ကာခ်ဳပ္၊ ဇာတ္ဆရာအလိုက်လမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးထုံကူးျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/08/2014 12:37:00 PM


၂၀၁၅ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ အလြန္၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ ေရးအခင္းအက်င္းသည္ ဇာတ္ ဆရာအလိုက် ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သမၼတ၊ ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယ ေျမာက္သမၼတတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနေသာ ဇာတ္လမ္းသည္ စိတ္ ၀င္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အၿငိမ္းစား ယူၿပီး ႏုိင္ငံေရးထဲ ေျခစုံပစ္၀င္ ႏုိင္သည္ဟု ေတြးဆမႈမ်ားသည္ ေသြးတုိးစမ္းျခင္း၊ အားစမ္းျခင္း ျဖစ္ေနႏုိင္သည္ကို ခ်င့္ခ်ိန္လ်က္ ဇာတ္ဆရာအလုိက် မျဖစ္မႈကို အေၾကာင္းျပဳကာ ဇာတ္ေမ်ာေန ဦးမည့္ အလားအလာမ်ားက လည္း ျမင့္မားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးထုံကူးျခင္း မျဖစ္မေန လိုအပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး ကိုယ္ခံအားေကာင္းမွသာ ႏုိင္ငံ ေရးထုံကူးျခင္းသည္ ပိုမိုအက်ဳိး ျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးမ်ားအၾကား ရာထူး အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ သည္  ရာထူးမွ အနားယူကာ ႏုိင္ငံေရးထဲ ၀င္ေရာက္ႏုိင္သည္ဟူေသာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္မ်ား ျပန္ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ဇာတ္ ဆရာအလိုက်၊ ႏုိင္ငံေရးေတာ ေျခာက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) စိတ္ ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး၏ အပိုင္းအစ တစ္ခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ ကိုလည္း မေမ့ေလ်ာ့သင့္ေပ။ အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ခဲယဥ္းေသာ သတင္းမ်ားကို အတည္မျပဳႏုိင္ လင့္ကစား သတင္းဇာစ္ျမစ္အား ေကာင္းသည့္ အတြင္းသတင္း ဆန္ဆန္၊ ပုံႏွိပ္စာမ်က္ႏွာမ်ား တြင္ ေပၚေပၚထင္ထင္ေဖာ္ျပမႈ ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေရးေသြးတိုးစမ္းမႈ မ်ားသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏုိင္ငံေရးစစ္ဆင္မႈမ်ားတြင္ တစ္ေန႔တျခား အေရးပါလာေနသည္။

တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းအရာ ရွိႀကီး အခ်ဳိ႕အေနျဖင့္ သက္ျပည့္ အၿငိမ္းစားယူၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံႏုိင္သည္ဆို ေသာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို မျဖစ္ ႏုိင္ဟု တထစ္ခ်မသတ္မွတ္ႏုိင္ ေပ။ ထုိနည္းတူ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အၿငိမ္းစားယူ ၿပီး ႏုိင္ငံေရးတြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ ၀င္ႏုိင္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳႏုိင္ရန္ ေစာလြန္းသည္ဟု သုံးသပ္ႏုိင္ သည္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားယူကာ ဒုတိယသမၼတ ေနရာ ရယူႏုိင္ေျခမွာလည္း ပိုမို အလွမ္းကြာေ၀းဆဲျဖစ္ၿပီး အ ေျပာင္းအလဲမ်ား၏ လားရာသည္ လည္း ေ၀၀ါးလ်က္ရွိေနသည္မွာ မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန ပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ လႊတ္ ေတာ္တြင္း အေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ၿပီးမွသာ တပ္မေတာ္ ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားအၾကား ရာထူးအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ လာႏုိင္ေျခရွိသည္ဟု ေကာက္ ခ်က္ျပဳႏုိင္သည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ သမၼတသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ (သို႔မဟုတ္)အစိုးရကို ဦးေဆာင္ ဖဲြ႕စည္းလ်က္၊ တုိင္းျပည္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ဇာတ္စီးႏုိင္ေျခရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ လႊတ္ေတာ္ အားလုံးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလး ပုံတစ္ပုံကိုတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ဥပေဒႏွင့္အညီ အမည္စာရင္းတင္သြင္းၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းခန္႔အပ္ေသာ တပ္မေတာ္သား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဒုတိယသမၼတ တစ္ဦးကိုေရြးခ်ယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ အမည္စာရင္း ရယူၿပီးခန္႔အပ္ရမည္။ တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လုံၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးမ်ားကိုလည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ဒုတိယ သမၼတ တစ္ဦး၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ ႀကီး သုံးဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၀ ဦး၊ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၆ ဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၂၂ ဦး၊ ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) တုိင္းေဒသႀကီး လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္ စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ၁၄ ဦးတို႔ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရတုိင္းဦးစီးအဖဲြ႕၊ ကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖဲြ႕၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတုိ႔တြင္ လုံ ၿခံဳေရးတာ၀န္ျဖစ္ေစ၊ နယ္စပ္ ေရးရာတာ၀န္ျဖစ္ေစ၊ ေပးအပ္ ႏုိင္ရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အမည္စာ ရင္းတင္သြင္းႏုိင္သည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဒုတိယ သမၼတတစ္ဦးကို အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္သည့္အေျခအေန တြင္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားယူ ၿပီး ဒုတိယသမၼတေနရာ ရယူႏုိင္ ေျခမွာ ျဖစ္တန္စြမ္းနည္းပါးသည္ ဟု သုံးသပ္ႏုိင္သည္။ လတ္တ ေလာႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အၿငိမ္းစားယူ ႏုိင္ေျခ ပိုမိုနည္းပါးၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အလြန္ကာလတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ပိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲျဖစ္မည္ဟု သုံးသပ္ေနသည္။

 သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ သမၼတအျဖစ္ ျပန္လည္အေရြးခံ ႏုိင္ေျခရွိသည္ဟူေသာ သုံးသပ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ပါ အနား ယူၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္တဲြ လ်က္ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ႏုိင္ငံ ေရးဇာတ္ခုံေပၚ တက္မည္ဆိုေသာ ေကာက္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ဗဟိုဌာန (အမ္ပီစီ)မွ ျဖန္႔ခ်ိေသာ စိတ္ ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းပုံစံႏွင့္ နီးစပ္လြန္း ေနသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ လတ္တေလာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ အတုိက္အခံလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပင္းထန္လာသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိအစိုးရအေပၚဖိအားမ်ားလာမည္ဆုိလွ်င္ လည္းေကာင္း သမၼတသည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုပါ ဆဲြေခၚရန္ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု သုံးသပ္ခ်က္မွာလည္း လဲြမွားမႈမ်ားရွိေနႏုိင္သည္။

 အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အသက္ေျခာက္ ဆယ္ေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္တာ ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ဥပေဒ၊စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ခြင့္ျပဳထား ျခင္းရွိ၊ မရွိကို အတိအက်သိရွိႏုိင္ ရန္ လုိအပ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြအလြန္ တြင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ထုံကူးႏုိင္  ေရးအတြက္ အားေကာင္းေမာင္း သန္ရွိရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဇာတ္ဆရာအလိုက် ျဖစ္ႏုိင္ေျခ နည္းပါးၿပီး အေျပာင္းအလဲမ်ား သည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ေလ်ာ့ပါးေနႏုိင္သည့္ အေလ်ာက္ ႏုိင္ငံေရးအရ မ်က္စိဖြင့္၊ နားစြင့္ ထားသင့္ေၾကာင္း ေဆာ္ၾသလုိက္ ရပါသည္။    ။

Author: ေဒါက္တာ ရန္မ်ဳိးသိမ္း
7Day Daily