ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးေစနိုင္ေသာအခ်က္ (၁၀)ခ်က္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/29/2013 09:02:00 AM-ဆီးအိမ္ထဲတြင္ဆီးက်န္ေနၿခင္း(ဆီးကုန္စင္ေအာင္စြန္.ပစ္မွဳမရွိၿခင္း)။
-လံုေလာက္ေသာေရပမာဏရရွိေအာင္ေသာက္သံုးမွဳမရွိၿခင္း။
-ဆားမ်ားမ်ားစားသံုးၿခင္း။
-ကူးစက္ပ်ံ့နွံ.နိုင္ေသာေရာဂါမ်ားကိုလ်င္ၿမန္ထိေရာက္စြာကုသမွဳမရွိ
ၿခင္း။
-အသားမ်ားမ်ားစားသံုးၿခင္း
-လံုေလာက္ေသာအစာအဟာရၿပည္.၀စြာမရရွိၿခင္း
-အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးအလြန္အကြ်ံသံုးၿခင္း
-ေဆးပံုမွန္ေသာက္သံုးမွဳမရွိၿခင္း
-အရက္အလြန္အကြ်ံေသာက္သံုးၿခင္း
-လံုေလာက္စြာအနားယူမွဳမရွိၿခင္း

By-Daily Health Tips