“မေလးရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွေၾကညာခ်က္တစ္ခုထုတ္ျပန္”

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/14/2013 05:21:00 PM

မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးဇင္ေယာ္ႏွင့္ အဖြဲ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မေလးရွားႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွေၾကညာခ်က္တစ္ခုကို ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ယင္းေၾကညာခ်က္၀ယ္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးဇင္ေယာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ၾကီး ေဒၚ၀င္းေမာ္ထြန္းတို႔သည္ လိုအပ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ဇြန္ ၁၁ ရက္မွ ၁၄ ရက္ေန႔ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။
ထိုသို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ဇြန္(၁၃)ရက္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။ထို႔အျပင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးႏွင့္လည္းေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။
ဦးဇင္ေယာ္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာအေျခအေနမ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ထို႔ေနာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအေရးကိစၥမ်ား ပုံမွန္အေျခအေနသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ျခင္းအေပၚ ေၾက နပ္အားရမႈ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံအစိုးရအားလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ဦးဇင္ေယာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Popularmyanmar