သမၼတမည္သူ ျဖစ္မည္နည္းႏွင့္ ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေရး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/27/2013 04:53:00 PM


၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းတြင္ ထူးျခားအေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၿပိဳင္ဘက္သည္ သူမ၏မိတ္ေဆြ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္း ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္မားျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼတမည္သူ ျဖစ္မည္ဆိုေသာ ေမးခြန္း၏ အေျဖသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မည္ေရြ႕မည္မွ် ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္ကို ဦးစြာေစာင့္ၾကည့္ ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားစု ရရွိထားၿပီး တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရရွိထားသျဖင့္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အေပၚ မူတည္ေနသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။

ဒီခ်ဳပ္၏ ျပင္ဆင္ေရးအသံ
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္က ဒီခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ အခ်က္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ျပင္ဆင္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အဆိုပါ အခ်က္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာကို ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ပုဒ္မေပါင္း ၄၅၇ ခု ပါ၀င္ၿပီး ပုဒ္မ ၇၄ ခုသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ထက္၀က္ေက်ာ္၊ ေထာက္ခံမႈျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည့္ အဓိက ပုဒ္မမ်ားျဖစ္သည္။ က်န္ပုဒ္မ ၃၈၃ ခုသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဒီခ်ဳပ္၏ အခ်က္ ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ ႏွစ္ဆင့္ျပင္ အဓိကပုဒ္မ မည္မွ်ပါ၀င္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္၏ ျပင္ဆင္ေရးအသံ
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ဦးကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းခြင့္အား ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ရရွိထားေသာ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑သည္လည္း အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အလြန္အေရးပါလ်က္ ရွိသည္။
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ျပင္ဆင္သင့္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ျပဳစုၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီသို႔ တင္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္မွ အဆိုျပဳမည့္ ျပင္ဆင္လိုေသာ အခ်က္မ်ားသည္ အေရးပါမႈ ျမင့္မားသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အခန္းပါ ပုဒ္မမ်ားအရ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ မရရွိလွ်င္ ျပင္ဆင္ေရး အထမေျမာက္ႏိုင္သျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ အဆိုျပဳမည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားေသာ ပုဒ္မမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ပုဒ္မ ၄၃၅ အရ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ တင္ျပရာ၌ လိုအပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းက သာလြန္ေနသျဖင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေထာက္ခံလွ်င္ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္၌ လက္ခံေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သမၼတေလာင္းႏွင့္ ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေရး

သူရဦးေရႊမန္းသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ ေနာက္သက္တမ္းတြင္ သမၼတအျဖစ္ ျပန္လည္အေရြးခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ဳိးကို ထမ္းေဆာင္လိုသျဖင့္ သူရဦးေရႊမန္း အေနျဖင့္ သမၼတအျဖစ္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ သမၼတေလာင္း ေနရာကို ၀င္ေရာက္အေရြးခံမည့္ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ သမၼတေလာင္း ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္ေရး ပါရွိၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္ခ်က္ ပါရွိရမည္ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒမူၾကမ္းပါ အပိုဒ္မ်ားကို တစ္ပိုဒ္ခ်င္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမႈ ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေသာ ျပင္ဆင္မည့္ ပုဒ္မ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)လည္း ပါ၀င္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမႈ ရရွိၿပီးေသာ အပိုဒ္မ်ားအနက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆(က)အရ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ေထာက္ခံမႈ ရယူရန္ လိုအပ္ေသာ အပိုဒ္မ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲကို က်င္းပရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ထက္၀က္ေက်ာ္၏ ေထာက္ခံမႈရရွိေသာ အပိုဒ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အပိုဒ္မ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ခ်က္လည္း ပါ၀င္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ဒုတိယ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ သမၼတေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္သန္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ယူ ပံုေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ျပင္ဆင္မႈကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒုတိယသမၼတ သို႔မဟုတ္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

သမၼတေရြးခ်ယ္မႈ
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားစုကို အႏိုင္ရရွိေသာ ပါတီမွ အမည္စာရင္း တင္သြင္းသူမ်ားသည္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ျဖစ္မည္။ တပ္မေတာ္မွ အမည္စာရင္း တင္သြင္းေသာ ဒုတိယသမၼတ တစ္ဦးအပါအ၀င္ ဒုတိယသမၼတ သံုးဦးမွ တစ္ဦးကို သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မႈကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေထာက္ခံမဲ အမ်ားဆံုး ရရွိသူသည္ သမၼတ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဒုတိယသမၼတမ်ားႏွင့္ သမၼတကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားစု အႏိုင္ရရွိထားေသာ ပါတီက ေရြးခ်ယ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္တြင္ ဒီခ်ဳပ္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာအမ်ားစုကို အႏိုင္ရရွိပါက ဒီခ်ဳပ္မွ အမည္စာရင္း တင္သြင္းသူမ်ားသည္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ရွိေနသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ သမၼတေလာင္း ေနရာကို ၀င္ေရာက္အေရြးခံမည့္ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ သမၼတေလာင္း ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ . . . . .
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာအမ်ားစုကို အႏိုင္ရရွိရန္ အားေကာင္းေနသည့္အေလ်ာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ဒီခ်ဳပ္သည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းလ်က္ ႏိုင္ငံေရး အေပးအယူကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ သူရဦးေရႊမန္း အေနျဖင့္ သမၼတျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ျမင့္မားသည္ဟု ေယဘုယ် ေကာက္ခ်က္ျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း အေပးအယူ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက သူရဦးေရႊမန္း အေနျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သက္သက္၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံရႏိုင္ေျခမွာ နည္းပါးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွစ္ခု
အကယ္၍ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ျမင့္မားသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၆၄ ဦးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၃ ဦး၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံရမည္ျဖစ္သည္။
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၄ ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္လွ်င္ သမၼတသည္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မ ၆၄ ကို မျပင္ဆင္ႏိုင္လွ်င္ သမၼတသည္ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ပါတီတာ၀န္ကို စြန္႔လႊတ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲရရွိရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း ပုဒ္မ (၆၄) ကိုမူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံလွ်င္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ပုဒ္မ (၆၄)ကို ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳႏိုင္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီ တာ၀န္မ်ားကို ယာယီစြန္႔လႊတ္ ထားရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ပါတီကို ဦးေဆာင္မည့္ အလုပ္အဖြဲ႕ကို ယခုကတည္းက ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္သည့္ ကာလတြင္ ပါတီစည္း႐ုံးေရး၊ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးတို႔တြင္ ဖ႐ုိဖရဲ ၿပိဳလဲမႈ မရွိေအာင္ ယခုအခ်ိန္ ကတည္းက ႀကိဳတင္စီမံခ်က္ခ် ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ အကယ္၍ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ သမၼတျဖစ္ရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ဒုတိယသမၼတ သို႔မဟုတ္ သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အဆိုပါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအတြက္ ျပင္ဆင္မႈကိုလည္း ဒီခ်ဳပ္အေနျဖင့္ စနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားသင့္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတမျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ မည္သူ႔ကို သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားအျဖစ္ လ်ာထားမည္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားသင့္သည္ဟု ယူဆမိသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ ေလာင္းလ်ာမ်ားကို ျပည္သူလူထု အၾကားတြင္ ပိုမိုသိရွိႏိုင္ေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ၊ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ လ်ာထားသူမ်ားကို မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ေအာင္ စနစ္တက် ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းကို မျဖစ္မေန ပံုေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ႐ုပ္လံုးေပၚလာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မ်ားစြာဆက္စပ္ေနသည္။ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို ျပင္ဆင္မွသာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟုလည္း သံုးသပ္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိေနသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကသာမက လႊတ္ေတာ္မ်ားကလည္း ဆႏၵရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေျဖၾကားခဲ့သည္။ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံျခား ခရီးစဥ္အတြင္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ားအေပၚ ဖိအားေပး ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူမ၏ ကိစၥသာ ျဖစ္သျဖင့္ သီးျခားေ၀ဖန္စရာ မရွိေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီးျခားမွတ္ခ်က္ေပးျခင္း မလုပ္လိုေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္ရမည္ဟု တိုက္႐ုိက္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို လြတ္လပ္တရားမွ်တေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာ္ၾသမႈ ျပဳခဲ့သည္။

နိဂံုး
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိသူသည္ သမၼတျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္တြင္ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ နိုင္ငံေရး အေပးအယူကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၊ ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ပံုေဖာ္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနၿပီး အဆိုပါ အေပးအယူ၏ အတိမ္အနက္အေပၚ မူတည္ၿပီး သူရဦးေရႊမန္း အေနျဖင့္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိကို ဆန္းစစ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူကို အက်ဳိးျပဳမည့္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ကို ရယူႏိုင္ၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး အေပးအယူတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အလြန္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ပိုမိုစိတ္၀င္စား အားတက္ဖြယ္ ေကာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ အေပးအယူမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကို မ်က္ႏွာမူေနရန္ႏွင့္ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေမာင္းခတ္ႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

Eleven Media Group