၁၉၈၂ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ဘဂၤါလီဦးေရ ၃၆၈ ဦးရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/21/2014 10:21:00 AM


ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒ အရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား သူ ဘဂၤါလီဦးေရ ၃၆၈ ဦးရွိေၾကာင္း လူ၀င္ မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား၀န္ႀကီးဌာ နမွ သတင္းရ ရွိသည္။

၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဥပ ေဒအရ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွစ၍ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ဘဂၤါ လီလူမ်ိဳးမ်ားကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၁၉၈၂ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ ခြင့္ဥပေဒအရ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ား၏ ေလွ်ာက္ လႊာမ်ားကို လက္ခံထားၿပီး အဆုိ ပါေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္က အ ဆင့္ဆင့္ စိစစ္ဆံုးျဖတ္သြားမည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။

ဗဟိုအဆင့္တြင္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ ႀကီးတို႔က ဦးေဆာင္ၿပီး အျခား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔က အကဲျဖတ္မည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။

လက္ရွိ အေျခအေနအရ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဥပေဒကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္တည္းတြင္သာ စတင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွိ၊ မရွိ မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျပည္လံုးကြၽတ္လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီမ်ားက႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး အမည္ထည့္သြင္းမွ ေကာက္ယူခံမည္ဟု ေတာင္းဆုိျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ေနထိုင္သည့္ ေန ရာမ်ားတြင္ အျပည့္အ၀ ေကာက္ယူခြင့္ မရွိခဲ့ေခ်။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ လတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕အတြင္းရွိ လူ ဦးေရစာရင္း ေကာက္ယူေရး လုပ္ ငန္း (ဆဲြတင္စစ္)ကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးမ်ားအၾကမ္းဖက္ကန္႔ကြက္ မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းခဲ့ သည္။

7Day News Daily