မ ျမင္ ဖူး ေသာ ခ်စ္ မိတ္ ေဆြ မ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/28/2014 10:05:00 AM


ပါဠိတြင္ ” အဒိဌ သဟာယ ” ဟူေသာ စကားတစ္ရပ္ ရွိသည္ ။
မျမင္ရေသာ မိတ္ေဆြ ၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မျမင္ဖူးေသးဘဲ ႏွင့္ စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတင္းစကားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ခင္မင္ရင္းႏီွးေသာ မိတ္ေဆြကုိ ဆုိလုိသည္ ။

သူသူငါငါတုိ႔တြင္ ယင္းသုိ႔ေသာ မိတ္ေဆြမ်ား ရွိၾကသည္ ။ ထိုမိတ္ေဆြစာရင္းတြင္ ဘုရားရွင္သည္ ထိပ္ဆုံးမွ ျဖစ္ေပသည္ ။ ဘုရားရွင္ဟူသည္
သူသူငါငါတုိ႔ဧ။္ အသည္းႏွလုံးတြင္ မျမင္ဖူး မေတြ႕ဖူးပါဘဲ ႏွင့္ စြဲစြဲထင္ထင္ တည္ရွိေနေသာ မိတ္ေဆြႀကီးပင္ျဖစ္သည္ ။

အဒိဌ သဟာယ မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ခင္မင္ခ်စ္ၾကည္မႈ ပုိ၍သန္႔ရွင္းၾကည္လင္တတ္သည္ ။ အေၾကာင္းမူကား အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆုံ ဆက္ဆံရေသာ
မိတ္ေဆြမ်ားအဖုိ႔ ရႈပ္ေထြးေပြလီေသာ ေလာကီကိစၥမ်ားျဖင့္ ၊ တစ္ေၾကာင္းမဟုတ္ တစ္ေၾကာင္း ၊ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ၿငိစြန္းအျပစ္ျမင္၍
လာတတ္ၾကေပရာ ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈတြင္ အဖုအထစ္ကေလးမ်ား အစြန္းကေလးမ်ား ရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ မသန္႔ရွင္း မၾကည္လင္ ျဖစ္တတ္ၾကသည္ ။
မျမင္ဖူး မေတြ႕ဖူးေသာ မိတ္ေဆြတြင္မူကား ယင္းအၿငိအစြန္း မရွိဘဲ ေမတၲာစင္စင္ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ျဖင့္သာ ခင္မင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။

သုိ႔အတြက္ ဤအေျခအေနကုိ ဆက္လက္ထိန္သိမ္းထားရန္ လုိအပ္ပါသည္ ။ လူ႔သဘာဝ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျမင္ခ်င္း သေဘာထားခ်င္း ထပ္တူက်ဖုိ႔
ဆုိသည္မွာ ရွားရွားပါးပါးပင္ျဖစ္သည္ ။ တစ္ေယာက္ဧ။္ ခံယူထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ေဖၚျပထားရာတြင္ အျခားတစ္ေယာက္က ၾကဳိက္ႏွစ္သက္ျခင္း၊ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း
မျပဳခဲ့လွ်င္ သိတ္ၿပီး ဘဝင္မက် ျဖစ္တတ္သည္ ။ အမွန္အားျဖင့္ မိမိဧ။္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္သည္ တစ္စုံတစ္ေယာက္အတြက္ ရည္႐ြယ္ရင္း မျဖစ္ဖုိ႔လုိသည္ ။
ဓမၼ ဟူသည့္ သဘာဝတရားကုိ အရင္းတည္ၿပီး ျဖစ္တတ္ပ်က္တတ္ေသာ သေဘာအျမင္ကုိ ရည္ညႊန္းလ်က္ ၊ အတုယူရန္, ဆင္ျခင္တတ္ရန္, သင္ခန္းစာရေစရန္
အတြက္ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္း( ဘာသာဝါဒ တူသည္ျဖစ္ေစ မတူသည္ျဖစ္ေစ) အတြင္း၌ စိတ္ရင္း ေစတနာမွန္ျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေပသည္ ။

” အဒိဌ သဟာယ ” မျမင္ဖူးေသာ မိတ္ေဆြစစ္ျဖစ္ေသာ ဘုရားရွင္ဧ။္ တရားေတာ္မ်ားသည္ လူသားတုိင္းအတြက္ လုိက္နာက်င့္ႀကံသင့္ေသာ အမွန္ကန္ဆုံး
အယူအဆ မူဝါဒမ်ား ျဖစ္သည္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေရးသား ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းၾကရင္းျဖင့္ ၾကည္လင္သန္႔စင္ေသာ ခင္မင္မႈကုိ
မပ်က္ျပယ္ရန္ ထိန္သိမ္းထားသင့္ေပသည္ ။

ေဂါတမ ဘုရားရွင္ မပြင့္ေပၚမီ အခ်ိန္ေလးမွာ ဗိမၺိသာရ ဘုရင္ႏွင့္ ပကၠဳသာတိ ဘုရင္တုိ႔သည္ တစ္ဆင့္စကား တစ္ဆင့္နားျဖင့္ သေဘာထားေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကရင္းျဖင့္
‘ အဒိဌ သဟာယ ‘ မျမင္ဖူးေသာမိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္သြားၾကသည္ ။ ဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူၿပီး ဗိမၺိသာရ ဘုရင္သည္ ဘုရားရွင္ဧ။္ တရားေတာ္ကုိ ၾကားနာရ၍ ဘုရားဒါယကာ,
ေက်ာင္းဒါယကာႀကီး ျဖစ္လာေသာအခါ ၊ ပကၠဳသာတိ ဘုရင္ထံသုိ႔ အမြန္ျမတ္ဆုံးျဖစ္ေသာ ရတနာသုံးပါးဂုဏ္ရည္တုိ႔ကုိ အနက္အဓိပၸာယ္ႏွင့္အတူ ရတနာေရႊၾကဳတ္ႏွင့္ထည့္၍
ပုိ႔ေပးလုိက္ေသာ္ ၊ ရတနာလက္ေဆာင္ရသည္ႏွင့္ မျမင္ဖူးေသာ မိတ္ေဆြႀကီးကုိ ျမင္ဖူးေသာမိတ္ေဆြႀကီးအျဖစ္ ေတြ႕ဆုံရန္လည္းေကာင္း၊ ရတနာသုံးပါးကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္ၾကပ္
ေတြ႕ဆုံဖူးေမွ်ာ္ရန္လည္းေကာင္း ၊ ေန႔မဆုိင္း ညမဆုိင္း ရာဇျဂဳိဟ္ျပည္သုိ႔ ႂကြခ်ီလာသည္ ။ ယင္းသည့္ေနာက္ အလြန္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္ သက္ဆုံးတုိင္
ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနထုိင္သြားၾကရေလသည္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မျမင္ဖူးေသာ မိတ္ေဆြစစ္ႀကီးျဖစ္သည့္ ဘုရားရွင္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေရးသားေဆြးေႏြးၾကမည္ဆုိလွ်င္
အခ်င္းခ်င္းသည္လည္း မိတ္ေဆြစစ္မ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိၾကကာ ႏွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အက်ဳိးမ်ားၾကရေပလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ ။

ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔ေလာက စတင္သည္မွ အစျပဳ၍ ငယ္စဥ္တြင္ ပညာရွာျခင္း၊ ႀကီးလာလွ်င္ ဥစၥာရွာျခင္းတုိ႔မွာ အစဥ္အလာ သိမွတ္လုိက္နာခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ ။ သုိ႔ရာတြင္ အတတ္ပညာႏွင့္
ဥစၥာအျပင္၊ တရားရွာ အသိရွာျခင္းမွာကား အၾကင္သူတစ္ဦးဧ။္ အသိပညာႀကီးမွ ျဖစ္ႏုိင္သည္ ။ အသိပညာ အေျခခံ မႀကီးလွ်င္ ရအပ္ေသာ စီးပြားဥစၥာ၊ ရာထူးဂုဏ္သိန္တုိ႔တြင္သာ ေသသည္အထိ
သာယာနစ္ေျမာ ေမြ႕ထုံေနသြားတတ္သည္ ။ ရာထူးဂုဏ္သိန္ႏွင့္ ျပည့္စုံေနေသးသမွ် တရားရွာ အသိရွာဖုိ႔ကုိ သတိမရေပ၊ ရာထူးဂုဏ္သိန္ ေလ်ာက်သည့္အခါမ်ဳိးမွာသာ တရားစာေပဘက္ ,
တရားအလုပ္ဘက္ကုိ ေရာက္လာတတ္သည္ ။ ထုိအခါမ်ဳိးတြင္ ထင္သေလာက္ ခရီးမတြင္ႏုိင္ ျဖစ္ရတတ္သည္ ။

သုိ႔ရာတြင္ အၾကင္သူတစ္ဦး၌ ဆႏၵတစ္ရပ္ထက္သန္လာၿပီဆုိလွ်င္ ယင္းဆႏၵကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ ႏႈိးဆြ ပင့္ေျမႇာက္ေပးေသာ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ရပ္ရပ္သည္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ
တစ္ေနရာရာမွ ေပၚေပါက္လာတတ္သည္ ။ ဤသည္တုိ႔ကုိ အဒိဌ သဟာယ မိတ္ေဆြတုိ႔မွ ရရွိႏုိင္သလုိ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း စာေပက်မ္းဂန္တုိ႔ကုိ ဆည္းပူးေလ့လာျခင္းျဖင့္ရရွိႏုိင္ေပသည္ ။
တရားဆႏၵ တရားအေျခခံ ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားတြင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဤေလာကဧ။္ ဆင္းရဲမႈ၊ မၿမဲမႈ၊ ဤခႏၶာကုိယ္ဧ။္ အႏွစ္သာရမရွိမႈ စေသာ အေျခခံ အေတြးအသိမ်ား ရွိေနၾကေပသည္ ။
ယင္းအေျခခံ အသိတရားတို႔ကုိ ဥစၥာဓန ပ်က္ျပားမွ ၊ ရာထူးဂုဏ္သိန္ ေလ်ာက်မွ ၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိ ဘဝ ေရာက္မွ ရရွိလာပါက အလြန္ေနာက္က်ေနေပလိမ့္မည္ ။ ပညာရွာစဥ္ , ဥစၥာရွာစဥ္မွာပင္
တရားသဘာဝ အယူအဆတုိ႔ကုိ လုံ႔လျပဳ အခ်ိန္ေပး၍ ရွာေဖြေလ့လာ မွတ္သားထားၾကရေပလိမ့္မည္ ။ သူ႔အသိ သူ႔ဆႏၵကုိ ႏႈိးဆြေပးေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ကေလးမ်ားက လႈံ႕ေဆာ္ေပးလုိက္သည့္
အခါတြင္ တရားသံေဝဂဘက္သုိ႔ ရုတ္ျခည္း ကူးေျပာင္းလာတတ္သည္ ။ တရားဧ။္ အက်ဳိးအျမတ္သည္ ေဆြးေႏြးရုံမွ် ၊ ဖတ္ရႈၾကားနာရုံမွ် ျဖင့္ မသိႏုိင္ မရႏုိင္ ၊ က်င့္သုံးေဆာက္တည္ပါမွ သိႏုိင္ ရနိင္
မည္ဆုိသည္ကုိ ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ ထားရန္လည္း လုိအပ္လွေပသည္ ။

တရားသမားတုိ႔ဧ။္ ဘဝ၌ ေနႏုိင္ခဲ့ပါေသာ္ ဧကစာ တစ္ေယာက္တည္းသာေနျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ဧ။္ ၊ သုိ႔ေသာ္ အေဖၚျဖစ္လာခဲ့လွ်င္လည္း မိမိထက္သာေသာအေဖၚ၊ မိမိႏွင့္ရည္တူေသာအေဖၚကုိ
ရႏုိင္ေသာ္ ေကာင္းဧ။္ ။ ယုတ္ညံ့ေသာအေဖၚကုိကား အေဖၚလုိသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုမွ်ျဖင့္ မေပါင္းေလႏွင့္ ၊ တစ္ေယာက္တည္းေနသည္က အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ ဟူ၍ ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူဧ။္ ။

သိဒၶတၲ မင္သားသည္ တစ္ပါးတည္းေတာထြက္ေတာ္မူသည္ ။ ဖဝါးေျခထပ္ ကပ္၍ လို္က္ပါလုိေသာ ငယ္ေဖၚေမာင္ဆန္ကုိ လက္မခံခဲ့ေပ၊ အေၾကာင္းကား ေမာင္ဆန္သည္ က်ဳိးႏြံေသာ္လည္း တရားအေဖၚ
ဓမၼအေဖၚမိတ္ေဆြ မျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ တရားအက်ဳိး တုိးတုိးေဖၚမွ် မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေရွးမဆြကပင္ ျမင္သိခဲ့ဧ။္ ။ မွန္ပါသည္ ၊ ခက္ထန္ မာန္ႀကီးေသာ ေမာင္ဆန္ေခၚ အရွင္ဆႏၵသည္ ဘုရားရွင္
ပရိနိဗၺာန္ စံယူေတာ္မူၿပီးသည့္ေနာက္မွသာ အကြၽတ္တရားရခဲ့သူျဖစ္သည္ ။ သုိ႔ေသာ္ အရည္တူ ပဥၥဝဂၢီ တုိ႔ေရာက္လာေသာအခါတြင္မူ အေဖၚအျဖစ္ လက္ခံေတာ္မူခဲ့သည္ ။

ယင္းသုိ႔ျဖင့္ ေတာထြက္သည္ဆုိေသာ္လည္း ဧကစာ တစ္ပါးတည္း လြတ္လြတ္ကြၽတ္ကြၽတ္ မဟုတ္ဘဲ သေဘာတူရာတူရာ ဓမၼမိတ္ေဆြအျဖစ္ပူးေပါင္း၍ ႏွစ္ပါးစု၊ သုံးပါးစု၊ ငါးပါးစု(ပဥၥဝဂၢီ) အစ၊ ေလးငါးရာထိ
စုေပါင္းေတာထြက္ၾကသည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ဖူးသည္ ။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေကာက္ ႏွစ္ရံ ဆင့္ထားလွ်င္ ထိခုိက္တတ္သည္ကုိ မဟာဇနက ဇာတ္ေတာ္လာ စကားကဲ့သုိ႔ အေဖၚေၾကာင့္ အက်ဳိးထြက္သကဲ့သုိ႔ အေဖၚေၾကာင့္
အက်ဳိးပ်က္ ျပႆနာတက္ ရသည္မ်ားလည္း ရွိလာတတ္ေလသည္ ။

မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းဟူ၍ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္ ၊ ေဝဖန္ ျပစ္တင္ , ဆုိဆုံးမမႈတုိ႔ကုိ စိတ္ရင္းေစတနာျဖင့္ ျပဳမူတတ္ၾကသည္ ။ လူသည္ ယဥ္ေက်းမႈအရ သာမန္အားျဖင့္ ႀကီးသူက ငယ္သူအား ဆုိဆုံးမခြင့္၊ အျပစ္နွင့္
ၾကဳံလာလွ်င္ ျပစ္တင္ေဝဖန္ႏုိင္ခြင့္ ရွိသေယာင္ ယူဆၾကရဧ။္ ။ ငယ္သူက ႀကီးသူဧ။္ အဆုံးအမကုိ ေလးစားနာယူရမေယာင္ ရွိတတ္ဧ။္ ။ သုိ႔ေသာ္ သိမွတ္ ခံယူၿပီးေသာ ဆရာႏွင့္တပည့္၊ မိဘႏွင့္သားသမီးမဟုတ္ခဲ့ေသာ္
က်ဳိးႏြံနာခံဖုိ႔ရာမွာ လြယ္မေယာင္ႏွင့္ ခက္သည္ ။ ယခုေခတ္၌ ဆရာ,မိဘ စကားကုိပင္ ေလေလးစားစား နာယူတတ္ေသာအက်င့္တုိ႔ နည္ပါးလ်က္ရွိေခ်ၿပီ ။ အေၾကာင္းမူကား ေဝဖန္ဆုံးမမႈဟူသည္ အေၾကာင္းပင္
မွန္ေစဦးေတာ့ , အၾကင္သူတစ္ဦးဧ။္ မာန ႏွင့္ အတၲ ကုိ ထိခုိက္လာတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္ ။ ဆုံးမေဝဖန္ခံရေသာအခါ အေၾကာင္းသင့္ေသာ ဆုံးမမႈပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အတၲမာနအခံေၾကာင့္ ေၾကာင္းက်ဳိးကုိ
မဆင္ျခင္ႏုိင္ေတာ့သျဖင့္ ျပန္လွန္ တုန္႔ျပန္တတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ ။

ဆုံးမခံယူမည့္သူကုိ သူ႔အားတုိက္ရုိက္ မရည္ညႊန္းဘဲ နီတိက်မ္းဂန္မ်ားျဖင့္ ဥပမာျပ ဆုံးမခဲ့ေသာ္ နားဝင္ႏုိင္ေလာက္ေပသည္ ။ သုိ႔ရာတြင္ နာယူသူမွ စိတ္ဝင္တစားျဖင့္ အာရုံစုိက္ ၾကားနာရန္ လုိအပ္ေပသည္ ။
အျပစ္ၾကဳံလာသျဖင့္ မိမိဧ။္ ကုိယ္ပုိင္အသိ ကုိယ္တုိင္စကားတု႔ိျဖင့္ ဆုံးမေဝဖန္ခဲ့ေသာ္ ေလွ်ာေလွ်ာလ်ဴလ်ဴ နာခံဖုိ႔မွာ ယခုေခတ္၌ မရွိသေလာက္ ရွားလွေပေတာ့သည္ ။

အရွင္သာရိပုတၲရာသည္လည္းေကာင္း၊ အရွင္ရာဟုလာသည္လည္းေကာင္း၊ ဆုံးမလုိသူတုိ႔ဧ။္ အဆုံးအမစကားကုိ မျပတ္ခံယူလုိပါသည္ ဆုိျခင္းမွာ ထုိအရွင္တို႔သည္ အတၲ မာန ကင္းျပတ္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာအရွင္တုိ႔
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္ ။ ပုထုဇဥ္တုိ႔ နယ္ပယ္တြင္မူကား ဆုံးမေဝဖန္မႈကုိ ထားပါဦး အလြန္ခ်စ္ပါသည္ဆုိေသာ မိတ္ေဆြခ်င္းပင္လွ်င္ စကားအယူအဆ အဆင္မေျပလွ်င္ အဖုအထစ္ ကေတာက္ကဆျဖစ္တတ္သည္။
သုိ႔အတြက္ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း သေဘာထား၊ အယူအဆ၊ အေတြးအျမင္ တုိ႔ကုိ ေရးသားေဆြးေႏြးရသည္ရွိေသာ္ ဓမၼဓိဌာန္ က်က် ရႈျမင္သုံးသပ္တတ္ဖုိ႔လုိသည္ ၊ အတၲ မာန ကင္းဖုိ႔လုိသည္ ၊ ေမတၲာအေစး မျပယ္ရန္
အၿမဲသတိျဖင့္ ႏွလုံးသြင္း ဆင္ျခင္တတ္ဖုိ႔လုိေပသည္ ။

ဘုရားေလာင္းႏွင့္ အရွင္အာနႏၵာေလာင္းတုိ႔သည္ တစ္ခ်ိန္တုန္းအခါက ‘ အဒိဌ သဟာယ ‘ မျမင္ဖူးေသာ မိတ္ေဆြ ဘုရင္ ႏွစ္ပါး ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္ ။ ေနာက္တြင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ နန္းစြန္႔ကာ ရေသ့ျပဳလ်က္ ေတာတြင္
အတူတကြ တရားအားထုတ္ၾကသည္ ။ တစ္ေန႔ ဆြမ္းခံျပန္လာၿပီး ဆြမ္းဝုိင္းတြင္ ဆားထုပ္ကုိ ေတြ႕ရေသာအခါ ဘုရားေလာင္းရေသ့(ဂႏၶာရ ရေသ့)က အရွင္အာနႏၵာေလာင္းရေသ့(ေဝေဒဟ ရေသ့)ကုိ စကားဆုိလုိက္သည္ ။

” အရွင္ဘုရား , ဆားရလာသကုိး ”
” မရခဲ့ပါ ၊ မေန႔ကရေသာဆားကုိ သိမ္းထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ဘုရား ”
” အလုိ အံ့ဖြယ္ရာပါတကား ”
” အဘယ္ပုံ အံ့ဖြယ္ျဖစ္ပါသနည္း အရွင္ ”
” အရွင္ဘုရားသည္ သုံး၍ပင္မကုန္ႏုိင္ေသာ ေရႊေငြ ရတနာ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ႏွင့္အတူ တုိင္းျပည္ႀကီး တစ္ခုလုံးကုိ စြန္႔လႊတ္ခဲ့သူျဖစ္ပါလွ်က္
ယခုေတာ့ ဆားကေလးအေပၚ၌ သံေယာဇဥ္ထားေနသည္မွာ အံ့ဖြယ္ရာဟု ဆုိရေပသည္ ”
” အရွင္ဘုရားက တယ္ၿပီး ဆရာလုပ္ခ်င္သူပါတကား ၊ ဆရာလုပ္ခ်င္လွ်င္ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္လုပ္ေပါ့၊ ဆရာမလုပ္ခ်င္လုိ႔ ေတာထြက္လာခဲ့ၾကတာမဟုတ္လား ၊
သုိ႔ပါလ်က္ တပည့္ေတာ္အေပၚမွာ ဆရာလုပ္ခ်င္ေသးသကုိး ”

ေဝေဒဟ ရေသ့သည္လည္း ပုထုဇဥ္မွ်သာျဖစ္ၿပီး ဘုရင္ဘဝက လာခဲ့သူ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မွန္ကန္သည့္ ဆုံးမစကားပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း မနာယူႏုိင္ဘဲ ႏႈတ္လွန္ ျပန္ထုိးမိျခင္းျဖစ္သည္ ။
( သူေတာ္ေကာင္း ရေသ့ ရဟန္း ဟူသည္ ရသတဏွာျဖင့္ အစာအာဟာရကုိ မသိမ္းဆည္းေကာင္း၊ ေနာင္အခါ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းမ်ားအဖုိ႔ မသိမ္းဆည္းေကာင္းေသာ အာဟာရမ်ားကုိ သိကၡာပုဒ္ ပညတ္ထားသည္ )။

” ငါ့ရွင္ ေဝေဒဟ , ဆုံးမဖြယ္ရာၾကဳံလာ၍ ဆုံးမစကားေျပာၾကားျခင္းသည္ကား ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒါၶ၊ အရိယာတုိ႔ဧ။္ အစဥ္အလာေပတည္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္ငါသည္ ဓမၼလမ္းေၾကာင္းအတုိင္းသာ ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ဧ။္။
သုိ႔ရာတြင္ တရားစကားပင္ျဖစ္ေစကာမူ လူမုိက္တုိ႔သည္ကား မခံယူႏုိင္ၾကေပကုန္ ”
” အရွင္ဘုရား , ဆုိဆုံးမသင့္သည္ မွန္ပါဧ။္။ တရားႏွင့္လည္းေလ်ာ္ပါဧ။္။ သုိ႔ရာတြင္ အရွင္ဧ။္ ဆုံးမစကားသည္ သူတစ္ပါးကုိ ထိပါးပုတ္ခတ္ေသာ ဆုံးမခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ ပညာရွိဟူသည္ သူတစ္ပါးကုိ မထိခုိက္ေစအပ္၊
ယခုမူကား အရွင္ဧ။္ ဆုံးမစကားမွာ ဓားတုံးႀကီးျဖင့္ ေခါင္းရိတ္ေပးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေတာ့သည္ ”
” ငါ့ရွင္ေဝေဒဟ , အဆုံးအမတရားစကားဟူသည္ ဆုံးမခြင့္ၾကဳံ၍ ဆုံးမေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ ခံယူေသာသူအား နာလုိခံခက္ အမ်က္ထြက္သည္မူလည္းျဖစ္ေစ၊ ေက်ေက်နပ္နပ္ ႏွစ္သက္အပ္သည္မူလည္းျဖစ္ေစ ၊
မခံလုိေသာေၾကာင့္ ဖြဲျပာအလား လြင့္စင္သြားမူလည္းျဖစ္ေစ ၊ ဆုံးမအပ္သည္သာတည္း ”

ေဝေဒဟ ရေသ့ၿငိမ္သြားသည္ ၊ ခံပက္ဖုိ႔အကြက္မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ တစ္ေၾကာင္းမွာလည္း ေမတၲာဓာတ္အျပည့္ပါေသာ ဂႏၶာရ ရေသ့ဧ။္ စကားသံ တရားသံမွာ သူ႔ေဒါသကုိ ေျပေလွ်ာကြယ္ေပ်ာက္ေစသည္ ။
ယင္းသုိ႔ျဖင့္ သူေတာ္ေကာင္း ဓာတ္ခံ ရွိၿပီးေသာ ေဝေဒဟ ရေသ့သည္ ကုိယ္ဟန္ပါ ေျပေလ်ာ့သြားသည္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂႏၶာရ ရေသ့က ဆက္၍ တရားေဟာေလသည္ ။

” ငါ့ရွင္ေဝေဒဟ , အဆုံးအမကုိ ခံယူႏုိင္ျခင္းသည္ ေသာဝစၥႆတာ မဂၤလာႏွင့္ ျပည့္စုံသည္မည္ဧ။္။ ဆရာသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ဧ။္ အဆုံးအမဟူသည္ ခံယူရခဲဘိသည္။ အဆုံးအမကုိ ခံယူႏုိင္ေအာင္ပင္ ၾကဳိးစားယူရသည္။
အဆုံးအမကုိ ခံယူျခင္းျဖင့္ ပညာရွာရသည္ ”
” ငါ့ရွင္ေဝေဒဟ , အၾကင္သူသည္ ပညာလည္းမရွိ၊ အဆုံးအမကုိလည္းမခံယူ၊ ထုိသူသည္ မာနတည္းဟူေသာ ဦးခ်ဳိသာရွိ၍၊ ပညာတည္းဟူေသာ မ်က္စိမရွိေသာ ကြၽဲကန္းႀကီးျဖင့္ တူလွစြာဧ။္ ။ အေၾကာင္းမူကား
ကြၽဲကန္းႀကီးသည္ အေၾကာင္းၾကဳံလာလွ်င္ မဆင္ျခင္ မႏႈိင္းဆႏုိင္ဘဲ မာနတည္းဟူေသာ ဦးခ်ဳိျဖင့္သာ ယမ္း၍ ခတ္ေတာ့သည္ ”
” ငါ့ရွင္ေဝေဒဟ , အၾကင္သူတုိ႔သည္ကား ဆရာသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ဧ။္ အဆုံးအမကုိ နာခံကုန္ဧ။္ ။ ထုိသူတုိ႔သည္ မတိမ္းမေစာင္း ေကာင္းစြာ က်င့္ႀကံႏုိင္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ နိဗၺန္သုိ႔တုိင္ သြားေရာက္ႏုိင္ၾကကုန္ဧ။္ ”
” တပည့္ေတာ္ဧ။္ အျပစ္ကုိ သည္းခံေတာ္မူပါဘုရား၊ ယေန႔မွစ၍ အရွင္ဧ။္ အဆုံးအမကုိ ဦးလည္မသုံ နာခံပါေတာ့မည္ဘုရား၊ ဆုံးမဖြယ္ ေတြ႕ျမင္တုိင္း ဆုံးမေတာ္မူပါ အရွင္ဘုရား ”

ဤသုိ႔ ပါရမီရွင္ႀကီးမ်ားပင္ ႏုစဥ္အခါက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မိတ္ေဆြခ်င္း အေခ်အတင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးရာ ပါရမီျဖည့္ဖက္ခ်င္း ျဖစ္၍သာ စည္းေႏွာင္လာခဲ့ေသာ ေမတၲာေႏွာင္ၾကဳိး ေျမာက္ျမားစြာရွိေနေသာေၾကာင့္ ေျပလည္သြားရဧ။္။
ယေန႔ေခတ္၌ တရားဓမၼမ်ားျဖင့္ ေဝးကြာေနသူတုိ႔အဖုိ႔မူ အၿမဲပင္ သတိျဖင့္ ဆင္ျခင္ကာ စိတ္လုိက္မာန္ပါ မျပဳမူ မေျပာဆုိ မေရးသားၾကရန္ ႏွင့္ မိမိအျပစ္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ခဲ့လွ်င္လည္း အတၲမာန ကင္းစြာျဖင့္ လက္ခံျပဳျပင္
ၾကမည္ဆုိလွ်င္ အမ်ားသူငါ အခ်င္းခ်င္း မိတ္မပ်က္ ေမတၲာမျပယ္ဘဲ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ဘဝအေျခမ်ားရရွိကာ လူျဖစ္လာရက်ဳိးနပ္ၾကမည္ ဟူလုိ ။ ။

Credit: & Thanks : Wara DarYee