ေရမျခားကုန္းမျခားစပိဘုတ္ကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/25/2014 10:35:00 PMကုန္းႏွင့္ေရျပင္ကို ယာဥ္တစ္စီးကိုသာ အသံုးျပဳ၍ အရွိန္ႏႈန္းျမန္စြာျဖင့္ လုိသလိုေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရန္မွာ သာမန္ အလုပ္တစ္ခု၊သို႔မဟုတ္ သာမန္ယာဥ္မ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္၍မရေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကုန္းႏွင့္ေရျပင္သည္ သြားလာ မႈပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေၾကာင္းအရာတြင္ ရွိေနေသာ္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ Humdinga အဖဲြ႕အစည္းအေနျဖင့္ အတားအဆီးမဲ့စြာျဖင့္ ကုန္းေရႏွစ္သြယ္ကို သြားလာႏိုင္မည့္ ယာဥ္တစ္မ်ိဳးကို တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ Humdinga မွ တီထြင္လိုက္ေသာ ယခုယာဥ္ သည္ ကုန္းႏွင့္ေရျပင္ကို ေျပာင္းလဲေမာင္းႏွင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္စကၠန္႔ပိုင္းသာ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယာဥ္အေနျဖင့္ ကုန္ႏွင့္ ခရီးသည္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း တင္ေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

Humdinga သည္ ပို႕ေဆာင္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ ယာဥ္မ်ားကို ဘက္စံုအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ တည္ေဆာက္ျခင္း အပိုင္းတြင္ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ တီထြင္ႀကံဆေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယခုကုန္းေရႏွစ္သြယ္သြားယာဥ္ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ Gibbs အဖဲြ႕အစည္းမွ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာကို တာ၀န္ယူခဲ့ေၾကာင္း လည္း သိရွိရ ပါသည္။ ကုန္းေရႏွစ္သြယ္သြားယာဥ္အေနျဖင့္ ကုန္းေပၚတြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္စြာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ယံုသာမက ေရျပင္တြင္လည္း 50km/h ႏႈန္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခုယာဥ္အေနျဖင့္ အေရးေပၚကယ္တင္ျခင္းမ်ား၊ အေရးေပၚေဆး၀ါးသယ္ယူျခင္းမ်ား၊ အေရးေပၚ လူပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ား အစရွိသည္ျဖင့္ အေရးေပၚကိစၥဆိုင္ရာ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္းႏွင့္ေရ ပိုင္းျခားထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႏွင့္ကုန္းေျမ သည္ သီးျခားခဲြထားျခင္း ခံရေသာအေျခအေနကို ယခုယာဥ္ကို အသံုးျပဳကာ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ Humdinga အေနျဖင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။

----------------------------------------------------------------------------------
ၿပန္ဆိုသူ-World Wide
TechSpace Journal