ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ၿဂိဳဟ္တုအင္တာနက္စနစ္ ထိန္းသိမ္း ႏိုင္မည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တင္ဒါေခၚယူ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/25/2014 06:56:00 PM


စ,ခ်ဳိကိုကို

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ျပည္တြင္းၿဂိဳဟ္တုစနစ္အတြက္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို တင္ဒါေခၚယူမည္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထိုသို႔တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက လက္ရွိ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ျပည္တြင္း ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ (Ku- Band MPT Satellite Terminal) အတြက္ လိုအပ္ေသာ Ka-Ku Bandwidth 56 Mbps ကို လက္ရွိ၀န္ေဆာင္မႈ ျပတ္ေတာက္မႈမရွိေစေသာ Solution ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကို ေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္။

ၿဂိဳဟ္တုအင္တာနက္စနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သီးသန္႔နက္၀ပ္အသံုးျပဳသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ လူပုဂ္ၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ကသာ အသံုးျပဳ ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါၿဂိဳဟ္တုစနစ္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Ammaration Communication မွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ႏိုင္က “ၿဂိဳဟ္တုအင္တာနက္စနစ္ကို သီးသန္႔နက္၀ပ္အသံုးျပဳခ်င္တဲ့ကုမၸဏီေတြ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေတြ၊ အစိုးရဌာနေတြက အမ်ားစုသံုးၾကတယ္။ တစ္ကုိယ္ရည္သံုးတဲ့သူေတြလည္းရွိတယ္။ ၿဂိဳဟ္တုစနစ္က ဆက္သြယ္ေရးၾကန္႔ၾကာမႈလည္း မျဖစ္ေစတဲ့အျပင္ လံုၿခံဳမႈလည္း စိတ္ခ်ရလို႔ သီးသန္႔နက္၀ပ္အျဖစ္ သံုးတဲ့ သူမ်ားပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ၿဂိဳဟ္တုအင္တာနက္စနစ္ Solution အတြက္ ေလွ်ာက္ထားလိုသည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးလုုပ္ငန္း၊႐ံုးခ်ဳပ္အေျခစိုက္ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးစခန္း၊ (၈)မိုင္တြင္ တင္ဒါပံုစံထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

Mizzima Burmese