အင္တာနက္သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုး သိထားရေတာ့မယ့္ ဆယ္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/13/2013 11:27:00 AM


ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ပါက ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ေငြဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး

၆၆(ဂ) ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ကို အသံုးျပဳ၍ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို
ခုိးယူျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးေစျခင္း။

၆၆(ဃ) ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦးအား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရားတားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း။

ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ပါက ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ေငြဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး

၆၈ (က) မမွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို မရိုးမေျဖာင့္ေသာသေဘာျဖင့္ ဆယ္သြယ္ျခင္း၊ ဖမ္းယူျခင္း၊ ပို႔လႊင့္ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးေ၀ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၆၈ (ခ) သတင္းအခ်က္အလက္ ပို႔လႊင့္ျခင္း၊ ဖမ္းယူျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေပးေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တားျမစ္ျခင္း၊ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုး တရားဥပေဒရဲ႕ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ခံယူႏိုင္ၾကပါေစ။
Update News In Myanmar