ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒတြင္ လူငယ္က႑ ပုိမုိထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ ေတာင္းဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/18/2014 09:34:00 PM


စည္သူေမာင္ေမာင္|ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ၿပီး လူငယ္အခန္း႑မ်ား ပိုမိုထည့္သြင္းေရးဆဲြေပးရန္ ဧရာ၀ တီတိုင္းအစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာတာ၀န္ခံ ယူမႈဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြ ဒုတိယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္း လူငယ္မ်ား က ထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။

“၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်မႈႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနျခင္း၊ ျပည္ သူလူထုအားလုံးသည္ လူအခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အသိပညာဗဟုသုတနည္းပါးျခင္း၊ လူငယ္သည္ ႏိုင္ငံ ေရးတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခြင့္မရွိျခင္း၊ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရ မႈမ်ား မ်ားျပားေနျခင္း၊ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္း အဆင့္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမိ်ဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈအားနည္းေနျခင္း”မ်ား ရွိေၾကာင္းကို လူငယ္ဖိုရမ္တြင္ မအိအိခိုင္က ဖတ္ၾကားသည္။

ပညာေရးက႑တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျဖစ္ေပၚေန ေသာ ျပႆနာမ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား စသည္မ်ားကို စာတမ္းဖတ္ၾကား ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားေတြ႕ဆုံပဲြအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆုံးအပတ္တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ယင္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြတြင္၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႔ေရးရာ တာ၀န္ခံယူမႈဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြတြင္ က႑စုံႏွင့္သက္ ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းေပါင္း(၅၈)ခုကို ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Mizzima Burmese