ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကာလအတြင္း ေျမပဲစားေပးပါ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/20/2014 11:16:00 AMမိခင္ေလာင္းမ်ား အခြံမာသီးမ်ား စားေပးျခင္းျဖင့္ ေမြးဖြားလာမည့္သားသမီးမ်ားတြင္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းအႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္၍ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေျမပဲစားျခင္းကို စိုးရိမ္စရာမလိုေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

အခံြမာသီးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္း မရွိသည့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေျမပဲပိုမိုစားေပးပါက ၎တို႔၏သားသမီးမ်ားတြင္ ေျမပဲႏွင့္ ဓာတ္မတည့္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့က်သြားေစေၾကာင္း ေဘာ္စတြန္ၿမိဳ႕ ကေလးငယ္ကိုယ္ခံအားစနစ္ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈ ဆုိင္ရာဌာနမွ ေဒါက္တာမုိက္ကယ္ယြန္းဦးေဆာင္ေသာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပ သည္။

မိခင္ေလာင္းမ်ား စားေသာ အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အစားအေသာက္ ဓာတ္မတည့္မႈတို႔ၾကား ဆက္စပ္မႈကို သိရွိႏုိင္ရန္ Growing Up Today Study ဟု အမည္ေပးထား သည့္ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ရရွိေသာ အခ်က္အလက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေဒါက္တာယြန္းႏွင့္ ၎၏ အဖဲြ႕က ေလ့လာစိစစ္ခဲ့သည္။

ကေလးငယ္ေပါင္း ၈၂၀၅ ဦး၏ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားကို စိစစ္ေလ့ လာျခင္းျဖင့္ သုေတသီမ်ားသည္ ေျမပဲ (သို႔မဟုတ္) အခံြမာသီးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္သည့္ ကေလးငယ္ ၁၄၀ ဦးရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယင္းကေလးငယ္တစ္ဦးစီ၏ မိခင္မ်ားကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္က စားသုံးေသာ အစားအေသာက္မ်ားကိုလည္း သုေတသီမ်ား စစ္ေဆးေလ့လာခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေျမပဲႏွင့္ အခံြမာသီးစားသုံးမႈကို ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ယင္းရလဒ္မ်ားကို ေျမပဲႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္း မျဖစ္ေပၚသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ မိခင္မ်ား ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္က အစားအေသာက္ အေလ့ အထမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကာလအတြင္း ေျမပဲစားေသာ မိခင္မ်ား၏ သား သမီးမ်ားတြင္ ေျမပဲႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈ သိသာစြာပိုနည္းေၾကာင္း သုေတ သီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယခုေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မွာ အေရးပါေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္အလက္မွာ မိခင္ေလာင္းမ်ားစားေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ေျမပဲႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္း အႏၲရာယ္ၾကားဆက္စပ္မႈကိုသာ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေလ့လာမႈကို JAMA Pediatric ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။-Internet

7day daily