ကိုယ္ခႏၶာအပူခ်ိန္ကိုအသံုးျပဳ၍ ဖုန္းအားသြင္းႏိုင္ေတာ့မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/11/2014 06:33:00 PM


ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ဖုန္းမ်ားကို အားသြင္းရန္ သၾကားကိုအသံုးျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုန္ခါျခင္း ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစရွိသည္ျဖင့္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳကာ လုပ္ေဆာင္လာသည္ကို သိရွိေနရ ပါသည္။ ယခုအခါတြင္လည္း မိမိတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာအပူခ်ိန္ကို အသံုးျပဳ၍ ဖုန္းမ်ားကို အားသြင္းႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ေတာင္ကိုရီးယားသုေတသနသမားမ်ားက Glass ႏွင့္ Fabric ကိုအေျခခံထားေသာ သာမိုအီလက္ထရစ္ ဂ်င္နေရတာတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေနၾကပါသည္။

ပါေမာကၡ Byung Jin Cho ႏွင့္ Korea Advanced Institute of Science and Technology University မွ သုေတသနသမားမ်ားက Thermoelectric (TE) ဂ်င္နေရတာတစ္ခုကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ခ့ဲၾကၿပီး ၄င္းအေနျဖင့္ သင့္ကိုယ္ခႏၶာ အပူခ်ိန္ကိုအသံုးျပဳကာ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားကို အားသြင္းေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါပစၥည္းအေနျဖင့္ Heart Monitors၊ Smartglasses ႏွင့္ အျခားေသာ Wearable မ်ားကို အားသြင္းေပးရန္ သင့္ေတာ္မည္ ျဖစ္သည္။

သာမိုအီလက္ထရစ္ဂ်င္နေရတာသည္ ေသးငယ္၍ အေ၇ျပားႏွင့္ ေလအၾကား ျဖစ္ေပၚလာေသာ အပူျခားနား ခ်က္ကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မည့္ ပစၥည္းကိရိယာ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ အားသြင္းရန္ တပ္ဆင္ထားပါကလည္း အလြန္ေပ့ါပါးျခင္း၊ သက္ေတာင့္ သက္သာျဖစ္ျခင္းမ်ားကို ခံစားရရွိေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ယခုတီထြင္ခဲ့ေသာ ကိရိယာသည္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ေသခ်ာေပါက္ အားသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ ေဆး၀ါးကုသမႈဆိုင္ရာ အာ႐ံုခံစနစ္မ်ားကိုပါ စြမ္းအားေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ ေနၾကေၾကာင္း Cho မွ ေျပာပါသည္။ လက္ရွိတြင္ TE ဂ်င္နေရတာ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးကိုတီထြင္ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ၄င္းတို႔မွာ Organic ႏွင့္ Inorganic ျဒပ္ပစၥည္းမ်ားကို အေျခခံ၍ biological စနစ္ႏွင့္ geological စနစ္ဟူ၍ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

TE ဂ်င္နေရတာသည္ လူ၏ အသားအေရႏွင့္ လံုး၀သင့္ေတာ္မႈရွိေအာင္ျပဳလုပ္ထားႏိုင္ေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္အေနျဖင့္ စြမ္းအင္ထြက္ရွိမႈ နည္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ Inorganic ကို အေျခခံထားေသာ TE ဂ်င္နေရတာအေနျဖင့္ ျမင့္မားေသာစြမ္းအင္ကို ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔မွာ ေလးလံျခင္း၊ မာေတာင့္ျခင္း ႏွင့္ အရြယ္အစားႀကီးမားျခင္း အစရွိသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပါေမာကၡ Cho အေနျဖင့္ Organic ႏွင့္ Inorganic ျဒပ္ပစၥည္းႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းကာ ေပါ့ပါး၍ လူ႔အေရးအျပားႏွင့္လည္း သင့္ေလ်ာ္ၿပီး စြမ္းအင္လံုေလာက္စြာ ထြက္ရွိေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ယခုနည္းပညာသည္ ဂ်င္နေရတာပံုစံထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာအတြက္ ေျပာင္းလဲလာေသာ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ၿပီး ၄င္းကိုသာ ေသခ်ာေပါက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ ဂ်င္နေရတာမ်ား၏ အေလးခ်ိန္ကို လံုး၀ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သလို Wearable Electronics မ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

TE အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ 40 Miliwatts သာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေနေသးေသာ္လည္း ၄င္းနည္းပညာအေနျဖင့္ ကားမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ား၊ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေရယာဥ္မ်ား အတြက္ စြမ္းအင္ေပးမႈဆိုင္ရာ ၌ အေထာက္အပံျဖစ္လာေစႏိုင္မည္ဟု ပါေမာကၡ Cho မွ ယံုၾကည္ေနပါသည္။

Ref:DM
WorldWide(BMSTU)
TechSpace Journal