ျမန္မာ ႏွင့္ ဂ်ပန္ ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လက္မွတ္ေရးထိုး ရန္စီစဥ္


 ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတို႔အၾကား သာမန္နိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဗီဇာမလိုဘဲ သြားလာနိုင္ရန္ အတြက္ ႏွစ္ နိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕တို႔အၾကား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း နိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။  လက္ရွိတြင္ ႏွစ္နိုင္ငံ သံတမန္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားအေန ျဖင့္ သြားလာနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး သာမန္နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူတိုင္း သြားလာနိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။  နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေကာင္စစ္ေရးရာႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒစာခ်ဳပ္မ်ားဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ''ဂ်ပန္နိုင္ငံနဲ႔ ႏွစ္ နိုင္ငံလက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္ အတြက္ အာဆီယံေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိရန္ အတြက္ ႏွစ္နိုင္ ငံလက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။  ဂ်ပန္နိုင္ငံႏွင့္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိပါက ျပည္တြင္းသို႔ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ ႏွံမႈ မ်ားအျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားပါ တိုးတက္လာနိုင္ေၾကာင္း ျပည္ တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အသိုင္းအဝိုင္းက သုံးသပ္ေျပာသည္။  အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ဦးေအာင္ဟိန္း က ''လက္ရွိမွာ ဂ်ပန္ကေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံကို အလြန္စိတ္ဝင္စား တယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ သူတို႔အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ဖို႔အကြက္ အကြင္းေတြ ရွိေနတယ္လို႔လဲယုံၾကည္တယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ လူ မ်ိဳးခ်င္းနီးစပ္ မႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ ကိုလာခ်င္ၾကတယ္။ ႏွစ္နိုင္ငံဗီ ဇာကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ စီးပြားေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ မႈေတြတိုးလာနိုင္တယ္''ဟု သုံးသပ္ေျပာသည္။  လက္ရွိတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဗီဇာအမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳးရွိၿပီး နိုင္ငံ ေပါင္း ၅၁နိုင္ငံ ကို သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီပါက ဆိုက္ ေရာက္ဗီဇာ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။  သန္းႏိုင္ဦး - Yangon Media Group
 ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတို႔အၾကား သာမန္နိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဗီဇာမလိုဘဲ သြားလာနိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕တို႔အၾကား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း နိုင္ငံျခား ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန မွ သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ ႏွစ္နိုင္ငံ သံတမန္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားအေန ျဖင့္ သြားလာနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၿပီး သာမန္နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူတိုင္း သြားလာနိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေကာင္စစ္ေရးရာႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒစာခ်ဳပ္မ်ားဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက ''ဂ်ပန္နိုင္ငံနဲ႔ ႏွစ္ နိုင္ငံလက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္ အတြက္ အာဆီယံေဒသတြင္း နိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိရန္ အတြက္ ႏွစ္နိုင္ ငံလက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံႏွင့္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိပါက ျပည္တြင္းသို႔ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ ႏွံမႈ မ်ားအျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားပါ တိုးတက္လာနိုင္ေၾကာင္း ျပည္ တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အသိုင္းအဝိုင္းက သုံးသပ္ေျပာသည္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ဦးေအာင္ဟိန္း က ''လက္ရွိမွာ ဂ်ပန္ကေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံ ကို အလြန္စိတ္ဝင္စား တယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ သူတို႔အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ဖို႔အကြက္ အကြင္းေတြ ရွိေန တယ္ လို႔လဲ ယုံၾကည္တယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ လူ မ်ိဳးခ်င္းနီးစပ္ မႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ ကိုလာခ်င္ၾကတယ္။ ႏွစ္နိုင္ငံဗီ ဇာကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ စီးပြားေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ မႈေတြတိုးလာနိုင္တယ္''ဟု သုံးသပ္ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဗီဇာအမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳးရွိၿပီး နိုင္ငံ ေပါင္း ၅၁နိုင္ငံ ကို သတ္မွတ္စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီပါက ဆိုက္ ေရာက္ဗီဇာ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သန္းႏိုင္ဦး
Yangon Media Group

ရြက္ေလွ ေရႊတံဆိပ္ ဆုရွင္ ဖုန္းေက်ာ္မိုးျမင့္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း


ဖုန္းေက်ာ္မိုးျမင့္ (ဘယ္) ႏွင့္ အစ္ကိုျဖစ္သူ စည္သူမိုးျမင့္ (ညာ) အတူ ေလ့က်င့္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ျမန္မာႏိုင္ငံ ရြက္ ေလွ အဖြဲ႕ခ်ဴပ္)
၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ရြက္ေလွ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲကို ဧရာ၀တီတိုင္း ေငြေဆာင္ ကမ္းေျခရွိ ေငြေဆာင္ ရြက္ ေလွ ကလပ္မွာ တပတ္ၾကာ က်င္းပ ေနပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္က ဖြင့္ပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၅ မွ ၂၀ ရက္အထိ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ ညေန ၆ နာရီမွာေတာ့ ဆုရ အားကစားသမားမ်ားကို ေၾကညာၿပီး ဆုေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္းနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ စတဲ့ အာဆီယံ ၆ ႏိုင္ငံက အားကစားသမား ၁၂၅ ဦး ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၿပီး ေရႊတံဆိပ္ ၁၃ ခု ေပးအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရြက္လႊင့္ အားကစားနည္းဟာ တျခား အားကစားမ်ားနဲ႔မတူဘဲ ေလတိုက္ႏႈန္း အေနအထား(မိုးေလ၀သ ေကာင္းမြန္မႈ)၊ ေလွနဲ႔ အေလးခ်ိန္ေတြေပၚမွာ မူတည္တဲ့အတြက္ တခါတရံ ခန္႔မွန္းသလို မျဖစ္တတ္တာလည္း ရွိႏိုုင္ပါတယ္။ ေရဒါ ရြက္လႊင့္နည္းကို ဒီဇင္ဘာ ၁၆ နဲ႔ ၁၉ ရက္အထိ ၿပိဳင္ပြဲငယ္ ၁၂ ပြဲ ရြက္လႊင့္ကစားၿပီး ျမန္မာက ထိပ္ဆံုုးမွာ အၿမဲ ရွိေနပါတယ္။

ရြက္လႊင့္ ကစားနည္း ၁၃ မ်ဳိးထဲက အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ အုုပ္စုလိုုက္ ရြက္လႊင့္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ထိုုင္းက ေရႊတံဆိပ္၊ စကၤာပူ က ေငြ နဲ႔ မေလးရွားက ေၾကးတို႔ကို ဆြတ္ခူးထား ပါတယ္။ ၃ ရက္တာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့တဲ့ အတြင္း က်န္တဲ့ ရြက္ေလွစီးနည္း ၁၁ မ်ဳိး (Half Rater မွအပ)ထဲမွာေတာ့ မေလးရွားက ထိပ္ဆံုုးက ေျပးေနၿပီး ထိုုင္းက ဒုုတိယလိုက္ေနပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္မွာ က်င္းပတဲ့ ေရဒါ (Half Rater) ရြက္ေလွ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက စည္သူမိုးျမင့္ နဲ႔ ဖုန္းေက်ာ္မိုးျမင့္ တို႔က ပထမဆံုး ေရႊတံဆိပ္ကို ဆြတ္ခူး ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္မွာ စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ရြက္ေလွၿပိဳင္ပြဲ ၁၃ မ်ဳိးမွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ကိုုယ္စားျပဳ ရြက္လႊင့္သမား ၂၅ ဦး ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ေနပါတယ္။ ျမန္မာေတြ ေရႊတံဆိပ္ ရရွိထားတဲ့ ရြက္လႊင့္နည္းတမ်ဳိး ျဖစ္တဲ့ Half Rater (ေရဒါ) ရြက္လႊင့္ ၿပိဳင္ ပြဲ၀င္ေနသူ ၂ ဦးထဲက တဦးျဖစ္တဲ့ ကိုဖုန္းေက်ာ္မိုးျမင့္ကိုု ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္မွာ ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္ ၿငိမ္းၿငိမ္း က ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေငြေဆာင္ ရြက္ေလွကလပ္နဲ႔ အားကစားသမားမ်ား တည္းခိုရာ အေဆာက္အအံု တို႔ကိုု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက စတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရြက္ေလွအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးမိုးျမင့္က ကုန္က်စရိတ္ အားလံုုး က်ပ္ ၁၅ ဘီလီယံ(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆.၇ သန္းခန္႔) နဲ႔ တာ၀န္ယူ ေဆာက္လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရြက္ေလွ ၿပိဳင္ပြဲေတြကို ျမန္မာ့ လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားေတြ ျဖစ္တဲ့ စုျမတ္စိုး၊ စည္သူမိုုးျမင့္၊ ဖုန္းေက်ာ္မိုးျမင့္ နဲ႔ ေ၀ပြင့္၀ါဘို တို႔က ဦးေဆာင္ ရြက္လႊင့္ ၾကပါတယ္။ ကိုဖုန္းေက်ာ္မိုုးျမင့္ဟာ ျမန္မာ့ ရြက္ေလွအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးမိုုးျမင့္ရဲ့ သားငယ္လည္း ျဖစ္ ပါတယ္။

ေမး။  ။ အခု ၿပိဳင္ပြဲမ၀င္ခင္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ပါ၀င္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္ အထိ အေတြ႔အႀကံဳ ယူခဲ့ရလဲ။

ေျဖ။  ။ ဒီလိုုမ်ဳိး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ၂၀၀၁ တုန္းက က်ေနာ္နဲ႔ က်ေနာ္ အစ္ကို (စည္သူမိုုးျမင့္) ေရႊရခဲ့တယ္။ က်ေနာ္ တို႔ ၂၀၀၂ ကိုရီးယား ေအးရွားဂိမ္း အထိ (ရြက္ေလွလႊင့္) ဆက္စီး ပါတယ္။ အဲ့ဒါ ၿပီးေတာ့ ဆက္မစီးေတာ့ဘူး။ မစီး တာက ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ ရွိၿပီေပါ့။ ဒီပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္တာက က်ေနာ္တို႔ ၂၀၁၂ က စၿပီး ျပင္ဆင္တာ။ ႏိုင္ငံျခားပြဲေတြလည္း သိပ္ၿပီးေတာ့ မၿပိဳင္ျဖစ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔မွာ Experience အရဆိုရင္ ၂၀၁၃ ဧၿပီလ ဆီးဂိမ္း အႀကိဳ (Pre SEA Games) ဒီေငြေဆာင္မွာ လုုပ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီတုုန္းက ႏိုင္ငံတကာကို ဖိတ္ေခၚခဲ့တယ္။ ၾသစေၾတးလ်က လာၿပိဳင္တယ္။ စကၤာပူကလည္း လာၿပိဳင္တယ္။ အဲ့ဒီ ပရီဆီးဂိမ္းမွာ က်ေနာ္တို႔ ေရႊရတယ္။ ဒီပြဲထက္ ပိုၾကပ္တယ္။

ေမး။  ။ ၁၀ ႏွစ္နားထားခဲ့ၿပီးမွ အခုတေခါက္ ျပန္စီးေတာ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြက ဘယ္လို ကြာသြားလဲ။

ေျဖ။  ။ က်ေနာ္နဲ႔ က်ေနာ့္ အစ္ကိုက ၈ ႏွစ္ ၉  ႏွစ္သားကတည္း ေလွစီးတာ။ Experience က ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလွနဲ႔ စီးဖို႔ ေ၀းသြားတာ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ရွိတဲ့ အတြက္ အကုန္ ျပန္စရတာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔မွာ ငယ္ငယ္ေလးတည္းက အေတြ႔အႀကံဳရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ၿပိဳင္ဘက္ေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ေတာ့ သူတို႔က အၿမဲ ၿပိဳင္ေနတာ။ ဒီေလွ အမ်ဳိးအစားနဲ႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒီ့ျပင္ေလွ အမ်ဳိးအစားနဲ႔ ၿပိဳင္တာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ Experience ေတာ့ ရွိေပမယ့္ ႀကိဳးစားရမွာေပါ့။ Training ေတြအမ်ားႀကီး ဆင္းခဲ့ရတာေပါ့။

ေမး။  ။ ငယ္ငယ္တည္းက ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳ ရွိခဲ့တယ္ ဆိုုတာ ဘယ္ႏွႏွစ္သားေလာက္လဲ။

ေျဖ။  ။ က်ေနာ္နဲ႔ က်ေနာ့္ အစ္ကို စစီးတုန္းက ၉ ႏွစ္သားပါ။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က က်ေနာ့္အတြက္ ပထမဆံုုး ႏိုင္ငံတကာ ပြဲေပါ့။ အဲ့ဒီတုန္းက ကမာၻ႔ ခ်န္ပီယံပြဲ (World Championship) ကို ေတာင္အာဖရိကမွာ သြားၿပိဳင္ခဲ့တာ။ အဲ့ဒီတုန္းက ေတာက္ေလွ်ာက္ပဲ၊ ၉ ႏွစ္ ကေန ၁၅ ႏွစ္အထိ စီးခဲ့တယ္။ က်ေနာ္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ေရႊရတုန္းက က်ေနာ္ ၁၆ ႏွစ္ပဲ ရွိေသး တယ္။ က်ေနာ္အစ္ကိုက ၁၉ ႏွစ္။

ေမး။  ။ အခု ဒီပြဲ အတြက္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္အထိ မွန္းထားလဲ။

ေျဖ။  ။ က်ေနာ္တို႔ အေကာင္းဆံုုး ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္။ ေရႊ ရဖို႔ကိုု။ ေရႊ ရဖို႔ကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး က်ိန္းေသ ေနၿပီ။ ေနာက္ထပ္ ၆ ပြဲလုိ ေသးတယ္။ အဲ့ဒီ ၆ ပြဲမွာ ဘာျဖစ္လာမလဲ က်ေနာ္လည္း မသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္။ က်ေနာ္တို႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ စီးတယ္။ Protest ေတြက ရွိေတာ့ ဒီေန႔မွ Result ထြက္မယ္။

ေမး။  ။ မေန႔က စၿပိဳင္တဲ့ ပြဲမွာေရာ ဒီေန႔ေရာ Protest (ရြက္လႊင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနစဥ္အတြင္း စည္းကမ္း မလိုုက္နာဟုု ၿပိဳင္ ဘက္ အသင္း တခုခုမွ တိုုင္တန္းလာျခင္း) ေတြ ရွိလာႏိုုင္ေသးလား။

ေျဖ။  ။ မေန႔ကေတာ့ စကၤာပူနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွား Protest ရွိတယ္။ စကၤာပူ ႏိုင္တယ္လိုု႔ၾကားတယ္။ ဒီေန႔လည္း ရွိဦးမယ္၊ ဘယ္သူေတြျဖစ္မလဲေတာ့ မသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ေနာက္မွာ ဘာ Protest မွမရွိဘူး။ (က်ေနာ္တိုု႔ေလွၿပိဳင္ေနစဥ္) ေနာက္မွာ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲ က်ေနာ္လည္း ေသခ်ာမသိဘူး။

ေမး။  ။ မနက္တုန္းက ၿပိဳင္ပြဲကို ၾကည့္တဲ့ အခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ျမန္မာရဲ႕ အေနာက္မွာ ထိုင္းက ကပ္လိုုက္ေနတယ္။ တကယ္တမ္း ဒီပြဲစဥ္ ၆ ပြဲၿပီးတဲ့အခါ ကိုယ္နဲ႔ အၿပိဳင္ ႀကဲေနရတဲ့ အသင္းေတြက ဘယ္အသင္းေတြလဲ။

ေျဖ။  ။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္ ထင္တာကေတာ့ စကၤာပူနဲ႔ ယိုးဒယား (ထိုင္း) လားမသိ။ သူတို႔ ၂ ေယာက္ ကေတာ့ ေငြကို လုၾကမွာေပါ့။ ေသခ်ာေပါက္ေတာ့ က်ေနာ္မသိဘူး။ က်ေနာ္ ထင္တာကေတာ့ စကၤာပူနဲ႔ ယိုးဒယား ေငြလုၾကမယ္ ထင္တယ္။ ေနာက္ထပ္ ၆ ပြဲ က်န္ေသးတယ္။ ေနာက္ ၂-၃ ရက္ အတြင္းမွာပါ။ တခ်ဳိ႕ ရက္ ေတြမွာ ၃ ပြဲ ၿပိဳင္ရင္ ၿပိဳင္မယ္။ ၁ ပြဲ ၿပိဳင္ရင္လည္း ၿပိဳင္မယ္။ မနက္ျဖန္ ဘာလာမလဲ မသိဘူး။ ဒါက မိုးေလ၀သေပၚမွာ ရာသီဥတုေပၚမွာ အမ်ားႀကီး မူတည္တယ္။

ေမး။  ။ ဒီ Class က အားကစားနည္း ၁၃ ခုထဲမွာ ႐ိုးရာ အားကစားတခု အျဖစ္ ထည့္သြင္း က်င္းပတာလို႔ သိရတယ္။ တျခားၿပိဳင္ဘက္ ႏိုင္ငံေတြကေရာ၊ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံအတြက္ ဒီ ကစားနည္းက အသစ္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္။ ဒီအတြက္ေရာ ကြန္ပလိန္း တက္တာရွိလား။

ေျဖ။  ။ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ Half Rater စတုန္းက Half Rater က Double handed digging. ဒီေလွက Very Simple  ျဖစ္တယ္။ တျခား ေလွေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ပိုၿပီး Simple (႐ိုးရွင္း) တယ္။ အဓိက ဘာကြာလဲဆိုေတာ့ Weight (အေလးခ်ိန္) ကြာတယ္။ ကီလို ၃၃၀-၃၆၀ ေလာက္ ရွိတယ္။ တျခားေလွေတြ က်ေတာ့ အဲ့ဒီ ေလာက္ မေလးဘူးေပါ့။ ဒီေလွက စီးဖို႔ ရွင္းပါတယ္။ ဘယ္ရြက္ေလွ သမားပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီေလွေပၚ တက္လိုက္တာနဲ႔ စီးလို႔ရ တယ္။ ၿပိဳင္ပြဲ မစခင္လည္း က်ေနာ္တို႔ မဲလည္း ႏိႈက္ထားတယ္ ဆိုေတာ့ ေလွက အားလံုး Equal (အတူတူ) ျဖစ္ေန တယ္။ အားလံုး ကိုယ္က်တဲ့ေလွ ကိုယ္စီးေပါ့။ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ပဲ စီးရမွာ။

ေမး။  ။ ဒီၿပိဳင္ပြဲက ကမ္းနဲ႔က်ေတာ့ ဘယ္ႏွမိုင္ေလာက္ ေ၀းလဲ။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္း အက်ယ္ကေရာ ဘယ္ေလာက္ေ၀းလဲ။ က်မ တုိ႔ မနက္က လိုက္ၾကည့္ေတာ့ အေတာ္ေလး ေ၀းတယ္။ မိုင္ေတာ့ မခန္႔မွန္းတတ္ဘူး ဆိုေတာ့ေလ။

ေျဖ။  ။ က်ေနာ္ မသိဘူးဗ်။ ၿပိဳင္ပြဲ(Race) ဧရိယာကေတာ့ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မီတာ ၅၀၀ ပတ္ လည္ ၀န္းက်င္ေလာက္ ရွိမယ္။ ဘြိဳင္ယာ ေလးခု ရွိတယ္။ အဲ့ဒီ Course က မီတာ ၅၀၀ ေလာက္ ေ၀းတယ္။ ဘယ္ႏွပတ္ ၿပိဳင္ရမလဲဆိုတာ Race ေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္တယ္။ Outer Course ဆို အျပင္ဘိြဳင္ကိုု ၃ ပတ္ပတ္။ Inner Course ဆို အထဲမွာပတ္။ ပြဲေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားက ၃ ပတ္ပတ္ ခုိင္းတယ္။ ဓာတ္ပံုေတြမွာေတာ့ ေသခ်ာျပထား ပါတယ္။     ။


ဧရာဝတီ သတင္း

အရွိန္မထိန္းႏိုင္ေသာယာဥ္ တံတားအားဝင္ေရာက္တိုက္မိ


၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းတင္
အျမန္လမ္းရဲစခန္းအပိုင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ ၂၁၂/၄ ႏွင့္ ၂၁၂/၅ ၾကားတြင္ မႏၲေလးမွ ရန္ကုန္သို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပါရမီရိပ္သာေန ထြန္းမင္း(၄၈)ႏွစ္ ေမာင္းႏွင္ေသာ ၆င/×××× မန္းေ႐ႊျပည္ အျပာေရာင္ခရီးသည္တင္ မွန္လုံယာဥ္မွာ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ ေပါင္းေလာင္းတံတား ယာဘက္ထိပ္အား ဝင္ေရာက္တိုက္မိခဲ့သျဖင့္ ထြန္းမင္းအား ပန္းတင္အျမန္လမ္းရဲစခန္း ယာဥ္(ပ)၃၆/ ၂၀၁၃၊ ျပစ္မႈ ပုဒ္မ ၂၇၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MOI Webportal Myanmar

ျပည္တြင္းရွိစားေသာက္ကုန္မ်ား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမွဳ ယခင္ထက္ပိုမိုျပဳလုပ္လာဟုဆို


=====================================
မို႔မို႔သႏၱာ
=====================================
ရန္ကုန္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ။ ။ ျပည္ တြင္းရွိ စားေသာက္ကုန္ထုတ္ လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈ မ်ား ယခင္ထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း၅၀ ခန႔္ပိုမို၍ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ လာေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း ရွိ အစားအေသာက္မ်ားမွတစ္ ဆင့္ အစာ အဆိပ္ သင့္ ျဖစ္ပြား မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည့္အျပင္ စား ေသာက္ကုန္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စစ္ ေဆးမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပား လာေသာ ေၾကာင့္ အသား၊ ငါးႏွင့္ ဟင္း သီးဟင္းရြက္ တင္ပို႔ေရာင္းခ် သူမ်ား အေနျဖင့္ ယင္းတို႔ ၏ စား ေသာက္ကုန္မ်ားတြင္ က်န္းမာ ေရး ေထာက္ခံ ခ်က္မ်ားရရွိရန္ ယင္းကဲ့ သို႔ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ နိုင္ငံ စားေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔သူမ်ားအသင္းမွ ဓာတ္ခြဲ ခန္း မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာေအး ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ေဒါက္တာေအးေက်ာ္က ''အရင္ႏွစ္က တစ္လကို အမ်ိဳး အစား ၁၀ဝေလာက္ စစ္ရရင္ အခုက ၁၅ဝေလာက္ စစ္ရ တယ္''ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္တင္ ပို႔သူမ်ားအသင္းရွိ ဓာတ္ခြဲခန္း မွ စားေသာက္ကုန္မ်ား၏အာ ဟာရဓာတ္ႏွင့္ အဏုဇီဝပိုးမႊား မ်ားကို စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပး လ်က္ရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားအတြက္ စစ္ေဆးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္လာေသာ ေၾကာင့္ စားသုံးသူျပည္သူမ်ား အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိနိုင္ မည္မ်ား ကို ႀကိဳတင္သိရွိနိုင္ၿပီး ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ေၾကာင္း ယင္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ဓာတ္ေျမဩဇာဖ်န္းထား သည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ကို မဆင္မျခင္စားသုံး ပါ က အ သက္အႏၲရာယ္အထိပါ ဒုကၡ ေရာက္နိုင္ေသာေၾကာင့္ ယခု ကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပိုမိုစစ္ ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္လာပါက စား သုံးသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအ ျမတ္မ်ားစြာရနိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာ နိုင္ငံ စားသုံးသူႀကိဳတင္ကာ ကြယ္ေရးအသင္းမွ ဥကၠ႒ ဦးဗ အုပ္ခိုင္က ေျပာသည္။

Yangon Media Group

ကြမ္က်ဳိ႕အသင္းအား ၃ ဂုိး-ဂုိးမရွိျဖင့္ အလြယ္တကူ အႏုိင္ရၿပီးေနာက FIFA Club World Cup ဖို္င္နယ္ပြဲသုိ႔ ေဘယန္ျမဴးနစ္ တက္ေရာက္


 ေမာ္႐ုိကုိႏုိင္ငံ အက္ဂါဒီယာၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္က ယွဥ္ၿပိဳင္ FIFA Club World Cup ေဘာလုံး ၿပိဳင္ပြဲ၏ ဆီမီးဖုိင္နယ္ ပြဲတြင္ ဂ်ာမနီကလပ္ အသင္းႀကီး ေဘယန္ျမဴးနစ္က တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံမွ ကြမ္က်ဳိ႕ အဲဗားဂရန္း အသင္းကုိ ၃ ဂုိး-ဂုိးမရွိျဖင့္ အႏုိင္ရရွိၿပီး ဗုိလ္လုပြဲသို႔ တက္ေရာက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။  အဆုိပါ ပြဲစဥ္တြင္ ေဘယန္ျမဴးနစ္ အသင္းသည္ တ႐ုတ္ ကလပ္အသင္းအေပၚ ေကာင္းစြာထုိးေဖာက္ကစား ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ ခ်န္ပီယံ အသင္းအတြက္ အဖြင့္ဂုိးကုိ ျပင္သစ္ ေတာင္ပံ ကစားသမား ဖရန္႔ရီဘာရီက ပထမပုိင္း မၿပီးဆုံးမီ ငါးမိနစ္ အလုိတြင္ ေဘာလုံးကုိ လွလွပပ ဆြဲယူသြားၿပီး ကြမ္က်ဳိ႕ ဂိုးသမား က်န္းခ်န္အား ျဖတ္ေက်ာ္၍ ဘယ္ေျချဖင့္ သြင္းယူ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ ေဘယန္ျမဴးနစ္ အသင္းအတြက္ ဒုတိယဂုိးကုိ ခ႐ုိေအးရွား တုိက္စစ္ မွဴး မာရီအုိမန္ဇူကစ္က ပြဲခ်ိန္ ၄၄ မိနစ္တြင္ အသင္းေဖာ္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ သီယာဂုိအယ္လ္ကန္တာရာ၏ ျဖတ္တင္ေဘာကို ေခါင္းတုိက္ သြင္းယူ ခဲ့သည္။ ကြမ္က်ဳိ႕ အသင္းသည္ ကြာတား ဖုိင္နယ္ ပြဲစဥ္တြင္ ခ်န္ပီယံရွစ္ႀကိမ္ ရရွိထားသည့္ အယ္လ္အလီ အသင္းအား ၂ ဂုိး-ဂုိးမရွိျဖင့္ အႏုိင္ရရွိၿပီး ဆီမီး ဖိုင္နယ္သုိ႔ တက္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဘယန္ျမဴးနစ္ အသင္း အား ထုိးေဖာက္ ကစားႏုိင္ရန္ ႐ုန္းကန္ ေနခဲ့ရသည္။  ဒုတိယပုိင္း ျပန္စၿပီး အခ်ိန္တြင္လည္း ေဘယန္ျမဴးနစ္ အသင္းကသာ ေဘာလုံးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ကစား နုိင္ခဲ့ၿပီး ပြဲခ်ိန္ ၄၇ မိနစ္တြင္ အယ္လ္လာဘာက ညာဘက္ မွေန၍ ေမွ်ာခ် ေပးလုိက္ သည့္ ေဘာလုံးကုိ မာရီယုိဂိုစ့္က အမွားအယြင္းမရွိ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ကိုက္ ၂ဝ အကြာမွ ဂုိးေပါက္ ေထာင့္အတြင္းသုိ႔ ကန္သြင္း၍ ေဘယန္ျမဴးနစ္ အသင္းအတြက္ ေအာင္ပြဲကို ပိုမုိခုိင္မာ ေစခဲ့ သည္။ ေဘယန္ျမဴးနစ္ အသင္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားမည့္ ဗုိလ္လုပြဲ တြင္ ေမာ္႐ုိကုိ ခ်န္ပီယံ ကလပ္အသင္းႀကီး တစ္သင္းျဖစ္သည့္ ရာဂ်ာကာဆာ ဘလန္ကာ အသင္း သုိ႔မဟုတ္ အသလက္တီကုိမင္ေနး႐ုိးအသင္း တုိ႔အနက္ တစ္သင္းသင္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ရမည္ ျဖစ္သည္။  အက္ဂါဒီယာ ျမ၀တီ
ေမာ္႐ုိကုိႏုိင္ငံ အက္ဂါဒီယာၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္က ယွဥ္ၿပိဳင္ FIFA Club World Cup ေဘာလုံး ၿပိဳင္ပြဲ၏ ဆီမီးဖုိင္နယ္ ပြဲတြင္ ဂ်ာမနီကလပ္ အသင္းႀကီး ေဘယန္ျမဴးနစ္က တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံမွ ကြမ္က်ဳိ႕ အဲဗားဂရန္း အသင္းကုိ ၃ ဂုိး-ဂုိးမရွိျဖင့္ အႏုိင္ရရွိၿပီး ဗုိလ္လုပြဲသို႔ တက္ေရာက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။
အဆုိပါ ပြဲစဥ္တြင္ ေဘယန္ျမဴးနစ္ အသင္းသည္ တ႐ုတ္ ကလပ္အသင္းအေပၚ ေကာင္းစြာ ထုိးေဖာက္ ကစား ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ ခ်န္ပီယံ အသင္းအတြက္ အဖြင့္ဂုိးကုိ ျပင္သစ္ ေတာင္ပံ ကစားသမား ဖရန္႔ရီဘာရီက ပထမပုိင္း မၿပီးဆုံးမီ ငါးမိနစ္ အလုိတြင္ ေဘာလုံးကုိ လွလွပပ ဆြဲယူသြားၿပီး ကြမ္က်ဳိ႕ ဂိုးသမား က်န္းခ်န္အား ျဖတ္ေက်ာ္၍ ဘယ္ေျချဖင့္ သြင္းယူ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ ေဘယန္ျမဴးနစ္ အသင္းအတြက္ ဒုတိယဂုိးကုိ ခ႐ုိေအးရွား တုိက္စစ္ မွဴး မာရီအုိမန္ဇူကစ္က ပြဲခ်ိန္ ၄၄ မိနစ္တြင္ အသင္းေဖာ္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ သီယာဂုိအယ္လ္ကန္တာရာ၏ ျဖတ္တင္ေဘာ ကို ေခါင္းတုိက္ သြင္းယူ ခဲ့သည္။ ကြမ္က်ဳိ႕ အသင္းသည္ ကြာတား ဖုိင္နယ္ ပြဲစဥ္တြင္ ခ်န္ပီယံရွစ္ႀကိမ္ ရရွိထားသည့္ အယ္လ္အလီ အသင္းအား ၂ ဂုိး-ဂုိးမရွိျဖင့္ အႏုိင္ရရွိၿပီး ဆီမီး ဖိုင္နယ္သုိ႔ တက္ေရာက္ လာျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဘယန္ျမဴးနစ္ အသင္း အား ထုိးေဖာက္ ကစားႏုိင္ရန္ ႐ုန္းကန္ ေနခဲ့ရသည္။

ဒုတိယပုိင္း ျပန္စၿပီး အခ်ိန္တြင္လည္း ေဘယန္ျမဴးနစ္ အသင္းကသာ ေဘာလုံးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ကစား နုိင္ခဲ့ၿပီး ပြဲခ်ိန္ ၄၇ မိနစ္တြင္ အယ္လ္လာဘာက ညာဘက္ မွေန၍ ေမွ်ာခ် ေပးလုိက္ သည့္ ေဘာလုံးကုိ မာရီယုိဂိုစ့္က အမွားအယြင္းမရွိ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ကိုက္ ၂ဝ အကြာမွ ဂုိးေပါက္ ေထာင့္အတြင္းသုိ႔ ကန္သြင္း၍ ေဘယန္ျမဴးနစ္ အသင္းအတြက္ ေအာင္ပြဲကို ပိုမုိခုိင္မာ ေစခဲ့ သည္။ ေဘယန္ျမဴးနစ္ အသင္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားမည့္ ဗုိလ္လုပြဲ တြင္ ေမာ္႐ုိကုိ ခ်န္ပီယံ ကလပ္ အသင္းႀကီး တစ္သင္းျဖစ္သည့္ ရာဂ်ာကာဆာ ဘလန္ကာ အသင္း သုိ႔မဟုတ္ အသလက္တီ ကုိမင္ေနး႐ုိးအသင္း တုိ႔အနက္ တစ္သင္းသင္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

အက္ဂါဒီယာ
Myawady News

စိတ္ဖိစီးမႈကို အျမန္ေလွ်ာ့ ခ်နိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား


စိတ္ဖိစီးမႈကို အနည္းနဲ႔ အမ်ားေတာ့ လူတိုင္းလိုလို ႀကံဳေတြ႕ေန ရပါတယ္။ စိတ္ ဖိစီးမႈ မျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္တာ အ ေကာင္းဆံုး ဆုိေပမယ့္လည္း ျဖစ္လာပါ က အျမန္ဆံုးေျပေပ်ာက္ သြားေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ေရးသား လုိက္ပါတယ္။
(၁) ဇက္ေၾကာေလွ်ာ့ေပးပါ
စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ေပၚတဲ့အ ခါ ပထမ ဆံုး စသိႏုိင္တာက သင့္လည္ပင္းပါ။ အ မ်ားစုက ဇက္ေၾကာတက္တယ္လုိ႔လည္း ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ သင့္လည္ပင္းေတာင့္တင္းလာပါက သင့္ ညာဘက္လက္နဲ႔ ဦးေခါင္းကိုေက်ာ္ကာ ဘယ္ဘက္နားရြက္အေနာက္နားကို ထိ ထားၿပီး ဦးေခါင္းကို ညာဘက္ပခံုးဆီ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆြဲပါ။ အဲဒီပံုစံအတုိင္း တစ္ဖက္ေျပာင္းၿပီး ျပဳလုပ္ေပးပါ။ စိတ္ဖိ စီးမႈေၾကာင့္ ဇက္ေၾကာေတာင့္တင္းတာ သက္သာသြားေစပါတယ္။
(၂) ေတးဂီတ နားဆင္ပါ
ကယ္လီဖုိးနီးယားတကၠသိုလ္ရဲ႕ ေလ့ လာမႈအရ ေန႔စဥ္ စိတ္ညစ္ညဴးစရာေတြ ေတြ႕ႀကံဳရတာေၾကာင့္ ေသြးေပါင္အနည္း ငယ္တက္တာ ျဖစ္ေပၚေစတယ္လုိ႔ ေတြ႕ ရပါတယ္။ ေလ့လာသူေတြက ေတးဂီတ နားဆင္တာနဲ႔ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္စြာ ေနထိုင္တာကို ယွဥ္ၿပီး ေလ့လာၾကည့္တဲ့ အခါ ေတးဂီတ နားဆင္တာက ေသြး ေပါင္ ပိုမိုက်ဆင္းေစတာကို ေတြ႕ရပါ တယ္။ သင္က စိတ္ဖိစီးမႈေတြမ်ားၿပီး စိတ္ညစ္ညဴးေနတဲ့အခါ ေတးဂီတကို နား ဆင္တာက စိတ္ဖိစီးမႈကုိ အေကာင္းဆံုး ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းပါ။
(၃) အသက္ရႈသြင္း ရႈထုတ္ဖို႔ သတိရပါ
 သက္ေသာင့္သက္သာ ထိုင္ၿပီး သင့္ မ်က္လံုးေတြကို မွိတ္ထားကာ အာ႐ံုစိုက္ ၿပီး အသက္႐ွဴသြင္း၊ ႐ွဴထုတ္ျပဳလုပ္တာ က စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္တဲ့ အ ေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းေတြထဲက တစ္ခု ပါ။ ႐ွဴသြင္းလုိက္တဲ့ ေလေတြက ခႏၶာ ကိုယ္အႏွံ႔ကို ဝင္ေရာက္သြားၿပီး ႐ွဴထုတ္ လိုက္တဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္မွ မလိုအပ္တာ ေတြကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးပါတယ္။
(၄) ေခြ်းထြက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ
တစ္ေန႔ကို မိနစ္ ၄ဝ ၾကာေအာင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာက စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ဖုိ႔ အဆင္မေျပပါက ေရခ်ဳိးလုိက္ တာ၊ ေန႔လယ္စာ စားတာေတြ ျပဳလုပ္ လုိက္တာကလည္း စိတ္ဖိစီးမႈကို ေျပ ေလ်ာ့ေစပါတယ္။ ႐ံုးကေန အိမ္ျပန္ ေရာက္တဲ့အခါ အိမ္အနီးအနားပတ္ဝန္း က်င္ကုိ လမ္းပတ္ေလွ်ာက္တာမ်ဳိးေတြ လည္း လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေတြအား လံုးက စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ေလ်ာ့က်ေစၿပီး စိတ္ခံစားမႈေကာင္းေစပါတယ္။
(၅) ေန႔ခင္း တစ္ေရးအိပ္ပါ
ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ေန႔ခင္းတစ္ေရး အိပ္တာက သင္ရဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ေမာင္းထုတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေလ့လာမႈေတြ အရ ေန႔ခင္းဘက္မွာ နာရီဝက္ေလာက္ တစ္ေရးအိပ္စက္တာက ႏွလံုးတိုက္ခိုက္ ခံရႏုိင္ေျခ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းေစ တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။
(၆) ေရခဲကပ္ပါ
ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ရွိတာက ဦးေႏွာက္မွာ ဆီ႐ိုတုိနင္ေဟာ္ မုန္းထုတ္ လုပ္မႈကို မ်ားေစၿပီး စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေ စပါတယ္။ သင့္ အလုပ္မွာစိတ္ ဖိစီးမႈမ်ားတဲ့ အခါ ေရခဲကို တဘက္ေလး နဲ႔ ထုပ္ၿပီး ဇက္ေပၚမွာ ၁၅ မိနစ္ၾကာတင္ ထားေပးပါ။ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈရေစၿပီး ဖိစီး မႈေတြ ေျပေပ်ာက္သြား ေစပါတယ္။

Good Health

အစာ မရွိေသာ အစာအိမ္ အတြက္ ေရေသာက္ေပးပါ


 မနက္အိပ္ရာ ႏုိးထၿပီး ခ်ိန္တြင္ ခ်က္ခ်င္း ေရေသာက္ျခင္းသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူ မ်ားစြာ အတြက္ ေန႔စဥ္ ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္ ေနတဲ့ အေရးပါေသာ က်န္းမာေရး လုပ္ေဆာင္မႈေလး ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရ ပါတယ္။  ထို႔အျပင္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား သုေတသန ျပဳခ်က္အရ ၎ဟာ အလြန္ အေရးပါၿပီး ေကာင္းက်ဳိး မ်ားစြာ ျဖစ္ေစတယ္ ဆုိတာကုိလည္း ေတြ႔ရွိ ခဲ့ပါတယ္။ နံနက္ခင္း ေရေသာက္ ေပးျခင္း အားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ တစ္ညတာ ပင္ပန္း တစ္ႀကီး လႈပ္ရွား ခဲ့ရတဲ့ အစာအိမ္ အတြက္ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တစ္ေန႔တာ အတြက္ အဆင္ မေျပမႈမ်ား၊ စိတ္ေသာကမ်ား အတြက္ပါ ေရရဲ႕ အစြမ္းေၾကာင့္ လန္းဆန္း သြားေစ ႏုိင္ပါတယ္။  ဒါကုိ ဂ်ပန္ ေဆးပညာရွင္ ေတြက ၉၆ ပါး ေရာဂါႏွင့္ မ်ားစြာေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါမ်ား အတြက္ အလြန္ပင္ အစြမ္းထက္တဲ့ နည္းလမ္း တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ ခဲ့တာပါ။  ေခါင္းကုိက္ျခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ အဆစ္ျမစ္ ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္ျခင္း၊ ႏွလုံးတုန္ျခင္း၊ ဝက္႐ူးျပန္ ေရာဂါ ျဖစ္ျခင္း၊ အသဲ အဆီဖုံးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာ ျဖစ္ျခင္း၊ ပန္းနာရင္က်ပ္ ျဖစ္ျခင္း၊ တီဘီ၊ ဦးေႏွာက္ အေျမႇးေရာင္ေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ ဝမ္းေလွ်ာ ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ၊ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ မ်က္စိနာျခင္း၊ ကင္ဆာႏွင့္ ေရာဂါ မ်ားစြာ အတြက္ ေရကုိ နည္းလမ္း တက် နံနက္တုိင္း ေသာက္သုံးျခင္း အားျဖင့္ ေရာဂါ မ်ားစြာကုိ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ၿပီး ျဖစ္မွာပါ။  လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ နည္းလမ္းကေတာ့ -  ၁။ မနက္ အိပ္ရာထၿပီး သြားမတုိက္ခင္ ၁၆၀ မီလီမီတာရွိ ဖန္ခြက္ျဖင့္ ေရ ၄ ခြက္ ေသာက္ပါ။  ၂။ ထုိ႔ေနာက္ သြားတုိက္၊ မ်က္ႏွာ သစ္ၿပီးပါက ၄၅ မိနစ္အတြင္း မည္သည့္ အရာမွ စားျခင္း၊ ေသာက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ ၄၅ မိနစ္ ျပည့္ၿပီးမွ ပုံမွန္အတုိင္း စားသုံးပါ။  ၃။ နံနက္စာ စားၿပီး ၁၅ မိနစ္အတြင္း၊ ေန႔လည္စာႏွင့္ ညစာစားၿပီး ၂ နာရီအတြင္း အျခား အရာမ်ား စားေသာက္ျခင္း ေရွာင္ပါ။  ၃။ ညစာစားၿပီး ၁ နာရီခြဲ အတြင္း ဒါမွမဟုတ္ ၂ နာရီအတြင္း အိပ္စက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။  အထက္ပါ လုပ္ေဆာင္မႈ ေတြကုိ သင့္ရဲ႕တစ္ေန႔တာ အတြက္ ပုံမွန္ လုပ္ေဆာင္ သြားပါက ဖ်ားနာျခင္း ကင္းေဝးၿပီး က်န္းမာတဲ့ ဘဝကုိ ပုိင္ဆုိင္ ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီအရာေတြကုိ လူတုိင္းရဲ႕ဘဝမွာ ျပဳလုပ္ ႏုိင္ပါတယ္ .. ျမ၀တီ
မနက္အိပ္ရာႏုိထၿပီးခ်ိန္တြင္ ခ်က္ခ်င္းေရေသာက္ျခင္းသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိျပည္သူမ်ားစြာ အတြက္ ေန႔စဥ္ ျပဳ မူ လုပ္ေဆာင္ ေနတဲ့ အေရးပါေသာ က်န္းမာေရး လုပ္ေဆာင္မႈေလး ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရ ပါတယ္။
ထို႔အျပင္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား သုေတသန ျပဳခ်က္အရ ၎ဟာ အလြန္အေရးပါၿပီး ေကာင္းက်ဳိး မ်ားစြာ ျဖစ္ေစတယ္ ဆုိတာကုိလည္း ေတြ႔ရွိ ခဲ့ပါတယ္။ နံနက္ခင္း ေရေသာက္ ေပးျခင္း အားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ တစ္ညတာ ပင္ပန္း တစ္ႀကီး လႈပ္ရွား ခဲ့ရတဲ့ အစာအိမ္ အတြက္ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တစ္ေန႔တာ အတြက္ အဆင္ မေျပမႈမ်ား၊ စိတ္ေသာကမ်ား အတြက္ပါ ေရရဲ႕ အစြမ္းေၾကာင့္ လန္းဆန္း သြားေစ ႏုိင္ပါတယ္။

ဒါကုိ ဂ်ပန္ ေဆးပညာရွင္ ေတြက ၉၆ ပါး ေရာဂါႏွင့္ မ်ားစြာေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါမ်ား အတြက္ အလြန္ပင္ အစြမ္းထက္တဲ့ နည္းလမ္း တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ ခဲ့တာပါ။

ေခါင္းကုိက္ျခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ အဆစ္ျမစ္ ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္ျခင္း၊ ႏွလုံးတုန္ျခင္း၊ ဝက္႐ူးျပန္ ေရာဂါ ျဖစ္ျခင္း၊ အသဲ အဆီဖုံးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာ ျဖစ္ျခင္း၊ ပန္းနာရင္က်ပ္ ျဖစ္ျခင္း၊ တီဘီ၊ ဦးေႏွာက္ အေျမႇးေရာင္ေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ ဝမ္းေလွ်ာ ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ၊ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ မ်က္စိနာျခင္း၊ ကင္ဆာႏွင့္ ေရာဂါ မ်ားစြာ အတြက္ ေရကုိ နည္းလမ္း တက် နံနက္တုိင္း ေသာက္သုံးျခင္း အားျဖင့္ ေရာဂါ မ်ားစြာကုိ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ၿပီး ျဖစ္မွာပါ။

လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ နည္းလမ္းကေတာ့ -

၁။ မနက္ အိပ္ရာထၿပီး သြားမတုိက္ခင္ ၁၆၀ မီလီမီတာရွိ ဖန္ခြက္ျဖင့္ ေရ ၄ ခြက္ ေသာက္ပါ။

၂။ ထုိ႔ေနာက္ သြားတုိက္၊ မ်က္ႏွာ သစ္ၿပီးပါက ၄၅ မိနစ္အတြင္း မည္သည့္ အရာမွ စားျခင္း၊ ေသာက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ ၄၅ မိနစ္ ျပည့္ၿပီးမွ ပုံမွန္အတုိင္း စားသုံးပါ။

၃။ နံနက္စာ စားၿပီး ၁၅ မိနစ္အတြင္း၊ ေန႔လည္စာႏွင့္ ညစာစားၿပီး ၂ နာရီအတြင္း အျခား အရာမ်ား စားေသာက္ျခင္း ေရွာင္ပါ။

၃။ ညစာစားၿပီး ၁ နာရီခြဲ အတြင္း ဒါမွမဟုတ္ ၂ နာရီအတြင္း အိပ္စက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

အထက္ပါ လုပ္ေဆာင္မႈ ေတြကုိ သင့္ရဲ႕တစ္ေန႔တာ အတြက္ ပုံမွန္ လုပ္ေဆာင္ သြားပါက ဖ်ားနာျခင္း ကင္းေဝးၿပီး က်န္းမာတဲ့ ဘဝကုိ ပုိင္ဆုိင္ ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအရာေတြကုိ လူတုိင္းရဲ႕ဘဝမွာ ျပဳလုပ္ ႏုိင္ပါတယ္ ..
Myawady News

အခ်စ္ေဟာ္မုန္းနွင့္ ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးငယ္


ေအာက္စီတိုစင္ ဆိုတဲ့ ေဟာ္မုန္း အခ်စ္ေဟာ္မုန္း သို႔မဟုတ္ သံေယာ ဇဥ္ေဟာ္မုန္းလို႕ ေခၚေလ့ရွိတဲ့ ထို ေဟာ္မုန္းဟာ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလး ငယ္မ်ားတြင္ ဦးေႏွာက္ လႈပ္ရွားမႈကို တိုးျမင့္ေစေၾကာင္း အေမရိကန္ သုေတ သီမ်ားက ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။ ေရးလ္ေဆးေက်ာင္းမွ သုေတသီ မ်ားႏွင့္အဖြဲ႕ဟာ ေအာ္တစ္ဇင္ေရာဂါ ခံစားေနရေသာ ကေလးငယ္ မ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ၁၇ ေယာက္အား စမ္းသပ္ေလ့လာ ခဲ့ၾက ပါတယ္။
ေလ့လာခံမ်ား ထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို အမ်ိဳးသား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လိင္ဆႏၵၿပီးေျမာက္ သည့္အခါ ထြက္ရွိေသာ ေဟာ္မုန္း ေအာက္စီတိုစင္ကို ထိုးေပးခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ ကိုေတာ့ အာနိသင္ မရွိေသာ ေအာက္ စီတိုစင္အေယာင္ေဆာင္ ေဆးဝါးမ်ား ထိုးေပး ခဲ့ၾကပါတယ္။
ေအာက္စီတိုစင္ ထိုးခံရေသာ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးငယ္ မ်ားရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈ သိမွတ္မႈ ဆိုင္ရာ ဦးေႏွာက္ ဧရိယာမ်ားဟာ လူမႈေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အတြင္း ပိုမိုတံု႔ျပန္ ေၾကာင္း၊ ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးငယ္ မ်ားတြင္ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ဦးေႏွာက္ ဧရိယာကို ေအာက္စီတိုစင္ ေဟာ္မုန္းက ခဏတာ ပံုမွန္ျဖစ္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ ၾကပါတယ္။ ထိုေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားကို အမ်ိဳးသား သိပၸံပညာ အကယ္ဒမီတြင္ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

Health Digest

သင့္မီးဖိုေခ်ာင္မွ မိတ္ကပ္ဖ်က္ ပစၥည္းမ်ား


ေန႔စဥ္လွပေအာင္ လိမ္းျခယ္ေနတဲ့ မိတ္ကပ္၊ အုိင္းရွဲဒုိး၊ Mascara နဲ႔ ႏႈတ္ ခမ္းနီေတြကို ညအိပ္ရာ မဝင္ခင္ အခ်ိန္မွာ သန္႔စင္ပစ္ လုိက္သင့္တယ္ ဆုိတာ သင္ သိပါရဲ႕လား၊ မိတ္ကပ္ အလွျပင္ပစၥည္း ေတြဖ်က္တဲ့ Remover ေတြကုိ ေဈးႀကီး ႀကီးေပးမဝယ္ျဖစ္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ သင့္မီးဖုိ ေခ်ာင္ထဲကေန အလြယ္တကူ ဖန္တီးယူ လုိ႔ရႏုိင္ ပါတယ္။
၁။ မ်က္ေတာင္ဆုိးေဆး Mascara ေတြ ကို ဖ်က္ခ်င္ရင္ သံလြင္ဆီကို ဝါဂြမ္း ဒါမွ မဟုတ္ တစ္သွ်ဴးမွာ အစက္ခ်လုိက္ၿပီး မ်က္ေတာင္ေပၚမွာ ခဏေလာက္ ဖိကပ္ ထားလုိက္ပါ။ စကၠန္႔ ၂ဝ ေလာက္ၾကာ ခ်ိန္မွာ ပ်က္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ေရ ေအးနဲ႔ မ်က္ႏွာသစ္လုိက္ပါ။
၂။ သခြားသီးအရည္နဲ႔ Baby Oil အနည္း ငယ္ကို ေရာစပ္ၿပီး ဂြမ္းဖတ္နဲ႔တုိ႔ကာ မ်က္ႏွာေပၚက မိတ္ကပ္ေတြကို သန္႔စင္ ေပးႏုိင္ပါတယ္။
၃။ သံပရာျခမ္းနဲ႔ မ်က္ႏွာနဲ႔ အေရျပား ေပၚက အဆီျပန္တဲ့ေနရာေတြကို ပြတ္ တုိက္သန္႔စင္ေပးႏုိင္ပါတယ္။
၄။ ညဘက္မွာ မ်က္ႏွာတစ္ျပင္လံုး ေပၚ ႏြားႏုိ႔အစိမ္းနဲ႔ ေလာင္းလုိက္ၿပီး စုိေနခ်ိန္မွာ လက္ေခ်ာင္းေလးေတြနဲ႔ စက္ဝုိင္းပံု ႏွိပ္နယ္ရင္ မိတ္ကပ္ပ်က္ ႏုိင္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာအဆီျပန္တာကို သက္သာေစၿပီး သန္႔စင္သြားေစပါတယ္။
၅။ အာလူးအရည္တစ္ဇြန္းထဲကို လိေမၼာ္ ရည္ တစ္စက္ထည့္ကာ မ်က္ႏွာေပၚမွာ ငါးမိနစ္ေလာက္ ႏွိပ္နယ္ေပးလုိက္ရင္ အ မည္းစက္ေတြ သက္သာေစပါတယ္။
၆။ ဂ်ဳံမႈန္နဲ႔ ႏြားႏို႔ကို ပ်စ္ေနေအာင္ ေရာ စပ္ၿပီး မ်က္ႏွာေပၚမွာ ေပါင္းတင္ထား ကာ ၁ဝ မိနစ္ထားၿပီး ျပန္ခြာလုိက္ပါ။ မ်က္ႏွာေၾကးခြ်တ္လုိက္သလုိ ဝင္းပသြား ပါလိမ့္မယ္။
၇။ ဂြမ္းစကို အာလူးအရည္ရႊဲေနေအာင္ ဆြတ္ၿပီး အေရျပားေပၚမွာ ၁ဝ မိနစ္ ေလာက္ ပြတ္တုိက္ေပးၿပီး ေရေဆးခ် လိုက္ပါ။ ေခြ်းေပါက္က်ယ္တာေတြ သက္သာကာ အညစ္အေၾကး ကင္းစင္ သြားႏုိင္ပါတယ္။
၈။ ငွက္ေပ်ာသီးနဲ႔ ႏြားႏို႔ကုိ ပ်စ္ေနေအာင္ ေရာစပ္ၿပီး မ်က္ႏွာေပၚမွာ ၁ဝမိနစ္ထား ကာ ေရေဆးလုိက္ပါ။
၉။ ကေလးေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကုိ ဂြမ္းစေပၚ တင္ၿပီး ေရစုိခံ Mascara ေတြကို ဖ်က္ ေပးႏုိင္ပါတယ္။
၁ဝ။ သစ္ခ်သီးနဲ႔ ဂ်ဳံမႈန္႔ကို ေရာစပ္အမႈန္႔ ျပဳလုပ္ၿပီး အေရျပားေပၚကို ေရဆြတ္ကာ ပြတ္တုိက္ေပးရင္ ဆဲလ္ေသေတြကို ဖယ္ ရွားေပးႏုိင္ ပါတယ္။ (ေရခ်ဳိးဆား ပံုစံမ်ဳိး အသံုးျပဳပါ)

Good Health

ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေဖ်ာ္ရည္သံုး ေဆာင္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရး ေကာင္း မြန္ ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့ လာ ေတြ႔ရွိ


လူတစ္ဦးသည္ ကာယ ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားအား သြန္ခြန္စိုက္ ျပဳလုပ္ ၿပီးလွ်င္ စြမ္းအားျပည့္ အခ်ဳိရည္ မ်ားထက္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေဖ်ာ္ရည္အား ေသာက္သံုး သင့္ေၾကာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။  အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ယင္းခရမ္းခ်ဥ္သီး ေဖ်ာ္ရည္သည္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ခႏၶာကုိယ္ရွိ ဂလူးကို႔စ္ ပမာဏကို ပံုမွန္ အေနအထားသုိ႔ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းႏိုင္ၿပီး ၾကြက္သား မ်ား စြမ္းအား ျပန္လည္ သန္စြမ္း လာႏိုင္မႈေၾကာင့္ အျခားေသာ စြမ္းအားျဖည့္ အခ်ဳိရည္မ်ားထက္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေဖ်ာ္ရည္ကို ပိုမိုေသာက္ သံုးသင့္သည္။  အားကစား သမားမ်ားသည္ ယင္းတို႔ ေလ့က်င့္ခန္း မျပဳလုပ္မီ၊ ျပဳလုပ္စဥ္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ၿပီး အခ်ိန္မ်ားကို စမ္းသပ္မွတ္တမ္း တင္ထားၿပီး ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ခရမ္းခ်ဥ္ သီး ေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ သံုးခဲ့သည့္ အားကစား သမားမ်ားသည္ ၾကြက္သားမ်ား အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ သန္စြမ္း ေကာင္းမြန္လာ သည္ကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရသည္။  ခရမ္းခ်ဥ္သီးတြင္ ပါဝင္သည့္ ခႏၶာ ကိုယ္ဓာတ္တိုး ပစၥည္းမ်ား ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ သည့္ပစၥည္း (Anti-oxidants)မ်ား သည္ ကင္ဆာ၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ အျခားေသာ ဖ်ားနာမႈ မ်ားအား တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ သည္ကိုလည္း သိရိွခဲ့သည္။  ထု႔ိအျပင္ ေျမထဲပင္လယ္ တစ္ဝုိက္ ၌ ေနထုိင္ သူမ်ား၏ အစားအစာတြင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို က်န္းမာေရး အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားအစာ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္စား သံုးၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။  ဂရိသိပၸံ ပညာရွင္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုး သုေတသန ျပဳလုပ္မႈအရ ခရမ္းခ်ဥ္သီးသည္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ ၿပီးေနာက္ ၾကြက္သားမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ပါက ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အင္ဇုိင္းႏွင့္ ပ႐ိုတင္းဓာတ္တို႔ အခ်ဳိး မညီမွ်မႈကို ျပန္လည္ အခ်ဳိးညီမွ် သြားေစရန္ အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ၄င္းေတြ႕ရွိခ်က္ကို အစား အစာႏွင့္ ဓာတု အဆိပ္မ်ားအား ေလ့လာသည့္ Elsevier သိပၸံ ဂ်ာနယ္၌ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။  ျမ၀တီ
လူတစ္ဦးသည္ ကာယ ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားအား သြန္ခြန္စိုက္ ျပဳလုပ္ ၿပီးလွ်င္ စြမ္းအားျပည့္ အခ်ဳိရည္ မ်ားထက္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေဖ်ာ္ရည္အား ေသာက္သံုး သင့္ေၾကာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ယင္းခရမ္းခ်ဥ္သီး ေဖ်ာ္ရည္သည္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ခႏၶာကုိယ္ရွိ ဂလူးကို႔စ္ ပမာဏကို ပံုမွန္ အေနအထားသုိ႔ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းႏိုင္ၿပီး ၾကြက္သား မ်ား စြမ္းအား ျပန္လည္ သန္စြမ္း လာႏိုင္မႈေၾကာင့္ အျခားေသာ စြမ္းအားျဖည့္ အခ်ဳိရည္မ်ားထက္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေဖ်ာ္ရည္ကို ပိုမိုေသာက္ သံုးသင့္သည္။

အားကစား သမားမ်ားသည္ ယင္းတို႔ ေလ့က်င့္ခန္း မျပဳလုပ္မီ၊ ျပဳလုပ္စဥ္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ၿပီး အခ်ိန္မ်ားကို စမ္းသပ္မွတ္တမ္း တင္ထားၿပီး ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ခရမ္းခ်ဥ္ သီး ေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ သံုးခဲ့သည့္ အားကစား သမားမ်ားသည္ ၾကြက္သားမ်ား အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ သန္စြမ္း ေကာင္းမြန္လာ သည္ကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရသည္။

ခရမ္းခ်ဥ္သီးတြင္ ပါဝင္သည့္ ခႏၶာ ကိုယ္ဓာတ္တိုး ပစၥည္းမ်ား ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ သည့္ပစၥည္း (Anti-oxidants)မ်ား သည္ ကင္ဆာ၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ အျခားေသာ ဖ်ားနာမႈ မ်ားအား တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ သည္ကိုလည္း သိရိွခဲ့သည္။

ထု႔ိအျပင္ ေျမထဲပင္လယ္ တစ္ဝုိက္ ၌ ေနထုိင္ သူမ်ား၏ အစားအစာတြင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို က်န္းမာေရး အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားအစာ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္စား သံုးၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဂရိသိပၸံ ပညာရွင္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုး သုေတသန ျပဳလုပ္မႈအရ ခရမ္းခ်ဥ္သီးသည္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ ၿပီးေနာက္ ၾကြက္သားမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ပါက ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အင္ဇုိင္းႏွင့္ ပ႐ိုတင္းဓာတ္တို႔ အခ်ဳိး မညီမွ်မႈကို ျပန္လည္ အခ်ဳိးညီမွ် သြားေစရန္ အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ၄င္းေတြ႕ရွိခ်က္ကို အစား အစာႏွင့္ ဓာတု အဆိပ္မ်ားအား ေလ့လာသည့္ Elsevier သိပၸံ ဂ်ာနယ္၌ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

Myawady News

လြတ္လပ္အေတြး ေဆြးေႏြးဖလွယ္ - ေဆာင္းကာလမွာ ဒုကၡသည္ေတြကို ဘယ္လို ကူညီနိုင္မလဲေအးခ်မ္းတဲ့ ဒီဇင္ဘာ ခရစၥမတ္ကာလဟာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာအခိ်န္၊ မိသားစုေတြ ျပန္လည္ ဆံုစည္းၾကတဲ့ အားလပ္ရက္ အခိ်န္အျဖစ္ ကမၻာတဝန္း သတ္မွတ္ေလ့ရိွပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုနွစ္ေတြအတြင္း နိုင္ငံေရး ဖိနိွပ္မႈေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ ဒဏ္တို႔ေၾကာင့္ ေရျခားေျမျခားနဲ႔၊ ဒုကၡသည္စခန္းေတြ၊ စစ္ေရွာင္စခန္းေတြမွာ ေနေနရဆဲ လူေတြ သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ရိွေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ေတြ အိမ္ျပန္လာနိုင္ဖို႔၊ မိသားစုဝင္ေတြနဲ႔အတူ ျပန္ေနနိုင္ဖို႔ အစိုးရအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံေရး စစ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အရပ္ဖက္ အဖဲြ႕အစည္းေတြဘက္က ဘာေတြ လုပ္ေပးသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ကိုယ့္ရဲ႕ အျမင္အေတြးေတြကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ စေနေန႔မွာ တင္ဆက္မယ့္ ဘီဘီစီရဲ႕ လြတ္လပ္အေတြး ေဆြးေႏြးဖလွယ္ အစီအစဥ္မွာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၀၄၄ ၂၀၃ ၆၁၄၄ ၀၆၄ ကို ျဖစ္ေစ၊ [email protected] အီးေမးလ္ကို ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ အမည္၊ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ရမယ့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ေခၚဆိုတဲ့ နိုင္ငံနဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းကို ေျပာခဲ့ရင္ ဘီဘီစီက ဖုန္းျပန္ေခၚေပးပါမယ္။

BBC Burmese Facebook ရဲ႕ Message ကေနလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။
http://www.bbc.co.uk/burmese/burma/2013/12/131218_hys_christmas_refugees.shtml
BBC Burmese

ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေအး ေရလုပ္ငန္း ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္


ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္း ဆပ္ေကာ္မတီ (Delivery Unit) ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးသည္ ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ဒီဇင္ဘာ (၁၈)ရက္၊ နံနက္ပိုင္းက တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဝါးကၽြန္း၌ လည္းေကာင္း၊ မြန္းလြဲပိုင္း တြင္ မၾကဳံဂလက္ မြန္ကင္း ေက်းရြာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ေရလုပ္သားမ်ား၊ ေက်းရြာသူ/ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပင္လယ္ ေရေမွာ္ေမြးျမဴေရး အပါအဝင္ ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ  ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေက်းရြာတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းၿပီး မိုင္းခြဲ ငါးဖမ္းဆီးမွု တားဆီးေရး၊ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္း အေဆာက္အဦ ရရွိေရး၊ ရြာလယ္ ကြန္ကရစ္ လူသြား လမ္းျပဳလုပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာလ(၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ုံးခန္းမတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အတူၿမိဳ႕နယ္ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကမ္းနီး ကမ္းေဝး ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေရလုပ္ သားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ တစ္ဖက္နိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မွု ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေတြ႕ၾကဳံေနရသည့္ L.C/ TT ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ အစုအဖြဲ႕မ်ား အားေကာင္း ေစေရးႏွင့္ မိမိနိုင္ငံ အတြင္း ေစ်းကြက္ ျဖစ္ေပၚေစေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ တရားမဝင္ ငါးဖမ္းဆီးမွု ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ငါးမဖမ္းရ ရာသီႏွင့္ ေနရာ သတ္မွတ္ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ငါးဖမ္းေလွမ်ား ကမ္းနီး ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္မွု ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္  ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး စီးပြားကူးသန္းဆိုင္ရာ၊ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ညႇိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယဝန္ႀကီးသည္ ေကာ့ေသာင္း Check Point တြင္ ေရာက္ရွိ  အစစ္ေဆး ခံလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီသို႔ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ က်ဴနာ ငါးမၽွားတန္း နိုင္ငံျခားငါးဖမ္းသေဘၤာ (၅)စင္း ကို စစ္ေဆးေနမွုမ်ားအား ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တာဝန္ရွိသူ မ်ားကို တရားမဝင္ ငါးဖမ္းဆီးမွုမျဖစ္ေပၚေစေရး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဥပေဒ၊  လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားအား အေလးထားလိုက္နာေရး၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏ စာခ်ဳပ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား အတိုင္းလိုက္နာေရးတို႔ကို  မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

 အဆိုပါ နိုင္ငံျခား ငါးဖမ္းသေဘၤာ မ်ား ျမန္မာနိုင္ငံ ေရပိုင္နက္၏ ျပင္ပစီးပြားေရးဇုံ (Exclusive Economic Zone-EEZ) ေရ နယ္နိမိတ္ အတြင္း ငါးမၽွားတန္းျဖင့္ ေဒသအႏွံ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာတတ္သည့္ က်ဴနာ ငါးတစ္မ်ိဳး တည္းသာ စမ္းသပ္ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ သို႔ နိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ အခြန္ ေပးေဆာင္၍ စစ္ေဆးၿပီးမွသာ ဝင္/ထြက္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ငါးခ်ဆိပ္ကမ္း၊ အေအးခန္း စက္႐ုံႏွင့္ ျပဳျပင္ထုတ္ လုပ္ေရး စက္႐ုံတို႔အား ျပည္တြင္း တြင္ပင္ တည္ေဆာက္ၿပီး ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔နိုင္ေရး စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမြးေရ/ေက်းလက္


Facebook သုိ႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာဖုံး စြပ္ပြဲေတာ္ထဲ ကၽြံဝင္ေနေသာ ကမာၻအစစ္


တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ တုိးတက္ သာလြန္မႈ မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကိုသိရန္  ေျမျပင္သို႔ ကိုယ္တုိင္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာရန္ မလုိေတာ့သည့္ ေခတ္မွာ လြန္ခဲ့ သည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္မွ စခဲ့သည္ ဟုဆုိလွ်င္ မယံုႏိုင္ဖြယ္ မရွိ။ ကမၻာႀကီး မွာ ရြာႀကီးတစ္ရြာ သာသာျဖစ္လာခဲ့ ခ်ိန္၌ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား အတြက္ ကုန္းတစ္ တန္၊ေရ တစ္တန္၊ ေလတစ္တန္ ကူးလူးသြားလာရန္ မလို အပ္ေတာ့။ ထုိအေျခအေန၊ ထုိေခတ္ တစ္ေခတ္ကို ဆိုရွယ္မီဒီယာ မ်ားဟု ေခၚဆုိသည့္ လူမႈကြန္ရ က္မ်ား ကေဆာင္ၾကဥ္းေပး ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လူတို႔သည္ ေဝးကြာေနသည့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ၊ ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားႏွင့္ စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ စနစ္အေပၚမည္ သူမွ် လ်စ္လ်ဴ႐ႈထား ၾကမည္ မဟုတ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ လူမႈ ကြန္ရက္သည္ တီထြင္သည့္ႏုိင္ငံတို႔ တြင္သာမက အျခားေနရာ ေဒသမ်ားသို႔ ပါလြယ္ ကူလ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနၿပီး၎မွာ လူမႈကြန္ရက္ ဆက္သြယ္ မႈေကာင္း မြန္သည့္ အခ်က္ေၾကာင့္ ဆုိလွ်င္ မွား ႏုိင္ဖြယ္ မရွိေပ။
တစ္ခုထက္ပိုေသာ အာနိသင္မ်ား
ေဖ့စ္ဘြတ္ အသံုးျပဳမႈ တြင္က်ယ္ လာသည္ႏွင့္အမွ် ေကာင္းက်ဳိး သာမက ေဘးထြက္လာသည့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားပါ ေတြ႕လာရမည္ျဖစ္သည္။ အေကာင္း ဘက္ျဖင့္ၾကည့္ မည္ဆိုလွ်င္ လူမႈကြန္ ရက္ေၾကာင့္ သာမန္လူတစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ရွင္သန္ေနရသည့္ ဦးလွႀကိဳင္ မွ သမုိင္းမွတ္တမ္းဝင္ သခင္လွႀကိဳင္ ျဖစ္လာရသည္ကို မည္သူမွ မျငင္းႏုိင္။ ယင္းက ေဖ့စ္ဘြတ္၏ ထိေရာက္မႈ တစ္ ခုဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေသြးလွဴ ဒါန္းမႈလုိအပ္ေနပါသည္ဟူသည္မွ စ၍ ‘ေလးစားစြာ ပန္ၾကားပါသ ည္’ဆုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအထိ လူမႈစာမ်က္ ႏွာေပၚသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း မလုိ လားအပ္သည့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ေပၚေပါက္ လာႏုိင္ၿပီး စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း၌ပင္ သတင္းျဖန္႔ခ်ိေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပ ပဋိပကၡမႈခင္း မ်ာျဖစ္ပြား လာေစႏိုင္ သည့္အျပင္ သူတစ္ပါးအေပၚ ပုတ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားလည္း လြန္စြာလုပ္ ေဆာင္လာႏုိင္ၾကသည္ဟု ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ ဘာသာမာ စတာတန္း တက္ေရာက္ေန သည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္သံုးစြဲသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ မယဥ္ဝင္းထုိက္က သူ႔အျမင္ကို ေျပာျပသည္။ဝါရင့္သတင္းစာဆရာျဖစ္သည့္ ဦးရဲႏုိင္မုိးကမူ ”ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ေျပာရရင္ေတာ့ လူမႈေရးကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး ေတာ့ ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းပိုင္း ဆုိင္ရာကိစၥေတြ အတြက္ပါ ထဲထဲဝင္ဝင္ သံုးလာၾကတယ္”ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ က်ယ္လာေနသည့္ ပံုစံ အေပၚမွတ္ခ်က္ ေပးသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ စီးဝင္ မႈျပင္းထန္လာျခင္း၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ ကား အဘယ္နည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္မည္ ဆိုလွ်င္ ….
အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ဳိးစံုျဖင့္ ဖန္တီးသည္
 ‘လူမႈကြန္ရက္’ဟူသည့္ အမည္နာ မႏွင့္အညီ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ သည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ ႏုိင္ငံတကာ၌ မည္သို႔အ သံုးျပဳေနၾကသည္ကို တိက် စြာစစ္တမ္းမေကာက္ယူႏုိင္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းတြင္ လူမႈေရးထက္ေက်ာ္လြန္ သည့္ကိစၥမ်ား၊ သတင္းျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား၌ ထဲထဲဝင္ဝင္ အသံုးျပဳ လာေနၾကသည္ဟု သတင္းစာဆရာ ဦးရဲႏုိင္မုိးက ဆုိသည္။ ထုိကဲ့သို႔ အဓိကတစ္ခုအေနႏွင့္ ျဖစ္ လာျခင္းက ျပည္တြင္း၏ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္း လမ္းမ်ား အားနည္း ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ တစ္မုဟုတ္ခ်င္း အေရးပါလာၿပီး ယင္း သို႔ ျဖစ္လာျခင္းက ေကာင္းမြန္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။”သတင္း စီးဆင္း မႈ ျမန္ ဆန္လာ တယ္”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္၏ ႀကီးမားစြာပ်ံ႕ႏွံ႔လာေနမႈမွာ ၁၅ဝဝ က်ပ္တန္ တန္ဖိုးနည္း ဖုန္းမ်ားေပၚေပါက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း၌ ပိုမုိသိသာလာခဲ့ၿပီး ေစ်းသည္အခ်ဳိ႕မွ အစ ႏုိင္ငံ့ အေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အဆံုးအသံုးျပဳလာေနၾကၿပီဟု 7 Days သတင္းဌာန၏ အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္ျဖစ္သူ ကိုဥကၠာကိုကိုက ဆုိ သည္။”အေျခခံ လူတန္း စားေ တြ အင္ တာနက္သံုးတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးသင့္တယ္။ အနည္းဆံုးေတာ့ မုိးေလ ဝသသတင္းၾကည့္တတ္ရမယ္ေလ”ဟု ကိုဥကၠာကိုကိုက ေဖ့စ္ဘြတ္ နယ္ပယ္ က်ယ္ေျပာ ရာတြင္ လူတန္းစားမ်ားစြာ ပါဝင္လာသင့္ပံုကို ၫႊန္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။
တရားဝင္သတင္းဌာနႀကီးမ်ားမွ မီဒီယာလက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖ့စ္ ဘြတ္အား အသံုးျပဳလာျခင္းမွာမူ ယခင္ က ထားရွိခံခဲ့ရသည့္ စာေပစိစစ္ေရး၏ အက်ဳိး ဆက္ေၾကာင့္ ဟု ဥပေဒပညာရွင္ ဦးမင္းေတဇၫြန္႔တင္က သံုးသပ္မွတ္ ခ်က္ေပးသည္။ ယင္းကာလမ်ားအတြင္း တြင္ တင္ျပလိုသည့္ သတင္းမ်ားမွာ စာေပစိစစ္ေရး၏ လွီးျဖတ္မႈဒ ဏ္ခံခဲ့ ရၿပီး ေပးလိုသည့္မက္ေဆ့ခ်္၊ သတင္း ရသမ်ားေပ်ာက္ဆံုးခံရျခင္းေၾကာင့္ စာေပစိစစ္ေရး ပ်က္သုဥ္းသြားသည့္ ေနာက္ပိုင္း သတင္းဌာနမ်ားအေနႏွင့္ သတင္းကို တုိတုိႏွင့္လုိရင္း ထိမိစြာ ေပးႏုိင္ရန္ လူမႈကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳ လာျခင္းျဖစ္မည္ဟုလည္း ဦးမင္းေတဇ ၫြန္႔တင္က ဆုိသည္။ ”ဒါေတြက သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရမ္းတင္းက်ပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြရဲ႕ အလြန္အေနနဲ႔ ေပါက္ထြက္လာတာပါ” ၎က ပညာရွင္တစ္ဦး၏ ေဖ့စ္ ဘြတ္တြင္က်ယ္မႈ အေၾကာင္းအက်ဳိး သံုးသပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေဖ့စ္ ဘြတ္အသံုးျပဳသူ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ႐ူပေဗဒဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသူ မေရႊရည္ ကမူ ”ေဖ့စ္ဘြတ္သံုး ရတာ ေကာင္းပါ တယ္။ ေဖ့စ္ဘြတ္က သံုးတတ္ရင္ အက်ဳိးျဖစ္ပါတယ္”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ဆုိရွယ္ကိုေက်ာ္လြန္ လာေသာအခါ
”လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အက်င့္သိကၡာ ေတြက စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း ၿပိဳလဲသြား ႏုိင္တဲ့ဟာမ်ဳိး ျဖစ္ေနၿပီ”ဟု ဦးမင္းေတ ဇညြန္႔တင္က ေဖ့စ္ဘြတ္၏ ထိေရာက္မႈ အရွိဆံုးအက်ဳိး ဆက္ကို ဆုိသည္။ လူမႈကြန္ရက္တစ္ခုအျဖစ္ ေက်ာ္ လြန္လာသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ကို ျပည္တြင္းရွိ သန္းေျခာက္ဆယ္ေသာ လူဦးေရအား လံုး သံုးစြဲေနႏုိင္ျခင္းေတာ့ မဟုတ္။ အ သံုးျပဳသူရာခိုင္ႏႈန္းနည္းေသာ္လည္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွာ ေလွ်ာ့တြက္မရ သည့္အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္လာသည္က အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ အဆုိပါေမးခြန္း အေပၚ သတင္းစာဆရာဦးရဲႏုိင္မုိးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ ¤င္း၏အေျဖ မွာ လက္ရွိေဖ့စ္ဘြတ္အသံုးျပဳသူ ရာခိုင္ ႏႈန္းနည္းပါးေသာ္လည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ အသံုးျပဳသူမ်ားမွာမူ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၌ အေရးပါသည့္ လူတန္းစားမ်ား ျဖစ္ေန ၾကသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ”ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ နဲ႔ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ေနထုိင္ေနတဲ့ ပညာ တတ္လူငယ္နဲ႔ လူလတ္တန္းစားေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမွာ အဆံုးအျဖတ္ေပးဖို႔အတြက္ အေရးပါတဲ့ အလႊာထဲမွာပါတယ္”ဟု ဆုိသည္။ လူမႈကြန္ရက္မွ သတင္းကြန္ရက္ သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေနသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ ေပၚမူတည္၍ အေရးႀကီးလာသည့္ အခ်က္မွာ အဆိုပါသတင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ဖတ္႐ႈေနသည့္ စာဖတ္သူ မ်ား၏ ကိုယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္စြမ္း ျဖစ္ သည္ဟု ဆိုရမည္။ မည္မွ်ပင္စိတ္ခ်ရ သည့္ သတင္းဌာန၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ႏွင့္ ယံု ၾကည္ရသည့္ သတင္းသမားတစ္ဦး တင္ဆက္သည့္ သတင္းမ်ားပင္လွ်င္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးတည္း တင္ဆက္ေနရ သည့္အတြက္ မွားႏိုင္ေျခရိွၿပီး ယင္းသို႔ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ သတင္းဌာန မ်ဳိးမဟုတ္ေသာ အျခားေနရာမ်ား၏ သတင္းပ်ံ႕ႏွံ႕လာမႈကိုမူ သံုးစြဲသူမ်ား၏ စိစစ္သံုးသပ္ႏုိင္ျခင္းက မ်ားစြာ အ ေထာက္အပံ့ေပးမည္သာျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူ၏ ယံုလြယ္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္း သမားမ်ား၏ မွန္ကန္မႈစစ္ေဆးျခင္း၊ ခိုင္ခံ့မႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားရွိခဲ့ သည္ကို သတိခ်ပ္သင့္ ေၾကာင္း ဦးရဲႏုိင္မိုးက ေျပာသည္။
ထိေရာက္မည့္ အကာအကြယ္
အေပ်ာ္တမ္း သတင္းျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား ေရာယွက္လာသည့္ေနာက္ပိုင္း ေဖ့စ္ ဘြတ္အသံုးျပဳမႈအေပၚတြင္ တာဝန္သိ မႈမ်ားလည္း ထပ္ေပါင္းရန္လုိအပ္လာ သည္။ ၎ကို ဦးရဲႏုိင္မုိးက သတင္းသမားမ်ားတြင္က်င့္ဝတ္ဟုေခၚသည့္ Ethic ရွိၿပီး အင္တာနက္ေပၚ၌လည္း Nethic ဟုေခၚသည့္အင္တာနက္ က်င့္ဝတ္ရွိသင့္သည္ဟု ဆုိသည္။ အဆုိပါ အင္တာနက္က်င့္ဝတ္ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္စည္းႏုိင္ျခင္း မရွိလွ်င္ေတာ့ ေဘး ထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျပန္လည္ခံစားရလာ မည္ဟုလည္း သူက ဆက္ေျပာသည္။ ထုိေနရာတြင္ အေပ်ာ္တမ္း သတင္းျဖန္႔ခ်ိသည့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ား၏ တာဝန္သိမႈကလည္း အေရးပါသည္။ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူ သံုးသန္းနီးပါးရရွိထား ၿပီး သတင္းျဖန္႔ ခ်ိမႈျမန္ ဆန္လာသည့္ ‘ေအးခ်မ္းမြန္”လူမႈစာမ်က္ႏွာကမူ ၎အေနႏွင့္ သတင္းဌာနမဟုတ္သည့္အျပင္ ဝါသနာအရသတင္းမ်ားမွ်ေဝေပး ေနျခင္း သာျဖစ္ သည့္အတြက္ ကိုယ္ ပုိင္ခံစားခ်က္ျဖင့္ ေရးသားေသာ သတင္းမ်ားမွလြဲ၍ အျခားေသာသတင္းမ်ားကိုမူ မူရင္းသတင္းဌာနသို႔ Credit ေပးသည္ဟု ေျပာသည္။ ဤသည္က အ ေပ်ာ္တမ္း သ တင္းျဖန္႔ခ်ိမႈ၏ တစ္နည္းတစ္ဖံု တာဝန္သိမႈဟု ဆုိရမည္ေလာ။ သတင္းဌာနတစ္ခု မဟုတ္ေသာ္ လည္း အင္တာနက္ကိုယ္ပုိင္စာမ်က္ႏွာ ျဖင့္ အြန္လုိင္းသတင္းေလာကတြင္ ေနရာရေနၿပီျဖစ္သည့္ ‘သစ္ထူးလြင္’ ေပ့ခ်္အေနႏွင့္မူ လူမႈ ကြန္ရက္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားအေပၚ တာဝန္ခံမႈ ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈမ်ားစြာ ထားရွိရန္ မလုိ ဟုသူ၏အျမင္ကို ေျဖၾကားသည္။ ထုိသို႔ ထင္ျမင္ရျခင္း က ေဖ့စ္ ဘြတ္၌ ေရးသား ျဖန္႔ေဝသည့္ခံစားခ်က္၊ သတင္းႏွင့္ ဝါဒ ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သံုးစြဲသူမ်ား က ခြဲျခားနားလည္ေနၿပီ ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ဟု ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ တာဝန္ ယူမႈမရွိျခင္းက ျပင္ပအသံုးျပဳသူမ်ား အတြက္ ႀကီးေလးသည့္ျပႆနာမျဖစ္ ႏုိင္ေသာ္လည္း သတင္းဌာနမ်ား သာမ က အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ အသံုးျပဳမႈ တြင္ေတာ့ တာဝန္ယူမႈကို ခ်န္လွပ္မထားခဲ့သင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈ မ်ား ရွိလာသည္။ သတိ သင့္ထံတြင္ တာဝန္ရွိသည္ အထက္ပါ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအ တုိင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အသံုး ျပဳမႈတြင္မူ ‘တာဝန္’ယူႏုိင္မႈ ရွိရန္ လိုအပ္သည္။ လုပ္ငန္း ကိုယ္စားျပဳ တင္ ျပမႈမ်ားတြင္ ပိုမုိသာလြန္သည့္ တာဝန္ ယူမႈမ်ားရွိရန္လုိအပ္သည္ဟုလည္း ဦး ရဲႏုိင္မုိးက ဆုိသည္။
”သာမန္ျပည္သူ ပဲျဖစ္ျဖစ္ သတင္းသမား ပဲျဖစ္ျဖစ္ လူေရွ႕သူေရွ႕မွာ ကုိယ္ ထုတ္မေျပာရဲတဲ့ စကားတစ္လံုးကို အင္ တာနက္ေပၚမွာလည္း မတင္သင့္ဘူး”ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဝါရင့္ သတင္းဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ AP, AFP ႏွင့္ Reuters သတင္းဌာနမ်ားတြင္ သတင္းသမားမ်ားအတြက္လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ လမ္း ၫႊန္ခ်က္မ်ား ခ်ေပးထားၿပီးယင္းလမ္း ၫႊန္ခ်က္မ်ားက ဆုိရွယ္ ဆိုက္သံုးစြဲမႈ အေပၚ ပိတ္ပင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၎တို႔ မွာ သတင္းဌာန ကိုယ္စားျပဳေနသူမ်ား ျဖစ္၍ ကုိယ္ပုိင္လူမႈစာမ်က္ႏွာမွ အရမ္း ကာေရာမွတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊ ျပႆနာ မ်ားတြင္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ဝင္ေရာက္ ေရးသားျခင္းႏွင့္ အယ္ဒီ တာတည္း ျဖတ္မထားရေသးသည့္ သတင္းမ်ား လူမႈကြန္ရက္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိမသြားေစ ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း သေဘာမ်ဳိးသာျဖစ္ သည္ဟုသိရသည္။
သတင္းသမား တစ္ဦး အေနျဖင့္ ေရးသားမႈမ်ား၌ အေလာတႀကီး လုပ္ ေဆာင္ရန္မသင့္ဘဲ အထူးသျဖင့္ မိမိ၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ၌ မိတ္ေဆြမ်ား ျပားသည္ဆိုပါက တင္ျပမည့္ အခ်က္ အလက္မ်ား ေသခ်ာစိစစ္ တင္ျပရန္လုိ သည္ဟု 7 Days ၏ အႀကီးတန္း သတင္းေထာက္ ကိုဥကၠာကိုကိုက ဆုိသည္။ ၎မွာ ဆဲဆုိမႈေပါင္းမ်ား စြာ ႏွင့္ တကြ ရရွိခဲ့သည့္သင္ခန္းစာျဖစ္သည္ ဟုလည္း ဆိုျပန္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက လူမႈကြန္ရက္၌ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ မူး ယစ္ေဆးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဖိုင္မ်ား ဖြင့္ ခ်ျပခဲ့သည့္ ”မိုးေဇညိမ္း”စာမ်က္ႏွာ အေနျဖင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္သည္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းအတြက္ ေကာင္းမြန္မႈမ်ား ရိွ ေစသကဲ့သို႔ ကိုယ္က်ဳိးတစ္စံုတစ္ရာ အတြက္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားလည္း ရွိေန သည္ဟု ေျပာသည္။ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အေနႏွင့္ အထက္ပါျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဖိုင္မ်ား စာမ်က္ႏွာ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့ရသည့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကိုလည္း ေျပာျပသည္။
”ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အာဏာ ရွင္ေခတ္မွာ ျပည္သူေတြ မသိေအာင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားတာေတြကို ျပည္သူေတြ လည္း သိသင့္တယ္လို႔ ယူဆလုိ႔ပါ”ဟု သူကဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ ၎၏ေဖာ္ထုတ္မႈမွာ ယခုမွမဟုတ္လြန္ခဲ့သည့္ ရွစ္ႏွစ္ခန္႔ကပင္ သတင္းဌာနအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ဖူးၿပီး ၎တို႔မွလည္း လံုၿခံဳေရးအရ အခ်က္ အလက္အေနႏွင့္သာ သံုးစြဲခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း ရွင္းလင္း သည္။ အဆုိပါကိစၥအတြက္ တာဝန္ယူ လုိမႈအေပၚတြင္ ‘မိုးေဇညိမ္း’က ”တရား႐ံုးေရာက္တဲ့အထိ တာဝန္ ယူႏုိင္မလားဆိုတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ဘယ္သူဆိုတာ ေပၚေပါက္သြားတဲ့ အခ်ိန္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္မ်ဳိးေပါ့။ လက္ရွိ အေျခအေနအရေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အေန နဲ႔ လူေရွ႕မွာ ထြက္ျပလို႔ မရႏိုင္တဲ့အေျခ အေနရွိပါတယ္”ဟု ေျဖၾကားသည္။
ေဆးရွိေသာ္လည္း မလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသး သည့္ေရာဂါ
ထုိထုိေသာ အက်ဳိးအေၾကာင္းမ်ား စြာျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည့္ လူမႈကြန္ရက္၌ တင္ျပသည့္ သတင္းႏွင့္အခ်က္အလက္ မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံတာဝန္ ယူႏုိင္မည္ ဆုိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥမ်ားမွာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ခ်င့္ခ်ိန္မႈကို ႏွလံုးသားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္လာ မည္ျဖစ္သည္။ တာဝန္ ခံႏုိင္မည္ဆုိ၍ တင္ျပလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဖက္သား ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနမည္ဆုိပါက မည္သို႔ေသာ အေျခအေနျဖင့္ ျပန္လည္ ကုစားၾကမည္ ဆုိသည္ က ျပႆ နာတစ္ ရပ္ျဖစ္လာသည္။ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနကို ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မည့္တစ္ခုတည္းေသာ စည္း႐ိုးမွာ ‘ဆိုက္ဘာ’ဥပေဒသာျဖစ္မည္ ဟု ဥပေဒပညာရွင္ ဦးမင္းေတဇၫြန္႔ တင္က ျပတ္ သားစြာေျပာၾကားသည္။ ယင္းမွာအမွန္ပင္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ၏ လူမႈကြန္ရက္အသံုးျပဳမႈမ်ား ဗရမ္းဗတာ မျဖစ္ေစရန္ကိုလည္း ၎အခ်က္ႏွင့္ ပင္ တိက်စြာ ထိန္းကြပ္ ထားႏုိင္သည္ကို ေတြ႕ရမည္။ သို႔ေသာ္ျပည္တြင္း၌ အခ်ိန္ ကာလ တစ္ခုအားျဖင့္ အနည္းငယ္ၾကာ ျမင့္ဦးမည္ဟု ထင္ရသည္။ ‘ဆိုက္ဘာ’ဥပေဒကို ျပည္တြင္းအတြက္ Asia Foundation အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပင္မေက်ာ႐ိုး ၿပီးစီးသည္အထိ ေရးဆြဲခဲ့ ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၎ဥပေဒမွာ ျပည္ ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ ဆုိျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒအၾကမ္းကို လႊဲ ေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဦးမင္းေတ ဇၫြန္႔တင္က ဆုိသည္။ လူမႈကြန္ရက္ သည္ ယခုထက္ပိုမိုနက္႐ႈိင္းစြာ က်ယ္ ျပန္႔လာမည္ ဆုိ ပါက ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ သည့္ေရာဂါမ်ားအတြက္ တစ္ခုတည္း ေသာ ကုသႏိုင္မည့္ေဆးမွာ ‘ဆိုက္ဘာ’ဥပေဒသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
အက်ဳိးအေၾကာင္း အဆုိးအ ေကာင္းဒြန္တြဲေနျခင္းမွာ ေလာကနိယာ မ တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ယင္းအေပၚတြင္ လုိက္ပါေနၾကရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနျဖင့္သာ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာမႈ ျပဳလုပ္ ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ လူမႈကြန္ရက္ ၌ အက်ဳိးမရွိဟုဆိုပါလွ်င္ အသံုးျပဳသူ မ်ားက ကမၻာအဝွမ္းသန္းႏွင့္ခ်ီ ရွိလာ ရန္အေၾကာင္းမရွိ။အကယ္၍ သင့္ထံ တြင္ ဝမ္းသာ ဖြယ္ဝမ္းနည္းဖြယ္ အကူအညီေတာင္းခံ လုိမႈ၊ အမ်ား သိေစရန္ ေၾကညာလုိမႈမ်ား ႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား ထုတ္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္ မ်ားစြာမလုိ အပ္ေတာ့။ ထုိ႔အတြက္ နာမည္ႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္နံပါတ္ မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳရသည့္ လူ မႈကြန္ရက္တစ္ခုသာ ရွိေနရန္လုိပါသည္။ ခလုတ္တစ္ ခ်က္ႏွိပ္ လိုက္ပါ။ သင္ကိုယ္တုိင္ ဖန္ဆင္းရွင္ အျဖစ္ သင့္ စိတ္ႀကိဳက္ကမၻာတစ္ခု ဖန္ တီးရန္သင္အိပ္မက္မက္ ေနသည္ မဟုတ္ ေလာ။

Popular Myanmar News Journal

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြကို အမ်ိဳးသမီးေတြ ဘာေၾကာင့္ ႀကိဳက္ရတာလဲ


တစ္ခါတစ္ေလ ခ်စ္သူရည္းစားရွိၿပီးသား အမ်ိဳးသားေတြကို အမ်ိဳးသမီးေတြ တန္းတန္းစြဲႀကိဳက္ေနတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးေတြ သင္ျမင္ေတြ႕ဖူးမွာပါ။ ရည္းစားလံုး၀မထားဖူးတဲ့သူဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြက လွည့္ကို မၾကည့္ခ်င္ၾကဘူး။ ရည္းစားထားဖူးေပမယ့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ရည္းစားနဲ႔ျပတ္ထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမ်ားေတြလို မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္က ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိတဲ့ပံု၊ ကိုယ့္အထာနဲ႔ကိုယ္ေနတတ္တဲ့သူ ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ၿပီပဲ။ အဲ့ဒီလို ေယာက်ၤားမ်ိဳးဆိုရင္ ရည္းစားရွိရွိ၊ အိမ္ေထာင္ရွိရွိ အမ်ိဳးသမီးေတြ သေဘာက်ၾကတာ ဘာေၾကာင့္မ်ားလဲဆိုၿပီး အေျဖရွာၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့


၁။သင္ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ လက္လွမ္းမမီႏိုင္တဲ့ ေယာက်ၤားမ်ိဳးျဖစ္ေနတဲ့အခါ


လူေတြရဲ႕စိတ္မွာ မရတာကို ပိုလိုခ်င္တဲ့စိတ္ေလးေတြ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ခုလည္း ဒီသေဘာပါပဲ။ ကိုယ္က သူတို႔နဲ႔ အလွမ္းေ၀းကြာတဲ့ ေယာက်ၤားမ်ိဳးလို႔ သူတို႔ထင္ရင္ သူတို႔ကိုယ့္ကို စိတ္၀င္စားေနပါလိမ့္မယ္။ ကုိယ္က ခပ္ေ၀းေ၀း ခပ္ကင္းကင္းေနႏိုင္ေလ၊ ေနျပေလ သူတို႔စိတ္ကို ကိုယ္ကပိုလႊမ္းမိုးႏိုင္ေလေလပါပဲ။


၂။သင္ဟာ သူမကို စိတ္လံုၿခံဳမႈေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ ေယာက်ၤားမ်ိဳးျဖစ္ေနတဲ့အခါ


ကိုယ္နဲ႔ အတူရွိေနတဲ့အခ်ိန္ေတြ သူမေပ်ာ္ေနမယ္။ ရွက္ကိုးရွက္ကန္း ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးထက္စာရင္ ကိုယ့္ကုိ သူ႔အေၾကာင္းေတြ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာလာမယ္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥေတြကိုေတာင္ ဖြင့္ဟတိုင္ပင္တဲ့အထိ သင္ဟာ စမတ္က်တဲ့ ေယာက်ၤားျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ပါပဲ။


၃။သင္ဟာ ေပၚျပဴလာျဖစ္တဲ့ ေယာက်ၤားမ်ိဳးျဖစ္ေနတဲ့အခါ


ေယာက်ၤားေတြအတြက္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေပၚျပဴလာျဖစ္မေနရင္ေတာင္မွ ကိုယ္နဲ႔တြဲတဲ့ အမ်ိဳးသမီးက နာမည္ႀကီးတဲ့ အႏုပညာရွင္ ဒါမွမဟုတ္ လူၾကားထဲေပၚျပဴလာသိပ္ျဖစ္လြန္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီးဆိုရင္ေတာ့ သင္လည္း သူ႔ကိုမွီၿပီး ေပၚျပဴလာျဖစ္လာမွာပဲ။ အဲ့ဒီေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးအျမတ္ကေတာ့ သင့္ကို အမ်ိဳးသမီးေတြ အားလံုးက ၀ိုင္းၿပီး အာရံုစိုက္လာၾကၿပီေပါ့။ ဒါကေတာ့ အက်ိဴးအျမတ္တြက္ၿပီး စနစ္တက် စီစဥ္တဲ့အကြက္ႀကီးပါ။


၄။ သင္ဟာ လြယ္ကူလြန္းတဲ့ ေယာက်ၤားမ်ိဳးထက္ အထာရွိတဲ့ေယာက်ၤားမ်ိဳးျဖစ္ေနတဲ့အခါ


အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကိုယ့္ကို ခ်စ္လွပါခ်ည္ရဲ႕၊ ႀကိဳက္လွပါခ်ည္ရဲ႕ျဖစ္ေနတဲ့ ေယာက်ၤားမ်ိဳးေတြထက္ အေၾကာမာမာနဲ႔ အထာက်တဲ့ ေယာက်ၤားမ်ိဳးေတြကို ပိုစိတ္၀င္စားၾကပါတယ္။ ကိုယ္က ခုလက္ရွိ ကိုယ့္ရည္းစားနဲ႔ကိုယ္ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုရင္ေတာင္ ေဘးကေန ကိုယ္တုိ႔ႏွစ္ဦးရဲ႕အရိပ္အေျခကို ၾကည့္ၿပီး ဒီအခ်စ္ဂိမ္းထဲ ၀င္ကစားခ်င္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ရွိေနႏိုင္ပါေသးတယ္။


၅။သင္ဟာ သင့္ရဲ႕ခ်စ္သူအတြက္ ျပည့္စံုတဲ့ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတဲ့အခါ


မိန္းကေလးေတြဟာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခ်င္စိတ္ ျမင့္မားၾကပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႔ကိုယ့္ခ်စ္သူ အဆင္ေျပေနတာ သူတုိ႔ သိေန၊ ျမင္ေနရေပမယ့္ ကိုယ္ဟာ သိပ္မိုက္တဲ့ ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္လို႔ သူတုိ႔ ခံစားရတယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီ ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ကို ေဘးကေန လႈပ္ခတ္လာေအာင္ ကစားခ်င္လာၾကပါတယ္။ စမ္းသပ္ၾကည့္ခ်င္တဲ့ သေဘာလည္း ပါမွာေပါ့ေလ။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္လက္ရွိတြဲေနတဲ့ ရည္းစားထက္ သူတုိ႔ ဘယ္ေလာက္သာတယ္ဆိုတာကို ျပခ်င္တဲ့ သေဘာပါပဲ။


၆။သင့္ခ်စ္သူက သင့္ေကာင္းေၾကာင္းေတြ အားလံုးေရွ႕ တတြတ္တြတ္ေျပာတဲ့အခါ


မိန္းကေလးအခ်င္းခ်င္း ငါ့ရည္းစားက  ဘယ္လိုေတာ္တာ၊ ဘယ္လိုမိုက္တာ ဆိုတာမ်ိဳးေတြ ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ခ်စ္သူက သူ႔သူငယ္ခ်င္းမိန္းကေလးေတြၾကားမွာ ကိုယ့္ေကာင္းေၾကာင္းေတြ ခ်ည္း ေျပာေျပာေနတတ္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ အဲ့ဒီအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ကိုယ္က စူပါစတားပါပဲ။ ကိုယ့္ကိုျမင္တာနဲ႔ အထင္ႀကီးတဲ့ မ်က္လံုးေတြနဲ႔ ၾကည့္တတ္သလို ကိုယ့္လိုခ်စ္သူမ်ိဳးသာ သူတို႔ရခဲ့ရင္ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ိဳးေတြ အမ်ိဳးသမီးေတြ ေခါင္းထဲမွာ ေနရာယူသြားပါၿပီ။
mensxp.com
ေမေသာ္
Trend Myanmar

ဒီမွာက မင္းသားကိုဖားရင္ ဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္တယ္

သ႐ုပ္ေဆာင္ နဝရတ္

မၾကာခင္မွာ က်င္းပေတာ့မွာျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲအတြက္ မီဒီယာေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြ တစ္ေပး ခန္႔မွန္းေနၾကသူ ရုပ္ရွင္ အႏုပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား အၾကားမွာ သရုပ္ေဆာင္ နဝရတ္လည္း တဦးအပါအဝင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ သူဟာ ဒီႏွစ္အတြက္ ဆန္ခါတင္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ၂ ကားမွာ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားၿပီး “တိမ္မင္းသမီးရဲ႕ ဒ႑ာရီ” ရုပ္ရွင္ကားကေတာ့ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ “ေငြလမင္း” ထုတ္လုပ္ေရးကေန ထုတ္လုပ္ထားတာပါ။ ဒီကားကိုသူက အကယ္ဒမီအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားၿပီး ရိုက္ကူး ထုတ္လုပ္ခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလို အေနအထားမွာပဲ မၾကာခင္က Facebook စာမ်က္ႏွာတခုမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့တဲ့ အႏုပညာရွင္မ်ားနဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးဆက္စပ္မႈ စစ္ခ်က္ေဟာင္း တခုဟာ သူ႔ရဲ႕ အကယ္ဒမီ အိပ္မက္ကို သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္မရွိႏိုင္၊ သူ႔သေဘာထား ထင္ျမင္ခ်က္နဲ႔တကြ၊ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ေလာကရဲ႕ လက္ရွိ အေျခအေန တခ်ိဳ႕အေၾကာင္း သရုပ္ေဆာင္ နဝရတ္ကို ဧရာဝတီအယ္ဒီအဖြဲ႕က ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ေမး။     ။ နဝရတ္ကိုယ္တုိင္ ထုတ္လုုပ္ထားတဲ့ “တိမ္မင္းသမီးရဲ႕ဒ႑ာရီ” ရုပ္ရွင္ကားက အကယ္ဒမီစာရင္းဝင္တဲ့ အျပင္ ကိုယ္တုိင္လည္း အကယ္ဒမီအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားေနတဲ့ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ တေလာက မိုးေဇၿငိမ္း ဆုိသူရဲ႕ facebook မွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့တဲ့ သတင္းေတြေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈေတြရွိလား။ အဲဒါေတြက အကယ္ဒမီအေပၚမွာ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ထင္သလား။
ေျဖ။     ။ မိုးေဇၿငိမ္းကို ဘာလုပ္မယ္ ညာလုပ္မယ္ေတာ့ ၾကားေနတာပဲ။ ဒါေတြက က်မနဲ႔ မစိုးႀကီး (စိုးျမတ္သူဇာ) ကို တမင္ လုပ္တယ္လို႔ သူမ်ားေတြက ေျပာၾကတယ္။ အကယ္ဒမီ တစ္ေျပးေနတဲ့ ႏွစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနေတာ့ေလ။ ဒီ ႏွစ္ေယာက္ စလံုးကိုသာ အေၾကာင္းတခုခုရွိလို႔ ဒီလိုလုပ္တယ္လို႔ ထင္တယ္။ အက်ိဳးရွိမွ အေၾကာင္းဆိုတာ ေပၚလာတာေလ။ တေယာက္ေယာက္ ကေန တစံုတခုေၾကာင့္ လုပ္လိုက္တာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ သူ႔ဟာသူ တိုက္ဆိုင္သြားတာ မ်ားလား။ အကယ္ဒမီေတြ ဘာေတြမသိဘဲ သူ႔ဖာသာသူ တိုက္ဆိုင္ သြားတာလား စဥ္းစားစရာပဲ။
ေမး။     ။ အဲဒီအထဲမွာပါတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြက ၾကာၿပီဆိုေပမယ့္ အခ်က္ေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေရးထားတာ ေတြ႔ရတယ္။
ေျဖ။     ။ ဒါေတြက မျမင္ႏိုင္တဲ့ ဟာေတြေလ။ ဥပမာ ကိုယ့္အရုပ္ ထြက္လာရင္တမ်ိဳးေပါ့။ ကိုယ္ ဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ရုပ္ႀကီးနဲ႔ေပၚလာရင္ တမ်ိဳးေပါ့။ အခုက သူ႔ဟာသူ ေရးခ်င္တာေရးထားတာ။
ေမး။     ။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြ မဟုတ္ဘူးလို႔ နဝရတ္အေနနဲ႔ ျငင္းခ်င္ပါသလား။
ေျဖ။     ။ သူကိုယ္တိုင္က အဲဒီလိုမ်ိဳး ဆိုေတာ့ အက်ံဳးမ၀င္ဘူး။ က်မက ေခါင္းထဲမွာလည္း မရွိဘူး။ ေသခ်ာလည္း မဖတ္ ျဖစ္ဘူး။ မိုးေဇၿငိမ္းဆိုတာ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေျပာလို႔ ၾကားဖူးေနလို႔။ သူကိုလည္း မသိဘူး။ အခုလည္း ေပ်ာက္သြားပါၿပီ။ မေရးေတာ့ဘူး ထင္တယ္။
က်မကေတာ့ facebook မသံုးဘူး။ facebook ကို ဂရုလည္းမစိုက္ဘူး။  facebook ကို ဂရုစိုက္ရင္ မေလးရွားကား ဆိုတာလည္း ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။ ေျပတီဦးဆိုလည္း facebook ကိုေၾကာက္လို႔ မေလးရွားမွာ သြားရိုက္မယ့္ ကားကို မရိုက္ေတာ့ဘဲ ေရွာင္လိုက္တာ။ က်မကေတာ့ အဲဒီလိုမ်ိဳးမရွိဘူး။ ကိုယ္ ဘာလုပ္တယ္ဆိုတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္တယ္။
ေမး။     ။ ဒါက စိုးျမတ္သူဇာရယ္၊ န၀ရတ္ရယ္ ႏွစ္ေယာက္ကိုတင္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ က်န္တဲ့လူေတြပါ ပါေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ သူရဲ႕အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က အႏုပညာ သမားေတြကို ထိခိုက္ေစလိုလို႔ဆိုတာထက္၊ အရင္တုန္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပိုင္းေတြမွာ ေလ်ာ့ရဲခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို အဓိကညႊန္ျပခ်င္တာပါလို႔ ဆိုပါတယ္။
ေျဖ။     ။ အဲဒီလို လုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ တျခား မူးယစ္မႈေတြက အမ်ားႀကီးပဲ။ အမႈေပါင္း ရာနဲ႔ခ်ီတယ္ေလ။ ဒီဟာက အကယ္ဒမီ နီးလို႔ ဂယက္ရိုက္တယ္ ဆိုေတာ့ ေပၚျပဴလာျဖစ္သြားတာေပါ့။ တကယ္လို႔ အကယ္ဒမီၿပီးမွ ေရးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ တမ်ိဳး စဥ္းစားရမွာေပါ့။ အခုက သူလုပ္တာက တမ်ိဳး၊ ျဖစ္သြားတာက အကယ္ဒမီစာရင္း ၀င္ေနတဲ့ ႏွစ္ေယာက္စလံုးကို သက္သက္ ေခ်ာက္တြန္းတာ၊ တေယာက္ေယာက္က လုပ္ႀကံတာလို႔ ထင္ေနၾကတာ။ အကယ္ဒမီနီးလုိ႔ တမင္သက္သက္ မနာလိုတဲ့ သူေတြက လုပ္ၾကတယ္လို႔ ျဖစ္သြားတာ။
ေမး။     ။ ဒီလိုကိစၥေတြ ျဖစ္လာေတာ့ အကယ္ဒမီအေပၚ ဒီဂယက္က ရိုက္ခတ္လာမယ္လို႔ ထင္သလား။
ေျဖ။     ။ မထင္မိဘူး။ အကယ္ဒမီဘုတ္အဖြဲ႕ ဆိုတာကလည္း ကိုယ့္အႏုပညာကို ၾကည့္ရမွာေလ။ ဒီ facebook က ဟာေတြကိုသာ လုိက္ေျပာေနမယ္ဆိုရင္ ဟိုတေန႔တုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရယ္၊ မစိုးႀကီးရယ္၊ က်မရယ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သမီးသံုးေယာက္ဆိုၿပီး တတန္းတည္း တက္လာတာရွိတယ္တဲ့။ ကိုယ္ကေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ အဲဒီလိုတက္လာတာ မေကာင္းဘူးေလ။ facebook မွာ ေရးတဲ့ဟာေတြကို က်မက ယံုလည္းမယံုဘူး။ လက္လည္းမခံဘူး။ သူ႔ဟာသူ ေပၚျပဴလာ ျဖစ္ခ်င္လို႔ ေရးတယ္လို႔ပဲ သတ္မွတ္ရမွာေပါ့ေနာ္။ သူ႔ကိုပဲ သြားေမးရမွာပဲ။ ဘာေၾကာင့္ ဘယ္ကေန ဒီဟာေတြ ရလာတာလဲ။ ဒီဟာေတြရၿပီး ဘာလုပ္တာလဲ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ဘာလဲ။ အေခြထြက္လုိ႔ မ်က္ျမင္သက္ေသဆိုရင္ ေသခ်ာတယ္။ အခုဟာက ဘာမွ သက္ေသလည္း အခိုင္အမာမရွိဘူး၊ သူေရးခ်င္တာ ေရးထားတာေလ။ အစီအစဥ္လည္း မက်ဘူး၊ ေရးထားတာေတြက အေမးနဲ႔ အေျဖဆိုတာ ရွိရမွာေလ။ အေမးေတြတခုမွ မရွိဘဲနဲ႔ ေရးထားတဲ့ အတြက္ ဘာမွကို စိတ္ထဲ မရွိတာ။
ေမး။     ။ သူေရးထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအေပၚ န၀ရတ္ ျငင္းခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရွိသလား။
ေျဖ။     ။ ဘာမွလည္း မဖတ္တဲ့အတြက္၊ ဘာမွလည္း ေခါင္းထဲမွာမရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဘာမွမေျပာခ်င္ဘူး။
ေမး။     ။ န၀ရတ္ဆိုရင္ ကာရိုက္တာ ဆန္းဆန္းေလးေတြကို ရိုက္တဲ့သူအျဖစ္ သံုးသပ္မိတယ္။ တကယ္တမ္း ဇာတ္ကား တကားကို ေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုရင္ ကာရိုက္တာ ထူးျခားမႈ၊ ဒါရိုက္တာအေပၚ ယံုၾကည္မႈ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ဇာတ္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပါ့၊ အဲဒီအခ်က္ေတြ ထဲကမွ ဘယ္ဟာကို ဦးစားေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္ျဖစ္သလဲ။
ေျဖ။     ။ က်မက ဇာတ္လမ္းတခုရွိရင္ ဘယ္သူရိုက္မွာလဲ အရင္ၾကည့္တယ္။ ေျပာရရင္ ဒီ ဒါရိုက္တာက ကိုယ့္ေလာက္မွ လုပ္သက္မရွိဘဲနဲ႔ ကိုယ့္ကိုျပန္ၿပီး အားကိုးတဲ့ ဒါရိုက္တာမ်ိဳးရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ဇာတ္ညႊန္းေတြက ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ေျပာလိုက္ရတာ။ သူတို႔ေရးတာက အဆင္မေျပဘူး။ လူလိုမေျပာဘူး၊ သဘာ၀မက်ဘူးေပါ့။ ဒါမ်ိဳးဆိုရင္ က်မက ရိုက္ကြင္းေပၚမွာ ျပန္ျပင္တာ။ က်မက ဇာတ္ကို အရမ္းေလးစားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္လုပ္သမွ် ဘာလုပ္လုပ္ သေဘာေတြက်ၿပီးေတာ့ ဘာမွ၀င္မစြက္ဖက္တဲ့ ဒါရိုက္တာမ်ိဳးေတြ ဆိုရင္လည္း က်မ မႀကိဳက္ဘူး။ က်မအတြက္ ဒီထက္ ပိုၿပီး ေကာင္းေအာင္ သင္ေပးတဲ့ ဒါရိုက္တာမ်ိဳးဆိုရင္ ပိုသေဘာက်တယ္။
ေမး။     ။ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ေလာကမွာ မင္းသမီးေစ်းကြက္မရွိဘူးလို႔ ထြန္းအိႁႏၵာဗိုက ေျပာခဲ့တယ္။ ဒီလို အေျခအေနမွာ မင္းသမီးတလက္ အေနနဲ႔ အဲဒီလို ေၾကး (ဂ်ီး) မ်ားခြင့္ ရွိပါသလား။
ေျဖ။     ။ အဲဒါေၾကာင့္ က်မ မရိုက္ေတာ့တာ။ နာဂစ္မျဖစ္ခင္တုန္းက ေစ်းကြက္ရွိတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ဂ်ီးမ်ားခြင့္ မရွိဘူး။ မင္းသမီး ေစ်းကြက္မရွိဘူး။ မင္းသားနဲ႔ အဆင္ေျပတဲ့သူဆိုရင္ ရိုက္ရတယ္ဆိုေတာ့ က်မလုပ္ခ်င္တဲ့ ဇာတ္ကို ေရြးရမွာ ေဘာင္က်ဥ္း သြားတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ ကုမၸဏီေထာင္ၿပီး ကိုယ္ရိုက္ခ်င္တဲ့ ဇာတ္ကားေတြ ရိုက္ျဖစ္သြားတာပါ။ အစကေတာ့ ဒီေလာကထဲက လံုး၀ကို ထြက္လိုက္ခ်င္တာ။ ေနာက္ပိုင္း ကိုယ့္ပရိသတ္ အတြက္ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ခြင့္ ရတဲ့ ဇာတ္ေတြကို လုပ္ခ်င္ေသးတယ္။ အခြင့္အေရးလည္း ရွိေသးတယ္။ အခြင့္အေရး မရွိေတာ့ရင္လည္း တမ်ိဳးေပါ့။ ပရိသတ္ ကလည္း ကိုယ့္ကိုစိတ္၀င္စားတယ္၊ ကိုယ့္မွာလည္း လုပ္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းကလည္း ရွိတယ္။ “တိမ္မင္းသမီး” ရိုက္ဖို႔ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ စဥ္းစားေသးတယ္။ က်မက မင္းသားေတြကိုလည္း မဖားတတ္ဘူး။ ေစ်းေတြကိုလည္း မင္းသမီးဆီက တ၀က္ေစ်းျဖတ္ ေသးတယ္ေလ။ ကိုယ့္ တန္ရာတန္ေၾကး မရတဲ့အျပင္၊ အ၀တ္အစား၊ မိတ္ကပ္ေတြ ျပင္ဆင္ရေတာ့ လံုး၀ မကိုက္ဘူးေလ။ ေျပာရရင္ ေစ်းကြက္ပ်က္တယ္ ဆိုရင္ မင္းသားကို တ၀က္ေလွ်ာ့ခိုင္းေလ။
ေမး။     ။ ျမန္မာျပည္မွာ မင္းသားေစ်းကြက္ ျဖစ္ေနၿပီး မင္းသားေတြေခၚတဲ့ မင္းသမီးကိုသာ ရိုက္ခိုင္းတာဆိုတဲ့ အျဖစ္အေပၚမွာေရာ န၀ရတ္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုသံုးသပ္ခ်င္သလဲ။
ေျဖ။     ။ မင္းသားနဲ႔ ရိုက္တဲ့သူေတြက မင္းသားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ဘူး။ ထုတ္လုပ္သူ ကိုယ္တိုင္ကိုက မင္းသားကို မလြန္ဆန္ ႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတာ။ ပရိုဂ်ဴဆာက မင္းသားေနာက္ လိုက္တယ္ဆိုေတာ့ ပိုက္ဆံေနာက္ လိုက္တဲ့ သူေတြ ျဖစ္ေနတာေပါ့။ အဲဒီလို လူမ်ိဳးေတြကလည္း အႏုပညာသမား မဟုတ္ဘူး။ ဒါရိုက္တာ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ေငြေရးေၾကးေရး ျပႆနာေၾကာင့္ မလြန္ဆန္ႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီလိုေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ ဒီအႏုပညာလုပ္တဲ့သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကလည္း ခ်မ္းသာတာ ဆိုလို႔ မင္းသားနဲ႔ မင္းသမီးရယ္ ပရိုဂ်ဴဆာရယ္ပဲ ရွိတယ္။ က်န္တဲ့သူေတြအကုန္လံုးက မင္းသားကို ကပ္မွ ရိုက္ရမယ္ ျဖစ္ေနတယ္။
ေမး။     ။ ရုပ္ရွင္ေလာက တခုလံုးကို မင္းသားေတြ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေနတာ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္သလဲ။
ေျဖ။     ။ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္သလဲဆိုေတာ့ မတိုးတက္လို႔ေလ။ ရုပ္ရွင္ ေလာကက ေစ်းကြက္က က်ဥ္းက်ဥ္းေလး။ အျပင္လည္း မေဖာက္ထြက္ႏိုင္ ဘူးေလ။ ကမၻာကိုသြားခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ပိုက္ဆံေတြ အကုန္အက် ေတာ္ေတာ္ ခံႏိုင္ရမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာက စီးပြားေရး ပရိုဂ်ဴဆာေတြဆိုရင္ လက္ခ်ိဳးေရလို႔ ရတယ္။ ၃၆ လမ္း တလမ္းလံုးကို ေလွ်ာက္လိုက္ရင္ ျပည့္သြားၿပီ။ ႏိုင္ငံျခားက ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လာလုပ္မွာက်ေတာ့လည္း အရင္တုန္းက ေပးမလုပ္ဘူး။ သူမ်ားေတြက လာလုပ္ ခ်င္တယ္ဆိုရင္ က်မတို႔ အေနနဲ႔ ပူးေပါင္းမွရမွာ။ ျမန္မာျပည္ အေနနဲ႔က စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ မတိုးတက္ဘူး။ ဘာမွလည္း အျမင္မရွိဘူး။ ဟိုမွာက ေက်ာင္းေတြ သင္တန္းေတြ အကုန္လံုး တက္ရတာ။ စက္ပိုင္း ဆိုင္ရာေတြကအစ  နည္းပညာနဲ႔ ေသခ်ာ သင္ထားၿပီးသား။ ဒီမွာက မင္းသားကိုဖားရင္ ဒါရိုက္တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာထလုပ္တဲ့ ဒါရိုက္တာေတြဆို နာမည္ေတာင္မၾကားဖူးဘူး။ ဟိုမွာက သင္တန္းေတြနဲ႔ တကယ္ကို ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ သြားတာ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဟိုကကားေတြနဲ႔ အရည္အခ်င္း ကြာတာေပါ့။ က်မတို႔ကို လာၿပီး အဲဒီလို လူမ်ိဳးေတြက ဆရာလုပ္ေတာ့ ကိုယ့္ကုိ စီးတဲ့သူက ဘာလဲဆိုတာ သိတယ္ေလ။ ဘာခိုင္းလိုက္တယ္ ဆိုတာကို သိေနတယ္။
ေမး။     ။ န၀ရတ္ကို ဦးေက်ာ္ဟိန္းက တင္တဲ့မင္းသမီးလို႔ သိခဲ့ရေပမယ့္ အဲဒီလို ျဖစ္လာဖို႔ န၀ရတ္အေနနဲ႔ ေက်ာ္ဟိန္းကို လက္ကမ္းၿပီး အႏုပညာေလာကထဲ ၀င္လိုက္တာလား။ ေက်ာ္ဟိန္းက လက္ကမ္းၿပီး ေခၚခဲ့တာလား။
ေျဖ။     ။ က်မက ရုပ္ရွင္စရိုက္မယ္ ဆိုေတာ့ က်မအေမက ဘယ္မင္းသားနဲ႔ စရိုက္မလဲ ေမးတယ္။ က်မက ဒီေလာကကို ၾကည့္လိုက္တဲ့ အခါမွာ ေဒြး၊ ေက်ာ္ဟိန္း ရွိမယ္။ ေဒြးနဲ႔ သြားရိုက္မယ္ဆိုရင္ က်မက ေဒြးတင္တဲ့ မင္းသမီးေပါ့။ အဲဒီ အခ်ိန္တုန္း ကလည္း ေဒြးက စြံတယ္ေလ။ အဲဒီလိုေတြ အေျပာခံရမွာ။ တခုေတာ့ ရွိတယ္။ ဦးေက်ာ္ဟိန္းက်ေတာ့ လံုး၀ရွင္းတယ္ေလ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူက ဘုရားတရားေတြလည္း လုပ္ေနၿပီ။ ၿပီးေတာ့ သူရဲ႕ပညာက ပိုၿပီးရင့္က်က္တယ္။ ေဒြးကိုေတာင္ သူက တင္လာတာေလ။ ဒါရိုက္တာ အေနနဲ႔ကလည္း သူကိုယ္တိုင္ ရိုက္တယ္ဆုိေတာ့ ဦးေက်ာ္ဟိန္းနဲ႔က အသင့္ေတာ္ဆံုးပဲ ဆိုၿပီး လိုက္ရွာ ျဖစ္သြားတယ္။ ေက်ာ္ဟိန္းဆီသြားၿပီး သမီး ရုပ္ရွင္ရုိက္ခ်င္တယ္ သြားေျပာေတာ့ သူကေမးတယ္၊ ဘာလို႔ ရိုက္ခ်င္တာလဲတဲ့။ အိမ္က ရိုက္ခိုင္းလု႔ိလို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ သူက ၀ါသနာပါလားလို႔ ေမးၿပီး က်မကို ထုိင္ဗ်ဴးတယ္။ က်မအေၾကာင္းေတြ ေျပာၿပီး မ်က္ရည္ ေပါက္ေပါက္က်ေအာင္ လုပ္တာ။ ေက်ာ္ဟိန္းကို က်မတို႔ကိုယ္တိုင္ ရိုက္ခ်င္တယ္လို႔ သြားကပ္ၿပီး ေျပာတာေပါ့။ ေက်ာ္ဟိန္းက သူတင္တဲ့ မင္းသမီး အရည္အခ်င္း ဘယ္ေလာက္ ရွိသလဲေပါ့၊ ၿပီးေတာ့ န၀ရတ္ဆိုတဲ့ နာမည္ကိုလည္း သူက ႀကိဳက္သြားတယ္။ က်မက မ်ိဳးရိုးကလည္း ရွိေတာ့ သူက စမ္းရိုက္ ၾကည့္မယ္ေပါ့။ သံုးကားစမ္းရိုက္ေတာ့ သူ႔ၿခံထဲမွာ ကင္မရာစမ္းတယ္။ သူလုပ္ခိုင္းတဲ့ အိုက္တင္ေတြ လုပ္ေပါ့။ က်မက ဘာမွ မလုပ္တတ္ေတာ့ မိန္းမ ေက်ာ္ဟိန္းႀကီးကို ျဖစ္လို႔။
ေမး။     ။ ရိုက္ကြင္းေတြမွာဆိုရင္ န၀ရတ္တို႔ မင္းသမီးျဖစ္ကာစကေတာ့ ေက်ာ္ဟိန္းတင္တဲ့ မင္းသမီးလည္း ျဖစ္တယ္၊အခုခ်ိန္မွာ တန္းတခုရွိေနတဲ့ မင္းသမီးလည္း ျဖစ္တယ္ ဆိုေတာ့ ျပႆနာ မရွိေလာက္ေပမယ့္၊ တျခားမင္းသမီးေတြ၊ ဇာတ္ပို႔ ဇာတ္ရံ အမ်ိဳးသမီးေလးေတြကုိ အမ်ိဳးသားေတြက ထိကပါးရိကပါး ေျပာတာတို႔၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားတာတို႔ ျမင္ဘူးလား။
ေျဖ။     ။ ကိုယ္ကေတာ့ မႀကံဳဖူးဘူး။ အဲဒီလို ျဖစ္တာကလည္း ကိုယ္ေန၏တဲ့ အေပၚ မူတည္တာပဲ။ ဇာတ္ပို႔ဇာတ္ရံ တခ်ိဳ႕က ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေနတယ္၊ အသစ္ေတြလည္း အဲဒီလိုပဲ။ ကိုယ္ေနတက္ထိုင္တက္တဲ့ အေပၚမူတည္တယ္။ကိုယ္က လုပ္လို႔ ရရင္ေတာ့ ဘယ္သူမဆို လုပ္မွာပဲ။ မင္းသမီး အသစ္ဆိုရင္ ကိုယ္က ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲ၊ ဇာတ္ကား ရိုက္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မင္းသားနဲ႔ သြားေရာေပါ့။ က်မကေတာ့ အဲဒီလိုမ်ိဳး မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ကို ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ရိုက္ခဲ့တာ။ တခ်ိဳ႕ဆို လြဲမွားၿပီး ၀င္လာခဲ့တဲ့ သူေတြအမ်ားႀကီး။ လြဲမွားၿပီး ဆိုတာက သရုပ္ေဆာင္ကို ၀ါသနာပါလို႔ မဟုတ္ဘူး၊ အဲဒါက ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးေၾကာင့္ ကေလးမေလးေတြဟာ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ပ်က္စီး ေနရတာ။ နာမည္ေက်ာ္ခ်င္တာနဲ႔ ပိုက္ဆံကို တဘက္တလမ္းက ရွာခ်င္ၾကတယ္။ နာမည္ေက်ာ္ဖို႔ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ထည့္မယ္၊ နာမည္ထြက္ရင္ အျပင္မွာ ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္စားလို႔ ေကာင္းတာမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီလို ေလာကက ၀င္လာတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ အဲဒီေတာ့ မိတ္ကပ္ လိမ္းၿပီးေတာ့ ရႈတင္သြား၊ ဗီဒီယို တကား ျဖတ္ေလွ်ာက္ ပါရင္လည္း မင္းသမီးလို႔ ေျပာလို႔ရတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ သရုပ္ေဆာင္ ေကာင္း တေယာက္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ မင္းသမီးနဲ႔ သရုပ္ေဆာင္ေကာင္းနဲ႔ မတူဘူး။ ျပည္သူက လက္ခံတဲ့ အႏုပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ သရုပ္ေဆာင္ေကာင္း တေယာက္ဆိုတာ လြယ္လြယ္နဲ႔မရဘူး။
ေမး။     ။ တခန္းႏွစ္ခန္းရိုက္ရၿပီး မင္းသမီးျဖစ္သြားၿပီဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္တပ္ဖို႔က သူတို႔အတြက္ ဘာအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရွိလို႔လဲ။
ေျဖ။     ။ တခ်ိဳ႕ကက်ေတာ့ နာမည္ႀကီးခ်င္တာ။ ဇာတ္လမ္းကိုလည္း စိတ္မ၀င္စားဘူး၊ က်မတို႔ ရိုက္တာလည္း လာမၾကည့္ဘူး။ ဇာတ္ကား ရိုက္တာ ေပၚပင္ေလး သူတို႔နာမည္ႀကီးရင္ အျပင္မွာ စီပြားေရးအရ စပြန္ဆာရွာမယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔လည္း လုပ္ခ်င္လို႔လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ စီပြားေရးအရပဲေလ။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ၀င္လာတဲ့ ေကာင္မေလးေတြ ဆိုရင္ ဘယ္သူမွကို စစရာမလိုဘူး။ သူတို႔ကသြားၿပီး မင္းသားကို ကပ္မွာပဲ။ အမ်ိဳးသမီး တေယာက္က ကိုယ့္စိတ္အေပၚ မူတည္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္တာ။ ကိုယ့္ခံယူခ်က္က တကယ္ သရုပ္ေဆာင္တတ္ ခ်င္တာလား၊ သရုပ္ေဆာင္ တတ္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ဒါရိုက္တာေကာင္း တေယာက္ဆီ သြားရမယ္။ သင္တန္း ေသခ်ာတက္ရမယ္။ မင္းသားကို ကပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ တမ်ိဳးျဖစ္သြားၿပီ။
ေမး။     ။ မင္းသား ေစ်းကြက္ျဖစ္ေနေတာ့ တခါတေလ ငါမင္းသမီးမျဖစ္ဘဲ၊ မင္းသား ျဖစ္လိုက္ပါေတာ့လား ဆိုတဲ့ စိတ္မ်ိဳး ျဖစ္မိလား။
ေျဖ။     ။ မျဖစ္ဘူး။ မင္းသားက်ေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ မင္းသမီးပဲ ႀကိဳက္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္က ဆံပင္ေတြလည္း ျပင္ခ်င္တယ္၊ အလွေတြလည္း ျပင္ခ်င္တယ္။ မင္းသမီးက ႏြဲ႕ႏြဲ႕ဆိုးဆိုး ဘယ္လိုအိုက္တင္လုပ္လုပ္ လုပ္လို႔ ရတယ္။ ေဘာျပားလည္း လုပ္တာပဲ၊ ေယာက်္ားပံုစံ ကားေတြလည္း ခဏခဏ ရိုက္ျဖစ္ပါတယ္။ မင္းသားက အေျခာက္ လုပ္ရင္ သိပ္ၾကည့္ မေကာင္းဘူးေလ။ မင္းသမီးရဲ႕ အားသာခ်က္က အလွျပင္လို႔ ရတယ္။ မင္းသား လုပ္ကြက္က နည္းတယ္။အက်ႌဆိုလည္း သူ သိပ္၀တ္လို႔မရဘူး။ ေယာက်္ားေလးက ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တာ၀န္ယူရတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ မိန္းကေလးပဲ ျဖစ္ခ်င္တယ္။
ေမး။     ။ အကယ္ဒမီ ဇာတ္ကား ေတြထဲမွာလည္း မင္းသမီးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါတယ္ဆိုေတာ့ တကယ္လို႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ မင္းသမီးေတြက ေစ်းကြက္တခုလို ျဖစ္လာႏိုင္မယ္လို႔ ထင္လား။
ေျဖ။     ။ အဲဒါကေတာ့ မေျပာတက္ဘူး။ ဗီဒီယိုေလာကေတာင္ ပ်က္ေနတာဆိုေတာ့ေလ။ က်မထင္တာ လံုး၀ မျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့ဘူး။ ဗီဒီယိုေလာကႀကီးကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ဖို႔မလြယ္ဘူး။ အခုဆို အင္တာနက္ေတြ၊ Sky Net ေတြပဲ ေရာက္ေနၾကတာ။ အလုပ္မရွိတဲ့သူေတြ အဲဒီမွာ ေရာက္ေနတာေတြ ၾကားေနရတယ္။မင္းသမီး ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ဦးေမာ့လာဖို႔ ဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္မလာႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဦးေမာ့ခ်င္ရင္ေတာ့ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ပိုက္ဆံထုတ္ ရုိက္မွပဲျဖစ္မယ္။  

ဧရာဝတီ သတင္း

ကိုယ့္အေပၚ နားလည္ၿပီး ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ပါက အခ်စ္ဆိုတာကို လက္ခံမည္ ဆိုသည့္ Patricia


ဘုန္းေနလ(ဒဂံုတကၠသိုလ္)| ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ပရိသတ္ေတြ စိတ္၀င္တစားျဖင့္ အားေပးလ႔ိုေနသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေကာင္မေလး၏ အႏုပညာလႈပ္ ရွားမႈမ်ားက စိပ္လို႔လာသည္။ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ မဂၢဇင္းတြင္ သူမ၏ အႏုပညာမ်ားက သူမကို ပိုမိုၿပီးထင္ က်န္ေစရစ္ေစခဲ့ျပန္သည္။ တစ္ေလာက သူမ၏ အခ်စ္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အားလံုးက စိတ္၀င္စားျခင္းကို ခံရၿပီးေနာက္တြင္ သူမ၏ခ်စ္သူနဲ႔ လမ္းခြဲခဲ့တဲ့သတင္းကို အားလံုးက ၾကားခဲ့မိခ်ိန္က က႐ုဏာသက္မိ ခဲ့ၾကသည္။ သူမ၏ ခ်စ္သူကလည္း အႏုပညာေလာကထဲတြင္ အကယ္ဒမီရၿပီး နာမည္ေက်ာ္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း သူမႏွင့္အသက္အရြယ္ ကြာဟလို႔ေနသူဆိုၿပီး ေျပာဆိုၾကသည္။

“ညီမ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အရမ္း ငယ္ေသးတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ေတာ့ ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ညီမအတြက္ ပထမဦးဆံုး အခ်စ္ကို ယံုၾကည္မိခဲ့တာပါ။ အသည္းကြဲျခင္းက ဘာဆိုဘာမွ မသိခဲ့ခ်ိန္တုန္းကေလ” ဟု ေျပာသည္။

သူမကို ယခုအခ်ိန္တြင္ ရည္းစားထပ္ၿပီးထားရန္ စဥ္းစားထားလားဟု ေမးၾကည့္ခဲ့ရာတြင္ အခ်စ္ဆိုတာကို သူမအေနျဖင့္ ေလာေလာဆယ္တြင္ မထားရိွေသးဘဲ အလုပ္ထဲတြင္သာ စိတ္ကို ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာ ဆိုသည္။

သူမအေပၚ နားလည္ၿပီး ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ပါက အခ်စ္ဆိုတာကို လက္ခံမိမွာပါလို႔ ဆိုခဲ့ျပန္သည္။ ယခု အခ်ိန္တြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္သာရိွေသးသည့္ သူမအေနနဲ႔ အခ်စ္ဆိုတာကို ခံစားနားလည္ခဲ့ခ်ိန္က အပ်ဳိ စင္ဘ၀ကို ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာမိန္းကေလးအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဂုဏ္တစ္ခုကို ပိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ျမန္မာမိန္းကေလးေတြအေနျဖင့္ မ်ားစြာထိန္းသိမ္းေနထိုင္သင့္ၿပီး ကိုယ့္တိုင္းျပည္၊ ကိုယ့္လူမ်ဳိး ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ျဖတ္သန္းၾကပါက လန္းဆန္းၿပီး မညိႇဳးေသာပန္းမ်ား ေလာကအလယ္ တြင္ ဂုဏ္တင့္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။
Mizzima Burmese

ဘီယြန္းေဆး၏ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ဗီဒီယို Drunk In Love


လြန္ခဲ့ေသာ သံုးရက္ခန္႔ ကမွ တစ္ကမၻာလံုး ကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည့္ ဘီယြန္ေဆးသည္ ယခု တစ္ခါတြင္လည္း အံ့ၾသဖြယ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ တစ္ခုကို ထပ္မံ ခ်ျပလိုက္ျပန္ ပါသည္။ သူမ၏ သီခ်င္း ျဖစ္ေသာ ‘Drunk In Love’ ကို ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယို ဖိုင္တြင္ သူမႏွင့္ သူမ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ရက္ပါေဂ်းဇက္ တုိ႔မွာ ကမ္းေျခတစ္ခု တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴး တူးေနၾကသည္။

သူမမွာ အလြန္ ပါးလႊာေသာ ကိုယ္က်ပ္ေရကူး ဝတ္စံု အနက္ေရာင္ကို ဝတ္ဆင္ထားလ်က္ ညခ်မ္း အခ်ိန္အခါ တြင္ သဲေသာင္ျပင္ေပၚ ၌ ေရလႈိင္းမ်ား ႏွင့္ ေဆာ့ ကစားေန ပံုကို အႏုပညာ ေျမာက္စြာ ႐ုိက္ကူးထားသည္။

သဲေသာင္ကမ္းစပ္ တစ္ေလွ်ာက္ တြားသြား၍ ညႇိဳ႕ဓာတ္ျပင္းျပင္းႏွင့္ ကျပ ရင္း သီခ်င္းဆိုေနသည့္ ဘီယြန္ေဆး ၏ ပံုရိပ္မ်ားကို အထင္းသားျမင္ႏုိင္ေလ သည္။

” အလင္းေရာင္ ေအာက္မွာ ျဖာက် ေနတဲ့ ကြၽန္မရဲ႕ကိုယ္ခႏၶာ အခ်ဳိးအစား ေတြအတြက္ မေက်နပ္စရာ မရွိပါဘူး” ဟု သူမ ကေျပာၾကားခဲ့ျပန္သည္။

ထုိ႔အျပင္ သူမ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ က သူမကို သိုင္းဖက္ထားသည့္ စိတ္လႈပ္ ရွားဖြယ္ ဇာတ္ဝင္ခန္း မ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ကူး ထားေသာ ‘Drunk In Love’ အယ္လ္ ဘမ္မွာ ခ်ပ္ေရ ၆၁၇ဝဝဝ ေရာင္းခ်ခဲ့ရ ၍ ဤအပတ္ အတြက္ ေဘလ္ဘုတ္၏ ထိပ္ဆံုး ၂ဝဝ တြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

KTZO

Ref:Daily Mail
Popular Myanmar News Journal


Bill Board ရဲ႕ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး သီခ်င္းအပုဒ္ ၁၀၀ စာရင္းမွာ ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ ထိပ္ဆံုးက ရပ္တည္ေနတဲ့ အမ္မင္နမ္နဲ႔ ရီဟားနားရဲ႕ စံုတြဲသီခ်င္းသစ္


နယူးေယာက္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉

ရက္ပ္အဆိုေတာ္ အမ္မင္နမ္နဲ႔ အဆိုေတာ္ ရီဟားနားတို႔ရဲ႕ စံုတြဲသီခ်င္းသစ္ The Monster ဟာ အေမရိကန္ Bill Board ရဲ႕ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး သီခ်င္းအပုဒ္ ၁၀၀ စာရင္းမွာ ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ ထိပ္ဆံုးက ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ contactmusic.com မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အမ္မင္နမ္နဲ႔ ရီဟားနားတို႔ရဲ႕ The Monster သီခ်င္းအသစ္ဟာ စတင္ထြက္ရွိတဲ့ ေန႔ကေနစၿပီး ႏွစ္ပတ္ၾကာသည္ အထိ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး သီခ်င္း ၁၀၀ ရဲ႕ ထိပ္ဆံုး ေနရာမွာ ဆက္တိုက္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။


လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး သီခ်င္း ၁၀၀ စာရင္းရဲ႕ ဒုတိယေနရာနဲ႔ တတိယေနရာ မွာလည္း ယခင္တစ္ပတ္က အတိုင္း Pitbull နဲ႔ Kesha တို႔တြဲဖက္ သီဆိုထားတဲ့ Timber သီခ်င္းနဲ႔ One Republic အဖြဲ႕ရဲ႕ Counting Stars သီခ်င္းတို႔က ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

Bill Board ရဲ႕ အေရာင္းရဆံုး အယ္လ္ဘမ္စာရင္း မွာေတာ့ ေၾကညာထားျခင္း မရွိဘဲ ႐ုတ္တရက္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့တဲ့ အတြက္ ပရိသတ္ေတြ အံ့အားသင့္ခဲ့ရတဲ့ ဘီယြန္းစ္ရဲ႕ အယ္လ္ဘမ္အသစ္က ထိပ္ဆံုးက ရပ္တည္လ်က္ ရွိပါတယ္။

ဘီယြန္းစ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ အယ္လ္ဘမ္ အသစ္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ေရာင္းခ်ခဲ့ရာမွာ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ အခ်ပ္ေရ ၆၁၇,၀၀၀ အထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီးၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ္မင္နမ္နဲ႔ ရီဟားနား တို႔ဟာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တုန္းကလည္း Love The Way You Lie လို႔အမည္ရတဲ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ တြဲဖက္ သီဆိုခဲ့ဖူးၿပီး အဲဒီ သီခ်င္းဟာလည္း ယခု The Monster လိုပဲ Bill Board ရဲ႕ လူႀကိဳက္ အမ်ားဆံုုး သီခ်င္းစာရင္းမွာ ရက္သတၱပတ္ အတန္ၾကာေအာင္ ရပ္တည္ႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။

The Voice Weekly Myanmar

Myanmar Gazette ျမန္မာ့ဂဇက္ သတင္းစာ Vol.1, Issue.3

ေနာက္ဆုံးထြက္ ဂ်ာနယ္မ်ား ဖတ္ရန္၊ download လုပ္ရန္

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရန္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က Sea Games ၿပဳိင္ပြဲ၀င္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အားကစားေမာင္မယ္မ်ားသို႔ ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာ (၂၀-၁၂-၂၀၁၃)


အမိႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အားကစားၿပိဳင္ပြဲဝင္ ေမာင္တို႕ မယ္တို႔ -

(၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားျပဳိင္ပြဲကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပလ်က္ရွိတဲ့ ယေန႕အခ်ိန္အခါမွာ ျပဳိင္ပြဲ၀င္ အားကစားေမာင္မယ္မ်ားဟာ ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္ အလံမလွဲေသာ စိတ္ဓါတ္ကို ရင္ဝယ္ပိုက္လ်က္ ႀကဳိးစား ယွဥ္ျပဳိင္ ေနၾကတာကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ၿမင္ေနရသလို ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးကလည္း ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္၊ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္နဲ႔ တစ္ခဲနက္ အားေပးၾကလ်က္ ရွိပါတယ္။ အမိ်ဳးမ်ိဳးေသာ အားကစား ျပဳိင္ပြဲေတြမွာ ဆုတံဆိပ္ေတြကို ရယူႏိုင္ခဲ့တာဟာ ေမာင္တို႔မယ္တို႔ရဲ႕ အႏွစ္ႏွစ္အလလ အပင္ပန္းခံ ႀကဳိးစားအားထုတ္ခဲ့မႈေတြရဲ႕ ရလဒ္ေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသမီးေဘာလုံးျပဳိင္ပြဲ ဆီမီးဖိုင္နယ္ပြဲမွာဆိုရင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေတြကို ထမ္းပိုးထားခဲ့တဲ့ သမီးငယ္ေတြဟာ အမိႏုိင္ငံရဲ႕ သမီးေကာင္းရတနာမ်ားပီပီ တတ္ႏိုင္သမွ် ဆိုတာထက္ သာလြန္တဲ့ ႀကဳိးစားအားထုတ္မႈနဲ႔ ၿမန္မာႏုိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အႏုိင္မခံ အရႈံးမေပးတဲ့ စိတ္ဓါတ္၊ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံရဲ႕ သန္႔ရွင္းမွ်တတဲ့ အားကစားစိတ္ဓါတ္၊ အသင္းလိုက္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ၊ မခိုမကပ္တမ္း ႀကဳိးစားအားထုတ္မႈ တို႕ကို စံနမူနာ အတုယူဖြယ္ရာ လက္ေတြ႔ျပသခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ၿမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ကိုယ္စား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ လိုက္ပါတယ္။

ေရႊတံဆိပ္ဆု၊ ေငြတံဆိပ္ဆု၊ ေၾကးတံဆိပ္ဆုေတြ အသီးသီး ရယူႏိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ အားကစားေမာင္မယ္ ေတြအတြက္ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားႏိုင္ျပီ ျဖစ္သလို ဆုတံဆိပ္ မရရွိခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း အေကာင္းဆုံး ယွဥ္ျပဳိင္ ကစားခဲ့ၾကျပီး ကံအေၾကာင္း မလွလို႔ ဆုတံဆိပ္ေတြနဲ႔ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ၾကရတဲ့ ေမာင္မယ္ေတြအတြက္လည္း ဂုဏ္ယူအားေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။
ျမန္မာ့လက္ေရြးစဥ္အမ်ဳိးသမီးေဘာလုံးအသင္း ဆိုရင္လည္း ေရႊတံဆိပ္ ဆုကို မရရွိႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ၿပည္သူေတြေပးတဲ့ ခ်န္ပီယံဆုကို ရရွိခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပါပဲ Sea Games အားကစားျပဳိင္ပြဲ အမ်ိဳးအစားအသီးသီးမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကတဲ့ အမိႏိုင္ငံရဲ႕ သားေကာင္း ရတနာ၊ သမီးေကာင္း ရတနာ အားကစားေမာင္မယ္ေတြ အားလုံးကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးက လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ တစ္ခဲနက္ အားေပးလ်က္ ရွိေနၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕သမိုင္းနဲ႔ Sea Games ျပဳိင္ပြဲသမိုင္းမွာ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ မွတ္တမ္းသစ္ေတြ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၾကျပီ ျဖစ္တဲ့ အားကစားေမာင္မယ္ အားလုံးအတြက္ ျပည္သူအားလုံးရဲ႕ ကိုယ္စား ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အေနနဲ႔ ဂုဏ္ယူဝမ္းေၿမာက္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ဆက္လက္ ယွဥ္ျပဳိင္ၾကရမယ့္ အားကစား ျပဳိင္ပြဲအသီးသီးမွာလည္း “ျမန္မာ” ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္၊ “ျမန္မာ” ဆိုတဲ့ အမ်ဳိးသားေရး သိကၡာကို အစြမ္းကုန္ ျမွင့္တင္ႏုိင္ဖို႕ အစြမ္းကုန္ ႀကဳိးစားၾကမယ္ ဆိုတာကိုလည္း အျပည့္အ၀ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ကိုယ္စီတာ၀န္ ေက်ပြန္ခဲ့ၾကျပီျဖစ္တဲ့ အားကစား ေမာင္မယ္မ်ားအားလုံး ေရွ႕ဆက္ျပီးလည္း ႏိုင္ငံ့ပုံရိပ္နဲ႔ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္သိကၡာကို ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားႏိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္း ျမွင့္တင္ႏုိင္ၾက ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

(မူလစာမ်က္ႏွာ - president-office.gov.mm)
The Voice Weekly Myanmar

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေဘာ္လုံးပြဲ ႏုိင္ရန္ သိန္း ၂၅၀၀ ရမယ္


ျမန္မာအသင္းက မေလးရွားအသင္းကိုု ၆ ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏိုုင္ယူသြားပါျပီခင္ဗ်ာ ...

ခ်န္ပီယံေျခစြမ္းကိုု ျပသသြားျခင္းပါပဲ


ျမန္မာ 6 ဂိုး မေလး႐ွားသံုည

ယင္းဆုေငြမ်ားအား အလွဴ ရွင္မ်ားအၿဖစ္

ၿမန္မာနိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲခ်ဳပ္ဥကၠဌဦးေဇာ္ေဇာ္မွ သိန္း ( ၅၀၀ )
ကေမ ၻာဇဘဏ္မွ ဂုဏ္ၿပဳ ခ်ီးၿမွင္႔ေငြ သိန္း ( ၅၀၀ )
Grand Myanmar မွ ဂုဏ္ၿပဳ ခ်ီးၿမွင္႔ေငြ သိန္း ( ၅၀၀ )
Alpine ေရသန္႔မွ ဂုဏ္ၿပဳ ခ်ီးၿမွင္႔ေငြ သိန္း ( ၃၀၀ )
ေဇကမ ၻာ ကုမၸဏီမွ ဂုဏ္ၿပဳ ခ်ီးၿမွင္႔ေငြ သိန္း ( ၂၀၀ )
Red Link ကုမၸဏီမွ ဂုဏ္ၿပဳ ခ်ီးၿမွင္႔ေငြ သိန္း ( ၂၀၀ )
ေရႊသံလြင္ ကုမၸဏီမွ ဂုဏ္ၿပဳ ခ်ီးၿမွင္႔ေငြ သိန္း ( ၂၀၀ )
အား/ ကာ မွ ကုမၸဏီမွ ဂုဏ္ၿပဳ ခ်ီးၿမွင္႔ေငြ သိန္း ( ၁၀၀ )
နွင္႔ ၿမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေဘာလံုအဖြဲခ်ဳပ္မွ ေရႊဆြဲၾကိဳး တစ္ကံုးစီ
ဆုေၾကးေငြ စုစုေပါင္း သိန္း (၂၅၀၀ ) ခ်ီးၿမွင္႔သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း
ၿမန္မာနိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲခ်ဳပ္ၿပန္ၾကားေရးႏွင္႔ သတင္းထုတ္ၿပန္ေရး ဌာန မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ေၿပာၾကားခ်က္အရသိရွိရပါသည္။
Myawady News

ျမန္မာ - ၆ ၊ မေလး - ၀


ဆီးဂိမ္း အမ်ဳိးသမီး ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲ တတိယ ေနရာလုပြဲကို ဒီေန႔ ညေန ၄ နာရီ မႏၱလာသီရိကြင္းမွာ အိမ္ရွင္ ျမန္မာနဲ႔ မေလးရွား အမ်ဳိးသမီးေဘာလုံးအသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာအသင္းက ၆- ၀ ဂုိးနဲ႔ အႏုိင္ရရွိသြားပါတယ္။
thithtoolwin

Planet Evening News Sheet (19-Dec-2013)

ေနာက္ဆုံးထြက္ ဂ်ာနယ္မ်ား ဖတ္ရန္၊ download လုပ္ရန္

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရန္

Mizzima သတင္းစာ ၉၂၀-၁၂-၂၀၁၃)

ေနာက္ဆုံးထြက္ ဂ်ာနယ္မ်ား ဖတ္ရန္၊ download လုပ္ရန္

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရန္

Arts Magazine No.6, Issue-1, December 2013

ေနာက္ဆုံးထြက္ ဂ်ာနယ္မ်ား ဖတ္ရန္၊ download လုပ္ရန္

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရန္

ဂ်ပ္စတင္ဘီဘာ အဆုိေတာ္အျဖစ္က အနားယူမယ္

နာမည္ႀကီး ကမာၻေက်ာ္ အဆုိေတာ္ Justin Bieber က အဆုိေတာ္အျဖစ္ သူ႔ရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈ ကို စြန္႔လြႊတ္ေန ၿပီး သူဟာ အနားယူေနၿပီလို႔ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

သူ႔အနာဂတ္ ဘယ္လုိရွိမလဲဆုိတဲ့ အေမးကို သူက အခုလို ေျဖလုိက္တယ္။

“ အယ္လ္ဘမ္အသစ္လား၊ က်ေနာ္က တကယ္ပဲ အနားယူေနၿပီး က်ေနာ္က အနားယူေနတဲ့ လူပဲ၊ က်ေနာ္ အခ်ိန္နည္းနည္းေတာ့ ယူမယ္။ ဂီတကုိ စြန္႔မလားလို႔ က်ေနာ္ ေတြးေနတယ္” လို႔ ဂ်ပ္စင္ဘီဘာက ေျပာ လုိက္တာပါ။

အသက္ ၁၉ ႏွစ္ရွိတဲ့ Justin Bieber က အခုလို ေၾကညာလုိက္တာဟာ ကမာၻတလႊား ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးေတြ ရဲ႕ မ်က္ရည္ေတြ ျမစ္တစင္းအလား စီးဆင္းသြားမလားပါဘဲ။သူဟာ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ႏွလံုးသည္းပြတ္ကိုလည္း ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သူ၊ သူ႔ ဂီတ၊ သီခ်င္းေတြကလည္း အရမ္း ကို ေအာင္ျမင္ေနတာဆုိေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ဂ်ပ္စတင္ ဘီဘာ အခုလိုေျပာလုိက္သလဲ ဆုိတာ က်မလည္း စဥ္းစားမရပါဘူး။ သူကလည္း သတင္းေတြမွာ ဘာေၾကာင့္ အခုလို ဂီတကို စြန္႔ခြာမယ္ဆုိတာ တိတိက်က် ေျပာမသြားခဲ့ပါဘူး။

သူ႔ရဲ႕ အယ္လ္ဘမ္အသစ္ကုိ လာမယ့္ သတင္းပတ္ ထြက္မယ့္ကိစၥမွာ ေတးဂီတ ထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ သူဟာ
ေနာက္ဆုတ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာလုိက္ၿပီး ဒါရာ ရာသက္ပန္ ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္လို႔ေတာ့ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ပ္စတင္ ဘီဘာဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကာလီဖုိးနီးယားက ေလာ့စ္အိန္ဂ်လီစ္မွာ ေရဒီယို သတင္းဌာနတခုနဲ႔ သူ႔ ရဲ႕ အယ္လ္ဘမ္အသစ္အေၾကာင္း ေျပာရင္း သူဟာ အနားယူေနၿပီျဖစ္တဲ့ လူတေယာက္ပဲလုိ႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။

သူဟာ အႏုပညာရွင္ တဦးအျဖစ္ ႀကီးျပင္းခ်င္တယ္လို႔ ေျပာၿပီး သူ႔အႏုပညာကို ရင့္က်က္ခ်င္လုိ႔ ေနာက္ ထပ္ေျခတလွမ္း ထြက္လွမ္းလုိက္တာျဖစ္တယ္လို႔လည္း Mail Online သတင္းတပုဒ္မွာ ေရးထားပါတယ္။

တေလာကပဲ သူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္တာေတြထဲက တခုကေတာ့ အေတာ္ကို ပြဲဆူသြားေစခဲ့တာပါ။ သူဟာ ေနာက္ထပ္ လူေတြကို ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ႏုိင္မယ့္ ေက်ာ္ၾကားေစတဲ့ အုိင္ဒီယာအသစ္မရွိေတာ့ဘူး ဆုိတာပါဘဲ။

လူေတြက သူ႔ကုိ မာန္မာနေထာင္လႊားၿပီး ရန္ုလိုတတ္သူလို႔ ထင္ၾကေပမယ့္ သူက မဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့ အေၾကာင္းလည္း ဂ်ပ္စတင္ ဘီဘာက ေျပာပါတယ္။

ဂ်ပ္စတင္ရဲ႕ အဖြားျဖစ္သူကေတာ့ အခုလုိ သူ႔အေနနဲ႔ ဂီတကိုစြန္႔လုိက္တဲ့အေပၚ သေဘာမတူဘူးဆုိတာ လည္း သတင္းဌာန တခုနဲ႔ ထုတ္ေျပာထားပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က သူ႔ရဲ႕ ယူက်ဴက သီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္ကေတာ့ သြားၾကည့္ၾကတဲ့ အႀကိမ္ေပါင္း ၂ သန္းခြဲေတာင္ ေက်ာ္သြားပါၿပီ။ ဧရာဝတီက ျပန္လည္ မွ်ေဝေပးလုိက္ပါတယ္။

အိမ့္သံစဥ္ ~
ဧရာဝတီ သတင္း