အတိုးႏႈန္းသက္သာေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ မၾကာမီ ေငြေခ်းယူႏုိင္ေတာ့မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/02/2014 10:52:00 AM ျမန္မာႏုိင္ငံက ဥေရာပ သမဂၢႏုိင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ အတုိး ႏႈန္းသက္သာေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေခ်းေငြမ်ားကို မၾကာမီ ေခ်းယူ ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရး အႀကံ ေပးအဖဲြ႕၀င္ ေဒါက္တာေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

‘‘ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြ အဖဲြ႕က ေစာင့္ၾကည့္တာ တစ္ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီ။ မၾကာခင္မွာ အတိုးႏႈန္း သက္သာတဲ့ ေခ်းေငြ ေတြ ေခ်းႏုိင္ေတာ့မွာပါ’’ ဟု အ ထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေခ်းေငြေပး ရန္ ပါရီကလပ္က အေႂကြးေငြ ေလ်ာ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေခ်းေငြမ်ားေပးရန္ ထပ္မံေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္သည္ေရရွည္ခုိင္မာမႈ ရွိႏုိင္မည္ဟု သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖဲြ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေငြေခ်းႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေခ်းေငြ မ်ားကို မၾကာမီ ေခ်းယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေခ်းေငြမ်ားကိုသာ အတိုးႏႈန္းပိုမ်ားေသာ္လည္း ေခ်းယူေနသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေခ်းေငြမ်ားရယူေနမႈသည္ ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုခ်င္းစီမွ ေခ်းယူသည့္ ပုံစံျဖစ္သည္။ ပါရီကလပ္မွ လက္က်န္အေႂကြးမ်ား ရွင္းၿပီးေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေပးဆပ္ရန္ အေႂကြးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလီယံခန္႔ရွိေၾကာင္း  သိရသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေခ်းေငြရယူသုံးစဲြ ေနေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၌ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာနမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္ (Ex−am Bank) မွ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းတစ္ရာ ရယူထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးဌာနက ယင္းတ႐ုတ္ဘဏ္မွပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းခုနစ္ရာ ေခ်းယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အ ေနျဖင့္ ျပည္ပ  ေခ်းေငြမ်ားကို ရယူသုံးစဲြရာတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီမႈကို ရယူၿပီးမွသာ ေခ်းယူႏုိင္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေခ်းေငြရယူ သုံးစဲြမႈကို ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေန ျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ပမာဏ မည္မွ်ရယူထားသည္ကို အတိအက်မသိရေၾကာင္း လူမႈအေျချပဳအဖဲြ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္ေနၾကသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖံြ႕ၿဖိဳး ေရး ဘဏ္တို႔မွ အေႂကြးမ်ား၊ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ေခ်းေငြမ်ား၊ ပါရီကလပ္အဖဲြ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အေႂကြးမ်ားကို ျပန္ဆပ္ျခင္း၊ စာရင္းရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာထုတ္ျပန္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ အေႂကြးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ေလ့မရွိေပ။

7day daily