အဝလြန္အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ နိမ့္က်ေၾကာင္း သုေတသနမွတ္တမ္းေျပာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/20/2014 01:51:00 PM


အဝလြန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အစားအေသာက္မ်ားအား အစဥ္အတိုင္း မွတ္သားရာတြင္ အားနည္းခ်က္ ရွိႏုိင္ၿပီး ထုိအခ်က္က အဝလြန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အစားအေသာက္အေပၚ သေဘာထားကို ရွင္းျပႏုိင္မည္ဟု ေယးလ္ ေဆးတကၠသိုလ္မွ သုေတသန တစ္ခုက ညႊန္ျပေနသည္။


အဝလြန္သူမ်ား ႏွင့္ ပံုမွန္ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ရွိသူမ်ားကုိ အုပ္စုခြဲ စမ္းသပ္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိစမ္းသပ္မႈသည္ အစားအေသာက္ ႐ုပ္ပံုကတ္မ်ား၏ အစီအစဥ္ကုိ မွတ္သားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဝလြန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရဟု သုေတသနက ဆုိသည္။

အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၁၃၅ ဦးကုိ စမ္းသပ္ေရးသားထားေသာ သုေတသန ေဆာင္းပါးကို မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဇီဝေဗဒ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အဝလြန္ျခင္း ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ယခုေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားေၾကာင့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္းလည္း သုေတသန ေဆာင္းပါးက ဆုိသည္။

ေယးလ္ ေဆးတကၠသိုလ္မွ လက္ေထာက္ပါေမာကၡ သုေတသန ေဆာင္းပါးရွင္ အိုင္ဖက္လယ္ဗီ (Ifat Levy) က စမ္းသပ္မႈအတြင္း အဝလြန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ အျခားအုပ္စုမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျခားနားေနျခင္းမွာ သိသိသာသာ ေပၚလြင္ထင္ရွားေနၿပီး ထုိေတြ႔ရွိခ်က္မွာ အေရးပါလွသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

အေရာင္မ်ားပါရွိေသာ ကတ္ျပားမ်ား ၾကားတြင္ အစားအေသာက္ပံုမ်ား ႏွင့္ ပုိက္ဆံပံုမ်ား ပါရွိေသာ ကတ္ျပားမ်ား (‘ဆုလာဘ္’ ကတ္ျပားမ်ား) အား ထည့္သြင္းထားရာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအား ထိုကတ္ျပားမ်ား၏ အစီအစဥ္ကုိ မွတ္သားခုိင္းကာ ေနာက္တစ္ေခါက္တြင္ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းခုိင္းျခင္းျဖစ္သည္။

ထို ‘ဆုလာဘ္’ ကတ္ျပားမ်ားေပၚတြင္ မည္သည့္အရာ ေပၚလာသည္ျဖစ္ေစ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျဖဆိုသူမ်ားအား ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။

စမ္းသပ္မႈ၏ ပထမ အဆင့္တြင္ ထုိ ‘ဆုလာဘ္’ ကတ္ျပားမ်ားကို အေရာင္တစ္ခုခုပါရွိေသာ ကတ္တစ္ကတ္၏ ေနာက္ႏွင့္ အျခားအေရာင္တစ္ခုခု ပါရွိေသာ ကတ္တစ္ကတ္၏ေရွ႕တြင္ အစီအစဥ္တစ္ခုအတိုင္း ပါလာေအာင္ စီစဥ္ထားသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ကတ္ျပားအစီအစဥ္ကို ေျပာင္းျပန္ လွန္လိုက္ရာ ‘ဆုလာဘ္’ ကတ္ျပားမ်ားမွာ၊ မူလက အေရာင္ႏွင့္ ျခားနားေသာ အေရာင္ရွိသည့္ ကတ္ျပားတစ္ခု၏ ေနာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။

ကတ္မ်ားကုိ တစ္ခုခ်င္းစီ ျပသရင္း မည္သည့္ “ဆုလာဘ္” ကတ္ျပား ေပၚလာမည္ကို ေျဖဆိုသူမ်ားအား ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းခုိင္းျခင္း ျဖစ္သည္။

စမ္းသပ္မႈ ရလဒ္မ်ားအရ အဝလြန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မုန္႔ေခ်ာင္းပံုမ်ား ႏွင့္ ေခ်ာ့ကလက္မ်ား အပါအဝင္ အစားအေသာက္ကတ္ျပားမ်ား ေပၚမည့္ အၾကိမ္အေရအတြက္ကို ပုိ၍ ခန္႔မွန္းေလ့ ရွိၾကရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ အဆိုးဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ အျခား အေၾကာင္းရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအုပ္စုမ်ား၏ မွတ္သားႏုိင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ားစြာျခားနားလ်က္ရွိေၾကာင္းမွာမူ သိသာထင္ရွားလ်က္ ရွိေနသည္။

 မဇၥၽိမ