စင္ကာပူတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သား ရွားပါးေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/21/2013 01:17:00 PMစင္ကာပူနိုင္ငံတြင္ ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အ ဟုန္ ျမင့္မားလာေသာ္လည္း အ လုပ္သမား လုံေလာက္မႈမရွိျခင္း ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ ဟု သိရသည္။ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး အလုပ္ သမား မလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ စင္ ကာပူေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မား ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းၿပီးဆုံးရန္အတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာယူေနရသည့္ အေျခအေနတြင္ ဆိုက္ေရာက္ ေနသည္။

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္မွာ ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ ေဆာက္ လုပ္ေရးကန္ထရိုက္တာမ်ားအ တြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္ေသာ္ လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ အ လုပ္သမား အင္အားျပတ္ေတာက္ မႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ သည္ဟုဆိုသည္။
စင္ကာပူနိုင္ငံ၌ လြန္ခဲ့ ေသာႏွစ္က ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံ ကိန္းတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ေဒၚလာ ၃၀ ဒသမ ရ ဘီလီယံရွိခဲ့ၿပီး ယခု ႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၂၈ ဘီလီယံမွ ေဒၚလာ ၃၄ ဘီလီယံအထိ ျမင့္ တက္လာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၀ရ ခုႏွစ္အ ကုန္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပါမစ္ ခ်ထားမႈသည္ ၁၈၀၀၀၀ မွ ယခု ႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ၃၀၆၅၀၀ အထိ ရွိလာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
သို႔ေသာ္ စီမံကိန္းတစ္ခုစီ တြင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ကာ အလုပ္သမား အင္အားမွာ ထက္ ဝက္နီးပါး က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု သိ ရသည္။
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက စင္ ကာပူရွိ ေရနံပိုက္လိုင္း၊ အိမ္ရာ စီမံကိန္းႏွင့္ အျခားေဆာက္လုပ္ ေရးစီမံကိန္းမ်ားမွာ ဆက္လက္ ျမင့္တက္လာဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆို သည္။
Yangon Media Group