ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တုိ႔ အခ်ိတ္အဆက္ လြဲေနၿပီေလာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/28/2013 09:58:00 AM


ဆက္သြယ္ေရးတင္ဒါ ေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ဇြန္လ ၂၇ ရက္တြင္ ေၾကညာရန္ရွိေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရး
ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးမွသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ကုမၸဏီမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္က အေရးႀကီးအဆိုအျဖစ္ တင္သြင္းလိုက္ျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ အစိုးရအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

မ႑ိဳင္သံုးရပ္သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းရမည့္အစား အခ်ိတ္အဆက္မမိ၊ အစီအစဥ္မက်၊ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီေလာ။ ဆက္သြယ္ေရး တင္ဒါေခၚယူခဲ့သည္မွာ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ကတည္းကေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ ဤဆက္သြယ္ေရး တင္ဒါအတြက္ သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လိုပါက ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အဆို သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ မထုတ္ခဲ့ၾကပါသနည္း။

တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီကိုေၾကညာရန္ တစ္ရက္အလိုတြင္မွ ဤအဆို တင္သြင္းျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအေပၚ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ယံုၾကည္မႈ အားနည္းသြားႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ''ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အတတ္ပညာႏွင့္ အရင္းအႏွီးမ်ား ဖိတ္ေခၚ၍ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး'' ဟူသည့္မူဝါဒကို လက္ကိုင္စြဲကာ ျပည္ပအရင္းအႏွီးမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေနသည့္ အခ်ိန္ မဟုတ္ပါေလာ။

ဆက္သြယ္ေရးတင္ဒါကိစၥႏွင့္ဆက္စပ္၍ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတုိ႔အေပၚ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ျဖင့္သာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လက္ခံသင့္သည္ဟူသည့္ ယူဆခ်က္ကို လက္ခံပါသည္။ သို႔ေသာ္ တင္ဒါ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားဘက္ကမူ ျမန္မာအစိုးရအရာရွိမ်ား တင္ျပလာသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ေလ့လာဖတ္႐ႈၿပီးမွ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းဟု ဆိုၾကသည္။

ဤအေျခအေနမ်ား မျဖစ္ေပၚမီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ သမၼတတို႔အၾကား ဆက္သြယ္ေရး တင္ဒါကိစၥ အတြက္ အျပန္အလွန္ သဝဏ္လႊာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္ဘက္ကမူ ဥပေဒမရွိေသးဟု ဆိုထားၿပီး၊ သမၼတဘက္ကမူ ျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္ေနကာ တင္ဒါေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟု သဝဏ္လႊာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ လႊတ္ေတာ္က တင္ဒါေခၚယူမႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အေရးႀကီးအဆိုအျဖစ္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ဘက္က တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုကို ေၾကညာလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ထင္ရွားေသာ ကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ဟူသည့္ မ႑ိဳင္ႀကီးႏွစ္ခုသည္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ၊ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေပါင္းစည္းလုပ္ကိုင္တတ္မႈတို႔မွ ေသြဖီေနၿပီလားဟု ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေျပာဆိုရပါမူ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕တြင္ လူ ၁ဝဝ လွ်င္ ရာႏႈန္းျပည့္
ဖုန္းကိုင္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ရာ ျမန္မာျပည္သူတို႔လည္း ထိုနည္းတူ ျဖစ္လိုၾကပါသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ယက္ မည္၍မည္မွ် ျဖန္႔က်က္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားေသာ္ျငား လက္ေတြ႔အေျခအေနမွန္မွာ ထိုသုိ႔မဟုတ္မွန္း ျပည္သူအမ်ား သိၾကပါသည္။

ေဒသတြင္း ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အင္တာနက္တို႔ကို အသံုးျပဳႏိုင္မႈမွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၂၃ ဒသမ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေနေသးသည္။ ျမန္မာျပည္သူတို႔ကိုလည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ အက်ဳိးရွိေစလုိပါသည္။

ထိုနည္းတူ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားတို႔အတြက္ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္အေနျဖင့္ ထိမိသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အတူ အခ်ိတ္အဆက္မိမိ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ တိုက္တြန္းအပ္သည္။

မဇၩိမသတင္းဌာန
(အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)