရး၊ ရခိုင္အေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍တခ်ိိဳ ႔က ဗုဒၵဘာသာအေပၚကာကြယ္ရန္ ပ်က္ကြက္သည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း

စြတ္စြဲေ၀ဖန္ၾကသည္ကို အေျခခံပညာနည္းေသာ နယ္ေဒသမ်ားႏွင့္ လူမွဳ႔ေရး၀က္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ အခ်ိဳ ႔သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ စာျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ၀ါဒျဖန္႔ မွိဳင္းတိုက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၾကသည္။

ဘာသာေရး ႏွင့္ ပက္သက္၍ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ
ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ ႔မွာ မျဖစ္မေနသိသင့္သည္ဟု ယူဆ၍
ေအာက္ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၁။ အရ ေအာက္ပါပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ-

(စ) ႏိုင္ငံေရး ကိစၥအတြက္ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆႏၵမဲေပးရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆႏၵမဲ မေပးရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ေျပာဆိုျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ရန္ အားေပးလွံဳ ႔ေဆာ္ျခင္းျပဳသူ သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း၀င္ျဖစ္သူ။ဟူ၍ ျပ႒ာန္းသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ဘာသာေရး၊ကိစၥအတြက္ အာမခံျခင္း၊ ကာကြယ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက

ဥပေဒနားမလည္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား သေဘာက်မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ္တန္း ပါတီဥကၠဌတာ၀န္ယူထားေသာ သူမအေနျဖင့္
ေျပာဆိုပါကလက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ပုဒ္မ ၂၁၂ (စ)အရ ေနာက္တစ္ၾကိမ္
ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ ဆံုးရွံ ဳးသြားႏိုင္သည္။

ဤအခ်က္ကို မသိရွိသည့္ႏိုင္ငံသားတို႔အေပၚ အခြင့္အေရးယူလွ်က္
အျခားတဖက္တြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားဘာသာေရး ႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးအရထုိးႏွက္ေသာစာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ေျပာဆိုျခင္း
မ်ားကိုရည္ရြယ္ခ်က္ရွီရွိ ျပဳလုပ္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အေျခခံဥပေဒနားမလည္ေသာ ၊ မဖတ္ဖူးေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ာသည္ အဆိုပါ မွိဳင္းတိုက္မွဳမ်ားကို အျမင္မွား၊ အထင္မွားခဲ့ျပီးယွဥ္ျပိဳင္ဖက္မ်ား၏ ႏိုု္င္ငံေရးအရအသံုးခ်မွဳခံေနၾကရသည္မွာ လက္ေတြ႔ပင္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သေဘာထားကို ထုတ္ေျပာလွ်င္ ပုဒ္မ ၂၁၂(စ) အရ စြပ္စြဲရန္ အရန္သင့္ ရွိေနသည္။ မည္သည့္အဖြဲ႔အသင္းမွ စြပ္စြဲမည္ကိုလည္း အလြယ္တကူစဥ္းစား သိရွိႏိုင္သည္။

အကယ္၍ ယခုကဲ့သို႔ ဥပေဒအားလိုက္နာျပီး ဆက္လက္၍ဘာသာေရး
ကိစၥတြင္ ခ်ိန္ဆ ေျပာဆိုျခင္းမရွိပါက ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ နားလည္ေပးႏိုင္ရန္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအားေသခ်ာက်နစြာ ဖတ္ရွ ဴ ႔ေလ့လာရန္ လိုအပ္သည္။

သို႔မွသာ အာဏာရူးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္တြင္ အသံုးခ်ခံရျခင္းမွ
ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ပုဒ္မ ၄၀၇။ (ဃ) အရ

ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ရပ္သည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းတစ္ခုခုႏွင့္ ညိစြန္းလွ်င္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ-

(ဃ) ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း

အရ အကယ္၍ ပါတီဥကၠဌျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က '' က်မလဲ ျမန္မာလူမ်ိဳး ၊ ဗုဒဘာသာပါဘဲ ရွင္၊

အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကို ေထာက္ခံပါတယ္ရွင့္ ။ '' ဟု ဆိုေသာ္ ၾကိဳတင္ၾကံစည္ထားေသာ အာဏာရဴး၀ိုင္းေတာ္သားမ်ားမွ

ဒါမွ ဒို႔ေမေမ ကြ၊ ေဟး ဒါမွ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဟး ဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ အျခားတဖက္တြင္ ဒါ ဘာသာေရးကို ခုတံုးလုပ္ျပီး

လူထုေထာက္ခံမွဳကို ရေအာင္ယူတာဘဲ ပုဒ္မ ၄၀၇ (ဃ) အရ ပါတီပါဖ်က္သိမ္းရသည္အထိ ျပင္းထန္စြာ

ျပ႒ာန္း ထားသည္ကို ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ဖတ္ရွဴ ႔ဖူးျခင္းမရွိေသာ ဘာသာေရး

စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္သည့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ တမင္ေသြးထိုး လွံဳ႔ေဆာ္သူမ်ားေၾကာင့္ စကားကၽြံရပါေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ ရွင္လူ ပရိတ္သတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ဆင္ထားေသာ ေထာင္ေခ်ာက္ၾကီးကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္မွာ

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအား ဖတ္ရွ ဴ မွ သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ပုဒ္မ ၃၆၄ အရ

ႏိုင္ငံေရး ကိစၥအလို႔ငွာ ဘာသာသာသနာကို အလြဲသံုးစားမျပဳရ။ ထုိ႔ျပင္ လူမ်ိဳးေရး၊ ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးေၾကာင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ တစ္ဂိုဏ္းႏွင့္တစ္ဂိုဏ္း မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မူျခင္း၊ စိတ္၀မ္းကြဲျခင္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာ၇န္အေၾကာင္းရွိေသာ အျပဳအမူသည္ ဤ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ ထိုအျပဳအမူမ်ိဳးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏုိင္သည္။


အထက္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ ဘာသာေရးႏွင့္ ပက္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊
လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ပက္သက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း

ျမန္မာႏွင့္ ဗုဒဘာသာ ဘက္မွ ေျပာဆိုပါက နဂိုကမွ ၾကည္ညိဳေလးစားရင္း
ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ အျခားအကြက္ဆင္ဖမ္းခ်င္သူမ်ား၏ အကြက္အတြင္းသို႔၀င္ေရာက္၍ အဆင္မေျပလွ်င္ျပစ္ဒဏ္ပါ က်ေရာက္ႏုိင္ေသာ အမ်ိဳးသားေရး
ေထာက္ေခ်ာက္ အတြင္းသို႔ပင္ က်ေရာက္ ပ်က္စီးႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရႏိုင္သည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ဘီးလင္းျမိဳ ႔နယ္တြင္ ၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူအား ဘာသာေရး ႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးအရ ထိုးႏွက္သည့္ စာမ်ားျဖန္႔ေ၀ထားျပီး အခ်ိဳ ႔မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သည္တခ်ီလဲျပီ ဟု အာေဘာင္အာရင္း
သန္သန္ျဖင့္ မွိဳင္းတိုက္ေနသည္ကိုလည္း ၾကားသိရသည္။

အခ်ိဳ ႔မွာ သံဃာေတာ္မ်ားနားသို႔ ေပါက္ေအာင္ ေဒၚစုအေနျဖင့္ ဘာသာေရး ကာကြယ္ေပးမွု ပ်က္ကြက္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း

စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုမွိဳင္းတိုက္မွုမ်ားရွိေနသည္ကို ၾကားသိရသည္။

၂၀၁၅ မွာ နီးလာျပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုအားေပးမွုအမ်ားဆံုးရွိေသာ ပါတီမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ ထိုးႏွက္ခ်က္မ်ား တြင္ အေျခခံဥပေဒနားမလည္ေသာ
ရိုးသားေသာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအား အခြင့္အေရးယူျပီး
ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ထားသည့္ အမ်ိဳးသားေရးေထာင္ေခ်ာက္အား
ေက်ာ္လႊားႏိုင္၇န္မွာ ျမန္မာတမ်ိဳးသားလံုးသည္

မိမိတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို မျဖစ္မေန ဖတ္ရွဴ ေလ့လာရန္
လိုအပ္သည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ မွာ မူၾကမ္းေရးဆြဲစဥ္ အတည္မျပဳမီကပင္
ျပည္သူအားလံုး၏ မ်က္စိေရွ ႔သို႔ေရာက္ရန္ ခ်ျပရွင္းျပမွဳပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ထို ႔ျပင္ အတည္ျပဳျပီး ႏွစ္ႏွစ္အၾကာ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေမလ ကမွ အုပ္ေရ ၅၀၀၀ သာ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၂ တြင္ အုပ္ေရ ၁၀၀၀၀ ထပ္မံထုတ္ေ၀သည္။ ထုတ္ေ၀သည့္အေရအတြက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအားလံုးအခ်ိဳ းမွာ

မမ်ွတသည္ကလည္း ျပည္သူတို႔ အေျခခံဥပေဒေလ့လာရန္ အခက္အခဲကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံသားတို႔အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဆင္ထားေသာ
ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားအတြင္းသို႔ သက္ဆင္းမသြားေစ၇န္ လည္းေကာင္း၊
ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားသူမ်ား ၏ လွည့္ကြက္တြင္ အသံုးခ်ခံမျဖစ္ေစ
ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း

ဆႏၵျပဳလွ်က္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအား ျပည္သူအမ်ားသိရွိေအာင္ ကူညီ ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္ပါေစေၾကာင္းျဖင့္


ေဒါက္တာခင္ႏုိင္ဦး

Posted From ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး

ဟင္းႏု နယ္ရြက္မွ ရရိွေသာ က်န္းမာေရး အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား


(၁) ေသြတိုး ေရာဂါ ရိွသူ မ်ားအတြက္ အထူး ပင္ေကာင္းမြန္ ပါတယ္။

(၂) ကင္ဆာ ေရာဂါ ကိုလည္း ကာကြယ္ ႏိုင္ပါတယ္။

(၃) အသား အေရကို လွပ ေစပါတယ္။

(၄) အရိုး မ်ားကို သန္မာ ေစပါတယ္။

(၅) အျမင္ အာရံု ကိုလည္း ၾကည္လင္ ေစပါတယ္။

(၆) ခႏၶာ ကိုယ္တြင္း ေရာဂါ မ်ားကို သက္သာ ေစနုိင္ ပါတယ္။

(၇) အားအင္ မ်ားလည္း ေပးစြမ္း နိုင္ပါတယ္။

(၈) အဆီ ကိုလည္း က်ေစ နုိင္ပါတယ္။

ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရာေလး)

က်ဳံးအတြင္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးေရနစ္ေသဆုံး


ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄

၂၃-၁၁-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၀၇၂၀ အခ်ိန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ေမဃဂီရိရပ္ကြက္၊ လမ္း(၈၀)(၁၇-၁၈)လမ္းၾကား က်ဳံးအတြင္းလူတစ္ဦး ေသဆုံးေနေၾကာင္း သတင္းအရ ေအာင္ေျမသာစံ အမွတ္(၂) နယ္ေျမ ရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူသြားေရာက္စစ္ေဆး ခဲ့သည္။ စစ္ေဆး ခ်က္အရ ေသဆုံးေနသူမွာ မေ႐ႊဇင္ၿဖိဳး(ခ)စကီ(၂၀)ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖုန္းဆက္ရန္ထြက္ခြာ သြားရာမွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ မိခင္ျဖစ္သူေဒၚျခဴး(၅၈)ႏွစ္၏ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိရၿပီး ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ ျပင္ပဒဏ္ရာ တစ္စုံတစ္ရာမေတြ႕ရွိရေသာေၾကာင့္ မႏၲေလးျပည္သူ႕ ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ပို႔ေဆာင္ကာ ေအာင္ေျမ သာစံ အမွတ္(၂)နယ္ေျမရဲစခန္း၊ ေသမႈေသခင္းအမွတ္စဥ္ (၆၃/၂၀၁၃) ျဖင့္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
MOI Webportal Myanmar

အက်ဥ္းက် ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား သတ္မွတ္မည္မဟုတ္ ဟုဆို


ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃

တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရေသာ ေထာက္လွမ္းေရး ေဟာင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အျဖစ္ မသတ္မွတ္ရန္ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီက ဆုံးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ကမာ႐ြတ္ၿမဳိ႕နယ္ရွိ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ (Myanmar Peace Center) ၌ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လႊတ္ေပးေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ားကို စိစစ္ ေပးေနေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္းရွိ ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္း ၂၁ ဦးကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟု သတ္မွတ္ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၄င္းကရွင္းျပသည္။
"ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း ေတြကို ဦးစားေပးေနပါတယ္၊ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ ကိုေတာ့ သာမန္လူေတြလို ႏွစ္ရွည္လမ်ား က်ေနတဲ့သေဘာနဲ႔ စဥ္းစားဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါတယ္" ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ားဟု သတ္မွတ္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာမႈျဖင့္ သီးျခားလႊတ္ေပးရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံသို႔ အႀကံျပဳလႊာ ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လက္က်န္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ထံမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလုံးကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မကုန္မီ လႊတ္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳ ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း လက္ရွိအေနအထားတြင္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား အစိုးရက ဖမ္းဆီးေနသည့္အတြက္ ထပ္မံ အက်ဥ္းက် ခံရေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းသား ၁၇ ဦး ထပ္မံ တိုးျမင့္လာေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း AAPP မွ ဦးဘိုၾကည္ ကေျပာၾကားသည္။
"ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း တိုးလာတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြကို စိစစ္ၿပီးႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ပါတယ္" ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ၁၂ ႀကိမ္ လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းသား ၁၃၀၀ ေက်ာ္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ကာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၈၀ ေက်ာ္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲေဟာင္း ဦးခင္ညႊန္႔ကလည္း အက်ဥ္းက် ထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မွဴး မ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ၾကည္က ႏိုဝင္ဘာလ ပထမပတ္အတြင္း က်င္းပေသာ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ဦးခင္ညြန္႔ အပါအဝင္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားကို ဖမ္းဆီး ခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။
The Voice Weekly

ခိုးစားေတာ့ ေခြးေဟာင္၊ လုပ္စားေတာ့ မိုးေခါင္


သက္သက္မိုးသူ

ပူျပင္းေနေသာ ေနမင္းကို အန္တု၍ ပီေကတစ္ရႈးအပါအဝင္ မုန္႔မ်ိဳးစံုထည့္ထားသည့္ ေကာ္ျခင္းေတာင္း အျပာေရာင္ေလးအား လည္ပင္းတြင္ စြပ္ကာ အဝတ္အစား ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းဝတ္ ဆင္ထားၿပီး မ်က္ႏွာညိႇးငယ္စြာျဖင့္ ထုိင္ေနေသာ အသက္၄၀ဝန္းက်င္အရြယ္ခန္႕႔ ရွိသည့္ ေစ်းသည္ တစ္ဦးသည္ ပန္းဆိုးတန္း-ဒလ ေျပးဆြဲေနေသာ ကူးတို႕ဆိပ္ခံေဘာ တံတားအနီးတြင္ ထိုင္ေနသည္။

ပန္းဆိုးတန္း-ဒလ ေျပးဆြဲေနေသာ ကူးတို႕ဆိပ္ခံေဘာတံတားႏွင္ ကူးတို႕ေပၚတြင္ခရီးသည္မ်ားအၾကား မိသားစု စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ကူးတို႕ႏွင့္ဆိပ္ခံတံတားကမ္းအကပ္အခြာတြင္ အသက္အႏၱရာယ္ကို မမႈႏိုင္ဘဲပ်ားပန္းခတ္မွ်လႈပ္ရွားရံုးကန္ ေရာင္းခ်ေနၾကေသာ ေစ်းသည္ မ်ား၏ အသံမ်ားသည္ တိတ္ဆိတ္ေနသည္။

ပန္းဆိုးတန္း-ဒလကူးတို႕ႏွင့္ဆိပ္ခံ ေဘာတံတားတြဲမ်ားေပၚတြင္
ေစ်းေရာင္းခ်သူမ်ားကိုတစ္ပတ္ ၾကိဳတင္ကာသတိေပးထားျပီး
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ စတင္အေရးယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခုဒီသေဘာၤေပၚမွာ ေစ်းေရာင္းခ်ခြင့္ မရွိေတာ့ဘူး
ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို မွီခိုေနတဲ့ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ဘယ္လို ေျဖရွင္းရမလဲ မသိေတာ့ပါဘူး။ ေန႔သြင္းေၾကးေတြလည္း ဘယ္လိုေပးရမလဲ မသိေတာ့ဘူး”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒလ
ၿမိဳ႕နယ္မွ ပန္းဆိုး တန္း-ဒလကူးတို႔ေပၚတြင္ မုန္႕မ်ိဳးစံု လာေရာက္
ေရာင္းခ်ေနသူ ဦးနီ(အမည္လႊဲ) က ေျပာၾကားသည္။

ပန္းဆိုးတန္း-ဒလ ေျပးဆြဲေနေသာ ကူးတို႕ႏွင့္ဆိပ္ခံတြဲေပၚမ်ား
ေပၚတြင္ ေစ်းေရာင္းခ်ေနသူမ်ားအား ႏိုဝင္ဘာလ၂၁ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ျပည္ တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဌာန၏ ဥပေဒမ်ား အတိုင္းအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပန္းဆိုးတန္း-ဒလ
လက္မွတ္ အေရာင္းဌာနမွ မန္ေနဂ်ာ ဦးေအးျမင့္က
ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း လူသားခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာပါတယ္။
အရင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရည္ရြယ္တာက ခရီးသည္ေတြလည္း စားေသာက္ရတာ လြယ္ကူေအာင္လို႕ ေစ်းသည္ေတြကို စနစ္ တက် ေလးေရာင္းခ်ေစခ်င္တာ မလိုက္နာၾကေတာ့ ခုလိုေတြ
ေဆာင္ရြက္ရတာပါ” ဟု ၎က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

ကူးတို႔ႏွင့္ ဆိပ္ခံေဘာတံတားေပၚတြင္ ေစ်းေရာင္းခ်ခြင့္ ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကူးတို႔ေပၚတြင္ မွီခိုေရာင္းခ်
ေနေသာ ေစ်းသည္ ၂၀၀ ေက်ာ္၏ မိသားစု စားဝတ္ေနေရး
အတြက္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ဒလဆိပ္ကမ္းတြင္
ရွိေသာ သမဝါယမမွ ကူးတို႔ေပၚတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ေစ်းသည္
မ်ားကို အတိုးႏႈန္းသက္သာေသာ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ ေခ်းဌားကာ
ေရာင္းခ်ေနရေသာေၾကာင့္ ယင္းေခ်းေငြမ်ား ျပန္ဆက္ရန္
အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္လည္း ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း
ကူးတို႔ေပၚတြင္ စာေရးကိရိယာ ေရာင္းခ်ေနေသာ ကိုတင္ဝင္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

“ခုကၽြန္ေတာ္တို႔ ေစ်းသည္ေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး အခက္
အခဲနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ ငံုးဥၾကက္ဥေရာင္းတဲ့သူေတြ
လည္း မေန႔က ပုပ္ကုန္တဲ့ သူေတြလည္း ရွိတယ္။ ေငြေခ်းၿပီး ရင္းရတဲ့သူေတြဆိုေတာ့ ခုဆိုရင္ စားဖို႔ထက္ အေၾကြးတင္ေန တာကို ျပန္ဆက္ဖို႔ အရင္ပူေနရတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္
ေျပာၾကားသည္။

ကူးတို႔ေပၚတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ေစ်းသည္အမ်ားစုသည္ တစ္ဦးေရာင္းခ်၍ ရရွိေသာ ေငြမ်ားကို အခ်င္းခ်င္းအျပန္
အလွန္ လွည့္ပတ္ကာ ရင္းႏွီး ေရာင္းခ်ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး
ကူးတို႔ေပၚတြင္ စည္းကမ္းတက် ေရာင္းခ်သူမ်ားကို ျပန္လည္
ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးေစလိုေၾကာင္း ကူးတို႔ေပၚတြင္ ရာင္းခ်ေနေသာ
ေစ်းသည္မ်ား ကေျပာၾကားသည္။

“ ဒီသေဘာၤၾကီးက အန္တီတို႔ရဲ႕ ထမင္းအိုးႀကီးပါ။ ခုလို မေရာင္း ရေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ အန္တီတို႔ ဘယ္သူကို အားကိုးရမလဲ။
ဒီေပၚမွာ အရင္း ေလး ငါးေထာင္ေလာက္နဲ႔ ရင္းျပီး ေရာင္းလို႔ ရေပမယ့္အျပင္ ေစ်းေတြကို မတိုးႏိုင္ဘူး။ အန္တီတို႔က ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေလာက္ရွိျပီ။ ဒီမွာ ေရာင္းေနတာျဖစ္လို႔ အျပင္ေစ်းေတြမွာ
လည္း မေရာင္းတတ္ေတာ့ဘူး” ဟု ကူးတို႔ေပၚတြင္ ႏွစ္ေပါင္း
၄၀နီးပါး အထည္ေရာင္းခ်ေနသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ကူးတိုႏွင့္ ဆိပ္ခံေဘာတံတားမ်ား ေပၚတြင္ေစ်းေရာင္းခ်ျခင္းကို တားျမစ္ရျခင္းသည္ ေစ်းသည္မ်ား၏ အသံမ်ား ဆူညံျခင္း၊
ေစ်းသည္မ်ား ဘက္မွ ခရီးသည္မ်ားအေပၚ မေခ်မငံျပန္လည္္
ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း၊ စည္းကမ္းတက်မေရာင္းခ်ျခင္းတို႕ေၾကာင့္
ျဖစ္ျပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္မွစတင္၍ ေစ်းေရာင္းခ်ေနသူ
မ်ား၏ ပစၥည္းမ်ားကို ဆိပ္ကမ္းမကပ္မီအထိ သိမ္းဆည္းထား မည္ ျဖစ္ကာမေရာင္းခ်ရန္ သတိေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယ အဆင့္အျဖစ္ ဒဏ္ေငြက်ပ္၅၀၀၀ ေကာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္မွတ္အေရာင္းဌာနမန္ေနဂ်ာ ဦးေအးျမင့္က ေျပာၾကား
သည္။

“ေစ်းသည္ေတြက ဆူတာေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္
လည္း သူတို႔ တစ္ဝမ္းတခါးဆိုေတာ့လည္း ျပန္ၿပီး ေရာင္းခိုင္း
ေစခ်င္ပါတယ္။ စည္း ကမ္းမရွိတဲ့ ေစ်းသည္ေတြကို အေရးယူၿပီး စည္းကမ္းတက် ေရာင္းခိုင္းေစခ်င္တယ္” ဟု ပန္းဆိုးတန္းမွ ဒလကူးတို႕ ေန႕စဥ္ပံုမွန္ စီးနင္းေနသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ပန္းဆိုးတန္း-ဒလကူးတို႕ တြင္ ေန႕စဥ္ ုပည္တြင္းခရီးသည္
ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္စီးနင္းျပီး ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္ ရွစ္ဆယ္
နီးပါးခန္႔ စီးနင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း
ပို႔ေဆာင္ေရးဌာနမွ သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျပန္ၿပီးေရာင္းခ်ခြင့္ေပးပါ။ ကူညီေပးမယ့္
သူေတြလည္း မရွိပါဘူး။ စည္းကမ္းမရွိတဲ့ သူေတြမရွိဘူးလို႔ မေျပာလိုပါဘူး။ စည္းကမ္း မရွိတဲ့သူေတြကို သီးသန္႔အေရး
ယူၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးပါ။ မွီခိုေနတဲ့ သားသမီးေလးေတြအတြက္ ဒီမွာမွ မေရာင္းရရင္ ဒုက ၡေရာက္ရပါလိမ့္မယ္”ဟု ဦးနီ(အမည္လႊဲ) က ေျပာၾကားသည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရးကို စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္
ေနမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား
သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူမ်ားအတြက္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစ
ႏိုင္ေၾကာင္း ေစ်းသည္အမ်ားစုက တညီတ
People power

ေဖာက္ခြဲေရးလက္နက္ကိရိယာမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ


မႏၲေလး ႏုိဝင္ဘာ ၂၀ ရက္

လက္လုပ္ဗုံးအပါအဝင္ လက္နက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ဳိးစုံ တပ္ဆင္ စုေဆာင္းထားေသာ ဂိုေဒါင္တစ္ခုႏွင့္ ေနအိမ္တစ္ခုမွ ဖမ္းဆီးရမိျခင္းျဖစ္ျပီး အဖမ္းခံရသူ လူငယ္ လူလတ္ႏွစ္ဦးလုံးမွာ မူဆလင္ အစၥလာမ္မ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

၎တုိ႔မွာ ကိုဆန္းဝင္း (ခ) ဆိုင္ယဒ္အလီ (၃၇)ႏွစ္ (ဘ) ဦးေအာင္သန္း (၁၇×၂၈)လမ္းၾကား၊ (၈၃×၈၄)လမ္းၾကား၊ ၾကယ္တိုက္ဝင္း၊ ခ်မ္း/လယ္ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ကိုသိန္းတန္ (ခ) ရွရီ၊ (၂၉)ႏွစ္ (ဘ) ဦးခင္ေမာင္ (၂၇×၂၈)လမ္းၾကား၊ (၈၃×၈၄)လမ္းၾကား၊ ၾကယ္တုိက္ဝင္း၊ ခ်မ္း/လယ္ရပ္ကြက္၊ ေမမန္ဂ်မာအသ္တုိက္တန္း၊ အခန္း (၁၂) တို႔ျဖစ္ျပီး ကိုသိန္းတန္ (ခ) ရွရီ၊ ကုန္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္လုပ္ကိုင္သူ၏ေနအိမ္မွ
၁။ ဂ်င္ဂလိလက္နက္ (၁၅)ပိႆာပါ ပီနံအိတ္တစ္လုံး၊
ကိုဆန္းဝင္း (ခ) ဆိုင္ယဒ္အလီပုိင္ေသာဂုိေဒါင္အတြင္းမွ
၁။ ႏွစ္ခြခၽြန္ ခရင္းခြ (၁၂)ေခ်ာင္း၊
၂။ လွံတစ္ေခ်ာင္း၊
၃။ ဓားဦးခၽြန္မ်ဳိးစုံ (၅)ေခ်ာင္း၊
၄။ ဓာတ္ဆီစိမ္ထားသည့္ ပုလင္းကြဲမ်ား သံတိုသံစမ်ားထည့္ထားေသာ ေကာ္ဇလုံ (၁)လုံးႏွင့္ ပီနံအိတ္ (၁)လုံး၊
၅။ ပုလင္းကြဲမ်ား သံတုိသံစမ်ားေရာေထာင္းရာတြင္အသုံးျပဳသည့္ သံငရုတ္ဆုံ (၁)ခုတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔အျပင္ ယမ္းေပ်ာ့ႀကဳိး (၁၅)ကုိက္ပါ ႀကဳိးေခြ (၄)ေခြ၊ မိုင္းအဆင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပုိက္လုံး (၇)လုံးတို႔လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။
၎တို႔ကို အမွတ္ (၈) ရဲစခန္းမွ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သိရသည္။

အမွတ္ (၈) ရဲစခန္း= 02-36994

ဦး၀ီရသူ (မစုိးရိမ္)

သားအမိခ်င္း စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ဓားျဖင့္ခုတ္သူ


အင္းစိန္ၿမိဳ႕ နယ္ ေအာင္ဆန္းရပ္ကြက္ သီဟိုဠ္ ေက်ာင္းလမ္းေန အသက္ (၂၉)ႏွစ္ရွိ ေမာင္ေဝေဇာ္ေအာင္သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္က မိခင္ ေဒၚညိဳႏွင့္ စကားမ်ားရာ မိခင္ျဖစ္သူက ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေဇယ်ာမင္းအား သြားေရာက္တိုင္ၾကားစဥ္ ေမာင္ေ၀ေဇာ္ေအာင္သည္ မိခင္ျဖစ္သူေနာက္သို႔ ဓားကိုင္ေဆာင္ၿပီး လိုက္လာၿပီး ႐ံုးခန္းအတြင္းသို႔ဝင္ကာ တာဝန္ထမ္းဆာင္ေနသူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအားဓားျဖင့္ခုတ္ၿပီး ထြက္ေျပးသြား၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားက ဝိုင္းဝန္းဖမ္းဆီးၿပီး ရဲစခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတစ္ဦး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိေအာင္ ဓားျဖင့္ခုတ္၍ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူတစ္ဦးအား အင္းစိန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ပုဒ္မ-၃၃၃ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူထားသည္။
ဓားျဖင့္အခုတ္ခံရသူမွာ ဦးေခါင္း၊ နားရြက္၊ လက္မ်ားတြင္ ဒဏ္ရာ ၁၄ ခ်က္ရရွိသြားၿပီး အင္းစိန္ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ တင္ပို႔၍ ေဆးကုသမႈခံယူလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

The Mirror Daily

ဟီးႏုိးကား လမ္းေဘး ထုိးက်ၿပီး တုိက္မိသျဖင့္ ေစ်းဆုိင္ အေဆာက္ အအုံပ်က္စီး


ဇီးကုန္း ႏိုဝင္ဘာ ၂၃

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဇီးကုန္းၿမိဳ႕ နယ္ ေျမာက္ဘက္သုံးမိုင္အကြာရွိ ဝက္စာပိုးေက်း႐ြာအုပ္စု ေညာင္ဇင္ ရြာထိပ္ ရန္ကုန္-ျပည္ကားလမ္း မုိင္တိုင္အမွတ္ (၁၃၂/၅) ႏွင့္ (၁၃၂/၆) အၾကားတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္ညေန ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္က ျပည္မွရန္ကုန္ဘက္သို႔ ယာဥ္ေမာင္း ရဲျမင့္(၂၈ ႏွစ္) သရက္ေတာလမ္း နတ္တလင္း ၿမိဳ႕ေနသူ ေမာင္းႏွင္ လာေသာ၂ဂ/... ဟီးႏိုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သည္ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ လမ္းေဘးထိုးက်သြားရာ ဇီးကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ ဝက္စာပိုးေက်း႐ြာအုပ္စု ေညာင္ဇင္ ရြာေန ေစ်းေရာင္သူ ဦးေအာင္သိန္း(၆၂ ႏွစ္)မ်ားရရွိသြား၍ ျပည္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕ ေဆးရုံးအတြင္းလူနာ အျဖစ္ပုိ႔ထားၿပီးေဈးဆိုင္အေဆာက္အအုံမွာ လည္း ထိခုိက္ပ်က္ စီးခဲ့ သည္။

အဆိုပါ ယာဥ္တိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇီးကုန္းရဲစခန္းက အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

MOI Webportal Myanmar

ILO ILO ႐ုပ္ရွင္္ကား စင္ကာပူ႐ုပ္ရွင္ ႏုိင္ငံတကာဆု ဆြတ္ခူး


စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ ရိုက္ကူးခဲ့ေသာ ILO ILO မွာ golden Horse Film Awards ဒါရိုက္တာဆုႏွင့္ ဇာတ္လမ္းဆုအပါအ၀င္ ေလးဆု ဆြတ္ခူးခဲ့သည္။

စင္ကာပူမိသားစုတစ္ခုႏွင့္ အိမ္ေဖာ္လာလုပ္ေသာ ဖိလစ္ပုိင္အမ်ဳိးသမီး ထရီဆာ တုိ႔အၾကား ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သံေရာဇဥ္ကုိ အေျခခံသည့္ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ၿပီး ျပသခ်ိန္ ၉၉ မိနစ္ရွိသည္။

စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက ဒါရိုက္တာ Anthony Chen ႏွင့္ မင္းသမီး Yeo Yann Yann တုိ႔အပါအ၀င္ ရုပ္ရွင္အဖြဲ႕သားအားလုံးကုိ Facebook မွတစ္ဆင့္ ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

MOI Webportal Myanmar

ကၽြဲေကာသီး၏ က်န္းမာေရး အက်ဳိးေက်းဇူး ၁၀


ကၽြဲေကာသီးဟာ Citrus အႏႊယ္ဝင္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါ အာဟာရတန္ဖိုးနဲ႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ကၽြဲေကာသီး တစ္ခြက္စာ (၁၉၀ ဂရမ္) မွာ ပါဝင္တဲ့ က်န္းမာေရး တန္ဖိုးေတြက ဗီတာမင္စီ (တစ္ေန႔တာ လိုအပ္တဲ့ ပမာဏရဲ႕ ၁၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ပိုတက္စီယမ္ (တစ္ေန႔တာ လိုအပ္တဲ့ ပမာဏရဲ႕ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ အမွ်င္ဓာတ္ (တစ္ေန႔တာ လိုအပ္တဲ့ ပမာဏရဲ႕ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

(၁) ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္မႈကို သက္သာေစပါတယ္

ေရအမ်ားအျပား ေသာက္တာနဲ႔ ခရင္မ္ဘယ္ရီ ေဖ်ာ္ရည္ေသာက္တာေတြက ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္မႈကို တြန္းလွန္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီႏိုင္တဲ့ ထိေရာက္တဲ့ နည္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗီတာမင္စီ အမ်ားအျပား ပါဝင္တဲ့ ကၽြဲေကာသီးဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ အေတာအတြင္း ေရာင္ရမ္းမႈကို တြန္းလွန္ႏိုင္ပါတယ္။ ဗီတာမင္စီက ဆီးလမ္းေၾကာင္းရွိ ဘက္တီးရီးယား ႀကီးထြားျပန္႔ပြားမႈကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ဆီးထဲက အက္စစ္ ဂုဏ္သတၱိကို ျမင့္တက္ေစပါတယ္။

(၂) အနာကို ျမန္ျမန္က်က္ေစပါတယ္

ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူထားတဲ့အခါ ဗီတာမင္စီ မ်ားမ်ားပါဝင္တဲ့ ကၽြဲေကာသီးနဲ႔ တျခား အခ်ဥ္အရသာရွိတဲ့ သစ္သီးဝလံေတြကို စားသင့္ပါတယ္။ ဗီတာမင္စီဟာ အေရျပား တင္းရင္းေစတဲ့ ေကာ္လာဂ်င္ ျဖစ္ေပၚမႈမွာ ပါဝင္တဲ့ အင္ဇိုင္းအကူ ျဖစ္သလို အေရျပားရဲ႕ ဆြဲဆန္႔အားကို ေကာင္းမြန္ေစကာ အနာက်က္ ျမန္ေစပါတယ္။

(၃) သြားႏွင့္ ခံတြင္းကို က်န္းမာေစပါတယ္

သြားဖံုး ေသြးထြက္တာနဲ႔ သြားဆံုး႐ႈံးတာက ဗီတာမင္စီ ခ်ဳိ႕တဲ့လို႔ ျဖစ္ရတဲ့ လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေကာ္လာဂ်င္က အေရျပား ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ အေရးပါ႐ံုသာမက သြားနဲ႔ သြားဖံုးေတြ က်န္းမာေစဖို႔လည္း တည္ေဆာက္ေပးပါတယ္။

(၄) ေသြးအားနည္းေရာဂါ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးပါတယ္

ဗီတာမင္စီဟာ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ သံဓာတ္ စုပ္ယူေရးကို ေကာင္းမြန္ေစတယ္လို႔ သိပၸံနည္းက် ေလ့လာမႈေတြအရ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သံဓာတ္ ျဖည့္စြက္ေဆး မွီဝဲေနရင္ လိေမၼာ္ရည္ ေသာက္ေပးပါ၊ ဒါမွမဟုတ္ အသားနဲ႔အတူ ဗီတာမင္စီ မ်ားစြာပါဝင္တဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကို စားေပးပါ။ ဒီအာဟာရဓာတ္ ႏွစ္ခုစလံုးဟာ အူထဲကို တစ္ခ်ိန္တည္း အတူတူ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါတယ္။

(၅) အေအးမိတာနဲ႔ တုပ္ေကြး မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးပါတယ္

ဗီတာမင္စီက ပဋိပစၥည္းရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာကို လႈံ႔ေဆာ္ေပးရာမွာ အလြန္အေရးပါသလို ခႏၶာကိုယ္ထဲကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ဘက္တီးရီးယား၊ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေတြလို ျပင္ပရန္သူေတြကို တြန္းလွန္ေပးႏိုင္တဲ့ ကိုယ္ခံအား ဆဲလ္ေတြကိုလည္း လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသက္႐ွဴစနစ္ဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြ မရေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္တာပါ။

(၆) ေသြးဖိအားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါတယ္

ကၽြဲေကာသီးကို စားသင့္တဲ့ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုက ပိုတက္စီယမ္ ပါဝင္မႈ ျမင့္မားလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုတက္စီယမ္ဟာ ေသြးတိုးတာကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ေထာပတ္သီး၊ ငွက္ေပ်ာသီးနဲ႔ မာလကာသီးတို႔ဟာ ပိုတက္စီယမ္ ေပါမ်ားစြာ ပါဝင္တဲ့ သစ္သီးတခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

(၇) အ႐ိုးပါးေရာဂါ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးပါတယ္

ေလ့လာမႈအရ အစားအေသာက္ကေန ပိုတက္စီယမ္ မ်ားမ်ားရရင္ အ႐ိုးသိပ္သည္းဆကို ေကာင္းမြန္ေစတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

(၈) ေျခေထာက္ႂကြက္တက္မႈ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးပါတယ္

သင္က မၾကာခဏ ေျခေထာက္ ႂကြက္တက္တဲ့ ေဝဒနာ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ သင့္ခႏၶာကိုယ္က ပိုတက္စီယမ္ကို ပိုမို လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုတက္စီယမ္ဟာ ႂကြက္သား ဆြဲဆန္႔မႈနဲ႔ နာ့ဗ္ေၾကာအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈမွာ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေနပါတယ္။

(၉) အူမႀကီးရဲ ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာကို ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္

ကၽြဲေကာသီးမွာ အမွ်င္ဓာတ္ အမ်ားအျပား ပါဝင္ၿပီး အူလႈပ္ရွားမႈကို ပံုမွန္ ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လိပ္ေခါင္းနဲ႔ အူမႀကီးကင္ဆာ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

(၁၀) ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္

ကၽြဲေကာသီးမွာ ပါတဲ့ အမွ်င္ဓာတ္ဟာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမွာ အေရးပါတယ္ဆိုတာ သင္ သိပါရဲ႕လား။ အမွ်င္ဓာတ္ မ်ားမ်ားပါတဲ့ အစာေတြက အစာအိမ္ထဲမွာ ခပ္ၾကာၾကာ ရွိေနၿပီး ဗိုက္ျပည့္တဲ့ ခံစားခ်က္ကို ရရွိေစတယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ အစာကို ၾကာၾကာ ဝါးစားရေလေလ၊ ဗိုက္ျပည့္တဲ့ ခံစားခ်က္ကို ရရွိေလေလ ျဖစ္ၿပီး အစာကို အလြန္အၾကဴး မစားမိေအာင္ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြဲေကာသီးဟာ ကယ္လ္စီယမ္နဲ႔ ပ႐ိုတင္းပါတဲ့ အသီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကယ္စင္
Good Health

ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရင္း နားဆင္ဖို႔ အေကာင္းဆံုး သီခ်င္း ၁၀ ပုဒ္


ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းကိုလူၾကီး၊လူငယ္ အသက္အပုိင္းအျခားမေရြးကစားလာၾကတာကိုေတြ ့ရပါတယ္။ ဒီလိုေလ့က်င့္ခန္းေတြကိုသီခ်င္းသံစဥ္နဲ ့စည္းခ်က္ညီညီလိုက္ ကစားရင္ ေပါ့ပါးသြက္လက္ျပီးစိတ္ေရာကိုယ္ပါ က်န္းမာရႊင္လန္းႏိုင္ေစမွာပါ။ ဒီေတာ့ ဒီေဂ် ခရစ္ ေလာဟြန္ (DJ Chris Lawhorn) ေရြးခ်ယ္ေပးထားတဲ့ အင္တာေနရွင္နယ္ သီခ်င္း ၁၀ပုဒ္ နဲ ့ တက္တက္ၾကြၾကြ ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းလုပ္လိုက္ၾကပါစို ့။

သီခ်င္းစာရင္း-

Belinda Carlisle – Mad About You
Rick Ross – Hustlin’
Herman’s Hermits – I’m Into Something Good
Ultravox – Dancing With Tears In My Eyes
Bruce Springsteen – Two Hearts (Live)
Huey – Pop, Lock, & Drop It
The Smiths - You Just Haven’t Earned It Yet, Baby
Coldyplay – In My Place
The Dave Clark Five – Bits and Pieces
Starship – We Built This City

ဒီ၁၀ပုဒ္ အျပင္ ကိုယ္ကာယေလ့က်င္ခန္းေဆာ့ကစားသူေတြ အၾကိဳက္ႏွစ္သက္ဆံုးနဲ ့ နားဆင္လို ့ အေကာင္းဆံုး သီခ်င္းအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရတာကေတာ့ Kelly Clarkson ရဲ ့ I Do Not Hook Up ဆိုတဲ့ သီခ်င္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Trend Myanmar

တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီ ေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ား ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ဖြင့္မည္


ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္၊ ဒီကရီ ေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္အသီးသီး၏
ပထမႏွစ္ သင္တန္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္ သင္တန္း၀င္ခြင့္ရသူမ်ား စာရင္းကို သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီ ေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ အသီးသီး တြင္ ေၾကညာထားသည္။

ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ အထက္ သင္တန္းမ်ားအားလံုးကို ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္မွ စတင္ကာ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ အသီးသီးတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

MOI Webportal Myanmar

လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္း ၿဖဳိခြင္းမႈတြင္ မီးေလာင္ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာရရွိေသာ သံဃာရွစ္ပါးကို ဂုဏ္ျပဳမည္


မုံ႐ြာ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္း နယ္ေျမ ဝက္ေမွး႐ြာေဟာင္းရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ သပိတ္စခန္း ၿဖဳိခြင္းခံရမႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ သပိတ္စခန္း ၿဖဳိခြင္းခံခဲ့ရမႈ၌ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိခဲ့သည့္ သံဃာရွစ္ပါးအား ဗုဒၶကုရဆု (ဘုရားေလာင္း သူရဲေကာင္းဆု) ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ဝီရသူက မိန္႔ၾကားသည္။
“သပိတ္စခန္း ၿဖဳိခြင္းခံရမႈမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ သံဃာေတြကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အေနနဲ႔ ခ်ီးျမႇင့္တာပါ။ သံဃာရွစ္ပါးကိုေတာ့ ဘုရားေလာင္း သူရဲေကာင္းဆု ခ်ီးျမႇင့္ၿပီး က်န္တဲ့ သံဃာေတြကိုလည္း ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမႇင့္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ဆုတံဆိပ္၊ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္နဲ႔ ဝတၳဳေငြေတြ ေပးအပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု ဆရာေတာ္က ဆက္လက္မိန္႔ၾကားသည္။

ဝက္ေမွး ႐ြာေဟာင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ သပိတ္စခန္း ၿဖဳိခြင္းခံရမႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ မႏၲေလး၊ မုံ႐ြာ၊ ပခုကၠဴၿမဳိ႕မွ သံဃာေတာ္မ်ားကို ပင့္ဖိတ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးမွ သံဃာေတာ္မ်ား ဝက္ေမွး႐ြာေဟာင္းသို႔ ေရာက္ရွိ လာမည္ ျဖစ္ကာ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝက္ေမွး႐ြာမွ မသြဲ႕သြဲ႕ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
“သပိတ္စခန္း ၿဖဳိခြင္းခံခဲ့ရတဲ့ တစ္ႏွစ္ျပည့္မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ဖို႔ေတာ့ အစီအစဥ္ မရွိပါဘူး။ အခုလို အထိမ္းအမွတ္ပြဲေလးပဲ ႐ြာေဟာင္းမွာ က်င္းပဖို႔ စီစဥ္ထားတာပါ” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကား သည္။

သံဃာေတာ္မ်ားအား ခ်ီးျမႇင့္မည့္ ဆုတံဆိပ္တြင္ ဘုရားအေလာင္း ေမ်ာက္မင္း ဘဝပုံကို သစ္သားျဖင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဘုရားအေလာင္း ေမ်ာက္မင္းဘဝ ဘုရင့္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ၾကစဥ္ ဘုရင့္တပ္က လက္နက္မ်ားျဖင့္ ဝိုင္းသည့္အခါ၊ ခါးတြင္ ႏြယ္ႀကဳိးခ်ီ၍ ခုန္ကူးၿပီး တစ္ကိုယ္စာ လိုသျဖင့္ ၎ကိုယ္တိုင္ သစ္ကိုင္းကို ဆြဲ၍ တံတားသဖြယ္ ခင္းေပးၿပီး မ်ဳိးႏြယ္တူအဖြဲ႕ သားမ်ားကို ျဖတ္သန္း သြားလာေစကာ အသက္စြန္႔ခဲ့သည့္ ေမ်ာက္မင္းကို ပုံေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူက မိန္႔ၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား လာေရာက္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္း သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက သပိတ္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး ေတာင္းဆို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ရာ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔တြင္ သပိတ္စခန္း ၿဖဳိခြင္းခံခဲ့ရၿပီး ယင္း ၿဖဳိခြင္းမႈတြင္ ျပင္းထန္စြာ မီးေလာင္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡဉာဏ၊ ဦးပညာဝုဓ၊ အရွင္ရာဇိႏၵ၊ အရွင္ဝိသုတ၊ အရွင္သုစိတၱ၊ အရွင္ေခမာဝုဓ၊ ကိုရင္သဇၨနတို႔အား ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

The Voice Weekly

ႏြားေက်ာင္းသားမ်ား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္


ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၃

ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ ့နယ္အတြင္းရွိ ေရႊလင္းေခ်ာင္း ႏြားစားက်က္ေျမႏွင့္ မိုးကုတ္ စားက်က္ေျမ အတြင္း ႏြား၀င္ေက်ာင္းေသာ လူငယ္၇ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရၿခင္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ မည္ ျဖစ္ေႀကာင္း ဦးေဆာင္သူ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ေန ့တြင္ ေညာင္တုန္းၿမိဳ ့နယ္ တရားရံုးမွ ႏြားက်ာင္းသား ၇ဦးကို ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ သီးႏွံဖ်က္ဆီးမႈ တို႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃လစီ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ ကြက္ၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္အတြက္ ခရိုင္တရားရံုးသို႔ ျပင္ဆင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္ လည္မျပင္ဆင္ေပးပါက သံဃာအပါး၁၀၀ေက်ာ္အပါအ၀င္ ေက်းရြာ၁၁ ရြာမွ ေဒသခံႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္စုေပါင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ႏြားေက်ာင္းဖို႔ အထက္ကလည္း ခြင့္ျပဳ ေပးထားၿပီးၿပီ။ သက္သက္လုပ္ႀကံၿပီးေတာ့ ကေလးေတြကို ေထာင္ထဲပို ့ လိုက္ တာ။ အမိန္႔ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဆင့္ဆင့္ကို စာေတြပို႔ၿပီး ေတာင္းဆိုသြား မွာပါ။ မရရင္ ေတာ့ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မွာပါ ”ဟု ဦး၀င္းၿမင့္က ေၿပာႀကားသည္။

ေရႊလင္းေခ်ာင္းစားက်က္ေျမအတြင္း ႏြားေက်ာင္းေနေသာ ႏြားက်ာင္းသား၄ ဦးႏွင့္ မိုးကုတ္စားက်က္ေျမအတြင္း ႏြား ၀င္ေက်ာင္းေသာ ႏြား ေက်ာင္းသား ၃ဦးအား ပဲစိုက္ခင္း အတြင္း ႏြားမ်ား၀င္ေရာက္စားသည္ဟုဆိုကာ ဦးသန္းမင္းစိုးႏွင့္ ဦးစိန္ညြန္႔တို႔မွ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ သီးႏွံဖ်က္ဆီးမႈ တို႔ျဖင့္ ေညာင္တုန္းရဲစခန္းသို ့ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီ (၂)ရက္ေန႔တြင္ တိုင္ၾကား အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။

“ခုဆိုရင္ ဒီအမႈကို ရင္ဆိုင္ေနရတာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မယ္။ ပိုက္ဆံေတြလည္းကုန္တယ္။ ဒီကေလးႏွစ္ေယာက္က ဆင္းရဲေတာ့ စား၀တ္ ေနေရးအတြက္ကေတာ့ ကိုယ္ဟာကိုယ္ပဲ ရွာစားရေတာ့မယ္ ကၽြန္ေတာ္ခေလးေတြကို ေထာင္ခ်လိုက္တာ ဘယ္လိုမွကိုနားမလည္ႏိုင္ဘူး ”ဟု ႀကက္လွ်ာကုန္း ေက်းရြာမွ ေထာင္က်သူႏွစ္ဦး၏ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးထြန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

ေရႊလင္းေခ်ာင္းစားက်က္ေၿမသည္ ၂၀၁၂ႏွစ္ ၁၀လပိုင္းက ၿမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရာအိမ္မွဴးဦးတင္၀င္းမွ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ႏြားေက်ာင္းပိုင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း ေၾကျငာထားသည့္ စားက်က္ေျမျဖစ္ျဖစ္ၿပီး မိုးကုတ္စားက်က္ေျမသည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ လြတ္လပ္စြာ ႏြားေက်ာင္းခြင့္ ေပးထားေသာ စားက်က္ေျမ ၿဖစ္သည္။

“ျပည္သူလူထုဆိုတဲ့အတိုင္း အထက္ကလူေတြက ထုတာကိုပဲ ခံေနရမွာလားဗ်ာ။ လူထုေတြကလည္း ထုလြန္းလို ့မာေနပါၿပီ။ အျဖစ္မွန္တိုင္းေပၚဖို႔ေတာ့ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ”ဟု ဦးေဆာင္သူ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေရႊလင္းေခ်ာင္း စားက်က္ေျမသည္ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၁၉၈ဧက က်ယ္၀န္းၿပီး ေႀကာင္လွ်ာကုန္းေက်းရြာ၊ ေညာင္ပင္စု ေက်းရြာ၊ သခြပ္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ၀ါးေတာေက်းရြာ၊ သဲကုန္းေက်းရြာ၊ ေပါက္ေတာေက်းရြာႏွင့္ ကၽြဲေက်ာင္းေက်းရြာတို႔မွ ကၽြဲႏြားမ်ား စားသံုးေနေသာ စားက်က္ေျမၿဖစ္ေႀကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

စည္သူၿဖိဳး

People power

အမႈမွန္ေပၚေပါက္ရန္အတြက္စစ္ေဆးေပးပါရန္တိုင္ၾကားျခင္း (ေပးစာ)


က်ြန္မသည္ (၂. ၁၁. ၂၀၁၃) ရက္ေန့က ယာဥ္တိုက္မႈျဖင့္ ေသဆံုးေသာ ေမာင္ေအာင္စိုးဦး၏ မိခင္အရင္းျဖစ္ပါသည္။ထိုေန့က ေမာင္ေအာင္စိုးဦးသည္ နံနက္ပိုင္း ပိုက္မွလာေသာေရကို ေက်ာက္စည္ထဲသို့ ေရဆြဲထည့္ေနစဥ္ မ်ိုး၀င္းေအာင္၊ ေအာင္ဟိန္း တို့မွ သင္ပုန္းဆည္သို့ ငါးမွ်ားသြားရန္ေခၚသၿဖင့္ လိုက္ပါသြားခဲ့ပါသည္။ ညေန ၆ နာရီအခ်ိန္ခန့္တြင္ သရက္အုပ္ အလြန္ ၌ ဆိုင္ကယ္ခ်င္းတိုက္မိေၾကာင္း က်ြန္မ၏သားမွာ ၄င္းေနရာ၌ပင္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္းကို ဖုန္းၿဖင့္ ေမာင္ေအာင္ဟိန္းမွ သူ၏မရီးျဖစ္သူထံ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။

ေသဆံုးသူႏွင့္လူနာမ်ားအား ရန္ေအာင္ျမင္နာေရးကားျဖင့္ (၁) ဦးလွ၀င္း (၂)ဦးဘူးသီး (၃) ကိုသိန္းထြန္းေအာင္ (ေသဆံုးသူ၏ေယာက္ဖ) တို့ ၃ ဦးသယ္ယူခဲ့ပါသည္။၄င္းကားေပၚတြင္ အခင္းျဖစ္ခ်ိန္က ဆိုင္ကယ္ေမာင္းလာသူမွာ မ်ိုး၀င္းေအာင္ ျဖစ္ျပီး အလယ္မွထိုင္သူမွာ ေအာင္ဟိန္းျဖစ္၍ ေနာက္ဆံုးမွစီးလာသူမွာ က်ြန္မ၏သား ေအာင္စိုးဦးျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ ၄င္းကားေပၚတြင္ လိုက္ပါလာသူ ဦးလွ၀င္းမွာ ၄င္း၏မိန္းမျဖစ္သူႏွင့္ မ်ိဳး၀င္းေအာင္တို့မွာ အမ်ိဳးမ်ားေတာ္စပ္သျဖင့္ အမွန္တကယ္ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းလာသူမွာ မ်ိဳး၀င္းေအာင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေသဆံုးသူေအာင္စိုးဦးစီးသည္ဟု လိမ္ညာထြက္ဆိုရန္ တိုင္ပင္ေနသည္ကို ကိုသိန္းထြန္းေအာင္မွ ၾကားသိခဲ့ရျပီး ရင္ခြဲရံုသို့ အေလာင္းပို့ေသာအခါမွာလည္း ေသဆံုးသူမွာ ဦးလွ၀င္းမွ ၄င္း၏ေယာက္ဖေတာ္စပ္ေၾကာင္း လိမ္ညာေျပာဆို၏ ရင္ခြဲရံုသို့ ေပးပို့ခဲ့ပါသည္။ အလယ္တြင္ထိုင္သူေအာင္ဟိန္းမွာ ခါးက်ိဳးျပီး အူခြဲစိတ္ရပါသည္။ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းသူ မ်ိဳး၀င္းေအာင္မွာ ဒူးတစ္ဖက္ ဂံုညင္းရိုးကြဲသည္ဟုသိရပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္စီးနင္းလာသူ က်ြန္မ၏သား ေအာင္စိုးဦးသည္ ေနရာ၌ပြဲခ်င္းျပီးေသဆံုးသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ေသဆံုးသူ ေအာင္စိုးဦးတြင္ ဇနီးျဖစ္သူ ေစာစႏၵာလင္း(ခ) မိစံႏွင့္ သားတစ္ဦး က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းသူမ်ိဳး၀င္းေအာင္မွာ က်ြန္မ၏ေခ်ြးမ ေစာစႏၵာလင္း(ခ) မိစံ၏ ဦးေလး၀မ္းကြဲေတာ္စပ္ပါသည္။ က်ြန္မသား၏ နာေရးရက္လည္ (၈.၁၁.၂၀၁၃) ရက္ေန႔ျပီးဆံုးသည့္ အခ်ိန္က ေခ်ြးမျဖစ္သူမွာလည္း ေသဆံုးပံုအား ေရေရရာရာ ေျပာျပႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အလည္တြင္ထိုင္၍ ဒဏ္ရာရရွိ သြားေသာ ေမာင္ေအာင္ဟိန္းအား သြားေရာက္ေမးျမန္းေသာအခါမွ မ်ိဳး၀င္းေအာင္မွာ ဆိုင္ကယ္စီးလာသူျဖစ္ျပီး ေသဆံုးသူ က်ြန္မသားမွာ ေနာက္ဆံုးမွလိုက္ပါလာသည္ဟု တိတိက်က်သိခဲ့ရပါသည္။

ေမာင္ေအာင္ဟိန္းမွေျပာျပသည္မွာ သင္ပုန္းဆည္မွာ ငါးမွ်ားသည္။ ညေနျပန္လာေသာအခါ ေအာင္စိုးဦးမွ ေမာင္းသည္ဟု သိခဲ့ရျပီး ဆိုင္ကယ္ခ်ိန္းၾကိဳးပ်က္သျဖင့္ ဆိုင္မွာ၀င္ေရာက္ျပင္ဆင္ေနစဥ္ မ်ိဳး၀င္းေအာင္ႏွင့္ ေအာင္ဟိန္းတို့မွ အရက္ေသာက္ၾကျပီး၊ ေအာင္စိုးဦးမွာ မိန္းမႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းသင္းသည္မွာမၾကာေသးသည့္အျပင္ စည္းခံုၾကီးရပ္ကြက္ရ၌ခံ၀န္ကတိျဖင့္ အရက္မေသာက္ရန္ လက္မွတ္ထိုးထားသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳရည္တစ္ဘူးႏွင့္ ေပါင္မုန္႔တစ္လံုးသာ စားသည္ဟု သိရပါသည္။ အရက္ဆိုင္မွ စားေသာက္ျပီးအထြက္တြင္ ေသဆံုးသူေအာင္စိုးဦးက \"မင္းတို့အရက္ေသာက္ထားတာ မူးေနျပီ၊ ငါေမာင္းမည္\" ဟု ေျပာေသာအခါ မ်ိဳး၀င္းေအာင္မွ \"ငါ့ဆိုင္ကယ္အေၾကာင္း ငါပဲသိတယ္ ၊ မေမာင္းနဲ့\" ဟုဆိုျပီး ဆိုင္ကယ္ကို ကိုယ္တိုင္ေမာင္းခဲ့ပါသည္။ မ်ိဳး၀င္းေအာင္မွ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းျပီးေနာက္ ထြက္လာၾကရာ သရက္အုပ္မေရာက္ခင္ ေပတရာ ေမာ့တက္ေလးတြင္ ဆိုင္ကယ္ခ်င္းတိုက္မိ၍ က်ြန္မသား ေအာင္စိုးဦးမွာ ေနရာတြင္ ပြဲခ်င္းျပီးေသဆံုးခဲ့ပါသည္။ ေမာင္ေအာင္ဟိန္းမွ \"ေအာင္စိုးဦးစီးရင္ ဒီလိုျဖစ္မွမဟုတ္ဘူး ၊ မ်ိဳး၀င္းေအာင္ အရက္ေသာက္ျပီးစီးလို့ ဒီလိုျဖစ္ရတာ၊ ေအာင္စိုးဦးကိုအရမ္းသနားတယ္\" ဟုေျပာျပသျဖင့္ က်ြန္မ ဇာတ္လမ္းစံုသိခဲ့ရပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကလဲ ေအာင္ဟိန္းကို လူနာလာေမးေသာအခါ ေအာင္ဟိန္းက အထက္ပါေျပာခဲ့သည့္ အတိုင္းပင္ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

(၁၆. ၁၁ ၂၀၁၃) ေန႕တြင္ ေမာင္ေအာင္ဟိန္း ၏ ဇနီးျဖစ္သူ စႏၵာေထြးမွ ကၽြန္မအိမ္ သို႕ ေရာက္ရွိလာျပီး ေမာင္ေအာင္စိုးဦး အရက္ေသာက္စား မူးရူးျပီး ကိုယ္တိုင္စီး၍ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း လိမ္လည္ထြက္ဆိုရန္အတြက္ အမွန္တစ္ကယ္ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းသူ၏ အမ မျမရီမွ လာေရာက္ ေျပာၾကား သည့္အျပင္ ေသဆံုးသူ ဇနီး ေစာစႏၵာလင္း၏ ဦးေလးေတာ္စပ္သူ ဦးလွ၀င္း မွလဲ အလယ္ တြင္ထိုင္၍ လိုက္ပါလာေသာ ေအာင္ဟိန္း ၏ ေနအိမ္သို႔ သြား ေရာက္ျပီး ယခုအမႈအား အမွန္အတိုင္း မေျပာရန္ ၊ ေျပာခဲ့လွ်င္ ေလ်ာ္ လည္းေလွ်ာ္ရမည္ ၊ ေထာင္လည္းက်မည္ ဟု ျခိမ္းေျခာက္ စကားေျပာခဲ့ ေၾကာင္း ေျပာျပသျဖင့္ ကၽြန္မ သိခဲ့ရပါသည္ ။

အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအား အျဖစ္မွန္ကို ဖုံးကြယ္၍ လိမ္လည္ ထြက္ဆို ေနၾက သည္ဟု ကၽြန္မသိရသျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေသာ အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းကို သြား ေရာက္စံုစမ္း ခဲ့ပါသည္ ။ ထိုေန႔က စခန္းမႈး ႏွင့္ မေတြ႔ခဲ့ရသျဖင့္ (၂၁.၁၁.၂၀၁၃) ေန႔တြင္ ထပ္မံသြားေရာက္ခဲ့ရာ စခန္းမႈးႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ခဲ့ရျပီး အမႈကို အမွန္အတိုင္းေပၚေပါက္ရန္ စစ္ေပးမည္ဟု ေျပာျပပါသည္။ စခန္းမွ ျပန္လာျပီး အျဖစ္အပ်က္ အမွန္အတိုင္း ထြက္ဆိုသူ ေမာင္ေအာင္ဟိန္း အိမ္သို႔ ထပ္မံသြားေရာက္ေသာ အခါ အျခား တစ္ဖက္မွ တိုက္ခဲ့ေသာဆိုင္ကယ္မွ တရားစြဲထားတယ္ထင္လို႔ အမွန္အတိုင္း ထြက္မည္ဟု ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယခုအခါ ထိုသို႔ မဟုတ္ သျဖင့္ ေဆးရံုမွ ထြက္ဆုိထားသည့္ အတိုင္း လိမ္လည္၍ ထြက္ဆို မယ္ ၊ အမွန္အတိုင္းမေျပာႏိုင္ဘူး ၊ ၾကိဳက္သလိုလုပ္ ဟု ေျပာျပပါသည္။

ကၽြန္မသားျဖစ္သူ ေအာင္စိုးဦးမွာ အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္း မရွိသည့္ အျပင္ အမွန္တစ္ကယ္ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ အေသဆိုးျဖင့္ ေသရသည္ ့ ကိစၥ တြင္ ကၽြန္မ၏သားအား အရက္ေသစာ ေသာက္စားမူးယစ္ျပီး ဆိုင္ကယ္ေမာင္းသည္ဟု လိမ္လည္ထြက္ဆုိေနၾကသျဖင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် ရင္ထဲတြင္ ခံစားေနရပါေသာေၾကာင့္ အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ရန္ အတြက္ စစ္ေဆးေပးပါရန္ တိုင္ၾကားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တိုင္ၾကားသူ
ေဒၚျမတ္မြန္ (ဘ) ဦးျမင့္သန္း
၉/စကတ (ႏိုင္) ၀၁၁၆၉၉
စက္ၾကီးဆည္ေျမာင္း ၊ ၀န္ဇင္းရပ္ကြက္
မိတၳီလာၿမိဳ႕

သစ္ထူးလြင္

သိန္း(၁၅၀၀)ဆုထီေပါက္ေသာ္လည္း ထီလက္မွတ္ေပ်ာက္ေန


ကသာ ႏို၀င္ဘာ - ၂၄

ကသာခ႐ိုင္၊ ၀န္းသိုၿမိဳ႕နယ္၊ မယ္ဇလီေက်း႐ြာအုပ္စု၊ မယ္ဇလီေက်း႐ြာေန ေဒၚႏွင္းႏြယ္ဦးသည္ (၂၉၈)ႀကိမ္ေအာင္ဘာေလထီ သိန္း (၁၅၀၀)ဆုေပါက္ေသာ္လည္း ထီလက္မွတ္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၀)ရက္ ၀န္းက်င္ခန္႔က အသက္(၂၀)ခန္႔ လူငယ္ (၂)ဦး မွ ဆိုက္တြဲ (နံပါတ္မသိ) ျဖင့္ သီခ်င္းဆို၍ ႐ြာစဥ္လွည့္လည္ ထီေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ ဓ -၈၆၅၅၄၈ ဂဏန္းအပါအ၀င္ (၅)ေစာင္တြဲထီအား တစ္ေစာင္လၽွင္ (၈၀၀ိ/-)က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ (၄၀၀၀ိ/-)က်ပ္ဘိုးထီထိုးခဲ့သည္။

၄င္းထီလက္မွတ္အား ေအာင္ဘာေလထီဖြင့္ၿပီးေသာ္လည္း ထီေပါက္စဥ္ျဖင့္ မတိုက္ျဖစ္ခဲ့ဘဲ ထီလက္မွတ္ေရာင္းသူမ်ားက (၄-၁၁ ၂၀၁၃)ရက္ ႏွင့္ (၇-၁၁-၂၀၁၃) ရက္တို႔တြင္ လာေရာက္ ေမးျမန္းေၾကာင္း အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားမွ ေျပာျပခဲ့သည္။ ၁၀-၁၁-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ၄င္းထီေရာင္းခ်သူမ်ားမွ ထီလက္မွတ္ ထီ ေပါက္ မေပါက္တိုက္ေပးမည္၊ ယခုလည္း (၂၉၉)ႀကိမ္ထီလက္မွတ္ အေစာင္ (၂၀)အား လက္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

(၂၉၈)ႀကိမ္ ဓ-၈၆၅၅၄၈ ပါေသာ ထီ (၅)ေစာင္အား မသိေအာင္ယူေဆာင္ၿပီး ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ျပန္လည္ ထြက္သြားခဲ့သည္။

ထီေရာင္းခ်သူမ်ား ထြက္သြားၿပိး သတိရခ်ိန္တြင္ (၂၉၈)ႀကိမ္ ဓ-၈၆၅၅၄၈ ပါ ထီလက္မွတ္မ်ား မရွိေတာ့ ေၾကာင္း သိရၿပီး ေဆြမ်ိဳးမိသားစုႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ထီေပါက္စဥ္၀ယ္၍ ထီတိုက္ေသာအခါ သိန္း (၁၅၀၀)ဆုေပါက္မွန္း သိရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ၀န္းသိုၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထိန္မင္း ထံ အကူအညီ ေတာင္းခံၿပီး အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ ပါရန္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနသို႔ ေအာင္ဘာေလ သိန္း (၁၅၀၀) ဆု ထုတ္ေပးျခင္းအား တားျမစ္အေရးယူေပးႏိုင္ပါရန္ တိုင္တန္းထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၿငိမ္းၿငိမ္း( ကသာ)

MOI Webportal Myanmar

ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပဲြကာလအတြင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ လူစုလူေ၀းျဖစ္မည္ကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးစုိးရိမ္


ေနျပည္ေတာ္- ဆီးဂိမ္းေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲႏွင့္ ဗိုလ္လုပဲြက်င္းပမည့္ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားမွ ပရိသတ္မ်ားကုိ ရထား၊ ကားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔လာေရာက္ရန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ လူစုလူေ၀းႀကီးျဖစ္မည္ကုိမူ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးတင့္ဆန္းက စုိးရိမ္လ်က္ရိွသည္။

ထုိကဲ့သို႔ စုိးရိမ္စိတ္ေၾကာင့္ ရထားမ်ားကုိ ေဘာလံုးပဲြစဥ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကုိက္ေျပးဆဲြေပးရန္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္က သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဆပ္ေကာ္မတီကုိ မွာၾကားသြားခဲ့သည္။ “ဒီမွာေသာင္တင္က်န္ရစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတာ္ေတာ္အႏၲရာယ္မ်ားသြားႏုိင္ပါတယ္”ဟု ေဇယ်ာသီရိအားကစား႐ံုတြင္ က်င္းပသည့္ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀း၌ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးမွ ထြက္ခြာလာမည့္ရထားမ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြမစတင္မီ ႏွစ္နာရီခန္႔ႀကိဳတင္ေရာက္ရိွရန္ အခ်ိန္ကုိက္၀င္လာရန္ လုိအပ္သကဲ့သို႔ ေနျပည္ေတာ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည့္ ရထားမ်ားမွာလည္း ေဘာလံုးပဲြတြင္ အခ်ိန္ပုိ၊ ပင္နယ္တီမ်ားရိွလာႏုိင္၍ ျပန္ထြက္ခြာခ်ိန္ကုိ နာရီႏွင့္သတ္မွတ္ျခင္းထက္ ပဲြၿပီးမွသာ ထြက္ခြာသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပံုမွန္အခ်ိန္သတ္မွတ္ၿပီး ထြက္ခြာလွ်င္ ေဘာလံုးပဲြၿပီးခ်ိန္ႏွင့္ တုိင္ပင္လဲြၿပီး ေနျပည္ေတာ္၌ ပရိသတ္မ်ားေသာင္တင္ေနမည္ကုိ ၀န္ႀကီးကစုိးရိမ္ျခင္းျဖစ္သည္။

“သူခိုးႀကီးညကလည္း ေတာ္ေတာ္ပ်က္စီးသြားတယ္”ဟု ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

ဆီးမီးဖုိင္နယ္ကုိ ျမန္မာေဘာလံုးအသင္း တက္ေရာက္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားသည့္အတြက္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးမွ ပရိသတ္မ်ားလာေရာက္အားေပးႏုိင္ရန္ ရထား၊ ကားမ်ားျဖင့္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက တရား၀င္ေၾကညာထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ဧည့္သည္ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံပရိသတ္မ်ား စုစည္းမိၿပီး အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကုိ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက စုိးရိမ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

7Day News Journal

ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးဆင္းနင္းခံရ၍ ေသဆံုး


ပဲခူးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၃)နယ္ေၿမ ရဲစခန္းအပိုင္၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္(၇)မိုင္ခန္႕ အကြာ ၀ါးမရမ္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆက္ေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ (၂၂.၁၁.၂၀၁၃) ေန႔ ည(၁၂း၃၀)အခ်ိန္ခန္႕တြင္ ဆင္းနင္း၍ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးေသဆံုးမႈၿဖစ္ ပြားခဲ့သည္။

ၿဖစ္ပြားပံုမွာ(၂၂.၁၁.၂၀၁၃)ေန႔ည (၁၂း၃၀ )အခ်ိန္ခန္႔၌ ဆက္ေခ်ာင္းေက်းရြာေန ေဒၚက်င္ေမ ရာဘာၿခံတြင္ေနၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ လွ်က္ရွိေသာ အလုပ္သမား ေအာင္ၿမတ္(၂၀)ႏွစ္၊(ဘ)ဦးမ်ဳိးတင့္၊ ဗမာ/ဗုဒၶႏွင့္ ၄င္း၏ ဇနီးၿဖစ္သူ မေကသီၿမင့္(၂၀)ႏွစ္၊(ဘ)ဦးမင္းညႊန္႕၊ဗမာ/ဗုဒၶတို႔(၂) ဦးသည္ ရာဘာၿခံထဲရွိ ၀ါးတဲတြင္အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ “၀ုန္း”ဟူေသာ အသံၾကားရသၿဖင့္ ေအာင္ၿမတ္မွာ အိမ္ယာ မွႏိုးၿပီး အေပၚသို႔ေမာ့
ၾကည့္ရာ အၿမင့္(၉)ေပခန္႕ႏွင့္(၇)ေပခန္႕ရွိ ဆင္(၂)ေကာင္အား ေတြ႕ရွိရသၿဖင့္ ေအာင္ၿမတ္မွာ တဲေဘးရွိ လွ်ဳိအတြင္းသို႕ထြက္ေၿပးသြားခဲ့ပါသည္။

၄င္း၏ဇနီးၿဖစ္သူမွာ အခင္းၿဖစ္ေနရာတြင္က်န္ရွိေနခဲ့ၿပီး၊ ည(၁း၀၀) အခ်ိန္တြင္ ေအာင္ၿမတ္ ေနအိမ္တဲသို႔ ၿပန္လည္ေရာက္ရွိ၍ ၄င္း၏ဇနီး အားရွာေဖြရာ ဇနီးမွာတဲ၏ေဘး ေၿမၾကီးေပၚတြင္ ေတြ႕ရွိရၿပီး ဆင္းနင္းမႈ ေၾကာင့္ ၀ဲဘက္မ်က္လံုးထြက္ဒဏ္ရာ၊ ယာဦးေခါင္းဖူးေရာင္ညိဳမဲဒဏ္ရာ၊ ၀ဲ၀မ္းဗိုက္ညိဳမဲ ဒဏ္ရာတို႔ ရရွိခဲ့ၿပီး ၀ဲ၀မ္းဗိုက္ညိဳမဲ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေသဆုံး သြားခဲ့ပါသည္။

မေကသီၿမင့္၏ ကိုယ္၀န္(၇)လခန္႕မွာ ပ်က္စီးသြား၍ ၄င္း၏အသက္ပါ ေသဆံုးသြားခဲ့သၿဖင့္ ပဲခူးေဆးရံုသို႔ ပို႔အပ္ထားလွ်က္ရွိပါသည္။

အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္အား ဒုရဲအုပ္ ေဇာ္ေဇာ္ေမာင္မွ ေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဓမၼတာ အတိုင္းေသဆံုး ၿခင္းဟုတ္/မဟုတ္ စစ္ေဆးေပးပါရန္ တရားလိုၿပဳလုပ္တိုင္တန္းသၿဖင့္ အမွတ္(၃)နယ္ေၿမရဲစခန္းမွ ေသမႈေသခင္းအမွတ္စဥ္ ၁၃/၂၀၁၃အရ အမႈဖြင့္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကုိသန္ ့ဇင္

by Thit Htoo Lwin


ဘုရားႀကီးၿမိဳ႕ KTVတစ္ခုမီးေလာင္ကၽြမ္း


ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားႀကီး ရဲစခန္းအပိုင္၊ ပေဒသာ(၂)ရပ္ကြက္၊ မင္းလမ္းေန ဦးေသာင္းေအး(၆၂)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးစိန္ေအး၏ ၿမိဳ႕မစားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္KTVဆိုင္တြင္ (၂၃.၁၁.၂၀၁၃)ေန႕ ည(၆း၀၀)အခ်ိန္ခန္႕ကမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈတစ္ခုျဖစ္ ပြားခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ၿမိဳ႕မစားေသာက္ဆိုင္သည္ သစ္သားညွပ္၊ အုပ္ကာ၊ သြပ္မိုးျဖင့္ တည္ေဆာက္ထား ေသာ အခန္းအမွတ္ R5မွ မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ၿပီး ၄င္းအခန္းႏွင့္ကပ္လွ်က္ ျဖစ္ေသာ စတိုခန္း၊ စက္ပစၥည္းထိန္းခ်ဳပ္ခန္း၊ လူေနခန္း R3၊R4အခန္းမ်ားပါ မီးကူးစက္ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ၿပီး မီးညႊန္႕မွာ ေခါင္မိုးအထက္(၄)ေပခန္႕အထိ ျမင့္တက္သြားၿပီး တိုင္းမီးသတ္ဦးစီးမွဴး ရဲသူရိန္ လွျမင့္ဦးစီး၍ ဘုရားႀကီးမီး သတ္ဌာနမွ မီးသတ္ကား(၂)စီး၊ ေ၀ါမီးသတ္ဌာနမွ မီးသတ္ကား(၂)စီး၊ ပဲခူးမီး သတ္ဌာနမွ(၄)စီး စုစုေပါင္းမီးသတ္ကား(၈)စီးႏွင့္ မီးသတ္သေႏၢ/အရန္အင္အား(၃၆)ဦးတို႕ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး မီးၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရာ ည(၆း၄၅)အခ်ိန္တြင္မီးၿငိမ္းသြားခဲ့ၿပီး ကာလတန္ဖိုးေငြ စုစုေပါင္း(၁၆၅၀၀၀၀ိ/)(ဆယ့္ေျခာက္သိန္းငါးေသာင္း)က်ပ္ခန္႔ ပ်က္ဆီးဆံုးရႈံးသြားၿပီး လွ်ပ္စစ္အား မဆင္မျခင္သံုးစြဲသူ ဦးေသာင္းေအးအား ဘုရားႀကီးရဲစခန္းမွ (ပ)၁၅၅/၂၀၁၃ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈၅(မီးကိုေပါ့ေလွ်ာ့စြာ သံုးစြဲမႈ ေႀကာင့္ မီးေလာင္ကၽြမ္းျခင္း)အရ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေႀကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကုိသန္ ့ဇင္

by Thit Htoo Lwin

မႏၲေလးတြင္ လုယက္မႈသုံးမႈ ဆက္တိုက္ျဖစ္၊ အမႈႏွစ္မႈမွ တရားခံမ်ား အခ်ိန္ပိုင္းအတြင္း ဖမ္းမိ


မႏၲေလး၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃

မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေနရာသုံးေနရာ၌ လုယက္မႈ သုံးမႈ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အခ်ိန္ပိုင္းအတြင္း အမႈႏွစ္မႈမွ တရားခံမ်ားကို ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမဳိ႕နယ္ ျပည္ႀကီးမ်က္ရွင္ ရပ္ကြက္ (၆၃x၃၁) လမ္းေထာင့္ နယူးစီပီလိုင္း ေစ်းတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ သားငါးေရာင္းသူ၏ ပိုက္ဆံအိတ္အား အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးက ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ဆြဲယူထြက္ေျပး သြားသျဖင့္ သတင္းအရ နယ္ေျမခံ ရဲစခန္းက လိုက္လံ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာ ယင္းေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမဳိ႕နယ္၂၆x၆၃ လမ္းေထာင့္၌ ပိုက္ဆံအိတ္ လုယူ ထြက္ေျပးသြားသည့္ အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးကုိ သက္ေသခံ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူ မယဥ္တိုး ၂၂ ႏွစ္ႏွင့္ မစႏၵာ ၃၈ ႏွစ္တို႔ကို ခ်မ္းေအးသာစံၿမဳိ႕နယ္ အမွတ္ (၃) ရဲစခန္းက (ပ) ၄၆၄/၂၀၁၃ ျပစ္မႈ ပုဒ္မ ၃၈၂ အရ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ ရဲစခန္းထံမွ ထပ္မံသိရွိရသည္။

ယင္းအျပင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔က ေအာင္ေျမသာစံၿမဳိ႕နယ္ အႏွိပ္ေတာ္ရပ္ေန ေဒၚဝါဝါေထြး ၄၂ ႏွစ္သည္ ၆၆ လမ္းအတိုင္း ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းႏွင္လာစဥ္ ဆိုင္ကယ္ စီးလာသူ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးက ၎၏ ပိုက္ဆံအိတ္အား လုယူ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၿပီး အဆိုပါ တရားခံမ်ားအား တစ္နာရီအတြင္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ျမင့္ျမတ္ေကာင္း (၂၂ ႏွစ္) ႏွင့္ ခ်မ္းေျမ့သိန္း (၂၄ ႏွစ္) တို႔ကို ေအာင္ေျမသာစံၿမဳိ႕နယ္ အမွတ္(၁) ရဲစခန္းက (ပ) ၂၀၂/၂၀၁၃ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၈၂ အရ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း နယ္ေျမခံ ရဲစခန္းထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္ (၆၆x၄၀) လမ္းေထာင့္တြင္လည္း ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ မခင္မာျမင့္ ၃၆ႏွစ္ (ေတာင္သူ)၊ ေနာင္ခ်ဳိၿမဳိ႕နယ္ ေနသူသည္ လမ္းေဘးတြင္ ဖုန္းျဖင့္ ဂိမ္းကစားေနစဥ္ ေလာ့ဂ်ား ပန္းဆီေရာင္ ဆိုင္ကယ္ စီးလာသည့္ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦး ၎အနီးသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဆိုင္ကယ္ေနာက္မွ စီးလာသူက မခင္မာျမင့္၏ လက္ကိုင္ဖုန္းအား ဆြဲယူ ထြက္ေျပး သြားခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ဖုန္းဆြဲယူ ထြက္ေျပးသြားသူ ႏွစ္ဦးအား မဟာေအာင္ေျမ ၿမဳိ႕မရဲစခန္းတြင္ (ပ) ၇၇၈/၂၀၁၃ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၈၂ အရ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး တရားခံ ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရွိေသးသည့္ ယင္းအမႈကို စုံစမ္းေဖာ္ ထုတ္ေနကာ အျမန္ဆုံး ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား အေနႏွင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“မႏၲေလးမွာက ဆိုင္ကယ္ေမာင္းရင္းနဲ႔ကို ႀကံဳရင္ႀကံဳသလို ပိုက္ဆံအိတ္ကို ဆြဲၿပီးေျပးတယ္။ ဆြဲႀကဳိး ျဖတ္ေျပးတယ္။ လူ႐ႈပ္တဲ့ေနရာေတြ၊ ေစ်းေတြမွာ ဆိုရင္ ခဏခဏ ၾကားေနရတယ္။ ပိုက္ဆံအိတ္ ေပ်ာက္လို႔ ရဲစခန္းကို သြားၿပီး အမႈဖြင့္တယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဘာထူးလဲလို႔ ေမးတယ္။ ဘာမွမထူးဘူး” ဟု ပိုက္ဆံအိတ္ လုယက္ခံရမႈ ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့သူ ခ်မ္းေအးသာစံ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ ၄၀ ႏွစ္ခန္႔ရွိ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ဆိုသည္။

The Voice Weekly

မေလးရွားႏိုင္ငံေရာက္ ေရႊျမန္မာမ်ားအား အထူးအသိေပး အပ္ပါသည္။ (အေရးေပၚ သတင္း)


ဒီေန႔ (၂၄.၁၁.၂၀၁၃) တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လည္ ၁ နာရီေက်ာ္မွ စတင္၍ ေကအယ္ကို
တာရာယာ မိုင္ဒင္းဖက္ ႏွင္႔ ျမန္မာဆိုင္တန္း ဖက္မ်ားတြင္ အခ်ဳပ္ကား ထိုးထားျပီး
ရဲမ်ား စည္ပင္မ်ား မွ ခရီးသြားသူမ်ားကို စစ္ေဆးေနပါတယ္။
လမ္းသြားရင္း အမွိဳက္ပစ္တာေတြ ေဆးလိပ္ေသာက္တာေတြ (ေဆးလိပ္တို စြန္႔တာေတြ)
ကြမ္းတြံေထြး ေထြးသူေတြကို စစ္ေဆးျပီး ဒဏ္ေငြရိုက္ ၊ အေထာက္အထား ဘာမွ မရွိရင္
ကားေပၚေခၚတင္ စတာေတြ လုပ္ေနပါတယ္။
ကြာလာလမ္ပူရွိ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကိုလည္း ဆိုင္လိုင္စင္ ၊ ႏွင္႔ စည္ပင္လိုင္စင္
အေထာက္အထားမ်ား စစ္ေဆးမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါတယ္။
ယခုလက္ရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဆိုင္မ်ား ခရီးသြားသူမ်ားကို
ဓာတ္ပံု မွတ္တမ္းမွာ ရိုက္လံရိုက္ကူးေနပါတယ္။
(ယခုလက္ရွိ ၃း၁၅ မီနစ္ အခ်ိန္တြင္ ျပီးဆံုးသြားပါျပီ)
သို႔ျဖစ္ပါ၍ အေထာက္အထား မျပည္႔စံုသူ (မခိုင္လံုသူ) မ်ားအေနျဖင္႔ ေကအယ္
(ကြာလာလမ္ပူ) ကားဂိတ္ ၊ ရထားဂိတ္ စသည္႔ေနရာမ်ားတြင္ သြားလာပါက
ဂရုစိုက္ၾကည္႔ရွႈ၍ သတိထား သြားလာၾကပါရန္ အသိေပး အပ္ပါသည္။
ညအခ်ိန္ မေတာ္ အျပင္ထြက္ သြားလာျခင္းတို႔ကိုလည္း တတ္နိုင္သေရြ႔
ေရွာင္ၾကပါ။ (မေလးမွာ ရဲေၾကာက္ရ ၊ လူမိုက္မ်ား ေၾကာက္ရ ၊ လုယက္သူမ်ားကို
ေၾကာက္ရနဲ႔) ေနာက္တစ္ခုက မေလးမွာ Taxi စီးရင္ ပိုျပီးဂရုစိုက္ပါ။
ဖုန္းေရာင္းတာေတြ ဝယ္တာေတြ ဂရုစိုက္ပါ။ ေန႔စဥ္ အလိမ္ခံရေနပါတယ္။
ကားေပၚမွာ ဓားျပတိုက္တာေတြ မၾကာခဏ ဆိုသလို ျမန္မာမ်ား ခံေနရတာ
စိတ္ေတာ႔ မေကာင္းဘူး) ကိုယ္တိုင္လည္း ဘာမွ မလုပ္ေပးႏိုင္ဘူး ....
ဒီေတာ႔ မျဖစ္သင္႔တာ မျဖစ္ရေလေအာင္
အၾကံေပး သတိေပး ဒါေတြပဲ လုပ္ေနရပါတယ္။
မေလးေရာက္ ျမန္မာမ်ားအားလံုး သြားေလေရာ ေဘးရန္အႏၱရာယ္မ်ား
ကင္းေဝးပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ....
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေနေဇာ္လင္း

အနည္းဆုံးလုပ္ခ တစ္ရက္ ၅၆၀၀ က်ပ္ေပးရန္ လုပ္သားမ်ားေတာင္းဆုိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၂၀၀၀ က်ပ္သာ ေပးလုိ


ရန္ကုန္- လက္ခစားလုပ္ငန္းမ်ား (CMP)မွ အလုပ္သမားအမ်ားစုက အေျခခံလုပ္ခလစာကို တစ္ရက္လွ်င္ ၅၆၀၀ က်ပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမားအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးေအာင္ကေျပာသည္။

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ နည္းဥပေဒထြက္ရွိၿပီးေနာက္ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္တုိ႔အား သီးျခားတစ္လွည့္စီ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီးေနာက္ အစုိးရကထပ္မံ၍ လုပ္ငန္းတူမွ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတြ႕ဆုံရာတြင္ (CMP) လုပ္ငန္းကို ဦးဆုံးအျဖစ္ ႏုိ၀င္ဘာ၂၂၊ ၂၃ ရက္တုိ႔တြင္ ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိသို႔ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္သားမ်ားက တစ္ရက္လွ်င္ အေျခခံလစာေငြ က်ပ္ ၂၅၀၀ မွ ၅၀၀၀ ေက်ာ္အထိ သတ္မွတ္ေပးရန္
ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အလုပ္ရွင္မ်ားက အေျခခံလစာေငြ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀ မွ ၂၀၀၀ ေက်ာ္အထိ သတ္မွတ္ေပးရန္ ျပန္လည္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

“အလုပ္ရွင္ေတြဘက္ကေတာ့ ၀င္၀င္ခ်င္း ႏွစ္ေထာင္ေပးမယ္။ သူတုိ႔အလုပ္အေပၚ ႀကဳိးစားရင္ႀကဳိးစားသေလာက္ေပးမယ္။ အလုပ္သမားေတြဘက္ကလည္း ၀င္၀င္ခ်င္း ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ငါးေထာင္ေလာက္လုိခ်င္တယ္။ ငါတုိ႔ကေတာ့ အလုပ္သမားေတြအတြက္ သူတုိ႔ဘ၀လူေနမႈဖူလုံတဲ့ပုံစံမ်ဳိးပဲ ေပးခ်င္တယ္။ အလုပ္သမားက ေလးေထာင္ေတာင္းလုိ႔ ၾကားကေန သုံးေထာင္လုိ႔သတ္မွတ္ေပးလုိ႔မရဘူး။ အဲဒီလုိသတ္မွတ္ရင္ အလုပ္ရွင္ေတြဘက္ကလည္း မေပးႏုိင္ရင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ”ဟု ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးမ်ဳိးေအာင္ကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမွအပ အျခားလက္ခစားလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အေအးခန္း၊ ဖိနပ္၊ ဆံပင္တု စသည့္စက္႐ုံမ်ားမွ အလုပ္သမားအမ်ားစုက အနိမ့္ဆုံးအေျခခံလုပ္ခလစာေငြ တစ္ရက္လွ်င္ ၄၅၀၀ မွ ၅၆၀၀ က်ပ္အထိ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး လက္ရွိျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံးအေျခခံလစာေငြ ႏႈန္းထားထြက္ရွိႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အၿပဳိင္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးလ်က္သာရွိေသးၿပီး အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာႏႈန္းထား အတည္ျပဳသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ဒုတိယအဆင့္သာ ရွိေသးသည္။

လုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ လုပ္ခလစာေငြ က်ပ္ ၅၆၀၀ ေတာင္းဆုိရျခင္းသည္ လက္ရွိကုန္ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနေပၚမူတည္၍ စား၀တ္ေနေရးေျပလည္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါ အေျခခံလုပ္ခလစာႏႈန္းထားသတ္မွတ္ရန္ နည္းဥပေဒထြက္ရွိၿပီး သုံးလအၾကာတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး အဆင့္ငါးဆင့္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိလုပ္သားမ်ား ရရွိေနသည့္ လုပ္ခလစာ၀င္ေငြႏႈန္းႏွင့္ တစ္ေန႔ကုန္က်လ်က္ရွိသည့္ ကုန္က်ေငြသိရွိႏုိင္ရန္ စစ္တမ္းေကာက္ခံမႈကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာဖြံ႕ၿဖဳိးမႈအရင္းအျမစ္အဖြဲ႕ (MDR)အဖြဲ႕သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ILO)ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ စတင္ေကာက္ခံေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြႏႈန္းထား သတ္မွတ္မႈပုံစံႏွင့္ပတ္သက္၍ (MIRD)အဖြဲ႕မွ အႀကီးတန္းသုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္သူၿငိမ္းက “အလုပ္သမားနဲ႔ သူ႔မိသားစု လူတန္းေစ့ေနႏုိင္တဲ့ လစာေပ့ါ။ ဒါေတြတြက္ခ်က္ဖို႔ စဥ္းစားသင့္တယ္။ မိသားစုဆုိတဲ့ေနရာမွာ အနည္းဆုံးေလးေယာက္ေလာက္လုိ႔ မွန္းၿပီးတြက္ပါတယ္။ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ ဆင္းရဲတြင္းက လြတ္ေျမာက္ေအာင္အတြက္လည္း စဥ္းစားဖုိ႔လုိပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။
7Day News Journal

HIV/AIDS ေနာက္ဆံုးရသတင္း


• UNAIDS ကုလသမဂၢ HIV/AIDS တိုက္ဖ်က္ေရးပူးေပါင္းအဖြဲ႔ရဲ႕ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာအရ အေရွ႕ဥေရာပနဲ႔ ဗဟိုအာရွေဒသေတြမွာ ၂ဝဝ၆ ကေနတြက္ရင္ ၁၃% တိုးလာေနတယ္။
• အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနဲ႔ အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ ၂ဝဝ၁ နဲ႔စာရင္ HIV ပိုးေတြသူလူနာသစ္ ၂ ဆ တိုးလာခဲ့တယ္။
• ေယာက္်ား+ေယာက္်ား လိင္တူဆက္ဆံသူေတြ၊ မူးယစ္ေဆးထိုးသူေတြ၊ လိင္နဲ႔အသက္ေမြးသူေတြဟာ ေလ့လာမႈေတြလုပ္ရာမွာ ဖံုးကြယ္ေနၾကလို႔ အခက္အခဲရွိတယ္။ သူတို႔ကေန ေဆးကုသမႈယူရတာမွာလဲ တားဆီးမႈေတြ ရွိေနတယ္။
• ဦးစားေပးတိုင္းျပည္ ၁ဝ ခုထဲမွာ ကေလး ၁ဝ ေယာက္မွာ ၃ ေယာက္သာ ေဆးရေနတယ္။ ၂ဝ၁၂ ႏွစ္ထဲမွာ ပိုးရွိတဲ့ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးေပါင္း ၆၄၇ဝဝဝ သာေဆးရေနတယ္။
• ကေလးေတြေဆးရရွိမႈဟာ ၃၁-၃၉% ရွိတယ္။ ၂ဝ၁၁ နဲ႔စာရင္ေတာ့ ၁၄% တက္လာပါတယ္။
• လူၾကီးေတြ ေဆးရရွိမႈဟာ ၆၁-၆၉% ရွိတယ္။ ၂ဝ၁၁ နဲ႔စာရင္ေတာ့ ၂၁% တက္လာပါတယ္။
• အသက္ ၅ဝ ေက်ာ္ေတြမွာ ပိုးေတြ႔ရွိမႈတိုးလာေနတယ္။ တကမာၻလံုးမွာ အသက္ ၅ဝ ေက်ာ္ ပိုးရွိေနသူ ၃႕၂-၃႕၉ သန္း ရွိတယ္။
• တကမာၻလံုးမွာ ၂ဝ၁၂ စာရင္းအရ ပိုးရွိသူအသစ္ေပါင္း ၂႕၃ သန္းရွိတယ္။ ၂ဝဝ၁ နဲ႔စာရင္ေတာ့ ၃၃% က်လာတယ္။ ကေလးေတြမွာလဲ ၅၂% ေလ်ာ့နည္းလာတာျဖစ္တယ္။ ေသဆံုးသူကလဲ ၃ဝ% က်ဆင္းတယ္။ ၂ဝဝ၅ တံုးက အမ်ားဆံုးေသဆံုးခဲ့ရတယ္။
• ၂ဝ၁၂ အကုန္မွာ ဝင္ေငြနည္းနဲ႔ ဝင္ေသြမမ်ားတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ ေဆးရရွိသူအေရအတြက္ကို ၉႕၇ သန္း ရွိေအာင္ ရည္မွန္းထားခဲ့တယ္။
• HIV နဲ႔ TB တြဲျဖစ္ေနသူေတြရဲ႕ ေသဆံုးမႈက ၂ဝဝ၄ ကေနတြက္ရင္ ၃၆% က်လာတယ္။
• တကမာၻလံုးမွာ ၂ဝ၁၂ စာရင္းအရ ပိုးရွိသူစုစုေပါင္း ၃၅႕၃ (၃၂႕၂ - ၃၈႕၈) သန္း ရွိတယ္။ ၁႕၆ (၁႕၄ - ၁႕၉) သန္းမွာ AIDS နဲ႔ဆိုင္တဲ့ေရာဂါေတြရွိေနၾကတယ္။

အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ
• HIV ပိုးရွိေနသူေပါင္း ၉၈၄ဝဝ ေယာက္ထဳက ၂၁၉ဝဝ ေယာက္ဟာ သူတို႔မွာ ပိုးရွိေနတာကို မသိၾက။
• မႏွစ္ကထက္ ၁% တိုးလာတယ္။
• ၂ဝ၁၂ ႏွစ္ထဲမွာ လူနာသစ္ေပါင္း ၆၃၆ဝ ရွိလာတဲ့အထဲက ၄၇% ဟာ ေရာဂါေနာက္ပိုင္းအဆင့္ေရာက္လာမွ ပိုးရွိေနတာကိုသိၾကရတယ္။
• ပိုးရွိေနသူေတြထဲက ၄၅% ဟာ လိင္တူဆက္ဆံသူေတြျဖစ္တယ္။ ၂၈၈ဝ ေယာက္ထဲမွာ လိင္တူေယာက္်ားက အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္။
Dr. Tint Swe

ဦးေအာင္မင္း(ကခ်င္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း) မွ အမ်ားပုိင္ကုိေျမကုိ သိမ္းဆည္းထားရာမွ ရပ္ကြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြား


ဦးေအာင္မင္း(ကခ်င္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း) မွ အမ်ားပုိင္ကုိေျမကုိ သိမ္းဆည္းထားရာမွ ရပ္ကြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြား

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ေအးျမသာယာ ရပ္ကြက္တြင္ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္က ေဆးေပးခန္း ေျမေနရာ အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ ေျမယာအား လက္ရွိအစုိးရ တက္ေရာက္ရန္ ကူေျပာင္းစဥ္ကာလအတြင္း ဦးေအာင္မင္း(ကခ်င္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း) မွ ၄င္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အသုံးခ်ၿပီး ျပည္သူပုိင္ ေဆးေပးခန္းေျမေနရာအား တရားမ၀င္သိမ္းပုိက္ခဲ့သည္။

ထုိေျမေနရာအား ဦးထြန္းေက်ာ္(ပမၼတီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး)အား ျခံစည္းရုိးမ်ား ကာရံေစကာ ပုပၸလိကပုိင္ျပဳလုပ္ၿပီး ေရာင္းခ်ရာ မွ ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ယေန႕ ၂၃.၁၁.၂၀၁၃ရက္ ၊ ေန႔လည္ခင္းတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

လက္ရွိ ျဖစ္သြားေနေသာ ျပသနာမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ အဖဲြ႕ကလဲ တိက်ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ကုိ မေျဖရွင္း ႏုိင္ေသးေၾကာင္းလဲ သိရွိရပါသည္။

အမ်ဳိသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ျမစ္ႀကီးနား)

by Thit Htoo Lwin

လုပ္သားျပည္သူမ်ား၏ ယာဥ္စီးခ မွန္ကန္စြာျဖင့္ စီးနင္းသြား လာႏိုင္ေရး (ေပးစာ)


ကၽြန္ေတာ္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းစိန္လမ္းမ ၊ဘာတာမွတ္တိုင္ ၊ ရွိမီးသတ္ဦးစီးဌာန (လိႈင္မီးသတ္စခန္း)မွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးပါ။

ကၽြန္ေတာ္ေနထိုင္ရာ သမိုင္းလမ္းဆံုမွနံနက္ အလုပ္ဆင္းလွ်င္ ၃မွတ္တုိင္အကြာ ဘာတာမွတ္တိုင္(အင္းစိန္လမ္း) ကို ဘတ္စ္ကားခ (၅၀ က်ပ္) ဘဲေပးရပါတယ္။ ေန႕လည္ထမင္းစားခ်ိန္အိမ္ျပန္စားရင္လဲ (၅၀ က်ပ္) ပါပဲ။

ဒါေပမယ့္ ညဖက္ ၆ နာရီခြဲခန္႕ လိႈင္မီးသတ္မွ သမိုင္းလမ္းဆံုမွတ္တိုင္သို႕ ၅၀/က်ပ္ ရိုးရိုး လိုင္းကားမ်ားေစာင့္စီးရာမွ (ယဥ္လိုင္းအားလံုးမွ) စပယ္ယာမ်ားက ၅၀ ခရီးကို ၁၀၀ က်ပ္ေတာင္းပါတယ္။

၅၀ ခရီးကို ၁၀၀ ေတာင္းလို႕ေျပာတဲ့သူရွိရင္စပယ္ယာမွရိုင္းစိုင္းစြာေအာ္ဟစ္ေငါက္ငမ္းပါတယ္။
''ခင္ဗ်ားတို႕ကိုမတက္ခင္တည္းက ဟိုနားဒီနား ၁၀၀ ေျပာျပီးသား ၊ မစီးႏိုင္ရင္ျပန္ဆင္း'' စသည့္ျဖင့္ေျပာဆိုပါတယ္။ ခရီးသည္မ်ားမွာလည္း တေန႕လံုးအလုပ္ပင္ပန္းျပီးျပန္လာသူ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကကာ စကားနဲရန္စဲ သေဘာမ်ိဳ႕း ၁၀၀ ေပးစီးေနၾကရသည္မွာ လခ်ီ ရွိပါျပီ။ ထို႕ျပင္အလံု ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ဘက္မွလာေသာေမွာ္ဘီ ၊ တိုက္ၾကီး ဟိုင္းလတ္ကားမ်ားမွာလည္း ၅၀ ခရီးကို ၁၀၀ ၊ ၁၀၀ ခရီးကို ၂၀၀ ယူေနၾကသည္မွာ ၅ ႏွစ္ခန္႕ ရွိခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၅၀ ခရီးကို ၂၀၀ စတင္ယူေနၾကျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္လိုင္းကား ၊ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ခရီးသြားလာ ေနၾကေသာ လုပ္သားျပည္သူမ်ား၏ ယာဥ္စီးခ မွန္ကန္စြာျဖင့္ စီးနင္းသြားလာႏိုင္ေရး သက္ဆိုင္ရာမွ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။

        ခရီးသည္၀န္ထမ္းတစ္ဦး
        (လိႈင္မီးသတ္စခန္း)
        အင္းစိန္လမ္းမၾကီး
        ၁၂ ရပ္ကြက္ ၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္
        ရန္ကုန္ျမိဳ႕

by Thit Htoo Lwin

ေမာပန္းျခင္းျပႆနာ


ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ၂.၂ သန္းပမာဏရွိတဲ့ အေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ားက ေမာပန္းျခင္း ေ၀ဒနာကိုခံစားေနရပါတယ္။ အမ်ားစုက အလုပ္မႏုိင္တဲ့အတြက္ အလုပ္အေၾကြး တင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္တရားခံအစစ္ကေတာ့ မိမိတုိ႕ရဲ႕ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေနက် အေလ့အက်င့္မ်ားျဖစ္တဲ့ ဘာေတြစားတယ္၊ ဘယ္လုိ အိပ္တယ္၊ ဘယ္ေလာက္စိတ္ဓါတ္က်လြယ္တယ္ စတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

လိုအပ္တဲ့ စြမ္းအင္အလံုအေလာက္မရႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ေမာပန္းလြယ္ပါတယ္။ ဥပမာ- ေန႕လည္စာကို အဟာရျပည့္၀တဲ့ ပါစတာေခါက္ဆြဲ ၊ ပူပူေႏြးေႏြးစားႏုိင္တဲ့ တရုတ္ အစားအစာမ်ိဳးမစားဘဲ အသင့္စားႏုိင္တဲ့ က်န္းမာေရးမညီညြတ္တဲ့ မုန္႔ပဲသေရစာစားျခင္းမ်ိဳး၊ အိပ္ရာ၀င္ေနာက္က်ျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္က်ဥ္ရပါမယ္။ အစားအေသာက္အေလ့အထဟာ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈက႑မွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

- မနက္စာစားပါ ။ တကယ္လုိ႕ သင္ဗုိက္မဆာေနဘူးဆုိရင္ေတာင္ အိမ္ကမထြက္ ခင္ မနက္စာ အဆာေျပတစ္ခုခုကို မျဖစ္မေနစားပါ။

- (၃)နာရီ (သုိ႔) (၄)နာရီျခားတစ္ႀကိမ္ အစာစားပါ။ အဓိကအစားအစာ မဟုတ္ေတာင္ အဆာေျပတစ္ခုခုစားပါ။

- အမွ်င္ဓါတ္ပါတဲ့ အစားအစာမ်ိဳး (ဥပမာ- ေျပာင္းဖူး၊ပဲနက္ေစ့၊ပန္းသီး) စတာေတြကို ေန႔စဥ္အစားေသာက္ထဲပါေအာင္ စားေပးပါ။

- ဦးေႏွာက္ကိုအားျဖစ္ေစေသာ ငါးႀကီဆီကဲ့သို႕အရာမ်ိဳးစားေပးပါ။

- ေရဓါတ္မဆံုးရံႈးေအာင္ေနပါ။

- ညေနခင္းဘက္မွာ ကဖင္းဓါတ္ပါတဲ့ အရာမ်ိဳးေသာက္သံုးပါ။

ဒီလုိမွ်တတဲ့ အဟာရဓါတ္နဲ႕ လံုေလာက္တဲ့အိပ္ခ်ိန္ကို ရရွိမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေမာပန္းတယ္လုိ႕ခံစားေနရတာေတြ သက္သာသြားမွာပါ။ စိတ္ဓါတ္ႀက႕ံခုိင္ဖို႕လဲ လုိအပ္ပါတယ္။

Ref: Web MD
Trend Myanmar

ဆံေကသာကို နက္ေမွာင္ျပီး ေတာက္ပလာေစမယ့္ လက္ေတြ့နည္းမ်ား


ဆံပင္ကုိ သဘာဝအတိုင္း ေျဖာင့္စင္းေနေစဖို႔ အိမ္မွာပဲ ျပဳလုပ္လို႔ရတဲ့ လြယ္ကူတဲ့ နည္းလမ္း...ေတြ ရွိပါတယ္။ သင့္အိမ္မီးဖိုေခ်ာင္မွ အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္တာေတြကို အသံုးျပဳၿပီး သင့္ဆံပင္ကို သဘာဝအတိုင္း ေျဖာင့္စင္းေအာင္ လုပ္ၾကည့္ပါ။

နည္းလမ္း (၁)
~~~~~~~

- အုန္းသီးကိုျခစ္၊ အရည္ညႇစ္ၿပီး ေရခဲေသတၱာထဲမွာ ၄၅ မိနစ္ၾကာ ထည့္ထားပါ။

- အဲဒီေနာက္ ေရခဲေသတၱာထဲက ထုတ္ၿပီး အုန္းႏို႔အေပၚယံမွာ စုေနတဲ့ ခရင္မ္ကုိ ခပ္ယူပါ။

- အဲဒီခရင္မ္ထဲကုိ သံပရာအရည္ သံုးစက္ထည့္ၿပီး ေသခ်ာစြာ ေရာေမႊေပးပါ။

- ရလာတဲ့ အေရာအေႏွာကို ဦးေရျပားေပၚလိမ္းၿပီး ေခါင္းစြပ္စြပ္ထားပါ။

- တစ္နာရီေလာက္ထားၿပီးမွ ေခါင္းေလွ်ာ္ေပးပါ။

နည္းလမ္း (၂)
~~~~~~~~

- ႏြာႏို႔တစ္ခြက္ထဲကုိ ပ်ာရည္တစ္ဇြန္း ထည့္ပါ။

- စေတာ္ဘယ္ရီသီး အနည္းငယ္ကုိ ေျခထည့္ၿပီး အားလံုးကုိ ႏွံ႔ေအာင္ ေသခ်ာစြာ ေရာေမႊေပးပါ။

- ရလာတဲ့ အေရာအေႏွာကို ဆံပင္ေပၚ သုတ္လိမ္းၿပီး အေျခာက္ခံထားပါ။

- ႏွစ္နာရီၾကာတဲ့အခါ ရွမ္ပူနဲ႔ ေခါင္းေလွ်ာ္ေပးပါ။

နည္းလမ္း (၃)
~~~~~~~~

- ႏြာႏို႔က ဆံပင္ေျဖာင့္စင္းဖို႔အတြက္ အလြန္အသံုးဝင္ပါတယ္။ ႏြားႏို႔ကို ဖ်န္းလုိ႔ရတဲ့ ပုလင္းထဲထည့္ၿပီး ဆံပင္ေပၚကုိ ဖ်န္းေပးပါ။

- အဲဒီေနာက္ ဆံပင္ကုိ ရွမ္ပူနဲ႔ ေလွ်ာ္ပါ။

- ဆံပင္ေတြ ေရစုိေနတုန္းမွာ ညင္သာစြာ ဘီးနဲ႔ၿဖီးပါ။

နည္းလမ္း (၄)
~~~~~~~~

- သံလြင္ဆီကုိ အနည္းငယ္ အပူေပးၿပီး ဆံသားအားလံုးအႏွံ႔ လိမ္းေပးကာ ဦးေရျပားကုိ ညင္သာစြာ ႏွိပ္ႏွယ္ေပးပါ။

- အဲဒီေနာက္ တဘက္နဲ႔ ေခါင္းေပါင္းၿပီး နာရီဝက္ၾကာမွ ေခါင္းေလွ်ာ္ပါ။

- ဆံသားကုိ ေတာက္ေျပာင္ေစ႐ံု သာမက အရွည္ျမန္ေစပါတယ္။

ဒီနည္းလမ္းေတြထဲက တစ္ခုကို စြဲစြဲျမဲျမဲ လုပ္ေပးပါက ဆံသားေျဖာင့္စင္း ေစပါတယ္။

Thanks to ခ်ဳိးငွက္

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲအတြက္ SEA Games က အေထာက္အကူ ျဖစ္မည္ဟု သူရဦးေရႊမန္းဆို


ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃

ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏွစ္ေပါင္း ၄၄ ႏွစ္အၾကာမွ ျပန္လည္ က်င္းပခြင့္ရသည့္ SEA Games ၿပဳိင္ပြဲသည္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေရးတြင္ အေထာက္အကူတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ သူရဦးေရႊမန္းသည္ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ SEA Games ၿပဳိင္ပြဲဝင္မည့္ လက္ေ႐ြးစင္ ကစာသမားမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဝဏၰသိဒၶိ အားကစားကြင္း၌ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္က ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

SEA Games ၿပဳိင္ပြဲႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမႇင့္တင္ေပးကာ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကို အေထာက္အကူ ျပဳေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားကို အမီလိုက္ႏိုင္ရန္ စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း အားလုံး ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ျပည္သူလူထုကို အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပဳိင္ပြဲက ထေလာ့ ျမန္မာဟု ႏိုးၾကားေပးေစႏိုင္သည္ဟု ၎ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

လက္ေ႐ြးစင္ ကစားသမားမ်ား အေနႏွင့္ မည္သည့္ကိစၥမဆို ေအာင္ႏိုင္စိတ္ထက္ အားကစား စိတ္ဓာတ္ျဖင့္သာ အႏိုင္မခံ အ႐ႈံးမေပးဘဲ စည္းကမ္းရွိရွိ တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပဳိင္သင့္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ တစ္မ်ဳိးသားလုံးအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေအာင္ ႀကဳိးစားေပးေစ လိုေၾကာင္းလည္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပခြင့္ရသည့္ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ SEA Games ၿပဳိင္ပြဲ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ထိပ္ဆုံးေနရာမွ အဆင့္သုံးအတြင္း ရရွိရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း၊ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ယခုၿပဳိင္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးတင့္ဆန္းက ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။

The Voice Weekly

ဆိုင္ပိုင္ရွင္မွ ဆိုင္အလုပ္သမား အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ မိန္းကေလးငယ္အား ခိုးမႈက်ဳးလြန္ခိုင္းေသာျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြား


ဟသၤာတ၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၄။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတၿမိဳ႕ ဦးပါရဲေစတီေတာ္ ေစ်းဆိုင္တန္းတြင္ ဆိုင္ပိုင္ရွွင္မွ ဆိုင္အလုပ္သမားအရြယ္မေရာက္ေသးေသာ မိန္းကေလးငယ္ကို တျခားဆိုင္မွ ပစၥည္းမ်ားကို ခိုးယူေစရန္ ခိုင္းေစမႈ (၁၇-၁၁-၂၀၁၃) ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေတာ္သတလင္းလျပည့္ေန႔ည၌ ေဒၚ၀င္း အသုတ္ဆိုင္ပိုင္ရွင္သည္ သူ၏ဆိုင္အလုပ္သမား အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ မိန္းကေလးငယ္ကို ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းေက်ာ္ရွိဆိုင္မွ ပစၥည္းမ်ားကို ခိုးယူရန္ ခိုင္းေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခိုးယူခံရေသာဆိုင္သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုတိုင္ၾကားခဲ့သျဖင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ မသကၤာသူမ်ားကို စစ္ေဆးေမးျမန္းခ့ဲရာ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ မိန္းကေလးငယ္က မိမိအား ဆိုင္ပိုင္ရွင္မွ ခိုးယူခိုင္းေသာေၾကာင့္ ခိုးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခိုးရာပါပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ဆိုင္ပိုင္ရွင္၏ေနအိမ္တြင္ပင္ ထားရွိေၾကာင္း (၂၂-၁၁-၂၀၁၃)ေန႔တြင္ ထြက္ဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဟသၤာတၿမိဳ႕ အမွတ္(၁)ရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ အသိသက္ေသမ်ားလိုက္ပါလွ်က္ အဆိုပါခိုးမႈက်ဳးလြန္ရန္ခိုင္းေစခဲ့ေသာ ဆိုင္ပိုင္ရွင္၏ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ရွာေဖြရာတြင္ ခိုးရာပါပစၥည္းမ်ားကို ဆိုင္ပိုင္ရွင္၏ေနအိမ္အတြင္းတြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆိုင္ပိုင္ရွင္မွလည္း မိမိသည္ ကေလးငယ္အား ခိုးမႈက်ဳးလြန္ရန္ ခိုင္းေစခဲ့ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ၀န္ခံထြက္ဆိုခဲ့သည္။

ထိုဆိုင္ခန္းမ်ားတြင္ ပစၥည္းေပ်ာက္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနၿပီး၊ ဘုရားႀကီးပရ၀ဏ္အတြင္းရွိ အလွဴခံပံုမ်ားလည္း မၾကာခဏေပ်ာက္ဆံုးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးငယ္အား ခိုးမႈက်ဳးလြန္ရန္ ခိုင္းေစျခင္းေၾကာင့္ ကေလးငယ္၏ အက်င့္စာရိတၱကို ရိုက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီးရာေရာက္ေစသျဖင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

(ေပးပို႔သူ- ဟသၤာတ မီဒီယာအဖြဲ႔)

by Thit Htoo Lwin