ဆက္ၾကဦးစို႔ဗ်ာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/14/2013 08:56:00 AM


break into =ေဖာက္ဝင္သည္
Thieves broke into the rich man's house.
သူခိုးေတြက သူေဌးအိမ္ထဲကို ေဖာက္ဝင္တယ္။

break into =အသံထြက္ရယ္သည္
When he told them about the eccentric rich man, they broke into laughter.
သူက အူေၾကာင္ေၾကာင္ သူေဌးအေၾကာင္းကို ေျပာျပေသာအခါ သူတို႔ရယ္ၾကတယ္။ (အသံထြက္ရယ္တာကို ဆိုလိုပါတယ္)

break out =ျဖစ္ပြားသည္
Fire broke out in the northern part of the village.
ရြာေျမာက္ပိုင္းမွာ ရုတ္တရက္ မီးေလာင္တယ္။
In disaster areas epidemics broke out.
ဒုကၡေရာက္တဲ့ ေဒသေတြမွာ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားတယ္။

busy with =ႏွင့္ အလုပ္မ်ားသည္
The officer was busy with office work.
အရာရွိက ရံုးကိစၥနဲ႔ အလုပ္မ်ားေနတယ္။
I am busy with the writing of a book.
ငါ စာအုပ္တစ္အုပ္ေရးတဲ့ကိစၥနဲ႔ အလုပ္မ်ားေနပါတယ္။

call at =မွာေတြ႔ဖို႔ ေခၚသည္
He was asked to call at the office.
သူ႔ကို ရံုးခန္းမွာေတြ႔ဖို႔ ေခၚထားတယ္။
(ေနရာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ call at)

call on =ႏွင့္ေတြ႔ဖို႔ ေခၚသည္
He was asked to call on the manager.
သူ႔ကို မန္ေနဂ်ာနဲ႔ ေတြ႔ဖို႔ေခၚထားတယ္။
(လူႏွင့္ ပတ္သက္၍ call on)
He was asked to call on the manager at the office.
သူ႔ကို ရံုးခန္းမွာ မန္ေနဂ်ာနဲ႔ ေတြ႔ဖို႔ေခၚထားတယ္။
ေျပာဆိုသြားလာအဂၤလိပ္စာ