ဒုတိယဝန္ျကီးမ်ား ခန့္အပ္တာဝန္ေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/14/2013 09:00:00 AM

ေနျပည္ေတာ္-ၾသဂုတ္၁၃
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
ပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က) နွင့္ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ့ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊
ပုဒ္မခြဲ(ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၉) တို့ပါ ျပဌာန္း ခ်က္မ်ား အရယွဉ္တြဲပါ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ျကီးဌာန
အသီးသီး တြင္ ဒုတိယ၀န္ျကီးမ်ားအျဖစ္ ခန့္အပ္တာဝန္ေပးလိုက္ေၾကာင္းနိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးမွ
ယေန့သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

၁-ဦးတင္ဦးလြင္
နိုင္ငံျခားေရးဝန္ျကီးဌာန

၂-ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦး
ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းနွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ့ျဖိုးေရး ဝန္ျကီးဌာန

၃-ေဒၚလဲ့လဲ့သိန္း
အမ်ိုးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မွု ၀န္ျကီးဌာန
Popular Myanmar News Journal