အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ား (Weaknesses and Strengths)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/08/2014 09:51:00 AM


Written by:
ေဒါက္တာေအာင္ကုိကုိ (စီးပြားေရးပညာ၊စီးပြားေရးေပၚလစီ)
ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္မဆို အားနည္းခ်က္ (Weaknesses)ႏွင့္ အားသာခ်က္ (Strengths) ရွိတတ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ “အားနည္းခ်က္မ်ား” ကို နည္းသထက္နည္းရန္ႏွင့္ “အားသာခ်က္မ်ား” ကို မ်ားသထက္မ်ားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အားနည္းခ်က္မ်ား နည္းသည္ထက္နည္းလာလွ်င္၊ အားသာခ်က္မ်ား မ်ားသည္ထက္မ်ားလာလွ်င္ ယင္းႏိုင္ငံသည္ ရင္ဆုိင္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား (Challenges Threats) ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား (Opportunities) အတြက္ အသင့္အေနအထားတြင္ ရွိလာၿပီဟု ေျပာႏိုင္ေပမည္။

အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကို သ႐ုပ္ခြဲေလ့လာၿပီး ယင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို ပိုမိုေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း အားသာခ်က္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားျခင္းျဖင့္ ယင္းႏုိင္ငံ၏ အေထြေထြအင္အားသည္လည္း ပိုမိုတိုးတက္ျမင့္မားလာေစမည္ ျဖစ္သည္။

ဥပမာ ယေန႔အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးစီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ (၁) တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးထြားလာမႈ၊ (၂) စြမ္းအင္ေလာင္စာ အဆမတန္ တင္သြင္းေနရေသာ မိမိႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအတြက္ စြမ္းအင္ေဈးႏႈန္းအေပၚ စိုးရိမ္မႈ၊ (၃) အေမရိကန္အစိုးရ ေႂကြးၿမီပမာဏႀကီးမားလာမႈ၊ (၄) အၾကမ္းဖက္မႈဝါဒသည္ အေမရိကန္စီးပြားေရးအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္လာမႈတို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား (Challenges) သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား (Threats) ကို ရင္ဆုိင္လာရသည္ဟု American Defenders ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ဖူးသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံသည္ ထုိကဲ့သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အဓိကအားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အဓိကအားသာခ်က္မ်ားကို ဘက္ေပါင္းစံု ျပန္လည္ညွိႏႈိင္းျပဳ ျပင္ေနၿပီျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အထူးသျဖင့္ အေထြေထြအင္အား မေတာင့္တင္းမခုိင္မာေသာႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ယေန႔ ယူကရိန္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ ၏ အေျခအေနမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပိုမိုျမင္ေတြ႕လာရေပမည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားမွ ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ေနသူမ်ားအၾကားတြင္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈတို႔အေပၚ အေျခခံကာ ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္အတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း မလြဲမေသြ လိုအပ္ေပသည္။

အေၾကာင္းမွာ အားနည္းခ်က္မ်ား (Weaknesses) သည္ နည္းသထက္နည္းမလာဘဲ မ်ားလာလွ်င္လည္းေကာင္း၊ အားသာခ်က္မ်ား (Strengths) မ်ားသည္ မ်ားသထက္မ်ားမလာဘဲ နည္းလာလွ်င္လည္းေကာင္း ယင္းႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္တစ္ခ်ိန္ ခ်ိန္တြင္ ပဋိပကၡေပါင္းစံု စုေပါင္းကာ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားေပလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ အတုယူဖြယ္ႏိုင္ငံမ်ား၊ သင္ခန္းစာယူဖြယ္ႏိုင္ငံမ်ားဟူ၍ ႏိုင္ငံမ်ား၏ပကတိအေနအထားတြင္ နမူနာယူဖြယ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေသာ လူေနမႈဘဝမ်ား၊ တည္ၿငိမ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးစနစ္မ်ား၊ စုစည္းညီၫြတ္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေလ့ရွိၿပီး သင္ခန္းစာယူဖြယ္ႏိုင္ငံမ်ား ၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာမူ လူမႈစီးပြားေရးမတည္ၿငိမ္မႈ၊ တရားမွ်တေသာ၊ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကင္းမဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးစနစ္မ်ား၊ စုစည္းညီၫြတ္မႈမရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ရတတ္ပါသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား (Weaknesses) ကို အားသာခ်က္မ်ား (Strengths) အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္လာၿပီး အားသာခ်က္မ်ား တစ္စတစ္စ နည္းပါးလာေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ က်ဆံုးေသာႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္လာေလ့ရွိသည္။


news-eleven