ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေပၚလစီမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္ရန္ တရုတ္ ေမွ်ာ္လင့္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/01/2014 03:53:00 PM


မတ္ ၁။

ႏိုင္ငံ ထုတ္လုပ္မႈ က႑ အညႊန္းကိန္း (PMI) က်ဆင္းေနသည့္ၾကားမွ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းကို ထိန္းသိမ္းရန္ အတြက္ တရုတ္အေနျဖင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေပၚလစီမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖြယ္ ရိွေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္ ဘဏ္လုပ္ငန္းစု (ANZ) ၏ စေနေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းမွ ေဖာ္ျပလွ်က္ ရိွသည္။

“ တကယ္လို႕ တရုတ္ အာဏာပိုင္ေတြ အေနနဲ႕ လာမဲ့ အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႕ ကြန္ဂရက္မွာ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း ၇.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မေျပာင္းလဲဘူးဆိုရင္ အစိုးရက ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေပၚလစီ တင္းက်ပ္မႈေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို အားေပးျမွင့္တင္သြားရမွာပါ ” ဟု စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္သည္။တရုတ္ အစိုးရ၏ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ PMI အညႊန္းကိန္းမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ၅၀.၂ အမွတ္ ရိွၿပီး သုံးလတာ ဆက္တိုက္ က်ဆင္းမႈလည္း ျဖစ္သည္။ စေနေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုး အခ်က္အလက္မ်ား အရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ေနာက္ပိုင္း အနိမ့္ဆံုး က်ဆင္းမႈလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။

ပုဂၢလိက က႑ကို အေျခခံသည့္ HSBC မွ PMI အညႊန္းကိန္းမွာလည္း ႏွစ္လ ဆက္တိုက္အျဖစ္ ပံုမွန္စံႏႈန္း အမွတ္ ၅၀ ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းလွ်က္ ရိွသည္။ အျခားေသာ ညႊန္ျပခ်က္မ်ား အရလည္း စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ေလွ်ာ့နည္းလွ်က္ ရိွေၾကာင္း ANZ မွ သံရိုင္းထုတ္လုပ္မႈ နည္းပါးၿပီး သံထည္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ မ်ားျပားေနသည္ကို ေထာက္ျပ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ တကယ္လို႕ က်ဆင္းမႈႏႈန္း ဆက္ရိွေနဦးမယ္ ဆိုရင္ အခုႏွစ္ ပထမဝက္အတြင္းမွာ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းဟာ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ ရိွေနပါလိမ့္မယ္ ” ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တရုတ္အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ ဒုတိယဝက္တြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေပၚလစီမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သြားႏိုင္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ အက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီ ႏိုမူရာမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္သည္။

REF: Focus Taiwan
The Myanma Age