ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/15/2013 08:46:00 AM


၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)သည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၃)ရက္၊ အဂၤါေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ဥကၠ႒ ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီသစ္ပါတီမွ ဥကၠ႒ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္
ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္တို႔ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

၂။ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ သတင္းသိခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအားလုံးအက်ဳိးအလို႔ငွာ ေကာင္စီက ေရးဆြဲထားသည့္ သတင္း မီဒီယာ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဦး မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ သို႔တင္သြင္းမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး႒ာနက
ေကာင္စီ၏ ျပင္ဆင္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမပါဝင္ဘဲ ေရးဆြဲထားၿပီး
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားသည့္ ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒပါ ေကာင္စီကသေဘာမတူ၊ကန္႔ကြက္
၊ ျပင္ဆင္ထားသည့္အခ်က္မ်ား၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္
ေကာင္စီအၾကား အထက္ပါ ဥပေဒႏွစ္ခုအေပၚ အျမင္မတူ ကြဲျပားခ်က္မ်ား၊ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူထားခဲ့သည့္ ကတိကဝတ္မ်ား၊ ႏွစ္ဖက္ အေခ်အတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ ေကာင္စီက မၾကာမီတင္သြင္းမည့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒအေပၚ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းခဲ့ၾကပါသည္။

၃။ ထိုသို႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေကာင္စီက မၾကာမီ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒသည္ အမွန္တကယ္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္
ႏိုင္ငံသားမ်ားအက်ဳိးကိုရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါက ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ အယူဝါဒစြဲမ်ား မထားဘဲ မည္သည့္ပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က တင္သြင္းသည့္ဥပေဒျဖစ္ေစ ေထာက္ခံေဆြးေႏြး
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၄။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း မည္သည့္အေရးကိစၥမဆို၊ မည္သည့္ ဥပေဒမဆို ျပည္သူလူထုအက်ဳိးရွိမည္ဆိုပါက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီဝင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားမ်ားကိုလည္း ပါတီ၏ ဦးတည္ခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ပါက လြတ္လပ္စြာဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ျပဳထား
ေၾကာင္း၊ ယင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ျပည္သူလူထုအက်ဳိး
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ဥပေဒမ်ဳိးျဖစ္ပါက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾက
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၅။ ေကာင္စီကေရးဆြဲထာသည့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းလာသည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ဥကၠ႒၊သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔၊ ယင္းပါတီဝင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံကာ လာမည့္ တနလၤာေန႔ (၁၉-၈-၂၀၁၃)တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ တင္သြင္းရန္ ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ တို႔ႏွင့္ လည္း ေတြ႔ဆုံခြင့္ေတာင္းခံကာ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒ ၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပ ေဆြးေႏြးသြားရန္ ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)