၁၀ တန္းေအာင္လက္မွတ္ (၂) ရက္အတြင္းရၿပီ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/24/2013 03:47:00 PM

ေအာင္လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လုိအပ္ခ်က္မ်ားမွာ
(၁) ေအာင္ၿမင္သည့္ခုႏွစ္
(၂) စာစစ္ဌာန (ေက်ာင္း)
(၃) မွတ္ပုံတင္ မိတၱဴ
(၄) ပတ္စ္ပုိ႕ ဓါတ္ပုံ (၂)ပုံ
(၅) ခုံအမွတ္
(၆) အဖအမည္
(၇) အဖ မွတ္ပုံတင္အမွတ္
ေလွ်ာက္လႊာကုိ (၂၅၀ ) က်ပ္ၿဖင့္ ၀ယ္ယူရမွာၿဖစ္သည္။အထက္ပါအခ်က္မ်ားကုိၿဖည့္စြက္ ေဖာင္တင္ရမည္။
ထုိ႕ေနာက္သင့္အား လက္ခံၿဖတ္ပုိင္းတခုၿပန္ေပးလုိက္ပါလိမ့္မယ္။
လက္ခံၿဖတ္ပုိင္းၿဖင့္ ေနာက္တေန႕တြင္ သြားေရာက္ထုတ္ယူရန္ၿဖစ္သည္။ ေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးရာေကာင္
တာတြင္ မိမိၿဖတ္ပုိင္းကုိေပးပါက တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွာ ထုတ္ေပးသြားပါလိမ့္မယ္။
သတိၿပဳရန္။  ။ ရန္ကုန္တုိင္းမွ ေအာင္ၿမင္သူမ်ား ကုိယ္စားထုတ္ယူခြင့္ၿပဳေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
နယ္မ်ားမွ ကုိယ္စားထုတ္ယူမည့္သူမ်ားအတြက္လုိအပ္ခ်က္မ်ားမွာ
(၁) ကာယကံရွင္၏ မွတ္ပုံတင္ မိတၱဴ ပါရွိရမည္။
(၂) ကာယကံရွင္၏ လႊဲစာပါရွိရမည္။
(၃) ထုတ္ယူမည့္သူ၏ မွတ္ပုံတင္ မိတၱဴ ပါရွိရမည္။
(၄) လူတစ္ဦးလွ်င္ ကုိယ္စားတစ္ေစာင္သာ ထုတ္ယူခြင့္ၿပဳသည္။
အဆုိပါအခ်က္မ်ားၿဖင့္ မစုံလင္ပါက ထုတ္ယူလုိ႕ရမွာ မဟုတ္တာေႀကာင့္ ကရုၿပဳႀကဖုိ႕လို႕ပါတယ္။ေအာက္ပါပုံမွ ေလွ်ာက္လႊာကုိ
ကုိယ္တုိင္လက္ေရးမူၿဖင့္ၿဖည့္ ၿပီး ကုိယ္စားထုတ္ယူရန္ၿဖစ္သည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ အမွတ္စရင္းမ်ားကုိ ေတာ့ထုတ္မေပးေသးပါဘူး။ (ဇူလုိင္)လဆန္းတြင္ လူိင္သကၠ
သုိလ္နယ္ေၿမရွိ ဇြဲကပင္ေဆာင္တြင္ လာေရာက္စုံစမ္းႏုိင္ေႀကာင္း သိရသည္။
တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ယူသူမ်ားအဆင္ေၿပေစရန္ တင္ဆက္လုိက္ပါတယ္
Hau Sian Siam( MM Social Sky)