ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ မွန္ကန္ေသာေပၚလစီခ်မွတ္ေရး ဆက္စပ္မႈ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/23/2013 02:23:00 PMၿပီးခဲ့သည့္ (၁၄-၁၀-၂၀၁၃) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ ဟိုတယ္တြင္ (Food Security working Group) စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႔ မွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဗဟုသုတျပပဲြ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတစ္ခုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကားသည့္အတြက္ တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ေပသည္။

ထုိအခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ၊ သမၼတရံုး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိမ္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လိႈင္ စသူမ်ား ကိုဖိတ္ၾကားထားေသာ္လည္း ဦးစိုးသိမ္းတစ္ဥိီးသာ အခိ်န္ေနာက္က်၍ တက္ေရာက္လာႏိုင္ေလသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုယ္စား စကားေျပာရန္မူလက ျပင္ဆင္ထားေသာ က်ေနာ့္မွာ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရ ေလေတာ့သည္။ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႔ ( FSWG ) အဖဲြ႔မွာ အစိုးရ ပတ္သက္မႈမရိွေသာ NGO အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္လ်က္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔မ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းတို႔ႏွင့္ ပူးးေပါင္းကာ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြန္ယက္ဖဲြ႔စည္းျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္ တင္ျခင္း၊ အသိပညာ ဖလွယ္ျခင္းတို႔ ကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကပင္စတင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ေသာ အဖဲြ႔ျဖစ္ပါသည္။

ထိုေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ေသာအစည္းအေဝးအစီအစဥ္တြင္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာသိဂီသြင္ ေဒါက္တာလွလွသိန္း၊ ဦးတင့္ေဝ၊ ေဒါက္တာမင္းေအာင္၊ ဦးႏွင္းဦး စသူတုိ႔က အဟာရျပည့္ဝေရးႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံု ေရး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ စားေရရိကၡာစနစ္ ထူေထာင္ေပး ဆုိသည့္အေၾကာင္းအရာကို မူတည္ကာ မိမိတု႔ိဘာသာ ရပ္ဆိုင္ရာအလိုက္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာပရိတ္သတ္ထဲက ျပန္လွန္ေမးခြန္းေမးျမန္းေသာအစီအစဥ္ တစ္ခု ပါေလသည္။ အဓိကအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ သဘာဝ တရားကေပးထားခ်က္ မ်ားမွာ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုသျဖင့္ လုိအပ္ေနသည့္အခ်က္မွာ မွန္ကန္ေသာ ေပၚလစီတစ္စံု ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးျဖစ္ ေၾကာင္း တညိီတညြတ္တည္း သေဘာတူ ညိီၾကေလသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပံုမွန္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္တြင္ မိိမိလူဦးေရစားသံုးရန္ႏွင့္ ျပည္ပေစ်းကြက္မ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ စားနပ္ရိကၡာအလံုအေလာက္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က စားနပ္ရိကၡာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖဲြ႔ ( FAO ) ႏွင့္ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအဖဲြ႔ ( WFP ) တို႔၏ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူဦးေရ ငါးသန္းခန္႔မွာ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ မရိွသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေတြ႔ရိွခဲ့သည္ဟုဆုိပါသည္။ ထုိသို႔ဖူလံုမႈမရိွ သျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ရန္ ဦးစားေပးလုိအပ္သည္ဟုသတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာေဒသမ်ားမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္အေရွ႕ပိုင္း၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိေဒသတို႔တြင္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈမရိွ ျခင္းမွာ ေစ်းကြက္စီးပါြးေရးစနစ္ ေကာင္းစြာလည္ပတ္ပီျပင္မႈမရိွျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးညံ့ဖ်င္း ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းအဖဲြ႔က သံုးသပ္ေဖၚထုတ္ ထားေလသည္။

က်ေနာ့္အေနျဖင့္ သံုးသပ္လိုသည္မွာ က်ေနာ္တို႔ယေန႔ရင္ဆုိင္ေနရေသာ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈ အားနဲေနျခင္းမွာ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစနစ္ကုိ ေကာင္းစြာလည္ပတ္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရိွသူမ်ားက အဓိကထားေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳ ေသာေၾကာင့္၊ တနည္းအားျဖင့္ဆုိလ်ွင္ မွန္ကန္ေသာေပၚလစီတစ္စံုကို တာဝန္ရိွသူမ်ားက ဂရုတစ္စိုက္ခ်မွတ္လုပ္ ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။

ႏိႈင္းယွဥ္ျပစရာ သီးႏွံ (၂) မိ်ဳး

ဤကိစၥကို အလြယ္တကူရွင္းလင္းနားလယ္ႏိုင္ရန္ က်ေနာ့္အေနျဖင့္ သီးႏွံ (၂) မိ်ဳး စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္လာ ျခင္းကို ႏုိင္းယွဥ္ျပလုိပါသည္။ တမိ်းမွာ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္၍ တေန႔တျခား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္မႈပိုမို အားေကာင္းလာေနၿပီး အျခားတဖက္တြင္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမွာ ေလ်ာ့နဲက်ဆင္းလာေနသည္ဟုဆုိပါသည္။ ဤေန ရာတြင္ က်ေနာ့္အေနျဖင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္အတိအက် မေဖၚျပႏုိင္သည္ကိုနားလည္ ခြင့္လႊတ္ေစလိုပါသည္။ က်ေနာ္ ေနထုိင္ရာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေတာင္ကုန္းေဒသတြင္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း (တနည္းအားျဖင့္ဆုိလ်ွင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသည့္ စီပီကုမၸဏီမွ ျဖန္႔ခ်ိေသာ 888 ရွစ္သံုးလံုးတံဆိပ္ ႏွစ္ဖူးေအာင္ေျပာင္းမိ်ဳးေစ့ကို အဓိကထား စိုက္ပ်ိဳးလာၿပီး သည့္ေနာက္တြင္) အေစ့ထုတ္ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ တဟုန္ထုိးတုိးတက္လာခဲ့ရာ ယခုအခါ ရွမ္းေျမာက္မွာ ေျပာင္းဖူးမ်ားေျခာက္ေသြ႔ခ်ိန္တြင္ တခြင္တျပင္လံုးေရႊေရာင္လႊမ္းလ်က္ရိွသည္ ဟုဆုိနိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းဖူးဆန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံတြင္ ၾကက္၊ဝက္၊ ငါး တိရိစာၦန္အစာ အျဖစ္သာ အသံုးမ်ားၿပီး လူကစားသံုးေလ့မရိွပါ ။ အဓိကေစ်းကြက္ မွာ ေျမာက္ဘက္နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနသည့္ တရုပ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ တရုပ္ေစ်းကြက္မွာ အလြန္ႀကီး မား ေသာ္လည္း က်ေနာ္တုိ႔တင္ပို႔ေသာေျပာင္းဖူးေစ့ကို တရားဝင္သြင္းကုန္ပစၥည္းအျဖစ္မသတ္မွတ္ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္ တြင္ ပါမစ္ျဖင့္တရားဝင္သယ္ယူပို႔ေဆာင္သြားလာႏုိင္ေသာ္လည္း တရုတ္ ကုန္သည္မ်ားမွာ ၎တုိ႔ႏိုင္ငံအတြင္းခိုးေၾကာင္ ခိုးဝွက္သယ္ယူၾကရေလရာ တခါတရံအဖမ္းဆီး ခံရတတ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံဘက္တြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခြင့္ပါမစ္မ်ားကို အလံုအေလာက္ခ်ေပးသျဖင့္ ေစ်းကြက္လြတ္လပ္သည္ဟုဆုိႏုိင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ေလ ရာ ကုန္သယ္ပဲြစားမ်ား အၿပိဳင္အဆုိင္ကုန္သြယ္ေရာင္းခ်မႈေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားလည္း တြက္ေျခကိုက္ ကာ စီးပြါးေရးေျပ လည္ေကာင္းမြန္လာပါသည္။ စိုက္ဧကမွာလည္း တႏွစ္ထက္တႏွစ္ ပိုမိုတုိးတက္ မ်ားျပားလာသည္ကို လက္ေတြ႔ျမင္ေန ၾကားေနၾကရပါသည္။

ဆန္စပါး စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈတြင္ကား ၎ႏွင့္မတူျခားနားပါသည္။ ဆန္စပါးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိ႔ အဓိက အားထားစားသံုးေသာ သီးႏွံျဖစ္၍ လြတ္လပ္စြာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရာင္းခ် ခြင့္ျပဳလ်ွင္ ဆန္ေစ်းႏံႈးမ်ားႀကီးျမင့္လာကာ ျပည္သူ လူထုအတြင္း မေက်မနပ္ျဖစ္မႈမ်ား တုိးပြါးလာမည္ကို ယခင္အစိုးရက စိုးရိမ္သျဖင့္ ဆန္စပါးကို ကန္႔သတ္ကုန္အ ျဖစ္သတ္မွတ္ထား ေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ဆန္စပါးမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ တရုပ္ျပည္၊ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤ လားဒက္ရွ္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ခိုးထြက္လ်က္ရိွခဲ့ရာ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းႏံႈးတက္မွာစိုး၍ ဂိတ္ထိုး ကာပိတ္ဆို႔မႈလုပ္ရသည္ ဆိုေသာ္လည္း လံုေအာင္ပိတ္ႏုိင္သည္ကားမဟုတ္ပါေခ်။

သို႔ျဖစ္ရာ ဆန္ကို တေနရာမွတေနရာလြတ္လပ္စြာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ခြင့္မျပဳခဲ့ရာ ေစ်းကြက္လြတ္လပ္မႈမရိွ သျဖင့္ ဆန္ေမွာင္ခုိကုန္ကူးေသာကုန္သယ္ႏွင့္ ပါမစ္ခ်ေပးသူမ်ား၊ ဂိတ္ေစာင့္သူမ်ားသာ အကိိ်ဳးျဖစ္ထြန္းလ်က္ ဆန္စပါး စိုက္ ေတာင္သူမ်ားမွာ အကိ်ဳးမခံစားရဘဲ တခါတရံ အရံႈးႏွင့္ရင္ဆုိင္ရေလသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ေတာင္သူမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈေလ်ာ့နဲလာရာက စပါးစိုက္ဧကမ်ားလည္း က်ဆင္းလာသည္ဟု ယူဆရပါသည္။

ယခုအခါတြင္ကား ထိုအမွားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ရာ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ တိုေတာင္းလွပါေသးသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာ့ဆန္စပါးေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ စိတ္ခ်ရၿပီဟုယံုၾကည္ရေသာေန႔ ေရာက္လာမွသာ ႏိုင္ငံတကာမွ မိ်ဳးေစ့ကုမၸဏီမ်ား အၿပိဳင္အဆုိင္ျဖင့္ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေပရာ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေစာင့္ၾကရပါလိမ့္ဦးမည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံက ထုိသို႔လြတ္လပ္စြာတင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသည့္တိုင္ တရုပ္ႏိုင္ငံက သူ႔ႏုိင္ငံမွ လယ္သမားမ်ားကိုအကာအကြယ္ ေပးသည့္အေနျဖင့္ ဆန္စပါးႏွင့္ ေျပာင္းဖူးသြင္းခြင့္ကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာခြင့္ျပဳေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႔ဆုိေစကာမူ က်ေနာ္တင္ျပလိုသည္မွာ စုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ေစရန္ အတြက္ ေစ်းကြက္လြတ္ လပ္မႈရိွ-မရိွကို ဂရုမစိုက္ဘဲ အထြက္တိုးမ်ိဳးေစ့မ်ားႏွင့္ ေခတ္မွီစိုက္ပိ်ဳးေရး နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳေရးကိုသာအဓိက ထားလုပ္ေဆာင္ေနလ်ွင္ တာဝန္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ အလြန္ပင္ပန္းႀကီးစြာႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ၾကရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းေျမာက္တြင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ ဆင္းေရႊလီစပါးကသက္ေသခံလ်က္ရိွေပသည္။ ေစ်းကြက္လြတ္လပ္ေရးက အဓိက ျဖစ္ၿပီး၊ ေစ်းကြက္လြတ္လပ္ပါက စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ သူမ်ားအက်ိဳးအျမတ္ရိွကာ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာ သစ္မ်ားႏွင့္ မိ်ဳးေကာင္းမိ်ဳးသန္႔ေဖၚထုတ္ေရာင္းခ်မည့္ကုမၸဏီမ်ား အလိုလိုထပ္ခ်ပ္မကြာ လိုက္လာမည္ျဖစ္ေပရာ ထိပ္ပိုင္းမွတာဝန္ ရိွသူ ကိုယ္တိုင္ လယ္ကြင္းထဲဆင္းကာ မိ်ဳးေစ့ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စပါးခင္းကို ကိုယ္တိုင္ႀကိီးၾကပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေနရန္ မလိုဟုဆုိခ်င္ ပါသည္။ က်ေနာ္ထင္ပါသည္။ စီပီကုမၸဏီက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္ အတြက္ထုတ္ လုပ္ေသာ 888 တံဆိပ္မိ်ဳးေစ့စိုက္ခင္းအတြင္း ျမန္မာစီပီကုမၸဏီ ဥကၠဌပင္လ်ွင္ တလတေခါက္ ေရာက္မည္မထင္ပါ။ သူ႔မွာ ထို႔ထက္ပို၍အေရးႀကီးေသာကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္မုခ် ရိွေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိႈင္းယွဥ္ျပစရာ ေမြးျမဴေရးတိရိစာၦန္ (၂) မိ်ဳး

စိုက္ပ်ိဳးေရးမွာကဲ့သို႔ပင္ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးကိစၥတြင္လည္း ေစ်းကြက္တြင္လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းဝယ္ခြင့္ျပဳေသာ ၾကက္ေမြးျမဴေရးက တဟုန္ထိုးဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာလ်က္ ေစ်းကြက္ကို အညွစ္ခံထားရေသာ ဝက္၊ ဆိတ္ႏွင့္ ႏြားေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဟုတ္တိပတ္တိ ဖံြ႔ၿဖိဳး တုိးတက္လာျခင္းမရိွပါ။ အသားတုိး ၾကက္ေမြးျမဴေရးကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကစ၍ ကိုယ္တုိင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ စာေရးသူမွာ လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္စီးပါြးေရးစနစ္ေၾကာင့္ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ သူေရာ၊ စားသံုးသူမ်ားပါ အကိ်ဳးရိွပံုကို လက္ေတြ႔အထင္အရွားၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေလရာ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္မရိွသည့္ မည္သည့္ ေရာင္းကုန္ပစၥည္းမွ တိုးတက္ထုတ္လုပ္လာႏုိင္မည္ဟု မယံုၾကည္ပါ။ သို႔ျဖစ္ေလရာ စည္ပင္သာယာတြင္ သားသတ္လိုင္ စင္ေလလံဆဲြဝယ္ယူရသည့္ စနစ္ရိွေနသ၍ ဝက္၊ ဆိတ္၊ သုိး၊ ႏြား စသည့္ သားသတ္လိုင္စင္စနစ္ေအာက္မွ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာေအာင္ စိီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြထားသည္ဟုဆိုလ်ွင္ ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ဟု ရဲရဲႀကီး ဆုိဝံံ့ပါသည္။ ထိုစနစ္ေအာက္တြင္ စားသံုးသူမွာ အေလးမျပည့္ ေရထိုးေသာအသားကို စားသံုးရလ်က္ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္သူမွာ ေစ်းအႏွိမ္ခံရသျဖင့္ တြက္ေခ်မကိုက္ျဖစ္သျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္းလုပ္လုိသူ နည္းပါးပါသည္။

ထိုတိရိစာၦန္မ်ားေမြးျမဴေရးက႑ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လိုလ်ွင္ သားသတ္လုိင္စင္စနစ္ကိုအရင္ ဖ်က္သိမ္းရပါမည္။ ထိုစနစ္ဖ်က္သိမ္းၿပီး၍ မ်ားမၾကာမီွ ေမြးျမဴသူမ်ားအကိိ်ဳးရိွလာပါက စီပီကုမၸဏီကဲ့သို႔ေသာ ေမြးျမဴေရး ကုမၸဏီမ်ားက ၎တို႔တြင္အဆင္သင့္ရိွေနေသာ အသားတုိး ဝက္မိ်ဳးမ်ား၊ အသားတုိးဆိတ္၊ အသားတုိးသိုး၊ အသားတိုး ႏြား စသည္ျဖင့္ ေခတ္မီွမိ်ဳးေကာင္း မိ်ဳးသန္႔မ်ားကို ေခတ္မွီေမြးျမဴနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ထပ္ခ်ပ္မကြာလုိက္ပါလာပါလိမ့္မည္။

ထိုသို႔ျဖစ္လ်ွင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာေပၚလစီခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္ အတြင္းမွ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴသူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို နားလယ္ ေအာင္ႀကိဳးစားလ်က္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ဆင့္ေျဖရွင္း ေပးသင့္သည္ကို ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ဆင့္ ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ ဥပေဒျပဳ၍ေျဖရွင္းေပးသင့္သည့္ကိစၥကို ဥပေဒမ်ားျပဳေစရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းလ်က္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျပဳၾကရပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ အတြက္ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမလံုေလာက္ၾကပါ။ အစိုးရ စိုက္ဘဏ္မွေခ်းေပးသည့္ေငြသည္လည္း လံုေလာက္္မႈမရွိပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ ေဒသခံေငြရွင္ေၾကးရွင္ သီးႏွံပဲြရံုမ်ားမွ ေခ်းယူၾကရရာ အတိုးႏံႈးမွာ မ်ားစြာႀကီးေလးပါသည္။ ထုိကိစၥမ်ိဳးကို လယ္ယာေျမကို အေပါင္အႏွံျပဳလ်က္ အတိုးသက္သာစြာျဖင့္ ေဒသခံေငြရွင္ေၾကးရွင္ထံမွ ေခ်းယူသံုးစဲြႏိုင္ရန္ လယ္ယာ ေျမဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ထည့္သြင္းလ်ွင္ ျဖစ္ႏုိင္မျဖစ္ႏိုင္ဆုိသည့္ကိစၥမ်ိဳး၊ တရုပ္ျပည္ဘက္မွ ဆန္စပါးႏွင့္ ေျပာင္းဖူးဆံကုိ ပိတ္ပင္ထားသည့္ကိစၥကို ပိုမိုဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေစ့စပ္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းမိ်ဳး၊ ေခတ္မွီမိ်ဳးေစ့ႏွင့္ တိရိစာၦန္ သားေပါက္မ်ားေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား တစ္ဦးတည္းလက္ဝါးႀကီးအုပ္ခြင့္မရိွေစရန္ အၿပိဳင္အဆိုင္ကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျခင္းမိ်ဳး စသည့္ ေပၚလစီဆုိင္ရာ ဂ်က္က်သည့္ကိစၥမ်ားတြင္သာ အခ်ိန္ကုန္ခံသင့္ ပါေၾကာင္းတင္ျပေရးသား လိုက္ရ ေပ သည္။


ရဲထြန္း (သီေပါ)

ဤေဆာင္းပါးကုိ ရန္ကုန္တိုင္းမ္စ္ ေန႔စဥ္သတင္းစာႏွင့္ မႏၲေလးအလင္းဂ်ာနယ္တို႔ တြင္ ေဖၚျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။

Oo Yetun Facebook စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္