ဘဏ္စာရင္း ၅ ခုႏွင့္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကိစၥ Jelson Garcia ရွင္းလင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/21/2013 07:45:00 PMအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ဝင္ ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာမီဒီယာသတင္းသမားမ်ား သိသင့္သိထိုက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဝငွ ပညာေပးသည့္ လုပ္ငန္းေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ႏွင့္ ၁၁ ရက္ေန႔ မ်ားက ၄၇ လမ္းႏွင့္ ကုန္သည္လမ္း ေထာင့္ရွိ Myanmar Media Library ႐ံုးခန္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား (BurmaPartnership)ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ ငန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ဗဟို (Bank Information Center)တို႔က ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳက်င္းပခဲ့ၿပီး BIC မွ အာရွေဒသဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာ Jelson Garcia က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးကာ BP မွ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သူ မခင္ဥမၼာက စကားျပန္အျဖစ္ ကူညီေပးခဲ့ သည္။ Jelson Garcia သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္း မ်ား ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္သူ၊ အေတြ႕အႀကံဳရင့္ က်က္သည့္ BIC ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္လာၿပီျဖစ္ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္(World Bank)၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (Asia Development Bank)၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (International Monetary Fund) အစရွိေသာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသေဘာတရားမ်ားအေၾကာင္းကို သတင္းသမားမ်ားအတြက္ ၿခံဳငံုေဆြးေႏြးေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ အလြန္တရာ ႐ႈပ္ေထြးက်ယ္ျပန္႔လွေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို ၄ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္တိုအတြင္း၌ရွင္းျပရသည့္ အတြက္ အေပၚယံသေဘာသာ ေဆြးေႏြး ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးေသာ၊ သတင္းသမားမ်ားသိအပ္ေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေက်နပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မွ်ေဝေပးခဲ့ပါ သည္။

Bank Information Center သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အသြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးက႑မ်ား၌ တရားမွ် တမႈရွိေစေရး၊ အမ်ားျပည္သူအခြင့္အေရး ကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရး၊ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ ကိုင္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစေရးတို႔အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ေဒသ ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ လြတ္လပ္ေသာ၊ အက်ိဳးအျမတ္အ တြက္မဟုတ္ေသာ NGO အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ သည္။ ဥပမာ- ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူ ဒုကၡေရာက္ေစႏိုင္ေသာ၊ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ကို ဆိုးက်ိဳးသက္ ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စီမံကိန္းမ်ားကို အစိုးရပိုင္း (သို႔) ပုဂၢလိကပိုင္းမွ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက အဆိုပါဘဏ္မ်ား၊ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ေငြေခ်းယူၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ကိုင္ သည္ဆိုပါက တားဆီးဟန္႔တားႏိုင္ရန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။
ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း လႈပ္လႈပ္ရွား ရွားျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေၾကြးၿမီ ပမာဏ၊ ဘဏ္စာရင္း ၅ ခုႏွင့္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကိစၥကို အမ်ားျပည္သူတို႔ ရွင္း လင္းစြာသိေစႏိုင္ရန္အတြက္ Jelson Garcia ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

“စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္နဲ႔ ၁၁ ရက္ က လုပ္တဲ့ ျမန္မာမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ပြဲရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းေတြအေၾကာင္း၊ အဲဒီ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္လာ ၾကပံုေတြကို ၄ နာရီ ေလာက္ အခ်ိန္အတြင္းမွာ သတင္းမီဒီယာသမားေတြ နားလည္လာေအာင္ မိတ္ဆက္ေပးတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ရွည္ၾကာစြာ ဆက္ဆံလာခဲ့တာရယ္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကစ ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ တရားဝင္ ျပန္လည္ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္လာစဥ္ကေန ယေန႔အထိသာမက၊ ဒီကာလေတြ မတိုင္မီ ကတည္းကလည္း ဒီေငြေၾကးအဖြဲ႕ အစည္းေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္လာခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြေၾကာင့္ ဖိတ္ေခၚခ်က္ အရ အဲဒီေတြ႕ဆံုပြဲကို ကြ်န္ေတာ္လာခဲ့တာ ပါ”

“ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံအေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္က ေသခ်ာေပါက္သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ယတိျပတ္ေျပာခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ေပးခဲ့တဲ့ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြက ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့တာေတြအေပၚက ေနရတာပါ။ ၿပီးေတာ့လည္း အဲဒါေတြဟာ တရားဝင္ (သို႔မဟုတ္) တိက်ေသာ ကိန္း ဂဏန္းမ်ား မဟုတ္ပါဘူး။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး ဘဏ္တို႔နဲ႔ေတြ႕စဥ္က သူတို႔ကိုယ္တိုင္ က အတိအက် မထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ဘူး”
စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္ေန႔က ၎သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ေသာ အဆိုတြင္ `အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းျပည္အတြက္ အရန္ေငြအပ္ႏွံထားျခင္းမွာ ထူးဆန္းသည့္ အေလ့အထမဟုတ္´ဟု ေရးသားထားသည္။

ယင္းကိစၥကို ျမန္မာမီဒီယာတစ္ခု ၏ အေရးအသားႏွင့္ပတ္သက္၍ Jelson Garcia က ဆက္လက္ရွင္းျပပါသည္။
“အဲဒီ သတင္းေဆာင္းပါးမေရးမီ က ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖုန္းနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အီးေမးလ္နဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူခ်င္း ေတြ႕ဆံုၿပီးေတာ့ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမးျမန္းျခင္းတစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့ပါ။ မေမးဘဲ ေရးလိုက္ေတာ့ အားလံုး ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ကုန္ ေတာ့တာေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္တာ အဲဒီလိုျဖစ္သြားဖို႔ လံုးဝမရည္ရြယ္ခဲ့ပါဘူး။ သူတို႔ကို မီဒီယာက်င့္ဝတ္အေၾကာင္း သတိေပးသင့္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ သူတို႔ကို ဆက္သြယ္ေတာ့ အယ္ဒီတာက အေၾကာင္းျပန္တယ္။ ဘဏ္စာရင္း ၅ ခုနဲ႔ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ ကိစၥကို သူတို႔အေနနဲ႔ မေဖာ္ျပခဲ့ပါဘူးတဲ့။ ကြ်န္ေတာ္ သူတို႔ကို ရွင္းလင္းျပၿပီးေနာက္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ကမၻာ့ဘဏ္ဝန္ထမ္းလို႔ မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့တာကို စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္မွာ ျပင္ဆင္ေဖာ္ျပေပးခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္”။

Jelson Garcia အေနျဖင့္ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားစရာ ရွိပါသလားဆို သည့္အေမးကိုမူ “ကြ်န္ေတာ့္နာမည္ကို သံုးမယ္၊ ကြ်န္ေတာ့္စကားကို ကိုးကား မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔အတည္ျပဳ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီးမွ လုပ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလိုမလုပ္ခဲ့လို႔ အကုန္လံုး႐ႈပ္ကုန္တာ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲက အသိပညာေဝမွ်ဖို႔ပါ။ မီဒီယာက်င့္ဝတ္ကို ေမ့မထားသင့္ဘူး။ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း မျဖစ္ရေအာင္ ကမၻာ့ ဘဏ္နဲ႔လည္း ေမးျမန္းစံုစမ္းၿပီးမွ ခ်ိန္ဆၿပီး လုပ္ခဲ့ဖို႔ေကာင္းတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာဖန္တီးတာ၊ လူအမ်ားရဲ႕ ဂုဏ္ သိကၡာထိပါးေစႏိုင္တဲ့ အေရးအသားမ်ိဳး ဟာ တာဝန္မဲ့တဲ့ စာနယ္ဇင္းအလုပ္ပဲျဖစ္ တယ္”ဟု ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းဦး၊ သတင္းထူးသည္ အလြန္တရာမွ အေရးႀကီးသည္မွန္ေသာ္လည္း တိက်မွန္ကန္မႈကိုမူ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ ေပါ့ေပါ့ဆဆ သေဘာမထားသင့္ပါ။ တိက်မွန္ကန္မႈသည္ သတင္း၏အသက္ပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤဘဏ္စာရင္း ၅ ခုႏွင့္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကိစၥကို တာဝန္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ျပည္သူလူထုထံသို႔ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အသိေပးထုတ္ျပန္သင့္သည္။ လူမႈကြန္ယက္ဆိုင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျငင္းဆိုျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းတို႔သည္ တရားမဝင္ပါ။ ႏိုင္ငံပိုင္ အရန္ေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၌ အပ္ႏွံျခင္းသည္ ထူး ဆန္းသည့္ကိစၥမဟုတ္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ဆိုထားေသာ္လည္း အကယ္၍ ျမန္မာအစိုးရ အေနႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ အပ္ႏွံထားပါက ပမာ ဏ မည္၍မည္မွ်ရွိေၾကာင္းကို ျပည္သူ၏လူထုအား တရားဝင္ အသိေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းျပည္၏အရန္ေငြသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ပိုင္ မဟုတ္ပါ။ တိုင္းျပည္၏အရန္ေငြသည္ ျပည္သူပိုင္ျဖစ္သည္။ `သန္႔ရွင္းသည့္အစိုးရ´ ျဖစ္ဖို႔ရာတြင္ အစိုးရဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား အမ်ားျပည္သူအလြယ္အကူ သိႏိုင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္မွာ အဓိက လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖဴ၏၊ မည္း၏ကို အစိုးရအေနျဖင့္ တရားဝင္ အသိေပးရွင္းလင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဥကၠာဦး
၁၉-၀၉-၂၀၁၃ ေန႔ထြက္ ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ ၈၊ အမွတ္ ၁၆
================

ေနာက္ဆက္တြဲသတင္း …

ဘဏ္စာရင္း ၅ ခု ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကိစၥကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ လံုး၀ မသိပါေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္က အတိအလင္း ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားလိုက္သည္။
၂၀.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ စက္မွဳ၀န္ႀကီးဌာနရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမေဆာင္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ဗဟိုဘဏ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာတို႔ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ယင္းက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါကိစၥကို လုံး၀မသိရွိေၾကာင္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြက္အပ္ႏွံထားေသာ အရန္ေငြမွာ ၇ ဒသမ ၆ ဘီလီယံခန္႔ရွိေၾကာင္း ယင္းကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး အရန္ေငြ ၁၁ ဘီလီယံရွိျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ဘဏ္က ၁ ဘီလီယံမျပည့္သည့္
ႏုိင္ငံေတာ္ေၾကြးျမီကို မေလွ်ာ္ေပးခဲ့ဆုိေသာ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မွာ
လံုး၀မွန္ကုန္မွဳမရွိေၾကာင္း၊ ျခတ္ျခံဳက်ေနေသာ ဥပမာ-
ျပည္တြင္းစစ္မီးမ်ားေတာက္ေလာင္ျပီး ျပည္သူလူထုမ်ား အတိဒုကၡေရာက္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကုိသာ ေၾကြးျမီေလ်ာ္
ေပးေလ့ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ကုိယ္တုိင္က ႏုိင္ငံေတာ္ေၾကြးျမီကုိ
အသက္သာဆံုးနည္းလမ္းျဖင္ ့ေပးေခ်ႏုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္းလက္ရွိရာ
အလြယ္တကူ အေၾကြးေလ်ာ္ႏုိင္မည့္ မိမိတို႕မသိေသာ နည္းလမ္းမ်ားရွိသည္ဆိုပါက
ျပသေစလိုေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဦး၀င္းရွိန္က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

News Watch Weekly