ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားက စစ္ေဆးသြားမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/27/2013 11:41:00 AM

Mobile Team အဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးခဲ့သည့္ ယုဇနဆိပ္ကမ္းအား ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားမွ ဒီဇင္ဘာမွ စတင္ကာ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

စစ္ေဆးရာတြင္ ေလဆိပ္ရွိ ေနရာႏွစ္ခုရွိ Hand Carry ႏွင့္ Baggage စစ္ေဆးသည့္ ေနရာႏွင့္ Air-Cargo ကုန္ပစၥည္းမ်ား စစ္ေဆးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀င္ေရာက္မႈ တားဆီးေရးအဖြဲ႕ Mobile Team မွ ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းအျပင္ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမမ်ားအား ေအာက္တုိဘာ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း တရားမ၀င္ တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီမွ သိရသည္။

တရားမ၀င္ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ထားမႈတြင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္ရာတြင္ ပစၥည္းပုိင္ရွင္ႏွင့္ ေပးပုိ႔ရမည့္ ေနရာမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ပစၥည္းမ်ားကုိသာ သယ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ တရားမ၀င္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀င္ေရာက္မႈ တားဆီးေရးအဖြဲ႕ Mobile Team မ်ားကုိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားကာ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ ကုန္သြြယ္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ပညာေပး၊ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ဇြန္လက ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ မတရားမ၀င္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း သတင္းေပးခ်က္အရ ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့မႈတြင္ အရက္ပုလင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဘီယာဖာေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္အား စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း Mobile Team ရန္ကုန္အဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း နယ္ေျမရွိ ကမ္း႐ိုးတန္းဆုိင္ရာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ Mobile Team မ်ားက ႀသဂုတ္ ၁၂ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ ပညာေပးကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္မွ စတင္ကာ အေရးယူကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ယုဇန၊ သာေကတ၊ က်န္းမာေရး၊ ၀ါးတန္း၊ ေခ်ာင္း၀၊ ဗားဂရာႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရုံးမွ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာအတြင္း ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္သည့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ေနရာအသီးသီး၌ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကုိ ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏုိင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group