ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္၀င္ခြင့္ ရမွတ္အနိမ့္ဆံုး ၄၇၀ ရရွိရမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/01/2013 11:51:00 AM


ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသုိလ္တုိ႔တြင္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ ပထမႏွစ္သင္တန္း စတင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပုိ႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပဲြတြင္ အဂၤလိပ္စာအနိမ့္ဆံုးရမွတ္ ၇၅ မွတ္ႏွင့္ စုစုေပါင္းအနိမ့္ဆံုးရမွတ္ ၄၇၀ မွတ္ရရွိထားသူမ်ား ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ကုိပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ႏွင့္ မႏၲေလး တကၠသုိလ္တုိ႔တြင္ ၀ိဇၨာ ၊ သိပၸံ ဘာသာရပ္အလုိက္ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ားေရြးခ်ယ္၍ ပထမႏွစ္သင္တန္း မွပါရဂူဘဲြ႔ရရွိသည္အထိ အထူးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တကၠသုိလ္ပညာေရးအဖဲြ႔မ်ားေကာင္ စီႏွင့္ တကၠသုိလ္ဗဟုိေကာင္စီတုိ႔က အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။
   ယင္းတကၠသုိလ္၀င္ခြင့္အတြက္ ေက်ာင္းသားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္စာေမးပဲြ ေျဖဆုိခဲ့သည့္ ဘာသာတဲြမ်ား ကုိသတ္မွတ္ခ်က္မျပဳဘဲ မည္သည့္ဘာသာတဲြျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ ဘာသာတဲြအား လံုးမွ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပဲြရမွတ္အေပၚ အေျခခံ၍ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ေက်ာင္းသား မ်ားအားသင္ၾကားပုိ႔ခ်ရာတြင္ စာေတြ႔၊လက္ေတြ႔သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီသင္ၾကားပုိ႔ခ် မည္ျဖစ္ၿပီး စာသင္ခန္းအရြယ္အစားအပါအ၀င္သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားျပည့္စုံ စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

Ref..facebook