အာဆီယံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအခန္းက႑ကိုအေလးထားထည္႔သြင္းေစလိုေၾကာင္း သမၼတတိုက္တြန္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/11/2014 06:19:00 PMေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၁၁

၂၀၁၅အလြန္အာဆီယံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အခန္းက႑ကို ပိုမိုျမင့္မားသည္႔
စီမံခ်က္မ်ားအေလးထားထည္႔သြင္းေပးေစလိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က ယေန႔ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဆီယံေၾကညာခ်က္ပါအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚအႀကမ္းဖက္မွဳပေပ်ာက္ေရးကို ပိုမိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ လူမွဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ထည္႔သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္း ကိစၥမွာ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံမွအလွည္႔က်ဥကၠဌတာ၀န္ယူခဲ့ခ်ိန္တြင္ သမၼတ ေဒါက္တာ ဆူစီလိုဘမ္ဘမ္းယူဒို႐ိုႏိုေဖာ္ျပခဲ့သည္႔
အာဆီယံ၏ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ ဖြ႔ံျဖိဳးမွဳႏွစ္ဆျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမွုထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်ေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္ၿပီး
အေရးပါလွေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။သုတလင္း၊ ျမတ္စုၿငိမ္း

Popular